Показалец 
Приети текстове
Вторник, 11 декември 2018 г. - СтрасбургНеокончателна версия
Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
 Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
 Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
 Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
 Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
 Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I
 Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I
 Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) ***I
 Допълване на законодателството на ЕС по отношение на одобряването на типа във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
 Хуманитарни визи
 Визов кодекс ***I
 Обща система за ДДС по отношение на временното прилагане на общ механизъм за обратно начисляване за доставките на стоки и услуги над определен праг *
 Пълно прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген в България и Румъния
 Военна мобилност
 Нова европейска програма за култура

Образованието в ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при формулирането на политиките на ЕС
PDF 196kWORD 66k
Резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно образованието в цифровата ера: предизвикателства, възможности и поуки за разработването на политиката на ЕС (2018/2090(INI))
P8_TA-PROV(2018)0485A8-0400/2018

Европейският парламент,

—  като взе предвид членове 165 и 166 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-специално член 14 от нея,

—  като взе предвид член 2 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи на Съвета на Европа относно правото на образование,

—  като взе предвид Решение (ЕС) 2018/646 на Европейския парламент и на Съвета от 18 април 2018 година относно обща рамка за предоставяне на по-добри услуги в областта на уменията и квалификациите („Европас“) и за отмяна на Решение № 2241/2004/ЕО(1),

—  като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2018 г. относно модернизирането на образованието в ЕС(2),

—  като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно нова европейска програма за умения(3),

—  като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2016 г. относно политиките в областта на уменията за борба с младежката безработица(4),

—  като взе предвид своята резолюция от 9 септември 2015 г. относно еманципирането на момичетата в ЕС посредством образованието(5),

—  като взе предвид своята резолюция от 8 септември 2015 г. относно насърчаване на младежкото предприемачество чрез образование и обучение(6),

—  като взе предвид своята резолюция от 15 април 2014 г. относно новите технологии и образователните ресурси със свободен достъп(7),

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2018 г. относно ключовите компетентности за учене през целия живот(8),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 22 май 2018 г. „Към визия за европейското образователно пространство“,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 22 май 2017 година относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот и за отмяна на препоръката на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 г. за създаване на Европейска квалификационна рамка за обучение през целия живот(9),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 30 май 2016 г. относно развиване на медийна грамотност и критично мислене чрез образование и обучение,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 19 декември 2016 г., озаглавена „Повишаване на уменията: нови възможности за възрастните“(10),

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 27 май 2015 г. относно ролята на образованието в ранна детска възраст и на началното образование за стимулиране на творчеството, иновациите и компетентностите в областта на цифровите технологии,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 20 май 2014 г. относно ефективната подготовка на преподавателите,

—  като взе предвид препоръката на Съвета от 20 декември 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене(11),

—  като взе предвид резолюцията на Съвета от 28 ноември 2011 г. относно обновената европейска програма за учене за възрастни(12),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 януари 2018 г. относно плана за действие в областта на цифровото образование (СOM(2018)0022),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 май 2017 г. относно училищното развитие и върховите постижения в областта на преподаването за по-добър старт в живота (COM(2017)0248),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 2 май 2012°г. относно европейска стратегия за по-добър интернет за децата (COM(2012)0196),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г. относно нова европейска програма за умения (COM(2016)0381),

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 7 декември 2016 г. относно подобряването и модернизирането на образованието (COM(2016)0941),

—  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 ноември 2017 г. относно модернизирането на училищното и висшето образование(13),

—  като взе предвид доклада на Европейския център за развитие на професионалното обучение от 9 март 2018 г., озаглавен „Уменията изискват прогнозиране: системи и подходи. Анализ на проучване сред заинтересованите страни относно оценката и прогнозирането, необходими за придобиване на умения“,

—  като взе предвид доклада за политика на Комисията от 2017 г., озаглавен „DigComp 2.1: Рамка за цифрова компетентност на гражданите: осем нива на владеене и примери за употреба“,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по култура и образование и становището на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0400/2018),

А.  като има предвид, че с оглед на развиващата се с бързи темпове технология, цифровото общество и цифровата икономика сега са реалност, което означава, че цифровите умения са от основно значение за успешната професионална реализация и личното развитие на всички граждани;

Б.  като има предвид, че компетентността в областта на цифровите технологии е ключова компетентност за ученето през целия живот, както е определено в Референтната рамка, приложена към препоръката на Съвета от 22 май 2018 г.;

В.  като има предвид, че иновационният капацитет на технологията е обусловен, наред с другото, от критичното мислене, от равнището на цифрови и креативни умения на населението и от качеството и обхвата на свързаността с интернет;

Г.  като има предвид, че едно основно познание в областта на цифровите технологии е от жизненоважно значение за изпълнението на съществени административни и всекидневни задачи;

Д.  като има предвид, че се счита, че приблизително половината от настоящите работни места по света – и 30% в Европейския съюз – ще изчезнат през идните 25 години(14), като възникват нови професии, изискващи задълбочени цифрови умения;

Е.  като има предвид, че цифровите умения, които далеч надхвърлят изискванията на пазара на труда, предлагат на хората по-добри възможности за участие в обществения живот, както днес, така и в бъдеще, улесняват обмена на информация и културния обмен и предоставят на хората по-голямо влияние в процеса на вземане на политически решения;

Ж.  като има предвид, че е от основно значение интернет да бъде използван отново като общо благо и да се насърчава активното електронно гражданство;

З.  като има предвид, че технологичната трансформация в различните отрасли означава, че цифровите инструменти често се използват дори в професии, които обикновено не изискват това, като се счита, че за 9 от 10 работни места в близкото или непосредственото бъдеще ще са необходими цифрови умения;

И.  като има предвид, че понастоящем 44% от населението на ЕС на възраст между 16 и 74 години нямат основни цифрови умения, a 19% нямат абсолютно никакви цифрови умения, като се наблюдават съществени разлики сред държавите членки – ситуация, която води до риск от ново социално разделение;

Й.  като има предвид, че значението на цифровите умения, липсата на умения, при която се наблюдават съществени различия между мъжете и жените, поколенията и различните социални групи, както и различията в цифровите умения сред държавите членки изискват съвместни политически действия;

К.  като има предвид, че е от съществено значение образователните институции да подготвят учениците и студентите да се изправят пред социалните и икономическите и предизвикателства, които настъпват поради бързото технологично и социално развитие, като им предоставят подходящите умения, за да се приспособят към предизвикателствата на цифровия свят;

Л.  като има предвид, че достъпът до интернет и технологично и цифрово оборудване и употребата им промениха социалното поведение и социалните отношения, по-специално сред по-младите в обществото;

М.  като има предвид, че все още не е постигната целта до 2025 г. да се гарантира, че всички училища в ЕС имат достъп до интернет връзка със скорост за изтегляне и качване от 1 гигабит данни в секунда;

Н.  като има предвид, че прекалената употреба на технологично и цифрово оборудване като компютри и таблети може да причини проблеми, свързани със здравето и благоденствието, включително липса на сън, заседнал начин на живот и пристрастяване;

О.  като има предвид, че е необходимо стратегиите за цифрово обучение да вземат предвид и изследванията на отрицателните последици, които ранното използване на цифровата технология може да има върху развитието на мозъка на малките деца;

П.  като има предвид, че цифровите технологии следва да бъдат неразделна част от ориентирания към учащите, съобразен с възрастта подход към образованието, и могат да предложат нови и иновативни подходи към преподаването и ученето; като има предвид, че е от жизненоважно значение да се поддържа личният контакт между учениците и преподавателите и да се даде приоритет на благоденствието и здравословното развитие на децата и възрастните учащи;

Р.  като има предвид, че технологиите следва да бъдат използвани по-добре в подкрепа на нови педагогически методи, които поставят в своя център учащите като активни участници с инструменти за учене, основани на проучвания, и колективни работни пространства;

С.  като има предвид, че основните познания в областта на киберхигиената, кибербезопасността, защитата на данните и медийната грамотност трябва да бъдат съобразени с възрастта и ориентирани към развитието, за да се помогне на децата да станат критични учащи, активни граждани, потребители на интернет и създатели на едно демократично цифрово общество, да вземат информирани решения и да познават и да могат да противодействат на рисковете, свързани с интернет, като онлайн дезинформацията, тормоза и нарушенията на сигурността на личните данни; като има предвид, че следва да бъдат въведени преподавателски програми в областта на киберсигурността в учебните програми и програмите за професионално обучение;

Т.  като има предвид, че качественото, новаторско цифрово обучение може да бъде атрактивно и интерактивно, като допълва преподавателските методи, подобни на лекции, и предоставя платформи за сътрудничество и генериране на знание;

У.  като има предвид, че големи цифрови дружества все по-често използват образованието за търговски цели и се опитват да окажат влияние върху практиките на преподаване чрез въвеждане на оборудване, софтуер и образователни ресурси или предоставяне на обучение за преподавателите;

Ф.  като има предвид, че за да бъде изпълнено в по-голяма степен обещанието на технологията, държавите членки се нуждаят от ефективни стратегии за изграждане на преподавателски капацитет, а отговорните за изготвянето на политиките трябва да положат повече усилия за подпомагане на тази програма;

Х.  като има предвид, че обществените библиотеки участват в общите усилия за запознаване на гражданите с цифровите умения, като предоставят безплатни услуги за цифрова помощ в социална и подкрепяща среда;

Ц.  като има предвид, че се наблюдава тенденция възрастните без работа или с работа, която не изисква цифрови умения, бързо да изостават в сравнение със своите връстници, разполагащи с повече цифрови умения, като така се възпрепятстват перспективите им за заетост и се изострят социалните и икономическите различия;

Ч.  като има предвид, че постепенната цифровизация на работата ще доведе до изчезването на много професии и повишаване на безработицата; като има предвид, че новите професии, които ще възникнат с цифровизацията, може да компенсират някои от загубените работни места;

Ш.  като има предвид, че цифровите технологии могат да улеснят достъпа до знание и обучение и тяхната употреба позволява на всички центрове за обучение на различни нива да бъдат лесно достъпни и приобщаващи;

Щ.  като има предвид, че без подходящи и целенасочени политики е вероятно възрастните хора и хората с увреждания да страдат най-много от цифровата трансформация;

АА.  като има предвид, че жените съставляват едва 20% от специалистите в областта на науките, едва 27% от завършилите инженерни специалности(15) и само 20% от завършилите компютърни науки(16); като има предвид, че делът на мъжете, работещи в цифровия сектор, е 3,1 пъти по-голям от този на жените; като има предвид, че едва 19% от работниците в сектора на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) имат началник жена, в сравнение с 45% от работниците в други сектори;

АБ.  като има предвид, че възможностите за учене през целия живот обикновено са много по-достъпни за работещи, които вече са висококвалифицирани(17);

АВ.  като има предвид, че постоянният мониторинг и оценяването на нивото на цифровите умения както в организациите, така и сред отделните граждани, са предварително условие за ефективно изпълнение на политиките;

АГ.  като има предвид, че придобиването на основни трансверсални умения като смятане, критическо мислене и умения за социално общуване е ключова предпоставка за придобиването на цифрови умения и компетентности;

1.  подчертава, че придобиването на цифрови умения изисква съгласуван подход за учене през целия живот във формална, неформална и самостоятелна образователна среда, с политически действия и целенасочени намеси, които отговарят на потребностите на различни възрастови групи и учащи;

2.  подчертава потенциала на цифровите технологии в подкрепа на прехода към ориентирани към учащите педагогически подходи, ако тези технологии се включат в обучителния процес планирано и целенасочено; счита, че е необходимо учащите да бъдат направлявани към новаторски практики за създаване на знание „отдолу нагоре“, за да се осъществи действителна трансформация в образованието;

3.  подчертава, че е необходимо да се извърши трансформация на системите за образование и обучение на всички равнища, за да се използват напълно възможностите, предлагани от информационните и комуникационните технологии и медиите, и за да се развият уменията и компетентностите, необходими за удовлетворяване на бъдещите нужди на обществото и трудовия пазар; отново заявява, че тази трансформация трябва да продължи да гарантира правото на личностна реализация, да намери точния баланс между съответните цифрови и житейски умения и да подкрепя индивидуалната устойчивост, критичното мислене и потенциала за иновации;

4.  счита, че образователните институции не могат да си позволят да игнорират цялостното образование на своите учащи, което включва създаването и развитието на критичен и всеобхватен поглед, позволяващ им да се наложат като активни граждани; разбира, че критичното мислене не може да бъде засилено само чрез преподаване на цифрови умения, а че също така е необходимо цялостно образование;

5.  подчертава, че макар и да е от съществено значение да се увеличат основните и задълбочените цифрови умения на учащите, традиционните и хуманистичните умения следва все пак да продължат да бъдат насърчавани;

6.  припомня, че както признава Комисията в своя План за действие в областта на цифровото образование от януари 2018 г., необходимото адаптиране на образователните институции към новите технологии и новаторските педагогически подходи никога не следва да се разглежда като цел само по себе си, а по-скоро като средство за подобряване на качеството и приобщаващия характер на образованието;

7.  подчертава, като признава необходимостта от повече цифрови умения, че понастоящем не е лесно да се оцени въздействието на цифровите технологии върху образованието, което означава, че е жизненоважно да се вземат предвид изследванията в областта на неврологията относно въздействието на цифровите технологии върху развитието на мозъка; поради това призовава за инвестиции в безпристрастни и интердисциплинарни изследвания на различните въздействия на цифровите технологии върху образованието, като се свързват науките за образованието, педагогиката, психологията, социологията, невронауките и компютърните науки, за да се постигне възможно най-задълбочено разбиране за това как умовете на децата и възрастните реагират на цифровата среда, с цел да се увеличат в максимална степен ползите от използването на цифрова технология в образованието и да се сведат до минимум нейните рискове; подчертава необходимостта от насърчаване на отговорно използване на цифровите инструменти, което да защитава физиологичното, невросензорното и поведенческото развитие на учащите, особено през детството, и да постига правилния баланс при ежедневното използване на технологично и цифрово оборудване както в образователните институции, така и в личния живот;

8.  изразява съжаление, че докато използването на онлайн и мобилни приложения и на нови технологии като интернет на нещата става по-широко разпространено от всякога, гражданите, по-специално непълнолетните, често не са наясно с рисковете, свързани с използването на интернет и ИКТ инструменти, например нарушения на сигурността на личните данни, повсеместно проследяване на потребителя и киберпрестъпност; следователно призовава държавите членки да отредят подходяща роля на защитата на личните данни и на основната киберхигиена в учебните програми на училищата;

9.  призовава държавите членки, Комисията и образователните институции да подобрят онлайн безопасността на децата и да се справят с въпросите, свързани с кибертормоза, излагането на вредно и смущаващо съдържание, както и други заплахи, свързани с киберсигурността, като разработват и прилагат програми за превенция и за повишаване на осведомеността; насърчава държавите членки допълнително да популяризират кампанията „# SafeInternet4EU“;

10.  подчертава, че за да се постигнат по-приятен учебен процес и по-добри резултати от ученето, цифровите инструменти трябва да бъдат приспособени към нуждите на студентите, както и че това е начин студентите да станат активни граждани, а не просто пасивни потребители на технологии;

11.  изразява съжаление, че въпреки потенциала на цифровизацията за укрепване и насърчаване на различни и индивидуализирани методи на обучение, въздействието на цифровите технологии върху самото образование е ограничено; по-специално изразява загриженост, че инвестициите в ИКТ в училища и центрове за обучение все още не са довели до желаната трансформация на образователните практики; припомня, че е необходимо училищата и другите учебни среди да подкрепят всички ученици и учащи и да отговарят на техните специфични потребности, като разработват подходящи и ефективни мерки за насърчаване на цифровите умения, особено сред учениците с увреждания, малцинствените групи, мигрантските общности, лицата, преждевременно напускащи училище, дългосрочно безработните и възрастните хора; счита, че подобна подкрепа може да бъде улеснена чрез използването на нови технологии;

12.  отбелязва нарастващата разлика в участието на мъжете и жените в цифровия сектор по отношение на образованието, кариерата и предприемачеството; подчертава, че е от ключово значение да се гарантира подход на балансирано представителство на половете в насърчаването на кариерите в областта на ИКТ и цифровия сектор и да бъдат подкрепяни повече жени със или без статут на студенти в изграждането на кариера в цифровия сектор; подчертава значението на това да се гарантира цифрова грамотност и участие на жените и момичетата в образованието и обучението в областта на ИКТ; насърчава държавите членки да въведат съобразено с възрастта обучение в областта на ИКТ в ранните етапи на училищното образование, като се постави специален акцент върху мерките за преодоляване на неравенството между половете в областта на цифровите технологии и на момичетата се предоставят алтернативни възможности за достъп до дисциплините в областта на НТИМ, тъй като свързаните с пола стереотипи във връзка с тези дисциплини и липсата на женски ролеви модели обикновено са пречка за достъпа на момичетата; счита, че една прецизирана Стратегия за жените и цифровизацията, съчетана с предстоящия план за действие на Комисията за намаляване на разделението между половете в областта на технологиите, би могъл да спомогне за увеличаване на усилията в тази област;

13.  подчертава, че липсата на цифрово оборудване и свързаност в училищата в държавите членки е в ущърб на образованието на учениците в областта на цифровите умения и наличието на цифрови инструменти за преподаване; призовава държавите членки да направят значителни публични инвестиции, за да предоставят на всички училища широколентови мрежи с висок капацитет, и да използват за тази цел съществуващите програми на ЕС, и по-конкретно Механизма за свързване на Европа, който може да подпомогне физическата инфраструктура на широколентовите мрежи с висок капацитет, и схемата за ваучери WiFi4EU; подчертава, че усилията и финансирането за свързаност следва да бъдат насочени по-специално към селските райони и районите в неблагоприятно положение, както и най-отдалечените и планинските региони;

14.  посочва, че институциите за образование и обучение изискват подпомагане от Съюза и държавите членки, както и тясно сътрудничество между всички заинтересованите страни, промишлеността, местните и регионалните органи, общностите и гражданското общество, за да се развие тяхното образование в областта на ИКТ и медиите в съответствие с техния специфичен педагогичен подход и да се осъществи трудният преход към по-цифровизирана учебна среда; подчертава във връзка с това необходимостта от общоучилищен и интердисциплинарен подход към цифрова промяна в образованието;

15.  подчертава, че учителите и обучаващите следва да бъдат в центъра на цифровата трансформация и следователно самите те имат нужда от адекватна първоначална подготовка и продължаващо обучение, което трябва да включва модули за практики на преподаване, съобразени с възрастта и насочени към развитие; настоява, че това обучение изисква време и следва да не представлява допълнителна задача към техните ежедневни дейности; подчертава, че дори повече от преподаването на други основни умения като езикова и математическа грамотност, преподаването на цифрови умения изисква от учителите да актуализират постоянно своите познания и умения; следователно счита, че учителите се нуждаят от подходящо, гъвкаво и висококачествено постоянно професионално развитие, което да отговаря на техните нужди; в това отношение изказва положително мнение за използването на европейските онлайн платформи за увеличаване на възможностите за професионално развитие и за насърчаване на обмена на най-добри практики;

16.  отбелязва, че лицата, на които понастоящем е възложено образованието, имат повече отговорности поради увеличеното използване на цифрови приложения в училищната среда; счита, че те също трябва да бъдат включени в процеса на учене и в използването на технологии, тъй като ако не притежават необходимите цифрови умения, ще бъде по-трудно да включат учащите в учебния процес, което може да доведе до по-голямо социално изключване;

17.  подкрепя и насърчава осъществяването на мерки относно цифровизацията на административните процеси в училищата, за да се намали допълнително административната тежест на всички равнища;

18.  насърчава държавите членки да поощряват и финансират регионалните и местните инициативи в подкрепа на качествени преподавателски практики, целящи повишаване на иновациите;

19.  подчертава значението на училищната автономия за постигането на иновативност в образованието;

20.  призовава Комисията и държавите членки да предоставят подходящи насоки за законното прилагане на изключенията от законодателството за авторското право в областта на образованието и лесен достъп до лицензии за обществени организации с нестопанска цел в областта на формалното и неформалното образование; счита, че учителите и учениците се нуждаят от сигурност, когато използват ресурси в цифров формат и предават и придобиват умения; в тази връзка препоръчва Комисията да предостави насоки за образователните институции, преподавателите и студентите за тази цел;

21.  посочва, че липсата на цифрови инструменти за мобилните студенти може да влоши качеството на образователния опит в Европа; насърчава Комисията да продължи пилотните си проекти за европейски студентски карти и „Еразъм“ без документи с цел да ги стартира по време на следващия многогодишен програмен период; призовава държавите членки да използват отговорно и ефективно финансовата подкрепа на Съюза и да насърчават финансовите възможности сред широката общественост и образователните институции, за да стане достъпът до цифрово учебно съдържание, инструменти и решения реалност за всички;

22.  посочва, че в съответствие с подхода за учене през целия живот, необходим за цифровите умения, правителствата, в сътрудничество със заинтересовани страни като предприятия и организации на гражданското общество, както във формални, така и в неформални условия, следва да гарантират устойчива цифрова трансформация, при която никой не изостава;

23.  подчертава, че приобщаването и иновативността следва да бъдат водещите принципи за образованието и обучението в цифровата ера; счита, че цифровите технологии следва да не засилват съществуващите неравенства, а вместо това да се използват за преодоляване на цифровото разделение между студенти от различни социално-икономически прослойки и региони на ЕС; подчертава, че един приобщаващ подход следва да се възползва от пълния потенциал на ресурсите, предоставени от новите цифрови технологии, включително персонализирано образование и партньорства между образователните институции, като по този начин може да осигури достъп до качествено образование и обучение за хора от групи в неравностойно положение и хора с по-малко възможности и да се подкрепи интеграцията на мигранти и бежанци;

24.  подчертава, че насърчаването на цифровия достъп до образование не означава задължително равен достъп до възможности за учене и че въпреки че технологиите стават все по-достъпни, придобиването на основни цифрови умения продължава да бъде пречка и цифровото разделение продължава да съществува; посочва, че според данни на Евростат цифровото разделение все още съществува и 44% от хората в Европейския съюз не разполагат с основни цифрови умения(18);

25.  посочва, че комплексните цифрови умения, необходими за ефективното използване на ИКТ, зависят от придобиването на основни умения, че не всеки е равнопоставен, като се наблюдава съществена липса при основните равнища и по-специално засягащи групите в неравностойно положение и голям брой възрастни, че е три пъти по-вероятно по-образованите хора да използват интернет, за да придобият нови умения и създадат нови възможности, отколкото лицата с по-ниски нива на образование(19), както и че поемаме риска технологията да стане средство за обучение за привилегировани, а не за всички;

26.  подчертава необходимостта от промяна в институционалните и педагогическите практики на училищата и на други образователни среди, включително среди за неформално учене, с цел те да станат по-справедливи, като се осигурят значително диверсифицирани и задълбочени структури за подкрепа на всички, а по-специално на групите, изложени на риск от изключване, например безработните, мигрантите, нискоквалифицираните лица, хората с увреждания и възрастните хора;

27.  препоръчва държавите членки да разработят програми за цифрова грамотност на европейските малцинствени и регионални езици и да въведат обучение и инструменти в областта на езиковите технологии в учебните програми на своите училища, университети и професионални училища; отново подчертава, че грамотността продължава да бъде важен фактор и задължително условие за напредъка по отношение на цифровото приобщаване на общностите;

28.  подчертава, че държавите членки следва да предоставят подкрепата, от която образователните институции се нуждаят, за да подобрят цифровизацията на езиците в ЕС; препоръчва училищата в целия ЕС да използват цифрови технологии, за да се повиши участието в трансгранични образователни обмени, чрез видео конференции и виртуални класни стаи; подчертава, че училищата в целия ЕС биха могли да извлекат полза от трансграничния достъп до цифрово съдържание;

29.  набляга на ключовата роля на библиотеките за предоставяне на цифрови услуги на гражданите и за наличието на онлайн обучение и услуги в безопасна среда, достъпна за всички; поради това препоръчва тези усилия да бъдат надлежно финансирани по европейски, национални, регионални и местни схеми, които взаимно да се допълват, както и да се осигури по-голямо признаване на библиотеките за тяхната съществена роля в развитието на медийната грамотност;

30.  призовава за преход към повече неформални възможности за учене и обучение на работното място и настоява, че е необходимо да има качествени, приобщаващи и добре обезпечени с ресурси системи за образование и обучение; счита, че възможностите за преквалификация и повишаване на квалификацията са от основно значение, като съответните компоненти на цифровите умения се включват в програмите за обучение на работното място, и със специални решения за обучение на лица, които работят в малки и средни предприятия; подчертава значението на укрепването на връзките между образованието и заетостта и ролята на професионалното ориентиране и консултиране през целия живот, за да се подпомогне достъпът до подходящо, гъвкаво и висококачествено обучение и професионално развитие;

31.  подчертава, че стажовете в цифровия сектор могат да помогнат на студентите и младите хора да придобият практически цифрови умения на работното място; приветства в този контекст новия пилотен проект за стажове в рамките на проекта „Цифрова възможност“ по „Еразъм+“ и „Хоризонт 2020“; призовава за нов тласък в тази посока по линия на програмите от новата многогодишна финансова рамка (МФР);

32.  препоръчва на държавите членки, в тясно сътрудничество с местните общности и доставчиците на образование и обучение, да предоставят на възрастните хора с ограничени цифрови умения достъп до възможности за повишаване на уменията, които да им позволи да придобият минимални цифрови компетентности;

33.  призовава държавите членки, в сътрудничество с предприятията, местните и регионалните общности, центровете за образование и обучение и заинтересованите страни от гражданското общество, да установят съществуващия недостиг на умения, да повишат цифровата и медийната грамотност и грамотността по отношение на интернет, по-специално сред непълнолетните, и да постигнат високо ниво на цифрова свързаност и приобщаване;

34.  приветства участието на бизнеса в основаването и финансирането на училища;

35.  приветства установяването на стратегически партньорства между академични и изследователски институции и публични и частни партньори като част от Ключово действие 2 на програма „Еразъм +“ с оглед създаването на центрове за високи постижения в областта на ИКТ и насърчаването на развитието на технологични стартиращи предприятия;

36.  припомня, че подходящото оценяване и мониторинг на цифровите умения е от основно значение за постигане на напредък; приветства разработването на инструменти на равнище ЕС за организации (например Рамката за компетентност в областта на цифровите технологии и Референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот) и за отделни лица (например SELFIE); при все това настоява, че методите за ефективно оценяване на цифровите умения трябва да са динамични, гъвкави, да се актуализират постоянно, да бъдат съобразени с нуждите на учащите и да постигат много по-широко внедряване в Съюза и на национално, регионално и местно равнище;

37.  призовава държавите членки да работят с Комисията, за да се гарантира, че инструментът за самоанализ SELFIE е достъпен на регионалните и малцинствени езици в държавите членки;

38.  приветства повишения акцент на политиките на Съюза върху цифровите умения и цифровото образование, както ясно се вижда от плана за действие в областта на цифровото образование, който се основава на няколко успешни дребномащабни политически инициативи като Европейската седмица на програмирането, Коалицията за цифрови умения и работни места и отправения в София призив за действие за цифрови умения и цифрово образование; счита, че преподаването на програмиране следва да бъде част от по-широк образователен подход към информационните технологии и критичното и изчислителното мислене;

39.  при все това отбелязва, че инициативите на Съюза често произлизат от различни генерални дирекции в рамките на Комисията, което възпрепятства координирания подход към политиката за цифрови умения;

40.  подкрепя увеличеното финансиране за цифрови умения в следващото поколение програми по линия на МФР; подчертава, че е необходимо Комисията да насърчава полезни взаимодействия между програмите и да гарантира съгласуване между тях, включително „Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, „InvestEU“ и „Цифрова Европа“, с цел максимално увеличаване на ефективността на финансирането за развитие на качествени цифровите умения и постигане на дългосрочни резултати за учащите от всички възрасти и произход; освен това подчертава необходимостта, в рамките на тези програми и на структурните фондове, да се определи финансова подкрепа за цифровизацията на библиотеките, архивите и музеите и да се повиши и подобри тяхното използване в образованието и културата;

41.  подчертава необходимостта Съюзът да развие способности в области като изкуствения интелект, големите информационни масиви, софтуерното инженерство, квантовата изчислителна технология и уеб дизайна; в този контекст приветства раздела за цифровите умения на програмата „Цифрова Европа“;

42.  насърчава по-силни полезни взаимодействия между държавите членки и останалата част от света в областта на интернет образованието и активното e-гражданство чрез различни механизми и програми за външна дейност на ЕС, включително „Еразмус Мундус“;

43.  подчертава, че свободно достъпните данни и инструментите и методите на сътрудничество в областта на цифровите технологии могат да дадат възможност за иновации в образованието и за по-нататъшно развитие на отворената наука, като по този начин допринасят за просперитета и предприемаческия дух на европейската икономика; посочва също така, че събирането на данни за цифровизацията в институциите за образование и обучение и за използването на цифрови технологии в процеса на учене има решаващ принос за създаването на политики; поради това препоръчва Комисията и държавите членки да събират данни относно степента на свързаност на институциите за образование и обучение и относно договореностите за издаване на сертифицирани по цифров път квалификации и за валидиране на умения, придобити по цифров път, което е цел на Плана за действие в областта на цифровото образование;

44.  изразява съжаление, че не е създадена всеобхватна стратегия за цифровите умения на равнище ЕС, като същевременно е ясно въздействието на цифровата трансформация върху вътрешния пазар на ЕС; счита, че различията между държавите членки показват необходимостта от такава стратегия;

45.  подчертава, че следва да бъдат изготвени препоръки относно минималното равнище на компетентност в областта на цифровите технологии, което учащите следва да постигнат по време на обучението си; поради това призовава за въвеждане в държавите членки на специфичен модул за ИКТ, например въз основа на модула на PISA в областта на ИКТ, както и за включване на учителите в неговото изработване и прилагане; подчертава, че модулът за ИКТ следва да бъде проектиран така, че да гарантира, че образователните институции в държавите членки имат за цел едно и също равнище на компетентност в областта на цифровите технологии, чрез текуща оценка, а не подход, основан на изпитването, и че всички проблеми се идентифицират бързо; насърчава държавите членки да споделят извлечените поуки и най-добри практики, по-специално в областта на образователните иновации;

46.  счита, че планът за действие в областта на цифровото образование следва да бъде разглеждан като първата крачка към пълноценна стратегия на ЕС относно цифровото образование и цифровите умения въз основа на подхода за учене през целия живот, която едновременно може да предостави по-координирана политическа рамка и да бъде приспособима към променящата се реалност; следователно призовава Комисията да оцени критично единадесетте действия по плана, включително тяхното социално приобщаване, за да подготви междинния преглед през 2020 г.; припомня, че надлежният преглед следва да означава желание за съсредоточаване само върху действията с най-добри резултати, за отстраняване на онези, които не постигат резултати, и при необходимост, за разработване на нови действия; подчертава, че повишаването на цифровите умения на по-трудното за достигане възрастно население чрез сътрудничество с доставчици на неформално образование понастоящем е явен пропуск в плана;

47.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1) OВ L 112, 2.5.2018 г., стр. 42.
(2) Приети текстове, P8_TA(2018)0247.
(3) ОВ C 337, 20.9.2018 г, стр. 135.
(4) ОВ C 11, 12.1.2018 г., стр. 44.
(5) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 182.
(6) ОВ C 316, 22.9.2017 г., стр. 76.
(7) ОВ C 443, 22.12.2017 г., стр. 31.
(8) ОВ C 189, 4.6.2018 г., стр.1.
(9) OВ C 189, 15.6.2017 г., стр. 15.
(10) ОВ С 484, 24.12.2016 г., стр. 1.
(11) ОВ C 398, 22.12.2012 г., стр.1.
(12) ОВ C 372, 20.12.2011 г., стр. 1.
(13) ОВ C 164, 8.5.2018 г., стр. 24.
(14) http://eskills-scale.eu/fileadmin/eskills_scale/all_final_deliverables/scale_digitalisation_report.pdf
(15) Европейска комисия, „Обзор на образованието и обучението“ за 2017 г.
(16) Европейска комисия, „Жените в ерата на цифровите технологии“, Люксембург, 2018 г.
(17) Европейска комисия, Съвместен доклад за заетостта за 2018 г.
(18) Евростат, 2016 г.
(19) Работен документ на службите на Комисията от 9 октомври 2008 г., озаглавен „Използване на ИКТ за подпомагане на иновациите и ученето през целия живот за всички – доклад относно напредъка“ (SEC (2008) 2629).


Фонд „Убежище, миграция и интеграция“: Повторно заделяне на оставащи суми ***I
PDF 193kWORD 59k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето им към други действия по националните програми (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))
P8_TA-PROV(2018)0486A8-0370/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2018)0719),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0448/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 30 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0370/2018),

А.  като има предвид, че по причини за неотложност е оправдано да се премине към гласуване преди да е изтекъл срокът от осем седмици, предвиден в член 6 от Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене(1);

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, или разпределянето на тези суми към други действия по националните програми

P8_TC1-COD(2018)0371


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 78, параграф 2 и член 79, параграфи 2 и 4 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Целта на настоящия регламент е да бъде направено възможно повторното заделяне на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523(3) и (ЕС) 2015/1601(4) на Съвета и предвидени съгласно Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета(5), или разпределянето на тези суми към други действия по националните програми в съответствие с приоритетите на Съюза и нуждите на държавите членки в специфичните области на предоставянето на убежище и миграцията. Следва също така да се гарантира, че такова повторно заделяне или разпределяне се извършва по прозрачен начин.

(2)  Комисията задели финансиране за националните програми на държавите членки по линия на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ с цел подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601. Решение (ЕС) 2015/1601 беше изменено с Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета(6). Посочените решения вече не се прилагат.

(3)  Част от финансирането, отпуснато съгласно решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 през 2016 г. и в някои случаи през 2017 г., остава налично в националните програми на държавите членки.

(4)  Държавите членки следва да имат възможността да използват оставащите суми, за да продължат да изпълняват премествания, като ги заделят повторно за същото действие по националните програми. Държавите членки следва да заделят повторно или да прехвърлят най-малко 20% от тези суми за действия в националните програми, за прехвърлянето на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила, за презаселване или друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения, както и за подготвителни мерки за прехвърлянето на кандидати за международна закрила след тяхното пристигане в Съюза, включително по море, или за прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила. Тези мерки следва да включват само мерките, посочени в член 5, параграф 1, втора алинея, букви а), б), д) и е) от Регламент (ЕС) № 516/2014.

(5)  Когато е надлежно обосновано в преразгледаните национални програми, следва да бъде възможно за държавите членки да използват до 80% от тези суми за справяне с други предизвикателства в областите на убежището и миграцията в съответствие с Регламент (ЕС) № 516/2014. Нуждите на държавите членки в тези области продължават да са значителни. Повторното заделяне на оставащите суми за същото действие или тяхното прехвърляне към други действия по националната програма следва да бъдат възможни само веднъж и с одобрението на Комисията. Държавите членки следва да гарантират, че разпределението на средствата се извършва при пълно зачитане на принципите, определени в Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(7), по-специално на принципите за ефикасност и прозрачност.

(6)  Целевата група, отговаряща на условията за прехвърляне, както и броят на държавите членки, от които се извършва прехвърлянето, следва да бъде разширена, за да се предостави по-голяма гъвкавост на държавите членки при осъществяването на прехвърлянията, като се вземат предвид специфичните нужди на непридружените малолетни и непълнолетни лица или други уязвими кандидати, както и специфичното положение на членовете на семействата на лицата, на които е предоставена международна закрила. Това разширение следва да бъде отразено в специалните разпоредби относно еднократните суми за презаселване и прехвърляне на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга.

(7)  Държавите членки и Комисията следва да разполагат с достатъчно време за преразглеждане на националните програми, така че да отразят съответните промени, предвидени в настоящия регламент. Поради това следва да се приложи дерогация от член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета(8) по отношение на оставащите суми, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601 на Съвета, като крайният срок за отмяна се удължи с шест месеца с цел да приключи процедурата за преразглеждане на националните програми, посочена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014.

(8)  Държавите членки следва също така да разполагат с достатъчно време, за да използват сумите, заделени повторно за същото действие или прехвърлени към други действия, преди отмяната на тези суми. По тази причина, когато тези повторни заделяния или прехвърляния на суми по националните програми са одобрени от Комисията, съответните суми следва да се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява съответното повторно заделяне или прехвърляне.

(9)  Комисията следва ежегодно да докладва на Европейския парламент и на Съвета по отношение на използването на средствата за прехвърляне на кандидати за международна закрила и на лица, на които е предоставена международна закрила, по-специално по отношение на прехвърлянето на суми към други действия по националната програма, както е предвидено в настоящия регламент.

(10)  Настоящият регламент не засяга наличното финансиране по член 17 от Регламент (ЕС) № 516/2014.

(11)  Целите на настоящия регламент се преследват без това да се отразява на текущите преговори относно реформата на Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9).

(12)  В съответствие с членове 1 и 2 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз (ДЕС) и към Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и без да се засяга член 4 от посочения протокол Обединеното кралство не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързано от него, нито от неговото прилагане.

(13)  В съответствие с член 3 и с член 4а, параграф 1 от Протокол № 21 относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Ирландия, с писмо от 7 декември 2018 г., е нотифицирала желанието си да участва в приемането и прилагането на настоящия регламент.

(14)  В съответствие с членове 1 и 2 от Протокол № 22 относно позицията на Дания, приложен към ДЕС и към ДФЕС, Дания не участва в приемането на настоящия регламент и не е обвързана от него, нито от неговото прилагане.

(15)  С оглед на необходимостта да се избегне отмяна на оставащите средства, заделени за подпомагане на изпълнението на решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(16)  Ако Регламент (ЕС) № 516/2014 не бъде изменен преди края на 2018 г. съответното финансиране вече няма да бъде на разположение за използване от държавите членки в рамките на националните програми, подпомагани от фонд „Убежище, миграция и интеграция“. Предвид неотложната необходимост от изменение на Регламент (ЕС) № 516/2014, е уместно да се предвиди изключение от срока от осем седмици, посочен в член 4 от Протокол № 1 относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз, приложен към ДЕС, ДФЕС и Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия.

(17)  Поради това Регламент (EС) № 516/2014 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 516/2014 се изменя, както следва:

(1)  Член 18 се изменя, както следва:

а)  Заглавието се заменя със следното:"

„Средства за прехвърлянето на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила“;

"

б)  в параграф 1 думите „за всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „за всеки прехвърлен от друга държава членка кандидат за международна закрила или за всяко прехвърлено от друга държава членка лице, на което е предоставена международна закрила“.

в)  параграф 3 се заменя със следното:"

„3. Допълнителните суми, посочени в параграф 1 от настоящия член, се отпускат на държавите членки, като първия път това се прави с индивидуалните решения за финансиране, с които се одобряват националните им програми, в съответствие с процедурата, предвидена в член 14 от Регламент (ЕС) № 514/2014 г., а по-късно — с решение за финансиране, което се прилага към решението за одобряване на националната програма. Повторното заделяне на тези суми за същото действие по националната програма или прехвърляне на тези суми към други действия по националната програма са възможни, когато това е надлежно обосновано при преразглеждането на съответната национална програма. Повторното заделяне или прехвърлянето на сума може да бъде извършено само веднъж. Комисията одобрява повторното заделяне или прехвърлянето посредством преразглеждането на националните програми.

По отношение на суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523* и (ЕС) 2015/1601** на Съвета, с оглед укрепване на солидарността и в съответствие с член 80 от ДФЕС държавите членки разпределят най-малко 20% от тези суми за действия по националните програми за прехвърлянето на кандидати за международна закрила или на лица, на които е предоставена международна закрила, за презаселване или друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения, както и за подготвителни мерки за прехвърлянето на кандидати за международна закрила след тяхното пристигане в Съюза, включително по море, или за прехвърлянето на лица, на които е предоставена международна закрила. Тези мерки не включват мерки, свързани със задържане. Когато дадена държава членка задели повторно или прехвърли средства под този минимален процент, не е възможно да се прехвърли разликата между повторно заделената или прехвърлената сума и минималния процент към други действия по националната програма.“;

______________________

*Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (OВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 146).

**Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 80).“;

"

г)  вмъкват се следните параграфи:"

„3а. За целите на член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014, когато суми, произтичащи от временните мерки, установени с решения (ЕС) 2015/1523 и (ЕС) 2015/1601, бъдат повторно заделени за същото действие по националната програма или прехвърлени към други действия по националната програма в съответствие с параграф 3 от настоящия член, съответните суми се считат за заделени в годината на преразглеждането на националната програма, с което се одобрява въпросното повторно заделяне или прехвърляне.

3б.  Чрез дерогация от член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 514/2014 срокът за отмяна на сумите, посочени в параграф 3a от настоящия член, се удължава с шест месеца.

3в.  Комисията докладва ежегодно на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на настоящия член.“;

"

д)  ▌параграф 4 се заменя със следното:"

„4. С оглед ефективно преследване на целите за солидарност и справедливо разпределение на отговорностите между държавите членки, посочени в член 80 от ДФЕС, и в рамките на наличните средства, на Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 26 от настоящия регламент във връзка с коригирането на еднократната сума, посочена в параграф 1 от настоящия член, като се взема предвид по-специално актуалното равнище на инфлацията, съответното развитие в областта на прехвърлянето на кандидати за международна закрила и на лица, на които е предоставена международна закрила, от една държава членка в друга и в областта на презаселването и друг вид ad hoc приемане по хуманитарни съображения, както и факторите, които биха могли да оптимизират използването на финансовите стимули, произтичащи от еднократните суми.“;

"

(2)   В заглавието и в уводните думи на член 25 думите „лица, на които е предоставена международна закрила“ се заменят с думите „кандидати за международна закрила или лица, на които е предоставена международна закрила“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите членки в съответствие с Договорите.

Съставено в …,

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) Тази позиция заменя измененията, приети на 29 ноември 2018 г. (Приети текстове P8_TA(2018)0468).
(2) Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г..
(3)Решение (ЕС) 2015/1523 на Съвета от 14 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и на Гърция (ОВ L 239, 15.9.2015 г., стр. 146).
(4)Решение (ЕС) 2015/1601 на Съвета от 22 септември 2015 г. за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 80).
(5)Регламент (ЕС) № 516/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за създаване на фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за изменение на Решение 2008/381/ЕО на Съвета и отмяна на решения № 573/2007/ЕО и № 575/2007/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Решение 2007/435/ЕО на Съвета (ОВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 168).
(6)Решение (ЕС) 2016/1754 на Съвета от 29 септември 2016 г. за изменение на Решение (ЕС) 2015/1601 за установяване на временни мерки в областта на международната закрила в полза на Италия и Гърция (ОВ L 268, 1.10.2016 г., стр. 82).
(7) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).“
(8)Регламент (ЕС) № 514/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за определяне на общи разпоредби за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и за инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество, предотвратяването и борбата с престъпността и управлението на кризи (OВ L 150, 20.5.2014 г., стр. 112).
(9) Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31).


Създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ***I
PDF 353kWORD 127k
Изменения, приети от Европейския парламент на 11 декември 2018 г. към предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0487A8-0397/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Текст, предложен от Комисията   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2
(2)  Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2014—2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета6, е последната от редица програми на Съюза в продължение на 25 години, които подкрепят прилагането на законодателството в областта на околната среда и климата, както и приоритетите на политиките. В неотдавна извършения междинен преглед тя бе оценена положително, като се посочи, че тя е на правилен път по отношение на ефективността7, ефикасността и целесъобразността. Поради това програмата LIFE за периода 2014—2020 г. следва да бъде продължена с определени промени, набелязани в междинния преглед и последващите оценки. Следователно за периода, започващ от 2021 г., следва да се изготви програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
(2)  Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) за периода 2014 – 2020 г., създадена с Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета6, е последната от редица програми на Съюза в продължение на 25 години, които подкрепят прилагането на законодателството в областта на околната среда и климата, както и приоритетите на политиките. В неотдавна извършения междинен преглед7 тя бе оценена положително, като се посочи, че тя вече e във висока степен икономически ефективна и е на правилен път по отношение на общата ефективност, ефикасността и целесъобразността. Поради това програмата LIFE за периода 2014—2020 г. следва да бъде продължена с определени промени, набелязани в междинния преглед и последващите оценки. Следователно за периода, започващ от 2021 г., следва да се изготви програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
_________________
_________________
6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185);
6 Регламент (ЕС) № 1293/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 година за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 614/2007 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 185);
7 Доклад за междинния преглед на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) (SWD(2017) 355 final).
7 Доклад за междинния преглед на Програмата за околната среда и действията по климата (LIFE) (SWD(2017) 355 final).
Изменение 102
Предложение за регламент
Съображение 3
(3)  Продължавайки постигането на целите, определени в законодателството в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, програмата следва да допринесе за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, за опазването и подобряването на качеството на околната среда и за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие или чрез директни действия, или чрез подкрепа за интегрирането на тези цели в други политики.
(3)  Като преследва постигането на целите, определени в законодателството в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, програмата следва да допринесе в рамките на справедлива трансформация за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии, за опазването и подобряването на състоянието на околната среда и на здравето, за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, включително чрез подкрепа за мрежата „Натура 2000“, ефективно управление и предприемане на мерки срещу влошаването на състоянието на екосистемите, или чрез директни действия, или чрез подкрепа за интегрирането на тези цели в други политики. Справедливата трансформация следва да бъде постигната в процес на консултации и диалог със социалните партньори и със засегнатите региони и общности. Те следва да бъдат включени, доколкото това е възможно, и в разработването и изпълнението на проектите.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Европейският съюз е поел ангажимент за разработването на всеобхватен отговор на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие, в които се подчертава тясната връзка между управлението на природните ресурси с цел да се гарантира тяхната дългосрочна наличност, екосистемните услуги и тяхната връзка със здравето на човека и устойчивия и приобщаващ икономически растеж. В този дух програмата следва съществено да допринесе както за икономическото развитие, така и за социалното сближаване.
(4)  Европейският съюз е поел ангажимент за разработването на всеобхватен отговор на целите за устойчиво развитие, залегнали в Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие, в които се подчертава тясната връзка между управлението на природните ресурси с цел да се гарантира тяхната дългосрочна наличност, екосистемните услуги и тяхната връзка със здравето на човека и устойчивия и приобщаващ икономически растеж. В този дух програмата следва да отразява принципите на солидарност и споделяне на отговорността, като същевременно съществено допринася както за икономическото развитие, така и за социалното сближаване.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  С цел да се насърчи устойчивото развитие, изискванията за опазване на околната среда и на климата следва да бъдат включени в определянето и изпълнението на всички политики и дейности на Съюза. Поради това следва да се насърчават полезните взаимодействия и допълняемостта с други програми на Съюза за финансиране, включително чрез улесняване на финансирането на дейности, които допълват стратегически интегрирани проекти и стратегически проекти за опазване на природата и подпомагат внедряването и възпроизвеждането на разработените в рамките на програмата решения. Необходимо е координиране, за да се предотврати двойно финансиране. Комисията и държавите членки следва да предприемат действия, за да предотвратят административно припокриване и административна тежест за бенефициерите по проектите, произтичаща от задължения за докладване по различни финансови инструменти.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Програмата следва да допринесе за устойчивото развитие и за постигането на целите на законодателство, стратегиите, плановете и международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, по-специално на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие8, Конвенцията за биологичното разнообразие9 и Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата10 („Парижко споразумение относно изменението на климата“).
(5)  Програмата следва да допринесе за устойчивото развитие и за постигането на международните ангажименти, свързани с целите на законодателството, стратегиите и плановете на Съюза в областта на околната среда, климата и свързаната чиста енергия, по-специално на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие8 и нейните цели за устойчиво развитие, Конвенцията за биологичното разнообразие9, Парижкото споразумение, прието съгласно Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации по изменението на климата10 („Парижко споразумение относно изменението на климата“), Конвенцията на ИКЕ на ООН за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда („Конвенцията от Орхус“), Конвенцията на ИКЕ на ООН за трансграничното замърсяване на въздуха на далечни разстояния, Базелска конвенция на ООН за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, Ротердамската конвенция на ООН относно процедурата за предварително обосновано съгласие за определени опасни химични вещества и пестициди в международната търговия, както и Стокхолмската конвенция на ООН за устойчивите органични замърсители.
_________________
_________________
8 Програма до 2030 г., резолюция, приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г.
8 Програма до 2030 г., резолюция, приета от ОС на ООН на 25.9.2015 г.
9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
9 93/626/ЕИО: Решение на Съвета от 25 октомври 1993 г. за сключване на Конвенцията за биологичното разнообразие (ОВ L 309, 13.12.1993 г., стр. 1).
10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
10 ОВ L 282, 19.10.2016 г., стр. 4.
Изменения 6 и 101
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За да се постигнат общите цели, изпълнението на пакета за кръговата икономика11, рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.12 ,13 ,14, законодателството на Съюза за опазване на природата15, както и на свързани политики16 ,17 ,18 ,19 ,20, е изключително важно.
(6)  За да се постигнат общите цели, изпълнението на пакета за кръговата икономика11, рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г.12,13,14, достиженията на правото на Съюза в областта на опазването 14а, 14б, 15, както и на свързани политики16,17,18,19,20,20а, е изключително важно, както и изпълнението2ба на общите програми за действие в рамките на политиката в областта на околната среда и на климата, приети в съответствие с член 192, параграф 3 от ДФЕС, като например Седмата програма за действие за околната среда20в.
_________________
_________________
11 COM(2015)0614, 2.12.2015 г.
11 COM(2015)0614, 2.12.2015 г.
12 Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., COM(2014)0015, 22.1.2014 г.
12 Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г., COM(2014)0015, 22.1.2014 г.
13 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM/2013/216, 16.4.2013 г.
13 Стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата, COM/2013/216, 16.4.2013 г.
14 Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, COM(2016)0860, 30.11.2016 г.
14 Пакет „Чиста енергия за всички европейци“, COM(2016)0860, 30.11.2016 г.
14а Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
14б Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
15 План за действие за природата, хората и икономиката, COM(2017)0198, 27.4.2017 г.
15 План за действие за природата, хората и икономиката, COM(2017)0198, 27.4.2017 г.
16 Програма за чист въздух за Европа, COM(2013)0918.
16 Програма за чист въздух за Европа, COM(2013)0918.
17 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
17 Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите (ОВ L 327, 22.12.2000 г., стр. 1).
18 Тематичната стратегия за опазване на почвите, COM(2006)0231.
18 Тематичната стратегия за опазване на почвите, COM(2006)0231.
19 Стратегия за мобилност с ниски емисии, COM/2016/0501.
19 Стратегия за мобилност с ниски емисии, COM/2016/0501.
20 План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г.
20 План за действие относно инфраструктурата за алтернативни горива съгласно член 10, параграф 6 от Директива 2014/94/ЕС, 8.11.2017 г.
20а Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
20б Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата.
20в Решение № 1386/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 година „Да живеем добре в пределите на нашата планета“ (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 171).
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)
(6a)  Съюзът отдава голямо значение на дългосрочната устойчивост на резултатите от проектите по LIFE и на способността тези резултати да бъдат гарантирани и запазени след изпълнението на проекта, наред с другото чрез продължаване, възпроизвеждане и/или прехвърляне на проекта. Това предполага специални изисквания за кандидатите, както и необходимостта от гаранции на равнището на Съюза, за да се осигури, че другите финансирани от Съюза проекти не застрашават резултатите от нито един от изпълняваните проекти по LIFE.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 7
(7)  В съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата се изисква превръщането на Съюза в енергийноефективно, нисковъглеродно и устойчиво на изменението на климата общество. Това на свой ред изисква мерки — със специален акцент върху секторите, допринасящи най-много за сегашните нива на емисиите на CO2 и замърсяването, които спомагат за изпълнението на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и за подготовката на стратегията на Съюза до средата на века и дългосрочната стратегия на Съюза в областта на климата и енергетиката. Програмата следва да включва и мерки, които допринасят за изпълнението на политиката на Съюза по адаптация към климата, за да се намали уязвимостта спрямо неблагоприятните въздействия на изменението на климата.
(7)  В съответствие с ангажиментите на Съюза в рамките на Парижкото споразумение относно изменението на климата се изисква превръщането на Съюза в устойчиво, прилагащо кръгова икономика, използващо възобновяеми източници на енергия, енергийноефективно и устойчиво на изменението на климата общество с нулеви нетни емисии. Това на свой ред изисква мерки — със специален акцент върху секторите, допринасящи най-много за сегашните нива на емисиите на парникови газове и замърсяването, които спомагат за изпълнението на рамката за политиките в областта на климата и енергетиката до 2030 г. и на интегрираните национални планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата, както и за изпълнението на стратегията на Съюза до средата на века и дългосрочната стратегия на Съюза в областта на климата и енергетиката, в съответствие с целта за декарбонизация в Парижкото споразумение. Програмата следва да включва и мерки, които допринасят за изпълнението на политиката на Съюза по адаптация към климата, за да се намали уязвимостта спрямо неблагоприятните въздействия на изменението на климата.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  Преходът към чиста енергия е съществен принос към смекчаването на изменението на климата, който има и съпътстващи ползи за околната среда. Действията за изграждане на капацитет в подкрепа на прехода към чиста енергия, финансирани до 2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“, следва да бъдат включени в Програмата, тъй като тяхната цел не е да финансират проекти за високи постижения и да създават иновации, а да улеснят внедряването на вече налични технологии, които да допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Включването на тези дейности за изграждане на капацитет в програмата осигурява богати възможности за полезно взаимодействие между подпрограмите и увеличава цялостната съгласуваност на финансирането от ЕС. Поради това следва да бъдат събирани и разпространявани данни за внедряването на съществуващи научноизследователски и иновационни решения, включително от програма „Хоризонт Европа“ и нейните предшественици, в проектите по програма LIFE.
(8)  Преходът към възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност и енергия с почти нулево равнище на емисиите е съществен принос към смекчаването на изменението на климата, който има и съпътстващи ползи за околната среда. Действията за изграждане на капацитет в подкрепа на прехода към чиста енергия, финансирани до 2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“, следва да бъдат включени в Програмата, тъй като тяхната цел не е да финансират проекти за високи постижения и да създават иновации, а да улеснят внедряването на вече налични технологии за енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, които да допринесат за смекчаване на последиците от изменението на климата. Програмата следва да включва всички заинтересовани лица и сектори, които участват в прехода към чиста енергия, като например сектора на строителството, промишлеността, транспорта и селското стопанство. Включването на тези дейности за изграждане на капацитет в програмата осигурява богати възможности за полезно взаимодействие между подпрограмите и увеличава цялостната съгласуваност на финансирането от ЕС. Поради това следва да бъдат събирани и разпространявани данни за внедряването на съществуващи научноизследователски и иновационни решения, включително от програма „Хоризонт Европа“ и нейните предшественици, в проектите по програма LIFE.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Оценките на въздействието на законодателството в областта на чистата енергия сочат, че за изпълнението на целите на Съюза в областта на енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 177 млрд. евро годишно през периода 2021—2030 г. Най-големите празнини трябва да бъдат запълнени от инвестиции в декарбонизацията на сгради (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в малък мащаб), където капиталът трябва да бъде насочен към силно децентрализирани проекти. Една от целите на подпрограмата за прехода към чиста енергия е да се изгради капацитет за разработване и обединяване на проекти, като по този начин се спомага и за усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и се стимулират инвестиции в чиста енергия, като се използват и финансовите инструменти, предоставени в рамките на фонда InvestEU.
(9)  Оценките на въздействието на законодателството в областта на чистата енергия сочат, че за изпълнението на целите на Съюза в областта на енергетиката до 2030 г. ще бъдат необходими допълнителни инвестиции в размер на 177 млрд. евро годишно през периода 2021—2030 г. Най-големите празнини трябва да бъдат запълнени от инвестиции в декарбонизацията на сгради (енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници в малък мащаб), където капиталът трябва да бъде насочен към силно децентрализирани проекти. Една от целите на подпрограмата за прехода към чиста енергия е да се изгради капацитет за разработване и обединяване на проекти, като по този начин се спомага и за усвояване на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и се стимулират инвестиции в енергия от възобновяеми източници и енергийна ефективност, като се използват и финансовите инструменти, предоставени в рамките на фонда InvestEU.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)
(9a)   Програмата LIFE е единствената програма, посветена специално на действията в областта на околната среда и климата, и поради това играе ключова роля за подкрепата на прилагането на законодателството на Съюза в тези области.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  За действие, за което е предоставен принос по програмата на Съюза, може също да бъде предоставен принос по друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Действия, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните им приложими правила.
(11)  За действие, за което е предоставен принос по програмата на Съюза, може също да бъде предоставен принос по друга програма на Съюза, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. Действия, които получават кумулативно финансиране от различни програми на Съюза, следва да се одитират само веднъж, като се обхващат всички засегнати програми и съответните им приложими правила.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  От последния пакет на Съюза за преглед на изпълнението на политиките за околната среда21 става ясно, че е необходим значителен напредък, за да се ускори прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и да се засили включването на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики. Поради това програмата следва да действа като катализатор за постигане на необходимия напредък чрез разработване, изпитване и възпроизвеждане на нови подходи; подпомагане на разработването, мониторинга и прегледа на политики; засилване на участието на заинтересованите страни; мобилизиране на инвестиции с помощта на всички инвестиционни програми на Съюза или други източници на финансиране и подпомагане на действия за преодоляване на различните пречки пред ефективното изпълнение на ключовите планове, изисквани от законодателството в областта на околната среда.
(12)  От последния пакет на Съюза за преглед на изпълнението на политиките за околната среда21 става ясно, че е необходим значителен напредък, за да се ускори прилагането на достиженията на правото на Съюза в областта на околната среда и да се засили включването и интегрирането на целите, свързани с околната среда и климата, в други политики. Поради това програмата следва да действа като катализатор за предприемането на мерки за справяне с хоризонталните, системни предизвикателства, както и с първопричините за слабостите в изпълнението, посочени в прегледа на изпълнението на политиките за околната среда, и за постигане на необходимия напредък чрез изграждане на капацитет, разработване, изпитване и възпроизвеждане на нови подходи; подпомагане на разработването, мониторинга и прегледа на политики; подобряване на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси относно прехода към чиста енергия, включително чрез засилване на участието на обществеността и на заинтересованите страни на различни равнища, изграждане на капацитет, комуникация и осведоменост; мобилизиране на инвестиции с помощта на всички инвестиционни програми на Съюза или други източници на финансиране и подпомагане на действия за преодоляване на различните пречки пред ефективното изпълнение на ключовите планове, изисквани от законодателството в областта на околната среда.
_________________
_________________
21 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите — Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати (COM(2017)0063).
21 Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите – Преглед на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда: общи предизвикателства и начини за обединяване на усилията с цел постигане на по-добри резултати (COM(2017)0063).
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  Спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, включително в морските екосистеми, изисква подкрепа за разработването, изпълнението, правоприлагането и оценяването на съответното законодателство и съответната политика на Съюза, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.22, Директива 92/43/ЕИО23 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета25 , по-специално чрез разширяване на базата от знания за разработване и изпълнение на политиките и чрез разработване, изпитване, демонстриране и прилагане на най-добрите практики и решения в малки мащаби или пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително интегрирани подходи за изпълнението на рамките на приоритетни действия, изготвени въз основа на Директива 92/43/ЕИО. Съюзът следва да следи за своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да изпълни задълженията си за представяне на отчети съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие. Следва да бъдат изпълнени и изискванията за проследяване, съдържащи се в други законодателни актове на Съюза по темата.
(13)  Спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие и на влошаване на състоянието на екосистемите, включително в морските и други водни екосистеми, изисква подкрепа за разработването, изпълнението, правоприлагането и оценяването на съответното законодателство и съответната политика на Съюза, включително Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г.22, Директива 92/43/ЕИО23 на Съвета и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета25 , по-специално чрез разширяване на базата от знания за разработване и изпълнение на политиките и чрез разработване, изпитване, демонстриране и прилагане на най-добрите практики и решения, като например ефективно управление, в малки мащаби или пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително интегрирани подходи за изпълнението на рамките на приоритетни действия, изготвени въз основа на Директива 92/43/ЕИО. Съюзът и държавите членки следва да следят за своите разходи във връзка с биологичното разнообразие, за да изпълнят задълженията си за представяне на отчети съгласно Конвенцията за биологичното разнообразие. Следва да бъдат изпълнени и изискванията за проследяване, съдържащи се в други законодателни актове на Съюза по темата.
_________________
_________________
22 COM(2011)0244.
22 COM(2011)0244.
23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
23 Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7).
24 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
24 Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици (ОВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7).
25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
25 Регламент (ЕС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 22 октомври 2014 г. относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове (OB L 317, 4.11.2014 г., стр. 35).
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  Последните оценки, в това число междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и проверката за пригодност на законодателството за опазване на природата, показват, че една от основните причини за незадоволителното изпълнение на законодателството на Съюза за опазване на природата и на стратегията за биологичното разнообразие е липсата на подходящо финансиране. Основните инструменти на Съюза за финансиране, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, могат съществено да допринесат за задоволяване на такива нужди. Програмата може още повече да подобри ефективността на това включване чрез стратегически проекти за опазване на природата, които са предназначени да служат за катализатор за изпълнението на законодателството и политиката на Съюза за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително действията, определени в рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите проекти за опазване на природата следва да подкрепят програми за действие в държавите членки с цел включване на съответни цели за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране, като по този начин се гарантира, че за изпълнение на тези политики се мобилизират подходящите средства. Държавите членки могат да решат в рамките на своите стратегически планове за общата селскостопанска политика да използват определена част от своя дял от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да привлекат подпомагане за действия, които допълват стратегическите проекти за опазване на природата, предвидени в настоящия регламент.
(14)  Последните оценки, в това число междинния преглед на стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и проверката за пригодност на законодателството за опазване на природата, показват, че една от основните причини за незадоволителното изпълнение на законодателството на Съюза за опазване на природата и на стратегията за биологичното разнообразие е липсата на подходящо финансиране. Основните инструменти на Съюза за финансиране, включително Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, могат съществено да допринесат за задоволяване на такива нужди, с предварителното условие, че финансирането трябва да бъде допълващо. Програмата може още повече да подобри ефективността на това включване чрез стратегически проекти за опазване на природата, които са предназначени да служат за катализатор за изпълнението на законодателството и политиката на Съюза за опазване на природата и биологичното разнообразие, включително действията, определени в рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО. Стратегическите проекти за опазване на природата следва да подкрепят програми за действие, с цел да се подпомогне включването на съответни цели за опазване на природата и биологичното разнообразие в други политики и програми за финансиране, като по този начин се гарантира, че за изпълнение на тези политики се мобилизират подходящите средства. Държавите членки могат да решат в рамките на своите стратегически планове за общата селскостопанска политика да използват определена част от своя дял от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да привлекат подпомагане за действия, които допълват стратегическите проекти за опазване на природата, предвидени в настоящия регламент.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  Доброволната схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС (BEST) насърчава опазването на биологичното разнообразие, включително на морското биологично разнообразие, и устойчивото използване на екосистемните услуги, включително екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза. BEST помогна за повишаване на осведомеността за значението, което най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии имат за околната среда, по-специално за опазването на световното биологично разнообразие. В министерските си декларации от 2017 и 2018 г. отвъдморските страни и територии изразиха задоволството си от тази схема за малка финансова помощ в подкрепа на биологичното разнообразие. Целесъобразно е да се гарантира, че програмата ще може да продължи финансирането на безвъзмездни средства в малък размер за биологичното разнообразие в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии.
(15)  Доброволната схема в областта на биологичното разнообразие и екосистемните услуги в отвъдморските територии на ЕС (BEST) насърчава опазването на биологичното разнообразие, включително на морското биологично разнообразие, и устойчивото използване на екосистемните услуги, включително екосистемни подходи за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, в най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии на Съюза. Чрез подготвителното действие на BEST, прието през 2011 г., както и чрез последващата програма BEST 2.0 и проекта BEST RUP, BEST помогна за повишаване на осведомеността за значението, което най-отдалечените региони и отвъдморските страни и територии имат за околната среда и за ключовата им роля при опазването на световното биологично разнообразие. По приблизителни оценки на Комисията е необходима финансова подкрепа за проекти по места в тези територии в размер на 8 милиона EUR годишно. В министерските си декларации от 2017 и 2018 г. отвъдморските страни и територии изразиха задоволството си от тази схема за малка финансова помощ в подкрепа на биологичното разнообразие. Следователно е целесъобразно програмата да продължи да осигурява финансирането за бъзвъзмездни средства в малък размер за биологичното разнообразие, включително изграждането на капацитет и капитализирането на финансираните дейности, в най-отдалечените региони и в отвъдморските страни и територии.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Насърчаването на кръговата икономика изисква промяна в начина на мислене по отношение на проектирането, производството, потреблението и обезвреждането на материали и продукти, включително пластмаси. Програмата следва да допринесе за прехода към модел на кръгова икономика чрез финансова подкрепа, насочена към различни действащи лица (предприятия, публични органи и потребители), по-специално чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри технологии, практики и решения, пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително чрез интегрирани подходи за изпълнението на планове за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване. Чрез подпомагане на изпълнението на стратегията за пластмасите могат да се предприемат действия по-специално за решаване на проблема с морските отпадъци.
(16)  Насърчаването на кръговата икономика и на ефикасното използване на ресурсите изисква промяна в начина на мислене по отношение на проектирането, производството, потреблението и обезвреждането на материали и продукти, включително пластмаси. Програмата следва да допринесе за прехода към модел на кръгова икономика чрез финансова подкрепа, насочена към различни действащи лица (предприятия, публични органи и потребители), по-специално чрез прилагане, разработване и възпроизвеждане на най-добри технологии, практики и решения, пригодени към специфичните местни, регионални или национални особености, включително чрез интегрирани подходи за прилагане на йерархията на отпадъците и за изпълнението на планове за управление на отпадъците и за тяхното предотвратяване. Чрез подпомагане на изпълнението на стратегията за пластмасите могат да се предприемат действия по-специално за решаване на проблема с морските отпадъци.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16a)  Високото равнище на опазване на околната среда е от основно значение за здравето и благосъстоянието на гражданите на Съюза. Програмата следва да подпомага целта на Съюза да се произвеждат и използват химикалите по начини, които да свеждат до минимум значителните неблагоприятни ефекти върху здравето на човека и върху околната среда, и да се разработи стратегия на Съюза за нетоксична околна среда. Програмата следва също така да подпомага дейностите за улесняване на прилагането на Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, за да се постигнат нива на шума, които не пораждат значително отрицателно въздействие и опасности за човешкото здраве.
___________________
1a Директива 2002/49/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно оценката и управлението на шума в околната среда – Декларация на Комисията в Помирителния комитет във връзка с Директивата относно оценката и управлението на шума в околната среда (OВ L 189, 18.7.2002 г., стр. 12).
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката за чистота на въздуха е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни последици и рискове за здравето на човека. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия. В Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета26 се подчертава ролята, която финансирането от Съюза може да играе за постигането на целите за чист въздух. Поради това програмата следва да подпомага проекти, включително стратегически интегрирани проекти, които имат потенциал за привличане на публични и частни средства, както и да бъдат примери за добри практики и катализатори за изпълнението на планове и законодателство за качеството на въздуха на местно, регионално, многорегионално, национално и транснационално равнище.
(17)  Дългосрочната цел на Съюза в областта на политиката за чистота на въздуха е да се постигнат равнища на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни последици и рискове за здравето на човека и за околната среда, като същевременно укрепват полезните взаимодействия между подобряването на качеството на въздуха и намаляването на емисиите на парникови газове. Обществеността е много добре осведомена за замърсяването на въздуха, а гражданите очакват органите да предприемат действия, по-специално в областите, в които населението и екосистемите са изложени на високи равнища на замърсители на въздуха. В Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета26 се подчертава ролята, която финансирането от Съюза може да играе за постигането на целите за чист въздух. Поради това програмата следва да подпомага проекти, включително стратегически интегрирани проекти, които имат потенциал за привличане на публични и частни средства, както и да бъдат примери за добри практики и катализатори за изпълнението на планове и законодателство за качеството на въздуха на местно, регионално, многорегионално, национално и транснационално равнище.
_________________
_________________
26 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
26 Директива (ЕС) 2016/2284 на Европейския парламент и на Съвета от 14 декември 2016 г. за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители, за изменение на Директива 2003/35/ЕО и за отмяна на Директива 2001/81/ЕО (ОВ L 344, 17.12.2016 г., стр. 1).
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19
(19)  Опазването и възстановяването на морската среда е една от основните цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Програмата следва да предоставя подкрепа за следното: управлението, опазването, възстановяването и мониторинга на биологичното разнообразие и морските екосистеми, по-специално в морските зони по „Натура 2000“, както и от защитата на видовете в съответствие с рамките за приоритетни действия, разработени съгласно Директива 92/43/ЕИО; постигането на добро екологично състояние в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28; насърчаването на чисти и „здрави“ морета; изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика с цел решаване по-специално на проблема с изгубените риболовни уреди и морските отпадъци; и насърчаването на участието на Съюза в международното управление на океаните, което е от съществено значение за постигане на целите на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие и за осигуряване на „здрави“ океани и за бъдещите поколения. Стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата в рамките на програмата следва да съдържат съответни действия, целящи опазването на морската среда.
(19)  Опазването и възстановяването на водната среда е една от основните цели на политиката на ЕС в областта на околната среда. Програмата следва да предоставя подкрепа за следното: управлението, опазването, възстановяването и мониторинга на биологичното разнообразие и водните екосистеми, по-специално в морските зони по „Натура 2000“, както и от защитата на видовете в съответствие с рамките за приоритетни действия, разработени съгласно Директива 92/43/ЕИО; постигането на добро екологично състояние в съответствие с Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета28; насърчаването на чисти и „здрави“ морета; изпълнението на европейската стратегия за пластмасите в кръговата икономика с цел решаване по-специално на проблема с изгубените риболовни уреди и морските отпадъци; и насърчаването на участието на Съюза в международното управление на океаните, което е от съществено значение за постигане на целите на Програмата на Обединените нации до 2030 г. за устойчиво развитие и за осигуряване на „здрави“ океани и за бъдещите поколения. Стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата в рамките на програмата следва да съдържат съответни действия, целящи опазването на водната среда.
_________________
_________________
28 Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
28 Директива 2008/56/EО на Европейския парламент и Съвета от 17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия) (OВ L 164, 25.6.2008 г., стр. 19).
Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)
(19a)  Настоящият природозащитен статус на обектите по „Натура 2000“ в рамките на земеделски земи е много лош, което показва, че тези зони продължават да имат нужда от защита. Настоящите плащания по ОСП за зоните по „Натура 2000“ са най-ефективното средство за запазване на биологичното разнообразие в рамките на земеделските земи. Тези плащания обаче не са достатъчни и нямат голяма стойност за природния капитал. Поради това, с цел да се стимулира екологичната защита на тези зони, плащанията по ОСП за зоните по „Натура 2000“ следва да бъдат увеличени.
_________________
1a G. Pe’er, S. Lakner, R. Müller, G. Passoni, V. Bontzorlos, D. Clough, F. Moreira,C. Azam, J. Berger, P. Bezak, A. Bonn, B. Hansjürgens, L. Hartmann, J.Kleemann, A. Lomba, A. Sahrbacher, S. Schindler, C. Schleyer, J. Schmidt, S.Schüler, C. Sirami, M. von Meyer-Höfer, and Y. Zinngrebe (2017 г.). Is the CAP Fit for purpose? An evidence based fitness-check assessment („Подходяща ли е ОСП, за да изпълнява своето предназначение? Оценка на проверката на пригодността, основаваща се на данни“). Leipzig, German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv) Halle-Jena-Leipzig.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Подобряването на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси на прехода към чиста енергия изисква участието на гражданското общество чрез повишаване на осведомеността на обществеността, ангажираност на потребителите и разширяване на участието на заинтересованите страни, в това число неправителствените организации, в консултации по свързани с темата политики и тяхно осъществяване.
(20)  Подобряването на управлението в областта на околната среда, изменението на климата и свързаните с това въпроси на прехода към чиста енергия изисква участието на гражданското общество чрез повишаване на осведомеността на обществеността, включително чрез комуникационна стратегия, която да взема предвид новите медии и социалните мрежи, ангажираност на потребителите и разширяване на участието на обществеността и на заинтересованите страни на различни равнища, в това число неправителствените организации, в консултации по свързани с темата политики и тяхно осъществяване. Поради това е целесъобразно програмата да подпомага широк кръг от неправителствени организации (НПО), както и мрежи на организации с нестопанска цел, които преследват цел от общ интерес за Съюза и които развиват дейност предимно в областта на околната среда или действията във връзка с климата, като предоставят по конкурентен и прозрачен начин безвъзмездни средства за оперативни разходи, за да помагат на тези НПО, мрежи и субекти да допринасят реално за политиката на Съюза и да изграждат и укрепват капацитета си да се превърнат в по-ефикасни партньори.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Въпреки че подобряването на управлението на всички равнища следва да бъде цел, съдържаща се във всички подпрограми на програмата, програмата следва да подпомага разработването и прилагането на хоризонталното законодателство относно управлението на околната среда, включително законодателството за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда29.
(21)  Въпреки че подобряването на управлението на всички равнища следва да бъде цел, съдържаща се във всички подпрограми на програмата, програмата следва да подпомага разработването, прилагането и гарантирането на изпълнението на достиженията на правото в областта на околната среда и климата, както и действителното постигане на съответствие с тези достижения, и по-специално на хоризонталното законодателство относно управлението на околната среда, включително законодателството за прилагане на Конвенцията на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) за достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда29 29а, както и по отношение на Комитета за преглед на съответствието с разпоредбите на Орхуската конвенция.
_________________
_________________
29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
29 OВ L 124, 17.5.2005 г., стр. 4.
29А Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13);
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Програмата следва да подготвя и подкрепя пазарните участници за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика чрез изпробване на нови бизнес възможности, повишаване на професионалните умения, улесняване на достъпа на потребителите до устойчиви продукти и услуги, ангажиране и овластяване на влиятелни личности и изпробване на нови методи за адаптиране на съществуващите процеси и бизнес средата. За да се съдейства за по-широк пазарно проникване на устойчиво развити решения, следва да се насърчават приемането от страна на обществеността и ангажираността на потребителите.
(22)  Програмата следва да подготвя и подкрепя пазарните участници за прехода към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии чрез изпробване на нови бизнес възможности, повишаване на професионалните умения, улесняване на достъпа на потребителите до устойчиви продукти и услуги, ангажиране и овластяване на влиятелни личности и изпробване на нови методи за адаптиране на съществуващите процеси и бизнес средата. За да се съдейства за по-широк пазарно проникване на устойчиво развити решения, следва да се насърчават приемането от страна на обществеността и ангажираността на потребителите.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)
(22а)  Програмата е разработена в подкрепа на демонстрирането на техники, подходи и най-добри практики, които могат да бъдат възпроизведени и разширени. Намирането на новаторски решения ще допринесе за подобряването на екологичните показатели и на устойчивостта, по-специално за развитието на устойчиви селскостопански практики в областите, в които се извършват дейности във връзка с климата, водите, почвите, биологичното разнообразие и отпадъците. В това отношение следва да се подчертае полезното взаимодействие с други програми и политики, като например Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост и Схемата на ЕС за управление по околна среда и одит.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 23
(23)  На равнището на Съюза големи инвестиции в мерки в областта на околната среда и климата се финансират предимно чрез основните програми за финансиране от Съюза (включване). В своята роля на катализатор стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата, които трябва да бъдат разработени в рамките на програмата, следва да привлекат възможности за финансиране по тези програми за финансиране и други източници на финансиране, като например национални фондове, и да създадат полезни взаимодействия.
(23)  На равнището на Съюза големи инвестиции в мерки в областта на околната среда и климата се финансират предимно чрез основните програми за финансиране от Съюза. Ето защо е от първостепенно значение да се увеличат усилията с цел включване, да се гарантира устойчивост, биологично разнообразие и устойчивост на изменението на климата по другите програми на Съюза за финансиране и да се включат гаранции за устойчивост във всички инструменти на Съюза. Комисията следва да разполага с правомощията да приеме обща методология и да предприеме ефективни мерки, за да гарантира, че проектите по програма LIFE няма да бъдат засегнати по отрицателен начин от други програми и политики на Съюза. В своята роля на катализатор стратегическите интегрирани проекти и стратегическите проекти за опазване на природата, които трябва да бъдат разработени в рамките на програмата, следва да привлекат възможности за финансиране по тези програми за финансиране и други източници на финансиране, като например национални фондове, и да създадат полезни взаимодействия.
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)  Успехът на стратегическите проекти за природата и на стратегическите интегрирани проекти зависи от тясното сътрудничество между националните, регионалните и местните органи и недържавните участници, засегнати от целите на Програмата. Поради това следва да се прилагат принципите на прозрачност и оповестяване във връзка с решенията относно разработването, изпълнението, оценката и мониторинга на проектите, по-специално в случай на интегриране или когато са включени множество източници на финансиране.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  С оглед на значението на борбата срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включване на мерките в областта на климата и за постигане на общата цел 25 % от разходите на бюджета на ЕС да бъдат заделени за подпомагане на цели, свързани с климата. Очаква се действията по програмата да допринесат с 61 % от общия финансов пакет на Програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.
(24)  С оглед на значението на координираната и амбициозна борба срещу изменението на климата в съответствие с ангажиментите на Съюза за изпълнение на Парижкото споразумение и целите на ООН за устойчиво развитие, тази програма ще допринесе за включване на мерките в областта на климата и за постигане на общата цел поне 25% от разходите на бюджета на ЕС да бъдат заделени за подпомагане на цели, свързани с климата, за МФР за периода 2021—2027 г. и годишна цел от 30% във възможно най-кратък срок и не по-късно от 2027 г. Очаква се действията по програмата да допринесат с [61%] от общия финансов пакет на Програмата за цели, свързани с климата. Съответните действия ще бъдат определени по време на подготовката и изпълнението на програмата, и ще бъдат преразгледани в рамките на съответните прегледи и оценки.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 25
(25)  При изпълнението на програмата следва да се обърне надлежно внимание на стратегията за най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС и предвид специфичните нужди и уязвимостта на тези региони. Освен това следва да се вземат предвид и други политики на Съюза, различни от тези в областта на околната среда, климата и свързаната политика за прехода към чиста енергия.
(25)  При изпълнението на програмата следва да се обърне надлежно внимание на стратегията за най-отдалечените региони в съответствие с член 349 от ДФЕС и предвид специфичните нужди и уязвимостта на тези региони. Въз връзка с това финансирането от Съюза и държавите членки следва да се засили по подходящ начин. Освен това следва да се вземат предвид и други политики на Съюза, различни от тези в областта на околната среда, климата и свързаната политика за прехода към чиста енергия.
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 26
(26)  В подкрепа на изпълнението на програмата Комисията следва да си сътрудничи с националните звена за контакт по програмата, да организира семинари и работни срещи, да публикува списъци с проекти, финансирани по програмата, или да предприеме други дейности за разпространяване на резултатите от проектите и за улесняване на обмена на опит, познания и най-добри практики и на възпроизвеждането на резултатите от проектите в целия Съюз. Тези дейности следва да са насочени по-специално към държавите членки със слабо усвояване на средствата и да улеснят комуникацията и сътрудничеството между бенефициерите, кандидатите или заинтересованите страни по завършени и текущи проекти в една и съща област.
(26)  В подкрепа на изпълнението на програмата Комисията следва да си сътрудничи с националните, регионалните и местните звена за контакт по програмата, включително при създаването на консултативна мрежа на местно равнище, за да се улесни разработването на проекти с висока добавена стойност и въздействие върху политиките и да се гарантира предоставянето на информация относно допълнителното финансиране, възможностите за прехвърляне на проектите, както и дългосрочната устойчивост, да организира семинари и работни срещи, да публикува списъци с проекти, финансирани по програмата, или да предприеме други дейности, например медийни кампании, с цел да разпространява по-добре резултатите от проектите и за улесняване на обмена на опит, познания и най-добри практики и на възпроизвеждането на резултатите от проектите в целия Съюз, като по този начин насърчава сътрудничеството и комуникацията. Тези дейности следва да са насочени по-специално към държавите членки със слабо усвояване на средствата и да улеснят комуникацията и сътрудничеството между бенефициерите, кандидатите или заинтересованите страни по завършени и текущи проекти в една и съща област. От съществено значение е тази комуникация и това сътрудничество да включват и регионалните и местните органи и заинтересовани лица.
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 28 a (ново)
(28a)  Минималните и максималните проценти на съфинансиране следва да бъдат определени на такива равнища, каквито са необходими за поддържане на ефективното равнище на подпомагане, предоставяно от програмата, като същевременно се вземат предвид гъвкавостта и адаптивността, необходими с цел да се отговори на съществуващото многообразие от действия и субекти.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  Видовете финансиране и методите за изпълнение следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за разходи за единица.
(31)  Видовете финансиране и методите за изпълнение следва да се избират в зависимост от възможностите за осъществяване на конкретните цели на действията и за постигане на резултати, като се вземат предвид по-специално разходите за проверките, административната тежест и очакваният риск от неспазване. По отношение на безвъзмездните средства това следва да включва разглеждане на възможността за използване на еднократни суми, единни ставки и скали за разходи за единица. Комисията следва да гарантира, че прилагането е лесно разбираемо, и да насърчава реално опростяване за организаторите на проекти.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
(36a)  За да се гарантира, че подпомагането от страна на програмата, както и нейното изпълнение са в съответствие с политиките и приоритетите на Съюза и допълват другите финансови инструменти на Съюза, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, за да допълва настоящия регламент чрез приемане на многогодишни работни програми. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти получават систематично достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно допринасяне за устойчиво развитие и за постигане на целите на законодателството, стратегиите, плановете или международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, климата и — ако има отношение — на чистата енергия не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите-членки, а поради мащаба и последиците от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
(38)  Тъй като целите на настоящия регламент, а именно да допринесе за висока степен на опазване на околната среда и амбициозни действия в областта на климата в рамките на добро управление и възприемане на подход с участието на множество заинтересовани лица и за постигане на целите на законодателството, стратегиите, плановете или международните ангажименти на Съюза в областта на околната среда, биологичното разнообразие, климата, кръговата икономика и — ако има отношение — на възобновяемите енергийни източници и енергийната ефективност, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради мащаба и последиците от настоящия регламент могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.
Изменение 35
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1
С настоящия регламент се създава Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“).
С настоящия регламент се създава Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) („програмата“), обхващаща периода от 1 януари 2021 г. до 31 декември 2027 г.
Изменение 36
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2
С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—-2027 г., формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
С него се определят целите на програмата, бюджетът за посочения период, формите на финансиране от Съюза и правилата за предоставяне на такова финансиране.
Изменение 37
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 1
(1)  „стратегически проекти за опазване на природата“ означава проекти, с които се подпомага постигането на целите за опазване на природата и биологичното разнообразие, като в държавите членки се изпълняват съгласувани програми за действие с цел включване на тези цели и приоритети в други политики и инструменти за финансиране, включително чрез координираното изпълнение на рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО;
(1)  „стратегически проекти за опазване на природата“ означава проекти, с които се подпомага постигането на целите за опазване на природата и биологичното разнообразие, като се изпълняват съгласувани програми за действие, по-специално като се включват тези цели и приоритети в други политики и инструменти за финансиране, включително чрез координираното изпълнение на рамките за приоритетни действия, създадени съгласно Директива 92/43/ЕИО;
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1
1.  Общата цел на програмата е да допринесе за преминаването към чиста, кръгова, енергийноефективна, нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика, включително чрез прехода към чиста енергия, за опазването и подобряването на качеството на околната среда и за спирането и обръщането процеса на загуба на биологично разнообразие, като по този начин се допринася за устойчиво развитие.
1.  Общата цел на програмата е да се допринесе в рамките на справедлива трансформация за преминаването към чиста, кръгова, енергийноефективна и устойчива на изменението на климата икономика с нулеви нетни емисии, да се опазва и да се подобрява качеството на околната среда и да се спре и да се обърне процесът на загуба на биологично разнообразие и влошаването на състоянието на екосистемите, като по този начин се допринася за устойчиво развитие.
Изменение 39
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a
a)  разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники и подходи за постигане на целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда и действията по климата, включително прехода към чиста енергия, както и допринасяне за прилагането на най-добри практики в областта на природата и биологичното разнообразие;
a)  разработване, демонстриране и насърчаване на новаторски техники и подходи за постигане на целите, залегнали в законодателството и политиката на Съюза в областта на околната среда и действията по климата, включително прехода към чиста, възобновяема енергия и повишаване на енергийната ефективност, както и допринасяне за основано на знания ефективно управление и прилагането на най-добри практики в областта на природата и биологичното разнообразие, включително посредством подкрепа за мрежата „Натура 2000“;
Изменение 40
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква б
б)  подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и правоприлагането на съответното законодателство и политика на Съюза, включително като се подобрява управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;
б)  подпомагане на разработването, изпълнението, мониторинга и ефективното спазване и прилаганe на съответното законодателство и политика на Съюза, по-специално като се подкрепя изпълнението на общите програми на Съюза за действие за околната среда, приети съгласно член 192, параграф 3 от ДФЕС, и като се подобрява управлението в областта на околната среда и климата на всички равнища, включително като се подобрява управлението чрез укрепване на капацитета на публичните и частните субекти и участието на гражданското общество;
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021–2027 г. възлиза на 5 450 000 000 EUR по текущи цени.
1.  Финансовият пакет за изпълнението на програмата за периода 2021— 2027 г. възлиза на 6 442 000 000 EUR по цени за 2018 г. (7 272 000 000 EUR по текущи цени).
Обосновка
В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г. изменението отразява цифрите, съдържащи се в междинния доклад относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., приет на пленарното заседание на 14 ноември 2018 г.
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:
a)  3 500 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
a)   4 715 000 000 EUR по цени за 2018 г. (5 322 000 000 EUR по текущи цени), които представляват 73,2% от целия финансов пакет за програмата, за областта на околната среда, от които
(1)  2 150 000 000 EUR за подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие и
(1)  2 829 000 000 EUR по цени за 2018 г. (3 261 420 000 EUR по текущи цени, които представляват 44,9% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие и
(2)  1 350 000 000 EUR за подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;
(2)   1 886 000 000 по цени за 2018 г (2 060 580 000 EUR по текущи цени, които представляват 28,3% от целия финансов пакет за програмата) за подпрограмата за кръгова икономика и качество на живот;
б)  1 950 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
б)  1 950 000 000 EUR за областта на околната среда, от които
(1)  950 000 000 EUR за подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и приспособяването към това изменение и
(1)  950 000 000 EUR за подпрограмата за смекчаване на изменението на климата и приспособяването към това изменение и
(2)  1 000 000 000 EUR за подпрограмата за прехода към чиста енергия.
(2)  1 000 000 000 EUR за подпрограмата за прехода към чиста енергия.
Обосновка
В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г. изменението отразява цифрите, съдържащи се в междинния доклад относно многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г., приет на пленарното заседание на 14 ноември 2018 г.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част
1.  Програмата е отворена за следните трети държави:
1.  Програмата е отворена за следните трети държави, при условие че се спазват напълно всички нейни правила и разпоредби:
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 6 а (нов)
Член 6а
Международно сътрудничество
В процеса на изпълнение на програмата е възможно сътрудничество със съответните международни организации и техните институции и органи, когато е необходимо за постигането на общите цели, предвидени в член 3.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 7
Програмата се изпълнява по начин, който да гарантира нейната съгласуваност с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа и InvestEU, с цел да се създадат полезни взаимодействия, по-специално по отношение на стратегическите проекти за опазване на природата и стратегическите интегрирани проекти, и да се подпомага за внедряването и възпроизвеждането на разработени по програмата решения.
Комисията осигурява съгласувано изпълнение на програмата; Комисията и държавите членки осигуряват последователност и координиране с Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за морско дело и рибарство, „Хоризонт Европа“, Механизма за свързване на Европа, Фонда за иновации на схемата на ЕС за търговия с емисии и InvestEU, с цел да се създадат полезни взаимодействия, по-специално по отношение на стратегическите проекти за опазване на природата и стратегическите интегрирани проекти, и да се подпомага за внедряването и възпроизвеждането на разработени по програмата решения. Комисията и държавите членки осигуряват допълняемост на всички равнища. Комисията определя конкретни действия и мобилизира съответното финансиране по други програми на Съюза, както и улеснява координираното и последователно изпълнение на допълнителните действия, финансирани от други източници.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)
1a.  Програмата се изпълнява в рамките на справедлива трансформация, при която засегнатите общности и територии са включени в разработването и изпълнението на проектите, по-специално чрез консултации и диалог.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3
3.  Проекти в рамките на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие във връзка с управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО се подпомагат в съответствие с рамките за приоритетни действия, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО.
3.  Проекти в рамките на подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие във връзка с управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“ съгласно директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО вземат под внимание приоритетите, определени в националните и регионалните планове, стратегии и политики, наред с другото в рамките за приоритетни действия, установени съгласно Директива 92/43/ЕИО.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4
4.  С безвъзмездни средства може да бъдат финансирани дейности извън Съюза, при условие че проектът преследва целите на Съюза в областта на околната среда и климата и дейностите извън Съюза са необходими за осигуряване на ефективността на мерките, осъществявани на териториите на държавите членки.
4.  С безвъзмездни средства може да бъдат финансирани дейности извън държава – членка или отвъдморска страна или територия, свързана с нея, при условие че проектът преследва целите на Съюза в областта на околната среда и климата и дейностите извън Съюза са необходими за осигуряване на ефективността на мерките, осъществявани на териториите на държавите членки или отвъдморска страна или територия, или за подкрепа на международни споразумения, по които Съюзът е страна.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – буква а – точка 3
(3)  други трети държави, посочени в работната програма съгласно условията, посочени в параграфи 46;
(3)  други трети държави, посочени в многогодишните работни програми съгласно условията, посочени в параграфи 46;
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 6 а (нов)
6a.   За да се гарантира ефективното използване на средствата по програмата и ефективното участие на правните субекти, посочени в параграф 4, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на настоящия член чрез определяне на степента, до която участието на тези правни субекти в провежданата от Съюза политика в областта на околната среда и климата е достатъчно, за да се считат те за допустими за програмата.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 12 а (нов)
Член 12а
Процедури за представяне и подбор на проекти
1.  По програмата се въвеждат следните процедури за представяне и подбор на проекти:
a)  опростен двуетапен подход, основаващ се на представянето и оценката на резюме, последвано от пълно предложение, за кандидатите, чиито предложения са преминали предварителния подбор;
б)  стандартен едноетапен подход, основаващ се единствено на представянето и оценката на пълно предложение. Ако се избере стандартният подход, а не опростеният, в работната програма се посочат мотивите за това решение, с оглед на организационните и оперативните ограничения, свързани с всяка подпрограма, и ако е приложимо, с всяка покана за представяне на предложения.
2.  За целите на параграф 1 „резюме“ означава докладна записка от не повече от 10 страници, която включва описание на съдържанието на проекта, потенциалния(ите) партньор(и), ограниченията, които има вероятност да възникнат, и плана за действие при извънредни ситуации за тяхното преодоляване, както и избраната стратегия за гарантиране на устойчивостта на резултатите от проекта след неговото приключване, административните формуляри, свързани с бенефициерите, участващи в проекта, и подробен бюджет на проекта.
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 13
Член 13
Член 13
Критерии за оценка на офертите
Критерии за оценка на офертите
Критериите за оценка на офертите се определят в поканите за представяне на предложения, като се взема под внимание следното:
Критериите за оценка на офертите се определят в многогодишните работни програми, посочени в член 17, и в поканите за представяне на предложения, като се взема под внимание следното:
a)  Проектите, финансирани по програмата, избягват да подронват постигането на целите на програмата в областта на околната среда, климата или ако има отношение на чистата енергия, и, ако е възможно, насърчават екологосъобразни обществени поръчки.
a)  Проектите, финансирани по програмата, не подронват постигането на целите на програмата в областта на околната среда, климата или ако има отношение на чистата енергия, и когато е възможно, насърчават екологосъобразни обществени поръчки.
aа)  Проектите осигуряват ефективен от гледна точка на разходите подход и са последователни в техническо и финансово отношение.
аб)  Приоритет се дава на проектите с възможно най-голям потенциален принос за постигане на целите, определени в член 3.
б)  Приоритет се дава на проекти, които осигуряват съпътстващи ползи, и насърчават полезни взаимодействия между подпрограмите, посочени в член 4.
б)  Приоритет се дава на проекти, които осигуряват съпътстващи ползи, и насърчават полезни взаимодействия между подпрограмите, посочени в член 4.
в)  Приоритет се дава на проекти, които имат най-голям потенциал за възпроизвеждане и за внедряване в публичния или частния сектор или за мобилизиране на най-големите инвестиции или финансови ресурси (каталитичен потенциал).
в)  Проектите, които имат най-голям потенциал за възпроизвеждане и за внедряване в публичния или частния сектор или за мобилизиране на най-големите инвестиции или финансови ресурси (каталитичен потенциал), получават бонус, когато се оценяват.
г)  Възпроизводимостта на резултатите от стандартни проекти за действия трябва да бъде гарантирана.
г)  Възпроизводимостта на резултатите от стандартни проекти за действия трябва да бъде гарантирана.
д)  Проекти, които се опират върху резултатите или разширяват мащаба на резултатите от други проекти, финансирани по програмата, предшестващите програми или с други средства от Съюза, получават допълнителни точки при оценяването.
д)  Проекти, които се опират върху резултатите или разширяват мащаба на резултатите от други проекти, финансирани по програмата, предшестващите програми или с други средства от Съюза, получават допълнителни точки при оценяването.
е)  Когато е уместно, се обръща специално внимание на проектите в географски райони със специфични нужди и уязвимост, като например райони със специфични предизвикателствата в областта на околната среда или природни ограничения, трансгранични райони или най-отдалечени региони.
е)  Когато е уместно, се обръща специално внимание на биогеографското равновесие на проектите и проектите в географски райони със специфични нужди и уязвимост, като например райони със специфични предизвикателствата в областта на околната среда или природни ограничения, трансгранични райони, райони с висока природна стойност или най-отдалечени региони.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1
1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За всеки принос на програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да бъде изчислено на пропорционална основа в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подпомагане.
1.  За действие, за което е предоставен принос по друга програма на Съюза, може да бъде предоставен и принос по програмата, при условие че приносът не обхваща едни и същи разходи. За да отговарят на условията за принос по линия на програмата, действията, които са финансирани по други програми на Съюза, не трябва да са подронвали целите в областта на околната среда или климата, определени в член 3. За всеки принос на програма на Съюза към действието се прилагат правилата на съответната програма. Кумулативното финансиране не може да превишава общия размер на допустимите разходи за действието, а подпомагането от различните програми на Съюза може да бъде изчислено на пропорционална основа в съответствие с документите, в които се определят условията за предоставяне на подпомагане.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2
2.  Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, сравнителни условия:
2.  Действия, получили сертификата „Печат за високи постижения“, или които отговарят на следните кумулативни, сравнителни условия:
a)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;
a)  оценени са в рамките на покана за представяне на предложения по програмата;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество на съответната покана за представяне на предложения;
б)  отговарят на минималните изисквания за качество на съответната покана за представяне на предложения;
в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,
в)  възможно е те да не бъдат финансирани в рамките на посочената покана за представяне на предложения поради бюджетни ограничения,
могат да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.
могат да получават подпомагане от Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд+ или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони в съответствие с член [67], параграф 5 от Регламент (ЕС) XX [Регламент за общоприложимите разпоредби] и член [8] от Регламент (ЕС) XX [финансиране, управление и мониторинг на общата селскостопанска политика], при условие че тези действия са в съответствие с целите и критериите за допустимост на съответната програма. Прилагат се правилата на фонда, предоставящ подпомагането.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент.
Операциите за смесено финансиране по настоящата програма се изпълняват в съответствие с [Регламента за InvestEU] и дял Х от Финансовия регламент, като се обръща надлежно внимание на изискванията за устойчивост и прозрачност.
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 17 – заглавие
Работна програма
Многогодишна работна програма
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1
1.  Програмата се изпълнява чрез най-малко две многогодишни работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. В работните програми се определя, когато това е уместно, общата сума, запазена за операции за смесено финансиране.
1.  Програмата се изпълнява чрез най-малко две многогодишни работни програми, посочени в член 110 от Финансовия регламент. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 21 за допълване на настоящия регламент чрез приемането на тези многогодишни работни програми.
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 а (нов)
1a.   Комисията гарантира, че при разработването на работните програми се провеждат надлежни консултации със съзаконодателите и със съответните заинтересовани страни, включително организациите на гражданското общество.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква a а (нова)
(aa)  минималните и максималните проценти на съфинансиране, диференцирани между подпрограмите, посочени в член 4, и допустимите действия, посочени в член 10, за които общият максимален процент на съфинансиране в първата многогодишна работна програма за дейностите, посочени в член 10, параграф 2, букви а), б) и г), е до [60%] от допустимите разходи и [75%] в случай на проекти, финансирани по подпрограмата за опазване на природата и биологичното разнообразие, които се отнасят за приоритетни местообитания или видове за целите на прилагането на Директива 92/43/ЕИО или за видовете птици, считани за приоритет за финансиране от Комитета за адаптиране към техническия и научния прогрес, създаден съгласно член 16 от Директива 2009/147/ЕО, когато това е необходимо за постигане на целта за опазване;
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква а б (нова)
аб)  максималната обща сума , предвидена за операции за смесено финансиране;
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г а (нова)
га)  ориентировъчни графици за поканите за представяне на предложения за периода, обхванат от многогодишната работна програма;
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 – буква г б (нова)
гб)  техническата методология за процедурата за представяне и подбор на проекти и критериите, посочени в член 13, за оценка на офертите.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 а (нов)
2 а. Първата многогодишна работна програма е за срок от четири години, а втората многогодишна работна програма е за срок от три години.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 17 – параграф 2 б (нов)
2б.  Комисията гарантира, че неизползваните средства от дадена покана за представяне на предложения се преразпределят между различните видове действия, посочени в член 10, параграф 2.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 17 - параграф 2 в (нов)
2в.  Комисията осигурява консултации със заинтересованите страни при разработването на многогодишните работни програми.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения.
1.  Провеждат се навременни оценки, които да послужат в процеса на вземане на решения, при надлежно отчитане на съгласуваността, полезните взаимодействия, добавената стойност за Съюза и дългосрочната устойчивост, като се използват приоритетите на съответната програма за действие за околната среда.
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от четири години след започване на изпълнението на програмата.
2.  Междинната оценка на програмата се извършва, след като за изпълнението на програмата се натрупа достатъчно информация, но не по-късно от три години след започване на изпълнението на програмата, като се използват показатели за крайния продукт и за резултатите, определени в съответствие с приложение II. Ако е необходимо, оценката се придружава от предложение за изменение на настоящия регламент.
Оценката включва най-малко следното:
a)  качествените и количествените аспекти на прилагането на програмата;
б)  ефикасността на използването на ресурсите;
в)  степента , в която са постигнати целите на всички мерки, като се посочват, когато е възможно, резултатите и въздействията;
г)  действителния или очаквания успех на проектите за мобилизиране на други фондове на Съюза, като се вземат предвид по-специално ползите от по-голямата съгласуваност с други финансови инструменти на Съюза;
д)  степента, в която са постигнати полезни взаимодействия между целите, и допълняемостта на програмата с други съответни програми на Съюза;
е)  добавената стойност за Съюза и дългосрочното въздействие на програмата с оглед на вземане на решение за подновяване, изменение или прекратяване на мерките;
ж)  степента , в която са участвали заинтересованите страни;
з)  количествен и качествен анализ на приноса на програмата към природозащитния статус на местообитанията и видовете, изброени в Директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 3
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата.
3.  В края на изпълнението на програмата, но не по-късно от четири години след края на периода, посочен в член 1, Комисията извършва окончателна оценка на програмата; тази окончателна оценка се допълва от външен и независим доклад за последваща оценка, обхващащ прилагането на програмата и резултатите от нея.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 19 – параграф 4
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.
4.  Комисията представя заключенията от оценките и своите наблюдения на Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите и оповестява публично резултатите от оценките.
Изменение 69
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността.
1.  Получателите на финансиране от Съюза посочват неговия произход и гарантират видимостта на финансирането от Съюза (по-специално когато популяризират действията и резултатите от тях), като предоставят последователна, ефективна и пропорционална целева информация на различни видове публика, включително медиите и обществеността. За тази цел бенефициерите използват логото на програмата, представено в приложение IIa, за всички комуникационни дейности и това лого се поставя на видими за обществеността информационни табла, разположени на стратегически места. Всички стоки за дълготрайна употреба, придобити в рамките на програмата, носят логото на програмата, освен ако Комисията не е уточнила друго.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4
4.  Обратните постъпления от финансовите инструменти, създадени с Регламент (ЕС) № 1293/2013, могат да бъдат инвестирани във финансовите инструменти, създадени по [фонда InvestEU].
4.  Обратните постъпления от финансовите инструменти, създадени с Регламент (ЕС) № 1293/2013, се преразпределят между действията по настоящата програма.
Изменение 71
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 3 а (ново)
—  Химически вещества
Изменение 72
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 5 а (ново)
—  Шум
Изменение 73
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.1 – тире 5 б (ново)
—  Използване и ефективност на ресурсите
Изменение 74
Предложение за регламент
Приложение II – точка 2 – подточка 2.2а (нова)
2.2a.  Обществена осведоменост
Изменение 75
Предложение за регламент
Приложение ІI a (ново)
ПРИЛОЖЕНИЕ IIa
Лого на програмата
20181211-P8_TA-PROV(2018)0487_BG-p0000002.png

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0397/2018).


Защита на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа ***I
PDF 246kWORD 67k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))
P8_TA-PROV(2018)0488A8-0142/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2017)0011),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0010/2017),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г. (1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 24 октомври 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0142/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Директива (ЕС) .../... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2004/37/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

P8_TC1-COD(2017)0004


▌(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 2, буква б) във връзка с член 153, параграф 1, буква а) от него ▌,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  С Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета(4) се цели защитата на работниците срещу рискове за здравето и безопасността им, произтичащи от експозиция на канцерогени или мутагени на работното място. В тази директива се предвижда уеднаквено ниво на защита от рисковете, свързани с канцерогени и мутагени, чрез рамка от общи принципи, които дават възможност на държавите членки да гарантират последователното прилагане на минималните изисквания. Задължителните гранични стойности на професионална експозиция, установени въз основа на наличната информация, включително на научни и технически данни, икономическата осъществимост, цялостната оценка на социално-икономическото въздействие и наличието на протоколи и техники за измерване на експозицията на работното място са важни елементи от общите правила за защита на работниците, установени с посочената директива. В този контекст е от първостепенно значение при наличие на несигурност да се взема предвид принципът на предпазните мерки. Минималните изисквания, предвидени в посочената директива, имат за цел защита на работниците на равнището на Съюза. Държавите членки могат да определят по-строги задължителни гранични стойности на професионална експозиция или други мерки за защита.

(2)  Граничните стойности на професионална експозиция са част от мерките за управление на риска по Директива 2004/37/ЕО. Спазването на тези гранични стойности не засяга останалите задължения на работодателите съгласно посочената директива, по-специално намаляването на използването на канцерогени и мутагени на работното място, превенцията или намаляването на експозицията на работниците на канцерогени и мутагени и мерките, които следва да се въведат за тази цел. Тези мерки следва да включват, доколкото това е технически възможно, замяната на канцерогена или мутагена с вещество, смес или процес, който не е опасен или е по-малко опасен за здравето на работниците, използването на затворена система или други мерки за намаляване на нивото на експозиция на работниците до възможно най-ниски стойности, като по този начин се насърчават иновациите.

(3)  От научна гледна точка, за повечето канцерогени и мутагени не е възможно да се определят нива, под които експозицията да не води до неблагоприятни въздействия. Макар и определянето на гранични стойности на работното място по отношение на канцерогените или мутагените съгласно настоящата директива да не премахва рисковете за здравето и безопасността на работниците, произтичащи от експозицията по време на работа (остатъчен риск), то все пак допринася за значително намаляване на рисковете, произтичащи от тази експозиция, при поетапния подход на определяне на цели съгласно Директива 2004/37/ЕО. От научна гледна точка е възможно за други канцерогени и мутагени да се определят нива, под които експозицията не се очаква да води до неблагоприятни въздействия.

(4)  Максималните нива за експозиция на работниците на някои канцерогени или мутагени са установени посредством гранични стойности, които съгласно Директива 2004/37/ЕО не трябва да се превишават. Тези гранични стойности следва да бъдат преразгледани и следва да бъдат определени гранични стойности за допълнителни канцерогени и мутагени.

(5)  Граничните стойности, установени в настоящата директива, следва при необходимост да бъдат преразглеждани с оглед на наличната информация, включително научни и технически данни, и основаните на факти най-добри практики, техники и протоколи за измерване на нивото на експозиция на работното място. Тази информация следва по възможност да включва данни за остатъчните рискове за здравето на работниците и становища на Научния комитет за граничните стойности на професионална експозиция на химични агенти (SCOEL) и Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място (ACSH). Информацията за остатъчния риск, която е направена обществено достояние на равнището на Съюза, е ценен елемент за бъдещата работа по ограничаване на рисковете от професионална експозиция на канцерогени и мутагени, включително за бъдещото преразглеждане на граничните стойности, установени в настоящата директива.

(6)  Най-късно до първото тримесечие на 2019 г. Комисията, като отчита най-новите постижения в областта на научното познание, следва да направи оценка на възможността за изменение на обхвата на Директива 2004/37/EО, така че да бъдат включени токсичните за репродукцията вещества. На тази основа Комисията следва да представи законодателно предложение, ако е целесъобразно, след като се консултира със социалните партньори.

(7)  За някои канцерогенни вещества без експозиционен праг не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основана на здравни показатели, но все пак е възможно да се определи гранична стойност за тези канцерогени въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни.

(8)  За да се осигури възможно най-високо ниво на защита, е необходимо за някои канцерогени и мутагени да се вземат предвид други пътища на проникване, включително възможността за проникване през кожата ▌.

(9)  SCOEL подпомага Комисията, по-специално при оценката на най-новите налични научни данни и при предлагането на гранични стойности на професионална експозиция за защитата на работниците от свързани с химични агенти рискове, които да бъдат определени на равнището на Съюза съгласно Директива 98/24/ЕО на Съвета(5) ▌ и Директива 2004/37/ЕО. ACSH е тристранен орган, който подпомага Комисията при подготовката, осъществяването и оценката на дейности в областта на здравословните и безопасни условия на труд. По-специално, ACSH приема тристранни становища по инициативи, с които се определят гранични стойности на професионална експозиция на равнището на Съюза въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, както и данни за социалните аспекти и икономическата осъществимост на тези инициативи. Бяха взети под внимание и други достатъчно надеждни и публично достъпни източници на научна информация, по-специално Международната агенция за изследване на рака (IARC), Световната здравна организация и националните агенции.

(10)  Работата на SCOEL и прозрачността на тази работа са неразделна част от процеса на отговорна политика. В случай че е необходимо да се реорганизира работата на SCOEL, следва да се гарантират целенасочени ресурси и да се запази специфичният експертен опит в областта на епидемиологията, токсикологията, трудовата медицина и хигиената на труда.

(11)  Измененията на приложения I и III към Директива 2004/37/ЕО, предвидени в настоящата директива, представляват още една стъпка в дългосрочния процес на актуализиране на Директива 2004/37/ЕО. Като следваща стъпка в този процес Комисията представи предложение за установяване на гранични стойности и обозначения във връзка с кожата по отношение на пет допълнителни канцерогена. Освен това, в съобщението си от 10 януари 2017 г. „По-безопасен и здравословен труд за всички — осъвременяване на законодателството и политиката на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд“ Комисията заяви, че трябва да се предвидят по-нататъшни изменения на Директива 2004/37/EО. Комисията следва да продължи без прекъсване работата си по актуализациите на приложения I и III към Директива 2004/37/ЕО, в съответствие с член 16 от нея и с установената практика, и да ги изменя, когато е необходимо, с оглед на наличната информация, включително постепенно натрупваните научни и технически данни като данните за остатъчния риск. Когато е уместно, тази работа следва да доведе до предложения за бъдещо преразглеждане на граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО и в настоящата директива, както и предложения за допълнителни вещества, смеси и процеси в приложение I и допълнителни гранични стойности в приложение III.

(12)  Важно е да се защитят работниците, изложени на канцерогенни или мутагенни вещества в резултат на приготвянето, прилагането или изхвърлянето на опасни лекарства, включително цитостатични или цитотоксични лекарства, и в резултат на работа, свързана с експозиция на канцерогенни или мутагенни вещества при почистването, транспортирането, прането и изхвърлянето на опасни лекарства или материали, замърсени от опасни лекарства, както и при лични грижи за пациенти, лекувани с опасни лекарства. Като първа стъпка Комисията издаде насоки за намаляване на рисковете за здравословните и безопасни условия на труд в сектора на здравеопазването, включително относно риска, свързан с експозицията на цитостатични или цитотоксични лекарства, в специално ръководство за превенция и добри практики. Тези насоки не засягат евентуални по-нататъшни законодателни предложения или други инициативи.

(13)  В съответствие с препоръките на SCOEL и ACSH, когато са налични такива, ▌ гранични стойности за експозицията по инхалационен път са установени по отношение на претеглена във времето средна стойност за референтен период от осем часа (гранични стойности на дългосрочна експозиция), а за определени канцерогени или мутагени — за по-кратки референтни периоди, най-често претеглена във времето средна стойност за период от петнадесет минути (гранични стойности на краткосрочна експозиция), за да се ограничат в рамките на възможното последиците от краткосрочната експозиция. Установени са и обозначения във връзка с кожата в съответствие с препоръките на SCOEL и ACSH. Следва да бъдат взети под внимание и допълнителни източници на научна информация, които са достатъчно надеждни и публично достъпни.

(14)  Принципът на превенция на работното място следва също така да се насърчава и във връзка с канцерогени и мутагени, които имат последици върху бъдещите поколения, като например отрицателното въздействие върху репродуктивната способност на мъжете и жените, както и върху развитието на плода. За тази цел държавите членки следва да обменят най-добри практики в тази област.

(15)  Налице са достатъчно доказателства за канцерогенността на минералните масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя. Тези отработени минерални моторни масла са получени в резултат на процес и поради това не подлежат на класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета(6). По отношение на тези масла SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, заключи, че професионалната експозиция се осъществява по кожен път и препоръча настоятелно установяването на обозначение във връзка с кожата. ACSH изрази съгласие, че минералните отработени моторни масла следва да бъдат добавени към канцерогенните вещества, смеси и процеси, изброени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, както и по отношение на възможността за значително проникване през кожата. Цял спектър от добри практики може да се използва за ограничаване на кожната експозиция, включително използването на лични предпазни средства, например ръкавици, и отстраняването и почистването на замърсени дрехи. Пълното спазване на тези практики, както и на по-нови добри практики би могло да спомогне за намаляването на тази експозиция. Поради това е целесъобразно включването в приложение I към Директива 2004/37/ЕО на работата, свързана с експозиция на минерални масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя, както и определянето в ▌ приложение III към Директива 2004/37/ЕО на обозначение във връзка с кожата, указващо възможността за значително проникване през кожата.

(16)  Налице са достатъчно доказателства за канцерогенността на емисиите на отработени газове от дизелови двигатели, получени от изгарянето на дизеловото гориво в двигатели със запалване чрез сгъстяване. Емисиите на отработени газове от дизелови двигатели са получени в резултат на процес и поради това не подлежат на класификация в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008. ACSH изрази съгласие, че традиционните емисии на отработени газове от дизелови двигатели следва да се добавят към канцерогенните вещества, смеси и процеси, изброени в приложение I към Директива 2004/37/ЕО, и поиска допълнителни проучвания относно научните и техническите аспекти за новите типове двигатели. Отработеният газ от дизелови двигатели е класифициран от IARC като канцерогенен за хората (категория 1 на IARC) и IARC посочва, че макар и количеството частици и химикали да са намалени при новите видове дизелови двигатели, все още не е ясно как количествените и качествените промени ще доведат до променено въздействие върху здравето. IARC уточнява също, че е обичайна практика да се използва елементарен въглерод, който съставлява значителна част от тези емисии, като маркер за експозицията. С оглед на горното и на броя на изложените работници, е уместно работата, свързана с експозиция на емисии на отработени газове от дизелови двигатели, да бъде включена в приложение I към Директива 2004/37/ЕО и да се установи в приложение III към нея гранична стойност за емисии на отработени газове от дизелови двигатели, изчислена въз основа на елементарния въглерод. Вписванията в приложения I и III към Директива 2004/37/ЕО следва да обхващат отработените газове от всички типове дизелови двигатели.

(17)  Що се отнася до емисиите на отработени газове от дизелови двигатели, гранична стойност от 0,05 mg/m³, изразени като елементарен въглерод, може в някои сектори да бъде трудно постижима в краткосрочен план. Поради това в допълнение към срока за транспониране следва да се въведе двегодишен преходен период преди прилагането на граничната стойност. При все това за секторите на подземните минни работи и изграждането на тунели следва да се въведе, в допълнение към срока за транспониране, петгодишен преходен период, преди прилагането на граничната стойност.

(18)  Някои смеси на полициклични ароматни въглеводороди (ПАВ), по-специално съдържащите бензо[α]пирен, отговарят на критериите за класификация като канцерогенни (категория 1А или 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно са канцерогени по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. Експозицията на тези смеси може да възникне по време на работа, включваща, наред с други, процеси на горене, например при отработените газове на двигатели, и високотемпературни горивни процеси. По отношение на тези смеси SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH изрази съгласие относно значението на въвеждането на гранична стойност на професионална експозиция на смеси на ПАВ и препоръча извършването на оценка на научните аспекти, с цел да се предложи в бъдеще гранична стойност на професионална експозиция. Поради това е целесъобразно да се определи в ▌ приложение III към Директива 2004/37/ЕО обозначение във връзка с кожата, като се укаже възможността за значително проникване през кожата. Следва да се извършат допълнителни проучвания, за да се прецени дали е необходимо да се определи гранична стойност за смеси на ПАВ, с цел по-добра защита на работниците от тези смеси.

(19)  Трихлоретиленът отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL посочи трихлоретилена като генотоксичен канцероген. Възможно е въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, да се определят гранични стойности за трихлоретилен по отношение на референтен период от осем часа (гранична стойност на дългосрочна експозиция) и за претеглена във времето средна стойност за по-кратък референтен период от петнадесет минути (гранична стойност на краткосрочна експозиция). По отношение на този канцероген SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установят ▌гранични стойности на дългосрочна и краткосрочна експозиция за трихлоретилена и ▌да се определи обозначение във връзка с кожата в приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата. Граничните стойности за това вещество следва да бъдат предмет на особено стриктно наблюдение предвид най-новите научни достижения и технически напредък.

(20)  4,4′-метилендианилинът (MDA) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основана на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг. Въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, все пак е възможно да се определи гранична стойност за 4,4′-метилендианилина. По отношение на този канцероген SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност ▌за 4,4′-метилендианилина и ▌да се определи обозначение във връзка с кожата в ▌приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(21)  Епихлоридинът (1-хлоро-2,3-епоксипропан) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на епихлоридина SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност ▌за епихлоридина и ▌да се определи обозначение във връзка с кожата в ▌приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(22)  Етилен дибромидът (1,2-диброметан, EDB) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основаваща се на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг, и препоръча да се избягва професионална експозиция. По отношение на етилен дибромида SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност ▌за етилен дибромида и ▌ да се определи обозначение във връзка с кожата в ▌приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(23)  Етилен дихлоридът (1,2-дихлоретан, EDC) отговаря на критериите за класификация като канцерогенен (категория 1B) в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и следователно представлява канцероген по смисъла на Директива 2004/37/ЕО. SCOEL заключи, че не е възможно да се изведе гранична стойност на експозиция, основана на здравни критерии, за този канцероген без експозиционен праг. Въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, все пак е възможно да се определи гранична стойност за етилен дихлорида. По отношение на етилен дихлорида SCOEL установи възможността за значително проникване през кожата, а ACSH, въз основа на наличната информация, включително научни и технически данни, постигна съгласие относно практическа гранична стойност, като същевременно подчерта липсата на надеждни и актуални научни данни, по-специално относно начина на действие. Поради това е целесъобразно да се установи гранична стойност ▌за етилен дихлорида и ▌да се определи обозначение във връзка с кожата в ▌приложение III към Директива 2004/37/ЕО, като се укаже възможността за значително проникване през кожата.

(24)  „Споразумението за здравословни условия на труд чрез спазване на добрите практики при обработка и използване на кристален силициев диоксид и продукти, съдържащи кристален силициев диоксид“, подписано от асоциациите, които представляват Европейската мрежа за силициев диоксид (NEPSi) и други споразумения между социалните партньори, които предоставят, в допълнение към регулаторните мерки, насоки и инструменти с цел подкрепа на ефективното прилагане на задълженията на работодателите, уредени в Директива 2004/37/EО, са ценни инструменти за допълване на регулаторните мерки. Като зачита тяхната автономност, Комисията следва да насърчава социалните партньори да сключват такива споразумения. Спазването на тези споразумения обаче не следва да води до презумпция за съответствие със задълженията на работодателите, предвидени в Директива 2004/37/EО. Редовно актуализиран списък на тези споразумения следва да бъде публикуван на уебсайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA).

(25)  Комисията проведе консултация с ACSH, както и двуетапна консултация с европейските социални партньори в съответствие с член 154 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

(26)  В настоящата директива се зачитат основните права и се съблюдават принципите, заложени в Хартата на основните права на Европейския съюз, по-специално в член 31, параграф 1 от нея.

(27)  Граничните стойности, установени в настоящата директива, ще бъдат преразглеждани въз основа на прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета(7) и на становищата на двата комитета на Европейската агенция по химикалите (ECHA) (Комитета за оценка на риска (КОР) и Комитета за социално-икономически анализ (КСИА)), по-специално за да се вземат предвид взаимодействията между граничните стойности, установени в Директива 2004/37/ЕО, и отношенията доза-реакция, информацията за действителната експозиция и, когато са налице, получените недействащи дози/концентрации (DNEL) за опасни химични вещества в съответствие с посочения регламент, с оглед на ефективната защита на работниците.

(28)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да се подобрят условията на живот и труд и да бъде защитено здравето на работниците от специфичните рискове, произтичащи от експозицията на канцерогени и мутагени, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а поради обхвата и последиците ѝ могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(29)  Като се има предвид, че настоящата директива се отнася до защита на здравето и безопасността на работниците на работното им място, тя следва да бъде транспонирана в срок от две години от датата на влизането ѝ в сила.

(30)  Поради това Директива 2004/37/ЕО следва да бъде съответно изменена.

(31)  Съгласно Съвместната политическа декларация от 28 септември 2011 г. на държавите членки и на Комисията относно обяснителните документи(8) ▌, държавите членки са поели ангажимент в обосновани случаи да прилагат към съобщението за своите мерки за транспониране един или повече документи, обясняващи връзката между елементите на дадена директива и съответстващите им части от националните инструменти за транспониране. По отношение на настоящата директива законодателят смята, че предоставянето на тези документи е обосновано,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Директива 2004/37/ЕО се изменя, както следва:

1)  Вмъква се следният член:"

„Член 13а

Споразумения между социалните партньори

Евентуални споразумения между социалните партньори, сключени в областта на настоящата директива, се посочват на уебсайта на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA). Този списък се актуализира периодично.“

"

2)  В приложение I се добавят следните точки:"

7. Работа, свързана с кожна експозиция на минерални масла, които са били използвани преди в двигатели с вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части на двигателя.

8.   Работа, свързана с експозиция на емисии на отработени газове от дизелови двигатели.“

"

3)  Приложение III се заменя с текста, съдържащ се в приложението към настоящата директива.

Член 2

1.  Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от две години след датата на влизането ѝ в сила. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези мерки. Когато държавите членки приемат тези мерки, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.  Държавите членки съобщават на Комисията текста на мерките от националното право, които приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Гранични стойности и други пряко свързани разпоредби (член 16)

A.  ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕКСПОЗИЦИЯ

Наименование

ЕО № (1)

CAS № (2)

Гранични стойности

Обозначение (8)

Преходни мерки

8 часа (3)

Краткосрочни (4)

mg/m3 (5)

ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3(5)

ppm(6)

f/ml(7)

Прах от твърдо дърво

_

_

2(8)

_

_

_

_

_

_

Гранична стойност 3 mg/m3 до 17 януари 2023 г.

Съединения на 6-валентния хром, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i) (като хром)

_

_

0,005

_

_

_

_

_

_

Гранична стойност 0,010 mg/m3 до 17 януари 2025 г.

Гранична стойност: 0,025 mg/m3 за процесите на запояване или плазмено рязане или подобни процеси, при които се отделят газове, до 17 януари 2025 г.

Огнеупорни керамични влакна, които са канцерогени по смисъла на член 2, буква а), подточка i)

_

_

_

_

0,3

_

_

_

_

 

Респирабилен прах от кристален силициев диоксид

_

_

0,1(9)

_

_

_

_

_

_

 

Бензен

200-753-7

71-43-2

3,25

1

_

_

_

_

кожа(10)

 

Винилхлориден мономер

200-831-0

75-01-4

2,6

1

_

_

_

_

_

 

Етиленоксид

200-849-9

75-21-8

1,8

1

_

_

_

_

кожа(10)

 

1,2-епоксипропан

200-879-2

75-56-9

2,4

1

_

_

_

_

_

 

Трихлороетилен

201-167-4

79-01-6

54,7

10

_

164,1

30

_

кожа(10)

 

Акриламид

201-173-7

79-06-1

0,1

_

_

_

_

_

кожа(10)

 

2-нитропропан

201-209-1

79-46-9

18

5

_

_

_

_

_

 

О-толуидин

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

_

_

_

_

кожа(10)

 

4,4′-метилендианилин

202-974-4

101-77-9

0,08

_

_

_

_

_

кожа(10)

 

Епихлорхидрин

203-439-8

106-89-8

1,9

_

_

_

_

_

кожа(10)

 

Етилен дибромид

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

_

_

_

_

кожа(10)

 

1,3-бутадиен

203-450-8

106-99-0

2,2

1

_

_

_

_

_

 

Етиленов дихлорид

203-458-1

107-06-2

8,2

2

_

_

_

_

кожа(10)

 

Хидразин

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

_

_

_

_

кожа(10)

 

Бромоетилен

209-800-6

593-60-2

4,4

1

_

_

_

_

_

 

Отработени газове от дизелови двигатели

 

 

0,05*

 

 

 

 

 

 

Граничната стойност се прилага от …[четири години след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение] По отношение на подземните минни работи и изграждането на тунели граничната стойност се прилага от …[седем години след датата на влизане в сила на настоящата директива за изменение]

Смеси на полициклични ароматни въглеводороди, по-специално съдържащи бензо[α]пирен, които са канцерогени по смисъла на настоящата директива

 

 

 

 

 

 

 

 

кожа (10)

 

Минерални масла, които са били използвани в двигатели за вътрешно горене за смазване и охлаждане на движещите се части в двигателя

 

 

 

 

 

 

 

 

кожа (10)

 

_____________

(1)  ЕО №, т.е. EINECS, ELINCS или NLP, е официалният номер на веществото в рамките на Европейския съюз, както е определено в част 1, раздел 1.1.1.2 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(2)  CAS №: Номер в регистъра на CAS (Служба за химични индекси).

(3)  Измерена или изчислена претеглена във времето средна стойност (TWA) за референтен период от осем часа.

(4)  Гранична стойност на краткосрочна експозиция (STEL). Гранична стойност, над която не следва да има експозиция и която се отнася за 15-минутен период, освен ако е посочено друго.

(5)  mg/m3 = милиграми на кубичен метър въздух при температура 20°C и 101,3 kРа (760 mm живачен стълб).

(6)  ppm = части на милион в обем във въздуха (ml/m3).

(7)  f/ml = влакна на милилитър.

(8)  Инхалабилна фракция: ако прахът от твърда дървесина е смесен с други видове дървесен прах, граничната стойност се прилага по отношение на всички видове дървесен прах, които се намират в сместа.

(9)  Респирабилна фракция.

(10)  Възможно е да допринесе в значителна степен за общото натрупване в тялото чрез кожна експозиция.

* Измерено като елементарен въглерод.

Б.  ДРУГИ ПРЯКО СВЪРЗАНИ РАЗПОРЕДБИ

p.m.".

(1) ОВ C 288, 31.6.2017 г., стр. 56.
(2)OВ C, 288, 31.8.2017 г. стр. 56.
(3)Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г.
(4)Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (OВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 50).
(5)Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място (четиринадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) (OВ L 131, 5.5.1998 г., стр. 11).
(6)Регламент (EО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1).
(7)Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
(8)OВ C 369, 17.12.2011 г., стр. 14.


Прозрачност и устойчивост на оценката на ЕС на риска в хранителната верига ***I
PDF 385kWORD 111k
Изменения, приети от Европейския парламент на 11 декември 2018 г. къмпредложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно прозрачността и устойчивостта на оценката на ЕС на риска в хранителната верига, за изменение на Регламент (ЕО) № 178/2002 [относно общото законодателство в областта на храните], Директива 2001/18/ЕО [относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда], Регламент (ЕО) № 1829/2003 [относно генетично модифицираните храни и фуражи], Регламент (ЕО) № 1831/2003 [относно фуражните добавки], Регламент (ЕО) № 2065/2003 [относно пушилните ароматизанти], Регламент (ЕО) № 1935/2004 [относно материалите, предназначени за контакт с храни], Регламент (ЕО) № 1331/2008 [относно общата разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните], Регламент (ЕО) № 1107/2009 [относно продуктите за растителна защита] и Регламент (ЕС) 2015/2283 [относно новите храни] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))(1)
P8_TA-PROV(2018)0489A8-0417/2018

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Проект на законодателна резолюция   Изменение
Изменение 1
Предложение за регламент
Позоваване 1
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, член 114 и член 168, параграф 4, буква б) от него,
като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, член 114, член 168, параграф 4, буква б) и член 192, параграф 1 от него,
Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 2 а (ново)
(2a)  Дейностите по управление на риска, оценка на риска и обмяна на информация за риска следва да се основават на цялостно прилагане, наред с другото, на принципа на предпазните мерки.
Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4
(4)  Поради това е необходимо да се осигурява подробна и непрестанна обмяна на информация за риска по време на целия процес на анализ на риска, който включва лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, в Съюза и на национално равнище. Този процес следва да бъде съчетан с открит диалог между всички заинтересовани страни, за да се гарантира съгласуваност и последователност в процеса на анализ на риска.
(4)  Поради това е необходимо да се осигурява прозрачна, независима, непрестанна и приобщаваща обмяна на информация за риска по време на целия процес на анализ на риска, който включва лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, в Съюза и на национално равнище. Този процес следва да възстанови доверието на гражданите, че целият процес се подкрепя от целта на настоящия регламент, която е да се гарантира високо равнище на човешкия живот и здраве и защитата на интересите на потребителите. Този процес следва също така да бъде в състояние да допринесе за открит диалог на участието между всички заинтересовани страни, по-конкретно на обществеността, за да се гарантира превес само на обществения интерес, точност, всеобхватност, прозрачност, последователност и отчетност в процеса на анализ на риска.
Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)
(4a)  При подписването на търговски споразумения Съюзът трябва да гарантира, че законодателството на трети държави – партньори, в областта на храните защитава безопасността на храните поне толкова, колкото и законодателството на Съюза, за да се гарантира безопасността на потребителите и да се предотврати нелоялна конкуренция с европейските продукти.
Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5
(5)  Следва да се постави специален акцент върху разясняването по съгласуван, целесъобразен и навременен начин не само на самите констатации от оценката на риска, но също така и на това как те се използват при вземането на информирани решения за управление на риска наред с други обосновани съображения, когато е целесъобразно.
(5)  Следва да се постави специален акцент върху разясняването по точен, ясен, обективен и навременен начин не само на самите констатации от оценката на риска, но също така и на това как те се използват при вземането на информирани решения за управление на риска наред с други обосновани съображения, когато е целесъобразно.
Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 6
(6)  За тази цел е необходимо да се установят общи цели и принципи на обмяната на информацията за риска, като се отчетат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и на лицата, отговорни за управлението на риска.
(6)  За тази цел е необходимо да се установят общи цели и принципи на обмяната на информацията за риска. Във връзка с това следва да се отчитат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и на лицата, отговорни за управлението на риска, като се гарантира тяхната независимост.
Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 8
(8)  В общия план следва да се посочат основните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на дейностите по обмяната на информацията за риска, като различните степени на риска, естеството на риска и неговото потенциално въздействие върху общественото здраве, кой и какво са пряко или косвено засегнати от риска, равнищата на излагане на риска, способността за контрол на риска и други фактори, които влияят върху възприемането на риска, включително степента на спешност в конкретния случай, както и приложимата законодателна уредба и съответния пазарен контекст. В общия план следва също така да се посочат инструментите и каналите, които трябва да се използват, и следва да се установят подходящи механизми, за да се гарантира съгласувана обмяна на информацията за риска.
(8)  В общия план следва да се установят практическите условия за предоставяне на необходимата информация на обществеността за постигане на висока степен на прозрачност в процеса на управление на риска. В него следва да се посочат основните фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на дейностите по обмяната на информацията за риска, като различните степени на риска, естеството на риска и неговото потенциално въздействие върху общественото здраве, здравето на животните и околната среда, кой и какво са пряко или косвено засегнати от риска, равнищата на излагане на риска, способността за намаляване до минимум или контрол на риска и други фактори, които влияят върху възприемането на риска, включително степента на спешност в конкретния случай, както и приложимата законодателна уредба и съответния пазарен контекст. В общия план следва също така да се посочат инструментите и каналите, които трябва да се използват, и следва да се установят подходящи механизми, за да се гарантира съгласувана обмяна на информацията за риска.
Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 9
(9)  Прозрачността на процеса на извършване на оценката на риска допринася за това работата на Органа при осъществяването на неговата функция да бъде възприета като по-достоверна от потребителите и широката общественост и гарантира, че в условията на демократична система Органът е по-отговорен пред гражданите на Съюза. Следователно от съществено значение е да се запази доверието на гражданите и на другите заинтересовани страни в процеса на анализ на риска, който изгражда основата на законодателството на Съюза в областта на храните, и по-конкретно в оценката на риска, включително и организацията и независимостта на Органа и неговата прозрачност.
(9)  Подобряването на прозрачността на процеса на извършване на оценката на риска би допринесло за това работата на Органа при осъществяването на неговата функция да бъде възприета като по-достоверна от потребителите и широката общественост, би увеличило доверието им в неговата работа и би гарантирало, че в условията на демократична система Органът е по-отговорен пред гражданите на Съюза. Следователно от съществено значение е да се възстанови доверието на гражданите и на другите заинтересовани страни в процеса на анализ на риска, който изгражда основата на законодателството на Съюза в областта на храните, и по-конкретно в оценката на риска, включително и организацията, функционирането и независимостта на Органа и неговата прозрачност.
Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 10
(10)  Целесъобразно е съставът на управителния съвет на Органа да се приведе в съответствие с общия подход относно децентрализираните агенции съгласно съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 2012 г22.
заличава се
__________________
22 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statement_and_common_approach_2012_bg.pdf.
Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 11
(11)  Опитът показва, че ролята на управителния съвет на Органа се съсредоточава върху административните и финансовите аспекти и не оказва въздействие върху независимостта на научната работа, осъществявана от Органа. В този смисъл е целесъобразно представители на всички държави членки да бъдат включени в управителния съвет на Органа, като същевременно се предвиди тези представители да имат опит по-специално в оценката на риска.
(11)  Опитът показва, че ролята на управителния съвет на Органа се съсредоточава върху административните и финансовите аспекти и не оказва въздействие върху независимостта на научната работа, осъществявана от Органа. В този смисъл е целесъобразно представители на всички държави членки, на Комисията, на Европейския парламент, както и на гражданското общество и на браншовите организации да бъдат включени в управителния съвет на Органа, като същевременно се предвиди тези представители да имат опит по-специално в оценката на риска и се избягва конфликт на интереси.
Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12
(12)  Управителният съвет следва да се избира по такъв начин, че да се гарантират най-високите стандарти на компетентност и широк набор от съответните познания, налични у представителите на държавите членки, Европейския парламент и Комисията.
(12)  Управителният съвет следва да се избира по такъв начин, че да се гарантират най-високите стандарти на компетентност и ангажираност по отношение на защитата на здравето и опазването на околната среда, както и широк набор от съответните познания, налични у представителите на държавите членки, Европейския парламент и Комисията.
Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 13
(13)  При проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните бяха установени някои недостатъци в способността на Органа в дългосрочен план да запази на високо равнище своя експертен опит. По-конкретно това е било изразено в спад в броя на кандидатите за членове на групите от научни експерти. Поради това е необходимо да се укрепи системата, а държавите членки следва да поемат по-активна роля, за да гарантират, че има резерв от достатъчно експерти, които да посрещнат потребностите на системата на Съюза за оценка на риска по отношение на осигуряването на високо равнище на научни експертни познания, независимост и мултидисциплинарен експертен опит.
(13)  При проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните бяха установени някои недостатъци в капацитета на Органа в дългосрочен план да запази на високо равнище своя експертен опит чрез служителите експерти. Освен това е отбелязан спад в броя на кандидатите за членове на групите от научни експерти и причината за този спад следва да се разгледа. Две трети от експертите, които са членове на групите от научни експерти, се излъчват от шест държави членки. Тъй като понастоящем около 20% от националните експерти са от Обединеното кралство, проблемът ще се усложни допълнително с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза. За по-ефективното справяне с това явление трябва да се укрепи и популяризира системата и да се насърчат кандидатите, а държавите членки следва да подкрепят разпространението на поканите на Органа за изразяване на интерес за членство в групите от научни експерти и научните комитети, за да гарантират чрез действия за подкрепа, стимули и механизми за премии с цел повишаване на нивото и желанието за участие, че има резерв от достатъчно независими експерти.
Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 14
(14)  За да се запази независимостта на оценката на риска от управлението на риска и от другите интереси на равнището на Съюза, е целесъобразно номинирането от държавите членки на членовете на групите от научни експерти, подборът им от изпълнителния директор на Органа и тяхното назначаване от управителния съвет на Органа да бъдат въз основа на строги критерии, които гарантират високи научни постижения и независимост на експертите, като същевременно се осигуряват необходимите мултидисциплинарни експертни знания за всяка група. За тази цел от съществено значение е също така изпълнителният директор, чиято функция е да защитава интересите на ЕОБХ, и по-специално независимостта на неговия експертен опит, да има роля при подбора и назначаването на тези научни експерти. Следва да бъдат въведени допълнителни мерки, за да се гарантира, че научните експерти имат средствата да работят независимо.
(14)  За да се запази независимостта на оценката на риска от управлението на риска и от другите интереси на равнището на Съюза, е целесъобразно номинирането на членовете на групите от научни експерти, подборът им от изпълнителния директор на Органа и тяхното назначаване от управителния съвет на Органа да бъдат въз основа на строги критерии, които гарантират високи научни постижения и независимост на експертите, като същевременно се осигуряват необходимите мултидисциплинарни експертни знания за всяка група. За тази цел от съществено значение е също така изпълнителният директор, който е законният представител на Органа и чиято функция е да защитава интересите на ЕОБХ и да извършва мониторинг на качеството на неговата дейност, и по-специално независимостта на неговия експертен опит, да има роля при подбора и назначаването на тези научни експерти. Следва да бъдат въведени и допълнителни мерки, включително подходящо финансово обезщетение, за да се гарантира, че научните експерти имат средствата да работят независимо и да посветят достатъчно време на своята работа за Органа във връзка с оценката на риска.
Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 15
(15)  От съществено значение е да се гарантира ефективната работа на Органа и да се подобри устойчивостта на експертния опит. Поради това е необходимо да се задълбочи подкрепата, предоставяна от Органа и държавите членки за работата на групите от научни експерти на Органа. По-конкретно Органът следва да организира подготвителната работа в подкрепа на задачите на групата, включително като изисква от служителите на Органа или националните научни организации, които работят в мрежа с Органа, да изготвят подготвителни научни становища, които да бъдат рецензирани и одобрени от групите.
(15)  От съществено значение е да се гарантира ефективната работа на Органа и да се подобри устойчивостта на експертния опит. Поради това е необходимо да се задълбочи подкрепата, предоставяна от Органа и държавите членки за работата на групите от научни експерти на Органа. По-конкретно Органът следва да организира подготвителната работа в подкрепа на задачите на групата, включително като изисква от служителите на Органа или националните научни организации, които работят в мрежа с Органа, да изготвят подготвителни научни становища, които да бъдат рецензирани и одобрени от групите. Това не следва да засяга независимостта на научните оценки на Органа.
Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 16
(16)  Разрешителните процедури са основани на принципа, че кандидатът трябва да докаже, че предметът на разрешителната процедура е в съответствие с правилата на Съюза за безопасност предвид научните знания, с които той разполага. Този принцип почива на презумпцията, че общественото здраве е по-добре защитено, когато отговорност на заявителя е да докаже безопасността на даден предмет на разрешителна процедура преди пускането му на пазара , а не обществените органи да доказват, че даден предмет не е безопасен, за да може да наложи забрана за пускането му на пазара. Освен това публичните средства не следва да бъдат използвани за поръчването на скъпоструващи изследвания, които в крайна сметка ще доведат до това промишлеността да пусне даден продукт на пазара. Съгласно този принцип и в съответствие с приложимите нормативни изисквания, когато се представят подкрепящи данни за заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, от кандидатите се изисква да представят съответните изследвания, включително изпитвания, за доказване на безопасността, а в някои случаи — на ефикасността на предмета.
(16)  Разрешителните процедури са основани на принципа, че кандидатът трябва да докаже, че предметът на разрешителната процедура е в съответствие с правилата на Съюза за безопасност предвид научните знания, с които той разполага. Този принцип почива на презумпцията, че общественото здраве и околната среда са по-добре защитени, когато отговорност на заявителя е да докаже безопасността на даден предмет на разрешителна процедура преди пускането му на пазара, а не обществените органи да доказват, че даден предмет не е безопасен, за да може да наложи забрана за пускането му на пазара. Освен това публичните средства не следва да бъдат използвани за поръчването на скъпоструващи изследвания, които в крайна сметка ще доведат до това промишлеността да пусне даден продукт на пазара. Съгласно този принцип и в съответствие с приложимите нормативни изисквания, когато се представят подкрепящи данни за заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, от кандидатите се изисква да представят съответните изследвания, включително изпитвания, за доказване на безопасността, а в някои случаи – на ефикасността на предмета.
Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 16 a (ново)
(16а)  Сравнителното разглеждане на агенциите на Съюза показва, че на Органа са необходими до 55 месеца за процедура за издаване на разрешение или пет пъти по-дълъг период, отколкото на Европейската агенция по лекарствата (EMA). Това възпира предприятията да инвестират в иновационни продукти и в дългосрочен план намалява конкурентоспособността на Съюза. В допълнение към това, продължаващите твърде дълго време процедури за издаване на разрешения отслабват доверието в Органа. Ето защо е спешно необходимо да се гарантира ефективността на оценката на риска посредством осигуряването на по-добри човешки и финансови ресурси.
Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 17
(17)  Съществуват разпоредби относно съдържанието на заявленията за разрешения. От съществено значение е заявлението за разрешение, представено на Органа за неговата оценка на риска, да отговаря на приложимите спецификации, за да се осигури най-доброто качество на научната оценка от страна на Органа. Кандидатите, и по-специално малките и средните предприятия, невинаги имат ясна представа за тези спецификации. Поради това следва да бъде целесъобразно при поискване Органът да предоставя съвети на потенциалните кандидати относно приложимите правила и изискваното съдържание на заявлението за разрешение, преди дадено заявление да бъде официално подадено, като при това не се обсъжда плана на изследванията, които ще бъдат представени, което остава отговорност на кандидата. За да се гарантира прозрачността на този процес, мнението на Органа се обявява публично.
(17)  Съществуват разпоредби относно съдържанието на заявленията за разрешения. От съществено значение е заявлението за разрешение, представено на Органа за неговата оценка на риска, да отговаря на приложимите спецификации, за да се осигури най-доброто качество на научната оценка от страна на Органа. Кандидатите, и по-специално малките и средните предприятия, невинаги имат ясна представа за тези спецификации. Поради това следва да бъде целесъобразно при поискване Органът да предоставя съвети на потенциалните кандидати относно приложимите правила и изискваното съдържание на заявлението за разрешение, преди дадено заявление да бъде официално подадено. До …36 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение Комисията следва да оцени въздействието на дадените общи съвети върху функционирането на Органа. По-специално Комисията следва да оцени тяхното въздействие върху разпределението на ресурсите на Органа и върху неговата независимост.
Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 18
(18)  Органът следва да има познания за предмета на всички изследвания, извършвани от кандидата с оглед на евентуално бъдещо заявление за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. За тази цел е необходимо и целесъобразно стопанските субекти, възлагащи изследвания, и лабораториите, които ги извършват, да уведомяват Органа за тези изследвания, когато те са възложени. Информацията за изследванията, за които има уведомяване, следва да се обяви публично само след като съответното заявление за разрешение е било обявено публично в съответствие с приложимите правила относно прозрачността.
(18)  Органът следва да има познания за предмета на всички изследвания, извършвани от кандидата с оглед на евентуално бъдещо заявление за разрешение или подновяване съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. За тази цел е необходимо и целесъобразно стопанските субекти, възлагащи изследвания, и лабораториите, които ги извършват, да уведомяват Органа за тези изследвания, когато те са възложени в Съюза и извън него. Информацията за изследванията, за които има уведомяване, следва да се обяви публично само след като съответното заявление за разрешение или подновяване е било обявено публично в съответствие с приложимите правила относно прозрачността.
Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 20
(20)  Съществуват някои опасения, изразени от общността, относно това, че оценката на Органа се основава предимно на изследвания, провеждани от промишлеността. Органът вече проучва научната литература, за да може да разглежда и други съществуващи данни и изследвания по въпроса, предмет на неговата оценка. За да се осигури допълнително ниво на гаранция за това, че Органът може да има достъп до всички научни данни и изследвания, имащи отношение към разглеждания предмет на разрешителна процедура, е целесъобразно да се предвиди консултация с трети страни, за да се установи дали има на разположение други важни научни данни или изследвания. За да се повиши ефективността на консултацията, тя следва да се извърши, когато представените от промишлеността изследвания, включени в заявлението за разрешение, бъдат обявени публично съгласно правилата за прозрачност по настоящия регламент.
(20)  Съществуват някои опасения, изразени от обществеността, относно това, че оценката на Органа се основава предимно на изследвания, провеждани от промишлеността. При ново заявление за разрешение или процедура по подновяване Органът следва винаги да извършва проучвания в научната литература, за да може да разглежда и други съществуващи данни и изследвания по въпроса, предмет на неговата оценка, и ако е необходимо, да изисква допълнителни изследвания. Органът следва да осигурява публичен достъп до цялата относима научна литература по въпроса, с която разполага. За да се осигури допълнително ниво на гаранция за това, че Органът може да има достъп до всички научни данни и изследвания, имащи отношение към разглеждания предмет на разрешителна процедура, е целесъобразно да се предвиди консултация с трети страни, за да се установи дали има на разположение други важни научни данни или изследвания. За да се повиши ефективността на консултацията, тя следва да се извърши веднага след като представените от промишлеността изследвания, включени в заявлението за разрешение, са били обявени публично съгласно правилата за прозрачност по настоящия регламент.
Изменение 158
Предложение за регламент
Съображение 21
(21)  Изследванията, включително изпитванията, представени от стопанските субекти в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, като цяло отговарят на международно признати принципи, които предоставят единна основа за качество, особено по отношение на възпроизводимостта на резултатите. В някои случаи обаче могат да възникнат въпроси, свързани с привеждането в съответствие на приложимите стандарти, и поради това са въведени национални системи, за да се провери тяхното съответствие. Целесъобразно е да се предвиди допълнително равнище на гаранции, за да се вдъхне увереност на обществеността по отношение на качеството на изследванията, както и да се установи по-задълбочена система за одит, при която държавата членка упражнява контрол върху прилагането на тези принципи от лабораториите, които извършват тези изследвания, а изпитванията ще бъдат проверявани от Комисията.
(21)  Изследванията, включително изпитванията, представени от стопанските субекти в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно секторното право на Съюза в областта на храните, следва да се основават на рецензирана от експерти литература или да отговарят на международно признати стандарти и принципи на добрите лабораторни практики (ДЛП), които предоставят единна основа за качество, особено по отношение на възпроизводимостта на резултатите. В някои случаи обаче могат да възникнат въпроси, свързани с привеждането в съответствие на приложимите стандарти, и поради това са въведени национални системи, за да се провери тяхното съответствие. Целесъобразно е да се предвиди допълнително равнище на гаранции, за да се вдъхне увереност на обществеността по отношение на качеството на изследванията, както и да се установи по-задълбочена система за одит, при която държавата членка или трета държава, в сътрудничество с дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ на Комисията, упражнява контрол върху прилагането на тези принципи от лабораториите, които извършват тези изследвания, а изпитванията в Съюза и в трети държави ще бъдат проверявани от Комисията.
Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
(21a)  В процеса трябва да се включи достатъчна степен на гъвкавост, за да могат бързо да бъдат взети предвид нови познания за сериозните неблагоприятни последици за здравето дори когато те не са конкретно обхванати от нормативните изисквания за данни.
Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 22
(22)  Безопасността на храните е чувствителен въпрос от първостепенен интерес за всички граждани на Съюза. Макар да се запазва принципът, че тежестта за доказването на съответствието с изискванията на Съюза остава на промишлеността, е важно да се създаде допълнителен инструмент за проверка с цел разглеждане на конкретни случаи с голямо обществено значение, ако има противоречие по въпроси, свързани с безопасността, а именно възлагане на допълнителни изследвания с цел проверка на данните, използвани за оценка на риска. Като се има предвид, че този извънреден инструмент за проверка ще бъде финансиран от бюджета на Съюза и че употребата му следва да бъде пропорционална, Комисията следва да отговаря за започването на процедурата по възлагане на такива изследвания за проверка. Следва да се отчита фактът, че в някои конкретни случаи възложените изследвания може да е необходимо да имат по-широк обхват от разглежданите данни (например нови научни тенденции, за които е станало известно).
(22)  Безопасността на храните е чувствителен въпрос от първостепенен интерес за всички граждани на Съюза. Макар да се запазва принципът, че тежестта за доказването на съответствието с изискванията на Съюза остава на промишлеността, е важно да се създаде допълнителен инструмент за проверка с цел разглеждане на конкретни случаи с голямо обществено значение, ако има противоречие по въпроси, свързани с безопасността, а именно възлагане на допълнителни изследвания с цел проверка на данните, използвани за оценка на риска. Като се има предвид, че този извънреден инструмент за проверка ще бъде финансиран от бюджета на Съюза и че употребата му следва да бъде пропорционална, при наличие на различаващи се научни констатации Комисията следва да отговаря за започването на процедурата по възлагане на такива изследвания за проверка. Следва да се отчита фактът, че в някои конкретни случаи възложените изследвания може да е необходимо да имат по-широк обхват от разглежданите данни в процеса на оценка на риска (например нови научни тенденции, за които е станало известно).
Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)
(23a)   Орхуската конвенция установява редица права на обществото във връзка с околната среда. Орхуската конвенция предвижда правото на всеки да получава информация за околната среда, съхранявана от публичните органи, правото на участие във вземането на решения във връзка с околната среда и правото на обжалване за оспорване на публични решения, взети при неспазване на двете горепосочени права или на законодателството в областта на околната среда като цяло.
Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 24
(24)  Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ допълнително потвърди загрижеността, свързана с прозрачността по отношение на изследванията, възложени от промишлеността и включени в подаденото заявление за разрешение23.
(24)  Като страна по Орхуската конвенция Съюзът е признал, че в областта на околната среда по-добрият достъп до информация и общественото участие във вземането на решения подобряват качеството и изпълнението на решения, допринасят за обществената информираност по въпроси в областта на околната среда, дават възможност на обществеността да изразява своята загриженост и позволяват на държавните органи надлежно да вземат предвид такава загриженост. Европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“ допълнително потвърди загрижеността, свързана с прозрачността по отношение на изследванията, възложени от промишлеността и включени в подаденото заявление за разрешение23.
__________________
__________________
23 Съобщение на Комисията по европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, C(2017) 8414 final.
23 Съобщение на Комисията по европейската гражданска инициатива „Забрана на използването на глифосат и защита на хората и околната среда от токсични пестициди“, C(2017) 8414 final.
Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)
(25a)  Като се използва за модел Апелативният съвет на Европейската агенция по химикали, както е посочено в членове 89 – 93 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета1a, следва да се създаде Апелативен съвет на ЕОБХ посредством делегирани актове.
_______________
1a Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (OВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1).
Изменение 27
Предложение за регламент
Съображение 27
(27)  За да се определи при каква степента на оповестяване се постига подходящият баланс, следва да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност в процеса на оценяване на риска спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат предвид целите на Регламент (ЕО) № 178/2002.
(27)  За да се определи при каква степен на проактивно оповестяване се постига подходящият баланс, следва да се претегли необходимостта от гарантиране на прозрачност в процеса на оценяване на риска спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат предвид целите на Регламент (ЕО) № 178/2002 за висока степен на опазване на живота и здравето на човека, защита на интересите на потребителите, както и опазването на здравето на животните и хуманното отношение към тях, растителната защита и околната среда.
Изменение 28
Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)
(27a)   С разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в настоящия регламент, не се цели по никакъв начин да се ограничи обхватът на правата, предоставени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 29
Предложение за регламент
Съображение 30
(30)  Необходимо е също така да бъдат определени специални изисквания по отношение на защитата на личните данни за целите на прозрачността на процеса на оценка на риска, като се вземат предвид Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета24 и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета25. Съответно, съгласно настоящия регламент, каквито и да било лични данни не следва да се правят публично достояние, освен когато това е необходимо и пропорционално, за да се осигури прозрачност, независимост и надеждност на процеса на оценка на риска, както същевременно се предотвратяват конфликти на интереси.
(30)  Необходимо е също така да се направи позоваване на защитата и поверителността на личните данни за целите на прозрачността на процеса на оценка на риска, на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета25. Съответно, съгласно настоящия регламент, каквито и да било лични данни не следва да се правят публично достояние, освен когато това е необходимо и пропорционално, за да се осигури прозрачност, независимост и надеждност на процеса на оценка на риска, като същевременно се предотвратяват конфликти на интереси. С цел да се гарантира прозрачността, независимостта, устойчивостта и надеждността на процеса на оценка на риска, по-специално за да се избегнат конфликти на интереси, се счита за необходимо и пропорционално да се публикуват имената на всяко лице, посочено от Органа като допринасящо за процеса на вземане на решения на Органа, включително в контекста на приемането на документи с насоки.
__________________
__________________
24 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
24 Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1).
25 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
25 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
Изменение 30
Предложение за регламент
Съображение 31
(31)  За повече прозрачност и за да се гарантира, че исканията за резултати от научната дейност, получени от Органа, се обработват ефективно, следва да бъде разработен стандартен формат на данни и софтуерни пакети. За да се гарантират еднакви условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 178/2002 по отношение на приемането на стандартен формат на данни и софтуерни пакети, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета26.
(31)  За повече прозрачност и за да се гарантира, че исканията за резултати от научната дейност, получени от Органа, се обработват ефективно, следва да бъде разработен стандартен формат на данни и софтуерни пакети. За да се гарантират еднакви и хармонизирани условия за изпълнение на Регламент (ЕО) № 178/2002 по отношение на приемането на стандартен формат на данни и софтуерни пакети, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета26.
_________________
_________________
26 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 298, 28.2.2011 г., стр. 13).
26 Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
Изменение 31
Предложение за регламент
Съображение 33
(33)  Освен това, с цел да се оценят ефективността и ефикасността на различните разпоредби, приложими за Органа, е целесъобразно също така да се предвиди оценка от Комисията на Органа в съответствие с общия подход относно децентрализираните агенции. При тази оценка, по-специално, следва да се разгледат процедурите за подбор на членове на научния комитет и на групите по отношение на степента им на прозрачност, икономическа ефективност и пригодност да гарантират независимост и компетентност, както и за целите на предотвратяване на конфликти на интереси.
(33)  Освен това, с цел да се оценят ефективността и ефикасността на различните разпоредби, приложими за Органа, е целесъобразно също така да се извърши независима оценка на Органа. При тази оценка, по-специално, следва да се разгледат процедурите за подбор на членове на научния комитет и на групите по отношение на степента им на прозрачност, икономическа ефективност и пригодност да гарантират независимост и компетентност, както и за целите на предотвратяване на конфликти на интереси.
Изменение 32
Предложение за регламент
Съображение 33 a (ново)
(33a)  Седмата европейска програма за действие за околната среда установи като приоритет разработването и прилагането на подходи за проучване на комбинираното въздействие на химичните вещества върху човешкото здраве и околната среда. Вземането предвид на комбинираното въздействие изисква междусекторен подход, засилено сътрудничество между агенциите за оценка на европейско равнище и определяне на подходящи средства.
Изменение 33
Предложение за регламент
Съображение 35
(35)  С цел да се гарантира прозрачност на процеса на оценка на риска, също така е необходимо да се разшири обхватът на Регламент (ЕО) № 178/2002, който понастоящем е ограничен до законодателство в областта на храните, така че в него да бъдат включени и заявления за разрешения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1831/2003 по отношение на фуражните добавки, Регламент (ЕО) № 1935/2004 по отношение на материалите, предназначени за контакт с храни, и Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на продуктите за растителна защита.
(35)  С цел да се гарантира прозрачността и независимостта на процеса на оценка на риска, също така е необходимо да се разшири обхватът на Регламент (ЕО) № 178/2002, който понастоящем е ограничен до законодателство в областта на храните, така че в него да бъдат включени и заявления за разрешения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1831/2003 по отношение на фуражните добавки, Регламент (ЕО) № 1935/2004 по отношение на материалите, предназначени за контакт с храни, и Регламент (ЕО) № 1107/2009 по отношение на продуктите за растителна защита.
Изменение 34
Предложение за регламент
Съображение 36
(36)  За да се гарантира, че са отчетени секторните особености по отношение на поверителната информация, е необходимо да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност в процеса на оценка на риска, включително правата, произтичащи от Орхуската конвенция1, спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат под внимание какви са конкретните цели на секторното законодателство на Съюза, както и придобитият опит. Необходимо е съответно да се измени Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Регламент (ЕО) № 1107/2009, за да се предвидят допълнителни елементи на поверителните данни към тези, посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002.
(36)  За да се гарантира, че са отчетени секторните особености по отношение на поверителната информация, е необходимо да се претеглят съответните права на обществеността на прозрачност, включително правото за извличане на полза от проактивна информация, свързана с процеса на оценка на риска, спрямо правата на кандидатите от търговския сектор, като се вземат под внимание какви са конкретните цели на секторното законодателство на Съюза, както и придобитият опит. Необходимо е съответно да се измени Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 1935/2004 и Регламент (ЕО) № 1107/2009, за да се предвидят допълнителни елементи на поверителните данни към тези, посочени в Регламент (ЕО) № 178/2002. С разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в настоящия регламент, и искането на оценка на поверителността от Органа, не следва по никакъв начин да се цели да се ограничи обхватът на правата, предоставени с Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
_____________________________
Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
Изменение 35
Предложение за регламент
Съображение 36 a (ново)
(36a)  При проверката за пригодност на общото законодателство в областта на храните също така се изтъкна липсата на прозрачност на процеса на управление на риска. Необходимо е обществеността да бъде информирана по-добре относно разглежданите възможности за управление на риска, степента на защита на здравето на потребителите и животните и околната среда, която всяка от тези възможности би постигнала, както и относно факторите, различни от резултатите от оценката на риска, които се вземат предвид от лицата, отговорни за управлението на риска, и как те се претеглят един спрямо друг в процеса на вземане на решения.
Изменение 36
Предложение за регламент
Съображение 37
(37)  За да се укрепи допълнително на равнището на Съюза и на национално равнище връзката между лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, както и на съгласуваността и последователността на обмяната на информацията за риска, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, за да приеме общ план за обмяна на информация за риска по агрохранителната верига. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе целесъобразни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти системно получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
(37)  За да се подобри на равнището на Съюза и на национално равнище интерактивната обмяна на информация по време на целия процес на анализ на риска между лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, както и с други заинтересовани страни от хранителната верига, като например стопанските субекти, организациите на потребителите и други организации на гражданското общество, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 от Договора, за да приеме общ план за обмяна на информация за риска по агрохранителната верига. В общия план за обмяна на информация за риска следва да се установят практическите условия за предоставяне на необходимата информация на обществеността за постигане на висока степен на прозрачност на процеса на управление на риска. Затова е от особена важност по време на подготвителната си работа Комисията да проведе целесъобразни консултации, включително на експертно равнище, и тези консултации да бъдат проведени в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество от 13 април 2016 година. По-специално, с цел осигуряване на равно участие при подготовката на делегираните актове, Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки, като техните експерти системно получават достъп до заседанията на експертните групи на Комисията, занимаващи се с подготовката на делегираните актове.
Изменение 37
Предложение за регламент
Съображение 37 a (ново)
(37a)  Разпоредбите относно информацията, която следва да се обяви публично, не следва да засягат Регламент (ЕО) № 1049/2001, както и националното право или правото на Съюза относно публичния достъп до официални документи.
Изменение 38
Предложение за регламент
Съображение 38
(38)  За да даде възможност на Органа и на стопанските субекти да се адаптират към новите изисквания, като в същото време гарантират, че Органът продължава да работи невъзпрепятствано, е необходимо да се предвидят преходни мерки за прилагането на настоящия регламент.
(38)  За да се даде възможност на Органа, на държавите членки, на Комисията и на стопанските субекти да се адаптират към новите изисквания, като в същото време се гарантира, че Органът продължава да работи невъзпрепятствано, е необходимо да се предвидят преходни мерки за прилагането на настоящия регламент.
Изменение 39
Предложение за регламент
Съображение 39 a (ново)
(39a)  Тъй като измененията, съдържащи се в настоящото предложение, прехвърлят на Органа широки правомощия за оценка на риска и за проверка на поверителността, е необходимо да се увеличи значително бюджетът на Органа, както е посочено в приложение 3 към предложението на Комисията. Въпреки че предложението за финансиране е съвместимо с настоящата многогодишна финансова рамка, то би могло да наложи използването на специални инструменти, както е определено в Регламент (ЕC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета. Ако обсъжданията между Европейския парламент и държавите членки относно бюджета на Съюза не дават възможност за необходимите бюджетни ресурси, Комисията ще трябва да представи чрез делегиран акт алтернативно предложение за финансиране.
Изменение 40
Предложение за регламент
Съображение 40 a (ново)
(40a)  Наскоро настъпилите инциденти с безопасността на храните показаха необходимостта от установяване на подходящи мерки за действие при спешни ситуации, с които да се гарантира, че всички храни, независимо от техния вид и произход, както и всички фуражи, са обект на общи мерки в случай на сериозен риск за здравето на човека, здравето на животните или околната среда. Този всеобхватен подход към мерките за безопасност на храните при спешни ситуации следва да позволява да се предприемат ефективни действия, като се избягват изкуствено създадените различия при третирането на сериозен риск за храни или фуражи чрез хармонизирана процедура за управление на съвместни предупреждения за храни.
Изменение 41
Предложение за регламент
Член 1 – параграф – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 6 – параграф 2
(-1)  В член 6 параграф 2 се заменя, както следва:
2.  Анализът на риска се основава на наличните научни доказателства и се извършва по независим, обективен и прозрачен начин.
2. Анализът на риска се основава на всички налични научни доказателства и се извършва по независим, обективен и прозрачен начин.
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
Изменение 42
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 7 – параграф 1
(-1a)  В член 7 параграф 1 се заменя, както следва:
1.  При специфични обстоятелства, когато след оценка на наличната информация, се установи възможност за вредни за здравето ефекти и при наличие на научна несигурност, до придобиването на допълнителна научна информация за извършване на по-всеобхватен анализ на риска, могат да се приемат временни мерки за управление на риска, които са необходими за гарантирана на избраната от Общността висока степен на опазване на здравето.
1. При специфични обстоятелства, когато след оценка на наличната информация се установи възможност за вредни за здравето ефекти и при наличие на научна несигурност, до придобиването на допълнителна научна информация за извършване на по-всеобхватен анализ на риска, се приемат мерки за управление на риска, които са необходими за гарантиране на избраната от Общността висока степен на опазване на здравето.
Изменение 43
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8a
Член 8a
Член 8a
Цели на обмяната на информацията за риска
Цели на обмяната на информацията за риска
Обмяната на информацията за риска има следните цели, като същевременно се отчитат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска:
Обмяната на информацията за риска има следните цели, като същевременно се отчитат съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска:
a)  да се насърчава информираността и разбирането за конкретните въпроси, които се обсъждат по време на целия процес на анализ на риска;
a)  насърчаване на информираността и разбирането за конкретните въпроси, които се обсъждат по време на целите процеси на анализ и управление на риска;
б)  да се насърчават съгласуваността и прозрачността при изготвянето на препоръки за управление на риска;
б)  насърчаване на съгласуваността, прозрачността и яснотата при изготвянето на варианти, препоръки и решения за управление на риска;
в)  да се предоставя стабилна основа за разбирането на решенията за управление на риска;
в)  предоставяне на стабилна научна основа за разбирането на решенията за управление на риска; включително информация относно:
i)  начина, по който избраният вариант за управление на риска отразява степента на несигурност на оценката на риска и степента на защита на здравето на потребителите, здравето на животните и опазването на околната среда, която този вариант би постигнал;
ii)  както е посочено в член 6, параграф 3, факторите, различни от резултатите от оценката на риска, които са взети под внимание от лицата, отговорни за управлението на риска, и как тези фактори са претеглени един спрямо друг;
г)  да се насърчава общественото разбиране за процеса на анализ на риска, за да се повиши доверието в резултатите от него;
г)  насърчаване на общественото разбиране за процеса на анализ на риска, за да се повиши доверието в резултатите от него, включително предоставянето на ясна и последователна информация относно съответните задачи, правомощия и отговорности на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска;
д)  да се насърчава съответното участие на всички заинтересовани страни; както и
д)  насърчаване на балансираното участие на всички заинтересовани страни, включително стопанските субекти от хранителната верига, организациите на потребителите и други организации на гражданското общество;
е)  да се осигури подходящ обмен на информация със заинтересованите страни във връзка с рисковете, свързани с агрохранителната верига.
е)  осигуряване на прозрачен и безпристрастен обмен на информация със заинтересованите страни, посочени в буква д), във връзка с рисковете, свързани с агрохранителната верига;
еа)  информиране на потребителите относно стратегии за предотвратяване на риска; както и
еб)  борба с разпространението на фалшива информация и източниците на такава информация.
Изменение 44
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8б
Член 8б
Член 8б
Общи принципи на обмяната на информация за риска
Общи принципи на обмяната на информация за риска
Като се вземат предвид съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, при обмяната на информацията за риска:
Като се вземат предвид съответните роли на лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, при обмяната на информацията за риска:
a)  се гарантира, че се обменя точна, подходяща и навременна информация по интерактивен начин въз основа на принципите за прозрачност, откритост и готовност за реакция;
a)  се гарантира, че се обменя точна, пълна и навременна информация по интерактивен начин с всички заинтересовани страни, въз основа на принципите за прозрачност, откритост и готовност за реакция;
б)  се предоставя прозрачна информация на всеки етап от процеса на анализ на риска от изготвянето на исканията за научни съвети до предоставянето на оценка на риска и приемането на решения, свързани с управлението на риска;
б)  се предоставя прозрачна информация на всеки етап от процеса на анализ на риска от изготвянето на исканията за научни съвети до предоставянето на оценка на риска и приемането на решения, свързани с управлението на риска;
в)  се отчита какви са възприятията за риска;
в)  се разглеждат възприятията за риска;
г)  се спомага за разбирането и диалога между всички заинтересовани страни; както и
г)  се спомага за разбирането и диалога между всички заинтересовани страни;
д)  се осигурява достъп, включително и на непряко участващите в този процес, като същевременно се вземат предвид поверителността и защитата на личните данни.
д)  се осигурява достъп, включително и на непряко участващите в този процес, като същевременно се вземат предвид поверителността и защитата на личните данни; както и
да)  се формулират подходи за по-добро информиране относно разликата между опасност и риск.
Изменение 45
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8в
Член 8в
Член 8в
Общ план за обмяната на информация за риска
Общ план за обмяната на информация за риска
1.  Комисията, в тясно сътрудничество с Органа, държавите членки и след извършване на съответните обществени консултации, е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 57а за установяване на общ план за обмяна на информация за рисковете по въпроси, свързани с агрохранителната верига, като се отчитат съответните цели и общи принципи, определени в членове 8а и 8б.
1.  Комисията е оправомощена да приема, в тясно сътрудничество с Органа, държавите членки и след извършване на съответните обществени консултации, делегирани актове в съответствие с член 57а за допълване на настоящия регламент чрез установяване на общ план за обмяна на информация за рисковете по въпроси, свързани с агрохранителната верига, като се отчитат съответните цели и общи принципи, определени в членове 8а и 8б.
2.  В общия план за обмяна на информация за риска се създава интегрирана рамка за обмяна на информацията за риска, която се следва както от лицата, отговорни за оценката на риска, така и от лицата, отговорни за управлението на риска, по съгласуван и систематичен начин на равнището на Съюза и на национално равнище. В плана:
2.  В общия план за обмяна на информация за риска се създава интегрирана рамка за обмяна на информацията за риска, която се следва както от лицата, отговорни за оценката на риска, така и от лицата, отговорни за управлението на риска, по съгласуван и систематичен начин на равнището на Съюза и на национално равнище. В плана:
a)  се определят ключовите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на вида и нивото на дейностите по обмяна на информацията за риска;
a)  се определят ключовите фактори, които трябва да бъдат взети под внимание при разглеждането на вида и нивото на дейностите по обмяна на информацията за риска;
б)  се определят подходящи основни инструменти и канали, които трябва да се използват при обмяната на информацията за риска, като се вземат предвид нуждите на съответните целеви групи от получатели на информацията; както и
б)  се определят подходящи основни инструменти и канали, които трябва да се използват при обмяната на информацията за риска, като се взема предвид необходимостта от гарантиране на балансирано участие на всички заинтересовани страни, включително стопанските субекти от хранителната верига, организациите на потребителите и други организации на гражданското общество;
в)  се създават съответните механизми, за да се укрепи съгласуваността на обмяната на информацията за риска сред лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, и да се осигури открит диалог между всички заинтересовани страни.
в)  се създават съответните механизми, за да се укрепи съгласуваността на обмяната на информацията за риска сред лицата, отговорни за оценката на риска, и лицата, отговорни за управлението на риска, включително чрез систематично признаване и обясняване на разминаванията в научната оценка или във възприятието за допустимото ниво на риска;
ва)  се установяват практическите условия и график за публично оповестяване на информацията, посочена в член 55а, параграф 1.
3.  Комисията приема общия план за обмяната на информацията за риска в срок от [две години от датата на прилагане на настоящия регламент] и периодично го актуализира, като взема предвид научния и техническия прогрес и натрупания опит.
3.  Комисията приема общия план за обмяната на информацията за риска в срок от [две години от датата на прилагане на настоящия регламент] и периодично го актуализира, като взема предвид научния и техническия прогрес и натрупания опит.
Изменение 46
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 8г (нов)
Член 8г
Прозрачност на съобщаването на информация за риск
1.  Комисията, Органът и държавите членки изпълняват своите задачи, свързани със съобщаването на информация за риск относно законодателството в областта на храните, с висока степен на прозрачност.
2.  Комисията може да издаде подходящи насоки.
Изменение 47
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 9
(1a)  Член 9 се заменя със следното:
Член 9
Член 9
Обществени консултации
Обществени консултации
По време на изготвянето, оценката и преразглеждането на законодателството в областта на храните се провеждат открити и прозрачни обществени консултации, пряко или чрез представителни органи, освен когато неотложността на въпроса не позволява това.
По време на анализа на риска, както и по време на изготвянето, оценката и преразглеждането на законодателството в областта на храните се провеждат открити и прозрачни обществени консултации, пряко или чрез представителни органи, освен когато неотложността на въпроса не позволява това.
Изменение 48
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1б (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 10
(1б)  Член 10 се заменя със следното:
Член 10
Член 10
Обществена информация
Обществена информация
Без да се засягат приложимите разпоредби на Общността и националното законодателство относно достъпа до документи, когато са налице основания да се предполага, че дадена храна или фураж могат да представляват риск за здравето на човека или животните, в зависимост от естеството, сериозността и степента на риска, обществените органи предприемат подходящи стъпки за информиране на широката общественост за естеството на риска за здравето, като представят възможно най-пълно описание на храната или фуража или вида храна или фураж, риска, който вероятно крие и мерките, които са предприети или ще бъдат предприети за предотвратяване, намаляване или отстраняване на риска.
1.   Без да се засягат приложимите разпоредби на Общността и националното законодателство относно достъпа до документи, когато са налице основания да се предполага, че дадена храна или фураж могат да представляват риск за здравето на човека или животните, обществените органи предприемат подходящи и своевременни стъпки за информиране на широката общественост за естеството на риска за здравето, като представят възможно най-пълно описание на засегнатите продукти, риска, който те вероятно крият, и мерките, които са предприети или ще бъдат предприети за предотвратяване, намаляване или отстраняване на риска. Настоящият параграф се прилага и при предполагаемо несъответствие в резултат на евентуални съзнателни нарушения на приложимото законодателство на Съюза, извършени чрез измамни или заблуждаващи практики.
2.  С цел да се осигури еднаквото прилагане на параграф 1 Комисията приема актове за изпълнение относно условията на неговото прилагане най-късно до … 12 месеца след влизането в сила на настоящия регламент за изменение.“
Изменение 49
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1в (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 22 – параграф 7
(1в)  В член 22, параграф 7 втора алинея се заменя със следното:
Органът работи в тясно сътрудничество с компетентните органи в държавите членки, изпълняващи сходни с неговите функции.
Органът работи в сътрудничество с другите агенции за оценка на Европейския съюз.
Изменение 50
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1г (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 23 – параграф 1 – буква б
(1г)  В член 23, параграф 1 буква б) се заменя със следното:
б)  да насърчава и координира разработването на единни методологии за оценка на риска в области от неговата компетентност;
б) да насърчава и координира, като използва междусекторен подход, разработването на единни методи за оценка на риска в области от неговата компетентност, по-специално като отчита комбинираното въздействие на химичните вещества, които може да окажат въздействие върху човешкото здраве и околната среда;
Изменение 51
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 1а
1a.  Освен членовете и заместник-членовете, посочени в параграф 1, управителният съвет включва:
1a.  Освен членовете и заместник-членовете, посочени в параграф 1, управителният съвет включва:
a)  двама членове и техните заместници, които се назначават от Комисията и представляват Комисията, с право на глас;
a)  двама членове и техните заместници, които се назначават от Комисията и представляват Комисията, с право на глас;
б)  един член, назначен от Европейския парламент, с право на глас;
б)  двама представители, назначени от Европейския парламент, с право на глас.
в)  четирима членове с право на глас, представляващи гражданското общество и интересите във връзка с хранителната верига, а именно един член от организациите на потребителите, един – от екозащитни неправителствени организации, един – от организациите на земеделските стопани и един – от браншовите организации. Тези членове се назначават от Съвета след консултации с Европейския парламент и въз основа на списък, изготвен от Комисията, който включва повече кандидати от броя на предвидените за заемане длъжности. Изготвеният от Комисията списък се изпраща до Европейския парламент заедно със съответните документи. При първа възможност и в срок от три месеца от известяването Европейският парламент може да представи становището си за разглеждане от Съвета, който след това назначава тези членове.
в)  шестима членове с право на глас, представляващи гражданското общество и интересите във връзка с хранителната верига, а именно един член от организациите на потребителите, един – от екозащитни неправителствени организации, един – от неправителствените организации за обществено здраве, един – от организациите на земеделските стопани, един – от агрохимическите организации и един – от браншовите организации. Тези членове се назначават от Съвета след консултации с Европейския парламент и въз основа на списък, изготвен от Комисията, който включва повече кандидати от броя на предвидените за заемане длъжности. Изготвеният от Комисията списък се изпраща до Европейския парламент заедно със съответните документи. При първа възможност и в срок от три месеца от известяването Европейският парламент може да представи становището си за разглеждане от Съвета, който след това назначава тези членове.
Изменение 52
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 25 – параграф 2
2.  Мандатът на членовете и на техните заместници е четири години. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, букви а) и б), ес неограничен срок. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, буква в), може да се поднови само веднъж.
2.  Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, буква б), е най-много 2,5 години. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, букви а) и в), е пет години. Мандатът на членовете, посочени в параграф 1а, буква в), може да се поднови само веднъж.
Изменение 159
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква -а (нова)
Регламент 178/2002 – член 28 – параграф 4 – първа алинея – уводна част
-a)   В член 28, параграф 4 уводната част се заменя, със следното:
„4. Групите от научни експерти се състоят от независими научни експерти, които провеждат активно научни изследвания и публикуват своите научноизследователски констатации в рецензирани от експерти научни списания“.
Изменение 53
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – букви а и б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграфи 5 – 5ж
5.  Членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и допълнителните членове, посочени в параграф 5б, се назначават от управителния съвет по предложение на изпълнителния директор за мандат от пет години, който подлежи на подновяване, след публикуване на покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз, водещи научни издания и на уебсайта на Органа, където се публикуват поканите за изразяване на интерес.
5.  Членовете на научния комитет, които не участват в групи от научни експерти, и членовете на групите от научни експерти се назначават от управителния съвет за мандат от пет години, който подлежи на подновяване, в съответствие със следната процедура:
5a.  Членовете на групите от научни експерти се назначават от управителния съвет с мандат от пет години, който подлежи на подновяване, в съответствие със следната процедура:
a)  Изпълнителният директор, след консултации с управителния съвет, изпраща на държавите членки искания, в които се посочват специализирани мултидисциплинарни експертни познания, необходими за всяка група от научни експерти, и броят на експертите, които се номинират от държавите членки. Изпълнителният директор уведомява държавите членки за политиката на Органа за независимост и неговите правила за прилагане, които важат за членовете на групите от научни експерти. Държавите членки отправят покана за изразяване на интерес като основа за своите номинации. Изпълнителният директор информира управителния съвет за исканията, изпратени до държавите членки.
a)  Изпълнителният директор, след консултации с управителния съвет, публикува покана за изразяване на интерес в Официален вестник на Европейския съюз, в съответните водещи научни публикации и на уебсайта на Органа, и информира държавите членки. В поканата се посочват специализирани мултидисциплинарни експертни познания, необходими за всяка група от научни експерти, и броят на експертите, които са необходими.
б)  Държавите членки номинират експерти, за да могат колективно да достигнат броя, посочен от изпълнителния директор. Всяка държава членка номинира най-малко 12 научни експерти. Държавите членки могат да номинират граждани на други държави членки.
б)  Държавите членки гарантират широкото разпространение на поканата за изразяване на интерес в рамките на научната общност. Те може също така да номинират експерти за посочените области, при условие че тези номинации са направени въз основа на национална покана за изразяване на интерес.
в)  Въз основа на номинациите, направени от държавите членки, изпълнителният директор изготвя списък с експерти за всяка група от научни експерти, който е по-голям от броя на членовете, които ще бъдат назначени. Изпълнителният директор не може да изготвя такъв списък в случаите, когато може да докаже, че получените номинации не позволяват – предвид критериите за подбор, определени в буква г) от настоящия параграф – да бъде изготвен по-голям списък. Изпълнителният директор изпраща списъка на управителния съвет за назначаване на членовете.
в)  Въз основа на получените заявления и номинациите и в съответствие с политиката на Органа за независимост и неговите правила за прилагане, които са приложими за членовете на групите от научни експерти, изпълнителният директор изготвя списък с експерти за всяка група от научни експерти, който е по-голям от броя на членовете, които ще бъдат назначени. Изпълнителният директор не може да изготвя такъв списък в случаите, когато може да докаже, че получените заявления и номинации не позволяват – предвид критериите за подбор, определени в буква г) от настоящия параграф – да бъде изготвен по-голям списък. Изпълнителният директор изпраща списъка на управителния съвет за назначаване на членовете.
г)  Номинациите от държавите членки, подборът от изпълнителния директор и назначаването от управителния съвет се извършват въз основа на следните критерии:
г)  Номинациите от държавите членки, подборът от изпълнителния директор и назначаването от управителния съвет се извършват въз основа на следните критерии:
i)  високо равнище на научни познания и опит;
i)  високо равнище на научни познания и опит;
ii)  независимост и липса на конфликт на интереси в съответствие с член 37, параграф 2 и политиката на Органа за независимост, както и неговите правила за прилагане относно независимостта на членовете на групите от научни експерти;
ii)  независимост и липса на конфликт на интереси в съответствие с член 37, параграф 2 и политиката на Органа за независимост, както и неговите правила за прилагане относно независимостта на членовете на групите от научни експерти;
iii)  удовлетворяване на нуждите от специализирани мултидисциплинарни експертни познания на групата, в която ще бъдат назначени експертите, и приложимия езиков режим.
iii)  удовлетворяване на нуждите от специализирани мултидисциплинарни експертни познания на групата, в която ще бъдат назначени експертите, и приложимия езиков режим.
д)  Управителният съвет гарантира, че в окончателните назначения е постигнато възможно най-широко географско разпределение.
д)  Управителният съвет гарантира, че в окончателните назначения е постигнато възможно най-широко географско разпределение.
5б.   Когато Органът установи, че в дадена група или групи липсват специализирани експертни познания, изпълнителният директор предлага на управителния съвет да назначи допълнителни членове в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 5.
5a.   Когато Органът установи, че в дадена група или групи липсват специализирани експертни познания, изпълнителният директор предлага на управителния съвет да назначи допълнителни членове в съответствие с процедурата, предвидена в параграф 5.
5в.   Управителният съвет приема, въз основа на предложение на изпълнителния директор, правила за подробна организация и времетраене на процедурите, установени в параграфи и от настоящия член.
5б.   Управителният съвет приема, въз основа на предложение на изпълнителния директор, правила за подробна организация и времетраене на процедурите, установени в параграфи 5 и от настоящия член.
5г.   Държавите членки въвеждат мерки, с които се гарантира, че членовете на групите от научни експерти действат независимо и при тях няма конфликт на интереси, както е предвидено в член 37, параграф 2 и във вътрешните правила на Органа. Държавите членки осигуряват на членовете на групите от научни експерти необходимото, за да могат те да отделят необходимите време и усилия, за да допринесат за работата на Органа. Държавите членки гарантират, че членовете на групите от научни експерти не получават указания на национално равнище и че техният независим научен принос за системата за оценка на риска на равнището на Съюза се признава като приоритетна задача за защитата на безопасността на хранителната верига.
5в.   Членовете на групите от научни експерти действат независимо и при тях няма конфликт на интереси, както е предвидено в член 37, параграф 2 и във вътрешните правила на Органа. Те разполагат с необходимото, за да могат да отделят необходимите време и усилия, за да допринесат за работата на Органа, не получават указания на национално равнище и техният независим научен принос за системата за оценка на риска на равнището на Съюза се признава като приоритетна задача за защитата на безопасността на хранителната верига.
5д.   Държавите членки гарантират, че публичните органи, които наемат тези научни експерти, и органите, които имат отговорността за определянето на приоритетите на научните органи, които наемат тези експерти, прилагат мерките, предвидени в параграф .
5г.   Ако е целесъобразно, държавите членки гарантират, че публичните органи, които наемат тези научни експерти, и органите, които имат отговорността за определянето на приоритетите на научните органи, които наемат тези експерти, прилагат мерките, необходими да гарантират, че условията, предвидени в параграф 5в, са спазени.
5е.   Органът подпомага задачите на групите, като организира работата им, по-специално подготвителната работа, която предстои да се извърши от служителите на Органа или от определените национални научни организации, посочени в член 36, включително чрез организирането на възможност за изготвяне на научни становища, които да бъдат подложени на рецензия от групите, преди те да бъдат приети.
5д.   Органът подпомага задачите на групите, като организира работата им, по-специално подготвителната работа, която предстои да се извърши от служителите на Органа или от определените национални научни организации, посочени в член 36, включително чрез организирането на възможност за изготвяне на научни становища, които да бъдат подложени на рецензия от групите, преди те да бъдат приети.
5ж.   Всяка група включва най-много 21 членове.
5е.   Всяка група включва най-много 21 членове.
5еa.  Органът предоставя на членовете на експертните групи подробно обучение за процеса на оценка на риска.
Изменение 54
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква в
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 9 – буква б
броя на членовете във всяка група от научни експерти в границите на максималния брой, предвиден в параграф .;
б)  броя на членовете във всяка група от научни експерти в границите на максималния брой, предвиден в параграф .
Изменение 55
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3 – буква ва (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 28 – параграф 9 – буква ж a (нова)
ва)  В член 28, параграф 9 се добавя следната буква:
„жа) възможността кандидатите да отговорят на ключовите проблемни области чрез нови данни, за максимален срок от шест месеца, освен ако не е договорено друго с Органа и преди публикуването на проекта на становището му.“
Изменение 56
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 29 – параграф 6
(3а)  В края на член 29, параграф 6 се добавя следното изречение:
„Те не позволяват предварително изключване на определени научни доказателства особено когато те са публикувани след процеса на партньорска проверка.“;
Изменение 57
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32a
По искане на потенциален кандидат за разрешение по законодателството в областта на храните служителите на Органа предоставят съвети по съответните разпоредби и съответното съдържание на заявлението за разрешение. Съветите, предоставени от служителите на Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за разрешение от страна на групите от научни експерти.
Органът публикува ръководство, което включва списък с въпроси и отговори, в който се разглеждат административните и научните изисквания в дадено заявление за разрешение. По искане на потенциален кандидат за разрешение по законодателството в областта на храните Органът предоставя и консултации за разясняване на необходимата информация и извършването на различните тестове и изследвания, необходими за доказване на качеството, безопасността и ефикасността на планирания продукт. Съветите, предоставени от Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за разрешение от страна на групите от научни експерти. Служителите на Органа, които предоставят съветите, не участват в каквато и да било подготвителна научна работа, която има пряко или непряко отношение към заявлението, по което се предоставят съвети.
В срок от... [36 месеца след влизането в сила на регламента за изменение] Комисията оценява въздействието на настоящия член върху функционирането на Органа. Обръща се специално внимание на допълнителното работно натоварване и мобилизиране на служителите и дали то води до някаква промяна в разпределението на ресурсите на Органа за сметка на дейностите от обществен интерес.
Изменение 58
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1
1.  Установява се регистър на Съюза на изследванията, възложени от стопанските субекти във връзка с получаването на разрешение по законодателството на Съюза в областта на храните. Стопанските субекти уведомяват незабавно Органа какъв е предметът на изследванията, възложени в подкрепа на бъдещо заявление за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. Регистърът се управлява от Органа.
1.  Установява се регистър на Съюза на изследванията, възложени от стопанските субекти, които желаят да получат разрешение или подновяване по законодателството на Съюза в областта на храните. Стопанските субекти уведомяват незабавно Органа какъв е предметът на изследванията, възложени в Съюза и извън него, в подкрепа на бъдещо заявление за разрешение или подновяване съгласно законодателството на Съюза в областта на храните в ЕС или извън Съюза. Регистърът се управлява от Органа.
Изменение 59
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 1 a (нов)
1a.  Във възложените изследвания се взема предвид Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета1a.
________________
1a Директива 2010/63/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2010 г. относно защитата на животните, използвани за научни цели (ОВ L 276, 20.10.2010 г., стр. 33).
Изменение 60
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2
2.  Задължението за уведомяване по параграф 1 се прилага също така за лабораториите на Съюза, които извършват тези изследвания.
2.  Задължението за уведомяване по параграф 1 се прилага също така за всяка институция, която извършва изследванията, включително лабораториите, институтите или университетите.
Изменение 61
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2 a (нов)
2а.  Данни от извършени изпитвания, които не са регистрирани, не се използват при оценка на риска.
Изменение 62
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 2 б (нов)
2б.  Предметът не се разрешава, освен ако са представени всички данни от всички регистрирани изследвания.
Изменение 63
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 3 a (нов)
3a.  Когато Органът иска и получава допълнителни данни от заявител, тези данни се обозначават като такива и се добавят в регистъра на Съюза и се предоставят на разположение на обществеността.
Изменение 64
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4 a (нов)
4a.  Комисията приема делегирани актове в съответствие с член 57а за допълване на настоящия регламент, като определя санкции за нарушаване на задължението за уведомяване.
Изменение 65
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32б – параграф 4 б (нов)
4б.  Настоящият член не се прилага за изследвания, възложени преди ... [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение].
Изменение 66
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32в – параграф 1
1.  В случаите, когато съгласно законодателството на Съюза в областта на храните дадено разрешение може да бъде подновено, потенциалният кандидат за подновяване уведомява Органа за изследванията, които той възнамерява да извърши в тази връзка. След като получи това уведомление, Органът започва консултация със заинтересованите страни и обществеността относно планираните изследвания във връзка с подновяването и предоставя съвети по съдържанието на заявлението за подновяване, като взема предвид получените коментари. Съветите, предоставени от Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за подновяване на разрешение от страна на групите от научни експерти.
1.  В случаите, когато съгласно законодателството на Съюза в областта на храните дадено разрешение може да бъде подновено, потенциалният кандидат за подновяване уведомява Органа за изследванията, които той възнамерява да извърши в тази връзка. След като получи това уведомление, Органът започва консултация със заинтересованите страни и обществеността относно планираните изследвания във връзка с подновяването и предоставя съвети по съдържанието на заявлението за подновяване, като взема предвид получените коментари, които имат значение за оценката на риска на планираното подновяване. Съветите, предоставени от Органа, не засягат и не са обвързани с последващата оценка на заявленията за подновяване на разрешение от страна на групите от научни експерти.
Изменение 67
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32в – параграф 2
2.  Органът се консултира със заинтересованите страни и с обществеността относно изследванията в подкрепа на заявленията за разрешение, след като те бъдат обявени публично от Органа в съответствие с член 38 и членове 39 – 39е, за да определи дали има други научни данни или изследвания, имащи отношение към разглеждания във връзка със заявлението за разрешение предмет. Тази разпоредба не се отнася до подаването на допълнителна информация от заявителите по време на процеса на оценка на риска.
2.  В срок от два месеца Органът се консултира със заинтересованите страни и с обществеността относно изследванията в подкрепа на заявленията за разрешение, след като те бъдат обявени публично от Органа в съответствие с член 38 и членове 39 – 39е, за да определи дали има други научни данни или изследвания, които се основават на рецензирана от независими експерти литература или са проведени в съответствие с международните насоки и добрите лабораторни практики (ДЛП), имащи отношение към разглеждания във връзка със заявлението за разрешение предмет, и които не засягат собствените задължения на Органа съгласно член 33. Тази разпоредба не се отнася до подаването на допълнителна информация от заявителите по време на процеса на оценка на риска.
Изменение 68
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32г
Експертите на Комисията извършват проверки, включително одит, за да се постигне увереност, че съоръженията за изпитванията отговарят на съответните стандарти за извършване на тестове и изследвания, представени на Органа като част от заявлението за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. Тези проверки се организират в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки.
Експертите на дирекция „Одити и анализи в областта на здравеопазването и храните“ на Комисията извършват проверки, включително одит, за да се постигне увереност, че съоръженията за изпитванията, разположени в Съюза или в трети държави, отговарят на съответните стандарти за извършване на тестове и изследвания, представени на Органа като част от заявлението за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните. Тези проверки се организират в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки или на засегнатите трети държави.
Изменение 161
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) 178/2002 – член 32 д
Без да се засяга задължението на кандидатите за получаване на разрешение съгласно законодателството в областта на храните да докажат безопасността на предмета на разрешителната процедура, при извънредни обстоятелства Комисията може да поиска от Органа да възложи научни изследвания с цел проверка на данните, използвани в процеса на извършената от него оценка на риска. Възложените изследвания може да имат по-широк обхват от доказателствата, подлежащи на проверка.“;
Без да се засяга задължението на кандидатите за получаване на разрешение съгласно законодателството в областта на храните да докажат безопасността на предмета на разрешителната процедура, при наличието на различаващи се научни констатации Комисията може да поиска от Органа да възложи научни изследвания с цел проверка на данните, използвани в процеса на извършената от него оценка на риска. Възложените изследвания може да имат по-широк обхват от доказателствата, подлежащи на проверка в процеса на оценка на риска. Изследванията за проверка се финансират чрез вноски на кандидатите в общ фонд. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 57а, за да определи условията по този фонд.
Изменение 70
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 32д – параграф 1 a (нов)
При възложените изследвания се взема предвид Директива 2010/63/ЕС.
Изменение 71
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 33 – параграф 1 – буква г а (нова)
(4а)  В член 33, параграф 1 се добавя следната буква:
„га) комбинаторни и натрупани последици.“
Изменение 72
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – уводна част
1.  Органът извършва дейността си при висока степен на прозрачност. По-специално, той незабавно обявява публично:
1.  Органът извършва дейността си при висока степен на прозрачност в съответствие с Регламент (ЕО) № 1367/2006 и без да се засяга Регламент (ЕО) № 1049/2001. По-специално, той незабавно обявява публично:
Изменение 73
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква а
a)  дневния ред и протоколите от заседанията на научния комитет, на групите от научни експерти и на техните работни групи;
a)  дневния ред, списъците на участниците и протоколите от заседанията на управителния съвет, консултативния комитет, научния комитет, на групите от научни експерти и на техните работни групи;
Изменение 74
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква в
в)  научни данни, изследвания и друга информация в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, включително допълнителна информация, предоставена от кандидатите, както и други научни данни и информация в подкрепа на исканията от Европейския парламент, Комисията и държавите членки за резултати от научна дейност, включително научно становище, като се вземат под внимание разпоредбите относно защитата на поверителната информация и на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
в)  научни данни, изследвания и друга информация в подкрепа на заявленията за разрешение съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, включително допълнителна информация, предоставена от кандидатите, както и други научни данни и информация в подкрепа на исканията от Европейския парламент, Комисията и държавите членки за резултати от научна дейност, включително научно становище, като се вземат под внимание по-висшият обществен интерес за оповестяването и разпоредбите относно защитата на поверителната информация и на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
Изменение 75
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква г
г)  информацията, въз основата на която са базирани резултатите от научната му дейност и научните му становища, като се вземат под внимание разпоредбите относно защитата на поверителната информация и защитата на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
г)  информацията, въз основата на която са базирани резултатите от научната му дейност и научните му становища, като се вземат под внимание по-висшият обществен интерес за оповестяването и разпоредбите относно защитата на поверителната информация и защитата на личните данни в съответствие с членове 39 – 39е;
Изменение 76
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква з а (нова)
за)  информацията относно името на кандидата и заглавието на заявлението;
Изменение 77
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – буква и
и)  съвети, предоставени от Органа на потенциалните кандидати на етапа преди подаването на заявление в съответствие с членове 32а и 32в.
и)  общите съвети, предоставени от Органа на потенциалните кандидати на етапа преди подаването на заявление в съответствие с членове 32а и 32в.
Изменение 78
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1 – алинея 2
Посочената в първата алинея информация се обявява публично в специален раздел на уебсайта на Органа. Този раздел е публичен и лесно достъпен. Съответната информация е достъпна в електронен формат за изтегляне, отпечатване и извършване на търсене в нея.
Посочената в първата алинея информация се обявява публично в специален раздел на уебсайта на Органа. Този раздел е публичен и лесно достъпен при условия на ясни, електронно записани поети задължения от лицата, на които е предоставен достъп до него, и на мерки и санкции, които са ефективни, пропорционални и възпиращи всяко ползване за търговски цели. Съответната информация е достъпна за изтегляне, отпечатване с воден знак за проследимост и извършване на търсене в нея в електронен формат, който е машинночетим. Тези мерки са насочени към ползването на документи за търговски цели и тяхното представяне. Мерките са предназначени да защитават ефективно срещу ползване с търговски цели на посочените в първа алинея документи както в Съюза, така и в трети държави.
Изменение 79
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1а – алинея 1 – уводна част
1a.  Оповестяването на информацията, посочена в параграф 1, буква в), се извършва, без да се засягат:
1a.  Оповестяването на информацията, посочена в параграф 1, букви в, г) и и), се извършва, без да се засягат:
Изменение 80
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 1а – алинея 1 – буква а
a)  права върху интелектуална собственост, които е възможно да съществуват върху документи или тяхното съдържание; и
заличава се
Изменение 163
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) 178/2002 – член 38 – параграф 1а – алинея 2
Публичното оповестяване на информацията, посочена в параграф 1, буква в), не се счита за изрично или мълчаливо разрешение или позволение съответните данни и информация или тяхното съдържание да се използват, възпроизвеждат или употребяват по друг начин, а използването им от трети страни не предполага наличието на отговорност на Европейския съюз.
Публичното оповестяване на информацията, посочена в параграф 1, буква в), не се счита за изрично или мълчаливо разрешение или позволение съответните данни и информация или тяхното съдържание да се използват, възпроизвеждат или употребяват по друг начин за търговски цели. За избягване на съмнения публикуваната информация може да се използва за целите на публичния и академичния контрол на резултатите, както и за по-добро разбиране на потенциалните неблагоприятни последици за здравето и околната среда, а използването им от трети страни не поражда отговорност на Съюза.
Изменение 82
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – алинея 5 – буква в а (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 38 – параграф 3 a (нов)
ва)   добавя се следният параграф:
„3a. Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕО и регламенти (ЕО) № 1049/2001 и (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 83
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 1
1.  Чрез дерогация от член 38 Органът не обявява публично информацията, за която е поискано да бъде третирана като поверителна при условията, предвидени в настоящия член.
1.  Чрез дерогация от член 38 и без да се засягат разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Директива 2003/4/ЕО и общият принцип, че интересите, свързани с общественото здраве, винаги имат превес пред частни интереси, Органът не обявява публично информацията, за която е поискано и разрешено да бъде третирана като поверителна при изпълнението на условията, предвидени в настоящия член.
Изменение 84
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 2 – точка 1
(1)  методът и други технически и промишлени спецификации, свързани с този метод, използван за производството или продукцията на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище;
(1)  методът и други технически и промишлени спецификации, свързани с този метод, използван за производството или продукцията на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище, освен когато това е от значение за разбирането на потенциалното въздействие върху здравето и околната среда и при условие че заявителят докаже с проверима обосновка, че този метод не води до информация за емисии в околната среда и за въздействие върху здравето и околната среда;
Изменение 85
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 2 – точка 3
(3)  търговска информация, разкриваща източниците на доставки, пазарните дялове или бизнес стратегия на кандидата; и
(3)  търговска информация, разкриваща източниците на доставки, иновативни идеи за продукта/веществото, пазарните дялове или бизнес стратегия на кандидата;
(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)
Изменение 86
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 2 – точка 4
(4)  количествен състав на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище.
(4)  количествен състав на предмета на искането за резултати от научната дейност, включително научно становище, освен когато това е от значение за разбирането на потенциалното въздействие върху здравето и околната среда.
Изменение 87
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква а
a)  в случаите, когато е необходимо спешно действие за опазване на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, като например в извънредни ситуации, Органът може да оповести информацията, посочена в параграфи 2 и 3; и
a)  в случаите, когато е необходимо спешно действие за опазване на общественото здраве, здравето на животните или околната среда, като например в извънредни ситуации, Органът може да оповести информацията, посочена в параграфи 2 и 3; или
Изменение 88
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква б
б)  информация, която е част от заключенията при резултатите от научна дейност, включително научни становища, предоставени от Органа и свързани с предвидимо въздействие върху здравето.
б)  информация, която е част от заключенията при резултатите от научна дейност, включително научни становища, предоставени от Органа и свързани с предвидимо въздействие върху общественото здраве, здравето на животните и околната среда.
Изменение 89
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква б а (нова)
ба)  когато е налице по-висш обществен интерес, който налага оповестяването.
Изменение 90
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 – буква б б (нова)
бб)  всяка информация, чието оповестяване е от по-висш обществен интерес съгласно член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 и член 6 от Регламент (ЕО) № 1367/2006, по-специално, когато информацията се отнася до емисии в околната среда.
Изменение 91
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39 – параграф 4 a (нов)
4a.  Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕO, Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 92
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39a – параграф 2
2.  Когато даден кандидат подаде искане за поверителност, той предоставя неповерителна и поверителна версия на информацията, подадена в съответствие със стандартния формат за данните, когато има такъв, съгласно член 39е. Неповерителната версия трябва да бъде без информацията, която кандидатът счита за поверителна в съответствие с член 39, параграфи 2 и 3. Поверителната версия съдържа цялата предоставена информация, включително информацията, която заявителят счита за поверителна. Информацията в поверителната версия, която се изисква да бъде третирана като поверителна, ясно се обозначава като такава. Кандидатът ясно посочва основанията за искането за поверителност за различните части от информацията.
2.  Когато даден кандидат подаде искане за поверителност, той предоставя неповерителна и поверителна версия на информацията, подадена в съответствие със стандартния формат за данните, когато има такъв, съгласно член 39е. Неповерителната версия редактира с черни блокиращи елементи информацията, за която кандидатът е поискал да бъде третирана като поверителна в съответствие с член 39, параграфи 2 и 3. Поверителната версия съдържа цялата предоставена информация, включително информацията, която заявителят счита като поверителна. Информацията в поверителната версия, която се изисква да бъде третирана като поверителна, ясно се обозначава като такава. Кандидатът ясно посочва проверимите обосновки и доказателства, въз основа на които се иска поверителност за различните части от информацията.
Изменение 167
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) 178/2002 – член 39б – параграф 1 – първа алинея – буква а
a)  незабавно обявява публично неповерителния вариант, представен от кандидата;
a)  незабавно обявява публично неповерителния вариант на заявлението, представено от кандидата, след като това заявление бъде счетено за допустимо;
Изменение 93
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – алинея 1 – буква в
в)  информира кандидата в писмен вид за намерението си да оповести информацията и основанията за това, преди да вземе официално решение относно искането за поверителност. Ако кандидатът не е съгласен с оценката на Органа, той може да изрази становището си или да оттегли заявлението си в срок от две седмици от датата, на която е бил уведомен за позицията на Органа;
в)  информира кандидата в писмен вид за намерението си да оповести информацията и основанията за това, преди да вземе официално решение относно искането за поверителност. Ако кандидатът възразява срещу оценката на Органа, той може (1) да изрази становището си,(2) да оттегли заявлението си или (3) да подаде искане за преразглеждане от Апелативния съвет на Органа в срок от четири седмици от датата, на която е бил уведомен за позицията на Органа; Кандидатът може писмено да уведоми Органа, че желае преразглеждане на становището от Апелативния съвет на Органа. В този случай кандидатът изпраща на Органа подробни мотиви за искането в 60-дневен срок от получаване становището. Апелативният съвет на Органа преразглежда становището си в 60-дневен срок от получаване на мотивите за искането.
Изменение 94
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – алинея 1 – буква г
г)  приема мотивирано решение относно искането за поверителност, като взема под внимание бележките на кандидата, в срок от десет седмици от датата на получаване на искането за поверителност по отношение на заявление за разрешение и незабавно, ако има допълнителни данни и информация, уведомява кандидата и информира Комисията и държавите членки, по целесъобразност, за решението си; и
г)  приема мотивирано решение относно искането за поверителност, като взема под внимание бележките на кандидата, в срок от осем седмици от датата на получаване на искането за поверителност по отношение на заявление за разрешение и незабавно, ако има допълнителни данни и информация, уведомява кандидата и информира Комисията и държавите членки, във всеки случай, за решението си; и
Изменение 140
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – първа алинея – буква д
д)  обявява публично всички допълнителни данни и информация, за които искането за поверителност не е счетено за мотивирано, не по-рано от две седмици след уведомяването на кандидата за решението си съгласно буква г).
д)  публикува неповерителните данни и информация, свързани със заявлението за разрешение, едва след като вече е било взето окончателно решение по искането за поверителност съгласно настоящия член и Органът е публикувал проекта на своето научно становище в съответствие с член 38. Ако кандидат оттегли заявлението си за разрешение съгласно член 39, буква в), тъй като счита планираното от Органа публикуване на информация за твърде обширно, Органът, Комисията и държавите членки се въздържат от публикуване на информация относно заявлението за разрешение.
Изменение 96
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39б – параграф 1 – алинея 2
Съдът на Европейския съюз може да бъде сезиран във връзка с решения, взети от Органа съгласно настоящия член, при условията, определени съответно в членове 263 и 278 от Договора.
Апелативният съвет на Органа, който ще бъде създаден от Комисията посредством делегирани актове, може да бъде сезиран във връзка с решения, взети от Органа съгласно настоящия член. Тези делегирани актове се приемат в съответствие с член 57а от настоящия регламент. Внасянето на възражение съгласно настоящия параграф има суспензивно действие. Кандидатът може писмено да уведоми Органа, че желае преразглеждане на становището от Апелативния съвет на Органа. В този случай кандидатът изпраща на Органа подробни мотиви за искането в 60-дневен срок от получаване становището. Апелативният съвет на Органа преразглежда становището си в 60-дневен срок от получаване на мотивите за искането. В случай на вземане на спорно решение от Апелативния съвет на Органа може да се заведе дело пред Съда на Европейския съюз при условията, определени в член 263 от Договора.
Изменение 97
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39г – параграф 2
2.  Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, получена от тях съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, за която е поискано да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично, докато за това бъде взето решение от Органа по подадено искане за поверителност, което решение е окончателно. Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, за която е прието да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично.
2.  Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, получена от тях съгласно законодателството на Съюза в областта на храните, за която е поискано да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично, докато за това бъде взето решение от Органа по подадено искане за поверителност, което решение е окончателно, с изключение на случаите, когато е поискан достъп до информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО или съгласно националното законодателство относно достъпа до документи. Комисията и държавите членки предприемат необходимите мерки, така че информацията, за която е прието да бъде третирана като поверителна, да не се обявява публично, с изключение на случаите, когато е поискан достъп до информацията в съответствие с Директива 2003/4/ЕО или съгласно националното законодателство относно достъпа до документи.
Изменение 98
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39г – параграф 3
3.  Ако даден кандидат оттегля или е оттеглил дадено заявление в рамките на разрешителна процедура, Органът, Комисията и държавите членки зачитат поверителността на търговската и промишлената информация, както е прието от Органа в съответствие с членове 39 – 39е. Заявлението се счита за оттеглено от момента на получаването на писменото искане от компетентния орган, който е получил първоначалното заявление. В случаите, когато оттеглянето на заявлението се извършва, преди Органът да е взел решение относно съответното искане за поверителност, Органът, Комисията и държавите членки не обявяват публично информацията, за която е поискана поверителност.
3.  Ако даден кандидат оттегля или е оттеглил дадено заявление в рамките на разрешителна процедура, Органът, Комисията и държавите членки зачитат поверителността на търговската и промишлената информация, както е прието от Органа в съответствие с членове 39 – 39е. Заявлението се счита за оттеглено от момента на получаването на писменото искане от компетентния орган, който е получил първоначалното заявление. Органът не публикува никаква информация – поверителна или неповерителна – ако кандидатът реши да оттегли своето заявление.
Изменение 99
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39д – параграф 1 – буква в
в)  имената на всички участници в заседанията на научния комитет и на групите от научни експерти и техните работни групи.
в)  имената на всички участници и наблюдатели в заседанията на научния комитет и на групите от научни експерти, на техните работни групи и всяко друго ad hoc заседание на група по този въпрос.
Изменение 101
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39е – параграф 1
1.  За целите на член 38, параграф 1, буква в) и за да се осигури ефикасно обработване на исканията до Органа за резултати от научна дейност, се приемат стандартен формат на данни и софтуерни пакети, за да се позволи подаването, търсенето, копирането и разпечатването на документи, като същевременно се осигури съответствие с нормативните изисквания, предвидени в законодателството на Съюза в областта на храните. Този проект за стандартен формат на данни и софтуерни пакети не е въз основа на патентовани стандарти и гарантира оперативната съвместимост със съществуващите подходи за подаване на данни, доколкото това е възможно.
1.  За целите на член 38, параграф 1, буква в) и за да се осигури ефикасно обработване на исканията до Органа за резултати от научна дейност, се приемат стандартен формат на данни и софтуерни пакети, за да се позволи подаването, търсенето, копирането и разпечатването на документи, като същевременно се осигури съответствие с нормативните изисквания, предвидени в законодателството на Съюза в областта на храните, и осъществимостта за малките и средните предприятия. Този проект за стандартен формат на данни и софтуерни пакети не е въз основа на патентовани стандарти и гарантира оперативната съвместимост със съществуващите подходи за подаване на данни, доколкото това е възможно.
Изменение 102
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39е – параграф 2 a (нов)
2a.  Стандартните формати на данните и софтуерните пакети се прилагат само за данни, генерирани след приемането на актовете за изпълнение в съответствие с параграф 2, буква б).
Изменение 103
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 39ж – параграф 1
Информационните системи, с които работи Органът, за да съхранява данните си, включително лични и поверителни данни, се проектират с високо равнище на сигурност, съответстващо на съществуващите рискове, свързани със сигурността, като се вземат под внимание членове 39 – 39е от настоящия регламент. Достъпът се основава най-малко на система, която изисква два фактора за удостоверяване на автентичността или предоставя равностойно равнище на сигурност. Системата е създадена така, че да се гарантира, че достъпът до нея напълно подлежи на одит.
Информационните системи, с които работи Органът, за да съхранява данните си, включително лични и поверителни данни, се проектират по начин, който гарантира постигането на най-високите стандарти по отношение на равнище на сигурност, съответстващо на съществуващите рискове, свързани със сигурността, като се вземат под внимание членове 39 – 39е от настоящия регламент. Достъпът се основава най-малко на система, която изисква два фактора за удостоверяване на автентичността или предоставя равностойно равнище на сигурност. Системата е създадена така, че да се гарантира, че достъпът до нея напълно подлежи на одит.
Изменение 104
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 41 – параграф 1
В случаите, когато става въпрос за информация относно околната среда, се прилагат и членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета39.
Органът гарантира широк достъп до документите, които съхранява. В случаите, когато става въпрос за информация относно околната среда, се прилага и Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета39. Членове 38 и 39 от настоящия регламент се прилагат, без да се засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
__________________
__________________
39 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
39 Регламент (ЕО) № 1367/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 6 септември 2006 г. относно прилагането на разпоредбите на Орхуската конвенция за достъп до информация, публично участие в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по въпроси на околната среда към институциите и органите на Общността (ОВ L 264, 25.9.2006 г., стр. 13).
Изменение 106
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9 б (нова)
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 51 – параграф 1 a (нов)
(9б)  В член 51 се вмъква следният параграф:
„1a. Комисията приема делегиран акт в съответствие с член 57а с цел разработване на хармонизирана система за управление на мрежата за бързо предупреждение за храни между Комисията и държавите членки.“
Изменение 107
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 57a – параграф 2
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8в, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 8в, член 32б, параграф 4а, член 39б, параграф 1, алинея 2 и член 51, параграф 1а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [датата на влизане в сила на настоящия регламент].
Изменение 108
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 178/2002
Член 61
Член 61
Член 61
Клауза за преразглеждане
Клауза за преразглеждане
1.  Комисията осигурява редовно преразглеждане на прилагането на настоящия регламент.
1.  Комисията осигурява редовно преразглеждане на прилагането на настоящия регламент.
2.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член [влизане в сила на регламента за изменение на общото законодателство в областта на храните], и на всеки пет години след това Комисията извършва оценка на дейността на Органа във връзка с неговите цели, мандат, задачи, процедури и местонахождение в съответствие с насоките на Комисията. В хода на оценката се разглеждат евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа и финансовите последици от такова изменение.
2.  Не по-късно от пет години след датата, посочена в член [влизане в сила на регламента за изменение на общото законодателство в областта на храните], и на всеки пет години след това Органът, в сътрудничество с Комисията, възлага извършването на независима външна оценка на тяхната дейност и постижения във връзка с техните цели, мандати, задачи, процедури и местонахождения. Оценката се основава на работната програма на Управителния съвет със съгласието на Комисията. В хода на оценката се разглеждат работните практики и въздействието на Органа, както и евентуалната необходимост от изменение на мандата на Органа, включително финансовите последици от такова изменение. Освен това в оценка се разглежда евентуалната необходимост от координиране и по-тясно свързване на дейностите на Органа с дейностите на компетентните органи в държавите членки и на други агенции на Съюза. Оценката отчита мнението на заинтересованите страни както на равнището на Съюза, така и на национално равнище.
2a.  Управителният съвет разглежда заключенията на оценката и дава препоръки на Комисията, които може да се отнасят до промени в Органа.
3.  Ако Комисията сметне, че съществуването на Органа вече не е оправдано от гледна точка на възложените му цели, мандат и задачи, тя може да предложи съответните разпоредби в настоящия регламент да бъдат съответно изменени или отменени.
4.  Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Управителния съвет относно констатациите от оценката. Заключенията от оценката се оповестяват публично.
4.  Посочените в параграфи 2 и 2а оценки и препоръки се изпращат на Комисията, на Съвета, на Европейския парламент и на Управителния съвет. Заключенията от оценката и препоръките се оповестяват публично.
Изменение 109
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Директива 2001/18/ЕО
Член 24 – параграф 2a (нов)
(2а)   В член 24 се добавя следният параграф:
„2a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с член 25 от настоящата директива и с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 110
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 29 – параграф 1
1.  Органът обявява публично заявлението за разрешение, съответната подкрепяща информация и всякаква допълнителна информация, предоставена от заявителя, както и своите научни становища и становищата от компетентните органи, посочени в член 4 от Директива 2001/18/ЕО, в съответствие с член 38, членове 39 – 39е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и като се вземе предвид член 30 от настоящия регламент.
1.  Органът обявява публично заявлението за разрешение, съответната подкрепяща информация и всякаква допълнителна информация, предоставена от заявителя, мониторинговите доклади, както и своите научни становища и становищата от компетентните органи, посочени в член 4 от Директива 2001/18/ЕО, в съответствие с член 38, членове 39 – 39е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и като се вземе предвид член 30 от настоящия регламент.
Изменение 111
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1829/2003
Член 29 – параграф 1a (нов)
1a.   Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с член 30 от настоящия регламент и с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 112
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 1a (нова)
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 17 – параграф 2a (нов)
(1a)   В член 17 се добавя следният параграф:
„2a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в настоящия член, и в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 113
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 18 – параграф 3
3.  В допълнение към член 39, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и в съответствие с член 39, параграф 3 от посочения регламент Органът може да приеме да предостави поверително третиране по отношение на следната информация, оповестяването на която при проверима обосновка може да се счита, че нанася значителни вреди на интересите на засегнатите:
заличава се
a)  плановете на изследванията, които доказват ефикасността на фуражната добавка по отношение на целите на предвидената ѝ употреба, както е определено в член 6, параграф 1 и приложение I към настоящия регламент; и
б)  спецификации на онечистванията на активното вещество и съответните методи за анализ, разработени вътрешно от заявителя, с изключение на онечистванията, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху здравето на животните, здравето на човека или върху околната среда.
Изменение 114
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 18 – параграф 3a (нов)
3a.   Органът прилага принципите на Регламент (ЕО) № 1049/2001, когато разглежда заявленията за достъп до документи, съхранявани от Органа.
Изменение 115
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1831/2003
Член 18 – параграф 3б (нов)
3б.   Държавите членки, Комисията и Органът запазват поверителния характер на цялата информация, идентифицирана като поверителна съгласно параграф 2 от настоящия член, с изключение, когато е подходящо, на такава информация, която трябва да стане обществено достояние, за да се защити човешкото здраве, здравето на животните или околната среда. Държавите членки разглеждат заявленията за достъп до документите, получени по силата на настоящия регламент, в съответствие с член 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.
Изменение 116
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 2065/2003
Член 14 – параграф 1a (нов)
1a.  Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 117
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2a (нова)
Регламент (ЕО) № 1935/2004
Член 19 – параграф 2a (нов)
(2а)  В член 19 се добавя следният параграф:
„2a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, включително в член 20 от настоящия регламент и в членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документ при поискване, предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 119
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1935/2004
Член 20 – параграф 2 – буква б
б)  търговското наименование, под което веществото се пуска на пазара, както и търговското наименование на препаратите, материалите или предметите, в които то се използва, когато е приложимо; и
заличава се
Изменения 120 и 121
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1331/2008
Член 11 – параграф 1a (нов)
1а.  Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в параграф 1 от настоящия член, в съответствие с член 12 от настоящия регламент и с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 122
Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1331/2008
Член 12 – параграф 3a (нов)
3a.  Разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в членове 11 и 12 от настоящия регламент, както и в членове 38 и 39 от Регламент (EО) № 178/2002, не засягат правото на достъп до документи при поискване, посочено в Регламент (EО) № 1049/2001.
Изменение 170
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1107/2009 – член 16
Органът незабавно прави оценка на исканията за поверителност и прави публично достояние информацията, предоставена от заявителя в съответствие с член 15, включително допълнителна информация, предоставена от заявителя, с изключение на информацията, за която е подадено искане за третиране като поверителна и то е прието от Органа в съответствие с член 38, членове 3939е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002, които се прилагат с необходимите изменения, и в съответствие с член 63 от настоящия регламент.
Органът незабавно прави оценка на исканията за поверителност и прави публично достояние информацията, предоставена от заявителя в съответствие с член 15, включително допълнителна информация, предоставена от заявителя, с изключение на информацията, за която е подадено искане за третиране като поверителна, и то е прието от Органа в съответствие с член 38, членове 3939е и член 40 от Регламент (ЕО) № 178/2002, които се прилагат с необходимите изменения, и в съответствие с член 63 от настоящия регламент, освен ако по-висш обществен интерес не налага нейното оповестяване;
Изменение 123
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 23 – параграф 1 – последното изречение
(4а)  В член 23, параграф 1, последното изречение се заменя със следния текст:
За целите на настоящия регламент за основно вещество се счита активно вещество, което отговаря на критериите за "хранителен продукт" по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 178/2002.
За целите на настоящия регламент за одобрено основно вещество се счита активно вещество, което отговаря на критериите за хранителен продукт по смисъла на член 2 от Регламент (ЕО) № 78/2002.
Изменение 124
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 63 – параграф 1
1.  В съответствие с условията и процедурите, предвидени в член 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и настоящия член, заявителят може да поиска определена информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, да бъде запазена като поверителна, което е придружено с проверима обосновка;
1.  В съответствие с условията и процедурите, предвидени в член 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и настоящия член, с изключение на информация, която се счита за относима от токсикологична, екотоксикологична или екологична гледна точка, заявителят може да поиска определена информация, предоставена в съответствие с настоящия регламент, да бъде запазена като поверителна, което е придружено с адекватна и проверима обосновка. Обосновката включва проверими доказателства, за да се докаже, че оповестяването на информацията би могло да накърни търговските интереси или защитата на личния живот и неприкосновеността на лицето.
Изменение 126
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – точка 5a (нова)
Регламент (ЕО) № 1107/2009
Член 63 – параграф 3
(5a)   В член 63 параграф 3 се заменя със следното:
3.  Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда.
3. Настоящият член не засяга Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда, както и Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.
Изменение 127
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 1 – буква а
Регламент (ЕО) № 2015/2283
Член 10 – параграф 1
1.  Процедурата за разрешаване за пускането на пазара в рамките на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза, предвиден в член 9 от настоящия регламент, започва или по инициатива на Комисията, или по повод на подадено заявление до Комисията от заявител в съответствие със стандартния формат на данните, ако има такъв съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002. Комисията незабавно предоставя заявлението на разположение на държавите членки.
1.  Процедурата за разрешаване за пускането на пазара в рамките на Съюза на нова храна и за актуализиране на списъка на Съюза, предвиден в член 9 от настоящия регламент, започва или по инициатива на Комисията, или по повод на подадено заявление до Комисията от заявител в съответствие със стандартния формат на данните, ако има такъв съгласно член 39е от Регламент (ЕО) № 178/2002. Комисията незабавно предоставя заявлението на разположение на държавите членки и прави публично достояние резюмето на заявлението.
Изменение 128
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2015/2283
Член 23 – параграф 4a (нов)
4a.  Разпоредбите относно активното разпространение, предвидени в член 23 от настоящия регламент, както и в членове 38 и 39 от Регламент (EО) № 178/2002, не засягат правото на достъп до документи при поискване, посочено в Регламент (EО) № 1049/2001.
Изменение 129
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 2015/2283
Член 23 – параграф 4б (нов)
4б.  Комисията може посредством актове за изпълнение да приеме подробни правила за прилагането на параграфи 1 – 4 от настоящия член. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 30, параграф 3.
Изменение 130
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1 – точка 4a (нова)
Регламент (ЕС) № 2015/2283
Член 25 – параграф 1a (нов)
(4а)   В член 25 се добавя следният параграф:
„1a. Задължението за проактивно разпространение на информация, посочено в настоящия регламент, в съответствие с членове 38 и 39 от Регламент (ЕО) № 178/2002, не засяга правото на всяко физическо или юридическо лице на достъп до документи при поискване, както е предвидено в Регламент (ЕО) № 1049/2001 и Регламент (ЕО) № 1367/2006.“
Изменение 131
Предложение за регламент
Член 9a (нов)
Член 9a
Прозрачност на управлението на риска
1.  Комисията и държавите членки осъществяват своите дейности по управление на риска в контекста на законодателните актове, посочени в членове 1 – 9, с висока степен на прозрачност. По-специално те незабавно обявяват публично:
a)  на ранен етап от процеса на управление на риска – проекта на мерките за управление на риска, които се разглеждат;
б)  дневния ред и процедурите, подробните обобщени доклади от заседанията, проектите на мерките, които предстои да бъдат приети, когато е целесъобразно, под формата на делегирани актове или актове за изпълнение, включително резултатите и обясненията на вота от отделните държави членки в комитетите по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета1a, включително апелативните комитети, които помагат на Комисията при изпълнението на [Регламент (ЕО) № 178/2002, Директива 2001/18/ЕО, Регламент (ЕО) № 1829/2003, Регламент (ЕО) № 1831/2003, Регламент (ЕО) № 2065/2003, Регламент (ЕО) № 1935/2004, Регламент (ЕО) № 1331/2008, Регламент (ЕО) № 1107/2009 и Регламент (ЕС) 2015/2283], където и в рамките на които се обсъждат и подлагат на гласуване мерките за управление на риска; и
в)  дневния ред и подробните протоколи от заседанията на работните групи на държавите членки, в рамките на които се обсъждат мерките за управление на риска;
2.  За целите на параграф 1 от настоящия член Комисията прилага към всеки проект на мярка, който предстои да бъде приет в съответствие с член 58 от [Регламента за общото законодателство в областта на храните], член 30 от Директива 2001/18/ЕО, член 35 от Регламент (ЕО) № 1829/2003, член 22 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, член 19 от Регламент (ЕО) № 2065/2003, член 23 от Регламент (ЕО) № 1935/2004, член 14 от Регламент (ЕО) № 1331/2008, член 79 от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и членове 30 и 32 от Регламент (ЕС) 2015/2283, изложение на мотивите, включващо следното:
a)  основанията и целите на мярката;
б)  обосновката на мярката, като се отчитат необходимостта и пропорционалността;
в)  последиците от мярката за общественото здраве, за здравето на животните и за околната среда, за обществото и за производителите на храни, както е посочено в оценката на въздействието; както и
г)  резултатите от обществената консултация, включително по член 9 от [Регламента за общото законодателство в областта на храните].
_______________
1a Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 година за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

(1) Въпросът е върнат за междуинституционални преговори в компетентната комисия съгласно член 59, параграф 4, четвърта алинея от Правилника за дейността (А8-0417/2018).


Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) ***I
PDF 285kWORD 90k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))
P8_TA-PROV(2018)0490A8-0273/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0532),

—  като взе предвид член 294, параграф 2, член 166, параграф 4, член 165, параграф 4 и член 149 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0343/2016),

—  като взе предвид становището на комисията по правни въпроси относно предложеното правно основание,

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 9 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид членове 59 и 39 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0273/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета

P8_TC1-COD(2016)0257


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 166, параграф 4 и член 165, параграф 4 ▌,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2);

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Европейският център за развитие на професионалното обучение („Cedefop“) е създаден с Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета(4) , за да подпомага Комисията в създаването на благоприятни условия на равнището на Съюза, насърчаването и развитието на професионалното обучение и на обучението на работното място.

(2)  От създаването си през 1975 г. Cedefop играе важна роля в подкрепа на развитието на обща политика в областта на професионалното образование и обучение. В същото време концепцията и значението на професионалното обучение се развиват под влиянието на променящите се пазари на труда, технологичното развитие, по-специално в цифровата област, както и повишаването на мобилността на работната ръка. Тези фактори допълват предизвикателството да се постигне по-добро съответствие между компетентностите и квалификациите и постоянно променящото се търсене. Политиките в областта на професионалното обучение са се променили съответно и обхващат различни инструменти и инициативи, включително тези, свързани с уменията и квалификациите и валидирането на ученето, които неизбежно излизат извън традиционните граници на професионалното образование и обучение. Следователно естеството на дейностите на Cedefop следва да бъде ясно определено, за да отразява по-добре текущите дейности, които излизат извън рамките на професионалното образование и обучение и включват работа по умения и квалификации, а терминологията, използвана за описание на целите и задачите на Cedefop, следва да бъде адаптирана, за да отрази тези развития.

(3)  В доклада на Cedefop за оценка от 2013 г. се прави заключението, че Регламент (ЕИО) № 337/75 следва да бъде изменен, така че да се отрази работата на Cedefop в областта на уменията като една от неговите задачи и да се интегрира по-добре работата му по докладване в областта на политиката и общите европейски инструменти и инициативи.

(4)  Подкрепата за прилагането на политиката в областта на професионалното образование и обучение ще изисква съсредоточаване на вниманието върху връзката между образованието и обучението и пазара на труда, за да се гарантира, че придобитите знания, умения и компетентности са в подкрепа на ученето през целия живот, интеграцията и пригодността за заетост на променящите се пазари на труда и отговарят на потребностите на гражданите и обществото.

(5)  Регламент (ЕИО) № 337/75 е бил неколкократно изменян. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде отменен и заменен.

(6)  Правилата, които регулират Cedefop, следва, доколкото е възможно и като се има предвид тристранният му характер, да бъдат установени в съответствие с принципите на съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. ▌

(7)  Тъй като трите тристранни агенции, а именно Cedefop, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда, професионалното образование и обучение и уменията, се изисква тясна координация между тях. Изисква се също така тясна координация с Европейската фондация за обучение (ETF). Ето защо в работата си Cedefop следва да допълва работата на ETF, Eurofound и EU-OSHA, когато те имат сходни области на интерес, като същевременно се отдава предпочитание на инструменти, които функционират добре, като например меморандуми за разбирателство. Cedefop следва да използва начини за подобряване на ефективността и синергиите и в своите дейности следва да избягва дублиране с тези на ETF, Eurofound и EU-OSHA и на Комисията. Освен това, когато е целесъобразно, Cedefop следва да се стреми да сътрудничи ефективно със собствения научноизследователски капацитет на институциите на Съюза и на външните специализирани органи.

(8)  По време на оценката на Cedefop Комисията следва да се консултира с основните заинтересовани лица, включително членовете на управителния съвет и членовете на Европейския парламент.

(9)  Тристранният характер на Cedefop, Eurofound и EU-OSHA е много ценен израз на цялостен подход, основан на социалния диалог между социалните партньори, от една страна, и органите на Съюза и националните органи, от друга, което е изключително важно за намирането на съвместни и устойчиви социални и икономически решения.

(10)  За да се оптимизира процесът на вземане на решения на Cedefop и да се повишат ефикасността и ефективността, следва да се въведе двустепенна структура на управление. За тази цел държавите членки, националните организации на работодателите и организациите на работниците и служителите и Комисията следва да бъдат представени в управителен съвет, на който са предоставени необходимите правомощия, включително правомощието да приема бюджета и да одобрява програмния документ. В програмния документ, съдържащ многогодишната програма на Cedefop и неговата годишна работна програма, управителният съвет следва да определя стратегическите приоритети на дейността на Cedefop. Освен това правилата, приети от управителния съвет за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, следва да включват мерки за откриване на потенциални рискове на ранен етап.

(11)  С цел правилното функциониране на Cedefop държавите членки, европейските организации на работодателите и на работниците и служителите и Комисията следва да гарантират, че лицата, назначавани в управителния съвет, притежават подходящите знания в областта на професионалното образование и обучение, уменията и квалификациите с оглед на вземането на стратегически решения, както и с оглед на контрола върху дейносттите на Cedefop.

(12)  Следва да се учреди изпълнителен съвет, който да има за задача да подготвя по подходящ начин заседанията на управителния съвет и да го подпомага в процесите на вземане на решения и наблюдение. Когато подпомага управителният съвет, изпълнителният съвет следва, когато е необходимо от съображения за спешност, да може да взема някои временни решения от името на управителния съвет. Управителният съвет следва да приема процедурния правилник на изпълнителния съвет.

(13)  Изпълнителният директор следва да отговаря за цялостното управление на Cedefop в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет, включително ежедневното управление, както и управлението в областта на финансовите и човешките ресурси. Изпълнителният директор следва да упражнява правомощията, които са му предоставени. Тези правомощия следва да могат да се прекратяват при изключителни обстоятелства, като например конфликт на интереси или сериозно неспазване на задължения съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за длъжностните лица“).

(14)  Принципът на равенство е основен принцип на правото на Съюза. Той изисква равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението. Всички страни следва да се стремят да постигнат балансирано представителство на жените и мъжете в управителния съвет и в изпълнителния съвет. Тази цел следва също така да бъде преследвана от управителния съвет по отношение на неговия председател и заместник-председатели, взети заедно, както и от групите, представляващи правителствата и организациите на работодателите и на работниците и служителите в управителния съвет във връзка с определянето на заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет.

(15)  Cedefop поддържа служба за връзка в Брюксел. Възможността за функционирането на такава служба следва да се запази.

(16)  Финансовите разпоредби и разпоредбите за програмиране и докладване по отношение на Cedefop следва да бъдат актуализирани. В Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията(5) се предвижда, че Cedefop трябва да извършва предварителни и последващи оценки на всички програми и дейности, които са свързани със значителни разходи. Тези оценки следва да бъдат взети предвид от Cedefop в неговото многогодишно и годишно програмиране.

(17)  За да се гарантира пълната самостоятелност и независимост на Cedefop и за да може той да изпълнява правилно целите и задачите си в съответствие с настоящия регламент, на Cedefop следва да се предостави подходящ и самостоятелен бюджет, като приходите се формират главно от вноски от общия бюджет на Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима спрямо Cedefop дотолкова доколкото става въпрос за вноската на Съюза и за всички други субсидии, изплащани от общия бюджет на Съюза. Сметките на Cedefop следва да се одитират от Сметната палата.

(18)  Преводаческите услуги, необходими за работата на Cedefop, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Центъра за преводи). Cedefop следва да работи съвместно с Центъра за преводи с цел установяване на показатели за качество, своевременност и поверителност, ясно определяне на потребностите и приоритетите на Cedefop и създаване на прозрачни и обективни процедури за процеса на превод.

(19)  Разпоредбите по отношение на персонала ▌на Cedefop следва да бъдат в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза („Условия за работа на другите служители“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(6).

(20)  Cedefop следва да вземе необходимите мерки, за да гарантира сигурното боравене и обработване на поверителна информация. Когато е необходимо, Cedefop следва да приема правила за сигурност, еквивалентни на тези, посочени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443(7) и (ЕС, Евратом) 2015/444(8) на Комисията.

(21)  Необходимо е да се предвидят преходни бюджетни разпоредби и преходни разпоредби относно управителния съвет и персонала ▌, за да се осигури продължаване на дейността на Cedefop до прилагането на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване и цели

1.  Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) се създава като агенция на Съюза.

2.  Целта на Cedefop е да подпомага насърчаването, разработването и изпълнението на политиките на Съюза в областта на професионалното образование и обучение, както и политиките относно уменията и квалификациите, като работи съвместно с Комисията, държавите членки и социалните партньори.

За тази цел Cedefop повишава знанията и ги разпространява, предоставя факти и услуги с цел разработване на политиките, включително основани на научни изследвания заключения, и улеснява обмена на знания сред и между участниците от Съюза и националните участници▌.

Член 2

Задачи

1.  Cedefop има следните задачи по отношение на областите на политиките, посочени в член 1, параграф 2, като същевременно зачита изцяло отговорностите на държавите членки:

а)  анализира тенденциите в политиките и системите в областта на професионалното образование и обучение, уменията и квалификациите и предоставя сравнителни анализи на тези политики в различните държави;

б)  анализира тенденциите на пазара на труда по отношение на уменията и квалификациите, както и на професионалното образование и обучение;

в)  анализира и допринася за процесите, свързани със структурирането и присъждането на квалификации, тяхната организация в рамки и ролята им на пазара на труда, както и по отношение на професионалното образование и обучение, с цел повишаване на тяхната прозрачност и признаване;

г)  анализира и допринася за развитието в областта на валидирането на неформалното и самостоятелното учене;

д)  извършва или възлага извършването на проучвания и провеждане на изследване относно съответните социално-икономически промени и свързаните с тях въпроси на политиката;

е)  предоставя форуми за обмяна на опит и информация между правителствата, социалните партньори и други заинтересовани лица на национално равнище ▌;

ж)  допринася, включително посредством информация и анализи, основани на факти, за изпълнението на реформите и прилагането на политиките на национално равнище;

з)  разпространява информация с оглед да се допринесе за политиките и да се повиши осведомеността и разбирането за потенциала на професионалното образование и обучение при насърчаването и подпомагането на пригодността за заетост на хората, производителността и ученето през целия живот;

и)  управлява и предоставя инструменти, набори от данни и услуги, свързани с професионално образование и обучение, умения, професии и квалификации, на гражданите, предприятията, политиците, социалните партньори и други заинтересовани лица;

й)  създава стратегия за отношенията с трети държави и международни организации в съответствие с член 29 относно въпроси от компетентността на Cedefop.

2.  Когато са необходими нови проучвания и преди да вземат политически решения, институциите на Съюза вземат предвид експертния опит на Cedefop и всички проучвания, които е провела или може да проведе в съответната област, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(9).

3.  В дейностите си Cedefop взема под внимание съществуващите връзки между професионалното образование и обучение и другите сектори на образованието и обучението.

4.  Cedefop може да сключва споразумения за сътрудничество с други агенции на Съюза с цел да се улеснява и насърчава сътрудничеството с тях.

5.  При изпълнението на задачите си Cedefop поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, които работят по политиките в областта на професионалното образование и обучение, и на уменията и квалификациите, независимо дали са публични или частни, национални или международни, с публичните органи, с образователните институции, с организациите на работодателите и на работниците и служителите, както и с националните тристранни органи, когато такива съществуват. Без да се засягат неговите собствени цели и задачи, Cedefop сътрудничи с други агенции на Съюза, по-специално с ETF, Eurofound и EU-OSHA, като насърчава синергиите и взаимното допълване с техните дейности и същевременно избягва всяко дублиране на усилията.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА CEDEFOP

Член 3

Административна и управленска структура

Административната и управленска структура на Cedefop се състои от:

а)  управителен съвет;

б)  изпълнителен съвет;

в)  изпълнителен директор.

РАЗДЕЛ 1

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 4

Състав на управителния съвет

1.  Управителният съвет е съставен от:

а)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

б)  един член, представляващ организациите на работодателите от всяка държава членка;

в)  един член, представляващ организациите на работниците и служителите от всяка държава членка;

г)  трима членове, представляващи Комисията;

д)   един независим експерт, назначен от Европейския парламент.

Всеки един от членовете, посочени в букви а)—г), има право на глас.

Съветът назначава членовете, посочени в букви а), б) и в), въз основа на кандидатури, определени съответно от държавите членки, европейските организации на работодателите и на работниците и служителите.

Комисията назначава членовете, посочени в буква г).

Компетентната комисия на Европейския парламент назначава експерта, посочен в буква д).

2.  Всеки член на управителния съвет има заместник. Заместникът представлява члена при отсъствие на последния. Заместниците се назначават в съответствие с параграф 1.

3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се определят и назначават въз основа на познанията им в областта на професионалното образование и обучение, умения и квалификации, като се вземат предвид съответните им умения, като например умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането и експертният им опит във връзка с основни задачи на Cedefop, за да изпълняват ефективно надзорна функция. Всички страни, представени в управителния съвет, се стремят да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата му. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на жените и мъжете в управителния съвет.

4.  Всеки член и заместник подписват писмена декларация в момента на встъпването си в длъжност, в която заявяват, че не се намират в положение на конфликт на интереси. Всеки член и заместник актуализират своята декларация в случай на промяна в обстоятелствата по отношение на какъвто и да е конфликт на интереси. Cedefop публикува декларациите и актуализациите им на своя уебсайт.

5.  Мандатът на членовете и заместниците е четири години. Този мандат може да бъде подновяван. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете и заместниците продължават да изпълняват задълженията си до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

6.  В рамките на управителния съвет представителите на правителствата, на организациите на работодателите и на организациите на работниците и служителите формират всеки своя група. Всяка група определя координатор с цел повишаване на ефективността на разискванията в рамките на и между групите. Координаторите на групите на работодателите и на работниците и служителите са представители на своите съответни европейски организации и могат да бъдат определени измежду назначените членове на управителния съвет. Координаторите, които не са назначени за членове на управителния съвет в съответствие с параграф 1, участват в заседанията на управителния съвет без право на глас.

Член 5

Функции на управителния съвет

1.  Управителният съвет:

а)  дава стратегически насоки за дейността на Cedefop ▌;

б)  приема всяка година програмния документ на Cedefop, съдържащ многогодишната работна програма на Cedefop и неговата годишна работна програма за следващата година, с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас и в съответствие с член 6;

в)  приема годишния бюджет на Cedefop с мнозинство от две трети от членовете с право на глас и осъществява други функции във връзка с този бюджета съгласно глава III;

г)  приема консолидиран годишен доклад за дейността заедно с оценка на дейността на Cedefop,, до 1 юли всяка година ги представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и оповестява публично консолидирания годишен доклад за дейността;

д)  приема финансовите правила, приложими за Cedefop, в съответствие с член 16;

е)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите във връзка с мерките, които трябва да бъдат взети;

ж)  приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независими експерти, както и на командированите национални експерти и друг персонал, които не са наети от Cedefop, както е посочено в член 19;

з)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на нуждите и отразява това в програмния документ на Cedefop;

и)  приема свой процедурен правилник;

й)  ▌упражнява в съответствие с параграф 2 по отношение на персонала на Cedefop правомощията на органа по назначаването, предоставени от Правилника за длъжностните лица, и на органа, оправомощен да сключва трудови договори, предоставени от Условията за работа на другите служители („правомощията на органа по назначаването“);

к)  приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

л)  назначава изпълнителния директор и по целесъобразност удължава мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 18;

м)  в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения;

н)  приема процедурния правилник на изпълнителния съвет;

о)  следи за подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

п)  разрешава установяването на ▌договорености за сътрудничество с компетентните органи на трети държави и с международни организации в съответствие с член 29 ▌.

2.  Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегирането на правомощия може да бъде спряно Изпълнителният директор има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Ако това се налага поради изключителни обстоятелства, управителният съвет може ▌да спре делегирането на правомощия на органа по назначаването на изпълнителния директор, както и делегирането на правомощията, които изпълнителният директор е делегирал на други лица. В такива случаи управителният съвет делегира тези правомощия за ограничен срок на един от представителите на Комисията, когото назначава, или на член на персонала, различен от изпълнителния директор.

Член 6

Многогодишно и годишно програмиране

1.  Всяка година изпълнителният директор в съответствие с член 11, параграф 5, буква д) изготвя проект на програмен документ, който съдържа многогодишна и годишна работна програмае в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013▌.

2.  Изпълнителният директор представя проекта на програмния документ, посочен в параграф 1, на управителния съвет. След одобрение от управителния съвет проектът на програмния документ се представя на Комисията, Европейския парламент и Съвета не по-късно от 31 януари всяка година. Изпълнителния директор предстява всички следващи актуализирани версии на този документ в съответствие със същата процедура. Управителният съвет приема програмния документ, като взема предвид становището на Комисията.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза и ако е необходимо, се коригира съответно.

3.  В многогодишната работна програма е определено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението, като се избягва припокриване с програмирането на други агенции. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и на персонала. Тя включва стратегия за отношенията с трети държави и международни организации в съответствие с член 29, действията, свързани с тази стратегия, и уточняване на свързаните с нея ресурси.

4.  Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 3, и съдържа:

а)  подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението;

б)   описание на действията, които трябва да бъдат финансирани, включително планираните мерки за повишаване на ефективността;

в)   посочване на финансовите и човешките ресурси, определени за всяка дейност, в съответствие с принципите на бюджетирането и управлението по дейности;

г)   възможни действия за отношенията с трети държави и международни организации в съответствие с член 29.

▌В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените действия в сравнение с предходната финансова година.

5.  Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, ако на Cedefop бъде възложена нова дейност. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема в съответствие със същата процедура като първоначалната годишна работна програма.

6.   Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира по целесъобразност и отчита по-конкретно констатациите в оценката по член 27.

Възлагането на Cedefop на нова дейност за целите на изпълнението на задачите, посочени в член 2, се взема предвид при неговото ресурсно и финансово програмиране, без да се засягат правомощията на Европейския парламент и на Съвета („бюджетния орган“) .

Член 7

Председател на управителния съвет

1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, както следва:

а)   един измежду членовете, представляващи правителствата на държавите членки;

б)  един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите;

в)   един измежду членовете, представляващи организациите на работниците и служителите; както и

г)  един измежду членовете, представляващи Комисията.

Председателят и заместник-председателите се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателите е една година. Мандатът им може да бъде подновяван. Когато членството на председателя и на заместник-председателя в управителния съвет изтича по време на мандата им, мандатът им автоматично изтича на същата дата.

Член 8

Заседания на управителния съвет

1.  Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.  Изпълнителният директор участва в разискванията без право на глас.

3.  Управителният съвет провежда едно редовно заседание годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове.

4.  Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес. Представителите на държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато Споразумението за ЕИП предвижда тяхното участие в дейностите на Cedefop.

5.  Cedefop осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 9

Правила за гласуване в управителния съвет

1.  Без да се засягат член 5, параграф 1), букви б) и в), член 7, параграф 1, втора алинея и член 18, параграф 7, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от членовете с право на глас.

2.  Всеки член с право на глас разполага с един глас. Ако член с право на глас отсъства, неговият заместник може да упражни неговото право на глас.

3.  Председателят участва в гласуването.

4.  Изпълнителният директор участва в разискванията без право на глас.

5.  Процедурният правилник на управителния съвет определя по-подробно условията и реда за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

РАЗДЕЛ 2

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 10

Изпълнителен съвет

1.  Управителният съвет се подпомага от изпълнителен съвет.

2.  Изпълнителният съвет:

а)  подготвя решенията, които трябва да бъдат приети от управителния съвет;

б)  проследява заедно с управителния съвет извършването на подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и от разследвания на ▌OLAF;

в)  без да се засягат задълженията на изпълнителния директор, посочени в член 11, ▌консултира изпълнителния директор, ако е необходимо, при изпълнението на решенията на управителния съвет с цел укрепване надзора на административното и бюджетното управление.

3.  Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема определени временни решения от името на uправителния съвет, ▌включително за спиране на делегирането на правомощия на орган по назначаването, в съответствие с условията, посочени в член 5, параграф 2, и по бюджетни въпроси.

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 6, и един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 6, може да определи до двама заместници, които да участват в заседанията на изпълнителния съвет в случай, че член, назначен от съответната група, отсъства. Председателят на управителния съвет е също така председател и на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взема участие в заседанията на изпълнителния съвет без право на глас.

5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е две години. Този мандат може да бъде подновяван. Мандатът на членовете на изпълнителния съвет изтича на датата, на която се прекратява членството им в управителния съвет.

6.  Изпълнителният съвет заседава три пъти годишно. Освен това той се свиква по инициатива на председателя или по искане на неговите членове. След всяко заседание координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 6, полагат всички възможни усилия, за да информират членовете на своята собствена група за съдържанието на обсъжданията по навременен и прозрачен начин.

РАЗДЕЛ 3

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 11

Отговорности на изпълнителния директор

1.  Изпълнителният директор отговаря за управлението на Cedefop и в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет, се отчита за действията си пред управителния съвет.

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията, управителния и изпълнителния съвет, изпълнителният директор е независим при изпълнението на задълженията си и не търси, нито приема инструкции от което и да е правителство или друг орган.

3.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това.

4.  Изпълнителният директор е законният представител на Cedefop.

5.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на Cedefop по силата на настоящия регламент. По-конкретно изпълнителният директор отговаря за:

а)  ежедневното управление на Cedefop, включително упражняването на правомощията, които са му предоставени по въпросите, свързани с персонала, в съответствие с член 5, параграф 2;

б)  изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

в)  в съответствие с решението, посочено в член 5, параграф 2, вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси;

г)   вземането на решения по отношение на вътрешните структурина Cedefop, включително, когато е необходимо, функциите по заместване, които могат да обхващат ежедневното управление на Cedefop, като се отчитат нуждите, свързани с дейностите на Cedefop, както и доброто бюджетно управление;

д)  изготвянето на програмния документ и представянето му на управителния съвет след консултации с Комисията;

е)  изпълнението на програмния документ и представянето на доклади за неговото изпълнение пред управителния съвет;

ж)  изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на Cedefop и представянето му на управителния съвет за оценка и приемане;

з)  въвеждането на ефективна система за мониторинг, която да позволи извършването на редовните оценки, посочени в член 27, и на система за докладване, с която да се обобщават резултатите от тези оценки;

и)  изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на Cedefop;

й)  изготвянето на проекта на декларация за разчета на приходите и разходите на Cedefop като част от програмния документ на Cedefop; както и изпълнението на бюджета на Cedefop;

к)  изготвянето на план за действие въз основа на заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и въз основа на разследвания на ▌OLAF, и представяне на доклади за напредъка два пъти годишно пред Комисията и редовно пред управителния съвет и изпълнителния съвет;

л)  постигането на баланс между половете в рамките на Cedefop;

м)  защитата на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности чрез ефективни проверки и чрез възстановяване на неоснователно платени суми при установени нередности и, когато е целесъобразно, чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

н)  изготвянето на стратегия на Cedefop за борба с измамите и представянето ѝ пред управителния съвет за одобрение;

о)  сътрудничеството с други агенции на Съюза, когато това е относимо, и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на Cedefop да създаде бюро за връзка в Брюксел за насърчаване на сътрудничеството на Cedefop със съответните институции на Съюза. За такова решение е необходимо предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и съответната държава членка. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото бюро за връзка, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и припокриване с административни функции на Cedefop.

ГЛАВА III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 12

Бюджет

1.  За всички приходи и разходи на Cedefop се изготвя разчет за всяка финансова година, която се отразява в бюджета на Cedefop. Финансовата година съвпада с календарната година.

2.  Приходите и разходите в бюджета на Cedefop са балансирани.

3.  Без да се засяга използването на други ресурси, приходите на Cedefop се състоят от:

а)  вноска на Съюза, вписана в общия бюджет на Съюза;

б)  всички доброволни финансови вноски от държавите членки;

в)  таксите, получени за публикации и за всяка услуга, предоставена от Cedefop;

г)  евентуални вноски от трети държави, участващи в работата на Cedefop, както е предвидено в член 29.

4.  Разходите на Cedefop включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

Член 13

Съставяне на бюджета

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя предварителен проект на разчета на приходите и разходите на Cedefop за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

Предварителният проект на разчет се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и очаквани резултати, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

2.  Въз основа на предварителния проект на разчет управителният съвет приема проект на разчет на приходите и разходите на Cedefop за следващата финансова година и го изпраща на Комисията до 31 януари всяка година.

3.  Комисията изпраща проекта на разчет на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза. Проектът на разчет се предоставя и на Cedefop.

4.  Въз основа на проекта на разчет Комисията вписва в проекта на общ бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

5.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската от общия бюджет на Съюза за Cedefop.

6.  Бюджетният орган приема щатното разписание на Cedefop.

7.  Бюджетът на Cedefop се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза и ако е необходимо, в него се извършват съответните корекции. Всички изменения на бюджета на Cedefop, включително на щатното разписание, се приемат в съответствие със същата процедура.

8.  За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на Cedefop, се прилага Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

Член 14

Изпълнение на бюджета

1.  Изпълнителният директор осигурява изпълнението на бюджета на Cedefop.

2.  Всяка година изпълнителният директор изпраща на бюджетния орган цялата информация, свързана с резултатите от процедурите по оценка.

Член 15

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.  Счетоводителят на Cedefop изпраща междинните счетоводни отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N+1).

2.  ▌ Cedefop изпраща доклад за управлението на бюджета и финансите за година N на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 31 март на година N+1.

3.   Счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата междинните счетоводни отчети на Cedefop за година N, консолидирани със счетоводните отчети на Комисията до 31 март на година N+1.

4.  При получаване на бележките на Сметната палата по предварителния финансов отчет на Cedefop за година N съгласно член 246 от ▌Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, счетоводителят изготвя окончателния финансов отчет на Cedefop за посочената година. Изпълнителният директор представя този отчет на управителния съвет за становище.

5.  Управителният съвет дава своето становище за окончателните счетоводни отчети на Cedefop за година N.

6.  До 1 юли на година N+1 счетоводителят на Cedefop изпраща окончателния финансов отчет за година N заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

7.  Окончателният финансов отчет за година N се публикува в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември ▌на година N+1.

8.  До 30 септември на година N+1 изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на бележките, направени в годишния ѝ доклад. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.

9.  Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N, в съответствие с член 109, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

10.  По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N+2 Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Член 16

Финансови правила

Приложимите за Cedefop финансови правила се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на Cedefop го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

ГЛАВА IV

ПЕРСОНАЛ

Член 17

Общи разпоредби

1.  Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат този Правилник за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на Cedefop.

2.  Управителният съвет приема необходимите правила за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица.

Член 18

Изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор е член на персонала и се назначава като срочно нает служител на Cedefop съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията след открита и прозрачна процедура по подбор.

Избраният кандидат се приканва да направи изявление пред Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на Парламента. Тази размяна на мнения не забавя излишно назначаването.

При сключването на договора с изпълнителния директор Cedefop се представлява от председателя на управителния съвет.

3.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред Cedefop.

4.  Като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, управителният съвет може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно и за не повече от пет години.

5.  Ако мандатът на изпълнителния директор е бил продължен, той не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на целия срок.

6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност само с решение на управителния съвет. В решението си управителният съвет взема предвид оценката на Комисията относно работата на изпълнителния директор, както е посочено в параграф 3.

7.  Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от членовете с право на глас.

Член 19

Командировани национални експерти и друг персонал

1.  Cedefop може да използва командировани национални експерти или друг персонал, който не е нает от Cedefop.

2.  Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в Cedefop.

ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Правен статут

1.  Cedefop е агенция на Съюза. Той притежава правосубектност.

2.  Във всички държави членки Cedefop има всички правомощия, които националното право предвижда за юридическите лица. По-специално той може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.  Седалището на Cedefop е в Солун.

4.  Cedefop може да създаде бюро за връзка в Брюксел за улесняване на сътрудничеството си със съответните институции на Съюза в съответствие с член 11, параграф 6.

Член 21

Привилегии и имунитети

▌По отношение на Cedefop и неговия персонал се прилага Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 22

Езиков режим

1.  Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1(10), се прилагат по отношение на Cedefop.

2.  Услугите за превод, необходими за функционирането на Cedefop, се предоставят от Центъра за преводи.

Член 23

Прозрачност и защита на данните

1.  Cedefop изпълнява дейностите си при високо ниво на прозрачност.

2.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(11) следва да се прилага по отношение на приеманите от Cedefop документи.

3.  В срок от шест месеца от датата на първото си заседание управителният съвет приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

4.  Спрямо обработката на лични данни от Cedefop се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(12). В срок от шест месеца от датата на първото си заседание управителният съвет установява мерки за прилагането от Cedefop на Регламент (ЕС) 2018/1725, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице на Cedefop за защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните

Член 24

Борба с измамите

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(13), до ... [шест месеца след датата на влизане в сила на настоящия регламент] Cedefop се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от ▌ Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(14), и приема подходящи разпоредби, приложими за всички свои служители, като се използва образецът, съдържащ се в приложението към посоченото по-горе споразумение.

2.  Сметната палата има правомощия за извършване на одити по документи и на инспекции на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили от Cedefop средства на Съюза.

3.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета(15), с оглед установяване дали е налице измама, корупция или каквато и да било друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или решение за отпускане на безвъзмездни средства, или договор, финансирани от Агенцията,

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и с международни организации, договорите, споразуменията и решенията на Cedefop за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност.

Член 25

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация и некласифицирана чувствителна информация

Cedefop приема свои правила за сигурност, равнозначни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицирана информация на Европейския съюз и на чувствителна некласифицирана информация, посочени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 и Решение (ЕС, Евратом) 2015/444, когато това е необходимо. Правилата за сигурност на Cedefop обхващат, наред с другото и когато е целесъобразно, разпоредбите за обмена, обработването и съхранението на такава информация.

Член 26

Отговорност

1.  Договорната отговорност на Cedefop се урежда от правото, приложимо към съответния договор.

2.  Съдът на Европейския съюз (Съдът) е компетентен да се произнася с решение съгласно всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Cedefop.

3.  В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, споделяни от правото на държавите членки, Cedefop възстановява всяка вреда, причинена от неговите служби или персонал при изпълнението на техните функции.

4.  Съдът е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за вреди, посочени в параграф 3.

5.  Личната отговорност на персонала към Cedefop се регламентира от разпоредбите, предвидени в Правилника на длъжностните лица и в Условията за работа на другите служители.

Член 27

Оценка

1.   В съответствие с член 29, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 Cedefop извършва предварителни и последващи оценки на тези програми и дейности, които водят до значителни разходи.

2.  До ... [5 години след датата на влизане в сила на настоящия регламент] и на всеки 5 години след това, Комисията гарантира, че се извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценяване на работата на Cedefop във връзка с неговите цели, мандат и задачи. В процеса на оценяване Комисията се консултира с членовете на управителния съвет и другите основни заинтересовани лица. По-конкретно в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от промени в мандата на Cedefop и финансовите последици от тези евентуални промени.

3.  Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и управителния съвет заключенията от оценката. Констатациите от оценката се оповестяват публично.

Член 28

Административни разследвания

Дейностите на Cedefop подлежат на разследвания от Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от ДФЕС.

Член 29

Сътрудничество с трети държави и международни организации

1.  Доколкото това е необходимо за постигането на целите, посочени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните компетентности на държавите членки и институциите на Съюза, Cedefop може да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави и с международни организации.

За тази цел Cedefop може, след разрешение на управителния съвет и след одобрение от Комисията, да установява работни договорености с компетентните органи на трети държави и с международни организации. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза или държавите членки.

2.  Cedefop е отворена за участие на трети държави, които са сключили съответни споразумения със Съюза.

Съгласно съответните разпоредби на споразуменията, посочени в първата алинея, се постигат договорености за определяне по-специално на характера, мащаба и начина, по който съответните трети държави ще участват в работата на Cedefop, включително разпоредбите, свързани с участието в инициативите, предприети от Cedefop, финансовите вноски и персонала. По отношение на въпросите, свързани с персонала, при всички случаи посочените договорености са в съответствие с Правилника за длъжностните лица.

3.  Управителният съвет приема стратегия за отношенията с трети държави и международни организации, отнасящи се до въпроси от компетентността на Cedefop.

Член 30

Споразумение за седалището и условия за функционирането

1.  Необходимите договорености за помещенията, които следва да бъдат предоставени на Cedefop в приемащата държава членка, и за инфраструктурата, която да бъде предоставена на разположение от тази държава членка, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка за изпълнителния директор, членовете на управителния съвет, персонала и членовете на техните семейства, се определят в споразумение за седалището, сключено между Cedefop и държавата членка, в която се намира седалището.

2.  Приемащата държава членка осигурява необходимите условия за функционирането на Cedefop, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 31

Преходни разпоредби относно управителния съвет

Членовете на управителният съвет, създаден на основание член 4 от Регламент (ЕИО) № 337/75, продължават да изпълняват задълженията си и да упражняват функциите на управителнен съвет, посочени в член 5 от настоящия регламент до назначаването на членовете на управителния съвет и на независимия експерт съгласно член 4, параграф 1 от настоящия регламент.

Член 32

Преходни разпоредби относно персонала

1.   За оставащия срок от неговия мандат, на директора на Cedefop, назначен въз основа на член 6 от Регламент (ЕИО) № 337/75, се възлагат отговорностите на изпълнителен директор, предвидени в член 11 от настоящия регламент. Другитеусловия на договора му остават непроменени.

2.  В случай на текуща процедура за подбор и назначаване на изпълнителния директор към момента на влизане в сила на настоящия регламент, член 6 от Регламент (ЕИО) № 337/75 се прилага до приключването на тази процедура.

3.  Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на персонала, нает съгласно Регламент (ЕИО) № 337/75. Трудовите договори може да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители.

Всяко бюро за връзка на Cedefop, което работи към момента на влизане в сила на настоящия регламент, се запазва.

Член 33

Преходни бюджетни разпоредби

Процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите, одобрени въз основа на член 11 от Регламент (ЕИО) № 337/75, се провежда в съответствие с член 12а от посочения регламент.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 34

Отмяна

Регламент (ЕИО) № 337/75 се отменяи всички позовавания на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 35

Запазване в сила на вътрешните правила, приети от управителния съвет

Вътрешните правила, приети от управителния съвет въз основа на Регламент (ЕИО) № 337/75, остават в сила след …[датата на влизане в сила на настоящия регламент], освен ако управителният съвет реши друго при прилагането на настоящия регламент.

Член 36

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 49.
(2)ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 49.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г.
(4) Регламент (ЕИО) № 337/75 на Съвета от 10 февруари 1975 г. за създаване на Европейски център за развитие на професионално обучение (ОВ L 39, 13.2.1975 г., стр. 1).
(5)Делегиран Регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
(6)ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(7)Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).
(8) Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
(9) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(10) Регламент № 1 на Съвета за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (OВ 17, 6.10.1958 г. стр. 385).
(11)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 година относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(12)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018, стр. 39).
(13)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).
(14)ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(15)Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОВ L 292, 15.11.1996 г., стр. 2).


Агенция на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) ***I
PDF 298kWORD 90k
Резолюция
Консолидиран текст
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))
P8_TA-PROV(2018)0491A8-0274/2017

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2016)0528),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 153, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0344/2016),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 30 март 2017 г.(1),

—  след консултация с Комитета на регионите,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 9 ноември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становището на комисията по бюджети (A8-0274/2017),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 11 декември 2018 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/... на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и за отмяна на Регламент № 2062/94 на Съвета

P8_TC1-COD(2016)0254


ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 2, буква а) от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(2),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(3),

като имат предвид, че:

(1)  Европейската агенция за безопасност и здраве при работа („EU-OSHA“) e създадена с Регламент (ЕО) № 2062/94 на Съвета(4), за да допринесе за подобряване на работната среда по отношение на защитата на безопасността и здравето на работниците чрез мерки за увеличаване и разпространяване на знания в тази област.

(2)  От създаването си през 1994 г. EU-OSHA играе важна роля в подкрепата за подобряване на безопасността и здравето при работа в целия Съюз. В същото време в областта на безопасността и здравето при работа се наблюдаваха развития, както и технологични подобрения. Следователно терминологията, използвана за описване на целите и задачите на EU-OSHA ▌ ▌, следва да бъде адаптирана, за да се отразят тези развития.

(3)  Регламент (ЕО) № 2062/94 е бил неколкократно изменян. Поради по-нататъшни изменения и с оглед постигане на яснота, посоченият регламент следва да бъде отменен и заменен.

(4)  Правилата, от които EU-OSHA се ръководи, следва, доколкото е възможно и като се има предвид тристранният ѝ характер, да бъдат установени в съответствие с принципите на съвместното изявление на Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно децентрализираните агенции от 19 юли 2012 г. ▌

(5)  Тъй като трите тристранни агенции, а именно EU-OSHA, Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) и Европейският център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) се занимават с въпроси, свързани с пазара на труда, работната среда, професионалното образование, обучение и умения, е необходимо тясна координация между тях. Ето защо в работата си EU-OSHA следва да допълва работата на Eurofound и Cedefop, когато те имат сходни области на интерес, като същевременно се отдава предпочитание на инструменти, които функционират добре, като например меморандуми за разбирателство. EU-OSHA следва да използва начини за подобряване на ефективността и синергиите и в своите дейности следва да избягва дублиране с тези на Eurofound и Cedefop и на Комисията. Освен това, когато е целесъобразно, EU-OSHA следва да се стреми да сътрудничи ефективно със собствения научноизследователски капацитет на институциите на Съюза и на външните специализирани органи.

(6)  По време на оценката на EU-OSHA Комисията следва да се консултира с основните заинтересовани лица, включително членовете на управителния съвет и членовете на Европейския парламент.

(7)  Тристранният характер на EU-OSHA, Eurofound и Cedefop е много ценен израз на цялостен подход, основан на социалния диалог между социалните партньори, от една страна, и органите на Съюза и националните органи, от друга, което е изключително важно за намирането на съвместни и устойчиви социални и икономически решения.

(8)  Когато в настоящия регламент се посочват безопасността и здравето при работа, това означава, че става въпрос както за физическото, така и за психичното здраве.

(9)  За да се оптимизира процесът на вземане на решения на EU-OSHA и да се повишат ефикасността и ефективността, следва да се въведе двустепенна структура на управление. За тази цел държавите членки, националните организации на работодателите и организациите на работниците и служителите и Комисията следва да бъдат представени в управителен съвет, на който са предоставени необходимите правомощия, включително правомощието да приема бюджета и да одобрява програмния документ. В програмния документ, съдържащ многогодишната работна програма на EU-OSHA и нейната годишна работна програма ,управителният съвет следва да определя стратегическите приоритети на дейността на EU-OSHA. Освен това правилата, приети от управителния съвет за предотвратяване и управление на конфликти на интереси, следва да включват мерки за откриване на потенциални рискове на ранен етап.

(10)  С цел правилно функциониране на EU-OSHA държавите членки, европейските организации на работодателите и организации на работниците и служителите и Комисията следва да гарантират, че лицата, назначавани в управителния съвет, притежават подходящите знания в областта на безопасността и здравето при работа с оглед на вземането на стратегически решения, както и с оглед на контрола върху дейностите на EU-OSHA.

(11)  Следва да се учреди изпълнителен съвет, който да има за задача да подготвя по подходящ начин заседанията на управителния съвет и да го подпомага в процесите на вземане на решения и наблюдение. Когато подпомага управителният съвет, изпълнителният съвет следва, когато е необходимо от съображения за спешност, да може да взема някои временни решения от името на управителния съвет. Управителният съвет следва да приема процедурния правилник на изпълнителния съвет.

(12)  Изпълнителният директор следва да отговаря за цялостното управление на EU-OSHA в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет, включително ежедневното управление, както и управлението в областта на финансовите и човешките ресурси. Изпълнителният директор следва да упражнява правомощията, които са му предоставени. Тези правомощия следва да могат да се прекратяват при изключителни обстоятелства, като например конфликт на интереси или сериозно неспазване на задължения съгласно Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз („Правилник за длъжностните лица“).

(13)  Принципът на равенство е основен принцип на правото на Съюза. Той изисква равенството между жените и мъжете да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението. Всички страни следва да се стремят да постигнат балансирано представителство на жените и мъжете в управителния съвет и в изпълнителния съвет. Тази цел следва също така да бъде преследвана от управителния съвет по отношение на неговия председател и заместник-председатели, взети заедно, както и от групите, представляващи правителствата и организациите на работодателите и на работниците и служителите в управителния съвет във връзка с определянето на заместници, които да присъстват на заседанията на изпълнителния съвет.

(14)  EU-OSHA поддържа служба за връзка в Брюксел. Възможността за функционирането на такава служба следва да се запази.

(15)  Вече съществуват организации в Съюза и в държавите членки, които предоставят същия вид информация и услуги като тези, предоставяни от EU-OSHA. С цел да се извлече максимална полза на равнището на Съюза от вече извършената от тези организации работа, целесъобразно е да се запази съществуващата добре функционираща мрежа, създадена от EU-OSHA съгласно Регламент (ЕО) № 2062/94 и включваща националните централни пунктове и тристранните мрежи на държавите членки. Също така е важно EU-OSHA да поддържа много тесни функционални връзки с Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място, създаден с Решение на Съвета от 22 юли 2003 г.(5), за да се осигури добра координация и синергия.

(16)  Финансовите разпоредби и разпоредбите за програмиране и докладване по отношение на EU-OSHA следва да бъдат актуализирани.. В Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията(6) се предвижда, че EU-OSHA трябва да извършва предварителни и последващи оценки на всички програми и дейности, които са свързани със значителни разходи. Тези оценки следва да бъдат взети предвид от EU-OSHA в нейното многогодишно и годишно програмиране.

(17)  За да се гарантира пълната самостоятелност и независимост на EU-OSHA и за да може тя да изпълнява правилно целите и задачите си в съответствие с настоящия регламент, на EU-OSHA следва да се предостави подходящ и самостоятелен бюджет, като приходите се формират главно от вноски от общия бюджет на Съюза. Бюджетната процедура на Съюза следва да е приложима спрямо EU-OSHA дотолкова, доколкото става въпрос за вноската на Съюза и за всички други субсидии, изплащани от общия бюджет на Съюза. Сметките на EU-OSHA следва да се одитират от Сметната палата.

(18)  Преводаческите услуги, необходими за работата на EU-OSHA, се предоставят от Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (Центъра за преводи). EU-OSHA следва да работи съвместно с Центъра за преводи с цел установяване на показатели за качество, своевременност и поверителност, ясно определяне на потребностите и приоритетите на EU-OSHA и създаване на прозрачни и обективни процедури за процеса на превод.

(19)  Разпоредбите по отношение на персонала на EU-OSHA следва да бъдат в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза („Условия за работа на другите служители“), установени с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(7).

(20)  EU-OSHA следва да вземе необходимите мерки, за да гарантира сигурното боравене и обработване на поверителна информация. Когато е необходимо, EU-OSHA следва да приема правила за сигурност, еквивалентни на тези, посочени в решения (ЕС, Евратом) 2015/443(8) и (ЕС, Евратом) 2015/444(9) на Комисията.

(21)  Необходимо е да се предвидят преходни бюджетни разпоредби и преходни разпоредби относно управителния съвет, изпълнителния директор и персонала, за да се осигури продължаване на дейността на EU-OSHA до прилагането на настоящия регламент,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Член 1

Създаване и цели

1.  С настоящия регламент Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) се създава като агенция на Съюза.

2.  Целта на EU-OSHA е да предоставя на институциите и органите на Съюза, държавите членки, социалните партньори и другите участници в областта на безопасността и здравето при работа съответна техническа, научна и икономическа информация и квалифициран експертен опит в тази област с цел на подобряване на работната среда по отношение на защитата на безопасността и здравето на работниците.

За тази цел EU-OSHA повишава знанията и ги разпространява, предоставя факти и услуги с цел разработване на политиките, включително основани на научни изследвания заключения, и улеснява обмена на знания сред и между участниците от Съюза и националните участници.

Член 2

Задачи

1.  EU-OSHA има следните задачи по отношение на областите на политиките, посочени в член 1, параграф 2, като същевременно зачита изцяло отговорностите на държавите членки:

а)  събира и анализира ▌техническа, научна и икономическа информация относно безопасността и здравето при работа в държавите членки с цел:

i)   да се набележат рискове и добри практики, както и съществуващите национални приоритети и програми;

ii)   да се осигури необходимият принос за приоритетите и програмите на Съюза; и

iii)  да се разпространи тази информация сред институциите и органите на Съюза, държавите членки, социалните партньори и други участници областта на безопасността и здравето при работа;

б)  събира и анализира техническа, научна и икономическа информация относно изследвания в областта на безопасността и здравето при работа и относно други изследователски дейности, които включват аспекти, свързани с безопасността и здравето при работа, и разпространява резултатите от изследванията и изследователските дейности;

в)  насърчава и подкрепя сътрудничеството и обмена на информация и опит между държавите членки в областта на безопасността и здравето при работа, включително и на информация за програмите за обучение;

г)  организира конференции и семинари и обмен на експертен опит от държавите членки в областта на безопасността и здравето при работа;

д)  предоставя на институциите и органите на Съюза и на държавите членки обективната налична техническа, научна ▌и икономическа информация и квалифицирания експертен опит, от които те се нуждаят за формиране и прилагане на разумна и ефективна политика за защита на безопасността и здравето на работниците, включително за предотвратяване и предвиждане на потенциални опасности, по-специално като предоставя на Комисията техническата, научната ▌и икономическата информация и квалифицирания експертен опит, от които тя се нуждае за изпълнението на своите задачи за идентифициране, подготовка и оценка на законодателни и други мерки за защита на безопасността и здравето на работниците, по-специално по отношение на въздействието на правните актове, тяхното адаптиране към техническия, научния или регулаторен напредък, както и тяхното практическо прилагане от предприятията, особено що се отнася до микро, малки и средни предприятия (ММСП);

е)  предоставя форуми за обмяна на опит и информация между правителствата, социалните партньори и други заинтересовани лица на национално равнище;

ж)  допринася, включително посредством информация и анализи, основани на факти, за изпълнението на реформите и прилагането на политиките на национално равнище;

з)  събира и предоставя информация по въпроси, свързани с безопасността и здравето, от и на трети държави и международни организации;

и)  предоставя техническа, научна и икономическа информация относно методите и инструментите за изпълнение на превантивни дейности, идентифицира добрите практики и насърчава превантивни действия, като обръща особено внимание на специфичните проблеми на ММСП и по отношение на добрите практики се концентрира, по-специално, върху практиките, представляващи практични инструменти, които да се използват при съставянето на оценка на рисковете за безопасност и здраве при работа и при идентифицирането на мерките, които трябва да се вземат, за да се справи с тези рискове;

й)  допринася за разработването на стратегиите и програмите за действия на Съюза, свързани със защитата на безопасността и здравето при работа, без да се засяга сферата на компетентност на Комисията;

к)  създава стратегия за отношенията с трети държави и международни организации в съответствие с член 29 относно въпроси от компетентността на EU-OSHA;

л)  извършва дейности за повишаване на осведомеността и комуникационни дейности и кампании по въпросите на безопасността и здравето при работа.

2.  Когато са необходими нови проучвания и преди да вземат политически решения, институциите на Съюза вземат предвид експертния опит на EU-OSHA и всички проучвания, които е провела или може да проведе в съответната област, в съответствие с Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(10).

3.  EU-OSHA гарантира, че разпространяваната информация и предоставените механизми са разбираеми за крайните потребители. За да постигне тази цел, EU-OSHA работи тясно с националните централни пунктове, посочени в член 12, параграф 1, в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 2.

4.  EU-OSHA може да сключва споразумения за сътрудничество с други агенции на Съюза с цел да се улеснява и насърчава сътрудничеството с тях.

5.  При изпълнението на задачите си EU-OSHA поддържа тесен диалог по-конкретно със специализираните органи, независимо дали са публични или частни, национални или международни, с публичните органи, с образователни и научноизследователски институции, с организациите на работодателите и на работниците и служителите, както и с националните тристранни органи, когато такива съществуват. Без да се засягат нейните собствени цели и задачи, EU-OSHA сътрудничи с други агенции на Съюза, по-специално с Eurofound и Cedefop, като насърчава синергиите и взаимното допълване с техните дейности и същевременно избягва всяко дублиране на усилията.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЯ НА EU-OSHA

Член 3

Административна и управленска структура

Административната и управленска структура на EU-OSHA се състои от:

(a)  управителен съвет;

(б)  изпълнителен съвет;

(в)  изпълнителен директор.

(г)  мрежа

РАЗДЕЛ 1

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 4

Състав на управителния съвет

1.  Управителният съвет е съставен от:

а)  един член, представляващ правителството на всяка държава членка;

б)  един член, представляващ организациите на работодателите от всяка държава членка;

в)  един член, представляващ организациите на работниците и служителите от всяка държава членка;

г)  трима членове, представляващи Комисията;

д)   един независим експерт, назначен от Европейския парламент.

Всеки един от членовете, посочени в букви а)—г), има право на глас.

Съветът назначава членовете, посочени в букви а), б) и в), измежду членовете и заместник-членовете на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

Членовете, посочени в буква a), се назначават по предложение на държавите членки. Членовете, посочени в букви б) и в), се назначават по предложение на говорителите на съответните групи в Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място.

Предложенията, посочени в четвъртата алинея, се представят на Съвета и на Комисията за информация.

Комисията назначава членовете, посочени в буква г).

Компетентната комисия на Европейския парламент назначава експерта, посочен в буква д).

.

2.  Всеки член на управителния съвет има заместник. Заместникът представлява члена при отсъствие на последния. Заместниците се назначават в съответствие с параграф 1.

3.  Членовете на управителния съвет и техните заместници се определят и назначават въз основа на познанията им в областта на безопасността и здравето при работа, като се вземат предвид съответните им умения, като например умения в областта на управлението, администрацията и бюджетирането и експертният им опит във връзка с основни задачи на EU-OSHA, за да изпълняват ефективно надзорна функция. Всички страни, представени в управителния съвет, се стремят да ограничат текучеството на своите представители, за да се осигури приемственост в работата му. Всички страни се стремят да постигнат балансирано представителство на жените и мъжете в управителния съвет.

4.  Всеки член и заместник подписват писмена декларация в момента на встъпването си в длъжност, в която заявяват, че не се намират в положение на конфликт на интереси. Всеки член и заместник актуализират своята декларация, в случай на промяна в обстоятелствата по отношение на какъвто и да е конфликт на интереси. EU-OSHA публикува декларациите и актуализациите им на своя уебсайт.

5.  Мандатът на членовете и на заместниците е четири години. Този мандат може да бъде подновяван. При изтичане на мандата им или в случай на оставка членовете и заместниците продължават да изпълняват задълженията си до подновяване на назначенията им или докато бъдат заменени.

6.  В рамките на управителния съвет представителите на правителствата, на организациите на работодателите и на организациите на работниците и служителите формират всеки своя група. Всяка група определя координатор с цел повишаване на ефективността на разискванията в рамките на и между групите. Координаторите на групите на работодателите и на работниците и служителите са представители на своите съответни европейски организации и могат да бъдат определяни измежду назначените членове на управителния съвет. Координаторите, които не са назначени за членове на управителния съвет в съответствие с параграф 1, участват в събранията на управителния съвет без право на глас.

Член 5

Функции на управителния съвет

1.  Управителният съвет:

а)  дава стратегически насоки за дейността на EU-OSHA;▌

б)   приема всяка година програмния документ на EU-OSHA, съдържащ многогодишната работна програма на EU-OSHA и нейната годишна работна програма за следващата година, с мнозинство от две трети от членовете си с право на глас и в съответствие с член 6;

в)  приема годишния бюджет на EU-OSHA с мнозинство от две трети от членовете с право на глас и осъществява други функции във връзка с този бюджет съгласно глава III;

г)  приема консолидиран годишен доклад за дейността заедно с оценка на дейностите на EU-OSHA, до 1 юли всяка година ги представя на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата и оповестява публично консолидирания годишен доклад за дейността;

д)  приема финансовите правила, приложими за EU-OSHA, в съответствие с член 17;

е)  приема стратегия за борба с измамите, пропорционална на рисковете от измами, като се отчитат разходите и ползите от мерките, които трябва да бъдат взети;

ж)  приема правила за предотвратяването и управлението на конфликти на интереси по отношение на своите членове и независими експерти, както и на командированите национални експерти и друг персонал, който не е нает от EU-OSHA, както е посочено в член 20;

з)  приема и редовно актуализира плановете за комуникация и разпространение на информация въз основа на анализ на нуждите и отразява това в програмния документ на EU-OSHA;

и)  приема свой процедурен правилник;

й)  ▌упражнява в съответствие с параграф 2 по отношение на персонала на EU-OSHA правомощията на органа по назначаването, предоставени от Правилника за длъжностните лица, и на органа, оправомощен да сключва трудови договори, предоставени от Условията за работа на другите служители („правомощията на органа по назначаването“);

к)  приема необходимите правила за прилагане на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Съюза в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица;

л)  назначава изпълнителния директор и по целесъобразност удължава мандата му или го отстранява от длъжност в съответствие с член 19;

м)  в съответствие с условията на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители назначава счетоводител, който се ползва с пълна независимост при изпълнението на своите задължения;

н)  приема процедурния правилник на изпълнителния съвет;

о)  следи за подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследванията на Европейската служба за борба с измамите (OLAF);

п)  разрешава установяването на договорености за сътрудничество с компетентните органи на трети държави и с международни организации в съответствие с член 30.

2.  Управителният съвет, в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица, приема на основание член 2, параграф 1 от същия правилник и член 6 от Условията за работа на другите служители решение за делегиране на съответните правомощия на орган по назначаването на изпълнителния директор и за определяне на условията, при които делегирането на правомощия може да бъде спряно. Изпълнителният директор има правото от своя страна да делегира тези правомощия на други лица.

Ако това се налага поради изключителни обстоятелства, управителният съвет може ▌да спре делегирането на правомощия на органа по назначаването на изпълнителния директор, както и делегирането на правомощията, които изпълнителният директор е делегирал на други лица. В такива случаи управителният съвет делегира тези правомощия за ограничен срок на един от представителите на Комисията, когото назначава, или на член на персонала, различен от изпълнителния директор.

Член 6

Многогодишно и годишно програмиране

1.  Всяка година изпълнителният директор в съответствие с член 11, параграф 5, буква д) изготвя проект на програмен документ, който съдържа многогодишна и годишна работна програма в съответствие с член 32 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013▌.

2.  Изпълнителният директор представя проекта на програмния документ, посочен в параграф 1, на управителния съвет. След одобрение от управителния съвет проектът на програмния документ се представя на Комисията, Европейския парламент и Съвета не по-късно от 31 януари всяка година. Изпълнителният директор представя актуализирани версии на този документ в съответствие със същата процедура. Управителният съвет приема програмния документ, като взема предвид становището на Комисията.

Програмният документ става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза и ако е необходимо, се коригира съответно.

3.  В многогодишната работна програма е определено общото стратегическо програмиране, включително целите, очакваните резултати и показателите за изпълнението, като се избягва припокриване с програмирането на други агенции. В нея се съдържа също програмиране на ресурсите, включително на многогодишния бюджет и на персонала. Тя включва стратегия за отношенията с трети държави и международни организации в съответствие с член 30, действията, свързани с тази стратегия, и уточняване на свързаните с нея ресурси.

4.  Годишната работна програма е съгласувана с многогодишната работна програма, посочена в параграф 3, и съдържа:

а)   подробни цели и очаквани резултати, включително и показатели за изпълнението;

б)   описание на действията, които трябва да бъдат финансирани, включително планираните мерки за повишаване на ефективността;

в)   посочване на финансовите и човешките ресурси, определени за всяка дейност, в съответствие с принципите на бюджетирането и управлението по дейности;

г)  възможни действия за отношенията с трети държави и международни организации в съответствие с член 30.

▌В годишната работна програма се посочват ясно добавените, променените или отменените действия в сравнение с предходната финансова година. ▌

5.  Управителният съвет внася изменения в приетата годишна работна програма, когато на EU-OSHA бъде възложена нова дейност. Управителният съвет може да делегира на изпълнителния директор правомощие за внасяне на несъществени изменения в годишната работна програма.

Всяко съществено изменение на годишната работна програма се приема в съответствие със същата процедура като първоначалната годишна работна програма.

6.  Програмирането на ресурсите се актуализира ежегодно. Стратегическото програмиране се актуализира по целесъобразност и отчита по-конкретно констатациите в оценката по член 28.

Възлагането на EU-OSHA на нова дейност за целите на изпълнението на задачите, посочени в член 2, се взема предвид при нейното ресурсно и финансово програмиране, без да се засягат правомощията на Европейския парламент и на Съвета („бюджетния орган“) .

Член 7

Председател на управителния съвет

1.  Управителният съвет избира председател и трима заместник-председатели, както следва:

а)   един измежду членовете, представляващи правителствата на държавите членки;

б)   един измежду членовете, представляващи организациите на работодателите;

в)   един измежду членовете, представляващи организациите на работниците и служителите; както и

г)  един измежду членовете, представляващи Комисията.

Председателят и заместник-председателите се избират с мнозинство от две трети от членовете на управителния съвет с право на глас.

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателите е една година. Мандатът им може да бъде подновяван. Когато членството на председателя и на заместник-председателя в управителния съвет изтича по време на мандата им, мандатът им автоматично изтича на същата дата.

Член 8

Заседания на управителния съвет

1.  Председателят свиква заседанията на управителния съвет.

2.  Изпълнителният директор участва в разискванията без право на глас.

3.  Управителният съвет провежда едно редовно заседание годишно. Освен това той провежда заседания по инициатива на своя председател, по искане на Комисията или по искане на най-малко една трета от своите членове.

4.  Управителният съвет може да покани на своите заседания като наблюдател всяко лице, чието мнение може да бъде от интерес. Представителите на държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Споразумението за ЕИП), могат да присъстват на заседанията на управителния съвет като наблюдатели, когато Споразумението за ЕИП предвижда тяхното участие в дейностите на EU-OSHA.

5.  EU-OSHA осигурява секретариата на управителния съвет.

Член 9

Правила за гласуване в управителния съвет

1.  Без да се засягат член 5, параграф 1), букви б) и в), член 7, параграф 1, втора алинея и член 19, параграф 7, управителният съвет взема решенията си с мнозинство от членовете с право на глас.

При все това решенията в рамките на годишната работна програма и с бюджетни последици за националните централни пунктове също изискват съгласие на мнозинството от членовете на групата на представителите на правителствата.

2.  Всеки член с право на глас разполага с един глас. Ако член с право на глас отсъства, неговият заместник може да упражни неговото право на глас.

3.  Председателят участва в гласуването.

4.  Изпълнителният директор участва в разискванията без право на глас.

5.  Процедурният правилник на управителния съвет определя по-подробно условията и реда за гласуване, по-специално условията, при които даден член може да действа от името на друг член.

РАЗДЕЛ 2

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН СЪВЕТ

Член 10

Изпълнителен съвет

1.  Управителният съвет се подпомага от изпълнителен съвет.

2.  Изпълнителният съвет:

(a)  подготвя решенията, които трябва да бъдат приети от управителния съвет;

б)  проследява заедно с управителния съвет извършването на подходящи последващи действия във връзка с констатациите и препоръките, произтичащи от вътрешни или външни одитни доклади и оценки, както и от разследвания на ▌OLAF;

в)  без да се засягат задълженията на изпълнителния директор, посочени в член 11, подпомага и консултира изпълнителния директор, ако е необходимо, при изпълнението на решенията на управителния съвет с цел укрепване надзора на административното и бюджетното управление.

3.  Когато е необходимо при спешни случаи, изпълнителният съвет може да приема определени временни решения от името на управителния съвет, ▌включително за спиране на делегирането на правомощия на орган по назначаването, в съответствие с условията, посочени в член 5, параграф 2, и по бюджетни въпроси.

4.  Изпълнителният съвет се състои от председателя на управителния съвет, тримата заместник-председатели, координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 6, и един представител на Комисията. Всяка група, посочена в член 4, параграф 6, може да определи до двама заместници, които да участват в заседанията на изпълнителния съвет в случай, че член, назначен от съответната група, отсъства. Председателят на управителния съвет е също така председател на изпълнителния съвет. Изпълнителният директор взема участие в заседанията на изпълнителния съвет без право на глас.

5.  Мандатът на членовете на изпълнителния съвет е две години. Този мандат може да бъде подновяван. Мандатът на член на изпълнителния съвет изтича на датата, на която се прекратява членството му в управителния съвет.

6.  Изпълнителният съвет заседава три пъти годишно. Освен това той се свиква по инициатива на председателя или по искане на неговите членове. След всяко заседание координаторите на трите групи, посочени в член 4, параграф 6, полагат всички възможни усилия, за да информират членовете на своята собствена група за съдържанието на обсъжданията по навременен и прозрачен начин.

РАЗДЕЛ 3

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Член 11

Отговорности на изпълнителния директор

1.  Изпълнителният директор отговаря за управлението на EU-OSHA и в съответствие със стратегическите насоки, определени от управителния съвет, се отчита за действията си пред управителния съвет.

2.  Без да се засягат правомощията на Комисията, управителния и изпълнителния съвет, изпълнителният директор е независим при изпълнението на задълженията си и не търси, нито приема инструкции от което и да е правителство или друг орган.

3.  Изпълнителният директор докладва на Европейския парламент относно изпълнението на своите задължения, когато бъде поканен да направи това. Съветът може да покани изпълнителния директор да докладва за изпълнението на своите задължения.

4.  Изпълнителният директор е законният представител на EU-OSHA.

5.  Изпълнителният директор отговаря за изпълнението на задачите, които са възложени на EU-OSHA съгласно настоящия регламент. По-конкретно изпълнителният директор отговаря за:

а)  ежедневното управление на EU-OSHA, включително упражняването на правомощията, които са му предоставени по въпросите, свързани с персонала, в съответствие с член 5, параграф 2;

б)  изпълнението на решенията, приети от управителния съвет;

в)  в съответствие с решението, посочено в член 5, параграф 2, вземането на решения по отношение на управлението на човешките ресурси;

г)   вземането на решения по отношение на вътрешните структури на EU-OSHA и при необходимост за тяхното изменение, като се отчитат нуждите, свързани с дейностите на EU-OSHA, както и доброто бюджетно управление;

д)  изготвянето на програмния документ и представянето му на управителния съвет след консултация с Комисията;

е)  изпълнението на програмния документ и докладването пред управителния съвет за неговото изпълнение;

ж)  изготвянето на консолидирания годишен доклад за дейностите на EU-OSHA и представянето му на управителния съвет за оценка и приемане;

з)  въвеждането на ефективна система за мониторинг, която да позволи извършването на редовните оценки, посочени в член 28, и на система за докладване, с която да се обобщават резултатите от тези оценки;

и)  изготвянето на проект на финансовите правила, приложими по отношение на EU-OSHA;

й)   изготвянето на проектa на декларация за разчета на приходите и разходите на EU-OSHA като част от програмния документ на EU-OSHA; както и изпълнение на бюджета на EU-OSHA;

к)  изготвянето на план за последващи действия във връзка със заключенията от вътрешните или външните одитни доклади и оценки, както и от разследвания на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и докладването за напредъка два пъти годишно на Комисията и редовно на управителния съвет и изпълнителния съвет;

л)  постигането на баланс между половете в рамките на EU-OSHA;

м)  защитаването на финансовите интереси на Съюза чрез прилагането на превантивни мерки срещу измамите, корупцията и всякакви други незаконни дейности, чрез ефективни проверки и чрез възстановяване на неоснователно платени суми при установени нередности и по целесъобразност чрез налагане на ефективни, пропорционални и възпиращи административни и финансови санкции;

н)  изготвянето на стратегия на EU-OSHA за борба с измамите и представянето ѝ пред управителния съвет за одобрение;

о)  сътрудничеството с други агенции на Съюза, когато това е относимо, и сключването на споразумения за сътрудничество с тях.

6.  Изпълнителният директор решава също дали е необходимо за целите на ефективното и ефикасно изпълнение на задачите на EU-OSHA да създаде бюро за връзка в Брюксел за насърчаване на сътрудничеството на EU-OSHA със съответните институции на Съюза. За такова решение е необходимо предварителното съгласие на Комисията, управителния съвет и съответната държава членка. В това решение се уточнява обхватът на дейностите на посоченото бюро за връзка, които ще бъдат извършвани, така че да се избегнат ненужни разходи и припокриване с административни функции на EU-OSHA.

РАЗДЕЛ 4

МРЕЖА

Член 12

Мрежа

1.  EU-OSHA изгражда мрежа, която включва:

а)   основните елементи на националните информационни мрежи, включително на националните организации на работодателите и на работниците и служителите в съответствие с националното право или практика;

б)   националните централни пунктове.

2.  Държавите членки информират редовно EU-OSHA за основните елементи на националните им информационни мрежи за безопасност и здраве при работа, включително за всяка институция, която по тяхна преценка може да допринесе за работата на EU-OSHA, отчитайки необходимостта да се гарантира максимално пълно покритие на тяхната територия.

Националните органи или националната институция, посочена от държавата членка за национален централен пункт, координират и предават информацията, която трябва да се подаде на национално равнище към EU-OSHA, в рамките на споразумение между всеки централен пункт и EU-OSHA въз основа на работната програма, приета от EU-OSHA.

Националните органи или националната институция се консултират с националните организации на работодателите и на работниците и служителите и вземат предвид тяхната гледна точка в съответствие с националното право или практика.

3.  Темите, за които е установено, че са от особен интерес, се посочват в годишната работна програма на EU-OSHA.

ГЛАВА III

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13

Бюджет

1.  За всички приходи и разходи на EU-OSHA се изготвя разчет за всяка финансова година, която се отразява в бюджета на EU-OSHA. Финансовата година съвпада с календарната година▌.

2.  Приходите и разходите в бюджета на EU-OSHA са балансирани.

3.  Без да се засяга използването на други ресурси, приходите на EU-OSHA се състоят от:

(b)  а) вноска на Съюза, включена в общия бюджет на Съюза;

б)  всички доброволни финансови вноски от държавите членки;

в)  таксите, получени за публикации и за всяка услуга, предоставена от EU-OSHA;

г)  евентуални вноски от трети държави, участващи в работата на EU-OSHA, както е предвидено в член 30.

4.  Разходите на EU-OSHA включват възнаграждението на персонала, административните, инфраструктурните и оперативните разходи.

Член 14

Съставяне на бюджета

1.  Всяка година изпълнителният директор изготвя предварителен проект на разчета на приходите и разходите на EU-OSHA за следващата финансова година, включващ щатното разписание, и го изпраща на управителния съвет.

Предварителният проект на разчет се основава на целите и очакваните резултати, заложени в годишния програмен документ, посочен в член 6, параграф 1, и отчита финансовите ресурси, необходими за постигането на тези цели и очаквани резултати, в съответствие с принципа на бюджетиране, основано на изпълнението.

2.  Въз основа на предварителния проект на разчет управителният съвет приема проект на разчет на приходите и разходите на EU-OSHA за следващата финансова година и го изпраща на Комисията до 31 януари всяка година.

3.  Комисията изпраща проекта на разчет на бюджетния орган заедно с проекта на общ бюджет на Съюза. Проектът на разчет се предоставя и на EU-OSHA.

4.  Въз основа на проекта на разчет Комисията вписва в проекта на общ бюджет на Съюза прогнозите, които счита за необходими за щатното разписание и за размера на вноската за сметка на общия бюджет, който Комисията представя пред бюджетния орган в съответствие с членове 313 и 314 от Договора за функциониране на Европейския съюз (ДФЕС).

5.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за вноската от общия бюджет на Съюза, предназначена за EU-OSHA.

6.  Бюджетният орган приема щатното разписание на EU-OSHA.

7.  Бюджетът на EU-OSHA се приема от управителния съвет. Той става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Съюза, и при необходимост се коригира съответно. Всички изменения на бюджета на EU-OSHA, включително на щатното разписание, се приемат в съответствие със същата процедура.

8.  За всички строителни проекти, които биха могли да имат значително отражение върху бюджета на EU-OSHA, се прилага Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

Член 15

Изпълнение на бюджета

1.  Изпълнителният директор осигурява изпълнението на бюджета на EU-OSHA.

2.  Всяка година изпълнителният директор изпраща на бюджетния орган цялата информация, свързана с резултатите от процедурите по оценка.

Член 16

Представяне на отчетите и освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета

1.  ▌Счетоводителят на EU-OSHA изпраща междинните счетоводни отчети за финансовата година (година N) на счетоводителя на Комисията и на Сметната палата до 1 март на следващата финансова година (година N+1).

2.  ▌EU-OSHA изпраща доклад за управлението на бюджета и финансите за година N на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата до 31 март на година N+1.

3.   ▌Счетоводителят на Комисията предава на Сметната палата междинните счетоводни отчети на EU-OSHA за година N, консолидирани със счетоводните отчети на Комисията до 31 март на година N+1.

4.  При получаване на бележките на Сметната палата по предварителния финансов отчет на EU-OSHA за година N съгласно член 246 от ▌Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046, счетоводителят изготвя окончателния финансов отчет на EU-OSHA за посочената година. Изпълнителният директор представя този отчет на управителния съвет за становище.

5.  Управителният съвет дава своето становище за окончателните счетоводни отчети на EU-OSHA за година N.

6.  До 1 юли на година N+1 счетоводителят на EU-OSHA изпраща окончателния финансов отчет за година N заедно със становището на управителния съвет на Европейския парламент, Съвета, Комисията и Сметната палата.

7.  Окончателните отчети за година N се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз до 15 ноември на ▌година N+1.

8.  До 30 септември на година N+1 изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на бележките, направени в годишния ѝ доклад. Изпълнителният директор изпраща този отговор и на управителния съвет.

9.  Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N, в съответствие с член 109, параграф 3 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013.

10.  По препоръка на Съвета, който взема решение с квалифицирано мнозинство, преди 15 май на година N+2 Европейският парламент освобождава изпълнителния директор от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за година N.

Член 17

Финансови правила

Приложимите за EU-OSHA финансови правила се приемат от управителния съвет след консултация с Комисията. Те не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013, освен ако специфичните изисквания за функционирането на EU-OSHA го налагат и ако Комисията е дала предварителното си съгласие.

ГЛАВА IV

ПЕРСОНАЛ

Член 18

Общи разпоредби

1.  Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, както и правилата, приети чрез споразумение между институциите на Съюза, чрез които се прилагат Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се прилагат по отношение на персонала на EU-OSHA.

2.  Управителният съвет приема необходимите правила за прилагането на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители в съответствие с член 110 от Правилника за длъжностните лица.

Член 19

Изпълнителен директор

1.  Изпълнителният директор е член на персонала и се назначава като срочно нает служител на EU-OSHA съгласно член 2, буква а) от Условията за работа на другите служители.

2.  Изпълнителният директор се назначава от управителния съвет от списък с кандидати, предложен от Комисията, след открита и прозрачна процедура по подбор.

Избраният кандидат се приканва да направи изявление пред Европейския парламент и да отговори на въпроси, поставени от членовете на Парламента. Тази размяна на мнения не забавя излишно назначаването.

При сключването на договора с изпълнителния директор EU-OSHA се представлява от председателя на управителния съвет.

3.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Преди изтичането на този срок Комисията прави оценка, при която взема предвид оценката на резултатите от работата на изпълнителния директор и бъдещите задачи и предизвикателства пред EU-OSHA.

4.  Като взема предвид оценката, посочена в параграф 3, управителният съвет може да удължи мандата на изпълнителния директор еднократно и за не повече от пет години.

5.  Ако мандатът на изпълнителния директор е бил продължен, той не може да участва в друга процедура за подбор за същата длъжност след края на целия срок.

6.  Изпълнителният директор може да бъде отстранен от длъжност само с решение на управителния съвет. В решението си управителният съвет взема предвид оценката на Комисията относно работата на изпълнителния директор, както е посочено в параграф 3.

7.  Управителният съвет взема решения относно назначаването, удължаването на мандата и освобождаването от длъжност на изпълнителния директор с мнозинство от две трети от членовете с право на глас.

Член 20

Командировани национални експерти и друг персонал

1.  EU-OSHA може да използва командировани национални експерти или друг персонал, които не е нает от EU-OSHA.

2.  Управителният съвет приема решение за определяне на правилата за командироване на национални експерти в EU-OSHA.

ГЛАВА V

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 21

Правен статут

1.  EU-OSHA е агенция на Съюза. Тя притежава правосубектност.

2.  Във всички държави членки EU-OSHA има всички правомощия, които националното право предвижда за юридическите лица. По-специално EU-OSHA може да придобива и да се разпорежда с движимо и недвижимо имущество и да бъде страна по съдебни производства.

3.  Седалището на EU-OSHA е в Билбао.

4.  EU-OSHA може да създаде бюро за връзка в Брюксел за улесняване на сътрудничеството си със съответните институции на Съюза в съответствие с член 11, параграф 6.

Член 22

Привилегии и имунитети

▌По отношение на EU-OSHA и нейния персонал се прилага Протокол № 7 за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз.

Член 23

Езиков режим

1.  Разпоредбите, предвидени в Регламент № 1(11) , се прилагат по отношение на EU-OSHA.

2.  Услугите за превод, необходими за функционирането на EU-OSHA, се предоставят от Центъра за преводи.

Член 24

Прозрачност и защита на данните

1.  EU-OSHA изпълнява дейностите си при високо ниво на прозрачност.

2.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета(12) следва да се прилага по отношение на приеманите от EU-OSHA документи.

3.   В срок от шест месеца след датата на първото си заседание управителният съвет приема подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

4.   Спрямо обработката на лични данни от EU-OSHA се прилагат разпоредбите на Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(13). В срок от шест месеца от датата на първото си заседание управителният съвет установява мерки за прилагането от EU-OSHA на Регламент (ЕС) № 2018/1725, включително мерки, свързани с назначаването на длъжностно лице по защита на данните. Тези мерки се установяват след консултация с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Член 25

Борба с измамите

1.  С цел да се подпомогне борбата с измамите, корупцията и други незаконни дейности съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета(14), до ... [шест месеца след на датата на влизане в сила на настоящия регламент] EU-OSHA се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от ▌ Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(15) , и приема подходящи разпоредби, приложими за всички свои служители, като се използва моделът, съдържащ се в приложението към посоченото по-горе споразумение.

2.  Сметната палата има правомощия за извършване на одити по документи и на инспекции на място на всички бенефициери на безвъзмездни средства, изпълнители и подизпълнители, които са получили от EU-OSHA средства на Съюза.

3.  OLAF може да извършва разследвания, включително проверки и инспекции на място, в съответствие с разпоредбите и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (Евратом, ЕО) № 2185/96(16) на Съвета, с оглед установяване дали е налице измама, корупция или каквато и да било друга незаконна дейност, накърняваща финансовите интереси на Съюза, във връзка със споразумение за отпускане на безвъзмездни средства или решение за отпускане на безвъзмездни средства, или договор, финансирани от EU-OSHA.

4.  Без да се засягат параграфи 1, 2 и 3, споразуменията за сътрудничество с трети държави и международни организации, договорите, споразуменията и решенията на EU-OSHA за отпускане на безвъзмездни средства съдържат разпоредби, с които Сметната палата и OLAF изрично се оправомощават да провеждат такива одити и разследвания съгласно съответната си компетентност.

Член 26

Правила за сигурност относно защитата на класифицирана информация и некласифицирана чувствителна информация

EU-OSHA приема свои правила за сигурност, равнозначни на правилата за сигурност на Комисията за защита на класифицирана информация на Европейския съюз и на чувствителна некласифицирана информация, посочени в Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 и Решение (ЕС, Евратом) 2015/444, когато това е необходимо. Правилата за сигурност на EU-OSHA обхващат, наред с другото и когато е целесъобразно, разпоредбите за обмена, обработването и съхранението на такава информация.

Член 27

Отговорност

1.  Договорната отговорност на EU-OSHA се урежда от приложимото към съответния договор право.

2.  Съдът на Европейския съюз (Съдът) е компетентен да се произнася с решение по силата на всяка арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от EU-OSHA.

3.  В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи, споделяни от правото на държавите членки, EU-OSHA възстановява всяка вреда, причинена от нейните служби или персонал при изпълнението на техните функции.

4.  Съдът е компетентен по спорове, свързани с обезщетения за вреди, посочени в параграф 3.

5.  Личната отговорност на персонала към EU-OSHA се регламентира от разпоредбите, предвидени в Правилника на длъжностните лица и Условията за работа на другите служители.

Член 28

Оценка

1.   В съответствие с член 29, параграф 5 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 EU-OSHA извършва предварителни и последващи оценки на тези програми и дейности, които водят до значителни разходи.

2.  До ... [5 години след датата на влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки пет години след това, Комисията гарантира, че се извършва оценка в съответствие с насоките на Комисията за оценяване на работата на EU-OSHA във връзка с нейните цели, мандат и задачи. В процеса на оценяване Комисията се консултира с членовете на управителния съвет и другите основни заинтересовани лица. По-конкретно в оценката се разглеждат евентуалната необходимост от промени в мандата на EU-OSHA и финансовите последици от тези евентуални промени.

3.  Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и управителния съвет заключенията от оценката. Констатациите от оценката се оповестяват публично.

Член 29

Административни разследвания

Дейностите на EU-OSHA подлежат на разследвания от Европейския омбудсман в съответствие с член 228 от ДФЕС.

Член 30

Сътрудничество с трети държави и международни организации

1.  Доколкото това е необходимо за постигането на целите, посочени в настоящия регламент, и без да се засягат съответните компетентности на държавите членки и институциите на Съюза, EU-OSHA може да си сътрудничи с компетентните органи на трети държави и с международни организации.

За тази цел EU-OSHA може, след разрешение на управителния съвет и след одобрение от Комисията, да установява работни договорености с компетентните органи на трети държави и с международни организации. Тези договорености не създават правни задължения за Съюза или държавите членки.

2.  EU-OSHA е отворена за участие на трети държави, които са сключили споразумения със Съюза за тази цел.

Съгласно съответните разпоредби на споразуменията, посочени в първата алинея, се постигат договорености за определяне по-специално на характера, мащаба и начина, по който съответните трети държави ще участват в работата на EU-OSHA, включително разпоредбите, свързани с участието в инициативите, предприети от EU-OSHA, финансовите вноски и персонала. По въпросите, свързани с персонала, при всички случаи посочените договорености са в съответствие с Правилника за длъжностните лица.

3.  Управителният съвет приема стратегия за отношенията с трети държави и международни организации, отнасящи се до въпроси от компетентността на EU-OSHA.

Член 31

Споразумение за седалището и условия за функционирането

1.  Необходимите договорености за помещенията, които следва да бъдат предоставени на EU-OSHA в приемащата държава членка, и за инфраструктурата, която да бъде предоставена на разположение от тази държава членка, както и конкретните правила, приложими в приемащата държава членка за изпълнителния директор, членовете на управителния съвет, персонала и членовете на техните семейства, се определят в споразумение за седалището, сключено между EU-OSHA и държавата членка, в която се намира седалището.

2.  Приемащата държава членка осигурява необходимите условия за функционирането на EU-OSHA, в това число многоезиково училищно обучение с европейска насоченост и подходящи транспортни връзки.

ГЛАВА VI

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 32

Преходни разпоредби относно управителния съвет

Членовете на управителния съвет, създаден на основание член 8 от Регламент (ЕО) № 2062/94, продължават да изпълняват задълженията си и да упражняват функциите на управителен съвет, както е посочено в член 5 от настоящия регламент до назначаването на членовете на управителния съвет и на независимия експерт съгласно член 4, параграф 1 от настоящия регламент

Член 33

Преходни разпоредби относно персонала

1.  За оставащия срок от неговия мандат, на директора на EU-OSHA, назначен въз основа на член 11 от Регламент (ЕО) № 2062/94, се възлагат отговорностите на изпълнителен директор, предвидени в член 11 от настоящия регламент. Другите условия на договора му остават непроменени.

2.  В случай на текуща процедура за подбор и назначаване на изпълнителния директор към момента на влизане в сила на настоящия регламент, член 11 от Регламент (ЕО) № 2062/94 се прилага до приключването на тази процедура.

3.  Настоящият регламент не засяга правата и задълженията на персонала, нает съгласно Регламент (ЕО) № 2062/94. Трудовите договори може да бъдат подновени съгласно настоящия регламент в съответствие с Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители.

Всяко бюро за връзка на EU-OSHA, което работи към момента на влизане в сила на настоящия регламент, се запазва.

Член 34

Преходни бюджетни разпоредби

Процедурата по освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджетите, одобрени въз основа на член 13 от Регламент (ЕО) № 2062/94, се провежда в съответствие с член 14 от посочения регламент.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 35

Отмяна

Регламент (ЕО) № 2062/94 се отменя и всички позовавания на отменения регламент се тълкуват като позовавания на настоящия регламент.

Член 36

Запазване в сила на вътрешните правила, приети от управителния съвет

Вътрешните правила, приети от управителния съвет въз основа на Регламент (ЕО) № 2062/94, остават в сила след … [датата на влизане в сила на настоящия регламент], освен ако управителният съвет реши друго при прилагането на настоящия регламент.

Член 37

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

(1) OВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 49.
(2)ОВ C 209, 30.6.2017 г., стр. 49.
(3) Позиция на Европейския парламент от 11 декември 2018 г.
(4)Регламент № 2062/94 на Съвета от 18 юли 1994 г. за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1).
(5)Решение на Съвета от 22 юли 2003 г. за създаване на Консултативен комитет за безопасност и здраве на работното място (ОВ C 218, 13.9.2003 г., стр. 1).
(6)Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).
(7)ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).
(8)Решение (ЕС, Евратом) 2015/443 на Комисията от 13 март 2015 г. относно сигурността в Комисията (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 41).
(9)Решение (ЕС, Евратом) 2015/444 на Комисията от 13 март 2015 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицираната информация на EC (ОВ L 72, 17.3.2015 г., стр. 53).
(10) Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(11)Регламент № 1 за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност на Съвета (OВ 17, 6.10.1958 г. стр. 385).
(12)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(13)Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (OВ L 295, 21.11.2018, стр. 39).
(14)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съве