Index 
Antagna texter
Tisdagen den 11 december 2018 - StrasbourgSlutlig utgåva
Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik
 Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden avseende återstående belopp ***I
 Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I
 Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I
 Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I
 Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I
 Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I
 Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I
 Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
 Humanitära visum
 Viseringskodex ***I
 Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde *
 Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien
 Militär rörlighet
 Ny europeisk kulturagenda

Utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik
PDF 161kWORD 55k
Europaparlamentets resolution av den 11 december 2018 om utbildning i den digitala eran: utmaningar, möjligheter och lärdomar för utformningen av EU:s politik (2018/2090(INI))
P8_TA(2018)0485A8-0400/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Asyl-, migrations- och integrationsfonden: Förnyade åtaganden avseende återstående belopp ***I
PDF 118kWORD 45k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden för de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen (COM(2018)0719 – C8-0448/2018 – 2018/0371(COD))
P8_TA(2018)0486A8-0370/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) ***I
PDF 268kWORD 112k
Europaparlamentets ändringar antagna den 11 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för miljö och klimatpolitik (Life) samt om upphävande av förordning (EU) nr 1293/2013 (COM(2018)0385 - C8-0249/2018 – 2018/0209(COD))
P8_TA(2018)0487A8-0397/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener och mutagena ämnen i arbetet ***I
PDF 118kWORD 43k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/37/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (COM(2017)0011 – C8-0010/2017 – 2017/0004(COD))
P8_TA(2018)0488A8-0142/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan ***I
PDF 286kWORD 92k
Europaparlamentets ändringar antagna den 11 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insyn och hållbarhet i EU:s system för riskbedömning i livsmedelskedjan och ändring av förordning (EG) nr 178/2002 [om allmän livsmedelslagstiftning], direktiv 2001/18/EG [om avsiktlig utsättning av genmodifierade organismer i miljön] samt förordningarna (EG) nr 1829/2003 [om genmodifierade foder och livsmedel], (EG) nr 1831/2003 [om fodertillsatser], (EG) nr 2065/2003 [om rökaromer], (EG) nr 1935/2004 [om material i kontakt med livsmedel], (EG) nr 1331/2008 [om ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer], (EG) nr 1107/2009 [om växtskyddsmedel] och (EU) 2015/2283 [om nya livsmedel] (COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD))
P8_TA(2018)0489A8-0417/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) ***I
PDF 117kWORD 50k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop) och om upphävande av förordning (EEG) nr 337/75 (COM(2016)0532 – C8-0343/2016 – 2016/0257(COD))
P8_TA(2018)0490A8-0273/2017

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) ***I
PDF 117kWORD 49k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska arbetsmiljöbyrån (EU-Osha) och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2062/94 (COM(2016)0528 – C8-0344/2016 – 2016/0254(COD))
P8_TA(2018)0491A8-0274/2017

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) ***I
PDF 117kWORD 50k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1365/75 (COM(2016)0531 – C8-0342/2016 – 2016/0256(COD))
P8_TA(2018)0492A8-0275/2017

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen ***I
PDF 117kWORD 42k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om Europaparlamentets och rådets förordning om komplettering av Europeiska unionens typgodkännandelagstiftning med anledning av Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (COM(2018)0397 – C8-0250/2018 – 2018/0220(COD))
P8_TA(2018)0493A8-0359/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Humanitära visum
PDF 143kWORD 52k
Europaparlamentets resolution av den 11 december 2018 med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum (2018/2271(INL))
P8_TA(2018)0494A8-0423/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Viseringskodex ***I
PDF 222kWORD 73k
Europaparlamentets ändringar antagna den 11 december 2018 av förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex) (COM(2018)0252 – C8-0114/2018 – 2018/0061(COD))
P8_TA(2018)0495A8-0434/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde *
PDF 153kWORD 47k
Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 11 december 2018 om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller tillfällig tillämpning av ett allmänt förfarande för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av varor och tjänster över ett visst tröskelvärde (COM(2016)0811 – C8–0023/2017 – 2016/0406(CNS))
P8_TA(2018)0496A8-0418/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien
PDF 132kWORD 47k
Europaparlamentets resolution av den 11 december 2018 om fullständig tillämpning av bestämmelserna i Schengenregelverket i Bulgarien och Rumänien: avskaffande av kontroller vid de inre land-, sjö- och luftgränserna (2018/2092(INI))
P8_TA(2018)0497A8-0365/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Militär rörlighet
PDF 148kWORD 54k
Europaparlamentets resolution av den 11 december 2018 om militär rörlighet (2018/2156(INI))
P8_TA(2018)0498A8-0372/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.


Ny europeisk kulturagenda
PDF 162kWORD 55k
Europaparlamentets resolution av den 11 december 2018 om den nya europeiska kulturagendan (2018/2091(INI))
P8_TA(2018)0499A8-0388/2018

Denna text håller fortfarande på att bearbetas för publicering på ditt språk. Det finns redan en pdf- eller Word-version som du kan öppna genom att klicka på ikonen uppe till höger.

Rättsligt meddelande