Rodyklė 
Priimti tekstai
Antradienis, 2018 m. spalio 2 d. - StrasbūrasGalutinė teksto versija
Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą
 Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas ***I
 ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos ***
 ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas ***
 Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją *
 Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“
 Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas ***I
 Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės (EKP) sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas bei Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas iniciatyvos „WiFi4EU“ kontekste

Prašymas atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą
PDF 239kWORD 43k
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento sprendimas dėl prašymo atšaukti Georgioso Kyrtsoso (Georgios Kyrtsos) imunitetą (2018/2069(IMM))
P8_TA(2018)0358A8-0291/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į prašymą atšaukti Georgioso Kyrtsoso imunitetą, kurį 2018 m. kovo 28 d. persiuntė Graikijos Aukščiausiojo Teismo generalinio prokuroro pavaduotojas, kad prieš minėtą asmenį būtų galima pradėti baudžiamąjį procesą dėl to, kad jis padarė nusikalstamą veiką – nesumokėjo valstybei skolingos sumos (baudžiamosios bylos Nr. ABM: IG 2017/11402 ir EG 10-17/337, bylos pateiktos kartu su 2018 m. kovo 28 d. dokumentu Nr. 1160350), ir apie kurį paskelbta 2018 m. gegužės 2 d. plenariniame posėdyje,

–  išklausęs Georgioso Kyrtsoso paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

–  atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 ir 9 straipsnius bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 1964 m. gegužės 12 d., 1986 m. liepos 10 d., 2008 m. spalio 15 ir 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d. ir 2013 m. sausio 17 d. sprendimus(1),

–  atsižvelgdamas į Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0291/2018),

A.  kadangi Graikijos Aukščiausiojo Teismo prokuratūra paprašė atšaukti Europos Parlamento nario Georgioso Kyrtsoso imunitetą dėl baudžiamojo proceso, susijusio su valstybei mokėtinų sumų (viršijančių 200 000 EUR) nesumokėjimu, pagal Įstatymo Nr. 1882/1990 25 straipsnio 1 ir 6 dalis, kaip pakeista Įstatymo Nr. 2523/1997 23 straipsnio 1 dalimi ir Įstatymo Nr. 1882/90 25 straipsnio 1 dalimi, kaip pakeista Įstatymo Nr. 3220/2004 34 straipsnio 1 dalimi, Įstatymo Nr. 3943/2011 3 straipsnio 1 dalimi, Įstatymo Nr. 4321/2015 20 straipsniu ir, galiausiai, Įstatymo Nr. 4337/2015 8 straipsniu;

B.  kadangi Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnyje nustatyta, kad Europos Parlamento nariai savo valstybės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie suteikiami tos valstybės parlamento nariams;

C.  kadangi pagal Graikijos Respublikos Konstitucijos 62 straipsnį parlamento nariai savo kadencijos metu negali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn, suimami, kalinami ar kitaip negali būti ribojama jų laisvė, negavus išankstinio parlamento sutikimo;

D.  kadangi Georgios Kyrtsos nuo 2009 m. birželio 29 d. veikė kaip bendrovės „Free Sunday Publishing House Ltd.“ teisinis atstovas;

E.  kadangi Georgios Kyrtsos, kaip bendrovės „Free Sunday Publishing House Ltd.“ teisinis atstovas, yra kaltinamas šešių šimtų dvidešimt septynių tūkstančių septynių šimtų penkiasdešimti dviejų eurų ir šešiasdešimt penkių centų (627 752,65 EUR) nesumokėjimu valstybei;

F.  kadangi akivaizdu, kad tariama nusikalstama veika neturi tiesioginio ryšio su Georgioso Kyrtsoso, kaip Europos Parlamento nario, pareigomis, tačiau susijusi su jo buvusiomis – vadovo – pareigomis jo leidybos bendrovėje;

G.  kadangi, kaip nustatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje, baudžiamasis persekiojimas nevykdomas dėl einant minėto Europos Parlamento nario pareigas pareikštos nuomonės ar balsavimo;

H.  kadangi nėra pagrindo įtarti, kad šiuo baudžiamuoju procesu siekiama pakenkti Parlamento nario politinei veiklai (fumus persecutionis);

1.  nusprendžia atšaukti Georgioso Kyrtsoso imunitetą;

2.  paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą Graikijos valdžios institucijoms ir Georgiosui Kyrtsosui.

(1) 1964 m. gegužės 12 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wagner / Fohrmann ir Krier,101/63, ECLI:EU:C:1964:28; 1986 m. liepos 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas Wybot / Faure ir kt., 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas , T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C 2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Trečiosios šalys, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiosios šalys, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas ***I
PDF 321kWORD 38k
Rezoliucija
Tekstas
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, nustatančio trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))
P8_TA(2018)0359A8-0290/2018

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0139),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 77 straipsnio 2 dalies a punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0116/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(1),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0290/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. spalio 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2018/..., nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus (kodifikuota redakcija)

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Reglamentą (ES) 2018/1806.)

(1) OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


ES ir Maroko mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimas: Maroko dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos ***
PDF 237kWORD 41k
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, sudarymo Sąjungos vardu projekto (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))
P8_TA(2018)0360A8-0281/2018

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06534/2018),

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko Karalystės dalyvavimo partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA) sąlygos, projektą (06533/2018),

–  atsižvelgdamas į prašymą dėl pritarimo, kurį Taryba pateikė pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 186 straipsnį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punkto v papunktį (C8‑0150/2018),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2017/1324 dėl Sąjungos dalyvavimo kelių valstybių narių bendrai vykdomoje Partnerystėje mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje Viduržemio jūros regione (PRIMA),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto rekomendaciją (A8-0281/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Maroko Karalystės parlamentams ir vyriausybėms.


ES ir Kanados oro susisiekimo susitarimas ***
PDF 232kWORD 41k
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Kanados susitarimo dėl oro susisiekimo sudarymo Sąjungos vardu projekto (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

(Pritarimo procedūra)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Tarybos sprendimo projektą (06730/2018),

–  atsižvelgdamas į Kanados ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių susitarimą dėl oro susisiekimo(1),

–  atsižvelgdamas į Tarybos prašymą dėl pritarimo, pateiktą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 100 straipsnio 2 dalį ir 218 straipsnio 6 dalies antros pastraipos a punktą (C8–0160/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 99 straipsnio 1 ir 4 dalis ir į 108 straipsnio 7 dalį,

–  atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto rekomendaciją (A8-0254/2018),

1.  pritaria susitarimo sudarymui;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių bei Kanados parlamentams ir vyriausybėms.

(1) OL L 207, 2010 8 6, p. 32.


Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimas į Sąjungos muitų teritoriją *
PDF 234kWORD 41k
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos direktyvų 2006/112/EB ir 2008/118/EB nuostatos dėl Italijai priklausančios Italijos Kampionės savivaldybės ir Italijai priklausančios Lugano ežero dalies įtraukimo į Sąjungos muitų teritoriją ir į Direktyvos 2008/118/EB teritorinę taikymo sritį (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))
P8_TA(2018)0362A8-0284/2018

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0261),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 113 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0226/2018),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0284/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui;

2.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“
PDF 343kWORD 46k
Rezoliucija
Priedas
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo (Nyderlandų paraiška „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.), kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006(1) (toliau – EGF reglamentas),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(2), ypač į jo 12 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(3) (2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinis susitarimas), ypač į jo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į trišalio dialogo procedūrą, numatytą pagal 2013 m. gruodžio 2 d. tarpinstitucinio susitarimo 13 punktą,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Regioninės plėtros komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0294/2018),

A.  kadangi Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, kenčiantiems nuo esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių ar pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė teisėkūros ir biudžeto priemones;

B.  kadangi Sąjungos finansinė parama atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir pasiekiama kaip galima greičiau ir veiksmingiau;

C.  kadangi Nyderlandai pateikė paraišką „EGF/2018/001 NL/ Finansinių paslaugų veikla“ dėl finansinės EGF paramos atleidus 1 324 darbuotojus iš darbo ekonomikos sektoriuje, kuris priskiriamas NACE 2 red. 64 skyriui (Finansinių paslaugų veikla, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą) NUTS 2 lygmens Nyderlandų Fryzijos (NL 12), Drentės (NL 13) ir Overeiselio (NL 21) regionuose; tai yra pirmoji paraiška šiame ekonominiam sektoriuje nuo EGF įsteigimo;

D.  kadangi paraiška grindžiama EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkte nustatytais intervencijos kriterijais, pagal kuriuos reikalaujama, kad per devynių mėnesių ataskaitinį laikotarpį iš įmonių, kurios visos veikia tame pačiame NACE 2 red. skyriaus ekonomikos sektoriuje ar yra dviejuose gretimuose valstybės narės NUTS 2 lygio regionuose, būtų iš darbo atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų;

1.  pritaria Komisijai, kad tenkinamos EGF reglamento 4 straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos ir kad Nyderlandai turi teisę pagal šį reglamentą gauti finansinę 1 192 500 EUR paramą, kuri sudaro 60 % bendrų išlaidų, siekiančių 1 987 500 EUR;

2.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos paraišką pateikė 2018 m. vasario 23 d. ir kad, Nyderlandams pateikus papildomą informaciją, 2018 m. liepos 20 d. Komisija baigė savo vertinimą ir 2018 m. rugpjūčio 20 d. informavo Parlamentą;

3.  pažymi, kad Nyderlandai teigia, kad darbuotojų atleidimas yra susijęs su pasauline finansų ir ekonomikos krize ir jos poveikiu Nyderlandų bankų paslaugoms ir veiklai; pripažįsta, kad reaguojant į finansų krizę nustatytos žemos palūkanų normos, griežtesnės reguliavimo sąlygos, didelis hipotekos rinkos ir mažųjų ir vidutinių įmonių (MVĮ) kreditavimo sumažėjimas lėmė mažesnį pelningumą, dėl to reikėjo kuo skubiau mažinti išlaidas; apgailestauja dėl to, kad bankai sumažino darbuotojų skaičių, visų pirma, uždarydami regioninius filialus ir pereidami prie internetinės bankininkystės;

4.  pripažįsta, kad nors pastaraisiais metais pastebimas šioks toks atsigavimas, skolinimas hipotekos rinkoje tebėra mažesnis nei prieš finansų krizę.

5.  apgailestauja, kad kitų valstybių narių finansų sektoriai patiria panašų spaudimą; pripažįsta, kad kai kuriais atvejais darbuotojų atleidimas gali būti vykdomas per pernelyg ilgą laikotarpį, siekiant atitikti EGF kriterijus; vis dėlto, ragina valstybių narių vyriausybes apsvarstyti, ar EGF galėtų suvaidinti naudingą vaidmenį, sudarant sąlygas darbuotojams prisitaikyti prie šių pokyčių;

6.  primena, kad darbuotojai buvo atleisti iš 20 įmonių, dirbančių Nyderlandų bankininkystės sektoriuje, ir kad manoma, kad šis atleidimas turės didelį neigiamą poveikį vietos ekonomikai, kad nedarbas trijose paraiška apimamose provincijose (Fryzijos, Drentės ir Overeiselio) yra didesnis nei šalies vidurkis, o dėl šių atleidimų gali būti sunku rasti darbo kitoje vietoje, nes darbo vietų trūksta, atleistų darbuotojų išsilavinimas žemas, o darbo ieškančių asmenų yra daug;

7.  pažymi, kad paraiška susijusi su 1 324 atleistais darbuotojais; visgi kelia klausimą, kodėl siūlomos priemonės bus skirtos tik 450 iš jų; atkreipia dėmesį į tai, kad dauguma atleistų darbuotojų yra moterys (59 %), priklausiusios administraciniam personalui arba priimamojo darbuotojams; taip pat pažymi, kad 27 % atleistų darbuotojų yra vyresni nei 55 metų amžiaus; atsižvelgdamas į tai, pripažįsta, kad svarbu taikyti aktyvias darbo rinkos priemones, bendrai finansuojamas iš EGF, siekiant pagerinti šių pažeidžiamų grupių galimybes grįžti į darbo rinką;

8.  palankiai vertina Nyderlandų sprendimą skirti paramą pažeidžiamoms grupėms ir padėti žmonėms keisti profesiją, sektorių ar regioną, įskaitant mokymą mažmeninės prekybos sektoriuje ir naujus profesinius profilius, pavyzdžiui, transporto, IT paslaugų ir techninių profesijų, kurie suteikia daugiau galimybių įsidarbinti;

9.  pažymi, kad atleistiems darbuotojams, kurie įtraukti į šią paraišką, Nyderlandai planuoja taikyti septynių rūšių priemones: priėmimas, ii) pagalba ieškant darbo, iii) judumo grupė, iv) verslumo skatinimas: mokymas ir ugdomasis vadovavimas, v) mokymas ir perkvalifikavimas, vi) konsultacijos dėl atleistųjų iš darbo įsidarbinimo, vii) verslumo skatinimo išmoka;

10.  pažymi, kad judumo fondas sudaro beveik 30 % viso individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketo; supranta, kad tai apima ugdomąjį vadovavimą žmonėms, kuriems kitaip būtų sunku rasti darbą;

11.  pripažįsta, kad Nyderlandai nurodė, kad suderintas prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketas parengtas glaudžiai konsultuojantis su suinteresuotaisiais subjektais ir socialiniais partneriais, pvz., su Nyderlandų bankų asociacija (NVB), Nyderlandų profesinių sąjungų federacija (FNV) ir Nacionaline krikščioniškąja profesinių sąjungų federacija (CNV);

12.  pažymi, kad Nyderlandų valdžios institucijos patvirtino, kad reikalavimus atitinkantiems veiksmams neteikiama pagalba iš kitų Sąjungos fondų ar finansinių priemonių;

13.  pakartoja, kad EGF parama neturi pakeisti veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, taip pat įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

14.  ragina Komisiją primygtinai paskatinti nacionalines valdžios institucijas būsimuose pasiūlymuose suteikti išsamesnės informacijos apie sektorius, kuriuose esama augimo perspektyvų, taigi ir galimybių samdyti žmones, taip pat kaupti pagrįstus duomenis apie EGF finansavimo poveikį, įskaitant informaciją apie pasinaudojus EGF parama rastų darbo vietų kokybę ir pasiektos reintegracijos rodiklius;

15.  primena, kad, kaip nustatyta EGF reglamento 7 straipsnyje, rengiant suderintą prie individualių poreikių pritaikytų paslaugų paketą reikėtų iš anksto numatyti būsimas darbo rinkos perspektyvas ir gebėjimus, kurių prireiks ateityje, ir kad šį paketą reikėtų suderinti su perėjimu prie efektyvaus išteklių naudojimo ir tvarios ekonomikos;

16.  primena savo prašymą Komisijai užtikrinti galimybę visuomenei susipažinti su visais dokumentais, susijusiais su EGF bylomis;

17.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

18.  paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

19.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

PRIEDAS

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal Nyderlandų paraišką „EGF/2018/001 NL/Finansinių paslaugų veikla“

(Šio priedo tekstas čia nepateikiamas, nes jis atitinka galutinį aktą – Sprendimą (ES) 2018/1675.)

(1) OL L 347, 2013 12 20, p. 855.
(2) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(3) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.


Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas ***I
PDF 321kWORD 53k
Rezoliucija
Tekstas
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
P8_TA(2018)0364A8-0192/2017

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0287),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0193/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. spalio 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2016 m. gruodžio 7 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. birželio 13 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Kultūros ir švietimo komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos, Teisės reikalų bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetų nuomones (A8-0192/2017),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Europos Parlamento pozicija, priimta 2018 m. spalio 2 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2018/..., kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas, iš dalies keičiama Direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva)

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2018/1808.)

(1) OL C 34, 2017 2 2, p. 157.
(2) OL C 185, 2017 6 9, p. 41.


Taisomojo biudžeto Nr. 5 projektas: rezervo, susijusio su parama Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, Europos kaimynystės priemonės (EKP) sustiprinimas ir humanitarinės pagalbos kitiems skubiems veiksmams padidinimas bei Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas iniciatyvos „WiFi4EU“ kontekste
PDF 333kWORD 44k
2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Tarybos pozicijos dėl Europos Sąjungos 2018 finansinių metų Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto, III skirsnis – Komisija: Rezervo, susijusio su Turkijai teikiama parama pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II), panaikinimas, asignavimų Europos kaimynystės priemonei (EKP) ir humanitarinei pagalbai, skiriamai kitiems neatidėliotiniems veiksmams, didinimas ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų plano keitimas, susijęs su iniciatyvos „WiFi4EU“ įgyvendinimu (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 314 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/20021(1), ypač į jo 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 ir Sprendimas Nr. 541/2014/ES, bei panaikinamas Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012(2), ypač į jo 44 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos 2018 finansinių metų bendrąjį biudžetą, galutinai priimtą 2017 m. lapkričio 30 d.(3),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa(4),

–  atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės, bendradarbiavimo biudžeto klausimais ir patikimo finansų valdymo(5),

–  atsižvelgdamas į 2014 m. gegužės 26 d. Tarybos sprendimą 2014/335/ES, Euratomas dėl Europos Sąjungos nuosavų išteklių sistemos(6),

–  atsižvelgdamas į Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektą, kurį Komisija patvirtino 2018 m. liepos 10 d. (COM(2018)0537),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 18 d. priimtą ir 2018 m. rugsėjo 20 d. Europos Parlamentui perduotą Tarybos poziciją dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto (11843/2018 – C8-0415/2018),

–  atsižvelgdamas į Užsienio reikalų komiteto laišką,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 88 ir 91 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A8-0292/2018),

A.  kadangi Parlamentui primygtinai reikalaujant biudžeto valdymo institucija, vykdydama 2018 biudžeto procedūrą, nusprendė į rezervą atidėti 70 mln. EUR įsipareigojimų ir 35 mln. EUR mokėjimų asignavimų Sąjungos paramos Turkijai pagal Pasirengimo narystei pagalbos priemonę (PNPP II) ir rezervą įtraukti į 22 02 03 01 biudžeto punktą „Politinių reformų ir laipsniško teisės aktų derinimo su Sąjungos acquis rėmimas“;

B.  kadangi Parlamentas ir Taryba nusprendė, kad norint, jog į rezervą įrašytos sumos būtų grąžintos, Turkija, kaip teigiama Komisijos metinėje ataskaitoje, turėtų padaryti „apčiuopiamą pakankamą pažangą teisinės valstybės, demokratijos, žmogaus teisių ir spaudos laisvės srityse“; kadangi 2018 m. balandžio 17 d. Komisijos metinėje ataskaitoje dėl Turkijos(7) daroma vienareikšmiška išvada, kad Turkijoje vyksta regresas teisinės valstybės, demokratijos ir žmogaus teisių srityse; kadangi biudžeto valdymo institucijos nustatyta sąlyga nebuvo įvykdyta;

C.  kadangi Komisija pasiūlė visiškai panaikinti į rezervą įrašytas sumas (tiek įsipareigojimų, tiek mokėjimų asignavimų), taip pat susijusias biudžeto pastabas;

D.  kadangi Komisija pasiūlė sustiprinti Europos kaimynystės priemonę (EKP), numatydama 70 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų, siekiant finansuoti veiksmus, susijusius su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies migracijos maršrutu, per ES ir Afrikos patikos fondo Šiaurės Afrikos programą (28 mln. EUR) ir įvykdyti dalį Sąjungos įsipareigojimų, prisiimtų 2018 m. balandžio 24–25 d. Briuselio II konferencijoje „Parama Sirijos ir viso regiono ateičiai“ (42 mln. EUR, kurie bus pervesti į Europos Sąjungos regioninį patikos fondą, sukurtą reaguojant į krizę Sirijoje („Madad“ fondą));

E.  kadangi Komisija pasiūlė 35 mln. EUR padidinti mokėjimų asignavimus humanitarinei pagalbai, kad būtų patenkinti poreikiai, atsiradę 2017 m. pabaigoje biudžetą padidinus124,8 mln. EUR, į kuriuos neįtraukti mokėjimų asignavimai;

F.  kadangi Komisija taip pat pasiūlė stiprinti inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos (INEA) etatų planą įgyvendinant iniciatyvą „WiFi4EU“, įtraukiant vieną AD7 kategorijos laikinojo darbuotojo pareigybę; kadangi šį pakeitimą šiais metais galima finansuoti iš Agentūros biudžeto;

1.  atkreipia dėmesį į Komisijos pateiktą Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projektą, kuris skirtas panaikinti ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų rezervą Turkijai iš PNPP II, taip pat EKP įsipareigojimų asignavimams ir humanitarinės pagalbos mokėjimų asignavimams stiprinti ir INEA etatų planui stiprinti įgyvendinant iniciatyvą „WiFi4EU“;

2.  reiškia susirūpinimą dėl toliau prastėjančių pagrindinių teisių ir laisvių bei teisinės valstybės principo Turkijoje ir vis didesnio atitolimo nuo Europos vertybių;

3.  pakartoja, kad bet koks sprendimas, susijęs su PNPP II finansavimu Turkijoje, neturėtų būti daromas Sąjungos paramos Turkijos pilietinei visuomenei, kurią reikėtų toliau didinti, sąskaita;

4.  primygtinai pabrėžia, kad, bendradarbiaujant su atitinkamomis tarptautinėmis, nacionalinėmis ar regionų valdžios institucijomis ir visapusiškai laikantis tarptautinių žmogaus teisių standartų, susijusių su migrantų traktavimu, reikia taikyti įgyvendinamus sprendimus, susijusius su centrinės Viduržemio jūros regiono dalies migracijos maršrutu;

5.  pritaria Tarybos pozicijai dėl Taisomojo biudžeto Nr. 5/2018 projekto;

6.  paveda Pirmininkui paskelbti, kad Taisomasis biudžetas Nr. 5/2018 yra galutinai priimtas, ir pasirūpinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, kitoms atitinkamoms institucijoms ir organams ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 298, 2012 10 26, p. 1.
(2) OL L 193, 2018 07 30, p. 1.
(3) OL L 57, 2018 2 28.
(4) OL L 347, 2013 12 20, p. 884.
(5) OL C 373, 2013 12 20, p. 1.
(6) OL L 168, 2014 6 7, p. 105.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Teisinis pranešimas