Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2118(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0450/2018

Texte depuse :

A8-0450/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/01/2019 - 8.4

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0004

Texte adoptate
PDF 158kWORD 56k
Marţi, 15 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie definitivă
Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Recomandarea Parlamentului European din 15 ianuarie 2019 adresată Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate privind Acordul cuprinzător dintre UE și Republica Kârgâzstan (2018/2118(INI))

Parlamentul European,

—  având în vedere Decizia (UE) 2017/… din 9 octombrie 2017 a Consiliului de autorizare a Comisiei Europene și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate să înceapă negocierile și să negocieze, în numele Uniunii Europene, dispozițiile care intră în sfera de competență a Uniunii ale unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte (11436/1/17 REV 1),

—  având în vedere decizia reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului la 9 octombrie 2017, de autorizare a Comisiei Europene să înceapă negocierile și să negocieze, în numele statelor membre, dispozițiile care intră în sfera de competență a statelor membre ale unui acord cuprinzător între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Kârgâzstan, pe de altă parte (11438/1/17 REV 1),

—  având în vedere că temeiurile juridice propuse pentru noul acord cuprinzător sunt articolul 37 din Tratatul privind Uniunea Europeană și articolul 91, articolul 100 alineatul (2), articolele 207 și 209 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

—  având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) existent dintre UE și Republica Kârgâzstan, în vigoare din 1999,

—  având în vedere Rezoluțiile sale din 15 decembrie 2011 referitoare la situația aplicării strategiei UE pentru Asia Centrală(1) și din 13 aprilie 2016 referitoare la implementarea și revizuirea Strategiei UE-Asia Centrală(2),

—  având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Kârgâzstan, inclusiv cele din 15 ianuarie 2015(3), din 8 iulie 2010(4) și din 6 mai 2010(5),

—  având în vedere declarația VP/ÎR referitoare la alegerile prezidențiale din Republica Kârgâzstan din 16 octombrie 2017,

—  având în vedere concluziile Parlamentului European, ale misiunii internaționale de observare a alegerilor (MIOA), ale Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului din cadrul Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE/ODIHR) privind alegerile prezidențiale,

—  având în vedere declarația adoptată de cea de a 13-a Comisie parlamentară de cooperare UE-Kârgâzstan la 3 mai 2018,

—  având în vedere decizia Uniunii Europene din 2 februarie 2016 de a acorda Republicii Kârgâzstan statutul SGP+,

—  având în vedere poziția sa din 22 octombrie 2013 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unei decizii a Parlamentului European și a Consiliului privind acordarea unei asistențe macrofinanciare Republicii Kârgâzstan(6),

–  având în vedere articolul 113 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A8-0450/2018),

A.  întrucât, în decembrie 2017, UE și Kârgâzstan au lansat negocieri privind un acord cuprinzător, care ar urma să înlocuiască actualul APC UE-Kârgâzstan, cu scopul de a consolida și a aprofunda cooperarea în domenii de interes reciproc, pe baza valorilor comune ale democrației, statului de drept și bunei guvernări, în cadrul unui nou cadru juridic;

B.  întrucât acordul cuprinzător va necesita acordul Parlamentului pentru a intra în vigoare,

1.  recomandă Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate:

Principii generale

Dialogul politic și cooperarea internațională

Dispoziții instituționale

Preocupări și interese comune legate de domeniile de cooperare vizate de acord

   (a) să negocieze și să încheie un acord ambițios, cuprinzător și echilibrat între UE și Kârgâzstan, care va înlocui APC din 1999 și va constitui baza unor relații puternice și durabile și al dezvoltării stabile, sigure și sustenabile pentru ambele părți;
   (b) să identifice perspectivele strategice pe termen scurt și lung din acordul cuprinzător și să stabilească o serie de obiective bine identificate și structurate pentru cooperarea cu Kârgâzstanul; să depună eforturi suplimentare și să aprofundeze relația, pentru a spori vizibilitatea și eficiența UE în această țară și în regiune;
   (c) să sprijine economia de piață, oferind beneficii sociale și economice concrete cetățenilor ambelor părți; să susțină normele în materie de concurență și securitatea juridică, inclusiv prin consolidarea unor instituții independente și transparente;
   (d) să asigure angajamentul ferm al ambelor părți de a respecta și a promova principiile democratice, drepturile omului și statul de drept cu respectarea deplină a criteriilor necesare pentru statutul de SGP+ acordat Republicii Kârgâzstan, inclusiv ratificarea convențiilor internaționale aplicabile și punerea efectivă în aplicare a concluziilor și a recomandărilor organismelor de monitorizare competente instituite în temeiul respectivelor convenții; să faciliteze și să poarte un dialog periodic, axat pe rezultate, pe tema drepturilor omului, de interes pentru ambele părți, care ar trebui să includă autoritățile și societatea civilă, în scopul consolidării cadrului instituțional și a politicilor publice; să sublinieze apartenența constructivă a Kârgâzstanului la Consiliul ONU pentru drepturile omului în perioada 2016-2018 și să încurajeze continuarea implicării sale internaționale;
   (e) să contribuie la consolidarea multilateralismului și a cooperării internaționale și să dezvolte abordări comune ale cooperării cu partenerii kârgâzi, pentru a promova securitatea internațională, a aborda în mod eficace provocările globale precum terorismul, schimbările climatice, migrația și criminalitatea organizată și a participa la punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a noii Strategii de dezvoltare națională 2018-2040; și, în general, să contribuie la stabilizarea și creșterea Asiei Centrale;
   (f) să consolideze dialogul politic și cooperarea sectorială; să prevadă un dialog periodic constructiv privind toate aspectele de interes, valorificând cadrele existente;
   (g) să intensifice cooperarea în domeniul gestionării crizelor, al prevenirii conflictelor, combaterii terorismului și a criminalității organizate, a criminalității cibernetice, al prevenirii radicalizării violente și a criminalității transfrontaliere, precum și al gestionării integrate a frontierelor, cu respectarea deplină a protecției drepturilor omului și a libertăților fundamentale și în conformitate cu modificările Codului Penal; să asigure că Legea națională nr. 150 din 2005 privind combaterea activităților extremiste respectă pe deplin standardele internaționale;
   (h) să consolideze dispozițiile referitoare la relațiile economice și comerciale, îmbunătățind climatul de investiții și contribuind la diversificarea economiei kârgâze, în beneficiul ambelor părți, consolidând securitatea juridică și transparența în materie de reglementare; să sprijine buna guvernare, un sistem judiciar funcțional și reducerea birocrației excesive și, folosind toate metodele disponibile, să promoveze dezvoltarea economică sustenabilă în interesul consolidării și dezvoltării sistemului comercial multilateral bazat pe reguli; să contribuie la sprijinirea instituirii și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii; să consolideze în continuare relațiile economice UE-Kârgâzstan cu privire la statutul SGP+ și să solicite Kârgâzstanului să pună în aplicare angajamentele internaționale care decurg din acest statut, pentru a sprijini dezvoltarea economică a țării;
   (i) să îmbunătățească cooperarea în domeniul combaterii corupției, a spălării de bani și a evaziunii fiscale; să includă secțiuni specifice, care să formuleze angajamente clare și ferme și măsuri de combatere a corupției în toate formele sale, și să pună în aplicare standardele internaționale și convențiile multilaterale de combatere a corupției; să includă dispoziții privind buna guvernanță fiscală și standarde de transparență care reafirmă angajamentul părților de a pune în aplicare standardele internaționale în ceea ce privește combaterea evitării obligațiilor fiscale și a evaziunii fiscale;
   (j) să contribuie la consolidarea apartenenței Kârgâzstanului la Organizația Mondială a Comerțului prin reforme adecvate privind investițiile străine, autoritățile vamale și accesul la piețele internaționale;
   (k) să îmbunătățească coordonarea între pozițiile UE și ale Kârgâzstanului în forurile internaționale;
   (l) să consolideze dialogul interparlamentar între Republica Kârgâzstan și Parlamentul European;
   (m) să asigure, în cadrul acordului, un accent puternic pe schimbările climatice, gospodărirea apelor, precum și pe prevenirea și pregătirea pentru riscul de dezastre din cauza riscului ridicat de catastrofe naturale, inclusiv de cutremure; să susțină Kârgâzstanul în eforturile sale pentru protejarea mediului și în eforturile sale susținute în favoarea dezvoltării durabile;
   (n) să asigure transmiterea directivelor de negociere către Parlamentul European, sub rezerva normelor de confidențialitate, pentru a permite un control adecvat exercitat de Parlament asupra procesului de negociere și pentru a respecta în mod consecvent obligațiile interinstituționale care decurg din articolul 218 alineatul (10) din TFUE, conform cărora Parlamentul European trebuie informat imediat și complet în toate etapele procedurii;
   (o) să distribuie toate documentele legate de negocieri, cum ar fi procesele-verbale și proiectele de texte negociate, precum și să informeze periodic Parlamentul;
   (p) să asigure respectarea, la toate nivelurile, a practicii consacrate de a aștepta aprobarea Parlamentului înainte de a aplica cu titlu provizoriu noul acord;
   (q) să consolideze și să extindă cooperarea existentă, consacrată în actualul APC, care a instituit deja următoarele organisme de cooperare și dialog:
   Consiliul de cooperare la nivel ministerial;
   Comitetul de cooperare la nivel de înalți funcționari și subcomitetele privind comerțul și investițiile și cooperarea pentru dezvoltare;
   Comisia parlamentară de cooperare (CPC);
   (r) să consolideze controlul interparlamentar în cadrul unei CPC cu puteri autonome, urmând să fie instituită în noul acord, în special în ceea ce privește democrația, statul de drept și lupta împotriva corupției;
   (s) să asigure implicarea societății civile atât în timpul negocierilor, cât și în etapa de punere în aplicare a acordului;
   (t) să asigure includerea unor clauze privind suspendarea potențială a cooperării în caz de încălcare a elementelor esențiale de către una dintre părți, inclusiv un rol pentru consultarea Parlamentului în astfel de cazuri;
   (u) să aloce, atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre, resursele adecvate pentru punerea în aplicare a acordului cuprinzător, astfel încât să asigure realizarea tuturor obiectivelor ambițioase stabilite în cursul negocierilor;
   (v) să țină cont de rolul Republicii Kârgâzstan ca una dintre puținele țări democratice emergente din regiune, care necesită sprijin politic, diplomatic, financiar și tehnic pe termen lung din partea UE;
   (w) să își continue eforturile de consolidare a unei democrații parlamentare funcționale, cu un sistem pluripartit veritabil și cu un sistem de control și echilibru constituțional, precum și să asigure controlul parlamentar al executivului, ca unul dintre statele-pilot pentru sprijinul pentru democrație acordat de UE; să își facă cunoscută preocuparea cu privire la amendamentele constituționale din 2016, în special o consolidare substanțială a competențelor prim-ministrului, supremația hotărârilor instanțelor naționale față de tratatele internaționale privind drepturile omului și pierderea independenței Camerei Constituționale a Curții Supreme; să încurajeze implicarea ONG-urilor în elaborarea și reexaminarea legislației și a politicilor statului, în special cu privire la orice instrumente sau mecanisme care afectează în mod direct acțiunea organizațiilor societății civile;
   (x) să reafirme importanța unei acțiuni sistematice în vederea promovării valorilor democrației și a drepturilor omului, inclusiv a libertății de exprimare, de asociere și a libertății de întrunire, precum și a independenței sistemului judiciar;
   (y) să încurajeze un mediu favorabil pentru jurnaliști și presa independentă; să asigure că Kârgâzstanul le permite lucrătorilor și jurnaliștilor străini care activează în domeniul drepturilor omului și au interdicție de intrare în Kârgâzstan să revină în țară și să-și continue activitatea fără ingerințe nejustificate;
   (z) să recunoască progresele înregistrate în ceea ce privește organizarea în mod pașnic a alegerilor legislative și prezidențiale și îmbunătățirea transparenței în cadrul alegerilor legislative și prezidențiale și să solicite continuarea punerii în aplicare a recomandărilor formulate de misiunile internaționale de observare a alegerilor;
   (aa) să îndemne Kârgâzstanul să inverseze orice tendință negativă autoritară, cum ar fi instrumentarea la nivel politic a administrării justiției, pedepsele judiciare injuste, procesele injuste și netransparente, ingerința în libertatea mass-mediei, impunitatea agenților de aplicare a legii și presupusa maltratare și torturare a persoanelor reținute, extrădările către țări în care oamenii se confruntă cu riscul de tortură sau de maltratare, precum și discriminarea împotriva minorităților și limitările impuse libertății de întrunire și de exprimare, și să îndemne Kârgâzstanul să investigheze minuțios toate acuzațiile referitoare la manipularea unor probe, șantaj, tortură și alte rele tratamente; să exprime preocuparea cu privire la faptul că atât lideri politici, cât și candidați potențiali la președinție au fost reținuți pe baza unor presupuse acuzații de corupție;
   (ab) să exprime nemulțumirea, în acest context, față de menținerea sentinței de condamnare pe viață pronunțate împotriva activistului pentru drepturile omului Azimjon Askarov, care a documentat violența interetnică din 2010, și să solicite eliberarea sa imediată, anularea condamnării, reabilitarea sa și oferirea de despăgubiri;
   (ac) să reamintească că corupția subminează drepturile omului, egalitatea, comerțul și concurența echitabilă și descurajează investițiile străine, împiedicând astfel creșterea economică și reducând, în același timp, încrederea cetățenilor în instituțiile statului;
   (ad) să încurajeze un angajament puternic în favoarea progresului social, a bunei guvernări, a democrației și bunelor relații interetnice și interreligioase, a formării și educației și ca mijloc de consolidare a bazelor stabilității și securității; să sprijine în continuare măsurile de consolidare a păcii și de securitate, precum și să își sporească eforturile pentru integrarea deplină a minorităților, în urma confruntărilor etnice din Kârgâzstan din 2010, în scopul de a preveni conflictele viitoare;
   (ae) să contribuie la depășirea problemelor și obstacolelor socioeconomice de tipul celor menționate în Recomandarea 202 a OIM; în acest context, să acorde o atenție specială tinerilor promovând schimburile academice, culturale și în rândul tinerilor; să acorde o atenție deosebită dezvoltării regionale din țară, punând accentul în special pe inegalitățile dintre nord și sud;
   (af) să sprijine, să promoveze și să faciliteze în continuare cooperarea regională în Asia Centrală, una dintre regiunile cel mai puțin integrate din lume, ca urmare a dinamicii pozitive actuale, inclusiv în vederea consolidării stabilității și dezvoltării pe întreg teritoriul Asiei Centrale; să recunoască implicarea țării în programele UE orientate în această direcție, precum și punerea în aplicare a strategiei UE-Asia Centrală în domeniile energiei, gospodăririi apelor și provocărilor legate de mediu și în dialogurile periodice politice și în domeniul drepturilor omului purtate cu UE;
   (ag) să asigure că apartenența Kârgâzstanului la Uniunea Economică Eurasiatică (UEE) nu afectează consolidarea relațiilor sale cu UE, astfel cum s-a dovedit prin APC consolidat UE-Kazahstan, ratificat recent;
   (ah) să țină cont de dezvoltarea relațiilor Kârgâzstanului cu China și Rusia; să încurajeze Kârgâzstanul să își diversifice economia în vederea reducerii dependenței sale politice semnificative de acești doi actori externi; să țină cont de dezvoltarea acestor relații în contextul implementării strategiei ”One Belt One Road” (OBOR) – O centură un drum – a Chinei; să asigure că este consolidată în mod semnificativ combaterea propagandei răspândite în țară de mass-media rusă;
   (ai) să contribuie la continuarea dezamorsării recentelor tensiuni diplomatice și economice în regiune, inclusiv dintre Kazahstan și Kârgâzstan;
   (aj) să sprijine îmbunătățirea continuă a relațiilor diplomatice cu Uzbekistanul, precum și un dialog constructiv privind gestionarea resurselor de apă limitate din regiune;
   (ak) să recunoască preocupările Kârgâzstanului în domeniul securității, având în vedere deteriorarea situației în materie de securitate din Afganistan și ca răspuns la creșterea radicalizării în regiunea Asiei Centrale; să ofere asistență în ceea ce privește luptătorii islamiști străini care se întorc din străinătate și membrii familiilor acestora; să consolideze cooperarea regională cu țările din Asia Centrală în domeniul combaterii mișcărilor jihadiștilor și a criminalității transfrontaliere, bazându-se pe punerea în aplicare a unor măsuri de control la frontieră legate de combaterea terorismului, de natură juridică, instituțională și practică, și a unor măsuri de prevenire a radicalizării religioase în creștere;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta recomandare Consiliului, Comisiei și Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Președintelui, Guvernului și Parlamentului Republicii Kârgâzstan.

(1) JO C 168 E, 14.6.2013, p. 91.
(2) JO C 58, 15.2.2018, p. 119.
(3) JO C 300, 18.2.2016, p. 10.
(4) JO C 351 E, 2.12.2011, p. 92.
(5) JO C 81 E, 15.3.2011, p. 80.
(6) JO C 208, 10.6.2016, p. 177.

Ultima actualizare: 13 decembrie 2019Notă juridică