Kazalo 
Sprejeta besedila
Torek, 2. oktober 2018 - StrasbourgKončna izdaja
Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)
 Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I
 Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: pogoji za sodelovanje Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) ***
 Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado ***
 Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije *
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial service activities
 Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev ***I
 Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU

Zahteva za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos)
PDF 159kWORD 49k
Sklep Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o zahtevi za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu (Georgios Kyrtsos) (2018/2069(IMM))
P8_TA(2018)0358A8-0291/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Georgiosu Kircosu, ki jo je 28. marca 2018 posredoval namestnik generalnega tožilca grškega vrhovnega sodišča, da bi se tako omogočil kazenski postopek zoper njega zaradi kaznivega dejanja neplačila dolga državi (kazenski zadevi ABM: IG 2017/11402 in EG 10-17/337, predloženi z dokumentom št. 1160350 z dne 28. marca 2018), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 2. maja 2018,

–  po zagovoru Georgiosa Kircosa v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

–  ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 12. maja 1964, 10. julija 1986, 15. in 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011 in 17. januarja 2013(1),

–  ob upoštevanju 62. člena ustave Helenske republike,

–  ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0291/2018),

A.  ker je tožilstvo grškega vrhovnega sodišča zahtevalo odvzem imunitete poslancu Evropskega parlamenta Georgiosu Kircosu v zvezi s kazenskimi postopki zaradi neplačila dolga državi (več kot 200 000 EUR), v skladu z določbami člena 25(1) in (6) zakona št. 1882/1990, ki so bile nadomeščene z določbami člena 23(1) zakona št. 2523/1997, in člena 25(1) zakona št. 1882/90, ki so bile nadomeščene z določbami člena 34(1) zakona št. 3220/2004, člena 3(1) zakona št. 3943/2011, člena 20 zakona št. 4321/2015 in člena 8 zakona št. 4337/2015;

B.  ker člen 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije določa, da poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane poslancem parlamenta te države;

C.  ker 62. člen ustave Helenske republike določa, da se v času trajanja poslanskega mandata poslanci ne smejo preganjati, aretirati, pripreti ali se jim ne sme drugače vzeti prostost brez predhodnega soglasja parlamenta;

D.  ker je bil Georgios Kircos od 29. junija 2009 zakoniti zastopnik (izvršni direktor) družbe Free Sunday Publishing House Ltd.;

E.  ker je Georgios Kircos obtožen, da kot zakoniti zastopnik družbe Free Sunday Publishing House Ltd. ni poravnal dolga državi v višini šeststo sedemindvajset tisoč sedemsto dvainpetdeset evrov in petinšestdeset centov (627 752,65 EUR);

F.  ker domnevno kaznivo dejanje očitno nima zveze s funkcijo Georgiosa Kircosa kot poslanca Evropskega parlamenta, temveč je povezano z njegovim nekdanjim delovnim mestom direktorja časopisne hiše;

G.  ker se v zvezi s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije postopek ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je poslanec Evropskega parlamenta izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti;

H.  ker ni razlogov za domnevo, da je bil sodni postopek sprožen z namenom, da bi se poslancu politično škodovalo (fumus persecutionis);

1.  sklene, da se Georgiosu Kircosu odvzame imuniteta;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje grškim organom in Georgiosu Kircosu.

(1) Sodba Sodišča z dne 12. maja 1964 v zadevi Wagner proti Fohrmann in Krier, 101/63, ECLI:EU:C:1964:28; sodba Sodišča z dne 10. julija 1986 v zadevi Wybot proti Faure in drugi, 149/85, ECLI:EU:C:1986:310; sodba Splošnega sodišča z dne 15. oktobra 2008 v zadevi Mote proti Parlamentu, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440; sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23.


Seznam tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve ***I
PDF 320kWORD 48k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve (kodificirano besedilo) (COM(2018)0139 – C8-0116/2018 – 2018/0066(COD))
P8_TA(2018)0359A8-0290/2018

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0139),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 77(2)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0116/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil(1),

–  ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0290/2018),

A.  ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 2. oktobra 2018 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so izvzeti iz te obveznosti (kodificirano besedilo)

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2018/1806.)

(1) UL C 102, 4.4.1996, str. 2.


Sporazum o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med EU in Marokom: pogoji za sodelovanje Maroka v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) ***
PDF 237kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma, v imenu Unije, o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (06534/2018 – C8-0150/2018 – 2018/0036(NLE))
P8_TA(2018)0360A8-0281/2018

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06534/2018),

–  ob upoštevanju osnutka sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Evropsko unijo in Kraljevino Maroko, v katerem so določeni pogoji za sodelovanje Kraljevine Maroko v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA) (06533/2018),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 186 in točko (a)(v) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0150/2018),

–  ob upoštevanju Sklepa (EU) 2017/1324 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2017 o sodelovanju Unije v partnerstvu na področju raziskav in inovacij v Sredozemlju (PRIMA), ki ga skupaj izvaja več držav članic,

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko (A8-0281/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kraljevine Maroko.


Sporazum o zračnem prometu med EU in Kanado ***
PDF 234kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi (06730/2018 – C8-0160/2018 – 2009/0018(NLE))
P8_TA(2018)0361A8-0254/2018

(Odobritev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06730/2018),

–  ob upoštevanju Sporazuma o zračnem prometu med Kanado ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami(1),

–  ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 100(2) in točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C8-0160/2018),

–  ob upoštevanju člena 99(1) in (4) ter člena 108(7) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A8-0254/2018),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Kanade.

(1) UL L 207, 6.8.2010, str. 32.


Vključitev italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije *
PDF 233kWORD 47k
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o predlogu direktive Sveta o spremembi direktiv 2006/112/ES in 2008/118/ES glede vključitve italijanske občine Campione d’Italia in italijanskih voda Luganskega jezera v carinsko območje Unije in v ozemeljsko uporabo Direktive 2008/118/ES (COM(2018)0261 – C8-0226/2018 – 2018/0124(CNS))
P8_TA(2018)0362A8-0284/2018

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0261),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0226/2018),

–  ob upoštevanju člena 78c Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A8-0284/2018),

1.  odobri predlog Komisije;

2.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2018/001 NL/Financial service activities
PDF 134kWORD 52k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (vloga, ki jo je podala Nizozemska – EGF/2018/001 NL/Financial service activities) (COM(2018)0548 – C8-0392/2018 – 2018/2220(BUD))
P8_TA(2018)0363A8-0294/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0548 – C8-0392/2018),

–  ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1309/2013 z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (v nadaljnjem besedilu: uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) in zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0294/2018),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti finančna pomoč Unije presežnim delavcem dinamična in na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način;

C.  ker je Nizozemska vložila vlogo EGF/2018/001 NL/Financial service activities za finančni prispevek iz ESPG po odpustitvi 1 324 presežnih delavcev v gospodarskem sektorju, razvrščenem v oddelek 64 NACE Revizija 2 (Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov), v regijah na ravni NUTS 2 NL 12 – Friesland, NL 13 – Drenthe in NL 21 – Overijssel na Nizozemskem, kar je prva vloga v tem gospodarskem sektorju od ustanovitve ESPG;

D.  ker vloga temelji na merilu za pomoč iz točke (b) člena 4(1) uredbe o ESPG, ki zahteva vsaj 500 delavcev, ki so postali presežni v referenčnem obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v isti gospodarski panogi na ravni oddelka NACE Revizija 2 in se nahaja v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS 2 v državi članici;

1.  se strinja s Komisijo, da so pogoji iz člena 4(1) uredbe o ESPG izpolnjeni in da je Nizozemska na podlagi te uredbe upravičena do finančnega prispevka v znesku 1 192 500 EUR, kar je 60 % skupnih stroškov v znesku 1 987 500 EUR;

2.  ugotavlja, da so nizozemski organi vlogo predložili 23. februarja 2018, Komisija pa je na osnovi dodatnih informacij, ki jih je posredovala Nizozemska, oceno dokončno pripravila 20. julija 2018 in jo 20. avgusta 2018 posredovala Parlamentu;

3.  je seznanjen, da Nizozemska trdi, da je odpuščanje presežnih delavcev povezano s svetovno finančno in gospodarsko krizo ter njenim vplivom na storitve in delovanje nizozemskih bank; je seznanjen, da so nizka obrestna mera, ki je bila uvedena kot odziv na finančno krizo, strožji regulativni pogoji, znatno zmanjševanje hipotekarnega trga in zagotavljanja kreditov za mala in srednja podjetja privedli do manjše donosnosti in povzročili nujno potrebo po zmanjšanju stroškov; obžaluje, da so zaradi tega banke okrnile svoje osebje, predvsem z zaprtjem regionalnih podružnic in s preoblikovanjem v spletno bančništvo;

4.  priznava, da je v zadnjih nekaj letih sicer opaziti manjše okrevanje, vendar ostaja obseg posojil na hipotekarnem trgu vseeno manjši kot pred krizo;

5.  obžaluje, da se finančni sektorji v drugih državah članicah soočajo s podobnim pritiskom; se zaveda, da bi utegnilo biti obdobje, v katerem je prišlo do odpuščanj, v nekaterih primerih predolgo, da bi bila izpolnjena merila ESPG; kljub temu poziva vlade držav članic, naj razmislijo, ali bi bilo mogoče z ESPG uslužbencem omogočiti, da se prilagodijo na te spremembe;

6.  opominja, da so bili delavci odpuščeni v 20 podjetjih, ki delujejo v nizozemskem bančnem sektorju, kar naj bi po pričakovanjih znatno negativno vplivalo na lokalno gospodarstvo, da je brezposelnost v treh pokrajinah, na katere se nanaša vloga (Friesland, Drenthe in Overijssel), višja od nacionalnega povprečja in da bodo posledice odpuščanja večje zaradi težav pri prezaposlovanju zaradi pomanjkanja delovnih mest, nizke stopnje izobrazbe odpuščenih delavcev ter visokega števila iskalcev zaposlitve;

7.  ugotavlja, da se vloga nanaša na 1 324 delavcev, ki so postali presežni; vendar se sprašuje, zakaj bo le 450 teh delavcev sodelovalo v predlaganih ukrepih; poudarja, da je večina delavcev, ki so postali presežni, žensk (59 %), ki so del upravnega osebja ali receptorke; ugotavlja tudi, da je 27 % presežnih delavcev starejših od 55 let; glede na navedeno priznava pomen aktivnih ukrepov na trgu dela, ki se sofinancirajo iz ESPG, za izboljšanje možnosti ponovnega vključevanja teh ranljivih skupin na trg dela;

8.  pozdravlja, da se je Nizozemska odločila s pomočjo ciljno podpreti ranljive skupine ter pomagati ljudem, ki želijo zamenjati poklic, sektor ali regijo, med drugim z usposabljanjem za sektor maloprodaje in nove poklice, na primer v prometu, storitvah IT in tehničnih poklicih, ki ponujajo boljše zaposlitvene priložnosti;

9.  je seznanjen, da Nizozemska načrtuje sedem vrst ukrepov za odpuščene delavce, na katere se nanaša ta vloga, in sicer: (i) sprejem, (ii) pomoč pri iskanju zaposlitve, (iii) borza mobilnosti, (iv) usposabljanje in kovčing za spodbujanje podjetništva, (v) usposabljanje in prekvalifikacija, (vi) pomoč pri prezaposlovanju, (vii) nepovratna sredstva za spodbujanje podjetništva;

10.  ugotavlja, da je borzi mobilnosti namenjenih skoraj 30 % celotnega svežnja prilagojenih storitev; razume, da ta zajema tudi mentorstvo za osebe, ki bi sicer le stežka našle zaposlitev;

11.  je seznanjen, da je bil usklajeni sveženj prilagojenih storitev pripravljen v posvetovanju z deležniki in socialnimi partnerji, kot so nizozemsko združenje bank (NVB), nizozemska zveza sindikatov (FNV) in nacionalna zveza krščanskih sindikatov (CNV);

12.  poudarja, da nizozemske oblasti potrjujejo, da se za upravičene ukrepe ne črpa pomoč iz drugih skladov ali finančnih instrumentov Unije;

13.  ponovno poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalnega prava ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij ali sektorjev;

14.  poziva Komisijo, naj nacionalnim organom naroči, naj v prihodnjih predlogih posredujejo več podrobnosti o sektorjih, ki imajo možnosti za rast in v katerih je torej verjetno, da se bodo ustvarila delovna mesta, ter naj zberejo utemeljene podatke o vplivu financiranja iz ESPG, tudi o kakovosti delovnih mest in stopnji ponovne vključitve na trg dela, dosežene s pomočjo iz ESPG;

15.  opozarja, da bi bilo treba v skladu s členom 7 uredbe o ESPG pri zasnovi usklajenega svežnja prilagojenih storitev predvideti prihodnje obete na trgu dela in potrebne veščine ter da bi moral biti sveženj združljiv s prehodom na trajnostno gospodarstvo, ki bo učinkovito izkoriščalo vire;

16.  želi spomniti na svoj poziv Komisiji, naj javnosti omogoči dostop do vseh dokumentov, povezanih z vlogami za sredstva ESPG;

17.  odobri sklep, priložen k tej resoluciji;

18.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep podpiše skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

19.  naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Nizozemske – EGF/2018/001 NL/Financial service activities

(Besedilo Priloge na tem mestu ni navedeno, saj je enako končnemu aktu, Sklepu (EU) 2018/1675.)

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.


Opravljanje avdiovizualnih medijskih storitev ***I
PDF 320kWORD 56k
Resolucija
Besedilo
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere (COM(2016)0287 – C8-0193/2016 – 2016/0151(COD))
P8_TA(2018)0364A8-0192/2017

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0287),

–  ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 53(1) in 62 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0193/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 19. oktobra 2016(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 7. decembra 2016(2),

–  ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 69f(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 13. junija 2018, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za kulturo in izobraževanje ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za pravne zadeve ter Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8–0192/2017),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 2. oktobra 2018 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2018/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi (EU) 2018/1808.)

(1) UL C 34, 2.2.2017, str. 157.
(2) UL C 185, 9.6.2017, str. 41.


Predlog spremembe proračuna št. 5/2018: preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU
PDF 329kWORD 51k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 2. oktobra 2018 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2018 za proračunsko leto 2018, oddelek III – Komisija: Preklic rezerve v zvezi s podporo za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II), okrepitev evropskega instrumenta sosedstva (ENI) in humanitarne pomoči za druge nujne ukrepe ter sprememba kadrovskega načrta Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA) glede na pobudo WiFi4EU (11843/2018 – C8-0415/2018 – 2018/2165(BUD))
P8_TA(2018)0365A8-0292/2018

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002(1), zlasti člena 41,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(2), zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, kot je bil dokončno sprejet 30. novembra 2017(3),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(4),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(5),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(6),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2018, ki ga je Komisija sprejela 10. julija 2018 (COM(2018)0537),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2018, ki ga je Svet sprejel 18. septembra 2018 in ga 20. septembra 2018 posredoval Evropskemu parlamentu (11843/2018 – C8-0415/2018),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za zunanje zadeve,

–  ob upoštevanju členov 88 in 91 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0292/2018),

A.  ker je proračunski organ na pobudo Parlamenta v proračunskem postopku za leto 2018 sklenil, da se v zvezi s podporo Unije za Turčijo iz instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II) uvrstijo v rezervo sredstva za prevzem obveznosti v znesku 70 milijonov EUR in sredstva za plačila v znesku 35 milijonov EUR iz proračunske postavke 22 02 03 01 – Podpora političnim reformam in povezani postopni uskladitvi s pravnim redom Unije;

B.  ker sta Parlament in Svet sklenila, da bi morala Turčija, če želi, da se zneska sprostita iz rezerve, „doseči zadosten merljiv napredek na področjih pravne države, demokracije, človekovih pravic in svobode tiska v skladu z letnim poročilom Komisije“; ker je bilo v letnem poročilu Komisije o Turčiji, objavljenem 17. aprila 2018(7), nedvomno potrjeno, da so se razmere na področju načel pravne države, demokracije in človekovih pravic v Turčiji še poslabšale; ker pogoj, ki ga je postavil proračunski organ, tako ni izpolnjen;

C.  ker Komisija predlaga, da se v celoti prekličejo zneski v rezervi, tako sredstva za prevzem obveznosti kot sredstva za plačila, pa tudi s tem povezane proračunske opombe;

D.  ker Komisija predlaga, da se evropskemu instrumentu sosedstva (ENI) dodelijo sredstva za prevzem obveznosti v znesku 70milijonov EUR za financiranje ukrepov, povezanih z osrednjo sredozemsko migracijsko potjo, prek dela skrbniškega sklada EU za Afriko, namenjenega severni Afriki (28 milijonov EUR), in da se izpolni del zaveze, ki jo je Unija sprejela na konferenci v podporo prihodnosti Sirije in regije, ki je potekala 24. in 25. aprila 2018 v Bruslju (da se 42 milijonov EUR prenese v skrbniški sklad EU Madad v podporo krizi v Siriji);

E.  ker Komisija predlaga povečanje humanitarne pomoči za 35 milijonov EUR v sredstvih za plačila, da bi pokrila potrebe, nastale zaradi proračunskih okrepitev v znesku 124,8 milijona EUR konec leta 2017, ki pa niso zajemale sredstev za plačila;

F.  ker Komisija predlaga tudi, da se v okviru pobude WiFi4EU okrepi kadrovski načrt Izvajalske agencije za inovacije in omrežja (INEA), tako da se doda eno mesto začasnega uslužbenca razreda AD7; ker je mogoče to spremembo financirati iz proračuna agencije za to leto;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2018, ki ga je predložila Komisija in ki je namenjen temu, da se prekličejo sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila v okviru IPA II za Turčijo, ki so bila uvrščena v rezervo, da se povečajo sredstva za prevzem obveznosti za evropski instrument sosedstva in sredstva za plačila za humanitarno pomoč ter da se v okviru pobude WiFi4EU okrepi kadrovski načrt Izvajalske agencije za inovacije in omrežja;

2.  izraža zaskrbljenost, ker so razmere na področju temeljnih pravic in svoboščin ter načel pravne države v Turčiji čedalje slabše in ker se država še oddaljuje od evropskih vrednot;

3.  poudarja, da se odločitve, povezane s sredstvi za Turčijo v okviru IPA II, ne bi smele sprejemati v škodo pomoči turški civilni družbi, ki bi jo bilo treba še povečati;

4.  vztraja, da je treba vzdolž osrednje sredozemske migracijske poti začeti uporabljati rešitve, ki bodo delovale, pri tem pa sodelovati z ustreznimi mednarodnimi, nacionalnimi in regionalnimi organi ter pri obravnavi migrantov v celoti upoštevati mednarodne standarde v zvezi s človekovimi pravicami;

5.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2018;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 5/2018 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
(2) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(3) UL L 57, 28.2.2018.
(4) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(5) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(6) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
(7) COM(2018)0450, SWD(2018)0153.

Pravno obvestilo