Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2118(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0450/2018

Predkladané texty :

A8-0450/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 15/01/2019 - 8.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0004

Prijaté texty
PDF 167kWORD 51k
Utorok, 15. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Komplexná dohoda medzi EÚ a Kirgizskom
P8_TA(2019)0004A8-0450/2018

Odporúčanie Európskeho parlamentu z 15. januára 2019 Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku ku komplexnej dohode medzi EÚ a Kirgizskou republikou (2018/2118(INI))

Európsky parlament,

—  so zreteľom na rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/... z 9. októbra 2017, ktorým sa Európska komisia a vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku poverujú začať rokovania a viesť ich v mene Európskej únie o tých ustanoveniach komplexnej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, ktoré patria do právomoci Únie (11436/1/17 REV 1),

—  so zreteľom na rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov zo zasadnutia Rady z 9. októbra 2017, ktorým sa Európska komisia poveruje začať rokovania a viesť ich v mene členských štátov o tých ustanoveniach komplexnej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kirgizskou republikou na strane druhej, ktoré patria do právomoci členských štátov (11438/1/17 REV 1),

—  so zreteľom na navrhované právne základy pre novú komplexnú dohodu, ktorými sú článok 37 Zmluvy o Európskej únii a článok 91, článok 100 ods. 2, článok 207 a článok 209 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

—  so zreteľom na existujúcu dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kirgizskou republikou, ktorá nadobudla platnosť v roku 1999,

—  so zreteľom na svoje uznesenia z 15. decembra 2011 o stave vykonávania stratégie EÚ pre Strednú Áziu(1) a z 13. apríla 2016 k vykonávaniu a preskúmaniu stratégie EÚ – Stredná Ázia(2),

—  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Kirgizsku, najmä na uznesenia z 15. januára 2015(3), 8. júla 2010(4) a 6. mája 2010(5),

—  so zreteľom na vyhlásenie PK/VP o prezidentských voľbách v Kirgizskej republike zo 16. októbra 2017,

—  so zreteľom na závery o prezidentských voľbách Európskeho parlamentu, medzinárodnej volebnej pozorovateľskej misie (IEOM), Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE/ODIHR),

—  so zreteľom na vyhlásenie, ktoré prijal Parlamentný výbor pre spoluprácu EÚ – Kirgizsko 3. mája 2018,

—  so zreteľom na rozhodnutie Európskej únie z 2. februára 2016 o udelení štatútu VSP+ Kirgizskej republike,

—  so zreteľom na svoju pozíciu z 22. októbra 2013 k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Kirgizskej republike(6),

–  so zreteľom na článok 113 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0450/2018),

A.  keďže EÚ a Kirgizsko v decembri 2017 začali rokovania o komplexnej dohode, ktorá by nahradila súčasnú dohodu o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kirgizskom, s cieľom posilniť a prehĺbiť spoluprácu v oblastiach spoločného záujmu na základe spoločných hodnôt demokracie, právneho štátu a dobrej správy vecí verejných v rámci nového právneho rámca;

B.  keďže komplexná dohoda si bude vyžadovať súhlas Európskeho parlamentu, aby nadobudla platnosť;

1.  odporúča Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku:

Všeobecné zásady

Politický dialóg a medzinárodná spolupráca

Inštitucionálne ustanovenia

Spoločné obavy a záujmy súvisiace s oblasťami spolupráce, ktorých sa týka dohoda

   a) prerokovať a uzavrieť ambicióznu, komplexnú a vyváženú dohodu medzi EÚ a Kirgizskom, ktorá nahradí dohodu o partnerstve a spolupráci z roku 1999 a poskytne základ pre pevné a trvalé vzťahy a stabilný, bezpečný a udržateľný rozvoj oboch strán;
   b) identifikovať v komplexnej dohode strategické krátkodobé a dlhodobé perspektívy a stanoviť niekoľko dobre identifikovaných a štruktúrovaných cieľov spolupráce s Kirgizskom; vynaložiť ďalšie úsilie a prehĺbiť vzťah, aby sa EÚ stala viditeľnejšou a efektívnejšou v krajine a v regióne;
   c) podporiť trhové hospodárstvo poskytovaním konkrétnych sociálnych a hospodárskych výhod pre občanov oboch strán; dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže a právnu istotu, a to aj prostredníctvom posilnenia nezávislých a transparentných inštitúcií;
   d) zabezpečiť pevnú angažovanosť oboch strán pri rešpektovaní demokratických zásad, ľudských práv a zásad právneho štátu a pri ich presadzovaní, pri úplnom dodržiavaní kritérií požadovaných pre status VSP + poskytnutý Kirgizskej republike vrátane ratifikácie príslušných medzinárodných dohovorov a účinného vykonávania záverov a odporúčaní príslušných monitorovacích orgánov zriadených podľa týchto dohovorov; uľahčovať a viesť pravidelný dialóg o otázkach ľudských práv relevantných pre obe strany so zameraním na výsledky, ktorý by mal zahŕňať príslušné orgány a občiansku spoločnosť, s cieľom posilniť inštitucionálny rámec a verejné politiky; zdôrazniť konštruktívne členstvo Kirgizska v rade OSN pre ľudské práva v období 2016 – 2018 a podporovať jeho ďalšie medzinárodné zapojenie;
   e) prispievať k posilneniu multilateralizmu a medzinárodnej spolupráce a rozvíjať spoločné postupy spolupráce s kirgizskými partnermi s cieľom podporiť medzinárodnú bezpečnosť a účinne riešiť globálne výzvy, ako sú terorizmus, zmena klímy, migrácia a organizovaný zločin, a prispievať k plneniu Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj a novej národnej stratégie rozvoja na obdobie 2018 – 2040; a všeobecnejšie prispievať k stabilizácii a rastu v Strednej Ázii;
   f) posilniť politický dialóg a odvetvovú spoluprácu; zabezpečiť zmysluplný pravidelný dialóg o všetkých relevantných otázkach, pričom sa bude vychádzať z existujúcich formátov;
   g) zintenzívniť spoluprácu v oblasti krízového riadenia, predchádzania konfliktom, boja proti terorizmu a organizovanej trestnej činnosti, počítačovej kriminality, predchádzania násilnej radikalizácii a cezhraničnej trestnej činnosti, ako aj integrovaného riadenia hraníc, a to pri úplnom rešpektovaní ochrany ľudských práv a základných slobôd a v súlade so zmenami trestného zákonníka; a zabezpečiť, aby bol vnútroštátny zákon č. 150 z roku 2005 o boji proti extrémistickej činnosti plne v súlade s medzinárodnými normami;
   h) posilniť ustanovenia týkajúce sa obchodných a hospodárskych vzťahov s cieľom zlepšiť investičné prostredie a prispieť k diverzifikácii kirgizského hospodárstva, čo bude výhodou pre obe strany a posilnením právnej istoty a regulačnej transparentnosti; podporovať dobrú správu vecí verejných, fungujúce súdnictvo a obmedzenie byrokracie a využívať všetky dostupné opatrenia na podporu udržateľného hospodárskeho rozvoja v záujme upevnenia a rozvoja mnohostranného obchodného systému založeného na pravidlách; prispievať k podpore vytvárania a rozvoja malých a stredných podnikov; ďalej posilňovať hospodárske a obchodné vzťahy medzi EÚ a Kirgizskom, pokiaľ ide o status VSP +, a vyzvať Kirgizsko, aby plnilo medzinárodné záväzky vyplývajúce z tohto statusu s cieľom posilniť hospodársky rozvoj krajiny;
   i) zlepšiť spoluprácu v oblasti boja proti korupcii, prania špinavých peňazí a daňových únikov; zahrnúť osobitné časti uvádzajúce jasné a pevné záväzky a opatrenia v oblasti boja proti všetkým formám korupcie a uplatňovať medzinárodné normy a multilaterálne protikorupčné dohovory; zahrnúť ustanovenia týkajúce sa dobrej správy v daňových záležitostiach a noriem transparentnosti, ktoré opätovne potvrdzujú záväzok strán vykonávať medzinárodné normy v oblasti boja proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a proti daňovým únikom;
   j) prispieť k posilneniu kirgizského členstva v Svetovej obchodnej organizácii prostredníctvom primeraných reforiem týkajúcich sa zahraničných investícií, colných orgánov a prístupu na medzinárodné trhy;
   k) zlepšiť koordináciu medzi pozíciami EÚ a Kirgizska na medzinárodných fórach;
   l) posilniť medziparlamentný dialóg medzi Kirgizskom a Európskym parlamentom;
   m) zabezpečiť, aby sa v rámci dohody dôraz kládol najmä na zmenu klímy, vodné hospodárstvo a predchádzanie katastrofám a pripravenosť na katastrofy v dôsledku vysokého rizika prírodných katastrof vrátane zemetrasení, poskytovať Kirgizsku podporu v jeho úsilí o ochranu životného prostredia a jeho intenzívnom úsilí zameranom na dosiahnutie udržateľného rozvoja;
   n) zabezpečiť zasielanie rokovacích smerníc Európskemu parlamentu, a to v súlade s pravidlami dôvernosti, aby Európsky parlament mohol riadne kontrolovať proces rokovaní a sústavne dodržiavať medziinštitucionálne záväzky vyplývajúce z článku 218 ods. 10 ZFEÚ, podľa ktorého musí byť Európsky parlament ihneď a v plnom rozsahu informovaný vo všetkých etapách postupu;
   o) poskytnúť všetky dokumenty súvisiace s rokovaniami, ako sú zápisnice a návrhy textov, o ktorých sa rokovalo, ako aj pravidelne informovať Európsky parlament;
   p) na všetkých úrovniach zabezpečiť dodržiavanie dlhoročného postupu, podľa ktorého sa nová dohoda predbežne neuplatňuje, kým Európsky parlament neudelí svoj súhlas;
   q) posilniť a rozšíriť existujúcu spoluprácu zakotvenú v súčasnej dohode o partnerstve a spolupráci, ktorou sa už zriadili tieto orgány na spoluprácu a dialóg:
   rada pre spoluprácu na ministerskej úrovni,
   výbor pre spoluprácu na úrovni vyšších úradníkov a podvýbory pre obchod a investície a pre rozvojovú spoluprácu;
   parlamentný výbor pre spoluprácu;
   r) posilniť medziparlamentnú kontrolu v rámci posilneného parlamentného výboru pre spoluprácu, ktorá má byť súčasťou novej dohody, najmä v oblastiach demokracie, právneho štátu a boja proti korupcii;
   s) zabezpečiť zapojenie občianskej spoločnosti počas rokovaní aj fázy vykonávania dohody;
   t) zabezpečiť začlenenie podmienok týkajúcich sa prípadného pozastavenia spolupráce v prípade porušenia základných prvkov ktoroukoľvek stranou vrátane konzultácie Európskeho parlamentu v takýchto prípadoch;
   u) prideliť na úrovni EÚ a členských štátov primerané zdroje na vykonávanie komplexnej dohody s cieľom zabezpečiť dosiahnutie všetkých ambicióznych cieľov stanovených v priebehu rokovaní;
   v) zohľadniť úlohu Kirgizska ako jednej z mála vznikajúcich demokratických krajín v regióne, čo si vyžaduje dlhodobú politickú, diplomatickú, finančnú a technickú podporu EÚ;
   w) pokračovať v úsilí o upevnenie fungujúcej parlamentnej demokracie so skutočným systémom viacerých strán a ústavnými kontrolami a rovnováhou, ako aj zabezpečiť parlamentný dohľad nad výkonnou zložkou, keďže ide o jednu z pilotných krajín, na ktoré sa zameriava podpora demokracie EÚ; vyjadriť svoje obavy z ústavných zmien z roku 2016, najmä pokiaľ ide o podstatné posilnenie právomocí predsedu vlády, nadradenosť rozsudkov vnútroštátnych súdov nad medzinárodnými zmluvami o ľudských právach a stratu nezávislosti ústavnej komory najvyššieho súdu; podporiť účasť MVO na rozvoji a preskúmaní právnych predpisov a politík v krajine, najmä pokiaľ ide o nástroje alebo mechanizmy, ktoré priamo ovplyvňujú činnosť organizácií občianskej spoločnosti;
   x) opakovane potvrdiť význam systematickej práce pri presadzovaní hodnôt demokracie a ľudských práv vrátane slobody prejavu, združovania a zhromažďovania a nezávislosti súdnictva;
   y) podporovať priaznivé prostredie pre novinárov a nezávislé médiá; zabezpečiť, aby Kirgizsko umožnilo zahraničným pracovníkom a novinárom oblasti ľudských práv, na ktorých je uvalený zákaz, aby mohli vstúpiť do krajiny a pokračovať vo svojej práci bez zasahovania;
   z) uznať pokrok, ktorý sa dosiahol v súvislosti s pokojným priebehom a zlepšovaním transparentnosti parlamentných a prezidentských volieb, a naliehavo požadovať pokračujúce vykonávanie odporúčaní medzinárodných volebných pozorovateľských misií;
   aa) naliehavo vyzvať Kirgizsko, aby zvrátilo všetky negatívne autoritatívne trendy, ako je politická inštrumentalizácia výkonu spravodlivosti, nespravodlivé súdne tresty, nespravodlivé a netransparentné súdne konania, zasahovanie do slobody médií, beztrestnosť orgánov činných v trestnom konaní a údajné zlé zaobchádzanie s osobami vo väzbe a ich mučenie, vyhosťovanie do krajín, kde sú osoby vystavené riziku mučenia alebo zlého zaobchádzania, ako aj diskriminácia menšín a obmedzovanie slobody zhromažďovania a slobody prejavu, a vyzvať Kirgizsko, aby dôkladne preskúmalo všetky obvinenia z poskytovania falošných dôkazov, vydierania, mučenia a zlého zaobchádzania; vyjadriť obavy, že politickí vodcovia, ako aj potenciálni kandidáti na prezidenta, boli v súvislosti s údajnými obvineniami z korupcie uväznení;
   ab) vyjadriť v tejto súvislosti nespokojnosť so zachovaním doživotného trestu odňatia slobody pre aktivistu v oblasti ľudských práv Azimjona Askarova, ktorý v roku 2010 zdokumentoval násilie medzi etnikami, a požiadať o jeho okamžité prepustenie, zrušiť rozsudok, ktorý bol nad ním vynesený, rehabilitovať ho a poskytnúť mu odškodnenie;
   ac) pripomenúť, že korupcia ohrozuje ľudské práva, rovnosť, obchod a spravodlivú hospodársku súťaž, brzdí zahraničné investície, a tým bráni hospodárskemu rastu a tiež znižuje dôveru občanov v štátne inštitúcie;
   ad) podporiť pevný záväzok k sociálnemu pokroku, dobrej správe vecí verejných, demokracii a dobrým vzťahom medzi etnikami a príslušníkmi rôznych náboženstiev, odbornej príprave a vzdelávaniu, a to aj ako prostriedok na posilnenie základov stability a bezpečnosti; pokračovať v podpore budovania mieru a bezpečnostných opatrení a zvýšiť úsilie o plné začlenenie menšín po etnických stretoch v Kirgizsku v roku 2010 s cieľom zabrániť budúcim konfliktom;
   ae) pomáhať pri prekonávaní sociálno-ekonomických problémov a prekážok, ktoré sú typovo vymedzené v odporúčaní MOP č. 202; v tejto súvislosti venovať osobitnú pozornosť mladým ľuďom prostredníctvom podpory akademických, mládežníckych a kultúrnych výmen; venovať osobitnú pozornosť regionálnemu rozvoju s osobitným dôrazom na rozdiely medzi severom a juhom;
   af) podporiť, presadzovať a uľahčovať ďalšiu regionálnu spoluprácu v Strednej Ázii, ktorá je jedným z najmenej integrovaných regiónov sveta, na základe súčasnej pozitívnej dynamiky, a to okrem iného s cieľom zvýšiť stabilitu a rozvoj Strednej Ázie ako celku; uznať účasť krajiny na programoch EÚ zameraných týmto smerom, ako aj vykonávanie stratégie EÚ pre Strednú Áziu v oblasti energetiky, vodného hospodárstva a environmentálnych výziev, a v rámci pravidelného politického dialógu a dialógu o ľudských právach s EÚ;
   ag) opakovane poskytnúť ubezpečenie, že členstvo Kirgizska v Eurázijskej hospodárskej únii (EAHU) nemá vplyv na posilnenie jeho vzťahov s EÚ, ako vyplýva z nedávno ratifikovanej dohody o partnerstve a spolupráci medzi EÚ a Kazachstanom;
   ah) zohľadniť rozvoj kirgizských vzťahov s Čínou a Ruskom, podporiť Kirgizsko, aby diverzifikovalo svoje hospodárstvo s cieľom znížiť značnú politickú závislosť na týchto dvoch externých aktéroch; zohľadniť rozvoj týchto vzťahov v kontexte vykonávania čínskej stratégie Jedno pásmo, jedna cesta (OBOR); zabezpečiť, aby sa boj proti propagande, ktorú šíria ruské médiá v krajine, podstatne posilnil;
   ai) prispieť k snahe o zmiernenie nedávneho diplomatického a hospodárskeho napätia v regióne, aj medzi Kazachstanom a Kirgizskom;
   aj) podporovať neustále zlepšovanie diplomatických vzťahov s Uzbekistanom, ako aj konštruktívny dialóg o riadení nedostatočných vodných zdrojov v regióne;
   ak) uznať bezpečnostné obavy Kirgizska v súvislosti so zhoršujúcou sa bezpečnostnou situáciou v Afganistane a v reakcii na rastúcu radikalizáciu v stredoázijskom regióne; poskytnúť pomoc v súvislosti s návratom zahraničných islamských bojovníkov a ich rodinných príslušníkov zo zahraničia; posilniť regionálnu spoluprácu s krajinami Strednej Ázie v súvislosti s bojom proti džihádistickým hnutiam a nadnárodnej trestnej činnosti opierajúcu sa o právne, inštitucionálne a praktické protiteroristické opatrenia na kontrolu hraníc a preventívne opatrenia proti rastúcej násilnej náboženskej radikalizácii;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto odporúčanie Rade, Komisii a podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a prezidentovi, vláde a parlamentu Kirgizskej republiky.

(1) Ú. v. EÚ C 168 E, 14.6.2013, s. 91.
(2) Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 119.
(3) Ú. v. EÚ C 300, 18.2.2016, s. 10.
(4) Ú. v. EÚ C 351 E, 2.12.2011, s. 92.
(5) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 80.
(6) Ú. v. EÚ C 208, 10.6.2016, s. 177.

Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne oznámenie