Zoznam 
Prijaté texty
Utorok, 11. decembra 2018 - ŠtrasburgFinálna verzia
Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ
 Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I
 Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I
 Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I
 Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I
 Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I
 Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I
 Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I
 Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
 Humanitárne víza
 Vízový kódex ***I
 Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu *
 Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
 Vojenská mobilita
 Nová európska stratégia pre kultúru

Vzdelávanie v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ
PDF 173kWORD 57k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o vzdelávaní v digitálnej ére: výzvy, príležitosti a ponaučenia pre tvorbu politík EÚ (2018/2090(INI))
P8_TA(2018)0485A8-0400/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Fond pre azyl, migráciu a integráciu: opätovné viazanie zostávajúcich súm ***I
PDF 132kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo ich pridelenie na iné opatrenia v rámci národných programov (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))
P8_TA(2018)0486A8-0370/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Zriadenie programu pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) ***I
PDF 307kWORD 117k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. decembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje Program pre životné prostredie a ochranu klímy (LIFE) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Ochrana pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci ***I
PDF 130kWORD 51k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))
P8_TA(2018)0488A8-0142/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Transparentnosť a udržateľnosť posúdenia rizík EÚ v potravinovom reťazci ***I
PDF 331kWORD 100k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. decembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o transparentnosti a udržateľnosti hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 178/2002 [o všeobecnom potravinovom práve], smernica 2001/18/ES [o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia], nariadenie (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách], nariadenie (ES) č. 1831/2003 [o kŕmnych doplnkových látkach], nariadenie (ES) č. 2065/2003 [o udiarenských dochucovadlách], nariadenie (ES) č. 1935/2004 [o materiáloch v styku s potravinami], nariadenie (ES) č. 1331/2008 [o spoločnom postupe schvaľovania prídavných látok v potravinách, potravinárskych enzýmov a potravinárskych aróm], nariadenie (ES) č. 1107/2009 [o prípravkoch na ochranu rastlín] a nariadenie (EÚ) 2015/2283 [o nových potravinách] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
P8_TA(2018)0489A8-0417/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) ***I
PDF 131kWORD 50k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop) a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))
P8_TA(2018)0490A8-0273/2017

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) ***I
PDF 131kWORD 49k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))
P8_TA(2018)0491A8-0274/2017

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) ***I
PDF 131kWORD 49k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení Európskej nadácie pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))
P8_TA(2018)0492A8-0275/2017

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Doplnenie právnych predpisov EÚ týkajúcich sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie ***I
PDF 130kWORD 43k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa dopĺňajú právne predpisy EÚ týkajúce sa typového schvaľovania, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))
P8_TA(2018)0493A8-0359/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Humanitárne víza
PDF 155kWORD 54k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza (2018/2271(INL))
P8_TA(2018)0494A8-0423/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Vízový kódex ***I
PDF 251kWORD 75k
Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 11. decembra 2018 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 810/2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Spoločný systém dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu *
PDF 175kWORD 53k
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú hranicu (COM(2016)0811 – C8-0023/2017 – 2016/0406(CNS))
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Úplné uplatňovanie ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku
PDF 138kWORD 48k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o úplnom uplatňovaní ustanovení schengenského acquis v Bulharsku a Rumunsku: zrušenie kontrol na vnútorných pozemných, námorných a vzdušných hraniciach (2018/2092(INI))
P8_TA(2018)0497A8-0365/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Vojenská mobilita
PDF 154kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o vojenskej mobilite (2018/2156(INI))
P8_TA(2018)0498A8-0372/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.


Nová európska stratégia pre kultúru
PDF 176kWORD 56k
Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2018 o novej európskej stratégii pre kultúru (2018/2091(INI))
P8_TA(2018)0499A8-0388/2018

Na tomto texte na uverejnenie vo vašom jazyku sa ešte pracuje. Verziu dokumentu vo formáte PDF alebo WORD nájdete kliknutím na ikonu vpravo hore.

Právne oznámenie