Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0202(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0445/2018

Indgivne tekster :

A8-0445/2018

Forhandlinger :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0019

Vedtagne tekster
PDF 282kWORD 99k
Onsdag den 16. januar 2019 - Strasbourg Endelig udgave
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Beslutning
 Konsolideret tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 16. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0380),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 175, stk. 3 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0231/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. december 2018 (1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 5. december 2018 (2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkningen fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, udtalelserne fra Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter samt udtalelse i form af ændringsforslag fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A8-0445/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) Endnu ikke offentliggjort i EUT.
(2) Endnu ikke offentliggjort i EUT.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 16. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om Den Europæiske Omstillingsfond Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) (Omstillingsfonden) [Ændring 1. Denne ændring gælder for hele teksten]
P8_TC1-COD(2018)0202

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 175, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og(3)

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Horisontale principper som fastsat i artikel 3 i traktaten om Den Europæiske Union ("TEU") og i artikel 9 og 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), herunder nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. artikel 5 i TEU, bør respekteres i forbindelse med gennemførelsen af fondene, idet der tages hensyn til chartret om grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union. I overensstemmelse med artikel 8 i TEUF bør medlemsstaterne og Kommissionen bør tilstræbe at fjerne uligheder og fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og integrere kønsaspektet samt bekæmpe forskelsbehandling på grundlag af køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Fondenes målsætninger bør forfølges inden for rammerne af en bæredygtig udvikling og Unionens fremme af målet om bevarelse, beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten som fastsat i artikel 11 og artikel 191, stk. 1, i TEUF under hensyntagen til princippet om, at forureneren betaler. [Ændring 2]

(2)  Den 17. november 2017 blev den europæiske søjle for sociale rettigheder(4) proklameret i fællesskab af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen som en reaktion på de sociale udfordringer i Europa. Under hensyntagen til de skiftende vilkår i arbejdsverdenen skal Unionen forberedes til aktuelle og fremtidige udfordringer i forbindelse med globalisering og digitalisering og gøre væksten mere inklusiv og forbedre beskæftigelses- og socialpolitikkerne. Søjlens tyve hovedprincipper er struktureret omkring tre kategorier: lige muligheder og adgang til arbejdsmarkedet, rimelige arbejdsvilkår og social beskyttelse og inklusion. Den europæiske søjle for sociale rettigheder skal fungere som en overordnet vejledende ramme for Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen Omstillingsfond (EGF Omstillingsfonden) og gøre det muligt for Unionen at anvende principperne i praksis i tilfælde af større omstruktureringer.

(3)  Den 20. juni 2017 godkendte Rådet Unionens svar(5) på "FN's 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling"(6) med henblik på en bæredygtig europæisk fremtid. Rådet understregede betydningen af at opnå bæredygtig udvikling på de tre områder (økonomisk, social og miljømæssig) på en afbalanceret og integreret måde. Det er afgørende, at bæredygtig udvikling integreres i alle EU-politikområder, og at Unionen er ambitiøs i de politikker, som den anvender til at tackle globale udfordringer. Rådet hilste Kommissionens meddelelse af 22. november 2016 om "Næste skridt hen imod en bæredygtig europæisk fremtid" velkommen som et første skridt på vej mod en strømlining af målene for bæredygtig udvikling og en anvendelse af bæredygtig udvikling som et vigtigt vejledende princip for alle EU-politikker, bl.a. gennem Unionens finansieringsinstrumenter.

(4)  I februar 2018 vedtog Kommissionen sin meddelelse om "En ny, moderniseret flerårig finansiel ramme for en Europæisk Union, der effektivt lever op til de valgte prioriteter for perioden efter 2020"(7). I meddelelsen understreges det, at Unionens budget skal støtte Europas enestående sociale markedsøkonomi. Det vil derfor være af største betydning at forbedre beskæftigelsesmulighederne og håndtere færdighedsudfordringerne, især i relation til digitalisering, automatisering og omstillingen til en ressourceeffektiv økonomi med fuld respekt for Parisaftalen fra 2015 om klimaændringer, som fulgte den 21. partskonference under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. Budgetmæssig fleksibilitet vil være et nøgleprincip i den næste flerårige finansielle ramme. Fleksibilitetsmekanismer vil fortsat eksistere for at sætte Unionen i stand til at reagere hurtigere på uforudsete begivenheder og sikre, at budgetmidlerne anvendes der, hvor det er mest presserende. [Ændring 3]

(5)  I Kommissionens Hvidbog om Europas fremtid(8) udtrykker den bekymring for isolationistiske bevægelsers voksende tvivl om fordelene ved frihandel og EU's sociale markedsøkonomi generelt.

(6)  I Kommissionens arbejdsdokument Oplæg om styring af globaliseringen(9) identificerer den kombinationen af handelsrelateret globalisering og teknologiske forandringer som de primære drivkræfter bag en øget efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft og et faldende antal job, der kræver lavere kvalifikationer. Trods de overordnede enorme fordele Samtidig med, at fordelene ved mere frihandel og yderligere integration af de globale økonomier er det nødvendigt at håndtere disse anerkendes, er der behov for passende foranstaltninger til at afhjælpe de dermed forbundne negative bivirkninger. Eftersom de nuværende fordele ved globaliseringen allerede er ulige fordelt mellem folk og regioner, hvilket skaber betydelige konsekvenser for dem, der allerede er negativt påvirket, er der risiko for, at de stadig hurtigere teknologiske fremskridt teknologiske og miljømæssige ændringer vil give yderligere næring til denne udvikling. Derfor vil det i overensstemmelse med principperne om solidaritet og bæredygtighed være nødvendigt at sikre, at fordelene ved globaliseringen fordeles mere retfærdigt. De relevante EU-strukturfonde, som f.eks. Den Europæiske Socialfond Plus (ESF +), bør i langt højere grad foregribe eventuelle samtidige negative virkninger af globaliseringen og den teknologiske og miljømæssige omstilling med henblik på en bedre tilpasning af erhvervslivet og arbejdsstyrken ved at kombinere økonomisk åbenhed vækst og teknologisk fremskridt med passende social beskyttelse og aktiv støtte til adgang til beskæftigelse og muligheder for selvstændig virksomhed. [Ændring 4]

(7)  I "Oplæg om fremtiden for EU's finanser"(10) understreger Kommissionen, at der er behov for at mindske de økonomiske og sociale forskelle mellem og inden for medlemsstaterne. Derfor går hovedprioriteten ud på at investere i bæredygtig udvikling, ligestilling, social inklusion, uddannelse og sundhed. [Ændring 5]

(8)  Globalisering Klimaændringer, globalisering og teknologiske forandringer risikerer yderligere at øge den indbyrdes forbindelse og afhængighed verdensøkonomierne imellem. Omfordelingen af arbejdskraft indgår i og er en uomgængelig del af sådanne økonomiske forandringer. Hvis fordelene ved forandringerne skal fordeles retfærdigt, er det af allerstørste betydning at tilbyde støtte til afskedigede arbejdstagere og til arbejdstagere, der trues af afskedigelse. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er ESF+, som er udformet til at yde proaktiv bistand, og Omstillingsfonden, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af større omstruktureringer. "EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer" (11) er EU's politiske instrument, der fastlægger rammen for bedste praksis med hensyn til foregribelse og håndtering af virksomhedsomstruktureringer. Den danner en overordnet ramme for, hvordan udfordringerne i forbindelse med økonomisk tilpasning og omstrukturering og de dermed forbundne konsekvenser både for beskæftigelsen og sociale forhold bør håndteres gennem hensigtsmæssige politikmidler. Den opfordrer medlemsstaterne til at anvende EU-midler og nationale midler på en måde, der sikrer, at de sociale konsekvenser af omstruktureringer, især de negative indvirkninger på beskæftigelsen, kan afbødes mere effektivt. De vigtigste EU-instrumenter til at hjælpe berørte arbejdstagere er Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+), som er udformet til at yde proaktiv bistand, og EGF, som er udformet til at yde reaktiv bistand i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer. [Ændring 6]

(9)  Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006(12) for den flerårige finansielle ramme fra 1. januar 2007 til 31. december 2013. EGF er oprettet for at give Unionen mulighed for at udvise solidaritet med de arbejdstagere, der mistede deres arbejde som følge af ændringer i verdenshandelsmønstrene, der kan tilskrives globaliseringen.

(10)  Anvendelsesområdet for forordning (EF) nr. 1927/2006 blev udvidet i 2009 ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009(13) som led i den europæiske økonomiske genopretningsplan for at inkludere de arbejdstagere, der mistede deres arbejde som direkte følge af den internationale økonomiske og finansielle krise.

(11)  I perioden for den flerårige finansielle ramme fra 1. januar 2014 til 31. december 2020 blev anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013(14) udvidet til ikke kun at omfatte afskedigelser som følge af alvorlige økonomiske forstyrrelser, der var forårsaget af en fortsættelse af den globale finansielle og økonomiske krise som omhandlet i forordning (EF) nr. 546/2009, men også som følge af en eventuel ny global finansiel og økonomisk krise.

(11a)   Omstillingsfondens program bør være synligt, og der bør være krav om flere og bedre data med henblik på at muliggøre en egentlig videnskabelig vurdering af Omstillingsfonden og undgå administrative begrænsninger ved gennemførelsen af programmet for handelstilpasningsstøtte. [Ændring 7]

(12)  Kommissionen gennemførte en midtvejsevaluering af EGF for at vurdere, hvordan og i hvilket omfang fonden opfylder sine målsætninger. EGF viste sig at være effektiv og opnåede en højere reintegreringsprocent blandt afskedigede arbejdstagere end i den foregående programmeringsperiode. Evalueringen viste også, at EGF skabte EU-merværdi. Det gælder især med hensyn til fondens volumenmæssige effekt, dvs. at EGF-støtten ikke bare øger antallet og udvalget af tilbudte tjenesteydelser, men også deres intensitetsniveau. Desuden har EGF-interventionerne en høj synlighed og tydeliggør merværdien ved EU's intervention direkte over for offentligheden. Der blev dog udpeget en række udfordringer. På den ene side blev mobiliseringsproceduren anset for at være for lang. Derudover rapporterede mange medlemsstater om problemer med hensyn til at udarbejde den omfattende baggrundsanalyse af den begivenhed, der udløste afskedigelserne. Den primære årsag til, at medlemsstater, der ville have haft en potentiel EGF-sag, afholder sig fra at ansøge, er problemer med den finansielle og institutionelle kapacitet. På den ene side kan det blot handle om mangel på arbejdskraft — i øjeblikket kan medlemsstater kun anmode om teknisk bistand, hvis de implementerer EGF-støtte. Eftersom afskedigelser kan ske uventet, er det vigtigt, at medlemsstaterne er klar til at reagere hurtigt og straks kan indgive en ansøgning. I visse medlemsstater forekommer det desuden nødvendigt med en omfattende institutionel kapacitetsopbygningsindsats for at sikre effektiv og virkningsfuld implementering af EGF-sager. Tærsklen på 500 afskedigelser blev kritiseret for at være for høj, navnlig i mindre befolkede regioner(15).

(13)  Kommissionen understreger den fortsatte betydning af EGF's Omstillingsfondens rolle som en fleksibel fond, der skal støtte arbejdstagere, der mister deres job i større omstruktureringsrunder, og hjælpe disse med at finde et nyt job så hurtigt som muligt. Unionen bør fortsat yde specifik engangsstøtte til fremme af de afskedigede arbejdstageres reintegration på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse af høj kvalitet i områder, sektorer og geografiske områder eller på arbejdsmarkeder, der kommer ud for pludselige og alvorlige økonomiske forstyrrelser. I betragtning af samspillet mellem og den gensidige påvirkning af åben handel, teknologiske forandringer, digitalisering og automatisering eller andre faktorer, f.eks. Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union eller overgangen til lavemissionsøkonomi, og således også i betragtning af at det bliver vanskeligere at udpege en specifik faktor, der forårsager afskedigelserne, bør mobiliseringen af EGF Omstillingsfonden i fremtiden kun baseres på den betydelige konsekvens af en omstrukturering. I betragtning af formålet, som er at yde støtte i nødsituationer og under uventede omstændigheder og som et supplement til den mere proaktive bistand fra ESF+, bør EGF Omstillingsfonden fortsat være et fleksibelt og særligt instrument uden for de budgetmæssige lofter i den flerårige finansielle ramme, som det fremgår af Kommissionens meddelelse. "Et moderne budget for en Europæisk Union, der beskytter, styrker og forsvarer – Den flerårige finansielle ramme for 2021-2027", og dens bilag(16). [Ændring 8+97]

(13a)   Europa-Parlamentet bekræftede i sin beslutning af 30. maj 2018 om den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 og egne indtægter sin faste holdning til det nødvendige finansieringsniveau for centrale EU-politikker i FFR 2021-2027 for at sætte dem i stand til at opfylde deres opgaver og målsætninger. Det understregede navnlig opfordringen til at fordoble de specifikke FFR-midler til SMV'er og til at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed, glædede sig over en række forslag, der forbedrer de nuværende bestemmelser, navnlig de øgede bevillinger til særlige instrumenter, og meddelte, at det har til hensigt at forhandle yderligere forbedringer, hvor det er nødvendigt. [Ændring 9]

(14)  Som anført bør en ansøgning om EGF-støtte støtte - for at sikre den europæiske dimension af EGF Omstillingsfonden - kunne udløses, når en større omstrukturering får en betydelig konsekvens på den lokale eller regionale økonomi. En sådan konsekvens bør defineres gennem et minimumsantal af afskedigelser inden for en given referenceperiode. Under hensyntagen til resultaterne fra midtvejsevalueringen bør tærsklen fastsættes til 250 200 afskedigelser inden for en referenceperiode på fire måneder (eller 6 måneder i sektorspecifikke sager) de respektive referenceperioder. Under hensyntagen til at bølger af afskedigelser i forskellige sektorer, men i den samme region, har en lige så betydelig konsekvens for det lokale arbejdsmarked, bør det også være muligt med regionale ansøgninger. På små arbejdsmarkeder, f.eks. i små medlemsstater eller afsidesliggende regioner, herunder regioner i den yderste periferi, jf. i artikel 349 i TEUF, eller under særlige omstændigheder, kan ansøgninger indgives bør det være muligt at indgive ansøgninger i tilfælde af et lavere antal afskedigelser. [Ændring 10]

(14a)   Under overholdelse af nærhedsprincippet og under hensyntagen til, at det er et krav i forbindelse med ansøgning om støtte fra Omstillingsfonden, at omstruktureringen har haft væsentlige konsekvenser, bør Omstillingsfonden bestræbe sig på at vise solidaritet med afskedigede arbejdstagere fra alle typer virksomheder, uanset deres størrelse. [Ændring 11]

(14b)  Omstillingsfonden bør fortsat være et særligt EU-instrument, der gør det muligt at reagere på situationer, som forårsager større omstruktureringer på det europæiske arbejdsmarked. Unionen bør imidlertid fortsat bestræbe sig på at finde mere bæredygtige metoder til at håndtere de strukturelle ændringer og udfordringer, som påvirker arbejdsmarkeder og fører til sådanne hændelser i medlemsstaterne. [Ændring 12]

(15)  Som udtryk for Unionens solidaritet med afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør medfinansieringssatsen af omkostningerne til pakken af individualiserede tilbud og dens gennemførelse svare til medfinansieringssatsen for ESF+ i den pågældende medlemsstat.

(16)  En del af det EU-budget, der er tildelt EGF Omstillingsfonden, bør gennemføres af Kommissionen i henhold til delt forvaltning med medlemsstaterne, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) [nummeret på den nye finansforordning](17) (i det følgende benævnt "finansforordningen"). Ved gennemførelsen af EGF Omstillingsfonden i henhold til delt forvaltning bør Kommissionen og medlemsstaterne derfor overholde principperne i finansforordningen, såsom forsvarlig økonomisk forvaltning, gennemsigtighed og ikke-forskelsbehandling.

(17)  Det Europæiske Overvågningscenter for Forandringer, som hører under Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) i Dublin, bistår Kommissionen og medlemsstaterne med kvalitative og kvantitative analyser for at bidrage til vurderingen af globaliseringstendenser tendenser, såsom inden for globalisering, teknologiske og miljømæssige ændringer, omstruktureringer og i anvendelsen af EGF Omstillingsfonden. Sådanne analyser bør omfatte tilstrækkelige, opdelte data, navnlig ud fra et kønsperspektiv, med henblik på at bekæmpe uligheder mellem kønnene mere effektivt.. [Ændring 13]

(17a)   Eurofounds Europæiske Overvågning af Omstrukturering (ERM) overvåger rapportering af store omstruktureringer i realtid i hele Unionen baseret på et netværk af nationale korrespondenter. ERM er meget relevant for Omstillingsfonden og bør bistå med driften af fonden, navnlig ved at hjælpe med at identificere potentielle interventionssager på et tidligt tidspunkt. [Ændring 14]

(18)  Arbejdstagere, der er blevet afskediget, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, bør have samme adgang til EGF Omstillingsfonden, uanset hvilken ansættelseskontrakt eller hvilket ansættelsesforhold de har haft. Derfor bør arbejdstagere, der er blevet afskediget, uanset ansættelsesforholdets type og varighed, såvel som selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, anses for at være EGF-støttemodtagere mulige modtagere af støtte under Omstillingsfonden efter denne forordning [Ændring 15]

(19)  Den økonomiske støtte fra EGF Omstillingsfonden bør først og fremmest fokusere på aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger og individualiserede tilbud, der sikrer, at støttemodtagerne hurtigt reintegreres i varig beskæftigelse af høj kvalitet i en fremtidsorienteret sektor, det være sig inden for eller uden for deres oprindelige aktivitetssektor, men bør også søge at fremme selvstændig virksomhed og oprettelse af virksomheder, herunder gennem etablering af kooperativer. Foranstaltningerne bør afspejle de fremtidige forventede behov på det lokale eller regionale arbejdsmarked. I det omfang, der er relevant, bør mobiliteten for afskedigede arbejdstagere også støttes med henblik på at hjælpe med at finde ny beskæftigelse andetsteds. Der bør lægges særlig vægt på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder og på at håndtere kønsstereotyper i beskæftigelse, hvor dette er relevant. Der bør være begrænsninger på de tilskud i form af dagpenge, der medtages i en samordnet pakke af individualiserede tilbud. Den økonomiske støtte bør supplere og ikke erstatte foranstaltninger, som hører ind under medlemsstaternes og/eller virksomhedernes ansvarsområde i medfør af national lovgivning eller kollektive aftaler. Virksomheder bør tilskyndes til at deltage i den nationale medfinansiering af EGF-støttede foranstaltninger, der støttes under Omstillingsfonden. [Ændring 16]

(19a)   I forbindelse med gennemførelsen og udformningen af en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som har til formål at fremme reintegrationen af de tilsigtede støttemodtagere, bør medlemsstaterne udnytte og være bedre til at målrette målene i den digitale dagsorden og strategien for et digitalt indre marked med henblik på at udjævne den store kløft mellem kønnene inden for IKT og naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM) ved at fremme efteruddannelse og omskoling af kvinder inden for IKT og STEM. I forbindelse med gennemførelse og udformning af en samordnet pakke af individualiserede tilbud bør medlemsstaterne også undgå at fastholde det ene køns dominans i de industrier og sektorer, hvor dette traditionelt har været tilfældet. Øget repræsentation af det mindst repræsenterede køn i forskellige sektorer såsom finans-, IKT- og STEM- sektorerne vil bidrage til at reducere løn- og pensionsforskellen mellem kønnene. [Ændring 17]

(20)  Medlemsstaterne bør foretrække foranstaltninger, der i væsentlig grad vil bidrage til støttemodtagernes beskæftigelsesegnethed, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på, at det størst mulige antal støttemodtagere, der deltager i disse foranstaltninger, reintegreres i varig beskæftigelse af høj kvalitet så hurtigt som muligt inden for perioden på seks syv måneder, inden den endelige rapport om gennemførelsen af den økonomiske støtte skal foreligge. Den samordnede pakke af individualiserede tilbud bør udformes, så den tager højde for de underliggende årsager til afskedigelserne, hvor det er relevant, og tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke bør være forenelig med overgangen til en klimavenlig og ressourceeffektiv økonomi. [Ændring 18]

(21)  Medlemsstaterne bør tage særligt hensyn til ugunstigt stillede støttemodtagere, herunder personer med handicap, personer med forsørgerpligt, unge og ældre arbejdsløse, personer med et lavt kvalifikationsniveau, personer med migrantbaggrund og personer med risiko for fattigdom, når de udformer den samordnede pakke af aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, da disse grupper kun vanskeligt reintegreres på arbejdsmarkedet. Ikke desto mindre bør principperne om ligestilling og ikke-forskelsbehandling, som hører til Unionens kerneværdier og er nedfældet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, respekteres og fremmes i forbindelse med gennemførelsen af EGF Omstillingsfonden. [Ændring 19]

(21a)   I perioden mellem marts 2007 og marts 2017 modtog Kommissionen 148 ansøgninger om medfinansiering under EGF fra 21 medlemsstater til et samlet beløb på næsten 600 mio. EUR til støtte for 138 888 afskedigede arbejdstagere og 2 944 personer, der ikke var i beskæftigelse eller under uddannelse (NEET'er). [Ændring 20]

(22)  For effektivt og hurtigt at støtte støttemodtagerne bør medlemsstaterne gøre deres bedste for hurtigst muligt at indgive fuldstændige ansøgninger om økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden, og EU-institutionerne bør gøre deres bedste for at vurdere dem hurtigt. Hvis Kommissionen kræver yderligere oplysninger for vurderingen af en ansøgning, bør tilvejebringelsen af de yderligere oplysninger være underlagt tidsbegrænsning. [Ændring 21]

(22a)   For at fremme gennemførelsen af og målene i denne forordning bør Omstillingsfonden og dens muligheder promoveres mere, navnlig hos de relevante myndigheder i medlemsstaterne. [Ændring 22]

(22b)   Kommissionen bør lette adgangen til nationale og regionale myndigheder gennem en særlig helpdesk, der kan give generelle oplysninger og forklaringer om procedurer og om, hvordan en ansøgning indgives. Helpdesken bør stille standardblanketter til rådighed til brug for statistikker og yderligere analyser. [Ændring 23]

(23)  Af hensyn til støttemodtagerne og de organer, som er ansvarlige for foranstaltningernes gennemførelse, bør den ansøgende medlemsstat holde alle aktører, der er involverede i ansøgningsprocessen, underrettet om ansøgningens status og sørge for, at de deltager i hele gennemførelsesprocessen. [Ændring 24]

(24)  I overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør kan den økonomiske støtte fra EGF Omstilingsfonden ikke erstatte, men bør snarere i størst muligt omfang supplere støtteforanstaltninger, som er tilgængelige for støttemodtagere inden for EU-fondene eller andre EU-politikker eller -programmer. Omstillingsfondens finansielle bidrag kan heller ikke træde i stedet for nationale foranstaltninger eller foranstaltninger, der hører under de virksomheder, som foretager afskedigelserne, i henhold til national ret eller kollektive overenskomster, og bør i stedet skabe reel europæisk merværdi. [Ændring 25]

(25)  I lyset af princippet om lighed bør medlemsstaterne sikre effektiv adgang til oplysninger om Omstillingsfonden på hele deres område, herunder i landdistrikter. Kommissionen bør navnlig fremme formidlingen af bedste praksis, udbrede kendskabet til Omstillingsfondens støtteberettigelseskriterier og ansøgningsprocedurer og gøre mere for at øge kendskabet til Omstillingsfonden blandt unionsborgere, navnlig arbejdstagere. Der bør medtages særlige bestemmelser for informations- og kommunikationsaktiviteter vedrørende EGF-sager sager, der får støtte under Omstillingsfonden, og –resultater de resultater, der opnås. [Ændring 26]

(26)  For at gøre det lettere at gennemføre denne forordning bør udgifterne være støtteberettiget enten fra den dato, på hvilken en medlemsstat begynder at yde individualiserede tilbud, eller fra den dato, på hvilken en medlemsstat bliver pålagt administrative udgifter for at gennemføre EGF Omstillingsfonden.

(27)  For at dække det behov, som især opstår i årets første måneder, hvor muligheden for at overføre midler fra andre budgetposter er forbundet med særlige vanskeligheder, bør der i forbindelse med den årlige budgetprocedure afsættes tilstrækkelige betalingsbevillinger til EGF-budgetposten for Omstillingsfonden.

(27a)  For at dække de behov, som især opstår i årets første måneder, hvor mulighederne for overførsler fra andre budgetposter er særligt begrænsede, bør der stilles et passende beløb i betalingsbevillinger til rådighed på budgetposten for Omstillingsfonden i forbindelse med den årlige budgetprocedure. [Ændring 27]

(28)  [Den flerårige finansielle ramme og den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af [fremtidig dato] om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(18) ("den interinstitutionelle aftale") fastsætter budgetrammen for EGF Omstillingsfonden].

(29)  I støttemodtagernes interesse bør støtten stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt. Medlemsstaterne og de EU-institutioner, der er inddraget i beslutningstagningsprocessen i forbindelse med EGF Omstillingsfonden, bør gøre deres bedste for at begrænse behandlingstiden og forenkle procedurerne, således at afgørelser om mobilisering af EGF Omstillingsfonden kan vedtages gnidningsløst og hurtigt. På den baggrund skal budgetmyndigheden i fremtiden træffe afgørelse om anmodninger om overførsler, som Kommissionen har indgivet, og det kræver ikke længere et forslag fra Kommissionen om mobilisering af EGF. [Særskilt afstemning]

(30)  Hvis en virksomhed lukker, kan dens afskedigede arbejdstagere få hjælp til at overtage alle eller nogle af deres tidligere arbejdsgivers aktiviteter, og de medlemsstater, hvor virksomheden ligger, kan forskudsvis udbetale de midler, som er nødvendige for hurtigt at gøre dette muligt. [Ændring 29]

(31)  For at sætte Europa-Parlamentet i stand til at udøve politisk kontrol og gøre det muligt for Kommissionen løbende at overvåge resultater, der er opnået med EGF-støtte støtte fra Omstillingsfonden, bør medlemsstaterne indgive en endelig rapport om gennemførelsen af EGF Omstillingsfonden, som bør opfylde klare overvågningskrav og indeholde en opfølgning på modtagerne og en konsekvensanalyse med hensyn til ligestilling mellem kønnene. [Ændring 30]

(32)  Medlemsstaterne bør forblive ansvarlige for gennemførelsen af den økonomiske støtte og for forvaltning af og kontrol med de foranstaltninger, der får EU-støtte, i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 ("finansforordningen")(19) eller dens efterfølger. Medlemsstaterne bør redegøre for anvendelsen af den økonomiske støtte, der er modtaget fra EGF Omstillingsfonden. I lyset af den korte gennemførelsesperiode for EGF- Omstillingsfondens operationer for bør rapporteringskravene afspejle den særlige karakter af EGF-interventionerne Omstillingsfondens interventioner.

(32a)   Medlemsstaterne bør sørge for effektive kommunikationsaktiviteter for at fremme den økonomiske støtte fra Omstillingsfonden, påpege, at midlerne kommer fra Unionen og øge synligheden af de tiltag, der finansieres af Unionen under Omstillingsfonden. [Ændring 31]

(33)  Medlemsstaterne bør også forebygge, påvise og effektivt behandle enhver uregelmæssighed, herunder svig begået af støttemodtagere. Desuden kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013(20) og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95(21) og (Euratom, EF) nr. 2185/96(22), foretage administrative undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. Rådets forordning (EU) 2017/1939(23), efterforske og retsforfølge svig og andre strafbare handlinger, der skader Unionens finansielle interesser, som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser(24). Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger, så alle personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejder fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, giver Kommissionen, Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikrer, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder. Medlemsstaterne bør rapportere til Kommissionen om konstaterede tilfælde af uregelmæssigheder, herunder svig, og om deres opfølgning heraf samt om opfølgningen af OLAF's undersøgelser.

(34)  Unionens finansielle interesser bør beskyttes ved hjælp af forholdsmæssigt afpassede foranstaltninger, herunder ved forebyggelse, påvisning, korrektion og undersøgelse af uregelmæssigheder og svig, tilbagesøgning af tabte, uberettiget udbetalte eller ukorrekt anvendte midler og efter omstændighederne ved anvendelse af administrative sanktioner, jf. finansforordningen, forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013, (Euratom, EF) nr. 2988/95, (Euratom, EF) nr. 2185/96 og (EU) 2017/1939. Navnlig kan Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), jf. forordning (EU, Euratom) nr. 883/2013 og (Euratom, EF) nr. 2185/96, foretage undersøgelser, herunder kontrol og inspektion på stedet for at fastslå, om der foreligger svig, korruption eller andre ulovlige forhold, der skader EU's finansielle interesser. Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) kan, jf. forordning (EU) 2017/1939, efterforske og retsforfølge svig og andre ulovlige aktiviteter, der skader Unionens finansielle interesser som fastsat i (EU) 2017/1371. I henhold til finansforordningen skal personer eller enheder, som modtager EU-midler, samarbejde fuldt ud om at beskytte Unionens finansielle interesser, give Kommissionen, OLAF, EPPO og Den Europæiske Revisionsret de fornødne rettigheder og den fornødne adgang og sikre, at tredjeparter, der er involveret i gennemførelsen af EU-midler, giver tilsvarende rettigheder.

(35)  Horisontale finansielle regler, der vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, finder anvendelse på denne forordning. Disse regler er fastlagt i finansforordningen og regulerer navnlig proceduren for opstilling og gennemførelse af budgettet ved hjælp af tilskud, offentlige indkøb, priser, indirekte gennemførelse, og sikrer kontrol med de finansielle aktørers ansvar. Regler, der vedtages med hjemmel i artikel 322 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, vedrører også beskyttelsen af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet, idet overholdelsen heraf er en væsentlig forudsætning for sund økonomisk forvaltning og effektiv EU-finansiering.

(36)  Som anført i punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning(25) er der behov for at evaluere dette program på grundlag af oplysninger, der er tilvejebragt via specifikke overvågningskrav, samtidig med at overregulering og administrative byrder undgås, navnlig for medlemsstaterne. Disse krav kan eventuelt omfatte målbare indikatorer, som kan tjene som grundlag for evaluering af programmets praktiske virkninger.

(37)  Med henblik på at understrege betydningen af at tage hånd om klimaforandringer i overensstemmelse med Unionens forpligtelser til at gennemføre Parisaftalen og for at nå FN's mål for bæredygtig udvikling vil programmet bidrage til indarbejdelsen af klimatiltag i Unionens politikker og til opnåelsen af det overordnede mål, nemlig at 25 % af udgifterne i EU-budgettet skal bidrage til opfyldelsen af klimamålsætninger i FFR-perioden 2021-2027, og et årligt mål på 30 % så hurtigt som muligt og senest i 2027. Relevante tiltag vil blive identificeret under forberedelserne og gennemførelsen af fonden og revurderet som led i midtvejsevalueringen. [Ændring 32]

(38)  Eftersom målsætningerne for denne forordning ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, men på grund af deres omfang og virkninger bedre kan opnås på EU-plan, kan Unionen derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten on Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse målsætninger.

(39)  I betragtning af at den digitale omstilling af økonomien kræver et vist niveau af digitale kompetencer hos arbejdsstyrken, bør formidlingen af de færdigheder, der kræves i den digitale tidsalder, være et obligatorisk horisontalt element i enhver samordnet pakke af individualiserede tilbud og bør omfatte målet om at øge kvinders deltagelse i STEM-fag, [Ændring 33]

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

Ved denne forordning oprettes Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen Omstillingsfond (EGF Omstillingsfonden)

Forordningen fastsætter EGF's Omstillingsfondens målsætninger, EU-finansieringsformer og regler og kriterier for ydelse af en sådan finansiering, herunder ansøgninger fra medlemsstaterne om økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden til foranstaltninger rettet mod de personer, der er tiltænkt støtte, jf. artikel 7. [Ændring 34]

Artikel 2

Formål

EGF bidrager til en bedre fordeling Formålet med Omstillingsfonden er at støtte socioøkonomiske forandringer, som følger af fordelene ved globalisering globaliseringen og af teknologiske og teknologisk fremskridt miljømæssige forandringer, ved at hjælpe afskedigede arbejdstagere med at tilpasse sig strukturændringer gennem fremme af alternativ, varig beskæftigelse. EGF Omstillingsfonden er en nødfond, der fungerer reaktivt og bidrager til en retfærdig omstilling. Omstillingsfonden bidrager som sådan til gennemførelsen af de principper, der er fastlagt under den europæiske søjle for sociale rettigheder, og fremmer den økonomiske og sociale samhørighed mellem regionerne og medlemsstaterne. [Ændring 35]

Artikel 3

Målsætninger

1.  Programmets generelle målsætning er at udvise solidaritet med og yde finansiel støtte til genansættelsesforanstaltninger for afskedigede arbejdstagere, uanset ansættelsesforholdets type og varighed, og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt som følge af uforudsete større omstruktureringer, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, 2 og 3. [Ændring 36]

2.  EGF's Omstillingsfondens særlige målsætning er at yde støtte og bistand til arbejdstagere til reintegration på arbejdsmarkedet i tilfælde af uforudsete større omstruktureringer, især som følge af globaliseringsrelaterede udfordringer, som f.eks. ændringer i verdenshandelsmønstrene, handelstvister, finansielle eller økonomiske kriser, Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union, overgangen til lavemissionsøkonomi eller som følge af digitalisering eller, automatisering og teknologiske ændringer. Der skal lægges særlig vægt på foranstaltninger, som hjælper de dårligst stillede grupper, og på fremme af ligestilling mellem kønnene. [Ændring 37+98]

Artikel 4

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)  "afskediget arbejdstager": en arbejdstager, hvis beskæftigelse – uanset ansættelsesforholdets type og varighed – bringes til ophør før tiden ved afskedigelse, eller hvis kontrakt ikke forlænges, på grund af økonomiske årsager [Ændring 38]

b)  "selvstændig erhvervsdrivende": en person, som maksimalt har beskæftiget 10 arbejdstagere

c)  "støttemodtager": en person, der deltager i EGF's Omstillingsfondens medfinansierede foranstaltninger.

d)  "uregelmæssighed": enhver overtrædelse af gældende ret, som kan tilskrives en økonomisk aktørs handling eller undladelse i forbindelse med gennemførelsen af EGF Omstillingsfonden, der skader eller vil kunne skade EU-budgettet ved afholdelse af en uretmæssig udgift over EU-budgettet.

Artikel 5

Interventionskriterier

1.  Medlemsstaterne kan ansøge om økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden til foranstaltninger, der er rettet mod afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende i overensstemmelse med bestemmelserne i denne artikel.

2.  Der gives økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden i forbindelse med større omstruktureringer, som resulterer i følgende:

a)  aktivitetsophør for mere end 250 mindst 200 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en firemåneders seksmåneders referenceperiode i en virksomhed i en medlemsstat, inklusive tilfælde, hvor dette ophør gælder leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled [Ændring 39]

b)  aktivitetsophør for mere end 250 mindst 200 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en seksmåneders nimåneders referenceperiode, især i SMV'er, der alle er aktive i den samme økonomiske sektor, som defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i en region eller to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, eller i mere end to sammenhængende regioner på NUTS 2-niveau, under forudsætning af at over 250 mindst 200 arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende er berørt i to af de kombinerede regioner. [Ændring 40]

c)  aktivitetsophør for mere end 250 mindst 200 afskedigede arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende i løbet af en firemåneders nimåneders referenceperiode, især i SMV'er, der opererer inden for samme eller forskellige økonomiske sektorer, som er defineret på NACE rev. 2 hovedgruppeniveau, og som befinder sig i den samme region på NUTS 2-niveau. [Ændring 41]

3.  På små arbejdsmarkeder eller under særlige omstændigheder, der er behørigt begrundet af den ansøgende medlemsstat, især hvad angår herunder ansøgninger vedrørende SMV'er, kan en ansøgning om økonomisk støtte i henhold til denne artikel godkendes, selv om de kriterier, der er fastsat i stk. 1, litra a), b) eller c), ikke fuldt ud er opfyldt, når afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsen beskæftigelsesniveauet og på den lokale, regionale eller regionale nationale økonomi. Den ansøgende medlemsstat skal specifikt oplyse, hvilket interventionskriterium i stk. 1, litra a) og b), der ikke fuldt ud opfyldes. Den samlede støtte, der kan tildeles under særlige omstændigheder, må ikke overstige 15 % af EFG's Omstillingsfondens årlige loft. [Ændring 42]

4.  EGF Omstillingsfonden må ikke mobiliseres, når arbejdstagere afskediges som følge af budgetnedskæringer, der er besluttet af en medlemsstat, og som rammer sektorer, der primært er afhængige af offentlig finansiering. [Ændring 43]

Artikel 6

Beregning af afskedigelser og aktivitetsophør

1.  Med henblik på anvendelsen af artikel 5, stk. 1, 2 og 3, skal den ansøgende medlemsstat angive den metode, der er anvendt til at beregne antallet af afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende som defineret i artikel 4. [Ændring 44]

2.  Den ansøgende medlemsstat skal beregne det i stk. 1 omhandlede antal opgjort pr. én af følgende datoer:

a)  den dato, hvor arbejdsgiveren i medfør af bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i Rådets direktiv 98/59/EF(26) underretter den kompetente offentlige myndighed skriftligt om de planlagte kollektive afskedigelser

b)  den dato, hvor arbejdsgiveren giver den enkelte arbejdstager meddelelse om afskedigelse eller opsigelse af arbejdstagerens ansættelseskontrakt

c)  den dato, hvor ansættelseskontrakten faktisk opsiges eller udløber

d)  udløbet af udsendelsen til værtsvirksomheden, eller

e)  for så vidt angår selvstændige erhvervsdrivende, datoen for aktiviteternes ophør i henhold til national lov eller administrative bestemmelser.

I de tilfælde, der er henvist til under litra a), leverer den ansøgende medlemsstat yderligere oplysninger til Kommissionen om det faktiske antal afskedigelser, jf. artikel 5, stk. 1, i denne forordning, inden afslutningen af Kommissionens vurdering.

Artikel 7

Støtteberettigede modtagere

Den ansøgende medlemsstat kan yde en samordnet pakke af individualiserede tilbud i henhold til artikel 8, der medfinansieres af EGF Omstillingsfonden, til støtteberettigede personer, som kan omfatte:

a)  afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, beregnet i overensstemmelse med artikel 6, inden for den referenceperiode, der er anført i artikel 5, stk. 1, 2 og 3 [Ændring 45]

b)  afskedigede arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktivitet er ophørt, beregnet i overensstemmelse med artikel 6, uden for den referenceperiode, der er anført i artikel 5, dvs. 6 måneder før referenceperiodens begyndelse eller mellem udløbet af referenceperioden og den sidste dag inden datoen for afslutningen af Kommissionens vurdering.

Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der er omhandlet i første afsnit, litra b), betragtes som støtteberettigede, forudsat at der kan etableres en klar årsagssammenhæng til den begivenhed, som udløste ledigheden i referenceperioden.

Uanset artikel 5 kan ansøgende medlemsstater yde individualiserede tilbud, der medfinansieres af Omstillingsfonden, til et antal unge, som hverken er i beskæftigelse eller under almen eller faglig uddannelse, og som er under 25 år eller, hvis medlemsstaterne træffer beslutning herom, under 30 år på datoen for indgivelse af ansøgningen, i et antal, som svarer til det samlede antal personer, der er tiltænkt støtte, fortrinsvis til personer, som er blevet afskediget, eller hvis aktivitet er ophørt, forudsat at i det mindste nogle af afskedigelserne er sket i regioner på NUTS 2-niveau. [Ændring 46]

Artikel 8

Støtteberettigede foranstaltninger

1.  Der kan ydes økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden til aktive arbejdsmarkedsforanstaltninger, der indgår i en samordnet pakke af individualiserede tilbud, som inddrager fagforeninger og/eller arbejdstagerrepræsentanter, og som har til formål at lette reintegrationen på arbejdsmarkedet i varig beskæftigelse af høj kvalitet eller i selvstændig virksomhed af de personer, støtten er tiltænkt, herunder navnlig ugunstigt stillede arbejdstagere, der er blevet afskediget. [Ændring 47]

Formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder såvel som i en ressourceeffektiv økonomi, er et obligatorisk horisontalt element i enhver pakke af individuel uddannelse og/eller individualiserede tilbud. Uddannelsesniveauet tilpasses den pågældende støttemodtagers kvalifikationer, færdigheder og specifikke behov. [Ændring 48]

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud kan bl.a. omfatte:

a)  skræddersyet uddannelse og omskoling, herunder inden for informations- og kommunikationsteknologi og andre færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, attestering af opnået erfaring, individualiseret hjælp til jobsøgning, erhvervsvejledning, rådgivning, mentorordning, hjælp til genplacering, fremme af iværksætteri, hjælp til selvstændig virksomhed, til etablering af virksomheder og til medarbejderovertagelser samt samarbejdsaktiviteter [Ændring 49]

b)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, f.eks. tilskud til jobsøgning, incitamenter til arbejdsgivere med henblik på rekruttering, mobilitetstilskud, uddannelsesydelse eller dagpenge (herunder ydelse til plejere) og incitamenter til arbejdsgivere med henblik på ansættelse, herunder incitamenter til at tilbyde fleksible arbejdsordninger for afskedigede arbejdstagere. [Ændring 50]

Omkostningerne ved foranstaltningerne under litra b) må ikke overstige 35 % af de samlede omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der er anført i dette stykke. (Vedrører ikke den danske tekst) [Ændring 51]

Omkostningerne ved investering i selvstændig virksomhed, iværksættelse af egen virksomhed, herunder kooperativer, eller medarbejderovertagelser må ikke overstige 20 000 25 000 EUR pr. afskediget arbejdstager. [Ændring 52]

Den samordnede pakke af individualiserede tilbud skal være udformet på en måde, der tager højde for fremtidige arbejdsmarkedsperspektiver og efterspurgte færdigheder. Den samordnede pakke skal være forenelig med overgangen til en ressourceeffektiv og bæredygtig økonomi og skal endvidere fokusere på formidling af de færdigheder, der er nødvendige i den digitale tidsalder, og tage højde for efterspørgslen på det lokale arbejdsmarked og muligheden for at reintegrere arbejdstagere i deres tidligere beskæftigelsessektor, hvor en større omstrukturering har skabt et behov for nye eller supplerende færdigheder, og hvor eksisterende færdigheder kan anvendes mest effektivt. [Ændring 53]

2.  Følgende foranstaltninger er ikke berettigede til økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden:

a)  særlige tidsbegrænsede foranstaltninger, jf. stk. 1, litra b), som ikke er betinget af, at de personer, støtten er tiltænkt, deltager aktivt i jobsøgnings- eller uddannelsesaktiviteter

b)  foranstaltninger, som hører ind under virksomhedernes ansvarsområde i medfør af national lov eller kollektive overenskomster

ba)  incitamenter, især for ugunstigt stillede arbejdstagere, personer med større risiko for fattigdom eller ældre arbejdstagere, med henblik på at beholde dem på arbejdsmarkedet eller få dem til at vende tilbage dertil. [Ændring 54]

bb)  foranstaltninger, som medlemsstaterne er ansvarlige for i medfør af national ret eller kollektive overenskomster. [Ændring 55]

Foranstaltninger, der støttes af EGF Omstillingsfonden, må ikke under ingen omstændigheder anvendes til erstatning for passive socialsikringsforanstaltninger. [Ændring 56]

3.  Den samordnede pakke af tilbud skal udarbejdes i samråd med de personer, støtten er tiltænkt, eller deres repræsentanter og/eller arbejdsmarkedets parter. [Ændring 57]

4.  På den ansøgende medlemsstats initiativ kan der ydes økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden til forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, pr-virksomhed, kontrol- og rapporteringsaktiviteter.

Artikel 9

Ansøgninger

1.  Den ansøgende medlemsstat forelægger Kommissionen en ansøgning senest 12 uger efter den dato, på hvilken kriterierne i artikel 5, stk. 2 eller 3, er opfyldt.

2.  Senest ti arbejdsdage efter datoen for indgivelse af ansøgningen eller i givet fald efter den dato, hvor Kommissionen råder over en oversættelse af ansøgningen, alt efter hvilken dato der er den seneste, underretter giver Kommissionen meddelelse om modtagelse af ansøgningen og underretter medlemsstaten om, hvilke supplerende oplysninger den måtte have brug for med henblik på at kunne vurdere ansøgningen. [Ændring 58]

3.  Hvis medlemsstaten anmoder om det, skal Kommissionen også yde teknisk bistand til medlemsstaterne på de tidlige stadier af proceduren. Såfremt Kommissionen udbeder sig sådanne supplerende oplysninger, svarer medlemsstaten inden for 10 arbejdsdage fra datoen for anmodningen. Denne frist forlænges af Kommissionen med 10 arbejdsdage, hvis den pågældende medlemsstat fremsætter en behørigt begrundet anmodning herom. [Ændring 59]

4.  På grundlag af medlemsstatens oplysninger afslutter Kommissionen senest 60 40 arbejdsdage efter modtagelsen af den fuldstændige ansøgning, eller i givet fald oversættelsen af ansøgningen, sin vurdering af, om ansøgningen opfylder betingelserne for at få økonomisk støtte. Er Kommissionen undtagelsesvist ikke i stand til at overholde denne frist, giver den kan denne frist forlænges med yderligere 20 arbejdsdage, forudsat at Kommissionen forinden giver en skriftlig begrundelse for forsinkelsen sin forsinkelse og fremsender denne begrundelse til den pågældende medlemsstat. [Ændring 60]

5.  Ansøgningerne skal indeholde følgende oplysninger:

a)  en vurdering af antallet af afskedigelser og aktivitetsophør i henhold til artikel 6, og oplysninger omberegningsmetoden

b)  i tilfælde af, at den virksomhed, som gennemfører afskedigelser, har fortsat sine aktiviteter efter afskedigelserne, en bekræftelse af, at den har opfyldt alle sine lovmæssige forpligtelser i forbindelse med afskedigelserne og har sørget for sine medarbejdere i overensstemmelse dermed [Ændring 61]

ba)  en klar angivelse af de aktiviteter, som medlemsstaterne allerede har iværksat til støtte for afskedigede arbejdstagere, og om den supplerende karakter af de midler, der anmodes om fra Omstillingsfonden, på grund af manglende ressourcer til nationale eller regionale myndigheder [Ændring 62]

bb)  en oversigt over de EU-midler, som den afskedigende virksomhed allerede har nydt godt af i de fem år, der går forud for de kollektive afskedigelser [Ændring 63]

c)  en kort beskrivelse af de begivenheder, der førte til afskedigelsen af arbejdstagerne

d)  identifikation, om fornødent, af de virksomheder, leverandører eller producenter i efterfølgende produktionsled, sektorer, der gennemfører afskedigelser, og de kategorier af personer, støtten er tiltænkt, fordelt på køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau

e)  afskedigelsernes og aktivitetsophørets forventede virkning på økonomien og beskæftigelsen på lokalt, regionalt og nationalt plan, og hvor det er hensigtsmæssigt,beskæftigelsen grænseoverskridende plan [Ændring 64]

f)  en detaljeret beskrivelse af den samordnede pakke af individualiserede tilbud og de hermed forbundne udgifter, herunder navnlig eventuelle foranstaltninger til støtte for beskæftigelsesinitiativer for ugunstigt stillede, lavt uddannede, ældre og unge støttemodtagere og personer fra ugunstigt stillede områder. [Ændring 65]

g)  en redegørelse for, i hvilket omfang henstillingerne i EU-kvalitetsrammen for foregribelse af forandringer og omstruktureringer blev taget i betragtning, og hvordan den samordnede pakke af individualiserede tilbud supplerer foranstaltninger, der finansieres af andre nationale fonde eller EU-fonde, herunder oplysninger om foranstaltninger, der er obligatoriske for de afskedigende virksomheder i medfør af national lov eller kollektive overenskomster

h)  det anslåede budget for de enkelte dele af den samordnede pakke af individualiserede tilbud til de personer, støtten er tiltænkt, og for forberedende arbejde, forvaltning, oplysning, pr-virksomhed, kontrol- og rapporteringsaktiviteter

i)  med henblik på evaluering, vejledende sagsspecifikke mål, som medlemsstaten har fastsat, for støttemodtagernes genbeskæftigelsesfrekvens seks måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden

j)  datoerne, på hvilke de individualiserede tilbud til de personer, støtten er tiltænkt, og de aktiviteter, der skal gennemføre EGF Omstillingsfonden, jf. artikel 8, blev indledt eller skal indledes

k)  de anvendte fremgangsmåder ved høringen af de personer, støtten er tiltænkt, eller disses repræsentanter eller arbejdsmarkedets parter samt lokale og regionale myndigheder eller eventuelt andre relevante interessenter

l)  en erklæring om, at den EGF-støtte fra Omstillingsfonden, der er indgivet anmodning om, overholder de proceduremæssige og materielle EU-regler om statsstøtte, samt en erklæring, der redegør for, hvorfor den samordnede pakke af individualiserede tilbud ikke erstatter foranstaltninger, som hører ind under virksomhedernes ansvarsområde i medfør af national lov eller kollektive overenskomster

m)  kilderne til den nationale forfinansiering eller medfinansiering samt i givet fald anden medfinansiering

ma)  en erklæring om, at de foreslåede foranstaltninger vil supplere de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, og at dobbeltfinansiering vil blive forhindret. [Ændring 66]

Artikel 10

Komplementaritet, overensstemmelse og koordination

1.  Økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden må ikke erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i medfør af national lovgivning eller kollektive overenskomster.

2.  Støtteforanstaltninger til de personer, støtten er tiltænkt, supplerer medlemsstaternes foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt plan, og hvor det er hensigtsmæssigt på grænseoverskridende plan, herunder foranstaltninger, som er medfinansieret af EU-fonde og -programmer i overensstemmelse med anbefalingerne i EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer. [Ændring 67]

3.  Den økonomiske støtte fra EGF Omstillingsfonden begrænses til det, der er nødvendigt for at udvise solidaritet med og yde midlertidig engangsstøtte til de personer, støtten er tiltænkt. De foranstaltninger, der støttes af EGF Omstillingsfonden , skal opfylde Unionens lovgivning og den nationale lovgivning, herunder statsstøttereglerne. [Ændring 68]

4.  I overensstemmelse med deres respektive ansvar koordinerer Kommissionen og den ansøgende medlemsstat støtten fra Unionens fonde og programmer. [Ændring 69]

5.  Den ansøgende medlemsstat sikrer, at de specifikke foranstaltninger, der modtager økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden, ikke samtidig modtager støtte fra andre af Unionens finansielle instrumenter.

Artikel 11

Ligestilling mellem mænd og kvinder og ikke-forskelsbehandling

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at ligestilling mellem mænd og kvinder og kønsaspektet generelt inkorporeres som en integreret del og fremmes i alle de forskellige hensigtsmæssige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte fra EGF Omstillingsfonden. [Ændring 70]

Kommissionen og medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at forhindre enhver form for forskelsbehandling på grundlag af køn, kønsidentitet, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering for så vidt angår adgang til EGF Omstillingsfonden og i de forskellige faser af gennemførelsen af den økonomiske støtte.

Artikel 12

Teknisk bistand på Kommissionens initiativ

1.  På Kommissionens initiativ kan et beløb på højst 0,5 % af det årlige loft for EGF Omstillingsfonden anvendes til at finansiere teknisk og administrativ bistand til gennemførelse heraf, som f.eks. forberedelses-, overvågnings-, dataindsamlings-, kontrol-, revisions- og evalueringsaktiviteter, herunder virsomhedsinformationsteknologisystemer, kommunikationsaktiviteter og aktiviteter, der øger EFG's Omstillingsfondens synlighed, og anden administrativ og teknisk bistand. Synergier med etablerede overvågningssystemer for strukturelle ændringer, såsom ERM, skal styrkes.Sådanne foranstaltninger kan omfatte fremtidige og forudgående programmeringsperioder. [Ændring 71]

2.  Under hensyntagen til loftet i stk. 1, indgiver Kommissionen en anmodning om overførsel af bevillinger til teknisk bistand til de relevante budgetposter i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31.

3.  Kommissionen gennemfører på eget initiativ teknisk bistand i henhold til direkte eller indirekte forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens [artikel 62, stk. 1, litra a) og c)].

Når Kommissionen gennemfører den tekniske bistand i henhold til indirekte forvaltning, sørger den for at sikre gennemsigtigheden i proceduren for udpegning af den tredjepart, som udfører den opgave, der påhviler den, og underretter alle Omstillingsfondens interesseparter, herunder Europa-Parlamentet, om, hvilken underleverandør der er udpeget i dette øjemed. [Ændring 72]

4.  Kommissionens tekniske bistand omfatter oplysninger til og vejledning af medlemsstaterne vedrørende anvendelse, overvågning og evaluering af EGF Omstillingsfonden, herunder oprettelse af en helpdesk. Kommissionen giver desuden de europæiske og nationale arbejdsmarkedsparter oplysninger om og en klar vejledning i anvendelsen af EGF Omstillingsfonden. Denne vejledning kan også omfatte oprettelsen af taskforcer i tilfælde af alvorlige økonomiske forstyrrelser i en medlemsstat. [Ændring 73]

Artikel 13

Information, kommunikation og pr-virksomhed

1.  Medlemsstaterne gør opmærksom på, hvor midlerne kommer fra, og sikrer synligheden af Unionens finansiering ved at give sammenhængende, effektive og målrettede oplysninger til flere målgrupper, herunder de personer, støtten er tiltænkt, lokale og regionale myndigheder, arbejdsmarkedets parter, medierne og offentligheden. Medlemsstaterne sikrer, at EU-merværdien af finansieringen fremhæves, og at de bidrager til Kommissionens indsamling af data med henblik på at øge den budgetmæssige gennemsigtighed. [Ændring 74]

Medlemsstaterne anvender EU-symbolet i henhold til [bilag VIII i forordningen om fælles bestemmelser] sammen med en kort finansieringserklæring ("finansieret/medfinansieret af Den Europæiske Union").

2.  Kommissionen driver og ajourfører regelmæssigt en onlineplatform, der er tilgængelig på alle EU-institutionernes officielle sprog, med opdaterede oplysninger om EGF Omstillingsfonden, vejledning om indgivelse af ansøgninger og støtteberettigede aktioner, regelmæssigt opdaterede lister over kontakter i medlemsstaterne og oplysninger om godkendte og afviste ansøgninger samt om Europa-Parlamentets og Rådets rolle i budgetproceduren. [Ændring 75]

3.  Kommissionen fremmer formidlingen af bedste praksis inden for kommunikation, gennemfører informations- og kommunikationsaktiviteter om EGF-sager Omstillingsfondens sager og -resultater resultater baseret på dens erfaringer med det formål at forbedre Omstillingsfondens synlighed, udbrede kendskabet til kriterierne for støtteberettigelse og ansøgningsprocedurerne, effektivisere EGF Omstillingsfonden og sikre, at EU-borgere og -arbejdstagere har kendskab til EGF Omstillingsfonden, herunder borgere og arbejdstagere i landdistrikter med forskellig adgang til oplysninger. [Ændring 76]

Medlemsstaterne sikrer, at alt kommunikations- og synlighedsmateriale efter anmodning stilles til rådighed for Unionens institutioner, organer eller agenturer, og at Unionen får en royaltyfri, ikke-eksklusiv og uigenkaldelig tilladelse til at anvende sådant materiale og alle allerede eksisterende rettigheder, der er knyttet dertil. Tilladelsen giver følgende rettigheder til Unionen:

–  intern brug, dvs. retten til at reproducere og kopiere kommunikations- og synlighedsmaterialer og adgang til disse materialer for EU's og medlemsstaternes institutioner og agenturer samt disses ansatte

–  reproduktion af kommunikations- og synlighedsmaterialer, uanset hvordan eller i hvilken form, enten helt eller delvis

–  formidling af kommunikations- og synlighedsmaterialer til offentligheden ved hjælp af alle kommunikationsmidler

–  udbredelse af kommunikations- og synlighedsmaterialer til offentligheden (eller kopier heraf) i enhver form

–  opbevaring og arkivering af kommunikations- og synlighedsmaterialer

–  viderelicensering af rettighederne til kommunikations- og synlighedsmaterialer til tredjemand.

Der kan gives yderligere rettigheder til Unionen.

4.  Midler, der tildeles kommunikationstiltag i henhold til denne forordning, bidrager også til formidlingen af Unionens politiske prioriterede områder, under forudsætning af at disse vedrører de generelle målsætninger, der er omhandlet i artikel 3.

Artikel 14

Fastsættelse af den økonomiske støtte

1.  På grundlag af den vurdering, der er blevet foretaget i henhold til artikel 9, og navnlig under hensyntagen til antallet af de personer, støtten er tiltænkt, de foreslåede foranstaltninger og de forventede omkostninger, evaluerer og foreslår Kommissionen så hurtigt som muligt ved udløbet af den i artikel 9, stk. 4, omtalte frist størrelsen på den eventuelle økonomiske støtte fra EFG Omstillingsfonden inden for rammerne af de disponible midler. [Ændring 77]

2.  Medfinansieringssatsen for EGF Omstillingsfonden for de tilbudte foranstaltninger afstemmes med den højeste medfinansieringssats for ESF+ i den pågældende medlemsstat.

3.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte efter denne forordning er opfyldt, iværksætter den straks proceduren i artikel 16 og underretter den ansøgende medlemsstat. [Ændring 78]

4.  Såfremt Kommissionen på grundlag af den vurdering, der er udført i henhold til artikel 9, konkluderer, at betingelserne for økonomisk støtte i henhold til denne forordning ikke er opfyldt, underretter den straks den ansøgende medlemsstat samt andre berørte parter, herunder Europa-Parlamentet. [Ændring 79]

Artikel 15

Støtteberettigelsesperiode

1.  Udgifter er berettigede til økonomisk støtte fra EFG Omstillingsfonden fra de datoer, der er fastsat i ansøgningen i henhold til artikel 9, stk. 5, litra j), og på hvilke den pågældende medlemsstat indleder, eller skal indlede, de individualiserede tilbud til de personer, støtten er tiltænkt, eller påtager sig de administrative udgifter, der skal gennemføre EGF Omstillingsfonden i henhold til artikel 8, stk. 1 og 4.

2.  Medlemsstaten udfører de støtteberettigede foranstaltninger, der er fastlagt i artikel 8, så hurtigt som muligt. De gennemføres under alle omstændigheder senest seks måneder efter ikrafttrædelsesdatoen for afgørelsen om det finansielle bidrag og udføres ikke senere end 24 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om økonomisk støtte. [Ændring 80]

3.  Gennemførelsesperioden er perioden fra de datoer, der er fastsat i ansøgningen i henhold til artikel 9, stk. 5, litra j), på hvilke den pågældende medlemsstat indleder de individualiserede tilbud til de personer, støtten er tiltænkt, og de aktiviteter, der skal gennemføre EGF Omstillingsfonden, jf. artikel 8, og slutter 24 måneder efter datoen for ikrafttrædelsen af Kommissionens afgørelse om den pågældende ansøgning.

4.  Såfremt en støttemodtager får adgang til et uddannelseskursus af to års varighed eller mere, er udgiften til et sådant kursus støtteberettiget til medfinansiering fra EGF Omstillingsfonden frem til den dato, hvor den endelige rapport som omhandlet i artikel 20, stk. 1, skal forelægges, forudsat at den pågældende udgift er påløbet inden denne dato.

5.  Udgifter i henhold til artikel 8, stk. 4, er støtteberettigede indtil fristen for indgivelse af den endelige rapport i henhold til artikel 20, stk. 1.

Artikel 16

Budgetprocedure og gennemførelse

1.  Når Kommissionen har konkluderet, at betingelserne for at yde økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden er opfyldt, forelægger den en anmodning et forslag om overførsel til de relevante budgetposter mobilisering heraf. Afgørelsen om at mobilisere Omstillingsfonden træffes af Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab inden for én måned efter forelæggelsen af forslaget for dem. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal, og Europa-Parlamentet træffer afgørelse med et flertal af sine medlemmer og tre femtedele af de afgivne stemmer.

Samtidig med at den forelægger forslaget til en afgørelse om at mobilisere Omstillingsfonden, forelægger Kommissionen et forslag om overførsel til de relevante budgetposter for Europa-Parlamentet og Rådet. I tilfælde af uenighed indledes der en trepartsprocedure.

Overførsler vedrørende Omstillingsfonden sker i overensstemmelse med finansforordningens artikel 31. [Ændring 81]

2.  Overførselsanmodningen ledsages af et resumé af undersøgelsen af ansøgningens støtteberettigelse. [Ændring 82]

3.  Kommissionen vedtager en afgørelse om økonomisk støtte ved en gennemførelsesretsakt, der træder i kraft på den dato, hvor Kommissionen underrettes om Europa-Parlamentets Europa-Parlamentet og Rådets godkendelse af budgetoverførslen. Denne afgørelse er en finansieringsafgørelse som omhandlet i finansforordningens artikel 110 Rådet vedtager afgørelsen om at mobilisere Omstillingsfonden. [Ændring 83]

3a.   Et forslag til afgørelse om at mobilisere Omstillingsfonden i henhold til stk. 1 omfatter følgende:

a)  den vurdering, der er foretaget i henhold til artikel 9, stk. 4, sammen med et resumé af de oplysninger, som vurderingen er baseret på

b)  dokumentation for, at kriterierne i artikel 5 og 10 er opfyldt, og

c)  begrundelserne for de foreslåede beløb. [Ændring 84]

Artikel 16a

Undtagelsestilfælde

I undtagelsestilfælde og hvis de resterende finansielle midler, der er til rådighed i fonden i det år, hvor en stor omstruktureringsbegivenhed indtræffer, ikke kan dække det støttebeløb, som budgetmyndigheden skønner nødvendigt, kan Kommissionen foreslå, at forskellen finansieres over fondens midler for det følgende år. Fondens budgetloft i det år, hvor den store omstruktureringsbegivenhed indtræffer, og det følgende år skal dog overholdes under alle omstændigheder. [Ændring 85]

Artikel 17

Betaling og anvendelse af den økonomiske støtte

1.  Efter ikrafttrædelsen af en afgørelse om økonomisk støtte i henhold til artikel 16, stk. 3, udbetaler Kommissionen den økonomiske støtte til den pågældende medlemsstat som en enkelt 100 %' forfinansieringsbetaling, i princippet inden for 15 arbejdsdage. Forfinansieringen modregnes, når medlemsstaten indgiver den attesterede udgiftserklæring i overensstemmelse med artikel 20, stk. 1. Ikke anvendte beløb tilbagebetales til Kommissionen.

2.  Den i stk. 1 nævnte økonomiske støtte gennemføres i henhold til delt forvaltning i overensstemmelse med finansforordningens artikel 63.

3.  Detaljerede tekniske vilkår for finansieringen fastsættes af Kommissionen i afgørelsen om økonomisk støtte, jf. artikel 16, stk. 3.

4.  Når den pågældende medlemsstat udfører foranstaltningerne i pakken af individualiserede tilbud, kan den forelægge Kommissionen et forslag om at ændre disse foranstaltninger ved at tilføje andre støtteberettigede foranstaltninger, der er opført i artikel 8, stk. 1, litra a) og b), forudsat at sådanne ændringer er behørigt begrundede, og det samlede beløb ikke overstiger den økonomiske støtte som omhandlet i artikel 16, stk. 3. Kommissionen vurderer de foreslåede ændringer, og såfremt den er enig heri, ændrer den afgørelsen om økonomisk støtte i overensstemmelse hermed.

5.  Den pågældende medlemsstat skal have mulighed for at omfordele beløb mellem de budgetposter, der er fastsat i afgørelsen om økonomisk støtte i henhold til artikel 16, stk. 3. Hvis en omfordeling overstiger en stigning på 20 % for en eller flere af de anførte poster, underretter medlemsstaten Kommissionen herom på forhånd.

Artikel 18

Anvendelse af euroen

I ansøgninger, afgørelser om økonomisk støtte og rapporter i henhold til denne forordning samt i eventuelle andre relaterede dokumenter anføres alle beløb i euro.

Artikel 19

Indikatorer

1.  Indikatorer, som skal rapporteres vedrørende programmets fremskridt hen imod opfyldelsen af målsætningerne, er fastsat i punkt 3 i bilaget.

2.  Performancerapporteringssystemet skal sikre, at data til overvågning af programmets gennemførelse og resultater indsamles effektivt, virkningsfuldt og rettidigt. Til dette formål pålægges medlemsstaterne forholdsmæssige rapporteringskrav.

3.  Kommissionen tillægges beføjelse i overensstemmelse med artikel 25 til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre indikatorerne i bilaget, hvis det anses for nødvendigt for at sikre en effektiv vurdering af, hvordan fonden anvendes.

Artikel 19a

Model til støttemodtagerundersøgelse

Den i artikel 20, stk. 1, litra d), omhandlede undersøgelse om støttemodtagerne bygger på den model, der er fastlagt af Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt. For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen denne gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 26, stk. 2. [Ændring 86]

Artikel 20

Endelig rapport og afslutning

1.  Senest ved udgangen af den syvende måned efter udløbet af perioden i artikel 15, stk. 3, forelægger den pågældende medlemsstat en endelig rapport for Kommissionen om gennemførelsen af den økonomiske støtte med oplysninger, der indeholder:

a)  typen af foranstaltninger og de vigtigste opnåede resultater, redegørelser for udfordringer, erfaringer, synergier og komplementaritet med andre EU-fonde, navnlig ESF+, og, når det er muligt, med angivelse af komplementaritet med de foranstaltninger, der finansieres af andre EU-programmer eller nationale programmer i overensstemmelse med EU's kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer [Ændring 87]

b)  navnene på de organer, der gennemfører pakken af foranstaltninger i medlemsstaten

c)  indikatorerne i artikel 19

d)  resultaterne af en undersøgelse om støttemodtagerne gennemført inden for seks måneder efter gennemførelsesperiodens afslutning, som dækker den konstaterede ændring i beskæftigelsesegnethed hos støttemodtagerne, eller, hvis de allerede har fundet beskæftigelse, yderligere oplysninger om kvaliteten og typen af den beskæftigelse, de fandt, såsom ændring af arbejdstider, ansvarsniveau eller lønniveau i forhold til den tidligere beskæftigelse, og den sektor, hvori den pågældende fandt beskæftigelse, hvor oplysningerne opdeles efter køn, aldersgruppe og uddannelsesniveau [Ændring 88]

e)  oplysninger om, hvorvidt den afskedigende virksomhed, med undtagelse af opstartsvirksomheder, mikrovirksomheder og SMV'er, har modtaget statsstøtte eller tidligere finansiering fra Unionens samhørigheds- eller strukturfonde i de foregående fem år [Ændring 89]

f)  en erklæring, hvori udgifterne begrundes.

2.  Senest ved udgangen af den nittende måned efter udløbet af perioden, der er anført i artikel 15, stk. 3, indgiver den pågældende medlemsstat det komplette og behørigt kontrollerede simple datasæt, der oplyser om de langsigtede resultatindikatorer, der er specificeret i punkt 3 i bilaget. [Ændring 90]

3.  Senest seks måneder efter modtagelsen af alle de nødvendige oplysninger i medfør af stk. 1, foretager Kommissionen en opgørelse over den økonomiske støtte ved at fastsætte det endelige beløb for den økonomiske støtte fra EGF Omstillingsfonden og det eventuelle restbeløb, som den pågældende medlemsstat skal tilbagebetale, jf. artikel 24. Opgørelsen er betinget af, at de langsigtede resultatindikatorer, der er anført i stk. 2, er tilvejebragt.

Artikel 21

Rapport hver andet år

1.  Senest den 1. august 2021 og derefter hvert andet år forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en omfattende, kvantitativ og kvalitativ rapport om aktiviteterne i henhold til denne forordning og forordning (EU) nr. 1309/2013 inden for de to foregående år. Rapporten skal navnlig fokusere på de resultater, der er opnået gennem EGF Omstillingsfonden, og den skal især indeholde oplysninger om indgivne ansøgninger, hurtigheden af behandlingen af dem og de mulige mangler i de eksisterende regler, de vedtagne afgørelser, støttede foranstaltninger, herunder statistikker om de indikatorer, der er anført i bilaget, og komplementariteten af sådanne foranstaltninger i forhold til foranstaltninger, der modtager EU-støtte fra andre EU-fonde, navnlig ESF+, og oplysninger om opgørelsen af den tildelte økonomiske støtte, og den skal også dokumentere de ansøgninger, der er blevet afvist eller reduceret som følge af manglende bevillinger eller manglende opfyldelse af støtteberettigelseskriterierne. [Ændring 91]

2.  Rapporten fremsendes til medlemsstaterne, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering. [Ændring 92]

Artikel 22

Evaluering

1.  Hvert fjerde år foretager Kommissionen på eget initiativ og i nært samarbejde med medlemsstaterne en evaluering af den økonomiske støtte fra EGF Omstillingsfonden, herunder den efterfølgende indvirkningsvurdering af anvendelsen af den på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Med henblik på den i første afsnit omhandlede evaluering indsamler medlemsstaterne alle tilgængelige oplysninger om sager vedrørende Omstillingsfonden og støttede arbejdstagere. [Ændring 93]

2.  Resultaterne af de i stk. 1 omhandlede evalueringer fremsendes til Europa-Parlamentet, Rådet, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og arbejdsmarkedets parter til orientering. Der tages hensyn til anbefalingerne i evalueringerne, når der udarbejdes nye programmer inden for området beskæftigelse og sociale anliggender, eller når de eksisterende programmer videreudvikles.

3.  De evalueringer, der er omhandlet i stk. 1, skal omfatte relevante statistikker om den økonomiske støtte, opdelt efter sektor og medlemsstat. [Ændring 94]

4.  For at sikre en effektiv vurdering af EGF's Omstillingsfonden udvikling hen imod opfyldelsen af fondens målsætninger tillægges Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25 med henblik på at ændre bilaget for om nødvendigt at gennemgå eller supplere indikatorerne, og med henblik på at supplere denne forordning med bestemmelser vedrørende oprettelsen af en overvågnings- og evalueringsramme.

Artikel 23

Forvaltning og finanskontrol

1.  Uden at dette tilsidesætter Kommissionens ansvar for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget, har medlemsstaterne ansvaret for forvaltningen og finanskontrollen, for så vidt angår de foranstaltninger, der har fået støtte fra EGF Omstillingsfonden. De foranstaltninger, de træffer, omfatter bl.a.:

a)  efterprøvelse af, at der er etableret forvaltnings- og kontrolsystemer, og at de anvendes på en sådan måde, at det sikres, at Unionens midler anvendes effektivt og korrekt i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning

b)  sikring af, at levering af overvågningsdata er et obligatorisk krav i kontrakter med organer, der leverer den samordnede pakke af individualiserede tilbud

c)  efterprøvelse af, at de støttede foranstaltninger er blevet korrekt gennemført

d)  sikring af, at de støttede udgifter er baseret på kontrollerbare bilag, og er lovlige og formelt rigtige

e)  forebyggelse, påvisning og korrektion af uregelmæssigheder, herunder svig, og inddrivelse af uretmæssigt udbetalte beløb, eventuelt inkl. morarenter. Medlemsstaterne indberetter uregelmæssigheder, herunder svig, til Kommissionen.

2.  Med henblik på anvendelse af finansforordningens artikel [63(3)?] udpeger medlemsstaterne organer, der har ansvaret for forvaltning og kontrol af de af Omstillingsfonden støttede foranstaltninger. Disse organer tilsender Kommissionen de i finansforordningens [artikel 63, stk. 5, 6 og 7 ?] omhandlede oplysninger om gennemførelsen af den økonomiske støtte, når de indgiver den i artikel 20, stk. 1, i denne forordning omhandlede endelige rapport.

Når de myndigheder, som er udpeget i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 1309/2013, har givet tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne er lovlige og korrekte, og behørigt dokumenteret, kan den pågældende medlemsstat meddele Kommissionen, at disse myndigheder er bekræftet i henhold til denne forordning. I så fald meddeler den pågældende medlemsstat, hvilke myndigheder der er bekræftet og deres funktion.

3.  Medlemsstaterne foretager de påkrævede finansielle korrektioner, hvis der konstateres en uregelmæssighed. Disse korrektioner består for medlemsstaten i at annullere hele den økonomiske støtte eller en del heraf. Medlemsstaten inddriver ethvert beløb, der er udbetalt uretmæssigt som følge af en konstateret uregelmæssighed, og tilbagebetaler det til Kommissionen, og hvis medlemsstaten ikke tilbagebetaler beløbet inden for den fastsatte tidsfrist, betales der morarenter.

4.  Kommissionen tager som ansvarlig for gennemførelsen af Unionens almindelige budget alle nødvendige skridt til at efterprøve, at de finansierede foranstaltninger gennemføres i overensstemmelse med princippet om forsvarlig og effektiv økonomisk forvaltning. Det påhviler den ansøgende medlemsstat at sikre, at der forefindes velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer. Kommissionen forvisser sig om, at sådanne systemer rent faktisk forefindes.

Med henblik herpå, og uden at det berører Revisionsrettens beføjelser eller de kontroller, som medlemsstaten foretager i henhold til nationale love og administrative bestemmelser, kan Kommissionens tjenestemænd eller andre ansatte med en dags varsel foretage kontrol på stedet, herunder stikprøvekontrol, af de EGF- af Omstillingsfonden støttede foranstaltninger. Kommissionen underretter den ansøgende medlemsstat herom, så den kan modtage den nødvendige støtte. Embedsmænd fra den pågældende medlemsstat kan deltage i disse kontrolforanstaltninger.

5.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 25 for at supplere stk. 1 ved at fastsætte kriterierne for, hvilke sager om uregelmæssighed der skal indberettes, og hvilke data der skal oplyses.

6.  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne artikel vedtager Kommissionen en gennemførelsesretsakt efter rådgivningsproceduren i artikel 26, stk. 2, med henblik på at fastsætte det format, der skal anvendes til indberetning af uregelmæssigheder.

7.  Medlemsstaten sørger for, at alle udgiftsbilag forbliver tilgængelige for Kommissionen og Revisionsretten i tre år, efter at en økonomisk støtte fra EGF Omstillingsfonden er opgjort.

Artikel 24

Inddrivelse af den økonomiske støtte

1.  Såfremt de faktiske omkostninger ved den samordnede pakke af individualiserede tilbud er mindre end størrelsen af den økonomiske støtte i henhold til artikel 16, inddriver Kommissionen det tilsvarende beløb efter at have givet den pågældende medlemsstat mulighed for at fremsætte sine bemærkninger.

2.  Hvis Kommissionen konkluderer efter at have foretaget den nødvendige kontrol, at en medlemsstat enten ikke har opfyldt forpligtelserne i afgørelsen om økonomisk støtte eller ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til artikel 23, stk. 1, giver den den pågældende medlemsstat mulighed for at indgive sine bemærkninger. Hvis der ikke er opnået enighed, vedtager Kommissionen en afgørelse ved hjælp af en gennemførelsesretsakt om at foretage de krævede finansielle korrektioner ved at annullere hele eller en del af støtten fra Omstillingsfonden til den pågældende foranstaltning. Denne afgørelse træffes senest 12 måneder, efter at Kommissionen har modtaget bemærkninger fra medlemsstaten. Medlemsstaten inddriver ethvert beløb, der er udbetalt uretmæssigt som følge af en konstateret uregelmæssighed, og hvis den ansøgende medlemsstat ikke tilbagebetaler beløbet inden for den fastsatte tidsfrist, betales der morarenter.

Artikel 25

Udøvelse af de delegerede beføjelser

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastsatte betingelser.

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 19, stk. 3, og artikel 23, stk. 5, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

3.  Den i artikel 19, stk. 3, og artikel 23, stk. 5, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

4.  Inden vedtagelsen af en delegeret retsakt hører Kommissionen eksperter, som er udpeget af hver enkelt medlemsstat, i overensstemmelse med principperne i den interinstitutionelle aftale af 13. april 2016 om bedre lovgivning.

5.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

6.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 3, og artikel 23, stk. 5, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Artikel 26

Udvalgsprocedure

1.  Kommissionen bistås af et udvalg. Dette udvalg er et udvalg som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011(27).

2.  Når der henvises til dette stykke, finder artikel 4 i forordning (EU) nr. 182/2011 anvendelse.

Artikel 27

Overgangsbestemmelse

Forordning (EU) nr. 1309/2013 gælder fortsat for ansøgninger indgivet indtil den 31. december 2020. Den anvendes indtil afslutningen af de respektive sager.

Artikel 28

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes for de ansøgninger, der indgives fra og med den 1. januar 2021.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i ..., den […].

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand

BILAG

Fælles output- og resultatindikatorer for EGF-ansøgninger til Omstillingsfonden

Alle personoplysninger(28) skal opdeles efter køn (mand, kvinde, ikke-binær).

1)  Fælles outputindikatorer for støttemodtagere

—  arbejdsløse*

—  erhvervsinaktive*

—  beskæftigede*

—  selvstændige erhvervsdrivende*.

—  under 30 år*

—  over 54 år*

—  med uddannelse på første sekundærtrin eller lavere (ISCED 0-2)*

—  med uddannelse på andet sekundærtrin (ISCED 3) eller niveauet mellem sekundær og tertiær uddannelse (ISCED 4)*

—  med tertiær uddannelse (ISCED 5-8)*

—  med mindre end 2 års erhvervserfaring

—  med mellem 2 og 10 års erhvervserfaring

—  med mere end 10 års erhvervserfaring. [Ændring 95]

Det samlede antal støttemodtagere beregnes automatisk på grundlag af fælles outputindikatorer vedrørende beskæftigelsesmæssig status(29).

Disse oplysninger om støttemodtagere, der deltager i EGF's Omstillingsfonden medfinansierede foranstaltninger, skal angives i den endelige rapport som omhandlet i artikel 20, stk. 1.

2)  Fælles resultatindikatorer for støttemodtagere

—  procentdel af EGF-støttemodtagere fra Omstillingsfonden i beskæftigelse (opdelt efter ansættelseskontraktens type: fuld tid/deltid, tidsbegrænset/tidsubegrænset) og i selvstændig erhvervsvirksomhed 6 måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden*

—  procentdel af EGF-støttemodtagere fra Omstillingsfonden, der erhverver en kvalifikation 6 måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden*

—  procentdel af EGF-støttemodtagere fra Omstillingsfonden, der er under uddannelse 6 måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden*.

Disse oplysninger forelægges i den endelige rapport, jf. artikel 20, stk. 1, og skal indsamles ved hjælp af oplysninger fra de kompetente myndigheder i medlemsstaten samt undersøgelser blandt støttemodtagere (jf. artikel 20, stk. 1, litra d). De pågældende oplysninger skal dække det beregnede samlede antal støttemodtagere som indberettet under de fælles outputindikatorer (1). Procenterne skal således også henvise til dette beregnede samlede antal.

3)  Fælles, mere langsigtede resultatindikatorer for støttemodtagere

—  procentdel af EGF-støttemodtagere fra Omstillingsfonden, der er i beskæftigelse, herunder i selvstændig erhvervsvirksomhed, 18 måneder efter afslutningen af gennemførelsesperioden, der er specificeret i finansieringsafgørelsen*.

Disse oplysninger skal stilles til rådighed ved udgangen af den nittende måned efter afslutningen af gennemførelsesperioden. Oplysningerne skal dække det beregnede samlede antal støttemodtagere som indberettet under de fælles outputindikatorer (1). Procenterne skal således også henvise til dette beregnede samlede antal. For større sager, der omfatter mere end 1 000 støttemodtagere, kan der alternativt indsamles oplysninger baseret på en repræsentativ stikprøve af det samlede antal støttemodtagere indberettet som en outputindikator (1).

(1)EUT C …
(2)EUT C …
(3) Europa-Parlamentets holdning af 16.1.2019.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_da.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf.
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_da.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_da.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_da.
(11)Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - En EU-kvalitetsramme for foregribelse af forandringer og omstruktureringer (COM(2013)0882).
(12)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1).
(13)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 546/2009 af 18. juni 2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1927/2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EUT L 167 af 29.6.2009, s. 26).
(14)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1309/2013 af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014-2020) og ophævelse af forordning (EF) nr. 1927/2006 (OJ L 347 af 20.12.2013, s. 855).
(15)COM(2018)0297 og SWD(2018)0192.
(16)Kommissionens SWD(2018) 171 final og dets bilag COM(2018) 321 final.
(17)EUT L …
(18)Henvisningen skal ajourføres.
(19)Henvisningen skal ajourføres.
(20)Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom ) nr. 883/2013 af 11. september 2013 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 og Rådets forordning (Euratom) nr. 1074/1999 (EUT L 248 af 18.9.2013, s. 1).
(21)Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 2988/95 af 18. december 1995 om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser (EFT L 312 af 23.12.1995, s. 1).
(22)Rådets forordning (Euratom, EF) nr. 2185/96 af 11. november 1996 om Kommissionens kontrol og inspektion på stedet med henblik på beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser mod svig og andre uregelmæssigheder (EFT L 292 af 15.11.1996, s. 2).
(23)Rådets forordning (EU) 2017/1939 af 12. oktober 2017 om gennemførelse af et forstærket samarbejde om oprettelse af en europæisk anklagemyndighed (EPPO) (EUT L 283 af 31.10.2017, s. 1).
(24)Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/1371 af 5. juli 2017 om strafferetlig bekæmpelse af svig rettet mod Den Europæiske Unions finansielle interesser (EUT L 198 af 28.7.2017, s. 29)
(25) EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1.
(26)Reference to be checked/updated: Rådets direktiv 98/59/EF af 20. juli 1998 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger vedrørende kollektive afskedigelser (EFT L 225 af 12.8.1998, s. 16).
(27) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (EUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).
(28)Forvaltningsmyndighederne skal oprette et system, hvorved individuelle deltageroplysninger registreres og opbevares i elektronisk form. De af medlemsstaterne indførte regler for databehandlingen skal følge bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1), særlig artikel 4, 6 og 9. Data, som indberettes under de indikatorer, der er markeret med *, er personoplysninger i henhold til artikel 4, stk. 1 i forordning (EU) 2016/679. Behandlingen af disse er nødvendig for at overholde den retlige forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (artikel 6, stk. 1, litra c), i forordning (EU) 2016/679).
(29)Arbejdsløse, erhvervsinaktive, beskæftigede, selvstændige erhvervsdrivende.

Seneste opdatering: 12. november 2019Juridisk meddelelse