Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 - ΣτρασβούργοΟριστική έκδοση
Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης ***I
 Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) ***
 Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) ***
 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I
 Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I
 Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου ***I
 Η κατάσταση στην Ουγγαρία
 Αυτόνομα οπλικά συστήματα
 Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
 Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας

Ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης ***I
PDF 124kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία (COM(2018)0199 – C8-0156/2018 – 2018/0097(COD))
P8_TA(2018)0334A8-0255/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0199),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0156/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 10ης Ιουλίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0255/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 όσον αφορά τις ονομαστικές ποσότητες για τη διάθεση στην αγορά της Ένωσης shochu μονής απόσταξης που παράγεται σε άμβυκα και εμφιαλώνεται στην Ιαπωνία

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1670.)

(1) Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.


Τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ-ΕΕ (εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) ***
PDF 110kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης, της τροποποίησης 1 του μνημονίου συνεργασίας ΝΑΤ-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (05800/2018 – C8-0122/2018 – 2018/0009(NLE))
P8_TA(2018)0335A8-0214/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (05800/2018),

–  έχοντας υπόψη την τροποποίηση 1 του μνημονίου συνεργασίας NAT-I-9406 μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (14031/2017),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2, το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και το άρθρο 218 παράγραφος 7 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0122/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0214/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.


Συμφωνία αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της ΕΕ (προσχώρηση της Κροατίας) ***
PDF 109kWORD 48k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη, εξ ονόματος της Ένωσης και των κρατών μελών της, πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (12256/2014 – C8-0080/2017 – 2014/0023(NLE))
P8_TA(2018)0336A8-0256/2018

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (12256/2014),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Κροατίας (12255/2014),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 100 παράγραφος 2 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0080/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A8-0256/2018),

1.  εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και του Καναδά.


Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά ***I
PDF 364kWORD 127k
Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 στην πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2016)0593 – C8-0383/2016 – 2016/0280(COD))(1)
P8_TA(2018)0337A8-0245/2018

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)   Οι οδηγίες που εκδόθηκαν στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας στους δικαιούχους και δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα η εκμετάλλευση των έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Το εν λόγω εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς· προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την επένδυση και την παραγωγή νέου περιεχομένου, επίσης και στο ψηφιακό περιβάλλον. Η προστασία που παρέχει το εν λόγω νομικό πλαίσιο συμβάλλει επίσης στον στόχο της Ένωσης περί σεβασμού και προώθησης της πολιτισμικής πολυμορφίας, ενώ παράλληλα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η Ένωση, όταν αναλαμβάνει δράσεις, λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές.
(2)   Οι οδηγίες που εκδόθηκαν στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων συμβάλλουν στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, παρέχουν υψηλό επίπεδο προστασίας στους δικαιούχους, διευκολύνουν τη διαδικασία εκκαθάρισης των δικαιωμάτων και δημιουργούν ένα πλαίσιο στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα η εκμετάλλευση των έργων και άλλου προστατευόμενου υλικού. Το εν λόγω εναρμονισμένο νομικό πλαίσιο συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία μιας πραγματικά ολοκληρωμένης εσωτερικής αγοράς· προωθεί την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την επένδυση και την παραγωγή νέου περιεχομένου, επίσης και στο ψηφιακό περιβάλλον, αποσκοπώντας στην αποφυγή του κατακερματισμού της εσωτερικής αγοράς. Η προστασία που παρέχει το εν λόγω νομικό πλαίσιο συμβάλλει επίσης στον στόχο της Ένωσης περί σεβασμού και προώθησης της πολιτισμικής πολυμορφίας, ενώ παράλληλα προβάλλει την κοινή πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης. Το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει ότι η Ένωση, όταν αναλαμβάνει δράσεις, λαμβάνει υπόψη της τις πολιτιστικές πτυχές.
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)   Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο δημιουργίας, παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης έργων και άλλου υλικού. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέοι φορείς εξακολουθούν να εμφανίζονται. Οι αρχές και οι στόχοι που θεσπίζει το πλαίσιο της Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν σταθεροί. Ωστόσο, η ανασφάλεια δικαίου παραμένει για τους δικαιούχους και για τους χρήστες όσον αφορά ορισμένες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών χρήσεων, έργων και άλλου υλικού στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»26, σε ορισμένους τομείς είναι απαραίτητη η προσαρμογή και η συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου της Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα οδηγία προβλέπει κανόνες με στόχο την προσαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών σε ψηφιακά και διασυνοριακά περιβάλλοντα, καθώς και μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμένων πρακτικών αδειοδοτήσεων όσον αφορά τη διάδοση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο και την επιγραμμική διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία για τη διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στο περιεχόμενο. Προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με δικαιώματα σε δημοσιεύματα, με τη χρήση έργων και άλλου υλικού από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών που αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που αναφορτώνεται από τους χρήστες τους και με τη διαφάνεια των συμβάσεων των δημιουργών και των ερμηνευτών.
(3)   Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις εξακολουθούν να μεταβάλλουν τον τρόπο δημιουργίας, παραγωγής, διανομής και εκμετάλλευσης έργων και άλλου υλικού, οι δε σχετικές νομοθετικές διατάξεις πρέπει να μπορούν να ανταποκριθούν στις μελλοντικές απαιτήσεις ώστε να μην εμποδίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη. Νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέοι φορείς εξακολουθούν να εμφανίζονται. Οι αρχές και οι στόχοι που θεσπίζει το πλαίσιο της Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας παραμένουν σταθεροί. Ωστόσο, η ανασφάλεια δικαίου παραμένει για τους δικαιούχους και για τους χρήστες όσον αφορά ορισμένες χρήσεις, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών χρήσεων, έργων και άλλου υλικού στο ψηφιακό περιβάλλον. Όπως ορίζεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Προς ένα σύγχρονο, πιο ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας»26, σε ορισμένους τομείς είναι απαραίτητη η προσαρμογή και η συμπλήρωση του υφιστάμενου πλαισίου της Ένωσης για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η παρούσα οδηγία προβλέπει κανόνες με στόχο την προσαρμογή ορισμένων εξαιρέσεων και περιορισμών σε ψηφιακά και διασυνοριακά περιβάλλοντα, καθώς και μέτρα με σκοπό τη διευκόλυνση ορισμένων πρακτικών αδειοδοτήσεων όσον αφορά τη διάδοση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο και την επιγραμμική διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία για τη διασφάλιση ευρύτερης πρόσβασης στο περιεχόμενο. Προκειμένου να επιτευχθεί η εύρυθμη και δίκαιη λειτουργία της αγοράς για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, πρέπει επίσης να θεσπιστούν κανόνες σχετικά με την άσκηση και επιβολή της χρήσης έργων και άλλου υλικού σε πλατφόρμες παροχής επιγραμμικών υπηρεσιών και για τη διαφάνεια των συμβάσεων των δημιουργών και των ερμηνευτών και της εκκαθάρισης που σχετίζεται με την εκμετάλλευση προστατευόμενων έργων σύμφωνα με τις συμβάσεις.
__________________
__________________
26 COM(2015)0626.
26 COM(2015)0626.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)   Η παρούσα οδηγία βασίζεται και συμπληρώνει τους κανόνες που προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε στην οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, την οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, την οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 και την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.
(4)   Η παρούσα οδηγία βασίζεται και συμπληρώνει τους κανόνες που προβλέπονται στις ισχύουσες οδηγίες στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε στην οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27, την οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου27α, την οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου28, την οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου29, την οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30, την οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου31 και την οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου32.
_________________
_________________
27 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20-28).
27 Οδηγία 96/9/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων (ΕΕ L 77 της 27.3.1996, σ. 20).
27α Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά («οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο») (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1).
28 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10–19).
28 Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ L 167 της 22.6.2001, σ. 10).
29 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28–35).
29 Οδηγία 2006/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με το δικαίωμα εκμίσθωσης, το δικαίωμα δανεισμού και ορισμένα δικαιώματα συγγενικά προς την πνευματική ιδιοκτησία στον τομέα των προϊόντων της διανοίας (ΕΕ L 376 της 27.12.2006, σ. 28).
30 Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111 της 5.5.2009, σ. 16-22).
30 Οδηγία 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών (ΕΕ L 111 της 5.5.2009, σ. 16).
31 Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5-12).
31 Οδηγία 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενες χρήσεις ορφανών έργων (ΕΕ L 299 της 27.10.2012, σ. 5).
32 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72-98).
32 Οδηγία 2014/26/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, για τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και τη χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 84 της 20.3.2014, σ. 72).
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)   Στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν νέα είδη χρήσεων που δεν καλύπτονται με σαφήνεια από τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς. Επιπλέον, ο προαιρετικός χαρακτήρας των εξαιρέσεων και των περιορισμών που προβλέπονται στις οδηγίες 2001/29/ΕΚ, 96/9/ΕΟΚ και 2009/24/ΕΚ στους εν λόγω τομείς μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις διασυνοριακές χρήσεις, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στο ψηφιακό περιβάλλον. Επομένως, οι υφιστάμενες εξαιρέσεις και περιορισμοί στο δίκαιο της Ένωσης που αφορούν την επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου ενόψει των νέων αυτών χρήσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν υποχρεωτικές εξαιρέσεις ή περιορισμοί για χρήσεις των τεχνολογιών εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στον τομέα της επιστημονικής έρευνας, για τη χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ψηφιακό περιβάλλον και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσον αφορά τις χρήσεις που δεν καλύπτονται από τις εξαιρέσεις ή τον περιορισμό που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που υφίστανται στο δίκαιο της Ένωσης. Θα πρέπει να προσαρμοστούν οι οδηγίες 96/9/ΕΟΚ και 2001/29/ΕΚ.
(5)   Στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας, της εκπαίδευσης και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ψηφιακές τεχνολογίες επιτρέπουν νέα είδη χρήσεων που δεν καλύπτονται με σαφήνεια από τους ισχύοντες κανόνες της Ένωσης σχετικά με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς. Επιπλέον, ο προαιρετικός χαρακτήρας των εξαιρέσεων και των περιορισμών που προβλέπονται στις οδηγίες 2001/29/ΕΚ, 96/9/ΕΟΚ και 2009/24/ΕΚ στους εν λόγω τομείς μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία όσον αφορά τις διασυνοριακές χρήσεις, οι οποίες γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στο ψηφιακό περιβάλλον. Επομένως, οι υφιστάμενες εξαιρέσεις και περιορισμοί στο δίκαιο της Ένωσης που αφορούν την καινοτομία, την επιστημονική έρευνα, τη διδασκαλία και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να αξιολογηθούν εκ νέου ενόψει των νέων αυτών χρήσεων. Θα πρέπει να θεσπιστούν υποχρεωτικές εξαιρέσεις ή περιορισμοί για χρήσεις των τεχνολογιών εξόρυξης κειμένων και δεδομένων στον τομέα της καινοτομίας και της επιστημονικής έρευνας, για τη χρήση για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο ψηφιακό περιβάλλον και για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Όσον αφορά τις χρήσεις που δεν καλύπτονται από τις εξαιρέσεις ή τον περιορισμό που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που υφίστανται στο δίκαιο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, οι υπάρχουσες στα κράτη μέλη εξαιρέσεις στους τομείς αυτούς που λειτουργούν αποτελεσματικά πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν περιορίζουν το πεδίο εφαρμογής των εξαιρέσεων ή των περιορισμών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Θα πρέπει να προσαρμοστούν οι οδηγίες 96/9/ΕΟΚ και 2001/29/ΕΚ.
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)   Οι εξαιρέσεις και ο περιορισμός που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία επιδιώκουν την επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δημιουργών και άλλων δικαιούχων αφενός και των χρηστών αφετέρου. Μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου υλικού και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα των δικαιούχων.
(6)   Οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία επιδιώκουν την επίτευξη δίκαιης ισορροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των δημιουργών και άλλων δικαιούχων αφενός και των χρηστών αφετέρου. Μπορούν να εφαρμόζονται μόνο σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου ή άλλου υλικού και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα των δικαιούχων.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)   Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή, όπως κειμένων, ήχων, εικόνων ή δεδομένων, διαδικασία που είναι γενικά γνωστή ως εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Οι εν λόγω τεχνολογίες επιτρέπουν στους ερευνητές να επεξεργάζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών για την απόκτηση νέων γνώσεων και τον εντοπισμό νέων τάσεων. Οι τεχνολογίες εξόρυξης κειμένων και δεδομένων αφενός μεν είναι διαδεδομένες σε όλο το φάσμα της ψηφιακής οικονομίας, αφετέρου δε αναγνωρίζεται ευρέως ότι η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για την ερευνητική κοινότητα και, κατ’ επέκταση, για την προώθηση της καινοτομίας. Εντούτοις, σε ενωσιακό επίπεδο, οι ερευνητικοί οργανισμοί, όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καλούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανασφάλειας δικαίου αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο μπορούν να προβαίνουν σε εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει πράξεις που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή από το δικαίωμα ειδικής φύσεως σε βάσεις δεδομένων, ιδίως την αναπαραγωγή έργων ή άλλου υλικού και/ή την εξαγωγή περιεχομένου βάσης δεδομένων. Στις περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται εξαίρεση ή περιορισμός, για την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων θα πρέπει να απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής άδειας από τους εκάστοτε δικαιούχους. Η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων ενδέχεται επίσης να αφορά απλά πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα που δεν προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα πρέπει να απαιτείται η λήψη σχετικής άδειας.
(8)   Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης υπολογιστικής ανάλυσης πληροφοριών σε ψηφιακή μορφή, όπως κειμένων, ήχων, εικόνων ή δεδομένων, διαδικασία που είναι γενικά γνωστή ως εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων επιτρέπει την ανάγνωση και την ανάλυση μεγάλου όγκου ψηφιακά αποθηκευμένων πληροφοριών για την απόκτηση νέων γνώσεων και τον εντοπισμό νέων τάσεων. Οι τεχνολογίες εξόρυξης κειμένων και δεδομένων αφενός μεν είναι διαδεδομένες σε όλο το φάσμα της ψηφιακής οικονομίας, αφετέρου δε αναγνωρίζεται ευρέως ότι η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής για την ερευνητική κοινότητα και, κατ’ επέκταση, για την προώθηση της καινοτομίας. Εντούτοις, σε ενωσιακό επίπεδο, οι ερευνητικοί οργανισμοί, όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, καλούνται να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της ανασφάλειας δικαίου αναφορικά με τον βαθμό στον οποίο μπορούν να προβαίνουν σε εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων ενδέχεται να περιλαμβάνει πράξεις που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και/ή από το δικαίωμα ειδικής φύσεως σε βάσεις δεδομένων, ιδίως την αναπαραγωγή έργων ή άλλου υλικού και/ή την εξαγωγή περιεχομένου βάσης δεδομένων. Στις περιπτώσεις όπου δεν εφαρμόζεται εξαίρεση ή περιορισμός, για την εκτέλεση των εν λόγω πράξεων θα πρέπει να απαιτείται η εξασφάλιση σχετικής άδειας από τους εκάστοτε δικαιούχους. Η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων ενδέχεται επίσης να αφορά απλά πραγματικά στοιχεία ή δεδομένα που δεν προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας· στις περιπτώσεις αυτές, δεν θα πρέπει να απαιτείται η λήψη σχετικής άδειας.
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)  Για να καταστεί δυνατή η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων, είναι απαραίτητη κατ’ αρχάς στις περισσότερες περιπτώσεις η πρόσβαση στις πληροφορίες και στη συνέχεια η αναπαραγωγή τους. Συνήθως, μόνο αφού ομαλοποιηθούν οι πληροφορίες αυτές μπορούν να υποβληθούν σε επεξεργασία μέσω εξόρυξης κειμένων και δεδομένων. Από τη στιγμή που υπάρχει νόμιμη πρόσβαση σε πληροφορίες, η ομαλοποίησή τους συνιστά χρήση που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα, διότι οδηγεί σε αναπαραγωγή, αλλάζοντας τη μορφή των πληροφοριών ή εξάγοντάς τις από μια βάση δεδομένων σε μορφή που μπορεί να υποβληθεί σε εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Οι σχετικές με τα πνευματικά δικαιώματα διαδικασίες όσον αφορά τη χρήση τεχνολογίας εξόρυξης κειμένων και δεδομένων δεν είναι, κατά συνέπεια, η διαδικασία εξόρυξης κειμένων και δεδομένων αυτή καθαυτή, η οποία συνίσταται στην ανάγνωση και ανάλυση ψηφιακά αποθηκευμένων, ομαλοποιημένων πληροφοριών, αλλά η διαδικασία της πρόσβασης και η διαδικασία με την οποία οι πληροφορίες ομαλοποιούνται, προκειμένου να καταστεί δυνατή η αυτοματοποιημένη υπολογιστική τους ανάλυση, στο βαθμό που η διαδικασία αυτή συνεπάγεται εξόρυξη από βάση δεδομένων ή αναπαραγωγές. Οι εξαιρέσεις για σκοπούς εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρονται στις εν λόγω σημαντικές για τα πνευματικά δικαιώματα διαδικασίες που είναι απαραίτητες προκειμένου να καταστεί δυνατή η εξόρυξη κειμένων και δεδομένων. Στις περιπτώσεις που το ισχύον δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν ανεφάρμοστο για χρήσεις εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, οι χρήσεις αυτές δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 8
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)   Η εν λόγω ανασφάλεια δικαίου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση υποχρεωτικής εξαίρεσης από το δικαίωμα αναπαραγωγής, καθώς και από το δικαίωμα απαγόρευσης της εξαγωγής περιεχομένου βάσης δεδομένων. Η νέα εξαίρεση δεν θα πρέπει να θίγει την υφιστάμενη υποχρεωτική εξαίρεση των προσωρινών πράξεων αναπαραγωγής του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει εφαρμογής στις τεχνικές εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία αντιγράφων πέραν του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης. Από την εξαίρεση θα πρέπει επίσης να επωφελούνται οι ερευνητικοί οργανισμοί, όταν μετέχουν σε συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
(10)   Η εν λόγω ανασφάλεια δικαίου θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση υποχρεωτικής εξαίρεσης των ερευνητικών οργανισμών από το δικαίωμα αναπαραγωγής, καθώς και από το δικαίωμα απαγόρευσης της εξαγωγής περιεχομένου βάσης δεδομένων. Η νέα εξαίρεση δεν θα πρέπει να θίγει την υφιστάμενη υποχρεωτική εξαίρεση των προσωρινών πράξεων αναπαραγωγής του άρθρου 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, η οποία θα πρέπει να συνεχίσει να τυγχάνει εφαρμογής στις τεχνικές εξόρυξης κειμένων και δεδομένων που δεν περιλαμβάνουν τη δημιουργία αντιγράφων πέραν του πεδίου εφαρμογής της εν λόγω εξαίρεσης. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς που διεξάγουν επιστημονική έρευνα θα πρέπει επίσης να καλύπτονται από την εξαίρεση της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα αποτελέσματα της έρευνας δεν είναι προς όφελος μιας επιχείρησης που ασκεί καθοριστική επιρροή ιδίως στις εν λόγω οργανώσεις. Σε περίπτωση που η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η επιχείρηση που συμμετέχει στη σύμπραξη αυτή θα πρέπει επίσης να έχει νομίμως πρόσβαση σε έργα και άλλο υλικό. Οι αναπαραγωγές και εξορύξεις που διενεργούνται για σκοπούς εξόρυξης κειμένων και δεδομένων πρέπει να αποθηκεύονται με ασφάλεια και κατά τρόπο που διασφαλίζει ότι τα αντίγραφα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας.
Τροπολογία 9
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)
(13a)  Προκειμένου να ενθαρρύνεται η καινοτομία και στον ιδιωτικό τομέα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν εξαίρεση που υπερβαίνει την υποχρεωτική εξαίρεση, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση έργων και άλλου υλικού που αναφέρονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης με μηχανικά μέσα, δεν περιορίζεται ρητώς από τους δικαιούχους τους.
Τροπολογία 10
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)   Ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα διασυνοριακά εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται κυρίως σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ψηφιακά εργαλεία και πόροι χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ιδίως δε για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να αποφέρει οφέλη για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον βαθμό που ασκούν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα για μη εμπορικό σκοπό. Η οργανωτική διάρθρωση και τα μέσα χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα ως προς τον καθορισμό του μη εμπορικού χαρακτήρα της δραστηριότητας.
(15)   Ενώ η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τα διασυνοριακά εκπαιδευτικά προγράμματα αναπτύσσονται κυρίως σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, τα ψηφιακά εργαλεία και πόροι χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ιδίως δε για τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της μαθησιακής εμπειρίας. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία θα πρέπει επομένως να αποφέρει οφέλη για όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον βαθμό που ασκούν την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα για μη εμπορικό σκοπό. Η οργανωτική διάρθρωση και τα μέσα χρηματοδότησης του εκπαιδευτικού ιδρύματος δεν αποτελούν αποφασιστικό παράγοντα ως προς τον καθορισμό του μη εμπορικού χαρακτήρα της δραστηριότητας. Όταν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς επιδιώκουν εκπαιδευτικούς στόχους και συμμετέχουν σε διδακτικές δραστηριότητες, θα πρέπει τα κράτη μέλη να μπορούν να θεωρούν τα εν λόγω ιδρύματα, όσον αφορά τις διδακτικές τους δραστηριότητες, ως εκπαιδευτικά ιδρύματα δυνάμει της εξαίρεσης αυτής.
Τροπολογία 11
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)   Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να καλύπτει ψηφιακές χρήσεις έργων και άλλου υλικού, όπως η χρήση τμημάτων ή αποσπασμάτων έργων προς υποστήριξη, εμπλουτισμό ή συμπλήρωση της διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών δραστηριοτήτων μάθησης. Η χρήση των έργων ή άλλου υλικού δυνάμει της εξαίρεσης ή του περιορισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που διεξάγονται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια εξετάσεων, και να περιορίζεται στα αναγκαία για τον σκοπό των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις χρήσεις με ψηφιακά μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και τις επιγραμμικές χρήσεις μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η πρόσβαση στο οποίο θα πρέπει να είναι προστατευμένη, κυρίως με διαδικασίες πιστοποίησης γνησιότητας της ταυτότητας. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει τις ειδικές ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο χρήσης ως παραδείγματος κατά τη διδασκαλία.
(16)   Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να καλύπτει ψηφιακές χρήσεις έργων και άλλου υλικού προς υποστήριξη, εμπλουτισμό ή συμπλήρωση της διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένων των συναφών δραστηριοτήτων μάθησης. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός της χρήσης πρέπει να χορηγείται για όσο διάστημα το έργο ή το άλλο υλικό που χρησιμοποιείται αναφέρει την πηγή, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν αυτό καθίσταται αδύνατο για πρακτικούς λόγους. Η χρήση των έργων ή άλλου υλικού δυνάμει της εξαίρεσης ή του περιορισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται μόνο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων διδασκαλίας και μάθησης που διεξάγονται υπό την ευθύνη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια εξετάσεων, και να περιορίζεται στα αναγκαία για τον σκοπό των εν λόγω δραστηριοτήτων. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να καλύπτει τόσο τις χρήσεις με ψηφιακά μέσα, στο πλαίσιο των οποίων η διδακτική δραστηριότητα ασκείται με φυσική παρουσία προσώπων, ακόμη και όταν λαμβάνει χώρα εκτός των εγκαταστάσεων του εκπαιδευτικού ιδρύματος, για παράδειγμα σε βιβλιοθήκες ή ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, εφόσον η χρήση διενεργείται υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού ιδρύματος, όσο και τις επιγραμμικές χρήσεις μέσω του ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, η πρόσβαση στο οποίο θα πρέπει να είναι προστατευμένη, κυρίως με διαδικασίες πιστοποίησης γνησιότητας της ταυτότητας. Η εξαίρεση ή ο περιορισμός θα πρέπει να θεωρείται ότι καλύπτει τις ειδικές ανάγκες προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες στο πλαίσιο χρήσης ως παραδείγματος κατά τη διδασκαλία.
Τροπολογία 12
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)
(16a)  Ως ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον θα πρέπει να νοείται ένα ψηφιακό διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο η πρόσβαση περιορίζεται μέσω κατάλληλης διαδικασίας επαλήθευσης της ταυτότητας του διδακτικού προσωπικού του εκπαιδευτικού ιδρύματος και των μαθητών ή φοιτητών που είναι εγγεγραμμένοι σε ένα πρόγραμμα σπουδών.
Τροπολογία 13
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17
17.  Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, βάσει της εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ ή συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης που καλύπτουν περαιτέρω χρήσεις, σε μια σειρά κρατών μελών, με στόχο τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών χρήσεων έργων και άλλου υλικού. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνήθως έχουν αναπτυχθεί λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης. Ενώ είναι ουσιαστικής σημασίας η εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής της νέας, υποχρεωτικής εξαίρεσης ή περιορισμού σε σχέση με τις ψηφιακές χρήσεις και τις διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες, οι λεπτομέρειες εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, στον βαθμό που δεν παρακωλύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της εξαίρεσης ή του περιορισμού ή των διασυνοριακών χρήσεων. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να βασιστούν στις υφιστάμενες ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να υποβάλλουν την εφαρμογή της εξαίρεσης ή του περιορισμού, εν όλω ή εν μέρει, στη διαθεσιμότητα επαρκών αδειών, κατά τρόπο που να καλύπτονται τουλάχιστον οι ίδιες χρήσεις με αυτές που επιτρέπονται στο πλαίσιο της εξαίρεσης. Ο μηχανισμός αυτός θα επέτρεπε, για παράδειγμα, να δοθεί προτεραιότητα σε άδειες για υλικά που προορίζονται κατά κύριο λόγο για την αγορά της εκπαίδευσης. Προκειμένου ο εν λόγω μηχανισμός να μην οδηγήσει σε ανασφάλεια δικαίου ή σε διοικητική επιβάρυνση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κράτη μέλη που ακολουθούν αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στα συστήματα αδειοδότησης που επιτρέπουν τις ψηφιακές χρήσεις έργων ή άλλου υλικού χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχετικά με την ύπαρξη των εν λόγω συστημάτων αδειοδότησης.
(17)  Υπάρχουν διάφορες ρυθμίσεις, βάσει της εφαρμογής της εξαίρεσης που προβλέπεται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ ή συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης που καλύπτουν περαιτέρω χρήσεις, σε μια σειρά κρατών μελών, με στόχο τη διευκόλυνση των εκπαιδευτικών χρήσεων έργων και άλλου υλικού. Οι εν λόγω ρυθμίσεις συνήθως έχουν αναπτυχθεί λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των διαφόρων επιπέδων εκπαίδευσης. Ενώ είναι ουσιαστικής σημασίας η εναρμόνιση του πεδίου εφαρμογής της νέας, υποχρεωτικής εξαίρεσης ή περιορισμού σε σχέση με τις ψηφιακές χρήσεις και τις διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες, οι λεπτομέρειες εφαρμογής μπορεί να διαφέρουν από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, στον βαθμό που δεν παρακωλύουν την αποτελεσματική εφαρμογή της εξαίρεσης ή του περιορισμού ή των διασυνοριακών χρήσεων. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να βασιστούν στις υφιστάμενες ρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί σε εθνικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να υποβάλλουν την εφαρμογή της εξαίρεσης ή του περιορισμού, εν όλω ή εν μέρει, στη διαθεσιμότητα επαρκών αδειών. Οι άδειες αυτές μπορεί να λάβουν τη μορφή συμφωνιών συλλογικής αδειοδότησης, συμφωνιών διευρυμένης συλλογικής αδειοδότησης και αδειών που αποτελούν αντικείμενο συλλογικής διαπραγμάτευσης, όπως «άδειες γενικής χρήσης», προκειμένου τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να μην είναι υποχρεωμένα να διαπραγματεύονται σε ατομική βάση με τους δικαιούχους. Οι άδειες αυτές πρέπει να έχουν αποδεκτό κόστος και να καλύπτουν τουλάχιστον τις ίδιες χρήσεις με αυτές που επιτρέπονται στο πλαίσιο της εξαίρεσης. Ο μηχανισμός αυτός θα επέτρεπε, για παράδειγμα, να δοθεί προτεραιότητα σε άδειες για υλικά που προορίζονται κατά κύριο λόγο για την αγορά της εκπαίδευσης ή για διδασκαλία σε εκπαιδευτικά ιδρύματα ή σε παρτιτούρες. Προκειμένου ο εν λόγω μηχανισμός να μην οδηγήσει σε ανασφάλεια δικαίου ή σε διοικητική επιβάρυνση για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κράτη μέλη που ακολουθούν αυτή την προσέγγιση θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση εύκολης πρόσβασης στα εν λόγω συστήματα αδειοδότησης που επιτρέπουν τις ψηφιακές χρήσεις έργων ή άλλου υλικού χάριν παραδείγματος κατά τη διδασκαλία και ενημέρωσης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σχετικά με την ύπαρξη των εν λόγω συστημάτων αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να προβλέπουν συστήματα με τα οποία διασφαλίζεται δίκαιη αποζημίωση των δικαιούχων για χρήσεις στο πλαίσιο των εν λόγω εξαιρέσεων ή περιορισμών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να χρησιμοποιούν συστήματα που δεν προκαλούν διοικητικά βάρη, όπως συστήματα που προβλέπουν κατ’ αποκοπήν πληρωμές.
Τροπολογία 14
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17a)  Προκειμένου να διασφαλιστεί η βεβαιότητα δικαίου σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος αποφασίσει να συνδέσει την εφαρμογή της εξαίρεσης με τη διαθεσιμότητα κατάλληλων αδειών, είναι αναγκαίο να καθοριστεί υπό ποιους όρους ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα μπορεί να χρησιμοποιεί προστατευόμενα έργα ή άλλο προστατευόμενο υλικό δυνάμει της εξαίρεσης και, αντιστρόφως, πότε θα πρέπει να ενεργεί στο πλαίσιο συστήματος αδειοδότησης.
Τροπολογία 15
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)   Οι ενέργειες διατήρησης ενδέχεται να απαιτούν την αναπαραγωγή ενός έργου ή άλλου υλικού που βρίσκεται στη συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς και κατά συνέπεια την εξουσιοδότηση των οικείων δικαιούχων. Στόχος των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η διατήρηση των συλλογών τους για τις επόμενες γενεές. Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέους τρόπους διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπεριέχεται στις συλλογές τους, δημιουργούν όμως και νέες προκλήσεις. Ενόψει των νέων αυτών προκλήσεων, είναι απαραίτητη η προσαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με την πρόβλεψη υποχρεωτικής εξαίρεσης στο δικαίωμα αναπαραγωγής, ώστε να επιτρέπονται οι εν λόγω ενέργειες διατήρησης.
(18)   Οι ενέργειες διατήρησης ενός έργου ή άλλου υλικού που βρίσκεται στη συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς ενδέχεται να απαιτούν την αναπαραγωγή και κατά συνέπεια την εξουσιοδότηση των οικείων δικαιούχων. Στόχος των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η διατήρηση των συλλογών τους για τις επόμενες γενεές. Οι ψηφιακές τεχνολογίες προσφέρουν νέους τρόπους διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς που εμπεριέχεται στις συλλογές τους, δημιουργούν όμως και νέες προκλήσεις. Ενόψει των νέων αυτών προκλήσεων, είναι απαραίτητη η προσαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου με την πρόβλεψη υποχρεωτικής εξαίρεσης στο δικαίωμα αναπαραγωγής, ώστε να επιτρέπονται οι εν λόγω ενέργειες διατήρησης από τα εν λόγω ιδρύματα.
Τροπολογία 16
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)   Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών ως προς τις ενέργειες διατήρησης από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς δημιουργούν προσκόμματα στη διασυνοριακή συνεργασία και την ανταλλαγή μέσων διατήρησης από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς στην εσωτερική αγορά, με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική χρήση των πόρων.
(19)   Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των κρατών μελών ως προς τις ενέργειες αναπαραγωγής με σκοπό τη διατήρηση δημιουργούν προσκόμματα στη διασυνοριακή συνεργασία, την ανταλλαγή μέσων διατήρησης και τη δημιουργία διασυνοριακών δικτύων διατήρησης στο πλαίσιο των οργανώσεων της εσωτερικής αγοράς που ασκούν δραστηριότητες διατήρησης με αποτέλεσμα την αναποτελεσματική χρήση των πόρων. Αυτό μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τροπολογία 17
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να προβλέψουν εξαίρεση, προκειμένου να μπορούν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να αναπαράγουν έργα και άλλο υλικό που βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές τους, με σκοπό τη διατήρησή τους, για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, της τεχνολογικής απαρχαίωσης ή της φθοράς του αρχικού υποθέματος. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων με το κατάλληλο εργαλείο, μέσο ή τεχνολογία διατήρησης, στον απαιτούμενο αριθμό και σε οποιοδήποτε στάδιο της ύπαρξης ενός έργου ή άλλου υλικού, στον βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία αντιγράφου αποκλειστικά για σκοπούς διατήρησης.
(20)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να προβλέψουν εξαίρεση, προκειμένου να μπορούν τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να αναπαράγουν έργα και άλλο υλικό που βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές τους, με σκοπό τη διατήρησή τους, για την αντιμετώπιση της τεχνολογικής απαρχαίωσης ή της φθοράς του αρχικού υποθέματος ή την ασφάλιση των έργων. Η εξαίρεση αυτή θα πρέπει να επιτρέπει τη δημιουργία αντιγράφων με το κατάλληλο εργαλείο, μέσο ή τεχνολογία διατήρησης, σε κάθε μορφή ή μέσο, στον απαιτούμενο αριθμό και σε οποιοδήποτε στάδιο της ύπαρξης ενός έργου ή άλλου υλικού και στον βαθμό που απαιτείται για τη δημιουργία αντιγράφου αποκλειστικά για σκοπούς διατήρησης. Τα αρχεία των ερευνητικών οργανισμών ή των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών θα πρέπει να θεωρούνται ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς και συνεπώς να επωφελούνται από την εξαίρεση αυτή. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, για τους σκοπούς της εξαίρεσης αυτής, να μπορούν να διατηρούν σε ισχύ διατάξεις, προκειμένου οι εκθέσεις έργων τέχνης στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό να θεωρούνται μουσεία.
Τροπολογία 18
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, έργα και άλλο υλικό θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκονται μόνιμα στη συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς, όταν το εν λόγω ίδρυμα έχει στην κυριότητα ή τη μόνιμη κατοχή του αντίγραφα, π.χ. ως αποτέλεσμα μεταβίβασης της κυριότητας ή συμφωνίας παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης.
(21)   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, έργα και άλλο υλικό θα πρέπει να θεωρείται ότι βρίσκονται μόνιμα στη συλλογή ενός ιδρύματος πολιτιστικής κληρονομιάς όταν οι οργανισμοί αυτοί έχουν στην κυριότητα ή τη μόνιμη κατοχή τους αντίγραφα των έργων αυτών ή άλλου υλικού, π.χ. ως αποτέλεσμα μεταβίβασης της κυριότητας, συμφωνίας παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, νόμιμης κατάθεσης ή μακροχρόνιου δανεισμού. Τα έργα ή άλλο υλικό στα οποία τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς έχουν πρόσκαιρη πρόσβαση μέσω διακομεταμιστή τρίτου δεν θεωρούνται ότι βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές τους.
Τροπολογία 19
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)
(21α)  Ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων εμφανίστηκαν οι υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας που επιτρέπουν στους χρήστες τους να αναφορτώνουν περιεχόμενο και να το διαθέτουν με διάφορες μορφές και ποικίλους σκοπούς, όπως η παρουσίαση μιας ιδέας, η άσκηση κριτικής, η παρωδία ή η μίμηση. Αυτό το περιεχόμενο μπορεί να περιλαμβάνει μικρά αποσπάσματα ήδη προστατευόμενων έργων τα οποία οι εν λόγω χρήστες έχουν ενδεχομένως αλλοιώσει, συνθέσει ή άλλως πως μετατρέψει.
Τροπολογία 20
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)
(21β)  Παρά ορισμένες αλληλεπικαλύψεις με υφιστάμενες εξαιρέσεις ή περιορισμούς, όπως η παράθεση αποσπάσματος ή η παρωδία, το περιεχόμενο που αναφορτώνεται ή διατίθεται από έναν χρήστη το οποίο ευλόγως περιλαμβάνει αποσπάσματα έργων ή άλλου προστατευόμενου υλικού δεν καλύπτεται από το άρθρο 5 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ. Αυτή η κατάσταση δημιουργεί ανασφάλεια δικαίου τόσο για τους χρήστες όσο και για τους δικαιούχους. Είναι, επομένως, αναγκαίο να προβλεφθεί νέα ειδική εξαίρεση που θα επιτρέπει τις νόμιμες χρήσεις αποσπασμάτων ήδη προστατευόμενων έργων ή άλλου υλικού στο περιεχόμενο που αναφορτώνουν ή διαθέτουν οι χρήστες. Όταν το περιεχόμενο που αναφορτώνεται ή διατίθεται από έναν χρήστη περιλαμβάνει σύντομη και αναλογική χρήση παράθεσης αποσπάσματος ή ενός αποσπάσματος προστατευόμενου έργου ή άλλου υλικού για νόμιμο σκοπό, η εν λόγω χρήση θα πρέπει να προστατεύεται από την εξαίρεση που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία. Αυτή η εξαίρεση θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνον σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις που δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του εν λόγω έργου ή άλλου υλικού και δεν θίγουν αδικαιολογήτως τα νόμιμα συμφέροντα του δικαιούχου. Προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσον θίγονται τα εν λόγω συμφέροντα, θα πρέπει να εξεταστεί ο βαθμός πρωτοτυπίας του εν λόγω περιεχομένου, η διάρκεια/η έκταση της παράθεσης αποσπάσματος ή του αποσπάσματος που χρησιμοποιείται, ο επαγγελματικός χαρακτήρας του εν λόγω περιεχομένου ή ο βαθμός της οικονομικής ζημίας, κατά περίπτωση, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η νόμιμη χρήση της εξαίρεσης. Η εξαίρεση αυτή δεν θα πρέπει να θίγει τα ηθικά δικαιώματα των δημιουργών του εν λόγω έργου ή άλλου προστατευόμενου υλικού.
Τροπολογία 21
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα)
(21γ)  Οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 13 της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να μπορούν να επικαλούνται προς όφελός τους την εξαίρεση για τη χρήση των αποσπασμάτων από ήδη υφιστάμενα έργα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, για τη χρήση παραθεμάτων ή αποσπασμάτων προστατευόμενων έργων ή άλλου υλικού στο περιεχόμενο που αναφορτώνεται ή διατίθεται από τους χρήστες στις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, προκειμένου να περιορίσουν τις υποχρεώσεις τους δυνάμει του άρθρου 13 της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογία 22
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)   Τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να επωφελούνται από ένα σαφές πλαίσιο για την ψηφιοποίηση και τη διάδοση, και σε διασυνοριακό επίπεδο, μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλου υλικού. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συλλογών μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων έχουν ως αποτέλεσμα η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσης των μεμονωμένων δικαιούχων να είναι ενδεχομένως πολύ δύσκολη. Αυτό μπορεί να οφείλεται, π.χ. στην ηλικία των έργων ή άλλου υλικού, την περιορισμένη εμπορική τους αξία ή το γεγονός ότι δεν προορίζονταν ποτέ για εμπορική χρήση. Είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της αδειοδότησης μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων που βρίσκονται στις συλλογές ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να επιτραπεί η σύναψη συμφωνιών με διασυνοριακή ισχύ στην εσωτερική αγορά.
(22)   Τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς θα πρέπει να επωφελούνται από ένα σαφές πλαίσιο για την ψηφιοποίηση και τη διάδοση, και σε διασυνοριακό επίπεδο, μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλου υλικού. Ωστόσο, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συλλογών μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων έχουν ως αποτέλεσμα η λήψη της προηγούμενης συγκατάθεσης των μεμονωμένων δικαιούχων να είναι ενδεχομένως πολύ δύσκολη. Αυτό μπορεί να οφείλεται, π.χ. στην ηλικία των έργων ή άλλου υλικού, την περιορισμένη εμπορική τους αξία ή το γεγονός ότι δεν προορίζονταν ποτέ για εμπορική χρήση ή ότι ουδέποτε διατέθηκαν στο εμπόριο. Είναι επομένως απαραίτητο να προβλεφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της χρήσης μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων που βρίσκονται στις συλλογές ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να επιτραπεί η σύναψη συμφωνιών με διασυνοριακή ισχύ στην εσωτερική αγορά.
Τροπολογία 23
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Πολλά κράτη μέλη έχουν ήδη θεσπίσει διευρυμένα καθεστώτα χορήγησης συλλογικών αδειών, νομικές εντολές ή νομικά τεκμήρια που διευκολύνουν την αδειοδότηση των μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων. Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη της ποικιλίας των έργων και άλλου υλικού στις συλλογές των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς και των διαφορών μεταξύ των πρακτικών συλλογικής διαχείρισης ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους κλάδους της πολιτιστικής παραγωγής, τα μέτρα αυτά ενδέχεται να μην προσφέρουν λύσεις σε όλες τις περιπτώσεις, για παράδειγμα επειδή δεν υπάρχει πρακτική συλλογικής διαχείρισης για μια συγκεκριμένη κατηγορία έργων ή άλλου υλικού. Στις ιδιαίτερες αυτές περιπτώσεις, είναι επομένως αναγκαίο να επιτραπεί στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να καθιστούν μη διαθέσιμα στο εμπόριο έργα που διατηρούν στη μόνιμη συλλογή τους διαθέσιμα στο διαδίκτυο στο πλαίσιο εξαίρεσης όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα. Ενώ είναι σημαντικό να εναρμονιστεί το εύρος της νέας υποχρεωτικής εξαίρεσης προκειμένου να καταστούν δυνατές διασυνοριακές χρήσεις μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων, τα κράτη μέλη θα πρέπει ωστόσο να μπορούν να χρησιμοποιούν ή να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν διευρυμένες συμφωνίες συλλογικής αδειοδότησης που έχουν συναφθεί με ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς σε εθνικό επίπεδο σχετικά με κατηγορίες έργων που υπάρχουν μονίμως στις συλλογές των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έλλειψη συμφωνίας σχετικά με τους όρους της αδειοδότησης δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ανυπαρξία λύσεων βάσει αδειοδότησης. Οι χρήσεις δυνάμει της εξαίρεσης αυτής θα πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις εξαίρεσης και δημοσίευσης όπως και οι χρήσεις που εγκρίνονται από μηχανισμό αδειοδότησης. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εξαίρεση εφαρμόζεται μόνον όταν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και να υπάρξει ασφάλεια δικαίου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να καθορίσουν, κατόπιν διαβούλευσης με δικαιούχους, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και οργανισμούς πολιτιστικής κληρονομιάς και σε κατάλληλα χρονικά διαστήματα, για ποιους τομείς και κατηγορίες έργων δεν υφίστανται κατάλληλες λύσεις βάσει αδειοδότησης, οπότε στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ισχύει η εξαίρεση.
Τροπολογία 24
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο πλαίσιο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, να έχουν ευελιξία στην επιλογή συγκεκριμένου τύπου μηχανισμού που να επιτρέπει την επέκταση αδειών για έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο στα δικαιώματα των δικαιούχων που δεν εκπροσωπούνται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις νομικές τους παραδόσεις, πρακτικές ή περιστάσεις. Οι εν λόγω μηχανισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν διευρυμένη συλλογική χορήγηση αδειών και τεκμήρια εκπροσώπησης.
(23)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει, στο πλαίσιο που προβλέπεται στην παρούσα οδηγία, να έχουν ευελιξία στην επιλογή συγκεκριμένου τύπου μηχανισμού που να επιτρέπει την επέκταση αδειών για έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο στα δικαιώματα των δικαιούχων που δεν εκπροσωπούνται από τον αρμόδιο οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, σύμφωνα με τις νομικές τους παραδόσεις, πρακτικές ή περιστάσεις. Οι εν λόγω μηχανισμοί μπορούν να περιλαμβάνουν διευρυμένη συλλογική χορήγηση αδειών και τεκμήρια εκπροσώπησης.
Τροπολογία 25
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)   Για τους σκοπούς των εν λόγω μηχανισμών αδειοδότησης, είναι σημαντική η ύπαρξη ενός συστήματος συλλογικής διαχείρισης που χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και εύρυθμη λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει κανόνες χρηστής διακυβέρνησης, διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων, καθώς και τακτική, επιμελή και ακριβή διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους επιμέρους δικαιούχους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/26/ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες κατάλληλες εγγυήσεις για όλους τους δικαιούχους, στους οποίους θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να αποκλείουν την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών στα έργα τους ή άλλο υλικό τους. Οι όροι που συνδέονται με τους εν λόγω μηχανισμούς δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την πρακτική τους σημασία για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.
(24)   Για τους σκοπούς των εν λόγω μηχανισμών αδειοδότησης, είναι σημαντική η ύπαρξη ενός συστήματος συλλογικής διαχείρισης που χαρακτηρίζεται από αυστηρότητα και εύρυθμη λειτουργία και πρέπει να ενθαρρύνεται από τα κράτη μέλη. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω σύστημα περιλαμβάνει κανόνες χρηστής διακυβέρνησης, διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων, καθώς και τακτική, επιμελή και ακριβή διανομή και καταβολή των ποσών που οφείλονται στους επιμέρους δικαιούχους, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2014/26/ΕΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν πρόσθετες κατάλληλες εγγυήσεις για όλους τους δικαιούχους, στους οποίους θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να αποκλείουν την εφαρμογή των εν λόγω μηχανισμών αδειοδότησης ή των εξαιρέσεων αυτών στα έργα τους ή άλλο υλικό τους. Οι όροι που συνδέονται με τους εν λόγω μηχανισμούς δεν θα πρέπει να επηρεάζουν την πρακτική τους σημασία για τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς.
Τροπολογία 26
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)   Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας έργων και άλλου υλικού στις συλλογές των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι σημαντικό οι μηχανισμοί αδειοδότησης που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας να είναι διαθέσιμοι και να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην πράξη για διάφορα είδη έργων και άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, ηχογραφήσεων και οπτικοακουστικών έργων. Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων κατηγοριών έργων και άλλου υλικού όσον αφορά τους τρόπους δημοσίευσης και διανομής και να διευκολύνεται η χρηστικότητα των εν λόγω μηχανισμών, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η θέσπιση από τα κράτη μέλη ειδικών απαιτήσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή στην πράξη των εν λόγω μηχανισμών αδειοδότησης. Κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τους δικαιούχους, τους χρήστες και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης κατά την εν λόγω διαδικασία.
(25)   Λαμβανομένης υπόψη της ποικιλίας έργων και άλλου υλικού στις συλλογές των ιδρυμάτων πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι σημαντικό οι μηχανισμοί αδειοδότησης που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας να είναι διαθέσιμοι και να μπορούν να χρησιμοποιούνται στην πράξη για διάφορα είδη έργων και άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών, ηχογραφήσεων και οπτικοακουστικών έργων. Προκειμένου να αντικατοπτρίζονται οι ιδιαιτερότητες των διαφόρων κατηγοριών έργων και άλλου υλικού όσον αφορά τους τρόπους δημοσίευσης και διανομής και να διευκολύνεται η χρηστικότητα των λύσεων σχετικά με τη χρήση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων, οι οποίες εισήχθησαν με την παρούσα οδηγία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η θέσπιση από τα κράτη μέλη ειδικών απαιτήσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή στην πράξη των εν λόγω μηχανισμών αδειοδότησης. Κρίνεται σκόπιμο τα κράτη μέλη να διαβουλεύονται με τους δικαιούχους, τα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τους χρήστες και τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης κατά την εν λόγω διαδικασία.
Τροπολογία 27
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 26
(26)   Για λόγους διεθνούς αβροφροσύνης, οι μηχανισμοί αδειοδότησης για την ψηφιοποίηση και διάδοση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε έργα ή άλλο υλικό που δημοσιεύονται για πρώτη φορά ή, ελλείψει δημοσίευσης, που μεταδίδονται ραδιοτηλεοπτικά για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση κινηματογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων, σε έργα των οποίων ο παραγωγός έχει την έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε τρίτη χώρα. Οι εν λόγω μηχανισμοί δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε έργα ή άλλο υλικό υπηκόων τρίτων χωρών, με εξαίρεση την πρώτη δημοσίευσή τους ή, ελλείψει δημοσίευσης, την πρώτη ραδιοτηλεοπτική μετάδοσή τους στην επικράτεια ενός κράτους μέλους ή, σε περίπτωση κινηματογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων, σε έργα των οποίων ο παραγωγός έχει την έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος.
(26)   Για λόγους διεθνούς αβροφροσύνης, οι μηχανισμοί αδειοδότησης και η εξαίρεση για την ψηφιοποίηση και διάδοση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε έργα ή άλλο υλικό που δημοσιεύονται για πρώτη φορά ή, ελλείψει δημοσίευσης, που μεταδίδονται ραδιοτηλεοπτικά για πρώτη φορά σε τρίτη χώρα ή, σε περίπτωση κινηματογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων, σε έργα των οποίων ο παραγωγός έχει την έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε τρίτη χώρα. Οι εν λόγω μηχανισμοί δεν θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται σε έργα ή άλλο υλικό υπηκόων τρίτων χωρών, με εξαίρεση την πρώτη δημοσίευσή τους ή, ελλείψει δημοσίευσης, την πρώτη ραδιοτηλεοπτική μετάδοσή τους στην επικράτεια ενός κράτους μέλους ή, σε περίπτωση κινηματογραφικών ή οπτικοακουστικών έργων, σε έργα των οποίων ο παραγωγός έχει την έδρα ή τη συνήθη διαμονή του σε κράτος μέλος.
Τροπολογία 28
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)   Επειδή τα έργα μαζικής ψηφιοποίησης μπορεί να συνεπάγονται σημαντικές επενδύσεις από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, οι άδειες που τυχόν χορηγούνται δυνάμει των μηχανισμών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την παραγωγή εύλογων εσόδων προκειμένου να καλύπτουν τις δαπάνες της άδειας και τις δαπάνες για την ψηφιοποίηση και τη διάδοση των έργων και άλλου υλικού που καλύπτονται από την άδεια.
(27)   Επειδή τα έργα μαζικής ψηφιοποίησης μπορεί να συνεπάγονται σημαντικές επενδύσεις από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, οι άδειες που τυχόν χορηγούνται δυνάμει των μηχανισμών που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να εμποδίζουν την κάλυψη των δαπανών της άδειας και τις δαπάνες για την ψηφιοποίηση και τη διάδοση των έργων και άλλου υλικού που καλύπτονται από την άδεια.
Τροπολογία 29
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)   Στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη μελλοντική και συνεχή χρήση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων και άλλου υλικού από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς βάσει των μηχανισμών αδειοδότησης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και των ρυθμίσεων που ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, ώστε να αποκλείουν την εφαρμογή αδειών στα έργα ή άλλο υλικό τους, θα πρέπει να δίνεται κατάλληλη δημοσιότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι χρήσεις πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο στην εσωτερική αγορά. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί η δημιουργία μιας ενιαίας, προσιτής στο κοινό, διαδικτυακής πύλης προκειμένου η Ένωση να θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση του κοινού για εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την επέλευση της διασυνοριακής χρήσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιφορτιστεί με ορισμένα καθήκοντα και ορισμένες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται χρησιμοποιώντας τα δικά του δημοσιονομικά μέσα, με στόχο να διευκολύνει και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των εθνικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την καταπολέμηση, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι επομένως σκόπιμο να στηριζόμαστε στο εν λόγω Γραφείο για τη δημιουργία και τη διαχείριση της ευρωπαϊκής πύλης μέσω της οποίας καθίστανται διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες.
(28)   Στις πληροφορίες που σχετίζονται με τη μελλοντική και συνεχή χρήση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων και άλλου υλικού από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς βάσει των μηχανισμών αδειοδότησης ή της εξαίρεσης που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και των ρυθμίσεων που ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, ώστε να αποκλείουν την εφαρμογή αδειών ή της εξαίρεσης στα έργα ή άλλο υλικό τους, θα πρέπει να δίνεται κατάλληλη δημοσιότητα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν οι χρήσεις πραγματοποιούνται σε διασυνοριακό επίπεδο στην εσωτερική αγορά. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί η δημιουργία μιας ενιαίας, προσιτής στο κοινό, διαδικτυακής πύλης προκειμένου η Ένωση να θέτει τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση του κοινού για εύλογο χρονικό διάστημα πριν από την επέλευση της διασυνοριακής χρήσης. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 386/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει επιφορτιστεί με ορισμένα καθήκοντα και ορισμένες δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται χρησιμοποιώντας τα δικά του δημοσιονομικά μέσα, με στόχο να διευκολύνει και να υποστηρίζει τις δραστηριότητες των εθνικών αρχών, του ιδιωτικού τομέα και των θεσμικών οργάνων της Ένωσης για την καταπολέμηση, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης, της παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας. Είναι επομένως σκόπιμο να στηριζόμαστε στο εν λόγω Γραφείο για τη δημιουργία και τη διαχείριση της ευρωπαϊκής πύλης μέσω της οποίας καθίστανται διαθέσιμες οι εν λόγω πληροφορίες.
Τροπολογία 30
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)
(28α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον διάλογο με τα ενδιαφερόμενα μέρη συγκεκριμένου τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι μηχανισμοί για την αδειοδότηση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων είναι αποτελεσματικοί και λειτουργικοί, ότι οι δικαιούχοι προστατεύονται επαρκώς στο πλαίσιο των εν λόγω μηχανισμών, ότι οι άδειες δημοσιοποιούνται δεόντως και ότι εξασφαλίζεται η νομική σαφήνεια όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και την κατηγοριοποίηση των έργων.
Τροπολογία 31
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)   Προς διευκόλυνση της χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα επί οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία, η οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίζουν ένα μηχανισμό διαπραγμάτευσης που επιτρέπει στα μέρη τα οποία επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία να βασίζονται στη βοήθεια ενός αμερόληπτου οργάνου. Το εν λόγω όργανο θα πρέπει να πραγματοποιεί συναντήσεις με τα μέρη και να παρέχει βοήθεια στις διαπραγματεύσεις με παροχή επαγγελματικής και εξωτερικής συμβουλευτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας του μηχανισμού διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένου του χρονοδιαγράμματος και της διάρκειας της βοήθειας στις διαπραγματεύσεις και της ανάληψης των δαπανών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις παραμένουν αναλογικές ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα του φόρουμ διαπραγματεύσεων.
(30)   Προς διευκόλυνση της χορήγησης αδειών για τα δικαιώματα επί οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν ένα μηχανισμό διαπραγμάτευσης, τον οποίο διαχειρίζεται ένας υφιστάμενος ή νεοσύστατος εθνικός φορέας, που επιτρέπει στα μέρη τα οποία επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία να βασίζονται στη βοήθεια ενός αμερόληπτου οργάνου. Η συμμετοχή σε αυτόν το μηχανισμό διαπραγμάτευσης και η επακόλουθη σύναψη συμφωνιών θα πρέπει να είναι εθελοντική. Όταν η διαπραγμάτευση αφορά μέρη από διαφορετικά κράτη μέλη, τα μέρη αυτά θα πρέπει να συμφωνήσουν εκ των προτέρων σχετικά με το αρμόδιο κράτος μέλος σε περίπτωση που αποφασίσουν να κάνουν χρήση του μηχανισμού διαπραγμάτευσης. Το εν λόγω όργανο θα πρέπει να πραγματοποιεί συναντήσεις με τα μέρη και να παρέχει βοήθεια στις διαπραγματεύσεις με παροχή επαγγελματικής, αμερόληπτης και εξωτερικής συμβουλευτικής. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αποφασίζουν σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας του μηχανισμού διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένων του χρονοδιαγράμματος και της διάρκειας της βοήθειας στις διαπραγματεύσεις, της κατανομής των δαπανών που προκύπτουν και της σύνθεσης αυτών των οργάνων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι διοικητικές και οικονομικές επιβαρύνσεις παραμένουν αναλογικές ώστε να εξασφαλίζεται η αποδοτικότητα του φόρουμ διαπραγματεύσεων.
Τροπολογία 32
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)  Η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ένωσης είναι ύψιστης σημασίας και θα πρέπει να ενισχυθεί προς όφελος των μελλοντικών γενεών. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί κυρίως μέσω της προστασίας της δημοσιευμένης κληρονομιάς. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενωσιακό σύστημα κατάθεσης δημοσιευμάτων, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι συλλέγονται συστηματικά δημοσιεύματα που αφορούν την Ένωση, όπως το δίκαιο της Ένωσης, η ιστορία και η ολοκλήρωση της Ένωσης, η στρατηγική της Ένωσης και η δημοκρατία στην Ένωση, τα θεσμικά και κοινοβουλευτικά ζητήματα και οι πολιτικές και, ως εκ τούτου, ο διανοητικός πλούτος και η κληρονομιά της Ένωσης που θα δημοσιευθεί στο μέλλον. Η κληρονομιά αυτή δεν θα πρέπει απλώς να διατηρηθεί μέσω της δημιουργίας ενός ενωσιακού αρχείου για τις δημοσιεύσεις που αφορούν θέματα της Ένωσης, αλλά θα πρέπει επίσης να τεθεί στη διάθεση των πολιτών και των μελλοντικών γενεών της Ένωσης. Η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως η βιβλιοθήκη του μόνου θεσμικού οργάνου της Ένωσης που εκπροσωπεί άμεσα τους πολίτες της Ένωσης, θα πρέπει να οριστεί ως βιβλιοθήκη– θεματοφύλακας της Ένωσης. Για να μην προκύψει υπερβολική επιβάρυνση για τους εκδότες, τα τυπογραφεία και τους εισαγωγείς, μόνο ηλεκτρονικές εκδόσεις, όπως τα ηλεκτρονικά βιβλία, οι ηλεκτρονικές εφημερίδες και τα ηλεκτρονικά περιοδικά θα πρέπει να κατατίθενται στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία θα πρέπει να θέτει στη διάθεση των αναγνωστών δημοσιεύσεις που καλύπτονται από το σύστημα κατάθεσης της Ένωσης στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για σκοπούς έρευνας ή μελέτης και υπό τον έλεγχο της βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι εν λόγω δημοσιεύσεις δεν θα πρέπει να διατίθενται προς τα έξω στο διαδίκτυο.
Τροπολογίες 33 και 137
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 31
(31)   Ο ελεύθερος και πολυφωνικός Τύπος είναι απαραίτητος για να διασφαλίζεται η ποιοτική δημοσιογραφία και η πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. Συμβάλλει καθοριστικά στον δημόσιο διάλογο και την ορθή λειτουργία της δημοκρατικής κοινωνίας. Κατά τη μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή, οι εκδότες Τύπου αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την αδειοδότηση της επιγραμμικής χρήσης των εκδόσεών τους και την απόσβεση των επενδύσεών τους. Ελλείψει αναγνώρισης των εκδοτών Τύπου ως δικαιούχων, η αδειοδότηση και η επιβολή του νόμου στο ψηφιακό περιβάλλον είναι συχνά πολύπλοκη και αναποτελεσματική.
(31)   Ο ελεύθερος και πολυφωνικός Τύπος είναι απαραίτητος για να διασφαλίζεται η ποιοτική δημοσιογραφία και η πρόσβαση των πολιτών στην ενημέρωση. Συμβάλλει καθοριστικά στον δημόσιο διάλογο και την ορθή λειτουργία της δημοκρατικής κοινωνίας. Η αυξανόμενη ανισορροπία μεταξύ ισχυρών πλατφορμών και εκδοτών Τύπου, στους οποίους μπορεί να περιλαμβάνονται και ειδησεογραφικά πρακτορεία, έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντική συρρίκνωση του τοπίου των μέσων ενημέρωσης σε περιφερειακό επίπεδο. Κατά τη μετάβαση από την έντυπη στην ψηφιακή μορφή, οι εκδότες Τύπου και τα ειδησεογραφικά πρακτορεία αντιμετωπίζουν προβλήματα όσον αφορά την αδειοδότηση της επιγραμμικής χρήσης των εκδόσεών τους και την απόσβεση των επενδύσεών τους. Ελλείψει αναγνώρισης των εκδοτών Τύπου ως δικαιούχων, η αδειοδότηση και η επιβολή του νόμου στο ψηφιακό περιβάλλον είναι συχνά πολύπλοκη και αναποτελεσματική.
Τροπολογίες 34 και 138
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)   Η οργανωτική και οικονομική συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του εκδοτικού κλάδου. Είναι επομένως αναγκαίο να παρέχεται σε επίπεδο Ένωσης εναρμονισμένη έννομη προστασία για τις εκδόσεις Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται με αποτελεσματικό τρόπο μέσω της θέσπισης, στην ενωσιακή νομοθεσία, δικαιωμάτων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία για την αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό εκδόσεων Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές χρήσεις.
(32)   Η οργανωτική και οικονομική συμβολή των εκδοτών στην παραγωγή εκδόσεων Τύπου πρέπει να αναγνωρίζεται και να ενθαρρύνεται περαιτέρω ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του εκδοτικού κλάδου και να εξασφαλίζεται συνεπώς η παροχή αξιόπιστης ενημέρωσης. Είναι επομένως αναγκαίο να παρέχουν τα κράτη μέλη σε επίπεδο Ένωσης έννομη προστασία για τις εκδόσεις Τύπου στην Ένωση όσον αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. Η εν λόγω προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται με αποτελεσματικό τρόπο μέσω της θέσπισης, στην ενωσιακή νομοθεσία, δικαιωμάτων που σχετίζονται με την πνευματική ιδιοκτησία για την αναπαραγωγή και τη διάθεση στο κοινό εκδόσεων Τύπου όσον αφορά τις ψηφιακές χρήσεις, προκειμένου να καταβάλλεται δίκαιη και αναλογική αμοιβή για τις χρήσεις αυτές. Οι ιδιωτικοί χρήστες θα πρέπει να εξαιρεθούν από την παρούσα αναφορά. Επιπλέον, η καταχώρηση σε μηχανή αναζήτησης δεν θα πρέπει να θεωρείται ως εύλογη και αναλογική αμοιβή.
Τροπολογία 139
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 33
(33)   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της έκδοσης Τύπου κατά τρόπον ώστε να καλύπτει μόνο δημοσιογραφικές εκδόσεις, που δημοσιεύονται από πάροχο υπηρεσιών και ενημερώνονται σε περιοδική ή τακτική βάση σε οποιοδήποτε μέσο, για σκοπούς ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας. Οι εν λόγω εκδόσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, καθημερινές εφημερίδες, εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος και ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την προστασία που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω προστασία δεν καλύπτει πράξεις χρήσης υπερσυνδέσμων (hyperlinking), οι οποίες δεν συνιστούν παρουσίαση στο κοινό.
(33)   Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, είναι αναγκαίο να οριστεί η έννοια της έκδοσης Τύπου κατά τρόπον ώστε να καλύπτει μόνο δημοσιογραφικές εκδόσεις, που δημοσιεύονται από πάροχο υπηρεσιών και ενημερώνονται σε περιοδική ή τακτική βάση σε οποιοδήποτε μέσο, για σκοπούς ενημέρωσης ή ψυχαγωγίας. Οι εν λόγω εκδόσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, καθημερινές εφημερίδες, εβδομαδιαία ή μηνιαία περιοδικά γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος και ειδησεογραφικούς δικτυακούς τόπους. Οι περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν θα πρέπει να καλύπτονται από την προστασία που παρέχεται στις εκδόσεις Τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας. Η εν λόγω προστασία δεν καλύπτει πράξεις χρήσης υπερσυνδέσμων (hyperlinking). Η προστασία δεν καλύπτει επίσης πληροφορίες που αναφέρονται σε δημοσιογραφικά άρθρα στον Τύπο και δεν εμποδίζει, επομένως, την αναφορά των πληροφοριών αυτών.
Τροπολογίες 36 και 140
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 34
(34)   Τα δικαιώματα που χορηγούνται στους εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. Θα πρέπει επίσης να υπόκεινται στις ίδιες διατάξεις σχετικά με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς με αυτές που ισχύουν για τα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από το δικαίωμα παράθεσης αποσπασμάτων με σκοπό την άσκηση κριτικής ή βιβλιοπαρουσίασης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της εν λόγω οδηγίας.
(34)   Τα δικαιώματα που χορηγούνται στους εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής με τα δικαιώματα αναπαραγωγής και διάθεσης στο κοινό που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, σε ό,τι αφορά τις ψηφιακές χρήσεις. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να υποβάλλουν τα δικαιώματα αυτά στις ίδιες διατάξεις σχετικά με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς με αυτές που ισχύουν για τα δικαιώματα που προβλέπονται στην οδηγία 2001/29/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένης της εξαίρεσης από το δικαίωμα παράθεσης αποσπασμάτων με σκοπό την άσκηση κριτικής ή βιβλιοπαρουσίασης, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της εν λόγω οδηγίας.
Τροπολογία 37
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)   Η προστασία που παρέχεται στους εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα των δημιουργών και άλλων δικαιούχων στα έργα και άλλο υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκδόσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο οι δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι μπορούν να εκμεταλλεύονται τα έργα τους ή άλλο υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση Τύπου στην οποία ενσωματώνονται. Κατά συνέπεια, οι εκδότες Τύπου δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλούνται την προστασία που χορηγείται σε αυτούς έναντι δημιουργών και άλλων δικαιούχων. Τούτο δεν θίγει τις συμβατικές ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ των εκδοτών Τύπου αφενός και των δημιουργών και άλλων δικαιούχων αφετέρου.
(35)   Η προστασία που παρέχεται στους εκδότες Τύπου δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να επηρεάζει τα δικαιώματα των δημιουργών και άλλων δικαιούχων στα έργα και άλλο υλικό που περιλαμβάνονται σε αυτές τις εκδόσεις, μεταξύ άλλων όσον αφορά τον βαθμό στον οποίο οι δημιουργοί και άλλοι δικαιούχοι μπορούν να εκμεταλλεύονται τα έργα τους ή άλλο υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση Τύπου στην οποία ενσωματώνονται. Κατά συνέπεια, οι εκδότες Τύπου δεν θα πρέπει να είναι σε θέση να επικαλούνται την προστασία που χορηγείται σε αυτούς έναντι δημιουργών και άλλων δικαιούχων. Τούτο δεν θίγει τις συμβατικές ρυθμίσεις που συμφωνούνται μεταξύ των εκδοτών Τύπου αφενός και των δημιουργών και άλλων δικαιούχων αφετέρου. Παρά το γεγονός ότι οι δημιουργοί έργων τα οποία ενσωματώνονται σε μια έκδοση Τύπου λαμβάνουν κατάλληλη αμοιβή για τη χρήση των έργων τους από τον εκδότη Τύπου βάσει των όρων για την αδειοδότηση του έργου τους, οι συγγραφείς, των οποίων το έργο ενσωματώνεται σε μια έκδοση Τύπου θα πρέπει να δικαιούνται ένα κατάλληλο μερίδιο από τα νέα πρόσθετα έσοδα που προκύπτουν για τους εκδότες Τύπου από ορισμένα είδη δευτερεύουσας χρήσης των εκδόσεών τους από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σε σχέση με τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας. Για το ποσό της αποζημίωσης που αποδίδεται στους δημιουργούς θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ειδικά κλαδικά πρότυπα όσον αφορά την αδειοδότηση έργων που ενσωματώνονται σε μια έκδοση Τύπου, τα οποία γίνονται δεκτά ως κατάλληλα στο αντίστοιχο κράτος μέλος· με την αποζημίωση που αποδίδεται στους δημιουργούς δεν θα πρέπει να θίγονται οι όροι αδειοδότησης που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ δημιουργού και εκδότη Τύπου όσον αφορά τη χρήση του άρθρου του συντάκτη από τον εκδότη Τύπου.
Τροπολογία 38
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36
(36)   Οι εκδότες, συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών Τύπου, βιβλίων ή επιστημονικών εκδόσεων, συχνά λειτουργούν με βάση τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων του δημιουργού μέσω συμβατικών ρυθμίσεων ή νομοθετικών διατάξεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκδότες πραγματοποιούν μια επένδυση για την εκμετάλλευση των έργων που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις τους και ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις να στερηθούν έσοδα όταν τα εν λόγω έργα χρησιμοποιούνται δυνάμει εξαιρέσεων ή περιορισμών, όπως αυτοί που αφορούν την ιδιωτική αντιγραφή και τη φωτοαναπαραγωγή. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η αποζημίωση για τις χρήσεις δυνάμει των εν λόγω εξαιρέσεων επιμερίζεται μεταξύ των δημιουργών και των εκδοτών. Για να λαμβάνεται υπόψη αυτή η κατάσταση και να ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να καθορίζουν ότι, όταν ένας δημιουργός έχει μεταβιβάσει τα δικαιώματά του ή έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης των δικαιωμάτων του σε έναν εκδότη ή συμβάλλει με άλλο τρόπο με τα έργα του σε μια έκδοση και έχουν θεσπιστεί συστήματα αποζημίωσης για τη ζημία που προκλήθηκε από μια εξαίρεση ή περιορισμό, οι εκδότες δικαιούνται να διεκδικήσουν μερίδιο της εν λόγω αποζημίωσης, ενώ το βάρος που φέρει ο εκδότης για τεκμηρίωση της αξίωσής του δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το απαιτούμενο δυνάμει του θεσπισθέντος συστήματος.
(36)   Οι εκδότες, συμπεριλαμβανομένων των εκδοτών Τύπου, βιβλίων ή επιστημονικών εκδόσεων και μουσικών έργων, λειτουργούν με βάση συμβατικές ρυθμίσεις με τους δημιουργούς. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκδότες πραγματοποιούν μια επένδυση και αποκτούν δικαιώματα σε ορισμένους τομείς, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων να διεκδικήσουν μερίδιο της αποζημίωσης στο πλαίσιο των κοινών οργανισμών συλλογικής διαχείρισης δημιουργών και εκδοτών, με σκοπό την εκμετάλλευση των έργων και ως εκ τούτου ενδέχεται μάλιστα να στερηθούν έσοδα όταν τα εν λόγω έργα χρησιμοποιούνται δυνάμει εξαιρέσεων ή περιορισμών, όπως αυτοί που αφορούν την ιδιωτική αντιγραφή και τη φωτοαναπαραγωγή. Σε πολλά κράτη μέλη, η αποζημίωση για τις χρήσεις δυνάμει των εν λόγω εξαιρέσεων επιμερίζεται μεταξύ των δημιουργών και των εκδοτών. Για να λαμβάνεται υπόψη αυτή η κατάσταση και να ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να προβλέπουν ένα ισοδύναμο σύστημα διεκδίκησης αποζημίωσης, εφόσον ένα τέτοιο σύστημα λειτουργούσε στο εν λόγω κράτος μέλος πριν από την 12η Νοεμβρίου 2015. Το μερίδιο από την αποζημίωση αυτή μεταξύ δημιουργών και εκδοτών θα μπορούσε να οριστεί στους εσωτερικούς κανόνες διανομής του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης, που αποφασίζει από κοινού εξ ονόματος των δημιουργών και των εκδοτών, ή να προβλέπεται από τα κράτη μέλη σε νομοθετική ή κανονιστική διάταξη, σύμφωνα με το ισοδύναμο σύστημα που λειτουργούσε στο εν λόγω κράτος μέλος πριν από την 12η Νοεμβρίου 2015. Η διάταξη αυτή δεν θίγει τις ρυθμίσεις στα κράτη μέλη όσον αφορά δημόσια δικαιώματα δανεισμού, τη διαχείριση δικαιωμάτων που δεν βασίζονται σε εξαιρέσεις ή περιορισμούς σε συνάρτηση με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως οι διευρυμένες συλλογικές άδειες ή όσον αφορά τα δικαιώματα αμοιβής βάσει του εθνικού δικαίου.
Τροπολογία 39
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας (ΚΠΔ) διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης, αποτελούν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και κατέχουν στρατηγική θέση ώστε να επιφέρουν καινοτόμα δευτερογενή αποτελέσματα σε άλλους τομείς της οικονομίας. Επιπλέον, οι ΚΠΔ αποτελούν κινητήρια δύναμη καινοτομίας και ανάπτυξης των ΤΠΕ στην Ευρώπη. Οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργικότητας στην Ευρώπη προσφέρουν πάνω από 12 εκατομμύρια θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης, κάτι που ισοδυναμεί με το 7,5 % του εργατικού δυναμικού της ΕΕ, δημιουργώντας προστιθέμενη αξία περίπου 509 δισεκατομμυρίων EUR στο ΑΕγχΠ (5,3 % της συνολικής ΑΠΑ στην ΕΕ). Η προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων αποτελεί τον πυρήνα των εσόδων των ΚΠΔ.
Τροπολογίες 40 και 215/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37
(37)   Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία της αγοράς του επιγραμμικού περιεχομένου κατέστη πιο σύνθετη. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο αναφορτώνεται από τους χρήστες τους χωρίς τη συμμετοχή των κατόχων των δικαιωμάτων, έχουν γνωρίσει άνθηση και έχουν καταστεί βασικές πηγές επιγραμμικής πρόσβασης σε περιεχόμενο. Αυτό έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες των δικαιούχων να προσδιορίζουν κατά πόσον, και υπό ποιες προϋποθέσεις, χρησιμοποιείται το έργο τους και άλλο υλικό, καθώς και στις πιθανότητες που έχουν να λάβουν κατάλληλη αμοιβή για αυτό.
(37)   Τα τελευταία χρόνια η λειτουργία της αγοράς του επιγραμμικού περιεχομένου κατέστη πιο σύνθετη. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες που παρέχουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, το οποίο αναφορτώνεται από τους χρήστες τους χωρίς τη συμμετοχή των κατόχων των δικαιωμάτων, έχουν γνωρίσει άνθηση και έχουν καταστεί βασικές πηγές επιγραμμικής πρόσβασης σε προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχόμενο. Οι επιγραμμικές υπηρεσίες αποτελούν μέσο για την παροχή ευρύτερης πρόσβασης σε πολιτιστικά και δημιουργικά έργα και προσφέρουν στους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας μεγάλες ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Ωστόσο, αν και επιτρέπουν την ποικιλομορφία και την εύκολη πρόσβαση σε περιεχόμενο, δημιουργούν επίσης προβλήματα, όταν περιεχόμενο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορτώνεται χωρίς τη συγκατάθεση των δικαιούχων. Αυτό έχει αντίκτυπο στις δυνατότητες των δικαιούχων να προσδιορίζουν κατά πόσον, και υπό ποιες προϋποθέσεις, χρησιμοποιείται το έργο τους και άλλο υλικό, καθώς και στις πιθανότητες που έχουν να λάβουν κατάλληλη αμοιβή για αυτό, δεδομένου ότι ορισμένες υπηρεσίες περιεχομένου που αναφορτώνεται από χρήστες δεν συνάπτουν συμφωνίες αδειοδότησης, με το επιχείρημα ότι καλύπτονται από την εξαίρεση περί «ασφαλούς λιμένα» της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
Τροπολογία 143
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)
(37α)  Ορισμένες υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας, ως μέρος της κανονικής χρήσης τους, έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν στο κοινό πρόσβαση σε προστατευόμενο από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχόμενο ή άλλο υλικό που αναφορτώνεται από τους χρήστες τους. Ο ορισμός του παρόχου υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου δυνάμει της παρούσας οδηγίας καλύπτει παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, κύριος σκοπός των οποίων είναι να αποθηκεύουν και να παρέχουν πρόσβαση στο κοινό ή να μεταδίδουν σημαντικές ποσότητες προστατευμένου από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας περιεχομένου που αναφορτώνεται ή διατίθεται από τους χρήστες του και να βελτιστοποιούν το περιεχόμενο και να το προωθούν για κερδοσκοπικούς σκοπούς, μεταξύ άλλων με την απεικόνιση, τη σήμανση, την επίβλεψη, την αλληλουχία αναφορτωμένων έργων ή άλλου υλικού, ανεξαρτήτως των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό και οι οποίοι, ως εκ τούτου, παρεμβαίνουν ενεργητικά. Κατά συνέπεια, δεν μπορούν να τύχουν απαλλαγής από την ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ. Ο ορισμός των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου στο διαδίκτυο δυνάμει της παρούσας οδηγίας δεν καλύπτει τις πολύ μικρού και τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις υπό την έννοια του τίτλου Ι του παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, τους παρόχους υπηρεσιών που ενεργούν για μη εμπορικούς σκοπούς, όπως η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, και τους παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών όπου το περιεχόμενο αναφορτώνεται με την άδεια όλων των οικείων κατόχων δικαιωμάτων, όπως εκπαιδευτικά ή επιστημονικά αποθετήρια. Οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για προσωπική χρήση που δεν παρέχουν άμεση πρόσβαση στο κοινό, πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτής πηγής και επιγραμμικές διαδικτυακές αγορές, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η λιανική πώληση υλικών αγαθών στο διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
Τροπολογίες 144, 145 και 146
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 38
(38)   Όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε έργα ή άλλο υλικό που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, και, ως εκ τούτου, δεν περιορίζονται σε απλή παροχή των υλικών μέσων και εκτελούν πράξη παρουσίασης στο κοινό, είναι υποχρεωμένοι να συνάπτουν συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους, εκτός εάν είναι επιλέξιμοι για την απαλλαγή από την ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου34.
(38)   Οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου εκτελούν μια πράξη παρουσίασης στο κοινό και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να συνάπτουν δίκαιες και κατάλληλες συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους. Όταν συνάπτονται συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, θα πρέπει επίσης να καλύπτουν, στην ίδια έκταση και στον ίδιο βαθμό, την ευθύνη των χρηστών όταν αυτοί ενεργούν υπό μη εμπορική ιδιότητα. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2α, η ευθύνη των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 13 δεν καλύπτει τις πράξεις υπερσύνδεσης όσον αφορά τα δημοσιεύματα του Τύπου. Ο διάλογος μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών έχει ουσιαστική σημασία στον ψηφιακό κόσμο. Θα πρέπει να καθορίζουν βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης και της συνεργασίας μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου και των δικαιούχων. Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την έκταση του περιεχομένου της υπηρεσίας που θίγει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Όσον αφορά το άρθρο 14, είναι απαραίτητο να επαληθεύεται αν ο πάροχος υπηρεσιών διαδραματίζει ενεργό ρόλο, μεταξύ άλλων με τη βελτιστοποίηση της παρουσίασης των έργων ή του υλικού που αναφορτώνονται ή με την προώθησή τους, ανεξάρτητα από τη φύση των μέσων που χρησιμοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτό.
Για να διασφαλίζεται η λειτουργία των συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε μεγάλες ποσότητες έργων ή άλλου υλικού που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, θα πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των έργων ή του άλλου υλικού, όπως εφαρμογή αποτελεσματικών τεχνολογιών. Η εν λόγω υποχρέωση θα πρέπει να ισχύει επίσης όταν οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας είναι επιλέξιμοι για την απαλλαγή από την ευθύνη που προβλέπεται στο άρθρο 14 της οδηγίας 2000/31/ΕΚ.
–––––––––––––––––––––
34 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2000, για ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά (ΕΕ L 178 της 17.7.2000, σ. 1-16).
Τροπολογία 147
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39
(39)   Η συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αποθηκεύουν και παρέχουν πρόσβαση στο κοινό σε μεγάλες ποσότητες έργων ή άλλου υλικού που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, και των δικαιούχων είναι αναγκαία για τη λειτουργία τεχνολογιών, όπως τεχνολογίες αναγνώρισης περιεχομένου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι δικαιούχοι θα πρέπει να παρέχουν τα αναγκαία δεδομένα ώστε να επιτρέπουν στις υπηρεσίες να προσδιορίζουν το περιεχόμενό τους και οι υπηρεσίες θα πρέπει να επιδεικνύουν διαφάνεια έναντι των δικαιούχων όσον αφορά τις τεχνολογίες που εγκαθιστούν, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους. Οι υπηρεσίες θα πρέπει ειδικότερα να παρέχουν στους δικαιούχους πληροφορίες σχετικά με το είδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και το ποσοστό επιτυχίας τους για την αναγνώριση του περιεχομένου των δικαιούχων. Οι εν λόγω τεχνολογίες θα πρέπει επίσης να επιτρέπουν στους δικαιούχους να λαμβάνουν πληροφορίες από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας σχετικά με τη χρήση του περιεχομένου τους που καλύπτεται από μια συμφωνία.
(39)   Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν ότι, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν επιθυμούν να συνάψουν συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου και οι δικαιούχοι θα πρέπει να συνεργάζονται καλή τη πίστη, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι διαθέσιμα άνευ αδείας στις υπηρεσίες τους προστατευμένα έργα ή άλλο υλικό. Η συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και δικαιούχων δεν θα πρέπει να αποτρέπει τη διαθεσιμότητα μη παράνομων έργων ή άλλου προστατευόμενου υλικού, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από εξαίρεση ή περιορισμό ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τροπολογία 148
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)
(39α)   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικούς και ταχείς μηχανισμούς καταγγελιών και έννομης προστασίας που είναι διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην παράγραφο 2α συνεργασία οδηγεί σε αδικαιολόγητες αφαιρέσεις του περιεχομένου τους. Οι καταγγελίες που διατυπώνονται στο πλαίσιο των εν λόγω μηχανισμών θα πρέπει να διεκπεραιώνονται αμελλητί. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να αιτιολογούν τις αποφάσεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί μια αυθαίρετη απόρριψη καταγγελιών. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, την οδηγία 2002/58/ΕΚ και τον γενικό κανονισμό για την προστασία των δεδομένων, η συνεργασία δεν θα πρέπει να οδηγεί σε οιαδήποτε ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών ούτε στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητο όργανο επίλυσης των διαφορών καθώς και σε δικαστήριο ή άλλη σχετική δικαστική αρχή προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση εξαίρεσης ή περιορισμού στους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τροπολογία 149
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 β (νέα)
(39β)   Το συντομότερο δυνατό μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να οργανώσουν διαλόγους μεταξύ των ενδιαφερομένων για την εναρμόνιση και τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών. Θα πρέπει να εκδίδουν κατευθυντήριες οδηγίες ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία των συμφωνιών παραχώρησης αδείας και η συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου και των δικαιούχων για τη χρήση των έργων τους ή άλλου υλικού κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Κατά τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών, θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα και η χρήση των εξαιρέσεων και των περιορισμών. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επίσης να δίδεται στη διασφάλιση ότι η επιβάρυνση για τις ΜΜΕ εξακολουθεί να είναι κατάλληλη και ότι αποφεύγεται η αυτοματοποιημένη παρεμπόδιση του περιεχομένου.
Τροπολογίες 44 και 219/αναθ.
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 γ (νέα)
(39γ)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μεριμνήσουν για τη θέσπιση ενδιάμεσου μηχανισμού που θα επιτρέπουν στους παρόχους υπηρεσιών και στους δικαιούχους την αναζήτηση, κατά περίπτωση, μιας συμβιβαστικής λύσης για οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τις διατάξεις που αφορούν τις μεταξύ τους συμφωνίες συνεργασίας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει, για τον σκοπό αυτόν, να ορίσουν έναν αμερόληπτο φορέα που να διαθέτει κατάλληλη εμπειρία και ικανότητα προκειμένου να προσφέρει βοήθεια στα μέρη για να επιλύσουν τη διαφορά τους.
Τροπολογία 46
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 39 δ (νέα)
(39δ)  Κατ’ αρχήν οι δικαιούχοι θα πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη και κατάλληλη αμοιβή. Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές που έχουν συνάψει συμβάσεις με μεσάζοντες, όπως σήματα και παραγωγοί, θα πρέπει να λαμβάνουν από αυτούς δίκαιη και κατάλληλη αμοιβή, είτε μέσω ατομικών συμφωνιών και/ή συλλογικών συμβάσεων, συμφωνιών συλλογικής διαχείρισης είτε μέσω ρυθμίσεων που έχουν παρόμοιο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα, κοινές ρυθμίσεις σχετικά με τις αμοιβές. Η αμοιβή αυτή θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στις συμβάσεις για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής εκμετάλλευσης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξετάζουν τις ιδιαιτερότητες του κάθε τομέα και θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να προβλέπουν ότι η αμοιβή θεωρείται δίκαιη και κατάλληλη εφόσον καθορίζεται σύμφωνα με τη συλλογική διαπραγμάτευση ή την κοινή συμφωνία αμοιβής.
Τροπολογία 47
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 40
(40)   Ορισμένοι δικαιούχοι, όπως δημιουργοί και ερμηνευτές, χρειάζονται πληροφορίες για να εκτιμούν την οικονομική αξία των δικαιωμάτων τους τα οποία είναι εναρμονισμένα δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι εν λόγω δικαιούχοι χορηγούν άδεια ή μεταβιβάζουν δικαιώματα έναντι αμοιβής. Επειδή οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές τείνουν να είναι το αδύναμο μέρος της σύμβασης όταν χορηγούν άδειες ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους, χρειάζονται πληροφορίες για να προβαίνουν σε εκτίμηση της συνεχιζόμενης οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων τους, σε σύγκριση με την αμοιβή που λαμβάνουν για την άδεια ή τη μεταβίβαση, αλλά συχνά έρχονται αντιμέτωποι με έλλειψη διαφάνειας. Επομένως, η ανταλλαγή επαρκών πληροφοριών από τους αντισυμβαλλομένους τους ή τους διαδόχους τους είναι σημαντική για τη διαφάνεια και την ισορροπία του συστήματος που διέπει την αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών.
(40)   Ορισμένοι δικαιούχοι, όπως δημιουργοί και ερμηνευτές, χρειάζονται πληροφορίες για να εκτιμούν την οικονομική αξία των δικαιωμάτων τους τα οποία είναι εναρμονισμένα δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα σε περίπτωση που οι εν λόγω δικαιούχοι χορηγούν άδεια ή μεταβιβάζουν δικαιώματα έναντι αμοιβής. Επειδή οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές τείνουν να είναι το αδύναμο μέρος της σύμβασης όταν χορηγούν άδειες ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους, χρειάζονται πληροφορίες για να προβαίνουν σε εκτίμηση της συνεχιζόμενης οικονομικής αξίας των δικαιωμάτων τους, σε σύγκριση με την αμοιβή που λαμβάνουν για την άδεια ή τη μεταβίβαση, αλλά συχνά έρχονται αντιμέτωποι με έλλειψη διαφάνειας. Επομένως, η ανταλλαγή εμπεριστατωμένων και συναφών πληροφοριών από τους αντισυμβαλλομένους τους ή τους διαδόχους τους είναι σημαντική για τη διαφάνεια και την ισορροπία του συστήματος που διέπει την αμοιβή δημιουργών και ερμηνευτών. Οι πληροφορίες που οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές δικαιούνται να αναμένουν θα πρέπει να είναι αναλογικές και να καλύπτουν όλους τους τρόπους εκμετάλλευσης, τα άμεσα και έμμεσα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από εμπορικές πράξεις, καθώς και την οφειλόμενη αμοιβή. Οι πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα προσώπων σε περίπτωση περαιτέρω παραχώρησης άδειας ή μεταβίβασης δικαιώματος. Η υποχρέωση διαφάνειας θα πρέπει εντούτοις να ισχύει μόνον όταν πρόκειται για προστατευόμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
Τροπολογία 48
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 42
(42)   Ορισμένες συμβάσεις για την εκμετάλλευση δικαιωμάτων που έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης είναι μακράς διάρκειας και παρέχουν στους δημιουργούς και τους ερμηνευτές λίγες δυνατότητες αναδιαπραγμάτευσής τους με τους αντισυμβαλλομένους ή τους διαδόχους τους. Επομένως, με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου στα κράτη μέλη δικαίου για τις συμβάσεις, θα πρέπει να υφίσταται μηχανισμός αναπροσαρμογής της αμοιβής σε περιπτώσεις που η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή στο πλαίσιο παραχώρησης άδειας χρήσης ή μεταβίβασης δικαιώματος είναι δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα συναφή έσοδα και οφέλη που προέρχονται από την εκμετάλλευση του έργου ή της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης, μεταξύ άλλων και ενόψει της διαφάνειας που εξασφαλίζεται από την παρούσα οδηγία. Η αξιολόγηση της κατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης, καθώς και τις ιδιαιτερότητες και τις πρακτικές των διαφορετικών τομέων περιεχομένου. Στις περιπτώσεις που τα μέρη δεν συμφωνούν σχετικά με την αναπροσαρμογή της αμοιβής, ο δημιουργός ή ο ερμηνευτής θα πρέπει να μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής.
(42)   Ορισμένες συμβάσεις για την εκμετάλλευση δικαιωμάτων που έχουν εναρμονιστεί σε επίπεδο Ένωσης είναι μακράς διάρκειας και παρέχουν στους δημιουργούς και τους ερμηνευτές λίγες δυνατότητες αναδιαπραγμάτευσής τους με τους αντισυμβαλλομένους ή τους διαδόχους τους. Επομένως, με την επιφύλαξη του εφαρμοστέου στα κράτη μέλη δικαίου για τις συμβάσεις, θα πρέπει να υφίσταται μηχανισμός αναπροσαρμογής της αμοιβής σε περιπτώσεις που η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή στο πλαίσιο παραχώρησης άδειας χρήσης ή μεταβίβασης δικαιώματος είναι δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα συναφή άμεσα και έμμεσα έσοδα και οφέλη που προέρχονται από την εκμετάλλευση του έργου ή της υλικής ενσωμάτωσης της ερμηνείας ή εκτέλεσης, μεταξύ άλλων και ενόψει της διαφάνειας που εξασφαλίζεται από την παρούσα οδηγία. Η αξιολόγηση της κατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες κάθε περίπτωσης, τις ιδιαιτερότητες και τις πρακτικές των διαφορετικών τομέων περιεχομένου, καθώς και το χαρακτήρα και τη συμβολή στο έργο του δημιουργού ή του ερμηνευτή. Η εν λόγω αναπροσαρμογή της σύμβασης θα μπορούσε επίσης να ζητηθεί από την οργάνωση που εκπροσωπεί τον δημιουργό ή τον ερμηνευτής εξ ονόματός του, εκτός αν το αίτημα θα μπορούσε να αποβεί επιζήμιο για τα συμφέροντα του δημιουργού ή του ερμηνευτή. Στις περιπτώσεις που τα μέρη δεν συμφωνούν σχετικά με την αναπροσαρμογή της αμοιβής, ο δημιουργός ή ο ερμηνευτής ή μια αντιπροσωπευτική οργάνωση που όρισαν να τους εκπροσωπεί θα πρέπει, κατόπιν αιτήματος του δημιουργού ή του ερμηνευτή, να μπορεί να προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρμόδιας αρχής.
Τροπολογία 49
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43
(43)   Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές συχνά διστάζουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους έναντι των αντισυμβαλλομένων τους ενώπιον δικαστηρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να προβλέψουν εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών για την εξέταση αιτημάτων που αφορούν τις υποχρεώσεις διαφάνειας και τον μηχανισμό αναπροσαρμογής συμβάσεων.
(43)  Οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές συχνά διστάζουν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους έναντι των αντισυμβαλλομένων τους ενώπιον δικαστηρίου. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επομένως να προβλέψουν εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών για την εξέταση αιτημάτων που αφορούν τις υποχρεώσεις διαφάνειας και τον μηχανισμό αναπροσαρμογής συμβάσεων. Οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των δημιουργών και των ερμηνευτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, θα πρέπει να είναι σε θέση να κινήσουν τη διαδικασία αυτή κατόπιν αιτήματος των δημιουργών και των ερμηνευτών. Στοιχεία σχετικά με το πρόσωπο που κίνησε τη διαδικασία δεν θα πρέπει να γνωστοποιούνται.
Τροπολογία 50
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 α (νέα)
(43α)  Όταν οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές παραχωρούν άδειες χρήσεις ή μεταβιβάζουν τα δικαιώματά τους, αναμένουν ότι το έργο τους ή η ερμηνεία τους θα τύχουν εκμετάλλευσης. Ωστόσο, ορισμένες φορές έργα ή ερμηνείες που έχουν αποτελέσει αντικείμενο παραχώρησης άδειας ή μεταβίβασης δεν αξιοποιούνται. Όταν τα δικαιώματα αυτά έχουν μεταβιβαστεί σε αποκλειστική βάση, οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές δεν μπορούν να ζητήσουν από άλλον εταίρο να εκμεταλλευθεί το έργο τους. Στην περίπτωση αυτή, και μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος, οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ανάκλησης που θα τους επιτρέπει να μεταβιβάσουν το δικαίωμά τους ή να παραχωρήσουν άδεια σε άλλο πρόσωπο. Η ανάκληση θα πρέπει να είναι επίσης δυνατή όταν εκείνος προς τον οποίο μεταβιβάστηκε το δικαίωμα ή παραχωρήθηκε η άδεια δεν έχει συμμορφωθεί προς την υποχρέωση υποβολής εκθέσεων/διαφάνειας που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας οδηγίας. Η ανάκληση θα πρέπει να εξετάζεται μόνο αφού έχουν ολοκληρωθεί όλα τα μέτρα για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, ιδίως όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων. Δεδομένου ότι η εκμετάλλευση έργων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τους τομείς, θα μπορούσαν να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες τομέων – όπως ο οπτικοακουστικός τομέας – ή έργων και η αναμενόμενη διάρκεια εκμετάλλευσης, προβλέποντας κυρίως προθεσμίες για το δικαίωμα ανάκλησης. Προκειμένου να αποτρέπονται οι καταχρηστικές πρακτικές και να λαμβάνεται υπόψη ότι απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προτού ένα έργο αποτελέσει αντικείμενο εκμετάλλευσης, οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές θα πρέπει να είναι σε θέση να ασκούν το δικαίωμα ανάκλησης μόνο μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη της συμφωνίας παραχώρησης άδειας ή μεταβίβασης δικαιώματος. Η εθνική νομοθεσία θα πρέπει να ρυθμίζει την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης στην περίπτωση έργων στα οποία εμπλέκονται πολλοί δημιουργοί ή ερμηνευτές, λαμβανομένης υπόψη της σχετικής σημασίας της επιμέρους συμβολής τους σε αυτά.
Τροπολογία 51
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 43 β (νέα)
(43β)  Προκειμένου να υποστηρίξει την αποτελεσματική εφαρμογή των σχετικών διατάξεων της παρούσας οδηγίας σε όλα τα κράτη μέλη, η Επιτροπή θα πρέπει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τον διάλογο σε επίπεδο Ένωσης.
Τροπολογία 52
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46
(46)   Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου36.
(46)   Τυχόν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής και του δικαιώματος προστασίας των προσωπικών δεδομένων βάσει των άρθρων 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και πρέπει να συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και την οδηγία 2002/58/ΕΚ. Οι διατάξεις του γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, περιλαμβανομένου του «δικαιώματος στη λήθη» θα πρέπει να τηρούνται.
Τροπολογία 53
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 46 α (νέα)
(46a)  Είναι σημαντικό να τονιστεί η σημασία της ανωνυμίας, κατά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς. Επιπλέον, θα πρέπει να προωθηθεί μια αυτόματη ρύθμιση μη γνωστοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη χρήση διεπαφών σε επιγραμμικές πλατφόρμες.
Τροπολογίες 54 και 238
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στην περαιτέρω εναρμόνιση του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις ψηφιακές και τις διασυνοριακές χρήσεις του προστατευόμενου περιεχομένου. Θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με εξαιρέσεις και περιορισμούς, τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων, καθώς και κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς για την εκμετάλλευση έργων και άλλου υλικού.
1.   Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κανόνες που αποσκοπούν στην περαιτέρω εναρμόνιση του δικαίου της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς, ενώ λαμβάνει ιδιαίτερα υπόψη τις ψηφιακές και τις διασυνοριακές χρήσεις του προστατευόμενου περιεχομένου. Θεσπίζει επίσης κανόνες σχετικά με εξαιρέσεις και περιορισμούς, τη διευκόλυνση των αδειοδοτήσεων, καθώς και κανόνες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς για την εκμετάλλευση έργων και άλλου υλικού.
2.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, η παρούσα οδηγία ουδόλως θίγει τις διατάξεις που προβλέπονται ήδη στις ισχύουσες οδηγίες στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε τις οδηγίες 96/9/ΕΟΚ, 2001/29/ΕΚ, 2006/115/ΕΚ, 2009/24/ΕΚ, 2012/28/ΕΕ και 2014/26/ΕΕ.
2.   Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6, η παρούσα οδηγία ουδόλως θίγει τις διατάξεις που προβλέπονται ήδη στις ισχύουσες οδηγίες στον συγκεκριμένο τομέα, ιδίως δε τις οδηγίες 96/9/ΕΟΚ, 2000/31/ΕΚ, 2001/29/ΕΚ, 2006/115/ΕΚ, 2009/24/ΕΚ, 2012/28/ΕΕ και 2014/26/ΕΕ.
Τροπολογία 55
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
(1)   «ερευνητικός οργανισμός»: το πανεπιστήμιο, το ερευνητικό ίδρυμα ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός με πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ή τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών:
(1)   «ερευνητικός οργανισμός»: το πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων των βιβλιοθηκών του, το ερευνητικό ίδρυμα ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός με πρωταρχικό στόχο τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ή τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας και την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών:
Τροπολογία 57
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εδάφιο 2
κατά τρόπον ώστε η πρόσβαση στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας δεν ωφελεί σε προτιμησιακή βάση μια επιχείρηση που ασκεί αποφασιστική επιρροή σε έναν τέτοιο οργανισμό· «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων»:
κατά τρόπον ώστε η πρόσβαση στα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας δεν ωφελεί σε προτιμησιακή βάση μια επιχείρηση που ασκεί σημαντική επιρροή σε έναν τέτοιο οργανισμό· «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων»:
Τροπολογία 58
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)   «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων»: κάθε αυτοματοποιημένη αναλυτική τεχνική που αποσκοπεί στην ανάλυση κειμένων και δεδομένων σε ψηφιακή μορφή με στόχο την παραγωγή πληροφοριών, όπως προτύπων, τάσεων και συσχετισμών·
(2)   «εξόρυξη κειμένων και δεδομένων»: κάθε αυτοματοποιημένη αναλυτική τεχνική που αναλύει έργα και άλλο υλικό σε ψηφιακή μορφή με στόχο την παραγωγή πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, προτύπων, τάσεων και συσχετισμών·
Τροπολογία 59
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)   «έκδοση Τύπου»: η υλική ενσωμάτωση μιας συλλογής συγγραφικών έργων δημοσιογραφικής φύσεως που μπορεί να αποτελείται και από άλλα έργα ή υλικό και συνιστά ξεχωριστό στοιχείο στο πλαίσιο περιοδικής έκδοσης ή έκδοσης που ενημερώνεται τακτικά υπό ενιαίο τίτλο, όπως εφημερίδα ή περιοδικό γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις ειδήσεις ή με άλλα θέματα και δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε μέσον υπό την πρωτοβουλία, την εκδοτική ευθύνη και τον έλεγχο ενός παρόχου υπηρεσιών.
(4)   «έκδοση Τύπου»: η υλική ενσωμάτωση από εκδότες ή πρακτορεία ειδήσεων μιας συλλογής συγγραφικών έργων δημοσιογραφικής φύσεως που μπορεί να αποτελείται και από άλλα έργα ή υλικό και συνιστά ξεχωριστό στοιχείο στο πλαίσιο περιοδικής έκδοσης ή έκδοσης που ενημερώνεται τακτικά υπό ενιαίο τίτλο, όπως εφημερίδα ή περιοδικό γενικού ή ειδικού ενδιαφέροντος, η οποία έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών που σχετίζονται με τις ειδήσεις ή με άλλα θέματα και δημοσιεύεται σε οποιοδήποτε μέσον υπό την πρωτοβουλία, την εκδοτική ευθύνη και τον έλεγχο ενός παρόχου υπηρεσιών. Οι περιοδικές εκδόσεις που εκδίδονται για επιστημονικούς ή ακαδημαϊκούς σκοπούς, όπως τα επιστημονικά περιοδικά, δεν καλύπτονται από εν λόγω ορισμό.
Τροπολογία 60
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
4α)  «μη διαθέσιμο στο εμπόριο έργο»:
α)  το σύνολο ενός έργου ή άλλου υλικού σε οποιαδήποτε έκδοση ή μορφή που δεν είναι πλέον διαθέσιμο στο κοινό σε κράτος μέλος μέσω των συνηθισμένων εμπορικών διαύλων·
β)  ένα έργο ή άλλο υλικό που ουδέποτε έχει διατεθεί στο εμπόριο σε κράτος μέλος, εκτός εάν, στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι πρόδηλο ότι ο δημιουργός του αντιτάχθηκε στο να καταστεί διαθέσιμο στο κοινό·
Τροπολογία 150
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 β (νέο)
4β)  «πάροχος υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου»: ο πάροχος υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας, ένας από τους κύριους σκοπούς του οποίου είναι να αποθηκεύει και να παρέχει πρόσβαση στο κοινό σε σημαντική ποσότητα έργων με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα ή σε άλλο προστατευόμενο υλικό που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, τα οποία η υπηρεσία βελτιστοποιεί και προωθεί με σκοπό το κέρδος. Οι πολύ μικρού και οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις κατά την έννοια του Τίτλου Ι του Παραρτήματος της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής και οι υπηρεσίες που δεν επιδιώκουν εμπορικούς σκοπούς όπως η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια, και οι πάροχοι επιγραμμικών υπηρεσιών, στο πλαίσιο των οποίων το περιεχόμενο αναφορτώνεται με την άδεια όλων των σχετικών δικαιούχων, όπως τα εκπαιδευτικά ή επιστημονικά αποθετήρια, δεν θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Οι πάροχοι υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για προσωπική χρήση που δεν παρέχουν άμεση πρόσβαση στο κοινό, πλατφόρμες ανάπτυξης λογισμικού ανοικτής πηγής και επιγραμμικές διαδικτυακές αγορές, των οποίων κύρια δραστηριότητα είναι η λιανική πώληση υλικών αγαθών στο διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να θεωρούνται πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου, κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας·
Τροπολογία 62
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 γ (νέο)
4γ)  «υπηρεσία της κοινωνίας των πληροφοριών»: υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·
___________
Οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Σεπτεμβρίου 2015, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (EE L 241 της 17.9.2015, σ. 1).
Τροπολογία 63
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 δ (νέο)
(4δ)  «αυτοματοποιημένη υπηρεσία αντιστοίχισης εικόνας»: κάθε επιγραμμική υπηρεσία που αναπαράγει ή καθιστά διαθέσιμα στο κοινό προς ευρετηρίαση και συσχέτιση γραφικά έργα, έργα τέχνης ή φωτογραφικά έργα που συλλέγονται με αυτοματοποιημένο τρόπο μέσω επιγραμμικών υπηρεσιών τρίτων.
Τροπολογία 64
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Άρθρο 3
Εξόρυξη κειμένων και δεδομένων
Εξόρυξη κειμένων και δεδομένων
1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση στα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις αναπαραγωγές και τις εξαγωγές που πραγματοποιούνται από ερευνητικούς οργανισμούς με σκοπό την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων από έργα ή άλλο υλικό στα οποία έχουν νόμιμη πρόσβαση για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας.
1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση στα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις αναπαραγωγές και τις εξαγωγές από έργα ή άλλο υλικό στις οποίες ερευνητικοί οργανισμοί έχουν νόμιμη πρόσβαση και που πραγματοποιούνται με σκοπό την εξόρυξη κειμένων ή δεδομένων για τους σκοπούς της επιστημονικής έρευνας από τους οργανισμούς αυτούς.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι εκπαιδευτικά ιδρύματα και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς που διεξάγουν επιστημονική έρευνα κατά την έννοια του άρθρου 2 σημείο 1α) ή 1β) μπορούν επίσης να επωφεληθούν από την εξαίρεση που προβλέπεται στο παρόν άρθρο, κατά τρόπο ώστε μια επιχείρηση που ασκεί καθοριστική επιρροή στους εν λόγω οργανισμούς, να μην έχει προτιμησιακή πρόσβαση στα αποτελέσματα της επιστημονικής αυτής έρευνας.
1α.  Αναπαραγωγές και εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν για τους σκοπούς της εξόρυξης κειμένων και δεδομένων αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο, για παράδειγμα μέσω αξιόπιστων οργανισμών που ορίζονται γι’ αυτό το σκοπό.
2.   Οποιαδήποτε αντίθετη προς την εξαίρεση της παραγράφου 1 συμβατική διάταξη είναι μη εκτελεστή.
2.   Οποιαδήποτε αντίθετη προς την εξαίρεση της παραγράφου 1 συμβατική διάταξη είναι μη εκτελεστή.
3.   Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δικτύων και των βάσεων δεδομένων όπου φιλοξενούνται τα έργα ή άλλο υλικό. Τα εν λόγω μέτρα δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
3.   Οι δικαιούχοι επιτρέπεται να εφαρμόζουν μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δικτύων και των βάσεων δεδομένων όπου φιλοξενούνται τα έργα ή άλλο υλικό. Τα εν λόγω μέτρα δεν υπερβαίνουν τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.
4.   Τα κράτη μέλη ενθαρρύνουν τους δικαιούχους και τους ερευνητικούς οργανισμούς να καθορίσουν κοινά αποδεκτές βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 3.
4.   Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίσουν να προβλέπουν εξαιρέσεις όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2001/29/ΕΚ.
Τροπολογία 65
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 3 α (νέο)
Άρθρο 3α
Δυνατότητα εξαίρεσης ή περιορισμού όσον αφορά την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων
1.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη δύνανται να προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στο άρθρο 5 στοιχείο α) και στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ, καθώς και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της οδηγίας αυτής, όσον αφορά τις αναπαραγωγές και εξαγωγές από νομίμως προσβάσιμα έργα και άλλο υλικό που αποτελούν μέρος της διαδικασίας εξόρυξης κειμένων και δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση έργων και άλλου υλικού που αναφέρονται σε αυτή, συμπεριλαμβανομένης της ανάγνωσης με μηχανικά μέσα, δεν περιορίζονται ρητώς από τους δικαιούχους τους.
2.  Αναπαραγωγές και εξαγωγές που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς εκτός από την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων.
3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να συνεχίσουν να προβλέπουν εξαιρέσεις για την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2001/29/ΕΚ.
Τροπολογία 66
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Άρθρο 4
Χρήση έργων και άλλου υλικού σε ψηφιακές και διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες
Χρήση έργων και άλλου υλικού σε ψηφιακές και διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες
1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας προκειμένου να επιτραπεί η ψηφιακή χρήση έργων και άλλου υλικού χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία, στον βαθμό που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, εφόσον η χρήση:
1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας προκειμένου να επιτραπεί η ψηφιακή χρήση έργων και άλλου υλικού χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία, στον βαθμό που δικαιολογείται από τον επιδιωκόμενο μη εμπορικό σκοπό, εφόσον η χρήση:
α)  πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού ιδρύματος ή μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού δικτύου στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές ή οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος·
α)  πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή σε άλλο χώρο όπου η διδασκαλία διεξάγεται υπό την ευθύνη του εκπαιδευτικού ιδρύματος, ή μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος στο οποίο έχουν πρόσβαση μόνο οι μαθητές ή οι φοιτητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό του εκπαιδευτικού ιδρύματος·
β)  συνοδεύεται από αναφορά της πηγής, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο.
β)  συνοδεύεται από αναφορά της πηγής, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του δημιουργού, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο για πρακτικούς λόγους.
2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εξαίρεση που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται γενικά ή σε σχέση με ορισμένα είδη έργων ή άλλου υλικού, στον βαθμό που είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά επαρκείς άδειες που επιτρέπουν τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1.
2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η εξαίρεση που θεσπίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1 δεν εφαρμόζεται γενικά ή σε σχέση με ορισμένα είδη έργων ή άλλου υλικού, όπως υλικό που προορίζεται κατά κύριο λόγο για την αγορά της εκπαίδευσης ή παρτιτούρες, στον βαθμό που είναι εύκολα διαθέσιμες στην αγορά επαρκείς συμφωνίες παραχώρησης αδειών που επιτρέπουν τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.
Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης διαθεσιμότητας και προβολής των αδειών που επιτρέπουν τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Τα κράτη μέλη που κάνουν χρήση της διάταξης του πρώτου εδαφίου λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της ενδεδειγμένης διαθεσιμότητας και προβολής των αδειών που επιτρέπουν τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1 για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
3.   Η χρήση έργων και άλλου υλικού χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία μέσω ασφαλών ηλεκτρονικών δικτύων, η οποία συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θεωρείται ότι πραγματοποιείται αποκλειστικά στο κράτος μέλος εγκατάστασης του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
3.   Η χρήση έργων και άλλου υλικού χάριν μόνο παραδείγματος κατά τη διδασκαλία μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, η οποία συμμορφώνεται με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, θεωρείται ότι πραγματοποιείται αποκλειστικά στο κράτος μέλος εγκατάστασης του εκπαιδευτικού ιδρύματος.
4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν δίκαιη αποζημίωση για τη ζημία που υφίστανται οι δικαιούχοι εξαιτίας της χρήσης των έργων τους ή άλλου υλικού σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4.   Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν δίκαιη αποζημίωση για τη ζημία που υφίστανται οι δικαιούχοι εξαιτίας της χρήσης των έργων τους ή άλλου υλικού σύμφωνα με την παράγραφο 1.
4α.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, κάθε συμβατική ρύθμιση αντίθετη προς την εξαίρεση ή τον περιορισμό της παραγράφου 1 είναι μη εκτελεστή. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δικαιούχοι έχουν το δικαίωμα να χορηγούν άδειες ατελώς που επιτρέπουν τις πράξεις που περιγράφονται στην παράγραφο 1, γενικά ή όσον αφορά συγκεκριμένους τύπους έργων ή άλλου υλικού που μπορεί να επιλέγουν.
Τροπολογία 67
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Άρθρο 5
Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση στα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, με την οποία επιτρέπεται στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να κάνουν αντίγραφα των έργων ή άλλου υλικού που βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές τους, σε οποιοδήποτε μορφότυπο ή μέσο, με αποκλειστικό σκοπό τη διατήρηση των εν λόγω έργων ή άλλου υλικού και στον βαθμό που απαιτείται για την εν λόγω διατήρηση.
1.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση στα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στα άρθρα 5 στοιχείο α) και 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΟΚ, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, με την οποία επιτρέπεται στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να κάνουν αντίγραφα των έργων ή άλλου υλικού που βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές τους, σε οποιοδήποτε μορφότυπο ή μέσο, με σκοπό τη διατήρηση των εν λόγω έργων ή άλλου υλικού και στον βαθμό που απαιτείται για την εν λόγω διατήρηση.
1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι κάθε υλικό που προκύπτει από μια πράξη αναπαραγωγής υλικού που ανήκει στο δημόσιο τομέα δεν αποτελεί αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι η εν λόγω αναπαραγωγή αποτελεί πιστή αναπαραγωγή για σκοπούς διατήρησης του αρχικού υλικού.
1β.  Κάθε συμβατική ρύθμιση αντίθετη προς την εξαίρεση της παραγράφου 1 είναι μη εκτελεστή.
Τροπολογία 68
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Άρθρο 6
Κοινές διατάξεις
Κοινές διατάξεις
Το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο, τρίτο και πέμπτο εδάφιο της οδηγίας 2001/29/ΕΚ εφαρμόζονται στις εξαιρέσεις και τον περιορισμό που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
1.  Η πρόσβαση σε περιεχόμενο που καλύπτεται από εξαίρεση προβλεπόμενη στην παρούσα οδηγία δεν παρέχει σε χρήστες δικαίωμα να το χρησιμοποιούν στο πλαίσιο άλλης εξαίρεσης.
2.  Το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 4 πρώτο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της οδηγίας 2001/29/ΕΚ εφαρμόζονται στις εξαιρέσεις και τον περιορισμό που προβλέπονται στον παρόντα τίτλο.
Τροπολογία 69
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Άρθρο 7
Χρήση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς
Χρήση έργων μη διαθέσιμων στο εμπόριο από ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς
1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, για λογαριασμό των μελών του, συνάπτει συμφωνία παραχώρησης μη αποκλειστικής άδειας για μη εμπορικούς σκοπούς με ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή τη διάθεση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλου υλικού που βρίσκονται μόνιμα στη συλλογή του ιδρύματος, η εν λόγω μη αποκλειστική άδεια μπορεί να επεκταθεί ή να θεωρηθεί ότι ισχύει για τους δικαιούχους της ίδιας κατηγορίας με αυτούς που καλύπτονται από την άδεια, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον:
1.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, όταν οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, για λογαριασμό των μελών του, συνάπτει συμφωνία παραχώρησης μη αποκλειστικής άδειας για μη εμπορικούς σκοπούς με ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, με σκοπό την ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή τη διάθεση μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων ή άλλου υλικού που βρίσκονται μόνιμα στη συλλογή του ιδρύματος, η εν λόγω μη αποκλειστική άδεια μπορεί να επεκταθεί ή να θεωρηθεί ότι ισχύει για τους δικαιούχους της ίδιας κατηγορίας με αυτούς που καλύπτονται από την άδεια, οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται από τον οργανισμό συλλογικής διαχείρισης, εφόσον:
α)   ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, βάσει των εντολών των δικαιούχων, εκπροσωπεί ευρέως τους δικαιούχους στην κατηγορία έργων ή άλλου υλικού και των δικαιωμάτων που αφορά η άδεια·
α)   ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης, βάσει των εντολών των δικαιούχων, εκπροσωπεί ευρέως τους δικαιούχους στην κατηγορία έργων ή άλλου υλικού και των δικαιωμάτων που αφορά η άδεια·
β)   εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση σε όλους τους δικαιούχους σε σχέση με τους όρους της άδειας·
β)   εξασφαλίζεται ίση μεταχείριση σε όλους τους δικαιούχους σε σχέση με τους όρους της άδειας·
γ)   όλοι οι δικαιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στον χαρακτηρισμό των έργων τους ή άλλου υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο και να αποκλείσουν την εφαρμογή της άδειας στα έργα τους ή σε άλλο υλικό τους.
γ)   όλοι οι δικαιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στον χαρακτηρισμό των έργων τους ή άλλου υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο και να αποκλείσουν την εφαρμογή της άδειας στα έργα τους ή σε άλλο υλικό τους.
1α.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν εξαίρεση ή περιορισμό στα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 3 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, στο άρθρο 5 στοιχείο α) και στο άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 96/9/ΕΚ, στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/24/ΕΚ και στο άρθρο 11 παράγραφος 1 της παρούσας οδηγίας, προκειμένου να επιτραπεί στα ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς να διαθέτουν επιγραμμικά για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς αντίγραφα μη διαθέσιμων στο εμπόριο έργων που βρίσκονται μόνιμα στις συλλογές τους, εφόσον:
α)  επισημαίνεται το όνομα του δημιουργού ή κάθε άλλου ταυτοποιήσιμου δικαιούχου, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι αυτό είναι αδύνατο·
β)  όλοι οι δικαιούχοι μπορούν ανά πάσα στιγμή να αντιταχθούν στον χαρακτηρισμό των έργων τους ή άλλου υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο και να αποκλείσουν την εφαρμογή της εξαίρεσης στα έργα τους ή σε άλλο υλικό·
1β.  Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι η εξαίρεση που θεσπίζεται δυνάμει της παραγράφου 1α δεν ισχύει σε τομείς ή σε είδη έργων όπου υπάρχουν κατάλληλες λύσεις που βασίζονται σε παραχώρηση αδειών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των λύσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη, κατόπιν διαβούλευσης με τους δημιουργούς, άλλους δικαιούχους, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, καθορίζουν τη διαθεσιμότητα λύσεων που βασίζονται σε διευρυμένη χορήγηση συλλογικών αδειών για συγκεκριμένους τομείς ή είδη έργων.
2.   Ένα έργο ή άλλο υλικό θεωρείται μη διαθέσιμο στο εμπόριο όταν το συνολικό έργο ή άλλο υλικό, σε όλες τις μεταφράσεις, εκδόσεις και εκδηλώσεις του, δεν διατίθεται ούτε αναμένεται εύλογα να διατεθεί στο κοινό μέσω των συνηθισμένων εμπορικών διαύλων.
2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίσουν μια καταληκτική ημερομηνία όσον αφορά τη διαπίστωση ότι ένα έργο που ήταν στο παρελθόν διαθέσιμο στο εμπόριο θεωρείται πλέον μη διαθέσιμο στο εμπόριο.
Κατόπιν διαβούλευσης με δικαιούχους, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις, με τις οποίες καθορίζεται το κατά πόσον έργα και άλλο υλικό μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1, δεν υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο και εύλογο και δεν αποκλείουν τη δυνατότητα προσδιορισμού του καθεστώτος του συνόλου μιας συλλογής ως μη διαθέσιμης στο εμπόριο, όταν είναι εύλογο να υποτεθεί ότι όλα τα έργα και άλλο υλικό της συλλογής είναι μη διαθέσιμα στο εμπόριο.
Κατόπιν διαβούλευσης με δικαιούχους, οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ιδρύματα πολιτιστικής κληρονομιάς, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις, με τις οποίες καθορίζεται κατά πόσον έργα και άλλο υλικό μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο άδειας σύμφωνα με την παράγραφο 1 ή να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1α, δεν υπερβαίνουν ό,τι είναι αναγκαίο και εύλογο και δεν αποκλείουν τη δυνατότητα προσδιορισμού του καθεστώτος του συνόλου μιας συλλογής ως μη διαθέσιμης στο εμπόριο, όταν είναι εύλογο να υποτεθεί ότι όλα τα έργα ή άλλο υλικό της συλλογής είναι μη διαθέσιμα στο εμπόριο.
3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα δημοσιότητας σε σχέση με:
3.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα δημοσιότητας σε σχέση με:
α)   τον χαρακτηρισμό έργων ή άλλου υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο·
α)   τον χαρακτηρισμό έργων ή άλλου υλικού ως μη διαθέσιμων στο εμπόριο·
β)   την άδεια, και ιδίως την εφαρμογή της σε μη εκπροσωπούμενους δικαιούχους·
β)   οιαδήποτε άδεια, και ιδίως την εφαρμογή της σε μη εκπροσωπούμενους δικαιούχους·
γ)   τη δυνατότητα των δικαιούχων να αντιτάσσονται, σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου
γ)   τη δυνατότητα των δικαιούχων να αντιτάσσονται, σύμφωνα με το στοιχείο γ) της παραγράφου 1 και το στοιχείο β) της παραγράφου 1α·
επίσης και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν την ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση των έργων ή άλλου υλικού.
επίσης και εντός διαστήματος τουλάχιστον έξι μηνών πριν την ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση των έργων ή άλλου υλικού.
4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ζητούνται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης αντιπροσωπευτικό στο κράτος μέλος όπου:
4.   Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι άδειες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ζητούνται από οργανισμό συλλογικής διαχείρισης αντιπροσωπευτικό στο κράτος μέλος όπου:
α)   δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τα έργα ή τα φωνογραφήματα ή, ελλείψει δημοσίευσης, όπου μεταδόθηκαν ραδιοτηλεοπτικά για πρώτη φορά, εκτός από την περίπτωση των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων·
α)   δημοσιεύθηκαν για πρώτη φορά τα έργα ή τα φωνογραφήματα ή, ελλείψει δημοσίευσης, όπου μεταδόθηκαν ραδιοτηλεοπτικά για πρώτη φορά, εκτός από την περίπτωση των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων·
β)   έχουν την έδρα ή τη συνήθη διαμονή τους οι παραγωγοί των έργων, στην περίπτωση των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων· ή
β)   έχουν την έδρα ή τη συνήθη διαμονή τους οι παραγωγοί των έργων, στην περίπτωση των κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων· ή
γ)   έχει την έδρα του το ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατό, μετά από εύλογες προσπάθειες, να προσδιοριστεί κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β).
γ)   έχει την έδρα του το ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, σε περίπτωση που δεν κατέστη δυνατό, μετά από εύλογες προσπάθειες, να προσδιοριστεί κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β).
5.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στα έργα ή σε άλλο υλικό υπηκόων τρίτων χωρών, πλην των περιπτώσεων εφαρμογής της παραγράφου 4 στοιχεία α) και β).
5.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται στα έργα ή σε άλλο υλικό υπηκόων τρίτων χωρών, πλην των περιπτώσεων εφαρμογής της παραγράφου 4 στοιχεία α) και β).
Τροπολογία 70
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Άρθρο 8
Διασυνοριακές χρήσεις
Διασυνοριακές χρήσεις
1.   Έργα ή άλλο υλικό που καλύπτονται από άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 μπορούν να χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με τους όρους της άδειας, σε όλα τα κράτη μέλη.
1.   Έργα μη διαθέσιμα στο εμπόριο ή άλλο υλικό που καλύπτονται από το άρθρο 7 μπορούν να χρησιμοποιούνται από το ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, σύμφωνα με το άρθρο αυτό, σε όλα τα κράτη μέλη.
2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των έργων ή άλλου υλικού που καλύπτονται από άδεια που χορηγήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 7 και οι πληροφορίες που αφορούν τη δυνατότητα των δικαιούχων να αντιταχθούν, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ), καθίστανται προσπελάσιμες για το κοινό σε ενιαία διαδικτυακή πύλη, για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στα κράτη μέλη πέραν αυτού όπου χορηγείται η άδεια, και για όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που επιτρέπουν τον προσδιορισμό των έργων ή άλλου υλικού που καλύπτονται από με το άρθρο 7 και οι πληροφορίες που αφορούν τη δυνατότητα των δικαιούχων να αντιταχθούν, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και στο άρθρο 7 παράγραφος 1α στοιχείο β), καθίστανται μόνιμα, εύκολα και ουσιαστικά προσπελάσιμες σε δημόσια ενιαία διαδικτυακή πύλη, για τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την ψηφιοποίηση, διανομή, παρουσίαση στο κοινό ή διάθεση στα κράτη μέλη πέραν αυτού όπου χορηγείται η άδεια ή στις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 7 παράγραφος 1α όπου είναι εγκατεστημένο το ίδρυμα πολιτιστικής κληρονομιάς, και για όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας.
3.   Η πύλη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δημιουργείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεί υπό τη διαχείριση του, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 386/2012.
3.   Η πύλη που αναφέρεται στην παράγραφο 2 δημιουργείται από το Γραφείο διανοητικής ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελεί υπό τη διαχείριση του, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 386/2012.
Τροπολογία 71
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τακτικό διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων χρηστών και δικαιούχων και κάθε άλλης σχετικής οργάνωσης ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την, σε τομεακή βάση, ενίσχυση της καταλληλότητας και της χρηστικότητας των μηχανισμών αδειοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, κυρίως όσον αφορά τα μέτρα δημοσιότητας, και, όπου συντρέχει περίπτωση, τη συνδρομή στον καθορισμό των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τακτικό διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων χρηστών και δικαιούχων και κάθε άλλης σχετικής οργάνωσης ενδιαφερόμενων μερών, με σκοπό την, σε τομεακή βάση, ενίσχυση της καταλληλότητας και της χρηστικότητας των μηχανισμών αδειοδότησης που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και της λειτουργικότητας της εξαίρεσης που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1α, τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των δικλείδων ασφαλείας για τους δικαιούχους που αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο, κυρίως όσον αφορά τα μέτρα δημοσιότητας, και, όπου συντρέχει περίπτωση, τη συνδρομή στον καθορισμό των απαιτήσεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο.
Τροπολογία 72
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Άρθρο 10
Μηχανισμός διαπραγμάτευσης
Μηχανισμός διαπραγμάτευσης
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν τα μέρη που επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία με σκοπό τη διάθεση οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με τη χορήγηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων, μπορούν να στηριχθούν στη βοήθεια αμερόληπτου οργάνου με τη σχετική εμπειρία. Το εν λόγω όργανο παρέχει βοήθεια στις διαπραγματεύσεις και συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνίας.
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι, όταν τα μέρη που επιθυμούν να συνάψουν συμφωνία με σκοπό τη διάθεση οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε σχέση με τη χορήγηση αδειών χρήσης οπτικοακουστικών δικαιωμάτων, μπορούν να στηριχθούν στη βοήθεια αμερόληπτου οργάνου με τη σχετική εμπειρία. Το αμερόληπτο όργανο που ιδρύεται ή ορίζεται από το κράτος μέλος για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, παρέχει βοήθεια στα μέρη στις διαπραγματεύσεις και συμβάλλει στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ τους.
Το αργότερο την [ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1], τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή το όργανο της παραγράφου 1.
Το αργότερο την ... [ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1], τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για το όργανο που ίδρυσαν ή όρισαν σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η διαθεσιμότητα οπτικοακουστικών έργων σε πλατφόρμες βίντεο κατά παραγγελία, τα κράτη μέλη προωθούν τον διάλογο μεταξύ των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων των δημιουργών, παραγωγών, πλατφορμών διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία και άλλων ενδιαφερομένων μερών.
Τροπολογία 73
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος III – κεφάλαιο 2 α (νέο) – άρθρο 10 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2α
Πρόσβαση σε εκδόσεις της Ένωσης
Άρθρο 10α
Υποχρέωση κατάθεσης δημοσιεύσεων
1.  Για κάθε ηλεκτρονική έκδοση που αφορά ενωσιακά θέματα, όπως το δίκαιο της Ένωσης, η ιστορία και ολοκλήρωση της Ένωσης, η στρατηγική της Ένωσης και η δημοκρατία στην Ένωση, θεσμικά και κοινοβουλευτικά ζητήματα και πολιτικές η οποία τίθεται στη διάθεση του κοινού στην Ένωση, υφίσταται σύστημα κατάθεσης της Ένωσης.
2.  Η βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει δικαίωμα να χορηγεί δωρεάν ένα αντίγραφο από κάθε έκδοση που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
3.  Η υποχρέωση που θεσπίζεται στην παράγραφο 1 ισχύει για εκδότες, τυπογραφεία και εισαγωγείς εκδόσεων για τα έργα που δημοσιεύουν, εκτυπώνουν ή εισάγουν στην Ένωση.
4.  Από την ημερομηνία παράδοσής τους στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκδόσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 αποτελούν μέρος της μόνιμης συλλογής της βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τίθενται στη διάθεση των χρηστών στους χώρους της βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας ή μελέτης από πιστοποιημένους ερευνητές και υπό τον έλεγχο της βιβλιοθήκης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
5.  Η Επιτροπή εγκρίνει πράξεις που καθορίζουν τους όρους σχετικά με την παράδοση στη βιβλιοθήκη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των εκδόσεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τροπολογίες 151, 152, 153, 154 και 155
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Άρθρο 11
Προστασία των εκδόσεων Τύπου σχετικά με τις ψηφιακές χρήσεις
Προστασία των εκδόσεων Τύπου σχετικά με τις ψηφιακές χρήσεις
1.   Τα κράτη μέλη παρέχουν στους εκδότες Τύπου τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ για την ψηφιακή χρήση των εκδόσεών τους.
1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν στους εκδότες Τύπου τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ προκειμένου να λάβουν δίκαιη και αναλογική αμοιβή για την ψηφιακή χρήση των εκδόσεών τους από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
1α.  Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν εμποδίζουν τη νόμιμη ιδιωτική και μη εμπορική χρήση εκδόσεων Τύπου από μεμονωμένους χρήστες.
2.   Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ουδόλως θίγουν τυχόν δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης σε δημιουργούς και άλλους δικαιούχους, σε σχέση με έργα και άλλο υλικό που περιέχονται σε εκδόσεις Τύπου. Τα εν λόγω δικαιώματα δεν μπορούν να αντιταχθούν στους δημιουργούς και τους άλλους δικαιούχους και, ειδικότερα, δεν μπορούν να τους στερήσουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τα έργα τους και το άλλο υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση Τύπου στην οποία περιέχονται.
2.   Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ουδόλως θίγουν τυχόν δικαιώματα που παρέχονται σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης σε δημιουργούς και άλλους δικαιούχους, σε σχέση με έργα και άλλο υλικό που περιέχονται σε εκδόσεις Τύπου. Τα εν λόγω δικαιώματα δεν μπορούν να αντιταχθούν στους δημιουργούς και τους άλλους δικαιούχους και, ειδικότερα, δεν μπορούν να τους στερήσουν το δικαίωμα να εκμεταλλεύονται τα έργα τους και το άλλο υλικό ανεξάρτητα από την έκδοση Τύπου στην οποία περιέχονται.
2α.  Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν καλύπτουν απλούς υπερσυνδέσμους, οι οποίοι συνοδεύονται από μεμονωμένες λέξεις.
3.   Τα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και η οδηγία 2012/28/ΕΕ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όσον αφορά τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
3.   Τα άρθρα 5 έως 8 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ και η οδηγία 2012/28/ΕΕ εφαρμόζονται κατ’ αναλογία όσον αφορά τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
4.   Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λήγουν 20 έτη μετά τη δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσης.
4.   Τα δικαιώματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 λήγουν 5 έτη μετά τη δημοσίευση της έκδοσης Τύπου. Η περίοδος αυτή υπολογίζεται από την 1η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της ημερομηνίας δημοσίευσης. Το δικαίωμα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν ισχύει αναδρομικά.
4α.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί λαμβάνουν κατάλληλο μερίδιο των συμπληρωματικών εσόδων που αποκομίζουν οι εκδότες Τύπου για τη χρήση έκδοσης Τύπου από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας.
Τροπολογία 75
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Άρθρο 12
Αξιώσεις δίκαιης αποζημίωσης
Αξιώσεις δίκαιης αποζημίωσης
Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, στις περιπτώσεις που ένας δημιουργός έχει μεταβιβάσει ορισμένο δικαίωμα ή έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης δικαιώματος σε εκδότη, η εν λόγω μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας συνιστά επαρκή νομική βάση για τον εκδότη για τη διεκδίκηση μεριδίου της αποζημίωσης για τις χρήσεις του έργου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εξαίρεσης ή περιορισμού στο μεταβιβασθέν ή παραχωρηθέν δικαίωμα.
Τα κράτη μέλη, στα οποία ισχύουν συστήματα κατανομής μεταξύ δημιουργών και εκδοτών της αποζημίωσης που καταβάλλεται για εξαιρέσεις και περιορισμούς, μπορούν να προβλέπουν ότι, στις περιπτώσεις που ένας δημιουργός έχει μεταβιβάσει ορισμένο δικαίωμα ή έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης δικαιώματος σε εκδότη, η εν λόγω μεταβίβαση ή παραχώρηση άδειας συνιστά επαρκή νομική βάση για τον εκδότη για τη διεκδίκηση μεριδίου της αποζημίωσης για τις χρήσεις του έργου που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εξαίρεσης ή περιορισμού στο μεταβιβασθέν ή παραχωρηθέν δικαίωμα υπό την προϋπόθεση ότι στο κράτος αυτό εφαρμοζόταν πριν από την 12η Νοεμβρίου 2015 ένα ισοδύναμο σύστημα κατανομής της αποζημίωσης.
Η πρώτη παράγραφος δεν θίγει τις ρυθμίσεις στα κράτη μέλη που αφορούν τα δικαιώματα δημόσιου δανεισμού, τη διαχείριση δικαιωμάτων που δεν βασίζονται σε εξαιρέσεις ή περιορισμούς όσον αφορά προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα, όπως διευρυμένα συστήματα συλλογικών αδειών ή όσον αφορά συστήματα αποδοχών βάσει του εθνικού δικαίου.
Τροπολογία 76
Πρόταση οδηγίας
Τίτλος IV – κεφάλαιο 1 α (νέο) – άρθρο 12 α (νέο)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1α
Προστασία διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων
Άρθρο 12α
Προστασία διοργανωτών αθλητικών εκδηλώσεων
Τα κράτη μέλη παρέχουν στους διοργανωτές αθλητικών εκδηλώσεων τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 2 και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, καθώς και στο άρθρο 7 της οδηγίας 2006/115/ΕΚ.
Τροπολογία 156, 157, 158, 159, 160 και 161
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Άρθρο 13
Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων και άλλου υλικού που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους
Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου που αποθηκεύουν και δίνουν πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων και άλλου υλικού που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους
1.   Οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αποθηκεύουν και παρέχουν στο κοινό πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό έργων ή άλλου υλικού που αναφορτώνονται από τους χρήστες τους, λαμβάνουν, σε συνεργασία με τους δικαιούχους, μέτρα με σκοπό την εξασφάλιση της λειτουργίας των συμφωνιών που συνάπτονται με δικαιούχους για τη χρήση των έργων τους ή άλλου υλικού ή την αποτροπή της διαθεσιμότητας στις υπηρεσίες τους έργων ή άλλου υλικού που προσδιορίζονται από τους δικαιούχους, μέσω της συνεργασίας με τους παρόχους υπηρεσιών. Τα εν λόγω μέτρα, όπως η χρήση αποτελεσματικών τεχνολογιών αναγνώρισης περιεχομένου, είναι κατάλληλα και αναλογικά. Οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν στους δικαιούχους επαρκή πληροφόρηση σχετικά με τη λειτουργία και την εφαρμογή των μέτρων, ενώ, όπου συντρέχει περίπτωση, υποβάλλουν και κατάλληλες αναφορές σχετικά με την αναγνώριση και τη χρήση των έργων και άλλου υλικού.
1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφοι 1 και 2 της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου εκτελούν πράξη παρουσίασης στο κοινό. Συνεπώς, συνάπτουν δίκαιες και κατάλληλες συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με τους δικαιούχους.
2.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καθιερώνουν μηχανισμούς παραπόνων και επανόρθωσης που είναι διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση διαφορών σε σχέση με την εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.
2.   Συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης που συνάπτονται από παρόχους υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου με δικαιούχους για τις πράξεις παρουσίασης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 καλύπτουν την ευθύνη για τα έργα που αναφορτώνονται από τους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη συμφωνία παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω χρήστες δεν ενεργούν για εμπορικούς σκοπούς.
2α.   Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι, στις περιπτώσεις που οι δικαιούχοι δεν επιθυμούν να συνάψουν συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου και οι δικαιούχοι συνεργάζονται καλή τη πίστει, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι δεν θα είναι διαθέσιμα στις υπηρεσίες τους μη εγκεκριμένα προστατευόμενα έργα ή άλλο υλικό. Η συνεργασία μεταξύ παρόχων υπηρεσιών επιγραμμικού περιεχομένου και δικαιούχων δεν αποτρέπει τη διαθεσιμότητα έργων ή άλλου προστατευόμενου υλικού τα οποία δεν παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που καλύπτονται από εξαίρεση ή περιορισμό ως προς τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
2β.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου που αναφέρονται στην παράγραφο 1 θέτουν σε εφαρμογή αποτελεσματικούς και ταχείς μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και προσφυγών που είναι διαθέσιμοι στους χρήστες σε περίπτωση που η αναφερόμενη στην παράγραφο 2α συνεργασία οδηγεί σε αδικαιολόγητες αφαιρέσεις του περιεχομένου τους. Οι καταγγελίες που διατυπώνονται στο πλαίσιο των εν λόγω μηχανισμών υποβάλλονται αμελλητί σε επεξεργασία και υπόκεινται σε ανθρώπινο έλεγχο. Οι δικαιούχοι αιτιολογούν εύλογα τις αποφάσεις τους, προκειμένου να αποφευχθεί η αυθαίρετη απόρριψη καταγγελιών. Επιπλέον, σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ, την οδηγία 2002/58/ΕΚ και τον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων, η συνεργασία δεν οδηγεί σε οιαδήποτε ταυτοποίηση μεμονωμένων χρηστών ούτε στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Τα κράτη μέλη επίσης μεριμνούν ώστε οι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε ανεξάρτητο όργανο επίλυσης των διαφορών, καθώς και σε δικαστήριο ή άλλη σχετική δικαστική αρχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η χρήση εξαίρεσης ή περιορισμού στους κανόνες για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.
3.   Τα κράτη μέλη διευκολύνουν, κατά περίπτωση, τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και των δικαιούχων, μέσω διαλόγων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, με σκοπό τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών, όπως κατάλληλων και αναλογικών τεχνολογιών αναγνώρισης περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων και τη φύση των υπηρεσιών, τη διαθεσιμότητα των τεχνολογιών και την αποτελεσματικότητά τους ενόψει των τεχνολογικών εξελίξεων.
3.   Από την [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], η Επιτροπή και τα κράτη μέλη οργανώνουν διαλόγους μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών με σκοπό την εναρμόνιση και τον καθορισμό βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την παροχή καθοδήγησης για τη διασφάλιση της λειτουργίας των συμφωνιών παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης και σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ανταλλαγής επιγραμμικού περιεχομένου και των δικαιούχων για τη χρήση των έργων τους ή άλλου υλικού κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας. Κατά τον καθορισμό των βέλτιστων πρακτικών, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα υπόψη τα θεμελιώδη δικαιώματα, η χρήση εξαιρέσεων και περιορισμών, καθώς και η διασφάλιση ότι ο βαθμός επιβάρυνσης των ΜΜΕ παραμένει κατάλληλος και ότι αποφεύγεται η αυτοματοποιημένη φραγή περιεχομένου.
Τροπολογίες 78 και 252
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 α (νέο)
Άρθρο 13α
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι διαφορές μεταξύ δικαιούχων και υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 13 παράγραφος 1 μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εναλλακτικής διαδικασίας επίλυσης διαφορών.
Τα κράτη μέλη συγκροτούν ή ορίζουν ένα αμερόληπτο φορέα που διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωμοσύνη με σκοπό να συνδράμουν τα μέρη στην επίλυση της διαφοράς τους στο πλαίσιο του εν λόγω συστήματος.
Το αργότερο έως ... (ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1), τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη σύσταση του εν λόγω φορέα.
Τροπολογία 79
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 β (νέο)
Άρθρο 13β
Χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που παρέχουν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες αντιστοίχισης εικόνας
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών που αναπαράγουν αυτόματα ή αντιστοιχίζουν σημαντικό αριθμό οπτικών έργων τέχνης που προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας με σκοπό την ευρετηρίαση και την αντιστοίχιση, συνάπτουν δίκαιες και ισόρροπες συμφωνίες παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης με όσους δικαιούχους το ζητούν, προκειμένου να διασφαλίζεται η δίκαιη αμοιβή τους. Για την αμοιβή αυτή αρμόδιος μπορεί να είναι ο οργανισμός συλλογικής διαχείρισης των εν λόγω δικαιούχων.
Τροπολογία 80
Πρόταση οδηγίας
Κεφάλαιο 1 – άρθρο -14 (νέο)
Άρθρο -14
Αρχή της δίκαιης και αναλογικής αμοιβής
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές λαμβάνουν δίκαιη και αναλογική αμοιβή για την εκμετάλλευση των έργων τους και άλλου υλικού, συμπεριλαμβανομένης της επιγραμμικής εκμετάλλευσής τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί σε κάθε τομέα μέσω ενός συνδυασμού συμφωνιών, συμπεριλαμβανομένων των συλλογικών συμβάσεων και των θεσμοθετημένων μηχανισμών παροχής αμοιβών.
2.  Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται όταν ένας δημιουργός ή ερμηνευτής παραχωρεί δωρεάν μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης προς όφελος όλων των χρηστών.
3.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε τομέα, ενθαρρύνοντας την αναλογική αμοιβή για δικαιώματα που παρέχονται από συγγραφείς και ερμηνευτές.
4.  Οι συμβάσεις προσδιορίζουν τις αμοιβές που ισχύουν για κάθε τρόπο εκμετάλλευσης.
Τροπολογία 81
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Άρθρο 14
Υποχρέωση διαφάνειας
Υποχρέωση διαφάνειας
1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές λαμβάνουν τακτικά και, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα, έγκαιρες, κατάλληλες και επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων και των ερμηνειών τους από αυτούς στους οποίους έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης δικαιώματος ή στους οποίους έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τρόπους εκμετάλλευσης, τα έσοδα και την οφειλόμενη αμοιβή.
1.   Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές λαμβάνουν τακτικά, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, και, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων κάθε τομέα και της σχετικής σημασίας και επιμέρους συμβολής, έγκαιρες, ακριβείς, συναφείς και λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την εκμετάλλευση των έργων και των ερμηνειών τους από αυτούς στους οποίους έχουν παραχωρήσει άδεια χρήσης δικαιώματος ή στους οποίους έχουν μεταβιβάσει τα δικαιώματά τους, ιδιαίτερα όσον αφορά τους τρόπους εκμετάλλευσης, τα άμεσα και έμμεσα έσοδα και την οφειλόμενη αμοιβή.
1α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όταν εκείνος στον οποίο παραχωρήθηκε άδεια χρήσης ή μεταβιβάστηκαν δικαιώματα των δημιουργών και των ερμηνευτών παραχωρεί, στη συνέχεια, άδειες εκμετάλλευσης των δικαιωμάτων αυτών σε τρίτο μέρος, το εν λόγω μέρος ανταλλάσσει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με το πρόσωπο που του παραχώρησε τη σχετική άδεια ή το σχετικό δικαίωμα.
Ο αρχικός αποδέκτης της άδειας ή του δικαιώματος διαβιβάζει όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο στον δημιουργό ή τον ερμηνευτή. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να είναι αμετάβλητες, εκτός από την περίπτωση των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, σύμφωνα με την ενωσιακή ή την εθνική νομοθεσία, οι οποίες, με την επιφύλαξη των άρθρων 15 και 16α, μπορεί να αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας περί τήρησης απορρήτου, με σκοπό τη διαφύλαξη του θεμιτού ανταγωνισμού. Όταν ο αρχικός αποδέκτης της άδειας ή του δικαιώματος δεν παρέχει εγκαίρως τις πληροφορίες που αναφέρονται σε αυτό το εδάφιο, ο δημιουργός ή ο ερμηνευτής ή εκτελεστής δικαιούται να ζητήσει τις πληροφορίες αυτές απευθείας από το τρίτο μέρος.
2.   Η υποχρέωση της παραγράφου 1 είναι αναλογική και αποτελεσματική και εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας σε κάθε τομέα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η διοικητική επιβάρυνση από την υποχρέωση θα ήταν δυσανάλογη ενόψει των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου ή της ερμηνείας, τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν την υποχρέωση της παραγράφου 1, υπό τον όρο ότι η υποχρέωση παραμένει αποτελεσματική και εξασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο διαφάνειας.
2.   Η υποχρέωση της παραγράφου 1 είναι αναλογική και αποτελεσματική και εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε κάθε τομέα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που η διοικητική επιβάρυνση από την υποχρέωση θα ήταν δυσανάλογη ενόψει των εσόδων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση του έργου ή της ερμηνείας, τα κράτη μέλη μπορούν να προσαρμόζουν την υποχρέωση της παραγράφου 1, υπό τον όρο ότι η υποχρέωση παραμένει αποτελεσματική και εξασφαλίζει ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας.
3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η υποχρέωση της παραγράφου 1 δεν έχει εφαρμογή όταν η συμβολή του δημιουργού ή του ερμηνευτή δεν είναι σημαντική, λαμβανομένου υπόψη του συνόλου του έργου ή της ερμηνείας.
4.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε οντότητες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις διαφάνειας που θεσπίζει η οδηγία 2014/26/ΕΕ.
4.   Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται σε οντότητες που υπόκεινται στις υποχρεώσεις διαφάνειας που θεσπίζει η οδηγία 2014/26/ΕΕ ή σε συλλογικές συμβάσεις, εφόσον οι εν λόγω υποχρεώσεις ή συμφωνίες προβλέπουν απαιτήσεις διαφάνειας συγκρίσιμες με εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2.
Τροπολογία 82
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές δικαιούνται να ζητούν πρόσθετη, κατάλληλη αμοιβή από το μέρος με το οποίο έχουν συνάψει σύμβαση για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, όταν η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα επακόλουθα συναφή έσοδα και οφέλη που προέρχονται από την εκμετάλλευση των έργων ή των ερμηνειών.
Όταν δεν υπάρχουν συλλογικές συμφωνίες για τη δημιουργία συγκρίσιμων μηχανισμών, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι δημιουργοί και οι ερμηνευτές ή οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις που ενεργούν εξ ονόματός τους δικαιούνται να αξιώνουν πρόσθετη, κατάλληλη και δίκαιη αμοιβή από το μέρος με το οποίο έχουν συνάψει σύμβαση για την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων, όταν η αρχικά συμφωνηθείσα αμοιβή είναι δυσανάλογα χαμηλή σε σύγκριση με τα επακόλουθα συναφή άμεσα και έμμεσα έσοδα και οφέλη που προέρχονται από την εκμετάλλευση των έργων ή των ερμηνειών.
Τροπολογία 83
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι διαφορές που αφορούν την υποχρέωση διαφάνειας του άρθρου 14 και τον μηχανισμό αναπροσαρμογής συμβάσεων του άρθρου 15 μπορούν να υποβάλλονται σε εκούσιες, εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών.
Τα κράτη μέλη προβλέπουν ότι οι διαφορές που αφορούν την υποχρέωση διαφάνειας του άρθρου 14 και τον μηχανισμό αναπροσαρμογής συμβάσεων του άρθρου 15 μπορούν να υποβάλλονται σε εκούσιες, εναλλακτικές διαδικασίες επίλυσης διαφορών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι αντιπροσωπευτικές οργανώσεις των δημιουργών και των ερμηνευτών μπορούν να κινούν τις διαδικασίες αυτές κατόπιν αιτήματος ενός ή περισσοτέρων δημιουργών και ερμηνευτών.
Τροπολογία 84
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 16 α (νέο)
Άρθρο 16α
Δικαίωμα ανάκλησης
1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, όταν ένας δημιουργός ή ερμηνευτής έχει παραχωρήσει άδεια χρήσης ή έχει μεταβιβάσει κατ’ αποκλειστικότητα το δικαίωμά του σχετικά με ένα έργο ή άλλο προστατευόμενο υλικό, ο δημιουργός ή ο ερμηνευτής έχει δικαίωμα ανάκλησης, όταν δεν λαμβάνει χώρα η εκμετάλλευση του έργου ή άλλου προστατευόμενου υλικού ή όταν μονίμως δεν υποβάλλονται τακτικές εκθέσεις σύμφωνα με το άρθρο 14. Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ειδικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων και έργων και την αναμενόμενη περίοδο εκμετάλλευσης τους, κυρίως δε να προβλέπουν προθεσμίες για την άσκηση του δικαιώματος ανάκλησης.
2.  Το δικαίωμα ανάκλησης που προβλέπεται στην παράγραφο 1 μπορεί να ασκηθεί μόνο μετά την πάροδο εύλογου χρονικού διαστήματος από τη σύναψη της συμφωνίας για την παραχώρηση άδειας ή τη μεταβίβαση δικαιώματος και μόνο μετά από γραπτή ειδοποίηση με την οποία τίθεται κατάλληλη προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να πραγματοποιηθεί η εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας άδειας ή του μεταβιβασθέντος δικαιώματος. Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο δημιουργός ή ο ερμηνευτής, αντί της ανάκλησης, μπορεί να επιλέξει να άρει τον αποκλειστικό χαρακτήρα της σύμβασης. Όταν σε ένα έργο ή άλλο υλικό συμβάλλουν πλείονες δημιουργοί ή ερμηνευτές, η άσκηση του ατομικού δικαιώματος ανάκλησης των εν λόγω δημιουργών ή των ερμηνευτών ρυθμίζεται από το εθνικό δίκαιο, το οποίο θεσπίζει κανόνες σχετικά με το δικαίωμα ανάκλησης για συλλογικά έργα, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική σημασία της εκάστοτε συμβολής.
3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η μη άσκηση των δικαιωμάτων οφείλεται κυρίως σε συνθήκες, τις οποίες ο δημιουργός ή ο ερμηνευτής μπορεί ευλόγως να αναμένεται ότι θα επανορθώσει.
4.  Συμβατικές ή άλλες ρυθμίσεις παρέκκλισης από το δικαίωμα ανάκλησης είναι σύννομες μόνο εφόσον αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας που βασίζεται σε συλλογική σύμβαση.
Τροπολογία 85
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 17 α (νέο)
Άρθρο 17α
Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν και να διατηρούν σε ισχύ ευρύτερες διατάξεις συμβατές με τις εξαιρέσεις και τους περιορισμούς που ισχύουν στο ενωσιακό δίκαιο για χρήσεις που καλύπτονται από εξαιρέσεις ή περιορισμούς που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
Τροπολογία 86
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 18 – παράγραφος 2
2.  Οι διατάξεις του άρθρου 11 εφαρμόζονται επίσης σε εκδόσεις Τύπου που δημοσιεύθηκαν πριν από την [ημερομηνία που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1].
Διαγράφεται

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0245/2018).


Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση ***I
PDF 124kWORD 46k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005 (COM(2016)0825 – C8-0001/2017 – 2016/0413(COD))
P8_TA(2018)0338A8-0394/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0825),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και τα άρθρα 33 και 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0001/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές της Τσεχικής Βουλής και του Ισπανικού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2017(1),

–  αφού ζητήθηκε η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από τις αρμόδιες επιτροπές σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 27ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0394/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Ένωση και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2005

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2018/1672.)

(1) ΕΕ C 246 της 28.7.2017, σ. 22.


Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου ***I
PDF 124kWORD 45k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου (COM(2016)0826 – C8-0534/2016 – 2016/0414(COD))
P8_TA(2018)0339A8-0405/2017

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0826),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 83 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0534/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές της Τσεχικής Βουλής, της Τσεχικής Γερουσίας και του Ισπανικού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο νομοθετικής πράξης,

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 7ης Ιουνίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0405/2017),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Σεπτεμβρίου 2018 εν όψει της έγκρισης οδηγίας (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω του ποινικού δικαίου

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία (ΕΕ) 2018/1673.)


Η κατάσταση στην Ουγγαρία
PDF 282kWORD 98k
Ψήφισμα
Παράρτημα
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με πρόταση να κληθεί το Συμβούλιο να διαπιστώσει, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση (2017/2131(INL))
P8_TA(2018)0340A8-0250/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 2 και το άρθρο 7 παράγραφος 1,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών και τα πρωτόκολλα που είναι συνημμένα σε αυτήν,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, των Ηνωμένων Εθνών και του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και η Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία(1),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 16ης Δεκεμβρίου 2015(2) και της 10ης Ιουνίου 2015(3), σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Ιουλίου 2013, σχετικά με την κατάσταση όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (σύμφωνα με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2012)(4),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 16ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με τις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στην Ουγγαρία(5) και της 10ης Μαρτίου 2011 σχετικά με τον νόμο της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2016, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη θέσπιση μηχανισμού της ΕΕ για τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα(7),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του, της 20ής Απριλίου 2004, σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής που αφορά το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση: Σεβασμός και προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση(8),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, της 15ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση - Σεβασμός και προώθηση των αξιών στις οποίες βασίζεται η Ένωση(9),

–  έχοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας καταπολέμησης της απάτης (OLAF),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 45, 52 και 83 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας, της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0250/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση βασίζεται στις αξίες του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και όπως εκφράζεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατοχυρώνεται στις διεθνείς συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και ότι οι αξίες αυτές, που είναι κοινές στα κράτη μέλη και τις οποίες έχουν ενστερνιστεί ελεύθερα όλα τα κράτη μέλη, αποτελούν το θεμέλιο των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων που ζουν στην Ένωση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τυχόν ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από κράτος μέλος των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ δεν αφορά αποκλειστικά το συγκεκριμένο κράτος μέλος όπου συγκεκριμενοποιείται ο κίνδυνος αλλά επηρεάζει τα άλλα κράτη μέλη, την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ τους, την ίδια τη φύση της Ένωσης και των δικαιωμάτων των πολιτών της·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 ΣΕΕ δεν περιορίζεται στους τομείς που καλύπτονται από τις Συνθήκες, όπως το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεδομένου ότι η Ένωση μπορεί να εκτιμήσει την ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών σε τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κρατών μελών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ συνιστά προληπτικό στάδιο το οποίο παρέχει στην Ένωση τη δυνατότητα παρέμβασης σε περίπτωση σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης των κοινών αξιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η προληπτική αυτή δράση προβλέπει τη διεξαγωγή διαλόγου με το εκάστοτε κράτος μέλος και αποσκοπεί στην αποφυγή της επιβολής ενδεχόμενων κυρώσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που οι ουγγρικές αρχές ήταν πάντα πρόθυμες να συζητήσουν τη νομιμότητα κάθε ειδικού μέτρου, η κατάσταση δεν έχει αντιμετωπιστεί και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές ανησυχίες, οι οποίες έχουν αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα της Ένωσης, καθώς και στην αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της όσον αφορά την προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο, και καταδεικνύουν την ανάγκη αντιμετώπισης με συντονισμένη δράση της Ένωσης·

1.  δηλώνει ότι οι ανησυχίες του Κοινοβουλίου αφορούν τα ακόλουθα ζητήματα:

   ˗ τη λειτουργία του συνταγματικού και του εκλογικού συστήματος·
   ˗ την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και άλλων θεσμών και τα δικαιώματα των δικαστών·
   ˗ τη διαφθορά και τις συγκρούσεις συμφερόντων·
   ˗ την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων·
   ˗ την ελευθερία της έκφρασης·
   ˗ την ακαδημαϊκή ελευθερία·
   ˗ τη θρησκευτική ελευθερία·
   ˗ την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι·
   ˗ το δικαίωμα στην ίση μεταχείριση·
   ˗ τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των Εβραίων, καθώς και την προστασία αυτών των μειονοτήτων έναντι της ρητορικής μίσους·
   ˗ τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων·
   ˗ τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

2.  πιστεύει ότι τα γεγονότα και οι τάσεις που καταγράφονται στο παράρτημα του παρόντος ψηφίσματος, θεωρούμενα στο σύνολό τους, αποτελούν συστημικό κίνδυνο για τις αξίες του άρθρου 2 ΣΕΕ και συνιστούν σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών αυτών·

3.  επισημαίνει την έκβαση των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, που πραγματοποιήθηκαν στις 8 Απριλίου 2018· υπογραμμίζει το γεγονός ότι κάθε ουγγρική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη για την εξάλειψη του κινδύνου σοβαρής παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 ΣΕΕ, ακόμη και αν ο κίνδυνος αυτός είναι διαρκής συνέπεια πολιτικών αποφάσεων που προτάθηκαν ή εγκρίθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις·

4.  καταθέτει, συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ, την συνημμένη αιτιολογημένη πρόταση στο Συμβούλιο και το καλεί να διαπιστώσει αν υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης των αξιών του άρθρου 2 ΣΕΕ από την Ουγγαρία και να απευθύνει κατάλληλες συστάσεις στην Ουγγαρία στο πλαίσιο αυτό·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα και την συνημμένη σε αυτό αιτιολογημένη πρόταση απόφασης στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία διαπιστώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η ύπαρξη σαφούς κινδύνου σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως το άρθρο 7 παράγραφος 1,

Έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Έχοντας υπόψη την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Ένωση είναι θεμελιωμένη στις αξίες που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»), οι οποίες είναι κοινές στα κράτη μέλη και συμπεριλαμβάνουν τον σεβασμό της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σύμφωνα με το άρθρο 49 ΣΕΕ, για την προσχώρηση στην Ένωση απαιτούνται ο σεβασμός και η προαγωγή των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ.

(2)  Η προσχώρηση της Ουγγαρίας στην Ένωση ήταν μια εθελούσια πράξη που βασίστηκε σε απόφαση η οποία ελήφθη στο πλαίσιο της εθνικής κυριαρχίας, με ευρεία συναίνεση από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα της Ουγγαρίας.

(3)  Στην αιτιολογημένη πρότασή του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκθέτει τις ανησυχίες του σε σχέση με την κατάσταση στην Ουγγαρία. Ειδικότερα, οι κύριες ανησυχίες αφορούν τη λειτουργία του συνταγματικού και του εκλογικού συστήματος, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και άλλων θεσμών, τα δικαιώματα των δικαστών, τη διαφθορά και τις συγκρούσεις συμφερόντων, την προστασία της ιδιωτικότητας και των δεδομένων, την ελευθερία της έκφρασης, την ακαδημαϊκή ελευθερία, τη θρησκευτική ελευθερία, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, το δικαίωμα σε ίση μεταχείριση, τα δικαιώματα των ανθρώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των Εβραίων, τα θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και τα κοινωνικά δικαιώματα.

(4)  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπίστωσε επίσης ότι οι ουγγρικές αρχές ήταν πάντα πρόθυμες να συζητήσουν τη νομιμότητα κάθε ειδικού μέτρου, αλλά δεν έλαβαν όλα τα μέτρα που είχε συστήσει με τα προηγούμενα ψηφίσματά του.

(5)  Στο ψήφισμά του της 17ης Μαΐου 2017, σχετικά με την κατάσταση στην Ουγγαρία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέφερε ότι η τρέχουσα κατάσταση στην Ουγγαρία συνιστά σαφή κίνδυνο σοβαρής παραβίασης των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ και δικαιολογεί την κίνηση της διαδικασίας του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ.

(6)  Στην ανακοίνωσή της του 2003 σχετικά με το άρθρο 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Επιτροπή ανέφερε πολλές πηγές πληροφοριών που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την παρακολούθηση του σεβασμού και της προαγωγής των κοινών αξιών, όπως οι εκθέσεις διεθνών οργανισμών, οι εκθέσεις ΜΚΟ και οι αποφάσεις περιφερειακών και διεθνών δικαστηρίων. Πολλοί φορείς σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών και λοιπών οργάνων της Ένωσης, του Συμβουλίου της Ευρώπης, του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και πολυάριθμων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, έχουν εκφράσει τη σοβαρή ανησυχία τους για την κατάσταση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ουγγαρία, θα πρέπει, ωστόσο, να θεωρείται ότι οι ανησυχίες αυτές συνιστούν νομικά μη δεσμευτικές γνώμες, δεδομένου ότι μόνο το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να ερμηνεύει διατάξεις των Συνθηκών.

Η λειτουργία του συνταγματικού και του εκλογικού συστήματος

(7)  Η Επιτροπή της Βενετίας έχει επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του Συντάγματος στην Ουγγαρία, όσον αφορά τόσο τον ίδιο τον Θεμελιώδη Νόμο όσο και τις τροποποιήσεις του. Στη γνωμοδότησή της επικροτεί το γεγονός ότι ο Θεμελιώδης Νόμος επιβάλλει συνταγματική τάξη με βάση τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ως υποκείμενες αξίες, και αναγνωρίζει τις προσπάθειες για επιβολή της συνταγματικής τάξης σύμφωνα με τις κοινές ευρωπαϊκές δημοκρατικές αξίες και πρότυπα, και για ρύθμιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών σύμφωνα με τις δεσμευτικές διεθνείς πράξεις. Η κριτική εστιάζεται στην έλλειψη διαφάνειας της διαδικασίας, στην ανεπαρκή συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, στην έλλειψη καλόπιστης διαβούλευσης, στην απειλή για τον διαχωρισμό των εξουσιών και στην αποδυνάμωση του εθνικού συστήματος ελέγχων και ισορροπιών.

(8)  Οι αρμοδιότητες του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Ουγγαρίας περιορίστηκαν, ως αποτέλεσμα της τροποποίησης του Συντάγματος, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα δημοσιονομικά θέματα, την κατάργηση της λαϊκής αγωγής («actio popularis»), τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να παραπέμπει στη νομολογία του προ της 1ης Ιανουαρίου 2012, καθώς και τον περιορισμό της δυνατότητας του Δικαστηρίου να ελέγχει τη συνταγματικότητα αλλαγών του Θεμελιώδους Νόμου πλην εκείνων που έχουν αποκλειστικά δικονομικό χαρακτήρα. Η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της σχετικά με την Πράξη CLI του 2011 σχετικά με το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2012, και στη γνωμοδότησή της σχετικά με την Τέταρτη Τροπολογία του Θεμελιώδους Νόμου της Ουγγαρίας, που εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2013, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες για τους περιορισμούς αυτούς και με τη διαδικασία διορισμού των δικαστών, και διατύπωσε συστάσεις προς τις ουγγρικές αρχές ώστε να διασφαλιστούν κατάλληλοι έλεγχοι και ισορροπίες. Η Επιτροπή της Βενετίας εντόπισε επίσης, στις γνωμοδοτήσεις της, ορισμένα θετικά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων, όπως οι διατάξεις για τις δημοσιονομικές εγγυήσεις, η μη επανεκλογή των δικαστών και η εκχώρηση δικαιώματος για κίνηση διαδικασίας εκ των υστέρων ελέγχου στον Επίτροπο για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

(9)  Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, στις 5 Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφραζε την ανησυχία της για το γεγονός ότι η τρέχουσα διαδικασία για την καταγγελία αντισυνταγματικότητας παρέχει πιο περιορισμένη πρόσβαση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, δεν προβλέπει χρονικό περιορισμό για την άσκηση του ελέγχου της συνταγματικότητας και δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα για την προσβαλλόμενη νομοθεσία. Σημείωνε επίσης ότι οι διατάξεις του νέου Νόμου για το Συνταγματικό Δικαστήριο αποδυναμώνουν την ασφάλεια της θητείας των δικαστών του και αυξάνουν την επιρροή της κυβέρνησης στη σύνθεση και τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μέσω αλλαγών στη διαδικασία διορισμού των δικαστών, στον αριθμό των δικαστών στο Δικαστήριο και στην ηλικία συνταξιοδότησής τους. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφραζε επίσης ανησυχία για τον περιορισμό των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του Συνταγματικού Δικαστηρίου όσον αφορά την εξέταση νομοθετικών πράξεων που αφορούν δημοσιονομικά θέματα.

(10)  Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη αποστολή εκλογικών παρατηρητών της Υπηρεσίας Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ αναφέρει ότι η τεχνική διαχείριση των εκλογών ήταν επαγγελματική και διαφανής, και ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες τηρήθηκαν εν γένει αλλά ασκήθηκαν σε δυσμενές κλίμα. Η εκλογική διοίκηση εκπλήρωσε την αποστολή της με επαγγελματισμό και διαφάνεια, έχαιρε συνολικής εμπιστοσύνης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών και η γενική εντύπωση ήταν ότι ήταν αμερόληπτη. Η εκστρατεία ήταν έντονη, αλλά η εχθρική και εκφοβιστική ρητορική περιόρισε τα περιθώρια για ουσιαστικό διάλογο και τη δυνατότητα των ψηφοφόρων να προβούν σε τεκμηριωμένη επιλογή. Τα ανώτατα όρια χρηματοδότησης και δαπανών της προεκλογικής εκστρατείας αποσκοπούσαν στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους τους υποψηφίους. Ωστόσο, η ικανότητα των αντιπάλων να ανταγωνιστούν σε ισότιμη βάση περιορίστηκε σημαντικά από τις υπερβολικές δαπάνες της κυβέρνησης για τις δημόσιες ενημερωτικές διαφημίσεις που ενίσχυαν το προεκλογικό μήνυμα του κυβερνητικού συνασπισμού. Χωρίς καμία υποχρέωση υποβολής στοιχείων έως και μετά τις εκλογές, οι ψηφοφόροι πράγματι δεν διέθεταν καμία πληροφορία σχετικά με τη χρηματοδότηση των προεκλογικών εκστρατειών, που είναι το κλειδί για μια τεκμηριωμένη επιλογή. Εκφραζόταν επίσης ανησυχία σχετικά με την οριοθέτηση των μονοεδρικών εκλογικών περιφερειών. Παρόμοιες ανησυχίες εκφράστηκαν και στην κοινή γνωμοδότηση σχετικά με την πράξη για την ανάδειξη των μελών του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας, που εξέδωσαν η Επιτροπή της Βενετίας και το Συμβούλιο για Δημοκρατικές Εκλογές στις 18 Ιουνίου 2012, όπου αναφέρεται ότι η οριοθέτηση των εκλογικών περιφερειών πρέπει να γίνεται με διαφάνεια και επαγγελματισμό, με αντικειμενική και αμερόληπτη διαδικασία, δηλαδή με αποφυγή βραχυπρόθεσμων πολιτικών στόχων (gerrymandering).

(11)  Τα τελευταία χρόνια, η ουγγρική κυβέρνηση κάνει ευρεία χρήση των εθνικών διαβουλεύσεων, επεκτείνοντας την άμεση δημοκρατία σε εθνικό επίπεδο. Στις 27 Απριλίου 2017, η Επιτροπή επισήμανε ότι η εθνική διαβούλευση «Να σταματήσουμε τις Βρυξέλλες» περιλάμβανε διάφορους ισχυρισμούς που ήταν αντικειμενικά λανθασμένοι ή άκρως παραπλανητικοί. Η ουγγρική κυβέρνηση διεξήγαγε επίσης διαβουλεύσεις με τίτλο «Μετανάστευση και τρομοκρατία», τον Μάιο του 2015, και κατά του λεγόμενου «σχεδίου Soros» τον Οκτώβριο του 2017. Στις διαβουλεύσεις αυτές έγινε παραλληλισμός μεταξύ της τρομοκρατίας και της μετανάστευσης, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί μίσος για τους μετανάστες και να στοχοθετηθούν ιδιαίτερα ο George Soros ως πρόσωπο και η Ένωση.

Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των άλλων θεσμών και τα δικαιώματα των δικαστών

(12)  Λόγω των εκτεταμένων αλλαγών στο νομικό πλαίσιο που θεσπίστηκε το 2011, ανατέθηκαν εκτεταμένες εξουσίες στον πρόεδρο της Εθνικής Δικαστικής Αρχής (ΕΔΑ). Η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της σχετικά με την Πράξη CLXII του 2011 περί του νομικού καθεστώτος και των αποδοχών των δικαστών, και την Πράξη CLXI του 2011 για την οργάνωση και διοίκηση των δικαστηρίων της Ουγγαρίας, που εγκρίθηκε στις 19 Μαρτίου 2012, και στη γνωμοδότησή της σχετικά με τις βασικές πράξεις για τη δικαστική εξουσία, που εγκρίθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2012, επέκρινε την εκχώρηση αυτών των εκτεταμένων εξουσιών. Παρόμοιες ανησυχίες έχουν εκφραστεί από τον Ειδικό Εισηγητή του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικηγόρων, στις 29 Φεβρουαρίου 2012 και στις 3 Ιουλίου 2013, καθώς και από την ομάδα κρατών κατά της διαφθοράς (GRECO), στην έκθεσή της η οποία εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2015. Όλοι αυτοί οι φορείς τόνισαν την ανάγκη να ενισχυθεί ο ρόλος του συλλογικού οργάνου, δηλαδή του Εθνικού Δικαστικού Συμβουλίου (ΕΔΣ), ως οργάνου εποπτείας, διότι ο πρόεδρος της ΕΔΑ, ο οποίος εκλέγεται από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο, δεν μπορεί να θεωρηθεί όργανο δικαστικής αυτοδιοίκησης. Μετά τις διεθνείς συστάσεις, το καθεστώς του προέδρου της ΕΔΑ άλλαξε και οι εξουσίες του περιορίστηκαν, προκειμένου να διασφαλισθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ του προέδρου και του ΕΔΣ.

(13)  Από το 2012, η Ουγγαρία έχει πραγματοποιήσει θετικά βήματα για τη μεταβίβαση ορισμένων καθηκόντων από τον πρόεδρο της ΕΔΑ στο ΕΔΣ, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δύο αυτών οργάνων. Ωστόσο, απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη πρόοδος. Η GRECO, στην έκθεσή της η οποία εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2015, ζητούσε την ελαχιστοποίηση των δυνητικών κινδύνων των αποφάσεων διακριτικής ευχέρειας από τον πρόεδρο της ΕΔΑ. Ο Πρόεδρος της ΕΔΑ είναι, μεταξύ άλλων, σε θέση να μεταθέτει και να τοποθετεί δικαστές και συμμετέχει στις πειθαρχικές διαδικασίες που αφορούν δικαστές. Ο Πρόεδρος της ΕΔΑ διατυπώνει επίσης σύσταση προς τον Πρόεδρο της Ουγγαρίας για τον διορισμό και την παύση προϊσταμένων των δικαστηρίων, περιλαμβανομένων των προέδρων και αντιπροέδρων των Εφετείων. Η GRECO εξέφρασε την ικανοποίησή της για τον προσφάτως εγκριθέντα κώδικα δεοντολογίας για τους δικαστές, αλλά θεωρεί ότι πρέπει να καταστεί σαφέστερος και συνοδεύεται από ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση. Η GRECO αναγνώρισε επίσης τις τροποποιήσεις που έγιναν στους κανόνες πρόσληψης δικαστικών και τις σχετικές διαδικασίες επιλογής μεταξύ 2012 και 2014 στην Ουγγαρία, δυνάμει των οποίων το Εθνικό Δικαστικό Συμβούλιο ανέλαβε ισχυρότερα εποπτικά καθήκοντα στη διαδικασία επιλογής. Κατά τη συνεδρίασή του στις 2 Μαΐου 2018, το ΕΔΣ κατέληξε σε ομόφωνες αποφάσεις σχετικά με την πρακτική του προέδρου της ΕΔΑ να κηρύσσει άγονες τις προσκλήσεις υποβολής υποψηφιοτήτων για δικαστικά αξιώματα και για θέσεις υψηλής ευθύνης. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, η πρακτική του προέδρου κρίθηκε παράνομη.

(14)  Στις 29 Μαΐου 2018, η ουγγρική κυβέρνηση υπέβαλε σχέδιο έβδομης τροποποίησης του Θεμελιώδους Νόμου (T/332), το οποίο εγκρίθηκε στις 20 Ιουνίου 2018 και εισήγαγε ένα νέο σύστημα διοικητικών δικαστηρίων.

(15)  Μετά την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης («το Δικαστήριο»), της 6ης Νοεμβρίου 2012, στην υπόθεση C-286/12, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας(10), σύμφωνα με την οποία, με τη θέσπιση ενός εθνικού συστήματος που επιβάλλει την υποχρεωτική συνταξιοδότηση των δικαστών, των εισαγγελέων και των συμβολαιογράφων στην ηλικία των 62 ετών, η Ουγγαρία παρέβαινε τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ, το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πράξη XX του 2013 στην οποία προβλέπεται ότι η ηλικία συνταξιοδότησης των δικαστών θα μειωθεί σταδιακά στα 65 έτη, στη διάρκεια δεκαετούς περιόδου, και καθόριζε τα κριτήρια για αποκατάσταση ή αποζημίωση. Σύμφωνα με την εν λόγω πράξη, οι συνταξιοδοτούμενοι δικαστές είχαν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις προηγούμενες θέσεις τους με τους ίδιους όρους που ίσχυαν πριν από τη θέσπιση των κανόνων για τη συνταξιοδότηση, ή, αν δεν επιθυμούσαν να επιστρέψουν, να λάβουν κατ’ αποκοπή αποζημίωση ίση με τις αποδοχές 12 μηνών για την απώλεια της αμοιβής τους και να κινηθούν δικαστικά για να λάβουν περαιτέρω αποζημίωση, αλλά η επαναφορά σε υψηλές διοικητικές θέσεις δεν ήταν εγγυημένη. Ωστόσο, η Επιτροπή αναγνώρισε τα μέτρα που έλαβε η Ουγγαρία για να καταστήσει τη νομοθεσία της περί συνταξιοδότησης συμβατή με το δίκαιο της Ένωσης. Στην έκθεσή του του Οκτωβρίου του 2015, το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Διεθνούς Δικηγορικού Συλλόγου ανέφερε ότι η πλειονότητα των δικαστών που είχαν απομακρυνθεί δεν επέστρεψαν στις αρχικές τους θέσεις, μεταξύ άλλων επειδή οι προηγούμενες θέσεις είχαν ήδη καλυφθεί. Ανέφερε επίσης ότι δεν μπορούσαν να εξασφαλιστούν η ανεξαρτησία και η αμεροληψία του ουγγρικού δικαστικού σώματος και ότι το κράτος δικαίου εξακολουθούσε να αποδυναμώνεται.

(16)  Στην απόφασή του, της 16ης Ιουλίου 2015, Gazsó κατά Ουγγαρίας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) έκρινε ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και το δικαίωμα πραγματικής προσφυγής. Το ΕΔΑΔ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι παραβιάσεις απέρρεαν από μια πρακτική που συνίστατο στην επανειλημμένη παράλειψη της Ουγγαρίας να εξασφαλίσει ότι οι διαδικασίες καθορισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών θα ολοκληρώνονται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και να λάβει μέτρα που να επιτρέπουν στους αιτούντες να διεκδικήσουν αποζημίωση για την υπερβολική διάρκεια αστικών διαδικασιών σε εθνικό επίπεδο. Η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εξακολουθεί να εκκρεμεί. Ένας νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας, ο οποίος εγκρίθηκε το 2016, προβλέπει την επιτάχυνση των πολιτικών διαδικασιών με την καθιέρωση διαδικασίας διπλής φάσης. Η Ουγγαρία έχει ενημερώσει την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ότι ο νέος νόμος που προβλέπει πραγματική προσφυγή στην περίπτωση παρατεταμένων διαδικασιών θα έχει εγκριθεί έως τον Οκτώβριο του 2018.

(17)  Στην απόφασή του της 23ης Ιουνίου 2016, Baka κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη και την ελευθερία έκφρασης του András Baka, ο οποίος είχε εκλεγεί Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου για εξαετή θητεία τον Ιούνιο του 2009 αλλά έχασε τη θέση του δυνάμει των μεταβατικών διατάξεων του Θεμελιώδους Νόμου, που όριζαν ότι η Curia θα ήταν ο νόμιμος διάδοχος του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εξακολουθεί να εκκρεμεί. Στις 10 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης ζήτησε τη λήψη μέτρων για την πρόληψη της πρόωρης απομάκρυνσης και άλλων δικαστών για παρόμοιους λόγους, ώστε να αποτραπεί κάθε κατάχρηση στο πλαίσιο αυτό. Η ουγγρική κυβέρνηση επισήμανε ότι τα εν λόγω μέτρα δεν σχετίζονταν με την εφαρμογή της απόφασης.

(18)  Στις 29 Σεπτεμβρίου 2008, ο κ. András A. Jóri διορίστηκε Επόπτης Προστασίας Δεδομένων για θητεία έξι ετών. Ωστόσο, το ουγγρικό κοινοβούλιο αποφάσισε να μεταρρυθμίσει, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2012, το σύστημα προστασίας των δεδομένων και να αντικαταστήσει τον Επόπτη με εθνική αρχή για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της ενημέρωσης. Ο κ. Jóri αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τη θέση του πριν από τη λήξη της θητείας του. Στις 8 Απριλίου 2014, το Δικαστήριο έκρινε ότι η ανεξαρτησία των αρχών ελέγχου περιλαμβάνει οπωσδήποτε την υποχρέωση να τους επιτρέπεται να ολοκληρώνουν τη θητεία τους και ότι η Ουγγαρία παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει της οδηγίας 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(11). Η Ουγγαρία τροποποίησε τους κανόνες για τον διορισμό του Επιτρόπου, ζήτησε συγγνώμη και κατέβαλε το συμφωνηθέν ποσό της αποζημίωσης.

(19)  Η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότησή της σχετικά με την πράξη CLXIII του 2011 σχετικά με την εισαγγελική υπηρεσία και την πράξη CLXIV του 2011 σχετικά με το καθεστώς του Γενικού Εισαγγελέα, των εισαγγελέων και άλλων εισαγγελικών υπαλλήλων και της σταδιοδρομίας στην Εισαγγελία της Ουγγαρίας, που εγκρίθηκε στις 19 Ιουνίου 2012, εντόπισε σειρά αδυναμιών. Στην έκθεσή της, που εκδόθηκε στις 27 Μαρτίου 2015, η GRECO καλούσε τις ουγγρικές αρχές να λάβουν περαιτέρω μέτρα για να αποτραπεί η κατάχρηση και να διευρυνθεί η ανεξαρτησία της εισαγγελικής υπηρεσίας, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη της δυνατότητας επανεκλογής του Γενικού Εισαγγελέα. Επιπλέον, η GRECO ζήτησε η εφαρμογή πειθαρχικών διαδικασιών εναντίον των τακτικών εισαγγελέων να καταστεί διαφανέστερη και οι αποφάσεις για μεταβίβαση υποθέσεων από έναν εισαγγελέα σε άλλον να διέπεται από αυστηρά νομικά κριτήρια και αιτιολογήσεις. Κατά την ουγγρική κυβέρνηση, η έκθεση συμμόρφωσης της GRECO για το 2017 αναγνώρισε την πρόοδο που σημείωσε η Ουγγαρία όσον αφορά τους εισαγγελείς (η δημοσίευση δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τις ουγγρικές αρχές, παρά τις σχετικές εκκλήσεις που έχουν γίνει κατά τις συνεδριάσεις ολομέλειας της GRECO). Η δεύτερη έκθεση συμμόρφωσης εκκρεμεί.

Διαφθορά και συγκρούσεις συμφερόντων

(20)  Στην έκθεσή της που εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2015, η GRECO ζήτησε την καθιέρωση κωδίκων δεοντολογίας για τα μέλη του ουγγρικού κοινοβουλίου (βουλευτές) όσον αφορά κατευθύνσεις για περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων. Επιπλέον, οι βουλευτές θα έπρεπε επίσης να υποχρεούνται να κοινοποιούν τις συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν με ιδιαίτερο τρόπο, και αυτό να συνοδεύεται από αυστηρότερη υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων. Αυτό θα έπρεπε επίσης να συνοδεύεται από διατάξεις που προβλέπουν κυρώσεις για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, οι δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων θα έπρεπε να δημοσιοποιούνται διαδικτυακά, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο πραγματικός λαϊκός έλεγχος. Θα έπρεπε να δημιουργηθεί τυποποιημένη ηλεκτρονική βάση δεδομένων από την οποία να είναι προσβάσιμες, σε συνθήκες διαφάνειας, όλες οι δηλώσεις και οι τροποποιήσεις τους.

(21)  Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη αποστολή παρακολούθησης εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η περιορισμένη παρακολούθηση των δαπανών για προεκλογικές εκστρατείες και η απουσία λεπτομερών εκθέσεων σχετικά με τις χρηματοδοτικές πηγές πριν από τις εκλογές υποβαθμίζει τη διαφάνεια της χρηματοδότησης της εκστρατείας και τη δυνατότητα των ψηφοφόρων να προβούν σε ενημερωμένη επιλογή, σε αντίθεση με τις διεθνείς δεσμεύσεις και την ορθή πρακτική. Η κρατική Ελεγκτική Υπηρεσία έχει την αρμοδιότητα να παρακολουθεί και να ελέγχει κατά πόσο τηρήθηκαν οι νομικές απαιτήσεις. Η έκθεση δεν περιλάμβανε την επίσημη έκθεση ελέγχου της κρατικής Ελεγκτικής Υπηρεσίας (της αρχής επιβολής για τις κρατικές ενισχύσεις) όσον αφορά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2018, επειδή τότε δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

(22)  Στις 7 Δεκεμβρίου 2016, η διευθύνουσα επιτροπή της Σύμπραξης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (ΣΑΔ), έλαβε επιστολή από την κυβέρνηση της Ουγγαρίας, με την οποία η τελευταία ανακοίνωνε την άμεση απόσυρσή της από τη Σύμπραξη, στην οποία συμμετέχουν σε εθελοντική βάση 75 χώρες και εκατοντάδες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Από τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση της Ουγγαρίας ήταν υπό τον έλεγχο της ΣΑΔ σε σχέση με ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών αναφορικά με το πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται στη χώρα. Δεν συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ στην ΣΑΔ.

(23)  Η Ουγγαρία επωφελείται από χρηματοδότηση της Ένωσης που ανέρχεται στο 4,4% του ΑΕΠ της χώρας ή περισσότερο από το ήμισυ των δημόσιων επενδύσεων. Το μερίδιο των συμβάσεων που ανατέθηκαν μετά από διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων για τις οποίες κατατέθηκε μία μόνο προσφορά παρέμεινε υψηλό, στο 36% το 2016. Η Ουγγαρία παρουσίασε κατά την περίοδο 2013-2017 το υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση όσον αφορά τις δημοσιονομικές συστάσεις από την OLAF για τα διαρθρωτικά ταμεία και τη γεωργία. Το 2016, η OLAF ολοκλήρωσε έρευνα σχετικά με ένα έργο μεταφορών ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Ουγγαρία, στο οποίο κύριοι συντελεστές ήταν διάφορες διεθνείς εταιρείες κατασκευών. Η έρευνα αποκάλυψε πολύ σοβαρές παρατυπίες, καθώς και πιθανές περιπτώσεις απάτης και διαφθοράς στην εκτέλεση του έργου. Το 2017, η OLAF διαπίστωσε «σοβαρές παρατυπίες» και «συγκρούσεις συμφερόντων» κατά την έρευνά της για 35 συμβάσεις φωτισμού οδών που είχαν ανατεθεί σε εταιρεία που εκείνο το διάστημα ελεγχόταν από τον γαμπρό του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας. Η OLAF απέστειλε την τελική της έκθεση με οικονομικές συστάσεις στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Επιτροπής για την ανάκτηση 43,7 εκατομμυρίων ευρώ, και δικαστικές συστάσεις προς τον Γενικό Εισαγγελέα της Ουγγαρίας. Διασυνοριακή έρευνα που ολοκληρώθηκε από την OLAF το 2017 περιλάμβανε κατηγορίες για πιθανή κατάχρηση κονδυλίων της Ένωσης σε 31 έργα έρευνας και ανάπτυξης. Η έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Ουγγαρία, τη Λετονία και τη Σερβία, αποκάλυψε ένα καθεστώς υπεργολαβίας που χρησιμοποιήθηκε για την τεχνητή αύξηση του κόστους του έργου και την απόκρυψη του γεγονότος ότι οι τελικοί προμηθευτές ήταν συνδεδεμένες εταιρείες. Στο πλαίσιο αυτό, η OLAF ολοκλήρωσε την έρευνα με οικονομική σύσταση προς την Επιτροπή για την ανάκτηση 28,3 εκατομμυρίων ευρώ, και δικαστική σύσταση προς τις δικαστικές αρχές της Ουγγαρίας. Η Ουγγαρία αποφάσισε να μην συμμετάσχει στην ίδρυση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία θα είναι αρμόδια για την έρευνα, τη δίωξη και την παραπομπή ενώπιον της δικαιοσύνης των δραστών αξιόποινων πράξεων καθώς και των συνεργών σε αξιόποινες πράξεις οι οποίες θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης.

(24)  Σύμφωνα με την έβδομη έκθεση για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, η αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης στην Ουγγαρία έχει μειωθεί από το 1996 και η Ουγγαρία είναι ένα από τα κράτη μέλη της Ένωσης με τις λιγότερο αποτελεσματικές κυβερνήσεις. Όλες οι περιφέρειες της Ουγγαρίας βρίσκονται πολύ κάτω από τον μέσο όρο της Ένωσης σε ό,τι αφορά την ποιότητα της διακυβέρνησης. Σύμφωνα με την έκθεση για την καταπολέμηση της διαφθοράς την οποία δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2014, η διαφθορά θεωρείται διαδεδομένη (89%) στην Ουγγαρία. Σύμφωνα με την έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα 2017-2018, που δημοσιεύτηκε από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το υψηλό ποσοστό διαφθοράς ήταν ένας από τους πλέον προβληματικούς παράγοντες για την επιχειρηματικότητα στην Ουγγαρία.

Ιδιωτικότητα και προστασία των δεδομένων

(25)  Στην απόφασή του, της 12ης Ιανουαρίου 2016, Szabó και Vissy κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, εξαιτίας των ανεπαρκών νομικών εγγυήσεων κατά της πιθανής παράνομης μυστικής παρακολούθησης για σκοπούς εθνικής ασφάλειας, μεταξύ άλλων σε σχέση με τη χρήση των τηλεπικοινωνιών. Οι αιτούντες δεν ισχυρίστηκαν ότι είχαν υποβληθεί σε απόρρητα μέτρα παρακολούθησης και, συνεπώς, δεν κρίθηκε αναγκαία η λήψη περαιτέρω μέτρων. Η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας είναι αναγκαία ως γενικό μέτρο. Προτάσεις για την τροποποίηση του νόμου σχετικά με τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας βρίσκονται σήμερα υπό συζήτηση από τους εμπειρογνώμονες των αρμοδίων υπουργείων της Ουγγαρίας. Η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης εξακολουθεί, συνεπώς, να εκκρεμεί.

(26)  Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφραζε ανησυχία διότι το νομικό πλαίσιο της Ουγγαρίας όσον αφορά τη μυστική παρακολούθηση για σκοπούς εθνικής ασφάλειας επιτρέπει την μαζική παρακολούθηση των επικοινωνιών και δεν περιέχει επαρκείς διασφαλίσεις απέναντι στην αυθαίρετη παρέμβαση στην άσκηση του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής. Εξέφραζε επίσης την ανησυχία της για την έλλειψη διατάξεων για την εξασφάλιση αποτελεσματικής έννομης προστασίας σε περιπτώσεις κατάχρησης και την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο το συντομότερο δυνατό, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο ο σκοπός του περιορισμού, μετά τη λήξη των μέτρων επιτήρησης.

Ελευθερία έκφρασης

(27)  Στις 22 Ιουνίου 2015 η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με τη νομοθεσία της Ουγγαρίας για τα μέσα ενημέρωσης (Πράξη CLXXXV σχετικά με τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, πράξη CIV σχετικά με την ελευθερία του Τύπου και τη νομοθεσία για τη φορολόγηση των εσόδων από διαφημίσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης), όπου γινόταν έκκληση για διάφορες τροποποιήσεις του νόμου περί Τύπου και του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό του «παράνομου περιεχομένου των μέσων», τη δημοσιοποίηση των δημοσιογραφικών πηγών και την επιβολή κυρώσεων στα μέσα ενημέρωσης. Παρόμοιες ανησυχίες είχαν εκφραστεί στην ανάλυση που εκπονήθηκε για λογαριασμό του γραφείου του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον Φεβρουάριο του 2011, από τον προηγούμενο Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη γνωμοδότησή του σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης υπό το πρίσμα των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, καθώς και από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης, στην έκθεσή τους, της 11ης Μαΐου 2012. Στη δήλωσή του της 29ης Ιανουαρίου 2013, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι συζητήσεις στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης είχαν ως αποτέλεσμα πολλές σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επανέλαβε τις απομένουσες ανησυχίες στην έκθεσή του μετά την επίσκεψή του στην Ουγγαρία, που δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014. Ο επίτροπος σημείωνε επίσης τα ζητήματα της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας μέσων ενημέρωσης και της αυτολογοκρισίας, και ανέφερε ότι το νομικό πλαίσιο που ποινικοποιεί τη δυσφήμιση θα πρέπει να καταργηθεί.

(28)  Στη γνωμοδότησή της, της 22ας Ιουνίου 2015, σχετικά με τη νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης, η Επιτροπή της Βενετίας αναγνώρισε τις διαχρονικές προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνησης να βελτιώσει το αρχικό κείμενο των πράξεων για τα μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις διαφόρων παρατηρητών, συμπεριλαμβανομένου του Συμβουλίου της Ευρώπης, και επεσήμανε ως θετικό στοιχείο τη βούληση των ουγγρικών αρχών να συνεχίσουν τον διάλογο. Εντούτοις, η Επιτροπή της Βενετίας τόνιζε την ανάγκη να αλλάξουν οι κανόνες που διέπουν την εκλογή των μελών του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης, ώστε να εξασφαλίζεται η δίκαιη εκπροσώπηση των κοινωνικώς σημαντικών πολιτικών και άλλων ομάδων και ότι ο τρόπος διορισμού και η θέση του προέδρου του Συμβουλίου Μέσων Ενημέρωσης ή του προέδρου της Αρχής Μέσων Ενημέρωσης θα πρέπει να επανεξεταστεί, προκειμένου να μειωθεί η συγκέντρωση εξουσιών και να διασφαλιστεί η πολιτική ουδετερότητα. Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να αναμορφωθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Η Επιτροπή της Βενετίας συνιστούσε επίσης την αποκέντρωση της διακυβέρνησης των μέσων ενημέρωσης δημόσιας υπηρεσίας και να μην είναι το εθνικό ειδησεογραφικό πρακτορείο ο αποκλειστικός προμηθευτής ειδήσεων για τα δημόσια μέσα ενημέρωσης. Παρόμοιες ανησυχίες είχαν εκφραστεί στην ανάλυση που εκπονήθηκε για λογαριασμό του γραφείου του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον Φεβρουάριο του 2011, από τον προηγούμενο Επίτροπο του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στη γνωμοδότησή του σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης υπό το πρίσμα των προτύπων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, της 25ης Φεβρουαρίου 2011, καθώς και από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την ουγγρική νομοθεσία για τα μέσα ενημέρωσης, στην έκθεσή τους, της 11ης Μαΐου 2012. Στη δήλωσή του, της 29ης Ιανουαρίου 2013, ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι συζητήσεις στο πεδίο των μέσων ενημέρωσης είχαν ως αποτέλεσμα πολλές σημαντικές αλλαγές. Ωστόσο, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα επανέλαβε τις απομένουσες ανησυχίες στην έκθεσή του μετά την επίσκεψή του στην Ουγγαρία, που δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014.

(29)  Στις 18 Οκτωβρίου 2012 η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με την Πράξη CXII του 2011 σχετικά με πληροφοριακό αυτοκαθορισμό και την ελευθερία της ενημέρωσης στην Ουγγαρία. Παρά τη συνολικά θετική αξιολόγηση, η Επιτροπή της Βενετίας εντόπισε την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις. Ωστόσο, μετά από μεταγενέστερες τροποποιήσεις του νόμου αυτού, το δικαίωμα πρόσβασης σε κρατικές πληροφορίες έχει σημαντικά περιοριστεί. Η εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών επικρίθηκε στην ανάλυση που εκπονήθηκε για λογαριασμό του γραφείου του εκπροσώπου του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τον Μάρτιο του 2016. Στην ανάλυση αυτή αναφέρεται ότι τα ποσά που χρεώνονται για τις άμεσες δαπάνες φαίνονται να είναι απολύτως εύλογα, αλλά η χρέωση του χρόνου των δημοσίων υπαλλήλων για την ικανοποίηση αιτημάτων είναι απαράδεκτη. Όπως αναγνωρίστηκε στην έκθεση της Επιτροπής για τη χώρα, για το 2018, ο Επίτροπος για την προστασία των δεδομένων και τα δικαστήρια, μεταξύ των οποίων και το Συνταγματικό Δικαστήριο, έλαβαν προοδευτική θέση σε υποθέσεις που σχετίζονται με τη διαφάνεια.

(30)  Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη αποστολή παρακολούθησης εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για την παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών εκλογών του 2018 στην Ουγγαρία ανέφερε ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες, καθώς και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι έχουν περιοριστεί, μεταξύ άλλων από τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, και ότι η κάλυψη της εκστρατείας ήταν εκτεταμένη αλλά διακρινόταν από έντονη πόλωση και έλλειψη κριτικής ανάλυσης λόγω της πολιτικοποίησης της κυριότητας των μέσων ενημέρωσης και της πληθώρας διαφημιστικών εκστρατειών υπέρ της κυβέρνησης. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας εκπλήρωσε την εντολή του να παράσχει ελεύθερο χρόνο στους διαγωνιζόμενους, αλλά οι ειδήσεις του και η συντακτική παραγωγή του ευνόησαν σαφώς τον κυβερνητικό συνασπισμό, πράγμα αντίθετο προς τα διεθνή πρότυπα. Οι περισσότεροι ιδιωτικοί ραδιοτηλεοπτικοί φορείς ήταν μεροληπτικοί στην κάλυψή τους, συντάχθηκαν είτε με την κυβέρνηση είτε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τα διαδικτυακά μέσα παρείχαν μια πλατφόρμα για πλουραλιστικό πολιτικό διάλογο επικεντρωμένο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Επιπλέον, σημείωνε ότι η πολιτικοποίηση της κυριότητας, σε συνδυασμό με έναν περιοριστικό νομικό πλαίσιο και την απουσία ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα για τα μέσα ενημέρωσης, είχε αρνητικό αντίκτυπο στην συντακτική ελευθερία, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των ψηφοφόρων σε πλουραλιστική ενημέρωση. Ανέφερε επίσης ότι οι τροποποιήσεις εισήγαγαν αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση στις πληροφορίες, διευρύνοντας τον ορισμό των πληροφοριών που δεν υπόκεινται σε γνωστοποίηση και αυξάνοντας το τέλος για τον χειρισμό των αιτήσεων παροχής πληροφοριών.

(31)  Στις τελικές παρατηρήσεις της, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφραζε ανησυχία για τη νομοθεσία της Ουγγαρίας σχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και για τις πρακτικές που περιορίζουν την ελευθερία γνώμης και έκφρασης. Εξέφραζε επίσης την ανησυχία της διότι, ότι, μετά από τις διαδοχικές αλλαγές στη νομοθεσία, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν εξασφαλίζει πλήρως έναν Τύπο χωρίς λογοκρισία και χωρίς εμπόδια στη λειτουργία του. Επισήμαινε με ανησυχία ότι το Συμβούλιο Μέσων Ενημέρωσης και η Αρχή Μέσων Ενημέρωσης δεν διαθέτουν επαρκή ανεξαρτησία στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και έχουν υπερβολικές κανονιστικές αρμοδιότητες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων.

(32)  Στις 13 Απριλίου 2018, ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης καταδίκασε απερίφραστα τη δημοσίευση καταλόγου περισσοτέρων από 200 ατόμων από ουγγρική επιχείρηση μέσων ενημέρωσης η οποία υποστήριζε ότι πάνω από 2.000 άτομα, συμπεριλαμβανομένων όσων αναφέρονταν ονομαστικά, φέρονται να επιδιώκουν την «ανατροπή της κυβέρνησης». Ο κατάλογος δημοσιεύθηκε από το ουγγρικό περιοδικό Figyelő στις 11 Απριλίου και περιλαμβάνει πολλούς δημοσιογράφους, καθώς και άλλους πολίτες. Στις 7 Μαΐου 2018, ο εκπρόσωπος του ΟΑΣΕ για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης εξέφρασε τη βαθιά ανησυχία του για την άρνηση διαπίστευσης πολλών ανεξάρτητων δημοσιογράφων, γεγονός το οποίο τους εμπόδισε να καλύψουν την εναρκτήρια συνεδρίαση του νέου κοινοβουλίου του Ουγγαρίας. Επισημάνθηκε επίσης ότι το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο περιορισμού του περιεχομένου επικριτικών αναφορών και ότι αυτή η πρακτική δημιουργεί κακό προηγούμενο για τη νέα θητεία του κοινοβουλίου της Ουγγαρίας.

Ακαδημαϊκή ελευθερία

(33)  Στις 6 Οκτωβρίου 2017 η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με την Πράξη XXV, της 4ης Απριλίου 2017, σχετικά με την τροποποίηση της Πράξης CCIV, του 2011, για την εθνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η Επιτροπή της Βενετίας κατέληγε στο συμπέρασμα ότι η εισαγωγή αυστηρότερων ρυθμίσεων χωρίς πολύ σοβαρούς λόγους, σε συνδυασμό με αυστηρές προθεσμίες και σοβαρές έννομες συνέπειες για αλλοδαπά πανεπιστήμια που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ουγγαρία επί πολλά χρόνια, είναι εξ απόψεως της αρχής του κράτους δικαίου και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων εξαιρετικά προβληματική. Τα πανεπιστήμια αυτά και οι φοιτητές τους προστατεύονται από εγχώριους και διεθνείς κανόνες ακαδημαϊκής ελευθερίας, ελευθερίας έκφρασης και ελευθερίας του συνέρχεσθαι, καθώς και από το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την ελευθερία της εκπαίδευσης. Η Επιτροπή της Βενετίας συνέστησε στις ουγγρικές αρχές να διασφαλίσουν, ιδίως, ότι οι νέοι κανόνες όσον αφορά την απαίτηση να διαθέτουν άδεια εργασίας δεν θα επηρεάζουν δυσανάλογα την ακαδημαϊκή ελευθερία και εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις και με ευέλικτο τρόπο, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η ποιότητα και ο διεθνής χαρακτήρας της εκπαίδευσης που παρέχεται ήδη από υφιστάμενα πανεπιστήμια. Οι ανησυχίες σε σχέση με την τροποποίηση της Πράξης CCIV του 2011 για την εθνική τριτοβάθμια εκπαίδευση εκφράστηκαν επίσης από τους Ειδικούς Εισηγητές του ΟΗΕ για την ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, το δικαίωμα της ελευθερίας του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και του συνεταιρίζεσθαι και τα πολιτιστικά δικαιώματα, στη δήλωσή τους στις 11 Απριλίου 2017. Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, στις 5 Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σημείωνε την απουσία επαρκούς αιτιολόγησης για την επιβολή αυτών των περιορισμών στην ελευθερία της σκέψης, της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι, καθώς και στην ακαδημαϊκή ελευθερία.

(34)  Στις 17 Οκτωβρίου 2017, το ουγγρικό κοινοβούλιο παρέτεινε μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2019 την προθεσμία μετά την οποία τα αλλοδαπά πανεπιστήμια που δραστηριοποιούνται στη χώρα πρέπει να πληρούν τα νέα κριτήρια, κατόπιν αιτήματος των θιγόμενων ιδρυμάτων και μετά τη σύσταση της Προεδρίας της Διάσκεψης των Πρυτάνεων της Ουγγαρίας· Η Επιτροπή της Βενετίας εξέφρασε την ικανοποίησή της για την παράταση αυτή. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της ουγγρικής κυβέρνησης και των θιγόμενων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, και ιδίως με το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης, είναι ακόμη σε εξέλιξη, ενώ το νομικό κενό για τα αλλοδαπά πανεπιστήμια παραμένει, παρόλο που το Πανεπιστήμιο Κεντρικής Ευρώπης συμμορφώθηκε έγκαιρα με τις νέες απαιτήσεις.

(35)  Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σκεπτικό ότι η τροποποίηση της Πράξης CCIV του 2011 για την εθνική τριτοβάθμια εκπαίδευση περιορίζει δυσανάλογα τα ενωσιακά και μη ενωσιακά πανεπιστήμια στη λειτουργία τους και ότι η Πράξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με το δίκαιο της Ένωσης. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η εν λόγω νέα νομοθεσία παραβιάζει το δικαίωμα της ακαδημαϊκής ελευθερίας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την επιχειρηματική ελευθερία, όπως προβλέπονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο «Χάρτης»), και τις νομικές υποχρεώσεις της Ένωσης στο πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού δικαίου.

(36)  Στις 9 Αυγούστου 2018, δημοσιοποιήθηκε ότι η ουγγρική κυβέρνηση σχεδιάζει να αποσύρει το πρόγραμμα Μάστερ σπουδών για θέματα φύλου στο δημόσιο Πανεπιστήμιο Eötvös Loránd (ELTE) και να αρνηθεί την αναγνώριση του τίτλου μάστερ σε μελέτες για θέματα φύλου του ιδιωτικού Κεντρικού Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνει ότι μια παρερμηνεία της έννοιας του φύλου έχει κυριαρχήσει στον δημόσιο διάλογο στην Ουγγαρία και αποδοκιμάζει τη σκόπιμη παρερμηνεία των όρων «φύλο» και «ισότητα των φύλων». Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει τις επιθέσεις κατά της ελεύθερης διδασκαλίας και έρευνας, ιδίως κατά μελετών σχετικά με το φύλο, σκοπός των οποίων είναι να αναλύσουν τις σχέσεις ισχύος, τις διακρίσεις και τις σχέσεις μεταξύ των φύλων στην κοινωνία και να βρουν λύσεις σε μορφές ανισοτήτων, και οι οποίες έχουν γίνει στόχος εκστρατειών δυσφήμησης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί να αποκατασταθεί και να διασφαλιστεί πλήρως η θεμελιώδης δημοκρατική αρχή της εκπαιδευτικής ελευθερίας.

Θρησκευτική ελευθερία

(37)  Στις 30 Δεκεμβρίου 2011, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε την Πράξη CCVI για το δικαίωμα στην ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας, και για το νομικό καθεστώς των εκκλησιών, δογμάτων και θρησκευτικών κοινοτήτων στην Ουγγαρία, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012. Η Πράξη αυτή αναθεώρησε τη νομική προσωπικότητα πολλών θρησκευτικών οργανώσεων και μείωσε σε 14 τον αριθμό των νομίμως αναγνωρισμένων εκκλησιών στην Ουγγαρία. Στις 16 Δεκεμβρίου 2011 ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε τις ανησυχίες του σε σχέση με την Πράξη αυτή, σε μια επιστολή που απέστειλε στις ουγγρικές αρχές. Τον Φεβρουάριο του 2012, μετά από διεθνείς πιέσεις, το ουγγρικό κοινοβούλιο διεύρυνε τον αριθμό των αναγνωρισμένων εκκλησιών σε 31. Στις 19 Μαρτίου 2012, η Επιτροπή της Βενετίας εξέδωσε γνωμοδότηση σχετικά με την Πράξη CCVI του 2011 για το δικαίωμα στην ελευθερία της συνείδησης και της θρησκείας και το νομικό καθεστώς των εκκλησιών, δογμάτων και θρησκευτικών κοινοτήτων της Ουγγαρίας, όπου ανέφερε ότι ο νόμος προβλέπει μια σειρά από προϋποθέσεις που είναι υπερβολικές και στηρίζονται σε αυθαίρετα κριτήρια όσον αφορά την αναγνώριση μιας εκκλησίας. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι ο νόμος είχε ως αποτέλεσμα τη διαγραφή εκατοντάδων προηγουμένως νομίμως αναγνωρισμένων εκκλησιών και ότι ο εν λόγω νόμος προκαλεί, σε κάποιο βαθμό, άνιση ή και μεροληπτική μεταχείριση των θρησκευτικών πεποιθήσεων και κοινοτήτων, ανάλογα με το αν είναι αναγνωρισμένες ή όχι.

(38)  Τον Φεβρουάριο του 2013, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας έκρινε ότι η διαγραφή αναγνωρισμένων εκκλησιών ήταν αντισυνταγματική. Αντιδρώντας στην απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το ουγγρικό κοινοβούλιο τροποποίησε τον Θεμελιώδη Νόμο, τον Μάρτιο του 2013. Τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο του 2013 το ουγγρικό κοινοβούλιο τροποποίησε την Πράξη CCVI του 2011, δημιουργώντας μια διπλή ταξινόμηση, χωρισμένη σε «θρησκευτικές κοινότητες» και «εγγεγραμμένες εκκλησίες». Τον Σεπτέμβριο του 2013 το ουγγρικό κοινοβούλιο τροποποίησε επίσης τον Θεμελιώδη Νόμο με τη ρητή επιδίωξη να χορηγήσει στον εαυτό του την εξουσία να επιλέγει θρησκευτικές κοινότητες για «συνεργασία» με το κράτος στη διεξαγωγή «δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος», αποκτώντας τη διακριτική εξουσία να αναγνωρίζει μια θρησκευτική οργάνωση με πλειοψηφία των 2/3 των βουλευτών του.

(39)  Στην απόφασή του, της 8ης Απριλίου 2014, Magyar Keresztény Mennonita Egyház και άλλων κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, ερμηνευόμενη υπό το πρίσμα της ελευθερίας της συνείδησης και της θρησκευτικής ελευθερίας. Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ουγγαρίας έκρινε ότι ορισμένοι κανόνες που διέπουν τους όρους αναγνώρισης μιας εκκλησίας ήταν αντισυνταγματικοί και έδωσε εντολή στο νομοθετικό σώμα να εναρμονίσει τους σχετικούς κανόνες με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η σχετική Πράξη υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο τον Δεκέμβριο του 2015, αλλά δεν έλαβε την αναγκαία πλειοψηφία. Η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εξακολουθεί να εκκρεμεί.

Ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι

(40)  Στις 9 Ιουλίου 2014, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα ανέφερε, σε επιστολή του προς τις ουγγρικές αρχές, ότι ανησυχούσε για τη ρητορική στιγματισμού που χρησιμοποιούσαν ορισμένοι πολιτικοί οι οποίοι αμφισβητούσαν τη νομιμότητα των δραστηριοτήτων ορισμένων ΜΚΟ, στο πλαίσιο των ελέγχων που είχαν διενεργηθεί από το ουγγρικό Γραφείο Κρατικών Ελέγχων για τις ΜΚΟ που ήταν φορείς και δικαιούχοι του Ταμείου ΕΟΧ/Νορβηγίας για τις ΜΚΟ. Η ουγγρική κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνία με το Ταμείο και, ως αποτέλεσμα, συνεχίζουν να γίνονται οι πληρωμές των επιχορηγήσεων. Στις 8-16 Φεβρουαρίου 2016, ο Ειδικός Εισηγητής του ΟΗΕ για την κατάσταση των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισκέφθηκε την Ουγγαρία και ανέφερε στην έκθεσή του ότι σημαντικά προβλήματα προκύπτουν από το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει την άσκηση των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως είναι το δικαίωμα στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά, και ότι η νομοθεσία που σχετίζεται με την εθνική ασφάλεια και τη μετανάστευση μπορεί επίσης να έχει περιοριστικό αντίκτυπο στο περιβάλλον της κοινωνίας των πολιτών.

(41)  Τον Απρίλιο του 2017, ένα σχέδιο νόμου για τη διαφάνεια των οργανώσεων που λαμβάνουν στήριξη από την αλλοδαπή εισήχθη ενώπιον του ουγγρικού κοινοβουλίου με τον δεδηλωμένο σκοπό της θέσπισης απαιτήσεων σχετικών με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της τρομοκρατίας. Η Επιτροπή της Βενετίας αναγνώρισε το 2013 ότι ενδέχεται να υπάρχουν διάφοροι λόγοι για να περιορίσει ένα κράτος την εξωτερική χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, αλλά οι εν λόγω θεμιτοί στόχοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για τον έλεγχο των ΜΚΟ ή να περιορίζουν την ικανότητά τους να ασκούν το νόμιμο έργο τους, ιδίως όσον αφορά την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στις 26 Απριλίου 2017, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απέστειλε επιστολή στον Πρόεδρο της Ουγγρικής Εθνοσυνέλευσης, επισημαίνοντας ότι το σχέδιο νόμου είχε υποβληθεί στο πλαίσιο συνεχούς αρνητικής ρητορικής από ορισμένα μέλη του κυβερνώντος συνασπισμού, που χαρακτήριζαν δημοσίως ορισμένες ΜΚΟ ως «ξένους πράκτορες», με βάση την πηγή χρηματοδότησής τους, και αμφισβητούσαν τη νομιμότητά τους· Ωστόσο, ο όρος «ξένοι πράκτορες» δεν υπήρχε στο νομοσχέδιο. Παρόμοιες ανησυχίες αναφέρθηκαν στη δήλωση, της 7ης Μαρτίου 2017, του προέδρου της Διάσκεψης των ΔΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης και προέδρου του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία σχετικά με τις ΜΚΟ, καθώς και στη γνωμοδότηση, της 24ης Απριλίου 2017, που εκπονήθηκε από το Συμβούλιο Εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία σχετικά με τις ΜΚΟ και στη δήλωση, της 15ης Μαΐου 2017, των Ειδικών Εισηγητών του ΟΗΕ σχετικά με την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης.

(42)  Στις 13 Ιουνίου 2017, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο με ορισμένες τροποποιήσεις. Στη γνωμοδότησή της, της 20ής Ιουνίου 2017, η Επιτροπή της Βενετίας αναγνώρισε ότι η φράση «οργάνωση που δέχεται υποστήριξη από το εξωτερικό» είναι ουδέτερη και περιγραφική και ότι ορισμένες από τις τροποποιήσεις αυτές συνιστούν σημαντική βελτίωση αλλά, ταυτόχρονα, ορισμένες άλλες ανησυχίες δεν ελήφθησαν υπόψη και οι τροποποιήσεις δεν αρκούσαν για να μετριαστούν οι ανησυχίες ότι ο νόμος θα προξενούσε δυσανάλογη και περιττή παρέμβαση στις ελευθερίες του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης, στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, καθώς και στην απαγόρευση των διακρίσεων. Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, στις 5 Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών σημείωνε την απουσία επαρκούς αιτιολόγησης για την επιβολή των εν λόγω απαιτήσεων, η οποία φαινόταν να εντάσσεται σε μια προσπάθεια απαξίωσης ορισμένων ΜΚΟ, περιλαμβανομένων ΜΚΟ που ασχολούνται με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ουγγαρία.

(43)  Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει δικαστική διαδικασία κατά της Ουγγαρίας για μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της βάσει των διατάξεων της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, λόγω διατάξεων του νόμου για τις ΜΚΟ, οι οποίες, κατά την άποψη της Επιτροπής, εισάγουν έμμεση δυσμενή διάκριση και περιορίζουν δυσανάλογα τις δωρεές από το εξωτερικό σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Επιπλέον, η Επιτροπή υποστήριξε ότι η Ουγγαρία είχε παραβιάσει το δικαίωμα της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και τα δικαιώματα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που κατοχυρώνονται στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Συνθήκης περί ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων, που ορίζονται στο άρθρο 26 παράγραφος 2, στο άρθρο 56 και στο άρθρο 63 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(44)  Τον Φεβρουάριο του 2018, παρουσιάστηκε από την ουγγρική κυβέρνηση μια νομοθετική δέσμη που απαρτίζεται από τρία σχέδια νομοθετικών πράξεων (T/19776, T/19775, T/19774). Στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ο πρόεδρος της Διάσκεψης των ΔΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων για τη νομοθεσία σχετικά με τις ΜΚΟ προέβη σε δήλωση που αναφέρει ότι η δέσμη μέτρων δεν είναι σύμφωνη με την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, ιδίως όσον αφορά τις ΜΚΟ που ασχολούνται με τους μετανάστες. Στις 15 Φεβρουαρίου 2018, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες. Στις 8 Μαρτίου 2018, ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία της γνώμης και της έκφρασης, ο Ειδικός Εισηγητής για την κατάσταση των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διεθνή αλληλεγγύη, ο Ειδικός Εισηγητής για τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών και ο Ειδικός Εισηγητής για τις σύγχρονες μορφές ρατσισμού, φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετιζόμενης μισαλλοδοξίας προειδοποίησαν ότι το νομοσχέδιο θα οδηγούσε σε αδικαιολόγητο περιορισμό της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της ελευθερίας της έκφρασης στην Ουγγαρία. Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφραζε την ανησυχία ότι, παραπέμποντας στην «επιβίωση του έθνους» και την προστασία των πολιτών και του πολιτισμού, και συνδέοντας το έργο των ΜΚΟ με μια υποτιθέμενη διεθνή συνωμοσία, αυτή η νομοθετική δέσμη θα στιγματίζει κάποιες ΜΚΟ και θα περιορίζει την ικανότητά τους να ασκούν τις σημαντικές δραστηριότητές τους υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και, ειδικότερα, των δικαιωμάτων των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών. Επιπλέον, εξέφραζε ανησυχία για το γεγονός ότι η επιβολή περιορισμών στη χρηματοδότηση που διοχετεύεται σε ΜΚΟ θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση αθέμιτων πιέσεων επί αυτών και για αδικαιολόγητες παρεμβάσεις στις δραστηριότητές τους. Ένα από αυτά τα νομοσχέδια αποσκοπεί στη φορολόγηση κάθε εξωτερικής χρηματοδότησης προς ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων, με συντελεστή 25% Η δέσμη νομοθετικών μέτρων θα στερήσει από τις ΜΚΟ ένδικα μέσα για την προσφυγή τους κατά των αυθαίρετων αποφάσεων. Στις 22 Μαρτίου 2018, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης ζήτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με το σχέδιο δέσμης νομοθετικών μέτρων.

(45)  Στις 29 Μαΐου 2018, η ουγγρική κυβέρνηση υπέβαλε σχέδιο νόμου για την τροποποίηση ορισμένων νόμων που σχετίζονται με μέτρα για την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης (T/333). Το σχέδιο αυτό αποτελεί αναθεωρημένη έκδοση της προηγούμενης νομοθετικής δέσμης και προτείνει ποινικές κυρώσεις για τη «διευκόλυνση της παράνομης μετανάστευσης». Την ίδια ημέρα, το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ζήτησε να αποσυρθεί η πρόταση και εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι προτάσεις αυτές, εάν εγκριθούν, θα στερήσουν από ανθρώπους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους κρίσιμης σημασίας βοήθεια και υπηρεσίες, και θα υποδαυλίσει έναν εντονότερο δημόσιο λόγο και αυξανόμενες ξενοφοβικές τάσεις. Την 1η Ιουνίου 2018, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες. Στις 31 Μαΐου 2018, ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης επιβεβαίωσε το αίτημα για γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας σχετικά με τη νέα πρόταση. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκς στις 20 Ιουνίου 2018, πριν από την έκδοση της γνώμης της Επιτροπής της Βενετίας. Στις 21 Ιουνίου 2018, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καταδίκασε την απόφαση του ουγγρικού κοινοβουλίου. Στις 22 Ιουνίου 2018, η Επιτροπή της Βενετίας και η Υπηρεσία για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΑΣΕ ανέφεραν ότι η διάταξη περί ποινικής ευθύνης μπορεί να οδηγήσει στην παύση οργανωτικής και εκφραστικής δραστηριότητας και παραβιάζει το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και της έκφρασης και, συνεπώς, θα πρέπει να ακυρωθεί. Στις 19 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ουγγαρία σχετικά με τη νέα νομοθεσία η οποία ποινικοποιεί δραστηριότητες που υποστηρίζουν τις αιτήσεις ασύλου και παραμονής και περιστέλλει περαιτέρω το δικαίωμα στην αίτηση ασύλου.

Δικαίωμα στην ίση μεταχείριση

(46)  Στις 17-27 Μαΐου 2016, η ομάδα εργασίας του ΟΗΕ σχετικά με τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών στη νομοθεσία και στην πράξη, επισκέφθηκε την Ουγγαρία. Στην έκθεσή της, η ομάδα εργασίας ανέφερε ότι μια συντηρητική μορφή οικογένειας, της οποίας η προστασία κατοχυρώνεται ως ουσιώδης για την εθνική επιβίωση, δεν πρέπει να τίθεται σε άνιση ισορροπία με τα πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών. Η ομάδα εργασίας επισήμανε επίσης ότι το δικαίωμα των γυναικών στην ισότητα δεν μπορεί να θεωρείται μόνο υπό το πρίσμα της προστασίας ευάλωτων ομάδων, μαζί με τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρίες, δεδομένου ότι οι γυναίκες είναι απολύτως συνδεδεμένες με το σύνολο των εν λόγω ομάδων. Τα νέα σχολικά βιβλία εξακολουθούν να περιέχουν στερεότυπα σχετικά με το φύλο, που απεικονίζουν τις γυναίκες κυρίως ως μητέρες και συζύγους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, απεικονίζουν τις μητέρες ως λιγότερο ευφυείς από τους πατέρες. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα εργασίας αναγνώρισε τις προσπάθειες της ουγγρικής κυβέρνησης να ενισχύσει τη συμφιλίωση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής με τη θέσπιση γενναιόδωρων παροχών στο σύστημα στήριξης της οικογένειας και σε σχέση με την προσχολική εκπαίδευση και φροντίδα. Στην έκθεσή της, που εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 2018, η περιορισμένη αποστολή εκλογικών παρατηρητών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ για τις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2018 ανέφερε ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην πολιτική ζωή και ότι δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων στις εκλογές. Παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο κόμμα τοποθέτησε μια γυναίκα στην κορυφή της εθνικής λίστας του και ορισμένα μέρη αντιμετώπισαν ζητήματα ισότητας των φύλων στα προγράμματά τους, η χειραφέτηση των γυναικών είχε ελάχιστη απήχηση ως ζήτημα εκστρατείας, ακόμα και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

(47)  Στις τελικές της παρατηρήσεις, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφραζε ικανοποίηση για την υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, αλλά και τη λύπη της για το γεγονός ότι οι στερεότυπες πατριαρχικές αντιλήψεις εξακολουθούν να κυριαρχούν στην Ουγγαρία, όσον αφορά τη θέση των γυναικών στην κοινωνία, και σημείωνε με ανησυχία τις παρατηρήσεις από πολιτικές προσωπικότητες που υπερασπίζονται τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών. Σημείωνε επίσης ότι ο ουγγρικός ποινικός κώδικας δεν προστατεύει πλήρως τις γυναίκες που πέφτουν θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Εξέφραζε την ανησυχία της για το γεγονός ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε θέσεις λήψης αποφάσεων στον δημόσιο τομέα, ιδίως στα κυβερνητικά υπουργεία και στο ουγγρικό κοινοβούλιο. Η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν έχει ακόμη κυρωθεί.

(48)  Ο Θεμελιώδης Νόμος της Ουγγαρίας θεσπίζει υποχρεωτικές διατάξεις για την προστασία των γονέων στον χώρο εργασίας και για την προάσπιση της αρχής της ίσης μεταχείρισης· συνεπώς, υπάρχουν ειδικές διατάξεις του εργατικού δικαίου για τις γυναίκες, καθώς και για τις μητέρες και τους πατέρες που ανατρέφουν παιδιά. Στις 27 Απριλίου 2017, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη, με την οποία κάλεσε την Ουγγαρία να εφαρμόσει ορθά την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(12), δεδομένου ότι η ουγγρική νομοθεσία προβλέπει εξαίρεση από την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου η οποία είναι σημαντικά ευρύτερη από την εξαίρεση που προβλέπεται στην εν λόγω οδηγία. Την ίδια ημέρα, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη προς την Ουγγαρία, για μη συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου(13), που αναφέρει ότι ο εργοδότης υποχρεούται να προσαρμόζει τις συνθήκες εργασίας για τις εγκύους ή γαλουχούσες εργαζόμενες ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι για την υγεία ή την ασφάλειά τους. Η ουγγρική κυβέρνηση δεσμεύτηκε να τροποποιήσει τις αναγκαίες διατάξεις της Πράξης CXXV του 2003 για την ίση μεταχείριση και την προώθηση των ίσων ευκαιριών, καθώς και την Πράξη Ι του 2012 για τον εργατικό κώδικα. Κατά συνέπεια, η υπόθεση έκλεισε στις 7 Ιουνίου 2018.

(49)  Στις τελικές της παρατηρήσεις, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφραζε ανησυχία για το γεγονός ότι η συνταγματική απαγόρευση των διακρίσεων δεν αναφέρει ρητώς τον γενετήσιο προσανατολισμό και την ταυτότητα φύλου μεταξύ των λόγων διακρίσεων και ότι ο περιοριστικός ορισμός της οικογένειας θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακρίσεις, δεδομένου ότι δεν περιλαμβάνει ορισμένους τύπους οικογενειακών διευθετήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ζευγαριών του ιδίου φύλου. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφραζε επίσης την ανησυχία της για τις πράξεις βίας και για την επικράτηση αρνητικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων εις βάρος των λεσβιών, των ομοφυλόφιλων, των αμφιφυλόφιλων και των διεμφυλικών προσώπων, ιδίως στα πεδία της απασχόλησης και της εκπαίδευσης.

(50)  Στις ίδιες τελικές παρατηρήσεις της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ αναφερόταν επίσης στην αναγκαστική τοποθέτηση σε ιατρικά ιδρύματα, την απομόνωση και την αναγκαστική θεραπεία μεγάλου αριθμού ατόμων με διανοητικές, πνευματικές και ψυχο-κοινωνικές αναπηρίες, καθώς και σε καταγγελίες για βιαιοπραγίες και σκληρή, απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση και σε καταγγελίες για μεγάλο αριθμό μη διερευνηθέντων θανάτων σε ιδρύματα εγκλεισμού.

Δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά και των Εβραίων, και προστασία αυτών των μειονοτήτων έναντι της ρητορικής μίσους

(51)  Στην έκθεσή του μετά την επίσκεψή του στην Ουγγαρία, η οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωνε ότι ανησυχεί για την επιδείνωση της κατάστασης όσον αφορά τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία στην Ουγγαρία, με την αθιγγανοφοβία να αποτελεί την πλέον κατάφωρη μορφή μισαλλοδοξίας, όπως δείχνουν σαφώς η σκληρή -περιλαμβανομένης της άσκησης βίας- αντιμετώπιση των Ρομά και οι πορείες και περιπολίες παραστρατιωτικών ομάδων σε χωριά κατοικούμενα από Ρομά. Επίσης, υπενθύμιζε ότι, παρά τη θέση που έλαβαν οι ουγγρικές αρχές, καταδικάζοντας την αντισημιτική ρητορική, ο αντισημιτισμός αποτελεί μόνιμο πρόβλημα που εκδηλώνεται μέσω ρητορικής μίσους και περιστατικών βίας που διαπράττονται σε βάρος Εβραίων ή εβραϊκών περιουσιακών στοιχείων. Επιπλέον, ανέφερε την επιδείνωση της ξενοφοβίας με στόχο τους μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, και της μισαλλοδοξίας που θίγει άλλες κοινωνικές ομάδες, όπως οι ΛΟΑΔΜ, οι φτωχοί και οι άστεγοι. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας αναφέρει παρόμοιες ανησυχίες στην έκθεσή της σχετικά με την Ουγγαρία, η οποία δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουνίου 2015.

(52)  Στην τέταρτη γνωμοδότησή της σχετικά με την Ουγγαρία, που εκδόθηκε στις 25 Φεβρουαρίου 2016, η συμβουλευτική επιτροπή για τη Σύμβαση-Πλαίσιο για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων, επισημαίνει ότι οι Ρομά εξακολουθούν να υφίστανται συστημικές διακρίσεις και ανισότητα σε όλους τους τομείς της ζωής, μεταξύ των οποίων στη στέγαση, την απασχόληση, την εκπαίδευση, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Στο ψήφισμά της, της 5ης Ιουλίου 2017, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε στις ουγγρικές αρχές να καταβάλλουν συνεχείς και αποτελεσματικές προσπάθειες για την πρόληψη, την καταπολέμηση και την τιμωρία της ανισότητας και των διακρίσεων που πλήττουν τους Ρομά, να βελτιώσουν, σε στενή συνεργασία με τους εκπροσώπους των Ρομά, τις συνθήκες διαβίωσης, την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και την απασχόληση των Ρομά, να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για να δοθεί τέλος σε πρακτικές που οδηγούν στη συνέχιση του διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στο σχολείο και να εντείνουν τις προσπάθειες για την κάλυψη των κενών που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των Ρομά στον τομέα της εκπαίδευσης, να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά των Ρομά έχουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα επίπεδα και να συνεχίσουν να λαμβάνουν μέτρα για να εμποδίσουν την καταχρηστική τοποθέτηση παιδιών σε ειδικά σχολεία και τάξεις. Η ουγγρική κυβέρνηση έχει λάβει πολλά σημαντικά μέτρα για την προώθηση της ένταξης των Ρομά. Στις 4 Ιουλίου 2012, ενέκρινε το σχέδιο δράσης για την προστασία των θέσεων απασχόλησης, το οποίο προστατεύει την απασχόληση των μειονεκτούντων εργαζομένων και προωθεί την απασχόληση των μακροχρόνια ανέργων. Υιοθέτησε επίσης την τομεακή στρατηγική για την υγειονομική περίθαλψη «Υγιής Ουγγαρία 2014-2020» με στόχο τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Το 2014, υιοθέτησε μια στρατηγική για την περίοδο 2014-2020 για την αντιμετώπιση του φαινομένου των παραγκουπόλεων εντός διαχωρισμένων οικισμών. Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση για τα θεμελιώδη δικαιώματα για το 2018 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό των νέων Ρομά με κύρια δραστηριότητα, εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, αυξήθηκε από 38% το 2011 σε 51% το 2016.

(53)  Στην απόφασή του, της 29ης Ιανουαρίου 2013, Horváth και Kiss κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι η σχετική ουγγρική νομοθεσία, όπως εφαρμόζεται στην πράξη, δεν διαθέτει τις κατάλληλες διασφαλίσεις και έχει ως αποτέλεσμα την υπερεκπροσώπηση και τον διαχωρισμό των παιδιών των Ρομά σε ειδικά σχολεία, λόγω της συστηματικής λανθασμένης διάγνωσης πνευματικής αναπηρίας, γεγονός που συνιστά παραβίαση του δικαιώματος στην εκπαίδευση χωρίς την εφαρμογή διακρίσεων. Η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εξακολουθεί να εκκρεμεί.

(54)  Στις 26 Μαΐου 2016, η Επιτροπή απηύθυνε προειδοποιητική επιστολή προς τις ουγγρικές αρχές σε σχέση με την ουγγρική νομοθεσία και διοικητική πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα τη δυσανάλογη υπερεκπροσώπηση των παιδιών Ρομά σε ειδικά σχολεία για παιδιά με νοητική αναπηρία και την ένταξή τους, σε σημαντικό βαθμό, σε καθεστώς χωριστής εκπαίδευσης στα κανονικά σχολεία, γεγονός που εμποδίζει την κοινωνική ένταξή τους. Η ουγγρική κυβέρνηση διεξήγαγε εντατικό διάλογο με την Επιτροπή. Η ουγγρική στρατηγική για την ενσωμάτωση εστιάζεται στην προώθηση μιας εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς, στον περιορισμό του διαχωρισμού, στη διακοπή της μεταβίβασης μειονεκτημάτων από γενιά σε γενιά και στη δημιουργία σχολικού περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς. Επιπλέον, ο νόμος για την εθνική δημόσια εκπαίδευση συμπληρώθηκε με πρόσθετες εγγυήσεις από τον Ιανουάριο του 2017 και η ουγγρική κυβέρνηση ξεκίνησε επίσημους ελέγχους το 2011-2015, ακολουθούμενους από ενέργειες εκ μέρους των κρατικών υπηρεσιών.

(55)  Στην απόφασή του, της 20ής Οκτωβρίου 2015, Balázs κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι είχε παραβιαστεί η απαγόρευση της εφαρμογής διακρίσεων, διότι δεν είχε ληφθεί υπόψη το καταγγελθέν κίνητρο του αντιαθιγγανισμού σε μια επίθεση. Στην απόφασή του, της 12ης Απριλίου 2016, R.B. κατά Ουγγαρίας και στην απόφασή του, της 17ης Ιανουαρίου 2017, Király και Dömötör κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι είχε παραβιαστεί το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, λόγω της ανεπαρκούς διερεύνησης των καταγγελιών κακομεταχείρισης με ρατσιστικά κίνητρα. Στην απόφασή του, της 31ης Οκτωβρίου 2017, στην υπόθεση M.F. κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι είχε παραβιαστεί η απαγόρευση της εφαρμογής διακρίσεων, σε συνδυασμό με την απαγόρευση της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, διότι οι αρχές δεν είχαν ερευνήσει τα πιθανά ρατσιστικά κίνητρα στο υπό εξέταση επεισόδιο. Η εκτέλεση των αποφάσεων αυτών εξακολουθεί να εκκρεμεί. Ωστόσο, σε συνέχεια των αποφάσεων Balázs κατά Ουγγαρίας και R.B. κατά Ουγγαρίας, στις 28 Οκτωβρίου 2016 τέθηκε σε ισχύ η τροποποίηση της δομής γεγονότων ενός εγκλήματος «υποκίνησης σε βία ή μίσος κατά της κοινότητας» στον Ποινικό Κώδικα, με σκοπό την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου(14). Το 2011 είχε τροποποιηθεί ο Ποινικός Κώδικας, προκειμένου να αποτρέπεται η διεξαγωγή εκστρατειών από ακροδεξιές παραστρατιωτικές ομάδες, καθιερώνοντας το λεγόμενο «ένστολο έγκλημα» και τιμωρώντας κάθε προκλητική αντικοινωνική συμπεριφορά που προκαλεί φόβο σε μέλος εθνικής, εθνοτικής ή θρησκευτικής κοινότητας με τρία έτη φυλάκισης.

(56)  Στις 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2015, το Γραφείο του ΟΑΣΕ για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματοποίησε επιτόπια επίσκεψη αξιολόγησης στην Ουγγαρία, στη συνέχεια αναφορών σχετικά με ενέργειες του Δήμου της πόλης Miskolc που αφορούσαν εξώσεις κατοίκων Ρομά. Οι τοπικές αρχές λάμβαναν συστηματικά μέτρα κατά των Ρομά, ακόμη και πριν από την τροποποίηση του τοπικού διατάγματος του 2014, και δημόσια πρόσωπα της πόλης συχνά προέβαιναν σε δηλώσεις κατά των Ρομά. Για παράδειγμα, αναφέρθηκε ότι, τον Φεβρουάριο του 2013, ο Ákos Kriza - δήμαρχος του Miskolc - είπε ότι ήθελε να καθαρίσει την πόλη από τους «αντικοινωνικούς, διεφθαρμένους Ρομά» οι οποίοι φέρεται να επωφελήθηκαν παρανόμως από το πρόγραμμα Φωλιά (Fészekrakó program) για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος και από όσους διέμεναν σε κοινωνικές κατοικίες, χωρίς να καταβάλλουν ενοίκιο και τέλη συντήρησης. Τα λόγια του ήταν η αφετηρία για μια σειρά εξώσεων: στη διάρκεια εκείνου του μήνα, πενήντα διαμερίσματα εκκενώθηκαν, από σύνολο 273 διαμερισμάτων στην αντίστοιχη κατηγορία - με στόχο επίσης να καθαριστεί η έκταση για την ανακαίνιση ενός σταδίου. Με βάση την αίτηση αναίρεσης του αρμόδιου κρατικού γραφείου, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε τις σχετικές διατάξεις, στην απόφασή του της 28 Απριλίου 2015. Ο Επίτροπος για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα και ο αναπληρωτής Επίτροπος για τα Δικαιώματα των Εθνικών Μειονοτήτων εξέδωσαν, στις 5 Ιουνίου 2015, κοινή γνωμοδότηση για τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά στο Miskolc, τις συστάσεις της οποίας η τοπική κυβέρνηση δεν εφήρμοσε. Η Αρχή Ίσης Μεταχείρισης της Ουγγαρίας διενήργησε επίσης έρευνα και εξέδωσε απόφαση τον Ιούλιο του 2015, καλώντας τον Δήμο να σταματήσει όλες τις εξώσεις και να καταρτίσει σχέδιο δράσης για το πώς να προσφέρει στέγαση που να σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Στις 26 Ιανουαρίου 2016 ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα απέστειλε επιστολές στις κυβερνήσεις της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Γαλλίας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Σερβίας και της Σουηδίας, σε σχέση με εξώσεις των Ρομά. Στην επιστολή στις ουγγρικές αρχές, όπου εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με τη μεταχείριση των Ρομά στο Miskolc. Το σχέδιο δράσης εγκρίθηκε στις 21 Απριλίου 2016 και, στο μεταξύ, συγκροτήθηκε επίσης υπηρεσία κοινωνικής στέγασης και προσφέρθηκε κατάλληλη στέγαση στις οικογένειες Ρομά. Στην απόφαση που εξέδωσε στις 14 Οκτωβρίου 2016, η Αρχή Ίσης Μεταχείρισης έκρινε ότι ο δήμος είχε εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Ωστόσο, η ECRI ανέφερε στα συμπεράσματά της σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων όσον αφορά την Ουγγαρία, η οποία δημοσιεύθηκε στις 15 Μαΐου 2018, ότι, παρά την ύπαρξη ορισμένων θετικών εξελίξεων για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των Ρομά, η σύστασή της δεν είχε εφαρμοστεί.

(57)  Στο ψήφισμά της, της 5ης Ιουλίου 2017, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης συνέστησε στις ουγγρικές αρχές να συνεχίσουν τη βελτίωση του διαλόγου με την εβραϊκή κοινότητα, ώστε να καταστεί βιώσιμος, και να δώσουν ύψιστη προτεραιότητα στην καταπολέμηση του αντισημιτισμού σε δημόσιους χώρους, να καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για την πρόληψη, τον εντοπισμό, τη διερεύνηση, τη δίωξη και την επιβολή ουσιαστικών κυρώσεων για όλες τις πράξεις με φυλετικά, εθνικά ή αντισημιτικά κίνητρα, περιλαμβανομένων των βανδαλισμών και της ρητορικής μίσους, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης της νομοθεσίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η όσο το δυνατόν ευρύτερη νομική προστασία έναντι ρατσιστικών εγκλημάτων.

(58)  Η ουγγρική κυβέρνηση επέβαλε την αύξηση των ετήσιων προσόδων των επιζώντων του Ολοκαυτώματος κατά 50% το 2012, συγκρότησε το 2013 την Ουγγρική Επιτροπή Μνήμης του Ολοκαυτώματος – 2014, ανακήρυξε το 2014 έτος μνήμης του Ολοκαυτώματος, δρομολόγησε προγράμματα αναστήλωσης και αποκατάστασης πολλών ουγγρικών συναγωγών και εβραϊκών νεκροταφείων και προετοιμάζει τη διεξαγωγή των ευρωπαϊκών Μακκαβαϊκών Αγώνων του 2019 στη Βουδαπέστη. Οι ουγγρικοί νομικοί κανόνες αναγνωρίζουν αδικήματα μίσους ή υποκίνησης σε μίσος, συμπεριλαμβανομένων αντισημιτικών πράξεων, άρνησης του Ολοκαυτώματος και πράξεων δυσφήμισης. Ανατέθηκε στην Ουγγαρία η προεδρία της Διεθνούς Ένωσης Μνήμης για το Ολοκαύτωμα (IHRA) την περίοδο 2015-2016. Ωστόσο, σε ομιλία του, που εκφώνησε στις 15 Μαρτίου 2018 στη Βουδαπέστη, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εξαπέλυσε επίθεση, περιλαμβανομένων προφανώς αντισημιτικών στερεοτύπων, εις βάρος του George Soros, που θα μπορούσε να αξιολογηθεί ως αξιόποινη πράξη.

(59)  Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών εξέφραζε την ανησυχία της για τις αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η κοινότητα των Ρομά εξακολουθεί να υφίσταται εκτεταμένες διακρίσεις και αποκλεισμό, ανεργία και στεγαστικό και εκπαιδευτικό διαχωρισμό. Εξέφραζε ιδιαίτερη ανησυχία για το γεγονός ότι, παρά την Πράξη για τη δημόσια εκπαίδευση, ο διαχωρισμός στα σχολεία, ειδικά στα σχολεία της εκκλησίας και τα ιδιωτικά σχολεία, εξακολουθεί να είναι διαδεδομένος και ο αριθμός των παιδιών Ρομά σε σχολεία για παιδιά με ελαφρές αναπηρίες είναι δυσανάλογα υψηλός. Ανέφερε επίσης ανησυχίες για την έκταση των εγκλημάτων μίσους και της ρητορικής μίσους στον πολιτικό λόγο, τα μέσα ενημέρωσης και το Διαδίκτυο, με στόχο τις μειονότητες, και ιδίως τους Ρομά, τους Μουσουλμάνους, τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, ακόμη και στο πλαίσιο εκστρατειών που χρηματοδοτούνται από το κράτος. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφραζε επίσης την ανησυχία της για τη διάδοση αντισημιτικών στερεοτύπων. Σημείωνε επίσης με ανησυχία τις καταγγελίες ότι ο αριθμός των καταγεγραμμένων εγκλημάτων μίσους είναι εξαιρετικά χαμηλός διότι η αστυνομία συχνά δεν διερευνά, ούτε διώκει, αξιόπιστες καταγγελίες εγκλημάτων μίσους και εγκληματικής ρητορικής μίσους. Τέλος, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφραζε προβληματισμό για τις αναφορές σχετικά με τη συνέχιση των πρακτικών φυλετικού χαρακτηρισμού των Ρομά από την αστυνομία.

(60)  Σε μια υπόθεση που αφορούσε το χωριό Gyöngyöspata, όπου η τοπική αστυνομία επέβαλε πρόστιμα αποκλειστικά στους Ρομά για ήσσονος σημασίας τροχαίες παραβάσεις, η πρωτοβάθμια απόφαση έκρινε ότι η πρακτική αποτελεί παρενόχληση και άμεση διάκριση έναντι των Ρομά, ακόμη και αν τα επιμέρους μέτρα ήταν νόμιμα. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο και το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκαν ότι η Ένωση Αστικών Ελευθεριών της Ουγγαρίας (HCLU), η οποία είχε υποβάλει αίτηση για τη λαϊκή αγωγή , δεν μπορούσε να τεκμηριώσει διακρίσεις. Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο ΕΔΑΔ.

(61)  Βάσει της τέταρτης τροπολογίας του Θεμελιώδους Νόμου, η «ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να ασκείται με σκοπό την προσβολή της αξιοπρέπειας του ουγγρικού έθνους ή οιασδήποτε εθνικής, εθνοτικής, φυλετικής ή θρησκευτικής κοινότητας»· Ο Ουγγρικός Ποινικός Κώδικας ποινικοποιεί την υποκίνηση βίας ή μίσους κατά ενός μέλους μιας κοινότητας. Η κυβέρνηση έχει συστήσει ομάδα εργασίας κατά των εγκλημάτων μίσους η οποία εκπαιδεύει τους αστυνομικούς και βοηθά τα θύματα να συνεργάζονται με την αστυνομία και να καταγγέλλουν τα περιστατικά.

Θεμελιώδη δικαιώματα των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων

(62)  Στις 3 Ιουλίου 2015, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την ταχεία διαδικασία για την τροποποίηση της νομοθεσίας περί ασύλου. Στις 17 Σεπτεμβρίου 2015, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα εξέφρασε τη γνώμη ότι η Ουγγαρία παραβίαζε το διεθνές δίκαιο με τον τρόπο που μεταχειριζόταν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Στις 27 Νοεμβρίου 2015, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα δήλωσε ότι η αντίδραση της Ουγγαρίας στη μεταναστευτική πρόκληση δεν είναι ικανοποιητική, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στις 21 Δεκεμβρίου 2015, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Γραφείο του ΟΑΣΕ για τους δημοκρατικούς θεσμούς και τα ανθρώπινα δικαιώματα κάλεσαν την Ουγγαρία να μην εφαρμόζει πολιτικές και πρακτικές που προωθούν τη μισαλλοδοξία και τον φόβο και εντείνουν την ξενοφοβία κατά των προσφύγων και των μεταναστών. Στις 6 Ιουνίου 2016, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξέφρασε την ανησυχία της για τον αυξανόμενο αριθμό ισχυρισμών κακομεταχείρισης αιτούντων άσυλο και μεταναστών από τις συνοριακές αρχές στην Ουγγαρία, καθώς και για τα ευρύτερα περιοριστικά συνοριακά και νομοθετικά μέτρα, περιλαμβανομένης της πρόσβασης σε διαδικασίες χορήγησης ασύλου. Στις 10 Απριλίου 2017, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ζήτησε την άμεση αναστολή των μεταφορών δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου προς την Ουγγαρία. Το 2017, από τις 3.397 αιτήσεις διεθνούς προστασίας που υποβλήθηκαν στην Ουγγαρία απορρίφθηκαν οι 2.880, με ποσοστό απόρριψης της τάξης του 69,1%. Το 2015, επί 480 προσφυγών σχετικά με αιτήσεις διεθνούς προστασίας, εκδόθηκαν 40 θετικές αποφάσεις, ήτοι ποσοστό 9%. Το 2016, επί 775 προσφυγών εκδόθηκαν 5 θετικές αποφάσεις, ήτοι ποσοστό 1%, ενώ το 2017 δεν υπήρξαν προσφυγές.

(63)  Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής επισκέφτηκε την Ουγγαρία τον Οκτώβριο του 2016 και τον Μάρτιο του 2017, λόγω της ανησυχίας του ότι ο Οργανισμός ενδέχεται να λειτουργεί υπό συνθήκες που δεν διασφαλίζουν τον σεβασμό, την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων των προσώπων που διέρχονται τα ουγγροσερβικά σύνορα, γεγονός που μπορεί να θέσει τον Οργανισμό σε μια κατάσταση που παραβιάζει de facto τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Υπεύθυνος Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατέληξε, τον Μάρτιο του 2017, στο συμπέρασμα ότι ο κίνδυνος συνυπευθυνότητας του Οργανισμού στην παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 34 του κανονισμού για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή παραμένει εξαιρετικά υψηλός.

(64)  Στις 3 Ιουλίου 2014, η ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για την αυθαίρετη κράτηση, ανέφερε ότι η κατάσταση των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών χρειάζεται σοβαρές βελτιώσεις και προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία από την αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας. Παρόμοιες ανησυχίες, σε σχέση ιδίως με τις συλλήψεις ασυνόδευτων ανηλίκων, συμμεριζόταν και ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στην έκθεσή του μετά την επίσκεψή του στην Ουγγαρία, που δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014. Στις 21-27 Οκτωβρίου 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (CPT) πραγματοποίησε επίσκεψη στην Ουγγαρία και επεσήμανε στην έκθεσή της ένα σημαντικό αριθμό ισχυρισμών αλλοδαπών (συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων ανηλίκων) ότι είχαν υποστεί σωματική κακομεταχείριση από αστυνομικούς και ένοπλους φρουρούς σε κέντρα κράτησης μεταναστών ή αιτούντων άσυλο. Στις 7 Μαρτίου 2017, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με τον νέο νόμο που ψηφίστηκε στο κοινοβούλιο της Ουγγαρίας και προβλέπει την υποχρεωτική κράτηση όλων των αιτούντων άσυλο, περιλαμβανομένων των παιδιών, για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου. Στις 8 Μαρτίου 2017, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα εξέφρασε παρόμοιες ανησυχίες για τον εν λόγω νόμο. Στις 31 Μαρτίου 2017, η υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων κάλεσε την Ουγγαρία να αντιμετωπίσει αμέσως το ζήτημα της υπερβολικής χρήσης της κράτησης και να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις.

(65)  Στην απόφασή του, της 5ης Ιουλίου 2016, O.M. κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι είχε παραβιαστεί το δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια, υπό τη μορφή κράτησης στα όρια της αυθαιρεσίας. Ειδικότερα, οι αρχές δεν φρόντισαν, όταν παρήγγειλαν την κράτηση του αιτούντος χωρίς να εξετάζουν τον βαθμό στον οποίο ευάλωτα άτομα — για παράδειγμα, οι ΛΟΑΔ, όπως ο αιτών — ήταν ασφαλή ή ανασφαλή μαζί με άλλους κρατούμενους, πολλοί από τους οποίους προέρχονταν από χώρες με μεγάλες πολιτιστικές ή θρησκευτικές προκαταλήψεις εις βάρος των ατόμων αυτών. Η εκτέλεση της εν λόγω απόφασης, εξακολουθεί να εκκρεμεί.

(66)  Στις 12-16 Ιουνίου 2017, ο Ειδικός Εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη μετανάστευση και τους πρόσφυγες μετέβη στη Σερβία και σε δύο ζώνες διέλευσης στην Ουγγαρία. Στην έκθεσή του, ο Ειδικός Εκπρόσωπος δήλωνε ότι οι βίαιες απωθήσεις μεταναστών και προσφύγων από την Ουγγαρία στη Σερβία προκαλούν ανησυχίες στο πλαίσιο του άρθρου 2 (δικαίωμα στη ζωή) και του άρθρου 3 (απαγόρευση των βασανιστηρίων) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Ο Ειδικός Εκπρόσωπος επισήμανε επίσης ότι οι περιοριστικές πρακτικές εισδοχής των αιτούντων άσυλο στις ζώνες διέλευσης Röszke και Tompa συχνά ωθούν τους αιτούντες άσυλο να αναζητούν παράνομους τρόπους διέλευσης των συνόρων, αναγκαζόμενοι να καταφεύγουν σε διακινητές και σε εμπόρους ανθρώπων, με όλους τους κινδύνους που αυτό ενέχει. Ανέφερε επίσης ότι οι διαδικασίες ασύλου, οι οποίες διεξάγονται στις ζώνες διέλευσης, δεν διαθέτουν επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των αιτούντων άσυλο από την επαναπροώθηση σε χώρες όπου διατρέχουν τον κίνδυνο να υποστούν συμπεριφορά η οποία αντίκειται στα άρθρα 2 και 3 της ΕΣΔΑ. Ο Ειδικός Εκπρόσωπος κατέληγε επίσης στο συμπέρασμα ότι είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν η ουγγρική νομοθεσία και οι ουγγρικές πρακτικές με τις απαιτήσεις της ΕΣΔΑ. Ο Ειδικός Εκπρόσωπος διατύπωνε σειρά συστάσεων, καθώς και έκκληση στις ουγγρικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου και της αλλαγής των σχετικών πρακτικών, ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι αλλοδαποί που φθάνουν στα σύνορα ή βρίσκονται σε ουγγρικό έδαφος να μην αποθαρρύνονται από την υποβολή αίτησης για διεθνή προστασία. Στις 5 - 7 Ιουλίου 2017 μία αντιπροσωπεία της επιτροπής του Λανθαρότε του Συμβουλίου της Ευρώπης (Επιτροπή των Μερών στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση) επισκέφθηκε επίσης δύο ζώνες διέλευσης και προέβη σε σειρά συστάσεων, καθώς και έκκληση να αντιμετωπίζονται όλα τα πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών ως παιδιά, χωρίς διάκριση λόγω της ηλικίας τους, να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά υπό την ουγγρική δικαιοδοσία προστατεύονται από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση και τοποθετούνται συστηματικά σε κανονικές δομές προστασίας παιδιών, ώστε να αποτραπούν πιθανές περιπτώσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος τους από ενήλικες και εφήβους στις ζώνες διέλευσης. Στις 18-20 Δεκεμβρίου 2017, αντιπροσωπεία της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της διακίνησης και της εμπορίας ανθρώπων επισκέφτηκε την Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένων δύο ζωνών διέλευσης, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι μια ζώνη διέλευσης, η οποία αποτελεί ουσιαστικά χώρο στέρησης της ελευθερίας, δεν μπορεί να θεωρείται κατάλληλο και ασφαλές κατάλυμα για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Κάλεσε τις ουγγρικές αρχές να θεσπίσουν ένα νομικό πλαίσιο για τον εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων μεταξύ υπηκόων τρίτων χωρών χωρίς νόμιμη κατοικία, και να ενισχύσουν τη διαδικασία εντοπισμού των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων μεταξύ των αιτούντων άσυλο και των παράτυπων μεταναστών. Από την 1η Ιανουαρίου 2018, θεσπίστηκαν συμπληρωματικοί κανονισμοί υπέρ των ανηλίκων εν γένει και ειδικά υπέρ των ασυνόδευτων ανηλίκων· μεταξύ άλλων, αναπτύχθηκε ειδικό πρόγραμμα διδασκαλίας για τους ανήλικους αιτούντες άσυλο. Η ECRI ανέφερε, στα συμπεράσματά της σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων όσον αφορά την Ουγγαρία, που δημοσιεύτηκε στις 15 Μαΐου 2018, ότι, παρόλο που αναγνωρίζει πως η Ουγγαρία έχει αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις μετά τις μαζικές αφίξεις μεταναστών και προσφύγων, θεωρεί αποτρόπαια τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κατάστασης, καθώς και την σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης μετά την πέμπτη έκθεσή της. Οι αρχές θα πρέπει επειγόντως να θέσουν τέρμα στις κρατήσεις στις ζώνες διέλευσης, ιδίως για τις οικογένειες με παιδιά και για όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

(67)  Στα μέσα Αυγούστου 2018, οι μεταναστευτικές αρχές σταμάτησαν να παρέχουν τρόφιμα σε ενήλικους αιτούντες άσυλο οι οποίοι είχαν προσβάλει αποφάσεις απόρριψης της αίτησης ενώπιον των δικαστηρίων. Πολλοί αιτούντες άσυλο χρειάστηκε να ζητήσουν τη λήψη προσωρινών μέτρων από το ΕΔΑΔ για να αρχίσουν να λαμβάνουν γεύματα. Το ΕΔΔΑ επέβαλε προσωρινά μέτρα σε δύο υποθέσεις στις 10 Αυγούστου 2018 και σε μια τρίτη υπόθεση στις 16 Αυγούστου 2018 και διέταξε την παροχή τροφίμων στους αιτούντες. Οι ουγγρικές αρχές συμμορφώθηκαν με τις αποφάσεις.

(68)  Στην απόφασή του, της 14ης Μαρτίου 2017, Ilias και Ahmed κατά Ουγγαρίας, το ΕΔΑΔ έκρινε ότι είχε παραβιαστεί το δικαίωμα των αιτούντων στην ελευθερία και την ασφάλεια. Το ΕΔΑΔ έκρινε επίσης ότι υπήρξε παραβίαση της απαγόρευσης της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, όσον αφορά την απέλαση των αιτούντων στη Σερβία, καθώς και παραβίαση του δικαιώματος πραγματικής προσφυγής όσον αφορά τις συνθήκες κράτησης στη ζώνη διέλευσης του Röszke. Η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του τμήματος μείζονος συνθέσεως του ΕΔΑΔ.

(69)  Στις 14 Μαρτίου 2018, ο Ahmed H., Σύρος υπήκοος κάτοικος Κύπρου, ο οποίος προσπαθούσε να βοηθήσει την οικογένειά του να εγκαταλείψει τη Συρία και να διασχίσει τα σερβοουγγρικά σύνορα το 2015, καταδικάστηκε από ουγγρικό δικαστήριο σε ποινής φυλάκισης 7 ετών και σε 10 έτη απέλασης από τη χώρα, με την κατηγορία της διάπραξης «τρομοκρατικών πράξεων», εγείροντας το ζήτημα της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας κατά της τρομοκρατίας στην Ουγγαρία, καθώς και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη·

(70)  Στην απόφασή του, της 6ης Σεπτεμβρίου 2017, στις υποθέσεις C-643/15 και C-647/15, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέρριψε στο σύνολό τους τις προσφυγές της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας κατά του προσωρινού μηχανισμού υποχρεωτικής μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο σύμφωνα με την απόφαση (ΕΕ) 2015/1601 του Συμβουλίου. Ωστόσο, μετά την έκδοση της απόφασης αυτής, η Ουγγαρία δεν συμμορφώθηκε με την απόφαση. Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Τσεχική Δημοκρατία, την Ουγγαρία και την Πολωνία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις τους σχετικά με τη μετεγκατάσταση.

(71)  Στις 7 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει στη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ουγγαρίας σχετικά με τη νομοθεσία της περί ασύλου, αποστέλλοντας αιτιολογημένη γνώμη. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ουγγρική νομοθεσία δεν συμμορφώνεται με το δίκαιο της Ένωσης, και ιδίως με τις οδηγίες 2013/32/ΕΕ(15), 2008/115/ΕΚ(16) και 2013/33/ΕΕ(17) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και με διάφορες διατάξεις του Χάρτη. Στις 19 Ιουλίου 2018, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ουγγαρία στο Δικαστήριο λόγω μη συμμόρφωσης της νομοθεσίας της περί ασύλου και επιστροφής με το δίκαιο της Ένωσης.

(72)  Στις τελικές της παρατηρήσεις, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφραζε την ανησυχία ότι η ουγγρική νομοθεσία που εγκρίθηκε στο τέλος Μαρτίου 2017, και η οποία προβλέπει την αυτόματη μεταφορά σε ζώνες διέλευσης όλων των αιτούντων άσυλο καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, με την εξαίρεση των ασυνόδευτων παιδιών που χαρακτηρίζονται ως ηλικίας κάτω των 14 ετών, δεν ανταποκρίνεται στα νομικά πρότυπα, λόγω της μακροχρόνιας και αόριστης επιτρεπόμενης περιόδου κράτησης, της απουσίας οποιασδήποτε νομικής υποχρέωσης για ταχεία εξέταση των ιδιαίτερων συνθηκών του κάθε θιγόμενου προσώπου και της έλλειψης διαδικαστικών εγγυήσεων για την ουσιαστική προσβολή της μεταφοράς στις ζώνες διέλευσης. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία σχετικά με καταγγελίες για εκτεταμένη χρήση της αυτόματης κράτησης μεταναστών σε εγκαταστάσεις κράτησης εντός της Ουγγαρίας και εξέφρασε την ανησυχία της για το ότι οι περιορισμοί της προσωπικής ελευθερίας έχουν χρησιμοποιηθεί ως γενικό αποτρεπτικό μέσο κατά της παράνομης εισόδου και όχι ως απάντηση σε έναν εξατομικευμένο προσδιορισμό κινδύνου. Επιπλέον, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με καταγγελίες για δυσμενείς συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένες εγκαταστάσεις κράτησης. Σημείωσε με ανησυχία τον νόμο περί απώθησης, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 2016, δίνοντας τη δυνατότητα απέλασης από την αστυνομία, με συνοπτικές διαδικασίες, κάθε προσώπου που διέσχισε τα σύνορα παράτυπα και τέθηκε υπό κράτηση στην Ουγγαρία εντός 8 χιλιομέτρων από τα σύνορα, που στη συνέχεια επεκτάθηκε στο σύνολο του εδάφους της Ουγγαρίας, και το διάταγμα 191/2015, που ορίζει τη Σερβία ως «ασφαλή τρίτη χώρα», επιτρέποντας τις απωθήσεις στα σύνορα της Ουγγαρίας με τη Σερβία. Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπίστωσε με ανησυχία ότι οι απωθήσεις έχουν εφαρμοστεί αδιακρίτως και ότι τα άτομα που υπόκεινται σε αυτό το μέτρο έχουν πολύ περιορισμένη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση ασύλου ή δικαίωμα προσφυγής. Σημείωσε επίσης με ανησυχία αναφορές για ομαδικές και βίαιες απελάσεις, περιλαμβανομένων και καταγγελιών για σοβαρούς ξυλοδαρμούς, επιθέσεις από αστυνομικούς σκύλους και πυροβολισμούς με λαστιχένιες σφαίρες, με αποτέλεσμα σοβαρές σωματικές βλάβες και, σε μία τουλάχιστον περίπτωση, την απώλεια της ζωής ενός αιτούντος άσυλο. Διατύπωσε επίσης τον προβληματισμό της για αναφορές σύμφωνα με τις οποίες η εκτίμηση της ηλικίας των παιδιών που ζητούν άσυλο και των ασυνόδευτων ανηλίκων που οδηγούνται σε ζώνες διέλευσης είναι ανεπαρκής, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην οπτική εξέταση από εμπειρογνώμονα και είναι ανακριβής, καθώς και για αναφορές ισχυρισμών για έλλειψη επαρκούς πρόσβασης των εν λόγω αιτούντων άσυλο στην εκπαίδευση, τις κοινωνικές και ψυχολογικές υπηρεσίες και σε νομική συνδρομή. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινής διαδικασίας διεθνούς προστασίας στην Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας 2013/32/ΕΕ, η ιατρική αξιολόγηση της ηλικίας θα είναι μέτρο έσχατης ανάγκης.

Οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα

(73)  Στις 15 Φεβρουαρίου 2012 και στις 11 Δεκεμβρίου 2012, ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δικαίωμα επαρκούς στέγασης κάλεσαν την Ουγγαρία να επανεξετάσει τη νομοθεσία που παρέχει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να επιβάλλουν κυρώσεις στους αστέγους και να επιβεβαιώσει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου που αποποινικοποιεί την έλλειψη στέγης. Στην έκθεσή του μετά την επίσκεψή του στην Ουγγαρία, η οποία δημοσιεύθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2014, ο Επίτροπος του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα δήλωνε ότι ανησυχεί για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση του ύπνου σε ανοικτούς χώρους και την κατασκευή υποστέγων και παραπηγμάτων που έχουν περιγραφεί από πολλούς ως ένας τρόπος ουσιαστικής ποινικοποίησης της έλλειψης στέγης. Ο Επίτροπος καλούσε τις ουγγρικές αρχές να διερευνήσουν τις καταγγελλόμενες περιπτώσεις αναγκαστικών εξώσεων χωρίς εναλλακτικές λύσεις και του χωρισμού παιδιών από τις οικογένειές τους λόγω πενιχρών κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Στις καταληκτικές της παρατηρήσεις, της 5ης Απριλίου 2018, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφραζε ανησυχίες σχετικά με την κρατική και τοπική νομοθεσία, που βασίζεται στην τέταρτη τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου και που χαρακτηρίζει πολλές δημόσιες περιοχές ως απαγορευμένες για ύπνο σε ανοικτούς χώρους, τιμωρώντας ουσιαστικά τους αστέγους. Στις 20 Ιουνίου 2018, το ουγγρικό κοινοβούλιο ενέκρινε την έβδομη τροποποίηση του Θεμελιώδους Νόμου, που απαγορεύει τη συνήθη διαμονή σε δημόσιο χώρο. Την ίδια ημέρα, ο Ειδικός Εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το δικαίωμα επαρκούς στέγασης δήλωσε ότι η κίνηση αυτή της Ουγγαρίας καθιστά ποινικό αδίκημα την έλλειψη στέγης, με τρόπο βάναυσο και ασύμβατο με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

(74)  Στα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων, του 2017, επισημαίνεται ότι η Ουγγαρία δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, με την αιτιολογία ότι οι αυτοαπασχολούμενοι και το οικιακό προσωπικό, καθώς και άλλες κατηγορίες εργαζομένων, δεν προστατεύονται από τους κανονισμούς για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, ότι τα μέτρα που λαμβάνονται για τη μείωση της μητρικής θνησιμότητας είναι ανεπαρκή, ότι το ελάχιστο ποσό της σύνταξης γήρατος είναι ανεπαρκές, το ελάχιστο ποσό των ενισχύσεων σε όσους αναζητούν εργασία είναι ανεπαρκές, ότι η μέγιστη διάρκεια καταβολής του επιδόματος σε όσους αναζητούν εργασία είναι πολύ σύντομη και ότι το ελάχιστο ποσό των επιδομάτων αποκατάστασης και αναπηρίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι ανεπαρκές. Κατέληξε επίσης στο συμπέρασμα ότι η Ουγγαρία δεν συμμορφώνεται με τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, διότι το επίπεδο του επιδόματος κοινωνικής πρόνοιας που καταβάλλεται σε ένα πρόσωπο χωρίς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιωμένων, δεν είναι επαρκές, η ίση πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες δεν είναι εγγυημένη για τους νόμιμα διαμένοντες υπηκόους όλων των συμβαλλομένων κρατών και δεν έχει αποδειχθεί η ύπαρξη επαρκούς προσφοράς στέγασης για τις ευάλωτες οικογένειες. Όσον αφορά τα συνδικαλιστικά δικαιώματα, η Επιτροπή ανέφερε ότι το δικαίωμα των εργαζομένων σε άδεια μετ’ αποδοχών δεν διασφαλίζεται επαρκώς, ότι δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο ενθάρρυνσης της σύναψης συλλογικών συμβάσεων παρότι η προστασία των εργαζομένων από τις συλλογικές συμβάσεις είναι καταφανώς χαμηλή στην Ουγγαρία, και ότι στη δημόσια διοίκηση το δικαίωμα της απεργίας παρέχεται μόνο στα συνδικάτα που είναι μέρη της συμφωνίας που έχει συναφθεί με την κυβέρνηση. Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό των υπαλλήλων που δεν έχουν δικαίωμα απεργίας υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του Χάρτη. Τα συνδικάτα της δημόσιας διοίκησης δεν μπορούν να καλέσουν σε απεργία παρά μόνο κατόπιν έγκρισης της πλειονότητας του σχετικού προσωπικού.

(75)  Από τον Δεκέμβριο του 2010 που η κυβέρνηση του Victor Orban ψήφισε τροπολογία στον λεγόμενο νόμο για τις απεργίες, οι απεργίες στην Ουγγαρία χαρακτηρίστηκαν κατ´ αρχήν παράνομες. Ως συνέπεια των αλλαγών, οι απεργίες θα επιτρέπονται, κατ´ αρχήν, στις εταιρείες που συνδέονται με την κυβερνητική διοίκηση μέσω συμβάσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας. Η τροπολογία δεν ισχύει για τις επαγγελματικές ομάδες που απλά δεν έχουν αυτό το δικαίωμα, όπως οδηγοί τρένων, αστυνομικοί, ιατρικό προσωπικό και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Το πρόβλημα εντοπίζεται αλλού, κυρίως στο ποσοστό των εργαζομένων που πρέπει να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απεργία, ώστε να την καθιστούν σημαντική - έως 70%. Στη συνέχεια, η απόφαση ως προς τη νομιμότητα των απεργιών θα λαμβάνεται από ένα εργατοδικείο το οποίο εξαρτάται ολοκληρωτικά από το κράτος. Το 2011, υποβλήθηκαν εννέα αιτήσεις για άδεια απεργίας. Στις επτά περιπτώσεις, απορρίφθηκαν χωρίς καμία αιτιολόγηση· δύο από αυτές εξετάστηκαν, ωστόσο κατέστη αδύνατο να εκδοθεί απόφαση.

(76)  Στην έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Παιδιών με τίτλο «Καταληκτικές παρατηρήσεις σχετικά με τη συνδυασμένη τρίτη, τέταρτη και πέμπτη περιοδική έκθεση για την Ουγγαρία», η οποία δημοσιεύτηκε στις 14 Οκτωβρίου 2014, εκφράζονταν ανησυχίες για τον αυξανόμενο αριθμό περιπτώσεων απόσπασης παιδιών από την οικογένειά τους λόγω κακής κοινωνικοοικονομικής κατάστασης. Οι γονείς ενδέχεται να χάσουν το παιδί τους λόγω ανεργίας, έλλειψης κοινωνικής στέγασης και έλλειψης χώρου σε εγκαταστάσεις προσωρινής στέγασης. Βάσει μελέτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου για τα Δικαιώματα των Ρομά, αυτή η πρακτική πλήττει δυσανάλογα τις οικογένειες και τα παιδιά Ρομά.

(77)  Στη σύστασή της, της 23 Μαΐου 2018, για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με το εθνικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων της Ουγγαρίας για το 2018 και τη διατύπωση γνώμης του Συμβουλίου σχετικά με το πρόγραμμα σύγκλισης της Ουγγαρίας για το 2018, η Επιτροπή ανέφερε ότι το ποσοστό των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μειώθηκε σε 26,3% το 2016 αλλά παραμένει πάνω από τον μέσο όρο της Ένωσης. Τα παιδιά, σε γενικές γραμμές, είναι περισσότερο εκτεθειμένα στη φτώχεια απ’ ό,τι άλλες ηλικιακές ομάδες. Το επίπεδο των παροχών ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος είναι κάτω από το 50% του ορίου φτώχειας για ένα μόνο νοικοκυριό, με αποτέλεσμα να συγκαταλέγεται μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ. Η επάρκεια των επιδομάτων ανεργίας είναι πολύ χαμηλή: η μέγιστη διάρκεια των 3 μηνών κατατάσσεται ως η συντομότερη στην ΕΕ και αντιπροσωπεύει μόνο περίπου το ένα τέταρτο του μέσου χρόνου που χρειάζονται οι άνεργοι για να βρουν εργασία. Επιπλέον, τα επίπεδα πληρωμών είναι μεταξύ των χαμηλότερων στην ΕΕ. Η Επιτροπή συνέστησε να βελτιωθεί η επάρκεια και η κάλυψη της κοινωνικής πρόνοιας και των παροχών ανεργίας.

(78)  Στις [….] 2018, το Συμβούλιο άκουσε την Ουγγαρία σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ.

(79)  Για τους λόγους αυτούς, πρέπει να διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της ΣΕΕ, ότι υπάρχει σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών που αναφέρονται στο άρθρο 2 ΣΕΕ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Υφίσταται σαφής κίνδυνος σοβαρής παραβίασης από την Ουγγαρία των αξιών στις οποίες θεμελιώνεται η Ένωση.

Άρθρο 2

Το Συμβούλιο συνιστά στην Ουγγαρία να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης: [...]

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την […] ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση απευθύνεται στην Ουγγαρία.

Βρυξέλλες,

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0216.
(2) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 127.
(3) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 46.
(4) ΕΕ C 75 της 26.2.2016, σ. 52.
(5) ΕΕ C 249 E της 30.8.2013, σ. 27.
(6) ΕΕ C 199 Ε της 7.7.2012, σ. 154.
(7) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 162.
(8) ΕΕ C 104 E της 30.4.2004, σ. 408.
(9) COM(2003)0606.
(10) Απόφαση του Δικαστηρίου, της 6ης Νοεμβρίου 2012, Επιτροπή κατά Ουγγαρίας, C-286/12, ECLI:EU:C:2012:687.
(11) Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 281 της 23.11.1995, σ. 31).
(12) Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23).
(13) Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 1992, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 1).
(14) Απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55).
(15) Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 60).
(16) Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών (ΕΕ L 348 της 24.12.2008, σ. 98).
(17) Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (ΕΕ L 180 της 29.6.2013, σ. 96).


Αυτόνομα οπλικά συστήματα
PDF 136kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με τα αυτόνομα οπλικά συστήματα (2018/2752(RSP))
P8_TA(2018)0341RC-B8-0308/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον Τίτλο V και τα άρθρα 21 και 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη «ρήτρα Martens» που περιελήφθη στο πρωτόκολλο αριθ. 1 του 1977 συμπληρωματικά των συμβάσεων της Γενεύης,

–  έχοντας υπόψη το Μέρος IV της Ατζέντας 2018 του ΟΗΕ για τον αφοπλισμό, με τίτλο «Η διασφάλιση του κοινού μας μέλλοντος»,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του, της 3ης Μαΐου 2013, σχετικά με τις επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα από τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών και μη επανδρωμένων ρομπότ σε πολεμικές επιχειρήσεις,

–  έχοντας υπόψη τις διάφορες θέσεις, συστάσεις και ψηφίσματά του που ζητούν τη διεθνή απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων, όπως η σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 5ης Ιουλίου 2018, σχετικά με την 73η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(1), η εντολή για την έναρξη διαπραγματεύσεων, που εγκρίθηκε από την Ολομέλεια στις 13 Μαρτίου 2018, εν όψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ευρωπαϊκού προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το ψήφισμά του, της 13ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με την ετήσια έκθεση του 2016 για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτόν(2), τη σύστασή του προς το Συμβούλιο, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την 71η σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών(3) και το ψήφισμά του, της 27ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τη χρήση οπλισμένων τηλεκατευθυνόμενων αεροσκαφών(4),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση που δημοσιοποίησε στις 9 Απριλίου 2013 (A/HRC/23/47) ο ειδικός εισηγητής των Ηνωμένων Εθνών για τις εξωδικαστικές, συνοπτικές και αυθαίρετες εκτελέσεις, Christof Heyns,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της ΕΕ σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα προς την ομάδα κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων των μερών της Σύμβασης για ορισμένα συμβατικά όπλα, στη Γενεύη, κατά τις συνεδριάσεις της στις 13-17 Νοεμβρίου 2017, 9-13 Απριλίου 2018 και 27-31 Αυγούστου 2018,

–  έχοντας υπόψη τις συνεισφορές διαφόρων κρατών, μεταξύ άλλων και κρατών μελών της ΕΕ, πριν από τις συνεδριάσεις της ομάδας κυβερνητικών εμπειρογνωμόνων το 2017 και 2018,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, της 31ης Μαΐου 2017, η οποία ζητεί μια προσέγγιση ελέγχου της τεχνητής νοημοσύνης από τον άνθρωπο (human-in-command) και την απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων,

–  έχοντας υπόψη την έκκληση της Αγίας Έδρας για την απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων,

–  έχοντας υπόψη την ανοικτή επιστολή, του Ιουλίου του 2015, που υπογράφεται από 3 000 και πλέον ερευνητές στους κλάδους της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, και αυτήν της 21ης Αυγούστου 2017, που υπογράφεται από 116 ιδρυτές κορυφαίων εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης, στις οποίες διατυπώνονται προειδοποιήσεις για τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα, καθώς και την επιστολή 240 οργανισμών του κλάδου της τεχνολογίας και 3 089 προσώπων, που δεσμεύονται πως ποτέ δεν θα αναπτύξουν, δεν θα παραγάγουν ούτε θα χρησιμοποιήσουν φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, και πρωτοβουλίες της κοινωνίας των πολιτών, όπως η Εκστρατεία «Stop Killer Robots», στην οποία συμμετέχουν 70 οργανώσεις από 30 χώρες, μεταξύ των οποίων η Human Rights Watch, η Article 36, η ΡΑΧ και η Διεθνής Αμνηστία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές και οι ενέργειες της ΕΕ καθοδηγούνται από τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές αυτές πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου να διατηρηθεί η ειρήνη, να αποφευχθούν συγκρούσεις και να ενισχυθεί η διεθνής ασφάλεια·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο όρος «φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα» αναφέρεται σε οπλικά συστήματα χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο όσον αφορά τις κρίσιμες λειτουργίες της επιλογής και της επίθεσης εναντίον μεμονωμένων στόχων·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, ένας άγνωστος αριθμός χωρών, βιομηχανιών που λαμβάνουν δημόσια χρηματοδότηση και ιδιωτικών βιομηχανιών ερευνούν και αναπτύσσουν φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα, από πυραύλους με δυνατότητες επιλεκτικής στόχευσης έως αυτοπροσαρμοζόμενες μηχανές με γνωσιακές ικανότητες που είναι σε θέση να αποφασίζουν τον στόχο, τον χρόνο και τον τόπο της επίθεσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μη αυτόνομα συστήματα, όπως τα αυτόματα συστήματα με εξ αποστάσεως χειρισμό και τα συστήματα με τηλεχειρισμό, δεν θα πρέπει να θεωρούνται φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλουν θεμελιωδώς τις πολεμικές επιχειρήσεις, πυροδοτώντας μια πρωτοφανή και ανεξέλεγκτη κούρσα εξοπλισμών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει θεμελιώδη δεοντολογικά και νομικά ερωτήματα που αφορούν τον ανθρώπινο έλεγχο, ιδιαίτερα σε σχέση με κρίσιμες αποφάσεις όπως η επιλογή και η επίθεση εναντίον στόχων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μηχανές και τα ρομπότ δεν μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις όπως αυτές του ανθρώπου, που εμπεριέχουν τις νομικές αρχές της διάκρισης, της αναλογικότητας και της προφύλαξης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανθρώπινη παρέμβαση και εποπτεία βρίσκονται στο επίκεντρο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που επιφέρουν τον θάνατο, δεδομένου ότι υπόλογος για αποφάσεις που αφορούν τη ζωή και το θάνατο παραμένει ο άνθρωπος·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων του ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εφαρμόζεται πλήρως σε όλα τα οπλικά συστήματα και τους χειριστές τους και ότι η συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο αποτελεί βασική απαίτηση που πρέπει να πληρούν τα κράτη, ιδίως όταν πρόκειται για την τήρηση αρχών όπως η προστασία του άμαχου πληθυσμού ή οι προφυλάξεις κατά την επίθεση·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων εγείρει βασικά ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των ευρωπαϊκών κανόνων και αξιών όσον αφορά μελλοντικές στρατιωτικές ενέργειες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Αύγουστο του 2017, 116 ιδρυτές κορυφαίων διεθνών εταιρειών ρομποτικής και τεχνητής νοημοσύνης έστειλαν ανοικτή επιστολή στον ΟΗΕ καλώντας τις κυβερνήσεις να «αποτρέψουν μια κούρσα εξοπλισμών με τέτοια όπλα» και «να αποφύγουν τις αποσταθεροποιητικές συνέπειες αυτών των τεχνολογιών»·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε συγκεκριμένο φονικό αυτόνομο οπλικό σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει λάθος εξαιτίας ενός κακογραμμένου κώδικα ή μιας κυβερνοεπίθεσης που διαπράττει κάποιο εχθρικό κράτος ή κάποιος εχθρικός μη κρατικός φορέας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα ζητήσει την επείγουσα ανάπτυξη και υιοθέτηση μιας κοινής θέσης για τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα, τη διεθνή απαγόρευση της ανάπτυξης, της παραγωγής και της χρήσης φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων που επιτρέπουν την πραγματοποίηση επιθέσεων χωρίς ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο, και την έναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την απαγόρευσή τους·

1.  υπενθυμίζει τη φιλοδοξία της ΕΕ να αποτελέσει παγκόσμιο παράγοντα ειρήνης και ζητεί να διευρυνθεί ο ρόλος της στις προσπάθειες για τον παγκόσμιο αφοπλισμό και τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, και οι ενέργειες και οι πολιτικές της να επιδιώκουν τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τον σεβασμό του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία των πολιτών και των μη στρατιωτικών υποδομών·

2.  καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εκπονήσουν και να εγκρίνουν κατεπειγόντως και πριν από τη συνεδρίαση των υψηλών συμβαλλομένων μερών στη Σύμβαση σχετικά με ορισμένα συμβατικά όπλα, που θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο του 2018, κοινή θέση σχετικά με τα φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα που θα διασφαλίζει τον ουσιαστικό ανθρώπινο έλεγχο επί των κρίσιμων λειτουργιών των οπλικών συστημάτων, μεταξύ άλλων και κατά την ανάπτυξή τους, και να μιλούν με μία φωνή στα διεθνή φόρα και να ενεργούν αναλόγως· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να προβούν σε ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνεισφορών από εμπειρογνώμονες, από επιστήμονες και από την κοινωνία των πολιτών·

3.  ζητεί από την ΑΠ/ΥΕ, τα κράτη μέλη και το Συμβούλιο να εργασθούν για την έναρξη διεθνών διαπραγματεύσεων σε σχέση με ένα νομικά δεσμευτικό μέσο για την απαγόρευση των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων·

4.  τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι έχει θεμελιώδη σημασία να αποτραπούν η ανάπτυξη και η παραγωγή κάθε φονικού αυτόνομου οπλικού συστήματος που δεν υπόκειται σε ανθρώπινο έλεγχο ως προς τις κρίσιμες λειτουργίες του, όπως είναι η επιλογή και η επίθεση εναντίον στόχου·

5.  υπενθυμίζει τη θέση του, της 13ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τον κανονισμό για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, και ιδίως το άρθρο 6 παράγραφος 4 (επιλέξιμες δράσεις), και υπογραμμίζει την προθυμία του να εγκρίνει παρόμοια θέση στο πλαίσιο του προσεχούς προγράμματος έρευνας στον τομέα της άμυνας, του προγράμματος βιομηχανικής ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας και άλλων σχετικών πτυχών του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας μετά το 2020·

6.  υπογραμμίζει ότι κανένα από τα όπλα και τα οπλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σήμερα από τις δυνάμεις της ΕΕ δεν ανήκει στην κατηγορία των φονικών αυτόνομων οπλικών συστημάτων· υπενθυμίζει ότι τα όπλα και τα οπλικά συστήματα που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για την προάσπιση των πλατφορμών, των δυνάμεων και του πληθυσμού από εξαιρετικά δυναμικές απειλές, όπως εχθρικοί πύραυλοι, πυρομαχικά και αεροσκάφη, δεν θεωρούνται φονικά αυτόνομα οπλικά συστήματα· τονίζει ότι η απόφαση για τη χρήση όπλων κατά επανδρωμένου αεροσκάφους πρέπει να λαμβάνεται από ανθρώπους χειριστές·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0312.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0494.
(3) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 166.
(4) ΕΕ C 285 της 29.8.2017, σ. 110.


Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ
PDF 227kWORD 87k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ (2017/2271(INI))
P8_TA(2018)0342A8-0251/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο με τίτλο «Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe – A Global Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy» (Κοινό όραμα, κοινή δράση: Μια ισχυρότερη Ευρώπη – Μια συνολική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας) που παρουσίασε η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) στις 28 Ιουνίου 2016, και την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) της 7ης Ιουνίου 2017 για μια στρατηγική προσέγγιση όσον αφορά την ανθεκτικότητα στην εξωτερική δράση της ΕΕ (JOIN(2017)0021),

–  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διασκέψεων κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκαν στις 28 Νοεμβρίου 2011 στην Ουάσινγκτον και στις 26 Μαρτίου 2014 στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις της 79ης διακοινοβουλευτικής συνεδρίασης του Διατλαντικού Νομοθετικού Διαλόγου (TLD) που πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Νοεμβρίου 2016 στην Ουάσινγκτον, του 80ού TLD που πραγματοποιήθηκε στις 2 και 3 Ιουνίου 2017 στη Βαλέτα, του 81ου TLD που πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2017 στην Ουάσινγκτον, και του 82ου TLD που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου 2018 στη Σόφια της Βουλγαρίας,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2015, με τίτλο «Το ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την ασφάλεια» (COM(2015)0185),

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, της 6ης Απριλίου 2016, με τίτλο «Κοινό πλαίσιο για την αντιμετώπιση υβριδικών απειλών: Απόκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (JOIN(2016)0018),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Επιτροπής και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, της 8ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κοινή δέσμη προτάσεων που εγκρίθηκαν από τα Συμβούλια της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στις 5 και 6 Δεκεμβρίου 2016, καθώς και τις εκθέσεις προόδου ως προς την εφαρμογή τους, της 14ης Ιουνίου και της 5ης Δεκεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΕΕ-ΝΑΤΟ του 2016,

–  έχοντας υπόψη την Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας των ΗΠΑ της 18ης Δεκεμβρίου 2017 και την Εθνική Αμυντική Στρατηγική των ΗΠΑ της 19ης Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διαβεβαίωσης (European Reassurance Initiative),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κλιματική διπλωματία, το οποίο εγκρίθηκε το 2015 από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού, την απόφαση 1/CP.21, την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών (CΟΡ21) της σύμβασης πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και την 11η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών, η οποία λογίζεται ως σύνοδος των συμβαλλομένων στο πρωτόκολλο του Κιότο μερών (CMP11) και πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίστηκαν από μια τρίτη χώρα, και των μέτρων που βασίζονται σ’ αυτούς ή απορρέουν από αυτούς(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τον ρόλο των περιφερειών και των πόλεων της ΕΕ στην υλοποίηση της Συμφωνίας του Παρισιού (COP 21) για την κλιματική αλλαγή, και ιδίως την παράγραφο 13(2),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, ιδίως το ψήφισμά του της 1ης Ιουνίου 2006 σχετικά με τη βελτίωση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ στο πλαίσιο Συμφωνίας Διατλαντικής Εταιρικής Σχέσης(3), το ψήφισμά του της 26ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την κατάσταση των διατλαντικών σχέσεων μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ(4), το ψήφισμά του της 17ης Νοεμβρίου 2011 σχετικά με τη διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ της 28ης Νοεμβρίου 2011(5), και το ψήφισμά του της 13ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τον ρόλο της ΕΕ στην προώθηση μιας ευρύτερης διατλαντικής εταιρικής σχέσης(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 22ας Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)(8),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ)(9),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών (UNRWA)(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0251/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι θεμελιωμένη σε ισχυρούς πολιτικούς, πολιτισμικούς, οικονομικούς και ιστορικούς δεσμούς, σε κοινές αξίες όπως η ελευθερία, η δημοκρατία, η προαγωγή της ειρήνης και της σταθερότητας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, καθώς και σε κοινούς στόχους, όπως η ευημερία, η ασφάλεια, οι ανοιχτές και ολοκληρωμένες οικονομίες, η κοινωνική πρόοδος και η εξάλειψη των αποκλεισμών, η βιώσιμη ανάπτυξη και η ειρηνική επίλυση των συγκρούσεων, και λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ είναι δημοκρατίες υπό κράτος δικαίου με λειτουργικά συστήματα ελέγχων και ισορροπιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική αυτή σχέση αντιμετωπίζει σημαντικό αριθμό προκλήσεων και διαταραχών βραχυπρόθεσμα, αλλά ότι τα μακροπρόθεσμα θεμελιώδη στοιχεία παραμένουν ισχυρά και ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ, ως ομοϊδεατών εταίρων, παραμένει καίριας σημασίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ, στηριζόμενες στην ισχυρή βάση των κοινών αξιών και αρχών τους, θα πρέπει να διερευνήσουν εναλλακτικούς τρόπους ενίσχυσης των διατλαντικών σχέσεων και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, χρησιμοποιώντας όλους τους διαθέσιμους διαύλους επικοινωνίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως νομοθέτες, το Κογκρέσο των ΗΠΑ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαδραματίζουν σημαντικούς και σημαίνοντες ρόλους στις δημοκρατίες μας και θα πρέπει να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες συνεργασίας τους για τη διαφύλαξη της δημοκρατικής, φιλελεύθερης και πολυμερούς τάξης και για την προώθηση της σταθερότητας και της συνέχειας στην ήπειρό μας και στον κόσμο·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε έναν παγκοσμιοποιημένο, σύνθετο και ολοένα πιο πολυπολικό κόσμο, η ΕΕ και οι ΗΠΑ πρέπει να διαδραματίζουν ηγετικούς, καίριους, εποικοδομητικούς ρόλους μέσω της ενίσχυσης και της στήριξης του διεθνούς δικαίου, της προώθησης και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αρχών και της από κοινού αντιμετώπισης περιφερειακών συγκρούσεων και παγκόσμιων προκλήσεων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ βρίσκονται ενώπιον μιας εποχής γεωπολιτικών αλλαγών και έχουν να αντιμετωπίσουν παρόμοιες πολύπλοκες απειλές, τόσο συμβατικές όσο και υβριδικές, οι οποίες προέρχονται από κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες από τον Νότο και από την Ανατολή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο είναι ολοένα και συχνότερες και πιο εξελιγμένες και ότι η συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ μέσω του ΝΑΤΟ μπορεί να συμπληρώσει τις προσπάθειες αμφοτέρων των μερών και να προστατεύσει την κρίσιμη άμυνα της κυβέρνησης και άλλες υποδομές πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απειλές αυτές απαιτούν διεθνή συνεργασία για την αντιμετώπισή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της άμυνας της ΕΕ, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ οφείλει ευγνωμοσύνη σε όλους τους Αμερικανούς που θυσίασαν τη ζωή τους για να εγγυηθούν την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατά τις συγκρούσεις στο Κοσσυφοπέδιο και στη Βοσνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ επιδιώκει σήμερα να κατοχυρώσει τη δική της ασφάλεια με την οικοδόμηση μεγαλύτερης στρατηγικής αυτονομίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ αποφάσισαν να περικόψουν τον προϋπολογισμό τους για τη διατήρηση της ειρήνης στο πλαίσιο του ΟΗΕ κατά 600 εκατομμύρια δολάρια·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια πιο απρόβλεπτη εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ δημιουργεί αυξανόμενη αβεβαιότητα στις διεθνείς σχέσεις και θα μπορούσε να αφήσει περιθώρια για την άνοδο άλλων φορέων στην παγκόσμια σκηνή, όπως η Κίνα, η πολιτική και οικονομική επιρροή της οποίας αυξάνεται παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές σημαντικές χώρες της Ασίας, που κάποτε είχαν στενότερους δεσμούς με τις ΗΠΑ, μετατοπίζονται προς την Κίνα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην πολυμερή συνεργασία και την προώθηση των κοινών αξιών, περιλαμβανομένων της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεθνής τάξη που βασίζεται σε κανόνες ωφελεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και την ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από αυτήν την άποψη, είναι υψίστης σημασίας η ΕΕ και οι ΗΠΑ να ενεργούν από κοινού και σε συνέργεια για την υποστήριξη μιας τάξης που είναι βασισμένη σε κανόνες και διασφαλίζεται από ισχυρούς, αξιόπιστους και αποτελεσματικούς υπερεθνικούς και διεθνείς οργανισμούς·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρική σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης υπήρξε ουσιαστική για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική τάξη και την τάξη ασφάλειας για περισσότερες από επτά δεκαετίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διατλαντική σχέση αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις και ότι ασκούνται όλο και περισσότερο πιέσεις σε πολλά ζητήματα μετά την εκλογή του Προέδρου Τραμπ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ, η πολιτική για το κλίμα έχει ενσωματωθεί στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας και έχουν ενισχυθεί οι δεσμοί μεταξύ της ενέργειας και του κλίματος, της ασφάλειας και των αναπτυξιακών στόχων και της μετανάστευσης, καθώς και του δίκαιου και του ελεύθερου εμπορίου·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη σε ένα βασιζόμενο σε κανόνες, ανοικτό και χωρίς διακρίσεις πολυμερές σύστημα εμπορίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ βρίσκεται στον πυρήνα του παγκόσμιου συστήματος εμπορίου ως το μόνο θεσμικό όργανο που μπορεί να εξασφαλίσει πραγματικά ισότιμους όρους ανταγωνισμού·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξουν τις προσδοκίες των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων να ενταχθούν στη διατλαντική κοινότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παράλληλα με την ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ, η συνεχιζόμενη δέσμευση των ΗΠΑ είναι εν προκειμένω καίριας σημασίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ευθύνη της ΕΕ να μεριμνά για τη δική της ασφάλεια σε ένα στρατηγικό περιβάλλον που έχει επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία έτη·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια στηρίζεται στη φιλοδοξία μιας κοινής στρατηγικής αυτονομίας, όπως αναγνωρίστηκε τον Ιούνιο του 2016 από τους 28 αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γενικό πλαίσιο βασισμένο σε κοινές αξίες

1.  υπενθυμίζει και τονίζει ότι η μακρόχρονη εταιρική σχέση και συμμαχία ΕΕ-ΗΠΑ βασίζεται και θα πρέπει να βασίζεται στην από κοινού υιοθέτηση και προώθηση κοινών αξιών, όπως αυτών της ελευθερίας, του κράτους δικαίου, της ειρήνης, της δημοκρατίας, της ισότητας, της πολυμερούς συνεργασίας που βασίζεται σε κανόνες, της οικονομίας της αγοράς, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της βιώσιμης ανάπτυξης και του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, καθώς και της συλλογικής ασφάλειας και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, κατά προτεραιότητα· τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ, που αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες συνεργασίας σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, προκειμένου να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι·

2.  επικροτεί τη συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο της Επιτροπής Γιούνκερ και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον στις 25 Ιουλίου 2018, καθώς σηματοδότησε τη βελτίωση των διμερών σχέσεων· επισημαίνει τη δήλωσή τους και την προθυμία τους να επιδιώξουν την αποκλιμάκωση των διατλαντικών σχέσεων στον τομέα του εμπορίου· υπενθυμίζει, υπό το πρίσμα αυτό, τον καταστροφικό αντίκτυπο των δασμολογικών κυρώσεων· ταυτόχρονα επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μια ευρεία και ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις εμπορικές συμφωνίες και την πολυμέρεια·

3.  επισημαίνει ότι η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι θεμελιώδης παράγοντας εγγύησης της παγκόσμιας σταθερότητας και έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο των προσπαθειών μας για τη διασφάλιση ειρήνης, ευημερίας και σταθερότητας στις κοινωνίες μας από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, καθώς και για τη δημιουργία ενός συστήματος πολυμερούς πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας και εμπορίου που βασίζεται σε κανόνες και αξίες· επαναβεβαιώνει ότι η σχέση ΕΕ-ΗΠΑ είναι στρατηγική και γνήσια και ότι ένας ισχυρός διατλαντικός δεσμός είναι προς το συμφέρον τόσο και των δύο μερών όσο και του κόσμου· θεωρεί ότι η υφιστάμενη μονόπλευρη πολιτική «πρώτα η Αμερική» βλάπτει τα συμφέροντα τόσο της ΕΕ όσο και των ΗΠΑ, υπονομεύει την αμοιβαία εμπιστοσύνη και μπορεί να έχει και ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια σταθερότητα και ευημερία· υπενθυμίζει το ενδιαφέρον της ΕΕ για την καλλιέργεια μακροχρόνιων, αμοιβαία επωφελών εταιρικών σχέσεων που βασίζονται σε κοινές αξίες και αρχές, οι οποίες υπερισχύουν των κερδών από βραχυπρόθεσμες συναλλαγές·

4.  υπογραμμίζει ότι η εταιρική σχέση υπερβαίνει κατά πολύ τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και εμπορίου με την αυστηρή έννοια του όρου, και περιλαμβάνει επίσης άλλα θέματα, όπως την (κυβερνο) ασφάλεια, τα οικονομικά, ψηφιακά και χρηματοπιστωτικά ζητήματα, την αλλαγή του κλίματος, την ενέργεια, τον πολιτισμό, καθώς και την επιστήμη και την τεχνολογία· τονίζει ότι τα ζητήματα αυτά συνδέονται στενά μεταξύ τους και θα πρέπει να εξετάζονται υπό το ίδιο γενικό πλαίσιο·

5.  εκφράζει την ανησυχία του για τις προσεγγίσεις που υιοθετούν οι ΗΠΑ όσον αφορά την αντιμετώπιση παγκόσμιων ζητημάτων και των περιφερειακών συγκρούσεων, από τότε που εξελέγη ο Πρόεδρος Τραμπ· τονίζει τη σημασία που έχουν για την ΕΕ οι διατλαντικές σχέσεις και ο διαρκής διάλογος, υπογραμμίζοντας τη σημασία των θεμάτων που φέρνουν κοντά την ΕΕ και τις ΗΠΑ· ζητεί σαφήνεια ως προς το κατά πόσον η διατλαντική μας σχέση, η οποία διαμορφώθηκε επί σειρά δεκαετιών, εξακολουθεί να έχει την ίδια σημασία για τους αμερικανούς εταίρους μας· τονίζει ότι το βασισμένο σε αξίες γενικό πλαίσιο της εταιρικής σχέσης μας είναι καθοριστικής σημασίας για τη στήριξη και την περαιτέρω ενίσχυση της αρχιτεκτονικής της παγκόσμιας οικονομίας και ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι τα ζητήματα που ενώνουν τις ΗΠΑ και την ΕΕ θα πρέπει εντέλει να έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από αυτά που τις χωρίζουν·

6.  τονίζει ότι σε ένα διεθνές σύστημα που επηρεάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από την αστάθεια και την αβεβαιότητα, η Ευρώπη είναι υπεύθυνη να εξασφαλίσει τη στρατηγική της αυτονομία για να αντιμετωπίσει την αύξηση των κοινών προκλήσεων· επιμένει, ως εκ τούτου, ότι είναι αναγκαίο οι ευρωπαϊκές χώρες να διατηρήσουν την ικανότητά τους να αποφασίζουν και να δρουν από μόνες τους για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους· υπενθυμίζει ότι η στρατηγική αυτονομία αποτελεί ταυτόχρονα δικαιολογημένη φιλοδοξία της Ευρώπης και στόχο προτεραιότητας που πρέπει να επικεντρώνεται στον βιομηχανικό τομέα, στον τομέα ανάπτυξης ικανοτήτων και στον επιχειρησιακό τομέα·

Ενίσχυση της εταιρικής σχέσης

7.  υπενθυμίζει τις μεγάλες δυνατότητες και τα στρατηγικά συμφέροντα της εν λόγω εταιρικής σχέσης τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την ΕΕ για τον σκοπό της επίτευξης αμοιβαίας ευημερίας και ασφάλειας και της ενίσχυσης μιας παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες, η οποία στηρίζει τους διεθνείς θεσμούς και τους παρέχει τα μέσα για τη βελτίωση της παγκόσμιας διακυβέρνησης· ζητεί την προώθηση του διαλόγου και της ενασχόλησής μας με όλα τα στοιχεία αυτής της εταιρικής σχέσης και σε όλα τα επίπεδα συνεργασίας, μεταξύ άλλων με τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών· επισημαίνει ότι οι αποφάσεις και οι ενέργειές μας έχουν αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και την αρχιτεκτονική ασφάλειας και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να δίνουν το παράδειγμα, καθώς και στα συμφέροντα αμφότερων των εταίρων·

8.  υπογραμμίζει τις ευθύνες των ΗΠΑ ως παγκόσμιας δύναμης, και καλεί τη διοίκηση των ΗΠΑ να υποστηρίξει τις κοινές βασικές αξίες που αποτελούν το θεμέλιο των διατλαντικών σχέσεων και να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και των άλλων διεθνών πράξεων που έχουν υπογραφεί ή κυρωθεί από τις ΗΠΑ·

9.  υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι οι σημαντικότεροι εταίροι ο ένας για τον άλλον σε έναν πολυπολικό κόσμο και ότι οι μονομερείς κινήσεις συντελούν μόνο στην αποδυνάμωση της διατλαντικής εταιρικής σχέσης, η οποία πρέπει να είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ ίσων, η οποία βασίζεται στον διάλογο και στοχεύει στην αποκατάσταση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης·

10.  εκφράζει τη λύπη του για τη μεγάλη καθυστέρηση στον διορισμό νέου πρέσβη των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά εκφράζει την ικανοποίησή του για την υποψηφιότητα του νέου πρέσβη και την επακόλουθη επιβεβαίωση από τη Γερουσία των ΗΠΑ στις 29 Ιουνίου 2018·

11.  επικρίνει έντονα τις δηλώσεις του νέου πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία, Richard Grenell, ο οποίος εξέφρασε τη φιλοδοξία του να ενισχύσει τους εθνικιστικούς λαϊκιστές σε όλη την Ευρώπη και υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των διπλωματών δεν είναι να στηρίζουν μεμονωμένες πολιτικές δυνάμεις, αλλά να προωθούν την αμοιβαία κατανόηση και συνεργασία· θεωρεί, επιπλέον, ότι οι δηλώσεις των αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ που εκφράζουν περιφρόνηση για την ΕΕ και στηρίζουν ξενοφοβικές και λαϊκιστικές δυνάμεις που επιδιώκουν να καταστρέψουν το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι εχθρικές και ασύμβατες με το πνεύμα της διατλαντικής εταιρικής σχέσης·

12.  καλεί την ΑΠ/ΥΕ, το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία, τον συντονισμό, τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής της ΕΕ έναντι των ΗΠΑ, προκειμένου να παρουσιαστεί η ΕΕ ως ενιαίος και αποτελεσματικός διεθνής παράγοντας με συνεκτικό μήνυμα·

13.  υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ αποτελούν σημαντικότατο εταίρο, λόγω της σύγκλισης των συμφερόντων άμυνας και ασφάλειας και των ισχυρών διμερών σχέσεων· ζητεί μια διάσκεψη κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ που θα διεξαχθεί το συντομότερο δυνατό σε μια προσπάθεια να υπερνικηθούν οι τρέχουσες προκλήσεις και να συνεχιστεί η συνεργασία επί ζητημάτων αμοιβαίου, παγκόσμιου και περιφερειακού ενδιαφέροντος·

14.  θεωρεί ότι η παρουσία αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων είναι σημαντική στις ευρωπαϊκές χώρες, όπου αυτό είναι απαραίτητο και σύμφωνο με την αδιάλειπτη εκπλήρωση των συμφωνημένων δεσμεύσεων·

15.  τονίζει ότι ο διαρθρωμένος και στρατηγικός διάλογος στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής σε διατλαντικό επίπεδο, με τη συμμετοχή και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Κογκρέσου των ΗΠΑ, αποτελεί βασικό στοιχείο της ενίσχυσης της διατλαντικής αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένης της συνεργασίας για την ασφάλεια, και ζητεί να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής στον διάλογο ΕΕ-ΗΠΑ·

16.  υπενθυμίζει την πρότασή του για τη δημιουργία ενός Διατλαντικού Πολιτικού Συμβουλίου (ΔΠΣ) για τη συστηματική διαβούλευση και τον συντονισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, του οποίου θα προΐστανται η ΑΠ/ΥΕ και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, και το οποίο θα στηρίζεται από τακτικές επαφές των πολιτικών διευθυντών·

17.  επιδοκιμάζει τη συνεχή και αδιάλειπτη εργασία του TLD για την ενίσχυση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ μέσω κοινοβουλευτικού διαλόγου και συντονισμού σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος· επαναλαμβάνει τη σημασία που έχουν οι επαφές και ο διάλογος μεταξύ των λαών στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων· ζητεί, συνεπώς, την εντατικοποίηση της δέσμευσης τόσο της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ όσο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επανεκκίνηση της διμερούς ομάδας της ΕΕ στο Κογκρέσο για το 115ο Συνέδριο, και ζητεί από το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EPLO) και την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ουάσινγκτον να συνεργάζονται στενότερα μαζί της·

18.  υπενθυμίζει ότι, τόσο στην ΕΕ όσο και στις ΗΠΑ, οι κοινωνίες μας είναι ισχυρές, καθώς βασίζονται στη φιλελεύθερη δημοκρατία και το κράτος δικαίου και στηρίζονται σε πληθώρα παραγόντων, στους οποίους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια, οι αποκεντρωμένοι φορείς και παράγοντες, διάφοροι πολιτικοί θεσμοί, οι επιχειρήσεις και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τα ελεύθερα και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, οι θρησκευτικές ομάδες, και οι ακαδημαϊκές και ερευνητικές κοινότητες· τονίζει ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε τους δεσμούς μεταξύ των δύο πλευρών του Ατλαντικού ώστε να προωθήσουμε τα πλεονεκτήματα και τη σημασία της διατλαντικής εταιρικής σχέσης μας σε διάφορα επίπεδα και στο σύνολο της ΕΕ και των ΗΠΑ, και όχι μόνο με επίκεντρο την Ανατολική και τη Δυτική Ακτή των ΗΠΑ· ζητεί να υλοποιηθούν, για τον σκοπό αυτόν, ενισχυμένα και ειδικά προγράμματα, με κατάλληλη χρηματοδότηση·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τον αναζωογονητικό ρόλο των σχέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και των ομοσπονδιακών πολιτειών και μητροπολιτικών περιοχών των ΗΠΑ όσον αφορά τη συνολική διατλαντική σχέση, ιδίως στις περιπτώσεις αδελφοποιήσεων· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, τη συνεργασία που υπάρχει με βάση το μνημόνιο Under2· καλεί τις ομοσπονδιακές πολιτείες των ΗΠΑ να ενισχύσουν τις επαφές τους με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ·

20.  τονίζει ότι οι πολιτιστικές ανταλλαγές μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων έχουν θεμελιώδη σημασία για την προώθηση και ανάπτυξη κοινών αξιών και για την οικοδόμηση γεφυρών μεταξύ των διατλαντικών εταίρων· ζητεί, συνεπώς, την ενίσχυση, την αύξηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε προγράμματα κινητικότητας για τους φοιτητές μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+·

21.  εκφράζει τον ιδιαίτερο θαυμασμό του για τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι αμερικανοί μαθητές που, σε αντίδραση προς τις πολυάριθμες τραγωδίες λόγω χρήσης πυροβόλων όπλων στα σχολεία, ζητούν πιο αυστηρούς νόμους για τα όπλα και κατά της επιρροής που ασκεί η National Rifle Association στη νομοθετική διαδικασία·

Κοινή αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων

22.  τονίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να διαδραματίζουν καίριους εποικοδομητικούς ρόλους μέσω της από κοινού αντιμετώπισης περιφερειακών συγκρούσεων και παγκόσμιων προκλήσεων με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου· τονίζει ότι η πολυμερής προσέγγιση στην οποία είναι βαθιά προσηλωμένη η Ευρώπη τίθεται ολοένα και περισσότερο σε αμφισβήτηση από τις στάσεις των ΗΠΑ και άλλων παγκόσμιων δυνάμεων· υπενθυμίζει τη σημασία της πολυμερούς προσέγγισης στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας, ως μέσου για την προώθηση των αξιών και του κράτους δικαίου, και στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προβλημάτων, και τονίζει ότι αυτά θα πρέπει να αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο των σχετικών διεθνών φόρουμ· εκφράζει, συνεπώς, την ανησυχία ότι οι πρόσφατες μονομερείς αποφάσεις των ΗΠΑ – η αποδέσμευση από σημαντικές διεθνείς συμφωνίες, η ανάκληση ορισμένων δεσμεύσεων, η υπονόμευση των διεθνών κανόνων, η αποχώρηση από διεθνή φόρουμ και η υποδαύλιση διπλωματικών και εμπορικών εντάσεων στο εμπόριο – ενδέχεται να αποκλίνουν από τις κοινές αυτές αξίες και να ασκήσουν πίεση και να υπονομεύσουν τη σχέση· ζητεί από την ΕΕ να επιδείξει ενότητα, αποφασιστικότητα και αναλογικότητα στις απαντήσεις της σε τέτοιου είδους αποφάσεις· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη της ΕΕ να αποφύγουν οποιαδήποτε δράση ή κίνηση που στοχεύει στην απόκτηση διμερών πλεονεκτημάτων εις βάρος μιας συνεκτικής κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης·

23.  σημειώνει ότι άλλες μεγάλες παγκόσμιες δυνάμεις, όπως η Ρωσία και η Κίνα, διαθέτουν ισχυρές πολιτικές και οικονομικές στρατηγικές, πολλές από τις οποίες ενδέχεται να είναι αντίθετες και να θέτουν σε κίνδυνο τις κοινές μας αξίες, τις διεθνείς μας δεσμεύσεις και τη διατλαντική σχέση καθ’ εαυτή· υπενθυμίζει ότι οι εξελίξεις αυτές καθιστούν ακόμη πιο ουσιώδη τη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ, προκειμένου να μπορούμε να εξακολουθήσουμε να στηρίζουμε τις κοινωνίες μας και να προωθούμε και να προστατεύουμε τα κοινά μας δικαιώματα, τις αρχές και τις αξίες μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να βελτιωθεί ο συντονισμός ΕΕ-ΗΠΑ για την εναρμόνιση και τη χάραξη κοινής πολιτικής κυρώσεων, ώστε να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά της·

24.  είναι της άποψης ότι η αντιμετώπιση των προσπαθειών της Ρωσίας να ασκήσει πίεση και επιρροή, να αποσταθεροποιήσει και να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες και τις δημοκρατικές επιλογές των δυτικών κοινωνιών απαιτεί κοινή διατλαντική αντίδραση· πιστεύει, συνεπώς, ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε συντονισμένες ενέργειες σε σχέση με τη Ρωσία, με τη συμμετοχή του ΝΑΤΟ, όπου ενδείκνυται· επισημαίνει με ανησυχία, στο πλαίσιο αυτό, τις δηλώσεις των προέδρων των ΗΠΑ και της Ρωσίας κατά τη συνάντησή τους της 16ης Ιουλίου 2018 στο Ελσίνκι· υπενθυμίζει τον σαφή κίνδυνο για τις δημοκρατίες μας που δημιουργείται από τις ψευδείς ειδήσεις, την παραπληροφόρηση και ιδίως τις πηγές κακόβουλων παρεμβάσεων· ζητεί την καθιέρωση ενός πολιτικού και κοινωνικού διαλόγου ώστε να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ ανωνυμίας και ευθύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης·

25.  υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια είναι πολύπλευρο και αλληλένδετο ζήτημα και ότι ο ορισμός της δεν καλύπτει μόνο στρατιωτικές πτυχές, αλλά και πτυχές του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του εμπορίου, του κυβερνοχώρου και των επικοινωνιών, της υγείας, της ανάπτυξης, της λογοδοσίας, της ανθρωπιστικής βοήθειας κ.λπ.· εμμένει στην άποψη ότι τα ζητήματα ασφάλειας πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω μιας ευρείας προσέγγισης· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει τη λύπη και τις ανησυχίες του για τις προτεινόμενες σημαντικές περικοπές στον προϋπολογισμό, για παράδειγμα όσον αφορά την οικοδόμηση κρατικών δομών του Αφγανιστάν, την αναπτυξιακή βοήθεια στην Αφρική και τις συνεισφορές των ΗΠΑ στα προγράμματα, τις επιχειρήσεις και τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών·

26.  υπογραμμίζει ότι μια, ισορροπημένη και αμοιβαία επωφελής, διατλαντική εμπορική συμφωνία θα έχει αντίκτυπο που θα υπερβαίνει κατά πολύ τις εμπορικές και οικονομικές πτυχές·

27.  δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να είναι ο κύριος εγγυητής για τη συλλογική άμυνα της Ευρώπης· χαιρετίζει την εκ νέου επιβεβαίωση της δέσμευσης των ΗΠΑ απέναντι στο ΝΑΤΟ και την ασφάλεια της Ευρώπης, και υπογραμμίζει ότι η εμβάθυνση της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ ενισχύει επίσης τη διατλαντική εταιρική σχέση·

28.  τονίζει τη σημασία της συνεργασίας, του συντονισμού και των συνεργειών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας· υπογραμμίζει τη σημασία της βελτίωσης των δαπανών για την άμυνα, και επιμένει εν προκειμένω ότι ο επιμερισμός των βαρών δεν θα πρέπει να εστιάζεται αποκλειστικά στις εισροές (τον στόχο του 2 % του ΑΕΠ για την άμυνα), αλλά και στις εκροές (ικανότητες που μετρούνται σε αναπτύξιμες, έτοιμες και βιώσιμες δυνάμεις)· υπενθυμίζει ότι αυτός ο αριθμητικός στόχος αντιπροσωπεύει, ωστόσο, την αυξανόμενη ανάληψη ευθύνης των Ευρωπαίων όσον αφορά την ασφάλειά τους, που καθίσταται απαραίτητη λόγω της επιδείνωσης του στρατηγικού τους περιβάλλοντος· επικροτεί το γεγονός ότι η άμυνα αποτελεί πλέον τομέα υψηλότερης προτεραιότητας για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, γεγονός που δημιουργεί μεγαλύτερη στρατιωτική αποτελεσματικότητα προς όφελος τόσο της ΕΕ όσο και του ΝΑΤΟ, και χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στο έδαφος της ΕΕ· δηλώνει ότι το ΝΑΤΟ εξακολουθεί να έχει ζωτική σημασία για τη συλλογική άμυνα της Ευρώπης και των συμμάχων της (άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον)· τονίζει ότι η ικανότητα του ΝΑΤΟ να εκτελεί τα καθήκοντά του εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της διατλαντικής σχέσης·

29.  καλεί την ΕΕ να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση με σκοπό την οικοδόμηση ικανοτήτων που θα διασφαλίζουν τη στρατηγική σημασία της ΕΕ στην άμυνα και την ασφάλεια, ιδίως με τη δημιουργία περισσότερων συνεργιών και αποδόσεων στον τομέα των αμυντικών δαπανών, της έρευνας, της ανάπτυξης, των προμηθειών, της συντήρησης και της εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών· τονίζει ότι η μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα της άμυνας σε επίπεδο ΕΕ ενισχύει την ευρωπαϊκή συνεισφορά στην ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο και κατ’ αυτό τον τρόπο προάγει επίσης τους στόχους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και ενισχύει τους διατλαντικούς μας δεσμούς· στηρίζει, κατά συνέπεια, τις πρόσφατες προσπάθειες να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική άμυνας, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και της νεοσυσταθείσας Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (PESCO)·

30.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το ξεκίνημα της PESCO και στηρίζει τα πρώτα έργα της, όπως η στρατιωτική κινητικότητα· υπογραμμίζει ότι η PESCO είναι κοινού ενδιαφέροντος τόσο για την ΕΕ όσο και για το ΝΑΤΟ και θα πρέπει να αποτελεί οδηγό περαιτέρω συνεργασίας μεταξύ των δύο οργανισμών στην ανάπτυξη ικανοτήτων και την εδραίωση ενός ενωσιακού πυλώνα στο ΝΑΤΟ, στο πλαίσιο κάθε εθνικού Συντάγματος·

31.  επαναλαμβάνει την ανάγκη να ενισχύσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ τη συνεργασία τους στους τομείς της κυβερνοασφάλειας και της κυβερνοάμυνας, συγκεκριμένα μέσω εξειδικευμένων οργανισμών και ομάδων εργασίας, όπως η ENISA, η Ευρωπόλ, η Interpol, οι μελλοντικές δομές PESCO και ΕΤΑ, ιδίως αντιμετωπίζοντας κυβερνοεπιθέσεις και προάγοντας από κοινού προσπάθειες για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και διαφανούς διεθνούς πλαισίου που καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα των πολιτικών κυβερνοασφάλειας, στηρίζοντας συγχρόνως τις θεμελιώδεις ελευθερίες· θεωρεί ζωτικής σημασίας να ενισχύσουν η ΕΕ και το ΝΑΤΟ την ανταλλαγή πληροφοριών προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίσημη επισήμανση της προέλευσης των κυβερνοεπιθέσεων και συνακόλουθα η επιβολή περιοριστικών κυρώσεων στους υπευθύνους των κυβερνοεπιθέσεων· υπογραμμίζει τη σημασία και τη θετική συμβολή της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Διαβεβαίωσης (European Reassurance Initiative) των ΗΠΑ για την ασφάλεια των κρατών μελών της ΕΕ·

32.  επισημαίνει ότι η αυξανόμενη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης και της νοημοσύνης των μηχανών απαιτεί ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ και ότι θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προαγωγή της συνεργασίας ανάμεσα σε αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες τεχνολογίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η σύμπραξη για την ανάπτυξη και την εφαρμογή χρησιμοποιείται με τον καλύτερο τρόπο·

33.  καλεί το Κογκρέσο των ΗΠΑ να συμπεριλάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πρόγραμμά του για την ανταλλαγή πληροφοριών που αφορούν τις απειλές στον κυβερνοχώρο μαζί με τα κοινοβούλια της Αυστραλίας, του Καναδά, της Νέας Ζηλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη για μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τη ρύθμιση των ψηφιακών πλατφορμών και την αύξηση του βαθμού υποχρέωσης λογοδοσίας στον οποίο υπόκεινται, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα της λογοκρισίας του δικτύου, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των δικαιωμάτων των κατόχων δικαιωμάτων, των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της έννοιας της δικτυακής ουδετερότητας· επαναλαμβάνει την ανάγκη συνεργασίας για την προώθηση ενός ανοικτού, διαλειτουργικού και ασφαλούς διαδικτύου, που θα διέπεται από ένα πολυσυμμετοχικό μοντέλο το οποίο προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου και την ελευθερία έκφρασης και τονώνει την οικονομική ευημερία και καινοτομία, με παράλληλο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και αποτροπή του δόλου, της απάτης και της κλοπής· ζητεί την ανάπτυξη κοινών προσπαθειών για την ανάπτυξη κανόνων και κανονισμών και την προώθηση της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου στον κυβερνοχώρο·

35.  επαναλαμβάνει ότι η δικτυακή ουδετερότητα κατοχυρώνεται στο δίκαιο της ΕΕ· εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών να αναστρέψει τους κανόνες δικτυακής ουδετερότητας· χαιρετίζει την πρόσφατη ψηφοφορία της Γερουσίας των ΗΠΑ για την αναστροφή αυτής της απόφασης· ζητεί από το Κογκρέσο των ΗΠΑ να τηρήσει την απόφαση της Γερουσίας, προκειμένου να διατηρήσει ένα ανοικτό και ασφαλές διαδίκτυο που δεν επιτρέπει την άνιση μεταχείριση του διαδικτυακού περιεχομένου·

36.  τονίζει την ανάγκη για κατάλληλες διαπραγματεύσεις αναφορικά με την τυποποίηση ιδίως στο πλαίσιο της όλο και ταχύτερης ανάπτυξης της τεχνολογίας, κυρίως στον τομέα της ΤΠ·

37.  τονίζει ότι ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των προσπαθειών καταπολέμησης της τρομοκρατίας από τις ΕΕ και την ΗΠΑ αποτελεί και η προστασία καίριων υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης κοινών προτύπων και της ενθάρρυνσης της συμβατότητας και διαλειτουργικότητας, καθώς και μια συνολική προσέγγιση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων μέσω συντονισμού σε περιφερειακά, πολυμερή και παγκόσμια φόρουμ και συνεργασίας στον τομέα της ανταλλαγής δεδομένων που σχετίζονται με τρομοκρατικές δραστηριότητες· επαναλαμβάνει την ανάγκη υποστήριξης μηχανισμών, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) και άλλα κοινά εγχειρήματα που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά και να έχουν αποτέλεσμα στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του εξτρεμισμού· υπενθυμίζει σε αμφότερα τα μέρη ότι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας πρέπει να συμμορφώνεται με το διεθνές δίκαιο και τις δημοκρατικές αξίες, με πλήρη σεβασμό των πολιτικών ελευθεριών και των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

38.  εκφράζει την ανησυχία του για τον πρόσφατο διορισμό της Gina Haspel ως διευθύντριας της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (CIA), δεδομένου του αρνητικού ιστορικού της στα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της εμπλοκής της στο πρόγραμμα παράδοσης και μυστικής κράτησης της CIA·

39.  εκφράζει τη μεγάλη ανησυχία του για την αναφερόμενη διάλυση εκ μέρους της κυβέρνησης των ΗΠΑ των ελάχιστων περιορισμών στο πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών, που αυξάνει τον κίνδυνο θυμάτων μεταξύ των αμάχων και παράνομων δολοφονιών, καθώς και για την έλλειψη διαφάνειας τόσο γύρω από το πρόγραμμα μη επανδρωμένων αεροσκαφών των ΗΠΑ όσο και γύρω από τη συνδρομή που παρέχεται από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ· καλεί τις ΗΠΑ και τα κράτη μέλη της ΕΕ να διασφαλίσουν ότι η χρήση οπλισμένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, και ότι θεσπίζονται ισχυρά δεσμευτικά πρότυπα που διέπουν την παροχή κάθε είδους συνδρομής για φονικές λειτουργίες μη επανδρωμένων αεροσκαφών·

40.  υπογραμμίζει την ανάγκη καταπολέμησης από την ΕΕ και τις ΗΠΑ της φοροαποφυγής και άλλων οικονομικών εγκλημάτων και διασφάλισης της διαφάνειας·

41.  ενθαρρύνει την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ειδικότερα στο πλαίσιο της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (TFTP), η οποία θα πρέπει να ενδυναμωθεί ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με χρηματοοικονομικές ροές που σχετίζονται με εξωτερικές παρεμβάσεις ή παράνομες επιχειρήσεις πληροφοριών· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν εντός του ΟΟΣΑ για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, θέτοντας διεθνείς κανόνες και πρότυπα για την αντιμετώπιση αυτού του παγκόσμιου προβλήματος· τονίζει ότι η συνεχής συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου έχει καθοριστική σημασία για τη βελτίωση της κοινής μας ασφάλειας, και καλεί τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν τη διμερή και πολυμερή συνεργασία στον τομέα αυτόν· υπενθυμίζει τη μερική κατάργηση του νόμου Dodd Frank, με αποτέλεσμα να έχει μειωθεί σε μεγάλο βαθμό η εποπτεία των αμερικανικών τραπεζών·

42.  υπογραμμίζει τις επίμονες αδυναμίες της ασπίδας προστασίας της ιδιωτικής ζωής όσον αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων· χαιρετίζει και υποστηρίζει τις προτροπές στον νομοθέτη των ΗΠΑ να προωθήσει ένα γενικό νόμο προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων· επισημαίνει ότι η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρώπη αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα και ότι στις ΗΠΑ δεν υπάρχει ρύθμιση παρεμφερής με τον νέο γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων της ΕΕ (GDPR)·

43.  υπενθυμίζει την ευρεία διατλαντική αλληλεγγύη ως αντίδραση στη δηλητηρίαση Skripal στο Salisbury, που οδήγησε στην αποπομπή Ρώσων διπλωματών από 20 κράτη μέλη της ΕΕ, τον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Νορβηγία και 5 κράτη υποψήφια για ένταξη στην ΕΕ·

44.  επαναλαμβάνει την ανησυχία του σχετικά με την απόρριψη από το Κογκρέσο, τον Μάρτιο του 2017, της απόφασης που υποβλήθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών σχετικά με την «Προστασία της ιδιωτικής ζωής των πελατών ευρυζωνικών και άλλων υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών», που πρακτικά απαλείφει τους κανόνες ευρυζωνικής ιδιωτικής ζωής που θα επέβαλλαν στους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου να λαμβάνουν τη ρητή συναίνεση των πελατών πριν από την πώληση ή την κοινοποίηση δεδομένων πλοήγησης στο δίκτυο ή άλλες ιδιωτικές πληροφορίες σε διαφημιστές και άλλες εταιρείες· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί ακόμα μία απειλή κατά των διασφαλίσεων της ιδιωτικής ζωής στις ΗΠΑ·

45.  υπενθυμίζει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη χώρα εκτός ΕΕ στον κατάλογο απαλλαγής θεώρησης της ΕΕ που δεν χορηγεί πρόσβαση χωρίς θεώρηση στους πολίτες όλων των κρατών μελών της ΕΕ· προτρέπει τις ΗΠΑ να εντάξουν τα πέντε θιγόμενα κράτη μέλη της ΕΕ (Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Πολωνία και Ρουμανία) στο πρόγραμμα απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης των ΗΠΑ το συντομότερο δυνατόν· υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή υποχρεούται από τη νομοθεσία να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη – για την προσωρινή αναστολή της απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τους υπηκόους τρίτων χωρών οι οποίες δεν έχουν άρει την υποχρέωση θεώρησης για τους πολίτες ορισμένων κρατών μελών της ΕΕ – εντός διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης των σχετικών κοινοποιήσεων, η οποία έληξε στις 12 Απριλίου 2016· καλεί την Επιτροπή να εγκρίνει την απαιτούμενη κατ' εξουσιοδότηση πράξη δυνάμει του άρθρου 265 ΣΛΕΕ·

46.  τονίζει ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί άμεσα να ενισχύει τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, την ευημερία, τη σταθερότητα, την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια των γειτόνων της με μη στρατιωτικά μέσα, ιδίως μέσω της εφαρμογής συμφωνιών σύνδεσης· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία τους και να συντονίσουν καλύτερα τις δράσεις, τα έργα και τις θέσεις τους στη γειτονία της ΕΕ, ιδίως την ανατολική και τη νότια· υπενθυμίζει ότι η αναπτυξιακή και ανθρωπιστική πολιτική της ΕΕ ανά τον κόσμο συμβάλλουν επίσης στην παγκόσμια ασφάλεια·

47.  επαινεί τη στρατηγική εστίαση και το άνοιγμα των ΗΠΑ στην περιοχή, και υπενθυμίζει ότι τα Βαλκάνια αποτελούν πρόκληση για την Ευρώπη και για την ασφάλεια της ηπείρου στο σύνολό της· καλεί, συνεπώς, τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε περαιτέρω κοινές προσπάθειες στα Δυτικά Βαλκάνια, ιδίως για την ενδυνάμωση του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας· συνιστά περισσότερες κοινές δράσεις, όπως μηχανισμούς καταπολέμησης της διαφθοράς και οικοδόμηση θεσμών, για την ύπαρξη μεγαλύτερης ασφάλειας, σταθερότητας, ανθεκτικότητας και οικονομικής ευημερίας στις χώρες της περιοχής, καθώς και τη συμβολή στην επίλυση μακρόχρονων ζητημάτων· έχει την άποψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να εγκαινιάσουν έναν νέο διάλογο σε υψηλό επίπεδο για τα Δυτικά Βαλκάνια, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ευθυγραμμίζονται οι στόχοι πολιτικής και τα προγράμματα βοήθειας, και, στη συνέχεια, να λάβουν σχετικά μέτρα·

48.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διαδραματίσουν πιο ενεργό και αποτελεσματικό ρόλο όσον αφορά την επίλυση της σύγκρουσης στο έδαφος της Ουκρανίας και να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες για την εξεύρεση μόνιμης ειρηνικής λύσης που να σέβεται την ενότητα, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας και να προβλέπει την επιστροφή της Χερσονήσου της Κριμαίας στην Ουκρανία, και να ενθαρρύνουν και να στηρίξουν τις διαδικασίες μεταρρύθμισης και την οικονομική ανάπτυξη στην Ουκρανία που πρέπει να συμμορφώνονται απολύτως με τις δεσμεύσεις της Ουκρανίας και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών· εκφράζει τη βαθύτατη απογοήτευσή του για την ακόμη μεγαλύτερη έλλειψη προόδου στην εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ και για την επιδείνωση της ασφάλειας και της ανθρωπιστικής κατάστασης στην ανατολική Ουκρανία· δηλώνει, συνεπώς, ότι οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας είναι ακόμη αναγκαίες και ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να συντονίσουν τις προσπάθειές τους με την ΕΕ· ζητεί τη στενότερη συνεργασία σε αυτό το ζήτημα μεταξύ της ΥΕ/ΑΠ και του ειδικού εντεταλμένου των ΗΠΑ στην Ουκρανία·

49.  υπενθυμίζει επίσης τη σημασία που έχει για την ΕΕ και τις ΗΠΑ η εξεύρεση λύσης στις «παγωμένες» συγκρούσεις στη Γεωργία και τη Μολδαβία·

50.  υπενθυμίζει ότι η διεθνής τάξη βασίζεται στην τήρηση των διεθνών συμφωνιών· εκφράζει τη λύπη του, στο πλαίσιο αυτό, για την απόφαση των ΗΠΑ να μην εγκρίνουν τα συμπεράσματα της συνόδου κορυφής της G7 στον Καναδά· επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στο διεθνές δίκαιο και τις οικουμενικές αξίες, και ειδικότερα στην υποχρέωση λογοδοσίας, στη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων και την ειρηνική επίλυση των διαφορών· υπογραμμίζει ότι η συνέπεια της στρατηγικής μας για τη μη διασπορά των πυρηνικών όπλων έχει κομβική σημασία για την αξιοπιστία μας ως βασικού παγκόσμιου παράγοντα και διαπραγματευτή· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συνεργαστούν για τη διευκόλυνση του πυρηνικού αφοπλισμού και της λήψης αποτελεσματικών μέτρων για τη μείωση του πυρηνικού κινδύνου·

51.  τονίζει ότι το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) με το Ιράν αποτελεί σημαντική πολυμερή συμφωνία και σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα της πολυμερούς διπλωματίας και της διπλωματίας της ΕΕ για την προώθηση της σταθερότητας στην περιοχή· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσει το ΚΟΣΔ με το Ιράν ως βασικό πυλώνα της διεθνούς αρχιτεκτονικής για τη μη διασπορά, το οποίο παρουσιάζει επίσης ενδιαφέρον για το ζήτημα της Βόρειας Κορέας, και ως καίριο στοιχείο για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής· επαναλαμβάνει την ανάγκη να αντιμετωπιστούν πιο αποφασιστικά οι ιρανικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τους βαλλιστικούς πυραύλους και την περιφερειακή σταθερότητα, ιδίως την εμπλοκή του Ιράν σε διάφορες διενέξεις στην περιοχή, και την κατάσταση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο Ιράν, οι οποίες είναι ξεχωριστές από το ΚΟΣΔ, στα σχετικά πλαίσια και φόρουμ· τονίζει ότι η διατλαντική συνεργασία στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών έχει ζωτική σημασία· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τις πολλαπλές εκθέσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), το Ιράν εκπληρώνει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο του ΚΟΣΔ· επικρίνει έντονα την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποχωρήσει μονομερώς από το ΚΟΣΔ και να επιβάλει εξωεδαφικά μέτρα για τις εταιρείες της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· τονίζει ότι η ΕΕ είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα συμφέροντά της, καθώς και αυτά των επιχειρήσεων και των επενδυτών της, από τις εξωεδαφικές επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων· χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, επικρίνει έντονα την απόφαση την απόφαση ενεργοποίησης του «κανονισμού αποκλεισμού» που στοχεύει στην προστασία των εμπορικών συμφερόντων της ΕΕ στο Ιράν από τον αντίκτυπο των εξωεδαφικών κυρώσεων των ΗΠΑ, και καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να λάβουν τυχόν περαιτέρω μέτρα που κρίνονται αναγκαία για τη διαφύλαξη του ΚΟΣΔ·

52.  εκφράζει την ανησυχία του για την πολιτική ασφάλειας και εμπορίου των ΗΠΑ στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία, συμπεριλαμβανομένου του πολιτικού κενού που απορρέει από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη σύμπραξη Trans-Pacific (TPP)· επαναλαμβάνει τη σημασία μιας εποικοδομητικής δέσμευσης από την πλευρά της ΕΕ στην Ανατολική και Νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού, και εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για την ενεργή εμπορική πολιτική της ΕΕ σε αυτό το μέρος του κόσμου και για τις πρωτοβουλίες της ΕΕ που σχετίζονται με την ασφάλεια, ιδίως όπως εκφράζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου για την ενισχυμένη συνεργασία της ΕΕ στον τομέα της ασφάλειας στην Ασία και με την Ασία, επίσης για λόγους πολιτικής και οικονομικής ισορροπίας·

53.  χαιρετίζει την έναρξη νέων διαλόγων υψηλού επιπέδου με τη Βόρεια Κορέα (ΛΔΚ) και την πρόσφατη διάσκεψη κορυφής στη Σιγκαπούρη στις 12 Ιουνίου 2018, υπενθυμίζει ότι οι συνομιλίες αυτές, που δεν έχουν επιδείξει ακόμη απτά και επαληθεύσιμα αποτελέσματα, αποσκοπούν στην ειρηνική επίλυση των εντάσεων και, ως εκ τούτου, στην προώθηση της περιφερειακής και παγκόσμιας ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας· υπογραμμίζει ότι, ταυτόχρονα, η διεθνής κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των ΗΠΑ, πρέπει να διατηρήσει την πίεση στη ΛΔΚ έως ότου προβεί σε αποπυρηνικοποίηση με αξιόπιστο τρόπο, κυρώνοντας τη Συνθήκη για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT) και επιτρέποντας στην προπαρασκευαστική επιτροπή της Συνθήκης για την πλήρη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBTΟ) και τον ΔΟΑΕ να τεκμηριώσουν την αποπυρηνικοποίησή της· εκφράζει ανησυχία όσον αφορά την ανεπαρκή πρόοδο της ΛΔΚ ως προς την αποπυρηνικοποίηση, που οδήγησε τον πρόεδρο Τραμπ να ακυρώσει, στις 24 Αυγούστου 2018, τις συζητήσεις που είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στη ΛΔΚ με τον υπουργό εξωτερικών Μάικ Πομπέο·

54.  υπενθυμίζει στις ΗΠΑ ότι δεν έχουν ακόμη κυρώσει τη συνθήκη για τη γενική απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών (CTBT), παρά το γεγονός ότι αποτελεί κράτος του παραρτήματος ΙΙ, η υπογραφή του οποίου είναι απαραίτητη για την έναρξη ισχύος της συνθήκης· επαναλαμβάνει την έκκληση της ΑΠ/ΥΕ με την οποία παροτρύνονται οι ηγέτες του κόσμου να κυρώσουν αυτή τη συνθήκη· ενθαρρύνει τις ΗΠΑ να κυρώσουν τη CTBT το συντομότερο δυνατόν και να στηρίξουν περαιτέρω τον Οργανισμό για τη Συνθήκη Πλήρους Απαγόρευσης των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBTO), πείθοντας τα υπόλοιπα κράτη που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ να κυρώσουν τη συνθήκη·

55.  επιμένει στην τήρηση του διεθνούς δικαίου της θάλασσας και σε ό,τι αφορά τη θάλασσα της Νότιας Κίνας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί τις ΗΠΑ να κυρώσουν τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS)·

56.  ζητεί την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για την ειρηνική επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων και του πολέμου δι’ αντιπροσώπων στη Συρία, καθώς η έλλειψη κοινής στρατηγικής υπονομεύει την ειρηνική επίλυση των διαφορών, και καλεί όλα τα μέρη και τους περιφερειακούς παράγοντες που εμπλέκονται στη σύγκρουση να απόσχουν από πράξεις βίας και από οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση· επιβεβαιώνει εκ νέου την υπεροχή της διαδικασίας της Γενεύης υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για την επίλυση της σύγκρουσης στη Συρία, σύμφωνα με το ψήφισμα 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που αποτέλεσε αντικείμενο διαπραγματεύσεων μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών με τη στήριξη βασικών διεθνών και περιφερειακών παραγόντων· ζητεί την πλήρη εφαρμογή και τον σεβασμό των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών που παραβιάζονται από τις χώρες που συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις της Αστάνα· ζητεί να καταβληθούν κοινές προσπάθειες για να εξασφαλιστεί πλήρης ανθρωπιστική πρόσβαση σε όσους έχουν ανάγκη, καθώς και για την ανεξάρτητη, αμερόληπτη, ενδελεχή και αξιόπιστη έρευνα και δίωξη όσων είναι υπεύθυνοι· ζητεί επίσης να υποστηριχθούν, μεταξύ άλλων, οι εργασίες του Διεθνούς, Αμερόληπτου και Ανεξάρτητου μηχανισμού (IIIM) για τα διεθνή εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί στην Αραβική Δημοκρατία της Συρίας από τον Μάρτιο του 2012·

57.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ υποστηρίζει την επανέναρξη μιας ουσιαστικής ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση Ανατολή προς την κατεύθυνση μιας λύσης που θα προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών, με βάση τα σύνορα του 1967, με ένα ανεξάρτητο, δημοκρατικό, βιώσιμο και όμορο προς το Ισραήλ παλαιστινιακό κράτος, το οποίο θα συνυπάρχει πλάι-πλάι με ένα ασφαλές κράτος του Ισραήλ και με τους άλλους γείτονές του σε συνθήκες ειρήνης και ασφάλειας, και τονίζει ότι πρέπει να αποφευχθεί κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες αυτές· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βαθιά του λύπη για τη μονομερή απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να μετακινήσει την πρεσβεία της από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ και να αναγνωρίσει επίσημα την πόλη ως πρωτεύουσα του Ισραήλ· υπογραμμίζει ότι το ζήτημα της Ιερουσαλήμ πρέπει να αποτελέσει μέρος μιας οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων· τονίζει ότι ο κοινός οδικός χάρτης θα πρέπει να ενισχυθεί, και επισημαίνει με έμφαση την ανάγκη την ανάγκη συντονισμού των ΗΠΑ με τους ευρωπαίους εταίρους τους όσον αφορά τις ειρηνευτικές τους προσπάθειες στη Μέση Ανατολή·

58.  συγχαίρει την UNRWA και το αφοσιωμένο προσωπικό της για το αξιοσημείωτο και απαραίτητο ανθρωπιστικό και αναπτυξιακό τους έργο προς όφελος των παλαιστίνιων προσφύγων (στη Δυτική Όχθη περιλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, στη Λωρίδα της Γάζας, στην Ιορδανία, στον Λίβανο και στη Συρία), το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιφέρειας· εκφράζει τη βαθιά του απογοήτευση για την απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να περικόψει τη χρηματοδότησή της προς την UNRWA, και απαιτεί να επανεξετάσουν οι ΗΠΑ την απόφαση αυτή· υπογραμμίζει τη σταθερή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Υπηρεσία, και προτρέπει τα κράτη μέλη της ΕΕ να παράσχουν συμπληρωματική χρηματοδότηση, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων της UNRWA·

59.  ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ προγραμμάτων της ΕΕ και των ΗΠΑ ανά τον κόσμο, τα οποία προάγουν τη δημοκρατία, την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, τις ελεύθερες και δίκαιες εκλογές και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών, των γυναικών και των φυλετικών και θρησκευτικών μειονοτήτων· τονίζει τη σημασία των αξιών της χρηστής διακυβέρνησης, της υποχρέωσης λογοδοσίας, της διαφάνειας και του κράτους δικαίου που στηρίζουν την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· επαναλαμβάνει την αταλάντευτη και σύμφωνη με τις αρχές της θέσης της ΕΕ εναντίον της θανατικής ποινής και τάσσεται υπέρ της καθολικής αναστολής της εκτέλεσης θανατικών ποινών ενόψει της παγκόσμιας κατάργησής τους· υπογραμμίζει την ανάγκη συνεργασίας για την αποτροπή των κρίσεων και την οικοδόμηση της ειρήνης, καθώς και για απόκριση σε καταστάσεις ανθρωπιστικών κρίσεων·

60.  επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινά συμφέροντα στην Αφρική, όπου αμφότερες πρέπει να συντονίσουν και να εντείνουν την υποστήριξή τους. σε τοπικό, περιφερειακό και πολυεθνικό επίπεδο, στη χρηστή διακυβέρνηση, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση της μετανάστευσης, την οικονομική διακυβέρνηση και τα θέματα ασφάλειας, καθώς και στην ειρηνική επίλυση των περιφερειακών συγκρούσεων, την καταπολέμηση της διαφθοράς, των παράνομων χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς και της βίας και της τρομοκρατίας· εκφράζει την άποψη ότι ο καλύτερος συντονισμός ΕΕ/ΗΠΑ, μεταξύ άλλων μέσω του ενισχυμένου πολιτικού διαλόγου και της εκπόνησης κοινών στρατηγικών για την Αφρική, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις απόψεις των περιφερειακών οργανισμών και υπο-περιφερειακών ομάδων, θα οδηγούσε σε πιο αποτελεσματική δράση και χρήση των πόρων·

61.  τονίζει τη σημασία των κοινών πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων και συμφερόντων ασφάλειας της ΕΕ και των ΗΠΑ, όσον αφορά τις οικονομικές πολιτικές χωρών όπως η Κίνα και η Ρωσία, και υπενθυμίζει ότι οι κοινές προσπάθειες, μεταξύ άλλων και στο επίπεδο του ΠΟΕ, θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως οι τρέχουσες ανισορροπίες στο παγκόσμιο εμπόριο και η κατάσταση στην Ουκρανία· καλεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να απόσχει από την περαιτέρω παρεμπόδιση του διορισμού των δικαστών στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ· τονίζει την ανάγκη στενότερης συνεργασίας για την αντιμετώπιση της στρατηγικής «Μια Ζώνη, Ένας Δρόμος» της Κίνας, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη της συνεργασίας για αυτό το ζήτημα μεταξύ της ΕΕ και του Τετραμερούς Διαλόγου για την Ασφάλεια (QUAD) ανάμεσα στις ΗΠΑ, την Ινδία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία·

62.  επισημαίνει την ανάγκη για καλύτερη συνεργασία όσον αφορά την πολιτική για την Αρκτική, ιδίως στο πλαίσιο του Αρκτικού Συμβουλίου, κυρίως διότι λόγω της κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να ανοίξουν νέες οδοί ναυσιπλοΐας και να καταστούν διαθέσιμοι φυσικοί πόροι·

63.  εμμένει στη θέση ότι η μετανάστευση είναι παγκόσμιο φαινόμενο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται μέσω της συνεργασίας, της σύμπραξης και της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ασφάλειας, αλλά και με τη διαχείριση των μεταναστευτικών οδών και την επιδίωξη μιας παγκόσμιας προσέγγισης σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, η οποία βασίζεται στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, ιδίως της Σύμβασης της Γενεύης του 1951 και του πρωτοκόλλου της του 1967· χαιρετίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί μέχρι στιγμής στον ΟΗΕ για την επίτευξη ενός παγκόσμιου συμφώνου για την ασφαλή, ομαλή και κανονική μετανάστευση, καθώς και για ένα παγκόσμιο σύμφωνο για τους πρόσφυγες, και εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση που έλαβαν οι ΗΠΑ τον Δεκέμβριο του 2017 να αποσυρθούν από τις συζητήσεις· ζητεί μια κοινή πολιτική για την καταπολέμηση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης·

64.  υποστηρίζει την ενισχυμένη συνεργασία ΕΕ-ΗΠΑ σε θέματα ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με αξιοποίηση του πλαισίου του Συμβουλίου Ενέργειας ΕΕ-ΗΠΑ· ως εκ τούτου, ανανεώνει την έκκλησή του για συνέχιση των συναντήσεων· ζητεί, επιπλέον, να αναπτυχθεί μεγαλύτερη συνεργασία όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της ενέργειας και τις νέες τεχνολογίες, καθώς και στενότερη συνεργασία για την προστασία της ενεργειακής υποδομής από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο· εμμένει στην ανάγκη συνεργασίας για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, και τονίζει ότι απαιτείται περαιτέρω διευκρίνιση για τον τρόπο συνέχισης του διαμετακομιστικού ρόλου της Ουκρανίας·

65.  τονίζει την ανησυχία του όσον αφορά τον αγωγό Nord Stream 2 και τον δυνητικά διχαστικό ρόλο του όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια και την αλληλεγγύη των κρατών μελών, και επικροτεί τη στήριξη των ΗΠΑ στην κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη·

66.  εκφράζει τη λύπη του για την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία του Παρισιού, αλλά χαιρετίζει τις συνεχείς προσπάθειες ατόμων, επιχειρήσεων, πόλεων και πολιτειών εντός των ΗΠΑ, που εξακολουθούν να εργάζονται για την εκπλήρωση της συμφωνίας του Παρισιού και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και επισημαίνει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία της ΕΕ με τους εν λόγω παράγοντες· σημειώνει ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μέρος της εθνικής στρατηγικής ασφαλείας των ΗΠΑ· επαναβεβαιώνει την προσήλωση της ΕΕ στη συμφωνία του Παρισιού και την Ατζέντα 2030 των Ηνωμένων Εθνών, και τονίζει την ανάγκη εφαρμογής τους προκειμένου να διασφαλιστεί η παγκόσμια ασφάλεια και να αναπτυχθεί μια πιο βιώσιμη οικονομία και κοινωνία, υπενθυμίζει δε ότι η στροφή προς μια πράσινη οικονομία περικλείει πολλές ευκαιρίες απασχόλησης και ανάπτυξης·

67.  ενθαρρύνει την περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας, των επιστημών και της τεχνολογίας, και ζητεί την ανανέωση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επιστήμη και την τεχνολογία·

Υπεράσπιση μιας εμπορικής τάξης βασισμένης σε κανόνες σε δύσκολους καιρούς

68.  σημειώνει ότι οι ΗΠΑ ήταν η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ και η δεύτερη μεγαλύτερη πηγή εισαγωγών της ΕΕ το 2017· επισημαίνει ότι υπάρχουν διαφορές όσον αφορά τα εμπορικά ελλείμματα και πλεονάσματα μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για το εμπόριο αγαθών, το εμπόριο υπηρεσιών, το ψηφιακό εμπόριο και τις άμεσες ξένες επενδύσεις· τονίζει ότι η σχέση μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων – ως η πιο ισχυρή σχέση στον κόσμο, που ανέκαθεν βασιζόταν σε κοινές αξίες – είναι μία από τις σημαντικότερες κινητήριες δυνάμεις της οικονομικής ανάπτυξης, του εμπορίου και της ευημερίας σε παγκόσμιο επίπεδο· επισημαίνει ακόμη ότι η ΕΕ έχει πλεόνασμα αγαθών ύψους 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο εμπόριο με τις ΗΠΑ· επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις της ΕΕ απασχολούν 4,3 εκατομμύρια εργαζόμενους στις ΗΠΑ·

69.  τονίζει ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι δύο βασικοί παράγοντες σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον που εξελίσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και ένταση, και ότι, δεδομένων των κοινών προκλήσεων, η ΕΕ και οι ΗΠΑ έχουν κοινό συμφέρον να συνεργαστούν και να συντονιστούν σε ζητήματα εμπορικής πολιτικής για να διαμορφώσουν το μελλοντικό πολυμερές εμπορικό σύστημα και τα παγκόσμια πρότυπα·

70.  επισημαίνει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει ο ΠΟΕ στο πλαίσιο του πολυμερούς συστήματος ως την καλύτερη επιλογή για την εξασφάλιση ενός ανοικτού, δίκαιου και βασισμένου σε κανόνες συστήματος, το οποίο θα λαμβάνει υπόψη και θα εξισορροπεί τα πολλά διαφορετικά συμφέροντα των μελών του· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει την περαιτέρω ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· υποστηρίζει το εγχείρημα που έχει αναλάβει η Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με τις ΗΠΑ ώστε να αντιμετωπιστούν θετικά και από κοινού οι τρέχουσες θεσμικές και συστημικές προκλήσεις·

71.  τονίζει τον ρόλο του ΠΟΕ στην επίλυση εμπορικών διαφορών· καλεί όλα τα μέλη του ΠΟΕ να εξασφαλίσουν την ορθή λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· εκφράζει εν προκειμένω την αποδοκιμασία του για την παρεμπόδιση, εκ μέρους των ΗΠΑ, του διορισμού νέων προσώπων για την πλήρωση των κενών θέσεων στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο, γεγονός που απειλεί την ίδια τη λειτουργία του συστήματος επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή και όλα τα μέλη του ΠΟΕ να διερευνήσουν τρόπους για να ξεπεραστεί αυτό το αδιέξοδο σχετικά με την ανανέωση των δικαστών στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να προβούν σε μεταρρύθμιση του συστήματος επίλυσης διαφορών· θεωρεί ότι τέτοιες μεταρρυθμίσεις θα μπορούσαν να στοχεύσουν στην εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου αποτελεσματικότητας και ανεξαρτησίας του συστήματος, παραμένοντας παράλληλα συμβατές με τις αξίες και τη γενική προσέγγιση που η ΕΕ υπερασπίζεται σε σταθερή βάση μετά την ίδρυση του ΠΟΕ, ιδίως δε με την προαγωγή του ελεύθερου και θεμιτού εμπορίου σε παγκόσμια βάση, στο πλαίσιο του κράτους δικαίου και της ανάγκης συμμόρφωσης όλων των μελών του ΠΟΕ με όλες τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο ΠΟΕ·

72.  ενώ εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ενδέκατη υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ (MC11) δεν είχε αποτέλεσμα, ωστόσο χαιρετίζει την υπογραφή της κοινής δήλωσης για την εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών στρέβλωσης της αγοράς και προστατευτισμού από τις ΗΠΑ, την ΕΕ και την Ιαπωνία, που επισημάνθηκε επίσης στη δήλωση της G20 του Ιουλίου του 2017· ζητεί περαιτέρω συνεργασία με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία στο θέμα αυτό, για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών όπως οι διακρίσεις, ο περιορισμός της πρόσβασης στην αγορά, το ντάμπινγκ και οι επιδοτήσεις·

73.  καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει ένα πρόγραμμα εργασιών με τις ΗΠΑ και άλλα μέλη του ΠΟΕ ώστε να καταργηθούν οι επιδοτήσεις που προκαλούν στρεβλώσεις στους τομείς του βαμβακιού και της αλιείας (ιδίως όσον αφορά την παράνομη, λαθραία και άναρχη αλιεία (ΠΛΑ))· ζητεί συνεργασία για την προώθηση του πολυμερούς θεματολογίου σχετικά με νέα ζητήματα, όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο, το ψηφιακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένης της ψηφιακής ανάπτυξης, η διευκόλυνση των επενδύσεων, το εμπόριο και το περιβάλλον, και το εμπόριο και το φύλο, καθώς και για την προώθηση ειδικών πολιτικών για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΜΜΕ) στην παγκόσμια οικονομία·

74.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να προωθήσουν τη συνεργασία σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την ενίσχυση των διεθνών συμφωνιών στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων, και ιδίως της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις (ΣΔΣ)·

75.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκοπό την επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πολυμερή συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA) και τη συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)·

76.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να συγκεντρώσουν πόρους για την καταπολέμηση των αθέμιτων εμπορικών πολιτικών και πρακτικών, τηρώντας τους πολυμερείς κανόνες και τη διαδικασία επίλυσης διαφορών στο πλαίσιο του ΠΟΕ και αποφεύγοντας τις μονομερείς ενέργειες, δεδομένου ότι είναι επιζήμιες για όλες τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας στις οποίες αναπτύσσουν τις δραστηριότητές τους οι εταιρείες της ΕΕ και των ΗΠΑ· εκφράζει τη βαθιά του λύπη για την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπορικό σύστημα, που οφείλεται στη χρήση μέσων και εργαλείων πολιτικής από τις ΗΠΑ (π.χ. ενότητα 232 του 1962, ενότητα 301 του 1974), τα οποία δημιουργήθηκαν πριν από την ίδρυση του ΠΟΕ και τη θέσπιση του συστήματος επίλυσης διαφορών του· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο δυνάμει της ενότητας 232 δεν μπορεί να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα της εθνικής ασφάλειας, και καλεί τις ΗΠΑ να χορηγήσουν στην ΕΕ και σε άλλους συμμάχους πλήρη και μόνιμη εξαίρεση από τα μέτρα· καλεί την Επιτροπή να απαντήσει αποφασιστικά, σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν οι εν λόγω δασμοί ως μέσο για να περιοριστούν οι εξαγωγές της ΕΕ· τονίζει επίσης ότι οποιεσδήποτε κυρώσεις με τη μορφή αντίμετρων ενδέχεται να επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα ευρωπαϊκά αγαθά μετά τη δημοσίευση της έκθεσης συμμόρφωσης του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου στο πλαίσιο της προσφυγής των ΗΠΑ κατά της ΕΕ σχετικά με μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο μεγάλων αεροσκαφών πολιτικής αεροπορίας δεν θα ήταν νόμιμες, δεδομένου ότι 204 από τα 218 αιτήματα που υπέβαλαν οι ΗΠΑ απορρίφθηκαν από τον ΠΟΕ, ενώ εξακολουθεί να αναμένεται μία ακόμα έκθεση σχετικά με τη συναφή υπόθεση κατά των παράνομων επιδοτήσεων των ΗΠΑ·

77.  λαμβάνει υπό σημείωση τη συνέχιση της διμερούς συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ σε ένα ευρύ φάσμα ρυθμιστικών ζητημάτων, όπως αποδεικνύεται από την πρόσφατα συναφθείσα διμερή συμφωνία για τα μέτρα προληπτικής εποπτείας όσον αφορά την ασφάλιση και την αντασφάλιση ή την αμοιβαία συμφωνία για την αναγνώριση των επιθεωρήσεων των παρασκευαστών φαρμάκων· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να σεβαστούν πλήρως τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτήν τη διαδικασία·

78.  τονίζει την καίρια σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας για τις οικονομίες της ΕΕ και των ΗΠΑ· καλεί αμφότερα τα μέρη να υποστηρίξουν την έρευνα και την καινοτομία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, εξασφαλίζοντας υψηλά επίπεδα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, και εξασφαλίζοντας επίσης ότι όσοι δημιουργούν καινοτόμα προϊόντα υψηλής ποιότητας θα μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν·

79.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά για τις ΜΜΕ που εξάγουν στις ΗΠΑ και στην ΕΕ, μέσω της ενίσχυσης της διαφάνειας σχετικά με τους υφιστάμενους κανόνες και του ανοίγματος της αγοράς σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, για παράδειγμα μέσω της δημιουργίας διαδικτυακής πύλης για τις ΜΜΕ·

80.  τονίζει τη σημασία που έχει η αγορά των ΗΠΑ για τις ΜΜΕ της ΕΕ· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν τις δυσανάλογες επιπτώσεις που έχουν στις ΜΜΕ οι δασμολογικοί, μη δασμολογικοί και τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο, σε αμφότερες τις πλευρές του Ατλαντικού, καλύπτοντας όχι μόνο μια μείωση των δασμών αλλά και μια απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών και ενδεχομένως νέους μηχανισμούς, με στόχο την παροχή συνδρομής στις ΜΜΕ ώστε να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές σχετικά με αγοραπωλησίες στις αγορές της ΕΕ και των ΗΠΑ·

81.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ, στο πλαίσιο της διμερούς τους συνεργασίας, να αποφύγουν τον φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ τους, καθώς το μόνο αποτέλεσμα που θα είχε κάτι τέτοιο θα ήταν να οδηγήσει στη μείωση των επενδύσεων σε αμφότερες τις οικονομίες·

82.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα πλαίσιο για το ψηφιακό εμπόριο, το οποίο θα συνάδει με τα υφιστάμενα νομικά πλαίσια και τις συμφωνίες, τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των δεδομένων και τους κανόνες περί προστασίας του απορρήτου των δεδομένων κάθε πλευράς, που έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα των υπηρεσιών· τονίζει, εν προκειμένω, ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεργαστούν για να ενθαρρύνουν τρίτες χώρες να υιοθετήσουν παρόμοια υψηλά πρότυπα για την προστασία των δεδομένων·

83.  απευθύνει έκκληση στην ΕΕ και τις ΗΠΑ να εντείνουν τη συνεργασία στον τομέα της αλλαγής του κλίματος· καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να αξιοποιήσουν τρέχουσες και μελλοντικές εμπορικές διαπραγματεύσεις σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να διασφαλιστεί η εφαρμογή των διεθνώς συμφωνηθέντων προτύπων, όπως η συμφωνία του Παρισιού, για την προώθηση του εμπορίου φιλικών προς το περιβάλλον αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνολογίας, και για την εξασφάλιση της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης, με μια σαφή και συντονισμένη διεθνή εμπορική ατζέντα, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης·

84.  πιστεύει ότι οι διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη νέα συμφωνία σχετικά με τις εμπορικές και επενδυτικές σχέσεις ΕΕ-ΗΠΑ δεν γίνεται να διεξαχθούν ούτε υπό πίεση ούτε υπό καθεστώς απειλών, και ότι μόνο μια ευρεία, φιλόδοξη, ισορροπημένη και συνολική συμφωνία που θα καλύπτει όλους τους τομείς του εμπορίου θα είναι προς το συμφέρον της ΕΕ· σημειώνει, εν προκειμένω, ότι η ενδεχόμενη δημιουργία ενός ειδικού και μόνιμου μηχανισμού συνεργασίας στους τομείς της θέσπισης κανονιστικών ρυθμίσεων και της διαβούλευσης θα μπορούσε να αποδειχθεί επωφελής· ζητεί από την Επιτροπή να αρχίσει εκ νέου τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ υπό τις κατάλληλες συνθήκες·

85.  επισημαίνει ότι οι εμπορικές ροές απαιτούν όλο και περισσότερο νέους, ταχύτερους και ασφαλέστερους τρόπους διασυνοριακής μεταφοράς αγαθών και υπηρεσιών· ζητεί από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, ως βασικούς εμπορικούς εταίρους, να συνεργαστούν για την εξεύρεση σχετικών με το εμπόριο λύσεων ψηφιακής τεχνολογίας με σκοπό τη διευκόλυνση του εμπορίου·

86.  υπενθυμίζει τη σημασία του σημερινού διαλόγου και της τρέχουσας συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας· αναγνωρίζει τον ρόλο των προσπαθειών της ΕΕ και των ΗΠΑ στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας ως βασικών μοχλών γνώσης και οικονομικής ανάπτυξης, και υποστηρίζει, επίσης, τη συνέχιση και επέκταση της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ για την επιστήμη και την τεχνολογία μετά το 2018, με στόχο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και των νέων αναδυόμενων τεχνολογιών, την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, βιώσιμου εμπορίου και οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς·

87.  συμμερίζεται τις ανησυχίες των ΗΠΑ σχετικά με την παγκόσμια πλεονάζουσα ικανότητα παραγωγής χάλυβα· εκφράζει τη λύπη του, παράλληλα, διότι τα μονομερή μέτρα που δεν συμβαδίζουν με τον ΠΟΕ δεν μπορούν παρά να υπονομεύσουν την ακεραιότητα μιας βασισμένης σε κανόνες εμπορικής τάξης· υπογραμμίζει ότι ακόμη και μια μόνιμη απαλλαγή της ΕΕ από δασμούς των ΗΠΑ δεν μπορεί να νομιμοποιήσει τη λήψη τέτοιων μέτρων· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την καταπολέμηση της πλεονάζουσας ικανότητας παραγωγής χάλυβα στο πλαίσιο του παγκόσμιου φόρουμ της G20, ούτως ώστε να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό της πολυμερούς δράσης· εκφράζει εκ νέου την πεποίθησή του ότι η ανάληψη κοινών και συντονισμένων δράσεων στο πλαίσιο των βασισμένων σε κανόνες εμπορικών συστημάτων συνιστά τον καλύτερο τρόπο για την επίλυση αυτών των παγκόσμιων προβλημάτων·

88.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό για την ΕΕ και τις ΗΠΑ να εξετάσουν, με συντονισμένο και εποικοδομητικό τρόπο, το ζήτημα του αναγκαίου εκσυγχρονισμού του ΠΟΕ, με σκοπό να καταστεί πιο αποτελεσματικός, διαφανής και υπαγόμενος σε δημοκρατικό έλεγχο, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι θα ενσωματωθούν σε ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικασία εκπόνησης διεθνών εμπορικών κανόνων και πολιτικών η διάσταση του φύλου, η κοινωνική και η περιβαλλοντική διάσταση και η διάσταση που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

89.  επισημαίνει ότι η ΕΕ αποτελεί αντιπροσωπευτικό παράδειγμα μιας υγιούς οικονομίας της αγοράς χωρίς στρεβλώσεις και ανοικτού δίκαιου εμπορίου βασισμένου σε αξίες και κανόνες· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του για τη στρατηγική που εφαρμόζει η Επιτροπή ως απάντηση στη σημερινή εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες του πολυμερούς εμπορικού συστήματος· απευθύνει έκκληση για ενότητα μεταξύ όλων των κρατών μελών της ΕΕ και ζητεί από την Επιτροπή να αναπτύξει μια κοινή προσέγγιση για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διατηρείται η ενότητα των κρατών μελών της ΕΕ στο ζήτημα αυτό, δεδομένου ότι οι κοινές δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής και της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο, καθώς και σε διμερές επίπεδο με τις ΗΠΑ, έχουν αποδειχθεί πολύ πιο αποτελεσματικές από οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία έχει αναληφθεί από μεμονωμένα κράτη μέλη· επαναλαμβάνει ότι η ΕΕ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες για εμπορικά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των κανόνων του πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

90.  εκφράζει τη λύπη του για την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από το κοινό ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης (ΚΟΣΔ) και για τις επιπτώσεις που θα έχει η απόφαση αυτή στις επιχειρήσεις της ΕΕ που δραστηριοποιούνται στο Ιράν· υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες της ΕΕ που αποβλέπουν στη διαφύλαξη των συμφερόντων των εταιρειών της ΕΕ που επενδύουν στο Ιράν, και ιδίως την απόφαση της Επιτροπής να ενεργοποιήσει τις απαγορευτικές διατάξεις, γεγονός που καταδεικνύει την προσήλωση της ΕΕ στο ΚΟΣΔ· πιστεύει ότι οι ίδιες διατάξεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν όπου κρίνεται σκόπιμο·

91.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να ενισχύσουν τη συνεργασία και τις προσπάθειες εφαρμογής και επέκτασης των συστημάτων δέουσας επιμέλειας για τις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να ενισχυθεί η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, μεταξύ άλλων και στον τομέα του εμπορίου ορυκτών και μετάλλων από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις·

92.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετέχουν πλέον στις προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος· ως προς αυτό, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο σημαντικότερος εισαγωγέας τροπαίων από κυνήγι ελέφαντα, εκφράζει αποδοκιμασία για την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να άρει την απαγόρευση στις εισαγωγές τέτοιων τροπαίων από ορισμένες αφρικανικές χώρες, μεταξύ άλλων από τη Ζιμπάμπουε και τη Ζάμπια·

93.  καλεί την ΕΕ και τις ΗΠΑ να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τη διατλαντική κοινοβουλευτική συνεργασία, η οποία αναμένεται να οδηγήσει στην ενίσχυση και τη διεύρυνση του πολιτικού πλαισίου για τη βελτίωση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ·

94.  εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα ενδέχεται να καταλήξουν σε μια συμφωνία που δεν θα είναι πλήρως συμβατή με τον ΠΟΕ και η οποία θα μπορούσε επίσης να υπονομεύσει τα συμφέροντά μας και να επισκιάσει τις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη για μια συνολικότερη συμφωνία με τους βασικούς εμπορικούς εταίρους μας, δεδομένων των κοινών συμφερόντων που έχουμε σε ολόκληρο τον κόσμο·

o
o   o

95.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην ΕΥΕΔ, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υποψηφίων προς ένταξη χωρών, στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, καθώς και στη Γερουσία και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.

(1) ΕΕ L 309 της 29.11.1996, σ. 1.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0068.
(3) ΕΕ C 298 E της 8.12.2006, σ. 226.
(4) ΕΕ C 117 E της 6.5.2010, σ. 198.
(5) ΕΕ C 153 E της 31.5.2013, σ. 124.
(6) ΕΕ C 65 της 19.2.2016, σ. 120.
(7) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0435.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0492.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0042.


Η κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας
PDF 246kWORD 100k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-Κίνας (2017/2274(INI))
P8_TA(2018)0343A8-0252/2018

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας στις 6 Μαΐου 1975,

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας που δρομολογήθηκε το 2003,

–  έχοντας υπόψη το βασικό νομικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις με την Κίνα, ήτοι την συμφωνία εμπορικής και οικονομικής συνεργασίας ΕΟΚ-Κίνας(1), η οποία υπεγράφη τον Μάιο του 1985 και καλύπτει τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις και το πρόγραμμα συνεργασίας ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το στρατηγικό θεματολόγιο συνεργασίας για το 2020 μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας, το οποίο συμφωνήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τον διαρθρωμένο πολιτικό διάλογο ΕΕ-Κίνας που θεσπίστηκε επίσημα το 1994 και τον υψηλού επιπέδου στρατηγικό διάλογο επί στρατηγικών θεμάτων και θεμάτων εξωτερικής πολιτικής, που θεσπίσθηκε το 2010, και ιδίως τον 5ο και τον 7ο υψηλού επιπέδου στρατηγικό διάλογο, οι οποίοι διεξήχθησαν στο Πεκίνο στις 6 Μαΐου 2015 και στις 19 Απριλίου 2017 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη νέας συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας, οι οποίες άρχισαν το 2007,

–  έχοντας υπόψη τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας, οι οποίες ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2014,

–  έχοντας υπόψη τη 19η διάσκεψη κορυφής ΕΕ-Κίνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η και 2α Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν στις 22 Ιουνίου 2016 η Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας με θέμα «Στοιχεία για μια νέα στρατηγική της ΕΕ με την Κίνα» (JOIN(2016)0030),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την Κίνα,

–  έχοντας υπόψη την κοινή έκθεση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 24ης Απριλίου 2018, με θέμα «Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ: Ετήσια έκθεση 2017» (JOIN(2018)0007),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ στην Ανατολική Ασία,

–  έχοντας υπόψη την έγκριση του νέου νόμου περί εθνικής ασφάλειας από τη Διαρκή Επιτροπή του Εθνικού Λαϊκού Κογκρέσου της Κίνας την 1η Ιουλίου 2015,

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της 26ης Μαΐου 2015 σχετικά με τη στρατιωτική στρατηγική της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τον διάλογο ΕΕ-Κίνας σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος δρομολογήθηκε το 1995, και τον 35ο γύρο του διαλόγου αυτού, ο οποίος διεξήχθη στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Ιουνίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τους πάνω από 60 τομεακούς διαλόγους μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη την καθιέρωση του διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας, τον Φεβρουάριο του 2012, ο οποίος εντάσσει όλες τις κοινές πρωτοβουλίες ΕΕ-Κίνας στον εν λόγω τομέα,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000(2), και τη συμφωνία εταιρικής σχέσης στους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, η οποία υπογράφηκε στις 20 Μαΐου 2009,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα, που τέθηκαν σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τον ενεργειακό διάλογο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Κίνας,

–  έχοντας υπόψη τις συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης ΕΕ-Κίνας,

–  έχοντας υπόψη το 19ο Εθνικό Συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, το οποίο διεξήχθη από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τον «φορολογικό νόμο περί προστασίας του περιβάλλοντος» που δημοσιεύθηκε από το Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο τον Δεκέμβριο του 2016 και τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης έχει δηλώσει ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες έχουν αντίκτυπο στις εθνικές και διεθνείς μεταναστευτικές ροές, καθώς οι άνθρωποι εγκαταλείπουν τόπους όπου επικρατούν σκληρές ή επιδεινούμενες συνθήκες συνεπεία της επιταχυνόμενης κλιματικής αλλαγής(3),

–  έχοντας υπόψη το Έτος Τουρισμού 2018 ΕΕ-Κίνας, που εγκαινιάστηκε στη Βενετία στις 19 Ιανουαρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Foreign Correspondents’ Club of China (FCCC) σχετικά με τις συνθήκες εργασίας, η οποία εκδόθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2018 και φέρει τον τίτλο «Access Denied – Surveillance, harassment and intimidation as reporting conditions in China deteriorate» (Άρνηση πρόσβασης – Η παρακολούθηση, η παρενόχληση και ο εκφοβισμός, καθώς οι συνθήκες αναφοράς πληροφοριών στην Κίνα επιδεινώνονται),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της ΕΕ - σημείο 4 που εκδόθηκε κατά την 37η σύνοδο του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Μαρτίου 2018 με τίτλο «Κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που απαιτεί την προσοχή του Συμβουλίου»,

–  έχοντας υπόψη την 41η διακοινοβουλευτική συνεδρίαση ΕΚ-Κίνας, η οποία διεξήχθη στο Πεκίνο τον Μάιο του 2018,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του σχετικά με την Κίνα, ειδικότερα της 2ας Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την εξωτερική πολιτική της ΕΕ έναντι των χωρών BRICS και άλλων αναδυομένων δυνάμεων: στόχοι και στρατηγικές(4), της 23ης Μαΐου 2012 σχετικά με την ΕΕ και την Κίνα: ανισορροπία στο εμπόριο;(5), της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με την πυρηνική απειλή και τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας(6), της 5ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με πλαίσιο για τις πολιτικές που αφορούν το κλίμα και την ενέργεια με χρονικό ορίζοντα το έτος 2030(7), της 17ης Απριλίου 2014 σχετικά με την κατάσταση στη Βόρεια Κορέα(8), της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη Βόρεια Κορέα(9), και της 13ης Δεκεμβρίου 2017 σχετικά με την ετήσια έκθεση για την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΕΠΠΑ)(10),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(11), της 5ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με το εμπόριο και τις οικονομικές σχέσεις με την Κίνα(12), της 14ης Μαρτίου 2013 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(13), της 9ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ΕΕ-Κίνας για μια διμερή επενδυτική συμφωνία(14) και σχετικά με τις εμπορικές σχέσεις ΕΕ-Ταϊβάν(15), και της 16ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Κίνας(16), και τη σύστασή του της 13ης Δεκεμβρίου 2017 προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, σχετικά με το Χονγκ Κονγκ, 20 χρόνια μετά την παράδοσή του(17),

–  έχοντας υπόψη το ψηφίσματά του που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το Θιβέτ, ειδικότερα τις αυτοπυρπολήσεις γυναικών και ανδρών μοναχών(18), της 14ης Ιουνίου 2012 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ(19), της 12ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την αφαίρεση οργάνων στην Κίνα(20), της 15ης Δεκεμβρίου 2016 σχετικά με τις υποθέσεις της Θιβετιανής Βουδιστικής Ακαδημίας Λαρούνγκ Γκαρ και του Ιλχάμ Τόχτι(21), της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις συνόδους του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ το 2017(22), της 6ης Ιουλίου 2017 σχετικά με τις περιπτώσεις των βραβευθέντων με το βραβείο Νόμπελ Liu Xiaobo και Lee Ming-che(23) και της 18ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με τις υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh και Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi(24),

–  έχοντας υπόψη το εμπάργκο όπλων που επέβαλε η ΕΕ μετά την πάταξη της εξέγερσης στην πλατεία Τιεν Αν Μεν τον Ιούνιο του 1989, όπως υποστηρίχθηκε από το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ(25),

–  έχοντας υπόψη τους εννέα γύρους συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν από το 2002 έως το 2010 μεταξύ υψηλόβαθμων εκπροσώπων της κινεζικής κυβέρνησης και του Δαλάι Λάμα, τη Λευκή Βίβλο της Κίνας για το Θιβέτ με τίτλο «Η πορεία του Θιβέτ προς την ανάπτυξη καθοδηγείται από μια ακαταμάχητη ιστορική δίνη», η οποία δημοσιεύτηκε από το Γραφείο Πληροφοριών του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας στις 15 Απριλίου 2015, καθώς και το μνημόνιο του 2008 και το υπόμνημα του 2009 για την πραγματική αυτονομία, που υποβλήθηκαν από τους εκπροσώπους του 14ου Δαλάι Λάμα,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0252/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η 19η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Κίνας το 2017 προώθησε μια διμερή στρατηγική εταιρική σχέση, η οποία έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, και επεσήμανε τις κοινές δεσμεύσεις για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων, κοινών απειλών κατά της ασφάλειας και την προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους η εποικοδομητική συνεργασία θα μπορούσε να φέρει αμοιβαία οφέλη, μεταξύ άλλων και σε διεθνή φόρα, όπως τα Ηνωμένη Έθνη και η Ομάδα των 20 (G20)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και η Κίνα έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εντείνουν τη συνεργασία όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού του 2015 για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τη μείωση των ορυκτών καυσίμων, την προώθηση της καθαρής ενέργειας και τη μείωση της ρύπανσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η περαιτέρω συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των δύο πλευρών σε αυτό τον τομέα είναι απαραίτητα ζητούμενα, μεταξύ άλλων στους τομείς της έρευνας και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει εγκρίνει ένα σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών άνθρακα που βασίζεται στα ΣΕΔΕ της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το όραμα της ΕΕ για πολυμερή διακυβέρνηση θεμελιώνεται στην βασισμένη σε κανόνες τάξη και σε παγκόσμιες αξίες όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου, η διαφάνεια και η λογοδοσία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο τρέχον γεωπολιτικό πλαίσιο, έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ η προώθηση της πολυμερούς προσέγγισης και ενός βασισμένου σε κανόνες συστήματος· λαμβάνοντας υπόψη την προσδοκία της ΕΕ ότι η σχέση της με την Κίνα θα είναι αμοιβαία επωφελής τόσο από πολιτική όσο και από οικονομική άποψη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αναμένει από την Κίνα να αναλάβει ευθύνες που συνάδουν με τον παγκόσμιο αντίκτυπό της και να στηρίξει τη βασισμένη σε κανόνες διεθνή τάξη από την οποία ωφελείται και αυτή·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ανάμεσα στην ΕΕ και στην Κίνα στην εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και την άμυνα και στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας είναι ιδιαίτερα σημαντική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία ανάμεσα στις δύο πλευρές συνέβαλε ουσιωδώς στη διασφάλιση της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στάση της Κίνας διαδραμάτισε βασικό ρόλο στη δημιουργία πεδίου διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της κρίσης της Βόρειας Κορέας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα γεγονός που εν πολλοίς αγνοήθηκε στην Ευρώπη είναι ότι η κινεζική ηγεσία έχει σταδιακά και συστηματικά εντείνει τις προσπάθειές της για μετατροπή του οικονομικού της βάρους σε πολιτική επιρροή, ιδίως μέσω στρατηγικών επενδύσεων σε υποδομές και νέων μεταφορικών συνδέσεων, καθώς και στρατηγική επικοινωνία που στόχο έχει να επηρεάζει τους ευρωπαϊκούς πολιτικούς και οικονομικούς φορείς λήψης αποφάσεων, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, τα πανεπιστήμια και τους ακαδημαϊκούς εκδότες, καθώς και το ευρύτερο κοινό, προκειμένου να διαμορφώσει αντιλήψεις σχετικά με την Κίνα και να μεταφέρει μια θετική εικόνα της χώρας, δημιουργώντας «δίκτυα» υποστηρικτικών ευρωπαϊκών οργανώσεων και ευρωπαίων πολιτών σε όλες τις κοινωνίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση από την Κίνα του μεγάλου αριθμού ηπειρωτικών σπουδαστών που τώρα σπουδάζουν σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και οι προσπάθειές της να ελέγχει άτομα στην Ευρώπη τα οποία έχουν διαφύγει από την Κίνα, αποτελούν λόγους ανησυχίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχήμα 16+1 μεταξύ της Κίνας αφενός, και 11 χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (ΚΑΕ) και πέντε βαλκανικών χωρών αφετέρου, δημιουργήθηκε το 2012, την επαύριο της χρηματοπιστωτικής κρίσης και στο πλαίσιο της κινεζικής υποπεριφερειακής διπλωματίας, με σκοπό την ανάπτυξη έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας και την ενίσχυση της οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχεδιαζόμενες κινεζικές επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στις χώρες αυτές είναι σημαντικές, αλλά όχι τόσο σημαντικές όσο οι επενδύσεις και οι δεσμεύσεις της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που συμμετέχουν σε αυτό το σχήμα θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην έννοια της ομοφωνίας της ΕΕ στις σχέσεις της με την Κίνα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά τροφίμων της ΕΕ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία της Κίνας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI), συμπεριλαμβανομένης της πολιτικής της Κίνας για την Αρκτική, αποτελεί την πλέον φιλόδοξη πρωτοβουλία εξωτερικής πολιτικής που έχει υιοθετήσει ποτέ η χώρα, η οποία περιλαμβάνει γεωπολιτικές και σχετικές με την ασφάλεια διαστάσεις και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει το προβαλλόμενο πεδίο εφαρμογής της οικονομικής και εμπορικής πολιτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η BRI ενισχύθηκε περαιτέρω με την ίδρυση της Ασιατικής Τράπεζας Επενδύσεων σε Υποδομές (AIIB) το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ εμμένει σε μια δομή πολυμερούς διακυβέρνησης και μη γενεσιουργού διακρίσεων εφαρμογής της BRI· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πλευρά επιθυμεί να διασφαλίσει ότι κάθε έργο συνδεσιμότητας στο πλαίσιο της BRI τιμά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμφωνία του Παρισιού και διασφαλίζει ότι τηρούνται τα άλλα διεθνή περιβαλλοντικά, εργατικά και κοινωνικά πρότυπα και τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κινεζικά έργα υποδομών θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγάλα χρέη για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε κρατικές κινεζικές τράπεζες, οι οποίες παρέχουν δάνεια με αδιαφανείς όρους, και να δημιουργήσουν λίγες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια έργα υποδομής που σχετίζονται με την BRI έχουν ήδη οδηγήσει τρίτες κυβερνήσεις σε κατάσταση υπερχρέωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι μέχρι στιγμής η μερίδα του λέοντος όλων των σχετικών με την BRI συμβάσεων έχει ανατεθεί σε κινεζικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα χρησιμοποιεί κάποια από τα βιομηχανικά της πρότυπα σε σχετικά με την BRI έργα κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν πρέπει να ανατίθενται έργα σχετικά με την BRI με αδιαφανή διαδικασία υποβολής προσφορών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της BRI, η Κίνα χρησιμοποιεί πληθώρα διαύλων· λαμβάνοντας υπόψη ότι 27 εθνικοί πρέσβεις της ΕΕ στο Πεκίνο συνέταξαν πρόσφατα μια έκθεση που επικρίνει σφοδρά το έργο BRI καταγγέλλοντας ότι έχει σχεδιαστεί για να παρακωλύει το ελεύθερο εμπόριο και να δίνει πλεονεκτική θέση στις κινεζικές εταιρείες· λαμβάνοντας υπόψη τη λυπηρή διαπίστωση ότι η BRI στερείται κάθε είδους διασφαλίσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική διπλωματία έχει αναδειχθεί σε ολοένα ισχυρότερο παράγοντα μετά το 19ο Συνέδριο του Κόμματος και το εφετινό Εθνικό Λαϊκό Κογκρέσο (NPC), με τουλάχιστον πέντε υψηλόβαθμους αξιωματούχους να έχουν επιφορτιστεί με την εξωτερική πολιτική της χώρας και με μια σημαντική αύξηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας νεοσύστατος Κρατικός Οργανισμός Διεθνούς Συνεργασίας για την Ανάπτυξη θα αναλάβει τον συντονισμό του αυξανόμενου προϋπολογισμού της Κίνας για εξωτερική βοήθεια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα θέσπισε όρια όσον αφορά τις θητείες κατά τη δεκαετία του 1980, για την αντιμετώπιση των υπερβολών της πολιτιστικής επανάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαρτίου 2018, το NPC υπερψήφισε σχεδόν ομόφωνα την κατάργηση του ορίου των δύο διαδοχικών θητειών για τις θέσεις του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική ανώτερη ηγεσία, αν και ισχυρίζεται ότι δεν παρεμβαίνει στα εσωτερικά ζητήματα άλλων χωρών, αμφισβητεί τακτικά το πολιτικό σύστημα των δυτικών χωρών στις επίσημες ανακοινώσεις της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Μαρτίου 2018, το NPC ενέκρινε τη σύσταση Εθνικής Εποπτικής Επιτροπής, ενός νέου κομματικά ελεγχόμενου οργάνου που αποσκοπεί στη θεσμική κατοχύρωση και επέκταση του ελέγχου επί όλων των δημοσίων υπαλλήλων στην Κίνα, περιλαμβάνοντάς τη ως κρατικό όργανο εντός του κινεζικού Συντάγματος·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της Κίνας ανακοίνωσε λεπτομερή σχέδια για τη δημιουργία ενός συστήματος κοινωνικής πίστωσης με στόχο την επιβράβευση συμπεριφορών που το Κόμμα θεωρεί υπεύθυνες από χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνικοπολιτική άποψη, με παράλληλη επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις πολιτικές της· λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο βαθμολόγησης με πιστωτικές μονάδες πιθανότατα θα επηρεάσει και τους αλλοδαπούς που ζουν και εργάζονται στην Κίνα, περιλαμβανομένων και των πολιτών της ΕΕ, και θα έχει συνέπειες για τις επιχειρήσεις της ΕΕ και άλλες ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφές πως σε ορισμένες περιοχές της Κίνας η διαβίωση του αγροτικού πληθυσμού θα επιδεινωθεί λόγω των διακυμάνσεων της θερμοκρασίας και των βροχοπτώσεων και άλλων ακραίων κλιματικών συνθηκών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σχεδιασμός στον τομέα της μετεγκατάστασης έχει καταστεί αποτελεσματική επιλογή πολιτικής προσαρμογής για τη μείωση της ευπάθειας και της φτώχειας που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή(26)·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα συνέχισε να επιδεινώνεται και η κυβέρνηση έχει εντείνει την εχθρική στάση έναντι της ειρηνικής διαμαρτυρίας, της ελευθερίας της έκφρασης και της θρησκείας, και του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών και προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων κρατούνται, διώκονται και καταδικάζονται με βάση αόριστες κατηγορίες, όπως «υπονόμευση της κρατικής εξουσίας» και «εμπλοκή σε διενέξεις και πρόκληση ταραχών», και συχνά κρατούνται σε συνθήκες απομόνωσης σε μυστικές τοποθεσίες, χωρίς πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη ή νομική εκπροσώπηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κρατούμενοι προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων και οι ακτιβιστές κρατούνται ενίοτε υπό «επίβλεψη κατ’ οίκον σε καθορισμένη τοποθεσία», μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για να αποκόψει τους κρατούμενους από κάθε επαφή, και συχνά αναφέρονται βασανισμοί και κακομεταχείριση κατά τη διάρκειά της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα εξακολουθεί να απαγορεύει την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία ενημέρωσης, καθώς και ότι πολλοί δημοσιογράφοι, συντάκτες ιστολογίων (bloggers) και ανεξάρτητες φωνές έχουν φυλακιστεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου «σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ ανεξαιρέτως», και ότι «τα ανθρώπινα δικαιώματα θα βρίσκονται στον πυρήνα των σχέσεών της με όλες τις τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των στρατηγικών εταίρων»· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σύνοδοι κορυφής ΕΕ-Κίνας πρέπει να είναι εξοικειωμένες με την παραγωγή απτών αποτελεσμάτων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ήτοι την απελευθέρωση φυλακισμένων προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων και ακτιβιστών·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διπλωμάτες της ΕΕ έχουν κατά καιρούς εμποδιστεί από τις κινεζικές αρχές να παρακολουθήσουν δίκες ή να επισκεφτούν προασπιστές των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενέργειες οι οποίες συνάδουν με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα έχει δημιουργήσει μια διαρκώς επεκτεινόμενη κρατική αρχιτεκτονική ψηφιακής παρακολούθησης, που κυμαίνεται από την προληπτική αστυνόμευση έως την αυθαίρετη συλλογή βιομετρικών δεδομένων σε ένα περιβάλλον στερούμενο δικαιωμάτων στην ιδιωτικότητα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει θεσπίσει μια σειρά από νέους νόμους, και συγκεκριμένα τον νόμο περί κρατικής ασφάλειας, ο οποίος θεσπίστηκε την 1η Ιουλίου 2015, τον αντιτρομοκρατικό νόμο, τον νόμο περί κυβερνασφάλειας, και τον νόμο περί διαχείρισης αλλοδαπών ΜΚΟ (νόμος ONGO), οι οποίοι ορίζουν τον δημόσιο ακτιβισμό και την ειρηνική κριτική στην κυβέρνηση ως απειλές κατά της κρατικής ασφάλειας, ενισχύουν τη λογοκρισία, την παρακολούθηση και τον έλεγχο ατόμων και κοινωνικών ομάδων και αποτρέπουν τους πολίτες από τη συμμετοχή σε εκστρατείες για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο νόμος ONGO, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις διεθνείς ΜΚΟ, διότι ο νόμος αυτός ρυθμίζει όλες τις δραστηριότητες στην Κίνα που χρηματοδοτούνται από διεθνείς ΜΚΟ και οι κυρίως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του νόμου ONGO είναι οι αξιωματικοί ασφαλείας των κινεζικών επαρχιών·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες ρυθμίσεις για τα θρησκευτικά θέματα, οι οποίες τέθηκαν σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου 2018, είναι πιο περιοριστικές έναντι των θρησκευτικών ομάδων και δραστηριοτήτων και τις αναγκάζουν να ευθυγραμμίζονται περισσότερο με τις κομματικές πολιτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέες διατάξεις θέτουν σε κίνδυνο τα άτομα που συνδέονται με θρησκευτικές κοινότητες που δεν έχουν νομική υπόσταση στη χώρα, επιβάλλοντας πρόστιμο στη μετακίνηση των εν λόγω ατόμων στο εξωτερικό για λόγους θρησκευτικής εκπαίδευσης, με την ευρεία έννοια, και πολύ περισσότερο για προσκυνήματα, τα οποία υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια του κατώτατου μισθού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία θρησκεύματος και συνείδησης έχει φθάσει σε νέο χαμηλό επίπεδο από την έναρξη των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και το άνοιγμα της Κίνας στα τέλη της δεκαετίας του 1970· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θρησκευτικές κοινότητες υφίστανται όλο και μεγαλύτερη καταπίεση στην Κίνα, με τους Χριστιανούς, τόσο στις υπόγειες όσο και τις νομιμοποιημένες από το κράτος εκκλησίες, να στοχοποιούνται μέσω παρενόχλησης και κράτησης πιστών, της κατεδάφισης εκκλησιών και της καταστολής συναθροίσεων Χριστιανών·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Xinjiang, όπου ζουν 10 εκατομμύρια Μουσουλμάνοι Ουιγούροι και εθνοτικοί Καζάκοι, επιδεινώθηκε ταχέως, ιδίως μετά την άνοδο του Προέδρου Xi στην εξουσία, δεδομένου ότι ο απόλυτος έλεγχος του Xinjiang έχει αναχθεί σε ύψιστη προτεραιότητα, λόγω τόσο των περιοδικών τρομοκρατικών επιθέσεων που εικάζεται ότι διεπράχθησαν από Ουιγούρους στο Xinjiang ή σε σχέση με την περιοχή αυτή, όσο και της στρατηγικής θέσης της αυτόνομης περιφέρειας των Ουιγούρων στο Xinjiang για την BRI· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει θεσπιστεί εξωδικαστικό πρόγραμμα κράτησης, βάσει του οποίου δεκάδες χιλιάδες άτομα αναγκάζονται να υποβληθούν σε πολιτική «αναμόρφωση», και ότι έχει αναπτυχθεί ένα εξελιγμένο δίκτυο επεμβατικής ψηφιακής επιτήρησης, το οποίο χρησιμοποιεί, μεταξύ άλλων, στοιχεία όπως η τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου, η συλλογή δεδομένων, η μαζική ανάπτυξη αστυνομικών δυνάμεων και οι αυστηροί περιορισμοί στις θρησκευτικές πρακτικές, τη γλώσσα και τα έθιμα των Ουιγούρων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στο Θιβέτ έχει επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, παρά την οικονομική μεγέθυνση και την ανάπτυξη των υποδομών, με την κινεζική κυβέρνηση να περιορίζει ευρύ φάσμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό το πρόσχημα της ασφάλειας και της σταθερότητας και να προβαίνει σε διαρκείς επιθέσεις κατά της θιβετιανής ταυτότητας και του θιβετιανού πολιτισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα παρακολούθησης και ελέγχου, καθώς και οι αυθαίρετες κρατήσεις, τα βασανιστήρια και η κακομεταχείριση, έχουν παρουσιάσει αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει δημιουργήσει στο Θιβέτ ένα περιβάλλον στο οποίο δεν τίθενται όρια στην κρατική εξουσία, είναι διάχυτο ένα κλίμα φόβου, και κάθε πτυχή της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής ελέγχεται και ρυθμίζεται στενά· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο Θιβέτ κάθε μη βίαιη ενέργεια διαφωνίας ή κριτικής των κρατικών πολιτικών αναφορικά με εθνοτικές ή θρησκευτικές μειονότητες δύναται να θεωρηθεί «διασπαστική» και, ως εκ τούτου, να ποινικοποιηθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στην Αυτόνομη Περιφέρεια του Θιβέτ είναι σήμερα πιο περιορισμένη από ποτέ για τους αλλοδαπούς, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ, ιδιαίτερα για τους δημοσιογράφους, τους διπλωμάτες και άλλους ανεξάρτητους παρατηρητές, και ακόμη πιο δύσκολη για τους πολίτες της ΕΕ θιβετιανής καταγωγής· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει συντελεστεί πρόοδος για την επίλυση της κρίσης του Θιβέτ τα τελευταία χρόνια, καθώς ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών πραγματοποιήθηκε το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στο Θιβέτ έχει οδηγήσει σε αύξηση των κρουσμάτων αυτοπυρπόλησης με συνολικό αριθμό τα 156 κρούσματα από το 2009·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Ιουνίου 2014, το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ εξέδωσε λευκή βίβλο σχετικά με την πρακτική της πολιτικής «μία χώρα, δύο συστήματα» στο Χονγκ Κονγκ, στην οποία τόνιζε ότι η αυτονομία της Ειδικής Διοικητικής Περιφέρειας (ΕΔΠ) του Χονγκ Κονγκ υπόκειται εν τέλει στην εξουσιοδότηση της κεντρικής κυβέρνησης της ΛΔΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι με την πάροδο των ετών ο λαός του Χονγκ Κονγκ έχει υπάρξει μάρτυρας μαζικών διαδηλώσεων υπέρ της δημοκρατίας, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και της πλήρους υλοποίησης του βασικού νόμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραδοσιακή ανοικτή κοινωνία του Χονγκ Κονγκ έχει ανοίξει τον δρόμο για την ανάπτυξη μιας αυθεντικής και ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών η οποία συμμετέχει ενεργά και εποικοδομητικά στη δημόσια ζωή της ΕΔΠ·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αντικρουόμενες πολιτικές εξελίξεις στη ΛΔΚ και στην Ταϊβάν, με ένα ολοένα και πιο αυταρχικό και εθνικιστικό μονοκομματικό καθεστώς, από τη μια πλευρά, και μια πολυκομματική δημοκρατία, από την άλλη, αυξάνει τον κίνδυνο κλιμάκωσης των σχέσεων ανάμεσα στις δύο πλευρές των στενών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την Ταϊβάν, η ΕΕ εφαρμόζει την πολιτική της «ενιαίας Κίνας», και, όσον αφορά το Χονγκ Κονγκ, υποστηρίζει την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα»·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μετά από τρία και πλέον έτη συνομιλιών, η Κίνα και ο Σύνδεσμος Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) συμφώνησαν τον Αύγουστο του 2017 σε ένα μονοσέλιδο πλαίσιο ως βάση για μελλοντικές συζητήσεις περί ενός Κώδικα Δεοντολογίας που θα αφορά όλα τα συμβαλλόμενα μέρη στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεκδίκηση των υπό αμφισβήτηση κινεζικών εδαφών έχει σε μεγάλο βαθμό ολοκληρωθεί στις νήσους Σπράτλυ (Spratly), αλλά συνεχίστηκε πέρυσι βορειότερα, στις νήσους Παρασέλ (Paracel)·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και η Κίνα καθίσταται πιο ενεργός και σημαντικός εξωτερικός παίκτης στη Μέση Ανατολή λόγω των προφανών οικονομικών συμφερόντων, συμφερόντων ασφαλείας και γεωπολιτικών συμφερόντων της·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Κίνα παρέχει ολοένα μεγαλύτερη επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια (ΕΑΒ) και αναδεικνύεται σε μείζονα παράγοντα της αναπτυξιακής πολιτικής, παρέχοντας μια εξαιρετικά αναγκαία ώθηση στην αναπτυξιακή πολιτική, αλλά εγείροντας ταυτόχρονα και ανησυχίες για την τοπική οικειοποίηση των έργων εκ μέρους της·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρουσία και οι επενδύσεις της Κίνας στην Αφρική έχουν αυξηθεί σημαντικά και ότι αυτό έχει οδηγήσει σε εκμετάλλευση φυσικών πόρων, συχνά χωρίς οιαδήποτε διαβούλευση με τους τοπικούς πληθυσμούς·

1.  επαναλαμβάνει ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση ΕΕ-Κίνας είναι μια από τις πλέον σημαντικές εταιρικές σχέσεις για την ΕΕ και ότι υπάρχουν ακόμη πολύ περισσότερες δυνατότητες εμβάθυνσης της εν λόγω σχέσης και περαιτέρω συνεργασίας στη διεθνή σκηνή· τονίζει τη σημασία ενίσχυσης της συνεργασίας και του συντονισμού στο τομέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης και των διεθνών οργανισμών, ιδίως σε επίπεδο ΟΗΕ και G20· τονίζει ότι, στο πλαίσιο ενός σύνθετου, παγκοσμιοποιημένου και πολυπολικού κόσμου, όπου η Κίνα έχει καταστεί σημαντικός οικονομικός και πολιτικός παράγοντας, η ΕΕ πρέπει να διατηρήσει τις ευκαιρίες για εποικοδομητικό διάλογο και συνεργασία και να προωθήσει όλες τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος· υπενθυμίζει στην Κίνα τις διεθνείς της υποχρεώσεις και ευθύνες όσον αφορά την συμβολή της στην ειρήνη και την παγκόσμια ασφάλεια ως μονίμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών·

2.  υπενθυμίζει ότι η ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Κίνας είναι θεμελιωμένη σε μια κοινή δέσμευση για ανοικτό πνεύμα και συνεργασία ως μέρος ενός διεθνούς συστήματος που βασίζεται σε κανόνες· τονίζει ότι αμφότερες οι πλευρές δεσμεύτηκαν στη θέσπιση ενός διαφανούς, δίκαιου και ισότιμου συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, με κατανομή της ευθύνης για την προαγωγή της ειρήνης, της ευημερίας και της βιώσιμης ανάπτυξης· υπενθυμίζει ότι η συνεργασία της ΕΕ με την Κίνα θα πρέπει να βασίζεται σε αρχές, να είναι πρακτική και ρεαλιστική, παραμένοντας πιστή στα συμφέροντα και τις αξίες της· εκφράζει την ανησυχία του ότι η αύξηση της παγκόσμιας οικονομικής και πολιτικής βαρύτητας της Κίνας κατά την τελευταία δεκαετία έχει θέσει σε δοκιμασία τις κοινές δεσμεύσεις που βρίσκονται στο επίκεντρο των σχέσεων ΕΕ-Κίνας· υπογραμμίζει τις ευθύνες της Κίνας ως παγκόσμιας δύναμης και καλεί τις αρχές να διασφαλίζουν σε όλες τις περιπτώσεις τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και άλλες διεθνείς πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει υπογράψει ή κυρώσει η Κίνα· καλεί το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να διασφαλίσουν ότι η συνεργασία ΕΕ-Κίνας θεμελιώνεται στο κράτος δικαίου, στην οικουμενικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στις διεθνείς δεσμεύσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχουν αναληφθεί και από τα δύο μέρη, και στη δέσμευση να προχωρήσει η επίτευξη του υψηλότερου δυνατού προτύπου προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η αμοιβαιότητα, οι ισότιμοι όροι και ο δίκαιος ανταγωνισμός σε όλους τους τομείς συνεργασίας θα πρέπει να ενισχυθούν·

3.  τονίζει ότι η αντιμετώπιση των παγκόσμιων και περιφερειακών προκλήσεων, όπως η ασφάλεια, ο αφοπλισμός, η μη διασπορά, η καταπολέμηση της τρομοκρατίας και ο κυβερνοχώρος, η συνεργασία για την ειρήνη, την κλιματική αλλαγή, την ενέργεια, τους ωκεανούς και την απόδοση των πόρων, η αποψίλωση των δασών, η εμπορία άγριων ειδών, η μετανάστευση, η παγκόσμια υγεία, η ανάπτυξη και η καταπολέμηση της καταστροφής χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς και της λεηλασίας και εμπορίας παράνομων αρχαιοτήτων, απαιτούν, στο σύνολό τους, την ύπαρξη μιας γνήσιας εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας· ζητεί από την ΕΕ να κεφαλαιοποιήσει τη δέσμευση της Κίνας υπέρ της αντιμετώπισης των παγκόσμιων προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή, και να επεκτείνει περαιτέρω την επιτυχή συνεργασία μαζί της για τη διατήρηση της ειρήνης, καθώς η Κίνα είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον προϋπολογισμό του ΟΗΕ και συμβάλλει με διαρκώς αυξανόμενες στρατιωτικές δυνάμεις σε επιχειρήσεις διατήρησης ειρήνης του ΟΗΕ, καθώς και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος, ενώ παράλληλα προάγει την πολυμερή συνεργασία και τη διεθνή διακυβέρνηση που βασίζεται στην τήρηση του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένων του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαινεί, εν προκειμένω, την επιτυχημένη συνεργασία για την καταπολέμηση της πειρατείας από το 2011 στον Κόλπο του Άντεν· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να προάγουν ενεργά τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα της ΕΕ και να υπερασπίζονται τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ· τονίζει ότι η πολυμερής συνεργασία αποτελεί μια από τις κεντρικές αξίες της ΕΕ όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση και ότι πρέπει να διαφυλάσσεται ενεργά κατά τις συναλλαγές με την Κίνα·

4.  σημειώνει ότι η κοινή ανακοίνωση της Ύπατης Εκπροσώπου και της Επιτροπής «Στοιχεία μιας νέας στρατηγικής της ΕΕ για την Κίνα», μαζί με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016, παρέχουν το πλαίσιο πολιτικής για τη συνεργασία της ΕΕ με την Κίνα κατά τα επόμενα έτη·

5.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, κατά την ανάπτυξη των σχέσεών τους με την Κίνα, τα κράτη μέλη, η Ύπατη Εκπρόσωπος και η Επιτροπή θα συνεργάζονται ώστε να διασφαλιστεί η συνοχή με το δίκαιο, τους κανόνες και τις πολιτικές της ΕΕ και να εξασφαλιστεί ότι το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι επωφελές για την ΕΕ στο σύνολό της·

6.  υπενθυμίζει ότι, καθώς εξακολουθεί να αναπτύσσεται και να ενσωματώνεται στην παγκόσμια οικονομία μέσω της εξωστρεφούς πολιτικής της, όπως ανακοινώθηκε το 2001, η Κίνα επιζητεί να αυξήσει την πρόσβασή της στην ευρωπαϊκή αγορά για κινεζικά προϊόντα και υπηρεσίες, και την πρόσβασή της σε τεχνολογία και τεχνογνωσία, προκειμένου να υποστηρίξει σχέδια όπως το «Made in China 2025» και να ενισχύσει την πολιτική και διπλωματική της επιρροή στην Ευρώπη· τονίζει ότι αυτές οι φιλοδοξίες έχουν ενταθεί ιδίως την επαύριο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, διαμορφώνοντας μια νέα δυναμική στις σχέσεις ΕΕ-Κίνας·

7.  καλεί τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στο σχήμα 16+1 να διασφαλίσουν ότι η συμμετοχή τους στο σχήμα αυτό επιτρέπει στην ΕΕ να έχει μία ενιαία φωνή στη σχέση της με την Κίνα· καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε ορθολογική ανάλυση και έλεγχο των προτεινόμενων έργων υποδομής στα οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και να διασφαλίσουν ότι δεν διακυβεύονται τα εθνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα με αντάλλαγμα βραχυπρόθεσμη χρηματοδοτική στήριξη και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις για τη συμμετοχή της Κίνας σε στρατηγικά έργα υποδομών και πιθανόν μεγαλύτερη πολιτική επιρροή, κάτι το οποίο θα υπονόμευε τις κοινές θέσεις της ΕΕ σχετικά με την Κίνα· έχει επίγνωση της αυξανόμενης επιρροής της Κίνας στις υποδομές και στις αγορές των υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών· υπογραμμίζει την ανάγκη διαφάνειας του σχήματος, με την πρόσκληση των θεσμικών οργάνων της ΕΕ στις συνεδριάσεις του και την πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τις δραστηριότητές του, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι σχετικές πτυχές συνάδουν με την πολιτική και τη νομοθεσία της ΕΕ και παρέχουν σε όλες τις πλευρές αμοιβαία οφέλη και ευκαιρίες·

8.  επισημαίνει το κινεζικό ενδιαφέρον για στρατηγικές επενδύσεις υποδομών στην Ευρώπη· διαπιστώνει ότι η κινεζική κυβέρνηση χρησιμοποιεί την πρωτοβουλία BRI ως ένα πολύ αποτελεσματικό αφηγηματικό πλαίσιο για τα στοιχεία της εξωτερικής πολιτικής της και ότι οι δημόσιες διπλωματικές προσπάθειες της ΕΕ πρέπει να ενισχυθούν υπό το φως αυτής της εξέλιξης· υποστηρίζει την προτροπή προς την Κίνα να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας στις δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίζουν τις δημόσιες διπλωματικές απαντήσεις της ΕΕ· θεωρεί ότι τα στοιχεία σχετικά όλες τις κινεζικές επενδύσεις σε υποδομές στα κράτη μέλη της ΕΕ και σε χώρες σε διαδικασία διαπραγματεύσεων για προσχώρηση στην ΕΕ θα πρέπει να τα γνωρίζουν από κοινού τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα άλλα κράτη μέλη· υπενθυμίζει ότι οι επενδύσεις αυτές αποτελούν μέρος μιας συνολικής στρατηγικής που συνίσταται στο να αναλαμβάνουν οι κρατικά ελεγχόμενες ή κρατικά χρηματοδοτούμενες εταιρείες τον έλεγχο του τραπεζικού και του ενεργειακού τομέα, καθώς και των αλυσίδων εφοδιασμού· υπογραμμίζει έξι βασικές προκλήσεις της BRI: πολυμερής προσέγγιση της διακυβέρνησης στο πλαίσιο της BRI· απασχόληση ελάχιστου τοπικού εργατικού δυναμικού, ιδιαίτερα περιορισμένη εμπλοκή του αναδόχου χώρας υποδοχής και του αναδόχου τρίτης χώρας (περίπου το 86 % των έργων BRI εμπλέκουν Κινέζους αναδόχους), υλικά και εξοπλισμός κατασκευής εισαγόμενα από την Κίνα, έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες υποβολής προσφορών, και πιθανή χρήση κινεζικών αντί διεθνών προτύπων· επιμένει ότι η BRI πρέπει να περιλαμβάνει διασφαλίσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και πιστεύει ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αναπτυχθούν συνέργειες και έργα με πλήρη διαφάνεια και με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, λαμβάνοντας μέριμνα για τη συμπληρωματικότητά τους με τις πολιτικές και τα έργα της ΕΕ, προκειμένου να επέλθουν οφέλη για όλες τις χώρες από τις οποίες περνούν οι προβλεπόμενες διαδρομές· υπογραμμίζει τη δημιουργία της πλατφόρμας συνδεσιμότητας ΕΕ-Κίνας, η οποία προάγει τη συνεργασία στις υποδομές μεταφορών σε όλη την ευρασιατική ήπειρο· σημειώνει με ικανοποίηση ότι έχουν προσδιοριστεί διάφορα έργα υποδομών και υπογραμμίζει ότι τα έργα θα πρέπει να υλοποιηθούν στη βάση κύριων αρχών, όπως: η προαγωγή οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων έργων, η γεωγραφική ισορροπία και οι ίσοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των επενδυτών και των φορέων υλοποίησης έργων, καθώς και η διαφάνεια·

9.  επισημαίνει με ικανοποίηση ότι η πολιτική της ΕΕ έναντι της Κίνας εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση πολιτικής για την περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, με πλήρη αξιοποίηση και με συνεκτίμηση των στενών σχέσεων της ΕΕ με εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία, η Νότιος Κορέα, οι χώρες του ASEAN, η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία·

10.  τονίζει ότι η συνεργασία ΕΕ-Κίνας θα πρέπει να είναι πιο προσανατολισμένη στους λαούς και να παρέχει περισσότερα πραγματικά οφέλη στους πολίτες, προκειμένου να οικοδομηθεί αμοιβαία εμπιστοσύνη και κατανόηση· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να τηρήσουν τις υποσχέσεις που δόθηκαν με την ευκαιρία του 4ου διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας το 2017 και να προάγουν την αυξημένη αλληλεπίδραση μεταξύ των λαών, για παράδειγμα εντείνοντας την πολιτιστική συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και της ισότητας των φύλων και τις κοινές πρωτοβουλίες στον τομέα των ανταλλαγών μεταξύ των λαών·

11.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη σε σπουδαστές και διανοούμενους από την Κίνα οι οποίοι βρίσκονται στην Ευρώπη, ώστε να είναι λιγότερο ευάλωτοι στις πιέσεις που τους ασκούνται από τις κινεζικές αρχές να παρακολουθούν ο ένας τον άλλο και να καθίστανται εργαλεία του κινεζικού κράτους, καθώς και στη σημασία που έχει η πολύ προσεκτική αναζήτηση ουσιαστικής χρηματοδότησης ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, σε όλη την Ευρώπη, από την ηπειρωτική χώρα·

12.  επικροτεί το αποτέλεσμα του 4ου διαλόγου υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών της ΕΕ και της Κίνας, που διεξήχθη στις 13 και 14 Νοεμβρίου 2017 στη Σανγκάη· τονίζει ότι ο διάλογος υψηλού επιπέδου μεταξύ των λαών αναμένεται να βοηθήσει στην οικοδόμηση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και να εδραιώσει την διαπολιτισμική κατανόηση μεταξύ της ΕΕ και της Κίνας·

13.  εκφράζει ικανοποίηση για το Έτος Τουρισμού 2018 ΕΕ-Κίνας· υπογραμμίζει ότι, εκτός από την οικονομική σημασία του, αποτελεί ένα καλό παράδειγμα της πολιτιστικής διπλωματίας της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης ΕΕ-Κίνας, καθώς και έναν τρόπο ανάπτυξης καλύτερης κατανόησης μεταξύ των λαών της Ευρώπης και της Κίνας· υπογραμμίζει ότι το Έτος Τουρισμού 2018 ΕΕ-Κίνας συμπίπτει με το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ότι ολοένα μεγαλύτερος αριθμός Κινέζων τουριστών εκτιμούν ιδιαίτερα τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης·

14.  καλεί τα κράτη μέλη της ΕΕ να αναβαθμίσουν επειγόντως και με αποφασιστικότητα τη συνεργασία και την ενότητα των πολιτικών τους για την Κίνα, μεταξύ άλλων στα φόρα των Ηνωμένων Εθνών, δεδομένου ότι, για πρώτη φορά, η ΕΕ δεν προέβη σε κοινή δήλωση για τις επιδόσεις της Κίνας στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη τον Ιούνιο του 2017· συνιστά ένθερμα να αξιοποιηθεί η συλλογική, που είναι πολύ μεγαλύτερη, διαπραγματευτική ισχύς με την Κίνα, και να υπερασπιστεί η Ευρώπη τις δημοκρατίες της με σκοπό την καλύτερη αντιμετώπιση των συστηματικών προσπαθειών της Κίνας να επηρεάσει τους πολιτικούς και την κοινωνία των πολιτών της, προκειμένου να διαμορφωθεί μια κοινή γνώμη που να ευνοεί περισσότερο τα στρατηγικά συμφέροντα της Κίνας· σε αυτό το πλαίσιο, καλεί τα μεγαλύτερα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν την πολιτική και οικονομική τους βαρύτητα έναντι της Κίνας, προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντα της ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η Κίνα προσπαθεί επίσης να επηρεάσει τα εκπαιδευτικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα και τα προγράμματα σπουδών τους· προτείνει η ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ευρωπαϊκές δεξαμενές σκέψης υψηλής ποιότητας σχετικά με την Κίνα, προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή ανεξάρτητων ειδικών συμβουλών για τον καθορισμό των στρατηγικών προσανατολισμών και τη λήψη αποφάσεων·

15.  υπογραμμίζει ότι η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεργασίας της ΕΕ με την Κίνα· καταδικάζει σθεναρά τη συνεχιζόμενη παρενόχληση, την αυθαίρετη σύλληψη και τη δίωξη προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόρων, δημοσιογράφων, συντακτών ιστολογίων, πανεπιστημιακών και υπερασπιστών των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των οικογενειών τους χωρίς τη δέουσα διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων ξένων υπηκόων, τόσο στην ηπειρωτική Κίνα όσο και στο εξωτερικό· υπογραμμίζει ότι μια ακμάζουσα κοινωνία των πολιτών και η δράση των προασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι βασικά στοιχεία για μια ανοικτή και ευημερούσα κοινωνία· τονίζει ότι είναι σημαντικό να αναλάβει η ΕΕ σθεναρή δράση για την προώθηση του πλήρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο πλαίσιο της σχέσης της με την Κίνα, εστιάζοντας τόσο στα άμεσα αποτελέσματα, όπως η παύση της καταστολής των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των αντιφρονούντων από την πλευρά της κυβέρνησης, η παύση κάθε δικαστικής παρενόχλησης και εκφοβισμού εις βάρος τους, η άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών της ΕΕ, όσο και σε μεσοπρόθεσμους/μακροπρόθεσμους στόχους, όπως οι νομικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και η ανάπτυξη, εφαρμογή και συνέχιση της προσαρμογής μιας στρατηγικής με στόχο τη διατήρηση της προβολής της δράσης της ΕΕ σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης μιας στρατηγικής για τις δημόσιες επικοινωνίες· επιμένει ότι οι διπλωμάτες της ΕΕ και των κρατών μελών δεν πρέπει να αποτρέπονται ή να εμποδίζονται από την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ για τους προασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· αναλαμβάνει τη δέσμευση ότι η ΕΕ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην παροχή προστασίας και υποστήριξης σε υπερασπιστές των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διατρέχουν κίνδυνο·

16.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ακολουθούν μια πιο φιλόδοξη, ενιαία και διαφανή πολιτική όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Κίνα και να προβαίνουν σε ουσιώδεις διαβουλεύσεις και συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, ιδίως πριν από τις υψηλού επιπέδου συναντήσεις και τους διαλόγους για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ, κατά τον 35ο γύρο του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τόνισε την επιδεινούμενη κατάσταση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων στην Κίνα, περιλαμβανομένων των περιορισμών στην ελευθερία της έκφρασης· καλεί την Κίνα να αναλάβει δράση για τα ζητήματα που τέθηκαν κατά τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να εκπληρώνει τις διεθνείς της υποχρεώσεις και να τηρεί τις δικές της συνταγματικές διασφαλίσεις για σεβασμό του κράτους δικαίου· εμμένει στη διατήρηση ενός διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο οποίος θα είναι τακτικός, θα διεξάγεται σε υψηλό επίπεδο και θα είναι προσανατολισμένος στα αποτελέσματα· εκφράζει την ανησυχία ότι η αξιολόγηση των διαλόγων για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την Κίνα δεν έχει δημοσιοποιηθεί ποτέ και δεν ήταν ποτέ ανοικτή σε ανεξάρτητες ομάδες από την Κίνα· καλεί την ΕΕ να θεσπίσει σαφείς δείκτες προόδου, να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια και να εμπλέξει ανεξάρτητες κινεζικές φωνές στη συζήτηση· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αποκαλύπτουν, να συλλέγουν και να αντιμετωπίζουν όλες τις μορφές παρενόχλησης στον τομέα των θεωρήσεων (καθυστέρηση ή άρνηση έκδοσης θεώρησης/πρόσβασης χωρίς αιτιολόγηση και πίεση που ασκούν οι κινεζικές αρχές κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων υπό μορφή «συνεντεύξεων» με κινέζους συνομιλητές που είναι απρόθυμοι να δηλώσουν την ταυτότητά τους) όσον αφορά τους επιστήμονες, δημοσιογράφους ή μέλη οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

17.  εκφράζει σοβαρή ανησυχία για τα ευρήματα της έκθεσης της FCCC του 2017 ότι η κινεζική κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειές της για άρνηση ή περιορισμό της πρόσβασης αλλοδαπών δημοσιογράφων σε μεγάλα τμήματα της χώρας, αυξάνοντας παράλληλα τη χρήση της διαδικασίας ανανέωσης θεωρήσεων, προκειμένου να ασκήσει πίεση σε ανεπιθύμητους ανταποκριτές και ειδησεογραφικούς οργανισμούς· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να ζητήσουν από τις κινεζικές αρχές αμοιβαιότητα όσον αφορά την ελευθερία του Τύπου, και προειδοποιεί κατά των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι ξένοι ανταποκριτές στην ίδια τους τη χώρα, καθώς οι κινέζοι διπλωμάτες προσεγγίζουν τα επιτελεία των μέσων ενημέρωσης προκειμένου να ασκήσουν κριτική στο έργο των επιτόπιων δημοσιογράφων·

18.  επισημαίνει ότι η ΛΔΚ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ και ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΛΔΚ· τονίζει τη σταθερή αύξηση του εμπορίου μεταξύ των δύο, αλλά και εκτιμά ότι το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών τείνει να διαμορφώνεται υπέρ της ΛΔΚ· ζητεί μια συνεργατική προσέγγιση και μια εποικοδομητική στάση. προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά τα ζητήματα που προκαλούν προβληματισμό και να αξιοποιηθεί το τεράστιο δυναμικό των εμπορικών συναλλαγών ΕΕ-ΛΔΚ· καλεί την Επιτροπή να εντείνει τη συνεργασία και τον διάλογο με τη ΛΔΚ·

19.  σημειώνει τα πορίσματα των πρόσφατων ερευνών, που δείχνουν ότι από το 2008 η Κίνα έχει αγοράσει στην Ευρώπη περιουσιακά στοιχεία αξίας 318 δισεκατομμυρίων δολαρίων· σημειώνει ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται πολλές συγχωνεύσεις, επενδύσεις και κοινές επιχειρήσεις·

20.  επισημαίνει ότι η ΛΔΚ είναι ένας μεγάλος παγκόσμιος εμπορικός παράγοντας και ότι η μεγάλη αγορά της χώρας, ιδίως στο σημερινό πλαίσιο του παγκόσμιου εμπορίου, θα μπορούσε κατ’ αρχήν να αποτελέσει μια καλή ευκαιρία για την ΕΕ και για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις· υπενθυμίζει ότι οι κινεζικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των υπό κρατική ιδιοκτησία, επωφελούνται από τις ευρέως ανοικτές αγορές της ΕΕ· αναγνωρίζει τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η ΛΔΚ βγάζοντας εκατοντάδες εκατομμύρια πολίτες από τη φτώχεια των προηγούμενων τεσσάρων δεκαετιών·

21.  διαπιστώνει ότι οι ευρωπαϊκές εξερχόμενες άμεσες ξένες επενδύσεις (FDI/ΑΞΕ) στην Κίνα μειώνονται σταθερά από το 2012, ιδίως στον τομέα της παραδοσιακής μεταποίησης, και παράλληλα αυξάνονται οι επενδύσεις σε υπηρεσίες υψηλής τεχνολογίας, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, και σε γεωργικές και κατασκευαστικές υπηρεσίες, ενώ οι επενδύσεις από την ΛΔΚ στην ΕΕ έχουν αυξηθεί εκθετικά τα λίγα τελευταία χρόνια· αναγνωρίζει ότι, από το 2016 και μετά, η ΛΔΚ έχει αναδειχθεί σε καθαρό επενδυτή στην ΕΕ· σημειώνει ότι, το 2017, το 68 % των κινεζικών επενδύσεων στην Ευρώπη προήλθε από επιχειρήσεις κρατικής ιδιοκτησίας· εκφράζει την ανησυχία του για τις με κρατική υποστήριξη εξαγορές που είναι ικανές να υπονομεύσουν τα ευρωπαϊκά στρατηγικά συμφέροντα και τους στόχους δημοσίας ασφάλειας, την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση·

22.  χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής για ένα μηχανισμό ελέγχου των ΑΞΕ στα πεδία της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης, που αποτελεί μια από τις προσπάθειες της ΕΕ να προσαρμοστεί σε ένα μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, χωρίς να στοχεύει συγκεκριμένα οποιονδήποτε από τους διεθνείς εμπορικούς εταίρους της ΕΕ· προειδοποιεί ότι ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε συγκεκαλυμμένο προστατευτισμό· ζητεί εντούτοις την ταχεία έγκρισή του·

23.  χαιρετίζει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε ο Πρόεδρος Xi Jinping ότι θα ανοίξει περαιτέρω την κινεζική αγορά στους ξένους επενδυτές και θα βελτιώσει το επενδυτικό περιβάλλον, θα ολοκληρώσει την επανεξέταση της αρνητικής λίστας για τις ξένες επενδύσεις και θα άρει τους περιορισμούς σε βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών, και ότι θα βελτιώσει την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και θα διασφαλίσει ίσους όρους ανταγωνισμού καθιστώντας την αγορά της ΛΔΚ πιο διαφανή και καλύτερα ρυθμισμένη· ζητεί να τηρηθούν αυτές οι δεσμεύσεις·

24.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να παύσουν οι διακρίσεις σε βάρος των ξένων επενδυτών· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι μεταρρυθμίσεις αυτές θα ωφελήσουν τόσο τις κινεζικές όσο και τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, και ειδικότερα τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες (MSMEs)·

25.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει τον νέο γενικό κανονισμό της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων (GDPR) ως χρυσό κανόνα στις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα· επισημαίνει την ανάγκη συστηματικού διαλόγου με την Κίνα και άλλους εταίρους του ΠΟΕ σχετικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ψηφιοποίηση των οικονομιών μας και τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις του σε: εμπόριο, αλυσίδες παραγωγής, διασυνοριακές ψηφιακές επιχειρήσεις, τρισδιάστατη εκτύπωση, καταναλωτικά πρότυπα, πληρωμές, φόρους, προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δικαιώματα ιδιοκτησίας, παροχή και προστασία οπτικοακουστικών υπηρεσιών, μέσα ενημέρωσης και διαπροσωπικές επαφές·

26.  καλεί την ΛΔΚ να επισπεύσει τη διαδικασία ένταξής της στη συμφωνία του ΠΟΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και να υποβάλει προσφορά ένταξης που να παρέχει στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πρόσβαση στην αγορά της, σε ισότιμη βάση με την πρόσβαση που οι κινεζικές εταιρείες διαθέτουν ήδη στην ΕΕ· θεωρεί λυπηρό το ότι η κινεζική αγορά δημοσίων συμβάσεων παραμένει σε μεγάλο βαθμό κλειστή για τους ξένους προμηθευτές, με τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να υφίστανται διακρίσεις και να μην έχουν πρόσβαση στην κινεζική αγορά· καλεί την ΛΔΚ να επιτρέψει την άνευ διακρίσεων πρόσβαση των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εργαζομένων στις δημόσιες συμβάσεις· καλεί το Συμβούλιο να εγκρίνει σύντομα το Διεθνές Μέσο για τις Δημόσιες Συμβάσεις· καλεί την Επιτροπή να επαγρυπνεί για τυχόν συμβάσεις ανατιθέμενες σε ξένες επιχειρήσεις που είναι ύποπτες για πρακτικές ντάμπινγκ και, εάν χρειαστεί, να λάβει μέτρα·

27.  ζητεί συντονισμένη συνεργασία με την ΛΔΚ για την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», στη βάση της αμοιβαιότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της χρηστής διακυβέρνησης και των ανοικτών και διαφανών κανόνων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις· θεωρεί λυπηρό, στο πλαίσιο αυτό, το ότι το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και το κινεζικό Ταμείο του Δρόμου του Μεταξιού (SRF), καθώς και το μνημόνιο συμφωνίας που υπέγραψαν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), η Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης, η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων και Υποδομών, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη, η Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα, δεν έχουν ακόμη βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους ευρωπαίους εργαζομένους· θεωρεί λυπηρή την απουσία επαγγελματικής αξιολόγησης αντικτύπου επί της βιωσιμότητας στα διάφορα έργα που έχουν σχέση με την πρωτοβουλία «Μία Ζώνη ένας Δρόμος», και τονίζει τη σημασία των ποιοτικών επενδύσεων από την άποψη των θετικών επιπτώσεων στην απασχόληση, τα εργασιακά δικαιώματα, την φιλοπεριβαλλοντική παραγωγή και το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, βάσει των αρχών της πολυμερούς διακυβέρνησης και των διεθνών προτύπων·

28.  στηρίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια συνολική επενδυτική συμφωνία ΕΕ-ΛΔΚ, οι οποίες ξεκίνησαν το 2013, και καλεί τη ΛΔΚ να συμμετάσχει θερμότερα στην διαδικασία· καλεί και τις δυο πλευρές να ανανεώσουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις, οι οποίες αποσκοπούν στην επίτευξη πραγματικά ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους, και να διασφαλίσουν αμοιβαιότητα σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στην αγορά, προωθώντας ειδικές διατάξεις για τις ΜΜΕ και τις δημόσιες συμβάσεις· καλεί και τις δυο πλευρές, επί πλέον, να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που προσφέρει η επενδυτική συμφωνία για να αυξήσουν τη συνεργασία τους στα πεδία του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων και να προσθέσουν στο κείμενο και ένα κεφάλαιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

29.  υπενθυμίζει ότι οι εταιρείες της ΕΕ αντιμετωπίζουν έναν αυξανόμενο αριθμό μέτρων που περιορίζουν την πρόσβαση στην αγορά της ΛΔΚ μέσω της επιβολής υποχρεώσεων για τις κοινές επιχειρήσεις σε πολλούς βιομηχανικούς τομείς και περαιτέρω τεχνικών απαιτήσεων και κανονιστικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής τοπικοποίησης των δεδομένων και γνωστοποίησης του πηγαίου κώδικα, και της επιβολής κανονιστικών ρυθμίσεων για τις επιχειρήσεις ξένης ιδιοκτησίας· επικροτεί, σε αυτό το πλαίσιο, την ανακοίνωση περί περαιτέρω μέτρων για την προώθηση του περαιτέρω ανοίγματος και της ενεργού χρήσης των ξένων επενδύσεων, την οποία εξέδωσε το Κρατικό Συμβούλιο της ΛΔΚ το 2017, όμως θεωρεί λυπηρή την έλλειψη χρονοδιαγράμματος για την επίτευξη των στόχων αυτών· καλεί, συνεπώς, τις κινεζικές αρχές να υλοποιήσουν σύντομα αυτές τις δεσμεύσεις·

30.  καλεί τόσο την ΕΕ και τα κράτη μέλη της όσο και την Κίνα να εντείνουν τη συνεργασία, προκειμένου να δημιουργήσουν κυκλικές οικονομίες, καθώς αυτή η επείγουσα ανάγκη έχει καταστεί ακόμη πιο αισθητή μετά τη θεμιτή απόφαση της Κίνας να απαγορεύσει τις εισαγωγές πλαστικών αποβλήτων από την Ευρώπη· καλεί αμφότερους τους εταίρους να εντείνουν την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία, ώστε να μην αφήσουν τις παγκόσμιες αλυσίδες παραγωγής, το παγκόσμιο εμπόριο και τις παγκόσμιες μεταφορές και υπηρεσίες τουρισμού να προκαλέσουν ένα ανεπίτρεπτο επίπεδο ρύπανσης από πλαστικά στους ωκεανούς μας·

31.  καλεί τη ΛΔΚ να προσπαθήσει να παίξει έναν υπεύθυνο ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, με πλήρη επίγνωση των ευθυνών που απορρέουν από την οικονομική παρουσία και επίδοσή της σε τρίτες χώρες και στις παγκόσμιες αγορές, μεταξύ άλλων παρέχοντας την ενεργό στήριξή της στο ρυθμισμένο πολυμερές εμπορικό σύστημα και στον ΠΟΕ· εκτιμά, στο υφιστάμενο πλαίσιο των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, ότι οι αυξανόμενες διεθνείς εμπορικές εντάσεις θα πρέπει να επιλύονται μέσω διαπραγματεύσεων, ενώ επαναλαμβάνει την ανάγκη να επιδιώκονται πολυμερείς λύσεις· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει το πρωτόκολλο ένταξης της ΛΔΚ στον ΠΟΕ και την προστασία των μηχανισμών λειτουργίας του· υπογραμμίζει τις υποχρεώσεις κοινοποίησης και διαφάνειας που απορρέουν από τις συμφωνίες του ΠΟΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις, και εκφράζει τις ανησυχίες του για την τρέχουσα πρακτική της άμεσης ή έμμεσης επιδότησης των κινεζικών εταιρειών· ζητεί τον συντονισμό με τους σημαντικότερους εμπορικούς εταίρους της ΕΕ σχετικά με τις κοινές προσπάθειες και δράσεις για την αντιμετώπιση και εξάλειψη των κρατικής προέλευσης στρεβλώσεων στο παγκόσμιο εμπόριο·

32.  θεωρεί λυπηρό το ότι η ΛΔΚ, παρά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταρρύθμισης της ευρωπαϊκής μεθοδολογίας υπολογισμού των δασμών αντιντάμπινγκ, δεν έχει ακόμη αποσύρει την προσφυγή της κατά της ΕΕ στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·

33.  εκφράζει την ανησυχία του για τα κλιμακούμενα δασμολογικά μέτρα που λαμβάνουν η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για το πλήθος των περιορισμών που οι ευρωπαϊκές εταιρείες, και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες (MSMEs), εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν στην ΛΔΚ, περιλαμβανομένων του Καταλόγου Ξένων Επενδύσεων 2017 και της Αρνητικής Λίστας Ελεύθερων Εμπορικών Ζωνών επίσης του 2017, καθώς και σε τομείς που καλύπτονται από το σχέδιο «Made in China 2025»· ζητεί την ταχεία μείωση αυτών των περιορισμών προκειμένου να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό της συνεργασίας και των συνεργιών μεταξύ των σχεδίων «Βιομηχανία 4.0» στην Ευρώπη και της στρατηγικής «Made in China 2025» στο πλαίσιο της ανάγκης ανασυγκρότησης των παραγωγικών τομέων μας στην κατεύθυνση της ευφυούς μεταποίησης, περιλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και τον καθορισμό αντίστοιχων βιομηχανικών προτύπων σε πολυμερή φόρα· υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθούν στη ΛΔΚ οι κυβερνητικές επιδοτήσεις·

35.  καλεί την ΛΔΚ να σταματήσει να θέτει για την πρόσβαση στην αγορά όλο και περισσότερο ως προϋπόθεση την υποχρεωτική μεταφορά τεχνολογίας, όπως αναφέρει το έγγραφο θέσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κίνα για το 2017·

36.  ζητεί την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά (EGA), με βάση την εποικοδομητική συνεργασία ΕΕ-ΛΔΚ στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ισχυρή κοινή δέσμευση για την υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού· τονίζει το εμπορικό δυναμικό της τεχνολογικής συνεργασίας στον τομέα των καθαρών τεχνολογιών·

37.  σημειώνει με ανησυχία τα συμπεράσματα της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την προστασία και την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες, η οποία εντοπίζει την ΛΔΚ ως κύρια αιτία ανησυχίας· επαναλαμβάνει την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία της ευρωπαϊκής γνωσεοκεντρικής οικονομίας· καλεί την ΛΔΚ να καταπολεμήσει την παράνομη χρήση ευρωπαϊκών αδειών από κινεζικές εταιρείες·

38.  καλεί την Επιτροπή να προβλέψει την παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Διεθνή Έκθεση Εισαγωγών της Κίνας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Σαγκάη τον Νοέμβριο του 2018, και να προσφέρει ιδίως στις ΜΜΕ την ευκαιρία να προβάλουν το έργο τους· καλεί την Επιτροπή να έλθει σε επαφή με εμπορικά επιμελητήρια, ιδίως κρατών μελών που συμμετέχουν λιγότερο σήμερα σε εμπορικές συναλλαγές με την Κίνα, προκειμένου να προωθηθεί αυτή η ευκαιρία·

39.  εκφράζει ανησυχία για τα κρατικά μέτρα της ΛΔΚ που προκάλεσαν εμπορικές στρεβλώσεις, μεταξύ άλλων πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε τομείς πρώτων υλών, συμπεριλαμβανομένων των τομέων του χάλυβα και του αλουμινίου· υπενθυμίζει τις δεσμεύσεις που ανελήφθησαν στην πρώτη υπουργική σύνοδο του Παγκόσμιου Φόρουμ του 2017 για τη πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα στον τομέα του χάλυβα, με σκοπό τη μη καταβολή στρεβλωτικών για τον ανταγωνισμό επιδοτήσεων, θεωρεί όμως λυπηρή την αδυναμία της κινεζικής αντιπροσωπείας να παράσχει στοιχεία για τη δική της ικανότητα· καλεί τη ΛΔΚ να τηρήσει την υποχρέωσή της να εντοπίσει και να γνωστοποιήσει στοιχεία για τις επιδοτήσεις και τα μέτρα στήριξης που προσφέρει στις βιομηχανίες χάλυβα και αλουμινίου· αναγνωρίζει τη σύνδεση μεταξύ της παγκόσμιας πλεονάζουσας βιομηχανικής ικανότητας και της αύξησης των μέτρων προστατευτισμού, και εξακολουθεί να ζητεί μια πολυμερή συνεργασία για την αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αιτίων που είναι πίσω από την πλεονάζουσα ικανότητα· χαιρετίζει την προταθείσα τριμερή δράση ΗΠΑ, Ιαπωνίας και ΕΕ σε επίπεδο ΠΟΕ·

40.  τονίζει τη σημασία μιας φιλόδοξης συμφωνίας ΕΕ-ΛΔΚ για τις γεωγραφικές ενδείξεις (GIs), βάσει των υψηλότερων διεθνών προτύπων, και χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση ΕΕ-ΛΔΚ του 2017 για τον κατάλογο των 200 κινεζικών και ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων των οποίων η προστασία θα αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων· εκτιμά, ωστόσο, ότι, επειδή οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν το 2010, ο κατάλογος είναι ένα πολύ φτωχό αποτέλεσμα, και θεωρεί λυπηρή την απουσία προόδου στο θέμα αυτό· ζητεί την ταχεία ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και καλεί αμφότερες τις πλευρές να εξετάσουν τη δυνατότητα να αποτελέσει η προσεχής σύνοδος κορυφής ΕΕ-ΛΔΚ μια καλή ευκαιρία για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την κατεύθυνση αυτή· επαναλαμβάνει την ανάγκη περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα των υγειονομικών και φυτοϋγειονομικών μέτρων, ώστε να μειωθεί η επιβάρυνση των εξαγωγέων της ΕΕ·

41.  χαιρετίζει την απόφαση της Κίνας να καθυστερήσει για ένα έτος την εφαρμογή των νέων πιστοποιήσεων για τα εισαγόμενα τρόφιμα και ποτά, η οποία θα είχε μειώσει δραματικά τις εισαγωγές τροφίμων από την ΕΕ· επικροτεί επίσης την καθυστέρηση της εφαρμογής των νέων προτύπων για τα ηλεκτρικά οχήματα και ζητεί ουσιαστικό διάλογο και αυξημένο συντονισμό για τις πρωτοβουλίες αυτές·

42.  συνιστά να δρομολογήσουν η ΕΕ και η κινεζική κυβέρνηση κοινή πρωτοβουλία στο πλαίσιο της G20 για τη δημιουργία ενός Παγκόσμιου Φόρουμ για την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα αλουμινίου, με εντολή να εξετάσει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της βιομηχανίας βωξίτη, αλουμίνας και αλουμινίου, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των πρώτων υλών και των περιβαλλοντικών πτυχών·

43.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί ενεργά τα κινεζικά μέτρα στρέβλωσης του εμπορίου που πλήττουν τη θέση των εταιρειών της ΕΕ στις παγκόσμιες αγορές και να αναλάβει κατάλληλη δράση στο πλαίσιο του ΠΟΕ και σε άλλα φόρα, μεταξύ άλλων και μέσω των μηχανισμών επίλυσης των διαφορών·

44.  επισημαίνει ότι ένας νέος κινεζικός νόμος για τις ξένες επενδύσεις είναι υπό εκπόνηση· καλεί τα ενδιαφερόμενα κινεζικά μέρη να καταβάλουν προσπάθειες για διαφάνεια, λογοδοσία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια δικαίου, και να λάβουν υπόψη τις προτάσεις και προσδοκίες του εν εξελίξει διαλόγου ΕΕ-Κίνας για την εμπορική και επενδυτική τους σχέση·

45.  εκφράζει ανησυχίες για τον νέο νόμο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ο οποίος περιλαμβάνει νέα κανονιστικά εμπόδια για τις ξένες εταιρείες που πωλούν εξοπλισμό και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ΤΠ· θεωρεί λυπηρό το ότι αυτά τα προσφάτως εγκριθέντα μέτρα, μαζί με τη συγκρότηση ομάδων του Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας εντός ιδιωτικών εταιρειών, ακόμη και ξένων, και μέτρα όπως ο νόμος περί ΜΚΟ, καθιστούν το γενικό επιχειρηματικό περιβάλλον στην ΛΔΚ ακόμη πιο εχθρικό για τους ξένους και τους ιδιωτικούς οικονομικούς φορείς·

46.  σημειώνει ότι, το 2016, το τραπεζικό σύστημα της ΛΔΚ ξεπέρασε εκείνο της ζώνης του ευρώ ως το μεγαλύτερο στον κόσμο· καλεί τη ΛΔΚ να επιτρέψει στις ξένες τραπεζικές επιχειρήσεις να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις με τα εγχώρια ιδρύματα και να συνεργαστεί με την ΕΕ στον τομέα των χρηματοπιστωτικών ρυθμίσεων· χαιρετίζει την απόφαση της ΛΔΚ να μειώσει τους δασμούς σε 187 καταναλωτικά αγαθά και να άρει τα ανώτατα όρια ξένης ιδιοκτησίας για τις τράπεζες·

47.  υπενθυμίζει την έκθεσή του, του 2015, για τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της ΛΔΚ, στην οποία ζητούσε την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια διμερή επενδυτική συμφωνία με την Ταϊβάν· επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει επανειλημμένα ανακοινώσει την έναρξη διαπραγματεύσεων για επενδύσεις με το Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν, και θεωρεί λυπηρό το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, δεν έχουν αρχίσει αυτές οι διαπραγματεύσεις· εκφράζει εκ νέου την υποστήριξή του στη σύναψη διμερούς επενδυτικής συμφωνίας με την Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ· αναγνωρίζει ότι και οι δυο αυτοί εταίροι θα μπορούσαν επίσης να λειτουργήσουν για τις επιχειρήσεις της ως εφαλτήριο προς την ηπειρωτική Κίνα·

48.  καλεί την Επιτροπή να συντονίσει με τα κράτη μέλη της ΕΕ και σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη διαμόρφωση ενιαίας ευρωπαϊκής θέσης και κοινής οικονομικής στρατηγικής έναντι της ΛΔΚ· καλεί όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να υιοθετήσουν με συνέπεια αυτή την στρατηγική·

49.  υπογραμμίζει τις πιθανές συνέπειες του προτεινόμενου συστήματος κοινωνικών πιστωτικών μορίων για το επιχειρηματικό περιβάλλον, και ζητεί την εφαρμογή του με διαφανή, δίκαιο και ισότιμο τρόπο·

50.  χαιρετίζει τη νομοθετική πρόοδο στην ΕΕ σε ό,τι αφορά τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/821 σχετικά με τις υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού για τους ενωσιακούς εισαγωγείς κασσίτερου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, όπως και την ανάλογη κινεζική νομοθεσία περί ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων που αποβλέπει στο να διασφαλιστεί ότι το εμπόριο αυτών των ορυκτών δεν χρηματοδοτεί ένοπλες συγκρούσεις· τονίζει την ανάγκη παρεμπόδισης της χρήσης ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων στα κινητά τηλέφωνα, στα αυτοκίνητα και στα κοσμήματά μας· καλεί τόσο την Επιτροπή όσο και την κινεζική κυβέρνηση να θεσπίσουν μια διαρθρωμένη συνεργασία για τη στήριξη της εφαρμογής της νέας νομοθεσίας και την αποτελεσματική πρόληψη της χρήσης ορυκτών προερχόμενων από περιοχές συγκρούσεων από διεθνή, κινεζικά και ευρωπαϊκά χυτήρια και διυλιστήρια, να προστατεύσουν από την εκμετάλλευση τους μεταλλωρύχους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, και να απαιτήσουν από τις ευρωπαϊκές και τις κινεζικές εταιρείες να φροντίσουν να εισάγουν ορυκτά και μέταλλα μόνο από υπεύθυνες πηγές·

51.  σημειώνει ότι, στο 19ο Συνέδριο του Κόμματος που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017 και κατά την τελευταία σύνοδο του NPC, εδραιώθηκε η θέση ισχύος του Γενικού Γραμματέα και Προέδρου Xi Jinping εντός του κόμματος, με συνέπεια να ανοίξει ο δρόμος για την απεριόριστη παράταση της θητείας του, και αυξήθηκε ο έλεγχος των κομματικών οργάνων επί του κρατικού μηχανισμού και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της συγκρότησης κομματικών πυρήνων σε ξένες επιχειρήσεις· σημειώνει ότι η αντίστοιχη αναμόρφωση του πολιτικού συστήματος της ΛΔΚ συνοδεύεται από περαιτέρω στροφή της πολιτικής εστίασης προς μια πολιτική που βασίζεται σε στενή παρακολούθηση σε όλους τους τομείς·

52.  τονίζει ότι η ίδρυση της Εθνικής Εποπτικής Επιτροπής, της οποίας το νομικό καθεστώς είναι ισότιμο με αυτό των δικαστηρίων και του εισαγγελέα, είναι ένα δραστικό βήμα για τη συγχώνευση των κομματικών και κρατικών λειτουργιών, καθώς θεσπίζει ένα όργανο εποπτείας του κράτους, το οποίο λαμβάνει τις εντολές του και έχει κοινά γραφεία και προσωπικό με την Κεντρική Εποπτική Πειθαρχική Επιτροπή του Κόμματος (CCDI)· εκφράζει την ανησυχία του για τις εκτεταμένες προσωπικές συνέπειες της επέκτασης της εποπτείας του κόμματος σε μεγάλο αριθμό ανθρώπων, διότι αυτό σημαίνει πως η εκστρατεία καταπολέμησης της διαφθοράς μπορεί να διευρυνθεί, προκειμένου να διώκονται όχι μόνο μέλη του κόμματος αλλά και οι κρατικοί υπάλληλοι, από διευθυντές δημόσιων εταιρειών έως καθηγητές πανεπιστημίου και διευθυντές επαρχιακών σχολείων·

53.  παρατηρεί ότι, ενώ το σύστημα κοινωνικής πίστωσης βρίσκεται ακόμη υπό κατασκευή, οι μαύρες λίστες των μη συμμορφούμενων ατόμων και νομικών οντοτήτων, καθώς και οι «κόκκινες λίστες» για τα διακεκριμένα άτομα και εταιρείες, αποτελούν τον πυρήνα του τρέχοντος σταδίου εφαρμογής, κατά το οποίο η κύρια έμφαση δίνεται στον κολασμό παραβατών που βρίσκονται στις μαύρες λίστες και στην επιβράβευση όσων βρίσκονται στις κόκκινες λίστες· σημειώνει ότι, στις αρχές του 2017, το Ανώτατο Λαϊκό Δικαστήριο της Κίνας δήλωσε ότι είχε απαγορευτεί σε περισσότερους από έξι εκατομμύρια Κινέζους υπηκόους να ταξιδέψουν με αεροπλάνο διότι διέπραξαν κοινωνικά αδικήματα· απορρίπτει κατηγορηματικά τη δημόσια κατονομασία και στιγματισμό των ατόμων που περιλαμβάνονται στη μαύρη λίστα ως αναπόσπαστο μέρος του συστήματος κοινωνικής πίστωσης· υπογραμμίζει τη σημασία και την αναγκαιότητα ενός διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των ομολόγων τους από την Κίνα σχετικά με όλες τις σοβαρές κοινωνικές συνέπειες του παρόντος κεντρικού σχεδιασμού και των τοπικών πειραμάτων με το σύστημα κοινωνικής πίστωσης·

54.  εκφράζει την ανησυχία του για τα συστήματα μαζικής παρακολούθησης του κυβερνοχώρου της Κίνας και ζητεί τη θέσπιση ενός κανονισμού σχετικά με τα εκτελεστά δικαιώματα στην ιδιωτική ζωή· καταδικάζει τη συνεχιζόμενη καταστολή της ελευθερίας του διαδικτύου από τις κινεζικές αρχές, ιδίως της ελεύθερης πρόσβασης σε ξένους δικτυακούς τόπους, και εκφράζει τη λύπη του για την πολιτική αυτολογοκρισίας που υιοθέτησαν ορισμένες δυτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κίνα· υπενθυμίζει ότι οκτώ από τους 25 δημοφιλέστερους δικτυακούς τόπους του κόσμου αντιμετωπίζουν φραγή στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένων ιστοτόπων μεγάλων εταιρειών ΤΠ·

55.  παρατηρεί ότι η δήλωση του Xi σχετικά με τη ζωτική σημασία της «μακροπρόθεσμης σταθερότητας» στο Xinjiang για την επιτυχία της πρωτοβουλίας BRI έχει οδηγήσει στην εντατικοποίηση μακροχρόνιων στρατηγικών ελέγχου που συμπληρώνονται από μια ποικιλία τεχνολογικών καινοτομιών και ταχεία αύξηση των δαπανών για την εγχώρια ασφάλεια, καθώς και στη χρήση αντιτρομοκρατικών μέτρων για την ποινικοποίηση της αντιπολίτευσης και των αντιφρονούντων μέσω της εφαρμογής ενός ευρέος ορισμού της τρομοκρατίας· εκφράζει την ανησυχία του για την εφαρμογή από το κράτος μέτρων για τη διασφάλιση της «συνολικής εποπτείας» της περιφέρειας μέσω εγκατάστασης της ηλεκτρονικής παρακολούθησης «Skynet» της Κίνας σε μείζονες αστικές περιοχές, εγκαταστάσεων ιχνηλατών GPS σε όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα, χρήσης σαρωτών αναγνώρισης προσώπου σε σταθμούς ελέγχου, καθώς και σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και πρατήρια καυσίμων, και μιας προσπάθειας συλλογής δειγμάτων αίματος από την αστυνομία του Xinjiang για περαιτέρω επέκταση της βάσης δεδομένων DNA της Κίνας· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για την αποστολή χιλιάδων Ουιγούρων και εθνοτικών Καζάκων σε πολιτικά «στρατόπεδα επανεκπαίδευσης» με βάση την ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται μέσω ενός συστήματος «προληπτικής αστυνόμευσης», μεταξύ άλλων λόγω μετακίνησής τους στο εξωτερικό ή λόγω υπερβολικής θρησκευτικής πίστης· κρίνει ότι η διακήρυξη του Xi ότι η BRI θα «ωφελήσει τους λαούς σε ολόκληρο τον κόσμο» καθώς θα βασίζεται στο «πνεύμα του δρόμου του μεταξιού» της «ειρήνης και της συνεργασίας, του ανοικτού πνεύματος και της ένταξης» απέχει πολύ από την πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι Ουιγούροι και οι εθνοτικοί Καζάκοι στο Xinjiang· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να ελευθερώσουν όσους φημολογείται ότι κρατούνται για τα πιστεύω τους ή τις πολιτισμικές πρακτικές και ταυτότητές τους·

56.  τονίζει ότι η θεσμική και χρηματοδοτική ενίσχυση της διπλωματίας της Κίνας αποτυπώνει την υψηλή προτεραιότητα που δίδει ο Xi Jinping στην εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο του οράματός του να μετατραπεί η Κίνα σε παγκόσμια δύναμη έως το 2049· σημειώνει ότι η μετατόπιση της ευθύνης για τις εξωτερικές υποθέσεις, που πραγματοποιήθηκε κατά την τελευταία σύνοδο του NPC, αποδεικνύει τον αυξανόμενο ρόλο της εξωτερικής πολιτικής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Κόμματος· υπογραμμίζει το γεγονός ότι η σύσταση του Κρατικού Οργανισμού Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας εκφράζει τη μεγάλη σημασία που αποδίδει η ηγεσία του Xi στην προώθηση των παγκόσμιων συμφερόντων της στον τομέα της ασφάλειας με οικονομικά μέσα, για παράδειγμα με την «καλύτερη εξυπηρέτηση» της BRI· καταλήγει, ως εκ τούτου, στο συμπέρασμα ότι τα επόμενα πέντε χρόνια η Κίνα θα είναι πιο παρούσα και πιο δραστήρια στο εξωτερικό, με διπλωματικές και οικονομικές πρωτοβουλίες στις οποίες η ΕΕ και τα κράτη μέλη της πρέπει να βρουν κοινές απαντήσεις και στρατηγικές·

57.  τονίζει τη σημασία που έχει η κατοχύρωση της ειρήνης και της ασφάλειας στις θάλασσες της Νότιας και Ανατολικής Κίνας για τη σταθερότητα στην περιοχή· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει για πολλά ασιατικά και ευρωπαϊκά κράτη η διασφάλιση της ελευθερίας και ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή· σημειώνει ότι οι δομές που ολοκληρώθηκαν το τελευταίο έτος σε εδάφη των νήσων Σπράτλυ και των νήσων Παρασέλ στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας περιλαμβάνουν μεγάλα υπόστεγα κατά μήκος διαδρόμων προσγείωσης/απογείωσης 3 χλμ, οχυρά καταφύγια για πλατφόρμες πυραύλων, μεγάλους υπόγειους αποθηκευτικούς χώρους και πολλά διοικητικά κτήρια, στρατιωτικό εξοπλισμό παρεμβολών, μεγάλα δίκτυα υψηλών συχνοτήτων, ραντάρ «πέραν του ορίζοντος» και συστοιχίες αισθητήρων, και ότι αυτό υποδεικνύει μια φάση εδραίωσης και περαιτέρω οικοδόμησης μακροπρόθεσμης παρακολούθησης και στρατιωτικών ικανοτήτων, ενώ ενδέχεται περαιτέρω στρατιωτικοποίηση των νησιών, μέσων της τοποθέτησης ακόμη πιο προηγμένων στρατιωτικών πλατφορμών, ως δυνητικά αντίμετρα για τις πρόσφατες νομικές ενέργειες και την εκτεταμένη διεθνή ναυτική παρουσία· καλεί την Κίνα και τον ASEAN να επιταχύνουν τις διαβουλεύσεις σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για την ειρηνική επίλυση των διαφορών και των αμφισβητήσεων σε αυτόν τον τομέα· επιμένει ότι το ζήτημα θα πρέπει να επιλυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο στο πλαίσιο της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS)· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της, ως συμβαλλόμενα μέρη της UNCLOS, αναγνωρίζουν την απόφαση που εξέδωσε το Διαιτητικό Δικαστήριο· καλεί εκ νέου την Κίνα να αποδεχθεί την απόφαση του δικαστηρίου· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα επιθυμούσε τη διατήρηση της διεθνούς τάξης βάσει του κράτους δικαίου·

58.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του διότι συρρικνώνεται το πεδίο δράσης της κοινωνίας των πολιτών από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία ο Xi Jinping το 2012, ιδίως με τον νόμο περί διαχείρισης υπερπόντιων ΜΚΟ, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2017, θέτοντας όλες τις ξένες ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών σκέψης και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, υπό αυξημένο διοικητικό φόρτο και οικονομική πίεση και υπό τον αυστηρό έλεγχο μιας εποπτικής υπηρεσίας που συνεργάζεται με το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, με έντονα αρνητικό αντίκτυπο στις λειτουργίες και τη χρηματοδότησή τους· αναμένει ότι οι ευρωπαϊκές ΜΚΟ θα απολαμβάνουν στην Κίνα τις ίδιες ελευθερίες που απολαμβάνουν οι ΜΚΟ της Κίνας στην ΕΕ· καλεί τις κινεζικές αρχές να καταργήσουν την περιοριστική νομοθεσία, όπως ο νόμος για τις υπερπόντιες ΜΚΟ, που δεν συνάδει με το δικαίωμα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι, της γνώμης και της έκφρασης·

59.  επιμένει ότι οι κινεζικές αρχές οφείλουν να εγγυηθούν ότι η μεταχείριση όλων όσων κρατούνται θα συνάδει με τους διεθνείς κανόνες και θα τους παρέχεται πρόσβαση σε νομικό παραστάτη και ιατρική περίθαλψη, σύμφωνα με τη συλλογή αρχών των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία του ατόμου που τελεί υπό οιαδήποτε μορφή κράτησης ή φυλάκισης·

60.  προτρέπει την Κίνα, καθώς πλησιάζει η 20ή επέτειος από την υπογραφή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, να το επικυρώσει και να εξασφαλίσει την πλήρη του εφαρμογή, θέτοντας μεταξύ άλλων τέλος σε όλες τις καταχρηστικές πρακτικές και προσαρμόζοντας τη νομοθεσία της αναλόγως·

61.  καταδικάζει τη χρήση της θανατικής ποινής, υπενθυμίζοντας ότι η Κίνα έχει εκτελέσει περισσότερους ανθρώπους από ό,τι όλες οι άλλες χώρες συνδυαστικά, και ότι το 2016 η χώρα εκτέλεσε περίπου 2 000 θανατικές καταδίκες· προτρέπει την Κίνα να ρίξει φως στην κλίμακα των εκτελέσεων στη χώρα και να διασφαλίσει δικαστική διαφάνεια· ζητεί από την ΕΕ να εντείνει τις διπλωματικές της προσπάθειες και να ζητήσει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την κατάργηση της θανατικής ποινής·

62.  εκφράζει έντονη ανησυχία διότι το βασικό περιεχόμενο των νέων θρησκευτικών ρυθμίσεων θα οδηγήσει στην απόδοση ορισμένων σημάτων σε όλες τις θρησκείες και στις μη θρησκευτικές δεοντολογικές ενώσεις, εγκεκριμένες ή μη, από την κινεζική κυβέρνηση· υπογραμμίζει το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές οργανώσεις εγχώριων εκκλησιών στην Κίνα, οι οποίες, για θεολογικούς λόγους, αρνούνται να συμμετάσχουν στην Επιτροπή του Πατριωτικού Κινήματος της Τριπλής Υπόστασης και στο Χριστιανικό Συμβούλιο, που υποστηρίζονται από το κόμμα και το κράτος· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να επιτρέψει στις πολλές εγχώριες εκκλησίες, που είναι διατεθειμένες να καταχωριστούν, να το πράξουν απευθείας στο κυβερνητικό Τμήμα Αστικών Υποθέσεων, έτσι ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντά τους ως κοινωνικών οργανώσεων·

63.  ζητεί από την Κίνα να αναθεωρήσει τις πολιτικές της στο Θιβέτ· καλεί την Κίνα να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει τους νόμους, τους κανονισμούς και τα μέτρα που έχουν εγκριθεί τα τελευταία χρόνια και που περιορίζουν σημαντικά την άσκηση των ατομικών και των πολιτικών δικαιωμάτων των Θιβετιανών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας έκφρασής τους και της θρησκευτικής τους ελευθερίας· προτρέπει την κινεζική ηγεσία να επιδιώξει αναπτυξιακές και περιβαλλοντικές πολιτικές που σέβονται τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα των Θιβετιανών και δεν αποκλείουν τους τοπικούς πληθυσμούς, σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών· καλεί την κινεζική κυβέρνηση να διερευνήσει τις συνεχείς περιπτώσεις βίαιων εξαφανίσεων, βασανισμού και κακομεταχείρισης Θιβετιανών και να σεβαστεί τα δικαιώματα του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι και την ελευθερία θρησκείας και πεποιθήσεων, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων· τονίζει ότι η υποβάθμιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Θιβέτ πρέπει να εγείρεται ως θέμα συστηματικά σε κάθε σύνοδο κορυφής ΕΕ-Κίνας· ζητεί την επανέναρξη ενός εποικοδομητικού και ειρηνικού διαλόγου μεταξύ των κινεζικών αρχών και των εκπροσώπων του θιβετιανού λαού· παροτρύνει την Κίνα να παρέχει στους διπλωμάτες της ΕΕ, τους δημοσιογράφους και τους πολίτες ανεμπόδιστη πρόσβαση στο Θιβέτ στο πλαίσιο της αμοιβαιότητας για την ελεύθερη και ανοικτή πρόσβαση που έχουν οι κινέζοι ταξιδιώτες σε ολόκληρη την επικράτεια των κρατών μελών της ΕΕ· καλεί τις κινεζικές αρχές, αφενός να επιτρέψουν στους Θιβετιανούς του Θιβέτ να ταξιδεύουν ελεύθερα, και αφετέρου να σέβονται το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία· προτρέπει τις κινεζικές αρχές να επιτρέπουν σε ανεξάρτητους παρατηρητές, συμπεριλαμβανομένου του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την πρόσβαση στο Θιβέτ· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν σοβαρά υπόψη το ζήτημα της πρόσβασης στο Θιβέτ κατά τις συζητήσεις σχετικά με τη συμφωνία για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων ΕΕ-Κίνας·

64.  σημειώνει ότι η ετήσια έκθεση 2017 για την Ειδική Διοικητική Περιοχή του Χονγκ Κονγκ (ΕΔΠ) από την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά την ύπαρξη κάποιων προκλήσεων, συνολικά η αρχή «μία, χώρα, δύο συστήματα» λειτούργησε καλά, ότι το κράτος δικαίου επικράτησε και ο ελεύθερος λόγος και η ελεύθερη ενημέρωση έγιναν γενικά σεβαστά, αλλά ότι αυτή η έκθεση απηχεί και ανησυχίες αναφορικά με τη σταδιακή διάβρωση της αρχής «μία χώρα, δύο συστήματα», εγείροντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή της και τον υψηλό βαθμό αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ μακροπρόθεσμα· υπογραμμίζει ότι η ετήσια έκθεση παρατηρεί ότι δύο αρνητικές τάσεις που αφορούν την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία πληροφόρησης έγιναν πιο έντονες, δηλαδή η αυτολογοκρισία κατά τις αναφορές σχετικά με τις εξελίξεις στην εγχώρια και την εξωτερική πολιτική της Κίνας και η άσκηση πιέσεων στους δημοσιογράφους· υποστηρίζει πλήρως την ενθάρρυνση της ΕΕ προς την ΕΔΠ του Χονγκ Κονγκ και τις αρχές της Κεντρικής Κυβέρνησης να ασχοληθούν εκ νέου με την εκλογική μεταρρύθμιση σύμφωνα με τον Βασικό Νόμο και να καταλήξουν σε συμφωνία για ένα εκλογικό σύστημα δημοκρατικό, δίκαιο, ανοικτό και διαφανές· υπογραμμίζει ότι ο λαός του Χονγκ Κονγκ έχει έννομο δικαίωμα να συνεχίσει να βασίζεται σε ένα δικαστικό σώμα που εμπνέει εμπιστοσύνη, στην υπεροχή του κράτους δικαίου και στα χαμηλά επίπεδα διαφθοράς, στην διαφάνεια, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ελευθερία γνώμης και στα υψηλά πρότυπα δημόσιας υγείας και ασφάλειας· υπογραμμίζει ότι ο απόλυτος σεβασμός της αυτονομίας του Χονγκ Κονγκ θα μπορούσε να αποτελέσει πρότυπο για μια διεργασία ριζικών δημοκρατικών πολιτικών μεταρρυθμίσεων στην Κίνα και για τη σταδιακή απελευθέρωση και το άνοιγμα της κινεζικής κοινωνίας·

65.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να παροτρύνουν τη ΛΔΚ να απόσχει από περαιτέρω στρατιωτικές προκλήσεις κατά της Ταϊβάν και από τη διακύβευση της ειρήνης και της σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν· τονίζει με έμφαση ότι όλες οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών των στενών θα πρέπει να επιλύονται με ειρηνικά μέσα βάσει του διεθνούς δικαίου· εκφράζει την ανησυχία του σχετικά με τη μονομερή απόφαση της Κίνας να αρχίσει να χρησιμοποιεί νέες διαδρομές πτήσης πάνω από τα στενά της Ταϊβάν· ενθαρρύνει την επανέναρξη επίσημων διαλόγων μεταξύ του Πεκίνου και της Ταϊπέχ· επαναλαμβάνει τη συνεπή στήριξή του στην ουσιαστική συμμετοχή της Ταϊβάν σε διεθνείς οργανισμούς, όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), στους οποίους ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός της Ταϊβάν δεν συνάδει με τα συμφέροντα της ΕΕ·

66.  υπενθυμίζει ότι, ως ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Βόρειας Κορέας και βασική πηγή τροφίμων και ενέργειας, η Κίνα εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στην αντιμετώπιση των παγκόσμια απειλητικών προκλήσεων της Βόρειας Κορέας, από κοινού με τη διεθνή κοινότητα· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την πρόσφατη πρόθεση της Κίνας να στηρίξει κάποιες από τις διεθνείς κυρώσεις εναντίον της Πιονγκγιάνγκ, συμπεριλαμβανομένων της αναστολής των εισαγωγών άνθρακα από τη Βόρεια Κορέα και του περιορισμού των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων ατόμων και επιχειρήσεων της Νότιας Κορέας, καθώς και της επιβολής εμπορικών περιορισμών στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και στα θαλασσινά· επικροτεί επίσης τις προσπάθειες του Πεκίνου να εδραιώσει διάλογο με την Πιονγκγιάνγκ· προτρέπει την ΕΕ να μιλά με ενιαία φωνή στην Κίνα, προκειμένου να διαδραματίσει εποικοδομητικό ρόλο στη στήριξη της επερχόμενης συνόδου κορυφής της Βόρειας με τη Νότια Κορέα, καθώς και της συνόδου κορυφής Βόρειας Κορέας-ΗΠΑ, με σκοπό να συνδράμει ενεργά στην επαληθεύσιμη αποπυρηνικοποίηση της Βόρειας Κορέας και στην εδραίωση μόνιμης ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο·

67.  επαινεί την Κίνα διότι συμμετέχει στις κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας· καλεί την Κίνα να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση της κατάστασης που επικρατεί στην κορεατική χερσόνησο και να εξακολουθήσει να εφαρμόζει τις κυρώσεις κατά της Βόρειας Κορέας μέχρι να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην εγκατάλειψη των πυρηνικών της όπλων, στην αλλαγή της ρητορικής της έναντι της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας και στην έναρξη σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

68.  υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών της Κίνας για επίτευξη ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας στην κορεατική χερσόνησο·

69.  επικροτεί τη συμβολή της Κίνας στη διατήρηση της ειρήνης στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών και της Αφρικανικής Ένωσης· παρατηρεί ότι η ΕΕ σκοπεύει να ενισχύσει τη συνεργασία της με την Κίνα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας, ενθαρρύνοντας την Κίνα να κινητοποιήσει τους διπλωματικούς και άλλους πόρους της για να στηρίξει τη διεθνή ασφάλεια, και να συμβάλει στην ειρήνη και την ασφάλεια στη γειτονιά της ΕΕ βάσει του διεθνούς δικαίου· σημειώνει ότι η συνεργασία με την Κίνα στον τομέα του ελέγχου των εξαγωγών, του αφοπλισμού, των ζητημάτων μη διασποράς και στην αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου είναι ουσιαστική ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Ασίας·

70.  επικροτεί τον στόχο της Κίνας να εξελιχθεί σε βιώσιμη οικονομία· τονίζει ότι η ΕΕ δύναται να υποστηρίξει το πρόγραμμα οικονομικής μεταρρύθμισης της Κίνας με την τεχνογνωσία της· υπογραμμίζει ότι η Κίνα αποτελεί κύριο εταίρο για την ΕΕ όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων· σκοπεύει να συνεργαστεί με την Κίνα ώστε να επιταχύνει την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα·

71.  εκφράζει ικανοποίηση για τις μεταρρυθμίσεις που πραγματοποίησε η Κίνα από τότε που υιοθέτησε την προσέγγιση «οικολογικού πολιτισμού»· θεωρεί ότι το ειδικό καθεστώς που χορηγήθηκε στις περιβαλλοντικές ΜΚΟ από τα δικαστήρια, οι έλεγχοι του περιβαλλοντικού αντικτύπου της εργασίας των υπαλλήλων και οι μεγάλες επενδύσεις στους τομείς της ηλεκτροκινητικότητας και της καθαρής ενέργειας αποτελούν μεταρρυθμίσεις προς τη σωστή κατεύθυνση·

72.  εκφράζει ικανοποίηση για το σχέδιο δράσης της Κίνας όσον αφορά την αντιμετώπιση της μικροβιακής αντοχής για το έτος 2016· τονίζει τη σπουδαιότητα της συνεργασίας μεταξύ της Κίνας, η οποία καταναλώνει ετησίως το 50 % των αντιμικροβιακών φαρμάκων παγκοσμίως, και της ΕΕ για την αντιμετώπιση αυτής της παγκόσμιας απειλής· επιμένει ότι οι διατάξεις για την καλή διαβίωση των ζώων θα πρέπει να συμπεριληφθούν στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες ΕΕ-Κίνας·

73.  σημειώνει την απόφαση της Κίνας περί απαγόρευσης εισαγωγών στερεών αποβλήτων, η οποία τονίζει τη σπουδαιότητα της διαδικασίας σχεδιασμού, παραγωγής, επισκευής, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης των προϊόντων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παραγωγή και τη χρήση πλαστικών υλών· υπενθυμίζει την πρόσφατη προσπάθεια της Κίνας να απαγορεύσει τις εξαγωγές σπάνιων γαιών και καλεί την Επιτροπή να λάβει υπόψη την αλληλεξάρτηση των παγκόσμιων οικονομιών κατά τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των πολιτικών της ΕΕ·

74.  πιστεύει ότι θα υπάρχει δυνατότητα, ενδιαφέρον και ανάγκη συνεργασίας μεταξύ της ΕΕ και του ASEAN για την ανάπτυξη κοινής στρατηγικής για την κυκλική οικονομία· πιστεύει ότι η Κίνα θα μπορούσε να διαδραματίσει βασικό ρόλο στην προώθηση αυτής της πρωτοβουλίας στον ASEAN·

75.  υποστηρίζει ότι η Κίνα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ωφεληθούν από την προώθηση της βιωσιμότητας στις οικονομίες τους και από την ανάπτυξη πολυτομεακής βιώσιμης και κυκλικής βιοοικονομίας·

76.  χαιρετίζει τη συμφωνία για ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας σχετικά με εμβληματικές πρωτοβουλίες όπως εκείνες στους τομείς των τροφίμων, της γεωργίας και των βιοτεχνολογιών, του περιβάλλοντος και της βιώσιμης αστικοποίησης, των χερσαίων μεταφορών, των ασφαλέστερων και πιο οικολογικών αερομεταφορών και των βιοτεχνολογιών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που συμφωνήθηκαν κατά τον 3ο διάλογο ΕΕ-Κίνας για τη συνεργασία στον τομέα της καινοτομίας τον Ιούνιο του 2017 και τον αντίστοιχο χάρτη πορείας για τη συνεργασία ΕΕ-Κίνας σε θέματα επιστήμης και τεχνολογίας (Ε&Τ) από τον Οκτώβριο του 2017· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν τις προσπάθειες αυτές και να θέσουν σε εφαρμογή τα αποτελέσματα των έργων έρευνας και ανάπτυξης·

77.  τονίζει ότι η ΕΕ και η Κίνα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα ορυκτά καύσιμα και ότι ευθύνονται από κοινού για το ένα τρίτο περίπου της συνολικής κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων παγκοσμίως, γεγονός που κατατάσσει την Κίνα στην κορυφή της λίστας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΕ) σχετικά με τη θανατηφόρα εξωτερική ατμοσφαιρική ρύπανση· τονίζει ότι η αύξηση του εμπορίου προϊόντων βιοοικονομίας που παράγονται από ανανεώσιμα υλικά μπορεί να συμβάλει στη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα των οικονομιών της Κίνας και της Ένωσης· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να εμβαθύνουν τις σχέσεις τους σε άλλους τομείς μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, όπως η ηλεκτρική κινητικότητα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η ενεργειακή απόδοση, να συνεχίσουν και να διευρύνουν τον χάρτη πορείας ΕΕ-Κίνας για την ενεργειακή συνεργασία μετά το 2020 και να εντείνουν τις κοινές προσπάθειες για την ανάπτυξη μέσων πράσινης χρηματοδότησης, ιδίως δε χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής· καλεί την Κίνα και την ΕΕ να διερευνήσουν και να συμμετάσχουν στον εκ των προτέρων σχεδιασμό και την ανάπτυξη διασυνοριακών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιώντας τεχνολογία συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης, ώστε να καταστήσουν πιο προσιτές τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

78.  ενθαρρύνει την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν την εταιρική σχέση τους για τη βιώσιμη αστικοποίηση, μεταξύ άλλων σε τομείς όπως οι καθαρές μεταφορές, η βελτίωση της ποιότητας του αέρα, η κυκλική οικονομία και ο οικολογικός σχεδιασμός· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις πόλεις, σε ποσοστό πάνω από 90 %, δεν τηρείται το εθνικό πρότυπο σχετικά με τη συγκέντρωση ρύπων στον ατμοσφαιρικό αέρα (ΑΣ 2,5), και ότι στην Κίνα πεθαίνουν κάθε χρόνο πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι λόγω ασθενειών που συνδέονται με την ατμοσφαιρική ρύπανση·

79.  υπογραμμίζει το αμοιβαίο ενδιαφέρον της ΕΕ και της Κίνας για την προώθηση της ανάπτυξης με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και την καταπολέμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε διαφανείς, δημόσιες και καλά ρυθμισμένες ενεργειακές αγορές· πιστεύει ότι η αξία των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων ΕΕ-Κίνας είναι αναγκαία για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να χρησιμοποιήσουν το πολιτικό τους εκτόπισμα για να προωθήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού καθώς και του θεματολογίου για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 και προτρέπει για συνεργατική προσέγγιση στη διάσκεψη των συμβαλλόμενων μερών της UNFCCC, όπως επίσης και στο πολιτικό φόρουμ υψηλού επιπέδου του ΟΗΕ· καλεί και τις δύο πλευρές να εγκρίνουν κοινή δήλωση σχετικά με τη δράση για το κλίμα, ώστε να επιδείξουν την κοινή τους δέσμευση για την αυστηρή εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και την ενεργό συμμετοχή στον διάλογο Ταλανόα του 2018, καθώς και στην COP24· ενθαρρύνει και τις δύο πλευρές να διαδραματίσουν υπεύθυνο ρόλο στις διεθνείς διαπραγματεύσεις συμβάλλοντας στον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μέσω των αντίστοιχων εσωτερικών πολιτικών τους για το κλίμα, καθώς και με χρηματοδοτικές συνεισφορές για την επίτευξη του στόχου της εξασφάλισης 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2020 για τον μετριασμό των επιπτώσεων και την προσαρμογή·

80.  εκφράζει ικανοποίηση για τη δρομολόγηση του εθνικού συστήματος εμπορίας εκπομπών στην Κίνα τον Δεκέμβριο του 2017· σημειώνει την επιτυχή συνεργασία κατά τη φάση προετοιμασίας μεταξύ της Κίνας και της ΕΕ, που επιτρέπει τη δρομολόγηση· αναγνωρίζει την προθυμία της ηγεσίας της Κίνας να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και προσβλέπει στα αποτελέσματα των συνεχιζόμενων εργασιών παρακολούθησης, υποβολής εκθέσεων και επαλήθευσης, οι οποίες είναι καίριες για την καλή λειτουργία του συστήματος· τονίζει τη σημασία της δράσης για την κλιματική αλλαγή σε όλο το φάσμα της οικονομίας, και χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να επεκτείνει το πεδίο της ώστε να περιλαμβάνει και τους βιομηχανικούς κλάδους και να βελτιώσει τις εμπορικές ρυθμίσεις του συστήματος· καλεί την ΕΕ και την Κίνα να συνεχίσουν την εταιρική σχέση τους στο πλαίσιο του σχεδίου συνεργασίας για την ανάπτυξη της αγοράς άνθρακα της Κίνας, ώστε να καταστεί αποτελεσματικό μέσο που δημιουργεί ουσιαστικά κίνητρα για τη μείωση των εκπομπών και να ευθυγραμμιστεί περαιτέρω με το σύστημα εμπορίας εκπομπών της ΕΕ· καλεί και τις δύο πλευρές να προωθήσουν περαιτέρω τους μηχανισμούς τιμολόγησης του άνθρακα σε άλλες χώρες και περιφέρειες χρησιμοποιώντας την εμπειρία και εμπειρογνωμοσύνη τους και ανταλλάσσοντας βέλτιστες πρακτικές, καθώς και να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων αγορών άνθρακα µε σκοπό τη διαμόρφωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο·

81.  εκφράζει την ελπίδα ότι η Κίνα θα πάψει να συνδέει την οικονομική ανάπτυξη με την οικολογική υποβάθμιση, ενσωματώνοντας την προστασία της βιοποικιλότητας στις υφιστάμενες παγκόσμιες στρατηγικές της, διευκολύνοντας την εφαρμογή του Θεματολογίου του 2030 του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά την απαγόρευση του εμπορίου ελεφαντόδοντου· αναγνωρίζει το έργο του διμερούς μηχανισμού συντονισμού ΕΕ-Κίνας όσον αφορά την επιβολή της δασικής νομοθεσίας και τη διακυβέρνηση (FLEG) με σκοπό την αντιμετώπιση της παράνομης υλοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί, ωστόσο, την Κίνα να διερευνήσει το σημαντικό μη δηλωμένο εμπόριο ξυλείας μεταξύ των κρατών που έχουν υπογράψει την εθελοντική συμφωνία εταιρικής σχέσης FLEGT και της Κίνας·

82.  συνιστά την έγκριση, από την πλευρά της Κίνας, υποχρεωτικών κατευθυντήριων γραμμών για την πολιτική της σχετικά με τις υπεύθυνες υπερπόντιες επενδύσεις στον τομέα των δασών, που θα υλοποιηθούν από κοινού με τις προμηθεύτριες χώρες, με τη συμμετοχή κινεζικών εταιρειών για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου ξυλείας·

83.  επικροτεί το γεγονός ότι η Κίνα και η ΕΕ έχουν υπογράψει μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την πολιτική για τα ύδατα, με στόχο αφενός την ενίσχυση του διαλόγου για την ανάπτυξη και αφετέρου την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία των υδάτων· υποστηρίζει ένθερμα τη Δήλωση του Turku που υπογράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2017 από την ΕΕ και την Κίνα, όπου τονίστηκε ότι η ορθή διαχείριση των υδάτων θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα στην οικολογία και την πράσινη ανάπτυξη, να θέσει τη διατήρηση του νερού σε εξέχουσα θέση και να αποκαταστήσει τα υδατικά οικοσυστήματα· υπογραμμίζει ότι το μνημόνιο συμφωνίας για την καθιέρωση του διαλόγου ΕΕ-Κίνας για την πολιτική των υδάτων όχι μόνον εμπλουτίζει το περιεχόμενο της στρατηγικής εταιρικής σχέσης Κίνας-ΕΕ, αλλά καθορίζει επίσης την κατεύθυνση, το πεδίο εφαρμογής, τη μεθοδολογία και τις χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις για τη συνεργασία·

84.  αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο του χρηματοδοτούμενου από την Επιτροπή σχεδίου συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών και κινεζικών οργανισμών, το οποίο υλοποιήθηκε το 2014-2017 υπό την αιγίδα του μηχανισμού συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας (ΜΣΠΑ), στην αξιολόγηση των προτύπων και ρυθμίσεων για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης λόγω ακτινοβολιών ή λόγω πυρηνικού ατυχήματος στην Κίνα, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του κινεζικού Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας για την Πυρηνική Ενέργεια στους τομείς των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση σοβαρών ατυχημάτων·

85.  ενθαρρύνει τους επενδυτές από Κίνα και Ευρώπη να υιοθετήσουν καλύτερα παγκόσμια πρότυπα κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευθύνης και να βελτιώσουν τα πρότυπα ασφαλείας των εξορυκτικών τους βιομηχανιών σε ολόκληρο τον κόσμο· επαναλαμβάνει ότι, όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με τη συνολική συμφωνία για τις επενδύσεις με την Κίνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει πρωτοβουλίες βιώσιμης ανάπτυξης, ενθαρρύνοντας τις υπεύθυνες επενδύσεις και προωθώντας τα βασικά περιβαλλοντικά και εργασιακά πρότυπα· ζητεί από τις κινεζικές και ευρωπαϊκές αρχές να θεσπίσουν κίνητρα για να ενθαρρύνουν τις κινεζικές και ευρωπαϊκές εξορυκτικές επιχειρήσεις να διεξάγουν τις δραστηριότητές τους σε αναπτυσσόμενες χώρες σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να ενθαρρύνουν επενδύσεις για τη δημιουργία ικανοτήτων με στόχο τη μετάδοση γνώσεων και τεχνολογίας και τις επιτόπιες προσλήψεις·

86.  χαιρετίζει την ανακοίνωση της Κίνας, στο πλαίσιο της διάσκεψης κορυφής One Planet Summit που διεξήχθη τον Δεκέμβριο του 2017, για μεγαλύτερη διαφάνεια όσον αφορά τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των εταιρειών στην Κίνα και των κινεζικών επενδύσεων στο εξωτερικό· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι έργα υποδομής όπως η πρωτοβουλία «Μία ζώνη, ένας δρόμος» της Κίνας ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και το κλίμα και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση ορυκτών καυσίμων σε άλλες χώρες που εμπλέκονται ή επηρεάζονται από την ανάπτυξη υποδομών· καλεί τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να εκπονήσουν εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων και να συμπεριλάβουν ρήτρες βιωσιμότητας σε κάθε έργο συνεργασίας στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας· επιμένει ότι πρέπει να συσταθεί μικτή επιτροπή, αποτελούμενη από εκπροσώπους των εμπλεκόμενων χωρών και τρίτα μέρη, για την παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και το κλίμα· χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής και της ΕΥΕΔ να καταρτίσουν στρατηγική σύνδεσης ΕΕ-Ασίας κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018· επιμένει ότι η στρατηγική αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει ισχυρές δεσμεύσεις όσον αφορά τη βιωσιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή·

87.  χαιρετίζει την πρόοδο της Κίνας όσον αφορά την ενίσχυση των προτύπων ασφάλειας των τροφίμων, που είναι βασικά στοιχεία για την προστασία των κινέζων καταναλωτών και την πρόληψη της απάτης στον τομέα των τροφίμων· τονίζει την αποτελεσματικότερη ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών ως σημαντικό βήμα για την ανάπτυξη παιδείας του καταναλωτή στην Κίνα·

88.  ενθαρρύνει τις κινεζικές και ευρωπαϊκές αστυνομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες επιβολής του νόμου να αναλάβουν κοινή δράση για τον έλεγχο της εξαγωγής παράνομων ναρκωτικών και να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τη διακίνηση ναρκωτικών, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών για τον εντοπισμό ατόμων και εγκληματικών δικτύων· επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τη μελέτη με τίτλο «Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2017: Τάσεις και εξελίξεις» του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ), μεγάλο μέρος της προσφοράς νέων ψυχοδραστικών ουσιών στην Ευρώπη προέρχεται από την Κίνα, νέες ουσίες παράγονται σε μεγάλες ποσότητες από χημικές και φαρμακευτικές εταιρείες στην Κίνα και από εκεί αποστέλλονται στην Ευρώπη, όπου υφίστανται επεξεργασία για να παραχθούν προϊόντα, τα οποία συσκευάζονται και πωλούνται·

89.  αναγνωρίζει ότι οικογένειες και μεμονωμένα άτομα έχουν μεταναστεύσει εξαιτίας της ξηρασίας και άλλων φυσικών καταστροφών και ότι, ανταποκρινόμενες σε αυτό, οι κινεζικές αρχές έχουν καταρτίσει αρκετά μεγάλης κλίμακας σχέδια μετεγκατάστασης· ανησυχεί για τις αναφορές από την περιοχή Ningxia, στις οποίες επισημαίνονται πολλά προβλήματα που αφορούν τις νέες πόλεις και τα αντίποινα για όσους αρνήθηκαν να μετακινηθούν· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι υπερασπιστές της προστασίας του περιβάλλοντος κρατούνται, διώκονται και καταδικάζονται και για το ότι οι καταχωρισμένες εγχώριες περιβαλλοντικές ΜΚΟ αντιμετωπίζουν όλο και μεγαλύτερο έλεγχο από τις κινεζικές εποπτικές αρχές·

90.  ζητεί από την Κίνα να επεκτείνει περαιτέρω τις προσπάθειες επιβολής του νόμου για να σταματήσει την παράνομη αλιεία, καθώς τα κινεζικά αλιευτικά σκάφη συνεχίζουν να αλιεύουν παράνομα σε ξένα ύδατα, συμπεριλαμβανομένων της Δυτικής Θάλασσας της Κορέας, της Θάλασσας της Ανατολικής Κίνας, της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, του Ινδικού Ωκεανού, ακόμη και της Νότιας Αμερικής·

91.  ζητεί από τους κινέζους εξαγωγείς και τους ευρωπαίους εισαγωγείς να περιορίσουν τα τοξικά κατάλοιπα στα ρούχα που κατασκευάζονται στην Κίνα, θεσπίζοντας κατάλληλους κανονισμούς διαχείρισης χημικών ουσιών και καταργώντας σταδιακά τη χρήση μολύβδου, αιθοξυλιωμένων εννεϋλοφαινολών (NPE), φθαλικών ενώσεων, υπερφθοριωμένων χημικών ουσιών (PFCs), φορμαλδεΰδης και άλλων τοξικών προϊόντων που υπάρχουν στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα·

92.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των υπό προσχώρηση και υποψηφίων χωρών, στην Κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, στο Εθνικό Λαϊκό Συνέδριο της Κίνας, καθώς και στην κυβέρνηση και το νομοθετικό σώμα Γιουάν της Ταϊβάν.

(1) ΕΕ L 250 της 19.9.1985, σ. 2.
(2) ΕΕ L 6 της 11.1.2000, σ. 40.
(3) https://www.iom.int/migration-and-climate-change
(4) ΕΕ C 239 E της 20.8.2013, σ. 1.
(5) ΕΕ C 264 E της 13.9.2013, σ. 33.
(6) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 123.
(7) ΕΕ C 93 της 24.3.2017, σ. 93.
(8) ΕΕ C 443 της 22.12.2017, σ. 83.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0024.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0493.
(11) ΕΕ C 305 E της 14.12.2006, σ. 219.
(12) ΕΕ C 67 E της 18.3.2010, σ. 132.
(13) ΕΕ C 36 της 29.1.2016, σ. 126.
(14) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 45.
(15) ΕΕ C 181 της 19.5.2016, σ. 52.
(16) ΕΕ C 399 της 24.11.2017, σ. 92.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0495.
(18) ΕΕ C 131 E της 8.5.2013, σ. 121.
(19) ΕΕ C 332 E της 15.11.2013, σ. 69.
(20) ΕΕ C 468 της 15.12.2016, σ. 208.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0505.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0089.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2017)0308.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0014.
(25) ΕΕ C 288 E της 25.11.2006, σ. 59.
(26) Y. Zhen, J. Pan, X. Zhang, «Relocation as a policy response to climate change vulnerability in Northern China» (Η μετεγκατάσταση ως πολιτικό μέτρο αντιμετώπισης της ευπάθειας λόγω της κλιματικής αλλαγής), ISSC και UNESCO 2013, World Social Science Report 2013, Changing Global Environments, σ. 234-241.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου