Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0256M(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0478/2018

Predkladané texty :

A8-0478/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.3

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0016

Prijaté texty
PDF 154kWORD 47k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Dohoda medzi EÚ a Marokom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode (uznesenie)
P8_TA(2019)0016A8-0478/2018

Nelegislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody vo forme výmeny listov medzi Európskou úniou a Marockým kráľovstvom o zmene protokolov č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej (10593/2018 – C8-0463/2018 – 2018/0256M(NLE))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (10593/2018),

–  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 207 ods. 4 písm. a) a článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) a i) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C8-0463/2018),

–  so zreteľom na Euro-stredomorskú dohodu o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Marockým kráľovstvom na strane druhej,

–  so zreteľom na dohodu medzi EÚ a Marokom o recipročných liberalizačných opatreniach pre poľnohospodárske výrobky a výrobky rybárstva, tiež pod názvom „dohoda o liberalizácii“, ktorá nadobudla platnosť 1. septembra 2013,

–  so zreteľom na rozsudok Všeobecného súdu vo veci T-512/12 z 10. decembra 2015,

–  so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-104/16 P z 21. decembra 2016,

–  so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2018)0346 z 11. júna 2018, ktorý je prílohou k návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na Viedenský dohovor o zmluvnom práve z 23. mája 1969 a jeho články 34 a 36,

–  so zreteľom na správu generálneho tajomníka o situácii týkajúcej sa Západnej Sahary pre Bezpečnostnú radu Organizácie Spojených národov (S/2018/277),

–  so zreteľom na rezolúciu Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov č. 2414 (2018) o situácii týkajúcej sa Západnej Sahary (S/RES/2414 (2018)),

–  so zreteľom na Chartu Organizácie Spojených národov, najmä na jej článok 73 v kapitole XI, ktorý sa týka nesamosprávnych území,

–  so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“), a najmä na jej hlavu V kapitolu 1 článok 21,

–  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 218 ods. 6 písm. a),

–  so zreteľom na svoje legislatívne uznesenie zo 16. januára 2019(1) o návrhu rozhodnutia Rady,

–  so zreteľom na článok 99 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod, stanoviská Výboru pre zahraničné veci a Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre rybárstvo (A8-0478/2018),

A.  keďže Európska únia a Marocké kráľovstvo udržiavajú historické vzťahy a úzku spoluprácu vytvorenú prostredníctvom rozsiahleho partnerstva, ktoré zahŕňa politické, hospodárske a sociálne aspekty, a posilnenú rozšíreným štatútom a ochotou oboch strán ďalej ju rozvíjať;

B.  keďže dohoda o liberalizácii medzi EÚ a Marokom nadobudla platnosť 1. septembra 2013; keďže Front Polisario podal 19. novembra 2012 žalobu na Súdny dvor EÚ za porušenie medzinárodného práva v súvislosti s uplatňovaním dohody na území Západnej Sahary;

C.  keďže prvostupňový súd 10. decembra 2015 zrušil rozhodnutie Rady o uzatvorení dohody o liberalizácii; keďže Rada sa proti tomuto rozsudku jednomyseľne odvolala 19. februára 2016;

D.  keďže Všeobecný súd Súdneho dvora EÚ vo svojom rozsudku z 21. decembra 2016 dospel k záveru, že dohoda o liberalizácii neposkytuje právny základ pre zahrnutie Západnej Sahary, a preto sa nemôže uplatňovať na tomto území;

E.  keďže v odseku 106 rozsudku sa stanovuje, že ľud Západnej Sahary sa musí považovať za „tretiu stranu“ dohody – v zmysle zásady relatívneho účinku zmlúv – a na vykonávanie dohody na tomto území sa vyžaduje jeho súhlas; keďže z tohto dôvodu by táto dohoda nemohla rozšíriť svoje uplatňovanie na územie Západnej Sahary bez existencie ďalšej dohody;

F.  keďže prevádzkovatelia môžu naďalej vyvážať zo Západnej Sahary do Európskej únie, ale od 21. decembra 2016 sa colné preferencie nevzťahujú na výrobky pochádzajúce z tohto územia;

G.  keďže nie je k dispozícii dostatok informácií, ktoré by colným orgánom v EÚ umožnili určiť, či výrobky vyvezené z Maroka pochádzajú zo Západnej Sahary, čo bráni v dodržiavaní rozsudku Súdneho dvora Európskej únie;

H.  keďže podľa rozsudku Súdneho dvora Európskej únie Rada poverila Komisiu, aby upravila protokoly č. 1 a č. 4 k Euro-stredomorskej dohode o pridružení s cieľom umožniť začlenenie výrobkov zo Západnej Sahary; keďže ich zahrnutie si vyžaduje určitú formu vysledovateľnosti na identifikáciu takýchto výrobkov;

I.  keďže je nevyhnutné zaistiť, aby dohoda bola v súlade s rozsudkom Súdneho dvora Európskej únie z 21. decembra 2016 vo veci C-104/16 P;

J.  keďže Komisia a Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) sa zúčastnili konzultácie v Bruseli a v Rabate s volenými predstaviteľmi a viacerými zástupcami a združeniami občianskej spoločnosti z nesamosprávneho územia Západnej Sahary;

K.  keďže Európsky parlament považoval za potrebné posúdiť situáciu na mieste a pochopiť rôzne názory ľudí; keďže pripomenul závery zo služobnej cesty jeho Výboru pre medzinárodný obchod (INTA) na účely zistenia potrebných skutočností na tomto území, ktorá sa uskutočnila 2. a 3. septembra 2018;

L.  keďže zmena dohody o liberalizácii sa uskutočňuje v širšom politickom a geopolitickom kontexte;

M.  keďže po skončení španielskej kolonizácie Západnej Sahary konflikt v oblasti trval viac ako štyridsať rokov;

N.  keďže OSN považuje Západnú Saharu za územie, ktoré neprešlo procesom dekolonizácie;

O.  keďže v rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN č. 2440 (2018) sa predĺžil mandát misie MINURSO o ďalšie šesťmesačné obdobie;

P.  keďže EÚ a jej členské štáty neuznávajú zvrchovanosť Maroka nad územím Západnej Sahary; keďže Organizácia Spojených národov a Africká únia uznávajú Front Polisario ako zástupcu ľudu Západnej Sahary;

Q.  keďže Organizácia Spojených národov uvádza Západnú Saharu ako nesamosprávne územie na účely článku 73 charty;

1.  pripomína, že Maroko je privilegovaným partnerom EÚ v južnom susedstve, s ktorým EÚ vytvorila pevné, strategické a dlhotrvajúce partnerstvo, ktoré zahŕňa politické, hospodárske a sociálne aspekty, ako aj bezpečnosť a migráciu; zdôrazňuje, že v rámci európskej susedskej politiky (ESP) bol Maroku udelený posilnený štatút;

2.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby táto dohoda poskytovala záruky, pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodného práva vrátane ľudských práv, a bola v súlade s príslušnými rozsudkami Súdneho dvora Európskej únie;

3.  pripomína povinnosť EÚ a jej členských štátov, podľa článku 21 Zmluvy o EÚ, dodržiavať zásady Charty Organizácie Spojených národov a medzinárodného práva; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že článok 1 ods. 2 Charty OSN zahŕňa dodržiavanie zásady sebaurčenia národov;

4.  pripomína, že podľa článku 21 Zmluvy o EÚ sa činnosť Únie na medzinárodnej scéne riadi zásadami demokracie, právneho štátu, univerzálnosti a nedeliteľnosti ľudských práv a základných slobôd a dodržiavaním zásad Charty OSN a medzinárodného práva;

5.  zdôrazňuje, že táto dohoda neznamená žiadnu formu uznania zvrchovanosti Maroka nad Západnou Saharou, ktorú Organizácia Spojených národov v súčasnosti uvádza ako nesamosprávne územie, ktorého rozsiahle časti v súčasnosti spravuje Marocké kráľovstvo, a trvá na tom, že EÚ vo svojej pozícii aj naďalej podporuje úsilie OSN o zabezpečenie spravodlivého, trvalého a vzájomne prijateľného riešenia konfliktu v Západnej Sahare, ktorým sa zabezpečí sebaurčenie ľudu Západnej Sahary v súlade s medzinárodným právom, chartou OSN a príslušnými rezolúciami OSN; opakuje preto svoju plnú podporu osobnému vyslancovi generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu Horstovi Köhlerovi, ktorý pomáha stranám vrátiť sa opäť za rokovací stôl OSN s cieľom dosiahnuť urovnanie konfliktu; vyzýva strany, aby pokračovali v týchto rokovaniach bez predbežných podmienok a v dobrej viere; zdôrazňuje, že ratifikáciou zmenenej dohody o liberalizácii medzi EÚ a Marokom nesmie byť v žiadnom prípade dotknutý výsledok mierového procesu v Západnej Sahare;

6.  upozorňuje na stretnutie strán konfliktu, ktoré sa uskutočnilo začiatkom decembra v Ženeve z iniciatívy OSN a za účasti Alžírska a Mauritánie, a dúfa, že toto stretnutie prispeje k obnoveniu mierového procesu;

7.  uznáva dve podmienky stanovené v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie, a to explicitne uviesť Západnú Saharu v znení dohody a získať súhlas jej ľudu, ako aj tretie kritérium, ktoré pridala Rada, a to potrebu zabezpečiť, že dohoda bude pre miestne obyvateľstvo prínosom;

8.  zdôrazňuje, že podľa správy Komisie boli v rámci týchto inkluzívnych konzultácií prijaté všetky primerané a uskutočniteľné kroky s cieľom informovať sa o súhlase príslušného obyvateľstva;

9.  zdôrazňuje, že počas celého konzultačného procesu Komisia a ESVČ udržiavali pravidelné kontakty s tímom osobného vyslanca generálneho tajomníka OSN pre Západnú Saharu;

10.  berie na vedomie legitímne záujmy obyvateľstva na tomto území a vyjadruje presvedčenie, že v záujme hospodárskeho rozvoja tohto územia treba dospieť k skončeniu tohto prebiehajúceho konfliktu, ktoré sa bude dodržiavať a akceptovať; zároveň vyjadruje presvedčenie, že obyvateľstvo Západnej Sahary má právo rozvíjať, kým sa očakáva politické riešenie;

11.  berie na vedomie, že v rámci rozhovorov s rôznymi miestnymi aktérmi a zástupcami občianskej spoločnosti niektoré strany vyjadrujú podporu dohode na základe obhajoby svojho práva na hospodársky rozvoj, zatiaľ čo iní sa domnievajú, že udeleniu obchodných preferencií by malo predchádzať urovnanie politického konfliktu; poznamenáva, že počas inkluzívnych konzultácií pod vedením Komisie a ESVČ so spektrom organizácií Západnej Sahary a s ďalšími organizáciami a orgánmi vyjadrila väčšina zúčastnených strán podporu sociálno-ekonomickým prínosom, ktoré by navrhované colné preferencie priniesli;

12.  pripomína, že Súdny dvor Európskej únie vo svojom rozsudku nespresnil, ako musí byť vyjadrený súhlas ľudu, a preto sa domnieva, že existuje určitá neistota, pokiaľ ide o toto kritérium;

13.  uznáva, že dohoda môže viesť k podpore sociálneho a trvalo udržateľného rozvoja, ktorý zásadným spôsobom prispeje k súčasnému hospodárskemu, sociálnemu a environmentálnemu rozvoju a k potenciálnemu vytvoreniu pracovných príležitostí pre nízkokvalifikovanú aj vysokokvalifikovanú pracovnú silu miestnej úrovni; konštatuje, že podľa odhadov je približne 59 000 pracovných miest závislých od vývozu, čo zodpovedá približne 10 % obyvateľstva žijúceho na tomto území;

14.  vyjadruje presvedčenie, že colné preferencie EÚ mali pozitívny vplyv na odvetvia produktov poľnohospodárstva a rybolovu a na ich úrovne vývozu na nesamosprávnom území Západnej Sahary; vyzýva však na opatrnosť pri kontrole toho, či tieto produkty prinášajú miestnu pridanú hodnotu, či sú opätovne investované na miestnej úrovni a či poskytujú miestnemu obyvateľstvu dôstojné pracovné príležitosti;

15.  vyjadruje presvedčenie, že bez ohľadu na výsledok mierového procesu bude mať miestne obyvateľstvo osoh z hospodárskeho rozvoja a vedľajších účinkov vytvorených v oblasti investícií do infraštruktúry, zamestnania, zdravotníctva a vzdelávania;

16.  uznáva existujúce investície vo viacerých odvetviach a úsilie vyvíjať ekologické technológie, ako sú obnoviteľné zdroje energie a zariadenie na odsoľovanie morskej vody, ale trvá na tom, že je potrebné ďalšie úsilie na zabezpečenie väčšieho začlenenia vo všetkých častiach miestneho hospodárstva;

17.  uznáva podnikateľské iniciatívy Západosaharčanov, najmä tých, ktoré pochádzajú od mladých ľudí, z ktorých je veľa žien, a zdôrazňuje ich potrebu rozšíriť príležitosti na vývoz a právnu istotu s cieľom umožniť ďalšie investície do sektorov s vysokým dopytom po pracovnej sile, ako je poľnohospodárstvo, rybárstvo a infraštruktúra;

18.  uznáva strategický potenciál Západnej Sahary ako investičného uzla pre zvyšok afrického kontinentu;

19.  varuje pred nepriaznivými účinkami neuplatňovania colných preferencií na výrobky pochádzajúce z nesamosprávneho územia Západnej Sahary a odkazu, ktorý sa tým vysiela mladšej generácii, ktorá na tomto území investuje alebo chce investovať, ako aj z hľadiska jej potenciálu rozvíjať toto územie; zdôrazňuje riziko premiestnenia činností do regiónov, v ktorých by mali výhody z preferencií; konštatuje, že podľa Komisie by neuplatňovanie colných preferencií mohlo na príslušných územiach zhoršiť hospodársku a sociálnu situáciu miestneho obyvateľstva;

20.  vyjadruje presvedčenie, že prítomnosť EÚ, okrem iného prostredníctvom tejto dohody, je vhodnejšia ako jej stiahnutie, pokiaľ ide o zapojenie sa do presadzovania a monitorovania ľudských práv a individuálnych slobôd, a žiada dôsledné posúdenie a nekompromisný dialóg s Marokom v súvislosti s týmito otázkami;

21.  pripomína, že iné časti sveta, ktoré majú menej ambiciózny prístup k trvalo udržateľnému rozvoju, vysokým pracovným a sociálnym normám a ľudským právam, už čakajú na nové obchodné príležitosti a získajú väčší vplyv všade tam, kde EÚ ustúpi;

22.  zdôrazňuje, že pretrvávajúca činnosť EÚ na tomto území bude mať pozitívny pákový efekt na trvalo udržateľný rozvoj krajiny;

23.  zdôrazňuje, že právna istota je nevyhnutná na prilákanie udržateľných a dlhodobých investícií na toto územie, a teda aj pre dynamiku a diverzifikáciu miestneho hospodárstva;

24.  pripomína, že od vynesenia rozsudku Súdneho dvora Európskej únie členské štáty nemôžu zákonne uplatňovať obchodné preferencie na výrobky z nesamosprávneho územia Západnej Sahary a že právna neistota ovplyvňujúca hospodárske subjekty sa musí skončiť;

25.  uvedomuje si, že doteraz je veľmi ťažké identifikovať, ktoré výrobky sa z nesamosprávneho územia Západnej Sahary vyvážajú, a vyjadruje nad touto skutočnosťou hlboké znepokojenie;

26.  zdôrazňuje, že pre Európsky parlament je kľúčovým kritériom pred udelením súhlasu s dohodou zabezpečiť zavedenie mechanizmu, ktorý umožní colným orgánom členských štátov získať prístup k spoľahlivým informáciám o výrobkoch pochádzajúcich zo Západnej Sahary a dovážaných do EÚ, a to v plnom súlade s colnými predpismi EÚ; zdôrazňuje, že takýto mechanizmus poskytne podrobné a rozčlenené štatistické údaje o takomto vývoze, ktoré budú poskytované včas; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Komisii a Maroku trvalo dlho, kým sa na takomto mechanizme dohodli a vyzýva Komisiu, aby využila všetky nápravné opatrenia, ktoré má k dispozícii, ak by vykonávanie dohody nebolo uspokojivé; naliehavo žiada Komisiu, aby Európskemu parlamentu predložila výročné posúdenie súladu tohto mechanizmu s colnými predpismi EÚ;

27.  zdôrazňuje, že bez tejto platnej dohody vrátane mechanizmu umožňujúceho identifikáciu výrobkov nebude možné zistiť, či (a v akom množstve) výrobky pochádzajúce z nesamosprávneho územia Západnej Sahary vstupujú na európsky trh;

28.  zdôrazňuje, že na vyhodnotenie rozsahu pôsobnosti dohody a jej vplyvu na rozvoj a miestne obyvateľstvo je potrebné vykonávať ustanovenie dohodnuté medzi EÚ a Marokom o každoročnej vzájomnej výmene informácií a štatistík týkajúcich sa výrobkov, na ktoré sa vzťahuje výmena listov;

29.  vyzýva Komisiu a ESVČ, aby pozorne monitorovali plnenie a výsledky dohody a Európskemu parlamentu pravidelne podávali správy o svojich zisteniach;

30.  vyzýva Komisiu, aby preskúmala, ako sa obchodné preferencie budú môcť v budúcnosti účinne poskytovať všetkým obyvateľom Západnej Sahary;

31.  poukazuje na to, že EÚ a Maroko rokovali, ako sa stanovuje v pôvodnej dohode uzavretej v roku 2012, o ambicióznej a komplexnej dohode o ochrane zemepisných označení a označení pôvodu poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych výrobkov, rýb a produktov rybolovu, ktorou sa ustanovuje ochrana celého zoznamu zemepisných označení Únie Marokom; pripomína tiež, že postup uzatvorenia tejto dohody, ktorý sa začal v roku 2015, bol pozastavený v dôsledku rozsudku Súdneho dvora z 21. decembra 2016; vyzýva EÚ a Maroko, aby bezodkladne pokračovali v tomto postupe a aby sa urýchlene vrátili k rokovaniam o dohode DCFTA;

32.  pripomína, že pre európske odvetvie záhradníctva je určitý marocký vývoz ovocia a zeleniny do Únie, ktorý využíva preferencie ustanovené v dohode z 8. marca 2012 o recipročných opatreniach pre liberalizáciu poľnohospodárskych výrobkov, spracovaných poľnohospodárskych produktov, rýb a produktov rybárstva, veľmi citlivý;

33.  zdôrazňuje, že prístup všetkých tretích krajín na vnútorný trh EÚ by mal byť v súlade s pravidlami a normami EÚ v sanitárnej a rastlinolekárskej oblasti a v oblasti vysledovateľnosti a životného prostredia;

34.  žiada Komisiu, aby podporila rovnocennosť opatrení a kontrol noriem v sanitárnej a rastlinolekárskej oblasti a v oblasti vysledovateľnosti a životného prostredia medzi Marokom a Európskou úniou, ako aj pravidiel označovania pôvodu s cieľom zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž na oboch trhoch;

35.  pripomína, že aktualizovaná dohoda nemení colné kvóty a vopred zavedený preferenčný dovozný režim a že európskym výrobcom len objasňuje geografický rozsah pôsobnosti dohody;

36.  upozorňuje na skutočnosť, že časť produkcie ovocia a zeleniny vyvážanej do Únie v rámci preferencií na základe príslušnej dohody (vrátane rajčiakov a melónov) pochádza z územia Západnej Sahary a že existujú ambiciózne projekty na ďalší rozvoj tejto výroby a vývozu;

37.  berie však na vedomie objasnenie, ktoré prináša táto nová dohoda, a dúfa, že bude schopná poskytnúť stranám tejto dohody a príslušným hospodárskym subjektom na oboch stranách Stredozemného mora stabilný a nesporný rámec;

38.  poukazuje na to, že monitorovanie citlivých poľnohospodárskych výrobkov a nekompromisné uplatňovanie kvót je nevyhnutným predpokladom vyváženého fungovania dohody; pripomína, že v článku 7 protokolu č. 1 k dohode z roku 2012 existuje ochranná doložka, ktorá umožňuje prijať vhodné opatrenia v prípade, že dovoz zvýšených množstiev citlivých poľnohospodárskych výrobkov v rámci dohody spôsobuje vážne narušenie trhu a/alebo vážnu ujmu príslušnému odvetviu produkcie; dúfa, že dovoz v rámci preferencií citlivých poľnohospodárskych výrobkov z Maroka a zo Západnej Sahary do Únie bude podliehať primeranému a širokému monitorovaniu Komisiou a že Komisia bude aj naďalej pripravená okamžite aktivovať túto doložku v prípade, že sa to ukáže ako potrebné;

39.  berie na vedomie skutočnosť, že rybárske plavidlá EÚ pôsobiace v príslušných vodách musia byť podľa právnych predpisov vybavené systémom monitorovania plavidiel (VMS) a že sú povinné vysielať informácie o svojej pozícii marockým orgánom, čo im umožní riadne sledovať tieto plavidlá a viesť záznamy o tom, kde rybolovnú činnosť vykonávajú;

40.  vyzýva EÚ, aby zintenzívnila úsilie o podporu regionálnej spolupráce medzi krajinami Maghrebu, ktorá môže mať enormné pozitívne dôsledky pre tento región aj mimo neho;

41.  poukazuje na strategickú potrebu EÚ užšie spolupracovať s krajinami v regióne Maghrebu a rozvíjať s nimi väzby; v tejto súvislosti považuje rozšírenie dohody o pridružení za logický prvok tejto stratégie;

42.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť.

(1) Prijaté texty, P8_TA(2019)0017.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne oznámenie