Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2938(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0052/2019

Indgivne tekster :

B8-0052/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0015

Vedtagne tekster
PDF 114kWORD 48k
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2016
P8_TA(2019)0015B8-0052/2019

Europa-Parlamentets afgørelse af 16. januar 2019 om afslutning af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 (2018/2938(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til det endelige årsregnskab for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til Revisionsrettens beretning om årsregnskabet for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016 med støttekontorets svar(1),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(2) for regnskabsåret 2016 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Rådets henstilling af 20. februar 2018 om decharge til støttekontoret for gennemførelsen af budgettet for regnskabsåret 2016 (05941/2018 – C8-0087/2018),

–  der henviser til sin afgørelse af 18. april 2018(3) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2016 og svaret fra den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor,

–  der henviser til sin afgørelse af 24. oktober 2018(4), hvori det nægtede at meddele den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor decharge for regnskabsåret 2016,

–  der henviser til artikel 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(5), særlig artikel 208,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 439/2010 af 19. maj 2010 om oprettelse af et europæisk asylstøttekontor(6), særlig artikel 36,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 1271/2013 af 30. september 2013 om rammefinansforordningen for de organer, der er omhandlet i artikel 208 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 108,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94 og til artikel 5, stk. 2, litra a), andet afsnit, i bilag IV,

1.  godkender afslutningen af regnskaberne for Det Europæiske Asylstøttekontor for regnskabsåret 2016;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til den administrerende direktør for Det Europæiske Asylstøttekontor, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.
(2) EUT C 417 af 6.12.2017, s. 79.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0140.
(4) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0406.
(5) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(6) EUT L 132 af 29.5.2010, s. 11.
(7) EUT L 328 af 7.12.2013, s. 42.

Seneste opdatering: 12. november 2019Juridisk meddelelse