Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 15 ноември 2018 г. - Страсбург 
Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници
 Положението с правата на човека в Куба
 Положението с правата на човека в Бангладеш
 Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I
 Устойчиви органични замърсители ***I
 Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете
 Лаймска болест (борелиоза)

Виетнам, по-конкретно положението на политическите затворници
PDF 145kWORD 55k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно Виетнам, и по-специално положението на политическите затворници (2018/2925(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0459RC-B8-0526/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции, по-специално резолюцията от 14 декември 2017 г. относно свободата на изразяване на мнение във Виетнам, и по-специално случая на Нгуен Ван Хoa(1), и резолюцията от 9 юни 2016 г. относно Виетнам(2), и по-специално свободата на изразяване на мнение;

—  като взе предвид Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам, подписано на 27 юни 2012 г.,

—  като взе предвид седмия диалог за правата на човека между ЕС и Виетнам от 1 декември 2017 г.,

—  като взе предвид изявленията на говорителя на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) от 9 февруари 2018 г. относно осъждането на защитници на правата на човека във Виетнам и от 5 април 2018 г. относно осъждането на активисти за правата на човека във Виетнам,

—  като взе предвид изявлението на ЕС на място от 20 август 2018 г. относно неотдавнашното осъждане на г-н Ле Дин Луонг,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид изявлението на експертите на ООН от 23 февруари 2018 г., с което настоятелно се призовава за освобождаване на активистите, лишени от свобода, тъй като са протестирали срещу токсичен разлив, и изявлението им от 12 април 2018 г., с което се призовава за промени след лишаването от свобода на защитници на правата на човека;

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права, към който Виетнам се присъедини през 1982 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския омбудсман от 26 февруари 2016 г. по случай 1409/2014/MHZ относно неизпълнение на задължението на Европейската комисия за извършване на предварителна оценка на въздействието върху правата на човека на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че според виетнамската база данни за политическите затворници, създадена от „The 88 Project“ (Проект 88), приблизително 160 активисти изтърпяват присъди лишаване от свобода във Виетнам и около 16 активисти са задържани под стража в досъдебното производство;

Б.  като има предвид, че виетнамските органи продължават да затварят, задържат, преследват и сплашват защитници на правата на човека, журналисти, автори на блогове, адвокати в областта на правата на човека и активисти на гражданското общество в страната; като има предвид, че защитниците на правата на човека са заплашени да бъдат осъдени на продължително лишаване от свобода поради работата си в областта на правата на човека и упражняването на основното си право на свобода на изразяване, както онлайн, така и офлайн, в нарушение на задълженията на страната съгласно международното право;

В.  като има предвид, че политическите активисти и активистите в областта на правата на човека са заплашени от тежки условия на задържане, включително отказ на достъп до медицински грижи, правни консултации и контакти със семействата;

Г.  като има предвид, че свободата на религията или убежденията е потискана във Виетнам и че Католическата църква и непризнатите религии, като например Обединената будистка църква на Виетнам, редица протестантски църкви и други, включително етническата общност, наричана „планинци“, продължават да бъдат подлагани на жестоко религиозно преследване;

Д.  като има предвид, че Хоанг Дук Бин беше осъден на 14 години лишаване от свобода, тъй като е отразявал в блога си протестите във връзка с бедствието във фабриката Формоза; като има предвид, че Нгуен Нам Фонг беше осъден на две години лишаване от свобода по обвинения, че е отказал да изпълни заповеди от държавни служители, докато е отивал на протестна манифестация; като има предвид, че техните усилия са били от ключово значение за повишаване на осведомеността и за осигуряване на отчетност във връзка с разлива, предизвикан фабриката за стомана Формоза;

Е.  като има предвид, че през април 2018 г. членове на „Братство за демокрация“ бяха осъдени на лишаване от свобода за срок от 7 до 15 години като част от широко прилагане на разпоредбите за национална сигурност на Наказателния кодекс; като има предвид, че през септември 2018 г. Нгуйен Трунг Трук, друг член на тази група, беше осъден на 12 години лишаване от свобода по обвинения в опит за сваляне на държавната власт;

Ж.  като има предвид, че г-н Ле Дин Луонг, защитник на правата на човека, който мирно се е застъпвал за насърчаването и защитата на правата на човека, беше осъден на 16 август 2018 г. съгласно националните разпоредби за сигурност на Наказателния кодекс на 20 години лишаване от свобода и пет години домашен арест; като има предвид, че на представители на делегацията на ЕС и на посолствата на държавите – членки на ЕС, не беше разрешено да наблюдават процеса ; като има предвид, че съществуват още много защитници на правата на човека и други лица, лишени от свобода поради убежденията си, които имат подобна съдба;

З.  като има предвид, че на 12 април 2018 г. група експерти на ООН, специалният докладчик за положението на защитниците на правата на човека, председателят докладчик на работната група относно произволното задържане и специалният докладчик относно утвърждаването и защитата на правото на свобода на убеждение и на изразяване на мнение, настоятелно призоваха Виетнам да не извършва репресии срещу гражданското общество и дисидентите;

И.  като има предвид, че Наказателният кодекс на Виетнам съдържа репресивни разпоредби, които са неправомерно използвани за заглушаване, задържане, осъждане или ограничаване на дейността на защитниците на правата на човека, дисидентите, адвокатите, професионалните съюзи, религиозните групи и неправителствените организации, особено тези, които изразяват критични възгледи за правителството на Виетнам;

Й.  като има предвид, че виетнамското правителство продължава да забранява функционирането на независими или частни медии и упражнява строг контрол върху радио- и телевизионните станции и печатните публикации; като има предвид, че през април 2016 г. Националното събрание прие закон за медиите, който силно ограничава свободата на пресата във Виетнам;

К.  като има предвид, че на 12 юни 2018 г. Националното събрание на Виетнам прие закон за киберсигурността, насочен към по-строг онлайн контрол, който изисква от доставчиците да заличават постове, считани за заплаха за националната сигурност; като има предвид, че този закон поставя сурови ограничения върху свободата на изразяване на мнение онлайн и има за цел силно да застраши правото на неприкосновеност на личния живот;

Л.  като има предвид, че на 1 януари 2018 г. влезе в сила за първи път във Виетнам закон относно убежденията и религията, който задължи всички религиозни групи в страната да се регистрират пред органите и да ги информират за дейностите си; като има предвид, че органите могат да отхвърлят или да възпрепятстват заявленията за регистрация и да забраняват религиозни дейности, за които произволно считат, че са в противоречие с „националния интерес“, „обществения ред“ или „националното единство“; като има предвид, че с този закон правителството институционализира намесата си в областта на религиозните въпроси и държавния надзор върху религиозните групи;

М.  като има предвид, че Виетнам се нарежда на 175-то място от 180 по индекса за свобода на печата на „Репортери без граници“ за 2018 г.;

Н.  като има предвид, че смъртното наказание продължава да се прилага във Виетнам, а броят на екзекуциите е неизвестен, тъй като виетнамските органи класифицират статистиката за смъртното наказание като държавна тайна; като има предвид, че Виетнам намали броя на престъпленията, наказуеми със смърт, от 22 на 18 през януари 2018 г.;

О.  като има предвид, че Виетнам все още не е ратифицирал основните конвенции на Международната организация на труда (МОТ), а именно Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд и Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране;

П.  като има предвид, че диалогът между ЕС и Виетнам относно правата на човека е важна възможност за продължаващо всеобхватно обсъждане на въпроси, пораждащи загриженост в ЕС, включително пълното зачитане на основните права на свобода на изразяване на мнение, на сдружаване и на мирни събрания; като има предвид, че отношенията между Европейския съюз и Виетнам трябва по същество да се основават на зачитането на правата на човека, демокрацията и принципите на правовата държава, както и на спазването на международните стандарти в това отношение;

Р.  като има предвид, че съществува ясна връзка между Споразумението за партньорство и сътрудничество и Споразумението за свободна търговия, между ЕС и Виетнам, по силата на което и двете страни са се ангажирали да изпълняват своите задължения в областта на правата на човека;

1.  осъжда продължаващите нарушения на правата на човека във Виетнам, включително съдебните присъди, политическото сплашване, надзора, тормоза, нападенията и несправедливите процеси срещу политически активисти, журналисти, блогъри, дисиденти и защитници на правата на човека заради упражняването на основното им право на свобода на изразяване, както онлайн, така и офлайн, в явно нарушение на международните задължения на Виетнам по отношение на правата на човека;

2.  призовава виетнамските органи незабавно и безусловно да освободят всички защитници на правата на човека и лица, лишени от свобода заради убежденията си, задържани или осъдени само заради упражняване на правото си на свобода на изразяване, включително Хоанг Дук Бин, Нгуен Нам Фонг, Нгуйен Трунг Трук и Ле Дин Луонг, и да оттеглят всички обвинения срещу тях;

3.  отново призовава виетнамските държавни органи да преустановят всички ограничения и актове на тормоз срещу защитниците на правата на човека, както и да гарантират във всички случаи, че те могат да упражняват своите законни дейности в областта на правата на човека без страх от репресии и без никакви ограничения, включително съдебен тормоз; призовава правителството на Виетнам да премахне всички ограничения върху свободата на религията и да сложи край на тормоза, упражняван по отношение на религиозните общности;

4.  настоява виетнамското правителство да гарантира, че третирането на всички задържани е в съответствие с международните стандарти; подчертава факта, че правото на достъп до адвокати, медицински специалисти и членове на семейството е важна предпазна мярка срещу изтезанията и малтретирането и е от решаващо значение за правото на справедлив съдебен процес;

5.  осъжда злоупотребата с репресивни правни разпоредби, ограничаващи основните права и свободи; призовава органите на Виетнам да отменят, преразгледат или изменят всички репресивни закони, по-специално Наказателния кодекс, закона за киберсигурността и закона за убежденията и религията, и да гарантират, че цялото законодателство е в съответствие с международните стандарти и задължения в областта на правата на човека, включително Международния пакт за граждански и политически права, по който Виетнам е страна; призовава правителството да приведе законодателство, което урежда публичните събирания и демонстрации, в съответствие с правото на свободни събрания и на свободно сдружаване;

6.  призовава Виетнам да подпише и ратифицира всички съответни договори на ООН за правата на човека и Римския статут на Международния наказателен съд, както и конвенции № 87, № 98 и № 105 на МОТ;

7.  настоятелно призовава Виетнам да отправи постоянна покана за всички специални процедури в рамките на Съвета на ООН по правата на човека, по-специално специалния докладчик по въпросите на свободата на убеждение и на изразяване на мнение и специалния докладчик за защитниците на правата на човека;

8.  призовава органите на Виетнам да признаят независимите синдикални организации;

9.  призовава ЕС да наблюдава и да работи с органите и всички заинтересовани страни за подобряване на положението с правата на човека във Виетнам;

10.  припомня своето противопоставяне на смъртното наказание при всички обстоятелства; призовава виетнамските органи да наложат незабавен мораториум върху прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; призовава органите на Виетнам да преразгледат всички смъртни присъди, с цел да се гарантира, че тези процеси спазват международните стандарти;

11.  призовава ЕСВД и Комисията активно да подкрепят групите на гражданското общество и лицата, защитаващи правата на човека във Виетнам, включително като призовават за освобождаването на защитниците на правата на човека и лицата, лишени от свобода заради убежденията си, при всички контакти, които осъществяват с виетнамските органи; настоятелно призовава делегацията на ЕС в Ханой да предоставя всяка подходяща подкрепа на лишените от свобода защитници на правата на човека и на лицата, лишени от свобода заради убежденията си, включително чрез организиране на посещения в затвори, наблюдение на съдебни процеси и предоставяне на правна помощ;

12.  призовава държавите – членки на ЕС, да увеличат усилията си за оказване на натиск за конкретни подобрения на правата на човека във Виетнам, включително по време на предстоящия всеобщ периодичен преглед относно Виетнам в рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

13.  призовава за обща за ЕС забрана за износ, продажба, модернизиране и поддържане на каквато и да е форма на оборудване за сигурност, което може да бъде използвано или се използва за вътрешни репресии, включително технология за наблюдение на интернет, в държави, чиито резултати в областта на правата на човека пораждат загриженост;

14.  приветства засиленото партньорство и диалога относно правата на човека между ЕС и Виетнам и припомня важността на този диалог като основен инструмент, който да бъде използван по ефикасен начин за подпомагане и насърчаване на Виетнам при осъществяването на необходимите реформи; силно насърчава Комисията да следи напредъка в рамките на диалога чрез въвеждането на целеви показатели и механизми за наблюдение;

15.  призовава правителството на Виетнам и ЕС, като важни партньори, да се ангажират с подобряване на зачитането на правата на човека и основните свободи в страната, тъй като това е крайъгълен камък на двустранните отношения между Виетнам и Съюза, по-специално с оглед на ратифицирането на Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам и с оглед на Споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Виетнам;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Европейската комисия / върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на генералния секретар на Асоциацията на народите от Югоизточна Азия (АСЕАН), на правителството и Националното събрание на Виетнам, на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на генералния секретар на ООН.

(1) OВ C 369, 11.10.2018 г., стp. 73.
(2) OВ C 86, 6.3.2018 г., стp. 122.


Положението с правата на човека в Куба
PDF 154kWORD 57k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно положението с правата на човека в Куба (2018/2926(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0460RC-B8-0528/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно Куба, по-специално резолюциите от 17 ноември 2004 г. относно Куба(1), от 2 февруари 2006 г. относно политиката на ЕС по отношение на кубинското правителство(2), от 21 юни 2007 г. относно Куба(3), от 11 март 2010 г. относно лицата, лишени от свобода заради убежденията им в Куба(4), и от 5 юли 2017 г. относно проекта на решение на Съвета относно сключването от името на Европейския съюз на Споразумение за политически диалог и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Куба, от друга страна(5) и след одобрението му от страна на Парламента,

—  като взе предвид избирането на Мигел Диас-Канел за нов президент на Куба от Националното събрание на народната власт на Република Куба на 19 април 2018 г.,

—  като взе предвид констатациите относно Куба на Комитета на ООН срещу насилственото изчезване от 17 март 2017 г.,

—  като взе предвид становище 59/2018 на Работната група на ООН относно произволното задържане във връзка с Ариел Руис Уркиола, когото „Амнести Интернешънъл“ счита за затворник заради убежденията му, прието на неговата 82-ра сесия от 20 до 24 август 2018 г.,

—  като взе предвид универсалния периодичен преглед на Съвета на ООН по правата на човека по отношение на Куба, извършен през май 2013 г. и май 2018 г.,

—  като взе предвид доклада на „Хюман райтс уоч“ за 2017 г. относно Куба и изявлението, направено на 27 юли 2018 г. от Ерика Гевара-Росас, директор на „Амнести интернешънъл“ за Северна и Южна Америка, относно 100-те дни на новата кубинска администрация,

—  като взе предвид ежемесечните изявления на кубинската комисия по правата на човека и националното помирение (ККПЧНП),

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права и други международни договори и инструменти в областта на правата на човека,

—  като взе предвид Конституцията на Куба,

—  като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека, по която Куба е страна,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че правата на човека са включени в политическите диалози на ЕС, както и в споразуменията за сътрудничество и търговия; като има предвид, че неделимостта на правата на човека, включително гражданските, политическите, икономическите, социалните и културните права, следва да бъде една от основните цели на Европейския съюз в отношенията му с Куба;

Б.  като има предвид, че на 5 юли 2017 г. Парламентът даде одобрението си за Споразумението за политически диалог и сътрудничество между ЕС и Куба (СПДС); като има предвид, че СПДС ясно изразява своята дълбока загриженост относно положението с правата на човека в Куба и включва клауза за временно преустановяване в случай на нарушение на разпоредбите относно правата на човека;

В.  като има предвид, че диалогът между ЕС и Куба относно правата на човека, воден от специалния представител на ЕС за правата на човека, започна през 2015 г.; като има предвид, че на 9 октомври 2018 г. в рамките на четвъртия диалог между ЕС и Куба относно правата на човека страните разгледаха, наред с други въпроси, темата за участието на гражданите в обществените въпроси, включително в контекста на неотдавнашните изборни процеси, както и свободата на сдружаване и изразяване и възможността защитниците на правата на човека и други сектори на гражданското общество свободно да се сдружават, да изразяват своите мнения и да участват в обществения живот; като има предвид, че за Парламента не е ясно дали тази среща има решаващ характер в каквото и да било отношение; като има предвид, че въпреки започването на диалога по правата на човека и преизбирането на Куба в Съвета на ООН по правата на човека за периода 2017 – 2019 г. в Куба не бяха постигнати осезаеми резултати по отношение на правата на човека; като има предвид, че политическият диалог трябва да включва пряк и интензивен диалог с гражданското общество и опозицията без каквито и да било ограничения;

Г.  като има предвид, че кубинското правителство все още отказва да признае упражняването на надзор над спазването на правата на човека за законна дейност и отказва да предостави правен статут на местните групи по правата на човека;

Д.  като има предвид, че на 24 февруари 2019 г. ще се проведе конституционен референдум; като има предвид, че процесът на създаване на новата конституция не включва надлежна национална консултация и осигурява запазването от страна на комунистическата партия на властовата ѝ роля в едно общество без многопартийна система, основни свободи и политически и граждански права, като по този начин укрепва централизираната държавна собственост и контролираната икономика; като има предвид, че еднопартийната политическа система е обявена за „неотменима“ в член 3, а в член 224 се постановява, че е забранено настоящите и бъдещите поколения да променят необратимостта на социализма, както и настоящата политическа и социална система; като има предвид, че в този проект явно има и други силно обезпокоителни разпоредби;

Е.  като има предвид, че независими журналисти, мирни дисиденти и защитници на правата на човека, документирали случаи на нарушения на правата на човека – предимно членове на демократичната опозиция, биват преследвани, произволно задържани или лишавани от свобода в Куба; като има предвид, че според ККПЧНП през октомври 2018 г. са извършени най-малко 202 произволни краткосрочни задържания по несъмнено политически причини на мирни опоненти и независими активисти на гражданското общество, упражняващи своите основни права на изразяване на мнение, на събрания и на политическо сдружаване;

Ж.  като има предвид, че едно от тези лица е д-р Едуардо Кардет, национален координатор на християнското движение „Освобождение“, който е осъден на три години лишаване от свобода за мирно упражняване на правото си на свобода на изразяване на мнение; като има предвид, че през ноември 2016 г. той е бил арестуван при завръщането си от пътуване до Маями; като има предвид, че д-р Кардет, който се счита за лишен от свобода заради убежденията си, понастоящем е задържан в затвор в „Cuba Si prison“ в Олгин, където се намира в изолация, без достъп до семейни посещения или телефонни разговори;

З.  като има предвид, че Томас Нунес Магдариага, член на Патриотичния съюз на Куба („Unión Patriótica de Cuba“, UNPACU), неофициална политическа опозиционна група, започна 62-дневна протестна гладна стачка и беше освободен на 15 октомври 2018 г. благодарение на международния натиск; като има предвид, че г-н Магдариага е признат за виновен по обвинение, че е заплашвал държавен служител, който в крайна сметка е признал, че обвиненията срещу него са били изфабрикувани; като има предвид, че неговият случай е още един ясен пример за опити за заглушаване на различни от официалните идеи;

И.  като има предвид, че през октомври 2018 г. „Дами в бяло“ отново са били основните жертви на политически репресии, а редица членове на Обединения антитоталитарен форум са били подложени на репресии в няколко провинции на страната;

Й.  като има предвид, че на всички затворници в Куба трябва да се гарантира хуманно отношение; като има предвид, че кубинското правителство отказва достъп на независими групи по правата на човека до затворите; като има предвид, че кубинските граждани не се ползват с гаранции за справедлив процес, като например правото на справедливи и публични изслушвания от компетентен и безпристрастен съд; като има предвид, че условно освободените затворници често са обект на постоянен тормоз от страна на органите;

К.  като има предвид, че работната група на ООН по произволното задържане ясно заяви, че кубинците – жертви на произволно задържане, имат право да търсят правна защита от правителството, която да включва реституция, обезщетение, реабилитация, удовлетворение и гаранции за недопускане на повторение;

Л.  като има предвид, че са налице признаци на по-голямо зачитане на свободата на вероизповедание в Куба; като има предвид, че същевременно кубинските органи са все още много рестриктивни по отношение на изграждането или възстановяването на християнски църкви; като има предвид, че църквата постепенно се очертава като най-значимият участник в гражданското общество и основният недържавен доставчик на социални услуги в Куба, но дейностите му продължават да бъдат под строг контрол от страна на органите;

М.  като има предвид, че по-тесните политически и икономически отношения с Куба, от страна на ЕС, имат за цел да спомогнат за напредъка на политическите реформи в страната в съответствие със стремежите на всички нейни граждани; като има предвид, че икономическата и търговската либерализация следва да даде възможност на страната постепенно да премине към свободни социални пространства, съвместно съществуване, технологии и комуникации, които са ценени и търсени от населението на Куба;

Н.  като има предвид, че Парламентът три пъти е присъждал наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на кубински активисти: Освалдо Пая през 2002 г., „Дамите в бяло“ през 2005 г. и Гийермо Фариняс през 2010 г.; като има предвид, че все още е обичайно лауреатите на наградата „Сахаров“ да бъдат възпрепятствани да напускат страната и да участват в международни събития;

О.  като има предвид, че Парламентът многократно е отправял запитване дали може да изпрати официална делегация в Куба; като има предвид, че кубинските органи отказват достъп до страната всеки път, дори след сключването на СПДС;

1.  решително осъжда произволното задържане, преследването и тормоза на мирни дисиденти, независими журналисти, защитници на правата на човека и политическата опозиция в Куба и нападенията срещу тях; призовава за незабавно прекратяване на тези действия и за незабавното освобождаване на всички политически затворници, включително Едуардо Кардет, както и на лицата, произволно задържани единствено заради упражнената от тях свобода на изразяване на мнение и свобода на събранията;

2.  настоятелно призовава държавите – членки на ЕС, ЕСВД и нейната делегация в Куба да се придържат твърдо към основните си принципи и политики по отношение на Куба и да предприемат всички необходими действия за освобождаването на гореспоменатите лица, да гарантират незабавното прекратяване на тормоза на политически опоненти и защитници на правата на човека, както и да подпомагат и защитават последните;

3.  призовава кубинските органи да подобрят условията в затворите и отношението към затворниците, както и да позволят достъп до затворите в страната на международни групи по правата на човека и на независими кубински организации; подчертава, че лишаването от свобода на дисиденти заради техните идеали и тяхната мирна политическа дейност противоречи на Всеобщата декларация за правата на човека;

4.  изразява съжаление относно това, че въпреки приетото СПДС положението в областта на правата на човека и демокрацията не се е подобрило; призовава за изпълнение на обвързващите задължения, установени в СПДС между ЕС и Куба, по-специално по отношение на зачитането на правата на човека и основните свободи; подчертава, че успехът на това споразумение зависи от неговото прилагане и спазване;

5.  припомня, че СПДС включва клауза за временно преустановяване на прилагането на споразумението, която следва да се приложи в случай на нарушение на разпоредбите относно правата на човека; поради това настоява Европейският съюз да следи отблизо и да наблюдава зачитането на правата на човека и основните свободи в Куба при прилагането на СПДС и да се докладва редовно на Парламента; приканва заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини да информира подробно Парламента на пленарни заседания относно конкретните стъпки, предприети с цел изпълнение на горепосоченото изискване;

6.  настоятелно призовава кубинското правителство да преразгледа политиката си в областта на правата на човека, като я приведе в съответствие с международното право в областта на правата на човека, и да позволи активно участие в политическия и социалния живот на всички представители на гражданското общество и опозиционни политически дейци, без да налага каквито и да било ограничения; призовава Куба да потвърди своето намерение да „поддържа най-високи стандарти при насърчаването и защитата на правата на човека“, като ратифицира Международния пакт за граждански и политически права и Международния пакт за икономически, социални и културни права, както и факултативните протоколи към тях;

7.  припомня на кубинските органи, че свободата на движение и събрания е гарантирана по силата на международното право в областта на правата на човека, както и че тази свобода се разпростира върху активистите и членовете на демократичната опозиция;

8.  остро осъжда приемането на Указ № 349, който подкопава правото на творческа свобода в Куба; призовава кубинските органи да предприемат подходящи законодателни мерки за отмяна на Указ № 349, преди той да влезе в сила през декември 2018 г.; подчертава, че свободата на художествено изразяване е от ключово значение за един жизнеспособен и динамичен културен сектор, който може да създаде работни места, да развие културните индустрии и да съживи културното наследство;

9.  призовава кубинското правителство да прекрати налагането на онлайн цензура и блокирането на интернет сайтове с единствената цел да ограничи политическите критики и достъпа до информация;

10.  подкрепя изцяло констатациите относно Куба на Комитета на ООН срещу насилственото изчезване от 17 март 2017 г., в които настоятелно се призовава Куба да вземе необходимите мерки, за да гарантира пълната независимост на своята съдебна система, и да създаде независима национална институция за правата на човека в съответствие с Парижките принципи;

11.  изразява сериозна загриженост по отношение на новия проект на конституция и референдума, планиран за февруари 2019 г.; подчертава, че в целия процес липсва включване, толерантност и зачитане на основните граждански и политически права, които биха могли да гарантират демократичен конституционен процес; в този смисъл отново заявява решимостта си да насърчи процеса на преход към плуралистична демокрация и зачитане на правата на човека и основните свободи, включващ всички участници, без изключение, както е посочено във Всеобщата декларация за правата на човека, и трайно икономическо възстановяване, насочено към подобряване на жизнения стандарт на кубинското население в съответствие със стремежите на кубинския народ; приканва кубинските органи да предвидят провеждането на свободни и плуралистични избори в новата конституция;

12.  настоятелно призовава европейските институции и държавите членки да подпомогнат икономическия и политическия преход в Куба, като насърчават преминаването към изцяло демократичен режим, който да зачита основните права на всички граждани; изразява подкрепа за използването на различните инструменти на външната политика на ЕС, по-специално Европейският инструмент за демокрация и права на човека (ЕИДПЧ), с цел засилване на диалога на ЕС с гражданското общество в Куба и с онези, които подкрепят мирния преход в Куба;

13.  призовава кубинските власти да премахнат смъртното наказание за всички престъпления; призовава за мораториум върху смъртното наказание до официалното приемане на тази правна промяна; призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че свързаните с тях процеси се придържат към международните стандарти и че в бъдеще няма да бъде изпълнена нито една смъртна присъда;

14.  призовава кубинското правителство да разреши на църквите свободно да извършват своите социални дейности в кубинското общество; призовава свободата на религията и съвестта да бъде изцяло гарантирана;

15.  призовава ЗП/ВП Федерика Могерини да признае съществуването на политическа опозиция на кубинското правителство и да подкрепи нейното включване в политическия диалог между ЕС и Куба; припомня на европейските институции, че гражданското общество и онези, на които е присъдена наградата „Сахаров“, са ключови участници в процеса на демократизация в Куба и че техният глас трябва да бъде чут и взет предвид в рамките на двустранните отношения; в този смисъл призовава всички представители на държавите – членки на ЕС, да поставят въпроси, свързани с правата на човека, по време на посещения при кубинските органи и да се срещат с лауреатите на наградата „Сахаров“ при посещения в Куба, за да се гарантира вътрешната и външната съгласуваност на политиката на ЕС в областта на правата на човека;

16.  изразява дълбоко съжаление във връзка с отказа на кубинските органи да позволят на комисиите, делегациите и някои политически групи на Европейския парламент да посетят Куба, въпреки че Парламентът даде одобрението си за СПДС; призовава органите незабавно да позволят влизане в страната, включително възможността за посещение на острова, при положение че конституционният референдум е насрочен за 24 февруари 2019 г.;

17.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на правителството и на Националното събрание на народната власт на Република Куба, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на специалния представител на ЕС по правата на човека, на парламентите и правителствата на държавите членки, на Върховния комисар на ООН по правата на човека и на правителствата на държавите – членки на Общността на латиноамериканските и карибските държави;

(1) OВ C 201 E, 18.8.2005 г., стр. 83.
(2) OВ C 288 E, 24.11.2006 г., стр. 81.
(3) OВ C 146 E, 12.6.2008 г., стр. 377.
(4) OВ C 349 E, 22.12.2010 г., стр. 82.
(5) ОВ C 334, 19.9.2018 г., стр. 99.


Положението с правата на човека в Бангладеш
PDF 146kWORD 56k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно положението с правата на човека в Бангладеш (2018/2927(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0461RC-B8-0533/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Бангладеш от 6 април 2017 г.(1) и 26 ноември 2015 г.(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно актуалното състояние на изпълнението на Пакта за устойчиво развитие на Бангладеш(3) и като взе предвид доклада на Комисията от 28 септември 2018 г. за техническото състояние,

—  като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно водеща инициатива на ЕС за сектора за производство на облекла(4),

—  като взе предвид Споразумението за сътрудничество от 2001 г. между Европейската общност и Народна република Бангладеш за партньорство и развитие(5),

—  като взе предвид Конвенцията на Международната организация на труда за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране,

—  като взе предвид Пакта за устойчиво развитие за постоянно подобряване на трудовите права и безопасността във фабриките в сектора на конфекцията и плетивата в Бангладеш,

—  като взе предвид Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш от 2013 г. и неговото подновяване през 2018 г.,

—  като взе предвид съвместното местно изявление от 27 септември 2018 г. относно Закона на Бангладеш за цифрова сигурност от страна на ръководителите на мисии на държавите — членки на ЕС, делегацията на Европейския съюз и ръководителите на мисии на Норвегия и Швейцария,

—  като взе предвид националния доклад от 26 февруари 2018 г., представен на всеобщия периодичен преглед на Бангладеш на Съвета на ООН по правата на човека,

—  като взе предвид Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване, приета на 20 декември 2006 г. от Общото събрание на ООН и влязла в сила на 23 декември 2010 г.,

—  като взе предвид Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека, подкрепени от Съвета на ООН по правата на човека на 16 юни 2011 г.,

—  като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

—  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1966 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на детето,

—  като взе предвид Националния план за действие на Бангладеш за периода 2015 — 2021 г. за премахване на детските бракове,

—  като взе предвид препоръките от 17-ата сесия на Постоянния форум на ООН по въпросите на коренното население,

—  като взе предвид Световния индекс за свобода на печата за 2018 г.,

—  като взе предвид Закона на Бангладеш за цифрова сигурност от 2018 г.,

—  като взе предвид Закона на Бангладеш за информационните и комуникационните технологии (ИКТ), и по-специално раздел 57 от него,

—  като взе предвид насоките на ЕС в областта на правата на човека от 12 май 2014 г. относно свободата на изразяване онлайн и офлайн,

—  като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че ЕС поддържа дългогодишни отношения с Бангладеш, в това число чрез споразумението за сътрудничество за партньорство и развитие; като има предвид, че зачитането и утвърждаването на правата на човека и демократичните принципи са в основата на вътрешните и международните политики на страните и трябва да изпълняват основна роля във външната дейност на ЕС;

Б.  като има предвид, че през последните години в Бангладеш са се увеличиха репресиите срещу членове на гражданското общество, включително политически активисти, синдикални дейци, журналисти, студенти, защитници на правата на човека и малцинства; като има предвид, че експерти на ООН по правата на човека и международни групи за защита на правата на човека докладваха за забележим модел в Бангладеш на извънсъдебни екзекуции, масови произволни арести и насилствени изчезвания, като случаите на Маруф Заман и Мир Ахмад Бин Касем;

В.  като има предвид, че Бангладеш е на 146-то място от общо 180 държави в Световния индекс за свобода на печата; като има предвид, че нарушенията на основните свободи и на правата на човека, и по-специално насилието, тормозът, сплашването и цензурата на журналисти и блогъри продължават да бъдат широко разпространени в Бангладеш; като има предвид, че Законът на Бангладеш за ИКТ, и по-специално раздел 57 от него, беше използван през последните няколко години за задържане и преследване на активисти и журналисти, които са критикували правителството;

Г.  като има предвид, че Законът за цифрова сигурност, приет от парламента на Бангладеш на 19 септември 2018 г., не изменя раздел 57 от Закона за ИКТ, въпреки многобройните критики от страна на журналисти от Бангладеш, на активисти, защитаващи гражданските права, и на международната общност;

Д.  като има предвид, че международно признатият и насител на награди фотожурналист от Бангладеш Шахидул Алам, учител и активист, беше насилствено отвлечен от дома си на 5 август 2018 г. и лишен от свобода по реда на Закона за ИКТ, след като е изразил открито мнението си относно неотдавнашни студентски протести в Бангладеш и е критикувал използването на насилие от страна на органите; като има предвид, че той все още е лишен от свобода и няколко пъти му е било отказано освобождаване под гаранция; като има предвид твърденията, че му е било отказано адекватно медицинско лечение и че е бил подложен на изтезания;

Е.  като има предвид, че при терористични нападения правителството прилага стриктно подход на „нулева толерантност“; като има предвид, че дейността на мобилните мрежи в Бангладеш беше прекратена и че се твърди, че силите за сигурност на Бангладеш се опитват да закупят оборудване за електронно наблюдение на международния пазар; като има предвид, че правителството на Бангладеш предприе кампания за интензивен и инвазивен надзор и наблюдение на социалните мрежи;

Ж.  като има предвид, че изборите в Бангладеш са насрочени за 30 декември 2018 г.; като има предвид, че опозиционният лидер и бивш министър-председател Халеда Зия понастоящем излежава присъда десет години лишаване от свобода за корупция и поради това не може да участва в изборите; като има предвид, че тя отхвърля обвиненията, които според нейните поддръжници са политически мотивирани;

З.  като има предвид, че жените и момичетата в Бангладеш са изложени на високо равнище на насилие; като има предвид, че Бангладеш е с най-високия процент на детски бракове в Азия, като той е един от най-високите в света; като има предвид, че през 2017 г. правителството на Бангладеш прие Закона за ограничаване на детските бракове, който въвежда изключения в „специални случаи“, като същевременно не определя съответни критерии, нито определя минимална възраст за подобни бракове;

И.  като има предвид, че в Бангладеш смъртното наказание може да бъде наложено за множество престъпления; като има предвид, че през 2017 г. бяха екзекутирани шест души;

Й.  като има предвид, че през тази година се наблюдава нарастване на случаите на насилие, по-специално срещу жени от коренното население, както и на тормоза и задържането на активисти, защитаващи правата на коренното население в района на хълмовете на Читагонг;

К.  като има предвид, че ЕС е основният търговски партньор на Бангладеш и че в качеството си на най-слабо развита държава Бангладеш се ползва от най-благоприятния режим, предвиден в рамките на общата схема от преференции на ЕС, а именно инициативата „Всичко освен оръжие“;

Л.  като има предвид, че Бангладеш трябва да се освободи от статута на най-слабо развита държава през 2024 г.; като има предвид, че през годините до настъпването на тази дата е необходимо да се ускорят реформите в областта на правата на човека и трудовите права, включително като се премахне детският труд; като има предвид, че продължава да съществува загриженост по отношение на разпоредбите на Закона на Бангладеш за труда и на проекта на Закон за зоните за преработка на стоки за износ;

М.  като има предвид, че в рамките на Пакта за устойчиво развитие между световните производители на облекло, търговците на дребно и синдикалните организации беше подписано Споразумението за противопожарна безопасност и безопасност на сградите в Бангладеш; като има предвид, че към днешна дата по-малко от половината от фабриките, обхванати от споразумението, са приключили въвеждането на съответните мерки за безопасност; като има предвид, че срокът на споразумението изтече през октомври 2018 г., въпреки че все още предстои да бъде свършена значителна по обем работа; като има предвид, че споразумението беше последвано от преходно споразумение, което ще се прилага в продължение на три години;

Н.  като има предвид, че споразумението трябва да бъде подкрепено и на всички страни да бъде дадена възможност да продължат да работят безпроблемно, включително след ноември 2018 г.; като има предвид, че едва след като правителството на Бангладеш и неговото звено за координация на възстановяването докажат както на думи, така и с дела, че са изпълнили условията за готовност, тези видове инициативи за отговорно бизнес поведение може да престанат да бъдат необходими;

О.  като има предвид, че през 2018 г. в Бангладеш навлязоха масово над 700 000 бежанци от общността рохингия, бягащи от кампанията за етническо прочистване на бирманските въоръжени сили, и че те продължават отчаяно да се нуждаят от хуманитарна помощ; като има предвид, че на 30 октомври 2018 г. Бангладеш и Мианмар/Бирма постигнаха споразумение за започване на репатрирането на хората от общността рохингия в Мианмар/Бирма, считано от средата на ноември, без консултации със или участието на Върховен комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН);

1.  изразява сериозна загриженост относно влошаващото се положение с правата на човека в Бангладеш, и по-специално относно продължаващите ограничения на свободата на изразяване на мнение и свободата на събиранията срещу медиите, студентите, активистите и опозицията; осъжда факта, че хората биват задържани и подлагани на насилие поради това, че упражняват своята свобода на изразяване на мнение, за да критикуват правителството; изразява дълбока загриженост във връзка със сигналите за утвърждаващо се използване на изтезания;

2.  отбелязва, че всеобщия периодичен преглед на ООН от май 2018 г. приветства Бангладеш за неговия „забележителен напредък“ в подобряването на правата на човека през последните години; настоятелно призовава правителството на Бангладеш да изпълни препоръките на всеобщия периодичен преглед, по-специално в области като независимостта на съдебната система, гражданските и политическите права, свободата на медиите, икономическите, социалните и културните права, както и правата на жените и момичетата;

3.  призовава органите на Бангладеш да проведат независими разследвания на сигналите за извънсъдебни убийства, насилствени изчезвания и прекомерно използване на сила, включително случаите на Маруф Заман и Мир Ахмад Бин Касем, и да подведат отговорните лица под съдебна отговорност в съответствие с международните стандарти; призовава освен това Бангладеш да ратифицира Международната конвенция за защита на всички лица от насилствено изчезване и да включи нейните разпоредби в националното законодателство;

4.  призовава органите на Бангладеш незабавно и безусловно да освободят Шахидул Алам, да оттеглят всички обвинения срещу него и да му позволят да продължи своята законна работа в областта на правата на човека; настоява, че органите на Бангладеш трябва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират физическата и психологическата неприкосновеност и сигурност на Шахидул Алам, както и тази на неговото семейство, и да гарантират, че докато е задържан, Шахидул Алам е третиран по начин, съобразен с международните принципи и стандарти; призовава органите на Бангладеш да започнат незабавно публично разследване на твърденията, че Шахидул Алам е бил изтезаван, и да подведат извършителите под съдебна отговорност;

5.  изразява дълбока загриженост във връзка със Закона за ИКТ, не само поради това, че той вече оказа сериозно въздействие върху работата на журналисти, блогъри и коментатори, но и защото прави наказуемо законното упражняване на правото на свобода на изразяване на мнение от всяко лице, включително в социалните мрежи; счита, че раздел 57 от Закона за ИКТ е несъвместим с основните права на свобода на изразяване на мнение и на справедлив съдебен процес;

6.  изразява дълбоко съжаление във връзка с решението на правителството да въведе Закона за цифрова сигурност, който в действителност разширява и укрепва правомощията на полицията за ограничаване на свободата на изразяване на мнение, включително в социалните медии, преди националните избори през 2018 г.; призовава органите на Бангладеш спешно да преразгледат Закона за цифрова сигурност и Закона за ИКТ и да ги приведат в съответствие с международните конвенции относно правата на човека, по които Бангладеш е страна;

7.  изразява надежда, че следващите общи избори ще бъдат мирни, прозрачни и с широко участие, така че гражданите да могат да изразят действителен политически избор; призовава политическите сили да се въздържат от насилие или подбуждане към насилие по време на изборния период;

8.  оценява конструктивната роля, която Бангладеш изигра при трудни обстоятелства, като прие бежанците от общността рохингия; настоятелно призовава органите да предоставят повече земя, за да се намалят пренаселеността и нехигиеничността на лагерите; настоятелно призовава органите да облекчат бюрократичните ограничения, които налагат на хуманитарните организации; настоятелно призовава правителствата на Бангладеш и на Мианмар/Бирма незабавно да преразгледат решението за започване на репатрирането на бежанците от общността рохингия, тъй като условията за безопасно, достойно и доброволно завръщане все още не са изпълнени;

9.  призовава ЕС и другите международни донори да увеличат усилията си за предоставяне на необходимата финансова и материална помощ за лагерите на бежанците от общността рохингия в Бангладеш;

10.  настоява Бангладеш да спази ангажиментите си по инициативата „Всичко освен оръжие“ във връзка с демокрацията, правата на човека и принципите на правовата държава;

11.  отново призовава за премахване на смъртното наказание в Бангладеш;

12.  изразява сериозна загриженост във връзка с отмяната на преходното споразумение, което трябва да влезе в сила на 30 ноември 2018 г.; отбелязва, че звеното за координация на възстановяването все още не разполага с капацитет за мониторинг и прилагане на изискванията за здраве и безопасност, което има сериозни последици за безопасността и правата на фабричните работници; настоятелно призовава правителството на Бангладеш незабавно да признае и приложи преходното споразумение и да покаже по-голяма готовност за поемане на всички функции на споразумението; призовава донорите да подкрепят правителството на Бангладеш с цел това да стане възможно; призовава освен това Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да продължат работата си по изграждане на капацитет със звеното за координация на възстановяването;

13.  призовава правителството на Бангладеш да приеме законодателни промени в Закона на Бангладеш за труда и в правилата за неговото прилагане, за да ги приведе в съответствие с международните трудови стандарти на Международната организация на труда и да се осигури пълна свобода на сдружаване; призовава правителството на Бангладеш да предприеме необходимите мерки за ефективно справяне с всички актове на дискриминация срещу синдикалните организации, включително актове на насилие и сплашване;

14.  изразява загриженост, че въпреки че Законът за ограничаване на детските бракове от 2017 г. включва разпоредби за засилване на превенцията, както и за наказателно преследване на извършителите на престъпления, той все пак съдържа клауза, която допуска сключването на брак на възраст под 18 години при специални обстоятелства със съгласието на родителите и с разрешение от съда; призовава тази възможност да бъде спешно отстранена в интерес на закрилата на детето;

15.  настоятелно призовава органите на Бангладеш да продължат усилията си за справяне с предизвикателствата в областта на правата на човека; отбелязва, че въпросите, свързани с правата на човека, ще бъдат обсъдени допълнително в рамките на заседанието на съвместния комитет ЕС — Бангладеш, което ще се проведе в Дака през първата половина на 2019 г.;

16.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на ЕС за правата на човека и на правителството и парламента на Бангладеш.

(1) Резолюция на Европейския парламент от 6 април 2017 г. относно Бангладеш, включително детските бракове (ОВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 65).
(2) Резолюция на Европейския парламент от 26 ноември 2015 г. относно свободата на словото в Бангладеш (ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 135).
(3) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 100.
(4) OВ C 298, 23.8.2018 г., стр. 100.
(5) OВ L 118, 27.4.2001 г., стр. 48.


Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I
PDF 428kWORD 141k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))
P8_TA(2018)0462A8-0340/2018

Текстът все още се обработва за публикуване на Вашия език. За достъп до наличната версия в PDF или WORD кликнете върху иконата горе вдясно.


Устойчиви органични замърсители ***I
PDF 241kWORD 72k
Изменения, приети от Европейския парламент на 15 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно устойчивите органични замърсители (преработен текст) (COM(2018)0144 - C8-0124/2018 – 2018/0070(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0463A8-0336/2018

(Обикновена законодателна процедура – преработен текст)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Когато разпоредбите на Конвенцията се прилагат на равнището на Съюза , необходимо е да се гарантират координацията и последователността с разпоредбите на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, която бе одобрена от Съюза на 19 декември 2002 г.17 и с тези на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която бе одобрена от Съюза на 1 февруари 1993 г. . Координацията и последователността следва да се запазват и когато се участва в прилагането и по-нататъшното разработване на стратегическия подход при международното управление на химикали (SAICM) , приет от Първата международна конференция за управление на химикалите, проведена в Дубай на 6 февруари 2006 г. в рамките на Обединените нации.
(5)  Когато разпоредбите на Конвенцията се прилагат на равнището на Съюза, необходимо е да се гарантират координацията и последователността с разпоредбите на Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, която бе одобрена от Съюза на 19 декември 2002 г.17; на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, която бе одобрена от Съюза на 1 февруари 1993 г.18; на Конвенцията Минамата относно живака, която бе одобрена от Съюза на 11 май 2017 г.18а. Координацията и последователността следва да се запазват и когато се участва в прилагането и по-нататъшното разработване на стратегическия подход при международното управление на химикали (SAICM) , приет от Първата международна конференция за управление на химикалите, проведена в Дубай на 6 февруари 2006 г. в рамките на Обединените нации.
_________________
_________________
17 OВ L 63, 6.3.2003 г, стр. 29.
17 OВ L 63, 6.3.2003 г, стр. 29.
18 OВ L 39, 16.12.1993 г, стр. 3.
18 OВ L 39, 16.12.1993 г, стр. 3.
18a OВ L 142, 2.6.2017 г., стp. 4.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Излезлите от употреба или неправилно управляваните запаси от УОЗ могат да изложат на сериозна опасност околната среда и човешкото здраве, например чрез замърсяване на почвата и подземните води. Следователно е целесъобразно да се предвидят правила по отношение на управлението на посочените запаси, които са по-строги от онези, които са установени в Конвенцията. Запасите от забранени вещества следва да се обработват като отпадъци, докато запасите от вещества, чието производство или употреба са все още позволени, следва да се нотифицират на компетентните органи и да се осъществява съответен контрол върху тях. По-специално, съществуващите запаси, които се състоят от или съдържат забранени УОЗ, следва да се управляват като отпадъци във възможно най-кратки срокове.
(10)  Излезлите от употреба или неправилно управляваните запаси от УОЗ могат да изложат на сериозна опасност околната среда и човешкото здраве, например чрез замърсяване на почвата и подземните води. Следователно е целесъобразно да се предвидят правила по отношение на управлението на посочените запаси, които са по-строги от онези, които са установени в Конвенцията. Запасите от забранени вещества следва да се обработват като отпадъци, докато запасите от вещества, чието производство или употреба са все още позволени, следва да се нотифицират на компетентните органи и да се осъществява съответен контрол върху тях. По-специално, съществуващите запаси, които се състоят от или съдържат забранени УОЗ, следва да се управляват като отпадъци във възможно най-кратки срокове. Ако в бъдеще се забранят други вещества, запасите от тях също следва да се унищожават незабавно, като не следва да се натрупват нови запаси. С оглед на специфичните проблеми в някои държави членки следва да се осигури адекватна финансова и техническа помощ чрез съществуващите финансови инструменти на Съюза.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  В съответствие с Протокола и Конвенцията, емисиите на УОЗ , които са непреднамерено получени странични продукти от промишлени процеси, следва да се установят и намалят възможно най-бързо, като крайната цел е елиминирането им, когато е приложимо. С цел да се намалят емисиите трайно и финансово изгодно, следва да се прилагат и разработват подходящи национални планове за действие, които обхващат всички източници и мерки, включително тези, установени в съществуващото законодателство на Съюза . За тази цел следва да се разработят подходящите инструменти в рамките на Конвенцията.
(11)  В съответствие с Протокола и Конвенцията, емисиите на УОЗ , които са непреднамерено получени странични продукти от промишлени процеси, следва да се установят и намалят възможно най-бързо, като крайната цел е елиминирането им, когато е приложимо. С цел да се намалят емисиите трайно и финансово изгодно във възможно най-кратък срок, следва да се прилагат и разработват подходящи национални планове за действие, които обхващат всички източници и мерки, включително тези, установени в съществуващото законодателство на Съюза. За тази цел следва да се разработят подходящите инструменти в рамките на Конвенцията.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Необходимо е да се осигури ефективна координация и ефективно управление по техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежава компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите членки и Агенцията следва да поемат задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на настоящия регламент и във връзка с обмена на информация. Ролята на Агенцията следва да включва подготовката и проучването на техническите досиета, включително консултациите със заинтересованите страни, а също и изготвянето на становища, които могат да се използват от Комисията, когато тя трябва да вземе решение дали да представи предложение за вписване на вещество като УОЗ в Конвенцията или Протокола. Освен това, Комисията, държавите членки и Агенцията следва да си сътрудничат с цел ефективно да прилагат международните задължения на Съюза по Конвенцията.
(15)  Необходимо е да се осигури ефективна координация и ефективно управление по техническите и административните аспекти на настоящия регламент на равнището на Съюза. Европейската агенция по химикали (наричана по-долу „Агенцията“), създадена с Регламент (ЕО) № 1907/2006, притежава компетентност и опит при прилагането на законодателството на Съюза и международните споразумения по отношение на химикалите. Затова държавите членки и Агенцията следва да поемат задачи във връзка с административните, техническите и научните аспекти на прилагането на настоящия регламент и във връзка с обмена на информация. Необходимо е ролята на Агенцията да обхваща подготовката и проучването на техническите досиета, включително консултациите със заинтересованите страни, а също и изготвянето на становища, които да се използват от Комисията, когато тя трябва да вземе решение дали да представи предложение за вписване на вещество като УОЗ в Конвенцията или Протокола. Освен това, Комисията, държавите членки и Агенцията следва да си сътрудничат с цел ефективно да прилагат международните задължения на Съюза по Конвенцията.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Конвенцията предвижда всяка страна по Конвенцията да разработва и да се стреми да прилага, както е целесъобразно, план за изпълнение на своите задължения в нейните рамки. Държавите членки следва да осигурят възможности за участие на обществеността при създаването, прилагането и актуализирането на плановете им за изпълнение. Тъй като Съюзът и държавите членки си поделят компетенциите по този въпрос, плановете за изпълнение следва да се съставят както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Следва да се насърчават сътрудничеството и обменът на информация между Комисията, Агенцията и органите на държавите членки.
(16)  Конвенцията предвижда всяка страна по Конвенцията да разработва и да се стреми да прилага, както е целесъобразно, план за изпълнение на своите задължения в нейните рамки и да го предоставя на Конференцията на страните по Конвенцията във възможно най-кратък срок, най-късно до ... [две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Държавите членки следва да осигурят възможности за участие на обществеността при създаването, прилагането и актуализирането на плановете им за изпълнение. Тъй като Съюзът и държавите членки си поделят компетенциите по този въпрос, плановете за изпълнение следва да се съставят както на национално равнище, така и на равнището на Съюза. Следва да се насърчават сътрудничеството и обменът на информация между Комисията, Агенцията и органите на държавите членки.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Производството и употребата като междинни продукти, използвани в затворена система, на вписаните в част А от приложение I или в Част А от приложение II към настоящия регламент вещества следва да се разрешават, само ако в посоченото приложение изрично е включена обяснителна бележка за това, и ако производителят потвърди пред съответната държава членка, че веществото се произвежда и употребява при строго контролирани условия.
(17)  Производството и употребата като междинни продукти, използвани в затворена система, на вписаните в част А от приложение I или в Част А от приложение II към настоящия регламент вещества следва да се разрешават, само ако в посоченото приложение изрично е включена обяснителна бележка за това, и ако производителят потвърди пред съответната държава членка, че веществото се произвежда и употребява само при строго контролирани условия, а именно – без да създава значителни рискове за околната среда или човешкото здраве и при отсъствието на технически осъществими алтернативи.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  В съответствие с Конвенцията и Протокола, информацията относно УОЗ следва да се предоставя на други страни по посочените споразумения. Обменът на информация с трети държави, които не са страни по тези споразумения, също следва да се насърчава.
(18)  В съответствие с Конвенцията и Протокола, информацията относно УОЗ следва да се предоставя на други страни по посочените споразумения. Обменът на информация с трети държави, които не са страни по тези споразумения, също следва да се насърчава. Също така Конвенцията изисква всяка страна по нея да разработи подходящи стратегии за идентифициране на терените, замърсени с УОЗ, а със Седмата програма на Съюза за действие за околната среда за периода до 2020 г. Съюзът и неговите държави членки се ангажират да увеличат усилията си за саниране на замърсените терени.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Тъй като често обществото не е осведомено относно опасностите, които УОЗ поставят пред здравето на сегашното и бъдещите поколения, както и пред околната среда, по-специално в развиващите се страни, има нужда от по-широко разпространение на информацията, за да се увеличи нивото на предпазливост и разбиране от страна на обществеността на причините за установяване на ограниченията и забраните. В съответствие с Конвенцията, когато е целесъобразно, следва да се насърчават и подпомагат програмите за информиране на обществеността относно веществата , особено на най-уязвимите групи, както и програмите за обучение на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал.
(19)  Тъй като често обществото не е осведомено относно опасностите, които УОЗ поставят пред здравето на сегашното и бъдещите поколения, както и пред околната среда, по-специално в развиващите се страни, има нужда от по-широко разпространение на информацията, за да се увеличи нивото на предпазливост и разбиране от страна на обществеността на причините за установяване на ограниченията и забраните. В съответствие с Конвенцията, когато е целесъобразно, следва да се насърчават и подпомагат програмите за информиране на обществеността относно веществата по отношение на тяхното влияние върху здравето и околната среда, особено на най-уязвимите групи, както и програмите за обучение на работници, учени, преподаватели, технически и управленски персонал. Съюзът следва да гарантира достъп до информация и участие на обществеността, прилагайки Конвенцията на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Конвенцията от Орхус), одобрена от Съюза на 17 февруари 2005 г.
_________________
ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 1.
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – буква й
й)  „междинен продукт, ограничен в затворена система“ означава вещество, което се произвежда, консумира или употребява при химическа преработка с цел да бъде преобразувано в едно или повече други вещества, като производството на междинния продукт и неговото преобразуване в едно или повече други вещества се извършват на една производствена площадка при строго контролирани условия, доколкото то е обект на съхранение с технически средства по време на целия му жизнен цикъл.
й)  „междинен продукт, ограничен в затворена система“ означава вещество, което се произвежда, консумира или употребява при химическа преработка с цел да бъде преобразувано в друго вещество, наричано по-долу „синтез“, като производството на междинния продукт и неговото преобразуване в едно или повече друго/и вещество/а се извършват при синтез на една производствена площадка, включително площадка, която се експлоатира от един или повече правни субекти, при строго контролирани условия, доколкото то е обект на съхранение с технически средства по време на целия му жизнен цикъл.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 3 – алинея 2 – буква б
б)  производителят доказва, че процесът на производство ще превърне веществото в едно или повече други вещества, които не проявяват характеристиките на УОЗ ;
б)  производителят доказва, че процесът на производство ще превърне веществото в едно или повече други вещества, които не проявяват характеристиките на УОЗ, че не се очаква нито хората, нито околната среда да бъдат изложени на никакви значителни количества от веществото по време на неговото производство и употреба, както е показано в оценката на тази затворена система в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/20081a на Европейския парламент и на Съвета, и че няма технически осъществими алтернативи за употребата на вещество, вписано в част А на приложение I или в част А на приложение II от настоящия регламент;
_________________
1a Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2
Притежателят управлява запасите по начин, който гарантира безопасност, ефикасност и опазване на околната среда.
Притежателят управлява запасите по начин, който гарантира безопасност, ефикасност и опазване на околната среда, в съответствие с праговете и изискванията, определени в Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2010/75//ЕС на Европейския парламент и на Съвета, когато е приложимо.
_________________
1a Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвет (OВ L 197, 24.7.2012 г., стр. 1).
Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17).
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3 а (нов)
3a.   Информацията, посочена в настоящия член, се съобщава, като се използват кодовете, посочени в Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета.
_________________
1a Регламент (ЕО) № 2150/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2002 г. относно статистиката на отпадъците (ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1).
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3
3.  Когато обсъждат предложения за построяването на нови съоръжения или за съществено изменение на съществуващи такива използващи процеси, при които се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, , държавите членки дават приоритет на алтернативни процеси, техники или практики, които имат подобна полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в приложение III , без да се накърняват разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 30.
3.  Когато обсъждат предложения за построяването на нови съоръжения или за съществено изменение на съществуващи такива използващи процеси, при които се изпускат химични вещества, изброени в приложение III, държавите членки дават приоритет на алтернативни процеси, техники или практики29а, които имат подобна полезност, но с които се избягва образуването и изпускането на вещества, изброени в приложение III , без да се накърняват разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета30.
_________________
_________________
29а Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители (2008 г.). Насоки за най-добрите налични техники и временни насоки за най-добрите практики за опазване на околната среда, имащи отношение към член 5 и приложение В от Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. Женева, секретариат на Стокхолмската конвенция за устойчивите органични замърсители. http://www.pops.int/Implementation/BATandBEP/BATBEPGuidelinesArticle5/tabid/187/Default.aspx
30Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр.17).
30Директива 2010/75/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр.17).
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 6
6.  Комисията може, когато е целесъобразно, и като вземе предвид техническото развитие и съответните международни насоки и решения, както и всички дадени разрешения от държава членка или от компетентен орган, определен от тази държава членка, в съответствие с параграф 4 и приложение V, да приеме чрез актове за изпълнение, допълнителни мерки, свързани с прилагането на настоящия член. По-специално, Комисията може да посочи информацията , която да бъде предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4, буква б), подточка iii). Такива мерки се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране , установена в член 20, параграф 2.
6.  Комисията може, когато е целесъобразно, и като вземе предвид техническото развитие и съответните международни насоки и решения, както и всички дадени разрешения от държава членка или от компетентен орган, определен от тази държава членка, в съответствие с параграф 4 и приложение V, да приеме актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, която да бъде предоставена от държавите членки в съответствие с параграф 4, буква б), подточка iii). Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 20, параграф 2.
Изменение 15
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква в
в)  по искане на Комисията ѝ предоставя техническа и научна подкрепа и информация за вещества, които могат да отговарят на критериите за включване в Конвенцията или Протокола;
в)  по искане на Комисията ѝ предоставя солидна техническа и научна подкрепа и информация за вещества, които могат да отговарят на критериите за включване в Конвенцията или Протокола, включително относно предотвратяването на производството и употребата на нови УОЗ и относно оценката на пестициди или промишлени химични вещества, използвани понастоящем;
Изменение 16
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква е
е)  обобщава, регистрира, обработва и предоставя на Комисията и на компетентните органи на държавите членки цялата получена или налична информация съгласно член 4, параграфи 2 и 3, член 7, параграф 4, буква б), подточка iii), член 9, параграф 2 и член 13, параграф 1. Агенцията прави неповерителната информация публично достъпна на своята интернет страница и улеснява обмена на тази информация със съответните информационни платформи като посочените в член 13, параграф 2;
е)  обобщава, регистрира, обработва и предоставя на Комисията и на компетентните органи на държавите членки цялата получена или налична информация съгласно член 4, параграфи 2 и 3, член 5, член 7, параграф 4, буква б), подточка iii), член 9, параграф 2 и член 13, параграф 1. Агенцията прави неповерителната информация публично достъпна на своята интернет страница и улеснява обмена на тази информация със съответните информационни платформи като посочените в член 13, параграф 2;
Изменение 17
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)
1a.  Агенцията започва да предоставя съдействието и научно-техническите насоки, посочени в член 8, параграф 1, буква а), най-късно до ... [една година след датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 18
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 а (нов)
2a.   Комисията организира обмен на информация с държавите членки по отношение на мерките, взети на национално равнище за идентифициране и оценка на терените, замърсени с устойчиви органични замърсители (УОЗ), както и за справяне със значителните рискове, които такова замърсяване може да представлява за здравето на човека и околната среда.
Изменение 19
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3
3.  Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО32 на Европейския парламент и на Съвета , информацията , посочена в параграфи 1 и 2 не се счита за поверителна. Комисията, Агенцията и държавите членки, които обменят информация с трета страна, защитават всяка поверителна информация съгласно законодателството на Съюза.
3.  Без да се засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета32, информацията относно здравето и безопасността на хората и околната среда не се счита за поверителна. Комисията, Агенцията и държавите членки, които обменят друга информация с трета страна, защитават всяка поверителна информация съгласно законодателството на Съюза.
_________________
_________________
32 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
32 Директива 2003/4/ЕO на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда и за отмяна на Директива 90/313/ЕИО на Съвета (ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26).
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 2 а (нова)
Съюзът гарантира достъп до информация и участие на обществеността в мониторинга на изпълнението.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 13 – параграф 5
5.  Комисията може да приема актове за изпълнение след като е посочила минималното количество информация, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, в това число определенията за показателите, картите и прегледите по държави членки, посочени в параграф 1, буква е). Посочените актове за изпълнение се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране, установена в член 20, параграф 2.
5.  Комисията може да приема актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, която трябва да се предостави в съответствие с параграф 1, в това число определенията за показателите, картите и прегледите по държави членки, посочени в параграф 1, буква е). Посочените актове за изпълнение се одобряват в съответствие с процедурата по консултиране, установена в член 20, параграф 2.
Изменение 22
Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове по член 4, параграф 3, член 7, параграф 5 и член 15 се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от […].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, параграф 3, член 7, параграф 5 и член 15 се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
1.  Комисията се подпомага от комитет, създаден с член 133 от Регламент (ЕО) No 1907/2006, за всички въпроси в рамките на настоящия регламент.
1.   Комисията се подпомага от:
a)  комитета, създаден с член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 във връзка с изпълнението на въпросите, посочени в член 13, параграф 5, освен когато се отнася до актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква а) във връзка с прилагането на член 7, и член 13, параграф 1, буква б), когато се отнася до информация, получена съгласно член 5, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква б), подточка iii); както и
б)  комитета, създаден с член 39 от Директива 2008/98/ЕО 1a на Европейския парламент и на Съвета във връзка с изпълнението на въпросите, посочени в член 7, параграф 6 и член 13, параграф 5, когато се отнася до актове за изпълнение, определящи формàта на информацията, посочена в член 13, параграф 1, буква а) във връзка с прилагането на член 7, и член 13, параграф 1, буква б), когато се отнася до информация, получена съгласно член 5, параграф 2 и член 7, параграф 4, буква б), подточка iii);
_________________
1aДиректива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците и за отмяна на определени директиви (ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3).
Изменение 24
Предложение за регламент
Приложение I – част A – таблица – ред 17

Текст, предложен от Комисията

полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

 

 

 

Държавите членки идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005 % ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 31 декември 2025 г.

Изменение

полихлорирани бифенили (PCB)

1336-36-3 и други

215-648-1 и други

Без да се засяга Директива 96/59/ЕО, се разрешава да бъдат използвани изделията, които вече се използват по време на влизането в сила на настоящия регламент.

 

 

 

Държавите членки се стремят да идентифицират и извеждат от употреба оборудването (например трансформатори, кондензатори или други резервоари, съдържащи течни запаси), съдържащо над 0,005 % ПХБ и обеми над 0,05 dm3, във възможно най-кратък срок и не по-късно от 31 декември 2025 г.

Изменение 25
Предложение за регламент
Приложение I – част A – ред 24 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Бис(пентабромофенилов)етер (декабромодифенилов етер; decaBDE)

1163-19-5

214-604-9

1.  За целите на настоящото вписване член 4, параграф 1, буква б) се прилага за концентрации на decaBDE , равни на или под 10 mg/kg (0,001 тегловни %), във вещества, смеси, изделия или като съставка на забавящи горенето части на изделия.

 

 

 

2.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на decaBDE:

 

 

 

a)  при производството на въздухоплавателно средство, за което заявление за одобрение на типа е подадено преди датата на влизане в сила и е получено преди декември 2022 г., преди 2 март 2027 г.;

 

 

 

б)  при производството на резервни части за някое от следните:

 

 

 

i)  въздухоплавателно средство, за което заявление за одобрение на типа е подадено преди датата на влизане в сила и е получено преди декември 2022 г., като е произведено преди 2 март 2027 г., до края на срока на експлоатационна годност на това въздухоплавателно средство;

 

 

 

ii)  моторни превозни средства, които попадат в обхвата на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, произведени преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], до 2036 г. или до края на срока на експлоатационна годност на тези моторни превозни средства, в зависимост от това кое събитие е настъпило по-рано.

 

 

 

3.  Специфичните изключения за резервни части за моторни превозни средства, посочени в параграф 2, буква б), подточка ii), се прилагат за производството и употребата на търговски decaBDE в една или повече от следните категории:

 

 

 

i)  оборудване за силовата уредба и оборудване под капака на отделението на двигателя, като например заземителни и свързващи кабели на акумулатора, тръбна връзка за автомобилната климатична уредба, силови уредби, втулки на изпускателния колектор, изолация на капака на отделението на двигателя, проводници и кабелни снопове под капака (проводниците за двигателя и т.н.), датчици за скорост, маркучи, вентилаторни модули и датчици за детонация;

 

 

 

ii)  оборудване на горивната уредба, като например маркучи за горивото, резервоари за гориво и резервоари за гориво под подовата част на каросерията;

 

 

 

iii)  пиротехнически устройства и оборудване, което се влияе от тях, като например кабели за задействане на въздушните възглавници, покривала за седалки/ материал за покривалата (само ако е от значение за въздушните възглавници) и (предни и странични) въздушни възглавници;

 

 

 

iv)  окачване и вътрешни апликации като компоненти за облицоване, акустични материали и предпазни колани;

 

 

 

v)  подсилена пластмаса (бордово табло и вътрешна облицовка);

 

 

 

vi)  под капака на отделението на двигателя или бордовото табло (терминални блокове/стопяеми предпазители, силнотокови кабели и изолационни покрития на кабели (кабели за запалителни свещи);

 

 

 

vii)  електрическо и електронно оборудване (акумулаторни кутии и стойки, електрически свързващи елементи за електронните блокове за управление, компоненти на радио дискове, навигационни спътникови системи, глобални системи за определяне на местоположението и компютърни системи);

 

 

 

viii)  текстил като кори за багажник, тапицерия, гарнитура за таван, автомобилни седалки, облегалки за глави, сенници, текстилни панели, килимчета.

 

 

 

3.  Разрешава се производството на decaBDE и неговото използване в производството и пускането на пазара на следните изделия:

 

 

 

a)  изделия, които са пуснати на пазара преди ... [дата на влизане в сила на настоящия регламент];

 

 

 

б)  въздухоплавателни средства, произведени в съответствие с алинея 2, буква а);

 

 

 

в)  резервни части за въздухоплавателни средства, произведени в съответствие с параграф 2, буква б);

 

 

 

г)  електрическо и електронно оборудване в рамките на обхвата на Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

 

 

 

4.  За целите на настоящото вписване „въздухоплавателно средство“ означава едно от следните:

 

 

 

a)  гражданско въздухоплавателно средство, произведено в съответствие със сертификат на типа, издаден съгласно Регламент (ЕО) № 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета1c, или с одобрение на проекта, издадено съгласно националните нормативни актове на договарящите се държави на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), или за което е издаден сертификат за летателна годност от държава – договаряща страна от ИКАО в съответствие с приложение 8 на към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване;

 

 

 

б)  военно въздухоплавателно средство.

 

 

 

___________

 

 

 

Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (Рамкова директива) (ОВ L 263, 9.10.2007 г., стр. 1).

 

 

 

Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 88).

 

 

 

Регламент (ЕС) 2018/1139 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2018 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС) № 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета (ОВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1).“

Изменение 26
Предложение за регламент
Приложение I – част A – ред 24 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

Хлороалкани C10-C13, (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP)

85535-84-8

287-476-5

1.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или препарати, съдържащи SCCP в концентрация до 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни %.

 

 

 

2.  Разрешава се употребата по отношение на:

 

 

 

a)  транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; както и

 

 

 

б)  изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

 

 

 

3.  За изделията, посочени в параграф 2, се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Изменение 27
Предложение за регламент
Приложение I – част Б

Текст, предложен от Комисията

Вещество

CAS №

ЕО №

Специфично изключение за употреба като междинен продукт или други спецификации

4

4

4

4

4

 

 

4

5 Хлороалкани C10-C13, (късоверижни хлорирани парафини) (SCCP)

5 85535-84-8

5 287-476-5

5 1.  Чрез дерогация се разрешават производството, пускането на пазара и употребата на вещества или смеси, съдържащи SCCP в концентрация до 1 тегловен %, или изделия, съдържащи SCCP, в които концентрацията на SCCP е по-ниска от 0,15 тегловни %.

 

 

 

2.  Разрешава се употребата по отношение на:

 

 

 

a)  транспортни ленти за миннодобивната промишленост и уплътнители за язовирни стени, съдържащи SCCP, които вече са били в употреба преди или на 4 декември 2015 г.; както и

 

 

 

б)  изделия, съдържащи SCCP, различни от посочените в буква а), които вече са били в употреба преди или на 10 юли 2012 г.

 

 

 

3.  За изделията, посочени в параграф 2, се прилагат разпоредбите на член 4, параграф 2, трета и четвърта алинея.

Изменение

заличава се

Изменение 28
Предложение за регламент
Приложение ІII
СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА
СПИСЪК НА ВЕЩЕСТВАТА, КОИТО СА ПРЕДМЕТ НА РАЗПОРЕДБИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ИЗПУСКАНИЯТА
Вещество (CAS №)
Вещество (CAS №)
Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)
Полихлорирани дибензо-p-диоксини и дибензофурани (PCDD/PCDF)
Хексахлоробензен (HCB) (CAS №: 118-74-1)
Хексахлоробензен (HCB) (CAS №: 118-74-1)
Полихлорирани бифенили (ПХБ)
Полихлорирани бифенили (ПХБ)
Многопръстенни ароматни въглеводороди (РАН)37
Многопръстенни ароматни въглеводороди (РАН)37
37.  За изготвяне на кадастри на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)-пирен.
37.  За изготвяне на кадастри на емисиите се използват следните четири компонентни индикатора: бенз(а)пирен, бенз(b)флуорантен, бенз(k)флуорантен и индено(1, 2, 3-cd)-пирен.
Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)
Пентахлоробензен (CAS № 608-93-5)
Полихлорирани нафталени (37а)
(37а)   Наименованието полихлорирани нафталени означава химически съединения с нафталенова пръстенова структура, в която един или повече водородни атоми са заместени с хлорни атоми.
Хексахлоробутадиен (CAS № 87-68-3)
Изменение 37
Предложение за регламент
Приложение IV – таблица 1 – редове 5—8

 

Текст, предложен от Комисията

Вещество

CAS №

ЕО №

Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)

 

 

 

Тетрабромодифенилов етер

C12H6Br4O

40088-47-9 и други

254-787-2 и други

Сумата от концентрациите на тетрабромодифенилов етер, пентабромодифенилов етер, хексабромодифенилов етер и хептабромодифенилов етер: 1000 mg/kg

Пентабромодифенилов етер

C12H5Br5O

32534-81-9 и други

251-084-2 и други

Хексабромодифенилов етер

C12H4Br6O

36483-60-0 и други

253-058-6 и други

Хептабромодифенилов етер

C12H3Br7O

68928-80-3 и други

273-031-2 и други

 

 

 

Изменение

Вещество

CAS №

ЕО №

Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)

 

 

 

Тетрабромодифенилов етер

C12H6Br4O

40088-47-9 и други

254-787-2 и други

Сумата от концентрациите на тетрабромодифенилов етер, пентабромодифенилов етер, хексабромодифенилов етер, хептабромодифенилов етер и декабромодифенилов етер: 500 mg/kg

Пентабромодифенилов етер

C12H5Br5O

32534-81-9 и други

251-084-2 и други

Хексабромодифенилов етер

C12H4Br6O

36483-60-0 и други

253-058-6 и други

Хептабромодифенилов етер

C12H3Br7O

68928-80-3 и други

273-031-2 и други

Хептабромодифенилов етер

C12Br10O

1163-19-5 и други

214-604-9 и други

 

Изменение 29
Предложение за регламент
Приложение IV – таблица 1 – колона „Максимално допустима концентрация, посочена в член 7, параграф 4, буква а)“ – ред „Полихлорирани“ – бележка 7

Текст, предложен от Комисията

7.  Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

PCDD

TEF

PCDF

TEF

PCDD

TEF

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0003

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0003

Изменение

7.  Граничната концентрация се изчислява като PCDD и PCDF съгласно следните коефициенти за токсична еквивалентност (TEF):

 

PCDD

TEF

 

2,3,7,8-TeCDD

1

 

1,2,3,7,8-PeCDD

1

 

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

 

OCDD

0,0003

 

PCDF

TEF

 

2,3,7,8-TeCDF

0,1

 

1,2,3,7,8-PeCDF

0,03

 

2,3,4,7,8-PeCDF

0,3

 

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

 

PCDD

TEF

 

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

 

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

 

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

 

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

 

OCDF

0,0003

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0336/2018).


Предлагане в ЕС на услуги, свързани с полагането на грижи, с оглед на подобряването на равенството между половете
PDF 230kWORD 78k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно услугите за полагане на грижи в ЕС за подобряване на равенството между половете (2018/2077(INI))
P8_TA-PROV(2018)0464A8-0352/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2017 г., озаглавено „Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи“ (COM(2017)0252),

—  като взе предвид предложението на Комисията от 26 април 2017 г. за директива на Европейския парламент и на Съвета относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета (COM(2017)0253),

—  като взе предвид Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година за прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на заетостта и професиите(1),

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално членове 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 и 47 от нея,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW), приета в Ню Йорк на 18 декември 1979 г.,

—  като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, ратифицирана от Европейския съюз и от всички негови държави членки,

—  като взе предвид Цел за устойчиво развитие № 5: „Постигане на равенство между половете и оправомощаване на всички жени и момичета“ и особено ЦУР Цел 5.4: признание и оценяване на неплатеното полагане на грижи и домашния труд посредством предоставяне на обществени услуги, инфраструктура и политики за социална закрила, и насърчаване на споделената отговорност в домакинството и семейството по подходящ за националните условия начин,

—  като взе предвид доклада на генералния секретар на ООН от 10 май 2018 г., озаглавен „Напредък в постигането на целите за устойчиво развитие“,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 7 декември 2017 г. относно засилване на подкрепата и грижите за независим живот, предоставяни в рамките на общността,

—  като взе предвид заключенията на Съвета относно образованието и грижите в ранна детска възраст: да осигурим на всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят(2),

—  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет в Барселона на 15 и 16 март 2002 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 20 ноември 2017 г., озаглавено „План за действие на ЕС за периода 2017—2019 г. Преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете“ (COM(2017)0678),

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 3 декември 2015 г., озаглавен „Стратегически ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г.“, и по-специално глава 3.1 от него: Увеличаване на участието на жените в пазара на труда и равната икономическа независимост на жените и мъжете (SWD(2015)0278),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 8 май 2018 г. относно осигуряването на детски заведения за малки деца с цел увеличаване на участието на жените на пазара на труда, постигане на равновесие между професионалния и личния живот от работещите родители и постигане на устойчив и приобщаващ растеж в Европа („целите от Барселона“), (COM(2018) 0273),

—  като взе предвид доклада на Комисията от 29 май 2013 г. относно „Цели от Барселона: Развиване на детските заведения за деца в ранна възраст в Европа за постигането на устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2013)0322),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 февруари 2011 г., озаглавено „Образование и грижи в ранна детска възраст: да осигурим за всички деца най-добрия старт в живота за утрешния свят“ (COM(2011)0066),

—  като взе предвид пътната карта на Комисията относно качество на образованието и грижите в ранна детска възраст (Ares(2018)1505951),

—  като взе предвид препоръката на Комисията от 20 февруари 2013 г., озаглавена: „Инвестициите в децата — изход от порочния кръг на неравностойното положение“(3),

—  като взе предвид съобщенията на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено: „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020), от 20 февруари 2013 г., озаглавено „Социални инвестиции за растеж и сближаване, включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014 – 2020 г.“ (COM(2013)0083) и от 26 април 2017 г., озаглавено „Създаване на европейски стълб на социалните права“ (COM(2017)0250),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 – 2020 г. (COM(2014)0332),

—  като взе предвид своята резолюция от 3 октомври 2017 г. относно икономическото овластяване на жените в частния и публичния сектор в ЕС(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно необходимостта от стратегия на ЕС за предотвратяване и премахване на разликата в пенсиите на мъжете и жените(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 13 септември 2016 г. относно създаването на условия на пазара на труда, благоприятстващи за равновесието между личния и професионалния живот(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно бедността през призмата на равенството между половете(7),

—  като взе предвид своята резолюция от 28 април 2016 г. относно жените — домашни помощници и полагащи грижи лица в ЕС(8),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 март 2016 г. относно интегрирането на принципа на равенство между половете в работата на Европейския парламент(9),

—  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно ролята на жените в едно застаряващо общество(10),

—  като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно нетипични трудови договори, гарантиране на професионалното развитие, „гъвкавост и сигурност“ и нови форми на социален диалог(11),

—  като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.),

—  като взе предвид предложението на Комисията за препоръка на Съвета от 22 май 2018 г. за висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст (COM(2018)0271) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията от същата дата (SWD(2018)0173),

—  като взе предвид сравнителните данни на Европейския институт за равенство между половете относно равенството между половете за 2015 г. и неговия доклад, озаглавен „Reconciliation of work, family and private life in the European Union: Policy review“ (Съвместяване на професионалния, семейния и личния живот в Европейския съюз: преглед на политиката“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound от 7 декември 2011 г., озаглавен „Инициативи на търговските дружества за работници със задължения за полагане на грижи за деца или възрастни хора с увреждания“,

—  като взе предвид информационния документ на Eurofound от 14 юли 2013 г., озаглавен „Полагане на грижи за деца и зависими лица: въздействие върху професионалното развитие на младите работници“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound от 17 юни 2014 г., озаглавен „Секторът на услугите за полагане на грижи с настаняване: условия на труд и качество на работните места“,

—  като взе предвид доклада на Eurofound от 22 октомври 2015 г., озаглавен „Полагане на труд и на грижи: мерки за съвместяване във времена на демографска промяна“,

—  като взе предвид обобщаващия доклад на Eurofound от 17 ноември 2016 г. относно шестото европейско проучване на условията на труд,

—  като предвид проучването на Eurofound от 28 ноември 2017 г., озаглавено „Care homes for older Europeans: Public, for-profit and non-profit providers“ („Заведения за настаняване на по-възрастни европейци: публични доставчици, доставчици със стопанска и с нестопанска цел“),

—  като взе предвид проучването на Eurofound от 23 януари 2018 г., озаглавено „Европейското проучване на качеството на живот за 2016 г.: качество на живот, качество на публичните услуги и качество на обществото“,

—  като взе предвид съвместния доклад на Комитета за социална закрила и Комисията от 10 октомври 2014 г., озаглавен „Адекватна социална закрила за нуждите от дългосрочни грижи в едно застаряващо общество“,

—  като взе предвид съвместния доклад на Комитета за социална закрила и Комисията от 7 октомври 2016 г. относно системите на здравеопазването и дългосрочните грижи и фискалната устойчивост,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 21 септември 2016 г. относно правата на настанените в дома на работодателя полагащи грижи работници(12),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 16 октомври 2014 г. относно развиването на предоставяни на семействата услуги с цел повишаване на заетостта и насърчаване на равенството между половете на работното място(13),

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 26 май 2010 г. относно професионализиране на домашния труд(14),

—  като взе предвид доклада за сравнителните данни на Европейския институт за равенство между половете относно равенството между половете през 2017 г.: Измерване на равенството между половете в Европейския съюз 2005 – 2015 г.

—  като взе предвид проучванията на Генералната дирекция за вътрешни политики на ЕС от март 2016 г., озаглавени „Различия между мъжете и жените по отношение на работното време, полагането на грижи и свободното време“ и от ноември 2016 г. – „Използването на средства за равенство между половете в избрани държави членки“,

—  като взе предвид публикуването на проекта WeDo, имащ за цел благосъстоянието и достойнството на възрастните хора, през 2012 г., озаглавен „Европейската рамка за качество на дългосрочните грижи: принципи и насоки за благосъстоянието и достойнството на възрастните хора, нуждаещи се от грижи и помощ“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правата на жените и равенството между половете (A8-0352/2018),

A.  като има предвид, че съгласно членове 2 и 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и член 21 от Хартата на основните права, равенството между жените и мъжете е една от основните ценности, на които се основава ЕС; като има предвид освен това, че съгласно член 8 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) във всички негови дейности Съюзът полага усилия за премахването на неравенствата и за насърчаване на равенството между мъжете и жените; като има предвид, че въпреки това постигането на равенство между половете е бавно;

Б.  като има предвид, че европейският стълб на социалните права, обявен съвместно от Европейския парламент, Съвета и Комисията на 17 ноември 2017 г., потвърждава значими принципи и има за цел да предостави на гражданите на Съюза нови права, включително равенство между половете, равни възможности, подкрепа за децата или приобщаване на хората с увреждания, които се ползват с единодушната подкрепа на институциите на ЕС и на държавите членки; като има предвид, че принцип 9 от стълба, посветен на баланса между професионалния и личния живот постановява, че „родителите и лицата с отговорности за полагане на грижи имат право на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на грижи“;

В.  като има предвид, че в Европейския съюз общото равнище на заетост на жените е с почти 12% по-ниско от това на мъжете и че 31,5% от работещите жени работят на непълно работно време в сравнение с 8,2% от работещите мъже; като има предвид, че разликата между половете по отношение на заетостта за ЕС продължава да бъде 12%; като има предвид, че данните сочат, че една от основните причини за това са непропорционалните отговорности за полагане на грижи, които се поемат от жените; като има предвид, че кумулативният ефект от многобройните различия в хода на кариерата, които засягат жените в резултат на отговорностите за полагане на грижи, допринася в значителна степен за по-ниското им заплащане, по-кратки кариери и съответни разлики в заплащането и пенсиите, равняващи се на 16% и 37%; като има предвид, че това води до по-висок риск от изпадане в бедност и социално изключване за жените, като отрицателните последствия обхващат и техните деца и семейства; като има предвид, че е важно да се преодолее разликата в заетостта между жените и мъжете, разликата в заплащането на жените и мъжете и разликата в пенсиите на мъжете и жените, доколкото икономическите загуби, дължащи се на разликата в заетостта между половете, възлизат на 370 милиарда евро годишно; като има предвид, че предоставянето на услуги за грижи може да бъде полезно за даване на ефективен отговор в случаи на недостиг на работна ръка;

Г.  като има предвид, че „грижи“ следва да се разбира като работа, която се извършва в лично качество, в публични или частни институции или в частно(и) домакинство(а) с цел да се осигурят грижи за деца, възрастни, болни хора или хора с увреждания; като има предвид, че в идеалния случай, работата по полагането на грижи се извършва от професионални лица, които могат да бъдат наети от публични или частни субекти или от семейства, или да бъдат самостоятелно заети, но че то се извършва също така неформално – и безплатно – от непрофесионални лица, които обикновено са членове на семейството;

Д.  като има предвид, че средната продължителност на времето за полагане на неплатена домашна работа и полагане на грижи е повече от три пъти по-голяма за жените, отколкото за мъжете, като това е най-видимо при двойките, чието най-малко дете е на възраст под 7 години, тъй като жените прекарват средно 32 часа седмично на платена работа и 39 часа в неплатена работа, в сравнение с мъжете, които полагат 41 часа платен и 19 часа неплатен труд на седмица;

E.  като има предвид, че по данни на Международната организация на труда (МОТ) домашната работа и секторът на грижите осигуряват заетост на около 52 милиона души по света през 2010 г., и на други 7,4 милиона домашни работници на възраст под 15 години, което представлява между 5% и 9% от всички работни места в индустриализираните страни;

Ж.  като има предвид, че работните места, свързани с полагането на грижи, са ниско платени в много държави членки, често не предлагат официални договори или други основни трудови права и не са привлекателни в професионален план поради високия риск от физически и емоционален стрес, заплахата от изтощение, както и липсата на възможности развитие в кариерата; като има предвид, че секторът предлага малко възможности за обучение, а заетите в него са предимно възрастни хора, жени и работници мигранти;

З.  като има предвид, че мерки за подкрепа, като шведската система за данъчни облекчения за домашни грижи, френския „ваучер за заетост в сектора на услугите“ или белгийския „ваучер за услуги“, доказаха своята ефективност за намаляване на недекларирания труд, за подобряване на условията на труд и за предоставяне на редовни трудови права на домашните и здравните работници;

И.  като има предвид, че данните сочат, че 80% от грижите в ЕС се предоставят от лица, полагащи грижи безплатно и неформално, като 75% от тях са жени; като има предвид, че 27,4% от жените работят на непълно работно време, за да могат да се грижат за деца или за възрастни, които се нуждаят от грижи, в сравнение с 4,6% от мъжете(15); като има предвид, че предоставянето на услуги за полагане на грижи не следва да принуждава лицата, които полагат грижи неформално, да търсят компромис между отговорностите си за полагане на грижи и свободното време, тъй като тези, които все още остават на работа, вече да трябва да балансират между различните отговорности и използването на времето си;

Й.  като има предвид, че някои национални статистически данни показват, че около 6—7% от лицата, полагащи грижи в държавите — членки на ЕС, са младежи под 17-годишна възраст и че пет пъти повече млади жени на възраст между 15 и 24 години се занимават с полагането на грижи, в сравнение с младите мъже в същата възрастова група; като има предвид, че младите лица, полагащи грижи, носят отговорности на възрастни хора при предоставянето на грижи, помощ и подкрепа на родител, брат или сестра, дядо или баба или друг роднина, страдащ от увреждания, хронично заболяване или психичен проблем; като има предвид, че младите хора, полагащи грижи, са изправени пред особени пречки при достъпа до образование и обучение и в съвместяването на образованието с отговорностите за полагане на грижи, което оказва въздействие и върху тяхното здраве и препитание;

К.  като има предвид, че в редица държави членки липсват качествени, професионални услуги за грижи, които да са достъпни за всички, независимо от доходите им;

Л.  като има предвид, че много членове на семейството, които се нуждаят от грижи, живеят в райони, в които продължава липсата на услуги, като същевременно изолацията или други обстоятелства затрудняват техния достъп до професионални услуги за полагане на грижи; като има предвид, че в много случаи тези зависими лица могат да получават единствено непрофесионални грижи от лица, които много често са жени – членове на семейството;

М.  като има предвид, че Европа трябва да се справи с демографски промени, които водят до нарастване на честотата на свързаните с възрастта заболявания и застаряване на населението, и следователно с по-голяма нужда от грижи; като има предвид, че е налице нарастващо търсене на грижи и непропорционално разпределение на отговорностите за полагане на грижи между половете, като жените трябва да поемат по-голямата част от тежестта за полагане на грижи поради стереотипните роли, които все още преобладават в европейското общество; като има предвид, че нарастващият брой възрастни хора, намаляващият брой лица в трудоспособна възраст и ограниченията на публичния бюджет, мотивирани от политиките на строга бюджетна дисциплина, оказват значително въздействие върху социалните услуги, което ще окаже влияние върху хората, които трябва да съвместяват трудовите си задължения с полагането на грижи, често при изпълнени с предизвикателства обстоятелства;

Н.  като има предвид, че населението на ЕС се очаква да застарява, като делът на населението на възраст 65 години ще нарасне от 17,1 % през 2008 г. на 30% през 2060 г., а този на хората на възраст 80 и повече години – от 4,4% на 12,1% за същия период;

О.  като има предвид, че възрастните хора са изправени пред по-висок риск от бедност от населението като цяло, който достига около 19% от хората на възраст 65 и повече години през 2008 г., докато през 2000 г. същият е бил 17%; като има предвид, че този процент е с 5 пункта по-висок сред жените, отколкото сред мъжете;

П.  като има предвид, че възрастните хора страдат понякога от възрастова и полова дискриминация, а малтретирането на възрастни хора, което се среща в различни видове заведения за предоставяне на грижи, е социален проблем във всички държави членки;

Р.  като има предвид, че по-голямата част от настоящите национални модели на политика в областта на услугите за полагане на грижи не са подходящи за посрещане на потребностите на застаряващото общество на Съюза и като има предвид, че досега повечето държави членки не са предприели действия по отношение на демографските предизвикателства в своите съответни инициативи в областта на политиката и на социалните грижи;

С.  като има предвид, че въпреки че броят на домовете за възрастни хора се е увеличил през последните 10 години в почти всички държави членки, търсенето все още е по-голямо от предлагането на независимо настаняване и спомагателни услуги за грижи; като има предвид, че е налице спешна необходимост от допълнителни инвестиции в услуги за дългосрочни грижи, предоставяни в рамките на общността или на дома, доколкото всеки човек има право на независим живот, услуги за подкрепа и приобщаване в общността; като има предвид освен това, че липсата на детайлна информация на национално равнище, включително относно финансовите инвестиции, както и липсата на показатели за качество, затруднява наблюдението и оценката на тази важна част от инфраструктурата за полагане на грижи, както и изказването на препоръки за вземането на решения;

Т.  като има предвид целите от Барселона за осигуряване на детски заведения за най-малко 33% от децата на възраст под три години (цел 1) и за най-малко 90% от децата на възраст между три години и задължителната възраст за започване на училище (цел 2) са изпълнени само в 12 от държавите членки от 2002 г. досега, като процентите на изпълнение в някои държави членки са обезпокоително ниски;

У.  като се има предвид, че нарастващото участие на жените на пазара на труда увеличава нуждата от висококачествени детски заведения на достъпни цени, а търсенето на места в сферата на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) в Европа далеч надвишава предлагането; като има предвид, че данните показват, че заведенията за децата на възраст от 0 до 3 години се използват главно за непълен работен ден (по-малко от 30 часа седмично) в повече от половината от държавите членки; като има предвид, че пълното участие на пазара на труда на жените изисква детските заведения да бъдат на разположение на пълно работно време и да отговарят на потребностите по времето, когато родителите са на работа;

Ф.  като има предвид, че липсва достатъчна инфраструктура, която да предлага качествени и достъпни грижи за деца за всички равнища на доходите, както е видно от факта, че от над 32-та милиона деца под възрастта за задължително образование в ЕС само около 15 милиона разполагат с достъп до услуги за грижи в ранна детска възраст(16) , а повечето от публичните разходи на държавите членки за грижи за деца са предназначени за деца на възраст между три години и възрастта за задължително посещаване на училище; като има предвид, че публичните инвестиции за всички сектори следва да бъдат увеличени, тъй като данни от държавите – членки на ОИСР, показват, че увеличаването на инвестициите от БВП в сектора на грижите би довело до увеличаване на заетостта сред жените; като има предвид, че инвестициите в детски заведения са печеливша за всички участници стратегия и биха генерирали допълнителни данъчни приходи от нарасналото участие на родителите в пазара на труда; като има предвид, че докато от една страна допълва централната роля на семейството, висококачественото образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) предоставят също така множество краткосрочни и дългосрочни ползи за хората и за обществото като цяло, включително за хората от необлагодетелстван социално-икономически контекст или със специални образователни потребности и са ефективни за противодействие на неравенството, което засяга децата от ранна възраст и предотвратяване на преждевременното напускане на училище;

Х.  като има предвид, че предоставянето на висококачествено образование в ранна детска възраст е ефективна инвестиция за предоставяне на основата за успешно обучение през целия живот и е насочено към преодоляване на неравенствата и предизвикателствата, пред които са изправени децата в неравностойно положение;

Ц.  като има предвид, че в ЕС живеят над 80 милиона души с увреждания и че броят им се увеличава, както и че всеки четвърти европеец има в семейството си лице с увреждане; като има предвид, че ставайки страна по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (UNCRPD) през 2011 г., ЕС се ангажира да насърчава и защитава правата на хората с увреждания; като има предвид, в светлината на тези права и на потребностите на хората с увреждания на каквато и да било възраст, в последно време се наблюдава тенденция за преминаване от институционални грижи към грижи, предлагани в рамките на общността, за хората с увреждания;

Ч.  като има предвид, че съгласно член 19 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания всеки има право на самостоятелен живот и социална интеграция, което означава не само осигуряване на самостоятелно жилище, но и услуги, които отразяват потребностите на хората с увреждания;

Ш.  като се има предвид, че има вероятност деца и възрастни с лека форма на аутизъм да изпитват затруднения при изпълнението на всекидневните дейности сами и че обикновено те се нуждаят от помощ за повечето от тези дейности;

Щ.  като има предвид, че услугите за дългосрочни грижи и грижите за деца често не биват особено ценени, а в много държави членки тази професия има твърде нисък профил и статут, което се дължи на ниското равнище на заплащане, неравното представяне на жените и мъжете на пазара на труда и лошите условия на труд ;

АА.  като има предвид, че работните места в сферата на формалните грижи, включително по домовете, изискват квалифициран персонал, и трябва да получават адекватно заплащане(17); като има предвид, че е необходимо да се гарантира подходящо наличие на квалифицирани лица, полагащи грижи, тъй като развитието на качествени официални услуги за полагане на грижи за деца, възрастни хора и хора с увреждания е свързано с качествени трудови правоотношения, достойно заплащане и инвестиции в работниците, които предоставят тези услуги, включително инвестиции в обучение на работниците, заети в сферата на грижите за деца; като има предвид, че трудовоправните отношения на професионално заетите в сферата на полагане на грижи имат положително въздействие върху способността им да съвместяват работата и личния си живот;

АБ.  като има предвид, че потребителите на дългосрочни грижи могат да изпитват затруднения при достъпа до частни услуги за полагане на грижи, които обикновено са по-скъпи от услугите за полагане на грижи, предоставяни от публичния сектор; като има предвид, че жените винаги са по-силно засегнати от мъжете поради разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете и трябва да изразходват по-голям дял от своите доходи за дългосрочни грижи;

АВ.  като има предвид, че според доклади хората в неравностойно положение са изправени пред особени предизвикателства, когато има ограничена наличност на висококачествени грижи, включително от семейства с ниски доходи, живеещи в селски райони, и деца, произхождащи от етнически малцинства или с мигрантски произход;

Контекст в рамките на равновесието между професионалния и личния живот

1.  отбелязва, че разликата в заетостта между половете нараства значително, когато семействата се сдобият с деца, което отразява трудностите, с които жените се сблъскват при съвместяването на тяхната работа с отговорностите, свързани с отглеждането на деца и полагането на грижи за тях, като това се обяснява с липсата на достатъчно публични инфраструктури за грижи и запазващото се разпределение на труда, основано на пола, което налага необходимостта от полагане на неимоверно количество грижи, предимно от страна на жени, при което те прекарват от два до десет пъти по-дълго време в неплатени грижи, отколкото мъжете(18);

2.  отбелязва, че една четвърт от жените остават в категорията на неплатените семейни работници, за което те не получават никакво пряко заплащане, както и че има ясно изразена сегрегация на жените в секторите, които обикновено се характеризират с ниско заплащане, продължително работно време и често неформално уреждане на трудовите отношения, което води до по-малко парични, социални и структурни ползи за тях;

3.  подчертава, че феминизирането на бедността е следствие от няколко фактора, включително разликата в заплащането на жените и мъжете, разликата в пенсиите, отговорностите за полагане на грижи и свързаните с това почивки; подчертава, че множествената дискриминация, пред която са изправени жените поради своята полова идентичност, изразяването на половата принадлежност и половите характеристики, наред с другото, допринасят за феминизирането на бедността;

4.  приветства междуинституционалното обявяване на европейския стълб на социалните права и припомня неговите принципи, които включват:

   равно третиране и равни възможности между мъжете и жените, особено по отношение на участието в пазара на труда;
   правото на равно третиране и възможности за заетост, независимо от възраст и увреждания;
   правото на подходящ отпуск, гъвкаво работно време и достъп до услуги за полагане на грижи за родители и лица с отговорности за полагане на грижи;
   правото на финансово достъпни услуги за дългосрочни грижи с добро качество;

5.  изразява загриженост от неблагоприятните развития в областта на родителския отпуск и на свързаните с родителството права, като оттеглянето на проекта на директива за удължаването на отпуска по майчинство и неотдавнашното решение на Съда на ЕС, според което освобождаването на бременна работничка като част от колективни съкращения е законосъобразно; призовава Комисията много бързо да запълни празнотите, които се проявяват в законодателството на ЕС;

6.  приветства предложението на Комисията за директива относно равновесието между професионалния и личния живот за работниците и лицата, полагащи грижи, и в този контекст подчертава значението на индивидуалните права на отпуск и гъвкаво работно време, за да бъдат подпомогнати работещите лица да се справят с личния и професионалния си живот; припомня, че политиките в областта на равновесието между професионалния и личния живот следва да насърчават мъжете да поемат отговорности за полагане на грижи наравно с жените; счита, че за целите на бъдещото развитие, целта следва да бъде постепенното разширяване на отпуска по бащинство и отпуска за полагане на грижи(19) , и увеличаване на равнище на заплащането му, което следва да бъде подходящо, с цел осигуряване на непрехвърляем родителски отпуск, гаранции по отношение на уволненията, завръщането на същата или равностойна длъжност и защита от дискриминация, основана на решенията за вземане на отпуск, и разширяването на правата, така че те да включват самостоятелно заетите лица и онези, на които се налага да вземат отпуск, за да се грижат за зависими лица, различни от деца;

7.  призовава всички държави членки да насърчават бащите да използват максимално отпуска по бащинство като ефективен начин те да бъдат окуражавани да поемат отговорност за грижите за собствените си деца и семейства, и полезен инструмент за постигане на истинско равенство между жените и мъжете;

8.  счита, че предоставянето на услуги за грижи не следва да има отрицателно въздействие върху равнището на заплащане на лицето, което полага грижи, нито върху неговите социални или пенсионни обезщетения; призовава в този контекст да се насърчи равенството между половете в изпълнение на политиките за равновесие между професионалния и личния живот;

9.  обръща внимание на нелекото положение на семействата, които се грижат за дете или за роднина с увреждане, като се има предвид, че грижите в тези случаи са за цял живот;

10.  обръща внимание на липсата на подходящи услуги за родители на деца с увреждане; изтъква, че липсата на подкрепа твърде често лишава напълно родителите от възможността да работят; във връзка с това отбелязва тревожната липса на заведения за хора с тежка форма на аутизъм;

11.  счита, че всеки човек, който се нуждае от грижи, следва да има субективно право на избор на качествени услуги за полагане на грижи, които отговарят най-добре на неговите изисквания за същите, и са подходящи и достъпни както за тях, така и за лицата, полагащи грижи; счита, че независимо от разликите между потребителите и техните потребности, услугите за полагане на грижи следва да бъдат разработени по ориентиран към личността, индивидуализиран и всеобхватен начин; отбелязва, че семействата не са еднородни и че политиката и планирането трябва да се адаптират към съответното разнообразие;

12.  счита, че с по-нататъшното развитие на избора на услуги за полагане на грижи те следва да отразяват променящото се естество на работата;

13.  счита, че в съответствие с правото на дългосрочни грижи, прогласено в Европейския стълб на социалните права, дългосрочните грижи следва да се разглеждат като клон на социалната закрила, в рамките на която следва да бъде утвърдено правото на всеки човек на качествени и ориентирани към личността грижи; като има предвид освен това, че е налице спешна необходимост от допълнителни финансово достъпни инвестиции в услуги за дългосрочни грижи с добро качество, не на последно място на услугите, предоставяни в рамките на общността или на дома, в съответствие с Европейския стълб на социалните права и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; в този контекст, призовава държавите членки да гарантират равен достъп и справедливо третиране по отношение на грижите за възрастните хора, децата и хората с увреждания и/или хронични заболявания, които се нуждаят от дългосрочни грижи, като се обръща особено внимание на лицата с неравностоен социален произход;

14.  подчертава, че наличието на разнообразна, качествена и физически и финансово достъпна публична и частна инфраструктура за полагане на грижи, услуги и подкрепа за деца, възрастни хора, хора с увреждания и хронично болни или нуждаещи се от дългосрочни грижи лица, независимо дали в домашни условия или в подобни на домашните условия в общността, са доказани като съществен фактор в политиките за равновесие между професионалния и личния живот и основен фактор, който насърчава родителите и лицата, полагащи грижи неформално, да ползват отпуск, като част от усилията да се помогне на жените да се завърнат бързо на пазара на труда и да останат в него; приветства прехода към услуги, предоставяни в рамките на общността, в съответствие с Европейския стълб на социалните права и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, като същевременно отбелязва необходимостта тези услуги да бъдат предмет на мониторинг, за да се гарантира тяхното качество; счита, че високото качество на грижите произтича от високото качество на предоставяните услуги и от степента, до която те зачитат достойнството и правата на човека на получателите, както и от начина, по който те гарантират приобщаването на получателите в съответната общност;

15.  припомня, че липсата на услуги за грижи е основен фактор, допринасящ за недостатъчната представеност на жените на пазара на труда, тъй като прави по-трудно постигането на равновесие между професионалните и семейните отговорности, поради което някои жени отпадат напълно от пазара на труда, работят по-малко часове заплатен труд и прекарват повече време в неплатени задължения за полагане на грижи, с вредни последици за техните социалноосигурителни права, по-специално пенсии, и по-голям риск от бедност и социално изключване, особено ако това се случва в напреднала възраст;

Видове грижи

16.  отбелязва, че съществува разнообразие от услуги за полагане на грижи – включително грижи и образование в ранна детска възраст, услуги за полагане на грижи за възрастни хора и грижи или подкрепа за лица с увреждания и/или с хронични заболявания, които имат дългосрочни здравни потребности и потребности от грижи – и отбелязва, че вследствие на това са разработени различни подходи на политиките; счита, че грижите биха могли да бъдат предоставяни от професионални и непрофесионални лица, полагащи грижи;

17.  счита, че подходът по отношение на развитието на услугите за полагане на грижи следва да взема предвид всички категории потребители и техните различия, както и разнообразието от предпочитания спрямо видовете услуги за грижи, които са им необходими, включително лицата с неравностоен социален произход, като етническите малцинства, мигрантските семейства, и хората, живеещи в отдалечени и селски райони, както и семействата с ниски доходи; припомня, че понятието „семейство“, използвано в законодателството и политиките, следва да се разбира в широк смисъл;

18.  отчита, че ниският социално-икономически статус и ниското образователно равнище са пречки пред достъпа до услуги за полагане на грижи за много хора, което само утежнява предизвикателствата, пред които те са изправени, за постигането на равновесие между професионалния и личния живот; счита, че този въпрос изисква изрично програмиране и политика;

19.  отбелязва, че частният сектор играе важна роля в предоставянето на услуги за дългосрочни грижи за лица с увреждания и по-възрастни хора и че в целия ЕС се повдигат въпроси относно достъпността и качеството на такива услуги; призовава Комисията да оцени положението на пазара на услугите за полагане на грижи и да предприеме необходимите регулаторни инициативи за контрол и мониторинг на качеството на предлаганите в такава среда услуги;

Качество и финансова и физическа достъпност на услугите

20.  счита, че услугите, свързани с грижи, следва да бъдат замислени по такъв начин, че да се осигури реален избор за всички потребители, членовете на техните семейства и лицата, полагащи грижи за тях, независимо дали те работят на пълен или на непълен работен ден, са самостоятелно заети или безработни;

21.  счита, че лицата, които планират, програмират и предоставят услуги за грижи имат задължението да се запознаят с потребностите на ползвателите и че грижите за по-възрастните хора и хората с увреждания трябва да се разработват с активното и значимо участие на съответните потребители и следва да бъдат разработени и прилагани при използване на основан на права подход; отбелязва положителния опит от участието на лица с психически и умствени увреждания в разработването на инфраструктура и услуги, които подобряват техния независим живот и качеството на живота им;

22.  посочва, че предоставянето на качествени грижи в ЕС се различава значително както в рамките на отделните държави членки, така и между тях: между частни и обществени структури, градски и слески райони, и различните възрастови групи; отбелязва факта, че голяма част от отговорностите за полагане на грижи за деца и дългосрочни грижи се поемат от семействата, особено от бабите и дядовците в първия случай, което понякога е особено явно в Южна и Източна Европа(20);

23.  призовава държавите членки да осигурят добро покритие с услуги за полагане на грижи както в градските, така и в селските райони, за да се подобри достъпността и наличието на грижи за лицата с неравностоен социален произход, включително хората, живеещи в селските и отдалечените райони;

24.  счита, че достъпността е резултат от съчетанието на цена и гъвкавост и че следователно е необходима широка гама на предлагане на услуги за полагане на грижи, както публични, така и частни, както грижи по домовете, така и в специализирани структури; счита освен това, че членовете на семейството следва да бъдат в състояние да предоставят грижи на доброволна основа или да получават помощи за осигуряване на услуги за полагане на грижи;

25.  подчертава, че качеството на услугите за полагане на грижи следва да се разбира в множество измерения, включително качеството на заведенията и услугите, качеството на учебните програми за децата, професионализма на полагащите грижи лица, качеството на помещенията и средата, образователното равнище на полагащите грижи лица и техните условия на труд;

26.  отбелязва, че следва да се разработят услуги за полагане на грижи, така че да се осигури по-добра приемственост на грижите, превантивно здравеопазване и социални грижи, рехабилитация и независим живот; счита, че следва да се насърчават практиките за полагане на грижи директно у дома, така че лицата, които се нуждаят от грижи, да могат да получават услугите на квалифицирани професионалисти в домовете си и да водят независим живот, когато е възможно; счита, че в случаите, когато това е целесъобразно, услугите за полагане на грижи следва да бъдат насочени към всеобхватна семейна подкрепа (например помощ в домакинството, наставничество, грижи за децата);

27.  подчертава, че информацията относно наличните услуги за полагане на грижи и доставчиците на услуги следва да бъде достъпна за родители, възрастни хора, хора с увреждания и/или с хронични заболявания, които се нуждаят от дългосрочни грижи, както и за лицата, полагащи неформални грижи;

28.  подчертава факта, че липсата на услуги и извънредно високите разходи за полагане на грижи за деца оказват отрицателно въздействие върху децата от семейства с ниски доходи, като ги поставя в неизгодно положение от ранна възраст; подчертава, че всяко дете има правото на качествени грижи и развитие в ранна детска възраст, включително пълен набор от социални стимули; отбелязва, че прекомерните разходи за услуги за полагане на грижи също така оказват въздействие върху зависимите лица от семействата с ниски доходи и ги поставят в неизгодно положение;

29.  счита, че липсата на инвестиции във висококачествени детски заведения за деца на възраст под три години ще удължи прекъсването на кариерата на жените и ще създаде трудности при завръщането им на работа;

30.  счита, че националните програми следва да бъдат подсилени, за да се подобри качеството на живот на по-възрастните жени, особено на тези със заболявания, засягащи паметта, и на лицата, полагащи грижи за тях, които често също са възрастни жени; предлага да се проведат консултации с асоциациите, извършващи дейност във връзка с болестта на Алцхаймер, с цел да се очертаят и приложат подобни мерки;

31.  призовава Комисията да разработи насоки за държавите членки – в съответствие с изказаните тук предложения – относно развитието на всеобхватни, благоприятстващи заетостта, ориентирани към личността, предоставяни в рамките на общността и достъпни услуги за полагане на грижи, които включват грижи за деца, услуги за полагане на грижи за възрастни хора и грижи за хора с увреждания и/или хронични заболявания, като тези насоки се основават на участието на предвидените потребители на услугите и допитването до тях, така че да се осигури достъпност на услугите и да се отговори на потребностите на предвидените потребители;

32.  отбелязва различните практики в държавите членки и подчертава, че сътрудничеството и обменът на най-добри практики на европейско равнище могат да подпомогнат партньорските обучения и партньорските консултации между държавите членки и да допринесат за разработването на качествени услуги за полагане на грижи, като подкрепят и допълват мерките, предприемани на регионално и национално равнище и същевременно помагат на държавите членки да се справят с общите предизвикателства; призовава Комисията да служи като платформа за обмен и да улеснява този обмен на опит и най-добри практики относно качеството, достъпността и финансовата достъпност на услугите за грижи, както и по отношение на различните модели на предоставяне на услуги за полагане на грижи, адаптирани към индивидуалната ситуация и финансовите възможности за справяне с предизвикателствата, свързани с полагането на грижи;

33.  изразява загриженост във връзка с условията на труд в много от заведенията за полагане на грижи, като например дълги работни часове, недостатъчно заплащане, липса на обучение и недобри политики в областта на здравословните и безопасни условия на труд; изразява загриженост, че полагането на грижи се разглежда като непривлекателен сектор за заетост, който привлича предимно жени и работници мигранти; подчертава, че тези условия оказват влияние и върху качеството на предоставяните грижи; поради това призовава държавите членки за преоценка на полагането на грижи като професионален избор и призовава Комисията да създаде правна рамка за минимални стандарти за работещите в сектора, в сътрудничество със социалните партньори, както и да стартира инициатива за качеството на дългосрочните грижи, като се вдъхновява от наличните доброволни инструменти и инициативи, ръководени от гражданското общество, като Европейската рамка за качество за услугите за дългосрочни грижи и неотдавнашното предложение на Комисията за препоръка на Съвета относно висококачествени системи за образованието и грижите в ранна детска възраст;

34.  призовава държавите членки да извършват мониторинг и да гарантират, че институциите и заведенията, които предоставят грижи, са безопасни и мотивиращи места за работа, както и че са налице адекватни инвестиции за благосъстоянието и професионалното здраве на лицата, които предоставят услуги за полагане на грижи; счита, че за да бъде предотвратено лошото отношение към хората, получаващи грижи, е от съществено значение осигуряването на благосъстоянието на лицата, които полагат грижите; в този контекст, подкрепя законодателните инициативи за сертифициране и признаване на професионално квалифицираните лица, полагащи грижи, и призовава държавите членки да предприемат мерки за подобряване на техните условия на труд, като гарантиране на правото им на официален трудов договор и платен отпуск; освен това призовава Комисията и държавите членки да повишат осведомеността на обществеността относно стойността на услугите за полагане на грижи, с цел да подобрят статуса на професиите, свързани с полагането на грижи и да насърчат участието на мъжете в полагането на грижи;

35.  настоятелно призовава Комисията да представи за одобрение от Съвета програма за лицата, полагащи грижи в ЕС оглед идентифицирането и признаването на различните видове грижи, предоставяни в Европа, както и гарантирането на финансова подкрепа за лицата, полагащи грижи, и постепенното развитие на баланса между техния професионален и личен живот;

36.  припомня, че в резолюцията на ЕП от 4 юли 2013 г. относно въздействието на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи(21) конкретно се призовава за директива относно отпуските на лицата, полагащи грижи; отбелязва, че неформално предоставящите грижи лица, които са избрали да предоставят неформални грижи на свои роднини, следва да получават подходящо обезщетение и достъп до социални права при условия, сравними с другите доставчици на услуги за полагане на грижи; поради това призовава освен това за цялостен подход за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени лицата, полагащи неформални грижи, които излизат извън рамките на законодателството в областта на заетостта, като например продължаващо подпомагане на доходите, достъпа до здравеопазване, възможността за годишен отпуск и натрупването на пенсионни права, така че те да бъдат достатъчни, дори когато равнището на доходите на лицата, полагащи грижи, е временно по-ниско поради предоставянето на неформални грижи — положение, което засяга най-вече жените; счита, че предоставянето на услуги за грижи не следва да влияе отрицателно върху здравето и благосъстоянието на лицето, полагащо неформални грижи; в този контекст, призовава държавите членки да предоставят подходящи услуги за отдих и консултации, партньорски консултации, психологическа подкрепа, съоръжения за дневни грижи и отдих за лицата, предоставящи неформални грижи, което ще спомогне за повишаване на тяхното участие в заетостта;

37.  призовава държавите членки да въведат „кредити за полагане на грижи“ чрез трудовото и осигурителното законодателство както за жените, така и за мъжете, като равностойни периоди за натрупването на пенсионни права с цел да се защитят лицата, които прекъсват трудовата си заетост, за да полагат неформални неплатени грижи за зависимо лице или за член на семейството, и да се признае стойността на работата на тези лица, полагащи грижи, за обществото като цяло;

38.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират признаването на лицата, полагащи неформални грижи, за равноправни участници в предоставянето на грижи и да разработят в допълнение, като част от програми за учене през целия живот, обучения и признаване на придобитите умения на лицата, полагащи неформални грижи; призовава Комисията и държавите членки – в сътрудничество с НПО и образователните институции – да предоставят подкрепа на млади лица, полагащи грижи; изисква от Комисията да предложи план за действие, съдържащ тези и други мерки за гарантиране на качеството на грижите и качеството на условията на живот на лицата, полагащи грижи;

39.  призовава Комисията и държавите членки да проучат броя на младите хора, полагащи грижи, и на въздействието на тази роля върху тяхното благосъстояние и поминък и – въз основа на това проучване – да предоставят подкрепа и да отговорят на специфичните потребности на младите хора, полагащи грижи, в сътрудничество с НПО и образователните институции;

40.  призовава Комисията да взема предвид в по-голяма степен услугите за полагане на грижи и лицата, полагащи грижи, при разработването на научни изследвания и политики, по-специално по отношение на Европейския социален фонд, Стратегията за хората с увреждания и програма „Здраве“;

Цели в областта на полагането на грижи

41.  подчертава факта, че настоящото предизвикателство за постигане на целите от Барселона е да се увеличи предоставянето на грижи за деца на възраст между 3 и 4 години; приветства препоръката на Комисията за разширяване на целта на стратегията „Образование и обучение 2020“, така че да бъдат предложени места в детски заведения на поне 95% от децата на възраст между 3 години и задължителната училищна възраст; приканва Комисията да преразгледа във възходящ смисъл – като се консултира със заинтересованите страни, включително държавите членки – целите от Барселона и целите в областта на образованието в ранна детска възраст; призовава държавите членки да увеличат усилията си за изпълнение на целите и да поставят предоставянето на грижи на водещо място в своите политически програми; приканва държавите членки да подобрят националните рамки за качество на образованието и грижите в ранна детска възраст, като вземат под внимание предложението на Комисията за препоръка на Съвета относно висококачествени системи за образование и грижи в ранна детска възраст, и насърчава държавите членки да преразгледат пет ключови области на услугите в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст, които са посочени в препоръката: достъп, работна сила, учебна програма, оценка и мониторинг, управление и финансиране; призовава държавите членки, когато осигуряват грижи за деца в предучилищна възраст да поставят акцента не само върху достъпността, но също така и върху качеството на тези грижи, особено по отношение на деца, които произхождат от среда в неравностойно положение, и на деца с увреждания;

42.  призовава Комисията да определи показатели и съответни цели за качество на услугите за грижи за по-възрастните хора и за хората с увреждания и/или хронични заболявания, които се нуждаят от грижи, подобни на целите от Барселона, с инструменти за мониторинг, които следва да измерват качеството, достъпа до и ценовата достъпност на тези услуги;

43.  призовава Комисията да включи в своя мониторинг грижите за възрастни хора и за хора с увреждания и/или хронични заболявания да извърши преглед на данните в европейския семестър и в годишния си доклад за равенството между половете; призовава държавите членки да разгледат възможността за включване на оценки на услугите за полагане на грижи за по-възрастни хора и лица с увреждания и/или хронични заболявания в своите доклади по държави, като вземат предвид отзивите от лицата, полагащи грижи, и от получателите на грижи; призовава Комисията да включи данни относно тези грижи в набор от показатели за социалния напредък, които следва да бъдат наблюдавани в контекста на европейския семестър; призовава Комисията и Съвета да включат тези социални показатели сред правилата на европейския семестър; насърчава държавите членки да приемат и използват коригиращи мерки, ако се окаже, че напредъкът е бавен;

44.  освен това призовава Комисията да подобри събирането на разбити по пол данни и да разработи специфична за сектора статистика, съпоставими определения и показатели за оценка на свързаното с пола измерение на достъпността, качеството, наличността и ефикасността на услугите за грижи за деца, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора на равнището на ЕС, като същевременно търси начини за избягване на увеличаването на тежестта на мониторинга за професионалистите в областта на грижите; призовава Комисията да наблюдава развитието на услугите за полагане на грижи и да изготви, при необходимост, препоръки за коригиращи действия;

45.  призовава държавите членки да събират качествени данни за предоставянето на наличните услуги за полагане на грижи чрез публично и частно финансиране за деца, възрастните хора и лицата с увреждания, с цел извършването на мониторинг на ситуацията като цяло и за подобряване на услугите за полагане на грижи, като обръщат внимание не само на потребностите на потребителите, но и на постигането на баланс между професионалния и личния живот за големия брой лица, които полагат грижи; призовава държавите членки да приемат ефективни инструменти на политиката и корективни действия, когато е необходимо;

Финансиране на грижите

46.  призовава държавите членки – включително с оглед на преодоляване на съществуващите инвестиционни дефицити – да увеличат публичните инвестиции в услугите за полагане на грижи и в инфраструктура за деца, по-специално в ранна детска възраст, и за грижи за други зависими лица, да гарантират всеобщ достъп до такива услуги, да подобрят качеството на грижите и да увеличат инвестициите в специални мерки, които да позволяват на лицата, полагащи грижи, да поддържат активен професионален живот;

47.  отбелязва непропорционалното въздействие, което имат недостатъчните инвестиции в структури и услуги за полагане на грижи върху самотните родители, огромното мнозинство от които са жени, и върху семействата, живеещи в бедност и изложени на риск от социално изключване;

48.  отбелязва значението на интегрирането на принципа на равенство между половете на всички етапи от изпълнението на различните политики и най-вече на етапа на планиране; призовава държавите членки да гарантират, че измерението на равенството между половете е напълно интегрирано в националните планове за реформи (НПР) с подкрепата не само на Европейския социален фонд, но също така и на други фондове на ЕС, предоставящи средства за обща социална инфраструктура, които следва да се използват от държавите членки за развитие на услугите за полагане на грижи;

49.  призовава Комисията да гарантира, че процесът на европейския семестър допринася за осъществяването на европейския стълб на социалните права, като оставя на държавите членки ефективни възможности да финансират и да поддържат своето финансиране за услугите за полагане на грижи;

50.  подкрепя включването в специфичните за всяка държава препоръки на Комисията на мерки, насочени към инвестициите в детските заведения и фискалните демотивиращи фактори, които възпрепятстват вторите работещи членове на домакинството, основно жени, да работят повече или изобщо да работят, както и върху други мерки за преодоляване на разликата в заплащането на жените и мъжете;

51.  призовава Комисията да засили предоставянето на финансиране за всички видове услуги за предоставяне на грижи, като се обърне специално внимание – когато това е уместно – на прехода от институционални услуги за полагане на грижи към услуги за полагане на грижи в рамките на общността, чрез Европейския социален фонд и други финансови инструменти, чиято цел е финансирането на социалната инфраструктура; призовава Комисията, в същия смисъл, да засили предоставянето на средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в подкрепа на осигуряването на детски заведения в селските райони и да използва в още по-голяма степен Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) за финансиране на проекти в областта на образованието и грижите в ранна детска възраст; в допълнение, призовава Комисията да наблюдава стриктно разходите по финансирането от ЕС, особено по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ) в областта на услугите за социални грижи и дългосрочните грижи, и да гарантира, че инвестициите са в съответствие със задълженията по отношение на правата на човека съгласно Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и Хартата на ЕС за основните права;

52.  призовава Комисията да обмисли възможността социалноосигурителните вноски да могат да се прилагат презгранично, така че държавата членка по произход на дадено лице да може да финансира настаняването му в социално заведение в друга държава членка (в случай че няма подобно заведение за настаняване в държавата по произход);

53.  посочва, че е необходимо да се извърши по-добър анализ на потенциала на публично-частните инвестиции в предоставянето на услуги за полагане на грижи във връзка със съществуващите инициативи на предприятията за работници с отговорности за полагане на грижи за лица с увреждания и възрастни;

54.  призовава държавите членки да възприемат цялостен подход към всички видове услуги за полагане на грижи и да засилят разпоредбите за ефективно и синергично използване на съответните финансови инструменти на ЕС в областта на ученето през целия живот, научните изследвания и развитието на инфраструктурата; насърчава държавите членки да дадат приоритет на грижите за деца и на дългосрочните грижи, като използват финансовите инструменти, предоставени в контекста на следващата многогодишна финансова рамка (МФР), и не на последно място съществуващите ЕФСИ, ЕСИ фондове, като например Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), и ЕЗФРСР; освен това насърчава държавите членки да разпределят по-ефективно своите ресурси по такъв начин, че да увеличат достъпа до услугите за полагане на грижи – включително финансовата достъпност – за групите в неравностойно положение и уязвимите групи, както и да разработят ефективни модели за финансиране, включително целево финансиране, с което да се постигне правилният баланс между публичните и частните инвестиции в съответствие с националните и местните обстоятелства;

55.  призовава Комисията да гарантира, че Европейският институт за равенство между половете (EIGE) разполага с достатъчно ресурси, за да наблюдава развитието на инфраструктурата за полагане на грижи и прилагането на политиките за постигане на равновесие между професионалния и личния живот, както и да анализира дали и как политиките постигат планираните подобрения в областта на равенството между половете;

56.  приветства решението на някои държави членки да въведат фискални стимули за дружествата, които предоставят грижи за децата на своите служители, с цел подобряване на равновесието между професионалния и личния живот;

o
o   o

57.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 23.
(2) ОВ C 175, 15.6.2011 г., стр. 8.
(3) ОВ L 59, 2.3.2013 г., стр. 59.
(4) ОВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 6.
(5) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 60.
(6) ОВ C 204, 13.6.2018 г., стр. 76.
(7) ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 93.
(8) ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 30.
(9) ОВ C 50, 9.2.2018 г., стр. 15.
(10) ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 49.
(11) ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 39.
(12) ОВ С 487, 28.12.2016 г., стр. 7.
(13) ОВ C 12, 15.1.2015 г., стр. 16.
(14) ОВ C 21, 21.1.2011 г., стр. 39.
(15) Европейска комисия, „Доклад относно равенството между мъжете и жените - 2018 г.“
(16) Пътна карта на Европейската комисия за 2018 г., Европейски център за политически стратегии (2017 г.), 10 тенденции, които променят образованието, което познаваме.
(17) Eurofound, Caring for children and dependants: effect on careers of young workers’ („Грижи за децата и зависимите лица: въздействие върху кариерите на младите работници“).
(18) Данни на Евростат за 2010 г.: доклад на Комисията от 2015 г. относно равенството между жените и мъжете в Европейския съюз (2016 г.).
(19) Както се призовава с законодателната резолюция на ЕП от 30 октомври 2010 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 92/85/ЕИО на Съвета за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки (OВ C 70E, 8.3.2012 г., стp. 162).
(20) Eurofound, Европейско проучване на качеството на живот за 2016 г.: обобщаващ доклад.
(21) ОВ C 75, 26.2.2016 г., стр. 130.


Лаймска болест (борелиоза)
PDF 146kWORD 54k
Резолюция на Европейския парламент от 15 ноември 2018 г. относно лаймската болест (борелиоза) (2018/2774(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0465B8-0514/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид въпроса до Комисията относно лаймската болест (борелиоза) (O- 000088/2018 – B8-0417/2018),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид доклада на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, свързан със систематичен преглед на литературата относно диагностичната точност на серологичните тестове за лаймска борелиоза,

—  като взе предвид консултативната среща на експертната мрежа относно наблюдението на лаймската борелиоза в Европейския съюз, проведена през януари 2016 г. в Стокхолм,

—  като взе предвид Решение №2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 1998 г. за създаване на мрежа за епидемиологично наблюдение и контрол на заразните болести в Общността(1),

—  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че правото на здраве е основно право, признато в Договорите на ЕС, и по-специално в член 168 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС);

Б.  като има предвид, че лаймската болест, или лаймската борелиоза, е бактериално заболяване, което се причинява от бактерията Borrelia burgdorferi и се предава на човека при ухапване от кърлеж, който е вече заразен с бактерията; като има предвид, че лаймската болест е инфекциозно заболяване при хората и при различни видове домашни и диви животни;

В.  като има предвид, че лаймската борелиоза е най-често срещаната зоонозна болест в Европа, като се предполага, че са налице между 650 000 и 850 000 случая на заразяване, с по-голяма честота в Централна Европа; като има предвид, че инфекциите възникват в пролетно–лятното полугодие (от април до октомври) и борелиозата е призната като професионално заболяване на земеделските стопани, горските работници и полевите изследователи в държавите, в които тя се наблюдава;

Г.  като има предвид, че заразените кърлежи и болестта изглежда се разпространяват в географско отношение, като понастоящем се наблюдават случаи на заразяване и на по-големи надморски височини и географски ширини, както и в градовете; като има предвид, че подозираните причини за това, наред с други фактори, са промени в земеползването, наред с другото чрез залесяването на земя с ниско качество или чрез експанзията на инвазивни растения, изменението на климата, глобалното затопляне, прекомерната влажност и други дейности, свързани с човешкото поведение;

Д.  като има предвид, че няма европейски консенсус относно лечението, диагностицирането и скрининга на лаймска болест, както и че националните практики се различават;

Е.  като има предвид, че ухапването от заразен кърлеж и симптомите на лаймската болест могат да останат незабелязани или дори в някои случаи може да няма симптоми, което понякога може да доведе до тежки усложнения и трайни увреждания, подобни на хронични заболявания, по-специално когато пациентът не е незабавно диагностициран;

Ж.  като има предвид, че по-надеждното ранно диагностициране на лаймската болест значително ще намали броя на късно диагностицираните случаи, като по този начин ще се подобри качеството на живот на пациентите; като има предвид, че това също така ще намали финансовата тежест на болестта, като ще доведе до икономии от приблизително 330 милиона евро разходи за здравеопазване още през първите 5 години, според ръководителите на изследователския проект „DualDur“;

З.  като има предвид, че много пациенти не са нито бързо диагностицирани, нито имат достъп до подходящо лечение; като има предвид, че те се чувстват лишени и пренебрегнати от публичните органи, както и че някои от тях продължават да имат устойчиви симптоми, които могат да доведат до хронични заболявания;

И.  като има предвид, че понастоящем не съществува ваксина срещу лаймската болест;

Й.  като има предвид, че реалната тежест на лаймската борелиоза в ЕС не е известна поради липсата на статистически данни за тази болест и много голямото разнообразие на използваните определения на случаите, употребяваните лабораторни методи и системите за наблюдение;

К.  като има предвид, че не съществува код в Международната класификация на болестите (ICD), който да прави разлика между лаймска болест в начален и в късен стадий; като има предвид, че не съществуват отделни кодове в ICD за различните симптоми на лаймската болест в късен стадий;

Л.  като има предвид, че насоките за лечебните практики на ILADS (Международно общество по лаймската болест и свързани с нея болести) се различават от тези на IDSA (Американско общество по инфекциозни болести) и разликите между двата подхода към болестта също оказват влияние върху лечебните практики в ЕС;

М.  като има предвид, че липсва задълбочено разбиране на механизма, който прави лаймската болест хронично заболяване;

Н.  като има предвид, че здравните специалисти изразяват остро безпокойство вече почти десет години, както и сдружения на пациентите и лица, подаващи сигнали за нередности;

О.  като има предвид, че макар и добре позната в медицинската наука, лаймската болест все още не се диагностицира достатъчно добре, по-специално поради съществуващите трудности при откриването на симптомите и липсата на подходящи диагностични тестове;

П.  като има предвид, че тестовете за скрининг на лаймската болест не винаги са в състояние да осигурят точни резултати, като един пример за това е тестът „Elisa“, който открива само една инфекция в даден момент;

Р.  като има предвид, че много европейци са постоянно изложени на борелиоза чрез професионалните си дейности (земеделски стопани, горски работници, изследователи и студенти, извършващи полеви изследвания — например биолози, геолози, землемери или археолози);

С.  като има предвид, че медицинската професия често следва остарели препоръки относно лаймската болест, които не отчитат в достатъчна степен развитието при научните изследвания;

1.  изразява своята загриженост във връзка с тревожните мащаби на разпространението на лаймската болест сред европейското население, тъй като около 1 милион граждани страдат от болестта според използваните методи на преброяване;

2.  припомня, че всички държави членки, в различна степен, са изправени пред голям ръст на лаймската болест, което я превръща в европейски здравен проблем;

3.  приветства финансовите средства, предоставени до момента от Съюза за научни изследвания в областта на ранното откриване и бъдещото лечение на лаймската борелиоза (близо 16 милиона евро чрез проекти като например ANTIDotE, ID-LYME и LYMEDIADEX);

4.  призовава за допълнително финансиране в областта на методите за диагностициране и лечение на лаймската болест; за тази цел насърчава да бъдат засилени усилията в областта на научните изследвания, както чрез увеличаване на отпуснатите средства, така и чрез обмен на епидемиологични данни, включително данни относно разпространението и заболеваемостта от патогенни или непатогенни разновидности;

5.  призовава за допълнително международно сътрудничество в изследванията относно лаймската болест;

6.  насърчава Комисията да събере възможно най-много информация относно методите за скрининг на лаймската болест или за лечението в държавите членки;

7.  призовава за задължително докладване във всички държави членки, засегнати от лаймска болест;

8.  призовава Комисията да улесни сътрудничеството и обмена на добри практики между държавите членки по отношение на наблюдението, диагностиката и лечението на болестта;

9.  приветства включването на лаймската болест от някои държави членки в тяхната националните системи за наблюдение въз основа на специфична методология;

10.  призовава Комисията да създаде единни програми за наблюдение и да работи съвместно с държавите членки, за да се улесни стандартизирането на диагностичните тестове и леченията; призовава Комисията да признае борелиозата за професионално заболяване за земеделските и горските работници, както и за полевите учени (например биолози, геолози, землемери или археолози);

11.  призовава за индивидуално предпазване от кърлежи и мерки за контрол в държавите членки с цел да се ограничи разпространението на бактерията Borrelia;

12.  призовава за разработването на основани на факти насоки за клинично и лабораторно диагностициране на лаймската борелиоза; призовава за код в ICD, който да прави разлика между лаймска болест в начален и в късен стадий; призовава за въвеждане на отделни кодове в ICD за различните симптоми на лаймската болест в късен стадий;

13.  изисква от Комисията да публикува насоки, основани на най-добрите практики в рамките на ЕС, по отношение на обучението на общопрактикуващите лекари, за да се улеснят диагностицирането и скринингът за лаймската болест;

14.  призовава държавите членки да разширят използването на клинични прегледи, така че лекарите да могат да диагностицират лаймската болест, дори ако серологичните тестове са отрицателни, с цел да се помогне на пациентите да излязат извън „терапевтичния застой“;

15.  призовава Комисията да направи оценка на мащаба на случаите с пациенти, които търсят правилно диагностициране и лечение на лаймската болест в продължение на много време, и по-специално на трансграничното движение на пациентите, които търсят лечение, и финансовите последици от него;

16.  призовава за планирането и създаването на новаторски проекти, които могат да допринесат за подобряването на събирането на данни и повишаването на ефикасността на дейностите за повишаване на информираността и осведомеността;

17.  приветства Решение за изпълнение (ЕС) 2018/945 на Комисията от 22 юни 2018 г. относно заразните болести и свързаните с тях специфични здравни проблеми, които да бъдат включени в обхвата на епидемиологичния надзор, както и съответните определения(2) на случаите, което включва лаймската невроборелиоза в списъка със заразни болести;

18.  изтъква, че добавянето на лаймската болест към европейската мрежа за епидемиологично наблюдение дава възможност на пациентите да се възползват от предимствата на солидна и структурирана система на здравеопазване, която позволява постоянна комуникация между компетентните национални органи, бързо и надеждно идентифициране на случаите на лаймска борелиоза в Съюза, взаимна помощ в областта на анализа и тълкуването на събраните данни от наблюдението и използване на изделия, необходими за спирането на разпространението на болестта сред хората;

19.  приканва държавите членки, които ще могат да разчитат на логистична подкрепа от страна на Комисията, да създадат кампания за информираност и повишаване на осведомеността с цел предупреждаване на населението и всички засегнати за съществуването на лаймска болест, на първо място и най-вече в регионите, най-силно засегнати от нейното разпространение;

20.  призовава Комисията да изготви европейски план за борба с лаймската болест, съизмерим със сериозността на тази тиха епидемия; насърчава създаването на европейска мрежа по въпросите на лаймската болест, която да включва съответните заинтересовани страни;

21.  призовава Комисията и държавите членки да публикуват общи насоки за профилактика за онези, които са с голям риск от заразяване с лаймска болест, като например работниците на открито, както и стандартизирани насоки за диагностициране и лечение;

22.  призовава Комисията да въведе превантивни тестове и метод за бързо третиране и наблюдение на хода на инфекциите с лаймска болест сред специалистите в сектора на агролесовъдството и учените, които участват в събирането на полеви данни;

23.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.

(1) ОВ L 268, 3.10.1998 г., стр. 1.
(2) ОВ L 170, 6.7.2018 г., стр. 1.

Правна информация