Показалец 
Приети текстове
Четвъртък, 29 ноември 2018 г. - БрюкселНеокончателна версия
Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I
 Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
 Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн ***
 Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
 Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
 Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
 Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I
 Издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат
 Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка
 Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
 СТО: бъдещи перспективи
 Доклад от 2018 г. относно Сърбия
 Доклад от 2018 г. относно Косово
 Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
 Доклад от 2018 г. относно Албания
 Доклад от 2018 г. относно Черна гора
 Защита на академичната свобода в рамките на външната дейност на ЕС
 Положението на жените с увреждания

Прилагане на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства ***I
PDF 698kWORD 66k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства (COM(2018)0137 – C8-0120/2018 – 2018/0065(COD))
P8_TA-PROV(2018)0466A8-0346/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0137),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0120/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2018 г.(1),

—  като взе предвид поетия с писмо от 14 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0346/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 168/2013 по отношение на прилагането на норма Евро 5 към одобряването на типа на дву-, три- и четириколесните превозни средства

P8_TC1-COD(2018)0065


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Въз основа на доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно задълбоченото проучване на въздействието на екологичната норма Евро 5 за превозните средства от категория L („проучването на въздействието“), извършено съгласно член 23, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета(4) и предвид проблемите, с които се сблъскват органите по одобряването и заинтересованите страни при прилагането на посочения регламент, в Регламент (ЕС) № 168/2013 следва да бъдат направени някои промени и пояснения с цел да се гарантира безпрепятственото му прилагане.

(2)  По отношение на изискването за монтиране на система за бордова диагностика от второ поколение, която гарантира мониторинга и предоставянето на информация относно неизправностите и влошаването на характеристиките на системата за контрол на емисиите, въз основа на проучването на въздействието Комисията стигна до заключението, че за някои превозни средства съществуват технически ограничения за следене на работата на катализатора, както и че има нужда от допълнителни разработки, за да се гарантира правилното муприлагане. Разработките във връзка със следенето на работата на катализатора вероятно няма да бъдат завършени за първия вариант на нормата Евро 5 за емисиите, но се очаква да са готови за 2025 г. В член 21 от Регламент (ЕС) № 168/2013 следователно следва да се предвиди интервал от време, необходим да се гарантира правилното прилагане на изискването за система за бордова диагностика от второ поколение.

(3)  Като се има предвид, че превозните средства от категории L1e и L2e са вече изключени от изискванието да бъдат оборудвани със система за бордова диагностика от първо поколение, превозните средства от категория L6e, които са проектирани и изработени съгласно спецификациите за мотопеди и са произведени в малки количества, също следва да бъдат освободени от посоченото изискване.

(4)  Необходимо е да бъде изяснено изключението за превозни средства от категории L1e и L2e от изискването да бъдат оборудвани със система за бордова диагностика от второ поколение и да се разшири обхватът на това изключение до леките четириколесни превозни средства (категория L6e) и за мотоциклети от подкатегории ендуро (L3e-AxE) и траял (L3e-AxT).

(5)  Мотоциклетите ендуро и траял имат много къс срок на експлоатация и по същество са много близки до тежките четириколесни превозни средства за всякакви терени (L7e-В), които са освободени от изискването да бъдат оборудвани със система за бордова диагностика от второ поколение. Поради това обхватът на посоченото изключение следва да се разшири по отношение на мотоциклетите ендуро и траял.

(6)  В проучването на въздействието Комисията стигна до заключението, че процедурата за математическо изпитване на дълготрайността, установена в член 23, параграф 3, буква в) от Регламент (ЕС) № 168/2013, по силата на което превозните средства се изпитват след 100 km употреба, не отразява действителното влошаване на характеристиките на системата за контрол на емисиите на превозните средства за целия им цикъл на експлоатация. Посоченият метод следва да не бъде използван повече и постепенно да бъде изваден от употреба до 2025 г., за да се даде време на заинтересованите страни да се приспособят. За периода до 2025 г. изискваното натрупано разстояние, изминато от превозното средство, преди то да бъде подложено на изпитване, следва да се увеличи, за да се гарантира, че резултатите от изпитването са надеждни.

(7)  Технологията, необходима за спазването на граничните стойности за нормата Евро 5, вече е налична. При все това в проучването на въздействието, Комисията заключи, че се налага датата на прилагане на граничните стойност на емисиите за някои превозни средства от категория (L6e-B, L2e-U, L3e-AxT и L3e-AxE) да бъде отложена от 2020 г. за 2024 г., за да се увеличи съотношението между разходи и ползи в сравнение с основния сценарий. Освен това, производителите на посочените превозни средства, които са главно малки и средни предприятия, отправят искане за по-дълъг период, който да даде възможност преходът към силово предаване с нулеви емисии, например чрез електрификация, да се осъществи по разходоефективен начин.

(8)  В член 30 от Регламент (ЕС) № 168/2013 се изисква сертификатът за ЕС одобряване на типа да съдържа като приложение резултатите от изпитването. С оглед постигане на яснота посочената разпоредба следва да се измени, за да се уточни, че става въпрос за протокола за резултатите от изпитванията.

(9)  Някои несъответствия по отношение на датата на прилагане на пределните стойности за нивото на шума на нормата Евро 5 в приложение IV към Регламент (ЕС) № 168/2013 следва да бъдат отстранени, за да се гарантира, че съществуващите пределни стойности (Евро 4) остават приложими, докато бъдат установени новите пределни стойности за Евро 5.

(10)  С Регламент (ЕС) № 168/2013 Комисията беше оправомощена да приема делегирани актове за срок от пет години, който изтече на 21 март 2018 г. Тъй като непрекъснато е налице необходимост елементи от законодателството за одобряване на типа да се привеждат в съответствие с техническия напредък или да се въвеждат други изменения във връзка с оправомощаването, посоченият регламент следва да се измени, за да се гарантира удължаване на срока на делегирането за срок от още пет години с възможност за мълчаливо продължаване.

(11)  В интерес на правната сигурност разпоредбите в Регламент (ЕС) № 168/2013 за оправомощаването на Комисията да приема делегирани актове във връзка с техническите изисквания, засягащи бордовата диагностика, следва да бъдат направени по-ясни и точни.

(12)  Тъй като с настоящия регламент се изменя Регламент (ЕС) 168/2013, без да се разширява неговото регулаторно съдържание, и доколкто целите на настоящия регламент не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците му могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(13)  Поради това Регламент (ЕС) № 168/2013 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 168/2013 се изменя, както следва:

1)  Член 21 се заменя със следното:"

„Член 21

Общи изисквания за системите за бордова диагностика

1.  Превозните средства от категория L, с изключение на превозните средства от подкатегории L1e, L2e и L6e, се оборудват със система за бордова диагностика, която съответства на функционалните изисквания и процедури на изпитване, установени в делегираните актове, посочени в параграф 8, и считано от датите за прилагане, установени в приложение IV.

2.  От датите, посочени в точка 1.8.1 от приложение IV, категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e-A, и L7e-A се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисиите и предоставя информация за тези повреди, които водят до надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б1 от приложение VI.

3.  От датите, посочени в точка 1.8.2 от приложение IV, категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e и L7e се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисии и която съобщава за надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б1 от приложение VI. Системите за бордова диагностика от първо поколение за тези категории и подкатегории превозни средства също така съобщават за задействането на всякакъв работен режим, който съществено намалява въртящия момент на двигателя.

4.  От датите, посочени в точка 1.8.3 от приложение IV, категориите превозни средства L3e, L4e, L5e и L7e се оборудват със система за бордова диагностика от първо поколение, която следи за всякаква повреда в електрическите вериги и електрониката на системата за контрол на емисии и която съобщава за надвишаване на праговете на емисиите, установени в част Б2 от приложение VI. Системите за бордова диагностика от първо поколение за тези категории превозни средства също така съобщават за задействането на всякакъв работен режим, който съществено намалява въртящия момент на двигателя.

5.  От датите, определени в точка 1.8.4 от приложение IV категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e-A и L7e-A наред с това се оборудват със система за бордова диагностика от второ поколение, която следи и съобщава за повреди и влошаване на качеството на системата за контрол на емисиите, с изключение на следенето на работата на катализатора, които водят до надвишаване на праговете на емисии в бордовата диагностика, установенив част Б1 от приложение VI.

6.  От датите, определени в точка 1.8.5 от приложение IV, категориите и подкатегориите превозни средства L3e, L4e, L5e-A и L7e-A се оборудват със система за бордова диагностика от второ поколение, която следи и съобщава за повреди и влошаване на качеството на системата за контрол на емисиите, които водят до надвишаване на праговете на емисии в бордовата диагностика, установени в част Б2 от приложение VI.

7.  Параграфи 5 и 6 не се прилагат по отношение на мотоциклети ендуро от подкатегория L3e-AxE и мотоциклети траял от подкатегория L3e-AxT.

8.  С цел хармонизиране на предоставянето на информация от системата за бордова диагностика за проблемите с безопасността при експлоатация или със системата за контрол на емисии, както и улесняване на ефективното и ефикасно поправяне на превозното средство, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 75, за допълване на настоящия регламент чрез установяване на подробни технически изисквания за бордовата диагностика по отношение на категориите и подкатегориите превозни средства, посочени в част В1 от приложение II— Конструктивни изисквания и общи изисквания за одобряване на типа, ред № 11, включително за функционалните изисквания за бордовата диагностика и за процедурите за изпитване по отношениена елементите, изброени в параграфи 1—7 от настоящия член, и подробните технически изисквания, свързани с изпитване от тип VIII, посочено в приложение V.“

"

2)  В член 23, параграф 3 буква в) се заменя със следното:"

„в) процедура за математическо изпитване на дълготрайността:

До 31 декември 2024 г., за всеки компонент на емисиите резултатът от умножаването на коефициента на влошаване, посочен в част Б от приложение VII, и резултатът от изпитването относно екологичните характеристики за опазването на околната среда на превозно средство, изминало над 100 km, считано от първото пускане на двигателя му след излизането му от производствената линия, трябва да са по-ниски от граничната стойност, определена за изпитването по отношение на екологичните характеристики, посочена в част А от приложение VI.

Независимо от първа алинея, за новите типове превозни средства — от 1 януари 2020 г., а за съществуващите типове превозни средства — от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2024 г., за всеки компонент на емисиите резултатът от умножаването на коефициента на влошаване, определен в част Б от приложение VII, и резултатът от изпитването относно екологичните характеристики на превозно средство, което е натрупало повече от 2500 km за превозно средство с максимална конструктивна скорост < 130 km/h и 3 500 km за превозно средство с максимална конструктивна скорост ≥ 130 km/h, след първото пускане на двигателя му след излизането му от производствената линия, трябва да са по-ниски от пределната стойност за емисиите от ауспуха , определена в приложение част А от приложение VI.“

"

3)   В член 30, параграф 1 буква б) се заменя със следното:"

„б) протокол за резултатите от изпитванията,“

"

4)  Член 44, параграф 1 втора алинея се заменя със следното:"

„Първа алинея се прилага само по отношение на превозни средства на територията на Съюза, които са имали валидно ЕС одобряване на типа по времето на производството си, но които не са били нито регистрирани, нито пуснати в употреба, преди това ЕС одобряване на типа да загуби валидността си.“

"

5)  Член 75, параграф 2 се заменя със следното:"

„2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 18, параграф 3, член 20, параграф 2, член 21, параграф 8, член 22, параграфи 5 и 6, член 23, параграфи 6 и 12, член 24, параграф 3, член 25, параграф 8, член 32, параграф 6, член 33, параграф 6, член 50, параграф 4, член 54, параграф 3, член 57, параграф 12, член 65 и член 74, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 22 март 2013 г. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове от пет години, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от 22 юни 2022 г. и девет месеца преди края на всеки следващ петгодишен период.“

"

6)  Приложения II, IV, V и VI се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ... на …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, IV, V и VI се изменят, както следва:

1)  В приложение II, раздел В1, ред № 11, знакът „Х“ се заличава за подкатегориите L6e-A и L6e-B

2)   В приложение IV таблицата се изменя, както следва:

а)  точки 1.1.2.1, 1.1.2.2 и 1.1.2.3 се заменят със следното:

„1.1.2.1

Евро 4: Приложение VI А1

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

31.12.2020 г.; за L2e-U и L6e-B: 31.12.2024 г.;

1.1.2.2

Евро 4: Приложение VI А1

L3e, L4e, L5e,

L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.; за L3e-AxE и L3e-AxT — 31.12.2024 г.

1.1.2.3

Евро 5: Приложение VI A2

L1e-L7e

1.1.2020 г.;

за L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2024 г.

1.1.2021 г.;

за L2e-U, L3e-AxE, L3e-AxT и L6e-B: 1.1.2025 г.

“;

б)  точки 1.8.1, 1.8.2 и 1.8.3 се заменят със следното:

„1.8.1.

функционални изисквания за бордовата диагностика от първо поколение

L3e, L4e,

L5e-A, L7e-A

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

31.12.2020 г.

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б1)

1.8.2.

функционални изисквания за бордовата диагностика от първо поколение, включително работен режим, който значително намалява въртящия момент на двигателя

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2020 г.

1.1.2021 г.

31.12.2024 г.

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б1)

1.8.3.

функционални изисквания за бордовата диагностика от първо поколение, включително работен режим, който значително намалява въртящия момент на двигателя

L3e, L4e, L5e, L7e

31.12.2024 г.

1.1.2025 г.

“;

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б2)

в)  вмъкват се следните точки:

„1.8.4

функционални изисквания за бордовата диагностика от второ поколение

с изключение на следене на работата на катализатора

L3e (освен L3e-AxE и L3e-AxT), L4e,

L5e-A, L7e-A

1.1.2020 г.

1.1.2021 г.

31.12.2024 г.

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от второ поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от първо поколение, приложение VI (Б1)

1.8.5.

функционални изисквания за бордовата диагностика от второ поколение

L3e (освен L3e-AxE и L3e-AxT), L4e, L5e-A, L7e-A

31.12.2024 г.

1.1.2025 г.

“;

процедура за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от второ поколение (изпитване от тип VIII)

прагове за изпитване на екологичните характеристики на бордовата диагностика от второ поколение, приложение VI (Б2)

г)  точки 1.9.1 и 1.9.2 се заменят със следното:

„1.9.1

процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума, приложение VI (Г)

L1e, L2e, L6e

1.1.2017 г.

1.1.2018 г.

 

1.9.2

процедура за изпитване на нивото на шума и пределните стойности на нивото на шума (3), приложение VI (Г)

L3e, L4e, L5e, L7e

1.1.2016 г.

1.1.2017 г.

“;

д)  точка 1.9.4 се заменя със следното:

„1.9.4

Правила на ИКЕ на ООН № 9, 41, 63, 92 и свързаните с тях нови пределни стойности, предложени от Комисията

L1e-L7e

 

 

“.

(3)  В приложение V, раздел Б съдържанието на клетката в първата колона от втория ред се заменя със следното:

„Изпитване от тип I (19) Маса на праховите частици (само Евро 5)“;

(4)  Приложение VI се изменя, както следва:

"(а) в раздел Б1 първият ред, отнасящ се до категория превозни средства „L6e-A“, се заличава;

(б)  в раздел Б2, първи ред:

(i)  думите „L3e-L7e (6)“ се заменя със следното:

„L3e, L4e, L5e, L7e“

(ii)  думите „Всички превозни средства от категория L с изключение на категории L1e и L2e“ се заменят със следното:

„Всички превозни средства от категория L с изключение на категории L1e, L2e и L6e“.

(1) OВ C 367, 10.10.2018 г., стр.32
(2) ОВ C 367, 10.10.2018 г., стр. 32.
(3) Позиция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г.
(4)Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013 г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ L 60, 2.3.2013 г., стр. 52).


Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко отнасяне или наказание ***I
PDF 1421kWORD 592k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст) (COM(2018)0316 – C8-0210/2018 – 2018/0160(COD))
P8_TA-PROV(2018)0467A8-0387/2018

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0316),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0210/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(1),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0387/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (кодифициран текст)

P8_TC1-COD(2018)0160


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз , и по-специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета(3) е бил неколкократно и съществено изменян(4). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)  Съгласно член 2 от Договора за Европейския съюз, зачитането на правата на човека съставлява една от общите ценности за държавите членки. През 1995 г. Европейската общност взе решение да направи зачитането на правата на човека и основните свободи съществен елемент в отношенията си с трети държави. За тази цел беше решено клауза с такова съдържание да се включи във всяко ново споразумение от общ характер за търговия, за сътрудничество и за асоцииране, което се сключва с трети държави.

(3)  Член 5 от Всеобщата декларация за правата на човека, член 7 от Международния пакт за граждански и политически права и член 3 от Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи постановяват безусловна всеобща забрана на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Други разпоредби, по-специално Декларацията на Организацията на обединените нации за защита на всички лица от подлагане на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание(5) и Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г., задължават държавите да предотвратяват изтезанията.

(4)  Член 2, параграф 2 от Хартата за основните права на Европейския съюз (наричана по-долу "Хартата") гласи, че никой човек не може да бъде осъден на смъртно наказание или да бъде екзекутиран. На 22 април 2013 г. Съветът прие „Насоки на ЕС относно смъртното наказание“ и взе решението Съюзът да работи за всеобщата отмяна на смъртното наказание.

(5)  Член 4 от Хартата гласи, че никой човек не може да бъде подложен на изтезания или на нечовешко или унизително отношение или наказание. На 20 март 2012 г. Съветът прие „Насоки на политиката на ЕС към трети страни по отношение на изтезанията или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание“ (актуализирана версия на насоките) . В съответствие с тези насоки следва да бъде оказван натиск върху трети държави за предотвратяване на употребата, производството и търговията с оборудване, предназначено да поражда изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, както и за предотвратяване на употребата на което и да е друго оборудване за подобни цели. Освен това, забраната на жестоко, нечовешко или унизително наказание следва да поставя ясно очертани граници за прилагането на смъртното наказание. Следователно смъртното наказание не може да се разглежда като законосъобразно наказание при каквито и да е обстоятелства.

(6)  Следователно е подходящо да бъдат установени правила на Съюза за търговията с трети държави със стоки, които биха могли да се използват с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Тези правила са мярка за утвърждаване на зачитането на човешкия живот и на основните човешки свободи, и по този начин спомагат за опазване на обществените нрави. Тези правила следва да гарантират, че икономическите оператори в Съюза няма да извличат облаги от дейност, която насърчава или улеснява прилагането на политики в подкрепа на смъртното наказание или на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, които противоречат на съответните насоки на ЕС, Хартата и международните конвенции и договори.

(7)  За целите на настоящия регламент се счита за подходящо да бъдат използвани определенията за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, установени в Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г. и в Резолюция 3452 (ХХХ) на Общото събрание на Организацията на обединените нации. Тези определения следва да се тълкуват, като се има предвид съдебната практика по отношение тълкуването на съответстващите термини в Европейската конвенция за правата на човека, както и в съответните текстове, приети от Съюза или от държавите членки на Съюза. Определението за „други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание“, което не се съдържа в посочената конвенция, следва да се приведе в съответствие със съдебната практика на Европейския съд по правата на човека. Значението на понятието „законни санкции“ в определенията за „изтезание“ и „други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание“, следва да бъде в съответствие с политиката на Съюза по отношение на смъртното наказание.

(8)  Счита се за необходимо да бъдат забранени износът и вносът на стоки , които нямат друго практическо предназначение освен употребата им с цел прилагане на смъртно наказание или с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание и да бъде забранена доставката на техническа помощ по отношение на тези стоки.

(9)  Когато тези стоки се намират в трети държави, е необходимо да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на тези стоки.

(10)  За да се допринесе за премахването на смъртното наказание в трети държави и да се предотвратят изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, се счита за необходимо да се забрани предоставянето на техническа помощ на трети държави, отнасяща се до стоки, които на практика биха могли да се използват единствено с цел прилагане на смъртно наказание или с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

(11)  Също така е целесъобразно на брокерите и на доставчиците на техническа помощ да се забрани предоставянето на обучение относно използването на такива стоки на трети държави, както и да се забрани както рекламирането на такива стоки на търговски панаири или изложения в Съюза, така и продажбата и покупката на рекламно пространство в печатните медии или в интернет, или на телевизионно или радио рекламно време във връзка с такива стоки.

(12)  За да не могат икономически оператори да печелят от превоза на стоки, които са предназначени да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание и които преминават през митническата територия на Съюза на път за трета държава , е необходимо превозът на такива стоки в рамките на Съюза да се забрани, ако те са изброени в приложение II към настоящия регламент.

(13)  За държавите членки следва да бъде възможно да прилагат мерки, ограничаващи предоставянето на определени услуги във връзка със стоки, които нямат практическо приложение, освен за целите на смъртно наказание или за извършване на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание , в съответствие с приложимите правила на Съюза.

(14)  С настоящия регламент се установява система за разрешения за износ, чието предназначение е да се предотврати използването на определени стоки, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

(15)  Поради това е необходимо да се наложи контрол върху износа на някои стоки, които биха могли да бъдат използвани не само за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, но и които имат напълно законно предназначение. Тези мерки за контрол следва да се прилагат спрямо стоки, които на първо място се използват за целите на правоприлагането, и освен ако не се окаже, че тези мерки са непропорционално строги, спрямо всякакво друго оборудване или продукти, с които може да бъде злоупотребено и които биха могли да бъдат използвани за изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, като се имат предвид техният дизайн и техните технически параметри.

(16)  По отношение на оборудването, което се използва за целите на правоприлагането, следва да се отбележи, че член 3 от Кодекса на поведение на правоприлагащите органи(6) предвижда употребата на сила от правоприлагащите органи единствено когато това е изключително наложително, и при това в границите на упражняването на техните правомощия. Основните принципи за употреба на сила и огнестрелни оръжия от правоприлагащите органи, приети от Осмия конгрес на Организацията на обединените нации за предотвратяване на престъпленията и отношението към правонарушителите през 1990 г., предвижда при изпълнение на служебните си задължения правоприлагащите органи да използват ненасилствени средства, доколкото това е възможно, и едва след това да прибягнат до употребата на сила и огнестрелни оръжия.

(17)  С оглед на това Основните принципи призовават за разработването на несмъртоносни обезвреждащи оръжия, които да бъдат използвани в подходящи ситуации, като в същото време приемат, че употребата на подобни оръжия следва да бъде внимателно контролирана. В този контекст принципите за употреба на някои видове оборудване, традиционно използвано от полицията с цел самозащита и при безредици, са изменени по такъв начин, че да не допускат използването на електричество и химични вещества с цел причиняване на временна недееспособност на хора. Съществуват данни, че в някои държави се злоупотребява с такива оръжия с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

(18)  Основните принципи подчертават необходимостта правоприлагащите органи да бъдат оборудвани със средства за самозащита. Следователно настоящият регламент не следва да се прилага по отношение на търговията с традиционно оборудване за самозащита като щитове.

(19)  Настоящият регламент следва да се прилага по отношение на търговията с някои специфични химични вещества, използвани за причиняване на временна недееспособност на хора.

(20)  По отношение на окови, вериги, букаи и белезници следва да се отбележи, че член 33 от Минималните стандартни правила на Организацията на обединените нации за отношението към лицата, лишени от свобода(7) предвижда, че средствата за задържане никога не трябва да се използват с наказателна цел. Освен това окови и вериги не могат да се използват при задържане. Следва да се отбележи също, че Минималните стандартни правила на Организацията на обединените нации за отношението към лицата, лишени от свобода, предвиждат че други средства за задържане не трябва да се използват , освен когато това е необходимо за предотвратяване на бягство по време на прехвърляне, по медицински съображения, препоръчани от медицинско лице, или в случай че прилагането на други методи на контрол се е оказало неуспешно — с цел предпазване на затворника от самонараняване или от нараняване на други лица, или от повреждане на собственост.

(21)  За да се предпазят персонала и другите хора от плюене, на лишените от свобода лица понякога се слагат т.нар. качулки против плюене. Тъй като качулката покрива устата, а често и носа, тя носи характерен риск от задушаване. Ако се комбинира със средства за задържане, като например белезници, също съществува риск от нараняване на врата. Поради това износът на качулки против плюене следва да бъде контролиран.

(22)  В допълнение към преносими оръжия обхватът на контрола върху износа следва да включва фиксираните или сглобяемите оръжия с електрически разряд, които имат голям обхват и могат да се насочват срещу много лица. Тези оръжия често се представят като т.нар. несмъртоносни оръжия, но те са свързани с най-малко същия риск от причиняване на силна болка или страдание като преносимите оръжия с електрически разряд.

(23)  Тъй като на пазара се предлагат фиксирани приспособления за разпространение на химични вещества, причиняващи дразнене, за ползване във вътрешността на сграда и доколкото използването в сграда на такива вещества поражда риск от причиняване на силна болка или страдание, които не се свързват с традиционната употреба извън сграда, износът на такова оборудване следва да бъде контролиран.

(24)  Контрол върху износа следва да се прилага и по отношение на фиксираното или сглобяемо оборудване за разпространение на химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене, което има голям обхват, когато това оборудване все още не подлежи на контрол върху износа в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета(8). Това оборудване често се представя като т.нар. несмъртоносна технология, но то е свързано с най-малко същия риск от причиняване на силна болка или страдание като преносимите оръжия и приспособления. Въпреки че водата не е едно от химичните вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене, водните оръдия могат да бъдат използвани за разпространение на такива вещества в течна форма и техният износ следва да бъде контролиран.

(25)  Контролът върху износа на олеорезин капсикум (OC) и на пеларгонова киселина ванилиламид (PAVA) следва да бъде допълнен с контрол върху износа на някои смеси, съдържащи тези вещества, които могат да бъдат използвани като такива като химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене, или за производство на такива вещества. Когато е уместно, препратките към химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене, следва да се тълкуват като включващи олеорезин капсикум и съответните смеси, които го съдържат.

(26)  Целесъобразно е да се предвидят специфични изключения от мерките за контрол върху износа, за да не се възпрепятстват полицейските органи на държавите членки при извършване на тяхната дейност, както и при изпълнението на мироопазващи операции.

(27)  Като се има предвид фактът, че някои от държавите членки вече забраниха износа и вноса на такива стоки, на държавите членки е подходящо да се предостави правото на забранят износа и вноса на окови, вериги и преносими електрошокови устройства, различни от електрошоковите колани. Държавите членки следва да имат също така правото да могат да прилагат, ако желаят това, контрол върху износа на белезници, чиито общи размери, включително веригата, надхвърлят 240 mm, когато са заключени.

(28)  За да се ограничи административната тежест за износителите, компетентните органи следва да имат правото да издадат на даден износител общо разрешение по отношение на стоките, изброени в приложение III към настоящия регламент, с цел предотвратяване на използването на съответните стоки за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

(29)  В няколко случая изнесени за трети държави лекарствени продукти са били отклонени и използвани за прилагането на смъртно наказание по-специално чрез поставянето на инжекция със смъртоносна доза. Съюзът не одобрява смъртното наказание при каквито и да е обстоятелства и полага усилия за премахването му в световен план. Износителите възразиха, че не са участвали умишлено в това използване на продуктите, разработени от тях за медицинска употреба.

(30)  Следователно е необходимо да се наложи контрол върху износа на определени стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание , за да се предотврати използването на някои лекарствени продукти за тази цел и за да се гарантира, че всички износители на лекарствени продукти в Съюза спазват еднакви условия в това отношение. Съответните лекарствени продукти са разработени наред с другото с цел анестезия и седация.

(31)  Системата за разрешения за износ не следва да надхвърля това, което е пропорционално. Затова тя следва да не пречи на износа на лекарствени продукти, които да се използват за законни терапевтични цели.

(32)  Списъкът от стоки, за износа на които се изисква разрешение с цел предотвратяване на използването им за прилагане на смъртно наказание, следва да включва само стоки, които са били използвани за прилагане на смъртно наказание в трета държава, която не е отменила смъртното наказание, и стоки, използването на които за прилагане на смъртно наказание в която и да е такава трета държава е одобрено, без те още да са били използвани за тази цел. Той не следва да включва стоки, които не са смъртоносни и не са необходими за екзекутирането на осъдени лица, като стандартни мебели, които също могат да се намират в залата за екзекуции.

(33)  Предвид разликите между смъртното наказание, от една страна, и изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, от друга страна, е целесъобразно да се установи специална система за разрешения за износ с цел да се предотврати използването на някои стоки за прилагане на смъртно наказание. В рамките на подобна система следва да се отчита фактът, че редица държави са отменили смъртното наказание за всички престъпления и са поели международен ангажимент по този въпрос. Тъй като съществува риск от реекспорт към държави, които не са направили това, следва да бъдат наложени някои условия и изисквания при издаването на разрешения за износ към държави, които са отменили смъртното наказание. С оглед на това е целесъобразно да се издаде генерално разрешение за износ към държавите, които са отменили смъртното наказание за всички престъпления и са потвърдили тази отмяна чрез поемането на международен ангажимент.

(34)  Ако някоя държава не е отменила смъртното наказание за всички престъпления и не е потвърдила тази отмяна чрез поемането на международен ангажимент, при разглеждането на заявление за издаване на разрешение за износ компетентните органи следва да проверят дали съществува риск крайният потребител в държавата на местоназначение да използва изнесените стоки с цел прилагане на такова наказание. Следва да бъдат наложени подходящи условия и изисквания за контрол на продажбите или прехвърлянията от крайния потребител към трети лица. Ако се осъществява повече от една доставка между същия износител и същия краен потребител, на компетентните органи следва да бъде разрешено да извършват периодичен преглед на статуса на крайния потребител, например на всеки шест месеца, вместо всеки път, когато се дава разрешение за износ за отделна пратка, без това да засяга правото на компетентните органи да отменят, да спрат действието, да изменят или да отнемат разрешение за износ, когато това е обосновано.

(35)  За да се ограничи административната тежест за износителите, компетентните органи следва да имат правото да издадат общо разрешение за всички пратки с лекарствени продукти от износителя до конкретен краен потребител за определен срок, като посочат — когато е необходимо — количеството, съответстващо на обичайното потребление на такива продукти. Такова разрешение следва да бъде валидно за срок от една до три години с възможно удължаване на срока с две години.

(36)  Издаването на общо разрешение би било целесъобразно също така, когато производител възнамерява да изнесе лекарствени продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

(37)  Лекарствените продукти, попадащи в обхвата на настоящия регламент, могат да подлежат на контрол съгласно международни конвенции относно наркотиците и психотропните вещества, като Конвенцията относно психотропните вещества от 1971 г. Тъй като този вид контрол не се прилага за предотвратяване на използването на съответните лекарствени продукти с цел прилагане на смъртно наказание, а за предотвратяване на незаконен трафик на наркотици, контролът върху износа по настоящия регламент следва да се прилага в допълнение към този международен контрол. Въпреки това държавите членки следва да бъдат насърчавани да използват единна процедура с цел прилагане и на двете системи за контрол.

(38)  В съответствие с настоящия регламент контролът върху износа не се прилага за стоките, чийто износ се контролира съгласно Обща позиция 2008/944/ОВППС, Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета(9) и Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета(10).

(39)  Предоставянето на брокерски услуги и предоставянето на техническа помощ по отношение на стоките, изброени в приложение III или в приложение IV към настоящия регламент следва да зависи от наличието на предварително разрешение, за да се предотвратят случаите, при които брокерските услуги или техническата помощ допринасят за използването на стоките, с които те са свързани, за прилагане на смъртно наказание или на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

(40)  Изискването за предварително разрешение за предоставяне на брокерски услуги и техническа помощ съгласно настоящия регламент следва да се прилага по отношение на брокерските услуги и техническата помощ, предоставяни от територията на Съюза, което означава предоставяни от териториите, попадащи в териториалния обхват на Договорите, включително въздушното пространство и всички въздухоплавателни средства или плавателни съдове под юрисдикцията на държава членка.

(41)  Когато разрешават предоставянето на техническа помощ, свързана със стоки, изброени в приложение III към настоящия регламент, компетентните органи следва да се стремят да гарантират, че техническата помощ и всяко обучение относно използването на такива стоки, което се предоставя или предлага заедно с техническата помощ, за която се иска разрешението, се предоставят така, че да спомагат за установяването на стандарти в областта на правоприлагането, които зачитат правата на човека, и допринасят за предотвратяването на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

(42)  За да не могат икономически оператори да печелят от превоза на стоки, които са предназначени да бъдат използвани за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание и които са предназначени да преминават през митническата територия на Съюза на път за трета държава, е необходимо превозът на такива стоки в рамките на Съюза да се забрани, ако те са изброени в приложение III или в приложение IV към настоящия регламент — при условие че икономическият оператор знае за предвидената им употреба.

(43)  Насоките на политиката на ЕС към трети страни по отношение на изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, inter alia, предвиждат ръководителите на мисии в трети държави да включват в техните периодични доклади анализ на случаи на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание в държавата на тяхната акредитация, както и за предприетите мерки за тяхното премахване. Подходящо е компетентните власти да вземат под внимание тези и други подобни доклади на компетентни международни организации и на организации на гражданското общество, когато разглеждат заявленията за издаване на разрешения. Тези доклади следва да описват всяко оборудване, което се използва в трети държави с цел прилагане на смъртно наказание или с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

(44)  Докато митническите органи следва да обменят определена информация с други митнически органи, като използват системата за управление на риска в областта на митниците в съответствие с митническото законодателство на Съюза, компетентните органи, посочени в настоящия регламент, следва да обменят определена информация с други компетентни органи. Целесъобразно е от компетентните органи да се изисква да използват защитена и криптирана система за обмена на информация относно откази. За тази цел Комисията следва да предостави нова функционалност в съществуващата система, въведена в съответствие с член 19, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 428/2009.

(45)  Доколкото се отнасят до лични данни, обработката и обменът на информация следва да съответстват на приложимите правила относно обработването и обмена на лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета(11) и Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(12).

(46)  С цел приемане на разпоредбите, необходими за прилагането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с измененията на приложения I — IX към настоящия регламент. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество(13). По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.

(47)  За да може Съюзът да реагира бързо, когато се разработват нови стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, и когато съществува явен и непосредствен риск тези стоки да бъдат използвани за цели, които водят до такива нарушения на правата на човека, е целесъобразно да се предвиди възможност за незабавното прилагане на съответния акт на Комисията, когато, в случай на изменение на приложение II или III към настоящия регламент, са налице наложителни причини за спешност за такова изменение. За да може Съюзът да реагира бързо, когато една или повече трети държави или одобрят използването на определени стоки за прилагане на смъртно наказание, или приемат или нарушат международен ангажимент за премахване на смъртното наказание за всички престъпления, е целесъобразно да се предвиди възможност за незабавното прилагане на съответния акт на Комисията, когато, в случай на изменение на приложение IV или V към настоящия регламент, наложителни причини за спешност изискват това. Когато се прилага процедурата по спешност, е от особена важност по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

(48)  Следва да се създаде координационна група. Групата следва да служи като средище за експертите на държавите членки и за Комисията за обмен на информация относно административни практики и за обсъждане на въпроси, свързани с тълкуването на настоящия регламент, технически въпроси във връзка с изброените стоки, промени, свързани с настоящия регламент, и други въпроси, които могат да възникнат. По-специално, групата следва да може да обсъжда въпроси, свързани с естеството и предвиденото въздействие на стоките, наличието на стоки в трети държави и въпроса, дали определени стоки са специално предвидени или пригодени за прилагане на смъртно наказание или за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Ако Комисията реши да се консултира с групата при подготовката на делегирани актове, тя следва да направи това в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по‑добро законотворчество.

(49)  Комисията не закупува оборудване за целите на правоприлагането, тъй като не е отговорна за поддържането на законността и реда, за наказателни производства или за изпълнението на съдебни актове по наказателни дела. Ето защо следва да се установи процедура, с която да се гарантира, че Комисията получава информация за оборудване и продукти, които се използват за целите на правоприлагането, не са включени в списъка и се предлагат на пазара в Съюза, за да се гарантира, че списъците на стоки, търговията с които е забранена или контролирана, се актуализират, така че да отразяват новите промени. Когато отправя искане до Комисията, отправящата искането държава членка следва да препрати на другите държави членки искането си за добавяне на стоки към приложение II, III или IV към настоящия регламент.

(50)  Мерките в настоящия регламент са насочени към предотвратяване както на прилагането на смъртното наказание, така и на изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание в трети държави. Те обхващат ограниченията върху търговията с трети държави със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание или с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Не се счита за необходимо да се установяват подобни мерки за контрол и върху сделките в рамките на Съюза , тъй като в държавите членки смъртното наказание не съществува и те трябва да приемат подходящи мерки за предотвратяване извършването на изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание и да ги обявят за престъпления.

(51)  В Насоките на политиката на ЕС към трети страни по отношение на изтезанията или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание се посочва, че за да бъдат предприети ефективни действия срещу изтезанията и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, следва да се вземат мерки, които да възпрепятстват употребата, производството и търговията с оборудване, предназначено за изтезания и другите форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. От държавите членки зависи да наложат и въведат необходимите ограничения върху употребата и производството на такова оборудване.

(52)  Комисията и държавите членки следва да се информират взаимно за мерките, предприети в изпълнение на настоящия регламент, както и за всяка друга информация, с която разполагат, във връзка с настоящия регламент.

(53)  Държавите членки следва да установят система от санкции, приложими при нарушение на разпоредбите на настоящия регламент и да осигурят прилагането им. Тези санкции следва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

Предмет и определения

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се установяват правилата на Съюза, уреждащи търговията с трети държави на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание или изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, и правилата, уреждащи предоставянето на брокерски услуги, техническа помощ, обучение и реклама, свързани с такива стоки.

Член 2

Определения

По смисъла на настоящия регламент:

а)  „изтезание“ означава всяко действие, с което умишлено се причинява силно физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, за да се получат от него или от трето лице сведения или признания, за да бъде то наказано за действие, което то или трето лице е извършило или в извършването на което е заподозряно, или за да бъде то или трето лице сплашвано или принуждавано, или по каквато и да е причина, основаваща се на дискриминация от всякакъв вид, когато такава болка или страдание се причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие. В това определение не се включват болката и страданието, които произтичат единствено от законни санкции и които са присъщи на тези санкции или ги съпътстват. Смъртното наказание не се счита за законна санкция при каквито и да е обстоятелства;

б)  „други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание“ означава всяко действие, с което се причинява достигащо минимално равнище физическо или психическо страдание или болка на дадено лице, когато такава болка или страдание се причинява от длъжностно лице или друго официално действащо лице или по негово подстрекателство, или с негово явно или мълчаливо съгласие. В това определение не се включват болката и страданието, които произтичат единствено от законни санкции и които са присъщи на тези санкции или ги съпътстват. Смъртното наказание не се счита за законна санкция при каквито и да е обстоятелства;

в)  „правоприлагащ орган“ означава всеки орган, отговарящ за предотвратяването, разкриването, разследването, борбата и наказването на престъпления, включително, но не само, полицията, прокуратурата, съдебните органи, обществени или частни управи на места за лишаване от свобода и, когато е приложимо, структури за опазване на държавната сигурност и военни органи;

г)  „износ“ означава всяко изпращане на стоки от митническата територия на Съюза, включително изпращането на стоки, за които се изисква митническа декларация, както и изпращането на стоки, след като са били на съхранение в свободна зона, по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14);

д)  „внос“ означава всяко въвеждане на стоки на митническата територия на Съюза, включително временното складиране, съхранението в свободна зона, поставянето под специален режим и пускането в свободно обращение по смисъла на Регламент (ЕС) № 952/2013;

е)  „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпитването, поддръжката, сглобяването или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, предаване на приложни знания или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;

ж)  „музей“ означава трайно установена организация с нестопанска цел, действаща в полза на обществото и за неговото развитие, отворена за обществеността, която придобива, съхранява, проучва, информира и излага на показ, за целите на научни изследвания, образование и развлечение, материални доказателства за хората и средата им на живот;

з)  „компетентен орган“ означава орган на една от държавите членки в списъка в приложение I, който в съответствие с член 20 е оправомощен да взема решение по заявления за издаване на разрешение или да забранява на износител да използва генерално разрешение на Съюза за износ;

и)  „заявител“ означава:

1)  износителят — при износ, посочен в член 3, 11 или 16;

2)  физическото или юридическото лице, образуванието или органът, превозващи стоките в рамките на митническата територия на Съюза — при транзит, посочен в член 5;

3)  доставчикът на техническата помощ — при предоставяне на техническа помощ, посочено в член 3;

4)  музеят, в който стоките ще бъдат изложени — при внос на стоки и предоставяне на техническа помощ, посочени в член 4;

5)  доставчикът на техническа помощ или брокерът — при предоставяне на техническа помощ, посочено в член 15, или на брокерски услуги, посочено в член 19;

й)  „митническа територия на Съюза“ означава територията, посочена в член 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013;

к)  „брокерски услуги“ означава:

1)  договарянето или уреждането на сделки за покупка, продажба или доставка на съответните стоки от трета държава за друга трета държава; или

2)  продажбата или покупката на съответните стоки, които се намират в трета държава, с цел прехвърлянето им в друга трета държава.

За целите на настоящия регламент от това определение се изключва единствено предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват превоза, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама или популяризиране;

л)  „брокер“ означава физическо или юридическо лице, образувание или орган, включително съдружие, пребиваващи или установени в държава членка, което предоставя услугите, определени в буква к), от територията на Съюза; физическо лице, което е гражданин на държава членка, независимо от мястото му на пребиваване, което предоставя такива услуги от територията на Съюза; и юридическо лице, образувание или орган, регистрирани или учредени съгласно правото на държава членка, независимо от мястото им на установяване, които предоставят такива услуги от територията на Съюза;

м)  „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице, образувание или орган, включително съдружие, пребиваващи или установени в държава членка, което доставя техническата помощ по смисъла на определението в буква е) от територията на Съюза; физическо лице, което е гражданин на държава членка, независимо от мястото му на пребиваване, което предоставя такива услуги от територията на Съюза; и юридическо лице, образувание или орган, регистрирано или учредено съгласно правото на държава членка, независимо от мястото му на установяване, което предоставя такива услуги от територията на Съюза;

н)  „износител“ означава физическо или юридическо лице, образувание или орган, включително съдружие, от името на които се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, образуванието или органа, които към момента на приемане на декларацията за износ, имат договор с получателя в съответната трета държава и разполагат с необходимото правомощие да вземат решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен такъв договор или ако титулярят по този договор не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, образуванието или органът, които разполагат с необходимото правомощие да вземат решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че титуляр на правото за разпореждане със стоките е лице, образувание или орган, пребиваващи или установени извън Съюза съгласно посочения договор, за износител се смята договарящата страна, пребиваваща или установена в Съюза;

о)  „генерално разрешение на Съюза за износ“ означава разрешение за износ по смисъла на определението в буква г) за определени държави, което е достъпно за всички износители, които спазват условията и изискванията за ползването му, изброени в приложение V;

п)  „индивидуално разрешение“ означава разрешение, предоставено на:

1)  конкретен износител за износ по смисъла на определението в буква г) към един краен потребител или получател в трета държава и обхващащо една или повече стоки;

2)  конкретен брокер за предоставяне на брокерски услуги по смисъла на определението в буква к) на един краен потребител или получател в трета държава и обхващащо една или повече стоки; или

3)  физическо или юридическо лице, образувание или орган, превозващи стоки в рамките на митническата територия на Съюза с цел транзит съгласно определението в буква т);

р)  „общо разрешение“ означава разрешение, предоставено на един конкретен износител или брокер по отношение на определен вид стоки, изброени в приложение III или IV, което може да е валидно за:

1)  износ по смисъла на определението в буква г) към един или повече конкретни крайни потребители в една или повече конкретни трети държави;

2)  износ по смисъла на определението в буква г) към един или повече конкретни дистрибутори в една или повече конкретни трети държави, когато износителят е производител на стоки, включени в точка 3.2 или 3.3 от приложение III или в раздел 1 от приложение IV;

3)  предоставяне на брокерски услуги, свързани с прехвърляне на стоки, които се намират в трета държава, на един или повече конкретни крайни потребители в една или повече конкретни трети държави;

4)  предоставяне на брокерски услуги, свързани с прехвърляне на стоки, които се намират в трета държава, на един или повече конкретни дистрибутори в една или повече конкретни трети държави, когато брокерът е производител на стоки, включени в точка 3.2 или 3.3 от приложение III или в раздел 1 от приложение IV;

с)  „дистрибутор“ означава икономически оператор, извършващ дейности по търговия на едро, свързани със стоки, изброени в точка 3.2 или 3.3 от приложение III или в раздел 1 от приложение IV, като придобиването на такива стоки от производители или складирането, доставката или износа на такива стоки; дейностите по търговия на едро с такива стоки не включват придобиването от страна на болници, фармацевти или медицински лица с единствената цел да се предложат такива стоки на населението;

т)  „транзит“ означава превозът в рамките на митническата територия на Съюза на стоки с произход извън Съюза, които преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън митническата територия на Съюза.

ГЛАВА II

Стоки, които нямат друго практическо приложение, освен употребата им с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Член 3

Забрана за износ

1.  Забранява се износът на стоките, изброени в приложение II, независимо от техния произход.

Приложение II включва стоки, които нямат друго практическо приложение освен да бъдат използвани за прилагане на смъртно наказание или изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

На доставчиците на техническа помощ се забранява да предоставят техническа помощ, свързана със стоките, изброени в приложение II, на лица, образувания или органи в трета държава, независимо дали тя се заплаща или се предоставя безвъзмездно.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши износ на стоки, посочени в списъка в приложение II, както и техническа помощ, свързана с тези стоки, ако се докаже, че в държавата, в която ще бъдат изнесени стоките, те ще бъдат използвани изключително за целите на излагането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.

Член 4

Забрана за внос

1.  Забранява се вносът на стоките, изброени в приложение II, независимо от техния произход.

На лица, образувания или органи в Съюза се забранява да приемат техническа помощ, свързана със стоките, изброени в приложение II, предоставяна от трета държава, независимо дали тя се заплаща или се предоставя безвъзмездно, от лица, образувания или органи.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши внос на стоки, изброени в приложение II, както и техническа помощ, свързана с такива стоки, ако се докаже, че в държавата членка по местоназначение те ще бъдат използвани изключително за целите на излагането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.

Член 5

Забрана за транзит

1.  Забранява се транзитът на стоките, изброени в приложение II.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши транзит на стоките, изброени в приложение II, ако се докаже, че в държавата по местоназначение, тези стоки ще бъдат използвани изключително за целите на излагането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.

Член 6

Забрана на брокерски услуги

Забранява се на брокери да предоставят на лица, образувания или органи в трета държава брокерски услуги по отношение на стоките, изброени в приложение II, независимо от произхода на тези стоки.

Член 7

Забрана за обучение

На доставчиците на техническа помощ и на брокерите се забранява да предоставят или предлагат на лица, образувания или органи в трета държава обучение относно употребата на стоките, изброени в приложение II.

Член 8

Изложения

На физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включително съдружията, независимо дали пребивават или са установени в държава членка, се забранява да излагат или предлагат за продажба стоките, изброени в приложение II, на изложение или панаир, провеждани в Съюза, освен ако не е доказано, че предвид естеството на изложението или панаира, излагането или предлагането за продажба не служат за продажбата или доставката на съответните стоки на лица, образувания или органи в трета държава, нито насърчават такава продажба или доставка.

Член 9

Реклама

На физическите и юридическите лица, образуванията и органите, включително съдружията, които пребивават или са установени в държава членка и продават или купуват рекламна площ или рекламно време от Съюза, на физическите лица, които са граждани на държава членка и продават или купуват рекламна площ или рекламно време от Съюза, както и на юридическите лица, образуванията и органите, регистрирани или учредени в съответствие с правото на държава членка, които продават или купуват рекламна площ или рекламно време от Съюза, се забранява да продават или купуват от лица, образувания или органи в трета държава рекламна площ в печатни издания или в интернет или радио или телевизионно рекламно време във връзка със стоки, изброени в приложение II.

Член 10

Национални мерки

1.  Без да се засягат приложимите правила на Съюза, включително забраната за дискриминация въз основа на гражданство, държавите членки могат да приемат или запазят национални мерки, ограничаващи превоза, финансовите услуги, застрахователните или презастрахователните услуги и общата реклама или популяризиране във връзка със стоките, изброени в приложение II.

2.  Държавите членки уведомяват Комисията за всички мерки, приети съгласно параграф 1, или за изменения и отмяна на такива мерки, преди те да влязат в сила.

ГЛАВА III

Стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание

Член 11

Изискване за издаване на разрешение за износ

1.  За износа на стоките, изброени в приложение III, е необходимо разрешение, независимо от произхода на тези стоки. Независимо от това, разрешение за износ не се изисква за стоките, които само преминават през митническата територия на Съюза, по-специално тези, които не получават митническо направление, различно от режим външен транзит съгласно член 226 от Регламент (ЕС) № 952/2013, включително съхранението на стоки с произход извън Съюза в свободна зона.

Приложение III включва само следните стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание:

а)  стоки, които се използват главно за целите на правоприлагането,

б)  стоки, при които, предвид техния дизайн и технически характеристики, има значителен риск да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

Приложение III не включва:

а)  огнестрелните оръжия, контролирани съгласно Регламент (ЕС) № 258/2012;

б)  изделията с двойна употреба, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 428/2009;

в)  стоките, контролирани в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС.

2.  Параграф 1 не се прилага по отношение на износа на стоки към териториите на държавите членки, които са включени в списъка в приложение VI и не представляват част от митническата територия на Съюза , при условие че стоките бъдат използвани от правоприлагащите органи както в държавата или на територията по местоназначение, така и на територията на метрополията на държавата членка, на която тази територия принадлежи. Митническите органи или други компетентни органи разполагат с правомощието да проверят дали е спазено това условие и могат да решат, че до приключването на тази проверка износът не може да бъде извършен.

3.  Параграф 1 не се прилага по отношение на износа на стоки за трети държави, при условие че стоките се използват за нуждите на военния или цивилния състав на държавите членки, при условие че този състав участва в мироопазваща операция или операция по управление на кризи на ЕС или ООН в съответната трета държава или в операция въз основа на споразумение между държавите-членки и трети държави в областта на отбраната. Митническите органи, както и всички други компетентни органи разполагат с правомощието да проверят дали е спазено това условие. До приключването на тази проверка износът не може да бъде извършен.

Член 12

Критерии за издаване на разрешения за износ

1.  Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешение по отношение на износа на стоките, изброени в приложение III, като вземат предвид всички приложими съображения, включително по-специално дали заявление за издаване на разрешение във връзка с по същество същия износ е било отхвърлено от друга държава членка през предходните три години, както и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.

2.  Компетентният орган не издава разрешение за износ, когато има сериозни основания да счита, че стоките, изброени в списъка в приложение III, могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, причинени от правоприлагащ орган или физическо или юридическо лице в трета държава, включително телесно наказание, наложено от съдебните власти.

Компетентният орган взема под внимание:

a)  съществуващите присъди, постановени от международни съдилища,

б)  заключенията на компетентните институции на ООН, Съвета на Европа и ЕС, докладите на Европейския комитет за предотвратяване прилагането на изтезания и нечовешко или унизително отношение и наказание към Съвета на Европа, както и заключенията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

В допълнение може да бъде взета под внимание всяка друга относима информация, включително наличните присъди, постановени от националните съдилища, доклади или друга информация, подготвена от организации на гражданското общество, както и данни за наложени ограничения върху износа на стоки, изброени в приложения II и III, в държавата на местоназначение.

3.  За проверката на предвижданата крайна употреба и на риска от отклоняване се прилагат правилата, предвидени във втора и трета алинея:

Ако производителят на стоки, изброени в точка 3.2 или 3.3 от приложение III, подаде заявление за издаване на разрешение за износ на такива стоки към дистрибутор, компетентният орган извършва оценка на договорните условия, уговорени между производителя и дистрибутора, и на мерките, които те предприемат, за да гарантират, че тези стоки и ако е приложимо, продуктите, в които те ще бъдат вложени, няма да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

Ако се иска разрешение за износ на стоки, изброени в точка 3.2 или 3.3 от приложение III, към краен потребител, компетентният орган може, когато извършва оценка на риска от отклоняване, да вземе предвид приложимите договорни условия и декларацията за крайната употреба, подписана от крайния потребител, ако се представя такава декларация. Ако не се представя декларация за крайната употреба, износителят трябва да докаже кой ще бъде крайният потребител и как ще бъдат използвани стоките. Ако износителят не успее да предостави достатъчно информация относно крайния потребител и крайната употреба, се приема, че компетентният орган има сериозни основания да счита, че стоките могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

4.  В допълнение към критериите, посочени в параграф 1, когато се оценява заявление за издаване на общо разрешение за износ, компетентният орган взема предвид прилагането от износителя на пропорционални и подходящи мерки и процедури, за да се осигури спазването на разпоредбите и целите на настоящия регламент, както и на условията по разрешението.

Член 13

Забрана на транзит

На физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включително съдружията, независимо дали пребивават или са установени в държава членка, се забранява да извършват транзит на стоки, изброени в приложение III, ако им е известно, че част от тези стоки са предназначени да бъдат използвани с цел изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание в трета държава

Член 14

Мерки на национално равнище

1.  Независимо от членове 11 и 12, всяка държава членка може да наложи или да продължи да налага забрана върху износа и вноса на окови, вериги и преносими електрошокови устройства.

2.  Всяка държава членка може да наложи изискване за получаване на разрешение за износа на белезници, които имат общ размер, включително веригата, по-голям от 240 mm в заключено положение, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка. По отношение на такива белезници съответната държава членка прилага глави III и V.

3.  Държавите членки нотифицират Комисията за всички мерки, приети в съответствие с параграфи 1 и 2, преди те да влязат в сила.

Член 15

Изискване за разрешение за някои услуги

1.  Изисква се разрешение за всеки случай на предоставяне от страна на доставчик на техническа помощ или от брокер съответно на една от следните услуги на лица, образувания или органи в трета държава, независимо дали услугата се заплаща или се предоставя безвъзмездно:

а)  техническа помощ, свързана със стоки, изброени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки; и

б)  брокерски услуги, свързани със стоки, изброени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки.

2.  Когато се взема решение по заявления за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги във връзка със стоки, изброени в приложение III, член 12 се прилага mutatis mutandis.

Когато се взема решение по заявления за издаване на разрешение за предоставяне на техническа помощ във връзка със стоки, изброени в приложение III, критериите, установени в член 12, се вземат предвид, за да се оцени:

а)  дали техническата помощ ще се предоставя на лица, образувания или органи, които биха могли да използват стоките, за които се отнася техническата помощ, за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание; и

б)  дали техническата помощ ще бъде използвана за поправка, разработване, производство, изпитване, поддръжка или сглобяване на стоки, изброени в приложение III, или за предоставянето на техническа помощ на лица, образувания или органи, които биха могли да използват стоките, за които се отнася техническата помощ, за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

3.  Параграф 1 не се прилага по отношение на предоставянето на техническа помощ, ако:

а)  техническата помощ се предоставя на правоприлагащ орган на държава членка или на военен или цивилен състав на държава членка, както е описано в член 11, параграф 3, първо изречение;

б)  техническата помощ се състои от осигуряване на информация, която е общодостъпна; или

в)  техническата помощ е минимално необходимата помощ за монтажа, експлоатацията, поддръжката или поправката на стоките, изброени в приложение III, чийто износ е бил разрешен от компетентен орган в съответствие с настоящия регламент.

4.  Независимо от параграф 1 дадена държава членка може да запази съществуваща забрана върху предоставянето на брокерски услуги по отношение на окови, вериги и преносими електрошокови устройства. Когато държава членка запазва такава забрана, тя информира Комисията, ако бъдат изменени или отменени мерки, предварително приети и нотифицирани в съответствие с член 7а, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1236/2005.

ГЛАВА IV

Стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание

Член 16

Изискване за разрешение за износ

1.  За всякакъв износ на стоки, изброени в приложение IV, е необходимо разрешение, независимо от произхода на тези стоки. Независимо от това, разрешение за износ не се изисква за стоките, които само преминават през митническата територия на Съюза, по-специално тези, които не получават митническо направление, различно от режим външен транзит съгласно член 226 от Регламент (ЕС) № 952/2013, включително съхранението на стоки с произход извън Съюза в свободна зона.

Приложение IV включва само стоките, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание и са били одобрени или реално използвани с цел прилагане на смъртно наказание от една или повече трети държави, които не са отменили смъртното наказание. Посоченото приложение не включва:

а)  огнестрелните оръжия, контролирани съгласно Регламент (ЕС) № 258/2012;

б)  изделията с двойна употреба, контролирани съгласно Регламент (ЕО) № 428/2009; и

в)  стоките, контролирани в съответствие с Обща позиция 2008/944/ОВППС.

2.  Когато за износа на лекарствени продукти се изисква разрешение за износ съгласно настоящия регламент и за този износ се прилагат и изискванията за разрешение съгласно международни конвенции за контрол на наркотиците и психотропните вещества, като Конвенцията относно психотропните вещества от 1971 г., държавите членки могат да използват единна процедура за изпълнение на задълженията, които са им наложени с настоящия регламент и със съответната конвенция.

Член 17

Критерии за издаване на разрешения за износ

1.  Компетентните органи вземат решения по заявленията за издаване на разрешение по отношение на износа на стоки, изброени в приложение IV, като вземат предвид всички приложими съображения, включително по-специално дали заявление за издаване на разрешение във връзка с по същество същия износ е било отхвърлено от друга държава членка в предходните три години, както и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.

2.  Компетентният орган не издава разрешение, ако са налице сериозни основания да се счита, че стоки, изброени в приложение IV, могат да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание в трета държава.

3.  За проверката на предвижданата крайна употреба и на риска от отклоняване се прилагат правилата, съдържащи се във втора, трета и четвърта алинея.

Ако производителят на стоки, изброени в раздел 1 от приложение IV, подаде заявление за издаване на разрешение за износ на тези продукти за дистрибутор, компетентният орган извършва оценка на договорните условия, уговорени между производителя и дистрибутора, и на мерките, които те предприемат, за да гарантират, че стоките няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

Ако се иска разрешение за износ на стоки, изброени в раздел 1 от приложение IV, към краен потребител, компетентният орган може, когато извършва оценка на риска от отклоняване, да вземе предвид приложимите договорни условия и декларацията за крайната употреба, подписана от крайния потребител, ако се представя такава декларация. Ако не се представя декларация за крайната употреба, износителят трябва да докаже кой ще бъде крайният потребител и как ще бъдат използвани стоките. Ако износителят не успее да предостави достатъчно информация относно крайния потребител и крайната употреба, се приема, че компетентният орган има сериозни основания да счита, че стоките могат да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

Комисията, в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки, може да приеме насоки за най-добри практики относно оценката на крайната употреба и на целта, за която ще се използва техническа помощ.

4.  В допълнение към критериите, посочени в параграф 1, когато се оценява заявление за издаване на общо разрешение, компетентният орган взема предвид прилагането от износителя на пропорционални и подходящи мерки и процедури, за да се осигури спазването на разпоредбите и целите на настоящия регламент, както и на условията по разрешението.

Член 18

Забрана на транзит

На физическите или юридическите лица, образуванията или органите, включително съдружията, независимо дали пребивават или са установени в държава членка, се забранява да извършват транзит на стоки, изброени в приложение IV, ако им е известно, че част от тези стоки са предназначени да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание в трета държава.

Член 19

Изискване за разрешение за някои услуги

1.  Изисква се разрешение за всяко предоставяне от страна на доставчик на техническа помощ или от брокер съответно на една от следните услуги на лица, образувания или органи в трета държава, независимо дали услугата се заплаща или се предоставя безвъзмездно:

а)  техническа помощ, свързана със стоки, изброени в приложение IV, независимо от произхода на тези стоки; и

б)  брокерски услуги, свързани със стоки, изброени в приложение IV, независимо от произхода на тези стоки.

2.  Когато се взема решение по заявления за издаване на разрешение за предоставяне на брокерски услуги по отношение на стоки, изброени в приложение IV, член 17 се прилага mutatis mutandis.

Когато се взема решение по заявления за издаване на разрешение за предоставяне на техническа помощ по отношение на стоки, изброени в приложение IV, критериите, посочени в член 17, се вземат предвид, за да се оцени:

а)  дали техническата помощ ще се предоставя на лица, образувания или органи, които биха могли да използват стоките, за които се отнася техническата помощ, за прилагане на смъртно наказание; и

б)  дали техническата помощ ще бъде използвана за поправка, разработване, производство, изпитване, поддръжка или сглобяване на стоки, изброени в приложение IV, или за предоставянето на техническа помощ, на лица, образувания или органи, които биха могли да използват стоките, за които се отнася техническата помощ, за прилагане на смъртно наказание.

3.  Параграф 1 не се прилага по отношение на предоставянето на техническа помощ, ако:

а)  техническата помощ се състои от осигуряване на информация, която е общодостъпна; или

б)  техническата помощ е минимално необходимата помощ за монтажа, експлоатацията, поддръжката или поправката на стоки, изброени в приложение IV, чийто износ е бил разрешен от компетентен орган в съответствие с настоящия регламент.

ГЛАВА V

Процедури за издаване на разрешения

Член 20

Видове разрешения и издаващи органи

1.  С настоящия регламент се въвежда генерално разрешение на Съюза за определени видове износ, установени в приложение V.

Компетентният орган на държавата членка, в която пребивава или е установен износителят, може да забрани на износителя да използва това разрешение, ако съществува сериозно подозрение относно способността на износителя да спази условията на това разрешение или на разпоредба на законодателството за контрол върху износа.

Компетентните органи на държавите членки обменят информация относно всички износители, на които е отнето правото да използват генералното разрешение на Съюза за износ, освен ако преценят, че конкретен износител няма да се опита да изнесе стоки, изброени в приложение IV, през друга държава членка. За тази цел се използва защитена и криптирана система за обмен на информация.

2.  Разрешение за износ, различен от посочените в параграф 1, и за който съгласно настоящия регламент се изисква разрешение, се издава от посочения в списъка в приложение I компетентен орган на държавата членка, в която пребивава или е установен износителят. Това разрешение може да бъде индивидуално или общо, ако се отнася за стоки, изброени в приложение III или IV. Разрешение, което се отнася до стоки, изброени в приложение II, е индивидуално разрешение.

3.  Разрешение за транзит на стоки, изброени в приложение II, се издава от посочения в приложение I компетентен орган на държавата членка, в която пребивават или са установени физическото или юридическото лице, образуванието или органът, превозващи стоките в рамките на митническата територия на Съюза. Ако това лице, образувание или орган не пребивава или не е установено в държава членка, разрешението се издава от компетентния орган на държавата членка, в която стоките се въвеждат на митническата територия на Съюза. Това разрешение е индивидуално разрешение.

4.  Разрешение за внос, за който съгласно настоящия регламент се изисква разрешение, се издава от посочения в приложение I компетентен орган на държавата членка, в която е установен музеят. Разрешение, което се отнася до стоките, изброени в приложение II, е индивидуално разрешение.

5.  Разрешение за предоставянето на техническа помощ, отнасяща се до стоки, изброени в приложение II, се издава от:

а)  посочения в приложение I компетентен орган на държавата членка, в която пребивава или е установен доставчикът на техническа помощ, или, ако няма такава държава членка, компетентният орган на държавата членка, на която доставчикът на техническа помощ е гражданин или съгласно чието право е бил регистриран или учреден, ако помощта се предоставя на музей в трета държава; или

б)  посочения в приложение I компетентен орган на държавата членка, в която е установен музеят, ако помощта се предоставя на музей в Съюза.

6.  Разрешение за предоставянето на техническа помощ във връзка със стоки, изброени в приложение III или IV, се издава от посочения в приложение I компетентен орган на държавата членка, в която пребивава или е установен доставчикът на техническа помощ, или, ако няма такава държава членка, компетентният орган на държавата членка, на която доставчикът на техническа помощ е гражданин или съгласно чието право е бил регистриран или учреден.

7.  Разрешение за предоставянето на брокерски услуги във връзка със стоки, изброени в приложение III или IV, се издава от посочения в приложение I компетентен орган на държавата членка, в която пребивава или е установен брокерът, или, ако няма такава държава членка, компетентният орган на държавата членка, на която брокерът е гражданин или съгласно чието право е бил регистриран или учреден. Това разрешение се издава за определено количество конкретни стоки, придвижвани между две или повече трети държави. Местонахождението на стоките в третата държава на произход, крайният потребител и точното му местонахождение трябва да са ясно посочени.

8.  Заявителите предоставят на компетентния орган цялата съответна информация, която се изисква във връзка с техните заявления за издаване на индивидуално или общо разрешение за износ или за брокерски услуги, за разрешение за техническа помощ, за индивидуално разрешение за внос или за индивидуално разрешение за транзит.

По отношение на износа компетентните органи трябва да получат цялата информация, по-специално относно крайния потребител, държавата на местоназначение и крайната употреба на стоките.

По отношение на брокерските услуги компетентните органи трябва, по-специално, да получат подробна информация относно местонахождението на стоките в третата държава на произход, ясно описание на стоките и количествата, третите лица, които участват в сделката, третата държава на местоназначение, крайния потребител в тази държава и точното му местонахождение.

Издаването на разрешение може да бъде обусловено от представяне на декларация за крайната употреба, ако това е целесъобразно.

9.  Чрез дерогация от параграф 8, когато производител или представител на производителя изнася или продава и прехвърля стоки, включени в точка 3.2 или 3.3 от приложение III или в раздел 1 от приложение IV, към дистрибутор в трета държава, производителят предоставя информация за уговорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на употребата на стоките, включени в точка 3.2 или 3.3 от приложение III, за прилагане на изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание или за предотвратяване на употребата на стоките, включени в раздел 1 от приложение IV, с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките.

10.  При поискване от национален превантивен механизъм, създаден по реда на факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание от 1984 г., компетентните органи могат да решат да предоставят информацията, която са получили от заявител, относно държавата на местоназначение, получателя, крайната употреба и крайните потребители или, когато е приложимо, дистрибутора и условията и мерките, посочени в параграф 9, на отправилия искането национален превантивен механизъм. Компетентните органи изслушват заявителя, преди да бъде предоставен достъп до информацията, и могат да налагат ограничения във връзка с начините, по които може да бъде използвана информацията. Компетентните органи вземат решение в съответствие с националното право и практика.

11.  Държавите членки разглеждат исканията за индивидуални или общи разрешения в срок, който се определя от националното право или практика.

Член 21

Разрешения

1.  Разрешения за износ, внос или транзит се издават съгласно образеца, съдържащ се в приложение VII. Разрешенията за брокерски услуги се издават съгласно образеца, съдържащ се в приложение VIII. Разрешенията, свързани с техническа помощ, се издават съгласно образеца, съдържащ се в приложение IX. Тези разрешения са валидни на цялата територия на Съюза. Срокът на валидност на дадено разрешение може да е между три и дванадесет месеца с възможност за удължаване до дванадесет месеца. Срокът на валидност на общо разрешение е между една и три години с възможност за удължаване до две години.

2.  Разрешение за износ, издадено в съответствие с член 12 или 17, предполага разрешение за износителя да предоставя техническа помощ на крайния потребител, доколкото тази помощ е необходима за монтажа, експлоатацията, поддръжката или поправката на стоките, чийто износ се разрешава.

3.  Разрешенията може да бъдат издадени по електронен път. Конкретните процедури се установяват на национално равнище. Държавите членки, които изберат тази възможност, информират Комисията.

4.  За разрешенията за износ, внос, транзит, предоставяне на техническа помощ или на брокерски услуги се прилагат всички изисквания и условия, които компетентният орган счете за необходими.

5.  Компетентните органи, като действат в съответствие с настоящия регламент, могат да откажат да издадат разрешение и могат да отменят, спрат действието, изменят или отнемат разрешение, което вече са издали.

Член 22

Митнически формалности

1.  При изпълнение на митническите формалности във връзка със стоките, износителят или вносителят прилага надлежно попълнения формуляр, посочен в приложение VII, като доказателство, че необходимото разрешение за съответния износ или внос е било получено. Ако документът не е попълнен на официален език на държавата членка, в която се изпълняват митническите формалности във връзка със стоките, то от износителя или вносителя може да бъде изискано да осигури превод на такъв официален език.

2.  Ако бъде подадена митническа декларация за стоки, изброени в приложение II, III или ІV, и се потвърди, че не е издадено разрешение съгласно настоящия регламент за предвидения износ или внос, митническите органи задържат декларираните стоки и информират износителя или вносителя за възможността да се подаде заявление за издаване на разрешение съгласно настоящия регламент. В случай че не бъде подадено заявление за издаване на разрешение в рамките на шест месеца след задържането на стоките или ако компетентният орган не издаде такова разрешение, митническите органи се разпореждат със задържаните стоки в съответствие с приложимото национално право.

Член 23

Изискване за уведомяване и провеждане на консултации

1.  Всяка държава членка уведомява другите държави членки и Комисията, ако нейните компетентни органи, посочени в приложение I, вземат решение да отхвърлят заявление за издаване на разрешение в съответствие с настоящия регламент или ако отменят издадено от тях разрешение. Това уведомяване се извършва не по-късно от 30 дни след датата на вземане на решението или на отмяната.

2.  Компетентният орган, по дипломатически път, когато това е необходимо или целесъобразно, провежда консултации с органа или органите, които през предходните три години са отхвърлили заявление за издаване на разрешение за износ, транзит, предоставяне на техническа помощ на лице, образувание или орган в трета държава или за предоставяне на брокерски услуги съгласно настоящия регламент, ако получи заявление във връзка с износ, транзит, предоставяне на техническа помощ на лице, образувание или орган в трета държава или във връзка с предоставяне на брокерски услуги относно по същество същата сделка като посочената в предходното заявление, и счита, че въпреки всичко разрешение следва да бъде издадено.

3.  Ако след провеждането на консултациите, посочени в параграф 2, компетентният орган вземе решение да издаде разрешение, съответната държава членка незабавно информира другите държави членки и Комисията за неговото решение и обяснява мотивите за това решение, като предоставя допълнителна информация, ако е целесъобразно.

4.  Отказът да се издаде разрешение въз основа на национална забрана съгласно член 14, параграф 1 или член 15, параграф 4 не съставлява решение за отхвърляне на заявление по смисъла на параграф 1 от настоящия член.

5.  Всички уведомления, които се изискват съгласно настоящия член, се извършват чрез защитена и криптирана система за обмен на информация

ГЛАВА VI

Общи и заключителни разпоредби

Член 24

Изменение на приложенията

На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 29 за изменение на приложения I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX. Данните в приложение I относно компетентните органи на държавите членки се изменят въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

Когато при изменение на приложение II, III, IV или V това се налага поради наложителни причини за спешност, към делегираните актове, приети съгласно настоящия член, се прилага процедурата, предвидена в член 30.

Член 25

Искания за добавяне на стоки в някой от списъците със стоки

1.  Всяка държава членка може да отправи до Комисията надлежно обосновано искане за добавяне на стоки, проектирани или предлагани на пазара за целите на правоприлагането, в приложение II, III или IV. Такова искане трябва да включва информация относно:

а)  дизайна и характеристиките на стоките;

б)  всички цели, за които стоките могат да бъдат използвани; и

в)  международните или национални правила, които ще бъдат нарушени, ако стоките бъдат използвани за целите на правоприлагането.

Когато отправя искането си до Комисията, държавата членка го препраща и до другите държави членки.

2.  Ако прецени, че в искането не са обсъдени един или повече важни въпроса, или че е необходима допълнителна информация за един или повече важни въпроса, в срок от три месеца от получаването на искането, Комисията може да поиска от държавата членка, отправила искането, да предостави допълнителна информация. Тя съобщава въпросите, по които трябва да бъде предоставена допълнителна информация. Комисията препраща въпросите си до другите държави членки. Другите държави членки могат също да предоставят на Комисията допълнителна информация, необходима за оценката на искането.

3.  Ако счита, че не е необходимо да се изиска допълнителна информация или, когато е приложимо, при получаване на допълнителната информация, която е поискала, в срок от 20 седмици от получаването на искането или от получаване на допълнителната информация, Комисията започва процедура за приемане на поисканото изменение или информира държавата членка, отправила искането, относно основанията да не започне тази процедура.

Член 26

Обмен на информация между органите на държавите членки и Комисията

1.  Без да се засяга член 23, Комисията и държавите членки при запитване се информират взаимно за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и си предоставят една на друга цялата относима информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения.

2.  Относимата информация за издадените и отказаните разрешения обхваща най-малко вида на решението, основанията то да бъде взето или тяхно обобщено описание, имената на получателите или на крайните потребители, ако те са различни лица, както и вида на съответните стоки.

3.  Държавите членки, по възможност в сътрудничество с Комисията, изготвят и оповестяват публично годишен доклад за дейността, който съдържа информация за броя на получените заявления, за стоките и държавите, посочени в тях, както и за решенията, които са били взети по заявленията. Този доклад не включва информация, разкриването на която държавата членка разглежда като противоречащо на съществени интереси, свързани с нейната сигурност.

4.  Комисията изготвя годишен доклад, включващ годишните доклади за дейността, посочени в параграф 3. Този годишен доклад се оповестява публично.

5.  Настоящият член не засяга приложимите национални правила, отнасящи се до поверителността и професионалната тайна, с изключение на предоставянето на информация на органите на другите държави членки и на Комисията, посочено в параграф 2.

6.  Отказът да се издаде разрешение въз основа на национална забрана съгласно член 14, параграф 1, не се счита за отказано разрешение по смисъла на параграфи 1, 2 и 3 от настоящия член.

Член 27

Обработване на личните данни

Личните данни се обработват и обменят в съответствие с правилата, установени с Регламент (ЕС) 2016/679 и Регламент (ЕС) 2018/1725.

Член 28

Използване на информация

Информацията, получена в съответствие с настоящия регламент, се използва единствено за целите, за които е поискана, без да се засяга Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(15), както и разпоредбите на националното законодателство относно публичния достъп до документи.

Член 29

Упражняване на делегирането

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 24, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 16 декември 2016 г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 24, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 24, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 30

Процедура по спешност

1.  Делегираните актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъдат представени възражения в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегирания акт до Европейския парламент и Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.  Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 29, параграф 6. В този случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 31

Координационна група за борба с изтезанията

1.  Създава се координационна група за борба с изтезанията под председателството на представител на Комисията. Всяка държава членка определя свой представител в тази група.

2.  Координационната група за борба с изтезанията проучва всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, включително, без ограничение, обмена на информация относно административните практики, и всички въпроси, повдигнати от председателя или от представител на държава членка.

3.  Координационната група за борба с изтезанията може да се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери, доставчици на техническа помощ и други заинтересовани страни, които са засегнати от настоящият регламент.

4.  Комисията представя на Европейския парламент годишен писмен доклад относно работата, проверките и консултациите на координационната група за борба с изтезанията.

Годишният доклад се изготвя, като се отчита надлежно необходимостта да не се накърняват търговските интереси на физическите или юридическите лица. Разискванията в координационната група за борба с изтезанията са поверителни.

Член 32

Преглед

1.  До 31 юли 2020 г. и на всеки пет години след това Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета обстоен доклад за прилагането и оценката на въздействието, който може да включва предложения за изменение. При прегледа се прави оценка на необходимостта от включване на дейностите на гражданите на Съюза в чужбина. Държавите членки предоставят на Комисията цялата подходяща информация, необходима за изготвянето на доклада.

2.  В специални раздели от доклада се разглеждат:

а)  координационната група за борба с изтезанията и нейната дейност. Докладът се изготвя, като се отчита надлежно необходимостта да не се накърняват търговските интереси на физическите или юридическите лица. Разискванията в групата са поверителни; и

б)  информацията относно мерките, които са предприети от държавите членки съгласно член 33, параграф 1 и за които Комисията е нотифицирана съгласно член 33, параграф 2.

Член 33

Санкции

1.  Държавите членки установяват система от санкции, приложими при нарушение на настоящия регламент, и вземат всички мерки, необходими за осигуряване на прилагането им те да бъдат приложени. Предвидените санкциите са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.  Държавите членки нотифицират незабавно Комисията за всяко изменение, засягащо правила относно санкции, нотифицирани съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1236/2005.

Член 34

Териториален обхват

1.  Настоящият регламент има същия териториален обхват като Договорите, с изключение на член 3, параграф 1, първа алинея, член 4, параграф 1, първа алинея, членове 5, 11, 13, 14, 16 и 18, член 20, параграфи 1 — 4 и член 22, които се прилагат за:

—  митническата територия на Съюза;

—  испанските територии Сеута и Мелила;

—  германската територия Хелголанд.

2.  За целите на настоящия регламент Сеута, Хелголанд и Мелила се разглеждат като част от митническата територия на Съюза.

Член 35

Отмяна

Регламент (ЕО) № 1236/2005 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение XI.

Член 36

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз .

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в … на

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на органите по членове 20 и 23 и адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия

А.  Органи на държавите членки

БЕЛГИЯ

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Analyses en Internationale Economie

Dienst Vergunningen

Vooruitgangstraat 50

B-1210 Brussel

BELGIË

Service public fédéral économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale des Analyses économiques et de l'Economie internationale

Service licences

Rue du Progrès 50

B-1210 Bruxelles

BELGIQUE

Тел.: +32 22776713, +32 22775459

Факс: +32 22775063

Ел. поща: frieda.coosemans@economie.fgov.be

johan.debontridder@economie.fgov.be

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката

ул. „Славянска“ № 8

1052 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Ministry of Economy

8, Slavyanska Str.

1052 Sofia

BULGARIA

Тел.: +359 29407771

Факс: +359 29880727

Ел. поща: exportcontrol@mi.government.bg

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

ČESKÁ REPUBLIKA

Тел.: +420 224907638

Факс: +420 224214558

Ел. поща: dual@mpo.cz

ДАНИЯ

Приложение III, № 2 и 3

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

DANMARK

Тел.: +45 72268400

Факс: +45 33933510

Ел. поща: jm@jm.dk

Приложение II и приложение III, № 1

Erhvervs- og Vækstministeriet

Erhvervsstyrelsen

Eksportkontrol

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

DANMARK

Тел.: +45 35291000

Факс: +45 35291001

Ел. поща: eksportkontrol@erst.dk

ГЕРМАНИЯ

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

DEUTSCHLAND

Тел.: +49 6196 908 2217

Факс: +49 6196 908 1800

Ел. поща: ausfuhrkontrolle@bafa.bund.de

ЕСТОНИЯ

Strateegilise kauba komisjon

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Тел.: +372 6377192

Факс: +372 6377199

Ел. поща: stratkom@vm.ee

ИРЛАНДИЯ

An tAonad Ceadúnúcháin

An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta

23 Sráid Chill Dara

Baile Átha Cliath 2

ÉIRE

Tel. +353 16312121

Fax +353 16312562

E-mail: exportcontrol@djei.ie

Licensing Unit

Department of Jobs, Enterprise and Innovation

23 Kildare Street

Dublin 2

ÉIRE

Тел.: +353 16312121

Факс: +353 16312562

Ел. поща: exportcontrol@djei.ie

ГЪРЦИЯ

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Ερμού και Κορνάρου 1,

GR-105 63 Αθήνα/Athens

ΕΛΛΑΔΑ/GREECE

Ministry of Development, Competitiveness, Infrastructure, Transport and Networks

General Directorate for International Economic Policy

Directorate of Import-Export Regimes, Trade Defence Instruments

Ermou and Kornarou 1,

GR-105 63 Athens

GREECE

Тел.: +30 2103286021-22, +30 2103286051-47

Факс: +30 2103286094

Ел. поща: e3a@mnec.gr, e3c@mnec.gr

ИСПАНИЯ

Subdirección General de Comercio Internacional de Material de Defensa y Doble Uso

Secretaría de Estado de Comercio

Ministerio de Economía y Competitividad

Paseo de la Castellana 162, planta 7

E-28046 Madrid

ESPAÑA

Тел.: +34 913492587

Факс: +34 913492470

Ел. поща: sgdefensa.sscc@comercio.mineco.es

ФРАНЦИЯ

Ministère des finances et des comptes publics

Direction générale des douanes et droits indirects

Bureau E2

11 Rue des Deux Communes

F-93558 Montreuil Cedex

FRANCE

Тел.: +33 157534398

Факс: + 33 157534832

Ел. поща: dg-e2@douane.finances.gouv.fr

ХЪРВАТИЯ

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Samostalni sektor za trgovinsku politiku i gospodarsku multilateralu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

Тел.: +385 1 6444 625 (626)

Факс: + 385 1 6444 601

ИТАЛИЯ

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV

Viale Boston, 25

00144 Roma

ITALIA

Тел.: +39 0659932439

Факс: +39 0659647506

Ел. поща: polcom4@mise.gov.it

КИПЪР

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Κλάδος Έκδοσης Αδειών Εισαγωγών/Εξαγωγών

Ανδρέα Αραούζου 6

CY-1421 Λευκωσία

ΚΥΠΡΟΣ/CYPRUS

Ministry of Energy, Commerce, Industry and Tourism

Trade Service

Import/Export Licensing Section

6 Andreas Araouzos Street

CY-1421 Nicosia

CYPRUS

Tel. +357 22867100, +357 22867197, +357 22867332

Fax +357 22375443

E-mail: ,

ЛАТВИЯ

Ārlietu ministrija

K.  Valdemāra iela 3

LV-1395 Rīga

LATVIJA

Тел.: +371 67016426

Факс: +371 67828121

Ел. поща: mfa.cha@mfa.gov.lv

ЛИТВА

Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Viešosios policijos valdybos Licencijavimo skyrius

Saltoniškių g. 19

LT-08105 Vilnius

LIETUVA/LITHUANIA

Тел.: +370 82719767

Факс: +370 52719976

Ел. поща: leidimai.pd@policija.lt

ЛЮКСЕМБУРГ

Ministère de l'Economie

Office des Licences

19-21, boulevard Royal

L-2449 Luxembourg

BP 113/L-2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Тел.: +352 22 61 62

Факс: +352 46 61 38

Ел. поща: office.licences@eco.etat.lu

УНГАРИЯ

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Németvölgyi út 37-39

H-1124 Budapest

MAGYARORSZÁG/HUNGARY

Тел.: +36 14585599

Факс: +36 14585885

Ел. поща: armstrade@mkeh.gov.hu

МАЛТА

Dipartiment tal-Kummerċ

Servizzi ta' Kummerċ

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Commerce Department

Trade Services

Lascaris

Valletta VLT2000

MALTA

Тел.: +356 21242270

Факс: +356 25690286

НИДЕРЛАНДИЯ

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Directoraat-Generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Directie Internationale Marktordening en Handelspolitiek

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061

2500 EB Den Haag

NEDERLAND

Тел.: +31 703485954, +31 703484652

АВСТРИЯ

Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Abteilung „Außenwirtschaftskontrolle“ C2/9

Stubenring 1

A-1011 Wien

ÖSTERREICH

Тел.: +43 1711008341

Факс: +43 1711008366

Ел. поща: post.c29@bmwfw.gv.at

ПОЛША

Ministerstwo Gospodarki

Departament Handlu i Usług

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

POLSKA/POLAND

Тел.: +48 226935553

Факс: +48 226934021

Ел. поща: SekretariatDHU@mg.gov.pl

ПОРТУГАЛИЯ

Ministério das Finanças

AT- Autoridade Tributária e Aduaneira

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua da Alfândega, n. 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

PORTUGAL

Тел.: +351 218813843

Факс: +351 218813986

Ел. поща: dsl@at.gov.pt

РУМЪНИЯ

Ministerul Economiei, Comerțului și Turismului

Departamentul pentru Comerț Exterior și Relații Internaționale

Direcția Politici Comerciale

Calea Victoriei nr. 152

București, sector 1

Cod poștal 010096

ROMÂNIA

Тел.: +40 214010552, +40 214010504, +40 214010507

Факс: +40 214010568, +40 213150454

Ел. поща: adrian.berezintu@dce.gov.ro

СЛОВЕНИЯ

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Direktorat za notranji trg, Sektor za trgovinsko politiko

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Republika Slovenija

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

Ministry for Economic Development and Technology

Directorate for Internal Market, Trade Policy Division

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

The Republic of Slovenia

Tel. +386 1 400 3564;

Fax. +386 1 400 3588

СЛОВАКИЯ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Odbor výkonu obchodných opatrení

Mierová 19

827 15 Bratislava

SLOVENSKO

Тел.: +421 248542163

Факс: +421 243423915

Ел. поща: lucia.filipkova@economy.gov.sk

ФИНЛАНДИЯ

Sisäministeriö

Poliisiosasto

PL 26

FI-00023 Valtioneuvosto

FINLAND

Inrikesministeriet

Polisavdelningen

PB 26

FI-00023 Statsrådet

SUOMI/FINLAND

Тел.: +358 295 480 171

Факс: +358 9 160 44635

Ел. поща: kirjaamo@intermin.fi

ШВЕЦИЯ

Kommerskollegium

PO Box 6803

SE-113 86 Stockholm

SVERIGE

Тел.: +46 86904800

Факс: +46 8306759

Ел. поща: registrator@kommers.se

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Внос на стоки, посочени в приложение II:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Import Licensing Branch (ILB)

Ел. поща: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk

Износ на стоки, посочени в приложение II или III, и осигуряване на техническа помощ за стоките, посочени в приложение II, съгласно член 3, параграф 1 и член 4, параграф 1:

Department for Business, Innovation and Skills (BIS)

Export Control Organisation

1 Victoria Street

London

SW1H 0ET

UNITED KINGDOM

Тел.: +44 2072154594

Факс: +44 2072152635

Ел. поща: eco.help@bis.gsi.gov.uk

Б.  Адрес за изпращане на уведомления до Европейската комисия

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments

Office EEAS 7/99

B-1049 Bruxelles/Brussel

BELGIUM

Ел. поща: relex-sanctions@ec.europa.eu

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на стоките, посочени в членове 3 и 4

Уводна бележка:

Кодовете по КН в настоящото приложение препращат към кодовете, посочени в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87(16).

Когато кодът по КН се предхожда от "ex", обхванатите от настоящия регламент стоки съставляват само част от обхвата на кода по КН и се определят както от описанието в настоящото приложение, така и от обхвата на кода по КН.

Забележки:

1.  Точки 1.3 и 1.4 в част 1, които се отнасят до стоките, предназначени за екзекутиране на хора, не обхващат медицинско-техническите стоки.

2.  Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, следва да не се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или използвани за други цели.

NB При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

Код по КН

Описание

 

1.  Стоки, предназначени за екзекутиране на хора, както следва:

1 ex44219097 ex82089000

1 1.1. Бесилки, гилотини и остриета за гилотини 

ex85437090

ex94017900

ex94018000

ex94021000

1.2.  Електрически столове, предназначени за екзекутиране на хора

ex94060038

ex94060080

1.3.  Херметични камери, изработени например от стомана или стъкло, предназначени за екзекутиране на хора чрез пускане на смъртоносен газ или вещество

ex84138100

ex90189050

ex90189060

ex90189084

1.4.  Автоматични системи за поставяне на инжекции, предназначени за екзекутиране на хора чрез поставяне на смъртоносно химично вещество

 

2.  Стоки, които не са подходящи за използване от правоприлагащите органи за задържане на хора, както следва:

ex85437090

2.1.  Електрошокови устройства, предназначени да бъдат носени върху тялото от обездвижени лица, като колани, ръкави и белезници, предназначени за задържане на хора чрез прилагане на електрически шокове

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

2.2.  Белезници за палците, белезници за пръстите, винтове за стягане на палците, винтове за стягане на пръстите

Забележка:

Тази точка включва както назъбените, така и неназъбените белезници и винтове

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.3.  Окови с пръчка, окови с тежест за краката и вериги, включващи окови с пръчка или окови с тежест за краката

Забележки:

1.  Оковите с пръчка са букаи или халки за глезените, снабдени с механизъм за заключване и свързани с неогъваема пръчка, обикновено направена от метал

2.  Тази точка включва оковите с пръчка и оковите с тежест за краката, вързани към обикновени белезници с помощта на верига

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

2.4.  Белезници за задържане на хора, които могат да се прикрепват към стена, под или таван

ex94016100

ex94016900

ex94017100

ex94017900

ex94018000

ex94021000

2.5.  Столове за задържане: столове с букаи или с други приспособления за задържане на човек

Забележка:

Тази точка не забранява столовете, снабдени само с каиши или с колани

ex94029000

ex94032020

ex94032080

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.6.  Плотове и легла за задържане: плотове и легла с букаи или с други приспособления за задържане на човек

Забележка:

Тази точка не забранява плотовете и леглата, снабдени само с каиши или с колани

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.7.  Легла с клетки: легла, включващи клетка (с четири страни и таван) или сходна структура, ограждаща човек в леглото, таванът или една или повече от страните на която са с метални или други пръчки и която може да се отваря само отвън

ex94029000

ex94032020

ex94035000

ex94037000

ex94038100

ex94038900

2.8.  Легла с мрежи: легла, включващи клетка (с четири страни и таван) или сходна структура, ограждаща човек в леглото, таванът или една или повече от страните на която са с мрежи и която може да се отваря само отвън

 

3.  Преносими устройства, които не са подходящи за използване от правоприлагащите органи за контрол на безредици или за самозащита, както следва:

ex93040000

3.1.  Палки или прътове от метал или друг материал, по чийто корпус са разположени метални шипове

ex39269097

ex73269098

3.2.  Щитове с метални шипове

 

4.  Бичове, както следва:

ex66020000

4.1.  Бичове, състоящи се от няколко ремъка или каиша, като например камшици или бичове от девет опашки

ex66020000

4.2.  Бичове с един или повече ремъци или каиши със зъбци, куки, шипове, метална жица или сходни предмети, които подсилват ефекта от ремъка или каиша

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на стоките, посочени в член 11

Уводна бележка:

Кодовете по КН в настоящото приложение препращат към кодовете, посочени в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87.

Когато кодът по КН се предхожда от "ex", обхванатите от настоящия регламент стоки съставляват само част от обхвата на кода по КН и се определят както от описанието в настоящото приложение, така и от обхвата на кода по КН.

Забележки:

1.  Целта на мерките за контрол, съдържащи се в настоящото приложение, следва да не се обезсилва чрез износа на стоки, които не са предмет на контрол (включително инсталации), съдържащи един или повече контролирани компоненти, когато контролираният компонент или компоненти са основният елемент на стоките и реално могат да бъдат отделени или използвани за други цели.

NB При преценката дали контролираният компонент или компоненти следва да се разглеждат като основен елемент е необходимо да се оценят факторите количество, стойност и вложено технологично ноу-хау, както и други особени обстоятелства, които могат да направят от контролирания компонент или компоненти основен елемент на стоките, които се придобиват.

2.  В някои случаи химикалите са изброени по име и CAS номер. Списъкът се прилага за химикали с еднаква структурна формула (включително хидратите), независимо от името или CAS номера. CAS номерата са дадени за улеснение при определяне на даден химикал или смес независимо от тяхната номенклатура. CAS номерата не могат да се използват като единствени идентификатори, тъй като някои форми на даден химикал имат различни CAS номера и смесите, съдържащи посочения химикал, може също да имат различни CAS номера.

Код по КН

Описание

 

1.  Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.1.  Букаи и вериги

Забележки:

1.  Букаите са окови, състоящи се от две белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване и свързваща ги верига или пръчка

2.  Тази точка не се прилага за оковите за краката и веригите, забранени с точка 2.3 от приложение II

3.  Тази точка не се прилага за „обикновените белезници“. Обикновените белезници са белезници, които изпълняват всички от следните условия:

—  общият им размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, е между 150 и 280 mm, когато и двете са заключени;

—  вътрешната обиколка на всяка халка е максимум 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм;

—  вътрешната обиколка на всяка халка е минимум 200 mm, когато задържащият механизъм е включен на първия зъб, влизащ в заключващия механизъм; и

—  халките не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.

ex73269098

ex76169990

ex83015000

ex39269097

ex42033000

ex42034000

ex42050090

ex62171000

ex63079098

1.2.  Отделни белезници или халки, които са снабдени с механизъм за заключване и имат вътрешна обиколка, надвишаваща 165 mm, когато задържащият механизъм е включен на последния зъб, влизащ в заключващия механизъм

Забележка:

Тази точка включва оковите за врат и други отделни белезници или халки, снабдени с механизъм за заключване, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига

ex65050010

ex65050090

ex65069100

ex65069910

ex65069990

1.3.  Качулки против плюене: качулки, включително качулки от мрежа, включващи покритие за устата, което не позволява плюене

Забележка:

Тази точка включва качулките против плюене, които са вързани към обикновени белезници с помощта на верига

 

2.  Оръжия и устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:

ex85437090

ex93040000

2.1.  Преносими устройства с електрически разряд, които могат да се използват само срещу едно лице при всяко пускане на електрически шок, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели

Забележки:

1.  Тази точка не се прилага за електрошоковите колани и другите устройства в обхвата на точка 2.1 от приложение II

2.  Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита

ex85439000

ex93059900

2.2.  Комплекти, съдържащи всички съществени компоненти за сглобяване на преносими оръжия с електрически разряд, които се контролират по точка 2.1.

Забележка:

За съществени компоненти се считат следните стоки:

—  устройството за произвеждане на електрически шок,

—  превключвателят, независимо от това дали се намира на дистанционно управление, и

—  електродите или, когато е приложимо, жиците, през които се пуска електрическият шок

ex85437090

ex93040000

2.3.  Фиксирани или сглобяеми оръжия с електрически разряд, които имат голям обхват и могат да насочват електрически шокове срещу много лица

 

3.  Оръжия и оборудване за разпространяване на химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене и предназначени за контрол на безредици или самозащита, и свързаните с тях вещества, както следва:

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.1.  Преносими оръжия и приспособления, които или пускат доза химично вещество, причиняващо временна недееспособност или дразнене, насочена срещу едно лице, или разпространяват доза такова вещество на малка площ, например чрез пулверизиране под формата на мъгла или облак, когато химичното вещество се пуска или разпространява

Забележки:

1.  Тази точка не се прилага за оборудването, което се контролира по точка ML7, буква д) от Общия списък на оръжията на Европейския съюз(17)

2.  Тази точка не се прилага за индивидуални преносими устройства, дори ако съдържат химично вещество, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита

3.  В допълнение към съответните химични вещества, като например химичните вещества за овладяване на безредици или PAVA, стоките, контролирани по точки 3.3 и 3.4, се считат за химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене.

ex29242998

3.2.  Пеларгонова киселина ванилиламид (PAVA) (CAS 2444‑46-4)

ex33019030

3.3.  Олеорезин капсикум (OC) (CAS RN 8023-77-6)

ex29242998

ex29399900

ex33019030

ex33021090

ex33029010

ex33029090

ex38249097

3.4.  Смеси с тегловно съдържание на PAVA или OC поне 0,3 % и разтворител (като например етанол, 1-пропанол или хексан), които могат да се използват като такива като химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене, по-конкретно в аерозоли и в течна форма, или да се използват за производство на химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене.

Забележки:

1.  Тази точка не се прилага за готовите сосове и препаратите за сосове, за готовите супи или препаратите за супи и за смесите от подправки, стига PAVA или OC да не е единственият съставен аромат в тях

2.  Тази точка не се прилага за лекарствените продукти, за които е издадено разрешение за търговия в съответствие с правото на Съюза(18)

ex84242000

ex84248900

3.5.  Фиксирани приспособления за разпространение на химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене, които могат да бъдат прикрепени към стена или към таван в сграда, включват кутия с химични вещества, причиняващи дразнене или временна недееспособност, и се задействат с помощта на система за дистанционно управление

Забележка:

В допълнение към съответните химични вещества, като например химичните вещества за овладяване на безредици или PAVA, стоките, контролирани по точки 3.3 и 3.4, се считат за химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене.

ex84242000

ex84248900

ex93040000

3.6.  Фиксирано или сглобяемо оборудване за разпространение на химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене, което има голям обхват и не е предназначено за прикрепяне към стена или към таван в сграда

Забележки:

1.  Тази точка не се прилага за оборудването, което се контролира по точка ML7, буква д) от Общия списък на оръжията на Европейския съюз

2.  Тази точка се прилага също за водните оръдия

3.  В допълнение към съответните химични вещества, като например химичните вещества за овладяване на безредици или PAVA, стоките, контролирани по точки 3.3 и 3.4, се считат за химични вещества, причиняващи временна недееспособност или дразнене.

__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, посочени в член 16

Код по КН

Описание

 

1.  Продукти, които биха могли да бъдат използвани за екзекутирането на хора чрез поставянето на инжекция със смъртоносна доза, както следва:

 

1.1.  Анестетични агенти барбитурати с бързо и интермедиерно действие, които включват, но не се ограничават до:

ex29335390 [a) — е)]

ex29335995 [ж) и з)]

а)  амобарбитал (CAS RN 57-43-2)

б)  натриева сол на амобарбитал (CAS RN 64-43-7)

в)  пентобарбитал (CAS RN 76-74-4)

г)  натриева сол на пентобарбитал (CAS 57-33-0)

д)  секобарбитал (CAS RN 76-73-3)

е)  натриева сол на секобарбитал (CAS RN 309-43-3)

ж)  тиопентал (CAS RN 76-75-5)

з)  натриева сол на тиопентал (CAS RN 71-73-8), познат също като натриев тиопентон

ex30039000

ex30049000

ex38249096

Забележка:

Настоящата позиция се прилага и за продукти, съдържащи един от анестетичните агенти, посочени в списъка на анестетичните агенти барбитурати с бързо или интермедиерно действие.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Генерално разрешение на Cъюза за износ EU GEA [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент]

Част 1 — Стоки

Настоящото генерално разрешение за износ обхваща стоките, изброени в някое от вписванията в приложение IV към Регламент (EС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент и попълнете бележката под линия] на Европейския парламент и на Съвета(19).

То също така обхваща предоставянето на техническа помощ на крайния потребител, доколкото подобна помощ е необходима за монтажа, експлоатацията, поддръжката или поправката на стоките, чийто износ е разрешен, ако подобна помощ се предоставя от износителя.

Част 2 — Местоназначения

Не се изисква разрешение за износ съгласно Регламент (EС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] за доставки за държава или територия, която е част от митническата територия на Съюза, която за целите на настоящия регламент включва Сеута, Хелголанд и Мелила (член 34, параграф 2).

Настоящото генерално разрешение за износ е валидно на цялата територия на Съюза за износ за следните местоназначения:

Датски територии, които не са включени в митническата територия:

—  Гренландия

—  Фарьорски острови

Френски територии, които не са включени в митническата територия:

—  Нова Каледония и зависимите територии,

—  Сен Бартелеми,

—  Сен Пиер и Микелон,

—  Уолис и Футуна

—  Френска Полинезия,

—  Френски южни и антарктически територии,

Нидерландски територии, които не са включени в митническата територия:

—  Аруба,

—  Бонер,

—  Кюрасао,

—  Саба,

—  Сент Еустатиус,

—  Сент Мартен

Съответните британски територии, които не са включени в митническата територия:

—  Ангила,

—  Бермуда,

—  Гибралтар,

—  Монтсерат,

—  острови Търкс и Кайкос

—  Света Елена и зависимите територии,

—  Фолкландски острови,

—  Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови,

Австралия

Албания

Андора

Аржентина

Бенин

бивша югославска република Македония

Боливия

Босна и Херцеговина

Венесуела

Габон

Гвинея Бисау

Грузия

Джибути

Доминиканска република

Еквадор

Източен Тимор

Исландия

Кабо Верде

Канада

Киргизстан

Колумбия

Коста Рика

Либерия

Лихтенщайн

Мексико

Мозамбик

Молдова

Монголия

Намибия

Непал

Никарагуа

Нова Зеландия

Норвегия

Панама

Парагвай

Руанда

Сан Марино

Сао Томе и Принсипи

Сейшелски острови

Сърбия

Того

Туркменистан

Турция

Узбекистан

Украйна

Уругвай

Филипини

Хондурас

Черна гора

Швейцария (включително Бюзинген и Кампионе д'Италия)

Южна Африка

Част 3 — Условия и изисквания за използването на настоящото генерално разрешение за износ

1)  Настоящото генерално разрешение за износ не може да бъде използвано, ако:

а)  на износителя е забранено да използва настоящото генерално разрешение за износ в съответствие с член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент];

б)  компетентните органи на държавата членка, в която износителят пребивава или е установен, са уведомили износителя, че въпросните стоки са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за реекспорт в трета държава или за употреба с цел прилагане на смъртно наказание в трета държава;

в)  износителят знае или има сериозни основания да счита, че въпросните стоки са предназначени, изцяло или частично, за реекспорт в трета държава или за употреба с цел прилагане на смъртно наказание в трета държава;

г)  съответните стоки се изнасят в свободна митническа зона или свободен склад, намиращи се на място, обхванато от настоящото генерално разрешение за износ;

д)  износителят е производител на въпросните лекарствени продукти и не е сключил правнообвързващо споразумение с дистрибутора, с което да се изисква дистрибуторът да обвързва всички доставки и трансфери със сключването на правно обвързващо споразумение, с което на клиента да се налагат следните условия, за неизпълнението на които по възможност са предвидени възпиращи договорни санкции:

i)  да не използва никоя от стоките, които е получил от дистрибутора, с цел прилагане на смъртно наказание;

ii)  да не доставя или прехвърля никоя от тези стоки на трето лице, ако клиентът знае или има сериозни основания да счита, че стоките са предназначени за употреба с цел прилагане на смъртно наказание; и

iii)  да налага същите изисквания на всяко трето лице, на което е възможно клиентът да достави или прехвърли някоя от тези стоки.

е)  износителят не е производител на въпросните лекарствени продукти и не е получил от крайния потребител в държавата на местоназначение подписана декларация за крайната употреба;

ж)  износителят на лекарствени продукти не е сключил правно обвързващо споразумение с дистрибутора или с крайния потребител, съдържащо задължението, за неизпълнението на което по възможност се предвиждат възпиращи договорни санкции, дистрибуторът или, ако споразумението е сключено с крайния потребител, крайният потребител да получи предварително разрешение от износителя за:

i)  трансфера или доставката на каквато и да е част от съответните стоки на правоприлагащ орган в държава или територия, в която смъртното наказание не е отменено;

ii)  трансфера или доставката на каквато и да е част от съответните стоки на физическо или юридическо лице, образувание или орган, които придобиват съответните стоки за такъв правоприлагащ орган или предоставят на такъв правоприлагащ орган услуги, включващи употребата на тези стоки, и

iii)  реекспорта или трансфера на каквато и да е част от съответните стоки за държава или територия, в която смъртното наказание не е отменено; или

з)  износителят на стоките, различни от лекарствени продукти, не е сключил посоченото в буква ж) правно обвързващо споразумение с крайния потребител.

2)  Износителите, които използват настоящото генерално разрешение за износ ЕU GEA [OВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент], уведомяват компетентните органи на държавата членка, в която пребивават или са установени, за първото използване от тях на настоящото генерално разрешение за износ не по-късно от 30 дни след датата на първия износ.

В митническата декларация износителите също така указват, че използват настоящото генерално разрешение за износ EU GEA [OВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] , като отбелязват в поле 44 съответния код от базата данни на ТАРИК.

3)  Държавите членки определят отчетните изисквания, свързани с използването на настоящото генерално разрешение за износ и с всяка допълнителна информация относно изнесени с настоящото генерално разрешение за износ изделия, която може да изиска държавата членка, от която е извършен износът.

Всяка държава членка може да изиска пребиваващите или установените в нея износители да се регистрират преди първото използване на настоящото генерално разрешение за износ. Без да се засяга член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент], регистрацията е автоматична и се потвърждава на износителя от компетентните органи без забавяне и във всеки случай — в срок от 10 работни дни от получаването.

________________

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Списък на териториите на държавите членки, посочени в член 11, параграф 2

ДАНИЯ

—  Гренландия

ФРАНЦИЯ

—  Нова Каледония и зависимите територии

—  Френска Полинезия,

—  Френски южни и арктически територии,

—  Острови Уолис и Футуна,

—  Сен Пиер и Микелон

ГЕРМАНИЯ

—  Бюсинген

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Формуляр на разрешение за износ или внос, посочен в член 21, параграф 1

Техническа спецификация:

Формулярът по-долу е с размери 210 × 297 mm с максимално допустимо отклонение от 5 mm по-малко и 8 mm повече. Размерите на полетата се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока и една шеста от инча във вертикална посока. Размерите на подполетата се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_BG-p0000002.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_BG-p0000003.png

[ОВ: моля въведете номера на ОВ на настоящия регламент на всички места, където се прави позоваване на Регламент 1236/2005: поле от дясната страна на поле 1 и поле 15.]

Обяснителни бележки към формуляра

„Разрешение за износ или внос на стоки, които биха могли да бъдат използвани за изтезания (Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент]“

Този формуляр на разрешение се използва за издаване на разрешение за износ или внос на стоки в съответствие с Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент и попълнете съответната бележка под линия] на Европейския парламент и на Съвета (20). Той не следва да бъде използван за разрешаване на предоставянето на техническа помощ.

Издаващият орган е органът, посочен в член 2, буква з) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент], посочен в приложение I към посочения регламент.

Разрешенията се издават на един лист, като формулярът се отпечатва на двете му страни. Компетентните митнически бюра приспадат изнесените количества от цялото налично количество. За тази цел трябва да има ясно разграничение между отделните стоки, предмет на разрешението.

Когато националните процедури на държавите членки изискват допълнителни копия на формуляра (например за заявлението), този формуляр за разрешение може да бъде включен в набор от формуляри, съдържащ необходимия брой копия в съответствие с националните правила. В полето на поле 3 на всеки образец и в крайното поле отляво следва да бъде ясно указано за каква цел (например заявление, копие за заявителя) са предназначени съответните копия. Само един от образците представлява формулярът за разрешение, установен в приложение VII към Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Поле 1

Заявител:

Посочете името на заявителя и пълния адрес.

Митническият номер на заявителя може също така да бъде посочен (в повечето случаи по избор).

Видът на заявителя следва да бъде посочен (по избор) в съответното поле, като се използват числата 1, 2 или 4, съответстващи на точките в определението в член 2, буква и) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Поле 3

Разрешение №:

Попълнете номерата и поставете отметка в полето за износ или за внос. Вж. член 2, букви г) и д) и член 34 от Регламент (EС) [OВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] за определенията на понятията „износ“ и „внос“.

Поле 4

Дата на изтичане на валидността:

Попълнете деня (две цифри), месеца (две цифри) и годината (четири цифри).

Поле 5

Агент/представител:

Посочете името на надлежно упълномощен представител или (митнически) агент, действащ от името на заявителя, ако заявлението не е представено от заявителя. Вж. също така член 18 от Регламент (ЕС) № 952/2013

Поле 6

Страна, в която се намират стоките:

Посочете както името на съответната страна, така и съответния код на страната от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и Съвета(21). Вж. Регламент (ЕC) № 1106/2012 на Комисията(22)

Поле 7

Страна на направление:

Посочете както името на съответната страна, така и съответния код на страната от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009. Вж. Регламент (ЕC) № 1106/2012.

Поле 10

Описание на стоката:

Разгледайте възможността за включване на данните върху опаковката на въпросните стоки. Обърнете внимание, че стойността на стоките може също така да бъде посочена в поле 10.

Ако в поле 10 няма достатъчно място, продължете на приложен празен лист, като отбележите номера на разрешението. Посочете броя на приложенията в поле 16.

Този формуляр е предназначен за използване за до три вида стоки (вж. приложения II и III към Регламент (ЕС) [OВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент]). Ако е необходимо да се разреши износът или вносът на повече от три вида стоки, издайте две разрешения.

Поле 11

Стока №:

Това поле трябва да бъде попълвано само на обратната страна на формуляра. Уверете се, че номерът на стоката съответства на отпечатания номер в поле 11, което се намира в съседство на описанието на съответната стока от предната страна.

Поле 14

Специфични изисквания и условия:

Ако в поле 14 няма достатъчно място, продължете на приложен празен лист, като отбележите номера на разрешението. Посочете броя на приложенията в поле 16.

Поле 16

Брой приложения:

Посочете броя на приложенията, ако има такива (вж. обясненията към полета 10 и 14).

______________

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Формуляр за разрешение за предоставянето на брокерски услуги, посочени в член 21, параграф 1

Техническа спецификация:

Формулярът по-долу е с размери 210 × 297 mm с максимално допустимо отклонение от 5 mm по-малко и 8 mm повече. Размерите на полетата се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока и една шеста от инча във вертикална посока. Размерите на подполетата се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_BG-p0000004.png

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_BG-p0000005.png

[ОВ: моля въведете номера на ОВ на настоящия регламент на всички места, където се прави позоваване на Регламент 1236/2005: поле от дясната страна на поле 1 и поле от лявата страна на поле 1 (вертикален текст), поле 19, поле от дясната страна на поле „Отчет за използване на разрешените количества“.]

Обяснителни бележки към формуляра

„Разрешение за предоставянето на брокерски услуги във връзка със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание или за изтезания (Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент и попълнете бележката под линия] на Европейския парламент и Съвета(23))“.

Настоящият формуляр за разрешение се използва за издаване на разрешение за брокерски услуги в съответствие с Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Издаващият орган е органът, определен в член 2, буква з) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент]. Това е орган, който е включен в списъка на компетентните органи в приложение I към посочения регламент.

Поле 1

Брокер заявител

Посочете името/фирмата и пълния адрес на брокера заявител. Понятието „брокер“ е определено в член 2, буква л) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Поле 3

Разрешение №

Попълнете номера и поставете отметка съответното поле, като посочите дали разрешението е индивидуално или общо (вж. член 2, букви п) и р) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] за определенията).

Поле 4

Дата на изтичане на валидността

Попълнете деня (две цифри), месеца (две цифри) и годината (четири цифри). Срокът на валидност на индивидуалното разрешение е от три до дванадесет месеца, а срокът на валидност на общото разрешение —от една до три години. При изтичане на срока на валидност може да бъде поискано удължаване, ако е необходимо.

Поле 5

Получател

Освен името/фирмата и адреса, посочете дали получателят в третата държава на местоназначение е краен потребител, дистрибутор съгласно определението в член 2, буква с) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] или лице, което участва по друг начин в сделката.

Ако получателят е дистрибутор, но също така използва част от стоките за специфична крайна употреба, отбележете „дистрибутор“ и „краен потребител“ и посочете крайната употреба в поле 11.

Поле 6

Трета държава, в която се намират стоките

Посочете както името на държавата, така и съответния код на държавата от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета(24). Вж. Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията(25).

Поле 7

Трета държава на местоназначение

Посочете както името на държавата, така и съответния код на държавата от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009. Вж. Регламент (ЕС) № 1106/2012.

Поле 9

Издаваща държава членка

Посочете в съответния ред както името на държавата членка, така и съответния код на държавата от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009. Вж. Регламент (ЕС) № 1106/2012.

Поле 11

Крайна употреба

Опишете точно начина, по който ще бъдат използвани стоките, като посочете и дали крайният потребител е правоприлагащ орган съгласно определението в член 2, буква в) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] (или доставчик на обучение относно употребата на договорените чрез брокерски услуги стоки.

Не се попълва, ако брокерските услуги са предоставени на дистрибутор, освен ако дистрибуторът използва част от стоките за специфична крайна употреба.

Поле 12

Точно местонахождение на стоките в третата държава, от която ще бъдат изнесени

Опишете местонахождението на стоките в третата държава, от която ще бъдат доставени на лицето, образуванието или органа, посочени в поле 2. Местонахождението трябва да бъде адрес в държавата, посочена в поле 6, или подобна информация, описваща местонахождението на стоките. Не се разрешава използването на номер на пощенска кутия или подобен пощенски адрес.

Поле 13

Описание на изделието

Описанието на стоките следва да включва препратка към конкретно изделие от приложение III или IV към Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент]. Преценете възможността за включване на данните върху опаковката на въпросните стоки.

Ако в поле 13 няма достатъчно място, продължете на приложен празен лист, като отбележите номера на разрешението. Посочете броя на приложенията в поле 20.

Поле 14

Изделие №

Това поле трябва да бъде попълвано само на обратната страна на формуляра. Уверете се, че номерът на изделието съответства на отпечатания номер в поле 14, което е до описанието на съответното изделие на лицевата страна на формуляра.

Поле 15

Код по ХС

Кодът по ХС е митнически код, който се определя на стоките в Хармонизираната система. Вместо него може да бъде използван кодът от Комбинираната номенклатура на ЕС, когато този код е известен. Вж. Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1821 на Комисията(26) за актуален текст на Комбинираната номенклатура.

Поле 17

Валута и стойност

Посочете стойността и валутата, като използвате дължимата цена (без преобразуване). Ако тази цена не е известна, следва да бъде посочена прогнозната стойност, предхождана от обозначението „ПС“. Валутата трябва да бъде посочена посредством буквения код (ISO 4217:2015).

Поле 18

Специални изисквания и условия

Поле 18 се отнася до изделия 1, 2 или 3 (посочете по целесъобразност), описани в полета 14, 15 и 16 по-горе. Ако в поле 18 няма достатъчно място, продължете на приложен празен лист, като отбележите номера на разрешението. Посочете броя на приложенията в поле 20.

Поле 20

Брой приложения

Посочете броя на приложенията, ако има такива (вж. обясненията към полета 13 и 18).

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Формуляр за разрешение за предоставянето на техническа помощ, посочена в член 21, параграф 1

Техническа спецификация:

Формулярът по-долу е с размери 210 × 297 mm с максимално допустимо отклонение от 5 mm по-малко и 8 mm повече. Размерите на полетата се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока и една шеста от инча във вертикална посока. Размерите на подполетата се основават на мерна единица, представляваща една десета от инча в хоризонтална посока.

20181129-P8_TA-PROV(2018)0467_BG-p0000006.png

[ОВ: моля въведете номера на ОВ на настоящия регламент на всички места, където се прави позоваване на Регламент 1236/2005: поле от дясната страна на поле 1, поле от лявата страна на поле 1 (вертикален текст), поле 15.]

Обяснителни бележки към формуляра

„Разрешение за предоставянето на техническа помощ във връзка със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание или за изтезания (Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент и попълнете бележката под линия] на Европейския парламент и на Съвета(27))“.

Настоящият формуляр за разрешение се използва за издаване на разрешение за предоставяне на техническа помощ в съответствие с Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент]. Ако техническата помощ съпровожда износ, за който е дадено разрешение със или в съответствие с Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент], настоящият формуляр следва да не бъде използван, освен в следните случаи:

—  техническата помощ е свързана със стоките, изброени в приложение II към Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] (вж. член 3, параграф 2); или

—  техническата помощ във връзка със стоките, изброени в приложение III или IV към Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент], надхвърля това, което е необходимо за монтажа, експлоатацията, поддръжката или поправката на изнесените стоки (вж. член 21, параграф 2, а по отношение на стоките, изброени в приложение IV, част 1 от Генерално разрешение EU GEA [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] на Съюза за износ — в приложение V към Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент] ).

Издаващият орган е органът, определен в член 2, буква з) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент]. Това е орган, който е включен в списъка на компетентните органи в приложение I към посочения регламент.

Разрешенията се издават във вид на формуляр на една страница, при необходимост с приложения.

Поле 1

Доставчик на техническа помощ заявител

Посочете името/фирмата и пълния адрес на заявителя. Понятието „доставчик на техническа помощ“ е определено в член 2, буква м) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Ако техническата помощ съпровожда износ, за който е издадено разрешение, посочете също така митническия номер на заявителя, ако е възможно, както и номера на съответното разрешение за износ в поле 14.

Поле 3

Разрешение №

Попълнете номера и отбележете съответното поле, като посочите члена от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент], на който се основава разрешението.

Поле 4

Дата на изтичане на валидността

Попълнете деня (две цифри), месеца (две цифри) и годината (четири цифри). Срокът на валидност на разрешението е от три до дванадесет месеца. При изтичане на срока на валидност може да бъде поискано удължаване, ако е необходимо.

Поле 5

Дейност на физическото или юридическото лице, образуванието или органа, посочени в поле 2

Посочете основната дейност на лицето, образуванието или органа, на които ще бъде предоставена техническата помощ. Понятието „правоприлагащ орган“ е определено в член 2, буква в) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Ако основната дейност не е в списъка, отбележете „Нито едно от горепосочените“ и опишете основната дейност с общи думи (например търговец на едро, търговец на дребно, болница).

Поле 6

Трета държава или държава членка, на която ще бъде предоставена техническата помощ

Посочете както името на държавата, така и съответния код на държавата от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета(28). Вж. Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията(29).

В поле 6 се посочва държава членка само ако разрешението се основава на член 4 от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Поле 7

Вид разрешение

Посочете дали техническата помощ се предоставя в рамките на определен срок и ако това е така, посочете срока в дни, седмици или месеци, в който доставчикът на техническа помощ трябва да отговори на исканията за консултация, помощ или обучение. Еднократното предоставяне на техническа помощ се отнася до едно конкретно искане за съвет, помощ или специфично обучение (дори ако става въпрос за курс, воден в продължение на няколко дни).

Поле 8

Издаваща държава членка

Посочете в съответния ред както името на държавата членка, така и съответния код на държавата от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009. Вж. Регламент (ЕС) № 1106/2012.

Поле 9

Описание на вида стоки, с които е свързана техническата помощ

Опишете вида стоки, с които е свързана техническата помощ. Описанието следва да включва препратка към конкретно изделие от приложение II, III или IV към Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Поле 10

Описание на техническата помощ, за която е издадено разрешение

Опишете техническата помощ ясно и точно. Посочете датата и номера на споразумението, сключено от доставчика на техническа помощ, или приложете такова споразумение, ако е уместно.

Поле 11

Начин на предоставяне

Поле 11 не трябва да се попълва, ако разрешението се основава на член 4 от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент].

Ако техническата помощ се предоставя от трета държава, различна от третата държава, в която получателят пребивава или е установен, посочете както името на държавата, така и съответния код на държавата от кодовете, установени в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009. Вж. Регламент (ЕС) № 1106/2012.

Поле 12

Описание на обучението относно употребата на стоките, с които е свързана техническата помощ

Посочете дали техническата подкрепа или техническите услуги, обхванати от определението за техническа помощ в член 2, буква е) от Регламент (ЕС) [ОВ: моля въведете серийния номер на настоящия регламент], се съпровождат от обучение за потребителите на съответните стоки. Посочете какъв вид потребители ще получат такова обучение и определете целите и съдържанието на програмата за обучение.

Поле 14

Специфични изисквания и условия

Ако в поле 14 няма достатъчно място, продължете на приложен празен лист, като отбележите номера на разрешението. Посочете броя на приложенията в поле 16.

Поле 16

Брой приложения

Посочете броя на приложенията, ако има такива (вж. обясненията към полета 10 и 14).

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ X

Отмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

 

Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета

(OВ L 200, 30.7.2005 г., стр. 1)

 

Регламент (ЕО) № 1377/2006 на Комисията

(OВ L 255, 19.9.2006 г., стр. 3)

 

Регламент (ЕО) № 1791/2006 на Съвета

(OВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1)

единствено член 1, параграф 1, тринадесета алинея от Регламент (ЕО) № 1236/2005, и точка 13.5 от приложението

Регламент (ЕО) № 675/2008 на Комисията

(OВ L 189, 17.7.2008 г., стр. 14)

 

Регламент (ЕС) № 1226/2010 на Комисията

(OВ L 336, 21.12.2010 г., стр. 13)

 

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2011 на Комисията

(OВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 31)

 

Регламент (ЕС) № 517/2013 на Съвета

(OВ L 158, 10.6.2013 г., стр. 1)

единствено член 1, параграф 1, буква н), четвърто тире и точка 16.4 от приложението

Регламент (ЕС) № 585/2013 на Комисията

(OВ L 169, 21.6.2013 г., p. 46)

 

Регламент (ЕС) № 37/2014 на Европейския парламент и на Съвета

(OВ L 18, 21.1.2014 г., стр. 1)

единствено точка 12 от приложението

Регламент за изпълнение (ЕС) № 775/2014 на Комисията

(OВ L 210, 17.7.2014 г., стр. 1)

Делегиран регламент (ЕС) 2015/1113 на Комисията

(OВ L 182, 10.7.2015 г., стр. 10)

 

Регламент (ЕС) 2016/2134 на Европейския парламент и на Съвета

(OВ L 338, 13.12.2016 г., стр. 1)

 

Делегиран регламент (ЕС) 2018/181 на Комисията

(OВ L 40, 13.2.2018 г., стр. 1)

 

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Таблица hа съответствието

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Настоящият регламент

Член 1

Член 1

Член 2

Член 2

Член 3

Член 3

Член 4

Член 4

Член 4a

Член 5

Член 4б

Член 6

Член 4в

Член 7

Член 4г

Член 8

Член 4д

Член 9

Член 4е

Член 10

Член 5

Член 11

Член 6, параграф 1

Член 12, параграф 1

Член 6, параграф 2, първа алинея

Член 12, параграф 2, първа алинея

Член 6, параграф 2, втора алинея, уводна част

Член 12, параграф 2, втора алинея, уводна част

Член 6, параграф 2, втора алинея, първо тире

Член 12, параграф 2, втора алинея, буква a)

Член 6, параграф 2, втора алинея, второ тире

Член 12, параграф 2, втора алинея, буква б)

Член 6, параграф 2, трета алинея

Член 12, параграф 2, трета алинея

Член 6, параграф 3, уводна част

Член 12, параграф 3, първа алинея

Член 6, параграф 3, точка 3.1

Член 12, параграф 3, втора алинея

Член 6, параграф 3, точка 3.2

Член 12, параграф 3, трета алинея

Член 6a

Член 13

Член 7

Член 14

Член 7a

Член 15

Член 7б

Член 16

Член 7в, параграф 1

Член 17, параграф 1

Член 7в, параграф 2

Член 17, параграф 2

Член 7в, параграф 3, уводна част

Член 17, параграф 3, първа алинея

Член 7в, параграф 3, точка 3.1

Член 17, параграф 3, втора алинея

Член 7в, параграф 3, точка 3.2

Член 17, параграф 3, трета алинея

Член 7в, параграф 3, точка 3.3

Член 17, параграф 3, четвърта алинея

Член 7в, параграф 4

Член 17, параграф 4

Член 7г

Член 18

Член 7д

Член 19

Член 8

Член 20

Член 9

Член 21

Член 10

Член 22

Член 11

Член 23

Член 12

Член 24

Член 12a

Член 25

Член 13, параграфи 1, 2 и 3

Член 26, параграфи 1, 2 и 3

Член 13, параграф 3a

Член 26, параграф 4

Член 13, параграф 4

Член 26, параграф 5

Член 13, параграф 5

Член 26, параграф 6

Член 13a

Член 27

Член 14

Член 28

Член 15a

Член 29

Член 15б

Член 30

Член 15в

Член 31

Член 15г

Член 32

Член 17

Член 33

Член 18

Член 34

-

Член 35

Член 19

Член 36

Приложение I

Приложение I

Приложение II

Приложение II

Приложение III

Приложение III

Приложение IIIa

Приложение IV

Приложение IIIб

Приложение V

Приложение IV

Приложение VI

Приложение V

Приложение VII

Приложение VI

Приложение VIII

Приложение VII

Приложение IX

Приложение X

Приложение XI

_____________

(1) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.
(2) Позиция на Eвропейския парламент от 29 ноември 2018 г.
(3)Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета от 27 юни 2005 г. относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ L 200, 30.7.2005, стр. 1).
(4)Вж. приложение X.
(5)Резолюция 3452 (ХХХ) от 9 декември 1975 г. на Общото събрание на Организацията на обединените нации.
(6)Резолюция 34/169 от 17 декември 1979 г. на Общото събрание на Организацията на обединените нации.
(7)Одобрени с Резолюции 663 С (ХХIV) от 31 юли 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 май 1977 г. на Икономическия и социален съвет на Организацията на обединените нации.
(8)Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване (ОВ L 335, 13.12.2008 г., стр. 99).
(9)Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).
(10)Регламент (ЕС) № 258/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. за изпълнение на член 10 от Протокола на Организацията на обединените нации срещу незаконното производство и трафика с огнестрелни оръжия, техните части и компоненти и боеприпаси, допълващ Конвенцията на Организацията на обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност („Протокол за огнестрелните оръжия“), и за установяване на разрешения за износа и мерки за вноса и транзита на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси (ОВ L 94, 30.3.2012 г., стр. 1).
(11)Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (OВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(13)ОВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(14)Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(15)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(16)Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).
(17)Последната версия бе приета от Съвета на 26 февруари 2018 г. (ОВ C 98, 15.3.2018 г., стр. 1) .
(18)Вж. по-специално Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Общността за разрешаване и контрол на лекарствени продукти за хуманна и ветеринарна употреба и за създаване на Европейска агенция по лекарствата (ОВ L 136, 30.4.2004 г., стр. 1) и Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).
(19)Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и Съвета от […] относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ L […], […], стр. […]).
(20)Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета от […] относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ L ).
(21)Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (OB L 152, 16.6.2009г., стр. 23).
(22)Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (OB L 328, 28.11.2012г., стр. 7).
(23)Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и Съвета […] относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ L ).
(24)Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).
(25)Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).
(26)Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1821 на Комисията от 6 октомври 2016 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 294, 28.10.2016 г., стр. 1).
(27)Регламент (ЕС) […] на Европейския парламент и на Съвета […] относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (ОВ L […], […], стр. […] ).
(28)Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1172/95 на Съвета (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23).
(29)Регламент (ЕС) № 1106/2012 на Комисията от 27 ноември 2012 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни по отношение на актуализиране на номенклатурата на държавите и териториите (ОВ L 328, 28.11.2012 г., стр. 7).


Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
PDF 656kWORD 55k
Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0468A8-0370/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в областите на миграцията и предоставянето на убежище.
(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета, или тяхното разпределяне към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в специфичните области на миграцията и предоставянето на убежище. Следва също така да се гарантира, че такова повторно заделяне или разпределяне се извършва по прозрачен начин.
_____________
__________________
8.  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
8.  Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Освен това следва да е възможно при надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки това финансиране да се използва също за справяне с други предизвикателства в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията.
(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват горепосочените суми, за да продължат да изпълняват премествания, като заделят повторно тези суми за същото действие в националните програми. Като минимум държавите членки следва да заделят повторно 20% от тези суми за действия в националните програми, за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения. За останалата част от тези суми следва да е възможно, когато съществува надлежна обосновка в преразгледаните национални програми на държавите членки, да се финансират специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ в областта на миграцията и убежището в съответствие с Регламента за фонд „Убежище, миграция и интеграция“, по-специално при разработването на аспекти на общата европейска система за убежище, особено събирането на семейството или за подпомагане на законната миграция към държавите членки и насърчаване на ефективната интеграция на граждани на трети държави. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на горепосочените суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията. Държавите членки следва да гарантират, че разпределението на средствата се извършва при пълно зачитане на принципите, определени във Финансовия регламент, по-специално по отношение на ефикасността и прозрачността.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, следва да бъде разширена, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията.
(5)  Целевата група, отговаряща на условията за преместване, както и държавите, от които се извършва преместването, следва да бъдат разширени, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при преместванията. Следва да се дава приоритет на преместването на непридружени ненавършили пълнолетие лица, други уязвими кандидати и членове на семействата на лица, ползващи се с международна закрила.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.
(7)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други специфични действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобряват повторното заделяне или прехвърлянето.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)
(7a)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на средствата за прехвърляне на кандидати за международна закрила и на лица, на които е предоставена международна закрила, по-специално по отношение на прехвърлянето към други действия по националната програма и по отношение на повторно заделяне.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)
(12а)  Ако не се измени Регламент (ЕС) № 516/2014 преди края на 2018 г. съответното финансиране вече няма да бъде на разположение за използване от държавите членки в рамките на националните програми, подпомагани от фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Предвид неотложната необходимост от изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014, е необходимо да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към Договора за Европейския съюз, Договора за функционирането на Европейския съюз и Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия.
Изменение 7
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – заглавие
(-1)  Заглавието се заменя със следното:
Средства за прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила
„Средства за прехвърляне на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила“
Изменение 8
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – параграф 1
(1)  В параграф 1 думите „лице, на което е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидат за международна закрила или лице, на което е предоставена международна закрила“.
заличава се
Изменение 9
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – параграф 1
(1а)  параграф 1 се заменя със следното:
“1. С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 6 000 евро за всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.
“1. С оглед прилагането на принципа на солидарност и на справедливо разпределение на отговорностите и в светлината на развитието на политиката на Съюза в рамките на периода на използване на средства от фонда, в допълнение към отпуснатата им сума, изчислена в съответствие с член 15, параграф 1, буква а), държавите членки получават допълнителна сума в съответствие с член 15, параграф 2, буква б), която се базира на еднократна сума в размер на 10 000 евро за всеки кандидат за международна закрила и всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила.
.
Изменение 10
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – параграф 3
3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми.
3.  Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014, а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или тяхното прехвърляне към други специфични действия, предвидени в глава ІІ и глава ІІІ от настоящия регламент по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми. Финансирането се разпределя по прозрачен и ефикасен начин в съответствие с целите на националната програма.
По отношение на сумите, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, най-малко 20% от сумите, които ще бъдат повторно заделени, се заделят повторно за същото действие по националната програма за преместване на кандидати за международна закрила или за преместване на лица, на които е предоставена международна закрила, или за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения.
Изменение 11
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – параграф 3а
3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.
3а.  За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други специфични действия по националната програма в съответствие с параграф 3, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.
Изменение 12
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – параграф 3 в (нов)
3в.  Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия член, по-специално по отношение на прехвърлянето на суми към други действия по националните програми и по отношение на повторно заделяне.
Изменение 13
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – параграф 4
(4)  В параграф 4 думите „лица, на които е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила“.
заличава се
Изменение 14
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) №1234/2014
Член 18 – параграф 4
(4а)  Параграф 4 се заменя със следното:
4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.
4.  С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от Договора за функционирането на ЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, по-специално като взема предвид актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на кандидати за международна закрила и лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга и за презаселване и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0370/2018).


Присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между ЕС и държавите от Тихоокеанския басейн ***
PDF 523kWORD 50k
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение на Съвета за присъединяване на Самоа към Временното споразумение за партньорство между Европейската общност, от една страна, и държавите от Тихоокеанския басейн, от друга страна (12281/2018 – C8-0434/2018 – 2018/0291(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0469A8-0376/2018

(Одобрение)

Европейски парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (12281/2018),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207 и член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8‑0434/2018),

—  като взе предвид своята резолюция от 4 октомври 2016 г. относно бъдещето на отношенията между АКТБ и ЕС след 2020 г.(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2011 г. относно Временното споразумение за партньорство между ЕО и държавите от Тихоокеанския басейн(2),

—  като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), от една страна, и Европейската общност и нейните държави членки, от друга, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (Споразумението от Котону)(3),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0376/2018),

1.  дава своето одобрение за присъединяването на Самоа към споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Самоа.

(1) OВ C 215, 19.6.2018 г., стр. 2.
(2) OВ C 136E, 11.5.2012 г., стр. 19.
(3) OВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3


Назначаване на председателя на Надзорния съвет на Европейската централна банка
PDF 521kWORD 48k
Решение на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (N8-0120/2018 – C8-0466/2018 – 2018/0905(NLE))
P8_TA-PROV(2018)0470A8-0380/2018

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Европейската централна банка от 7 ноември 2018 г. за назначаването на председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка (C8‑0466/2018),

—  като взе предвид член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври 2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент и Европейската централна банка относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на Европейската централна банка в рамките на единния надзорен механизъм(2),

—  като взе предвид член 122 а от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0380/2018),

А.  като има предвид, че в член 26, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да представи на Парламента своето предложение за назначаването на председател на нейния Надзорен съвет и че председателят трябва да се избира въз основа на открита процедура за подбор сред лица с призната репутация и опит в областта на банковото дело и финансите, които не са членове на Управителния съвет;

Б.  като има предвид, че в член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета се предвижда, че назначаванията в Надзорния съвет в съответствие с този регламент зачитат принципите на балансирано участие на представители на двата пола, опит и квалификации;

В.  като има предвид, че с писмо от 7 ноември 2018 г. Европейската централна банка представи на Парламента предложение за назначаването на Андреа Енриа като председател на Надзорния съвет;

Г.  като има предвид, че след това комисията по икономически и парични въпроси на Парламента направи оценка на квалификацията на предложения кандидат, по-специално с оглед на изискванията, посочени в член 26, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1024/2013 на Съвета; като има предвид, че при извършването на тази оценка комисията получи автобиография на предложения кандидат;

Д.  като има предвид, че на 20 ноември 2018 г. комисията проведе изслушване на предложения кандидат, по време на което кандидатът направи встъпителна декларация, а след това отговори на въпросите, зададени от членовете на комисията;

1.  одобрява предложението на Европейската централна банка за назначаването на Андреа Енриа за председател на Надзорния съвет на Европейската централна банка;

2.  възлага на своя председател да предаде настоящото решение на Европейската централна банка, на Съвета и на правителствата на държавите членки.

(1) OВ L 287, 29.10.2013 г., стр. 63.
(2) ОВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 1.


Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing
PDF 594kWORD 56k
Резолюция
Приложение
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от Гърция — EGF/2018/003 EL/Attica publishing) (COM(2018)0667 – C8-0430/2018 – 2018/2240(BUD))
P8_TA-PROV(2018)0471A8-0377/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0667 – C8‑0430/2018),

—  като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(1) („Регламента за ЕФПГ“),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020(2), и по-специално член 12 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3) („МИС от 2 декември 2013 г.“), и по-специално точка 13 от него,

—  като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 2 декември 2013 г.,

—  като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0377/2018),

A.  като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия или от последиците на световната финансова и икономическа криза, и за да подпомогне тяхната реинтеграция на пазара на труда;

Б.  като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-ефикасен начин;

В.  като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2018/003 EL/Attica publishing за финансово участие от ЕФПГ вследствие на извършени 550 съкращения в икономическия сектор от разделение 58 по NACE Rev. 2 („Издателска дейност“) в региона на ниво 2 по NUTS Атика (EL30) в Гърция;

Г.  като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса по член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, който изисква като условие да са съкратени най-малко 500 работници за референтен период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в същия икономически сектор, определен на равнището на разделението по NACE Rev. 2, и разположени в един регион или в два съседни региона или в повече от два съседни региона, определени на ниво 2 по NUTS, при условие че има над 500 засегнати работници в два от регионите взети заедно в дадена държава членка;

1.  изразява съгласие с Комисията, че условията, установени в член 4, параграф 1, буква б) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на финансово подпомагане в размер на 2 308 500 EUR съгласно посочения регламент, което съставлява 60% от общата сума в размер на 3 847 500 EUR;

2.  отбелязва, че гръцките органи са подали заявлението на 22 май 2018 г., и че след като Гърция предостави допълнителна информация, Комисията приключи оценката на заявлението на 4 октомври 2018 г. и уведоми Парламента за това на същия ден, като е спазила срока от 12 седмици;

3.  отбелязва, че според Гърция съкращенията са свързани със световната финансова и икономическа криза, по-специално с последиците ѝ за гръцката икономика, включително намаляването на реалния БВП на глава от населението, увеличаващата се безработица, намаляващите заплати и спадането на доходите на домакинствата, съчетано с бързото развитие на цифровите технологии и същевременно с намаляването на разходите за реклама от страна на важни рекламодатели, като всички тези фактори променят издателския сектор; отбелязва, че секторът е изправен пред спад както в приходите от реклама, така и в приходите от продажби;

4.  припомня, че съкращенията, предприети в три предприятия, извършващи дейност в гръцкия издателски сектор, се очаква да окажат значително отрицателно въздействие върху местната икономика, и че ефектът от съкращенията е свързан с трудностите при пренасочването на работниците на друга работа, които се дължат на недостига на работни места, липсата на курсове за професионална квалификация, които да отговарят на установените потребности на пазара на труда, и големия брой на търсещите работа лица;

5.  подчертава със загриженост, че на региона Атика се пада голяма част от безработицата и от дългосрочната безработица в Гърция, където безработицата продължава да бъде висока;

6.  припомня, че това е второто заявление от Гърция за финансово участие от ЕФПГ във връзка със съкращения в издателския сектор в Атика, след заявление EGF/2014/018 от 2014 г. и положителното решение по него(4);

7.  отбелязва, че заявлението е във връзка със съкращаването на 550 работници, сред които голям брой жени (41,82%); отбелязва освен това, че 14,73% от съкратените работници са на възраст над 55 години, като 1,6% са на възраст под 30 години; с оглед на този факт признава значението на активните мерки на пазара на труда, съфинансирани от ЕФПГ, за подобряване на шансовете за реинтеграция на пазара на труда на тези уязвими групи;

8.  приветства факта, че планираната програма за обучение отразява поуките от първото заявление EGF-2014-018 GR/Attica, като съгласно текущата оценка са постигнали добри нива на интеграция;

9.  отбелязва, че не са планирани мерки за млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение, въпреки че делът на тези лица остава висок в Гърция;

10.  подчертава, че паричните помощи са обвързани с условие за активно участие на бенефициерите от целевата група и могат да послужат като реален стимул в специфичния икономически контекст на Гърция;

11.  отбелязва, че финансовите помощи и стимули, т.е. стимулите за наемане на работа и паричните помощи за търсене на работа и за обучение, са близко по размер до максимума от 35%, определен в Регламента за ЕФПГ;

12.  отбелязва, че Гърция планира пет вида мерки за съкратените работници, обхванати от заявлението: i) професионално ориентиране и помощ при търсене на работа; ii) обучение, преквалификация и професионално обучение съобразно потребностите на трудовия пазар; iii) помощ за започване на стопанска дейност; iv) парични помощи за търсене на работа и за обучение; v) стимули за наемане на работа;

13.  потвърждава, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е изготвен от представители на Съюза на журналистите от ежедневните издания в Атина (ΕΣΗΕΑ), професионалния съюз на работещите в ежедневни издания в Атина (ΕΠΗΕΑ) и Министерството на труда;

14.  подчертава, че гръцките органи са потвърдили, че за допустимите действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови инструменти на Съюза и че няма да бъде допуснато дублиране във финансирането;

15.  припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се отчетат бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения, като пакетът следва да е съвместим с прехода към ресурсно ефикасна и устойчива икономика;

16.  заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са задължение на предприятията по силата на националното законодателство или колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на дружества или сектори, и приветства потвърждението от страна на Гърция в това отношение;

17.  призовава Комисията да изисква настоятелно от националните органи да предоставят повече информация във връзка с бъдещите предложения, що се отнася до секторите с перспектива за растеж, за които съответно е вероятно да наемат работници, както и да събират подкрепени с доказателства данни за въздействието на финансирането от ЕФПГ, включително върху качеството на работните места и степента на реинтеграция, постигната чрез ЕФПГ;

18.  припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ;

19.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

20.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

21.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2018/003 EL/Attica publishing

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/2006(5), и по-специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(6), и по-специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на тяхната реинтеграция на пазара на труда.

(2)  В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета(7) ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.).

(3)  На 22 май 2018 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора на издателската дейност в региона на Атика. Към него беше предоставена допълнителна информация, както е предвидено в член 8, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент (ЕС) № 1309/2013.

(4)  Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Гърция заявление, следва да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 308 500 EUR.

(5)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средствата от ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

В рамките на общия бюджет на Съюза за финансовата 2018 година от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията се мобилизират средства за предоставяне на сумата от 2 308 500 EUR под формата на бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз. То се прилага от [датата на приемането му](8).

Съставено в … на … г.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) Решение (ЕС) 2015/644 на Европейския парламент и на Съвета от 15 април 2015 г. за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление EGF/2014/018 GR/Attica broadcasting from Greece) (ОВ L 106, 24.4.2015 г., стр. 29-30).
(5) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
(6) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(7) Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(8)* Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.


Временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници ***I
PDF 768kWORD 65k
Изменения, приети от Европейския парламент на 29 ноември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 по отношение на правилата, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници (COM(2017)0571 – C8-0326/2017 – 2017/0245(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0472A8-0356/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)
(-1)  Създаването на пространство, в което е гарантирано свободното движение на хора през вътрешните граници, е едно от главните постижения на Съюза. Нормалното функциониране и укрепването на това пространство, което се основава на доверие и солидарност, следва да бъде обща цел на Съюза и държавите членки, които са изразили съгласие да участват в него. Същевременно е необходимо да се реагира съвместно на ситуации, които засягат сериозно обществения ред или вътрешната сигурност в това пространство или в части от него, чрез предоставяне на възможност за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници при извънредни обстоятелства и като крайна мярка, като същевременно се засилва сътрудничеството между засегнатите държави членки.
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1
(1)  В пространство, където лицата могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да остане изключение. Решението за повторно въвеждане на контрол на вътрешните граници следва да бъде взето само като крайна мярка, за ограничен период от време и до степен, до която граничният контрол е необходим и пропорционален спрямо ясно установени сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност.
(1)  В пространство, където лицата могат да се движат свободно, повторното въвеждане на граничен контрол по вътрешните граници следва да остане изключение. Тъй като временното повторно въвеждане на контрол на вътрешните граници оказва въздействие върху свободното движение на хора, то следва да бъде предприемано само като крайна мярка, за ограничен период от време и до степен, до която граничният контрол е необходим и пропорционален спрямо ясно установени сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност. Всяка подобна мярка следва да бъде преустановена веднага щом основанията за нея престанат да съществуват.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)
(1а)  Миграцията и пресичането на външните граници от голям брой граждани на трети държави не следва само по себе си да се счита за заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  За справяне с установените сериозни заплахи могат да се използват различни мерки, в зависимост от естеството и мащаба на тези заплахи. Държавите членки разполагат също така с полицейски правомощия, както е посочено в член 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)8, които, при спазване на някои условия, могат да се използват в граничните зони. В Препоръката на Комисията относно пропорционалните полицейски проверки и полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство9 се предоставят насоки на държавите членки във връзка с това.
(2)  За справяне с установените сериозни заплахи могат да се използват различни мерки в зависимост от естеството и мащаба на тези заплахи. Макар да е ясно, че полицейските правомощия се различават по своето естество и цел от граничния контрол, държавите членки разполагат с такива полицейски правомощия, както е посочено в член 23 от Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. относно Кодекс на Съюза за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници)8, които, при спазване на някои условия, могат да се използват в граничните зони. В Препоръката на Комисията относно пропорционалните полицейски проверки и полицейското сътрудничество в Шенгенското пространство9 се предоставят насоки на държавите членки във връзка с това.
__________________
__________________
8 OВ L 77, 23.3.2016 г., стp. 1
8 OВ L 77, 23.3.2016 г., стp. 1
9 C(2017) 3349 final, 12.05.2017.
9 C(2017) 3349 final, 12.05.2017.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Преди да прибегнат до повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, държавите членки следва да дадат предимство на алтернативните мерки. По-специално съответната държава членка следва, при необходимост и когато това е обосновано, да обмисли по-ефективно използване или засилване на полицейските проверки на своя територия, включително в граничните райони и по основните транспортни маршрути, въз основа на оценка на риска, като гарантира, че тези полицейски проверки нямат за цел граничен контрол. Съвременните технологии са от решаващо значение за справянето със заплахите за обществения ред или вътрешната сигурност. Държавите членки следва да извършват оценка на това дали може да бъде намерено адекватно решение на дадената ситуация, както от оперативна гледна точка, така и по отношение на обмена на информация между полицията и разузнавателните служби.
Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Опитът обаче показа, че някои сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност могат да продължават да съществуват много след изтичането на посочените срокове, например трансграничните терористични заплахи или случаите на вторични движения на незаконни мигранти в рамките на Съюза, с които беше обосновано повторното въвеждане на граничен контрол. Ето защо е необходимо и обосновано сроковете, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол, да се адаптират към актуалните нужди, като същевременно се гарантира, че с тази мярка не се злоупотребява и тя остава изключение, което да се използва единствено като крайно средство. За тази цел общият срок, приложим съгласно член 25 от Кодекса на шенгенските граници, следва да се удължи на една година.
(4)  Опитът обаче показа, че рядко има нужда от повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници за периоди, по-дълги от два месеца. Само при изключителни обстоятелства някои сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност могат да продължат и след максималния срок от шест месеца, който понастоящем е разрешен за повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници. Ето защо е необходимо сроковете, които се прилагат за временното повторно въвеждане на граничен контрол, да се адаптират, като същевременно се гарантира, че с тази мярка не се злоупотребява и тя остава изключение, което да се използва единствено като крайно средство.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4а)  Всяка дерогация от основния принцип на свободно движение на хора следва да се тълкува стриктно, а понятието за обществен ред предполага наличие на действителна, настояща и достатъчно сериозна заплаха, която засяга някой от основните интереси на обществото.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  С цел да се гарантира, че този контрол на вътрешните граници остава изключение, държавите членки следва да представят оценка на риска по отношение на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаване на срока му. Оценката на риска следва по-специално да включва преценка на срока, в който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, да докаже, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка и да обясни как граничният контрол ще допринесе за справянето с установената заплаха. В случай че вътрешният граничен контрол продължи за срок, който надхвърля шест месеца, в оценката на риска следва да се докаже в ретроспектива ефективността на повторно въведения граничен контрол за справяне с установените заплахи и да се предоставят подробни обяснения за допитването до всяка съседна държава членка, засегната от това удължаване на срока, и нейното участие в определянето на най-малко утежняващите оперативни договорености.
(5)  С цел да се гарантира, че този контрол на вътрешните граници представлява крайна мярка и остава изключение, държавите членки следва да представят оценка на риска по отношение на планираното удължаване на срока на граничния контрол с повече от два месеца. Оценката на риска следва по-специално да включва преценка на периода, през който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, да докаже, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка, по-специално като се обоснове, че алтернативните мерки са се оказали или се считат за недостатъчни, и да обясни как граничният контрол ще допринесе за справянето с установената заплаха. В оценката на риска следва да се докажат в ретроспектива ефективността и ефикасността на повторно въведения граничен контрол за справяне с установените заплахи и да се предоставят подробни обяснения за допитването до всяка съседна държава членка, засегната от това удължаване на срока, и нейното участие в определянето на най-малко утежняващите оперативни договорености. Държавите членки следва да запазят възможността при необходимост да класифицират цялата предоставена информация или част от нея.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)
(5а)   Когато предлаганото повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници е свързано с конкретни планирани прояви, чието естество и продължителност са с извънреден характер, като например спортни прояви, срокът за прилагането му следва да бъде много точно определен, ограничен и свързан с реалната продължителност на проявата.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  Качеството на оценката на риска, представена от държавата членка, ще бъде много важно при оценката на необходимостта и пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаването на неговия срок. Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол следва да участват в тази оценка.
(6)  Качеството на оценката на риска, представена от държавата членка, ще бъде много важно при оценката на необходимостта и пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол или удължаването на неговия срок. Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Европол, Европейската служба за подкрепа в областта на убежището, Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие и Агенцията на Европейския съюз за основните права следва да участват в тази оценка.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  Правомощието на Комисията да издава становище съгласно член 27, параграф 4 от Кодекса на шенгенските граници следва да се измени, за да се отразят новите задължения на държавите членки във връзка с оценката на риска, включително сътрудничеството със засегнатите държави членки. Когато се извършва граничен контрол на вътрешните граници в продължение на над шест месеца, Комисията следва да бъде задължена да издаде становище. Процедурата за консултации, предвидена в член 27, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници, следва също да се измени, за да се отрази ролята на агенциите на ЕС (Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол), и да се съсредоточи върху практическото прилагане на различните аспекти на сътрудничеството между държавите членки, включително координацията, когато е целесъобразно, на различните мерки от двете страни на границата.
(7)  Процедурата за консултации, предвидена в член 27, параграф 5 от Кодекса на шенгенските граници, следва също да се измени, за да се отрази ролята на агенциите на Съюза, и да се съсредоточи върху практическото прилагане на различните аспекти на сътрудничеството между държавите членки.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  За да може преразгледаните правила да са по-добре адаптирани към предизвикателствата, свързани с продължаващи сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, следва да се предвиди специална възможност за удължаване на граничния контрол на вътрешните граници за срок над една година. Такова удължаване следва да съпътства съизмеримите извънредни национални мерки, например извънредно положение, които също са предприети в рамките на територията за справяне със заплахата. Във всеки случай тази възможност не следва да води до допълнително удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници над две години.
(8)  За да може преразгледаните правила да са по-добре адаптирани към предизвикателствата, свързани с продължаващи сериозни заплахи за обществения ред или вътрешната сигурност, следва да се предвиди специална възможност за удължаване на граничния контрол на вътрешните граници за срок над шест месеца при изключителни обстоятелства. Такова удължаване следва да съпътства съизмеримите извънредни национални мерки, например извънредно положение, които също са предприети в рамките на територията за справяне със заплахата. Във всеки случай тази възможност не следва да води до допълнително удължаване на срока на временния граничен контрол на вътрешните граници над една година.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)
(8а)   Необходимостта и пропорционалността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници следва да бъдат съпоставени със заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, предизвикала необходимостта от това повторно въвеждане, като това се прави и за алтернативните мерки, които може да се предприемат на национално равнище или на равнището на Съюза, или и двете, а така също и за последиците от този контрол за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Препратката към член 29 в член 25, параграф 4 следва да се измени, за да се изясни връзката между сроковете, приложими съгласно член 29 и член 25 от Кодекса на шенгенските граници.
заличава се
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Възможността за извършване на временен граничен контрол по вътрешните граници в отговор на конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, която продължава повече от една година, следва да бъде предмет на специфична процедура.
(10)  Възможността за извършване на временен граничен контрол по вътрешните граници в отговор на конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, която продължава повече от шест месеца, следва да бъде предмет на специфична процедура, за която се изисква препоръка от страна на Съвета.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За тази цел Комисията следва да издава становище относно необходимостта и пропорционалността на такова удължаване и, където е целесъобразно, относно сътрудничеството със съседните държави членки.
(11)  За тази цел Комисията следва да издава становище относно необходимостта и пропорционалността на такова удължаване. Европейският парламент следва да бъде информиран незабавно относно предлаганото удължаване. Засегнатите държави членки следва да имат възможност да представят забележки на Комисията, преди тя да представи своето становище.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Съветът, като взема предвид становището на Комисията, може да препоръча такова извънредно допълнително удължаване и, когато е целесъобразно, да определи условията за сътрудничество между съответните държави членки, с цел да се гарантира, че това е изключителна мярка, която е в сила само за толкова дълго, колкото е необходимо и обосновано, и е в съответствие с мерките, предприети на национално ниво в рамките на територията за преодоляване на същата конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Препоръката на Съвета следва да бъде предварително условие за всяко допълнително удължаване над срока от една година и следователно да бъде от същото естество като вече предвиденото в член 29.
(13)  Съветът, като взема предвид становището на Комисията, може да препоръча такова извънредно допълнително удължаване и, когато е целесъобразно, да определи условията за сътрудничество между съответните държави членки, с цел да се гарантира, че това е изключителна мярка, която е в сила само за толкова дълго, колкото е необходимо и обосновано, и е в съответствие с мерките, предприети на национално ниво в рамките на територията за преодоляване на същата конкретна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност. Препоръката на Съвета следва да бъде предварително условие за всяко допълнително удължаване над срока от шест месеца. Препоръката на Съвета следва да бъде незабавно предадена на Европейския парламент.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)
(13а)  Мерките, предприети съгласно специалната процедура при извънредни обстоятелства, когато цялостното функциониране на пространството без граничен контрол на вътрешните граници е изложено на риск, не следва да бъдат удължавани по силата на мерки, взети в рамките на друга процедура за повторно въвеждане или удължаване на граничния контрол по вътрешните граници, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/399, или да се комбинират с такива мерки.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 13 б (ново)
(13б)  Когато счита, че дадена държава членка не е изпълнила задълженията си съгласно Договорите, в качеството си на пазител на Договорите Комисията, който следи за прилагането на правото на Съюза, следва да предприеме подходящи мерки в съответствие с член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз, включително като сезира Съда на Европейския съюз.
Изменение 20
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 1
1.  В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държава членка, тази държава членка може по изключение да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен срок, ненадвишаващ 30 дни, или за предполагаемия период на сериозната заплаха, ако неговата продължителност надхвърля 30 дни, но за не повече от шест месеца. Обхватът и продължителността на временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.
1.  В случай че в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в държава членка, тази държава членка може по изключение като крайна мярка да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен срок. Обхватът и продължителността на временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не излизат извън рамките на строго необходимото в отговор на сериозната заплаха.
Изменение 21
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 2
2.  Граничен контрол на вътрешните граници се въвежда повторно само като крайна мярка и в съответствие с членове 27, 27а, 28 и 29. Критериите, посочени съответно в членове 26 и 30, се вземат предвид във всеки случай, когато се предвижда вземане на решение за повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно съответно член 27, 27а, 28 или 29.
заличава се
Изменения 22 и 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 3
3.  В случай че сериозната заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в съответната държава членка продължава след изтичане на срока, предвиден в параграф 1 от настоящия член, тази държава членка може да удължи прилагането на граничен контрол на вътрешните си граници при спазване на критериите, посочени в член 26, и в съответствие с член 27, на същите основания като посочените в параграф 1 от настоящия член и като се вземат предвид всички нови елементи, за подновяеми срокове, които съответстват на предвижданата продължителност на сериозната заплаха и не надхвърлят шест месеца.
заличава се
Изменение 23
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (EС) 2016/399
Член 25 – параграф 4
Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, включително всяко удължаване, предвидено в параграф 3 от настоящия член, не надхвърля една година.
заличава се
При извънредните случаи, посочени в член 27а, общата продължителност може да бъде допълнително удължена с максимален срок от две години, в съответствие с този член.
При извънредни обстоятелства, съгласно посоченото в член 29, общата продължителност може да бъде удължена с максимален срок от две години, в съответствие с параграф 1 от този член.“.
Изменение 24
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 a (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 26
(1а)  Член 26 се заменя със следното:
Член 26
„Член 26
Критерии за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Критерии за временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници
Когато дадена държава членка взема като крайна мярка решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече от своите вътрешни граници или на участъци от тях или решение за удължаване на това повторно въвеждане в съответствие с член 25 или член 28, параграф 1, тази държава членка прави оценка на степента, в която с тази мярка има вероятност по адекватен начин да бъде отстранена заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, и прави оценка на пропорционалността на мярката спрямо тази заплаха. При извършването на тази оценка държавата членка взема предвид по-специално следното:
Преди дадена държава членка да вземе като крайна мярка решение за временно повторно въвеждане на граничен контрол на една или повече от своите вътрешни граници или на участъци от тях или решение за удължаване на това временно повторно въвеждане, тази държава членка прави оценка на следното:
a)  дали може да се счита, че временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници вероятно ще отстрани в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
б)  дали има вероятност мерки, различни от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, като например засилено трансгранично полицейско сътрудничество или засилени полицейски проверки, да отстранят в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
в)  пропорционалността на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници спрямо заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, като взема предвид по-специално:
a)   вероятните последици от евентуалната заплаха за нейния обществен ред или вътрешна сигурност, включително след терористични инциденти или заплахи, включително от страна на организираната престъпност;
i)   вероятните последици от евентуалната заплаха за нейния обществен ред или вътрешна сигурност, включително след терористични инциденти или заплахи, включително от страна на организираната престъпност; и
б)   вероятните последици от тази мярка за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
ii)   вероятните последици от повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници за свободното движение на хора в пространството без граничен контрол на вътрешните граници.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква а) от първа алинея временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници вероятно няма да отстрани в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, тя не въвежда отново граничен контрол на вътрешните граници.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква б) от първа алинея мерки, различни от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, вероятно ще отстранят в достатъчна степен заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, тя не въвежда отново или не удължава срока на действие на граничния контрол на вътрешните граници и предприема тези мерки.
Когато според оценката на дадена държава членка съгласно буква в) от първа алинея предложеното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници не е пропорционално на заплахата, тя не въвежда отново или не удължава срока на действие на граничния контрол на вътрешните граници.“;
Изменение 25
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – заглавие
-i)  заглавието се заменя със следното:
Процедура за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно член 25
Процедура за временно повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници в случай на предвидена сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност“;
Изменение 26
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф -1 (нов)
-iа) В член 27 преди параграф 1 се вмъква следният нов параграф:
„-1. Когато в пространството без граничен контрол на вътрешните граници съществува сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност в дадена държава членка, тази държава членка може, като крайна мярка и в съответствие с критериите, определени в член 26, да въведе повторно граничен контрол на всички или на отделни участъци от вътрешните си граници за ограничен период от не повече от 30 дни или, ако сериозната заплаха продължи над 30 дни, за предвижданата продължителност на сериозната заплаха, но при всички случаи за не повече от два месеца.“;
Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка -i б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – уводна част
-iб) В параграф 1 уводната част се заменя със следното:
1.  Когато дадена държава членка планира повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници съгласно член 25, тя нотифицира останалите държави членки и Комисията най-късно четири седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от това повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от четири седмици преди планираното повторно въвеждане. За тази цел тя предоставя следната информация:
„1. За целите на параграф -1 съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията най-късно четири седмици преди планираното повторно въвеждане или в по-кратък срок, ако обстоятелствата, породили необходимостта от това повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, станат известни по-малко от четири седмици преди планираното повторно въвеждане. За тази цел тя предоставя следната информация:“;
Изменения 28 и 57
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка i
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква аа
i)  В параграф 1 се добавя нова буква аа), както следва:
заличава се
aа)  оценка на риска, която включва преценка на срока, в който се очаква установената заплаха да продължи, и участъците от вътрешните граници, които са засегнати, доказателства, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка и обяснение как граничният контрол ще допринесе за преодоляването на установената заплаха. Когато вече е бил въведен повторно граничен контрол за повече от шест месеца, оценката на риска включва и обяснение как предишното повторно въвеждане на граничен контрол е допринесло за преодоляване на установената заплаха.
Оценката на риска съдържа също така подробен доклад относно координацията, която е била проведена между съответната държава членка и държавата членка или държавите членки, с които съответната държава членка има общи вътрешни граници, на които е въведен граничен контрол.
По целесъобразност Комисията споделя оценката на риска с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол.
Изменение 29
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка i а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква а б (нова)
i а) В параграф 1 се добавя следната буква аб):
„аб) мерки, различни от предложеното повторно въвеждане, предприети или предвидени от държавата членка за преодоляване на заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност, както и обоснованата с факти причина алтернативните мерки, като например засиленото трансгранично полицейско сътрудничество и засилените полицейски проверки, да бъдат счетени за недостатъчни;“
Изменение 30
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка ii
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – буква д
д)  ако е целесъобразно, мерките, които ще се предприемат от останалите държави членки, както е договорено преди временното повторно въвеждане на граничен контрол на въпросните вътрешни граници.
д)  ако е целесъобразно, мерките, които ще се предприемат от останалите държави членки, както е договорено преди временното повторно въвеждане на граничен контрол на съответните вътрешни граници.“.
Изменение 31
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iii
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 – последното изречение
При необходимост Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната държава членка или държави членки, в това число информация относно сътрудничеството с държавите членки, които са засегнати от планираното удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, както и допълнителна информация, за да се прецени дали това е крайна мярка.
В случай че е необходимо, Комисията може да изиска допълнителна информация от съответната държава членка или държави членки, в това число информация относно сътрудничеството с държавите членки, които са засегнати от планираното повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, както и по-подробна информация, за да се прецени дали това е крайна мярка.
Изменение 32
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii а (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 1 a (нов)
iii а) Вмъква се следният параграф 1a:
„1а. В случай че сериозната заплаха за обществения ред или за вътрешната сигурност в съответната държава членка продължава повече от два месеца, тази държава членка може да удължи прилагането на граничен контрол на вътрешните си граници, като вземе предвид критериите, посочени в член 26, на същите основания като посочените в параграф -1 от настоящия член и като отчита всички нови елементи, за срок, който съответства на предвижданата продължителност на сериозната заплаха и който в никакъв случай не надхвърля шест месеца. Съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията в срока, посочен в параграф 1.“
Изменение 33
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 - параграф 1 б (нов)
iii б) Вмъква се следният параграф 1б:
„1б. За целите на параграф 1а, в допълнение към информацията, посочена в параграф 1, съответната държава членка представя оценка на риска, която:
i)  оценява очакваната продължителност на установената заплаха и кой участък от нейните вътрешни граници е засегнат;
ii)  очертава алтернативните действия или мерки, въведени преди това за справяне с установените заплахи;
iii)  обяснява защо алтернативните действия или мерки, посочени в подточка ii), не са отстранили в достатъчна степен установената заплаха;
iv)  доказва, че удължаването на срока на граничния контрол е крайна мярка; и
v)  обяснява как граничният контрол ще спомогне в по-голяма степен за справяне с установената заплаха.
Оценката на риска, посочена в алинея първа, съдържа също така подробен доклад относно сътрудничеството, осъществено между съответната държава членка и държавата членка или държавите членки, пряко засегната/и от повторното въвеждане на граничен контрол, включително държавите членки, с които съответната държава членка има общи вътрешни граници, на които се осъществява граничен контрол.
Комисията споделя оценката на риска с Агенцията и Европол и може при необходимост да изиска техните становища по нея.
На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 37 за допълване на настоящия регламент чрез приемане на методология за оценка на риска;
Изменение 34
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii в (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 2
iii в) Параграф 2 се заменя със следното:
2.  Посочената в параграф 1 информация се предоставя на Европейския парламент и Съвета едновременно с нотификацията ѝ на останалите държави членки и на Комисията съгласно същия параграф.
2.  Посочената в параграфи 1 и 1а информация се предоставя на Европейския парламент и Съвета едновременно с нотификацията ѝ на останалите държави членки и на Комисията съгласно тези параграфи.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – подточка iii г (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 3
iii г) Параграф 3 се заменя със следното:
3.  Държавите членки, извършващи нотификация по параграф 1, могат, при необходимост и в съответствие с националното си право, да решат да класифицират части от тази информация. Това класифициране не препятства предоставянето на информация от Комисията на Европейския парламент. Предаването и обработката на информацията и документите, предоставени на Европейския парламент съгласно настоящия член, се извършват при спазване на приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.
„3. Нотифициращите държави членки могат да класифицират, при необходимост и в съответствие с националното си право, цялата информация, посочена в параграфи 1 и 1а или части от нея. Това класифициране не възпрепятства достъпа до информация, чрез подходящи и сигурни канали за полицейско сътрудничество, за останалите държави членки, засегнати от временното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници, и не възпрепятства предоставянето на информация от Комисията на Европейския парламент. Предаването и обработката на информацията и документите, предоставени на Европейския парламент съгласно настоящия член, се извършват при спазване на приложимите за Европейския парламент и Комисията правила относно изпращането и обработването на класифицирана информация.“;
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 1
След нотификацията от държава членка съгласно параграф 1 и с оглед на консултациите, предвидени в параграф 5, Комисията или която и да е друга държава членка може да приеме становище, без да се засяга член 72 от ДФЕС.
След нотификацията от държава членка съгласно параграфи 1 и 1а и с оглед на консултациите, предвидени в параграф 5, Комисията или която и да е друга държава членка може да приеме становище, без да се засяга член 72 от ДФЕС.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 2
Когато Комисията има опасения по отношение на необходимостта или пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници или ако прецени, че е подходящо да се проведе консултация по някои аспекти на нотификацията, тя издава становище в този смисъл.
Ако въз основа на съдържащата се в нотификацията информация или на друга получена от нея допълнителна информация Комисията има опасения по отношение на необходимостта или пропорционалността на планираното повторно въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници или ако прецени, че е подходящо да се проведе консултация по определен аспект на нотификацията, тя незабавно издава становище в този смисъл.
Изменение 38
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка iv
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 4 – алинея 3
Когато вече повторно е въведен граничен контрол на вътрешните граници за период от шест месеца Комисията издава становище“.
заличава се
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1 - точка 2 – подточка v
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 – параграф 5
Информацията, посочена в параграф 1, както и всяко становище на Комисията или на държава членка по параграф 4 са предмет на консултации, водени от Комисията. Когато е целесъобразно, консултациите включват съвместни заседания между държавата членка, която планира да въведе повторно граничен контрол на вътрешните граници, останалите държави членки, особено пряко засегнатите от тези мерки, и съответните агенции. Разглеждат се пропорционалността на предвидените мерки, установената заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, както и начините да се гарантира прилагането на взаимно сътрудничество между държавите членки. Държавата членка, която планира повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници отчита в максимална степен резултатите от тези консултации при извършването на граничния контрол.“.
Информацията, посочена в параграфи 1 и 1а, както и всяко становище на Комисията или на държава членка по параграф 4 са предмет на консултации. Консултациите включват:
i)  съвместни заседания, между държавата членка, която планира да въведе повторно граничен контрол на вътрешните граници, останалите държави членки, особено пряко засегнатите от тези мерки, и Комисията, които се провеждат с оглед на организирането по целесъобразност на взаимно сътрудничество между държавите членки и разглеждането на пропорционалността на мерките спрямо събитията, водещи до повторното въвеждане на граничен контрол, включително всички възможни алтернативни мерки, и заплахата за обществения ред или вътрешната сигурност;
ii)  когато е целесъобразно, внезапни посещения на място от страна на Комисията на съответните вътрешни граници, при необходимост с подкрепата на експерти от държавите членки и от Агенцията, Европол или от друг/а съответен(-на) орган, служба или агенция на Съюза за оценка на ефективността на граничния контрол по съответните вътрешни граници и в съответствие с настоящия регламент; докладите от тези внезапни посещения на място се изпращат на Европейския парламент.
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27 а – заглавие
Специална процедура в случаите, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност продължава повече от една година.
Специална процедура в случаите, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност продължава повече от шест месеца.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 1
1.  В изключителни случаи, когато държавата членка продължава да е изправена пред същата сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност и след срока, посочен в член 25, параграф 4, първо изречение, и когато са предприети съизмерими извънредни национални мерки на територията с цел справяне с тази заплаха, срокът на граничния контрол, който е бил временно повторно въведен в отговор на тази заплаха, може да бъде допълнително удължен в съответствие с настоящия член.
1.  При изключителни обстоятелства, когато държавата членка продължава да е изправена пред същата сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност и след срока, посочен в член 27, параграф  и когато са предприети съизмерими извънредни национални мерки на територията с цел справяне с тази заплаха, срокът на граничния контрол, който е бил временно повторно въведен в отговор на тази заплаха, може да бъде допълнително удължен в съответствие с настоящия член.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 2
2.  Най-късно шест седмици преди изтичането на срока, посочен в член 25, параграф 4, първо изречение съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията, че желае допълнително да удължи срока на граничния контрол в съответствие със специалната процедура, предвидена в настоящия член. Нотификацията включва информацията, която се изисква съгласно член 27, параграф 1, букви а) – д). Прилага се член 27, параграфи 2 и 3.
2.  Най-късно три седмици преди изтичането на срока, посочен в член 27, параграф съответната държава членка нотифицира останалите държави членки и Комисията, че желае допълнително да удължи срока на граничния контрол в съответствие със специалната процедура, предвидена в настоящия член. Тази нотификация включва цялата информация, която се изисква съгласно член 27, параграфи 1 и 1б. Прилага се член 27, параграфи 2 и 3.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 3
3.  Комисията издава становище.
3.  Комисията издава становище относно това дали предложеното удължаване отговаря на изискванията, установени в параграфи 1 и 2, и относно необходимостта и пропорционалността на предлаганото удължаване. Засегнатите държави членки могат да представят забележки на Комисията, преди тя да представи своето становище.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (EС) 2016/399
Член 27a – параграф 4
4.  Съветът, като взема надлежно предвид становището на Комисията, може да препоръча на държавата членка да вземе решение допълнително да удължи извършването на граничен контрол на вътрешните граници за срок от не повече от шест месеца. Този срок може да бъде удължен не повече от три пъти с допълнителен срок от не повече от шест месеца. В препоръката си Съветът посочва най-малкото информацията по член 27, параграф 1, букви а) – д). Когато е целесъобразно, той определя условията за сътрудничество между съответните държави членки.
4.  След като е взел предвид становището на Комисията, Съветът може, като крайна мярка, да препоръча съответната държава членка допълнително да удължи извършването на граничен контрол на своите вътрешни граници за срок от не повече от шест месеца. В препоръката си Съветът посочва информацията по член 27, параграфи 1 и 1а, и установява условията за сътрудничество между съответните държави членки.
Изменения 45 и 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 a (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 28 – параграф 4
(3а)  В член 28 параграф 4 се заменя със следното:
4.  Без да се засяга член 25, параграф 4, общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 от настоящия член и всяко удължаване съгласно параграф 3 от настоящия член не надхвърля два месеца.
„4. Общата продължителност на повторното въвеждане на граничен контрол на вътрешните граници въз основа на първоначалния срок съгласно параграф 1 от настоящия член и всяко удължаване съгласно параграф 3 от настоящия член не надхвърля два месеца.“;
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 б (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 28 а (нов)
(3б)  Вмъква се нов член 28a:
„Член 28a
Изчисляване на периода на повторно въвеждане на граничен контрол или на удължаване поради предвидена заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност, когато сериозната заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност надхвърля шест месеца, или в случаи, които изискват незабавни действия
Всяко повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници, извършено преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], се взема предвид за целите на изчисляване на сроковете, посочени в членове 27, 27а и 28.“;
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 в (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)
(3в)  В член 29, параграф 1 се добавя следната алинея:
„Критериите, посочени в член 30, се вземат предвид при всеки случай, когато се разглежда решение за временно повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол на вътрешните граници съгласно настоящия член.“
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 г (нова)
Регламент (EС) 2016/399
Член 29 – параграф 5
(3г)  В член 29 параграф 5 се заменя със следното:
5.  Настоящият член не засяга мерките, които могат да се приемат от държавите членки в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност съгласно членове 25, 27 и 28.
5. Настоящият член не засяга мерките, които могат да се приемат от държавите членки в случай на сериозна заплаха за обществения ред или вътрешната сигурност съгласно членове 27, 27а и 28. Общият срок, за който граничният контрол на вътрешните граници се въвежда повторно или се продължава съгласно настоящия член, не може да бъде удължен по силата на мерки, взети съгласно членове 27, 27а или 28, или да се комбинира с такива мерки.“.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 1 а (нов)
Член 1a
Настоящият регламент се прилага за нотификации, направени от държавите членки съгласно член 27 от Кодекса на шенгенските граници, считано от... [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Всеки период на текуща нотификация за повторно въвеждане или удължаване на срока на граничния контрол по вътрешните граници, изтекъл преди... [датата на влизане в сила на настоящия регламент], се взема предвид за целите на изчисляване на срока, посочен в член 28, параграф 4.“;

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0356/2018).


Общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги ***I
PDF 705kWORD 47k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (COM(2016)0818 – C8-0531/2016 – 2016/0411(COD))
P8_TA-PROV(2018)0473A8-0150/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0818),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 100, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0531/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 5 юли 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 23 октомври 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм (A8-0150/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 29 ноември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1008/2008 относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността

P8_TC1-COD(2016)0411


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  В Регламент (ЕО) № 1008/2008 се съдържат разпоредби, даващи възможност за споразумения за лизинг на въздухоплавателни средства, регистрирани в трети държави, по-специално споразумения за мокър лизинг.

(2)  Тези споразумения са допустими при изключителни обстоятелства — например в случай на липса на подходящо въздухоплавателно средство на пазара на Съюза. Те следва да бъдат строго ограничени по време и следва да отговарят на стандарти за безопасност, съответстващи на правилата за безопасност, предвидени в правото на Съюза и националното право.

(3)  На 25 април 2007 г. беше подписано Споразумение за въздушен транспорт между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Съединените американски щати, от друга страна(4) (СВТ), изменено впоследствие с протокол от 24 юни 2010 г. СВТ отразява обвързването на страните с общата цел да продължат да премахват пречките за навлизането на пазара с оглед максимално увеличаване на ползите за потребителите, авиокомпаниите, работната сила и общностите на двата бряга на Атлантическия океан.

(4)  В СВТ се предвижда отворен режим за мокър лизинг между страните. Съответните разпоредби, които са включени в член 10 от СВТ, допускат споразумения за мокър лизинг за международен въздушен транспорт, при условие че всички страни на такива споразумения имат съответните правомощия и отговарят на условията, предписани в обичайно прилаганите от страните на СВТ закони и подзаконови актове.

(5)  Относимите промени и проведените досега дискусии на съвместния комитет, създаден съгласно СВТ, показаха, че страните на СВТ биха спечелили от специално споразумение за мокър лизинг, което да уточни съответните разпоредби на СВТ.

(6)  Тъй като такова споразумение за мокър лизинг би довело до облекчаване на съществуващите ограничения по време, то би имало известни последици за Регламент (ЕО) № 1008/2008, където се предвиждат ограничения по време в случаи на ползване от въздушни превозвачи от Съюза на мокър лизинг от въздушни превозвачи от трети държави.

(7)  Следователно е необходимо Регламент (ЕО) № 1008/2008 да бъде изменен, за да се допусне облекчаване на ограниченията по времеза договарянето на мокър лизинг вмеждународни споразумения, сключвани от Съюза с трети държави.

(8)  Като се има предвид, че в момента Комисията извършва преглед на Регламент (ЕО) № 1008/2008, включително на неговите разпоредби за мокрия лизинг и тяхното възможно въздействие върху служителите и потребителите и че прегледът на Комисиятаби могъл да доведе до цялостно преразглеждане на Регламент (ЕО) № 1008/2008, настоящият регламент е ограничен до привеждането на Регламент (ЕО) № 1008/2008 в съответствие със съответните международни задължения. Международното споразумение за мокър лизинг следва да включва реципрочни права и задължения и за двете страни и следва да се основава на действащо споразумение за въздушен транспорт.

(9)  Поради това Регламент (ЕО) № 1008/2008 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 13, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1008/2008 въвеждащото изречение се заменя със следното:"

„е изпълнено едно от следните условия, освен ако е предвидено друго в международно споразумение за мокър лизинг, подписано от Съюза, основаващо се на споразумение за въздушен транспорт, по което Съюзът е страна и което е подписано преди 1 януари 2008 г.:“

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 345, 13.10.2017 г., стp. 126.
(2)OВ C 345, 13.10.2017 г., стр. 126.
(3) Позиция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г.
(4) ОВ L 134, 25.5.2007 г., стр. 4.


Издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат
PDF 599kWORD 52k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01 – 2018/2929(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0474B8-0548/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение за изпълнение на Комисията за издаване на разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.) (D058762/01),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията („Регламент REACH“)(1), и по-специално член 64, параграф 8 от него,

—  като взе предвид становищата на Комитета за оценка на риска (КОР) и на Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)(2), съгласно член 64, параграф 5, трета алинея от Регламент REACH,

—  като взе предвид членове 11 и 13 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията(3),

—  като взе предвид предложението за резолюция на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните,

—  като взе предвид член 106, параграфи 2 и 3 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че натриевияг дихромат е включен в приложение XIV на Регламента REACH поради три съществени свойства: канцерогенност, мутагенност и токсичност за репродукцията (категория 1В); като има предвид, че натриевият дихромат беше добавен към списъка с кандидат-вещества по REACH през 2008 г.(4) поради класифицирането му като канцерогенен, мутагенен и токсичен за репродукцията (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(5);

Б.  като има предвид, че молекулното образувание, което задвижва канцерогенността на натриевия дихромат, е хромът (VI), съдържащ йон, който се отделя, когато натриевият дихромат се разтвори и отдели; като има предвид, че хромът (VI) причинява белодробни тумори при хората и животните по инхалационен път и тумори на стомашно-чревния тракт при животни по орален път;

В.  като има предвид, че още през 1997 г. в рамките на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета(6), натриевият дихромат беше определен като приоритетно вещество за оценка в съответствие с Регламент (ЕО) № 143/97 на Комисията(7); като има предвид, че през 2008 г. Комисията издаде препоръка за намаляване на риска от експозиция на натриев дихромат(8);

Г.  като има предвид, че Ilario Ormezzano Sai S.R.L (заявителят) е подал заявление за разрешение за използване на натриев дихромат при боядисването на вълна; като има предвид, че заявлението е описано в становищата на КОР и на КСИА като заявление „нагоре по веригата“; като има предвид, че заявителят е доставчик на натриев дихромат за 11 потребители надолу по веригата, които или произвеждат багрилата, или самите те правят боядисване;

Д.  като има предвид, че целта на Регламента REACH е да се гарантира високо равнище на защита на здравето на човека и околната среда, включително насърчаването на алтернативни методи за оценка на опасностите, създавани от вещества, и на свободното движение на вещества на вътрешния пазар, като същевременно се повишават конкурентоспособността и иновациите. като има предвид, че основната цел на Регламента REACH е първата от тези три цели, с оглед на съображение 16 от преамбюла на Регламента, така както се тълкува от Съда на ЕС(9);

Е.  като има предвид, че Регламентът REACH не предвижда специален разрешителен режим за така наречените „заявления „нагоре по веригата“; като има предвид, че всеки подал заявление за разрешение, независимо от ролята или нивото си във веригата на доставка, трябва да предостави информацията, посочена в член 62 от Регламента REACH;

Ж.  като има предвид, че КОР потвърди, че не е възможно да се определи получена недействаща доза/концентрация за канцерогенните свойства на натриевия дихромат, и следователно натриевият дихромат се счита за вещество, за което е невъзможно да се определи праг за целите на член 60, параграф 3, буква а) от Регламента REACH; като има предвид, че това означава, че теоретично „безопасно ниво на експозиция“ на това вещество не може да бъде определено и използвано като база за сравнение, за да се прецени дали рискът от използването му е адекватно контролиран;

З.  като има предвид, че съображение 70 от Регламента REACH гласи че „за всяко вещество, за което е невъзможно да се определи безопасно ниво на експозиция, винаги трябва да бъдат предприемани мерки за намаляване на експозицията и емисиите, доколкото е възможно технически и практически, с цел минимизирането на вероятността от възникване на неблагоприятни последствия“;

И.  като има предвид, че КОР стигна до заключението, че експлоатационните условия и мерките за управление на риска, описани в заявлението, не са подходящи и ефективни за ограничаване на риска(10);

Й.  като има предвид, че член 55 от Регламента REACH предвижда, че замяната на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, с по-безопасни алтернативни вещества или технологии е основна цел на главата за разрешаване;

К.  като има предвид, че член 64, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че мандатът на КСИА е да оценява доколко са „налични, подходящи и технически приложими алтернативите, свързани с употребата(-ите) на веществото, както е описано в заявлението […], и всяка информация, предоставена от трети страни съгласно параграф 2 от настоящия член“;

Л.  като има предвид, че член 62, параграф 4, буква д) от Регламента REACH изисква от заявителя да предостави „анализ на алтернативите, разглеждащ техните рискове и техническата и икономическата възможност за заместване“;

М.  като има предвид, че член 60, параграф 4 от Регламента REACH предвижда, че разрешение за употребата на вещество, рисковете от които не се контролират в достатъчна степен, може да се предостави само ако няма подходящи алтернативни вещества или технологии;

Н.  като има предвид, че КСИА е забелязал много недостатъци в заявлението за разрешение по отношение на анализа на алтернативите; като има предвид, че според КСИА заявителят не е разгледал ключови въпроси и по този начин е „възпрепятства[л] оценката на комитета на техническата осъществимост“, и някои аспекти, които са също толкова важни, колкото икономическата осъществимост на алтернативите, са само „накратко обсъдени“ от заявителя(11);

О.  като има предвид, че основният аргумент, използван от заявителя в заключение, че не съществуват подходящи алтернативи, е аргументът, че клиентите (т.е. производителите/търговците на дрехи) не биха приели качеството на оцветяването на текстилните продукти при боядисването им с алтернатива;

П.  като има предвид обаче, че предполагаемите изисквания на клиентите не са подкрепени с никакви доказателства и не е ясно дали позоваването на „предпочитанията на потребителите“ е направено при пълно познаване на рисковете от натриевия дихромат(12);

Р.  като има предвид освен това, че въпреки допълнителни допитвания до заявителя, КСИА отбелязва, че „това, дали един алтернативен продукт в крайна сметка ще бъде приет от клиентите на техните потребители надолу по веригата все още е до известна степен субективно и несигурно“(13), и КСИА отбелязва в своето заключение: „След получаването на необходимите разяснения, представени от заявителя, комитетът все още намира редица неясноти в анализа“;

С.  като има предвид, че въпреки тези пропуски и неясноти в заявлението, КСИА все пак стига до заключението, че не са налични подходящи алтернативи, като просто прави общо заявление, че тези неясноти „са присъщи на този вид употреба (дискусиите за качеството на продуктите могат да бъдат повлияни от субективността на модните тенденции и на потребителските естетически вкусове)“(14);

Т.  като има предвид, че в този контекст становището на КСИА показва, че заявителят не е предоставил всеобхватен анализ на наличните на пазара алтернативи за заместване на употребата на натриев дихромат за употребите, за които е подадено заявление, но не стига до подходящи заключения;

У.  като има предвид, че подобен резултат не може да се съвмести с факта, че от много години съществуват алтернативи(15), че водещите модни марки дават своя принос към програмата на Пътната карта за нулеви стойности (ZDHC Roadmap to Zero), която не позволява използването на хром (VI) в производството на текстил(16), и че отделните текстилни дружества имат изрични политики, които не позволяват използването на хром (VI) (напр. H&M)(17), включително дружества на луксозни модни пазари (Armani(18) и Lanficio Ermenegildo Zegna(19));

Ф.  като има предвид, че Gruppo Colle и Ormezzano са били единствените кандидати за разрешение съгласно Регламента REACH за хромови багрила;

Х.  като има предвид, че Регламентът REACH задължава заявителя да докаже, че условията за предоставяне на разрешение са изпълнени; като има предвид, че КСИА е длъжен да предоставя „научни становища, основани на принципите на високи постижения, на прозрачност и на независимост“, което е „важна процедурна гаранция за осигуряване на научната обективност на мерките и за недопускане на вземането на произволни мерки“(20);

Ц.  като има предвид, че не е ясно защо, въпреки установените пропуски или неясноти по отношение на анализа на алтернативите, КСИА стига до заключение, че е налице достатъчно информация, за да се направи заключение относно пригодността на алтернативите; като има предвид, че също така не е ясно защо твърденията за субективни предпочитания не са били отхвърлени, въпреки липсата на подробни обективни и проверими доказателства, и защо тези твърдения не са били оценени спрямо най-добрата пазарна практика;

Ч.  като има предвид, че не е приемливо да се толерират потенциално многобройни случаи на безплодие, рак и мутагенни ефекти, въпреки наличието на алтернативи на натриев хромат, въз основа на предположението, че производителите на дрехи няма да приемат алтернативи поради субективния си „вкус“;

Ш.  като има предвид, че такова тълкуване на понятието „алтернативи“ и равнището на доказване, изисквано от заявителя, не са в съответствие с целта за замяна на веществата, пораждащи сериозно безпокойство, с алтернативи, нито с основната цел на Регламента REACH за гарантиране на високо равнище на защита на човешкото здраве и околната среда;

Щ.  като има предвид, че Комисията е запозната с наличието на подходящи алтернативи, по-специално благодарение на информацията, предоставена по време на обществената консултация и триалога(21), организирани от Европейската агенция по химикали в контекста на делото „Gruppo Colle“(22);

АА.  като има предвид, че не е уместно Комисията да пренебрегва критична информация, която показва наличието на подходящи алтернативи от този паралелен случай;

АБ.  като има предвид, че член 61, параграф 2, буква б) от Регламента REACH дава право на Комисията да преразглежда разрешението по всяко време, ако „е налице нова информация за възможни заместители“;

АВ.  като има предвид, че предоставянето на разрешение за употребата на вещество без праг за употреба за заявления, за които са явно известни налични алтернативи, не е в съответствие с условията, определени в разпоредбите на Регламента REACH, и неоснователно би възнаградило изоставащи и би създало опасен прецедент за бъдещите решения за разрешаване съгласно Регламента REACH;

1.  счита, че проектът на решение за изпълнение на Комисията превишава изпълнителните правомощия, предвидени в Регламент (ЕО) № 1907/2006, като не зачита условията, установени в този регламент, за предоставянето на разрешение;

2.  призовава Комисията да оттегли своя проект на решение за изпълнение и да представи нов проект за отхвърляне на заявлението за разрешение за някои видове употреба на натриев дихромат (Ilario Ormezzano Sai S.R.L.);

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки.

(1) ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.
(2) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3);Становище относно „Преопаковане на натриев дихромат преди доставка като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234‑190‑3);
(3) ОВ L 55, 1.1.2014 г., стр. 13.
(4) Европейска агенция по химикалите Решение на изпълнителния директор от 28 октомври 2008 г. относно включването на вещества, пораждащи сериозно безпокойство, в списъка на кандидат-веществата.
(5) Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1)
(6) Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета от 23 март 1993 г. относно оценка и контрол на рисковете от съществуващите вещества (ОВ L 84, 5.4.1993 г., стр. 1).
(7) Регламент (ЕО) № 143/97 на Комисията от 27 януари 1997 г. за третия списък на приоритетни вещества съгласно Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета (ОВ L 25, 28.1.1997 г., стр. 13).
(8) Препоръка на Комисията от 30 май 2008 г. относно мерки за намаляване на риска от веществата натриев хромат, натриев дихромат и 2,2 ′, 6,6 ′-тетрабромо-4,4 ′-изопропилидендифенол (тетрабромобисфенол А) (ОВ L 158, 18.6.2008 г., стр. 62).
(9) Дело C-558/07, S.P.C.M. SA and Others v Secretary of State for the Environment, Food and Rural Affairs, ECLI:EU:C:2009:430, точка 45.
(10) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 19, Въпрос 6.
(11) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 24—25.
(12) Анализ от страна на заявителя на налични алтернативи може да се намери на адрес: https://echa.europa.eu/documents/10162/88b2f393-17cf-465e-95eb-ba07282ba400
(13) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 24.
(14) Становище относно „Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна и/или прежда с тъмни цветове в промишлен контекст” (ЕО № 234-190-3), стр. 26.
(15) Вж. https://marketplace.chemsec.org/Alternative/LANASOL-CE-pioneering-replacement-of-chrome-dyes-since-20-years-44
(16) Вж. https://www.roadmaptozero.com/mrsl_online/
(17) Вж.Ограничения на химикалите, прилагани от H&M Group, 2018 г. — Списък на веществата с ограничена употреба в производството (MRSL).
(18) Вж.Списък на веществата с ограничена употреба на Armani, версия 9 — валидна от сезон SS 18.
(19) Вж. презентацията на Хънтсман, озаглавена „Превръщането на рисковете във възможности — как да се боядисва вълна устойчиво“‘ (стр. 18).
(20) Решение на Първоинстанционния съд (трети състав) от 11 септември 2002 г., Pfizer Animal Health SA v Council of the European Union, Дело T-13/99, ECLI:EU:T:2002:209.
(21) Както е обяснено в становището на КОР и КСИА по случая Gruppo Colle: Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна (EC No 234-190-3) (стр. 21, с посочване на две алтернативи: Lanasol и Realan).
(22) ECHA — Приети становища и предишни консултации относно заявленията за разрешение — Gruppo Colle.S.r.l. - Употреба на натриев дихромат като стипцовано багрило при боядисването на вълна (EC No 234-190-3).


Скандалът Cum Ex: финансови престъпления и пропуски в действащата правната рамка
PDF 561kWORD 59k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка (2018/2900(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0475RC-B8-0551/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид разкритията от 18 октомври 2018 г. относно сделките Cum-Ex на консорциум от разследващи журналисти, ръководен от германското сдружение с нестопанска цел CORRECTIV,

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/77/ЕО на Комисията(1) (Регламент за ЕОЦКП),

—  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган), за изменение на Решение № 716/2009/ЕО и за отмяна на Решение 2009/78/ЕО на Комисията(2) (Регламент за ЕБО),

—  като взе предвид Директива 2014/107/ЕС на Съвета от 9 декември 2014 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане (Втора директива за административното сътрудничество)(3),

—  като взе предвид Директива (ЕС) 2018/822 на Съвета от 25 май 2018 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености (Шеста директива за административното сътрудничество)(4),

—  като взе предвид работата на четвъртата анкетна комисия на германския Бундестаг относно скандала, която приключи с доклад(5) през юни 2017 г.,

—  като взе предвид своите резолюции от 25 ноември 2015 г.(6) и от 6 юли 2016 г.(7) относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие,

—  като взе предвид своята резолюция от 16 декември 2015 г., съдържаща препоръки към Комисията относно осигуряването на прозрачност, координация и конвергенция в корпоративните данъчни политики в Съюза(8),

—  като взе предвид своята препоръка от 13 декември 2017 г. до Съвета и Комисията след разследването във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами(9),

—  като взе предвид своето решение от 1 март 2018 г. относно създаването на специална комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (TAX3) и определянето на нейните правомощия, нейния числен състав и срок на действие(10),

—  като взе предвид своето разискване в пленарна зала на 23 октомври 2018 г. относно скандала със сделките Cum-Ex,

—  като взе предвид съвместното заседание на своята комисия по икономически и парични въпроси и на своята специална комисия TAX3, проведено на 26 ноември 2018 г.,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

A.  като има предвид, че Cum-Ex и Cum-Cum — или схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти – се отнасят до практиката на търгуване с акции по такъв начин, че да се прикрие самоличността на действителния собственик и да се даде възможност на двете или на повече участващи страни да поискат възстановяване на данъка при източника върху капиталовата печалба, който е бил платен само веднъж;

Б.  като има предвид, че скандалът със сделките Cum-Ex стана обществено достояние чрез съвместно разследване между 19 европейски новинарски медии с участието на 12 страни и 38 репортери;

В.  като има предвид, че според сведенията 11 държави членки са загубили данъчни приходи в размер на 55,2 милиарда евро вследствие на Cum-Ex и Cum-Cum схемите;

Г.  като има предвид, че въпреки това е трудно да се изчисли максималният размер на нанесените щети, като се има предвид, че много от дейностите са започнали в края на 90-те години на миналия век и погасителната им давност отдавна е изтекла;

Д.  като има предвид, че разследването на консорциума от европейски журналисти установи, че Германия, Дания, Испания, Италия и Франция са предполагаемите основни целеви пазари за търговските практики Cum-Ex, следвани от Норвегия, Финландия, Полша, Дания, Нидерландия, Австрия и Чешката република, и като има предвид, че е възможно тези практики да включват неизвестен брой държави – членки на ЕС, както и държави от Европейската асоциация за свободна търговия (например Швейцария);

Е.  като има предвид, че разследванията в най-засегнатите държави – членки на ЕС, понастоящем са в ход;

Ж.  като има предвид, че схемите на сделките Cum-Ex и Cum-Cum имат някои типични белези на данъчни измами и е необходимо да се направи оценка на това дали е налице нарушение на националното право или на правото на ЕС;

З.  като има предвид съобщенията за това, че тези престъпни практики включват финансови институции на държави – членки на ЕС, включително няколко големи и известни търговски банки;

И.  като има предвид, че в някои случаи съответните органи не са провели задълбочени разследвания на информацията, споделяна от други държави членки във връзка с разкритията относно сделките Cum-Ex;

Й.  като има предвид, че фактът, че чуждестранни инвеститори имат право да поискат възстановяване на данъка върху дивидентите, удържан при източника, играе централна роля в скандала;

К.  като има предвид, че считано от септември 2017 г. Втората директива за административното сътрудничество изисква от държавите – членки на ЕС, ежегодно да получават информация от своите финансови институции и да я обменят с държавата членка на пребиваване на данъкоплатците;

Л.  като има предвид, че Шестата директива за административното сътрудничество изисква от всяко лице, което изготвя, предлага на пазара, организира, предоставя за прилагане или управлява прилагането на подлежаща на оповестяване трансгранична договореност, изпълняваща предварително определени критерии, да докладва тези договорености пред националните данъчни органи;

М.  като има предвид, че мандатът на специалната комисия относно финансовите престъпления, данъчните измами и избягването на данъци (специалната комисия TAX3) изрично обхваща всички относими събития от компетентността на комисията, възникнали по време на мандата ѝ;

Н.  като има предвид, че през последните 25 години ролята на лицата, сигнализиращи за нередности, се оказа от съществено значение за разкриването на чувствителна информация, която е в центъра на обществения интерес, какъвто според доказателствата е и случаят с разкритията във връзка със скандала Cum-Ex5(11);

1.  категорично осъжда разкритите данъчни измами и избягването на данъци, довели до публично докладваните загуби за данъчните приходи на държавите членки, възлизащи според някои медийни оценки на 55,2 милиарда евро, което представлява удар за европейската социална пазарна икономика;

2.  подчертава, че съгласно Директивата на ЕС относно борбата с изпирането на пари(12) „данъчните престъпления“, свързани с преките и косвените данъци, са включени в широкото определение за „престъпна дейност“ и се считат за първоначални престъпления за изпиране на пари; припомня, че както кредитните, така и финансовите институции, а също така данъчните консултанти, счетоводителите и юристите, се считат за „задължени субекти“ съгласно Директивата относно борбата с изпирането на пари и следователно са правно обвързани да спазват набор от задължения за предотвратяване, откриване и докладване на дейностите по изпиране на пари;

3.  отбелязва със загриженост, че скандалът със сделките Cum-Ex разколеба доверието на гражданите в данъчните системи, и подчертава колко е важно да се възстанови доверието на обществеността и да се гарантира, че причинените вреди няма да се повторят;

4.  изразява съжаление относно факта, че членът на Комисията, отговарящ за данъчното облагане, не признава необходимостта от разширяване на съществуващата система за обмен на информация между националните данъчни органи;

5.  отправя искане към Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския банков орган да проведат разследване във връзка със схемите за търговия чрез арбитраж на дивиденти, като например Cum-Ex или Cum-Cum, за да се направи оценка на потенциалните заплахи за целостта на финансовите пазари и за националните бюджети; да се установи естеството и мащабът на участниците в тези схеми; да се направи оценка на това дали са налице нарушения на националното право или на правото на Съюза; да се направи оценка на действията, предприети от финансовите надзорни органи в държавите членки; и да се отправят подходящи препоръки за реформи и действия към съответните компетентни органи;

6.  подчертава, че съобщените разкрития не засягат стабилността на финансовата система на Съюза;

7.  препоръчва разследването да установи кои от задачите за координация и наблюдение на финансовите надзорни органи, фондовите борси и данъчните администрации във всички държави членки не са били изпълнени, вследствие на което са се създали условия тези схеми за кражба на данъци да продължат да се прилагат в продължение на години, въпреки че са били разкрити;

8.  призовава на националните и на европейските надзорни органи да се предостави мандат да проучат практиките за избягване на данъци, тъй като тези практики биха могли да представляват риск за целостта на вътрешния пазар;

9.  подчертава, че тези нови разкрития явно показват възможни слабости в националното данъчно законодателство и в прилаганите понастоящем системи за обмен на информация и сътрудничество между органите на държавите членки; призовава държавите членки да приложат ефективно задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане;

10.  призовава да се укрепи обменът на информация на равнището на данъчните органи с цел да се предотвратят проблемите с поверителността на данъчната информация, установени в някои държави членки;

11.  настоятелно призовава данъчните органи на всички държави членки да определят единни звена за контакт в съответствие със съвместната работна група на ОИСР за обмен на данни и сътрудничество и призовава Комисията да осигурява и улеснява сътрудничеството между тях, с оглед да се гарантира бързият и ефикасен обмен между държавите членки на информацията по случаи с трансгранично значение;

12.  призовава също националните компетентни органи по целесъобразност да проведат наказателни разследвания, да използват правни инструменти за обезпечаване на съмнителните активи, да започнат разследване на управителните съвети с потенциално участие в този скандал и да наложат подходящи и възпиращи санкции на участващите лица; счита, че както извършителите, така и лицата, допуснали тези престъпления, включително данъчни консултанти, юристи, счетоводители и банки, следва да бъдат подведени под съдебна отговорност; подчертава спешната необходимост да се сложи край на безнаказаността на „белите яки“ и да се гарантира по-добро прилагане на финансовата нормативна уредба;

13.  призовава органите на ЕС и на държавите членки да разследват ролята на застрахователните фондове и застрахователните надзорни органи в този скандал;

14.  призовава националните данъчни органи да използват пълния потенциал на Шестата директива за административното сътрудничество по отношение на задължителния автоматичен обмен на информация в областта на данъчното облагане, свързана с подлежащите на оповестяване трансгранични договорености, включително използването на групови запитвания; призовава освен това Шестата директива за административното сътрудничество да бъде изменена, така че да изисква задължителното оповестяване на схеми за арбитраж на дивиденти и цялата информация относно капиталовата печалба, включително предоставяне на дивиденти и възстановяване на данъка върху капиталовата печалба;

15.  настоятелно призовава всички държави членки, за които се твърди, че са основните целеви пазари за търговските практики с арбитраж на дивиденти, да разследват задълбочено и да анализират практиките за плащане на дивиденти в своите юрисдикции, да открият пропуските в своите данъчни закони, които създават възможности за извършване на измами и укриване на данъци, да анализират потенциалното трансгранично измерение на посочените практики и да сложат край на всички тези вредни данъчни практики;

16.  подчертава необходимостта от координирани действия между националните органи, за да се гарантира възстановяването на ресурсите, придобити незаконно от публичните финанси;

17.  настоятелно призовава Комисията да извърши оценка на двустранните споразумения за данъчно облагане между държавите членки и с трети държави, а държавите членки да преразгледат и актуализират тези споразумения с цел запълване на правните пропуски, които стимулират основани на данъчни съображения търговски практики, чиято цел е избягването на данъци;

18.  призовава Комисията да започне незабавно да работи по изготвянето на предложение за европейска финансова политика в рамките на Европол със собствен капацитет за провеждане на разследвания, както и за европейска рамка за трансгранични данъчни разследвания;

19.  призовава Комисията да преразгледа Директивата относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави членки с цел да се преодолеят практиките на арбитраж на дивиденти;

20.  призовава Комисията да направи оценка на ролята на дружествата със специално предназначение, разкрита от досиетата Cum-Ex, и по целесъобразност да предложи ограничаване на използването на тези инструменти;

21.  изисква от Комисията да разгледа възможността за законодателно предложение за звено за финансово разузнаване на ЕС, европейски център за съвместно разследване и механизъм за ранно предупреждение;

22.  призовава Комисията да разгледа необходимостта от европейска рамка за данъчно облагане на капиталовите доходи, която да намалява стимулите, които дестабилизират трансграничните финансови потоци, създават данъчна конкуренция между държавите членки и подкопават данъчните основи, гарантиращи устойчивостта на европейските социални държави;

23.  отбелязва факта, че финансовата криза през 2008 г. доведе до общо намаляване на ресурсите и съкращения на персонала в данъчните администрации; призовава държавите членки да инвестират във и да модернизират инструментите, с които разполагат данъчните органи, и да отделят необходимите човешки ресурси, така че да се подобри надзорът и да се намалят времевите и информационните различия; призовава държавите членки да подобрят капацитета и способностите на своите финансови органи, за да се гарантира, че функционират напълно за разкриване на данъчните измами;

24.  подчертава необходимостта от защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които разкриват информация, например относно данъчни измами и отклонения от данъчно облагане на национално равнище и на равнището на ЕС; приканва всеки, който разполага с информация от значение за обществения интерес, да я съобщи чрез вътрешните канали или външно на националните органи, или, когато това е необходимо, пред обществеността; призовава за бързо приемане на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза, като бъдат взети предвид становищата, приети от различните комисии на Европейския парламент;

25.  приветства предложението на Комисията от 12 септември 2018 г. за изменение, наред с другите регламенти, на Регламента за създаване на Европейския банков орган (ЕБО) с цел да се засили ролята на ЕБО при надзора на финансовия сектор по отношение на борбата с изпирането на пари (COM(2018)0646); подчертава, че в съответствие с единния надзорен механизъм ЕЦБ има за задача да предприема действия за ранна намеса, както е предвидено в приложимото законодателство на Съюза; счита, че ЕЦБ следва да участва в подаването на сигнали до компетентните национални органи и следва да координира действията във връзка със съмнения за неспазване на правилата за борба с изпирането на пари в поднадзорните банки или групи;

26.  счита, че работата на комисиите TAXE, TAX2, PANA и TAX3 следва да продължи през предстоящия парламентарен мандат в една постоянна структура в рамките на Парламента, като например подкомисия към комисията по икономически и парични въпроси (ECON);

27.  призовава специалната комисия TAX3 да осъществи собствена оценка на разкритията, свързани със сделките Cum-Ex, и да включи резултатите и всички съответни препоръки в своя окончателен доклад;

28.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, Европейския банков орган и Европейския орган за ценни книжа и пазари.

(1) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84
(2) ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 12.
(3) ОВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 1.
(4) ОВ L 139, 5.6.2018 г., стр. 1.
(5) Deutscher Bundestag, Drucksache 18/12700, 20.6.2017 г.
(6) ОВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 51.
(7) OВ C 101, 16.3.2018 г., стр. 79.
(8) ОВ C 399, 24.11.2017 г., стр. 74.
(9) ОВ C 369, 11.10.2018 г., стр. 132.
(10) Приети текстове, P8_TA(2018)0048.
(11) Европейски парламент, изслушване ECON/TAX3 от 26 ноември 2018 г. на тема „Скандалът със сделките Cum-Ex: финансови престъпления и пропуски в настоящата правна рамка“.
(12) Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма, за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията, ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 73.


Ролята на германската служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове
PDF 569kWORD 58k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове (2018/2856(RSP))
P8_TA-PROV(2018)0476B8-0546/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид член 227 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

—  като взе предвид член 81, параграф 3 от ДФЕС,

—  като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз,

—  като взеха предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 24 от нея,

—  като взе предвид членове 8 и 20 от Конвенцията на ООН за правата на детето, в които се подчертава задължението на правителствата за защита на самоличността на детето, включително неговите семейни връзки,

—  като взе предвид Виенската конвенция от 1963 г. за консулските отношения, и по-специално член 37, буква б) от нея,

—  като взе предвид Хагската конвенция от 29 май 1993 г. за защита на децата и сътрудничество в областта на международното осиновяване,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (Брюксел ІІа)(1), и по-специално членове 8, 10, 15, 16, 21, 41, 55 и 57 от него,

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела (връчване на документи) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета(2),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 15 февруари 2011 г., озаглавено „Програма на ЕС за правата на детето“ (COM(2011)0060),

—  като взе предвид съдебната практика на Съда на Европейския съюз, и по-специално решенията му от 22 декември 2010 г., Mercredi/Chaffe, C-497/10 PPU(3) и от 2 април 2009 г. по дело C-523/07, образувано по инициатива на A(4),

—  като взе предвид картографирането на системите за закрила на детето, извършено от Агенцията на Европейския съюз за основните права,

—  като взе предвид много големия брой получени петиции относно ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при трансгранични семейни спорове,

—  като взе предвид препоръките, направени в доклада относно констативното посещение в Германия (23—24 ноември 2011 г.) за провеждане на разследване във връзка с ролята на германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt),

—  като взе предвид резолюцията си от 28 април 2016 г. относно защитата на най-добрия интерес на детето в ЕС въз основа на петициите, адресирани до Европейския парламент(5),

—  като взе предвид препоръките от 3 май 2017 г. на работната група на комисията по петиции по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата,

—  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя Правилник за дейността,

А.  като има предвид, че в продължение на повече от 10 години комисията по петиции на Парламента получава петиции, в които много голям брой родители, които не са германски граждани, осъждат системната дискриминация и произволните мерки, предприети срещу тях от германската Служба за закрила на децата и младежите (Jugendamt) при семейни спорове с трансгранични последици, включващи деца, по въпроси относно, наред с другото, родителската отговорност и упражняването на родителски права;

Б.  като има предвид, че комисията по петиции разчита основно на субективния доклад на вносителя на петицията и по принцип няма достъп до съдебни решения, които дават пълно и обективно описание на положението, което съдържа показанията както на родителите, така и на децата и на свидетелите;

В.  като има предвид, че Jugendamt играе централна роля в системата на германското семейно право, тъй като тя е една от страните във всички семейни спорове, включващи деца;

Г.  като има предвид, че при семейните спорове, включващи деца, Jugendamt дава препоръка на съдиите, чието естество е практически обвързващо, и може да приема временни мерки като „Beistandschaft“ (попечителство), които не могат да бъдат оспорени;

Д.  като има предвид, че Jugendamt отговаря за изпълнението на решенията, постановени от германските съдилища; като има предвид, че широкото според вносителите на петициите тълкуване на тези решения от страна на Jugendamt често е в ущърб на ефективната защита на правата на родители, които не са германски граждани;

Е.  като има предвид, че непризнаването и неизпълнението от страна на компетентните германски органи на решения и съдебни решения, взети от други съдебни органи на държави – членки на ЕС, при семейни спорове с трансгранично значение могат да представляват нарушение на принципа на взаимно признаване и взаимно доверие между държавите членки, като по този начин се застрашава ефективната защита на висшите интереси на детето;

Ж.  като има предвид, че вносителите на петиции осъждат факта, че при семейни спорове с трансгранично значение защитата на висшите интереси на детето се тълкува систематично от компетентните германски органи с необходимостта да се гарантира, че децата остават на германска територия, дори в случаи, в които е било съобщено за тормоз и домашно насилие срещу родителя, който не е германски гражданин;

З.  като има предвид, че родителите, които не са германски граждани, осъждат в своите петиции недостатъчните консултации и правна помощ или липсата на такива от страна на националните органи на тяхната държава на произход в случаи, в които се твърди, че срещу тях са започнати дискриминационни или неблагоприятни съдебни и административни процедури от страна на германските органи, включително Jugendamt, при семейни спорове, включващи деца;

И.  като има предвид, че според информацията, предоставена от Европейския съд по правата на човека, са заведени 17 дела срещу Германия от вносители на петиции, които не са германски граждани, във връзка с родителска отговорност или упражняване на родителски права при трансгранични семейни спорове, като всички те са оценени като недопустими;

Й.  като има предвид, че всички институции на ЕС и държавите членки трябва да гарантират в пълна степен защитата на правата на детето, заложени в Хартата на основните права на ЕС; като има предвид, че висшият интерес на детето, който се осигурява на първо място и по най-добър начин в собственото семейство, е основен принцип, който следва да се спазва като водещо правило за всички решения по въпроси, свързани с грижите за децата, на всички равнища;

К.  като има предвид, че нарасналата мобилност в рамките на ЕС води до все по-чести трансгранични спорове относно родителската отговорност и родителските права; като има предвид, че Комисията трябва да увеличи усилията си за насърчаване във всички държави членки, включително Германия, на последователното и конкретно прилагане на принципите, предвидени в Конвенцията на ООН за правата на детето, ратифицирана от всички държави – членки на ЕС;

Л.  като има предвид, че обхватът и целите на Регламент „Брюксел ІІа“ се основават на принципа за недопускане на дискриминация, основана на националност, и на принципа на взаимно доверие между правните системи на държавите членки;

М.  като има предвид, че разпоредбите на Регламент „Брюксел IIa“ по никакъв начин не следва да позволяват каквато и да е злоупотреба със заложените му цели да се гарантира взаимно спазване и признаване, да се избягва дискриминация на основата на националност и най-важното – да се предостави истинска защита на висшия интерес на детето по обективен начин;

Н.  като има предвид, че липсата на точни и подробни проверки на недискриминационния характер на процедурите и практиките, приети от германските компетентни органи при семейни спорове с трансгранично значение, свързани с деца, може да има отрицателно въздействие върху благосъстоянието на децата и да доведе до по-голямо нарушаване на правата на родители, които не са германски граждани;

О.  като има предвид, че принципът на субсидиарност се прилага по всички въпроси от материалното семейно право;

П.  като има предвид, че Федералният конституционен съд на Германия постанови, че съдилищата може да поискат да изслушат дете, което не е навършило три години към момента на вземане на решението; като има предвид, че в други държави – членки на ЕС, децата на тази възраст се считат за твърде млади и недостатъчно зрели, за да бъдат консултирани по спорове, свързани с техните родители;

Р.  като има предвид, че правото на детето на живот в семейна среда не следва да бъде застрашавано от упражняването на основно право, като например свободата на движение и пребиваване;

С.  като има предвид, че съдебната практика на Съда на ЕС установява автономното понятие в правото на ЕС относно „обичайното местопребиваване“ на детето и плурализма на критериите, които трябва да се използват от националните юрисдикции за определяне на обичайното местопребиваване;

Т.  като има предвид, че от член 24 от Хартата на основните права на ЕС следва, че освен ако това не е против интересите на детето, децата имат право да поддържат редовно лични отношения и преки контакти с двамата си родителите, когато те упражняват правото си на свободно движение;

1.  отбелязва с голяма загриженост, че проблемите, свързани със системата на германското семейно право, включително спорната роля на Jugendamt, осъждани от петициите на родители, които не са германски граждани, все още остават нерешени; подчертава, че комисията по петиции непрекъснато получава петиции от родители, които не са германски граждани, в които се съобщава за сериозна дискриминация в резултат на конкретно приетите от компетентните германски органи процедури и практики при трансгранични семейни спорове, включващи деца;

2.  отбелязва със загриженост всички случаи, в които се твърди, че има дискриминация срещу родители, които не са германски граждани, от страна на Jugendamt;

3.  посочва дългогодишната работа на комисията по петиции относно разглеждането на петиции, свързани с ролята на Jugendamt; отбелязва отговорите, дадени от компетентното германско министерство във връзка с функционирането на системата на германското семейно право, но подчертава, че комисията по петиции непрекъснато получава петиции с твърдения за дискриминация на родителя, който не е германски гражданин;

4.  подчертава задължението на националните органи, посочено в Регламента „Брюксел IIa“, за признаване и изпълнение на решения, постановени в друга държава членка по дела, свързани с деца; изразява загриженост относно факта, че в семейни спорове с трансгранично значение германските органи могат, според твърденията, систематично да отказват да признават съдебни решения, постановени в други държави членки, в случаите, когато деца, които все още не са навършили три години, не са били изслушани; подчертава, че този аспект подкопава принципа на взаимно доверие с други държави членки, чиито правни системи определят различни възрастови граници за изслушването на детето;

5.  изразява съжаление във връзка с факта, че от години Комисията не извършва точни проверки на процедурите и практиките, използвани в германската система за семейно право, включително от страна на Jugendamt, при семейни спорове с трансгранични последици, като по този начин не успява да защити по ефективен начин висшите интереси на детето и всички други свързани права;

6.  припомня отговора на Комисията по отношение на петициите относно ролята на Jugendamt при трансгранични семейни спорове; отново заявява, че ЕС няма общи правомощия да предприема действия в областта на семейното право, че материалното семейно право продължава да бъде от изключителната компетентност на държавите членки и не може да бъде наблюдавано от Комисията, че в случай на загриженост относно функционирането на Jugendamt трябва да се търси правна защита на национално равнище и че ако родителите считат, че някое от основните им права е било нарушено, те могат да внесат жалба в Европейския съд по правата на човека в Страсбург, след като са изчерпани националните средства за правна защита;

7.  подчертава значението на това държавите членки да събират статистически данни относно административните и съдебните производства, свързани с упражняване на родителски права и с участието на чуждестранни родители, по-специално във връзка с резултатите от съдебните решения, за да се даде възможност с течение на времето да се направи подробен анализ на съществуващите тенденции и да се осигурят референтни показатели;

8.  подчертава в съответствие със съдебната практика на Съда на ЕС автономното понятие в правото на ЕС относно „обичайното местопребиваване“ на детето и плурализма на критериите, които трябва да се използват от националните юрисдикции за определяне на обичайното местопребиваване;

9.  призовава Комисията да гарантира, че обичайното местопребиваване на детето е определено правилно от германските юрисдикции в случаите, посочени в петициите, получени от комисията по петиции;

10.  остро критикува липсата на статистически данни за броя на случаите в Германия, в които съдебните решения не са в съответствие с препоръките на Jugendamt, и относно резултатите от семейните спорове, включващи деца на двойки от различни националности, въпреки многократните искания от много години за събирането на такива данни и предоставянето на публичен достъп до тях;

11.  призовава Комисията да оцени във въпросните петиции дали германските юрисдикции са спазили надлежно разпоредбите на Регламент „Брюксел IIa“ при определянето на своята компетентност и дали са взели предвид съдебните решения или решенията, издадени от юрисдикции на други държави членки;

12.  осъжда факта, че в случаи на контролиран родителски достъп неспазването от страна на родители, които не са германски граждани, на процедурата на служителите от Jugendamt за приемане на немски език по време на разговори с техните деца е довело до прекъсването на разговорите и до забрана за осъществяване на контакт между родителите, които не са германски граждани, и техните деца; счита, че тази процедура, приета от служителите на Jugendamt, представлява явна дискриминация, основана на произхода и езика, срещу родители, които не са германски граждани;

13.  подчертава, че като цяло Jugendamt позволява използването на общ майчин език и ако е необходимо за благосъстоянието и безопасността на детето, като например случаите на възможно отвличане, служителите на Jugendamt се стремят да осигурят устен преводач, за да се гарантира, че разбират съдържанието на разискванията;

14.  изразява твърдото си убеждение, че в случаи на контролиран родителски достъп германските органи трябва да разрешат всички езици на родителите по време на разговори между родителите и техните деца; призовава да бъдат въведени механизми, за да се гарантира, че родителите, които не са германски граждани, и техните деца могат да общуват на своя общ език, тъй като използването на този език играе решаваща роля за поддържането на силни емоционални връзки между родителите и техните деца и гарантира ефективната защита на културното наследство и благоденствието на децата;

15.  твърдо вярва, че трябва да се предприемат последователни и ефективни последващи действия във връзка с препоръките от окончателния доклад от 3 май 2017 г. на работната група на комисията по петиции по въпросите, свързани с благосъстоянието на децата, и по-специално на тези, които пряко или косвено се отнасят до ролята на Jugendamt и системата на германското семейно право;

16.  припомня на Германия за нейните международни задължения по силата на Конвенцията на ООН за правата на детето, включително член 8 от нея; счита, че трябва да бъдат направени значителни подобрения от страна на всички компетентни германски органи, за да се запази по подходящ начин правото на децата на двойките от различни националности да запазят своята идентичност, включително семейните отношения, както са признати от закона и без незаконна намеса;

17.  счита, че в контекста на член 81 от ДФЕС Комисията може и трябва да играе активна роля при осигуряването на справедливи и последователни недискриминационни практики спрямо родителите при разглеждането на трансгранични дела за упражняване на родителски права в целия Съюз;

18.  призовава Комисията да осигури точни проверки на недискриминационния характер на процедурите и практиките, използвани в германската система на семейно право, включително от Jugendamt, в рамките на трансгранични семейни спорове;

19.  припомня , че принципът на субсидиарност се прилага в областта на материалното семейно право;

20.  призовава Комисията да увеличи обученията и международния обмен между служители на социалните служби с цел повишаване на осведомеността за функционирането на техните партньори в други държави членки и за обмен на добри практики;

21.  подчертава значението на тясното сътрудничество и ефективната комуникация между различните национални и местни органи, които участват в производства, свързани с грижи за деца – от социалните служби до юрисдикциите и централните органи;

22.  подчертава необходимостта от подобряване на взаимното съдебно и административно сътрудничество между германските органи и органите на другите държави – членки на ЕС, за да се гарантира взаимно доверие по въпросите, свързани с признаването и изпълнението в Германия на решения и съдебни решения, приети от органи на други държави – членки на ЕС, при семейни спорове с трансгранични елементи, свързани с деца;

23.  припомня, че е важно да се предоставя на родителите, които не са германски граждани, без забавяне и от самото начало и на всеки етап от производствата, свързани с деца, пълна и ясна информация относно производството и относно възможните последици от него, на език, който съответните родители разбират напълно, за да се избегнат случаи, в които родителите дават своето съгласие, без да разбират напълно последиците от поетите от тях ангажименти; призовава държавите членки да прилагат целенасочени мерки, насочени към подобряване на правната помощ, помощите, консултирането и информацията за техните граждани в случаите, когато те съобщават за дискриминационни или неблагоприятни съдебни и административни процедури, приети срещу тях от германските органи при трансгранични семейни спорове, включващи деца;

24.  подчертава, че осъжданите случаи, при които родители, които не са германски граждани, са възпрепятствани да общуват с децата си на общия им майчин език по време на посещенията, представляват дискриминация, основана на език, и също така противоречат на целта за насърчаване на многоезичието и многообразието на културата в рамките на Съюза и са в нарушение на основните права на свобода на мисълта, съвестта и религията;

25.  призовава Германия да увеличи усилията си, за да гарантира, че на родителите се позволява да използват общ майчин език с децата си по време на посещенията под наблюдение;

26.  изразява своята загриженост във връзка със случаите, посочени от вносители на петиции, относно кратки срокове, определени от компетентните германски органи, и документи, изпратени от компетентните германски органи, които не са предоставени на езика на вносителя на петицията, който не е гражданин на Германия; подчертава правото на гражданите да се откажат от приемането на документи, които не са написани или преведени на език, който разбират, както е посочено в член 8, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1393/2007 относно връчването на документи; призовава Комисията да извърши задълбочена оценка на прилагането в Германия на разпоредбите на този регламент, за да бъдат разгледани по подходящ начин всички възможни нарушения;

27.  призовава Комисията да провери спазването на езиковите изисквания в хода на производствата пред германските юрисдикции в случаите, посочени в петициите, внесени в Европейския парламент;

28.  призовава държавите членки да прилагат целенасочени мерки, насочени към подобряване на правната помощ, помощите, консултирането и информацията за техните граждани при трансгранични семейни спорове, включващи деца; отбелязва в този контекст, че компетентните германски министерства на федерално равнище създадоха германско Централно звено за контакт при трансгранични семейни спорове с цел предоставяне на консултации и информация при трансгранични семейни спорове, свързани с родителската отговорност;

29.  повтаря призива си към Комисията и държавите членки да съфинансират и подкрепят създаването на платформа за предоставяне на помощ на граждани на ЕС от други държави членки в семейни производства;

30.  припомня на държавите членки колко е важно систематично да се прилагат разпоредбите на Виенската конвенция от 1963 г. и да се гарантира предоставянето на посолствата или консулските представителства на информация от самото начало за всички производства, отнасящи се до грижи за деца, в които участват техни граждани, както и пълният им достъп до съответните документи; подчертава значението на доброто консулско сътрудничество в тази област и предлага да бъде позволено на консулските органи да присъстват на всеки етап от производството;

31.  припомня на държавите членки, че е необходимо да предоставят на детето всички необходими и обосновани приемни грижи в съответствие с формулировката на членове 8 и 20 от Конвенцията на ООН за правата на детето, и по-специално за да се даде възможност за постоянни грижи за деца, като се вземе предвид етническата, религиозната, езиковата и културната идентичност на детето;

32.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

(1) OВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1.
(2) ОВ L 324, 10.12.2009 г., стр. 79.
(3) Решение на Съда (първи състав) от 22 декември 2010 г., Barbara Mercredi/Richard Chaffe, C-497/10 PPU, ECLI:EU:C:2010:829.
(4) Решение на Съда (трети състав) от 2 април 2009 г., А, C-523/07, ECLI:EU:C:2009:225.
(5) ОВ C 66, 21.2.2018 г., стр. 2.


СТО: бъдещи перспективи
PDF 575kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно СТО: бъдещи перспективи (2018/2084(INI))
P8_TA-PROV(2018)0477A8-0379/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Маракешкото споразумение от 15 април 1994 г. за създаване на Световната търговска организация (СТО),

—  като взе предвид Министерската декларация от Доха на СТО от 14 ноември 2001 г.(1),

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно СТО, и по-специално резолюцията от 24 април 2008 г., озаглавена „Към реформа на Световната търговска организация“(2), и резолюцията от 15 ноември 2017 г., озаглавена „Многостранни преговори с оглед на 11-тата Министерска конференция на СТО“(3),

—  като взе предвид заключителния документ, приет с консенсус на 10 декември 2017 г. на годишната сесия на Парламентарната конференция по въпросите на СТО в Буенос Айрес(4),

—  като взе предвид резултатите от 11-ата Министерска конференция, проведена в Буенос Айрес през декември 2017 г., на която не беше възможно да се приеме министерска декларация(5),

—  като взе предвид 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се в Женева от 11 до 13 юли 2017 г.(6),

—  като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие(7),

—  като взе предвид Парижкото споразумение в контекста на 21-вата Конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата РКООНИК, което е в сила от ноември 2016 г.,

—  като взе предвид последния доклад на Междуправителствения комитет по изменение на климата, публикуван на 8 октомври 2018 г., който показва, че ограничаването на глобалното затопляне до 1,5°C все още е възможно, ако държавите увеличат своите национално определени приноси до 2020 г.,

—  като взе предвид параграф 16 от заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г.(8),

—  като взе предвид съвместното изявление от тристранната среща на министрите на търговията на САЩ, Япония и Европейския съюз, приета на 31 май 2018 г.(9),

—  като взе предвид съвместното изявление от 20-ата среща на високо равнище между ЕС и Китай за създаване на съвместна работна група относно реформата на СТО, председателствана на равнище заместник-министри(10);

—  като взе предвид концептуалния документ на Комисията от 18 септември 2018 г. относно модернизацията на СТО(11),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по развитие (A8-0379/2018),

А.  като има предвид, че още от създаването си СТО играе ключова роля за засилване на многостранното сътрудничество, подпомагане на един приобщаващ световен икономически ред и насърчаване на отворена и недискриминационна многостранна търговска система, основана на правила; като има предвид, че развиващите се страни в момента представляват около половината от световната търговия, в сравнение с 33% през 2000 г., и че броят на хората, живеещи в крайна бедност, е намалял наполовина от 1990 г. насам до малко под един милиард души; като има предвид, че СТО се основава на система от права и задължения, която задължава членовете да отворят собствените си пазари и да не извършват дискриминация;

Б.  като има предвид, че СТО следва да остане основната отправна точка за правителствата и предприятията при определянето на правила и търговските спорове;

В.  като има предвид, че ЕС винаги се е застъпвал за един силен, многостранен и основан на правила подход към търговията, тъй като икономиката на ЕС, както и работниците и потребителите в ЕС и неговите партньори, са все по-интегрирани в световните вериги за създаване на стойност и зависят от предвидимостта на промените в международната търговия за вноса и износа, както и в социалните и екологичните условия;

Г.  като има предвид, че резултатите от 11-тата Министерска конференция на СТО в Буенос Айрес през декември 2017 г. бяха разочароващи и ясно показаха, че функцията за водене на преговори на организацията е парализирана;

Д.  като има предвид, че основаната на правила многостранна търговска система е изправена пред най-дълбоката си криза от създаването на СТО насам, която застрашава основните функции на организацията, а именно определянето на основните правила и структурата за международната търговия и осигуряването на най-ефективния и развит механизъм за уреждане на спорове на всяка многостранна организация;

Е.  като има предвид, че въпреки някои важни изключения, като например Споразумението за улесняване на търговията, търговската реформа на СТО е в застой от 2000 г. насам;

Ж.  като има предвид, че Апелативният орган е „перлата в короната“ на СТО поради задължителния характер на неговите решения и статута му на независим и безпристрастен орган за преглед; като има предвид, че броят на членовете на Апелативния орган спадна до минималния брой съдии, необходими за неговото функциониране, след края на мандата на съдия Шри Бабу Чекитан Сервансинг, при което останаха само трима назначени съдии; като има предвид, че това безизходно положение, причинено от администрацията на САЩ, би могло да доведе до срив на една система, която е от съществено значение за уреждането на спорове между всички членове на СТО;

1.  потвърждава отново пълната си ангажираност по отношение на непреходната ценност на многостранната система и призовава за програма за търговията въз основа на справедлива и основана на правила търговия в полза на всички, която допринася за мира, сигурността и програмата за устойчиво развитие, като включва и укрепва социалните, екологичните и човешките права и гарантира, че договорените на многостранно равнище и хармонизирани правила се прилагат еднакво за всички и се отстояват ефективно; подчертава, че СТО трябва също така да допринася за насърчаването на лоялната търговия и борбата с нелоялните практики; подчертава, че търговията не е самоцел, а инструмент за постигане на определени на световно равнище цели за развитие;

2.  счита, че вече е наложително да се пристъпи към модернизацията на СТО в контекста на последните развития, но също така и поради трайната липса на напредък по Програмата за развитие от Доха (ПРД), и към основно преразглеждане на няколко аспекта на функционирането на СТО с оглед на повишаването както на ефективността на организацията, така и на нейната легитимност; с оглед на това счита, че е изключително важно секретариатът на СТО да създаде възможности за всички членове на СТО да участват в дебата от самото начало; призовава Комисията и държавите – членки на ЕС, в СТО да се обърнат към другите членове на СТО, и по-специално нашите основни търговски партньори като САЩ, Япония, Китай, Канада, Бразилия и Индия, с цел постигане на съгласие по общите позиции; изразява задоволство от първоначалните изявления от срещата на високо равнище между ЕС и Китай във връзка с реформата на СТО;

3.  във връзка с това приветства мандата, даден от Европейския съвет на Комисията на 28 – 29 юни 2018 г., и отбелязва подхода, изложен в заключенията, както и концептуалния документ на Комисията относно модернизацията на СТО от 18 септември 2018 г. и предложенията на Канада за реформа на СТО от 25 септември 2018 г.; очаква публикуването на повече предложения, особено от развиващите се страни, както и от работните групи, които вече са установени сред държавите – членки на СТО;

4.  изразява изключително сериозно безпокойство относно факта, че само три длъжности в Апелативния орган са заети, което сериозно подкопава настоящото и правилното функциониране на процеса за уреждане на спорове, и призовава категорично САЩ да намерят решение за тази ситуация по начин, който позволява бързото попълване на свободните места в Апелативния орган; приветства първоначалните предложения, представени от Комисията в концептуалния ѝ документ относно модернизацията на СТО, за преодоляване на безизходното положение посредством намиране на решение за някои от изразените опасения, включително чрез преходни правила за напускащите членове или промени в продължителността на мандата на Апелативния орган или в максимално допустимия срок преди публикуването на доклад, както и установяването на нова съдебна практика от Апелативния орган; отбелязва, че опасенията, изразени от САЩ по отношение на Апелативния орган, надхвърлят процедурните промени и са свързани със съществени реформи на решенията на съдиите в този орган;

5.  смята, че решението на САЩ от 31 май 2018 г. да наложи мита върху продуктите от стомана и алуминий на основание „национална сигурност“ съгласно Раздел 232 от Закона за разширяване на търговията от 1962 г. е необосновано, и счита, че то не дава решение за предизвикателството, породено от наличието на прекомерни количества стомана на световните пазари, и не спазва правилата на СТО; силно насърчава Комисията да работи със САЩ за преодоляването на търговските разногласия и за премахването на пречките пред търговията в рамките на основаната на правила рамка на СТО за уреждане на спорове;

6.   счита, че с оглед на справянето с първопричините за настоящата криза е необходимо СТО да се адаптира към променящия се свят, като същевременно даде отговор на някои от нерешените въпроси във връзка с Програмата за развитие от Доха, особено по отношение на продоволствената сигурност; счита, че поради това е необходимо:

   а) да се преодолеят съществуващите пропуски в нормативната уредба с цел да се осигурят еднакви условия на конкуренция по отношение на изкривяващите пазара субсидии и държавните предприятия, както и да се поддържат в актуализиран вид защитата на интелектуалната собственост и достъпът до инвестиционния пазар; също така да се намери решение на проблемите, свързани със защитата и принудителното разкриване на изходния код и други разпоредени от държавата дейности, които водят до свръхкапацитет, както и регулаторни пречки пред услугите и инвестициите, включително трансфер на технологии, изисквания за съвместни предприятия и изисквания за местно съдържание, както и да се наблюдава прилагането, управлението и функционирането на съществуващите споразумения;
   б) да се създаде необходимата нормативна уредба за справяне с технологичното развитие, като се обхванат електронната търговия, световните вериги за създаване на стойност, възлагането на обществени поръчки и актуализираното вътрешно регламентиране в областта на услугите и микро-, малките и средните предприятия (ММСП);
   в) да се преодолеят най-належащите глобални екологични и социални предизвикателства, като се гарантира системна съгласуваност на политиките между програмите в областта на търговията, труда и околната среда;
   г) в тази връзка да се приветстват съвместните изявления, които бяха приети в Буенос Айрес относно електронната търговия, вътрешното регламентиране, улесняването на инвестициите и икономическото овластяване на жените, както и свършената по тези въпроси работа оттогава насам;

7.  подчертава, че ЕС следва да постави акцент върху своите правила за неприкосновеността на личния живот и защитата на данните, така че те да могат да бъдат популяризирани на международно равнище и да се превърнат в еталон за разработването на международни и многостранни стандарти;

8.  припомня, че достъпът до обществени поръчки е един от приоритетите на Европейския съюз в търговските преговори и че в този смисъл очакванията са, в духа на реципрочност и взаимна изгода, за изпълнение на ангажиментите на членовете на СТО да се присъединят към Споразумението за държавните поръчки и подобрения на функционирането и спазването на разпоредбите на това споразумение; отбелязва, че пълната ефективност на потенциалните подобрения в рамката за държавните помощи и ролята на публичните предприятия зависи отчасти от напредъка в тази област; призовава Комисията да работи с членовете, които са в процес на присъединяване към Споразумението за държавните поръчки, за ускоряване на усилията им с цел разширяване на ползите от либерализацията на обществените поръчки сред членовете на СТО;

9.  изразява убеденост, че настоящото разграничение между развитите и развиващите се страни не отразява икономическата действителност и действителната ситуация в СТО и че това е било пречка за постигането на напредък в кръга от преговори „Доха“ в ущърб на най-нуждаещите се държави; настоятелно призовава по-напредналите развиващи се страни да поемат своя дял от отговорността и да допринесат съобразно своето равнище на развитие и (отраслова) конкурентоспособност; отбелязва, че в концептуалния документ на Комисията се призовава за правила, съгласно които със забогатяването си развиващите се страни ще се измъкнат от статута си на държави с ниски доходи; счита, че механизмът за специално и диференцирано третиране следва да бъде преразгледан с цел по-добро отразяване на индексите за човешко развитие, като инструмент на политиката, който дава възможност на развиващите се страни да обвържат прилагането на многостранните споразумения с получаването на помощ от по-богатите държави и организациите донори;

10.  категорично приветства ратифицирането от две трети от членовете на СТО на Споразумението за улесняване на търговията през февруари 2017 г.; изразява убеждението, че Споразумението за улесняване на търговията създава важен пример и би могло да служи като модел за бъдещи споразумения в рамките на СТО, който взема предвид различията в състоянието на развитие и потребностите на членовете на СТО; насърчава членовете на СТО да поемат отговорност и да изпълняват ангажиментите си в съответствие с реалната си икономическа мощ и възможности; счита, че следващите предизвикателства ще бъдат пълната ратификация на споразумението, особено от страна на членовете от Африка, които се очаква да се възползват в най-голяма степен от споразумението, ефективното прилагане на Споразумението за улесняване на търговията и уведомяването за помощ за развитие съгласно споразумението;

11.  признава, че като цяло присъединяването на Китай към СТО през 2001 г. е увеличило достъпа до вътрешния му пазар, което е било от полза за световната икономика; изразява загриженост, че Китай не прилага духа и принципите на принципите на СТО за националното третиране;

12.  счита, че е необходимо да се преразгледа функционирането на процеса на преговори, като се внесе по-голяма гъвкавост отколкото съществува понастоящем съгласно правилото за консенсус, като същевременно се признае, че подходът на единния ангажимент е ограничил ефективността на многостранното управление на търговията; изразява своята подкрепа за концепцията за гъвкав многостранен подход, при който членовете на СТО, заинтересовани от разглеждането на даден въпрос, по който все още не може да се постигне пълен консенсус, следва да могат да постигнат напредък и да сключват многостранни споразумения или чрез т.нар. споразумения съгласно приложение 4 за СТО, в съответствие с член II:3, член III:1 и член X:9 от Маракешкото споразумение, или чрез споразуменията за „критична маса“, с които се удължават договорените отстъпки спрямо членовете на СТО въз основа на статут на най-облагодетелствана нация (НОН); насърчава Комисията да не използва тези членове като алтернатива на конструктивния диалог с членовете на СТО за преодоляването на пречките пред търговията и реформата на СТО и нейните функции; във връзка с това счита, че членовете на СТО следва да засилят изграждането на капацитет на организацията, за да се гарантира, че тя разполага със съответстващи на нарасналите си потребности финансови и човешки ресурси, така че да поддържа същото качество на работа; счита, че като цяло паричните вноски на новите членове следва да увеличат бюджета на СТО, а не да водят до намаляване на членския внос за съществуващите членове;

13.  признава, че въпреки че основаният на правила многостранен подход остава ключовият елемент от структурата на СТО, съществуват възможности за по-задълбочено и по-гъвкаво многостранно сътрудничество между заинтересованите държави в области, в които постигането на консенсус се е оказало трудно за постигане; отбелязва, че тези споразумения трябва да допълват, а не да подкопават многостранната програма, и следва да се използват не като алтернативни форуми за разглеждане на пречките пред търговията, а по-скоро като трамплин за постигането на напредък на многостранно равнище; призовава за възобновяването на многостранните преговори за Споразумението за екологичните стоки (EGA) и Споразумението за търговията с услуги (TiSA) и отправя искане за специални правила за МСП в многостранните и многостранните споразумения; подчертава, че е важно СТО да продължи и задълбочи своята работа в областта на международното сътрудничество с други международни организации, като например, но не само, ООН, ОИСР, СМО и МОТ;

14.   подчертава ролята, която търговията може и трябва да играе за приноса към развитието и постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР) до 2030 г. и на ангажиментите съгласно Парижкото споразумение в борбата срещу изменението на климата; изразява съжаление, че Споразумението за екологичните стоки беше блокирано през 2016 г., и припомня потенциала му да осигури по-голям достъп до зелени технологии и помощ за изпълнението на горепосочените ангажименти; подчертава, че извън преговорите за субсидиите за рибарство понастоящем СТО трябва да определи по-конкретните действия, които трябва да бъдат предприети в това отношение с цел защита на морските организми; припомня, че концепцията на СТО за методите на преработка и производство предлага възможности да се прави разграничение между т. нар. „подобни продукти“ с оглед на тяхното въздействие върху околната среда; предлага съживяване на Комитета по търговия и околна среда на СТО с мандат за изготвяне на критерии за борба с паразитизма в областта на околната среда и установяване на по-тесни връзки със секретариата на РКООНИК;

15.  потвърждава връзките между равенството между половете и приобщаващото развитие, което намира израз и в ЦУР 5, като подчертава, че овластяването на жените е от основно значение за изкореняването на бедността и че премахването на пречките пред участието на жените в търговията е от решаващо значение за икономическото развитие; приветства поставения от СТО засилен акцент на въпросите във връзка с търговията и пола и насърчава всички 121 страни, които са подписали декларацията от Буенос Айрес относно търговията и икономическото овластяване на жените от 2017 г., да изпълнят ангажиментите си; подчертава необходимостта от системен подход по отношение на равенството между половете във всички области на нормотворчество в рамките на СТО под формата на оценки на въздействието по признак пол; отбелязва значението на инициативи като „SheTrades“ за подчертаването на положителната роля на жените в търговията и за насърчаването на по-голямо участие на жените в международната търговия по света;

16.  обръща внимание на заключенията от 6-ия световен преглед на помощта за търговията, състоял се през юли 2017 г. в Женева под наслов „Насърчаване на търговията, приобщаването и свързаността за устойчиво развитие“; подкрепя виждането, че това следва да бъде превъплътено в конкретни действия с цел да се улесни електронната търговия, а цифровите възможности, като например блоковата верига, да бъдат претворени в търговски реалности, също така и за развиващите се страни; в тази връзка отбелязва, че инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, които са от решаващо значение за постигането на напредък в тази област, продължават да бъдат основно предизвикателство; ето защо призовава членовете на СТО да насърчават инвестициите във физическа и цифрова инфраструктура, като поощряват, наред с други инициативи, публично-частните партньорства;

17.  отново призовава ЕС да гарантира, че неговите дейности, осъществявани заедно с развиващите се страни в областта както на развитието, така и на търговията, се основават на балансирана рамка между равноправни партньори, съобразени са с принципа на съгласуваност на политиките за развитие, установен в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз, и са насочени към утвърждаването и зачитането на правата на човека;

18.  изразява съжаление, че 11-ата Министерска конференция на СТО не постигна напредък по въпросите от ключово значение за развиващите се държави; при все това приветства подобреното преференциално третиране, осигурено преди това в рамките на СТО за най-слаборазвитите държави, включително преференциалните правила за произход и третиране на доставчиците на услуги, както и подчертава необходимостта от предприемане на мерки за изграждане на капацитет, които биха позволили на доставчиците от най-слаборазвитите държави да се възползват от освобождаването от задължения в областта на услугите за най-слаборазвитите държави;

19.  подчертава, че прозрачността е ключов елемент за осигуряването на стабилна и предвидима търговска и инвестиционна среда; счита, че е важно да се повиши прозрачността на процедурите за мониторинг чрез увеличаване на стимулите за членовете на СТО за спазване на изискванията за уведомяване, чрез намаляване на тяхната сложност и тежест и чрез осигуряване на възможности за изграждане на капацитет при необходимост, докато умишленото неспазване следва да избягва и да се води борба с него;

20.  подчертава, че ролята на секретариата на СТО за улесняването и гарантирането на подход „отдолу нагоре“ за активното участие на всички членове е от критично значение и че тя следва да бъде засилена в още по-голяма степен и гъвкавостта ѝ да бъде повишена в подкрепа на различните процеси на преговори, както и във функциите за изпълнение и мониторинг; счита, че е необходимо да се увеличат финансовите и човешките ресурси и средства, които са на разположение на секретариата на СТО, и настоятелно призовава членовете на СТО взаимно да изпълняват своите отговорности в това отношение; изразява становището, че редовната работа на комитетите на СТО също следва да бъде активизирана, като на председателите им се отреди по-активна роля в разработването и предлагането на решения и компромиси, като по този начин се надхвърлят рамките на обикновеното модериране на приноса на членовете, както и че секретариатът следва да подкрепя тези разширени задачи;

21.  настоятелно призовава членовете на СТО да гарантират демократична легитимност и прозрачност, като укрепят парламентарното измерение на СТО, и да подкрепят меморандум за разбирателство, с който се установяват официални работни отношения с Парламентарната конференция по въпросите на СТО; подчертава във връзка с това необходимостта да се осигури пълен достъп до търговските преговори на парламентаристите и участието им във формулирането и изпълнението на решенията на СТО, както и търговските политики да подлежат на подходящ надзор в интерес на гражданите;

22.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на генералния директор на СТО.

(1) Министерска декларация от Доха (WT/MIN(01)/DEC/1) от 14 ноември 2001 г. – https://www.wto.org/english/thewto_e/minist_e/min01_e/mindecl_e.htm
(2) OВ C 259E, 29.10.2009 г., стр. 77.
(3) Приети текстове, P8_TA(2017)0439.
(4) http://www.europarl.europa.eu/pcwto/en/sessions/2017.html
(5) https://www.wto.org/english/news_e/news17_e/mc11_10dec17_e.htm
(6) https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/a4t_e/gr17_e/gr17programme_e.htm
(7) http://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
(8) http://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusions-final/
(9) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/may/tradoc_156906.pdf
(10) https://www.consilium.europa.eu/media/36165/final-eu-cn-joint-statement-consolidated-text-with-climate-change-clean-energy-annex.pdf
(11) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/september/tradoc_157331.pdf


Доклад от 2018 г. относно Сърбия
PDF 658kWORD 67k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Сърбия (2018/2146(INI))
P8_TA-PROV(2018)0478A8-0331/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на председателството от заседанието на Европейския съвет в Солун на 19 и 20 юни 2003 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище ЕС — Западни Балкани от 17 май 2018 г. и „приоритетната програма от София“,

—  като взе предвид Решение 2008/213/EО на Съвета(1) от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Европейското партньорство със Сърбия, и за отмяна на Решение 2006/56/EО,

—  като взе предвид становището на Комисията от 12 октомври 2011 г. относно кандидатурата на Сърбия за членство в Европейския съюз (SEC(2011)1208), решението на Европейския съвет от 2 март 2012 г. да предостави на Сърбия статут на страна кандидатка, както и решението на Европейския съвет от 27 — 28 юни 2013 г. да започне със Сърбия преговори за присъединяване на страната към ЕС,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави членки и Република Сърбия, което влезе в сила на 1 септември 2013 г.,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид декларацията и препоръките, приети на осмото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия (ПКСА) от 13 — 14 юни 2018 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ) относно неговата ограничена мисия за наблюдение на избори във връзка с предсрочните парламентарни избори в Сърбия на 29 юли 2016 г.,

—  като взе предвид доклада на мисията за оценка на избори на ОССЕ/БДИПЧ относно президентските избори в Сърбия на 2 април 2017 г.,

—  като взе предвид доклада на Комисията относно Сърбия за 2018 г., от 17 април 2018 г. (SWD(2018)0152),

—  като взе предвид съобщението на Комисията относно надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани, от 6 февруари 2018 г. (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани и Турция от 23 май 2017 г. (9655/17),

—  като взе предвид четвъртото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС — Сърбия, проведено на 16 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид осмото заседание на Конференцията за присъединяване със Сърбия на равнище министри, което се проведе на 25 юни 2018 г.,

—  като взе предвид доклада относно Сърбия от юли 2015 г. на органа на Съвета на Европа за борба с корупцията GRECO и доклада от четвъртия кръг за оценка на GRECO от 20 октомври 2017 г. относно „Предотвратяване на корупцията по отношение на членове на парламента, съдии и прокурори“,

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно програмата на Сърбия за икономически реформи за периода 2018 — 2020 г. (SWD(2018)0132) и съвместните заключения от Диалога по икономическите и финансовите въпроси между ЕС и Западните Балкани, приети от Съвета на 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид становището на Венецианската комисия от 25 юни 2018 г. относно проекта за изменения на конституционните разпоредби относно съдебната система,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, подкрепено от Комисията и проведено от Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите, озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 — 2020 г.“,

—  като взе предвид своята резолюция от 14 юни 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Сърбия(2),

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0331/2018),

А.  като има предвид, че Сърбия, както всяка държава, стремяща се към членство в ЕС, трябва да бъде оценявана според собствените си заслуги по отношение на изпълнението, прилагането и спазването на същия набор от критерии, и като има предвид, че ангажираността за извършване на необходимите реформи и тяхното качество са определящи за графика за присъединяване; като има предвид, че присъединяването е и ще продължи да бъде процес, основан на постигнатите резултати, който зависи изцяло от обективния напредък, постигнат от всяка държава, включително и Сърбия;

Б.  като има предвид, че от започването на преговорите със Сърбия са отворени 14 глави, две от които са временно затворени;

В.  като има предвид, че Сърбия пое траен ангажимент за нормализиране на отношенията с Косово, което доведе до Първото споразумение относно принципите за нормализиране на отношенията от 19 април 2013 г. и до споразуменията от август 2015 г.; като има предвид, че Сърбия продължава да участва в диалога;

Г.  като има предвид, че Сърбия допринася за укрепване на регионалното сътрудничество и добросъседските отношения, за мира и стабилността, както и за помирението и създаването на климат, благоприятстващ решаването на нерешени двустранни въпроси от миналото;

Д.  като има предвид, че Сърбия запазва ангажимента си за създаване на функционираща пазарна икономика и продължава да постига резултати във връзка с изпълнението на задълженията по Споразумението за стабилизиране и асоцииране;

Е.  като има предвид, че върховенството на закона е основна ценност, на която се базира ЕС и която заема централно място както в процеса на разширяване, така и в процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че са необходими реформи за справяне с важните предизвикателства, които продължават да съществуват в тази област, и по-специално по отношение на осигуряването на независима, безпристрастна, отговорна и ефективна съдебна власт, в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и в областта на защитата на основните права;

Ж.  като има предвид, че Сърбия е ратифицирала всички основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в това число по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране от 1948 г. (№ 87), Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне от 1949 г. (№ 98) и Конвенцията относно премахването на принудителния труд от 1930 г. (№ 29);

З.  като има предвид, че положението във връзка със свободата на изразяване и независимостта на медиите продължава да е особено сериозен въпрос, който трябва да бъде разрешен по решителен и ефективен начин, като приоритетна задача;

И.  като има предвид, че Сърбия ползва предприсъединителна помощ в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), с общ индикативен бюджет от 1,5 милиарда евро за периода 2014 — 2020 г.; като има предвид, че преразгледаното индикативно разпределение на средствата по линия на ИПП II за Сърбия за периода 2018 — 2020 г. възлиза на сумата от 722 милиона евро; като има предвид, че Сърбия получи междинно възнаграждение за постигнатите резултати;

1.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия по нейния път на интеграция към Европейския съюз; призовава Сърбия, с подкрепата на Комисията, да популяризира активно това стратегическо решение сред сръбската общественост и да засили допълнително своевременното и прозрачно информиране и гарантиране на видимостта на ЕС и финансираните от него проекти и програми;

2.  подчертава, че цялостното прилагане на реформите и политиките е основен показател за успеха на процеса на интеграция; призовава Сърбия да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото законодателство и новите политики; приветства приемането на трето преразглеждане на националната програма за приемане на достиженията на правото на ЕС и предупреждава за последиците от неправилното транспониране на важни законодателни актове на ЕС във връзка с постигането на съответствие с достиженията на правото на ЕС; приветства оценката на Комисията от нейното съобщение, озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“, според която чрез демонстриране на силна политическа воля, провеждане на реални и трайни реформи и окончателно решаване на споровете със съседите Сърбия би могла да стане член на ЕС; призовава Съвета и Комисията да подкрепят отварянето на технически подготвените глави и да ускорят целия процес на преговори за присъединяване, ако е постигнат необходимият напредък, особено по отношение на принципите на правовата държава като основна област;

3.  приветства успешното приключване на процеса на програмиране на ИПП за 2018 г. и подписването на споразумението за финансиране на Инструмента за предприсъединителна помощ за развитието на селските райони (IPARD II); призовава Комисията, при изготвянето на новия Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП III), да включи подходящи разпоредби за подкрепа на евентуалното присъединяване на Сърбия към ЕС;

4.  приветства напредъка, постигнат от Сърбия във връзка с развитието на функционираща пазарна икономика, която да гарантира икономически растеж и запазване на макроикономическата и паричната стабилност; подчертава, че Сърбия е постигнала добър напредък при преодоляването на някои слабости в политиката, които бяха проблем в миналото, по-специално чрез консолидация на бюджета; подчертава обаче, че все още е налице високо равнище на безработица, изтичане на мозъци и трудова неактивност; призовава Сърбия да разработи устойчив план за бъдещето на държавните предприятия; подчертава първостепенното значение на малките и средните предприятия (МСП) за икономиката на Сърбия и призовава за по-прозрачна и по-облекчена бизнес среда; подкрепя присъединяването на Сърбия към Световната търговска организация (СТО);

5.  изразява загриженост относно трайната безработица и подчертава значението на обучението и развитието на предприемачески умения сред младите хора; призовава Сърбия да подобри положението на жените на пазара на труда; призовава Сърбия да засили тристранния диалог; призовава за изменение на Закона за вноските за задължително социално осигуряване и на Закона за здравно осигуряване с цел предотвратяване на дискриминацията спрямо дребните земеделски производители;

6.  отбелязва президентските избори, проведени на 2 април 2017 г.; приветства общото провеждане на изборите и призовава органите да гарантират прилагането на международните стандарти; призовава органите на управление да изпълнят и приложат изцяло препоръките на мисията за наблюдение на избори на ОССЕ/БДИПЧ, и по-специално да осигурят равнопоставеност при провеждането на предизборната кампания, както и да започнат диалог с местните независими мисии за наблюдение на изборите; призовава органите на управление да разследват надлежно сигналите за нередности, насилие и сплашване, подадени при предходни изборни процеси; отбелязва със загриженост липсата на прозрачност при финансирането на политическите партии и предизборните кампании; изтъква, че финансирането на политическите партии трябва да бъде прозрачно и в съответствие с международните стандарти;

7.  призовава Сърбия да постигне по-голямо съответствие с външната политика и политиката на сигурност на ЕС, включително политиката ѝ по отношение на Русия, също така в рамките на ООН; приветства значителния принос на Сърбия и продължаващото ѝ участие в редица мисии и операции на ЕС по линия на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) (EUTM Мали, EUTM Сомалия, EUNAVFOR Atalanta, EUTM RCA), като страната участва в 4 от 6-те военни мисии или операции, провеждани в момента от Съюза; все пак изразява загриженост относно продължаващото военно сътрудничество на Сърбия с Русия и Беларус;

8.  поздравява Сърбия за нейния конструктивен подход при управлението на последиците от миграционната и бежанска криза, както и значителните усилия, които страната положи за осигуряване на подслон и хуманитарна помощ, главно с подкрепата на ЕС; приветства приемането от Сърбия на нов Закон за убежището, Закон за чужденците и Закон за граничния контрол; настоятелно призовава Сърбия постепенно да приведе визовата си политика в съответствие с тази на ЕС; отбелязва със загриженост, че нехармонизираната визова политика на Сърбия създава възможности за незаконна миграция и контрабанда към държави от ЕС, както и към съседни държави извън ЕС; настоятелно призовава Сърбия да въведе механизъм за връщане на незаконните мигранти, който да бъде в съответствие с достиженията на правото на ЕС, и да подобри още повече капацитета си за удовлетворяване на потребностите на непридружените непълнолетни лица; призовава Сърбия да намери приемливо решение за бежанците от съседните държави, включително във връзка с техните нужди от жилищно настаняване и достъпа им до работа и образование;

Принципи на правовата държава

9.  настоятелно призовава Сърбия да активизира усилията си за провеждане на реформи в областта на правовата държава, и по-специално за гарантиране на независимостта и цялостната ефективност на съдебната система; подчертава, че следва да се отдели специално внимание на прилагането на ефективни реформи в тази област; отбелязва, че макар да е постигнат известен напредък за намаляване на натрупването на стари изпълнителни дела и за въвеждане на мерки за хармонизиране на съдебната практика, независимостта на съдебната система в Сърбия не е напълно гарантирана и възможността за оказване на политическо влияние върху съдебната система продължава да буди безпокойство; призовава Сърбия да увеличи отчетността, безпристрастността, професионализма и цялостната ефективност на съдебната система и да създаде система за предоставяне на безплатна правна помощ, която да осигури широк кръг от лица, предоставящи безплатна правна помощ; призовава да бъдат изпълнени решенията на Европейския съд по правата на човека;

10.  отново посочва, че е важно да се засили борбата срещу корупцията и настоятелно призовава Сърбия да покаже ясен ангажимент за справяне с този проблем; приветства прилагането на Закона за организацията и правомощията на националните органи с цел предотвратяване на организираната престъпност, тероризма и корупцията; приветства приемането на измененията по раздела за икономическите престъпления от Наказателния кодекс на страната и насърчава Сърбия да ги прилага изцяло, включително и изменението относно злоупотребата със служебно положение, с цел предотвратяване на възможни злоупотреби; призовава за продължаване на изпълнението на националната стратегия за борба с корупцията, както и на плана за действие; подновява призива си към Сърбия да приеме бързо нов закон за своята Агенция за борба с корупцията, за да подобри планирането, координирането и наблюдението във връзка с прилагането на новото и действащото законодателство и политики; подчертава важността на факта, че Агенцията успява да си осигури и запази човешките и финансовите ресурси, от които се нуждае, за да може да изпълнява мандата си по независим начин; подчертава, че членовете на Агенцията за борба с корупцията трябва да бъдат избирани съгласно принципите за прозрачност и липса на конфликт на интереси или политическа принадлежност; призовава органите да запълнят всички незаети работни места в Агенцията; призовава Сърбия да продължи да подобрява своите резултати по отношение на провеждането на разследвания, повдигането на обвинения и издаването на окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, и да публикува редовно статистика за резултатите от разследванията на всички случаи на предполагаема корупция на държавни служители;

11.  призовава сръбските органи да изпълнят препоръките на Групата държави срещу корупцията (GRECO); призовава сръбския парламент да изпълни по-специално препоръките по отношение на предотвратяването на корупцията и конфликтите на интереси и да приеме кодекса за поведение;

12.  признава, че е постигнат известен напредък в борбата срещу корупцията и организираната престъпност и приветства активната роля на Сърбия в международното и регионалното полицейско и съдебно сътрудничество; призовава Сърбия да демонстрира засилена ангажираност и да гарантира осезаеми резултати в тази борба, по-специално чрез постигане на убедителни резултати при разследванията, наказателните преследвания и присъдите по дела за организирана престъпност, включително незаконен трафик и контрабанда на мигранти от Сърбия към ЕС и към държави извън ЕС, убийства, свързани с организираната престъпност, киберпрестъпност, финансови потоци за подкрепа на терористични дейности и изпиране на пари; призовава Сърбия да продължи с цялостното прилагане на плана за действие, договорен със Специалната група за финансови действия (FATF); обръща внимание на нарастващия брой престъпни нападения и призовава за решаването на този проблем чрез пълно сътрудничество със съдебните органи;

Демокрация и социален диалог

13.  подчертава, че Сърбия все още не упражнява ефективен контрол върху изпълнителната власт и че прозрачността, приобщаващият характер и качеството на законодателния процес трябва да бъдат допълнително подобрени; приветства все по-малкото използване на ускорени процедури при приемането на законодателство; подчертава обаче, че все още честото използване на ускорени процедури подкопава парламентарния и публичния контрол; подчертава, че следва да се избягват действия, които ограничават способността на сръбския парламент да провежда ефективен дебат и да осъществява контрол по отношение на законодателството; подчертава значението на работата на опозицията в условията на демокрация и подчертава, че нейните политици не следва да бъдат обект на злословия и клевети; изразява загриженост за това, че някои политици злоупотребяват с обществения дебат, за да насърчават засилването на радикализма; призовава за въвеждането на допълнителни мерки за гарантиране на междупартиен диалог и ефективно участие на гражданското общество; призовава сръбския парламент да разгледа практиката за блокиране на законодателния процес и дали тя задушава демократичния дебат; приветства непрекъснатите усилия на сръбския парламент за подобряване на прозрачността чрез дебати относно преговорните позиции на Сърбия по главите за присъединяване към ЕС, както и посредством обмен с основния преговарящ екип и с Националния конвент за Европейския съюз; подчертава, че ролята на независимите регулаторни органи, включително омбудсмана, Агенцията за борба с корупцията, Държавната сметна палата и комисаря по въпросите на информацията от обществено значение и защитата на личните данни, трябва да бъде напълно призната и подкрепяна; призовава сръбския парламент да започне да изпълнява констатациите и препоръките на независимите регулаторни органи, и по-специално тези на омбудсмана; припомня, че един от стълбовете на европейския социален модел е социалният диалог и че редовните консултации между правителството и социалните партньори са от голямо значение за предотвратяването на социалното напрежение и конфликти; подчертава, че е от съществено значение социалният диалог да надхвърли обмена на информация и че със заинтересованите страни следва да се провеждат консултации относно важните закони преди подлагането им на парламентарна процедура;

14.  приветства представянето на проекта за конституционна реформа на съдебната система на страната, внесен във Венецианската комисия за становище; подчертава значението на пълното прилагане на препоръките на Венецианската комисия; насърчава сръбските органи да започнат приобщаващ и смислен обществен дебат, който да се провежда по конструктивен начин, с цел повишаване на осведомеността относно процеса на конституционна реформа в страната; призовава за провеждането на всеобхватни обществени консултации, преди окончателният проект да бъде предаден на сръбския парламент;

15.  приветства отбелязания от Сърбия напредък за реформа на публичната администрация на страната, по-конкретно чрез приемането на няколко нови закона за заплатите в обществения сектор и трудовите правоотношения, за местното управление и заплатите в автономните провинции, както и за националната академия за обучение; подчертава, че упражняването на политическо влияние при назначаването на лица на висши ръководни длъжности продължава да бъде въпрос, който поражда загриженост; призовава Сърбия да измени Закона за държавните служители, за да гарантира неутралността на публичната администрация; отбелязва, че укрепването на административния капацитет на всички равнища е важно за успешното провеждане на ключови реформи; приветства създаването на Министерство на европейската интеграция, което включва структурите на предишната Сръбска служба за европейска интеграция, която продължава да предоставя политически насоки за европейската интеграция;

Права на човека

16.  подчертава, че е създадена законодателната и институционална рамка за зачитане на правата на човека; подчертава, че е необходимо последователно и ефикасно прилагане на тази рамка на територията на цялата страна; призовава Сърбия да приеме новия Закон за защита на данните и да гарантира пълното му съответствие със стандартите и най-добрите практики на ЕС; отбелязва, че са необходими по-нататъшни непрекъснати усилия за подобряване на положението на лицата, принадлежащи към уязвими групи, включително децата, хората с увреждания, хората с ХИВ/СПИН и ЛГБТИ лицата; осъжда продължаващите престъпления от омраза, извършвани срещу роми и ЛГБТИ лица; призовава Сърбия да провежда активно разследвания и наказателни преследвания и да издава присъди за подбудени от омраза престъпления; призовава сръбските органи да насърчават климат на толерантност и да осъждат всички форми на изказвания, подбуждащи към омраза, общественото одобрение и отричане на геноцида, както и престъпленията срещу човечеството и военните престъпления;

17.  настоятелно призовава Сърбия да засили ролята и капацитета на своите органи с цел защита на уязвимите групи, включително жени, деца и хора с увреждания, както и да осигури по-добро сътрудничество между полицията, прокуратурата и социалните служби в тази връзка; приветства ратифицирането от Сърбия на Конвенцията от Истанбул и неотдавнашните промени във връзка с мерките за закрила на децата от насилие, включително съобщението на правителството за създаването на длъжност „омбудсман за децата“, и призовава органите да наблюдават въздействието от прилагането на законодателството и другите мерки; подчертава, че все още съществуват проблеми със защитата на човешките права на хората с увреждания, и настоятелно призовава правителството да приеме национална стратегия за хората с увреждания;

18.  настойчиво приканва сръбските органи да увеличат усилията си за подобряване на положението със свободата на словото и свободата на медиите; приветства създаването на новата работна група, която да се заеме с разработването на проекта за стратегия за медиите; подчертава, че заплахите, сплашването и насилието срещу журналисти и медии, включително административният тормоз и сплашването чрез съдебни процедури, продължават да будят безпокойство; призовава държавните служители да бъдат последователни във връзка с публичното осъждане на всяка форма на сплашване на журналисти и да се въздържат от намеса в дейността на медиите и журналистите, включително при провеждането на избори; отбелязва във връзка с това, че въпреки разрешаването на няколко случая и повдигането на някои наказателни обвинения, присъдите продължават да бъдат рядкост; приветства усилията на постоянната работна група, която беше създадена чрез споразумението за сътрудничество и мерки за повишаване на безопасността на журналистите, и призовава органите на управление да демонстрират пълна ангажираност за разследването и преследването по съдебен ред на всички случаи на нападения срещу журналисти и медии; призовава за пълно прилагане на законите за медиите и за укрепване на независимостта на регулаторния орган за електронните медии на страната; приветства подновените усилия за приемане на медийна стратегия, с цел създаване на плуралистична медийна среда, и подчертава във връзка с това значението на провеждането на прозрачни и приобщаващи консултации със заинтересованите страни; подчертава необходимостта от пълна прозрачност по отношение на собствеността върху медиите и тяхното финансиране; призовава за приемането на политики, които да защитават медиите и програмите, излъчвани на езиците на националните малцинства, живеещи в Сърбия;

19.  призовава сръбските органи да засилят сътрудничеството с организациите на гражданското общество, в т.ч. с организациите на жените и групите за правата на човека, чиято роля е от ключово значение за добре функциониращата демокрация; осъжда негативните кампании и ограниченията срещу някои организации на гражданското общество; призовава за приемане на национална стратегия и свързан с нея план за действие за регулиране на средата, в която действат организациите на гражданското общество; счита, че са необходими допълнителни усилия за осигуряване на системно сътрудничество между правителството и гражданското общество и призовава за повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в области, засягащи гражданското общество;

20.  отбелязва известен напредък по случая с незаконното разрушаване на частна собственост и ограничаването на свободата на движение в квартал „Савамала“ в Белград през април 2016 г.; призова за разрешаването на този случай и за пълно сътрудничество със съдебните органи при провеждането на разследването, с цел подвеждане под съдебна отговорност на извършителите;

Зачитане и защита на малцинствата

21.  приветства приемането на план за действие за прилагане на правата на националните малцинства, както и приемането на наредба за създаване на фонд за националните малцинства; приканва сръбското правителство да прилага изцяло всички международни договори, отнасящи се до правата на малцинствата; все пак подчертава, че напредъкът в областта на гарантирането на правата на националните малцинства е незадоволителен, и призовава за пълно прилагане на плана за действие, както и за подобряване на координацията и участието на заинтересованите страни, включително и на съседните държави, във връзка с нуждите на транспорта и комуникациите; отбелязва, че фондът за националните малцинства функционира и че неговото финансиране е увеличено; приветства приемането на някои много важни закони относно рамката за правата на малцинствата; подновява призива си към Сърбия да гарантира последователно прилагане на законодателството за защита на малцинствата, включително по отношение на образованието и културата, използването на малцинствените езици, представителството в публичната администрация и съдебната система, както и непрекъснатия достъп до медийни и религиозни услуги, на езиците на малцинствата; признава активното участие на националните малцинства на страната в изборните цикли и призовава за приемането на политики, които да гарантират тяхното справедливо политическо представителство в сръбския национален парламент; призовава за пълно прилагане на правото за своевременно вписване на новородените в регистъра за ражданията; подчертава, че насърчаването и защитата на правата на човека, включително правата на националните малцинства, е предпоставка за присъединяването към ЕС;

22.  отбелязва, че културното многообразие на Войводина допринася за идентичността на Сърбия; подчертава, че автономията на Войводина следва да бъде запазена и че Законът за финансовите ресурси на Войводина следва да бъде приет без по-нататъшно отлагане, както е записано в конституцията;

23.  приветства приемането на новата стратегия за социално приобщаване на ромите за периода 2016 — 2025 г., заедно с план за действие, който включва образованието, здравеопазването, жилищното настаняване и заетостта; приветства факта, че в стратегията се признава, че ромските жени са подложени на особена дискриминация; настоятелно призовава Сърбия да определи ясни цели и показатели за наблюдение на изпълнението на новата стратегия; изразява загриженост във връзка с високия процент на момичетата от ромски произход, които отпадат от училище; отбелязва, че по-голямата част от ромите са засегнати от социално изключване и се сблъскват със системни нарушения на техните права; призовава за пълно прилагане на новата стратегия за приобщаване на ромите, както и на плана за действие; изтъква, че е важно да се разработят политики, които да допринасят за борбата с дискриминацията срещу ромите и антиромските настроения; призовава за осигуряването на възможности на всички равнища за пълноценно публично и политическо участие на ромите;

Регионално сътрудничество и добросъседски отношения

24.  приветства факта, че Сърбия продължава да се ангажира за поддържане на конструктивни двустранни отношения с другите държави, обхванати от процеса на разширяване, както и със съседните държави членки; приветства факта, че Сърбия запази ангажимента си по редица инициативи за регионално сътрудничество, като например Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, Централноевропейското споразумение за свободна търговия (ЦЕФТА), Адриатическо-йонийската инициатива, макрорегионалните стратегии на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR), стратегията на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR), процеса Бърдо-Бриюни, инициативата на Шестте относно Западните Балкани и нейната програма за свързаност, както и Берлинския процес; приветства постигнатите досега резултати по инициативата на Шестте относно Западните Балкани и призовава за по-нататъшното развитие на регионалното икономическо пространство; подновява призива си към Сърбия да приложи мерките за реформа на свързаността, обвързани с програмата за свързаност; приветства усилията на Сърбия за отдаване на приоритет на инфраструктурните инвестиции и подчертава значението на по-голямата свързаност в региона; отбелязва, че трябва да се положат повече усилия за икономическото и социалното развитие на граничните региони, за да се предотврати тяхното обезлюдяване; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани; подчертава, че неразрешените двустранни спорове не следва да оказват отрицателно въздействие върху процеса на присъединяване; категорично подкрепя ангажимента на партньорите от Западните Балкани да продължат да укрепват добросъседските отношения, регионалната стабилност и взаимното сътрудничество; припомня, че ЕС е решен да засили и активизира своята ангажираност за подкрепа на промените в региона;

25.  приветства приемането на национална стратегия за разследването и наказателното преследване на военни престъпления; отбелязва приемането на стратегия на прокуратурата за разследване и наказателно преследване на военни престъпления и настоятелно призовава Сърбия да изпълни всички предвидени дейности; приветства назначаването през май 2017 г. на нов прокурор за военните престъпления; повтаря призива си за изпълнението на тази стратегия, по-специално чрез повдигането на обвинения, и за приемането на оперативна стратегия за наказателно преследване; призовава Сърбия да разследва ефективно всички дела за военни престъпления, и по-специално знаковите дела, и да си сътрудничи със своите регионални партньори по тези дела; призовава Комисията и държавите членки да положат допълнителни усилия за решаването на тези въпроси в процеса на преговори между ЕС и Сърбия; настоятелно призовава органите да продължат да разглеждат проблема с изчезналите лица по време на войните от 90-те години на миналия век; отново призовава Сърбия за пълно сътрудничество с действащия Международен остатъчен механизъм за наказателните трибунали; настоятелно призовава сръбските органи да продължат да работят по въпроса за съдбата на изчезналите лица, включително да отворят държавните архиви, свързани с периода на войната; настоятелно призовава Сърбия да изготви схема за обезщетяване на жертвите и техните семейства; потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионалната комисия за установяване на фактите за военните престъпления и другите тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия; подчертава значението на работата, извършвана от Регионалната служба за младежко сътрудничество и нейните местни клонове, с цел насърчаване на помирение сред младите хора; призовава за допълнителни изменения на Закона за реституцията и подчертава значението на недискриминационното третиране на лицата с реституционни претенции спрямо другите бенефициенти, по-специално във връзка с регистрацията на публична собственост;

26.  изразява съжаление относно нееднократното отричане на геноцида в Сребреница от страна на някои сръбски органи; припомня им, че пълното сътрудничество с Международния наказателен трибунал за бивша Югославия и с неговия наследник — Международния остатъчен механизъм за наказателните трибунали означава също пълното приемане и прилагане на неговите присъди и решения; подчертава, че признаването на геноцида в Сребреница е основна стъпка по пътя на Сърбия за присъединяване към Европейския съюз;

27.  приветства продължаващата ангажираност на Сърбия в процеса на нормализиране на отношенията с Косово и ангажимента ѝ за прилагане на споразуменията, постигнати в рамките на диалога с посредничеството на ЕС; приветства факта, че сръбският президент започна вътрешен диалог относно Косово; отново призовава за продължаване на действията за добросъвестно, своевременно и пълно прилагане на всички постигнати до момента договорености, включително и тези за енергетиката, и насърчава двете страни да продължат решително процеса на нормализиране; подчертава значението на създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство; подчертава, че трябва да се ускори работата по започване на нов етап от диалога с оглед на пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово, като това ще бъде определено в правно обвързващо споразумение; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност да извърши оценка на резултатите, постигнати от страните при изпълнението на техните задължения; недвусмислено осъжда убийството на политика Оливер Иванович, принадлежащ към косовското сръбско малцинство, и подчертава необходимостта от реално сътрудничество между косовските и сръбските следователи, както и от международна подкрепа, за да може извършителите да бъдат изправени пред съда;

28.  отбелязва текущия дебат и публичните изявления относно възможни корекции на границата между Сърбия и Косово, включително размяната на територии; подчертава мултиетническия характер на Косово и на Сърбия и че целта в региона не следва да бъде постигането на етнически хомогенни държави; подкрепя диалога, провеждан със съдействието на ЕС, като рамка за постигане на споразумение за пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че споразумението ще бъде приемливо единствено ако двете страни постигнат взаимно съгласие по него, като вземат предвид общата стабилност в региона и международното право;

29.  изразява загриженост относно многократните изявления на високопоставени политици, които поставят под съмнение териториалната цялост на Босна и Херцеговина, и осъжда всяка форма на националистическа реторика, насочена към насърчаване на разпадането на тази страна;

Енергетика и транспорт

30.  призовава Сърбия да приложи напълно мерките за реформа на свързаността в сектора на енергетиката; насърчава Сърбия да развива конкуренцията на пазара на газ и да изпълнява съответните задължения по отношение на отделянето на собствеността, както е предвидено в третия енергиен пакет; призовава Сърбия да развие енергийната си политика, за да намали зависимостта от вноса на руски газ; приветства усилията на страната за насърчаване на инвестициите в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници; припомня, че законодателството относно ефективното използване на енергията не съответства напълно на съответните директиви на ЕС; призовава Сърбия да диверсифицира енергийните си източници, като добави други възобновяеми енергийни източници;

31.  призовава сръбското правителство да приеме необходимите мерки за опазване на защитените територии, по-специално във връзка с развитието на водноелектрически централи в чувствителни от екологична гледна точка райони като природния парк „Стара планина“; в този контекст призовава за извършването на задълбочени оценки на въздействието върху околната среда, основаващи се на стандартите на ЕС, установени с Директивата за птиците, Директивата за местообитанията и Рамковата директива за водите; насърчава сръбското правителство да увеличи прозрачността по отношение на планираните проекти чрез участие на обществеността и провеждане на консултации, с участието на всички заинтересовани страни;

32.  приветства съвместния ангажимент, подписан от Сърбия и България на 17 май 2018 г., по повод на срещата на високо равнище на лидерите на държавите от Западните Балкани в София, за изграждането на газопреносна връзка между двете държави и приемането на пакета ИПП за 2018 г., включващ стратегически важния инфраструктурен проект за магистралата на мира „Ниш — Мердаре — Прищина“, който ще позволи по-добра транспортна връзка между Централна Сърбия и Косово и който има символично значение за отношенията в региона;

33.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с обезпокоителното равнище на замърсяване на въздуха в Сърбия, заради което, по данни на Световната здравна организация, през 2016 г. около 6 500 души са починали от респираторни заболявания; във връзка с това призовава сръбските органи да приемат необходимите краткосрочни мерки за справяне с тази ситуация и да реформират ефективно средносрочните и дългосрочните политики за транспорт и мобилност в големите градове;

o
o   o

34.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на Сърбия.

(1) OВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 46.
(2) ОВ C 331, 18.9.2018 г., стр. 71.


Доклад от 2018 г. относно Косово
PDF 574kWORD 63k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията относно Косово за 2018 г. (2018/2149(INI))
P8_TA-PROV(2018)0479A8-0332/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията от заседанието на председателството на Европейския съвет, състояло се в Солун на 19 и 20 юни 2003 г., относно перспективата за присъединяване към Европейския съюз на държавите от Западните Балкани,

—  като взе предвид декларацията от София от срещата на високо равнище ЕС — Западни Балкани, състояла се на 17 май 2018 г., и приложената към нея приоритетна програма от София,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Косово, влязло в сила от 1 април 2016 г.,

—  като взе предвид Европейската програма за реформи (ЕПР) за Косово, стартирана на 11 ноември 2016 г. в Прищина,

—  като взе предвид рамковото споразумение с Косово за участие в програми на Съюза, влязло в сила от 1 август 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването (COM(2018)0450) и придружаващия го работен документ на службите на Комисията — Доклад за Косово за 2018 г. (SWD(2018)0156),

—  като взе предвид първото споразумение от 19 април 2013 г. относно принципите, уреждащи нормализирането на отношенията между правителствата на Сърбия и на Косово, както и другите споразумения от Брюксел в рамките на провеждания с посредничеството на ЕС диалог за нормализиране на отношенията, включително протокола за интегрирано управление на границите, правната рамка за създаването на асоциация/общност на общините със сръбско мнозинство и споразуменията относно моста в Митровица и относно енергетиката,

—  като взе предвид включването на съдии, прокурори и административни служители от косовското сръбско малцинство в съдебната система на Косово, в съответствие със Споразумението за правосъдието, постигнато през февруари 2015 г.,

—  като взе предвид Решение (ОВППС) 2018/856 на Съвета от 8 юни 2018 г. за изменение на Съвместно действие 2008/124/ОВППС относно мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Косово)(1), което също така удължи продължителността на мисията до 14 юни 2020 г.,

—  като взе предвид годишния доклад за мисията и операциите във връзка с общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО) за 2017 г. и доклада за постигнатия напредък по отношение на пакта в областта на EULEX за 2017 г.,

—  като взе предвид докладите на генералния секретар на ООН относно текущите дейности на Временната административна мисия на ООН в Косово (ЮНМИК), включително най-новия доклад от 1 май 2018 г., и доклада относно операциите на силите на НАТО в Косово (KFOR) от 7 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид оценката на Комисията от 17 април 2018 г. относно програмата на Косово за икономически реформи за периода 2018—2020 г. (SWD(2018)0133) и съвместните заключения на Съвета относно икономическия и финансов диалог между ЕС и страните от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид окончателните доклади от мисията на ЕС за наблюдение на изборите от 11 юни 2017 г. относно законодателните избори в Косово и от 22 октомври 2017 г. относно изборите за кметове и общински съвети в Косово,

—  като взе предвид четвъртото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Косово (ПКСА), проведено в Страсбург на 17 и 18 януари 2018 г.,

—  като взе предвид предложението на Комисията oт 4 май 2016 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 539/2001 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (Косово) (COM(2016)0277) и четвъртия доклад на Комисията от 4 май 2016 г. за напредъка на Косово при изпълнението на изискванията от пътната карта за либерализирането на визовия режим (COM(2016)0276),

—  като взе предвид ратифицирането от парламентите на Черна гора и на Косово на споразумението за определяне на границата между Косово и Черна гора,

—  като взе предвид Резолюция 1244 (1999) на Съвета за сигурност на ООН, консултативното становище на Международния съд от 22 юли 2010 г. относно съответствието с международното право на едностранното обявяване на независимост по отношение на Косово и Резолюция 64/298 на Общото събрание на ООН от 9 септември 2010 г., в която се признава съдържанието на становището на Международния съд и се приветства готовността на ЕС да улесни диалога между Сърбия и Косово,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, проведено от Комисията, Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на Комисията и на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от 21 септември 2015 г., озаглавен „Равенството между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС през периода 2016—2020 г.“ (SWD(2015)0182),

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Косово,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0332/2018),

А.  като има предвид, че продължаващите значителни усилия, подкрепени чрез провеждането на конструктивен диалог между отделните политически сили и със съседните държави, са необходимо условие за подготовка за предизвикателствата, свързани с членството в ЕС;

Б.  като има предвид, че всяка страна кандидатка се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

В.  като има предвид, че 114 държави са признали независимостта на Косово, включително 23 от 28-те държави — членки на ЕС;

Г.  като има предвид, че ЕС многократно е показвал готовността си да подпомогне икономическото и политическото развитие на Косово посредством ясна европейска перспектива, а същевременно Косово показва стремеж по пътя си към европейска интеграция;

Д.  като има предвид, че поради продължаващата поляризация между политическите партии Косово показва ограничен напредък при свързаните с ЕС реформи, които са от съществено значение за постигането на по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Е.  като има предвид, че процъфтяващата сива икономика в Косово възпрепятства развитието на жизнеспособна икономика в страната като цяло;

Ж.  като има предвид, че специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово в Хага са напълно действащи по съдебен ред, считано от 5 юли 2017 г.;

З.  като има предвид, че на 8 юни 2018 г. Съветът взе решение да пренасочи и разшири мандата на мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX), като преустанови съдебната изпълнителна част от мандата на мисията; като има предвид, че 14 юни 2020 г. беше определен за нова крайна дата на мандата;

И.  като има предвид, че Косово е единствената държава от Западните Балкани, чиито граждани се нуждаят от виза, за да пътуват в Шенгенското пространство;

1.  приветства важните законодателни актове, приети в рамките на Европейската програма за реформи (ЕПР), и призовава за пълното им прилагане; счита, че следва да се постигне консенсус между партиите, за да се приемат някои ключови реформи, свързани с ЕС; очаква приемането на нова ЕПР през 2019 г.;

2.  посочва обаче бавните темпове на изпълнение на основните реформи поради липсата на консенсус между политическите партии и продължаващата политическа поляризация; отбелязва, че това е засегнало неблагоприятно способността на парламента и на правителството за провеждане на трайни и устойчиви реформи; осъжда пораждащото пречки поведение на някои депутати; призовава всички политически партии да установят приобщаващ политически диалог; подчертава необходимостта от подобряване на ефективния контрол на парламента над изпълнителната власт и прозрачността и качеството на законотворчеството, включително чрез осигуряване на активно и конструктивно участие и ограничаване на използването на ускорени процедури за приемане на закони; насърчава консенсуса относно реформите, свързани с присъединяването на страната към ЕС;

3.  приветства факта, че в областта на публичната администрация е отбелязан известен напредък, но подчертава необходимостта от по-нататъшни реформи; призовава по-специално държавната администрация да бъде деполитизирана и преструктурирана;

4.  приветства дългоочакваното ратифициране през март 2018 г. на споразумението за определяне на границата с Черна гора от август 2015 г., което бележи стъпка напред в духа на добросъседските отношения; подчертава значението на тази стъпка към либерализацията на визовия режим;

5.  настоятелно призовава косовските органи да намерят цялостно решение на откритите изборни проблеми, включително липсата на прозрачност и отчетност във връзка с финансирането за политически партии и кампании, както и твърденията за широко разпространено сплашване на гласоподавателите, по-специално при множество общности на косовските сърби, чрез своевременно прилагане на законодателни и административни мерки за изпълнение на неизпълнените препоръки на ЕС, на мисиите на ЕП за наблюдение на избори и на Венецианската комисия, доста преди провеждането на следващия кръг от избори, за да се гарантира пълното им съответствие с международните стандарти; приветства напредъка, постигнат от изборната администрация във връзка с равенството между половете, и призовава Косово да положи още повече усилия за увеличаване на участието на жените в политиката и за укрепване на общата правна рамка;

6.  изразява загриженост относно недостатъчното финансиране за съдебната система в Косово, както и относно широко разпространената корупция, елементите на обсебване на държавата от частни интереси, неправомерното политическо влияние и проблемите с недостатъчното зачитане на правото на свободен и справедлив процес, включително и при случаите на екстрадиция; подчертава значението на процесите на реформи в областта на върховенството на закона, като обръща специално внимание на независимостта и ефикасността, както и на необходимостта от по-нататъшно подобряване на защитата на свидетелите;

7.  подчертава, че гарантирането на представителна съдебна власт и еднакво прилагане на законодателството на Косово са предпоставки за справяне с непоследователното, бавно и неефективно правораздаване; приветства включването на съдии, прокурори и административни служители от косовското сръбско малцинство в съдебната система на Косово, в съответствие със Споразумението за правосъдието между Сърбия и Косово от 2015 г.; счита, че съдебната власт все още е уязвима спрямо опитите за упражняване на неправомерно политическо влияние и че са необходими допълнителни усилия за изграждането на капацитет и за гарантиране на дисциплинарната отговорност на съдиите и прокурорите, включително чрез съществен преглед на функционирането на съдебната система за всички съдии, прокурори, висши полицейски служители и следователи по наказателни дела; приветства създаването през ноември 2017 г. на правителствената комисия за признаване и проверка на положението на жертвите на сексуално насилие по време на конфликта в Косово;

8.  отбелязва, че корупцията и организираната престъпност, включително трафикът на наркотици и хора, както и киберпрестъпността, продължават да будят безпокойство, което изисква полагането на съгласувани усилия; приветства първоначалния напредък, който беше постигнат във връзка с подобряването на резултатите при разследването и наказателното преследване на корупцията на високо равнище и случаите на организирана престъпност; очаква полагането на решителни и непрекъснати усилия във връзка със задълженията, произтичащи от процеса на присъединяване към ЕС; приветства непрекъснатите усилия на омбудсмана за укрепване на неговия капацитет във връзка с разглеждането на случаи;

9.  призовава за въвеждането на подобрена правна рамка и за по-голяма ефективност и капацитет на прокуратурата, за да може при разследванията и наказателните преследвания да се прилага всеобхватен подход, който да бъде подкрепен посредством замразяването, конфискацията и възстановяването на активи, както и за произнасянето на окончателни присъди по дела за корупция на високо равнище, организирана престъпност и финансови престъпления, изпиране на пари и финансиране на тероризъм; призовава за въвеждането на предпазни мерки, които да гарантират независимост при правоприлагането, както и на наказателни и превантивни мерки за борба с корупцията в различни сектори; счита, че са необходими допълнителни мерки, за да се гарантира по-добро сътрудничество и координация между правоприлагащите институции и да се увеличи максимално независимостта и отчетността на съдебната система; призовава Косово да се придържа към международните процедури и правила относно екстрадирането на чужди граждани, като въведе необходимите мерки за предотвратяване на случаи като този с шестимата турски граждани, депортирани от Косово в Турция в края на март 2018 г.; във връзка с това приветства решението на парламента на Косово за създаване на анкетна комисия за разследване на този случай;

10.  призовава за реално и конструктивно съдебно и полицейско сътрудничество между косовските и сръбските органи на управление; счита, че членството на Косово в Интерпол и засиленото сътрудничество с Европол ще подобрят допълнително ефективността на мерките, насочени към транснационални престъпления; междувременно насърчава по-нататъшното сътрудничество в борбата с тероризма;

11.  счита, че е важно да се гарантира своевременното и пълно прилагане на препоръките на омбудсмана на Косово, на главния одитор, на Агенцията за борба с корупцията и на Регулаторната комисия по обществените поръчки; подчертава необходимостта от коригиране на недостатъците в системата за възлагане на обществени поръчки и от подобряване на междуинституционалното сътрудничество и обмена на информация; категорично препоръчва укрепване на капацитета за мониторинг, оценка и одит и приемане и прилагане на стратегия за борба с измамите с цел защита на финансовите интереси на Косово и на ЕС;

12.  приветства потвърждението на Комисията от 18 юли 2018 г. за изпълнението на критериите за либерализиране на визовия режим; счита, че е важно да се гарантира незабавно либерализиране на визовия режим за Косово; счита, че либерализирането на визовия режим ще подобри стабилността и ще приближи Косово до ЕС, като се улесни пътуването и извършаването на стопанска дейност, и същевременно ще допринесе за борбата с трафика на хора и корупцията; призовава Съвета да приеме бързо своя мандат за придвижване към приемането на безвизов режим;

13.  отбелязва, че освен постигнатия напредък по изпълнението на изискванията за либерализиране на визовия режим, трябва да продължат да се полагат непрекъснати усилия за борба с организираната престъпност, трафика на наркотици, контрабандата на хора и корупцията, наред с конкретните усилия за справяне с незаконните миграционни потоци и намаляване на броя на неоснователните молби за предоставяне на убежище;

14.  оценява положително рязкото намаляване на броя на молбите за предоставяне на убежище и обратно приемане на граждани на Косово, както и на заявленията за споразумения за обратно приемане; оценява положително новата стратегия за реинтеграция и призовава за пълното ѝ прилагане;

15.  приветства усилията на Косово за предотвратяване на заминаването на чуждестранни бойци, които са почти изцяло джихадистки бойци, както и за борба с терористичните заплахи; призовава за активно регионално сътрудничество в борбата срещу потенциални терористични дейности и за прекъсване на финансовите потоци, предназначени за финансиране на тероризма; настоятелно призовава Косово да се справи с онлайн радикализацията и с външните екстремистки влияния; подчертава значението на предотвратяването на тероризма и наказателното преследване на заподозрените бойци, наред с гарантирането на реабилитация, образование и социална реинтеграция за тях и техните семейства; подчертава, че е необходимо да се предотвратява радикализацията на затворниците, по-специално при уязвимите младежи, и да се работи активно за тяхната дерадикализация;

16.  категорично осъжда убийството на политика Оливер Иванович, принадлежащ към косовското сръбско малцинство; счита, че неговото убийство е сериозен удар за конструктивните и умерено настроени представители на сръбската общност в Косово; подчертава спешната необходимост от реално сътрудничество между косовските и сръбските следователи и от осигуряване на международна подкрепа, за да може извършителите и поръчителите на това убийство да бъдат незабавно изправени пред правосъдието;

17.  изразява съжаление относно нежеланието за разглеждане на дела, касаещи военни престъпления, и подчертава, че е важно да се поеме ясен политически ангажимент за наказателното преследване на отговорните лица; настоятелно призовава косовските органи да демонстрират своя твърд и траен ангажимент за изпълнение на техните международни задължения във връзка със специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово в Хага; изразява дълбоката си загриженост във връзка с опитите на косовски парламентарни представители да отменят Закона за специализираните състави и специализираната прокуратура за Косово през декември 2017 г.; изразява дълбоко съжаление във връзка с факта, че тези опити доведоха до неприемането на съвместни препоръки след отлагане на четвъртото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Косово (ПКСА) за 17—18 януари 2018 г.; призовава за конструктивен подход към ПКСА ЕС – Косово и за засилено парламентарно сътрудничество в тази връзка;

18.  настоятелно призовава органите да засилят взаимното правно сътрудничество между прокуратурите на Косово и на Сърбия и да подкрепят създаването на Регионална комисия за установяване на факти относно военните престъпления и други сериозни нарушения на правата на човека в бивша Югославия (RECOM) през периода 1991—2001 г.;

19.  отбелязва важната роля на EULEX за укрепването на независимата съдебна система, полицията и митническите системи; признава освен това превантивната и помирителна роля на EULEX при наказателното преследване и постановяването на решения по дела за военни престъпления, корупция и организирана престъпност, както и продължаващите усилия на мисията за идентифициране на изчезналите лица и отваряне на гробове, за да бъдат напълно решени съответните случаи; препоръчва извършването на оценка на силните и слабите страни на мисията;

20.  отново призовава EULEX да увеличи ефективността си и да поддържа най-високи стандарти за прозрачност, както и да прилага подход на нулева толерантност спрямо случаите на корупция, лошо управление, неправомерни действия и политически натиск и намеса;

21.  подчертава, че е необходимо парламентът на Косово да бъде незабавно информиран за дейностите на EULEX и за всякакви промени в правния статут на мисията;

22.  отбелязва новия мандат на EULEX и крайната му дата; подчертава обаче, че постигането на конкретен напредък в Косово е по-важно от определения график;

23.  призовава прилагането на рамката за правата на човека да се разглежда като важен приоритет и да се подкрепи посредством подходяща и достатъчна координация и финансиране, по-специално в областта на равенството между половете, децата и защитата на труда, социалното изключване и дискриминацията на хора с увреждания и етнически или езикови малцинства и общности, както и на ЛГБТИ лица; подчертава, че е необходимо да се подкрепят Агенцията за равенство между половете и националният координатор за защита от домашно насилие, както и да се подобри превенцията и прилагането на правосъдие срещу свързаните престъпления; отново изтъква факта, че проектозаконът за свободата на религията трябва да бъде приет;

24.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с неравенството между половете и насилието, основано на пола; настоятелно призовава Косово да гарантира пълното и навременно прилагане на законодателството в областта на равенството между половете и борбата с дискриминацията; изразява дълбоката си загриженост за липсата на напредък по прилагането на стратегията и плана за действие за борба с домашното насилие и призовава органите да предприемат по-строги и ефективни действия за борба с насилието, основано на пола, включително чрез укрепване на Агенцията за равенство между половете и националния координатор за защита от домашно насилие; изразява загриженост относно недостатъчното представителство на жените на постове, свързани с вземането на решения; призовава косовските органи да разгледат приоритетно въпросите за равенството между половете, включително в Европейската програма за реформи, с участието на гражданското общество, в това число и женски организации; насърчава Косово да разгледа допълнително въпроса за осигуряването на правосъдие и подкрепа за жените, които са били подложени на сексуално насилие по време на войната; настоятелно призовава Косово да изпълнява разпоредбите на Конвенцията от Истанбул;

25.  призовава парламента на Косово при изготвянето на закона за закрила на детето да вземе предвид документа за изразяване на позиция, подписан съвместно от ЕС, УНИЦЕФ, Коалицията от НПО за закрила на детето в Косово и организацията „Спасете децата“;

26.  отбелязва със загриженост, че Косово е постигнало ограничен напредък в областта на правата на хората с увреждания; призовава Косово да гарантира недискриминация и равни възможности за хората с увреждания;

27.  призовава косовските органи да разгледат приоритетно въпросите, свързани с малцинствата, включително техните културни и езикови права, както и техните възможности; изразява съжаление за факта, че малцинствата, като например роми, ашкали и египтяни, продължават да се сблъскват с проблеми при придобиването на лични документи, което засяга способността им за достъп до гражданство, образование, здравеопазване и социално подпомагане, и призовава косовските органи да разгледат тези въпроси; приветства готовността на органите да признаят правата на хората с исторически български етнически произход в районите на Гора и Жупа; приветства приемането на новата стратегия и план за действие за приобщаване на общностите на ромите и ашкалите в косовското общество за периода 2017—2021 г., и призовава Косово да участва активно в регионалното сътрудничество по проекта за интеграция на ромите до 2020 г., изпълняван от Съвета за регионално сътрудничество;

28.  изразява съжаление за продължаващата дискриминация срещу ЛГБТИ лица и за зачестилите изказвания онлайн, пораждащи омраза, във връзка с гей парада в Прищина;

29.  подчертава необходимостта от приемане на новия проектозакон за свободата на сдружаване на НПО; призовава за отделяне на повишено внимание при изготвянето и прилагането на законодателство в областите, които засягат пространството за гражданското общество, за да се гарантира, че това законодателство не налага непропорционална тежест и не оказва дискриминационно въздействие върху организациите на гражданското общество, нито води до намаляване на пространството за гражданското общество; подчертава необходимостта от осигуряване на публично финансиране за организациите на гражданското общество;

30.  подчертава необходимостта от осигуряване на редакционна свобода, финансова устойчивост и независимост на общественото радио и телевизия в Косово и от гарантиране на прозрачност на собствеността върху частните медии в съответствие с препоръките, съдържащи се в годишния доклад на Комисията; настоятелно призовава за прилагане на всички съответни закони в това отношение; призовава за подобряване на многоезичното телевизионно и радиоразпръскване, както и на качеството на информацията, която се предоставя на всички общности в Косово; изразява своята загриженост във връзка с увеличаването на заплахите и нападенията срещу журналисти и настоятелно призовава косовските органи незабавно да разследват и преследват по съдебен ред отговорните лица; приветства одобрението от правителството на Косово на проектозакона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности;

31.  призовава за полагане на трайни усилия за пълно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че постигането на пълно нормализиране на отношенията със Сърбия чрез правно обвързващо споразумение и договорености за прилагането му няма да бъде възможно без цялостно и взаимно изпълнение на съществуващите споразумения, и че това е ключов елемент от пътя на двете страни към европейска интеграция;

32.  отбелязва текущия дебат и публичните изявления относно възможни корекции на границата между Сърбия и Косово, включително размяната на територии; подчертава мултиетническия характер на Косово и на Сърбия и че целта в региона не следва да бъде постигането на етнически хомогенни държави; подкрепя провеждания със съдействието на ЕС диалог, като рамка за постигане на споразумение за цялостно нормализиране на отношенията между Сърбия и Косово; счита, че всяко споразумение може да бъде приемливо, само ако бъде постигнато взаимно съгласие по него, като се вземе предвид общата стабилност в региона и международното право;

33.  отбелязва, че пет държави — членки на ЕС все още не са признали Косово и ги приканва да направят това; подчертава, че това признаване би имало благоприятно въздействие за нормализиране на отношенията между Косово и Сърбия;

34.  счита, че диалогът между Белград и Прищина трябва да бъде открит и прозрачен и че лицата, отговорни за провеждането на този диалог, следва да се консултират редовно с парламента на Косово за неговото развитие;

35.  изразява съжаление във връзка с факта, че много от подписаните досега споразумения не са били изпълнени или са били забавени, като например споразуменията относно енергетиката и относно сдружението на общините с преобладаващо сръбско население; настоятелно призовава и двете страни да прилагат изцяло и добросъвестно всички споразумения; подновява призива си към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) да извърши оценка на резултатите на двете страни за изпълнението на техните задължения, с цел да се преодолеят всички предизвикателства във връзка с изпълнението; настоятелно призовава правителствата на Сърбия и на Косово да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да застрашат доверието между страните и да изложат на риск конструктивното продължаване на диалога;

36.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с увеличаването на броя на междуетническите инциденти; решително осъжда всякакви актове на сплашване и насилие; очаква от органите на Косово да се дистанцират незабавно от тези актове и призовава за откриване на извършителите и за изправянето им пред съда; призовава националните и местните органи да положат допълнителни усилия за прилагане на приетите закони с оглед на по-нататъшното развитие на мултиетническо общество; изразява съжаление във връзка със засилването на националистическата и крайната реторика в региона и изисква от Комисията да продължи да подкрепя помирението чрез проекти в областта на културата;

37.  призовава отново за незабавното и безпрепятствено отваряне на моста в Митровица, което е важна стъпка за обединението на града; призовава за пълно прилагане на споразумението за свобода на движение; призовава органите на Сърбия и на Косово да насърчават междуличностните контакти между местните общности с цел засилване на диалога, включително и на неправителствено равнище; в тази връзка приветства програмата за съвместно сътрудничество между Печ и Сабач и призовава Комисията да подкрепя подобни инициативи; приветства развитието на инфраструктурни проекти, които осигуряват възможности за увеличаване на контактите, като например магистралата Ниш — Мердаре — Прищина;

38.  приветства усилията на Косово за поддържане на конструктивни съседски отношения в целия регион и за проактивно съгласуване на действията с общата външна политика и политика на сигурност (ОВППС) на ЕС, и призовава за постигане на допълнителен напредък в тази област; счита, че членството на Косово в международни органи ще предостави права и задължения, които водят до прилагането на международни норми и стандарти; насърчава прилагането на положителен подход по отношение на участието на Косово в международни организации;

39.  подчертава неотложната необходимост от приемането и прилагането на мерки, които да осигуряват прозрачни и конкурентни процедури на приватизация, както и от разследване на предполагаеми нередности; изразява загриженост, че паричните преводи на мигрантите са важен стимул за търсенето на вътрешния пазар; изразява загриженост за дискриминацията спрямо жените на пазара на труда, и по-специално при процеса на наемане на работа;

40.  изразява загриженост относно тежките медицински процедури за регистрация и качеството на лекарствата, както и относно корупцията в здравния сектор като цяло; настоятелно призовава Министерството на здравеопазването на Косово да засили усилията си за разследването на тези престъпления и да реши възможно най-бързо проблемите с регистрацията и качеството; призовава за всеобхватна реформа на сектора на здравеопазването, включително чрез въвеждането на всеобщо здравно осигуряване, за да се гарантира пълен достъп до здравни грижи; подчертава необходимостта от осигуряване на подходящо финансиране за системата на обществено здравеопазване;

41.  призовава Комисията да разработи регионална стратегия за справяне с трайната младежка безработица и изтичането на мозъци чрез преодоляване на несъответствието между търсените и предлаганите умения в рамките на образователната система и пазара на труда, подобряване на качеството на преподаването и осигуряване на подходящо финансиране за активни мерки на пазара на труда и системи за професионално обучение, както и обезпечаване на подходящи структури за гледане на деца и предучилищни учебни заведения; изразява съжаление относно липсата на напредък във връзка с подобряването на качеството на образованието; призовава съответните участници да включват лица от малцинствените групи при разработването и прилагането на мерки за заетост;

42.  настоятелно призовава Косово да се възползва пълноценно от потенциала, осигуряван от програмите на ЕС; приветства подписването на споразумението относно участието на Косово в програмите „Еразъм +“ и „Творческа Европа“; призовава косовските органи и Комисията да продължат да подкрепят МСП, за да се развие жизнеспособна икономика за Косово; подкрепя предложението за намаляване на таксите за роуминг в Западните Балкани;

43.  обръща внимание на изключително лошото качество на въздуха в Прищина и в някои други силно замърсени градове; призовава за обезпечаване на ефективни системи за мониторинг на качеството на въздуха и водата, за подобряване на инфраструктурата за пречистване на водите и за събиране на надеждни и лесно достъпни в реално време данни за замърсяването; изразява загриженост във връзка с лошото управление на отпадъците, неустойчивото депониране и широко разпространените незаконни дъмпингови практики; настоятелно призовава органите да приемат цели за разделно събиране и рециклиране на отпадъците, да подобрят местните съоръжения за обезвреждане и рециклиране на отпадъците и да потърсят отговорност от замърсителите; призовава ООН да предостави бързо необходимата подкрепа на жертвите на отравяния с олово в някои бежански лагери, създадени в Косово, включително чрез очаквания доверителен фонд;

44.  отбелязва, че повечето препоръки в областта на енергийната политика от миналогодишния доклад не са изпълнени; подчертава, че е необходимо да се спре използването на лигнитни въглища за неустойчиво производство на енергия и че електроцентралата „Косово А“ трябва спешно да се изведе от експлоатация и да се гарантира допълнителен капацитет за устойчиво производство и внос на енергия; отбелязва частичен напредък по третия енергиен пакет и подчертава, че е необходимо да се гарантира независимостта на енергийния регулатор в Косово; призовава за полагане на повече усилия за енергийна ефективност и икономия на енергия, по-специално в строителния сектор; отбелязва, че макар проектозаконът за енергийната ефективност да е приет на първо четене, енергийната ефективност е затруднена поради липсата на напредък по изпълнението на споразумението в областта на енергетиката между Косово и Сърбия; призовава органите да създадат фонд за енергийна ефективност;

45.  подчертава, че планираните водноелектрически централи следва да отговарят на екологичните стандарти на ЕС; в тази връзка приветства решението на министъра на околната среда за извършване на оценка и за спиране на разрешенията, издадени за проекти за водноелектрически централи;

46.  изразява съжаление относно липсата на напредък във връзка с използването на потенциала на възобновяемите енергийни източници; призовава органите да приемат плана за действие за енергийната стратегия за периода 2017—2026 г. с оглед постигане на задължителната цел за генериране на 25% енергия от възобновяеми източници до 2020 г.; настоятелно призовава Комисията да увеличи своята помощ в това отношение;

47.  настоятелно призовава органите на Косово да приемат надеждни и устойчиви политики за обществен транспорт и мобилност с цел преодоляване на дългогодишните инфраструктурни недостатъци;

48.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на Европейската служба за външна дейност, както и на правителството и парламента на Косово.

(1) ОВ L 146, 11.6.2018 г., стр. 5.


Доклад от 2018 г. относно бивша югославска република Македония
PDF 663kWORD 62k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно бивша югославска република Македония (2018/2145(INI))
P8_TA-PROV(2018)0480A8-0341/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. за предоставяне на страната на статут на кандидатка за членство в ЕС,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и бившата югославска република Македония, от друга страна,

—  като взе предвид Окончателното споразумение за уреждане на различията, както е описано в резолюции № 817 (1993 г.) и № 845 (1993 г.) на Съвета за сигурност на Организацията на обединените нации, прекратяването на Временното споразумение от 1995 г. и установяването на стратегическо партньорство между Гърция и бивша югославска република Македония от 17 юни 2018 г., известно още като споразумението от Преспа,

—  като взе предвид рамковото споразумение, сключено в Охрид и подписано в Скопие на 13 август 2001 г. (Охридското рамково споразумение, наричано по-нататък „ОРС“),

—  като взе предвид документа на Комисията от юни 2015 г., озаглавен „Приоритети за неотложни реформи за бившата югославска република Македония“,

—  като взе предвид политическото споразумение (т.нар. Споразумение от Пържино), постигнато между четирите основни политически партии в Скопие на 2 юни и 15 юли 2015 г., и четиристранното споразумение за неговото изпълнение от 20 юли и 31 август 2016 г.,

—  като взе предвид препоръките на Групата от старши експерти относно системни проблеми, свързани с принципите на правовата държава, от 14 септември 2017 г.,

—  като взе предвид Берлинския процес, стартиран на 28 август 2014 г.,

—  като взе предвид окончателните доклади на ОССЕ/БДИПЧ относно предсрочните парламентарни избори от 11 декември 2016 г., които бяха наблюдавани също от Европейския парламент, и общинските избори от 15 октомври и 29 октомври 2017 г.,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 28 юни 2018 г., с които се одобряват заключенията относно разширяването и процеса на стабилизиране и асоцииране, приети от Съвета на 26 юни 2018 г.,

—  като взе предвид решението на държавните и правителствените ръководители на срещата на НАТО от 11—12 юли 2018 г. да поканят държавата да започне преговори за присъединяване, за да се присъедини към Алианса,

—  като взе предвид четиринадесетата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между бившата югославска република Македония и ЕС от 13 юли 2018 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за бившата югославска република Македония за 2018 г.“ (SWD(2018)0154), в които се препоръчва започване на преговори за присъединяване с оглед на постигнатия напредък и предвид трайния ангажимент за реформи,

—  като взе предвид работния документ на службите на Комисията относно нейната оценка на програмата за икономически реформи на бившата югославска република Македония (SWD(2018)0134) и съвместните заключения относно икономическия и финансов диалог между ЕС и държавите от Западните Балкани и Турция от 25 май 2018 г.,

—  като взе предвид препоръките, приети на четиринадесетото заседание на Съвместния парламентарен комитет ЕС — бивша югославска република Македония, проведено в Страсбург на 7 — 8 февруари 2018 г.,

—  като взе предвид диалога „Жан Моне“ с парламентарното ръководство и политическите партии в парламента (Sobranie), чието начало беше поставено в Охрид на 17 — 18 май 2018 г.,

—  като взе предвид своите предишни резолюции относно страната,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0341/2018),

A.  като има предвид, че чрез осъществяването на солидни и приобщаващи демократични реформи и чрез активното подобряване на отношенията със съседните държави новото правителство демонстрира приемственост в ангажимента за европейския и евро-атлантическия път на държавата; като има предвид, че на усилията за реформи следва да бъде отговорено с продължаване на подкрепата на ЕС за изпълнението на приоритетите за неотложни реформи и измерими резултати; като има предвид, че перспективите за членство в Европейския съюз представляват значителен стимул за реформи в бившата югославска република Македония, по-специално що се отнася до правовата държава, независимостта на съдебната власт и борбата с корупцията; като има предвид, че бивша югославска република Македония се счита за държавата кандидатка, постигнала най-голям напредък при привеждането в съответствие на законодателството си с достиженията на правото на Съюза;

Б.  като има предвид, че споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. за уреждане на различията и установяване на стратегическо партньорство между бившата югославска република Македония и Гърция изпраща така необходимия положителен сигнал за стабилност и помирение в целия регион на Западните Балкани, засилва духа на добросъседски отношения и регионално сътрудничество и проправя пътя за европейската интеграция на държавата;

В.  като има предвид, че между Гърция и бивша югославска република Македония бяха договорени единадесет мерки за изграждане на доверие главно в областите на политическите въпроси и въпросите на ЕС, образованието и културата, търговията и икономическото сътрудничество, свързаността, правосъдието и вътрешните работи и сътрудничеството в областта на здравеопазването; като има предвид, че тези мерки за изграждане на доверие вече дадоха конкретни резултати;

Г.  като има предвид, че всички политически партии и държавни институции имат задължението да допринасят за по-приобщаваща и открита политическа атмосфера, даваща възможност за по-нататъшен напредък в процеса на присъединяване към ЕС;

Д.  като има предвид, че страната трябва допълнително да засили, inter alia, парламентарния законодателен и надзорен капацитет, съдебната система, спазването на принципите на правовата държава, свободата на медиите и борбата с организираната престъпност и корупцията; като има предвид, че са необходими постоянни усилия за реформи в областта на публичната администрация, икономиката и заетостта, както и цялостен преглед на прилагането на Охридското рамково споразумение (ОРС);

Е.  като има предвид, че присъединяването на бивша югославска република Македония към НАТО ще допринесе за мира и стабилността в целия регион;

Ж.  като има предвид, че на 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 26 юни 2018 г., като посочи пътя за започване на преговори за присъединяване през юни 2019 г.;

З.  като има предвид, че на 18 юли 2018 г. Комисията парафира споразумение за статута с бивша югославска република Македония, за да позволи на екипите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) да осъществяват съвместни операции със и в рамките на страната за управление на миграцията и границите, като основен елемент на стратегията на Комисията за Западните Балкани;

И.  като има предвид, че замърсяването на въздуха е сериозен проблем в македонските градове и според най-новото проучване на Финландския институт по метеорология и Македонския институт за обществено здравеопазване, Скопие и Тетово са с най-висока концентрация на фини прахови частици (PM2.5) във въздуха сред всички европейски градове;

Й.  като има предвид, че регионът на Балканите е стратегически важен;

К.  като има предвид, че всяка държава кандидатка се оценява индивидуално, според собствените ѝ заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване и скоростта на преговорите;

Л.  като има предвид, че след задълбочен и прозрачен съдебен процес Никола Груевски е осъден от македонския съд за злоупотреба с властта и му е наложена присъда две години лишаване от свобода; като има предвид, че множество съдилища са потвърдили тази присъда и че решението е влязло в сила, след като са били изчерпани всички възможности за обжалване; като има предвид, че той също така е подведен под отговорност по още четири висящи наказателни дела и е обект на пет допълнителни наказателни разследвания, които са в ход;

Цялостни реформи и добросъседски отношения

1.  приветства силния политически ангажимент на правителството за цялостно изпълнение на Споразумението от Пържино и приоритетите за неотложни реформи, което доведе до по-интензивни усилия за реформи, свързани с ЕС, основани на междупартийно и междуетническо сътрудничество и консултации с гражданското общество, и подчертава колко е важно да бъдат продължени тези усилия за европейското бъдеще на държавата; насърчава новото правителство да запази положителната динамика и да осигури напредък, да ускори и приложи напълно реформите, свързани с ЕС, по прозрачен и приобщаващ начин; призовава за подкрепа за членството на бивша югославска република Македония в евроатлантическите организации с цел повишаване на сигурността в региона;

2.  оценява високо положителната дипломация и активните усилия за изграждане на доверие, които водят до постигане на компромис, уреждане на откритите двустранни въпроси и насърчаване на добросъседските отношения; подчертава, че двустранните въпроси не следва да възпрепятстват процеса на присъединяване; приветства горещо влизането в сила на 14 февруари 2018 г. на Договора за приятелство с България, който следва да осигури дълготрайни и добросъседски отношения на помирение между двете страни;

3.  приветства споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г. между Гърция и бивша югославска република Македония и приветства и двете страни за значителните им усилия за постигане на взаимно удовлетворяващо решение на проблема за името; приветства ратифицирането на споразумението от парламента на бивша югославска република Македония на 20 юни и 5 юли 2018 г.; счита, че е в интерес на гражданите на страната всички политически участници и гражданското общество да действат по конструктивен начин и да поемат своята историческа отговорност; настоятелно призовава страните да дадат приоритет на интересите на държавата пред партийните политически интереси, да информират надлежно своите граждани относно съдържанието и последиците от споразумението и съвестно да изпълнят всички вътрешни процедури за ратифициране и прилагане на това стратегически важно споразумение, с което да се сложи край на проточилата се геополитическа несигурност и да се даде добър пример за мира и стабилността в региона; подчертава значението на референдума от 30 септември 2018 г. относно интеграцията на бивша югославска република Македония в ЕС и НАТО;

4.  отбелязва резултата от референдума от 30 септември 2018 г.; подчертава необходимостта от допълнителна подкрепа за евро-атлантическото бъдеще на държавата и за прилагането на споразумението от Преспа от 17 юни 2018 г.; насърчава правителството в Скопие да предприеме всички необходими и възможни стъпки за изпълнение на разпоредбите на споразумението от Преспа, което отваря вратата към преговори за присъединяване към ЕС и НАТО;

5.  приветства гласуването на 19 октомври 2018 г. в парламента за започване на процес на изменение на конституцията с цел прилагане на разпоредбите, предвидени в споразумението от Преспа; призовава всички политически партии да продължат да си сътрудничат в дух на споделена отговорност в следващите стъпки от процедурата за изменение; отново изразява силната си подкрепа за европейското и евро-атлантическото бъдеще на страната и настоятелно призовава правителството и парламента да продължат работата по реформите, които ще проправят пътя за присъединяване към ЕС; насърчава специалния прокурор и съдилищата да проведат своите независими разследвания по всички висящи дела за политически и наказателни нарушения и да изправят отговорните лица пред правосъдието;

6.  приветства дипломатическите усилия на страната за насърчаване на двустранното и регионалното сътрудничество с Албания и установяване на нови качествени отношения в области като търговията, правоприлагането, борбата с измамите и предотвратяването на тероризма;

7.  припомня, че страната вече е постигнала висока степен на привеждане в съответствие с достиженията на правото на ЕС; въпреки това изразява съжаление, че част от това законодателство все още не е приложено; отбелязва подобряването на привеждането в съответствие с декларациите на ЕС и решенията на Съвета относно общата външна политика и политика на сигурност и подчертава значението на постепенното достигане на пълно съответствие, което е необходимо условие за евроатлантическото бъдеще на държавата;

8.  признава постигнатия напредък в публичния сектор с приемането на стратегията за реформа на публичната администрация и програмата за реформа в управлението на финансите; призовава правителството да осигури пълно осъществяване на тези реформи; насърчава държавата да продължи да засилва професионализма чрез подобряване на прозрачността и справедливото представителство и чрез гарантиране на пълното зачитане на принципите за назначаване на държавни служители въз основа на заслугите;

9.  осъжда най-категорично нападението срещу парламента на държавата на 27 април 2017 г., което представлява посегателство срещу демокрацията и по време на което няколко депутати и журналисти бяха тежко ранени, и призовава организаторите и извършителите да бъдат изправени пред съда; приветства продължаващото разследване и съдебния процес по случая; подчертава, че установяването на отчетност за тези актове на насилие следва да продължи да се провежда в съответствие със закона и по прозрачен, независим и пропорционален начин; освен това осъжда всяка форма на възпрепятстване и всяка злоупотреба с процедурите на парламента или на президентските правомощия в нарушение на конституцията;

10.  напълно подкрепя препоръката на Комисията и последващото решение на Съвета за определяне на юни 2019 г. за започване на преговорите за присъединяване като признание за окуражаващите усилия за реформи; счита, че бързото стартиране на процеса на скрининг и на преговорите за присъединяване ще запази и задълбочи темпото на реформите; счита, че започването на преговорите би дало допълнителни стимули за демократизация и би подобрило контрола и отчетността;

11.  приветства официалната покана на НАТО от 11 юли 2018 г. държавата да започне преговори за присъединяване към организацията;

12.  счита, че членството на бившата югославска република Македония в НАТО би могло да допринесе за постигането на по-голяма сигурност и политическа стабилност в Югоизточна Европа; призовава всички държави — членки на ЕС, които са членки на НАТО, да подкрепят активно присъединяването на държавата към НАТО;

13.  приветства предстоящото преминаване на държавата към втория етап от Споразумението за стабилизиране и асоцииране и включването ѝ в Адриатическо-йонийската инициатива и призовава Съвета да включи държавата в стратегията на ЕС за Адриатическия и Йонийския регион;

Демократизация

14.  приветства първоначалните стъпки, предприети за възстановяване на взаимозависимостта и взаимоограничаването и за засилване на приобщаването чрез мерки за подобряване на средата, в която функционират независимите надзорни институции, медиите и организациите на гражданското общество; приветства конструктивния диалог между правителството и организациите на гражданското общество и ролята, която имат последните за гарантиране на повече взаимозависимост и взаимоограничаване; подчертава, че текущите радикални промени следва да бъдат направени в приобщаваща и открита политическа атмосфера;

15.  оценява усилията на правителството да предотврати връщане назад и да премахне оставащите елементи на обсебване на държавата от частни интереси и го насърчава да увеличи тези усилия; припомня, че страната беше начело в процеса на присъединяване в първите години на 21 век;

16.  приветства подобренията в изборното законодателство, но подчертава необходимостта от своевременно преразглеждане на Изборния кодекс чрез изчерпателно обръщане внимание на оставащите препоръки на ОССЕ/СДИПЧ, Венецианската комисия и Групата държави срещу корупцията (GRECO) относно финансирането на кампаниите и относно политическите партии; подчертава, че са необходими допълнителни усилия за предотвратяване и разследване на всяка форма на сплашване на избиратели; настоятелно призовава политическите партии да демократизират своите вътрешни процеси на вземане на решения;

17.  насърчава органите да довършат прекъснатото преброяване на населението, което ще предостави точни статистически данни относно населението като основа за изготвяне на правителствените програми за развитие и за подходящо бюджетно планиране, наред с организиране на избори и изчисляване на резултатите от изборите;

18.  приветства възобновяването на срещите на Съвместния парламентарен комитет ЕС – бивша югославска република Македония и насърчава постоянна конструктивна работа в тази междупарламентарна рамка;

19.  приветства стартирането на диалога „Жан Моне“ в Охрид на 17 и 18 май 2018 г. и последвалото приемане с единодушие от всички партии на етичния кодекс; насърчава Работната група по въпросите, свързани с реформите и функционирането на парламента, да преразгледа процедурния правилник на парламента и да представи предложения за изменения и срокове за приемането им в приоритетните области, посочени в заключенията от Охрид; насърчава всички заинтересовани лица, участващи в политическия процес, да продължат да укрепват културата на компромис и конструктивен политически диалог, особено сред членовете на парламента, и да се въздържат от създаването на каквото и да било препятствие, което би попречило на ефективното функциониране на парламента;

20.  препоръчва парламентът на държавата да се възползва в пълна степен от своите надзорни и законодателни функции, като строго ограничи използването на процедури по спешност, които подкопават парламентарния и публичния контрол; призовава за надеждни резултати в контрола върху разузнавателните служби и в мониторинга на правата на човека и основните свободи в страната;

21.  приветства значителните стъпки, които правителството предприема за постепенно възстановяване на културата на компромис, като се обръща към всички заинтересовани лица, в т.ч. опозицията, за укрепване на демокрацията и принципите на правовата държава и истинско желание за реформа по приобщаващ и прозрачен начин;

22.  призовава да започне ефективно изпълнение на стратегията за реформа на публичната администрация и за установяване на ясни линии на отчетност; подчертава значението на основаното на заслуги наемане на работа и на отворените конкурси за всички процедури по назначение, и призовава за увеличаване на капацитета за управление на човешките ресурси; призовава за засилени мерки за подобряване на секторния капацитет и капацитета за финансово планиране в цялата публична администрация;

23.  приветства засилването на процесите на децентрализация от правителството с приемането на Плана за действие за децентрализация и развитие 2018—2020 г. като важна стъпка за справяне с недостига на финансиране и услуги в общините;

24.  приветства продължаващите усилия на правителството за насърчаване на добро управление, отчетност и свободна медийна среда, за увеличаване на прозрачността и подобряване на достъпа до обществена информация, в т.ч. чрез публикуване на разходите на държавните институции; призовава за допълнителни стъпки за гарантиране на правото на гражданите на достъп до информация; призовава за постоянни усилия за увеличаване на приобщаващия характер на процеса на вземане на решения и за подобряване на междуинституционалната координация;

25.  призовава за по-нататъшен напредък в цифровизацията на обществената информация с оглед тя да стане по-достъпна и насърчава органите да намерят иновативни електронни решения за по-нататъшно повишаване на прозрачността и лесния достъп до обществена информация, както и за намаляване на свързаната с това бюрокрация;

Принципи на правовата държава

26.  припомня, че правилното функциониране на съдебната система и ефективните мерки за борба срещу корупцията са от първостепенно значение в процеса на присъединяване към ЕС;

27.  приветства стратегията за съдебна реформа, насочена към възстановяване на независимостта на съдебната власт, отчетност и професионализъм и прекратяване на политическата намеса и избирателното правосъдие, и призовава правителството на страната и другите заинтересовани лица да увеличат усилията за правилно осъществяване на стратегията за съдебна реформа чрез въвеждане на солидни механизми за мониторинг и оценяване; подчертава необходимостта от пълно привеждане на законодателството в съответствие с препоръките на Венецианската комисия; призовава за непрекъснато приемане и прилагане на мерките, предвидени в стратегията за съдебна реформа; подчертава, че са необходими по-нататъшни усилия за предпазване на съдебната система от политическа намеса;

28.  приветства създаването на Съвета за съдебна етика през януари 2018 г. и организирането на курсове за обучение от Академията за съдии и прокурори относно етичното поведение на съдиите за предотвратяване на конфликти на интереси и за установяване на мерки за борба с корупцията;

29.  продължава да бъде обезпокоен от широко разпространената корупция и приветства първите постижения в предотвратяването и съдебното преследване на корупцията; изразява загриженост относно ограничените окончателни съдебни решения по дела за корупция на високо равнище, но отбелязва първите съдебни присъди по случаи на корупция и злоупотреба с власт и във връзка със събитията от 27 април 2017 г.; призовава за постоянни усилия за постигане на резултати при разследвания, наказателни преследвания и окончателни осъдителни присъди по дела за корупция на високо равнище и организирана престъпност; приветства работата, извършена от Службата на специалния прокурор (ССП) при трудни обстоятелства, и продължава да се тревожи за нападенията и възпрепятстването на нейната работа, както и за липсата на съдействие от страна на други институции;

30.  призовава органите да засилят борбата с изпирането на пари и конфликтите на интереси, като изградят и укрепят капацитет за борба с корупцията и звена за противодействие на престъпността и за финансови разследвания, както и чрез замразяване, конфискация, възстановяване и управление на активи; настоятелно призовава органите да постигнат резултати при разследванията и наказателните преследвания и да увеличат броя на осъдителните присъди при случаи на изпиране на пари и по дела за финансови престъпления на високо равнище; приветства приемането на закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, който гарантира по-добра защита за тях, и укрепва държавните политики срещу корупцията; призовава за спешно преразглеждане на законодателството в областта на борбата с корупцията, финансовия контрол и обществените поръчки; насърчава реформа на общата правна рамка, така че Държавната комисия за предотвратяване на корупцията да има ясни правомощия и да работи в пълна независимост, и Прокуратурата за борба с организираната престъпност и корупцията да може да извършва редовни разследвания;

31.  посочва, че корупцията и организираната престъпност са широко разпространени в региона и също представляват пречка за демократичното, социалното и икономическото развитие на държавата; счита, че една регионална стратегия и засилено сътрудничество между всички държави в региона са от съществено значение с оглед на по-ефективното справяне с тези проблеми;

32.  призовава за престъпленията да бъде стриктно гарантирана политическа и правна отчетност, включително за престъпления, свързани със скандала с телефонните подслушвания; настоятелно призовава парламента да завърши реформата на разузнавателните служби, с което да се осигури подходящ външен надзор на агенциите за сигурност и разузнаване;

33.  настоятелно призовава органите да предприемат решителни действия за разбиване на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на хора, оръжия и наркотици, да увеличат институционалния капацитет на правоприлагащите агенции и междуведомственото сътрудничество между тях и да подобрят резултатите при разследванията, наказателните преследвания и окончателните присъди;

34.  признава положените усилия и конструктивната роля на страната за справяне с предизвикателствата на европейската миграционна и бежанска криза; отбелязва постоянните усилия и призовава за по-нататъшно подобряване на системата за предоставяне на убежище и управлението на миграцията; насърчава страната да засили и още повече да задълбочи взаимно изгодното регионално сътрудничество и партньорство с Frontex съгласно ново споразумение за статута с оглед разбиване на мрежите за трафик на хора;

35.  подчертава необходимостта да се гарантира, че мигрантите и бежанците, особено жените и децата, които кандидатстват за предоставяне на убежище в страната или преминават през нейната територия, биват третирани в съответствие с международното и европейското право;

36.  счита за необходимо органите да продължат и увеличат усилията си за борба с ислямската радикализация и чуждестранните бойци терористи; призовава това да бъде осъществено чрез засилено сътрудничество между агенциите за сигурност и организациите на гражданското общество, религиозните лидери, местните общности и други държавни институции в секторите на образованието, здравеопазването и социалните услуги; призовава за постоянно наблюдение на завръщащите се чуждестранни бойци от страна на службите за сигурност, тяхната действителна реинтеграция в обществото и непрестанен обмен на информация с органите на ЕС и на съседните държави;

37.  призовава за по-нататъшно подобряване на системата за правосъдие за деца; призовава компетентните органи да разпределят достатъчно бюджетни средства за прилагане на Закона за справедливостта за децата и да подобрят службите за специализирана помощ за момичета и момчета, жертви на насилие и злоупотреби, и за децата правонарушители;

38.  призовава унгарските органи да предоставят цялата относима информация и необходимите обяснения по случая с бившия македонски министър-председател Груевски, избягал от страната с тайната дипломатическа помощ на Унгария, за да избегне наказание лишаване от свобода; счита това за акт на намеса във вътрешните работи на бившата югославска република Македония, и по-специално за неуважение към съдебната система и принципите на правовата държава в тази страна; отбелязва искането за екстрадиция, отправено от органите в Скопие, и очаква Унгария да действа в строго съответствие със съответните национални и международни закони, като отговори положително на това искане;

Основни права и гражданско общество

39.  приветства мерките за подобряване на междуетническото доверие и призовава за приобщаващ и прозрачен преглед на неуредените аспекти на прилагането на Охридското рамково споразумение; счита, че е от съществено значение да се гарантира пълното утвърждаване на етническите малцинства в обществения живот; призовава за допълнителни мерки за насърчаване на включването в образователната система на малцинствата с цел да се даде нов тласък на социалното сближаване и интеграцията на общностите;

40.  счита, че македонското съдебно производство трябва да продължи съгласно процедурите в страната и че Никола Груевски трябва да носи отговорност в рамките на македонската съдебна система; приканва Унгария да зачита независимостта на македонската съдебна система и принципите на правовата държава в страната, да преосмисли политическото убежище, предоставено на Никола Груевски, и да пристъпи към екстрадирането му в Скопие; очаква всички заинтересовани страни да действат в строго съответствие с относимите национални и международни закони; подчертава, че тези съдебни производства не следва да бъдат политизирани;

41.  приветства реформите и положените усилия за постепенно привеждане на правната рамка в съответствие със стандартите на ЕС, решението на страната да стане наблюдател в Агенцията на Европейския съюз за основните права и ратифицирането на повечето международни инструменти за правата на човека; насърчава цялостно прилагане на стандартите за правата на човека и политическите документи като Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ), като се обръща специално внимание на правото на справедлив съдебен процес, свободата на събиране и сдружаване, правото на живот, свободата на изразяване и зачитането на личния и семейния живот;

42.  отбелязва, че приемането на закона за използването на езиците е важно постижение, и изразява съжаление по повод на разрушителните тактики, насочени към подкопаване на неговото приемане при пълно спазване на стандартните процедури;

43.  приветства ратифицирането от страната на Конвенцията от Истанбул на 23 март 2018 г. и настоятелно я призовава да завърши правните реформи за справяне с дискриминацията и насилието срещу жени, момичета и деца и да продължи да се бори с домашното насилие и насилието, основано на пола, които все още са широко разпространени;

44.  подчертава необходимостта от осигуряване на автономност и подходящи човешки и финансови ресурси за независимите надзорни органи; приветства ролята на службата на омбудсмана за прилагането на правата на човека и подчертава необходимостта да се гарантират системни последващи действия във връзка с решенията на омбудсмана;

45.  остава загрижен за тежкото положение на хората с увреждания и постоянната дискриминация срещу тях; призовава за ефективно прилагане на съществуващи инструменти и стратегии;

46.  приветства първоначалните стъпки, предприети за по-добро предотвратяване на дискриминацията, и настоятелно призовава органите да включат сексуалната ориентация и половата идентичност като основание за дискриминация в Закона за предотвратяване и защита срещу дискриминация; призовава органите да предоставят подходящ бюджет за прилагането на националната стратегия за равенство и недискриминация за периода 2016 – 2020 г.; настоятелно призовава органите да обърнат ефективно внимание на престъпленията от омраза и на речта на омразата срещу малцинствата, включително уязвими групи като ромската общност и общността на ЛГБТИ, и да наказват случаите на хомофобско и трансфобско насилие и подбуждане към насилие; остава загрижен поради факта, че обществените предразсъдъци продължават и че словото на омразата срещу ЛГБТИ лицата е широко разпространено в средствата за информация и в интернет и социалните медии; призовава органите да осигурят ефективна защита и да прилагат възпиращи и пропорционални санкции за словото на омразата и хомофобските/трансфобските действия и насилие; подчертава необходимостта да се даде достъп на транссексуалните лица до медицински грижи; изразява съжаление във връзка с продължаващите пропуски в работата на Комисията за защита от дискриминация; приветства създаването на междупартийна парламентарна група за правата на общността на ЛГБТИ, а така също и на междупартийна парламентарна група за правата на ромите;

47.  призовава за стратегии и законодателство относно правата на лицата, принадлежащи към малцинствени групи, а така също тяхната закрила да бъде изцяло осъществена и подкрепена с публични средства; настоява за предприемането на мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, заетостта, здравеопазването, жилищното настаняване, достъпа до стоки и услуги и условията на живот за ромите, като осъжда училищната сегрегация и другите форми на дискриминация;

48.  приветства значителното подобрение на оперативната среда за организациите на гражданското общество и консултациите с тях, включително създаването на Съвета за сътрудничество с гражданското общество; подчертава необходимостта от укрепване на правната, финансовата, административната и политическата рамка, включително чрез закони за фондациите и даренията; подчертава значението на структурираното участие на организациите на гражданското общество чрез по-редовен, всеобхватен, недискриминационен и предвидим процес на консултации;

49.  потвърждава подкрепата си за инициативата за създаване на регионална комисия за установяване на фактите за всички жертви на военни престъпления и други тежки нарушения на правата на човека, извършени на територията на бивша Югославия (RECOM); настоятелно призовава правителството да поеме ръководна роля за нейното създаване; подчертава значението на този процес, както и на активния ангажимент на всички регионални политически лидери, за да може RECOM да започне незабавно своята работа; обръща внимание на предложението на Коалицията за RECOM за план за действие за RECOM с ясни срокове и показатели;

50.  приветства увеличените усилия на правителството за засилване на процеса на деинституционализация и реформа на социалния сектор; приветства ангажимента за прекратяване на настаняването на деца в големи обществени институции и за създаване вместо това на услуги за грижи в семейството и общността; призовава органите да предприемат спешни мерки за обръщане на тенденцията за нарастваща перинатална смъртност и да създадат система за анализ на причините за тази тревожна тенденция;

51.  приветства партньорството между правителството и националния младежки съвет на страната за прилагането на схемата за гаранция за младежта като добър механизъм за сътрудничество между младите хора и лицата, вземащи решения, при формулирането и прилагането на политиките за младежта; призовава правителството да увеличи финансовата подкрепа за младежките организации и младите хора, за да се справи с проблема с изтичането на мозъци;

Медии

52.  подчертава изключително важната роля на независимите медии за една демократична и благоприятна среда; отбелязва някои скромни подобрения в медийната среда и условията за независимо отразяване на събития; призовава за инициативи за създаване на климат, свободен от вътрешно и външно влияние, който да е благоприятен за професионалното поведение на всички заинтересовани лица в областта на медиите и за разследващата журналистика; приветства прекратяването на спонсорираната от държавата реклама в медиите, основана на политическо фаворизиране, като важна мярка за създаване на условия на равнопоставеност в сектора и призовава за допълнителни предпазни мерки срещу политизирането на медиите; подчертава необходимостта от засилване на независимостта и капацитета на медийния регулатор и на обществените радио и телевизия; призовава за мерки за засилване на защитата на трудовите и социалните права на журналистите и за гарантиране, че няма безнаказаност в случаи на насилие, злоупотреба или заплахи срещу журналистите, което също би допринесло за намаляване на широко разпространената автоцензура в медиите;

53.  приветства подобренията при осигуряването на достъп до информация; подчертава необходимостта от актуализиране на нормативната уредба относно медийните услуги и достъпа до обществена информация; подчертава необходимостта от демонстриране на нулева толерантност и ефективни последващи действия във връзка със заплахите, сплашването и нападенията над журналисти чрез подходяща регистрация и задълбочено разследване на подобни инциденти; осъжда всякакви форми на изказвания, подбуждащи към омраза, и подстрекателски език; призовава за ефективни мерки за борба с тях и за борба срещу нарушенията на етичния кодекс на журналистите, които се наблюдават онлайн; подчертава освен това необходимостта от незабавно реформиране на сектора на медиите с оглед укрепване на Агенцията за аудио-визуални медийни услуги и гарантиране на обективно и професионално отразяване на събитията;

Икономика

54.  подчертава необходимостта от подобряване на бизнес средата чрез осигуряване на фискална консолидация и регулаторна прозрачност и надеждност, като в същото време се вземат мерки за останалите недостатъци във връзка с правовата държава, тромавите регулаторни процедури и произволните инспекции;

55.  настоятелно призовава органите да се справят с голямата неформална икономика и с продължаващите проблеми на данъчните измами и слабото изпълнение на договорите, които продължават да възпират преките чуждестранни инвестиции; подчертава необходимостта от прилагане на мерки в областта на обществените поръчки и вътрешния финансов контрол; отбелязва, че е необходимо подобряване на прозрачността на данните относно публичните разходи, обществените поръчки, държавните помощи и използването на средствата на ЕС; призовава за мерки за подобряване на капацитета за планиране, програмиране и управление в националните структури на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП);

56.  призовава правителството да превърне цифровизацията в един от основните си междусекторни приоритети; настоятелно призовава незабавно да се разработи дългосрочна програма в областта на цифровите технологии, включваща, наред с другото, стратегия за електронно управление, стратегия в областта на ИКТ и национална стратегия в областта на киберсигурността; подчертава, че една всеобхватна програма в областта на цифровите технологии ще засили икономическата среда и резултатите и ще повиши прозрачността и ефективността на публичната администрация и услугите;

57.  оценява усилията на правителството за подобряване на условията за младите хора и засилване на участието на младите хора в политиката, например чрез Националната стратегия за младежта (2016—2025 г.); насърчава правителството да се справи с високите равнища на младежка безработица, като преодолее несъответствието между уменията на младите дипломирани висшисти и нуждите на частните дружества;

58.  настоятелно призовава правителството да разгледа дългосрочната безработица, младежката безработица и ниското равнище на участие на жените на пазара на труда по всеобхватен и иновативен начин; призовава за спешни реформи в образованието, за да се гарантира че придобитите умения отговарят на нуждите на пазара на труда, като така се предотвратява изтичането на мозъци; насърчава правителството да разработи стратегия за електронни умения и да увеличи цифровата грамотност сред населението;

59.  припомня, че бившата югославска република Македония завърши последното преброяване на населението си през 2002 г.; подчертава, че е важно да се проведе ново, отдавна отлагано преброяване на населението, за да се получи актуална и реалистична демографска статистика в съответствие със стандартите на ЕС;

60.  приветства приемането на новия закон за енергетиката от македонския парламент, който транспонира третия енергиен пакет на ЕС и го прави напълно съвместим с Договора за създаване на Енергийна общност; призовава органите да съсредоточат вниманието си върху реформите на енергийния пазар, като в същото време гарантират сигурност на доставките и диверсификация на енергийните източници, особено чрез възобновяеми източници на енергия;

61.  отбелязва редицата планирани инфраструктурни проекти в защитени територии, които биха могли да имат значително въздействие върху бъдещите защитени зони по „Натура 2000“; в този контекст призовава за спазване на препоръката на Постоянния комитет на Бернската конвенция (№ 184(2015)) чрез спиране на изпълнението на проектите на територията на Национален парк „Маврово“ до изготвянето на стратегическа екологична оценка в пълно съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда; призовава също така за спазване на решение № 40 COM 7B.68 на Комитета по световно наследство на ЮНЕСКО относно природното и културното наследство на региона на Охрид и за изготвяне на цялостна стратегическа екологична оценка (СЕО) и оценка на въздействието върху културното и природното наследството преди извършването на каквато и да е по-нататъшна работа; настоятелно призовава за изработване на стратегия за производството на електроенергия от водноелектрически централи в съответствие със законодателството на ЕС в областта на околната среда;

62.  насърчава страната да развие конкуренцията на пазара на газ и електроенергия с оглед на пълното отделяне на комуналните услуги в съответствие с третия енергиен пакет на ЕС; призовава за значителни подобрения в областта на енергийната ефективност, производството на енергия от възобновяеми източници и борбата срещу изменението на климата;

63.  приветства бившата югославска република Македония за ратифицирането на Парижкото споразумение на 9 януари 2018 г., тъй като борбата с изменението на климата ще бъде постигната единствено чрез общи усилия;

64.  приветства позитивния подход на правителството към регионалното сътрудничество и добросъседските отношения и активното му участие в регионални инициативи като Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, Съвета за регионално сътрудничество, ЦЕФТА, Групата на шестте от Западните Балкани, Договора за създаване на Енергийна общност, Споразумението за общоевропейското авиационно пространство, Централноевропейската инициатива, Регионалната инициатива за миграция и убежище и процеса Бърдо-Бриюни;

65.  приветства ангажимента на страната за проекти за свързване, осъществявани в рамките на Берлинския процес; отбелязва необходимостта от диверсифициране отвъд автомобилния транспорт чрез прилагане на мерки за реформа в железопътния транспорт, включително подобряване или изграждане на железопътни връзки от Скопие до столиците на съседните държави; призовава за по-голям напредък при финализирането на железопътните и пътните връзки в рамките на коридори VIII и X;

66.  призовава за по-нататъшно улесняване на търговията и митниците и диверсифициране на износа, включително чрез използване на потенциала на вътрешнорегионалната търговия; призовава Комисията да освободи страната от защитните мерки за стоманодобивната и алуминиевата промишленост;

67.  изразява загрижеността си за обезпокоителното равнище на замърсяването на въздуха в Скопие и други силно замърсени градове, и призовава държавните и местните органи да предприемат подходящи незабавни мерки за справяне с тази извънредна ситуация чрез ефективни целенасочени мерки за мониторинг и подобряване на качеството на въздуха, включително чрез подобряване на обществения транспорт и ефективни планове за мобилност; настоятелно призовава страната да хармонизира спешно законодателството си с достиженията на правото на ЕС в областта на опазването на околната среда, природата и климата; призовава да бъдат разработени системи за управление на отпадъците;

o
o   o

68.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на правителството и парламента на бившата югославска република Македония.


Доклад от 2018 г. относно Албания
PDF 579kWORD 61k
Резолюция на Европейския парламент от 29 ноември 2018 г. относно доклада на Комисията от 2018 г. относно Албания (2018/2147(INI))
P8_TA-PROV(2018)0481A8-0334/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Албания,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19 и 20 юни 2003 г. и Програмата от Солун,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 26 и 27 юни 2014 г. за предоставяне на Албания на статут на страна — кандидатка за членство в ЕС,

—  като взе предвид решението на Съвета по общи въпроси от 26 юни 2018 г.,

—  като взе предвид решението на Европейския съвет от 28 и 29 юни 2018 г.,

—  като взе предвид препоръките на върховния комисар на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) по националните малцинства относно проекта на вторично законодателство за защита на националните малцинства в Албания,

—  като взе предвид декларацията от срещата на високо равнище между ЕС и Западните Балкани от 17 май 2018 г. и Приоритетната програма от София,

—  като взе предвид Деветото заседание на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Албания и ЕС от 15 ноември 2017 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 6 февруари 2018 г., озаглавено „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“ (COM(2018)0065),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 април 2018 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2018 г.“ (COM(2018)0450), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Albania 2018 Report“ (Доклад за Албания за 2018 г., (SWD(2018)0151)),

—  като взе предвид препоръките, приети на Дванадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС — Албания, проведено на 12 и 13 февруари 2018 г. в Тирана,

—  като взе предвид резултатите от проучването от 2017 г. относно маргинализацията на ромите в Западните Балкани, подкрепено от Комисията и проведено от Световната банка и Програмата за развитие на ООН,

—  като взе предвид съвместния работен документ на службите, озаглавен „Равенство между половете и овластяване на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016 – 2020 г.“,

—  като взе предвид своите предходни резолюции относно Албания,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0334/2018),

А.  като има предвид, че разширяването на ЕС продължава да представлява стратегическа инвестиция в мира, демокрацията, благоденствието, сигурността и стабилността в Европа;

Б.  като има предвид, че Албания продължи да отбеляза стабилен напредък в изпълнението на политическите критерии и петте основни приоритета за започване на преговори за присъединяване, както и при утвърждаването на демократични институции и практики;

В.  като има предвид, че Комисията препоръча започването на преговори за присъединяване с Албания, отчитайки добрия напредък, постигнат в изпълнението на петте ключови приоритета; като има предвид, че преговорите ще дадат възможност за по-задълбочена проверка от страна на ЕС и че те са мощен катализатор за осъществяването на по-нататъшни реформи и за утвърждаването на демократични институции и практики;

Г.  като има предвид, че на 28 юни 2018 г. Европейският съвет одобри заключенията на Съвета от 26 юни 2018 г., като посочи пътя за започване на преговори за присъединяване през юни 2019 г.;

Д.  като има предвид, че все още са налице предизвикателства, по отношение на които трябва да се предприемат бързи и ефикасни мерки в дух на диалог и сътрудничество;

Е.  като има предвид, че конструктивният диалог между правителството и опозицията по свързаните с ЕС реформи продължава да бъде от решаващо значение за постигане на напредък по програмата за реформи в полза на гражданите и за доближаване на страната до ЕС;

Ж.  като има предвид широката обществена подкрепа в Албания за присъединяването на страната към ЕС;

З.  като има предвид, че върховенството на закона е основна ценност, на която се базира ЕС и която заема централно място както в процеса на разширяване, така и в процеса на стабилизиране и асоцииране; като има предвид, че са необходими реформи за справяне с важните предизвикателства, които продължават да съществуват в тази област, и по-специално по отношение на осигуряването на независима, безпристрастна, отговорна и ефективна съдебна власт, в борбата с корупцията и организираната престъпност, както и в областта на защитата на основните права;

И.  като има предвид, че защитата на религиозната свобода, културното наследство и правата на малцинствата са сред основните ценности на Европейския съюз;

Й.  като има предвид, че Албания е ратифицирала всички основни конвенции на Международната организация на труда (МОТ), в това число по-специално Конвенцията за синдикалната свобода и закрила на правото на синдикално организиране от 1948 г. (№ 87) и Конвенцията за правото на организиране и на колективно договаряне от 1949 г. (№ 98);

К.  като има предвид, че всяка държава, обхваната от процеса на разширяване, се оценява индивидуално, според собствените си заслуги, и че скоростта и качеството на реформите са определящи за графика за присъединяване;

Л.  като има предвид, че регионалното сътрудничество и добросъседските отношения са от съществено значение за напредъка на Албания по пътя към присъединяване към ЕС;

1.  приветства активизирането на усилията на Албания в това отношение, водещо до стабилен напредък по осъществяването на свързаните с ЕС реформи, особено в областта на цялостната съдебна реформа; призовава Албания да затвърди постигнатите реформи и да продължи подготовката си за съдържащите се във всички глави задължения, свързани с членството в ЕС;

2.  подкрепя напълно препоръката на Комисията за започване на преговори за присъединяване в знак на признаване на усилията за реформи на Албания; отбелязва решението на Съвета за преразглеждане на положението през юни 2019 г.; приветства ясно очертания път за начало на преговорите за присъединяване през 2019 г. и подчертава факта, че подготвителният процес на скрининг е започнал; припомня, че решението за започване на преговори за присъединяване ще зависи от по-нататъшния напредък в процеса на реформи, призовава Съвета да направи обективна и справедлива оценка на напредъка, постигнат от страната, и да свика първата междуправителствена конференция до края на тази година, и насърчава Албания да запази темпото на реформи за тази цел; счита, че започването на преговори би допринесло в положителна насока за укрепването на демокрацията и върховенството на закона, като предостави допълнителни стимули за процеса на осъществяване на реформи и подобри контрола върху изпълнението им;

3.  призовава Комисията да прилага засиления подход в преговорите по глава 23 (съдебна система и основни права) и глава 24 (правосъдие, свобода и сигурност);

4.  припомня необходимостта от укрепване на капацитета на парламента на Албания за упражняване на контрол, включително в процеса на присъединяване към ЕС; призовава за по-ефективно използване на различни механизми и институции за надзор, включително анкетни комисии; приветства приемането на Кодекса за поведение на парламента на Албания, който ще повиши интегритета и прозрачността на парламентарния процес, както и общественото доверие в институцията; подчертава необходимостта от механизъм за гарантиране на прилагането на кодекса, включително санкции, с цел постигане на ефективност на кодекса; подчертава важната роля на комисията за интеграция с ЕС и отговорността на Националния съвет за европейска интеграция като форум за консултации във връзка с подготовката за присъединяване; призовава за по-нататъшно сътрудничество с парламента на Албания в рамките на програмата на Европейския парламент за подпомагане на парламентите на държавите, обхванати от процеса на разширяване, с цел увеличаване на неговия капацитет за създаване на качествено законодателство, съответстващо на достиженията на правото на ЕС, както и за да изпълнява той своята надзорна роля;

5.  изтъква значението на увеличаването на осведомеността сред населението относно процеса на присъединяване към ЕС и относно ролята на ЕС и на участващите албански институции;

6.  настоятелно призовава за действия и за законодателни и административни мерки за изпълнение на препоръките на Бюрото за демократични институции и права на човека към Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/БДИПЧ); подчертава, че е необходима приобщаваща и своевременна избирателна реформа с цел повишаване на общественото доверие в изборния процес; припомня, че трябва да се обърне необходимото внимание на твърденията за незаконно и недекларирано финансиране на политическите партии. приветства работата на временната комисия на парламента на Албания за избирателната реформа, по отношение на независимостта и деполитизацията на изборната администрация, прозрачността на финансирането на кампаниите, регистрацията на гласоподавателите, купуването на гласове, използването на нови технологии за гласуване и гласуването извън страната, и настоятелно я призовава да постигне консенсус по необходимите реформи, както и да ги приеме навреме за местните избори през 2019 г.;

7.  приветства преразгледаното право на Албания в областта на финансирането на политическите партии; повтаря призивите си към политическите партии в страната да изпълняват задължението си за гарантиране на недопускането на криминално проявени лица до публични длъжности във всички клонове и нива на управление;

8.  отново подчертава, че конструктивният политически диалог, готовността за компромис, устойчивото междупартийно сътрудничество и твърдата решителност за изпълнение и укрепване на реформите по петте ключови приоритета са от съществено значение за усилията за постигане на напредък в процеса на присъединяване към ЕС, както и за доброто функциониране на един демократичен режим; приветства нарастващото сътрудничество и широк консенсус между партиите, постигнати при провеждането на някои ключови реформи; призовава всички политически сили да положат още усилия за установяване на истински политически диалог и да постигнат конструктивно сътрудничество, като по този начин подкрепят процеса на реформи; отново заявява твърдата си убеденост, че политическият диалог следва да се осъществява в рамките на демократични институции; изразява сериозна загриженост във връзка с фактическия бойкот, наложен от опозицията по отношение на парламентарния процес след лятната ваканция през 2018 г.;

9.  подчертава факта, че съдебната реформа е основно искане на гражданите на Албания и условие за възстановяване на доверието в принципите на правовата държава, държавните институции и политическите представители; отново заявява, че надеждността и ефективността на цялостния процес на реформи, особено борбата с корупцията и организираната престъпност, както и прилагането на правата на собственост, зависят от успеха на процеса на проучване и от постоянното и решително осъществяване на съдебната реформа;

10.  приветства напредъка, постигнат в съдебната реформа, насочен към увеличаването на независимостта, отчетността, професионализма и ефективността на съдебните институции на страната и към повишаването на доверието на хората в съдебните органи; изразява съжаление, че правораздаването продължава да е бавно и неефикасно; отбелязва, че процесът на повторното оценяване на всички съдии и прокурори е дал първите конкретни резултати; приветства факта, че повечето от приоритетните досиета вече са обработени; призовава обаче органите на Албания да ускорят процеса на безпристрастно проучване, без да правят компромиси с качеството или справедливостта; подчертава, че е от значение процесът на проучване да се осъществява при спазване на най-високите международни стандарти и насърчава Албания да продължи своето тясно сътрудничество с Международната операция за наблюдение (International Monitoring Operation); отбелязва първите уволнения и доброволни оттегляния на кандидати преди тяхното изслушване; счита в тази връзка, че подготовката на следващото поколение съдии и прокурори е още по-важна, и поради това изразява съжаление, че политическите партии в Албания до момента не са постигнали съгласие относно необходимите изменения в закона за статута на съдиите и прокурорите, що се отнася до повишаването на капацитета за набиране и обучение на служители; насърчава предоставянето на необходимите финансови и човешки ресурси на институциите за проучване;

11.  настоятелно призовава органите на Албания да завършат възможно най-скоро създаването на нови съдебни органи, както и да възстановят функционирането на Конституционния съд и Върховния съд; подчертава необходимостта от подкрепа за ефективното функциониране на тези институции с подходящи човешки ресурси и финансиране;

12.  приветства продължаващия напредък в изграждането на по-ориентирана към гражданите, прозрачна, професионална и деполитизирана публична администрация, включително на местно равнище; настоятелно призовава за цялостно изпълнение на препоръките на надзорните институции, както и на препоръките на омбудсмана; отбелязва също така напредъка, постигнат в областта на териториалната реформа и по-голямото консолидиране на новосъздадените общини в административен и във финансов план, както и създаването на консултативен съвет за подобряване на координацията между централните и местните органи на управление; приветства създаването на местни бюра на ЕС и определянето на координатори за ЕС;

13.  призовава за по-нататъшно укрепване на административния капацитет на институциите и органите, отговарящи за изпълнението на свързаните с присъединяването реформи, за транспониране на законодателството на ЕС в националното право и за подготовка за преговорите за присъединяване към ЕС;

14.  приветства значителните подобрения на правната и институционалната рамка за предотвратяване и изкореняване на корупцията в публичните институции, тъй като корупцията все още е значителен повод за тревога; призовава за допълнителни усилия за намаляване на корупцията, която засяга всекидневния живот на гражданите на Албания, за подобряване на инвестиционния климат, както и за гарантиране на правна сигурност за инвестициите; подчертава, че високопоставените служители не трябва да се ползват от преференциално третиране в сравнение с обикновените граждани, в случай че срещу тях бъде повдигнато обвинение; призовава Албания да увеличи използването на финансови разследвания и да постигне резултати по отношение на изземването и конфискацията/възстановяването на активи от престъпна дейност в резултат на престъпления, свързани с корупция, и да демонстрира осезаеми резултати в борбата с трафика на наркотици и изпирането на пари;

15.  приветства неотдавнашните актуализации на законодателството на страната за борба с корупцията; подчертава, че е необходимо да се завърши създаването на националното бюро за разследване, специализирания трибунал и специализираната прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност; призовава за по-нататъшно подобряване на междуведомственото сътрудничество и обмена на информация между полицията и прокуратурата; приветства извършването на повторна оценка на служителите в правоприлагащите органи съгласно закона за проучване на полицията;

16.  призовава да се обръща повече внимание на корупцията в политиката и публично-частния сектор; призовава за укрепване на резултатите в областта на дейното разследване, наказателното преследване и окончателните присъди в борбата с корупцията и организираната престъпност, включително по дела на високо равнище;

17.  приветства напредъка, постигнат в борбата с корупцията и организираната престъпност, и по-специално неотдавнашните арести на членове на престъпната група Байри, и призовава за по-нататъшни осезаеми и устойчиви резултати, включително в специфичната област на борбата с отглеждането и трафика на наркотици, чрез изпълнението на планове за действие срещу отглеждането на канабис; приветства факта, че албанската полиция става по-активна в борбата с организираната престъпност, и изразява задоволство от засиленото международно полицейско сътрудничество на Албания (включително в съвместни работни групи с държавите членки), което води до ефективни операции срещу престъпните мрежи; счита, че сътрудничеството между полицията, прокуратурата и другите съответни агенции и органи следва да бъде укрепено в още по-голяма степен;

18.  настоятелно призовава органите на Албания да предприемат решителни действия за разбиване на престъпните мрежи, занимаващи се с трафик на хора, оръжия и наркотици, и да увеличат броя не само на разследванията и наказателните преследвания, но и на окончателните присъди, особено на високопоставени членове на организирани престъпни групи; посочва необходимостта от повишаване на усилията за предотвратяване на трафика на хора, като се обръща специално внимание на непридружени деца и деца - жертви на трафик, по-специално сред бездомните деца;

19.  отново призовава органите на Албания ефективно да гарантират прилагане на правата на собственост и напредък в защитата на правата на собственост по ефективен и прозрачен начин, като в същото време обръщат внимание на регистрирането, възстановяването и обезщетяването на собствеността; изисква да бъде постигнат необходимият напредък по отношение на цифровизацията и картографирането на собствеността; настоятелно призовава органите на Албания адекватно да информират гражданите относно техните права и възможностите за защитата им; подчертава значението на един режим за ефективна защита на правата на собственост с цел гарантиране на върховенството на закона и привлекателна бизнес среда;

20.  приветства мерките, предприети за укрепване на защитата на правата на човека, правата на малцинствата и политиките за борба с дискриминацията, в т.ч. равното третиране на всички малцинства; приветства приемането на рамков закон за малцинствата, с който се премахва разграничаването между националните малцинства и етно-езиковите общности и се въвеждат принципът на самоопределението, забраната за дискриминация и правото на запазване на културите, традициите и майчините езици; призовава за пълното му прилагане на практика и насърчава Албания да продължи да полага усилия, като приеме необходимото вторично законодателство във връзка с рамковия закон в съответствие с европейските стандарти и с участието на всички съответни заинтересовани страни в неговото изготвяне; настоява да бъдат приети мерки за по-нататъшно подобряване на образованието, здравето, равнищата на заетост и условията на живот за ромите, гюптите и другите етнически малцинства;

21.  отбелязва напрежението след инцидент, довел до смъртта на Константинос Кацифас, член на гръцкото национално малцинство, с двойно (албанско и гръцко) гражданство, който е бил застрелян от специални части на албанската полиция (RENEA) на 28 октомври 2018 г. по време на възпоменание в памет на загинали гръцки войници във Втората световна война в Буларат; призовава всички страни да проявят сдържаност и очаква органите на Албания да разследват и изяснят обстоятелствата, довели до загубата на човешки живот;

22.  приветства напредъка, постигнат по отношение на засилването на участието на жените и представителството им в политиката, по-специално чрез въвеждането на система за квота по полов признак, и равното представителство на жените в новото правителство; при все това отново изразява загриженост по отношение на дискриминацията и липсата на подходящи мерки за защитата на жените и момичетата от групи в неравностойно положение и от маргинализирани групи, като например жените от ромски произход(1) и жените с увреждания, все още съществуващите дискриминационни по отношение на пола разпоредби в редица закони, трудния достъп до правосъдие за жените, дела на жените на неофициалния пазар на труда и големия брой на случаите на домашно насилие над жени и деца, особено над жени и деца от уязвими групи; призовава за адекватна реакция спрямо тези въпроси и приветства приемането на резолюцията относно борбата с основаното на пола насилие и създаването на парламентарна подкомисия по въпросите на равенството между половете;

23.  отбелязва със загриженост, че жените, които живеят в селски и отдалечени райони, както и ромските и гюптските жени продължават да имат ограничен достъп до първични здравни грижи и до здравни услуги в областта на половото и репродуктивното здраве, и често не знаят за съществуването на такива услуги; ето защо призовава органите на Албания да осигурят по-добра информация относно такива услуги и да гарантират, че те са достъпни, финансово приемливи и качествени;

24.  приветства укрепването на законодателната рамка за правата на детето чрез приемането на Закона за защита на правата на децата, Наказателния кодекс за деца и „Програма за децата 2020“; припомня, че все още е необходимо да се подобрят институционалните механизми за защита на правата на децата; настоятелно призовава органите да приложат вторично законодателство относно защитата на правата на децата и относно правосъдието спрямо ненавършили пълнолетие лица и призовава за значително увеличаване на финансовите средства, предназначени за системата за защита на детето, и по-специално за звената за защита на детето на местно и регионално равнище;

25.  приветства климата на толерантност и сътрудничество между религиозните общности в страната; призовава органите на Албания да се борят ефективно със словото на омразата и с изключването и дискриминацията на малцинствата, включително на ЛГБТИ лицата; приветства наскоро приетите от пет албански общини планове за действие за равенство между половете в съответствие с Европейската харта за равнопоставеност на мъжете и жените в живота на местно ниво;

26.  призовава органите на Албания да засилят сътрудничеството си с организациите на гражданското общество, като гарантират ефективното участие на обществеността и провеждането на консултации с обществеността по време на целия процес на вземане на решения и на текущия процес на европейска интеграция, включително на национално и местно равнище, като по този начин се укрепват демокрацията и прозрачността; обръща внимание на необходимостта от реформиране на правната и фискалната рамка за организациите на гражданското общество, както и на публичното финансиране, което е на разположение на организации на гражданското общество, работещи по въпросите на правата на човека, демокрацията и правовата държава, включително организации в ролята на „пазител“, застъпнически организации и малки местни организации, тъй като финансовата устойчивост продължава да бъде сериозно предизвикателство за значителен брой от тези организации поради факта, че настоящият процес на регистрация се характеризира с продължителни процедури и високи разходи, а настоящата данъчна система налага значителна тежест на организациите на гражданското общество и възпрепятства както корпоративните, така и индивидуалните дарения; припомня, че наличието на гражданско общество, което разполага със съответните права и възможности, е основна черта на жизнената демокрация и е от стратегическо значение за превръщането на Албания в държава — членка на ЕС;

27.  приветства подписването на споразумението за сътрудничество между правителството на Албания и Международната комисия за изчезнали лица, което ще даде възможност на последната да съдейства в локализирането и идентифицирането на изчезнали лица от времето на комунизма;

28.  призовава органите на Албания да укрепят своите политики във връзка с лицата с увреждания, които продължават да срещат трудности с достъпа до образование, заетост, здравеопазване и социални услуги и с участието във вземането на решения;

29.  изразява съжаление за забавянията при създаването на Регионалната служба за младежко сътрудничество (RYCO) в Тирана; настоятелно призовава органите да подкрепят дейностите на RYCO по гъвкав начин, който позволява нейната работа да е от полза за максимален брой млади хора;

30.  отново посочва, че е от решаващо значение частните и обществените медии да бъдат професионални и независими; отбелязва частично постигнатия напредък в засилването на независимостта на органа за аудио-визуалните медии и обществения радио- и телевизионен оператор на страната; призовава за мерки за подобряване на финансовата прозрачност на държавните реклами в медиите; призовава също така за мерки за засилване на защитата на трудовите и социалните права на журналистите;

31.  приветства учредяването на Албанския медиен съвет и подчертава ролята му за създаване на високи етични и професионални стандарти за журналистите и медиите, като същевременно се насърчава тяхната независимост и свобода; приветства приемането на преразгледания етичен кодекс на журналистите, както и етичните насоки за онлайн медиите и призовава за укрепване на залегналите в тях принципи с цел съхраняване на общественото доверие, достоверността, справедливостта, почтеността, независимостта и отчетността;

32.  настоятелно призовава органите на Албания да ускорят реформите, насочени към повишаване на конкурентоспособността и справяне с неформалната икономика; подчертава, че корупцията, недостатъците в прилагането на принципите на правовата държава и тромавите регулаторни процедури продължават да действат възпиращо по отношение на инвестициите, както и по отношение на устойчивото развитие на Албания; призовава за по-нататъшно подобряване на бизнес и инвестиционната среда чрез осигуряване на предвидима регулаторна и законодателна рамка, правна сигурност, правова държава, прилагане на правата на собственост и засилване на изпълнението на договорните задължения, чрез предприемане на енергични действия за постигане на фискална консолидация и чрез укрепване на данъчната администрация;

33.  подчертава необходимостта да се гарантира сближаване във възходяща посока на социалните стандарти по време на процеса на присъединяване; приветства приемането на Приоритетната програма от София, по-специално нейния акцент върху социално-икономическото развитие и младите хора; призовава органите на Албания да преразгледат ролята на публично-частните партньорства и тяхното въздействие върху общите ресурси и върху благата от обществен интерес като магистрали, здраве, природа и културно наследство, съгласно поетите ангажименти към ЮНЕСКО; призовава Албания да обяви публично критериите за предоставяне на социално подпомагане;

34.  изразява опасения за възможни отрицателни въздействия върху заетостта и социалните политики вследствие на закриването на Министерството на социалното подпомагане на Албания в резултат на преструктуриране на правителството; призовава органите на Албания да насърчават сътрудничеството с профсъюзите и да засилят социалния диалог; настоятелно призовава за предприемането на ефективни мерки за справяне с високото равнище на безработицата, особено сред младите хора и жените, и за предотвратяването на детския труд; призовава за по-нататъшно подобряване на качеството на образованието, като същевременно се направи необходимото образованието да остане достъпно за цялото население;

35.  приветства факта, че според статистическия институт на Албания (INSTAT) нивото на безработица в страната е намаляло; подчертава необходимостта от подобряване на качеството на образователната система, в това число и увеличаване на капацитета, с цел по-добра подготовка на хората за придобиване на умения и знания, отговарящи на нуждите на пазара на труда; подчертава необходимостта от подпомагане на дългосрочния растеж чрез развитие на капацитета за технологично усвояване, научни изследвания, развитие и иновации;

36.  настоятелно призовава правителството да модернизира образователната система с цел изграждане на по-приобщаващо общество, намаляване на неравенствата и дискриминацията и по-добра подготовка на младите хора по отношение на придобиваните от тях умения и знания;

37.  приветства ангажимен