Indekss 
Pieņemtie teksti
Trešdiena, 2018. gada 24. oktobris - StrasbūraGalīgā redakcija
Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti
 Pieprasījums atcelt Sophie Montel imunitāti
 Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti
 Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas
 ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
 Atbalsts strukturālām reformām dalībvalstīs ***I
 Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu *
 Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu *
 Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu *
 Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I
 Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I
 Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I
 Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. ***I
 Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem *
 Atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 × MON 810
 Ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana

Pieprasījums atcelt Steeve Briois imunitāti
PDF 139kWORD 50k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt Steeve Briois imunitāti (2018/2075(IMM))
P8_TA(2018)0401A8-0349/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Pieprasījums atcelt Sophie Montel imunitāti
PDF 139kWORD 50k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt Sophie Montel imunitāti (2018/2076(IMM))
P8_TA(2018)0402A8-0350/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Pieprasījums atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti
PDF 134kWORD 49k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par pieprasījumu atcelt Georgios Kyrtsos imunitāti (2018/2041(IMM))
P8_TA(2018)0403A8-0351/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Eiropas Savienības 2019. gada vispārējais budžets: visas iedaļas
PDF 213kWORD 73k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par Padomes nostāju attiecībā uz Eiropas Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta projektu (11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD))
P8_TA(2018)0404A8-0313/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


ES 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana — Padome un Eiropadome
PDF 146kWORD 54k
1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par Eiropas Savienības 2016. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšanu, II iedaļa – Eiropadome un Padome (2017/2138(DEC))
P8_TA(2018)0405A8-0300/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — Eiropas Patvēruma atbalsta birojs (EASO)
PDF 151kWORD 52k
1. Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra lēmums par Eiropas Patvēruma atbalsta biroja 2016. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu (2017/2177(DEC))
P8_TA(2018)0406A8-0299/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Atbalsts strukturālām reformām dalībvalstīs ***I
PDF 121kWORD 48k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz atbalstu strukturālām reformām dalībvalstīs groza Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006 (COM(2017)0826 – C8-0432/2017 – 2017/0336(COD))
P8_TA(2018)0407A8-0316/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu *
PDF 113kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11265/2018 – C8-0388/2018 – 2018/0808(CNS))
P8_TA(2018)0408A8-0344/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Īstenošanas lēmums par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu *
PDF 113kWORD 48k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Īrija sāktu DNS datu automatizētu apmaiņu (11282/2018 – C8-0389/2018 – 2018/0809(CNS))
P8_TA(2018)0409A8-0343/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Īstenošanas lēmums par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu *
PDF 113kWORD 47k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Horvātija sāktu daktiloskopijas datu automatizētu apmaiņu (11284/2018 – C8-0390/2018 – 2018/0810(CNS))
P8_TA(2018)0410A8-0345/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšana ***I
PDF 290kWORD 89k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobrī pieņemtie grozījumi priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par konkrētu plastmasas izstrādājumu vidiskās ietekmes samazināšanu (COM(2018)0340 – C8-0218/2018 – 2018/0172(COD))
P8_TA(2018)0411A8-0317/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana robežpārbaužu jomā ***I
PDF 124kWORD 59k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu robežpārbaužu jomā, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1987/2006 (COM(2016)0882 – C8-0533/2016 – 2016/0408(COD))
P8_TA(2018)0412A8-0347/2017

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveide, darbība un izmantošana policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās ***I
PDF 124kWORD 62k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas Informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 515/2014 un atceļ Regulu (EK) Nr. 1986/2006, Padomes Lēmumu 2007/533/TI un Komisijas Lēmumu 2010/261/ES (COM(2016)0883 – C8-0530/2016 – 2016/0409(COD))
P8_TA(2018)0413A8-0349/2017

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Šengenas informācijas sistēmas izmantošana to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi. ***I
PDF 127kWORD 50k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Šengenas informācijas sistēmas izmantošanu to trešo valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri dalībvalstīs uzturas nelikumīgi (COM(2016)0881 – C8-0532/2016 – 2016/0407(COD))
P8_TA(2018)0414A8-0348/2017

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Priekšlikums par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem *
PDF 144kWORD 49k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 92/83/EEK par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (COM(2018)0334 – C8-0269/2018 – 2018/0173(CNS))
P8_TA(2018)0415A8-0307/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Atļaujas atjaunošana ģenētiski modificētai kukurūzai NK603 × MON 810
PDF 160kWORD 56k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atjauno atļauju laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu NK603 × MON 810 (MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sastāv vai ir ražoti no tās (D058360/01 – 2018/2872(RSP))
P8_TA(2018)0416B8-0490/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.


Ģenētiski modificētas kukurūzas MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 atļaušana
PDF 179kWORD 58k
Eiropas Parlamenta 2018. gada 24. oktobra rezolūcija par projektu Komisijas īstenošanas lēmumam, ar kuru atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētu kukurūzu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, un ģenētiski modificētu kukurūzu, kurā apvienotas divas, trīs vai četras atsevišķas modifikācijas MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 un 59122, vai kas sastāv vai ir ražoti no tās, un ar ko atceļ Lēmumu 2011/366/ES (D058361/01 – 2018/2873(RSP))
P8_TA(2018)0417B8-0491/2018

Šis teksts joprojām tiek apstrādāts publicēšanai jūsu valodā. Teksta PFD vai WORD versija jau ir pieejama, uzklikšķinot uz ikonas, kas atrodas augšpusē pa labi.

Juridisks paziņojums