Zoznam 
Prijaté texty
Štvrtok, 25. októbra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I
 Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu
 Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I
 Veterinárne lieky ***I
 Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I
 Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I
 Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I
 Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I
 Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo ***I
 Sídlo Európskej agentúry pre lieky ***I
 Nárast neofašistického násilia v Európe
 Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov
 Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko)
 14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14)
 Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne
 Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov
 Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule
 Situácia v Azovskom mori
 Situácia vo Venezuele
 Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov
 Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!
 Využívanie globalizácie: obchodné aspekty

Dovoz tovaru kultúrneho charakteru ***I
PDF 275kWORD 95k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. októbra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dovoze tovaru kultúrneho charakteru (COM(2017)0375 – C8-0227/2017 – 2017/0158(COD))
P8_TA(2018)0418A8-0308/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Ochrana finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu
PDF 134kWORD 48k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o ochrane finančných záujmov EÚ – vymáhanie finančných prostriedkov a aktív od tretích krajín v prípadoch podvodu (2018/2006(INI))
P8_TA(2018)0419A8-0298/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Povoľovanie liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a vykonávanie dozoru nad týmito liekmi ***I
PDF 133kWORD 51k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú postupy Spoločenstva pri povoľovaní liekov na humánne použitie a na veterinárne použitie a pri vykonávaní dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre lieky (COM(2014)0557 – C8-0142/2014 – 2014/0256(COD))
P8_TA(2018)0420A8-0035/2016

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Veterinárne lieky ***I
PDF 132kWORD 53k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o veterinárnych liekoch (COM(2014)0558 – C8-0164/2014 – 2014/0257(COD))
P8_TA(2018)0421A8-0046/2016

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Výroba, uvádzanie na trh a používanie medikovaných krmív ***I
PDF 131kWORD 47k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o výrobe, uvádzaní na trh a používaní medikovaných krmív, ktorým sa zrušuje smernica Rady 90/167/EHS (COM(2014)0556 – C8-0143/2014 – 2014/0255(COD))
P8_TA(2018)0422A8-0075/2016

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami ***I
PDF 359kWORD 150k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017)0275 – C8-0171/2017 – 2017/0114(COD))
P8_TA(2018)0423A8-0202/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Podpora ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy ***I
PDF 277kWORD 86k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. októbra 2018 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2009/33/EÚ o podpore ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy (COM(2017)0653 – C8-0393/2017 – 2017/0291(COD))
P8_TA(2018)0424A8-0321/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie ***I
PDF 259kWORD 75k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 25. októbra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov využívajúci tieto populácie, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/1139, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie rýb a rybolov v Baltskom mori, a ktorým sa zrušujú nariadenia (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))
P8_TA(2018)0425A8-0310/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo ***I
PDF 144kWORD 50k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, pokiaľ ide o sídlo Európskeho orgánu pre bankovníctvo (COM(2017)0734 – C8-0420/2017 – 2017/0326(COD))
P8_TA(2018)0426A8-0153/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Sídlo Európskej agentúry pre lieky ***I
PDF 142kWORD 49k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 726/2004, pokiaľ ide o sídlo Európskej agentúry pre lieky (COM(2017)0735 – C8-0421/2017 – 2017/0328(COD))
P8_TA(2018)0427A8-0063/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Nárast neofašistického násilia v Európe
PDF 147kWORD 53k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o náraste neofašistického násilia v Európe (2018/2869(RSP))
P8_TA(2018)0428RC-B8-0481/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Dobré životné podmienky zvierat, používanie antimikrobiálnych látok a environmentálny vplyv chovu brojlerov
PDF 140kWORD 50k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o dobrých životných podmienkach zvierat, používaní antimikrobiálnych látok a environmentálnom vplyve priemyselného chovu brojlerov (2018/2858(RSP))
P8_TA(2018)0429RC-B8-0484/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Konferencia OSN o zmene klímy 2018 (COP 24), Katovice (Poľsko)
PDF 214kWORD 67k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o Konferencii OSN o zmene klímy 2018 v Katoviciach, Poľsko (COP 24) (2018/2598(RSP))
P8_TA(2018)0430B8-0477/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


14. zasadnutie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14)
PDF 158kWORD 48k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o 14. zasadnutí Konferencie zmluvných strán Dohovoru o biologickej diverzite (COP 14) (2018/2791(RSP))
P8_TA(2018)0431B8-0478/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Zamestnanosť a sociálne politiky v eurozóne
PDF 170kWORD 58k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o zamestnanosti a sociálnych politikách v eurozóne (2018/2034(INI))
P8_TA(2018)0432A8-0329/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Využívanie údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosah na ochranu údajov
PDF 175kWORD 59k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o využívaní údajov používateľov Facebooku spoločnosťou Cambridge Analytica a dosahu na ochranu údajov (2018/2855(RSP))
P8_TA(2018)0433B8-0480/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Zabitie novinára Džamála Chášukdžího na konzuláte Saudskej Arábie v Istanbule
PDF 139kWORD 50k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o vražde novinára Džamála Chášúkdžího na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule (2018/2885(RSP))
P8_TA(2018)0434RC-B8-0498/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Situácia v Azovskom mori
PDF 129kWORD 46k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o situácii v Azovskom mori (2018/2870(RSP))
P8_TA(2018)0435RC-B8-0493/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Situácia vo Venezuele
PDF 136kWORD 50k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o situácii vo Venezuele (2018/2891(RSP))
P8_TA(2018)0436RC-B8-0351/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Podpora automatického vzájomného uznávania diplomov
PDF 131kWORD 44k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o podpore automatického vzájomného uznávania diplomov (2018/2838(RSP))
P8_TA(2018)0437B8-0492/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Zavádzanie infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať!
PDF 167kWORD 54k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o zavádzaní infraštruktúry pre alternatívne palivá v Európskej únii: čas konať! (2018/2023(INI))
P8_TA(2018)0438A8-0297/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Využívanie globalizácie: obchodné aspekty
PDF 192kWORD 62k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 25. októbra 2018 o využívaní globalizácie: obchodné aspekty (2018/2005(INI))
P8_TA(2018)0439A8-0319/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.

Právne oznámenie