Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0232(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0464/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0464/2018

Viták :

PV 03/04/2019 - 18
CRE 03/04/2019 - 18

Szavazatok :

PV 15/01/2019 - 8.8
CRE 15/01/2019 - 8.8
PV 16/04/2019 - 8.27

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0008
P8_TA(2019)0385

Elfogadott szövegek
PDF 223kWORD 66k
2019. január 15., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozása ***I
P8_TA(2019)0008A8-0464/2018

Az Európai Parlament 2019. január 15-én elfogadott módosításai a vámügyi együttműködést szolgáló „Vám” program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2018)0442 – C8-0261/2018 – 2018/0232(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az 1294/2013/EU rendelet18 és az elődei által létrehozott Vám 2020 program jelentősen hozzájárult a vámügyi együttműködés megkönnyítéséhez és megerősítéséhez. A vámügyek területén számos tevékenység határokon átnyúló jellegű, valamennyi tagállamra kiterjed, illetve valamennyi tagállamot érinti, ezért e tevékenységeket az egyes tagállamok önállóan nem képesek eredményesen és hatékonyan végezni. Egy a Bizottság által végrehajtott uniós szintű vámügyi program uniós keretet kínál a tagállamoknak az említett együttműködési tevékenységek kidolgozására, ami költséghatékonyabb, mint ha az egyes tagállamok két- vagy többoldalú alapon külön-külön hoznák létre saját együttműködési keretüket. Ezért indokolt biztosítani a vámügyi együttműködés terén folytatott tevékenységek uniós finanszírozásának folytonosságát egy ugyanazon területre vonatkozó új program, a Vám program létrehozásával.
(1)  Az 1294/2013/EU rendelet18 és az elődei által létrehozott Vám 2020 program jelentősen hozzájárult a vámügyi együttműködés megkönnyítéséhez és megerősítéséhez. A vámügyek területén számos tevékenység határokon átnyúló jellegű, valamennyi tagállamra kiterjed, illetve valamennyi tagállamot érinti, ezért e tevékenységeket az egyes tagállamok önállóan nem képesek eredményesen és hatékonyan végezni. A Bizottság által végrehajtott, az egész Unióra kiterjedő vámügyi program uniós szintű keretet kínál a tagállamoknak ilyen együttműködési tevékenységek kidolgozására, ami költséghatékonyabb, mint ha az egyes tagállamok két- vagy többoldalú alapon külön-külön hoznák létre saját együttműködési keretüket. A Vám program lényeges szerepet játszik az Unió és a tagállamok pénzügyi érdekeinek védelmében is azáltal, hogy biztosítja a vámok tényleges beszedését és így jelentős bevételi forrást képez az uniós és a nemzeti költségvetések számára, valamint azáltal, hogy az informatikai kapacitásbővítésre és a vámok területén való fokozott együttműködésre összpontosít. Továbbá harmonizált és szabványosított ellenőrzésekre van szükség a határokon átnyúló illegális áruforgalom nyomon követése és a csalás elleni küzdelem érdekében. Ezért – és a hatékonyság növelése érdekében – indokolt biztosítani a vámügyi együttműködés terén folytatott tevékenységek uniós finanszírozásának folytonosságát egy ugyanazon területre vonatkozó új program, a Vám program létrehozásával.
__________________
__________________
18 Az Európai Parlament és a Tanács 1294/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 209. o.).
18 Az Európai Parlament és a Tanács 1294/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló, európai uniós vámügyi cselekvési program (Vám 2020) létrehozásáról, valamint a 624/2007/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 347., 2013.12.20., 209. o.).
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  A nemzeti vámhatóságok által megvalósított vámunió immár 50 éve sarokköve az Uniónak, a világ egyik legnagyobb kereskedelmi tömbjének. A vámunió a sikeres uniós integráció jelentős példája, és nélkülözhetetlen az uniós vállalkozások és a polgárok javát egyaránt szolgáló egységes piac megfelelő működéséhez. Az Európai Parlament 2018. március 14-én elfogadott, „A következő többéves pénzügyi keret: a 2020 utáni többéves pénzügyi keretről kialakítandó parlamenti álláspont előkészítése” című állásfoglalásában különös aggodalmának adott hangot a vámcsalásokkal kapcsolatban. Csak úgy lehet megvalósítani egy erősebb és nagyratörőbb Uniót, ha megerősített pénzügyi eszközök állnak a rendelkezésére, a meglévő szakpolitikák folyamatos támogatásban részesülnek, és növekednek a források.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A vámunió jelentősen fejlődött az elmúlt ötven évben, és a vámigazgatási szervek már sikeresen hajtanak végre sokféle feladatot a határokon. Együttműködve munkálkodnak azon, hogy elősegítsék a kereskedelmet és csökkentsék a bürokráciát, hogy beszedjék a nemzeti és az uniós költségvetést megillető bevételeket, valamint hogy védjék a lakosságot a terrorista, egészségügyi, környezeti és egyéb fenyegetések ellen. Az EU egészére kiterjedő közös kockázatkezelési keretrendszer19 bevezetése, valamint a nagy készpénzösszegek mozgására vonatkozó vámellenőrzéseknek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló bevezetése révén a vámhatóságok a terrorizmus és a szervezett bűnözés elleni küzdelem frontvonalán működnek. E felhatalmazás széles körére tekintettel a vámhatóságok jelenleg gyakorlatilag az EU külső határain történő áruellenőrzésért felelős vezető hatóságot jelentik. Ezzel összefüggésben a Vám programnak nemcsak a vámügyi együttműködésre kell kiterjednie, hanem ki kell terjesztenie a támogatását általában véve a vámhatóságok küldetésére, melyet a 952/2013/EU rendelet 3. cikke határoz meg, azaz az Unió nemzetközi kereskedelmének felügyeletére, a belső piac külső vonatkozásainak, a közös kereskedelempolitikának és a kereskedelemmel összefüggő más közös uniós politikáknak a végrehajtására, valamint az ellátási lánc biztonságára is. A jogalap ezért átfogja a vámügyi együttműködést (az EUMSZ 33. cikke), a belső piacot (az EUMSZ 114. cikke) és a kereskedelempolitikát (az EUMSZ 207. cikke).
(2)  A vámunió jelentősen fejlődött az elmúlt 50 évben, és a vámigazgatási szervek már sikeresen hajtanak végre sokféle feladatot a határokon. Együttműködve törekednek arra, hogy elősegítsék az etikus és tisztességes kereskedelmet és csökkentsék a bürokráciát, hogy beszedjék a nemzeti és az uniós költségvetést megillető bevételeket, valamint hogy segítsék a lakosság megvédését a terrorista, egészségügyi, környezeti és egyéb fenyegetések ellen. Az uniós szintű közös vámügyi kockázatkezelési keretrendszer19 bevezetése, valamint a nagy összegű készpénzáramlásoknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet szolgáló ellenőrzése révén a vámhatóságok vezető szerepet vállalnak a terrorizmus, a szervezett bűnözés és a tisztességtelen verseny elleni küzdelemben. Széles körű felhatalmazásukra tekintettel a vámhatóságok jelenleg valóban az EU külső határain történő áruellenőrzésért felelős hatóságot jelentik. Ezzel összefüggésben a Vám programnak nemcsak a vámügyi együttműködésre kell kiterjednie, hanem támogatást kell nyújtania a szélesebb körű vámküldetéshez, melyet a 952/2013/EU rendelet 3. cikke határoz meg, nevezetesen az Unió nemzetközi kereskedelmének felügyeletéhez, a belső piac külső vonatkozásainak, a közös kereskedelempolitikának és a kereskedelemmel összefüggő más közös uniós politikáknak a végrehajtásához, valamint az ellátási lánc biztonságához is. E rendelet jogalapjának ezért át kell fognia a vámügyi együttműködést (az EUMSZ 33. cikke), a belső piacot (az EUMSZ 114. cikke) és a kereskedelempolitikát (az EUMSZ 207. cikke).
__________________
__________________
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
19 https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/customs-risk-management/measures-customs-risk-management-framework-crmf_en
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Azzal, hogy a vámunió és a vámhatóságok támogatását célul kitűző keretet biztosít az intézkedéseknek, a program várhatóan hozzájárul az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelméhez; az Unió tisztességtelen és jogellenes kereskedelemmel szembeni védelméhez, a jogszerű üzleti tevékenység támogatása mellett; az Unió és lakosai biztonságának és védelmének biztosításához; valamint a törvényes kereskedelem annak érdekében történő támogatásához, hogy a vállalkozások és a polgárok teljes mértékben ki tudják használni a belső piac és a globális kereskedelem előnyeit.
(3)  A programnak általános célkitűzésként segítenie kell a tagállamokat és a Bizottságot azzal, hogy a vámunió és a vámhatóságok támogatását célul kitűző keretet biztosít az intézkedéseknek azzal a hosszú távú céllal, hogy az Unión belül az összes vámigazgatási szerv a lehető legszorosabban együttműködjön; hozzá kell járulnia az EU és annak tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelméhez; meg kell védenie az Uniót a tisztességtelen és jogellenes kereskedelmi gyakorlatokkal szemben, a jogszerű üzleti tevékenység támogatása mellett, biztosítva az Unió és lakosai biztonságát és védelmét, ezáltal fokozva a fogyasztóvédelmet; valamint támogatnia kell a törvényes kereskedelmet annak érdekében, hogy a vállalkozások és a polgárok teljes mértékben ki tudják használni a belső piac és a globális kereskedelem előnyeit.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Mivel nyilvánvalóvá vált, hogy az Uniós Vámkódex 278. cikkében foglalt egyes rendszereket csak részlegesen lehet elindítani 2020. december 31-re, amiből az következik, hogy a nem elektronikus rendszereket e dátumot követően is használni fogják, és amennyiben a határidő jogalkotási módosítások útján nem kerül meghosszabbításra, a vállalkozások és a vámhatóságok nem fognak tudni eleget tenni feladataiknak és törvényi kötelezettségeiknek a vámügyek tekintetében, a program egyik elsődleges konkrét céljának annak kell lennie, hogy segítse a tagállamokat és a Bizottságot az ilyen elektronikus rendszerek létrehozásában.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  A vámigazgatás és -irányítás dinamikus szakpolitikai terület, amely a folyamatosan változó globális üzleti modellek és ellátási láncok által generált új kihívásokkal, valamint változó fogyasztási mintákkal és a digitális átalakulással néz szembe, mint például az e-kereskedelem, ideértve a dolgok internetét, az adatelemzést, a mesterséges intelligenciát és a blokklánc-technológiát. A programnak támogatnia kell a vámigazgatást ilyen helyzetekben, és lehetővé kell tennie innovatív megoldások alkalmazását. E kihívások továbbá hangsúlyozzák a vámhatóságok közötti együttműködés megvalósításának szükségességét, valamint a vámjogszabályok egységes értelmezése és végrehajtása iránti igényt. Amikor az államháztartások nyomás alatt állnak, a világkereskedelem volumene nő, és a csalás és a csempészet egyre nagyobb problémát jelent, a programnak hozzá kell járulnia e kihívások kezeléséhez.
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
(3c)  A lehető legnagyobb hatékonyság biztosítása és az átfedések elkerülése érdekében a Bizottságnak össze kell hangolnia a program végrehajtását a kapcsolódó uniós programokkal és alapokkal. Ez kiterjed különösen a Fiscalis programra, a csalás elleni uniós programra és az Egységes piac programra, továbbá a Belső Biztonsági Alapra és az Integrált Határigazgatási Alapra, a reformtámogató programra, a Digitális Európa programra, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre és az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló tanácsi határozatra, valamint a végrehajtási rendeletekre és intézkedésekre.
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
3 d preambulumbekezdés (új)
(3d)  Az Egyesült Királyságnak az Európai Unióból való lehetséges kilépésével összefüggésben a program pénzügyi kerete nem veszi figyelembe a kilépésről rendelkező megállapodás aláírásából eredő költségeket és az Egyesült Királyság és az Unió közötti kapcsolatok lehetséges jövőbeli alakulását. Az említett megállapodás aláírása, az Egyesült Királyság valamennyi meglévő vámrendszerből és együttműködésből való kilépése és ezen a területen jogi kötelezettségeinek megszűnése további költségekhez fog vezetni, amelyeket nem lehet pontosan megbecsülni a program létrehozásának időpontjában. A Bizottságnak ezért fontolóra kell vennie, hogy az említett esetleges költségekre való felkészülésként elegendő forrást helyezzen tartalékba. Ezeket a költségeket azonban nem szabad a program keretéből fedezni, mivel a programban előirányzott költségvetés csak a program létrehozásának időpontjában reálisan előre látható költségek fedezésére lesz elegendő.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A harmadik országok csatlakozási és társulási folyamatának támogatása érdekében a programnak – bizonyos feltételek teljesítése esetén – nyitva kell állnia a csatlakozó és a tagjelölt országok, valamint a potenciális tagjelöltek és az európai szomszédságpolitika partnerországai előtt. Más harmadik országok számára is nyitva állhat, az Unió és ezen országok által megkötött, az Unió bármely programjában való részvételükre kiterjedő egyedi megállapodásokban megállapított feltételekkel összhangban.
(5)  A harmadik országok csatlakozási és társulási folyamatának támogatása érdekében a programnak – minden feltétel teljesítése esetén – nyitva kell állnia a csatlakozó és a tagjelölt országok, valamint a potenciális tagjelöltek és az európai szomszédságpolitika partnerországai előtt. Más harmadik országok számára is nyitva állhat, az Unió és ezen országok által megkötött, az Unió bármely programjában való részvételükre kiterjedő egyedi megállapodásokban megállapított feltételekkel összhangban, ha ez a részvétel az Unió érdekében áll, és pozitív hatást gyakorol a belső piacra a fogyasztóvédelem befolyásolása nélkül.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  E programra alkalmazni kell az (EU, Euratom) [2018/XXX] európai parlamenti és tanácsi rendeletet21 (a továbbiakban: költségvetési rendelet). A költségvetési rendelet megállapítja az Unió költségvetésének végrehajtására – többek között a vissza nem térítendő támogatásokra, a pénzdíjakra, a közbeszerzésre és a külső szakértők költségeinek megtérítésére – vonatkozó szabályokat.
(6)  A programnak az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet21 (a továbbiakban: költségvetési rendelet) hatálya alá kell tartoznia. A költségvetési rendelet rendelkezik az Unió költségvetésének végrehajtására – többek között a vissza nem térítendő támogatásokra, a pénzdíjakra, a közbeszerzésre és a külső szakértők költségeinek megtérítésére – vonatkozó szabályokról.
__________________
__________________
21 COM(2016)0605.
21 Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A Vám 2020 program keretében alkalmazott intézkedések megfelelőnek bizonyultak, ezért azokat meg kell tartani. Annak érdekében, hogy a program végrehajtása egyszerűbbé és rugalmasabbá váljon, és ezáltal jobban teljesíthesse a célkitűzéseit, csak általános intézkedéskategóriákat kell meghatározni, a konkrét tevékenységeket szemléltető példák felsorolásával együtt. Az együttműködésen és a kapacitásépítésen keresztül a Vám programnak elő kell mozdítania és támogatnia kell az innováció terjedését és multiplikátorhatását is, hogy ezáltal még tovább javuljon a vámügyek terén meghatározott alapvető prioritások teljesítésére való képesség.
(7)  A Vám 2020 program keretében alkalmazott és megfelelőnek bizonyuló intézkedéseket ezért meg kell tartani, miközben az elégtelennek bizonyulókat meg kell szüntetni. Annak érdekében, hogy a program végrehajtása egyszerűbbé és rugalmasabbá váljon, és ezáltal jobban teljesíthesse a célkitűzéseit, csak általános intézkedéskategóriákat kell meghatározni, a konkrét tevékenységeket szemléltető példák felsorolásával együtt. Az együttműködésen és a kapacitásbővítésen keresztül a programnak elő kell mozdítania és támogatnia kell az innováció terjedését és multiplikátorhatását is, hogy ezáltal még tovább javuljon a vámügyek terén meghatározott alapvető prioritások teljesítésére való képesség.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A [2018/XXX] rendelet az Integrált Határigazgatási Alap részeként létrehozza a vámellenőrzési berendezési eszközt22 (a továbbiakban: VEB eszköz). A vámügyekkel és vámellenőrzési berendezésekkel kapcsolatos valamennyi együttműködési tevékenység koherenciájának és horizontális összehangolásának megőrzése érdekében helyénvaló minden ilyen tevékenységet egyetlen egységes jogi aktus és szabályrendszer, vagyis e rendelet alapján végrehajtani. Ezért a VEB eszköz csak a támogatható berendezések beszerzését, karbantartását és korszerűsítését támogathatja, miközben ennek a programnak kell támogatnia minden egyéb kapcsolódó tevékenységet, például a berendezési szükségletek felméréséhez szükséges együttműködési intézkedéseket vagy adott esetben a megvásárolt berendezésekkel kapcsolatos képzést.
(8)  A [2018/XXX] rendelet az Integrált Határigazgatási Alap részeként létrehozza a vámellenőrzési berendezési eszközt22 (a továbbiakban: VEB eszköz). A vámügyekkel és vámellenőrzési berendezésekkel kapcsolatos valamennyi együttműködési tevékenység koherenciájának és horizontális összehangolásának megőrzése érdekében helyénvaló minden ilyen tevékenységet egyetlen egységes jogi aktus és szabályrendszer alapján végrehajtani, mely jogi aktust és szabályrendszert e rendelet jelenti. Ezért a VEB eszköz csak a támogatható berendezések beszerzését, karbantartását és korszerűsítését támogathatja, miközben ennek a programnak kell támogatnia minden egyéb kapcsolódó tevékenységet, például a berendezési szükségletek felméréséhez szükséges együttműködési intézkedéseket vagy adott esetben a megvásárolt berendezésekkel kapcsolatos képzést.
_________________
_________________
22 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a vámellenőrzési berendezésekhez nyújtott pénzügyi támogatást szolgáló eszköz létrehozásáról.
22 Javaslat: Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Integrált Határigazgatási Alap részét képező, a vámellenőrzési berendezésekhez nyújtott pénzügyi támogatást szolgáló eszköz létrehozásáról.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A globalizáció fontosságára figyelemmel a programnak továbbra is lehetőséget kell biztosítania külső szakértők költségvetési rendelet 238. cikke szerinti bevonására. Ezeknek a külső szakértőknek elsősorban kormányzati szerveket – köztük a programhoz nem társult harmadik országok kormányzati szerveit –, valamint nemzetközi szervezeteket, a gazdálkodókat vagy a civil társadalmat kell képviselniük.
(10)  A globalizáció fontosságára figyelemmel a programnak továbbra is lehetőséget kell biztosítania külső szakértők költségvetési rendelet 238. cikke szerinti bevonására. Ezeknek a külső szakértőknek elsősorban kormányzati szerveket – köztük a programhoz nem társult harmadik országok kormányzati szerveit –, valamint a tudósokat, a nemzetközi szervezeteket, a gazdálkodókat vagy a civil társadalmat kell képviselniük.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A Bizottság által a finanszírozási programok koherenciájának és egyszerűsítésének biztosítása érdekében tett kötelezettségvállalással összhangban – amelyet a 2010. október 19-i, „Az uniós költségvetés felülvizsgálata”23 című közlemény tartalmaz – a forrásokat meg kell osztani más uniós finanszírozási eszközökkel, amennyiben a tervezett program szerinti intézkedések céljai több finanszírozási eszköz tekintetében közösek; a kettős finanszírozást ugyanakkor el kell kerülni. Az e program keretében végrehajtott intézkedéseknek biztosítaniuk kell a vámuniót és a vámhatóságokat támogató uniós források felhasználásának koherenciáját.
(11)  A Bizottság által a finanszírozási programok koherenciájának és egyszerűsítésének biztosítása érdekében tett kötelezettségvállalással összhangban – amelyet a 2010. október 19-i, „Az uniós költségvetés felülvizsgálata”23 című közlemény tartalmaz – a forrásokat meg kell osztani más uniós finanszírozási eszközökkel, amennyiben a tervezett program szerinti intézkedések céljai több finanszírozási eszköz tekintetében közösek, figyelembe véve, hogy a programra elkülönített összeg megállapításakor nem számolnak az előre nem látható kiadások eshetőségével; a kettős finanszírozást ugyanakkor el kell kerülni. Az e program keretében végrehajtott intézkedéseknek biztosítaniuk kell a vámuniót és a vámhatóságokat támogató uniós források felhasználásának koherenciáját.
__________________
__________________
23 COM(2010)0700.
23 COM(2010)0700.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)   A szigorú határellenőrzéshez szükséges szoftverek beszerzésének a program keretében támogathatónak kell lennie. Továbbá az adatcsere megkönnyítése érdekében ösztönözni kell a minden tagállamban használható szoftverek beszerzését.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Az informatikai kapacitásépítési intézkedéseknek vonzzák a program költségvetésének legnagyobb részét. Egyedi rendelkezéseknek kell leírniuk az európai elektronikus rendszerek közös, illetve nemzeti összetevőit. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozni a Bizottság és a tagállamok intézkedési körét és feladatait.
(12)  Az informatikai kapacitásbővítési intézkedések vonzzák a program költségvetésének nagyobb részét. Egyedi rendelkezéseknek kell leírniuk az európai elektronikus rendszerek közös, illetve nemzeti összetevőit. Ezenkívül egyértelműen meg kell határozni a Bizottság és a tagállamok intézkedési körét és feladatait. Az informatikai kapacitásfejlesztési fellépések következetességének és összehangolásának biztosítása érdekében a programnak elő kell irányoznia, hogy a Bizottság dolgozzon ki és tegyen naprakésszé többéves vámügyi stratégiai tervet („MASP-C”) azzal a céllal, hogy olyan elektronikus környezetet hozzon létre, amely biztosítja az Unió vámhatóságainak következetes működését és vámügyi rendszereik kölcsönös átjárhatóságát.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  Az Európai Számvevőszék által a vámügyek területén nemrégiben elfogadott két különjelentés, nevezetesen a 2017. december 5-i, 19/2017. sz. „Importeljárások: a jogszabályi keretek hiányosságai és a nem kellően eredményes végrehajtás hátrányos hatással vannak az Unió pénzügyi érdekeire” és a 2018. október 10-i, 23/2018. sz. „A vámügyi informatikai rendszerek sorozatos késedelmei: mi okozott problémát?” című különjelentés megállapításaival összhangban a „Vám” programon belül a vámügyi együttműködés terén tett intézkedéseknek törekedniük kell a jelzett hiányosságok kezelésére.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)
(14b)  Az Európai Parlament 2018. október 4-én állásfoglalást fogadott el a vámcsalások elleni küzdelemről és az Unió saját forrásainak védelméről. Az említett állásfoglalásban foglalt következtetéseket figyelembe kell venni a program keretében végrehajtott fellépések során.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések egyedi célkitűzéseinek és az eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikke (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.
(20)  Az e rendelet szerinti finanszírozási típusokat és végrehajtási módszereket az intézkedések egyedi célkitűzéseinek és a legjobb eredmények elérésére való alkalmasságuk alapján kell megválasztani, figyelembe véve különösen az ellenőrzési költségeket, az adminisztratív terhet és a szabályok be nem tartásának várható kockázatát. Ennek részét képezi az egyösszegű átalányok, átalánydíjak és egységköltségek, valamint a költségvetési rendelet 125. cikke (1) bekezdésében említett költségekhez nem kapcsolódó finanszírozás alkalmazásának a mérlegelése.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelme, az Unió biztonságának és védelmének biztosítása, valamint az Uniónak a tisztességtelen és illegális kereskedelem elleni védelme érdekében, miközben megkönnyíti a törvényes üzleti tevékenység végzését.
(1)  Azon hosszú távú cél elérése érdekében, hogy az Unió valamennyi vámigazgatása a lehető legszorosabban együttműködjön, valamint a tagállamok biztonságának és védelmének biztosítása, az Unió csalással, tisztességtelen és jogellenes kereskedelmi gyakorlatokkal szembeni védelme, ugyanakkor a jogszerű üzleti tevékenységek és a magas szintű fogyasztóvédelem előmozdítása érdekében a program általános célkitűzése, hogy támogassa a vámuniót és a vámhatóságokat az Unió és tagállamai pénzügyi és gazdasági érdekeinek védelmében.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program egyedi célkitűzése, hogy támogassa a vámjogszabályok és a vámügyi szakpolitika előkészítését és egységes végrehajtását, valamint a vámügyi együttműködést és az adminisztratív kapacitásépítést, beleértve az emberi képességfejlesztést és az európai elektronikus rendszerek kifejlesztését és működtetését.
(2)  A program egyedi célkitűzései a következők:
1.   a vámjogszabályok és a vámügyi szakpolitika előkészítése és egységes végrehajtása, valamint a vámügyi együttműködés támogatása;
2.  az informatikai kapacitásbővítés elősegítése, mely magában foglalja az Uniós Vámkódex 278. cikkében említett elektronikus rendszerek kifejlesztését, karbantartását és üzemeltetését, valamint e rendelet 12. cikkével összhangban a papíralapú vámeljárásokról az elektronikus vámeljárásokra való zökkenőmentes áttérés lehetővé tételét;
3.  az olyan együttműködési mechanizmusokból álló együttes fellépések finanszírozása, amelyek lehetővé teszik a tisztviselők számára, hogy az alapvető felelősségi körükbe tartozó közös operatív tevékenységeket végezzenek, megosszák a vámügyi tapasztalatokat és csatlakozzanak a vámpolitika megvalósításához szükséges erőfeszítésekhez;
4.  az emberi készségek fejlesztése, támogatva a vámtisztviselők szakmai készségeit és lehetővé téve számukra, hogy egységesen végezzék munkájukat;
5.  az innováció támogatása a vámpolitika területén.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A programnak összhangban kell állnia a többi, hasonló területen hasonló célkitűzésekkel rendelkező uniós cselekvési programmal és alappal, és ki kell használnia az azokkal fennálló szinergiákat.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 b bekezdés (új)
(2b)  A program végrehajtása során tiszteletben kell tartani az átláthatóság, az arányosság, az egyenlő bánásmód és a megkülönböztetésmentesség elvét.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 c bekezdés (új)
(2c)  A program a vámhatóságok közötti együttműködés folyamatos értékelését és megfigyelését is támogatja, a hiányosságok és a lehetséges javítások meghatározása céljából.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés
(1)  A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg folyó áron 950 000 000 EUR.
(1)  A programnak a 2021–2027 közötti időszakban történő végrehajtására szánt pénzügyi keretösszeg 2018. évi árakon 842 844 000 EUR (folyó áron 950 000 000 EUR).
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (1) bekezdésben említett összeg továbbá fedezheti a program irányításával és a program célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokat, amelyek kapcsolódnak a program célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító IT-hálózatokkal – többek között az intézményi IT-eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint a program irányítása tekintetében felmerült minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget.
(2)  Szükséges és kellően indokolt esetekben az (1) bekezdésben említett összeg továbbá fedezheti a program irányításával és a program eredményeinek és célkitűzései megvalósításának értékelésével kapcsolatos előkészítési, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési, értékelési és egyéb tevékenységekre vonatkozó költségeket. Az összeg ezenfelül fedezheti a tanulmányokkal, szakértői ülésekkel, a Bizottság által a tagállamoknak és a gazdasági szereplőknek címzett tájékoztatási és kommunikációs intézkedésekkel kapcsolatos kiadásokat, amelyek kapcsolódnak a program célkitűzéseihez, továbbá az információk feldolgozására és cseréjére összpontosító informatikai hálózatokkal – többek között az intézményi informatikai eszközökkel – kapcsolatos kiadásokat, valamint a program irányítása tekintetében felmerülő minden egyéb technikai és igazgatási segítségnyújtási költséget, amennyiben ezekre a tevékenységekre a program céljainak eléréséhez van szükség.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)  A program nem használható fel az Egyesült Királyságnak az Unióból való lehetséges kilépésével kapcsolatos költségek fedezésére. A Bizottság saját mérlegelése szerint forrásokat különít el az Egyesült Királyság valamennyi uniós vámrendszerből és együttműködésből való kilépéséhez és ezen a területen jogi kötelezettségeinek megszűnéséhez kapcsolódó költségek fedezésére.
E források tartalékba helyezése előtt a Bizottság becslést készít a lehetséges költségekről, és tájékoztatja az Európai Parlamentet, mihelyt a becslés szempontjából lényeges adatok rendelkezésre állnak.
Módosítás 28
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont – bevezető rész
c)  egyéb harmadik országok az uniós programokban való részvételük feltételeit meghatározó külön megállapodással összhangban, amennyiben a megállapodás:
c)  egyéb harmadik országok, a harmadik ország uniós programokban való részvételét szabályozó egyedi megállapodásban meghatározott feltételekkel, amennyiben a megállapodás:
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont – 2 franciabekezdés
–  meghatározza a programokban való részvétel feltételeit, beleértve az egyedi programokhoz való pénzügyi hozzájárulások és azok igazgatási költségeinek kiszámítását. Ezek a hozzájárulások a [2018/XXX] [az új költségvetési rendelet] [21. cikkének (5) bekezdésével] összhangban címzett bevételnek minősülnek;
–  meghatározza a programokban való részvétel feltételeit, beleértve az egyedi programokhoz való pénzügyi hozzájárulások és azok igazgatási költségeinek kiszámítását. Ezek a hozzájárulások a költségvetési rendelet 21. cikkének (5) bekezdésével összhangban címzett bevételnek minősülnek;
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az (EU) [2018/XXX] rendelet [VEB eszköz] 3. cikkében említett célkitűzéseket megvalósító intézkedéseket kiegészítő vagy támogató intézkedések szintén jogosultak a program keretében történő finanszírozásra.
(2)  Az (EU) [2018/XXX] rendelet [VEB eszköz] 3. cikkében említett célkitűzéseket megvalósító intézkedéseket kiegészítő vagy támogató intézkedések és/vagy az (EU) [2018/XXX] rendelet [csalás elleni program] 2. cikkében említett célkitűzéseket megvalósító intézkedéseket kiegészítő vagy támogató intézkedések szintén jogosultak a program keretében történő finanszírozásra.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – b pont
b)  projektalapú strukturált együttműködés;
b)  projektalapú strukturált együttműködés, például tagállamok egy csoportjának együttműködésével végzett informatikai fejlesztések;
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – d pont
d)  emberi képességfejlesztésre és kapacitásépítésre irányuló intézkedések;
d)  emberi képességfejlesztésre és kapacitásbővítésre irányuló intézkedések, beleértve a képzést és a bevált gyakorlatok cseréjét;
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont – 3 a pont (új)
3a.   nyomonkövetési tevékenységek 
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 4 bekezdés
(4)  A programhoz nem társult harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való együttműködést szolgáló európai elektronikus rendszerek közös alkotóelemei adaptálásának vagy kiterjesztésének kifejlesztését és működtetését szolgáló intézkedések finanszírozhatók, amennyiben az Unió érdekében állnak. A Bizottság meghozza a szükséges igazgatási rendelkezéseket, amelyek előírhatják az érintett harmadik felek ezen intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulását.
(4)  A programhoz nem társult harmadik országokkal vagy nemzetközi szervezetekkel való együttműködést szolgáló európai elektronikus rendszerek közös alkotóelemei adaptálásának vagy kiterjesztésének kifejlesztését, telepítését, karbantartását és működtetését szolgáló intézkedések finanszírozhatók, amennyiben az Unió érdekében állnak. A Bizottság meghozza a szükséges igazgatási rendelkezéseket, amelyek előírhatják az érintett harmadik felek ezen intézkedésekhez nyújtott pénzügyi hozzájárulását.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha a 3. cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó intézkedések megvalósítása szempontjából előnyös, akkor kormányzati hatóságok képviselői – beleértve az 5. cikk szerint a programhoz nem társult harmadik országok képviselőit is –, nemzetközi és más érintett szervezetek képviselői, a gazdálkodók vagy a gazdálkodókat képviselő szervezetek képviselői, valamint a civil társadalom képviselői külső szakértőként részt vehetnek a program keretében szervezett intézkedésekben.
(1)  Ha a 3. cikkben említett célkitűzéseket végrehajtó intézkedések megvalósítása szempontjából előnyös, akkor kormányzati hatóságok képviselői – beleértve az 5. cikk szerint a programhoz nem társult harmadik országok képviselőit is –, tudósok, nemzetközi és más érintett szervezetek képviselői, a gazdálkodók vagy a gazdálkodókat képviselő szervezetek képviselői, valamint a civil társadalom képviselői külső szakértőként részt vehetnek a program keretében szervezett intézkedésekben.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  A külső szakértőket a Bizottság az adott intézkedés szempontjából releváns készségeik, tapasztalataik és ismereteik alapján választja ki, elkerülve az esetleges összeférhetetlenséget.
(3)  A külső szakértőket a Bizottság készségeik, az e rendelet alkalmazási területén szerzett tapasztalataik és az adott intézkedés szempontjából lényeges ismereteik alapján választja ki, elkerülve az esetleges összeférhetetlenséget. A kiválasztás során egyensúlyt kell teremteni az üzleti élet képviselői és más civil társadalmi szakértők között, valamint figyelembe kell venni a nemek közötti egyenlőség elvét. A külső szakértők jegyzékét rendszeresen frissíteni kell és elérhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.
Módosítás 37
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével összhangban kerül sor.
(1)  A program keretében nyújtott vissza nem térítendő támogatások odaítélésére és kezelésére a költségvetési rendelet VIII. címével, és különösen a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, az átláthatóság, az arányosság, a megkülönböztetésmentesség és az egyenlő bánásmód elveivel összhangban kerül sor.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A költségvetési rendelet 190. cikkétől eltérve a program az intézkedések elszámolható költségeinek legfeljebb 100 %-át finanszírozhatja.
(1)  A költségvetési rendelet 190. cikkétől eltérve a program az intézkedések elszámolható költségeinek akár 100%-át is finanszírozhatja, az intézkedések jelentősége és a becsült hatás szerint.
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság és a tagállamok közösen biztosítják a 12. cikkben említett többéves vámügyi stratégiai tervben felsorolt európai elektronikus rendszerek kifejlesztését és működtetését, beleértve a tervezést, a műszaki leírást, a megfelelőségi vizsgálatot, a telepítést, a karbantartást, a továbbfejlesztést, a biztonságot, a minőségbiztosítást és a minőség-ellenőrzést.
(1)  A Bizottság és a tagállamok közösen biztosítják a 12. cikkben említett többéves vámügyi stratégiai tervben felsorolt európai elektronikus rendszerek kifejlesztését és működtetését, beleértve azok tervezését, műszaki leírását, megfelelőségi vizsgálatát, telepítését, karbantartását, továbbfejlesztését, korszerűsítését, biztonságosságát, minőségbiztosítását és minőség-ellenőrzését.
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  az európai elektronikus rendszerek kifejlesztésének és működtetésének átfogó koordinálása, szem előtt tartva azok működőképességét, összekapcsolhatóságát, folyamatos fejlesztését és összehangolt végrehajtását;
b)  az európai elektronikus rendszerek kifejlesztésének és működtetésének átfogó koordinálása, szem előtt tartva azok működőképességét, számítógépes támadásokkal szembeni ellenálló képességét, összekapcsolhatóságát, folyamatos fejlesztését és összehangolt végrehajtását;
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – e a pont (új)
ea)   a tagállamokkal folytatott, valamint a tagállamok közötti hatékony és gyors kommunikáció az uniós elektronikus rendszerek irányításának észszerűsítése érdekében;
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – e b pont (új)
eb)   időszerű és átlátható kommunikáció az érintett felekkel az informatikai rendszerek uniós és tagállami szinteken történő végrehajtásáról, különösen a végrehajtás késedelmeiről és az uniós és nemzeti összetevőkkel kapcsolatos kiadásokról.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 3 bekezdés – d pont
d)  a Bizottság rendszeres tájékoztatása az a célból hozott intézkedésekről, hogy az érintett tagállami hatóságok vagy a gazdálkodók teljes körűen ki tudják használni az európai elektronikus rendszereket;
d)  a Bizottság rendszeres tájékoztatása az a célból hozott intézkedésekről, hogy az érintett tagállami hatóságok vagy a gazdálkodók teljes körűen és ténylegesen ki tudják használni az európai elektronikus rendszereket;
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész
(1)  A Bizottság összeállít és naprakészen tart egy többéves vámügyi stratégiai tervet, amely felsorolja az európai elektronikus rendszerek kifejlesztéséhez és működtetéséhez kapcsolódó valamennyi feladatot, és besorolja az egyes rendszereket vagy azok részeit a következő kategóriákba:
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)   közös összetevő: az uniós szinten kifejlesztett európai elektronikus rendszerek olyan összetevője, amely minden tagállam számára rendelkezésre áll, vagy amelyet a Bizottság a hatékonyság, a biztonság és az észszerűsítés érdekében közösként jelöl meg;
a)  közös összetevő: az uniós szinten kifejlesztett európai elektronikus rendszerek olyan összetevője, amely minden tagállam számára rendelkezésre áll, vagy amelyet a Bizottság a hatékonyság, az észszerűsítés biztonsága és a megbízhatóság érdekében közösként jelöl meg;
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  nemzeti összetevő: az európai elektronikus rendszerek nemzeti szinten kifejlesztett olyan összetevője, amely az ilyen összetevőt létrehozó vagy annak közös létrehozásához hozzájáruló tagállamban rendelkezésre áll;
b)  nemzeti összetevő: az európai elektronikus rendszerek nemzeti szinten kifejlesztett olyan összetevője, amely az ilyen összetevőt létrehozó vagy annak közös – például a tagállamok egy csoportjának együttműködésén alapuló informatikai fejlesztési projekt részeként történő – létrehozásához hozzájáruló tagállamban rendelkezésre áll;
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés
(3)  A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett többéves vámügyi stratégiai tervben számukra kiadott minden egyes feladat elvégzéséről. Rendszeresen jelentést tesznek a Bizottságnak a feladataik terén elért haladásról is.
(3)  A tagállamok értesítik a Bizottságot az (1) bekezdésben említett többéves vámügyi stratégiai tervben számukra kiadott minden egyes feladat elvégzéséről. Rendszeresen jelentést tesznek a Bizottságnak a feladataik terén elért haladásról és adott esetben a végrehajtás előre látható késedelmeiről is.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság a (4) bekezdésben említett éves jelentések alapján legkésőbb minden év október 31-ig összefoglaló jelentést készít, amelyben értékeli a tagállamok és a Bizottság által az (1) bekezdésben említett terv végrehajtása terén elért előrehaladást, és nyilvánosságra hozza ezt a jelentést.
(5)  A Bizottság a (4) bekezdésben említett éves jelentések alapján legkésőbb minden év október 31-ig összefoglaló jelentést készít, amelyben értékeli a tagállamok és a Bizottság által az (1) bekezdésben említett terv végrehajtása terén elért előrehaladást, beleértve a terv szükséges kiigazításaira vagy késedelmeire vonatkozó információkat, és nyilvánosságra hozza ezt a jelentést.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés
(1)  A programot a költségvetési rendelet 108. cikkében említett többéves munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani.
(1)  A programot a költségvetési rendelet 110. cikkében említett többéves munkaprogramokon keresztül kell végrehajtani. A többéves munkaprogramok különösen a követendő célkitűzéseket, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a terv finanszírozására fordított teljes összeget határozzák meg. Tartalmazniuk kell továbbá a finanszírozandó tevékenységek részletes leírását, az egyes tevékenységekre fordított összegek megjelölését, valamint végrehajtásuk tervezett menetrendjét. A többéves munkaprogramokat adott esetben továbbítani kell az Európai Parlamentnek.
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  A többéves munkaprogramokat a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktusok útján. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.
(2)  A többéves munkaprogramokat a Bizottság fogadja el végrehajtási jogi aktusok útján, és azokat továbbítja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 18. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   A többéves munkaprogramoknak a korábbi programok tanulságaira kell épülniük.
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  A 3. cikkben meghatározott egyedi programcélkitűzések megvalósítása terén tett előrelépésekről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza.
(1)  A költségvetési rendelet 41. cikke (3) bekezdésének h) pontja szerinti jelentéstételi követelményeknek eleget téve a Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program eredményeiről. Az eredményekről szóló jelentés információkat tartalmaz mind az előrelépésekről, mind a hiányosságokról.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépések hatékony értékelése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2. melléklet módosítására vonatkozóan, a mutatók szükség szerinti felülvizsgálata és/vagy kiegészítése, valamint a rendeletnek egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel történő kiegészítése céljából.
(2)  A programnak a 3. cikkben meghatározott egyedi célkitűzések megvalósításával kapcsolatos eredményeiről történő jelentéstételhez használandó mutatókat a 2. melléklet tartalmazza. A program célkitűzéseinek megvalósítása terén tett előrelépések hatékony értékelése érdekében a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 17. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 2. melléklet módosítására vonatkozóan, a mutatók szükség szerinti felülvizsgálata vagy kiegészítése, valamint a rendeletnek egy nyomonkövetési és értékelési keret létrehozásáról szóló rendelkezésekkel történő kiegészítése céljából, hogy naprakész minőségi és mennyiségi információkkal lássa el az Európai Parlamentet és a Tanácsot a program eredményeiről.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  A teljesítményjelentési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére vonatkozó adatokat és az eredményeket hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos jelentéstételi követelményeket kell megállapítani.
(3)  A teljesítményértékelési rendszer biztosítja, hogy a program végrehajtásának nyomon követésére és az eredményekre vonatkozó adatok összehasonlíthatók és teljesek legyenek, és azokat hatékonyan, eredményesen és időben összegyűjtsék. Ennek érdekében az uniós pénzeszközök címzettjeire vonatkozóan arányos és megfelelő jelentéstételi követelményeket kell megállapítani. A Bizottság megbízható információkat nyújt az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a felhasznált teljesítményadatok minőségéről.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb négy évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.
(2)  A program időközi értékelését a program végrehajtásáról rendelkezésre álló elegendő információ birtokában, de legkésőbb három évvel a program végrehajtásának kezdetét követően kell elvégezni.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 a bekezdés (új)
(2a)   Az időközi értékelés bemutatja azokat a megállapításokat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy döntést lehessen hozni a program és annak célkitűzései 2027 utáni nyomon követéséről.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 3 bekezdés
(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb négy évvel a(z) 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.
(3)  A program végrehajtásának végén, de legkésőbb három évvel az 1. cikkben meghatározott időszak végét követően a Bizottság elvégzi a program végső értékelését.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei kíséretében közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
(4)  A Bizottság az értékelések megállapításait saját észrevételei és a levont tanulságok kíséretében terjeszti elő és közli az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
Amennyiben egy harmadik ország nemzetközi megállapodás vagy bármely más jogi eszköz értelmében részt vesz a programban, az érintett harmadik országnak biztosítania kell az engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) és az Európai Számvevőszék számára a hatáskörük teljes körű gyakorlásához szükséges jogokat és hozzáférést. Az OLAF esetében e jogok közé tartozik az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletben előírt vizsgálatok – köztük például helyszíni ellenőrzések és szemlék – lefolytatásához való jog is.
Amennyiben egy harmadik ország nemzetközi megállapodás vagy bármely más jogi eszköz értelmében részt vesz a programban, az érintett harmadik ország biztosítja az illetékes engedélyezésre jogosult tisztviselő, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), az Európai Számvevőszék és az Európai Ügyészség számára a hatáskörük teljes körű gyakorlásához szükséges jogokat és hozzáférést. Az OLAF és az Európai Ügyészség esetében e jogok közé tartozik a vizsgálatok lefolytatásához való jog, ideértve a helyszíni ellenőrzéseket és szemléket, az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1a és az (EU) 2017/1939 tanácsi rendeletnek1b megfelelően.
__________________
1a Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o).
1b A Tanács (EU) 2017/1939 rendelete (2017. október 12.) az Európai Ügyészség létrehozására vonatkozó megerősített együttműködés bevezetéséről (HL L 283., 2017.10.31., 1. o.).
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 1 bekezdés
(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.
(1)  Az uniós finanszírozás címzettjei elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és (különösen az intézkedések és azok eredményeinek népszerűsítésekor) gondoskodnak annak lehető legnagyobb láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és arányos módon célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a médiának és a nyilvánosságnak.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
19 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint annak intézkedéseihez és eredményeihez kapcsolódóan. A programhoz allokált pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben említett célkitűzésekhez.
(2)  A Bizottság tájékoztatási és kommunikációs tevékenységeket végez a programhoz, valamint a programból finanszírozott intézkedésekhez és a finanszírozott intézkedések révén elért eredményekhez kapcsolódóan. A programhoz rendelt pénzügyi forrásokat ezenfelül az Unió azon politikai prioritásaira vonatkozó intézményi kommunikáció költségeinek fedezésére is kell fordítani, amelyek kapcsolódnak a 3. cikkben megfogalmazott célkitűzésekhez.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0464/2018).

Utolsó frissítés: 2019. november 12.Jogi nyilatkozat