Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0202(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0445/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0445/2018

Viták :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0019

Elfogadott szövegek
PDF 586kWORD 79k
2019. január 16., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) ***I
P8_TA-PROV(2019)0019A8-0445/2018

Az Európai Parlament 2019. január 16-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0380),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0231/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. december 12-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2018. december 5-i véleményére(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság, a Költségvetési Bizottság, a Költségvetési Ellenőrző Bizottság, a Regionális Fejlesztési Bizottság és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság véleményeire, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság módosítások formájában megfogalmazott álláspontjára (A8-0445/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
Cím
Javaslat az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (EGAA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
Javaslat az Európai Átmeneti Alapról (EÁA) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 3. cikkében és 10. cikkében foglalt horizontális elveket, ideértve az EUMSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét az alapok végrehajtása során tiszteletben kell tartani, az Európai Unió Alapjogi Chartáját figyelembe véve. A tagállamoknak és a Bizottságnak törekednie kell az egyenlőtlenségek felszámolására, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, a nemi dimenzió integrálására, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megszüntetésére. Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet.
(1)   Az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 3. cikkében, valamint az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 9. és 10. cikkében foglalt horizontális elveket, ideértve az EUMSZ 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás és arányosság elvét az alapok végrehajtása során tiszteletben kell tartani, az Európai Unió Alapjogi Chartáját figyelembe véve. A tagállamoknak és a Bizottságnak az EUMSZ 8. cikkével összhangban törekednie kell az egyenlőtlenségek felszámolására, a férfiak és nők közötti egyenlőség előmozdítására, a nemi dimenzió integrálására, valamint a nemen, faji vagy etnikai származáson, valláson vagy meggyőződésen, fogyatékosságon, koron vagy szexuális irányultságon alapuló megkülönböztetés megszüntetésére. Az alapok célkitűzéseit a fenntartható fejlődés keretében, a környezet minőségének megőrzésével, védelmével és javításával kapcsolatos cél Unió általi előmozdítása révén kell megvalósítani, az EUMSZ 11. cikkében és 191. cikkének (1) bekezdésében megállapítottak szerint, figyelembe véve a szennyező fizet elvet.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  2018 februárjában a Bizottság közleményt fogadott el „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” címmel18. A Bizottság ebben hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek támogatnia kell Európa egyedülálló szociális piacgazdasági modelljét. Ezért a foglalkoztatási lehetőségek javítása és a készségek – különösen a digitalizációval összefüggésben felmerülő – hiányának kezelése kiemelkedő jelentőséget kap. A költségvetési rugalmasság lényeges alapelve lesz a következő többéves pénzügyi keretnek. A rugalmassági mechanizmusok érvényben maradnak, hogy az Unió reagálni tudjon előre nem látható eseményekre, valamint a költségvetési forrásokat ott lehessen felhasználni, ahol azokra a legsürgetőbb szükség van.
(4)  2018 februárjában a Bizottság közleményt fogadott el „Az Európai Unió új, korszerű többéves pénzügyi kerete a 2020 utáni prioritások megvalósításának hatékony szolgálatában” címmel18. A Bizottság ebben hangsúlyozza, hogy az uniós költségvetésnek támogatnia kell Európa egyedülálló szociális piacgazdasági modelljét. Ezért a foglalkoztatási lehetőségek javítása és a készségek – különösen a digitalizációval, az automatizációval és a forráshatékony gazdaságra történő áttéréssel összefüggésben felmerülő – hiányának kezelése kiemelkedő jelentőséget kap, teljes mértékben tiszteletben tartva az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye részes feleinek 21. konferenciáját követően 2015-ben megkötött, az éghajlatváltozásról szóló Párizsi Megállapodást. A költségvetési rugalmasság lényeges alapelve lesz a következő többéves pénzügyi keretnek. A rugalmassági mechanizmusok érvényben maradnak, hogy az Unió megfelelőbb időben reagálni tudjon előre nem látható eseményekre, valamint a költségvetési forrásokat ott lehessen felhasználni, ahol azokra a legsürgetőbb szükség van.
__________________
__________________
18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
18 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A Bizottság „Vitaanyag a globalizáció előnyünkre fordításáról” című dokumentumában20 kifejti, hogy a jól képzett munkaerő iránti kereslet növekedésének és az alacsonyan képesítést igénylő munkahelyek csökkenésének fő kiváltó oka a kereskedelemhez kapcsolódó globalizáció és a technológiai fejlődés kombinációja. A nyitott kereskedelem és a világpiacok integrációja óriási általános előnyökkel jár, ezeket a negatív mellékhatásokat azonban kezelni kell. Mivel a globalizáció jelenlegi előnyei már így is egyenlőtlenül oszlanak meg a lakosság és a régiók között, és jelentős hatást gyakorolnak a hátrányosan érintettekre, fennáll annak a veszélye, hogy az egyre gyorsuló műszaki haladás tovább erősíti ezeket a hatásokat. Ezért a szolidaritás és a fenntarthatóság elveivel összhangban biztosítani kell, hogy a globalizáció előnyeinek megoszlása méltányosabb módon történjen, összeegyeztetve a gazdasági nyitást és műszaki haladást a szociális védelemmel.
(6)  A Bizottság „Vitaanyag a globalizáció előnyünkre fordításáról” című dokumentumában20 kifejti, hogy a jól képzett munkaerő iránti kereslet növekedésének és az alacsonyan képesítést igénylő munkahelyek csökkenésének fő kiváltó oka a kereskedelemhez kapcsolódó globalizáció és a technológiai fejlődés kombinációja. El kell ismerni a nyitottabb kereskedelem előnyeit, ugyanakkor a kapcsolódó negatív mellékhatások kezelése érdekében megfelelő eszközökre van szükség. Mivel a globalizáció jelenlegi előnyei már így is egyenlőtlenül oszlanak meg a lakosság és a régiók között, és jelentős hatást gyakorolnak a hátrányosan érintettekre, fennáll annak a veszélye, hogy a technológiai és környezeti változások tovább erősíthetik e hatásokat. Ezért a szolidaritás és a fenntarthatóság elveivel összhangban biztosítani kell, hogy a globalizáció előnyeinek megoszlása méltányosabb módon történjen. Az üzleti világ és a munkaerő alkalmazkodó képességének fokozása érdekében az érintett uniós strukturális alapok, például az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) felhasználásával jobban meg kell előzni a globalizáció, valamint a technológiai és környezeti átalakulások bármely egyidejű káros hatását, a gazdasági növekedést és a technológiai haladást megfelelő szociális védelemmel párosítva, és aktívan támogatva a munkavállalási és önfoglalkoztatási lehetőségekhez való hozzáférést.
__________________
__________________
20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en
20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_en
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  A „Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről” című dokumentumában21 a Bizottság hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli gazdasági és társadalmi különbségeket. Ezért az egyenlőségbe, az oktatásba és képzésbe, valamint az egészségügybe történő beruházások elsődleges fontosságúak.
(7)  A „Vitaanyag az Európai Unió pénzügyeinek jövőjéről” című dokumentumában21 a Bizottság hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell a tagállamok közötti és a tagállamokon belüli gazdasági és társadalmi különbségeket. Ezért a fenntartható fejlődésbe, az egyenlőségbe, az oktatásba és képzésbe, valamint az egészségügybe történő beruházások elsődleges fontosságúak.
_________________
_________________
21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_en
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A globalizáció és a technológiai változások valószínűleg tovább növelik a világpiacok összekapcsoltságát és kölcsönös függését. A munkaerő-újraelosztás ennek a gazdasági változásnak egy központi és elengedhetetlen eleme. Az elbocsátott és az elbocsátás által fenyegetett munkavállalóknak nyújtott támogatásnak kiemelkedő jelentősége van abban, hogy a változás előnyeinek elosztása méltányosan történhessen. „A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret”22 az az uniós szakpolitikai eszköz, amely létrehozza a vállalati szerkezetátalakításra való felkészüléssel és annak kezelésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok keretét. Átfogó keretet biztosít a gazdasági kiigazítás és szerkezetátalakítás, valamint foglalkoztatási és társadalmi hatásaik által jelentett kihívások megfelelő politikai eszközökkel történő kezelésére. Arra is felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós és nemzeti finanszírozást oly módon használják fel, hogy a szerkezetátalakítás társadalmi hatását, különösen a foglalkoztatásra gyakorolt káros hatásokat hatékonyabban csökkentsék. Az érintett munkavállalók támogatását célzó fontosabb uniós eszközök az Európai Szociális Alap+ (ESZA+), amely megelőző jelleggel kíván támogatást nyújtani, valamint az EGGA, amely váratlanul bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások esetén kínál segítségnyújtást.
(8)  Az éghajlatváltozás, a globalizáció és a technológiai változások valószínűleg tovább növelik a világpiacok összekapcsoltságát és kölcsönös függését. A munkaerő-újraelosztás ennek a gazdasági változásnak egy központi és elengedhetetlen eleme. Az elbocsátott és az elbocsátás által fenyegetett munkavállalóknak nyújtott támogatásnak kiemelkedő jelentősége van abban, hogy a változás előnyeinek elosztása méltányosan történhessen. Az érintett munkavállalók támogatását célzó fő uniós eszközök az ESZA+ (amely megelőző jelleggel kíván támogatást nyújtani) és az Európai Átmeneti Alap (EÁA, amely reagáló jelleggel, jelentős szerkezetátalakítás esetén kínál segítséget). „A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret”22 az az uniós szakpolitikai eszköz, amely létrehozza a vállalati szerkezetátalakításra való felkészüléssel és annak kezelésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok keretét. Átfogó keretet biztosít a gazdasági kiigazítás és szerkezetátalakítás, valamint foglalkoztatási és társadalmi hatásaik által jelentett kihívások megfelelő politikai eszközökkel történő kezelésére. Arra is felszólítja a tagállamokat, hogy az uniós és nemzeti finanszírozást oly módon használják fel, hogy a szerkezetátalakítás társadalmi hatását, különösen a foglalkoztatásra gyakorolt káros hatásokat hatékonyabban csökkentsék.
__________________
__________________
22 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK – „A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret” (COM(2013)0882 final, 2013.12.13.).
22 A Bizottság közleménye az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának – „A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret” (COM(2013)0882, 2013.12.13.).
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
11 a preambulumbekezdés (új)
(11a)  Az EÁA-programnak láthatónak kell lennie, és megfelelő tudományos értékeléséhez több adatra és jobb adatokra van szükség, elkerülve a kereskedelmi alkalmazkodást támogató program működtetésével kapcsolatos adminisztratív korlátokat.
Módosítás 8 és 97
Rendeletre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A Bizottság hangsúlyozza, hogy az EGAA továbbra is fontos szerepet tölt be, hiszen olyan rugalmas eszköz, amely támogatja az elbocsátott munkavállalókat és segíti őket abban, hogy minél előbb új munkahelyet találjanak. Az Uniónak ezután is specifikus, egyszeri támogatást kell nyújtania, hogy megkönnyítse a komoly gazdasági zavarok által sújtott területek, ágazatok, körzetek vagy munkaerőpiacok elbocsátott munkavállalóinak munkaerőpiacra történő újbóli beilleszkedését. Mivel a nyitott kereskedelem, a technológiai változások és más tényezők – például a karbonszegény gazdaságra való átállás – közötti viszonyok és kölcsönös egymásra hatásuk miatt egyre nehezebb az elbocsátásokat okozó konkrét tényezőt azonosítani, a jövőben az EGAA igénybevétele csak a jelentős hatással járó szerkezetátalakítási esemény meglétéhez lesz kötve. Tekintettel céljára, amely nem más, mint sürgős helyzetben és váratlan körülmények között támogatást nyújtani, kiegészítve az ESZA+ által kínált megelőző jellegű támogatást, rugalmas, speciális eszközként a többéves pénzügyi keret felső határain kívül kell maradnia, amint az a Bizottság közleményében szerepel. Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és melléklete27.
(13)  A Bizottság hangsúlyozza, hogy az EÁA továbbra is fontos szerepet tölt be, hiszen olyan rugalmas eszköz, amely támogatja az elbocsátott munkavállalókat és segíti őket abban, hogy minél előbb új munkahelyet találjanak. Az Uniónak ezután is specifikus, egyszeri támogatást kell nyújtania, hogy megkönnyítse a komoly gazdasági zavarok által sújtott területek, ágazatok, körzetek vagy munkaerőpiacok elbocsátott munkavállalói minőségi és fenntartható álláshoz juthassanak. Mivel a nyitott kereskedelem, a technológiai változások, a digitalizáció és az automatizálás és más tényezők – például az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból vagy a karbonszegény gazdaságra való átállás – közötti viszonyok és kölcsönös egymásra hatásuk miatt egyre nehezebb az elbocsátásokat okozó konkrét tényezőt azonosítani, a jövőben az EÁA igénybevételét egyedül a jelentős hatással járó szerkezetátalakítási esemény meglétéhez kell kötni. Tekintettel céljára, amely nem más, mint sürgős helyzetben és váratlan körülmények között támogatást nyújtani, kiegészítve az ESZA+ által kínált megelőző jellegű támogatást, az EÁA-nak rugalmas, speciális eszközként a többéves pénzügyi keret felső határain kívül kell maradnia, amint azt a Bizottság „Modern költségvetés a polgárainak védelmet, biztonságot és lehetőségeket nyújtó Unió számára – A 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret” című közleménye és annak melléklete27 tartalmazza.
_________________
_________________
27 A Bizottság szolgálati munkadokumentuma (2018) 171 final és melléklete COM (2018) 321 final.
27 A Bizottság szolgálati munkadokumentuma SWD(2018)0171 és melléklete COM(2018)0321.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
13 a preambulumbekezdés (új)
(13a)  A 2021–2027-es időszakra szóló többéves pénzügyi keretről és a saját forrásokról szóló 2018. május 30-i állásfoglalásában az Európai Parlament újólag megerősítette a 2021–2027-es többéves pénzügyi keretben a kulcsfontosságú uniós politikák számára biztosított finanszírozás szükséges szintjére vonatkozó szilárd álláspontját annak érdekében, hogy e politikák teljesíthessék küldetésüket és célkitűzéseiket. Különösen kiemelte felhívását a többéves pénzügyi keretben kifejezetten a kkv-k számára, illetve az ifjúsági munkanélküliség problémájának kezelésére nyújtott támogatás megkétszerezésére; üdvözölt számos, a jelenlegi rendelkezések javítására irányuló javaslatot, többek között az egyedi eszközökből juttatott támogatás megemelését; továbbá kijelentette, hogy szükség esetén további optimalizálásról kíván tárgyalásokat folytatni.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
14 preambulumbekezdés
(14)  Ahogy fentebb is szerepel, az EGAA európai jellegének fenntartása érdekében a támogatási kérelmet nagyobb, a helyi vagy regionális gazdaságra jelentős hatással járó szerkezetátalakítások esetén lehet indítani. Ezt a hatást az egy bizonyos referencia-időszak alatt bekövetező elbocsátások minimális számában kell meghatározni. A félidős értékelés eredményeit figyelembe véve a küszöböt 250, egy négyhónapos (illetve ágazati esetekben 6 hónapos) referencia-időszakban megszűnő munkahelyben kell megállapítani. Figyelembe véve, hogy az elbocsátások különböző ágazatokban, de ugyanazon a régióban bekövetkező hulláma ugyanolyan jelentős hatást gyakorol a helyi munkaerőpiacra, regionális kérelmek is benyújthatók. Kisméretű munkaerőpiacok – mint például kisméretű tagállamok vagy az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régiók – esetében, vagy kivételes helyzetekben azonban alacsonyabb számú elbocsátás esetén is be lehet nyújtani kérelmet.
(14)  Ahogy fentebb is szerepel, az EÁA európai jellegének fenntartása érdekében a támogatási kérelmet nagyobb, a helyi vagy regionális gazdaságra jelentős hatással járó szerkezetátalakítások esetén lehet indítani. Ezt a hatást az egy bizonyos referencia-időszak alatt bekövetkező elbocsátások minimális számában kell meghatározni. A félidős értékelés eredményeit figyelembe véve a küszöböt 200 megszűnő munkahelyben kell megállapítani, az adott referencia-időszakra vetítve. Figyelembe véve, hogy az elbocsátások különböző ágazatokban, de ugyanazon a régióban bekövetkező hulláma ugyanolyan jelentős hatást gyakorol a helyi munkaerőpiacra, regionális kérelmek is benyújthatók. Kisméretű munkaerőpiacok – például kisméretű tagállamok vagy távoli régiók, közöttük az EUMSZ 349. cikke szerinti legkülső régiók – esetében, vagy kivételes körülmények között alacsonyabb számú elbocsátás esetén is lehetővé kell tenni kérelmek benyújtását.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)  Tiszteletben tartva a szubszidiaritás elvét, és nem tévesztve szem elől, hogy EÁA-kérelmet kizárólag jelentős hatású szerkezetátalakítási eseményhez kapcsolódóan lehet indítani, az EÁA-nak törekednie kell arra, hogy a vállalkozás típusától és méretétől függetlenül kifejezze szolidaritását az elbocsátott munkavállalókkal.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
14 b preambulumbekezdés (új)
(14b)  Az EÁA-nak az európai munkaerőpiac jelentős szerkezetátalakításához vezető helyzetekre reagáló különleges uniós eszköznek kell maradnia. Az Uniónak azonban továbbra is törekednie kell arra, hogy fenntarthatóbb eszközöket találjon azoknak a strukturális változásoknak és kihívásoknak a kezelésére, amelyek hatással vannak a munkaerőpiacokra, és ilyen eseményeket okoznak a tagállamokban.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A globalizációval kapcsolatos tendenciák, a szerkezetátalakítás és az EGAA igénybevétele értékelésének elősegítése érdekében a dublini székhelyű, az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítványon (Eurofound) belül létrehozott Európai Változásfigyelő Központ minőségi és mennyiségi elemzésekkel támogatja a Bizottságot és a tagállamokat.
(17)  A globalizációval kapcsolatos tendenciák – többek között globalizációs hatások, technológiai és környezeti hatások, szerkezetátalakítás és az EÁA igénybevétele értékelésének segítése érdekében a dublini székhelyű, az élet- és munkakörülmények javítását szolgáló európai alapítványon (Eurofound) belül létrehozott Európai Változásfigyelő Központ minőségi és mennyiségi elemzésekkel támogatja a Bizottságot és a tagállamokat. Az ilyen elemzéseknek elegendő lebontott adatot kell tartalmazniuk – különösen a nemek közötti egyenlőség szempontjából – a nemek közötti egyenlőtlenségek hatékonyabb leküzdése érdekében.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)  Az Eurofound Európai Szerkezetátalakítási Figyelője tagállami kapcsolattartók hálózatára támaszkodva az Unió egészére kiterjedően valós időben követi a jelentős szerkezetátalakítási események bejelentését. Az ERM nagyon fontos az EÁA számára, és támogatnia kell annak működését, különösen azáltal, hogy korai szakaszban segít azonosítani a beavatkozást esetleg igénylő ügyeket.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Az elbocsátott munkavállalók és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számára munkaszerződésük vagy munkaviszonyuk jellegétől függetlenül egyenlő hozzáférést kell biztosítani az EGAA-hoz. E rendelet alkalmazásában ezért lehetséges EGAA-kedvezményezettnek kell tekinteni az elbocsátott munkavállalókat és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat.
(18)  Az elbocsátott munkavállalók és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók számára munkaszerződésük vagy munkaviszonyuk jellegétől függetlenül egyenlő hozzáférést kell biztosítani az EÁA-hoz. E rendelet alkalmazásában ezért lehetséges EÁA-kedvezményezettnek kell tekinteni az elbocsátott munkavállalókat és a tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozókat, függetlenül munkaviszonyuk típusától és időtartamától.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
19 preambulumbekezdés
(19)  Az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív munkaerőpiaci intézkedésekre kell irányulniuk, amelyek a kedvezményezetteknek a munkaerőpiacra való gyors és fenntartható újbóli beilleszkedését célozzák, akár eredeti tevékenységi ágazatukon belül, akár azon kívül. Az intézkedéseknek tükrözniük kell a várható helyi és regionális munkaerőpiaci igényeket. Adott esetben azonban az elbocsátott munkavállalók mobilitását is támogatni kell annak érdekében, hogy máshol találjanak új állást, Különös figyelmet kell fordítani a digitális korban szükséges készségek fejlesztésére. Törekedni kell arra, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagban lehetőleg korlátozott mértékben legyenek pénzbeli juttatások. A vállalkozásokat ösztönözni lehetne az EGAA által támogatott intézkedések nemzeti társfinanszírozásában való részvételre.
(19)  Az EÁA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulásoknak elsősorban olyan aktív munkaerőpiaci intézkedésekre és személyra szabott szolgáltatásokra kell irányulniuk, amelyek a kedvezményezetteknek a munkaerőpiacra való gyors és fenntartható újbóli beilleszkedését célozzák, minőségi és fenntartható álláshelyeket kínálva a jövőre összpontosító ágazatokban, akár eredeti tevékenységi ágazatukon belül, akár azon kívül, ugyanakkor azonban törekedni kell az önfoglalkoztatás és a vállalkozásalapítás előmozdítására is, többek között szövetkezetek létrehozása révén is. Az intézkedéseknek tükrözniük kell a várható helyi és regionális munkaerőpiaci igényeket. Adott esetben azonban az elbocsátott munkavállalók mobilitását is támogatni kell annak érdekében, hogy máshol találjanak új állást, Különös figyelmet kell fordítani a digitális korban szükséges készségek fejlesztésére, és adott esetben a nemi sztereotípiák felszámolására a foglalkoztatáson belül. Törekedni kell arra, hogy az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomagban lehetőleg korlátozott mértékben legyenek pénzbeli juttatások. A pénzügyi hozzájárulásoknak kiegészíteniük kell, és nem helyettesíthetnek olyan intézkedéseket, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodások alapján tagállamok és/vagy vállalkozások felelősségi körébe tartoznak. A vállalkozásokat ösztönözni kell arra, hogy részt vegyenek az EÁA keretében támogatott intézkedések nemzeti társfinanszírozásában.
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
19 a preambulumbekezdés (új)
(19a)  A célcsoportot alkotó kedvezményezettek munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedését célzó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának végrehajtásakor és kialakításakor a tagállamoknak ki kell aknázniuk és célzottabbá kell tenniük a digitális menetrend és a digitális egységes piaci stratégia céljait, hogy orvosolják az IKT és a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok és a matematika (TTMM) ágazatán belül a nemek közötti súlyos egyensúlyhiányt a nők továbbképzésének és átképzésének az IKT- és a TTMM-ágazatokban való előmozdításával. Az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag végrehajtása és összeállítása során a tagállamoknak törekedniük kell arra is, hogy ne állandósuljon az egyik nem dominanciája azokban az iparágakban és szektorokban, amelyekre hagyományosan annak a nemnek a túlsúlya jellemző. A kevésbé reprezentált nemnek az ilyen ágazatokban – mint például a pénzügyi szektor, az IKT és a TTMM – való fokozottabb részvétele hozzájárulna a nemek közötti fizetésbeli és nyugdíjbeli különbségek csökkenéséhez.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés
(20)  Az aktív munkaerő-piaci szakpolitikai intézkedések összehangolt csomagjának összeállításakor a tagállamoknak az olyan intézkedéseket kell előnyben részesíteniük, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak majd a kedvezményezettek foglalkoztathatóságához. A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról szóló záró jelentés határidejét megelőző hathónapos időszakon belül a tevékenységekben részt vevő kedvezményezett közül a lehető leghamarabb a lehető legtöbben újra fenntartható módon beilleszkedjenek a munkaerőpiacra.
(20)  Az aktív munkaerő-piaci szakpolitikai intézkedések összehangolt csomagjának összeállításakor a tagállamoknak az olyan intézkedéseket kell előnyben részesíteniük, amelyek jelentős mértékben hozzájárulnak majd a kedvezményezettek foglalkoztathatóságához. A tagállamoknak törekedniük kell arra, hogy a pénzügyi hozzájárulás felhasználásáról szóló záró jelentés határidejét megelőző héthónapos időszakon belül a tevékenységekben részt vevő minden kedvezményezett a lehető leghamarabb minőségi és fenntartható munkahelyekhez jutva visszailleszkedjen a munkaerőpiacra. A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakítása során figyelembe kell venni a létszámfelesleg mögöttes okait, és adott esetben előre kell jelezni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a később szükségessé váló készségeket. Az összehangolt csomagnak teljes mértékben összeegyeztethetőnek kell lennie az éghajlatbarát és erőforrás-hatékony gazdaság felé történő elmozdulással.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
21 preambulumbekezdés
(21)  Az aktív munkaerőpiaci szakpolitikai intézkedések összehangolt szolgáltatási csomagjának összeállításakor a tagállamoknak külön figyelmet kell szentelniük a hátrányos helyzetben lévő kedvezményezettekre, köztük a fiatal és az idősebb munkanélküliekre és azokra, akiket szegénység fenyeget, mivel e csoportok különleges problémákkal küzdenek a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük tekintetében. Az EGAA felhasználása során tiszteletben kell tartani és elő kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, amelyek az Unió alapértékei közzé tartoznak.
(21)  Az aktív munkaerőpiaci szakpolitikai intézkedések összehangolt szolgáltatási csomagjának összeállításakor a tagállamoknak külön figyelmet kell szentelniük a hátrányos helyzetben lévő kedvezményezettekre, köztük a fogyatékossággal élő személyekre, az eltartott rokonokkal rendelkező személyekre, a fiatal és az idősebb munkanélküliekre, a migráns hátterű személyekre és azokra, akiket szegénység fenyeget, mivel e csoportok különleges problémákkal küzdenek a munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük tekintetében. Az EÁA felhasználása során tiszteletben kell tartani és elő kell mozdítani a nemek közötti egyenlőség elvét és a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, amelyek az Unió alapértékei közzé tartoznak.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
21 a preambulumbekezdés (új)
(21a)  A 2007. március és 2017. március közötti időszakban a Bizottsághoz 21 tagállamból 148, az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (EGAA) társfinanszírozására irányuló kérelem érkezett, összesen csaknem 600 millió EUR értékben a 138 888 elbocsátott munkavállaló és 2 944 nem foglalkoztatott, oktatásban és képzésben nem részesülő személy (NEET-fiatalok) megsegítésére.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
22 preambulumbekezdés
(22)  A kedvezményezettek hatékony és gyors támogatása érdekében a tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy az EGAA pénzügyi támogatásra vonatkozóan hiánytalan kérelmeket nyújtsanak be. Amennyiben a Bizottság a kérelem értékeléséhez további információkat kér, a kiegészítő információk benyújtására határidőt kell megszabni.
(22)  A kedvezményezettek hatékony és gyors támogatása érdekében a tagállamoknak sürgősen minden tőlük telhetőt meg kell tenniük azért, hogy az EÁA pénzügyi támogatásra vonatkozóan hiánytalan kérelmeket nyújtsanak be, és az uniós intézményeknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük ezek gyors értékelése érdekében. Amennyiben a Bizottság a kérelem értékeléséhez további információkat kér, a kiegészítő információk benyújtására határidőt kell megszabni.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
(22a)  E rendelet végrehajtásának és céljai megvalósításának előmozdítása érdekében növelni kell az EÁA ismertségét és az általa kínált lehetőségeket, különösen a tagállamok illetékes hatóságainak szintjén.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
22 b preambulumbekezdés (új)
(22b)   A Bizottság megkönnyíti a nemzeti és regionális hatóságok elérését egy erre a célra létrehozott ügyfélszolgálaton keresztül, amely általános tájékoztatást és magyarázatot nyújt az eljárásokra és a kérelem benyújtásának módjára vonatkozóan. Az ügyfélszolgálatnak a statisztikák és további elemzések célját szolgáló formanyomtatványokat kell az érintettek rendelkezésére bocsátania.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  A kedvezményezettek és az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek érdekeit szem előtt tartva a kérelmező tagállamnak a kérelmezési folyamat összes érintettjét folyamatosan tájékoztatnia kell a kérelem előrehaladásáról.
(23)  A kedvezményezettek és az intézkedések végrehajtásáért felelős szervek érdekeit szem előtt tartva a kérelmező tagállamnak a kérelmezési folyamat összes érintettjét folyamatosan tájékoztatnia kell a kérelem előrehaladásáról, és be kell őket vonnia a végrehajtási folyamatba.
Módosítás 25
Rendeletre irányuló javaslat
24 preambulumbekezdés
(24)  A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás nem léphet olyan támogatási intézkedések helyébe, amelyek az Unió alapjai, illetve más uniós szakpolitikák vagy programok keretében a kedvezményezettek számára rendelkezésre állnak, hanem ahol lehet, ki kell egészítenie azokat.
(24)  A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvének megfelelően az EÁA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás nem léphet olyan támogatási intézkedések helyébe, amelyek az Unió alapjai, illetve más uniós szakpolitikák vagy programok keretében a kedvezményezettek számára rendelkezésre állnak, hanem ahol lehet, inkább ki kell egészítenie azokat. Az EÁA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás nem helyettesíthet tagállami vagy olyan intézkedéseket, amelyek a nemzeti jogszabályok vagy kollektív megállapodások értelmében a munkavállalót elbocsátó vállalkozás hatáskörébe tartoznak, hanem ehelyett tényleges uniós hozzáadott értéket kell teremtenie.
Módosítás 26
Rendeletre irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Az EGAA-val kapcsolatos ügyekről és eredményekről folytatott tájékoztatási és kommunikációs tevékenység vonatkozásában külön rendelkezéseket kell előirányozni.
(25)  Az egyenlőség elvének fényében a tagállamoknak biztosítaniuk kell az EÁA-ra vonatkozó információkhoz való hatékony hozzáférést teljes területükön, beleértve a vidéki térségeket is. A Bizottságnak különösen elő kell mozdítania a meglévő bevált gyakorlatok terjesztését, fel kell hívnia a figyelmet az EÁA támogathatósági kritériumokra és a pályázati eljárásokra, és fokoznia kell az uniós polgárok és munkavállalók általános tájékozottságát az EÁA-ra vonatkozóan. Az EÁA-val kapcsolatos ügyekről és eredményekről folytatott tájékoztatási és kommunikációs tevékenység vonatkozásában külön rendelkezéseket kell előirányozni.
Módosítás 27
Rendeletre irányuló javaslat
27 a preambulumbekezdés (új)
(27a)  A különösen az év első hónapjaiban felmerülő igények fedezése érdekében, amikor különösen nehéz végrehajtani más költségvetési sorból átcsoportosítást, az éves költségvetési eljárás során megfelelő összegű kifizetési előirányzatot kell hozzáférhetővé tenni az EÁA költségvetési sorában.
Külön szavazás
Rendeletre irányuló javaslat
29 preambulumbekezdés
(29)  A kedvezményezettek érdekében a támogatást a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon hozzáférhetővé kell tenni. Az EGAA döntéshozatali folyamatában érintett tagállamoknak és uniós intézményeknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy csökkentsék a kérelmek feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az eljárásokat, ezzel biztosítva az EGAA igénybevételéről szóló határozatok zökkenőmentes és gyors elfogadását. Ezért a jövőben a költségvetési hatóság határoz a Bizottság által benyújtott átcsoportosítási kérelmekről, és az EGAA igénybevételéhez nem lesz szükség többé bizottsági javaslatra.
(29)  A kedvezményezettek érdekében a támogatást a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb módon hozzáférhetővé kell tenni. Az EÁA döntéshozatali folyamatában érintett tagállamoknak és uniós intézményeknek minden tőlük telhetőt meg kell tenniük, hogy csökkentsék a kérelmek feldolgozásának idejét és egyszerűsítsék az eljárásokat, ezzel biztosítva az EÁA igénybevételéről szóló határozatok zökkenőmentes és gyors elfogadását.
Módosítás 29
Rendeletre irányuló javaslat
30 preambulumbekezdés
(30)  Amennyiben egy vállalkozás megszűnik, az elbocsátott munkavállalók számára segítséget lehet nyújtani abban, hogy részben vagy teljes egészében átvegyék a korábbi munkaadójuk tevékenységeit.
(30)  Amennyiben egy vállalkozás megszűnik, az elbocsátott munkavállalók számára segítséget lehet nyújtani abban, hogy részben vagy teljes egészében átvegyék a korábbi munkaadójuk tevékenységeit, és a vállalkozás székhelye szerinti tagállam megelőlegezheti az ehhez sürgősen szükséges finanszírozást.
Módosítás 30
Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés
(31)  Annak érdekében, hogy az Európai Parlament elvégezhesse a politikai ellenőrzést és a Bizottság folyamatosan nyomon tudja követni az EGAA-támogatás révén elért eredményeket, a tagállamoknak záró jelentést kell benyújtaniuk az EGAA felhasználásáról.
(31)  Annak érdekében, hogy az Európai Parlament elvégezhesse a politikai ellenőrzést és a Bizottság folyamatosan nyomon tudja követni az EÁA-támogatás révén elért eredményeket, a tagállamoknak záró jelentést kell benyújtaniuk az EÁA felhasználásáról, amelynek egyértelmű nyomonkövetési követelményeknek kell megfelelnie, és tartalmaznia kell a kedvezményezettek utókövetését és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozó hatásvizsgálatot is.
Módosítás 31
Rendeletre irányuló javaslat
32 a preambulumbekezdés (új)
(32a)  A tagállamoknak hatékony kommunikációs intézkedéseket kell hozniuk az EÁA pénzügyi hozzájárulásának előmozdítása, az uniós finanszírozás eredetének és az EÁA-ból uniós finanszírozásban részesített intézkedések láthatóságának javítása érdekében.
Módosítás 32
Rendeletre irányuló javaslat
37 preambulumbekezdés
(37)  Tekintettel az éghajlatváltozás kezelésének fontosságára a Párizsi Megállapodás végrehajtására tett uniós kötelezettségvállalásokkal és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljaival összhangban, ez a program hozzájárul majd az éghajlati szempontoknak az uniós szakpolitikákban történő érvényesítéséhez, valamint annak az általános célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy az uniós költségvetési kiadások legalább 25 %-a éghajlat-politikai célok eléréséhez járuljon hozzá. Az alap előkészítése és végrehajtása során releváns intézkedéseket fognak azonosítani, és azokat az alap értékelésének keretében felülvizsgálják.
(37)  A programnak tükröznie kell annak fontosságát, hogy az éghajlatváltozás okozta problémákat a Párizsi Megállapodás és az ENSZ fenntartható fejlesztési céljainak elérése tekintetében tett uniós kötelezettségvállalásokkal összhangban kell kezelni, ezért a programnak hozzá kell járulnia az éghajlati szempontok érvényesítéséhez az uniós szakpolitikákban, valamint annak az átfogó célkitűzésnek a teljesítéséhez, hogy a 2021 és 2027 közötti időszakban az általános uniós költségvetés kiadásainak 25%-át, és amint lehetséges, de legkésőbb 2027-ig évente 30%-át az éghajlatváltozásra vonatkozó célkitűzések támogatására kell fordítani. Az alap előkészítése és végrehajtása során releváns intézkedéseket fognak azonosítani, és azokat az alap értékelésének keretében felülvizsgálják.
Módosítás 33
Rendeletre irányuló javaslat
39 preambulumbekezdés
(39)  Tekintve, hogy a gazdaság digitális átalakulása megköveteli, hogy a munkaerő bizonyos szintű digitális készségekkel rendelkezzen, a digitális korban szükséges készségek terjesztése a személyre szabott szolgáltatások minden csomagjának kötelező horizontális eleme kell, hogy legyen.
(39)  Tekintve, hogy a gazdaság digitális átalakulása megköveteli, hogy a munkaerő bizonyos szintű digitális készségekkel rendelkezzen, a digitális korban szükséges készségek terjesztése a személyre szabott szolgáltatások minden csomagjának kötelező horizontális eleme kell, hogy legyen, valamint magában kell foglalnia a nők TTMM területhez kapcsolódó szakmákban való részvétele növelésének célját.
Módosítás 34
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 2 albekezdés
Meghatározza az EGAA célkitűzéseit, az uniós finanszírozás formáit és az ilyen finanszírozás nyújtásának szabályait, ideértve a tagállamok által a 7. cikkben meghatározott kedvezményezettek részére az EGAA-ból juttatott célzott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmekre vonatkozó szabályokat.
Meghatározza az EÁA célkitűzéseit, az uniós finanszírozás formáit és az ilyen finanszírozás nyújtásának szabályait, ideértve a tagállamok által a 7. cikkben meghatározott kedvezményezettek részére az EÁA-ból juttatott célzott pénzügyi hozzájárulás iránti kérelmekre vonatkozó szabályokat.
Módosítás 35
Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk
Az EGAA hozzájárul a globalizációból és a technológiai fejlődésből származó előnyök méltányosabb elosztásához azáltal, hogy segíti az elbocsátott munkavállalókat a strukturális változásokhoz való alkalmazkodásban. Az EGAA ezáltal hozzájárul a szociális jogok európai pillérében foglalt elvek végrehajtásához, valamint a régiók és a tagállamok között a társadalmi és gazdasági kohézió előmozdításához.
Az EÁA céljául azt kell kitűzni, hogy támogassa a globalizációból, valamint a technológiai és környezeti változásokból eredő társadalmi-gazdasági átalakulásokat azáltal, hogy elősegíti a lakóhelyüket elhagyni kényszerült munkavállalók alternatív, fenntartható munkahelyekhez jutását. Az EÁA-nak szükséghelyzeti alapnak kell lennie, amely reagáló jelleggel működik, és igazságos átmenethez járul hozzá. Az EÁA ily módon hozzájárul a szociális jogok európai pillérében foglalt elvek végrehajtásához, valamint a régiók és a tagállamok között a társadalmi és gazdasági kohézió előmozdításához.
Módosítás 36
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 1 bekezdés
(1)  A program általános célkitűzése, hogy a váratlanul bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások miatt elbocsátott munkavállalók és tevékenységüket megszüntető önálló vállalkozók iránt szolidaritást fejezzen ki, illetve számukra az 5. cikkben meghatározottak szerint támogatást nyújtson.
(1)  A program általános célkitűzése, hogy az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében említett, váratlanul bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások miatt elbocsátott munkavállalók számára (függetlenül munkaviszonyuk típusától és időtartamától), valamint a tevékenységüket megszüntető önfoglalkoztató személyek számára a szolidaritás jegyében pénzügyi támogatást nyújtson.
Módosítás 37 és 98
Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az EGAA konkrét célkitűzése, hogy támogatást nyújtson a váratlanul – különösen a globalizációval összefüggő kihívások, például a világkereskedelem változásai, kereskedelmi viták, pénzügyi vagy gazdasági válságok, az alacsony szénigényű gazdaságra történő átállás, vagy a digitalizálás vagy automatizálás miatt – bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások esetén. Különös hangsúlyt kapnak a hátrányos helyzetű csoportok segítését célzó intézkedések.
(2)  Az EÁA konkrét célkitűzése, hogy segítséget és támogatást nyújtson a dolgozók számára munkaerőpiacra történő visszailleszkedésük során, a váratlanul – különösen a globalizációval összefüggő kihívások, például a világkereskedelem változásai, kereskedelmi viták, pénzügyi vagy gazdasági válságok, az Egyesült Királyság kiválása az Európai Unióból, az alacsony szénigényű gazdaságra történő átállás, illetve a digitalizálás, az automatizálás és technológiai változás miatt – bekövetkező fontosabb szerkezetátalakítások esetén. Különös hangsúlyt kell fektetni a hátrányos helyzetű csoportok segítését célzó intézkedésekre és a nemek közötti egyenlőség előmozdítására.
Módosítás 38
Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  „elbocsátott munkavállaló”: olyan munkavállaló, akinek a munkaviszonya létszámcsökkentés következtében idő előtt megszűnt, és azt gazdasági okokból nem újítják meg;
a)  „elbocsátott munkavállaló”: olyan munkavállaló – függetlenül munkaviszonyuk típusától és időtartamától –, akinek a munkaviszonya létszámcsökkentés következtében idő előtt megszűnt, és azt gazdasági okokból nem újítják meg;
Módosítás 39
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – a pont
a)  legalább 250 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy négyhónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a tevékenységeknek a vállalkozás beszállítóinál vagy az ellátási lánc következő szintjein álló termelők körében történt megszűnését;
a)  legalább 200 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy hathónapos referencia-időszak alatt egy vállalkozáson belül egy tagállamban, ideértve a tevékenységeknek a vállalkozás beszállítóinál vagy az ellátási lánc következő szintjein álló termelők körében történt megszűnését;
Módosítás 40
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – b pont
b)  legalább 250 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy hathónapos referencia-időszak alatt, különösen az olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek mindegyike ugyanabban a NACE Rev. 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban végzi tevékenységét, és egyetlen, illetve két egymással határos NUTS II szintű régióban találhatók, vagy kettőnél több, egymással határos NUTS II szintű régióban találhatók, és e régiók között van kettő, amelyben az érintett munkavállalók, illetve önálló vállalkozók száma együttesen több mint 250;
b)  legalább 200 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy kilenchónapos referencia-időszak alatt, különösen az olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek mindegyike ugyanabban a NACE Rev. 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban végzi tevékenységét, és egyetlen, illetve két egymással határos NUTS II szintű régióban találhatók, vagy kettőnél több, egymással határos NUTS II szintű régióban találhatók, és e régiók között van kettő, amelyben az érintett munkavállalók, illetve önálló vállalkozók száma együttesen legalább 200;
Módosítás 41
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés – c pont
c)  legalább 250 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy hathónapos referencia-időszak alatt, különösen az olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek ugyanabban vagy különböző, a NACE Rev. 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban végzik tevékenységüket, és egyetlen NUTS 2 szintű régióban találhatók.
c)  legalább 200 munkavállaló elbocsátása vagy önálló vállalkozó tevékenységének megszűnése egy kilenchónapos referencia-időszak alatt, különösen az olyan kis- és középvállalkozásoknál, amelyek ugyanabban vagy különböző, a NACE Rev. 2. rendszer szerint meghatározott gazdasági ágazatban végzik tevékenységüket, és egyetlen NUTS 2 szintű régióban találhatók.
Módosítás 42
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 3 bekezdés
(3)  Kisméretű munkaerőpiacok esetében vagy a kérelmező tagállam által kellőképpen alátámasztott kivételes esetben, különösen a kkv-kat érintő kérelmek tekintetében, ha az elbocsátások súlyos hatással járnak a foglalkoztatottságra és a helyi vagy regionális gazdaságra, akkor is elfogadható az e cikk értelmében vett pénzügyi támogatásra benyújtott kérelem, ha az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul. A kérelmező tagállam kérelmében ismerteti, hogy az (1) bekezdés a), b), vagy c) pontjában szereplő támogatási kritériumok közül melyik nem teljesül maradéktalanul. A kivételes esetben nyújtott hozzájárulások aggregált összege nem haladhatja meg az alap éves felső határának 15 %-át.
(3)  Kisméretű munkaerőpiacok esetében vagy a kérelmező tagállam által kellőképpen alátámasztott kivételes esetben, többek között kkv-kat érintő alkalmazások esetében, ha az elbocsátások komoly hatással vannak a foglalkoztatás szintjeire és a helyi, regionális vagy nemzeti gazdaságra, akkor is elfogadható az e cikk értelmében vett pénzügyi támogatásra benyújtott kérelem, ha az (1) bekezdés a), b) vagy c) pontjában meghatározott kritériumok nem teljesülnek maradéktalanul. A kérelmező tagállam kérelmében ismerteti, hogy az (1) bekezdés a), b), vagy c) pontjában szereplő támogatási kritériumok közül melyik nem teljesül maradéktalanul. A kivételes esetben nyújtott hozzájárulások aggregált összege nem haladhatja meg az EÁA éves felső határának 15 %-át.
Módosítás 43
Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az EGAA nem vehető igénybe abban az esetben, ha a munkavállalók elbocsátása a tagállam által végrehajtott olyan költségvetési megszorítások eredményeképpen történik, amelyek állami finanszírozástól függő ágazatokat érintenek.
(4)   Az EÁA nem vehető igénybe abban az esetben, ha a munkavállalók elbocsátása a tagállam által végrehajtott olyan költségvetési megszorítások eredményeképpen történik, amelyek elsődlegesen állami finanszírozástól függő ágazatokat érintenek.
Módosítás 44
Rendeletre irányuló javaslat
6 cikk – 1 bekezdés
(1)  A kérelmező tagállam meghatározza azt a módszert, amely alapján az 5. cikk alkalmazásában kiszámítják a 4. cikkben meghatározott munkavállalók és önálló vállalkozók számát.
(1)  A kérelmező tagállam meghatározza azt a módszert, amely alapján az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésének alkalmazásában kiszámítják a 4. cikkben meghatározott elbocsátott munkavállalók és önálló vállalkozók számát.
Módosítás 45
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az 5. cikkben meghatározott referencia-időszakon belül, a 6. cikknek megfelelően kiszámított számú elbocsátott munkavállaló, illetve tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó;
a)  az 5. cikk (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott referencia-időszakon belül, a 6. cikknek megfelelően kiszámított számú elbocsátott munkavállaló, illetve tevékenységét megszüntető önálló vállalkozó;
Módosítás 46
Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 a bekezdés (új)
Az 5. cikktől eltérve a kérelmező tagállamok az EÁA társfinanszírozásában személyre szabott szolgáltatásokat nyújthatnak a célcsoportot alkotó kedvezményezettek számával legfeljebb azonos számú, a kérelem benyújtásának időpontjában 25 év alatti, vagy a tagállam döntése alapján 30 év alatti NEET-fiatal (állás nélküli, és oktatásban vagy képzésben sem részt vevő fiatalok) számára, prioritást biztosítva az elbocsátott vagy tevékenységüket megszüntető személyek számára, feltéve, hogy az elbocsátások egy részére NUTS 2 szintű régióban kerül sor.
Módosítás 47
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
Az EGAA-ból pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekhez, amelyek a célcsoportot alkotó kedvezményezettek, és különösen a hátrányos helyzetű, idős vagy fiatal munkanélküliek munkaerőpiacra való vagy önálló vállalkozóként történő újbóli beilleszkedését célzó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag részét képezik.
Az EÁA-ból pénzügyi hozzájárulás nyújtható olyan aktív munkaerő-piaci intézkedésekhez, amelyek a célcsoportot alkotó kedvezményezettek, és különösen a hátrányos helyzetű, idős vagy fiatal munkanélküliek munkaerőpiacra való vagy önálló vállalkozóként történő újbóli, minőségi és fenntartható beilleszkedését célzó összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag részét képezik, szakszervezetek és/vagy munkavállalói képviseletek bevonása mellett.
Módosítás 48
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A digitális ipari korban szükséges készségek terjesztése a személyre szabott szolgáltatások minden csomagjának kötelező horizontális eleme. A képzés szintjét az adott kedvezményezett képesítéseihez és szükségleteihez kell igazítani.
A digitális ipari korban, valamint az erőforrás-hatékony gazdaságban szükséges készségek terjesztése a személyre szabott képzések és/vagy kínált szolgáltatások minden csomagjának kötelező horizontális eleme. A képzés szintjét az adott kedvezményezett képesítéseihez, készségeihez és egyedi szükségleteihez kell igazítani.
Módosítás 49
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – a pont
a)  személyre szabott képzés és átképzés, többek között az információs és kommunikációs technológiákkal és a digitális korban szükséges egyéb ismeretekkel kapcsolatosan megszerzett tapasztalat igazolása, munkakereséshez nyújtott támogatás, pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, tanácsadói szolgáltatások, mentorálás, kiszervezéshez nyújtott segítség, vállalkozásösztönzés; az önálló vállalkozás, a vállalkozásalapítás és a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételének segítése, valamint együttműködési tevékenységek;
a)  személyre szabott képzés és átképzés, többek között az információs és kommunikációs technológiákkal és a digitális korban szükséges egyéb ismeretekkel kapcsolatosan megszerzett tapasztalat igazolása, munkakereséshez nyújtott támogatás, személyre szabott pályaválasztási (pályaorientációs) tanácsadás, tanácsadói szolgáltatások, mentorálás, kiszervezéshez nyújtott segítség, vállalkozásösztönzés; az önálló vállalkozás, a vállalkozásalapítás és a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételének segítése, valamint együttműködési tevékenységek;
Módosítás 50
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 3 albekezdés – b pont
b)  különleges, korlátozott időre szóló intézkedések, pl. munkakereséshez nyújtott anyagi juttatás, munkáltatóknak nyújtott munkaerő-felvételi ösztönzők, mobilitási támogatás, képzési támogatás vagy napidíj, beleértve a gondozóknak nyújtott juttatásokat.
b)  különleges, korlátozott időre szóló intézkedések, pl. munkakereséshez nyújtott anyagi juttatás, mobilitási támogatás, gyermekgondozási támogatás, képzési támogatás vagy napidíj (beleértve a gondozóknak nyújtott juttatásokat) és a munkáltatóknak nyújtott munkaerő-felvételi ösztönzők (beleértve az elbocsátott dolgozókkal kötendő rugalmas megállapodások kötésére irányuló ösztönzőket).
Módosítás 51
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés
A b) pont szerinti intézkedések költsége nem lépheti túl az ebben a bekezdésben felsorolt, összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag teljes költségének 35 %-át.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 52
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 albekezdés
Az önálló vállalkozáshoz, vállalkozásalapításhoz, valamint a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételéhez kapcsolódó beruházás költsége elbocsátott munkavállalóként nem haladhatja meg a 20 000 EUR-t.
Az önfoglalkoztatáshoz, saját vállalkozás alapításához – szövetkezet alapítását és a vállalkozás alkalmazottak által történő átvételét is ideértve – kapcsolódó beruházás költsége elbocsátott munkavállalóként nem haladhatja meg a 20 000 EUR-t.
Módosítás 53
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 6 albekezdés
A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításakor fel kell mérni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket. Az összehangolt csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással, középpontjában a digitális ipari korban szükséges készségek terjesztésének kell állnia és figyelembe kell vennie a helyi munkaerőpiaci keresletet.
A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjának kialakításakor fel kell mérni a jövőbeli munkaerőpiaci kilátásokat és a szükséges készségeket. Az összehangolt csomagnak összeegyeztethetőnek kell lennie az erőforrás-hatékony és fenntartható gazdaság felé történő elmozdulással, középpontjában a digitális ipari korban szükséges készségek terjesztésének kell állnia és figyelembe kell vennie a helyi munkaerőpiaci keresletet, valamint annak lehetőségét, hogy a munkavállalók a korábbi munkahelyük ágazatában helyezkedjenek el, ahol egy nagyobb szerkezetátalakítási esemény következtében új vagy kiegészítő készségekre van szükség, és a már meglévő készségeket nagyon hatékonyan fel lehet használni.
Módosítás 54
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)
ba)  olyan intézkedések, amelyek különösen a hátrányos helyzetű munkavállalókat, a szegénység kockázatának fokozottan kitett vagy idősebb munkavállalókat ösztönzik a munkaerőpiacon való maradásra vagy az oda való visszatérésre.
Módosítás 55
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)
bb)  olyan intézkedések, amelyek a nemzeti jog vagy kollektív megállapodások alapján a tagállamok illetékességi körébe tartoznak.
Módosítás 56
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés
Az alap által támogatott intézkedések nem helyettesítik a passzív szociális védelmi intézkedéseket.
Az EÁA által támogatott intézkedések semmilyen körülmények között sem helyettesíthetnek passzív szociális védelmi intézkedéseket.
Módosítás 57
Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 bekezdés
(3)  A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját a célcsoportot alkotó kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel, vagy a szociális partnerekkel egyeztetve kell elkészíteni.
(3)  A személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagját a célcsoportot alkotó kedvezményezettekkel vagy képviselőikkel és/vagy szociális partnerekkel egyeztetve kell elkészíteni.
Módosítás 58
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés
(2)  A kérelem benyújtásától vagy adott esetben attól a naptól számított két héten belül, hogy a Bizottság rendelkezésére áll a kérelem fordítása – a kettő közül a későbbi időpontban –, a Bizottság igazolja a kérelem kézhezvételét és tájékoztatja a tagállamot minden olyan kiegészítő információról, amelyre a kérelem értékeléséhez szüksége van.
(2)  A kérelem benyújtásától vagy adott esetben attól a naptól számított tíz napon belül, hogy a Bizottság rendelkezésére áll a kérelem fordítása – a kettő közül a későbbi időpontban – a Bizottság igazolja a kérelem kézhezvételét és tájékoztatja a tagállamot minden olyan kiegészítő információról, amelyre a kérelem értékeléséhez szüksége van.
Módosítás 59
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a Bizottság kiegészítő információkat kér, a tagállam a kérés időpontját követő tíz munkanapon belül válaszol. A fenti határidőt a Bizottság az érintett tagállam indokolt kérésére tíz munkanappal meghosszabbítja.
(3)  Ha a tagállam kéri, a Bizottság az eljárás korai szakaszában technikai segítséget nyújt számára. Amennyiben a Bizottság kiegészítő információkat kér, a tagállam a kérés időpontját követő tíz munkanapon belül válaszol. A fenti határidőt a Bizottság az érintett tagállam indokolt kérésére tíz munkanappal meghosszabbítja.
Módosítás 60
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 4 bekezdés
(4)  A tagállam által nyújtott információk alapján a Bizottság a hiánytalan kérelem vagy adott esetben a kérelem fordításának kézhezvételétől számított 60 munkanapon belül lezárja annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek. Kivételes esetben, ha a Bizottság nem tudja betartani e határidőt, írásban kell indokolnia a késedelem okait.
(4)  A tagállam által nyújtott információk alapján a Bizottság a hiánytalan kérelem vagy adott esetben a kérelem fordításának kézhezvételétől számított 40 munkanapon belül lezárja annak értékelését, hogy a kérelem megfelel-e a pénzügyi hozzájárulás feltételeinek. Ha a Bizottság kivételes esetben nem tudja betartani e határidőt, akkor az további 20 munkanappal meghosszabbítható azzal a feltétellel, hogy a Bizottság előzetesen írásban kifejti késedelmének okait, és ezt az indokolást az érintett tagállam számára megküldi.
Módosítás 61
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – b pont
b)  annak megerősítése, hogy amennyiben az elbocsátó vállalkozás a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek;
b)  annak megerősítése, hogy amennyiben az elbocsátó vállalkozás a leépítések után folytatja tevékenységét, eleget tesz az elbocsátásokra vonatkozó jogi követelményeknek és a munkavállalóival szemben is ennek megfelelően jár el;
Módosítás 62
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – b a pont (új)
ba)   az elbocsátott munkavállalók támogatására már meghozott tagállami intézkedéseknek, továbbá az EÁA-ból a nemzeti vagy regionális hatóságok rendelkezésére álló források szűkössége miatt igényelt források kiegészítő jellegének egyértelmű feltüntetése;
Módosítás 63
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – b b pont (új)
bb)   összefoglaló azon uniós forrásokról, amelyekből az elbocsátó vállalkozás a csoportos létszámcsökkentést megelőző öt évben már részesült;
Módosítás 64
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – e pont
e)  az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális és az országos gazdaságra és foglalkoztatásra;
e)  az elbocsátások várható hatása a helyi, a regionális, az országos vagy adott esetben a határokon átnyúló gazdaságra és foglalkoztatásra;
Módosítás 65
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – f pont
f)  az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag és a kapcsolódó költségek leírása, amely tartalmazza a hátrányos helyzetű, idősebb és fiatalabb kedvezményezettek segítésére irányuló foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató intézkedéseket is;
f)  az összehangolt, személyre szabott szolgáltatási csomag és a kapcsolódó költségek leírása, amely tartalmazza a hátrányos helyzetű, alacsony képzettségű idősebb és fiatalabb kedvezményezettek és a hátrányos helyzetű területeken élők segítésére irányuló foglalkoztatási kezdeményezéseket támogató intézkedéseket is;
Módosítás 66
Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 5 bekezdés – m a pont (új)
ma)   nyilatkozatot arról, hogy a tervezett intézkedések kiegészítik a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket, és megakadályozzák a kettős finanszírozás minden formáját.
Módosítás 67
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret ajánlásaival összhangban a kedvezményezettek részére nyújtott támogatás kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális és helyi szintű intézkedéseit, beleértve azokat is, amelyeket uniós alapokból társfinanszíroznak.
(2)  A változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret ajánlásaival összhangban a kedvezményezettek részére nyújtott támogatás kiegészíti a tagállamok nemzeti, regionális, helyi és adott esetben határokon átnyúló szintű intézkedéseit, beleértve azokat is, amelyeket uniós alapokból és programokból társfinanszíroznak.
Módosítás 68
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás az ahhoz szükségesre korlátozódik, hogy a célcsoportot alkotó egyes kedvezményezettek számára átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson. Az EGAA által támogatott intézkedéseknek meg kell felelniük az uniós és nemzeti jognak, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat is ideértve.
(3)  Az EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás arra korlátozódik, hogy az egyes célzott kedvezményezettek számára szolidaritást és átmeneti, egyszeri támogatást biztosítson. Az EÁA által támogatott intézkedéseknek meg kell felelniük az uniós és nemzeti jognak, az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat is ideértve.
Módosítás 69
Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 4 bekezdés
4.  A Bizottság és a kérelmező tagállam hatáskörüknek megfelelően biztosítják az uniós alapokból nyújtott támogatások koordinációját.
4.  A Bizottság és a kérelmező tagállam hatáskörüknek megfelelően biztosítják az uniós alapokból és programokból nyújtott támogatások koordinációját.
Módosítás 70
Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség elve és a nemi dimenzió szempontjainak érvényesítése szerves részét képezze az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás felhasználása egyes szakaszainak, és azokat a felhasználás szakaszai során előmozdítsák.
A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy a férfiak és a nők közötti egyenlőség elve, valamint a nemi dimenzió szempontjainak érvényesítése az EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulás felhasználásának valamennyi megfelelő szakaszának szerves részét és előmozdítás tárgyát képezze.
Módosítás 71
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság kezdeményezésére az EGAA éves felső határának 0,5 %-a erejéig az alap felhasználható a végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtásra, így például előkészítő, nyomonkövetési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedésekre, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket, a kommunikációs tevékenységeket, valamint az olyan tevékenységeket, amelyek elősegítik az EGAA láthatóságát és egyéb adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Az ilyen intézkedések a jövőbeni és az előző programozási időszakokra is kiterjedhetnek.
(1)  A Bizottság kezdeményezésére az EÁA éves felső határának 0,5 %-a erejéig az alap felhasználható a végrehajtásához kapcsolódó technikai és igazgatási segítségnyújtás, így például előkészítő, nyomonkövetési, adatgyűjtési, kontroll-, ellenőrzési és értékelési intézkedések finanszírozására, ideértve a vállalati információtechnológiai rendszereket, a kommunikációs tevékenységeket, valamint az olyan tevékenységeket, amelyek elősegítik az EÁA láthatóságát és egyéb adminisztratív és technikai segítségnyújtási intézkedéseket. Erősíteni kell a szinergiát a strukturális változások nyomon követesére szolgáló, már működő rendszerekkel, például az Európai Szerkezetátalakítási Figyelővel. Az ilyen intézkedések a jövőbeni és az előző programozási időszakokra is kiterjedhetnek.
Módosítás 72
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Amennyiben a Bizottság közvetett irányítás keretében hajtja végre a technikai segítségnyújtást, úgy biztosítja a rá háruló feladatok végrehajtásáért felelős harmadik fél kinevezési eljárásának átláthatóságát, valamint az EÁA-ban érdekelt valamennyi fél, köztük a Parlament tájékoztatását az említett célra kiválasztott alvállalkozó kilétéről.
Módosítás 73
Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 4 bekezdés
(4)  A Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében tájékoztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az EGAA felhasználása, nyomon követése és értékelése kapcsán. A Bizottság az EGAA felhasználásáról tájékoztatást és egyértelmű iránymutatást nyújt az európai és nemzeti szociális partnereknek is. Az iránymutatások magukban foglalhatják munkacsoportok létrehozását is, amennyiben egy tagállamban súlyos gazdasági zavarok lépnek fel.
(4)  A Bizottság a technikai segítségnyújtás keretében tájékoztatást és iránymutatást is nyújt a tagállamoknak az EÁA felhasználása, nyomon követése és értékelése kapcsán, többek között ügyfélszolgálat létrehozása révén. A Bizottság az EÁA felhasználásáról tájékoztatást és egyértelmű iránymutatást nyújt az európai és nemzeti szociális partnereknek is. Az iránymutatások magukban foglalhatják munkacsoportok létrehozását is, amennyiben egy tagállamban súlyos gazdasági zavarok lépnek fel.
Módosítás 74
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés
A tagállamok elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a kedvezményezetteknek, a helyi és regionális hatóságoknak, a szociális partnereknek, a médiának és a nyilvánosságnak.
A tagállamok elismerik az uniós finanszírozás eredetét, és gondoskodnak annak láthatóságáról azáltal, hogy következetes, hatékony és célzott információkat juttatnak el többféle közönségnek, köztük a kedvezményezetteknek, a helyi és regionális hatóságoknak, a szociális partnereknek, a médiának és a nyilvánosságnak. A tagállamok biztosítják, hogy a finanszírozás uniós hozzáadott értéke kiemelt figyelmet kapjon, és a költségvetés átláthatóságának növelése érdekében közreműködnek a Bizottság adatgyűjtési erőfeszítéseiben.
Módosítás 75
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető online megjelenést biztosít, és azt rendszeresen frissíti, hogy naprakész információkat nyújtson az EGAA-ról, útmutatást adjon a kérelmek benyújtásához, valamint információkkal szolgáljon az elfogadott és elutasított kérelmekről és az Európai Parlament és a Tanács költségvetési eljárásban betöltött szerepéről.
(2)  (2) A Bizottság az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén hozzáférhető online megjelenést biztosít, és azt rendszeresen frissíti, hogy naprakész információkat nyújtson az EÁA-ról, útmutatást adjon a kérelmek benyújtásához és a támogatható intézkedésekkel kapcsolatban, rendszeresen frissített listát biztosítson a tagállami kapcsolattartókról, valamint információkkal szolgáljon az elfogadott és elutasított kérelmekről és az Európai Parlament és a Tanács költségvetési eljárásban betöltött szerepéről.
Módosítás 76
Rendeletre irányuló javaslat
13 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A Bizottság az EGAA hatékonyságának növelése, valamint az uniós polgárok és munkavállalók körében való ismertségének biztosítása érdekében tapasztalatokon alapuló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet végez az EGAA-val kapcsolatos ügyekről és eredményekről.
A Bizottság az EÁA láthatóságának növelése, támogathatósági kritériumainak és pályázati eljárásainak ismertetése, hatékonyságának javítása, valamint az uniós polgárok és munkavállalók – közöttük az információkhoz való hozzáférés tekintetében nehézségekkel küzdő vidéki övezetekben élő polgárok és munkavállalók – körében való ismertségének biztosítása érdekében előmozdítja a kommunikáció terén meglévő bevált gyakorlatok terjesztését és tapasztalatokon alapuló tájékoztatási és kommunikációs tevékenységet végez az EÁA-val kapcsolatos ügyekről és eredményekről.
Módosítás 77
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján, és különösen a célcsoportot alkotó kedvezményezettek számát, a javasolt intézkedéseket és a becsült költségeket figyelembe véve értékeli az adott esetben rendelkezésre álló források keretein belül az EGAA-ból adható pénzügyi hozzájárulás összegét, és a lehető legrövidebb időn belül javaslatot tesz rá.
(1)  A Bizottság a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján, és különösen a célcsoportot alkotó kedvezményezettek számát, a javasolt intézkedéseket és a becsült költségeket figyelembe véve értékeli az adott esetben rendelkezésre álló források keretein belül az EÁA-ból adható pénzügyi hozzájárulás összegét, és a 9. cikk (4) bekezdésében meghatározott határidőn belül javaslatot tesz rá.
Módosítás 78
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 3 bekezdés
(3)  Amennyiben a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti feltételeiteljesülnek, azonnal megindítja a 16. cikkben meghatározott eljárást.
(3)  Amennyiben a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti feltételeiteljesülnek, azonnal megindítja a 16. cikkben meghatározott eljárást és értesíti a kérelmező tagállamot.
Módosítás 79
Rendeletre irányuló javaslat
14 cikk – 4 bekezdés
(4)  Amennyiben a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság megállapítja, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti feltételei nem teljesülnek, erről azonnal értesíti a kérelmező tagállamot.
(4)  Amennyiben a 9. cikkel összhangban elvégzett értékelés alapján a Bizottság megállapítja, hogy a pénzügyi hozzájárulás nyújtásának e rendelet szerinti feltételei nem teljesülnek, erről azonnal értesíti a kérelmező tagállamot és minden érintett felet, közöttük az Európai Parlamentet is.
Módosítás 80
Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 2 bekezdés
(2)  A tagállam amint lehetséges, de legkésőbb a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozat hatálybalépésétől számított 24 hónapon belül végrehajtja a 8. cikkben meghatározott támogatható intézkedéseket.
(2)  A tagállam a lehető legrövidebb időn belül végrehajtja a 8. cikkben meghatározott támogatható intézkedéseket. Ezen intézkedések végrehajtását minden esetben a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozat hatálybalépésétől számított 6 hónapon belül meg kell kezdeni, és legkésőbb a pénzügyi hozzájárulásról szóló határozat hatálybalépésétől számított 24 hónapon belül be kell fejezni.
Módosítás 81
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés
(1)  Ha a Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy az EGAA-ból nyújtandó pénzügyi hozzájárulás feltételei teljesülnek, a költségvetési rendelet 31. cikkével összhangban az érintett költségvetési sorokra történő átcsoportosítás iránti kérelmet nyújt be.
(1)  Amennyiben a Bizottság megállapítja, hogy az EÁA-ból nyújtott pénzügyi támogatás igénybevételére vonatkozó feltételek teljesülnek, javaslatot nyújt be az EÁA felhasználására. Az EÁA felhasználására vonatkozó határozatot az Európai Parlament és a Tanács együttesen hozza meg legkésőbb egy hónappal a javaslat eléjük terjesztését követően. A Tanács minősített többséggel, az Európai Parlament pedig tagjainak többségével és a leadott szavazatok háromötödével jár el.
A Bizottság az EÁA igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatának benyújtásával egyidejűleg az érintett költségvetési sorokra történő átcsoportosításra is javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Nézeteltérés esetén háromoldalú egyeztetési eljárást kell indítani.
Az EÁA-val kapcsolatos átcsoportosításokat a költségvetési rendelet 31. cikkének megfelelően hajtják végre.
Módosítás 82
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 bekezdés
(2)  Az átcsoportosítási kérelmet a pályázat támogathatóságának vizsgálatáról szóló összefoglalónak kell kísérnie.
törölve
Módosítás 83
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 bekezdés
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktus formájában pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot fogad el, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor a Bizottság értesül a költségvetési átcsoportosítás Európai Parlament és a Tanács általi jóváhagyásáról. Ez a határozat a költségvetési rendelet 110. cikke értelmében finanszírozási határozatnak minősül.
(3)  A Bizottság végrehajtási jogi aktus formájában pénzügyi hozzájárulásról szóló határozatot fogad el, amely abban az időpontban lép hatályba, amikor az Európai Parlament és a Tanács elfogadja az EÁA felhasználásáról szóló határozatot.
Módosítás 84
Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)  Az (1) bekezdés szerinti, az EÁÁ felhasználásáról szóló határozatra irányuló javaslat a következőket tartalmazza:
a)  a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően elvégzett értékelést, az értékelés alapjául szolgáló információk összefoglalásával együtt;
b)  annak bizonyítékát, hogy a 5. és 10. cikkben rögzített követelmények teljesülnek; valamint
c)  a javasolt összegek indokolását.
Módosítás 85
Rendeletre irányuló javaslat
16 a cikk (új)
16a. cikk
Kivételes esetek
Kivételes esetekben és amennyiben a fontosabb szerkezetátalakítások évében az alapban rendelkezésre álló meglévő pénzügyi forrás nem elegendő a költségvetési hatóság által szükségesnek ítélt támogatási összeg fedezésére, a Bizottság javasolhatja, hogy a különbözet a következő évi alapból kerüljön finanszírozásra. A fontosabb szerkezetátalakítások évében és az azt követő évben minden körülmények között tiszteletben kell tartani az alap éves költségvetési felső határát.
Módosítás 86
Rendeletre irányuló javaslat
19 a cikk (új)
19a. cikk
Minta a kedvezményezetti körben végzendő felméréshez
A kedvezményezetti körre kiterjedő, a 20. cikk (1) bekezdésének d) pontjában említett felmérés a Bizottság által elfogadott végrehajtási jogi aktussal létrehozott mintán alapul. A Bizottság ezt a végrehajtási jogi aktust a 26. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó-bizottsági eljárással összhangban fogadja el az e cikk végrehajtására vonatkozó egységes feltételek biztosítása céljából.
Módosítás 87
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  az intézkedések típusairól és főbb eredményeiről, beszámolva a kihívásokról, a levont tanulságokról, a más uniós alapokkal való szinergiákról és komplementaritásról, jelezve adott esetben a változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret ajánlásaival összhangban más uniós vagy nemzeti programokból finanszírozott intézkedésekkel való komplementaritást;
a)  az intézkedések típusairól és a kapott eredményeiről, beszámolva a kihívásokról, a levont tanulságokról, a más uniós alapokkal, különösen az az ESZA+ alappal való szinergiákról és komplementaritásról, jelezve adott esetben a változásra való felkészülésre és a szerkezetátalakításra vonatkozó uniós minőségi keret ajánlásaival összhangban más uniós vagy nemzeti programokból finanszírozott intézkedésekkel való komplementaritást;
Módosítás 88
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – d pont
d)  a kedvezményezettek körében hat hónappal a végrehajtási időszak végét követően végzett felmérés eredményeiről, amely a következőkre terjed ki: a kedvezményezettek foglalkoztathatóságában észlelt változás, illetve azok körében, akik elhelyezkedtek, további információ az új munkahely minőségéről, például a munkaórák, a felelősségi szint és a munkabér szintjének változása az előző munkahellyel összehasonlítva, valamint az az ágazat, amelyben a munkavállaló elhelyezkedett és ezen információk bontása nem, korcsoport és képzettségi szint szerint;
d)  a kedvezményezettek körében a végrehajtási időszak végét követő hat hónapon belül végzett felmérés eredményeiről, amely a következőkre terjed ki: a kedvezményezettek foglalkoztathatóságában észlelt változás, illetve azok körében, akik elhelyezkedtek, további információ az új munkahely minőségéről és típusáról, például a munkaórák, a felelősségi szint és a munkabér szintjének változása az előző munkahellyel összehasonlítva, valamint az az ágazat, amelyben a munkavállaló elhelyezkedett és ezen információk bontása nem, korcsoport és képzettségi szint szerint;
Módosítás 89
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 1 bekezdés – e pont
e)  arról, hogy az elbocsátó vállalkozás – a mikrovállalkozások és a kkv-k kivételével – az előző öt évben részesült-e állami támogatásban vagy az Unió Kohéziós Alapjából vagy strukturális alapjaiból finanszírozott támogatásban;
e)  arról, hogy az elbocsátó vállalkozás – az induló vállalkozások, a mikrovállalkozások és a kkv-k kivételével – az előző öt évben részesült-e állami támogatásban vagy az Unió Kohéziós Alapjából vagy strukturális alapjaiból finanszírozott támogatásban;
Módosítás 90
Rendeletre irányuló javaslat
20 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszak lejártát követő tizenkilenc hónapon belül az érintett tagállam benyújtja a melléklet 3. pontjában meghatározott hosszabb távú eredménymutatóról tájékoztatást nyújtó egyszerű adatkészletet.
(2)  A 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott időszak lejártát követő tizenkilenc hónapon belül az érintett tagállam benyújtja a melléklet 3. pontjában meghatározott hosszabb távú eredménymutatóról tájékoztatást nyújtó teljes és megfelelően ellenőrzött egyszerű adatkészletet.
Módosítás 91
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság 2021. augusztus 1-jéig és azt követően kétévente átfogó, mennyiségi és minőségi jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az e rendelet és az 1309/2013/EU rendelet alapján az előző két évben végzett tevékenységekről. A jelentés mindenekelőtt az EGAA által elért eredményeket mutatja be és elsősorban a benyújtott kérelmekkel, az elfogadott határozatokkal, a finanszírozott tevékenységekkel – és ezen belül a mellékletben meghatározott mutatókról szóló statisztikákkal és az ilyen intézkedések és az egyéb uniós alapokból, különösen az ESZA+-ból támogatott tevékenységek közötti kiegészítő jelleggel –, valamint a pénzügyi támogatás lezárásával kapcsolatban nyújt tájékoztatást, dokumentálja továbbá azokat a kérelmeket, amelyeket elegendő előirányzat vagy a támogathatóság hiánya miatt elutasítottak vagy csökkentett tartalommal fogadtak el.
(1)  A Bizottság 2021. augusztus 1-jéig és azt követően kétévente átfogó, mennyiségi és minőségi jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé az e rendelet és az 1309/2013/EU rendelet alapján az előző két évben végzett tevékenységekről. A jelentés mindenekelőtt az EÁA által elért eredményeket mutatja be és elsősorban a benyújtott kérelmekkel, feldolgozásuk sebességével és a meglévő jogszabályok potenciális hiányosságaival, az elfogadott határozatokkal, a finanszírozott tevékenységekkel – és ezen belül a mellékletben meghatározott mutatókról szóló statisztikákkal és az ilyen intézkedések és az egyéb uniós alapokból, különösen az ESZA+-ból támogatott tevékenységek közötti kiegészítő jelleggel –, valamint a pénzügyi támogatás lezárásával kapcsolatban nyújt tájékoztatást, dokumentálja továbbá azokat a kérelmeket, amelyeket elegendő előirányzat vagy a támogathatóság hiánya miatt elutasítottak vagy csökkentett tartalommal fogadtak el.
Módosítás 92
Rendeletre irányuló javaslat
21 cikk – 2 bekezdés
(2)  A jelentést tájékoztatás céljából a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják.
(2)  A jelentést tájékoztatás céljából a tagállamok, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága és a szociális partnerek is megkapják.
Módosítás 93
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság négyévente saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szorosan együttműködve értékeli az EGAA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat.
(1)  A Bizottság négyévente saját kezdeményezésére és a tagállamokkal szorosan együttműködve értékeli az EÁA-ból nyújtott pénzügyi hozzájárulásokat, beleértve a nemzeti, regionális és helyi szintű alkalmazás későbbi hatásvizsgálatát.
Az első albekezdésben említett értékelés céljából a tagállamok összegyűjtik az EÁA-ügyekkel és a támogatott munkavállalókkal kapcsolatos valamennyi rendelkezésre álló adatot.
Módosítás 94
Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 3 bekezdés
(3)  Az (1) bekezdésben említett értékeléseknek tartalmazniuk kell a pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó statisztikákat, tagállamonkénti bontásban.
(3)  Az (1) bekezdésben említett értékeléseknek tartalmazniuk kell a pénzügyi hozzájárulásokra vonatkozó statisztikákat, ágazatonkénti és tagállamonkénti bontásban.
Módosítás 95
Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – 1 pont – 9 a bekezdés (új)
–  kevesebb mint két év szakmai tapasztalattal rendelkező,
–  több mint kettő, de kevesebb mint 10 év szakmai tapasztalattal rendelkező,
–  több mint 10 év szakmai tapasztalattal rendelkező.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

Utolsó frissítés: 2019. január 17.Jogi nyilatkozat