Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2018/0202(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0445/2018

Testi mressqa :

A8-0445/2018

Dibattiti :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Votazzjonijiet :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Spjegazzjoni tal-votazzjoni

Testi adottati :

P8_TA(2019)0019

Testi adottati
PDF 331kWORD 91k
L-Erbgħa, 16 ta' Jannar 2019 - Strasburgu Verżjoni finali
Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Riżoluzzjoni
 Test konsolidat

Riżoluzzjoni leġiżlattiva tal-Parlament Ewropew tas-16 ta' Jannar 2019 dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

–  wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2018)0380),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 175(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C8-0231/2018),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tat-12 ta’ Diċembru 2018 (1),

–  wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni tal-5 ta’ Diċembru 2018(2),

–  wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

–  wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali, l-opinjonijiet tal-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, il-Kumitat għall-Baġits, il-Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit u l-Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali, kif ukoll il-pożizzjoni fil-forma ta' emendi tal-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi (A8-0445/2018),

1.  Jadotta l-pożizzjoni fl-ewwel qari li tidher hawn taħt;

2.  Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3.  Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu sabiex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

(1) Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.
(2) Għadha ma ġietx ippubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali.


Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottat fl-ewwel qari fis-16 ta’ Jannar 2019 bil-ħsieb tal-adozzjoni tar-Regolament (UE) 2019/... tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) għat-Tranżizzjoni (FET) [Em. 1 Din l-emenda tapplika għat-test kollu]
P8_TC1-COD(2018)0202

IL-PARLAMENT EWROPEW U L-KUNSILL TAL-UNJONI EWROPEA,

Wara li kkunsidraw it-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, u b’mod partikolari t-tielet paragrafu tal-Artikolu 175 tiegħu,

Wara li kkunsidraw il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea,,

Wara li l-abbozz tal-att leġiżlattiv intbagħat lill-parlamenti nazzjonali,

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew(1),

Wara li kkunsidraw l-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni(2),

Filwaqt li jaġixxu skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja(3),

Billi:

(1)  Fl-implimentazzjoni tal-Fondi jenħtieġ li jiġu rispettati l-prinċipji orizzontali kif stabbiliti fl-Artikolu 3 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (“TUE”) u fl-Artikolu fl-Artikoli 9 u  10 tat-TFUEtat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), inklużi l-prinċipji tas-sussidjarjetà u tal-proporzjonalità kif stabbiliti fl-Artikolu 5 tat-TUE, filwaqt li titqies il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea. F'konformità mal-Artikolu 8 tat-TFUE, jenħtieġ li l-Istati Membri u l-Kummissjoni jimmiraw li jeliminaw l-inugwaljanzi u jippromwovu l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel u jintegraw il-perspettiva tal-ugwaljanza bejn is-sessi, kif ukoll jiġġieldu d-diskriminazzjoni msejsa fuq is-sess, ir-razza jew l-oriġini etnika, ir-reliġjon jew it-twemmin, id-diżabbiltà, l-età jew l-orjentazzjoni sesswali. Jenħtieġ li l-objettivi tal-Fondi jiġu segwiti fil-qafas tal-iżvilupp sostenibbli u tal-promozzjoni mill-Unjoni tal-għan li l-kwalità tal-ambjent tiġi ppreżervata, imħarsa u mtejba kif stabbilit fl-Artikoli 11 u 191(1) tat-TFUE, filwaqt li jitqies il-prinċipju ta’ min iniġġes iħallas. [Em. 2]

(2)  Fis-17 ta’ Novembru 2017, il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali(4) ġie pproklamat b’mod konġunt mill-Parlament Ewropew, mill-Kunsill u mill-Kummissjoni bħala rispons għall-isfidi soċjali fl-Ewropa. Filwaqt li jitqiesu r-realtajiet li qed jinbidlu tad-dinja tax-xogħol, jenħtieġ li l-Unjoni tkun lesta għall-isfidi attwali u futuri tal-globalizzazzjoni u tad-diġitalizzazzjoni, billi tagħmel it-tkabbir aktar inklużiv u billi ttejjeb il-politiki tal-impjieg u dawk soċjali. L-għoxrin prinċipju ewlieni tal-Pilastru huma strutturati fuq tliet kategoriji: opportunitajiet u aċċess indaqs għas-suq tax-xogħol; kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti; protezzjoni u inklużjoni soċjali. Jenħtieġ li l-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali jaġixxi bħala qafas gwida ġenerali tal-Fond Ewropew għat-Tranżizzjoni (FET), li jippermetti lill-Unjoni tistabbilixxi l-prinċipji fil-prattika fil-każ ta’ avvenimenti ta’ ristrutturar kbar.

(3)  Fl-20 ta’ Ġunju 2017, il-Kunsill approva t-tweġiba tal-Unjoni(5) għall-“Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tan-NU”(6) - futur Ewropew sostenibbli. Il-Kunsill enfasizza l-importanza tal-kisba tal-iżvilupp sostenibbli fit-tliet dimensjonijiet (ekonomika, soċjali u ambjentali), b’mod bilanċjat u integrat. Huwa essenzjali li l-iżvilupp sostenibbli jiġi integrat fil-qasam ta’ politika tal-Unjoni, u li l-Unjoni tkun ambizzjuża fil-politiki li tuża biex tindirizza l-isfidi globali. Il-Kunsill laqa’ l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar “Il-passi li jmiss għal ġejjieni Ewropew sostenibbli” tat-22 ta’ Novembru 2016 bħala l-ewwel pass fl-integrazzjoni tal-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli u fl-applikazzjoni tal-iżvilupp sostenibbli bħala prinċipju gwida essenzjali għall-politiki kollha tal-Unjoni, inkluż permezz tal-istrumenti ta’ finanzjament tagħha.

(4)  Fi Frar 2018, il-Kummissjoni adottat il-Komunikazzjoni tagħha dwar “Qafas Finanzjarju Pluriennali ġdid u modern għal Unjoni Ewropea li tagħti riżultati fuq il-prijoritajiet tagħha b'mod effiċjenti wara l-2020”(7). Il-Komunikazzjoni tenfasizza li jenħtieġ li l-baġit tal-Unjoni jappoġġa l-ekonomija soċjali tas-suq unika tal-Ewropa. Għalhekk, se jkun importanti ħafna li jitjiebu l-opportunitajiet ta’ xogħol u li jiġu indirizzati l-isfidi tal-ħiliet, speċjalment dawk marbutin mad-diġitalizzazzjoni, l-awtomatizzazzjoni u t-tranżizzjoni lejn ekonomija effiċjenti fir-riżorsi, filwaqt li jiġi rispettat bis-sħiħ il-Ftehim ta' Pariġi dwar it-Tibdil fil-Klima tal-2015 wara l-21 Konferenza tal-Partijiet għall-Konvenzjoni Qafas tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima. Il-flessibbiltà baġitarja jenħtieġ li tkun prinċipju ewlieni fil-Qafas Finanzjarju Pluriennali li jmiss. Il-mekkaniżmi ta’ flessibbiltà jenħtieġ li jibqgħu fis-seħħ sabiex jippermettu lill-Unjoni tirreaġixxi aktar malajr għal avvenimenti mhux previsti, u sabiex jiżguraw li r-riżorsi baġitarji jintużaw fejn ikun hemm l-aktar bżonn urġenti. [Em. 3]

(5)  Fil-“White Paper dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa”(8), il-Kummissjoni tesprimi tħassib dwar il-movimenti ta’ iżolazzjoni, dubji li jkomplu jikbru dwar il-benefiċċji tal-kummerċ miftuħ u l-ekonomija soċjali tas-suq tal-Unjoni b’mod ġenerali.

(6)  Fid-“Dokument ta’ riflessjoni dwar l-immaniġġar tal-globalizzazzjoni”(9), il-Kummissjoni tidentifika l-globalizzazzjoni relatata mal-kummerċ flimkien mal-bidla teknoloġika bħala l-ixprunaturi ewlenin għaż-żieda fid-domanda għal ħiliet speċjalizzati u għat-tnaqqis fin-numru ta’ impjiegi li jeħtieġu livell aktar baxx ta’ kwalifiki. Minkejja l-vantaġġi kbar ġenerali ta’ kummerċ aktar miftuħ u aktar integrazzjoni tal-ekonomiji dinjija, dawn Filwaqt li wieħed jirrikonoxxi l-vantaġġi ta' kummerċ aktar miftuħ, hemm bżonn mezzi adegwati biex jiġu indirizzati l-effetti negattivi jenħtieġ li jiġu indirizzati. Peress li l-benefiċċji attwali tal-globalizzazzjoni diġà mhumiex imqassma b’mod ugwali fost in-nies u r-reġjuni, li jikkawża impatt sinifikanti fuq dawk li huma affettwati ħażin, hemm il-periklu li l-avvanzi l-bidliet teknoloġiċi li qed jevolvu b’ritmu rapidu se u ambjentali jkomplu jħeġġu dawn l-effetti. Għalhekk, b’konformità mal-prinċipji ta’ solidarjetà u ta’ sostenibbiltà, se jkun jenħtieġ li jiġi żgurat li l-benefiċċji tal-globalizzazzjoni jiġu kondiviżi b’mod aktar ġust. billi l-ftuħ Kwalunkwe effett negattiv simultanju tal-globalizzazzjoni u tat-tranżizzjonijiet teknoloġiċi u ambjentali għandu jiġi antiċipat b'mod aktar wiesa' mill-Fondi Strutturali rilevanti tal-Unjoni, bħall-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), sabiex id-dinja tan-negozju u l-forza tax-xogħol jadattaw ruħhom aħjar billi t-tkabbir ekonomiku u l-avvanz teknoloġiku jiġu rrikonċiljati mal-protezzjoni ma' protezzjoni soċjali adegwata u appoġġ attiv għall-aċċess għal opportunitajiet ta' xogħol u impjieg indipendenti. [Em. 4]

(7)  Fid-“Dokument ta’ riflessjoni dwar il-futur tal-finanzi tal-UE”(10), il-Kummissjoni tenfasizza l-ħtieġa li jitnaqqsu d-diverġenzi ekonomiċi u soċjali bejn l-Istati membri u fihom. Għalhekk, il-prijorità ewlenija hija li jsir investiment fl-iżvilupp sostenibbli, fl-ugwaljanza, fl-inklużjoni soċjali, fl-edukazzjoni u fit-taħriġ kif ukoll fis-saħħa. [Em. 5]

(8)  fl-iżvilupp sostenibbli, il-globalizzazzjoni u l-bidla teknoloġika aktarx se jkomplu jżidu l-interkonnettività u l-interdipendenza tal-ekonomiji tad-dinja. Ir-riallokazzjoni tax-xogħol hija parti integrali u inevitabbli ta’ minn tali bidla ekonomika. Jekk Biex il-benefiċċji tal-bidla jkunu jistgħu jitqassmu b’mod ġust, l-għoti ta’ assistenza lil ħaddiema spostati u lil dawk mhedda bl-ispostament huwa ta’ importanza kbira. L-istrumenti ewlenin tal-Unjoni li jassistu lill-ħaddiema affettwati huma l-FSE+, li huwa maħsub biex joffri assistenza b'mod antiċipatorju, u l-FET, li huwa maħsub biex joffri assistenza fil-każ ta' avvenimenti ta' ristrutturar kbar b'mod reattiv. Il-“Qafas tal-Kwalità tal-UE għall-antiċipazzjoni tal-bidla u r-ristrutturar”(11), huwa l-istrument ta’ politika tal-UE li jistabbilixxi l-qafas tal-aħjar prattiki biex jiġi antiċipat u indirizzat ir-ristrutturar korporattiv. Dan joffri qafas komprensiv dwar kif l-isfidi ta’ aġġustament ekonomiku u ta’ ristrutturar u l-impatt soċjali u l-impatt fuq l-impjieg tagħhom jenħtieġ li jiġu indirizzati b’mezzi ta’ politika adegwati. Dan jistieden ukoll lill-Istati Membri jużaw finanzjament tal-UE u nazzjonali b’tali mod li jiżguraw li l-impatt soċjali tar-ristrutturar, speċjalment l-effetti negattivi fuq l-impjieg, ikunu jistgħu jittaffew b’mod aktar effettiv. L-istrumenti ewlenin tal-Unjoni li jassistu lill-ħaddiema affettwati huma l-Fond Soċjali Ewropew Plus (FSE+), li huwa maħsub biex joffri assistenza b’mod antiċipatorju, u l-FEG li huwa maħsub biex joffri assistenza fil-każ ta’ avvenimenti ta’ ristrutturar kbar mhux mistennija b’mod reattiv. [Em. 6]

(9)  Il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG) ġie stabbilit bir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(12) għall-qafas finanzjarju pluriennali mill-1 ta’ Jannar 2007 sal-31 ta’ Diċembru 2013. L-FEG ġie stabbilit biex jippermetti lill-Unjoni turi solidarjetà mal-ħaddiema li tilfu l-impjiegi tagħhom b’riżultat ta’ bidliet strutturali kbar fix-xejriet kummerċjali dinjija minħabba l-globalizzazzjoni.

(10)  Il-kamp ta’ applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 1927/2006 ġie estiż fl-2009 bir-Regolament (KE) Nru 546/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(13) bħala parti mill-Pjan Ewropew ta’ Rkupru Ekonomiku biex jinkludi l-ħaddiema li tilfu l-impjieg tagħhom bħala konsegwenza diretta tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali.

(11)  Għat-tul tal-qafas finanzjarju pluriennali mill-1 ta’ Jannar 2014 sal-31 ta’ Diċembru 2020, ir-Regolament (UE) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(14), estenda l-kamp ta’ applikazzjoni biex ma jkoprix biss l-ispostamenti tal-impjiegi li jirriżultaw minn taqlib ekonomiku serju kkawżat minn kontinwazzjoni tal-kriżi finanzjarja u ekonomika globali indirizzata fir-Regolament (KE) Nru 546/2009, iżda wkoll minn kwalunkwe kriżi finanzjarja u ekonomika globali ġdida.

(11a)  Jenħtieġ li l-programm tal-FET ikun viżibbli u jirrikjedi aktar data u data ta' kwalità aħjar, sabiex tkun tista' ssir evalwazzjoni xjentifika xierqa tal-FET u jiġu evitati restrizzjonijiet amministrattivi fit-tħaddim tal-programm ta' assistenza għall-aġġustament tal-kummerċ. [Em. 7]

(12)  Il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni ta’ nofs il-perjodu tal-FEG biex tivvaluta kif u kemm il-FEG jilħaq l-objettivi tiegħu. Il-FEG wera li huwa effettiv, u jilħaq rata ta’ riintegrazzjoni ogħla ta’ ħaddiema spostati milli fil-perjodu ta’ programmar preċedenti. L-evalwazzjoni sabet ukoll li l-FEG iġġenera valur miżjud Ewropew. Dan huwa partikolarment minnu fit-termini tal-effetti tal-volum tiegħu, li jfisser li l-assistenza mill-FEG mhux biss iżid in-numru u l-varjetà ta’ servizzi offruti, iżda anki l-livell ta’ intensità tagħhom. Barra minn hekk, interventi tal-FEG ikollhom viżibbiltà għolja u juru l-valur miżjud tal-UE tal-intervent direttament lill-pubbliku ġenerali. Madankollu, ġew identifikati diversi sfidi. Min-naħa l-waħda, il-proċedura tal-mobilizzazzjoni ġiet meqjusa bħala twila wisq. Barra minn hekk, ħafna Stati Membri rrappurtaw problemi biex jiġbru l-analiżi estensiva tal-kuntest li fih seħħ l-avveniment li wassal għas-sensji. Ir-raġuni prinċipali li żżomm lill-Istati Membri li kieku kien ikollhom każ potenzjali tal-FEG milli japplikaw huma problemi finanzjarji u ta’ kapaċità istituzzjonali. Minn banda, dan jista’ jkun biss nuqqas ta’ ħaddiema — bħalissa l-Istati Membri jistgħu jitolbu għal assistenza teknika biss jekk dawn jimplimentaw każ tal-FEG. Billi s-sensji jistgħu jseħħu bla mistenni, ikun importanti li l-Istati Membri jkunu lesti biex jirreaġixxu immedjatament u jkunu jistgħu jissottomettu applikazzjoni mingħajr ebda dewmien. Barra minn hekk, f’ċerti Stati Membri, jidher li jenħtieġu sforzi iktar pronfondi għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet istituzzjonali biex tiġi żgurata implimentazzjoni effiċjenti u effettiva tal-każijiet tal-FEG. Il-limitu ta’ 500 impjieg spostat kien ġie kkritikat bħala għoli wisq, speċjalment f’reġjuni inqas popolati(15).

(13)  Il-Kummissjoni tenfasizza l-importanza kontinwa tar-rwol tal-FEG tal-FET bħala fond flessibbli li jappoġġa lill-ħaddiema li jitilfu l-impjiegi tagħhom f’avvenimenti ta’ ristrutturar fuq skala kbira u li jgħinhom isibu impjieg ieħor malajr kemm jista’ jkun. Jenħtieġ li l-Unjoni tkompli tipprovdi, appoġġ speċifiku ta’ darba biex tkun iffaċilitata r-riintegrazzjoni fid-dinja tax-xogħol f'impjiegi sostenibbli u ta' kwalità tal-ħaddiema spostati f’oqsma, f’setturi, f’territorji jew fi swieq tax-xogħol li jkunu qed ibatu minn xokk ta’ taqlib ekonomiku serju. Meta titqies l-interazzjoni u l-effetti reċiproċi tal-kummerċ miftuħ, tal-bidla teknoloġika, tad-diġitalizzazzjoni u l-awtomatizzazzjoni jew fatturi oħra bħall-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea jew bħat-tranżizzjoni lejn ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju, u għalhekk meta jitqies il-fatt li qed isir dejjem aktar diffiċli biex jiġi individwat fattur speċifiku li jikkawża l-ispostamenti tal-impjiegi, fil-futur jenħtieġ li l-mobilizzazzjoni tal-FEG tal-FET tkun ibbażata biss fuq l-impatt sinifikanti ta’ avveniment ta’ ristrutturar. Fid-dawl tal-għan tiegħu, li huwa li jipprovdi appoġġ f’sitwazzjonijiet urġenti u f’ċirkostanzi mhux mistennija, filwaqt li jikkumplimenta assistenza iktar antiċipatorja offruta mill-FSE+, jenħtieġ li l-FEG l-FET jibqa’ strument flessibbli u speċjali barra mil-limiti massimi baġitarji tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali, kif stabbilit fil-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni. “Baġit modern għal Unjoni li Tipproteġi, Tagħti s-Setgħa u Tiddefendi - Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali għall-2021-2027” u l-anness(16) tiegħurelattiv. [Em. 8 u 97]

(13a)  Fir-riżoluzzjoni tiegħu tat-30 ta' Mejju 2018 dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 u r-riżorsi proprji, il-Parlament Ewropew reġa' kkonferma l-pożizzjoni soda tiegħu dwar il-livell ta' finanzjament meħtieġ għall-politiki ewlenin tal-Unjoni fil-QFP 2021-2027, sabiex dawn ikunu jistgħu jissodisfaw il-missjoni u l-objettivi tagħhom. Huwa saħaq b'mod partikolari fuq l-appell biex il-finanzjament speċifiku tal-QFP għall-SMEs jiġi rdoppjat u biex jiġi indirizzat il-qgħad fost iż-żgħażagħ; laqa' diversi proposti li jtejbu d-dispożizzjonijiet attwali, b'mod partikolari ż-żieda fl-allokazzjonijiet ta' strumenti speċjali; u stqarr l-intenzjoni tiegħu li jinnegozja titjib addizzjonali fejn ikun hemm bżonn. [Em. 9]

(14)  Kif intqal, sabiex tinżamm in-natura Ewropea tal-FEG FET, jenħtieġ li tiskatta applikazzjoni għal appoġġ meta avveniment ta’ ristrutturar kbir jikkawża impatt sinifikanti fuq l-ekonomija lokali jew reġjonali. Tali impatt jenħtieġ li jiġi ddefinit b’numru minimu ta’ spostamenti tal-impjiegi f’perjodu speċifiku ta’ referenza. Filwaqt li jitqiesu s-sejbiet tal-evalwazzjoni ta’ nofs it-terminu, jenħtieġ li l-limitu jiġi stabbilit għal 250 200 spostament ta’ impjieg fi żmien perjodu fil-perjodi ta’ referenza ta’ erba’ xhur (jew 6 xhur f’każijiet settorjali). rispettivi. Filwaqt li jitqies il-fatt li l-mewġ l-mewġiet ta’ sensji f’setturi differenti, iżda fl-istess reġjun ikollhom impatt sinifikanti fuq is-suq tax-xogħol lokali, jenħtieġ li jkunu possibbli wkoll applikazzjonijiet reġjonali. Fi swieq tax-xogħol żgħar, bħal Stati Membri żgħar jew reġjuni remoti, inklużi r-reġjuni ultraperiferiċi kif imsemmija fl-Artikolu 349 tat-TFUE, jew f’ċirkostanzi eċċezzjonali, l-applikazzjonijiet għandhom ikunu jistgħu jiġu sottomessi applikazzjonijiet fil-każ ta’ numru inqas iżgħar ta’ spostamenti tal-impjiegi. [Em. 10]

(14a)  Filwaqt li jiġi rispettat il-prinċipju tas-sussidjarjetà, u filwaqt li titqies il-ħtieġa ta' impatt sinifikanti min-naħa tal-avveniment ta' ristrutturar bħala limitu minimu għal applikazzjoni fil-qafas tal-FET, jenħtieġ li l-Fond jagħmel ħiltu biex tintwera solidarjetà mal-ħaddiema li jkunu ngħataw is-sensja minn kull tip ta' intrapriża, irrispettivament mid-daqs tagħha. [Em. 11]

(14b)  Jenħtieġ li l-FET jibqa' strument speċjali tal-Unjoni li jirreaġixxi għal sitwazzjonijiet li jikkawżaw avvenimenti ta' ristrutturar importanti fis-suq tax-xogħol Ewropew. Madankollu, jenħtieġ li l-Unjoni tkompli bl-isforzi tagħha biex issib modi aktar sostenibbli kif tittratta l-bidla strutturali u l-isfidi li jaffettwaw is-swieq tax-xogħol u jwasslu għal avvenimenti bħal dawn fl-Istati Membri. [Em. 12]

(15)  Sabiex tintwera s-solidarjetà tal-Unjoni mal-ħaddiema spostati u mal-persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet, jenħtieġ li r-rata ta’ kofinanzjament tal-ispiża tal-pakkett ta’ servizzi personalizzati u l-implimentazzjoni tiegħu tkun daqs dik tal-FSE+ fl-Istat Membru rispettiv ikkonċernat.

(16)  Jenħtieġ li parti mill-baġit tal-Unjoni allokata għall-FET tiġi implimentata mill-Kummissjoni permezz ta’ ġestjoni kondiviża mal-Istati Membri skont it-tifsira tar-Regolament (UE, Euratom) [number of the new Financial Regulation] tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(17) (“ir-Regolament Finanzjarju”). Għaldaqstant, meta jimplimentaw l-FET b’ġestjoni kondiviża, jenħtieġ li l-Kummissjoni u l-Istati jirrispettaw il-prinċipji msemmija fir-Regolament Finanzjarju, bħal ġestjoni finanzjarja soda, trasparenza u nondiskriminazzjoni.

(17)  Iċ-Ċentru Ewropew għall-Monitoraġġ tal-Bidla, li huwa bbażat fil-Fondazzjoni Ewropea għat-Titjib tal-Ħajja u tax-Xogħol (Eurofound) f’Dublin, jagħti assistenza lill-Kummissjoni u lill-Istati Membri b’analiżijiet kwalitattivi u kwantitattivi sabiex jgħin fil-valutazzjoni tat-tendenzital-globalizzazzjoni, tar-ristrutturar u tal-użu tal-FEG, bħal fil-globalizzazzjoni, il-bidliet teknoloġiċi u ambjentali, ir-ristrutturar u l-użu tal-FET. Jenħtieġ li dawn l-analiżijiet jinkludu data diżaggregata suffiċjenti, partikolarment mill-perspettiva tas-sessi, sabiex l-inugwaljanzi bejn is-sessi jiġu miġġielda b'mod aktar effiċjenti.. [Em. 13]

(17a)  L-Osservatorju Ewropew tar-Ristrutturar (ERM) tal-Eurofound josserva f'ħin reali r-rapportar ta' avvenimenti ta' ristrutturar fuq skala kbira madwar l-Unjoni, abbażi ta' netwerk ta' korrispondenti nazzjonali. L-ERM huwa rilevanti ħafna għall-FET u jenħtieġ li jassisti l-operat tiegħu partikolarment billi jgħin fl-identifikazzjoni ta' każijiet ta' intervent potenzjali fi stadju bikri. [Em. 14]

(18)  Il-ħaddiema spostati u l-persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet jenħtiep jenħtieġ li jkollhom aċċess ugwali għall-FEGgħall-FET, ikun xi jkun it-tip ta’ kuntratt ta’ impjieg jew relazzjoni ta’ impjieg tagħhom. Għalhekk, ħaddiema il-ħaddiema spostati, irrispettivament mit-tip u t-tul tar-relazzjoni tal-impjieg tagħhom, kif ukoll il-persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet jenħtieġ li jitqiesu bħala benefiċjarji tal-FEG possibbli possibbli tal-FET għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament. [Em. 15]

(19)  Il-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FEG mill-FET jenħtieġ li jiffokaw prinċipalment fuq miżuri attivi tas-suq tax-xogħol immirati u servizzi personalizzati mmirati lejn ir-riintegrazzjoni rapida tal-benefiċjarji f’impjieg sostenibbli u ta' kwalità f'settur orjentat lejn il-futur, fis-settur tal-attività inizjali tagħhom jew barra minnu, iżda jenħtieġ li jfittxu wkoll li jippromwovu l-impjieg indipendenti u l-ħolqien ta' intrapriżi, inkluż bit-twaqqif ta' kooperattivi. Jenħtieġ li l-miżuri jirriflettu l-ħtiġijiet mistennija prospettivi fis-suq tax-xogħol lokali jew reġjonali. Madankollu, kull meta jkun rilevanti, jenħtieġ li tkun appoġġata wkoll il-mobbiltà tal-ħaddiema spostati biex isibu impjieg ġdid xi mkien ieħor. Jenħtieġ li ssir enfasi partikolari fuq id-disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era diġitali, u fuq il-ġlieda kontra l-istereotipi tas-sessi fl-impjieg, jekk ikun il-każ. L-inklużjoni ta’ allowances ta’ flus f’pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati jenħtieġ li tkun ristretta. Il-kumpaniji jistgħu Jenħtieġ li l-appoġġ finanzjarju jikkomplementa – u mhux jissostitwixxi – kwalunkwe miżura li taqa' taħt ir-responsabbiltà tal-Istati Membri jew tal-kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew skont ftehimiet kollettivi. Jenħtieġ li l-kumpaniji jiġu mħeġġa biex jipparteċipaw fil-kofinanzjament nazzjonali għall-miżuri li huma appoġġati mill-FEG. mill-FET.[Em. 16]

(19a)  Fl-implimentazzjoni u t-tfassil ta' pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati, immirat biex tiġi ffaċilitata r-riintegrazzjoni tal-benefiċjarji fil-mira, jenħtieġ li l-Istati Membri jisfruttaw u jimmiraw aħjar għall-objettivi tal-Aġenda Diġitali u l-Istrateġija tas-Suq Uniku Diġitali bil-ħsieb li tiġi indirizzata d-disparità serja bejn is-sessi fis-setturi tal-ICT u tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika (STEM) permezz tal-promozzjoni tat-taħriġ mill-ġdid u r-rikwalifikazzjoni tan-nisa f'dawn is-setturi. Barra minn hekk, fl-implimentazzjoni u t-tfassil ta' pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati, jenħtieġ li l-Istati Membri jevitaw li jipperpetwaw id-dominazzjoni ta' sess wieħed f'dawk l-industriji u s-setturi li fihom tradizzjonalment kien jiġri hekk. Iż-żieda fir-rappreżentanza tal-inqas sess rappreżentat f'setturi differenti, bħall-finanzi, l-ICT u l-iSTEM, tikkontribwixxi għat-tnaqqis fid-differenza bejn is-sessi fl-ambitu tal-paga u l-pensjonijiet. [Em. 17]

(20)  Meta jkunu qed jistabbilixxu l-pakkett ikkoordinat tal-miżuri ta’ politika attiva tas-suq tax-xogħol, jenħtieġ li l-Istati Membri jiffavorixxu miżuri li jkunu se jikkontribwixxu b’mod sinifikanti għall-impjegabbiltà tal-benefiċjarji. Jenħtieġ li l-Istati Membri jħabirku għar-riintegrazzjoni f’impjieg sostenibbli tal-akbar numru possibbli ta’ benefiċjarji u ta' kwalità tal-benefiċjarji kollha li jkunu qed jipparteċipaw f’dawn il-miżuri mill-aktar fis possibbli fil-perjodu ta’ sitt xhur qabel ma jkun dovut ir-rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja. Jenħtieġ li t-tfassil tal-pakkett koordinat ta' servizzi personalizzati jqis ir-raġunijiet sottostanti għas-sensji – meta rilevanti – u jantiċipa l-perspettivi u l-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol fil-futur. Jenħtieġ li l-pakkett koordinat ikun kompatibbli bis-sħiħ mal-bidla lejn ekonomija effiċjenti fir-riżorsi u li ma tagħmilx ħsara lill-klima. [Em. 18]

(21)  Jenħtieġ Meta jkunu qed ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta' miżuri ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħtu attenzjoni partikolari lill-benefiċjarji żvantaġġati, inklużi ż-żgħażagħ l-persuni b'diżabilità, il-persuni li għandhom qraba dipendenti, iż-żgħażagħ qiegħda u dawk li huma aktar kbar fl-età kif ukoll dawk li jinsabu f’riskju ta’ faqar, meta jkunu qed ifasslu l-pakkett ikkoordinat ta’ miżuri ta’ politika attiva tas-suq tax-xogħolil-persuni b'livell baxx ta' kwalifiki, il-persuni li ġejjin minn kuntest migratorju kif ukoll il-persuni li jinsabu f'riskju ta' faqar, peress li dawk il-gruppi jesperjenzaw problemi partikolari biex jidħlu mill-ġdid fis-suq tax-xogħol. Minkejja dan, il-prinċipji tal-ugwaljanza bejn is-sessi u tan-nondiskriminazzjoni, li huma fost il-valuri ewlenin tal-Unjoni u li jinsabu minquxa fil-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali, jenħtieġ li jiġu rrispettati u promossi meta jkun qed jiġi implimentat l-FEGl-FET. [Em. 19]

(21a)  Fil-perjodu bejn Marzu 2007 u Marzu 2017, il-Kummissjoni rċeviet 148 applikazzjoni għal kofinanzjament mill-FEG minn 21 Stat Membru, għal total ta' kważi EUR 600 miljun biex jiġu megħjuna 138 888 ħaddiem spostat u 2 944 persuna barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ (NEET). [Em. 20]

(22)  Biex il-benefiċjarji jiġu appoġġati b’mod effettiv u rapidu, jenħtieġ li l-Istati Membri jagħmlu ħilithom kollha sabiex jissottomettu b'urġenza applikazzjonijiet kompluti għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEGmill-FET u li l-istituzzjonijiet tal-Unjoni jagħmlu l-almu tagħhom biex jivvalutawhom rapidament. F’każ li l-Kummissjoni titlob aktar informazzjoni għall-valutazzjoni ta’ applikazzjoni, jenħtieġ li l-għoti tal-informazzjoni addizzjonali jkun limitat fiż-żmien. [Em. 21]

(22a)  Biex jiġu ffaċilitati l-implimentazzjoni u l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li tingħata aktar pubbliċità lill-FET u l-possibbiltajiet tiegħu, b'mod partikolari fil-livell ta’ l-awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri. [Em. 22]

(22b)  Biex jiġu ffaċilitati l-implimentazzjoni u l-għanijiet ta' dan ir-Regolament, jenħtieġ li tingħata aktar pubbliċità lill-FET u l-possibbiltajiet tiegħu, b'mod partikolari fil-livell ta’ l-awtoritajiet rilevanti fl-Istati Membri. [Em. 23]

(23)  Fl-interess tal-benefiċjarji u tal-korpi responsabbli għall-implimentazzjoni tal-miżuri, jenħtieġ li l-Istati Membri applikanti jżommu lill-atturi kollha li huma involuti fil-proċess tal-applikazzjoni mgħarrfa bil-progress tal-applikazzjoni u jinvolvuhom kontinwament matul il-proċess tal-implimentazzjoni. [Em. 24]

(24)  F’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba, jenħtieġ li l-kontribuzzjonijietil-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FEG FET ma jissostitwixxux il-miżuri jistgħux jissostitwixxu l-miżuri ta’ appoġġ li huma disponibbli għall-benefiċjarji fi ħdan il-fondi tal-Unjoni jew politiki jew programmi oħra tal-Unjoni iżda fejn hu possibbli jenħtieġ li jikkomplementawhom. Il-kontribuzzjoni finanzjarja tal-FET lanqas ma tista' tieħu post miżuri nazzjonali jew miżuri li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tal-kumpaniji li jagħtu s-sensja skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi u, minflok, jenħtieġ li toħloq valur Ewropew miżjud reali. [Em. 25]

(25)  Fid-dawl tal-prinċipju tal-ugwaljanza, jenħtieġ li l-Istati Membri jiżguraw aċċess effettiv għall-informazzjoni dwar il-FET fit-territorju tagħhom kollu, inkluż fiż-żoni rurali. Jenħtieġ li l-Kummissjoni tippromwovi, b'mod partikolari, it-tixrid tal-aħjar prattiki eżistenti, tippubbliċizza l-kriterji ta' eliġibbiltà u l-proċeduri tal-applikazzjoni tal-FET u tinforma liċ-ċittadini tal-Unjoni – partikolarment lill-ħaddiema – dwar il-Fond. Jenħtieġ li jiġu inklużi dispożizzjonijiet speċjali għal attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni fuq każijiet tal-FEGtal-FET u r-riżultati tagħhom. [Em. 26]

(26)  Sabiex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni ta’ dan ir-Regolament, jenħtieġ li n-nefqa tkun eliġibbli jew mid-data li fiha Stat Membru jibda jipprovdi servizzi personalizzati jew mid-data li fiha Stat Membru jġarrab nefqa amministrattiva għall-implimentazzjoni tal-FET.

(27)  Sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet li jinqalgħu b’mod speċjali matul l-ewwel xhur ta’ kull sena, fejn il-possibilitajiet għal trasferimenti minn linji baġitarji oħra jkunu partikolarment diffiċli, jenħtieġ li jkun disponibbli ammont adegwat ta’ approprjazzjonijiet ta’ pagament fil-linja baġitarja tal-FETfil-proċedura baġitarja annwali.

(27a)  Sabiex jiġu koperti l-ħtiġijiet li jinqalgħu b'mod speċjali matul l-ewwel xhur ta' kull sena, meta l-għażliet fir-rigward ta' trasferimenti minn linji baġitarji oħra jkunu partikolarment limitati, jenħtieġ li, fil-proċedura baġitarja annwali, jitqiegħed għad-dispożizzjoni ammont adegwat ta' approprjazzjonijiet ta' pagament fil-linja baġitarja tal-FET. [Em. 27]

(28)  [Il-Qafas Finanzjarju Pluriennali u l-Ftehim Interistituzzjonali bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni ta’ [future date] dwar id-dixxiplina baġitarja, dwar il-kooperazzjoni fi kwistjonijiet tal-baġit u dwar ġestjoni finanzjarja soda(18)(“il-Ftehim Interistituzzjonali”) jiddeterminaw il-qafas baġitarju tal-FET].

(29)  Fl-interess tal-benefiċjarji, jenħtieġ li l-assistenza ssir disponibbli malajr u b’mod effiċjenti kemm jista’ jkun. L-Istati Membri u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni involuti fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-FEG FETjenħtieġ li jagħmlu ħilithom biex jitnaqqas iż-żmien tal-ipproċessar u biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri sabiex tiġi żgurata l-adozzjoni rapida u bla xkiel tad-deċiżjonijiet dwar il-mobilizzazzjoni tal-FEGFET. Għalhekk, fil-futur jenħtieġ li l-Awtorità Baġitarja tiddeċiedi fuq it-talbiet għal trasferiment sottomessi mill-Kummissjoni, li ma jeħtieġx Proposta tal-Kummissjoni għall-mobilizzazzjoni tal-FEG. [Vot Separat]

(30)  Fil-każ li xi intrapriża tagħlaq, il-ħaddiema spostati jistgħu jiġu megħjuna jieħdu f’idejhom xi wħud mill-attivitajiet jew l-attivitajiet kollha ta’ min kien iħaddimhom qabel qabel u l-Istat Membru fejn tinsab l-intrapriża jista' jantiċipa l-fondi li jkunu meħtieġa b'urġenza biex dan ikun jista' jsir. [Em. 29]

(31)  Sabiex jippermettu skrutinju politiku mill-Parlament Ewropew u monitoraġġ kontinwu mill-Kummissjoni tar-riżultati miksuba bl-assistenza tal-FEGtal-FET, jenħtieġ li l-Istati Membri jissottomettu rapport finali dwar l-implimentazzjoni tal-FEGtal-FET li jenħtieġ li jirreaġixxi għal rekwiżiti ċari ta' monitoraġġ u jinkludi segwitu tal-benefiċjarji u valutazzjoni tal-impatt fir-rigward tal-ugwaljanza bejn is-sessi. [Em. 30]

(32)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jibqgħu responsabbli għall-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja u għall-ġestjoni u l-kontroll tal-azzjonijiet appoġġati mill-finanzjament tal-Unjoni, skont id-dispożizzjonijiet rilevanti tar-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (ir-“Regolament Finanzjarju”)(19), jew ir-Regolament suċċessur. Jenħtieġ li l-Istati Membri jiġġustifikaw l-użu li jkun sar mill-kontribuzzjoni finanzjarja li jkunu rċevew mill-FET. Minħabba l-perjodu ta’ implimentazzjoni qasir tal-operazzjonijiet tal-FET, jenħtieġ li l-obbligi ta’ rapportar jirriflettu n-natura partikolari tal-interventi tal-FET.

(32a)  Jenħtieġ li l-Istati Membri jassiguraw attivitajiet ta' komunikazzjoni effikaċi biex jippromwovu l-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FET, jenfasizzaw li l-finanzjament oriġina mill-Unjoni u jtejbu l-viżibbiltà tal-attivitajiet finanzjarji tal-Unjoni fl-ambitu tal-Fond. [Em. 31]

(33)  Jenħtieġ ukoll li l-Istati Membri jipprevjenu, jidentifikaw u jindirizzaw b’mod effettiv kwalunkwe irregolarità, inkluż frodi mwettqa mill-benefiċjarji. Barra minn hekk, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013(20) u r-Regolamenti (Euratom, KE) Nru 2988/95(21) u Nru 2185/96(22), l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939(23), l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew jista’ jinvestiga u jressaq każijiet ta’ frodi u reati kriminali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(24) dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali. Jenħtieġ li l-Istati Membri jieħdu l-miżuri neċessarji biex kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF), lill-l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (UPPE) u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti. Jenħtieġ li l-Istati Membri jirrapportaw lill-Kummissjoni dwar is-sejba ta’ irregolaritajiet inkluża l-frodi, u dwar is-segwitu tagħhom kif ukoll dwar is-segwitu tal-investigazzjonijiet tal-OLAF.

(34)  Skont ir-Regolament Finanzjarju, ir-Regolament (UE Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill[1], ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2988/95[2], ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96[3] u r-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939[4], l-interessi finanzjarji tal-Unjoni jenħtieġ li jiġu protetti permezz ta’ miżuri proporzjonati, inkluż il-prevenzjoni, id-detezzjoni, il-korrezzjoni u l-investigazzjoni ta’ irregolaritajiet u ta’ frodi, l-irkupru ta’ fondi mitlufa, imħallsa bi żball jew użati b’mod mhux korrett u fejn xieraq, l-impożizzjoni ta’ sanzjonijiet amministrattivi. B’mod partikolari, skont ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 u r-Regolament (Euratom, KE) Nru 2185/96, l-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) jista’ jwettaq investigazzjonijiet, inklużi verifiki u spezzjonijiet fuq il-post, bil-ħsieb li jistabbilixxi jekk kienx hemm frodi, korruzzjoni jew kwalunkwe attività illegali oħra li taffettwa l-interessi finanzjarji tal-Unjoni. Skont ir-Regolament (UE) 2017/1939, l-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (l-UPPE) jista’ jinvestiga u jressaq każijiet ta' frodi u attivitajiet illegali oħrajn li jaffettwaw l-interessi finanzjarji tal-Unjoni, kif previst fid-Direttiva (UE) 2017/1371. Skont ir-Regolament Finanzjarju, kwalunkwe persuna jew entità li tirċievi fondi tal-Unjoni trid tikkoopera bis-sħiħ fil-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni, tagħti d-drittijiet u l-aċċess meħtieġa lill-Kummissjoni, lill-OLAF, lill-UPPE u lill-Qorti Ewropea tal-Awdituri (QEA) u tiżgura li kwalunkwe parti terza involuta fl-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni tagħti drittijiet ekwivalenti.

(35)  Ir-regoli finanzjarji orizzontali adottati mill-Parlament Ewropew u mill-Kunsill abbażi tal-Artikolu 322 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea japplikaw għal dan ir-Regolament. Dawn ir-regoli huma stipulati fir-Regolament Finanzjarju u jiddeterminaw b’mod partikolari l-proċedura għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni tal-baġit permezz tal-għotjiet, l-akkwist, il-premju, l-implimentazzjoni indiretta, u jipprovdu għal verifiki dwar ir-responsabilità tal-atturi finanzjarji. Ir-regoli adottati abbażi tal-Artikolu 322 tat-TFUE jikkonċernaw ukoll il-protezzjoni tal-baġit tal-Unjoni f’każ ta’ nuqqasijiet ġeneralizzati fir-rigward tal-istat tad-dritt fl-Istati Membri, peress li r-rispett għall-istat tad-dritt huwa prekundizzjoni essenzjali għal ġestjoni finanzjarja soda u effettiva tal-fondi tal-UE.

(36)  Skont il-paragrafi 22 u 23 tal-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet(25) , hemm il-ħtieġa li dan il-programm jiġi evalwat abbażi tal-informazzjoni miġbura permezz ta’ rekwiżiti speċifiċi tal-monitoraġġ, filwaqt li tiġi evitata r-regolamentazzjoni żejda u l-piżijiet amministrattivi, b’mod partikolari għall-Istati Membri. Fejn xieraq, dawn ir-rekwiżiti jistgħu jinkludu indikaturi li jistgħu jitkejlu, bħala bażi għall-evalwazzjoni tal-effetti tal-Programm fuq il-post.

(37)  Filwaqt li jirrifletti l-importanza li jiġi indirizzat it-tibdil fil-klima skont l-impenji tal-Unjoni biex timplimenta l-Ftehim ta’ Pariġi u l-Għanijiet ta’ Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, dan il-Programm se jikkontribwixxi biex l-azzjoni klimatika tiġi integrata fil-politiki tal-Unjoni u biex tinkiseb il-mira ġenerali li 25 % tan-nefqa tal-baġit tal-UE tappoġġa l-objettivi tal-klima matul il-perjodu tal-QFP 2021-2027, u mira annwali ta' 30 % malajr kemm jista' jkun u mhux aktar tard mill-2027. Matul it-tħejjija u l-implimentazzjoni tal-fond, se jiġu identifikati azzjonijiet rilevanti, u se jiġu vvalutati mill-ġdid fil-kuntest tal-evalwazzjoni tiegħu. [Em. 32]

(38)  Minħabba li l-objettivi ta’ dan ir-Regolament ma jistgħux jinkisbu b’mod suffiċjenti mill-Istati Membri, iżda jistgħu, minħabba l-iskala jew l-effetti tagħhom, jinkisbu aħjar fil-livell tal-Unjoni, l-Unjoni tista’ tadotta miżuri, b’konformità mal-prinċipju ta’ sussidjarjetà kif stabbilit fl-Artikolu 5 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. B’konformità mal-prinċipju tal-proporzjonalità, kif stabbilit f’dak l-Artikolu, dan ir-Regolament ma jmurx lil hinn minn dak li huwa meħtieġ sabiex jintlaħqu dawk l-objettivi.

(39)  Meta jitqies il-fatt li t-trasformazzjoni diġitali tal-ekonomija tirrikjedi ċertu livell ta’ kompetenza diġitali tal-forza tax-xogħol, it-tixrid tal-ħiliet meħtieġa fl-era diġitali jenħtieġ li jkun element orizzontali obbligatorju ta’ kwalunkwe pakkett ikkoordinat ta' servizzi personalizzati offruti offruti u jenħtieġ li jinkorpora l-objettiv li tiżdied il-parteċipazzjoni tan-nisa fil-professjonijiet STEM, [Em. 33]

ADOTTAW DAN IR-REGOLAMENT:

Artikolu 1

Suġġett

Dan ir-Regolament jistabbilixxi l-Fond Ewropew għat-Tranżizzjoni (FET).

Jistipula l-objettivi tal-FEG FET, il-forom tal-finanzjament tal-Unjoni u r-regoli u l-kriterji għall-għoti ta’ tali finanzjament, inklużi l-applikazzjonijiet mill-Istati Membri għall-kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FEG FET għal miżuri mmirati lejn il-benefiċjarji msemmija fl-Artikolu 7. [Em. 34]

Artikolu 2

Missjoni

L-FEG L-objettiv tal-FET għandu jikkontribwixxi għal distribuzzjoni aħjar tal-benefiċċji tal-globalizzazzjoni jkun li jappoġġa trasformazzjonijiet soċjoekonomiċi li jirriżultaw mill-globalizzazzjoni u tal-avvanz teknoloġiku l-bidliet teknoloġiċi u ambjentali billi jgħin lill-ħaddiema spostati permezz tal-promozzjoni ta' impjieg alternattiv u sostenibbli. Il-FET għandu jkun fond ta' emerġenza li jopera b'mod reattiv u jikkontribwixxi jadattaw għal bidla strutturali tranżizzjoni ġusta. Bħala tali, l-FEG il-FET għandu jikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-prinċipji ddefiniti skont il-Pilastru Ewropew tad-Drittijiet Soċjali u jsaħħaħ il-koeżjoni soċjali u ekonomika fost ir-reġjuni u l-Istati Membri. [Em. 35]

Artikolu 3

Objettivi

1.  L-objettiv ġenerali tal-FEG tal-programm huwa li juri solidarjetà mal-ħaddiema spostati u l-persuni irrispettivament mit-tip jew it-tul tar-relazzjoni tal-impjieg tagħhom, kif ukoll mal-persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet waqt avvenimenti ta’ ristrutturar kbar mhux mistennija, imsemmija fl-Artikolu fil-paragrafi 1, 2 u 3 tal-Artikolu  5, u joffrilhom joffri appoġġ finanzjarju għal miżuri biex dawn jerġgħu jsibu impjieg. [Em. 36]

2.  L-objettiv speċifiku tal-FEG tal-FET huwa li joffri assistenza f’avvenimenti u appoġġ lill-ħaddiema fir-rigward tar-riintegrazzjoni tagħhom fis-suq tax-xogħol fil-każ ta' avvenimenti ta’ ristrutturar kbar mhux mistennija, partikolarment dawk ikkawżati minn sfidi relatati mal-globalizzazzjoni, bħal bidliet fix-xejriet kummerċjali dinjija, tilwim kummerċjali, kriżijiet finanzjarji jew ekonomiċi, il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, it-tranżizzjoni għal ekonomija b’livell baxx ta’ karbonju, jew bħala konsegwenza tad-diġitalizzazzjoni, l-awtomatizzazzjoni jew tal-awtomatizzazzjoni. Għandu jkun hemm il-bidla teknoloġika. Għandha ssir enfasi partikolari fuq miżuri li jgħinu lill-gruppi l-aktar żvantaġġati u fuq il-promozzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi. [Em. 37 u 98]

Artikolu 4

Definizzjonijiet

Għall-finijiet ta’ dan ir-Regolament,

(a)  “ħaddiem spostat” tfisser ħaddiem, irrispettivament mit-tip jew it-tul tar-relazzjoni tal-impjieg tiegħu, li l-impjieg tiegħu jintemm qabel iż-żmien minħabba l-għoti tas-sensja, jew li l-kuntratt tiegħu ma jiġġeddidx, minħabba raġunijiet ekonomiċi; [Em. 38]

(b)  “persuna li taħdem għal rasha” tfisser persuna li impjegat anqas minn 10 ħaddiema;

(c)  “benefiċjarju” tfisser persuna li tipparteċipa f’miżuri kofinanzjati tal-FET.

(d)  “irregolarità” tfisser kwalunkwe ksur tal-liġi applikabbli, li jirriżulta minn att jew ommissjoni minn operatur ekonomiku involut fl-implimentazzjoni tal-FET, li għandu, jew li jista’ jkollu, l-effett li jippreġudika l-baġit tal-Unjoni billi jimposta nefqa mhux ġustifikata f’dan il-baġit.

Artikolu 5

Kriterji ta’ intervent

1.  L-Istati Membri jistgħu japplikaw għal kontribuzzjonijiet finanzjarji mill-FETgħal miżuri mmirati lejn il-ħaddiema spostati u l-persuni li jaħdmu għal rashom skont id-dispożizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Kontribuzzjoni finanzjarja mill-FETgħandha tiġi pprovduta f’avvenimenti ta’ ristrutturar kbar li jirriżultaw f’dan li ġej:

(a)  il-waqfien ta’ attività tal-attività ta’ aktar minn 250 mill-inqas 200 ħaddiem spostat jew persuni li jaħdmu għal rashom, matul perjodu ta’ referenza ta’ erba’ sitt xhur, f’intrapriża fi Stat Membru, inkluż fejn dak il-waqfien japplika fil-fornituri tagħha jew fil-produtturi downstream; [Em. 39]

(b)  il-waqfien ta’ attività tal-attività ta’ aktar minn 250 mill-inqas 200 ħaddiem spostat jew persuni li jaħdmu għal rashom, fuq perjodu ta’ referenza ta’ sitt disa' xhur, partikolarment fl-SMEs, fejn kollha kemm huma joperaw fl-istess settur ekonomiku ddefinit fil-livell tad-diviżjoni NACE Reviżjoni 2 u li jkun jinsab f’reġjun wieħed jew f’żewġ reġjuni kontigwi ddefiniti fil-livell NUTS 2 jew f’aktar minn żewġ reġjuni kontigwi ddefiniti fil-livell NUTS 2 sakemm ikun hemm aktar minn 250 mill-inqas 200 ħaddiem jew persuni li jaħdmu għal rashom milqutin fi tnejn mir-reġjuni kombinati; [Em. 40]

(c)  il-waqfien ta’ attività tal-attività ta’ aktar minn 250 mill-inqas 200 ħaddiem spostat jew persuni li jaħdmu għal rashom, fuq perjodu ta’ referenza ta’ erba’ disa' xhur, partikolarment fl-SMEs, li joperaw fl-istess setturi ekonomiċi jew f’setturi differenti ddefiniti fil-livell tad-diviżjoni NACE Reviżjoni 2 u li jkunu jinsabu fl-istess reġjun iddefinit fil-livell NUTS 2. [Em. 41]

3.  Fi swieq tax-xogħol żgħar jew f’ċirkostanzi eċċezzjonali, b’mod partikolari fir-rigward ta’ li jinkludu applikazzjonijiet li jinvolvu l-SMEs, fejn tkun debitament motivata mill-Istat Membru applikant, applikazzjoni għal kontribuzzjoni finanzjarja skont dan l-Artikolu tista’ tiġi kkunsidrata ammissibbli anke jekk il-kriterji stabbiliti fil-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1 ma jiġux issodisfati kompletament, meta s-sensji jkollhom impatt serju fuq l-impjiegi il-livelli tal-impjieg u fuq l-ekonomija lokali jew reġjonali jew nazzjonali. L-Istat Membru applikant għandu jispeċifika liema mill-kriterji ta’ intervent stabbiliti fil-punti (a), (b) jew (c) tal-paragrafu 1 mhumiex issodisfati bis-sħiħ. L-ammont aggregat tal-kontribuzzjonijiet f’ċirkostanzi eċċezzjonali ma jistax jaqbeż il-15 % tal-limitu massimu annwali tal-FEG FET. [Em. 42]

4.  Il-FET ma jistax jiġi mmobilizzat meta l-ħaddiema jingħataw is-sensja bħala riżultat ta’ tnaqqis fil-baġit li jittieħed minn Stat Membru, li jaffettwa lis-setturi li jiddependu primarjament mill-finanzjament pubbliku. [Em. 43]

Artikolu 6

Kalkolu tal-ispostamenti u tal-waqfien ta’ attività

1.  L-Istat Membru applikant għandu jispeċifika l-metodu użat għall-kalkolu tan-numru ta’ ħaddiema u persuni li jaħdmu għal rashom iddefinit fl-Artikolu 4, għall-fini tal-paragrafi 1, 2 u 3 tal-Artikolu 5. [Em. 44]

2.  L-Istat Membru applikant għandu jikkalkula n-numru msemmi fil-paragrafu 1 kif inhu, f’waħda mid-dati li ġejjin:

(a)  id-data meta l-impjegatur, skont l-Artikolu 3(1) tad-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE (26), jgħarraf bil-miktub lill-awtorità pubblika kompetenti bis-sensji kollettivi pproġettati;

(b)  id-data tan-notifika individwali tal-impjegatur ta’ tkeċċija mix-xogħol jew ta’ tmiem tal-kuntratt tax-xogħol tal-ħaddiem;

(c)  id-data ta’ meta jintemm de facto l-kuntratt tax-xogħol jew tal-iskadenza tiegħu;

(d)  tmiem id-delega mal-impriża utenti; jew

(e)  għal persuna li taħdem għal rasha, id-data tal-waqfien tal-attivitajiet kif iddeterminat skont il-liġi nazzjonali jew dispożizzjonijiet amministrattivi.

Fil-każijiet imsemmija fil-punt (a), l-Istat Membru applikant għandu jipprovdi lill-Kummissjoni informazzjoni addizzjonali dwar in-numru reali ta’ sensji li ngħataw skont l-Artikolu 5(1) ta’ dan ir-Regolament, qabel ma titlesta l-valutazzjoni mill-Kummissjoni.

Artikolu 7

Benefiċjarji eliġibbli

L-Istat Membru applikant jista’ jipprovdi pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati skont l-Artikolu 8 kofinanzjat mill-FETlill-benefiċjari eliġibbli, li jistgħu jinkludu:

(a)  ħaddiema spostati u persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet, ikkalkolati skont l-Artikolu 6, fil-perjodi ta’ referenza previsti fil-paragrafi 1, 2 u 3 fl-Artikolu 5; [Em. 45]

(b)  ħaddiema spostati u persuni li jaħdmu għal rashom li l-attività tagħhom tkun waqfet, ikkalkolati skont l-Artikolu 6, barra l-perjodu ta’ referenza previst fl-Artikolu 5; jiġifieri 6 xhur qabel il-bidu tal-perjodu ta’ referenza jew bejn it-tmiem tal-perjodu ta’ referenza u l-aħħar jum qabel id-data meta titlesta l-valutazzjoni mill-Kummissjoni.

Il-ħaddiema u l-persuni li jaħdmu għal rashom imsemmija fil-punt (b) tal-ewwel subparagrafu għandhom jitqiesu eliġibbli diment li tkun tista’ tiġi stabbilita rabta kawżali ċara mal-avveniment li jkun skatta s-sensji waqt il-perjodu ta’ referenza.

B'deroga mill-Artikolu 5, l-Istati Membri applikanti jistgħu jipprovdu servizzi personalizzati kofinanzjati mill-FET lil għadd ta' NEETs (barra mill-edukazzjoni, l-impjieg jew it-taħriġ) taħt il-25 sena jew – jekk l-Istati Membri jiddeċiedu hekk – taħt it-30 sena, fid-data tal-preżentazzjoni tal-applikazzjoni, li jkun ugwali għall-għadd ta' benefiċjarji fil-mira, bħala prijorità lil persuni li jkunu ngħataw is-sensja jew li l-attività tagħhom tkun waqfet, dment li tal-inqas xi wħud mis-sensji jkunu seħħew f'reġjuni tal-livell NUTS 2. [Em. 46]

Artikolu 8

Miżuri eliġibbli

1.  Tista’ tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG mill-FET għal miżuri attivi tas-suq tax-xogħol li jagħmlu parti minn pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati, bl-involviment tal-organizzazzjonijiet trejdjunjonistiċi u/jew ir-rappreżentanti tal-ħaddiema, imfassla biex jiffaċilitaw ir-riintegrazzjoni tal-benefiċjarji speċifikati u, b’mod partikolari, dawk l-aktar żvantaġġati fost il-ħaddiema spostati, f’impjieg jew f’impjieg indipendenti sostenibbli u ta' kwalità. [Em. 47]

Id-disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era industrijali diġitali u f'ekonomija effiċjenti fir-riżorsi hija element orizzontali obbligatorju ta’ kwalunkwe pakkett ta’ taħriġ u/jew servizzi personalizzati offruti. Il-livell ta’ taħriġ għandu jiġi adattat għall-kwalifiki, , il-ħiliet u l-ħtiġijiet speċifiċi tal-benefiċjarju rispettiv. [Em. 48]

Il-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati jista’ partikolarment jinkludi:

(a)  taħriġ u taħriġ mill-ġdid imfasslin apposta, inkluż f’ħiliet ta’ teknoloġija tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni u f’ħiliet oħrajn meħtieġa fl-era diġitali, iċ-ċertifikazzjoni tal-esperjenza miksuba, assistenza personalizzata għat-tfittix ta’ impjieg, gwida okkupazzjonali, servizzi konsultattivi, mentoraġġ, assistenza għar-rikollokazzjoni, il-promozzjoni tal-intraprenditorija, assistenza għal impjieg indipendenti, gћall-ftuħ ta’ negozji u ta’ teħid ta’ kontroll mill-impjegati, u attivitajiet ta’ kooperazzjoni; [Em. 49]

(b)  miżuri speċjali b’limitu ta’ żmien, bħal allowances għat-tfittix ta’ impjieg, inċentivi għar-reklutaġġ tal-impjegaturi allowances għall-indukrar tat-tfal, allowances għall-mobbiltà, allowances għat-taħriġ jew għas-sussistenza, inklużi allowances għall-persuni li jindukraw u inċentivi għar-reklutaġġ, fosthom inċentivi biex min iħaddem jipprovdi arranġamenti flessibbli tax-xogħol għall-ħaddiema spostati. [Em. 50]

L-ispejjeż tal-miżuri msemmija fil-punt (b) ma għandhomx jaqbżu l-35 % tal-ispejjeż totali tal-pakkett għall-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati elenkati f’dan il-paragrafu. [Em. 51]

L-investimenti għal impjieg indipendenti, il-bidu ta’ negozju – li jista' jkun kooperattiva – jew it-teħid ta’ kontroll mill-impjegati ma għandhomx jaqbżu l-EUR 20 000 25 000 għal kull ħaddiem spostat. [Em. 52]

It-tfassil tal-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati għandu jantiċipa l-perspettivi futuri tas-suq tax-xogħol u l-ħiliet meħtieġa. Il-pakkett ikkoordinat għandu jkun kompatibbli mal-bidla lejn ekonomija effiċjenti fir-riżorsi sostenibbli u sostenibbli effiċjenti fir-riżorsi, u għandu jiffoka wkoll fuq id-disseminazzjoni tal-ħiliet meħtieġa fl-era industrijali diġitali u jqis id-domanda fis-suq tax-xogħol lokali kif ukoll il-possibbiltà li l-ħaddiema jiġu riintegrati fis-settur okkupazzjonali tal-impjieg preċedenti tagħhom, meta avveniment ta' ristrutturar kbir ikun ħoloq ħtieġa ta' ħiliet ġodda jew supplementari u l-ħiliet eżistenti jkunu jistgħu jintużaw bl-aktar mod effiċjenti. [Em. 53]

2.  Dawn il-miżuri li ġejjin ma għandhomx ikunu eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET:

(a)  miżuri speċjali b’limitu ta’ żmien imsemmija fil-punt (b) tal-paragrafu 1, li mhumiex kundizzjonali fuq il-parteċipazzjoni tal-benefiċjarji speċifikati f’attivitajiet ta’ tfittxija tax-xogħol jew ta’ taħriġ;

(b)  miżuri li huma r-responsabbiltà ta’ intrapriżi skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi;

(ba)  miżuri li jistimulaw partikolarment lill-ħaddiema żvantaġġati, lil dawk li qegħdin f'riskju ogħla ta' faqar jew lill-ħaddiema ta' età akbar biex jibqgħu jew jidħlu lura fis-suq tax-xogħol; [Em. 54]

(bb)  miżuri li huma r-responsabbiltà tal-Istati Membri skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi. [Em. 55]

Il-miżuri appoġġati mill-FEG mill-FET ma għandhomx għandhom – taħt l-ebda ċirkostanza – jissostitwixxu l-miżuri passivi ta’ protezzjoni soċjali passivi.’ [Em. 56]

3.  Il-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi għandu jitfassal b’konsultazzjoni mal-benefiċjarji speċifikati jew mar-rappreżentanti tagħhom, jew u/jew mas-sħab soċjali. [Em. 57]

4.  Fuq inizjattiva tal-Istat Membru applikant, tista’ ssir kontribuzzjoni finanzjarja mill-FETgħall-attivitajiet ta’ tħejjija, ġestjoni, informazzjoni u pubbliċità, kontroll u rapportar.

Artikolu 9

Applikazzjonijiet

1.  L-Istat Membru applikant għandu jissottometti applikazzjoni lill-Kummissjoni fi żmien 12-il ġimgħa mid-data meta jkunu ġew issodisfati l-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 5(2) jew (3).

2.  Fi żmien għaxart ijiem ta’ xogħol mid-data tas-sottomissjoni tal-applikazzjoni, jew, fejn applikabbli, mid-data li fiha l-Kummissjoni jkollha f’idejha t-traduzzjoni tal-applikazzjoni, tkun liema tkun l-aħħar waħda li tasal, il-Kummissjoni għandha tikkonferma li rċeviet l-applikazzjoni u tgħarraf lill-Istat Membru bi kwalunkwe informazzjoni addizzjonali li jkollha bżonn sabiex tivvaluta l-applikazzjoni. [Em. 58]

3.  Fuq talba ta' Stat Membru, il-Kummissjoni għandha tipprovdi assistenza teknika fl-istadji bikrija tal-proċedura. Fejn tali informazzjoni addizzjonali tkun rikjesta mill-Kummissjoni, l-Istat Membru għandu jwieġeb fi żmien 10 ijiem ta’ xogħol mid-data tat-talba. Din l-iskadenza għandha tiġi estiża mill-Kummissjoni b’għaxart ijiem ta’ xogħol, fuq talba debitament ġustifikata tal-Istat Membru kkonċernat. [Em. 59]

4.  Abbażi tal-informazzjoni mogħtija mill-Istat Membru, il-Kummissjoni għandha tlesti l-valutazzjoni tagħha tal-konformità tal-applikazzjoni mal-kundizzjonijiet rekwiżiti biex tingħata kontribuzzjoni finanzjarja, fi żmien 60 40 jum ta’ xogħol minn meta tasal l-applikazzjoni kompluta jew, fejn applikabbli mit-traduzzjoni tal-applikazzjoni. Fejn Jekk il-Kummissjoni, ma tkunx tista’ tirrispetta din l-iskadenza, dan il-perjodu għandu jiġi estiż b'20 jum dment li l-Kummissjoni, għandha tagħti spjegazzjoni minn qabel bil-miktub fejn tagħti li fiha tiġġustifika r-raġunijiet tad-dewmien għad-dewmien tagħha u tibgħat dik l-ispjegazzjoni lill-Istat Membru kkonċernat. [Em. 60]

5.  Applikazzjoni għandu jkun fiha l-informazzjoni li ġejja:

(a)  valutazzjoni tan-numru ta’ sensji skont l-Artikolu 6, inkluż il-metodu ta’ kalkolu;

(b)  il-konferma li, fejn meta l-intrapriża li tat is-sensji kompliet għaddejja bl-attivitajiet tagħha wara li tkun tat is-sensji, hija tkun irrispettat l-obbligi ġuridiċi kollha tagħha li jirregolaw is-sensjar u tkun ipprovdiet għall-ħaddiema tagħha skont dawn l-obbligi; [Em. 61]

(ba)   indikazzjoni ċara tal-attivitajiet diġà mwettqa mill-Istati Membri għall-assistenza tal-ħaddiema spostati u tan-natura komplementari tal-fondi mitluba mill-FET minħabba nuqqas ta' riżorsi għad-dispożizzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali jew reġjonali; [Em. 62]

(bb)   ħarsa ġenerali lejn il-fondi tal-Unjoni li diġà bbenefikat minnhom l-intrapriża li tkun tat is-sensji fil-ħames snin ta' qabel is-sensji kollettivi; [Em. 63]

(c)  deskrizzjoni qasira tal-avvenimenti li wasslu għall-ispostament tal-ħaddiema;

(d)  l-identifikazzjoni, fejn applikabbli, tal-intrapriżi li taw is-sensji, il-fornituri jew il-produtturi downstream, is-setturi, u l-kategoriji ta’ benefiċjarji speċifikati mqassma skont is-sess, il-grupp ta’ età u l-livell tal-edukazzjoni;

(e)  l-impatt mistenni tas-sensji fir-rigward tal-ekonomija u l-impjiegi fil-livell lokali, reġjonali jew nazzjonali nazzjonali jew, fejn xieraq, dak transfruntier; [Em. 64]

(f)  deskrizzjoni ddettaljata tal-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati u n-nefqa relatata, inkluż, b’mod partikolari, kwalunkwe miżura li tkun b’appoġġ għall-inizjattivi ta’ impjiegi għall-benefiċjarji żvantaġġati, , bi ftit ħiliet, ta’ età akbar u żgħażagħ u minn żoni żvantaġġati; [Em. 65]

(g)  spjegazzjoni dwar kemm tqiesu r-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fil-Qafas ta’ Kwalità tal-UE għall-antiċipazzjoni tal-bidla u tar-ristrutturar, u kif il-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati jikkomplementa l-azzjonijiet iffinanzjati minn fondi oħrajn nazzjonali jew tal-Unjoni, inkluż informazzjoni dwar miżuri li huma obbligatorji għall-intrapriżi li taw is-sensji kkonċernati skont il-liġi nazzjonali jew b’konformità mal-ftehimiet kollettivi;

(h)  il-baġit stmat għal kull wieħed mill-komponenti tal-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati b’appoġġ għall-benefiċjarji speċifikati u għal kwalunkwe attività ta’ tħejjija, ġestjoni, informazzjoni u pubbliċità, kontroll u rapportar;

(i)  għall-finijiet ta’ evalwazzjoni, miri speċifiċi għall-każ indikattivi ddefiniti mill-Istat Membru fir-rigward tar-rata ta’ impjieg mill-ġdid tal-benefiċjarji 6 xhur wara t-tmiem tal-perjodu ta’ implimentazzjoni;

(j)  id-dati li fihom inbdew jew għad iridu jinbdew is-servizzi personalizzati għall-benefiċjarji speċifikati u l-attivitajiet biex jiġi implimentat l-FET, kif stabbilit fl-Artikolu 8;

(k)  il-proċeduri li ttieħdu biex jiġu kkonsultati l-benefiċjarji speċifikati jew ir-rappreżentanti tagħhom jew is-sħab soċjali kif ukoll l-awtoritajiet lokali u reġjonali jew organizzazzjonijiet rilevanti oħra kif applikabbli;

(l)  stqarrija ta’ konformità tal-appoġġ mitlub mill-FETbir-regoli proċedurali u materjali tal-Unjoni dwar l-għajnuna mill-Istat kif ukoll stqarrija li tiddeskrivi r-raġuni għaliex il-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati ma jiħux post il-miżuri li huma r-responsabbiltà ta’ kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi;

(m)  is-sorsi ta’ prefinanzjament jew ta’ kofinanzjament nazzjonali u kofinanzjament ieħor jekk applikabbli;

(ma)   dikjarazzjoni li l-azzjonijiet proposti se jkunu komplementari għall-azzjonijiet iffinanzjati mill-Fondi Strutturali u li se jiġi evitat kwalunkwe finanzjament doppju. [Em. 66]

Artikolu 10

Komplementarjetà, konformità u koordinazzjoni

1.  Kontribuzzjoni finanzjarja mill-FETma għandhiex tieħu post miżuri li huma r-responsabbiltà ta’ kumpaniji skont il-liġi nazzjonali jew ftehimiet kollettivi.

2.  L-appoġġ għall-benefiċjarji speċifikati għandu jikkomplementa l-miżuri tal-Istati Membri fuq livell nazzjonali, reġjonali u lokali lokali u, fejn xieraq, transfruntier inklużi dawk kofinanzjati mill-fondi u l-programmi tal-Unjoni, b’konformità mar-rakkomandazzjonijiet stabbiliti fil-Qafas ta’ Kwalità tal-UE għall-antiċipazzjoni tal-bidla u tar-ristrutturar. [Em. 67]

3.  Il-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEGFET għandha tkun limitata għal dak li huwa neċessarju biex tintwera solidarjetà, u tipprovdi appoġġ ta’ darba, b’mod temporanju, għall-benefiċjarji , lill-benefiċjarji speċifikati. Il-miżuri appoġġati mill-FEGFET għandhom ikunu konformi mal-liġi tal-Unjoni u mal-liġi nazzjonali, inklużi r-regoli dwar għajnuna mill-Istat. [Em. 68]

4.  Skont ir-responsabbiltajiet rispettivi tagħhom, il-Kummissjoni u l-Istat Membru applikant għandhom jiżguraw il-koordinazzjoni tal-assistenza mill-fondi tal-Unjoni.

5.  L-Istat Membru applikant għandu jiżgura li l-miżuri speċifiċi li jirċievu kontribuzzjoni finanzjarja mill-FET ma jirċivux assistenza minn strumenti finanzjarji oħra u l-programmi tal-Unjoni. [Em. 69]

Artikolu 11

Ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u n-nondiskriminazzjoni

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa u l-integrazzjoni tal-perspettiva tas-sessi jkunu parti integrali mill-istadji varji xierqa kollha tal-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG mill-FET u jiġu promossi matulha. [Em. 70]

Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jieħdu l-passi xierqa kollha sabiex jipprevjenu kwalunkwe diskriminazzjoni msejsa fuq sess, identità sesswali, oriġini razzjali jew etnika, reliġjon jew twemmin, diżabbiltà, età jew orjentazzjoni sesswali fl-aċċess għall-FETu matul l-istadji varji tal-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja.

Artikolu 12

Assistenza teknika fuq inizjattiva tal-Kummissjoni

1.  Fuq inizjattiva tal-Kummissjoni, perċentwal ta’ mhux aktar minn 0.5 % tal-limitu massimu annwali tal-FEG tal-FET jista’ jintuża għall-assistenza biex jiffinanzja l-assistenza teknika u amministrattiva għall-implimentazzjoni tiegħu, bħal attivitajiet ta’ tħejjija, ta’ monitoraġġ, ta’ ġbir ta' data, ta' kontroll, ta’ awditjar u evalwazzjoni, inkluż is-sistemi corporate tas-sistemi inklużi s-sistemi tat-teknoloġija tal-informazzjoni korporattiva, attivitajiet ta’ komunikazzjoni u dawk li jsaħħu l-viżibbiltà tal-FEG tal-FET u miżuri amministrattivi oħrajn u ta’ assistenza teknika. Is-sinerġiji ma' sistemi ta' monitoraġġ stabbiliti, bħall-ERM, għandhom jissaħħu. Tali miżuri jistgħu jkopru perjodi ta’ programmar futuri u preċedenti. [Em. 71]

2.  Suġġett għal-limitu massimu stabbilit fil-paragrafu 1, il-Kummissjoni għandha tissottometti talba biex l-approprjazzjonijiet għall-assistenza teknika jiġi ttrasferiti għal-linji baġitarji rilevanti b’konformità mal-Artikolu 31 tar-Regolament Finanzjarju.

3.  Il-Kummissjoni għandha timplimenta l-assistenza teknika fuq inizjattiva tagħha stess taħt ġestjoni diretta jew indiretta skont il-punti (a) u (c) tal-Artikolu 62(1) tar-Regolament Finanzjarju.

Jekk timplimenta l-assistenza teknika b'ġestjoni indiretta, il-Kummissjoni għandha tiżgura t-trasparenza tal-proċedura għall-għażla tal-parti terza inkarigata mit-twettiq tal-kompiti assenjati lilha u għandha tinforma lill-partijiet ikkonċernati kollha tal-FET, fosthom il-Parlament Ewropew, dwar is-sottokuntrattur magħżul għal dak l-iskop. [Em. 72]

4.  L-assistenza teknika tal-Kummissjoni għandha tinkludi l-għoti ta’ informazzjoni u gwida għall-Istati Membri għall-użu, il-monitoraġġ u l-valutazzjoni tal-FEG tal-FET, inkluż il-ħolqien ta' helpdesk. Il-Kummissjoni għandha tipprovdi wkoll informazzjoni flimkien ma’ gwida ċara dwar l-użu tal-FEG tal-FET lis-sħab soċjali Ewropej u nazzjonali. Il-miżuri ta’ gwida jistgħu jinkludu wkoll il-ħolqien ta’ task forces f’każijiet ta’ taqlib ekonomiku sever fi Stat Membru. [Em. 73]

Artikolu 13

Informazzjoni, komunikazzjoni u pubbliċità

1.  L-Istati Membri għandhom jirrikonoxxu l-oriġini u jiżguraw il-viżibbiltà tal-finanzjament tal-Unjoni billi jipprovdu informazzjoni koerenti, effettiva u mmirata lil udjenzi multipli, inklużi informazzjoni mmirata lill-benefiċjarji, l-awtoritajiet lokali u reġjonali, is-sħab soċjali, il-midja u l-pubbliku. . L-Istati Membri għandhom jiżguraw li ssir enfasi fuq il-valur miżjud tal-Unjoni fuq il-finanzjament u għandhom jassistu fl-isforzi tal-Kummissjoni fil-ġbir tad-data sabiex tissaħħaħ it-trasparenza baġitarja. [Em. 74]

L-Istati Membri għandhom jużaw l-emblema tal-UE skont l-[Anness VIII tar-Regolament dwar id-Dispożizzjonijiet Komuni] flimkien ma’ dikjarazzjoni sempliċi tal-finanzjament (“iffinanzjat/kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea”).

2.  Il-Kummissjoni għandha żżomm preżenza online u taġġornaha regolarment, li tkun aċċessibbli bil-lingwi uffiċjali kollha tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, biex tipprovdi informazzjoni aġġornata dwar l-FEG il-FET, gwida dwar is-sottomissjoni tal- applikazzjonijiet u dwar l-azzjonijiet eliġibbli, lista ta' kuntatti fl-Istati Membri aġġornata regolarment, kif ukoll informazzjoni dwar applikazzjonijiet aċċettati u miċħuda u dwar ir-rwol tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fil-proċedura baġitarja. [Em. 75]

3.  Il-Kummissjoni għandha tippromwovi t-tixrid tal-aħjar prattiki eżistenti fil-qasam tal-komunikazzjoni,timplimenta attivitajiet ta’ informazzjoni u komunikazzjoni dwar il-każijiet tal-FEG tal-FET u r-riżultati tagħhom abbażi ta’ esperjenzi bl-iskop li ttejjeb ttejjeb il-viżibbiltà tal-FET, tippubbliċizza l-kriterji ta' eliġibbiltà u l-proċeduri ta' applikazzjoni tiegħu, ittejjeb l-effikaċja tal-FEG tiegħu u tiżgura li ċ-ċittadini u l-ħaddiema tal-Unjoni jkunu jafu bil-FEG bil-FET, inklużi ċ-ċittadini u l-ħaddiema f'żoni rurali li jkollhom diffikultajiet fl-aċċess għall-informazzjoni. [Em. 76]

L-Istati Membri għandhom jiżguraw li kull materjal ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà jkun disponibbli fuq talba għall-istituzzjonijiet, il-korpi jew l-aġenziji tal-Unjoni, u l-Unjoni tingħata liċenzja mingħajr dritt dovut għall-użu ta' proprjetà, mhux esklussiva u irrevokabbli biex tuża dan il-materjal u kwalunkwe dritt preeżistenti marbut magħha. Il-liċenzja jagħti d-drittijiet li ġejjin lill-Unjoni:

–  użu intern, jiġifieri d-dritt li tirriproduċi, tikkopja u tagħmel disponibbli materjal ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà għall-UE u għall-istituzzjonijiet tal-Istati Membri tal-UE u l-aġenziji u l-impjegati tagħhom;

–  ir-riproduzzjoni ta’ materjal ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà b’kull mezz u f’kull forma, bis-sħiħ jew parzjalment;

–  il-komunikazzjoni lill-pubbliku ta’ materjal ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà bl-użu ta’ kwalunkwe u kull mezz ta’ komunikazzjoni;

–  id-distribuzzjoni lill-pubbliku ta’ materjal ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà (jew kopji tiegħu) fi kwalunkwe u f’kull forma;

–  il-ħżin u l-arkivjar ta’ materjal ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà

–  is-subliċenzjar tad-drittijiet ta’ materjal ta’ komunikazzjoni u ta’ viżibbiltà lil partijiet terzi

Jistgħu jingħataw drittijiet addizzjonali lill-Unjoni.

4.  Ir-riżorsi allokati għall-azzjonijiet ta’ komunikazzjoni skont dan ir-Regolament għandhom jikkontribwixxu wkoll sabiex tiġi koperta l-komunikazzjoni korporattiva tal-prijoritajiet politiċi tal-Unjoni sakemm ikunu relatati mal-objettivi ġenerali msemmija fl-Artikolu 3.

Artikolu 14

Determinazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja

1.  Il-Kummissjoni għandha, abbażi tal-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 9 u b’mod partikolari wara li tikkunsidra n-numru ta’ benefiċjarji speċifikati, il-miżuri proposti u l-istima tal-ispejjeż, tevalwa u tipproponi mill-aktar fis possibbli l-ammont ta’ kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG, jekk teżisti, li jista’ jsir fil-limiti tar-riżorsi disponibbli.

2.  Ir-rata ta’ kofinanzjament tal-FETgħall-miżuri offruti għandha tkun allinjata mal-ogħla rata ta’ kofinanzjament tal-FSE+ fl-Istat Membru rispettiv.

3.  Fejn, abbażi tal-valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-kundizzjonijiet għal kontribuzzjoni finanzjarja skont dan ir-Regolament ikunu ġew issodisfati, hija għandha tagħti bidu minnufih għall-proċedura spjegata fl-Artikolu 16 u għandha tinnotifika lill-Istat Membru applikant. [Em. 78]

4.  Fejn, abbażi tal-valutazzjoni li tkun saret skont l-Artikolu 9, il-Kummissjoni tikkonkludi li l-kundizzjonijiet għal kontribuzzjoni finanzjarja ma jkunux ġew issodisfati taħt dan ir-Regolament, hija għandha immedjatament tinnotifika lill-Istat Membru applikant u lill-partijiet ikkonċernati l-oħra, fosthom il-Parlament Ewropew. [Em. 79]

Artikolu 15

Perjodu ta ' eliġibbiltà

1.  In-nefqa għandha tkun eliġibbli għal kontribuzzjoni finanzjarja mill-FETmid-dati stabbiliti fl-applikazzjoni skont il-punt (j) tal-Artikolu 9(5) li fihom l-Istat Membru kkonċernat jibda, jew huwa mistenni li jibda jipprovdi s-servizzi personalizzati għall-benefiċjarji speċifikati jew iġarrab in-nefqa amministrattiva sabiex jiġi implimentat l-FET, skont l-Artikolu 8 (1) u (4).

2.  L-Istat Membru għandu jwettaq il-miżuri eliġibbli stabbiliti fl-Artikolu 8 mill-aktar fis possibbli. u Ikun xi jkun il-każ, dawn għandhom jiġu implimentati sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara d-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja u mwettqa mhux aktar tard minn 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja. [Em. 80]

3.  Il-perjodu ta’ implimentazzjoni huwa l-perjodu mid-dati stabbiliti fl-applikazzjoni skont il-punt (j) tal-Artikolu 9(5) li fih l-Istat Membru kkonċernat jibda s-servizzi personalizzati għall-benefiċjarji speċifikati u l-attivitajiet biex jiġi implimentat l-FET, kif stabbilit fl-Artikolu 8, u jintemm 24 xahar wara d-data tad-dħul fis-seħħ tad-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja.

4.  Fejn benefiċjarju jidħol għal kors edukattiv jew ta’ taħriġ li jdum sentejn jew aktar, in-nefqa għal tali kors għandha tkun eliġibbli għall-kofinanzjament tal-FETsad-data meta mistenni joħroġ ir-rapport finali msemmi fl-Artikolu 20(1), kemm-il darba n-nefqa rilevanti tkun iġġarrbet qabel dik id-data.

5.  In-nefqa skont l-Artikolu 8(4) għandha tkun eliġibbli sad-data tal-iskadenza għas-sottomissjoni tar-rapport finali skont l-Artikolu 20(1).

Artikolu 16

Proċedura baġitarja u implimentazzjoni

1.  Fejn il-Kummissjoni tkun ikkonkludiet li l-kundizzjonijiet biex tingħata kontribuzzjoni finanzjarja mill-FEG mill-FET ikunu ġew issodisfati, din għandha tissottometti talba proposta biex timmobilizzaha. Id-deċiżjoni għall-mobilizzazzjoni tal-FET għandha tittieħed b'mod konġunt mill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fi żmien xahar mill-preżentazzjoni tal-proposta. Il-Kunsill għandu jaġixxi b'maġġoranza kwalifikata u l-Parlament Ewropew għandu jaġixxi b'maġġoranza tal-membri komponenti tiegħu u tlieta minn kull ħames voti mitfugħa.

Fl-istess waqt li tippreżenta l-proposta għal deċiżjoni biex jiġi mobilizzat il-FET, il-Kummissjoni għandha tippreżenta proposta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill għal trasferiment lejn il-linji baġitarji rilevanti.

F'każ ta' nuqqas ta' qbil, għandha tinbeda proċedura ta' trilogu. It-trasferimenti relatati mal-FET għandhom isiru skont l-Artikolu 31 tar-Regolament Finanzjarju. [Em. 81]

2.  It-talba ta’ trasferiment jeħtieġ li tkun akkumpanjata minn sommarju tal-eżaminazzjoni tal-eliġibbiltà tal-applikazzjoni. [Em. 82]

3.  Il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja, permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni, li għandu jidħol fis-seħħ fid-data li fiha l-Kummissjoni tiġi nnotifikata bl-approvazzjoni tat-trasferiment baġitarju mill-Parlament l-Parlament Ewropew u mill-Kunsill. Din l-Kunsill jadottaw id-deċiżjoni għandha tikkostitwixxi deċiżjoni ta’ finanzjament fit-tifsira tal-Artikolu 110 tar-Regolament Finanzjarju.biex jiġi mobilizzat il-FET. [Em. 83]

3a.  Proposta għal deċiżjoni biex jiġi mobilizzat il-FET skont il-paragrafu 1 għandha tinkludi dan li ġej:

(a)  valutazzjoni mwettqa skont l-Artikolu 9(4), flimkien ma' sommarju tal-informazzjoni li fuqha tkun ibbażata dik il-valutazzjoni;

(b)  evidenza li l-kriterji stabbiliti fl-Artikoli 5 u 10 jkunu ġew issodisfati; u

(c)  ir-raġunijiet li jiġġustifikaw l-ammonti proposti. [Em. 84]

Artikolu 16a

Każijiet eċċezzjonali

F'każijiet eċċezzjonali u jekk ir-riżorsi finanzjarji li jkunu għadhom disponibbli fil-Fond fis-sena tal-okkorrenza tal-avveniment ta' ristrutturar kbir ma jkunux biżżejjed sabiex ikopru l-ammont ta' assistenza meqjus neċessarju mill-awtorità baġitarja, il-Kummissjoni tista' tipproponi li d-differenza tiġi ffinanzjata mill-Fond tas-sena ta' wara. Il-limitu massimu annwali baġitarju tal-Fond fis-sena tal-okkorrenza tal-avveniment ta' ristrutturar kbir u fis-sena ta' wara għandu jiġi rispettat f'kull ċirkostanza. [Em. 85]

Artikolu 17

Il-pagament u l-użu tal-kontribuzzjoni finanzjarja

1.  Wara d-dħul fis-seħħ ta’ deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 16(3), il-Kummissjoni għandha tħallas il-kontribuzzjoni finanzjarja lill-Istat Membru kkonċernat f’pagament uniku ta’ prefinanzjament ta’ 100 %, fil-prinċipju fi żmien 15-il ġurnata ta’ xogħol. Il-prefinanzjament għandu jiġi approvat ladarba l-Istat Membru jissottometti d-dikjarazzjoni ċċertifikata tan-nefqa skont l-Artikolu 20(1). L-ammont li ma jintefaqx għandu jiġi rimborżat lill-Kummissjoni.

2.  Il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fil-paragrafu 1 għandha tiġi implimentata skont ġestjoni kondiviża skont l-Artikolu 63 tar-Regolament Finanzjarju.

3.  It-termini tekniċi ddettaljati tal-finanzjament għandhom jiġu ddeterminati mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 16(3).

4.  Meta jwettaq il-miżuri li jinsabu fil-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati, l-Istat Membru kkonċernat jista’ jissottometti proposta lill-Kummissjoni sabiex jemenda l-azzjonijiet inklużi biż-żieda ta’ miżuri eliġibbli oħrajn elenkati fil-punti (a) u (b) tal-Artikolu 8(1), sakemm dawk l-emendi jkunu debitament ġustifikati u ma jaqbżux il-kontribuzzjoni finanzjarja msemmija fl-Artikolu 16(3). Il-Kummissjoni għandha tevalwa l-emendi proposti u, jekk taqbel magħhom, għandha temenda d-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja skont dan.

5.  L-Istat Membru kkonċernat għandu jkollu l-flessibbiltà li jalloka mill-ġdid l-ammonti bejn il-partiti tal-baġit stabbiliti fid-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 16(3). F’każ li riallokazzjoni taqbeż iż-żieda ta’ 20 % għal partita waħda jew aktar mill-partiti speċifikati, l-Istat Membru għandu jinnotifika lill-Kummissjoni minn qabel.

Artikolu 18

Użu tal-euro

L-applikazzjonijiet, id-deċiżjonijiet dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjarji u r-rapporti li jaqgħu taħt dan ir-Regolament, kif ukoll kwalunkwe dokument relatat ieħor, għandu jesprimi l-ammonti kollha f’euro.

Artikolu 19

Indikaturi

1.  L-indikaturi għar-rapportar dwar il-progress tal-Programm lejn il-kisba tal-objettivi stabbiliti fl-Artikolu 3 huma stabbiliti fl-Anness.

2.  Is-sistema ta’ rapportar dwar il-prestazzjoni għandha tiżgura li d-data għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni u tar-riżultati tal-programm tinġabar b’mod effiċjenti, effettiv, u f’waqtu. Għal dan il-għan, għandhom jiġu imposti rekwiżiti ta’ rapportar proporzjonati għall-Istati Membri.

3.  Il-Kummissjoni għandha s-setgħa li tadotta atti delegati f’konformità mal-Artikolu 25 biex temenda l-indikaturi fl-Anness fejn jitqies neċessarju biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-użu tal-fond.

Artikolu 19a

Mudell għall-istħarriġ tal-benefiċjarju

L-istħarriġ tal-benefiċjarju msemmi fil-punt (d) tal-Artikolu 20(1) għandu jkun ibbażat fuq il-mudell stabbilit mill-Kummissjoni permezz ta' att ta' implimentazzjoni. Il-Kummissjoni għandha tadotta dak l-att ta' implimentazzjoni skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 26(2) biex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta' dan l-Artikolu. [Em. 86]

Artikolu 20

Ir-rapport finali u l-għeluq

1.  Sa mhux aktar tard mit-tmiem tas-seba’ xahar wara li jiskadi l-perjodu speċifikat fl-Artikolu 15(3), l-Istat Membru kkonċernat għandu jippreżenta rapport finali lill-Kummissjoni dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja, inkluż informazzjoni dwar:

(a)  it-tip ta’ miżuri u r-riżultati prinċipali miksuba, li jispjegaw l-isfidi, it-tagħlimiet meħuda, is-sinerġiji u l-komplementarjetajiet ma’ fondi oħra tal-UE, partikolarment il-FSE+, u li tindika, fejn ikun possibbli, il-komplementarjetà tal-miżuri ma’ dawk iffinanzjati minn programmi oħra nazzjonali jew tal-Unjoni f’konformità mal-Qafas tal-Kwalità tal-UE għall-antiċipazzjoni tal-bidla u r-ristrutturar; [Em. 87]

(b)  l-ismijiet tal-korpi li jwettqu l-pakkett ta’ miżuri fl-Istat Membru,

(c)  l-indikaturi stabbiliti fl-Artikolu 19;

(d)  ir-riżultati ta’ stħarriġ tal-benefiċjarju mwettaq sitt xhur wara t-tmiem mit-tmiem tal-perjodu ta’ implimentazzjoni, li għandu jkopri l-bidla perċepita fl-impjegabbiltà tal-benefiċjarji, jew għal dawk li diġà sabu impjieg, aktar informazzjoni dwar il-kwalità it-tip u l-kwalità tal-impjieg li jkun instab, bħall-bidla fis-sigħat tax-xogħol, il-livell ta’ responsabbiltà jew il-bidla fil-livell tas-salarju meta mqabbel mal-impjieg preċedenti, u s-settur li fih il-persuna tkun sabet impjieg u t-tqassim ta’ din l-informazzjoni skont is-sess, il-grupp ta’ età u l-livell tal-edukazzjoni; [Em. 88]

(e)  jekk l-impriża li tat is-sensji, bl-eċċezzjoni tal-mikrointrapriżi tal-istart-ups, il-mikrointrapriżi u l-SMEs, kienet kinitx benefiċjarja ta’ għajnuna mill-Istat jew ta’ finanzjament preċedenti mill-fondi ta’ koeżjoni jew strutturali tal-Unjoni fil-ħames snin ta’ qabel; [Em. 89]

(f)  dikjarazzjoni li tiġġustifika n-nefqa.

2.  Sa mhux aktar tard mit-tmiem tad-dsatax-il xahar wara li jiskadi l-perjodu speċifikat fl-Artikolu 15(3), l-Istat Membru kkonċernat għandu jissottometti s-sett tad-data sempliċi, komplut u verifikat kif xieraq, li jinforma l-indikatur tar-riżultati fuq żmien itwal speċifikat fil-punt (3) tal-Anness. [Em. 90]

3.  Sa mhux aktar tard minn sitt xhur wara li l-Kummissjoni tkun irċeviet l-informazzjoni kollha meħtieġa skont il-paragrafu 1, għandha tagħlaq il-kontribuzzjoni finanzjarja billi tiddetermina l-ammont finali tal-kontribuzzjoni finanzjarja mill-FETu, jekk ikun hemm, il-bilanċ li għandu jitħallas mill-Istat Membru kkonċernat skont l-Artikolu 24. L-għeluq għandu jkun jiddependi mill-provvdiment tal-indikatur tar-riżultati fuq żmien itwal skont il-paragrafu 2.

Artikolu 21

Rapport biennali

1.  Sal-1 ta’ Awwissu 2021 u kull sentejn minn hemm ’il quddiem, il-Kummissjoni għandha tippreżenta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport komprensiv, kwantitattiv u kwalitattiv dwar l-attivitajiet taħt dan ir-Regolament u r-Regolament (UE) Nru 1309/2013 li saru fis-sentejn ta’qabel. Ir-rapport għandu jiffoka prinċipalment fuq ir-riżultati miksuba mill-FEG FET u b’mod partikolari għandu jkun fih informazzjoni li għandha x’taqsam mal-applikazzjonijiet sottomessi, mad-deċiżjonijiet ir-rapidità tal-ipproċessar tagħhom u n-nuqqasijiet li jista' jkun hemm fir-regoli fis-seħħ, id-deċiżjonijiet adottati, mal-miżuri il-miżuri ffinanzjati, inkluża l-istatistika dwar l-indikaturi stabbiliti fl-Anness, u l-komplementarjetà ta’ tali miżuri ma’ miżuri ffinanzjati minn fondi oħra tal-Unjoni, b’mod partikolari l-FSE+, u informazzjoni relatata mal-għeluq tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji li jkunu saru u għandu jiddokumenta wkoll dawk l-applikazzjoniijet l-applikazzjonijiet li jkunu ġew irrifjutati jew imnaqqsa minħabba nuqqas ta’ approprjazzjonijiet suffiċjenti jew in-nuqqas ta’ eliġibbiltà. [Em. 91]

2.  Ir-rapport għandu jiġi trasmess għall-informazzjoni lill-Istati Membri, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lis-sħab soċjali. [Em. 92]

Artikolu 22

Evalwazzjoni

1.  Kull erba’ snin, fuq inizjattiva tagħha stess u f’kooperazzjoni mill-qrib mal-Istati Membri, il-Kummissjoni għandha twettaq evalwazzjoni tal-kontribuzzjonijiet finanzjarji tal-FEG tal-FET, inkluża valutazzjoni tal-impatt sussegwenti tal-applikazzjoni tiegħu fil-livelli nazzjonali, reġjonali u lokali.

Għall-fini tal-evalwazzjoni msemmija fl-ewwel subparagrafu, l-Istati Membri għandhom jiġbru d-data kollha disponibbli dwar il-każijiet tal-FET u l-ħaddiema megħjuna. [Em. 93]

2.  Ir-riżultati tal-evalwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jiġu trażmessi, għall-informazzjoni, lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Qorti tal-Awdituri, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew, lill-Kumitat tar-Reġjuni u lis-sħab soċjali. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-evalwazzjonijiet għandhom jitqiesu għat-tfassil ta’ programmi ġodda fil-qasam tal-impjiegi u tal-affarijiet soċjali jew l-iżvilupp ulterjuri ta’ programmi eżistenti.

3.  L-evalwazzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandhom jinkludu statistika rilevanti dwar il-kontribuzzjonijiet finanzjari finanzjarji, imqassma skont is-settur u l-Istat Membru. [Em. 94]

4.  Biex tiżgura valutazzjoni effettiva tal-progress tal-FETbiex jikseb l-għanijiet tiegħu, il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 25 biex temenda l-Anness biex tirrevedi jew tikkomplementa l-indikaturi fejn jitqies neċessarju u biex tissuplimenta dan ir-Regolament b’dispożizzjonijiet dwar l-istabbiliment ta’ qafas tal-monitoraġġ u tal-evalwazzjoni.

Artikolu 23

Ġestjoni u kontroll finanzjarju

1.  Mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tal-Kummissjoni biex timplimenta l-baġit ġenerali tal-Unjoni, l-Istati Membri għandhom jassumu r-responsabbiltà għall-ġestjoni tal-miżuri appoġġati mill-FETu l-kontroll finanzjarju tal-miżuri. Il-passi li jieħdu għandhom jinkludu:

(a)  il-verifika li ġew stabbiliti l-ftehimiet tal-ġestjoni u l-kontroll u li qed jiġu implimentati b’tali mod li jiżguraw li l-fondi tal-Unjoni qed jintużaw b’mod effiċjenti u korrett, b’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba;

(b)  l-iżgurar li t-twassil tad-data tal-monitoraġġ huwa rekwiżit obbligatorju f’kuntratti mal-korpi li jwettqu l-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati;

(c)  il-verifika li l-miżuri ffinanzjati twettqu kif xieraq;

(d)  l-iżgurar li l-infiq iffinanzjat huwa bbażat fuq dokumenti ta’ ġustifikazzjoni verifikabbli, u huwa legali u regolari;

(e)  il-prevenzjoni, id-detezzjoni u l-korrezzjoni ta’ irregolaritajiet inkluż il-frodi u l-irkupru ta’ ammonti li tħallsu mingħajr ma kienu dovuti flimkien mal-interessi fuq pagamenti tard fejn xieraq. L-Istati Membri għandhom jirrapportaw dwar l-irregolaritajiet, inkluż il-frodi lill-Kummissjoni.

2.  Għall-għanijiet tal-Artikolu [63(3)?] tar-Regolament Finanzjarju, l-Istati Membri għandhom jidentifikaw il-korpi responsabbli mill-ġestjoni u l-kontroll tal-miżuri appoġġati mill-FET. Dawk il-korpi għandhom jipprovdu lill-Kummissjoni bl-informazzjoni stabbilita fl-[Artikolu 63(5), (6) u (7) ?] tar-Regolament Finanzjarju dwar l-implimentazzjoni tal-kontribuzzjoni finanzjarja meta jissottomettu r-rapport finali msemmi fl-Artikolu 20(1) ta’ dan ir-Regolament.

Fejn l-awtoritajiet maħtura skont ir-Regolament (UE) Nru 1309/2013 jkunu pprovdew biżżejjed garanziji li l-pagamenti huma legali u regolari, u kkontabilizzati kif xieraq, l-Istat Membru kkonċernat jista’ jinnotifika lill-Kummissjoni li dawn l-awtoritajiet huma kkonfermati skont dan ir-Regolament. F’dan il-każ, l-Istat Membru kkonċernat għandu jindika liema awtoritajiet huma kkonfermati u li l-funzjoni tagħhom.

3.  L-Istati Membri għandhom jagħmlu l-korrezzjonijiet finanzjarji meħtieġa fejn tkun aċċertata irregolarità. Il-korrezzjonijiet magħmula mill-Istati Membri għandhom jikkonsistu fit-tħassir ta’ parti mill-kontribuzzjoni finanzjarja jew tal-kontribuzzjoni finanzjarja kollha. Fejn jirriżulta li kien hemm irregolarità l-Istati Membri għandhom jirkupraw kull ammont li tħallas indebitament, iħallsu lura lill-Kummissjoni u, meta l-ammont ma jitħallasx f’waqtu fil-limitu ta’ żmien mogħti mill-Istat Membru involut, għandu jitħallas l-imgħax.

4.  Il-Kummissjoni, fir-responsabbiltà tagħha għall-implimentazzjoni tal-baġit ġenerali tal-Unjoni, għandha tieħu l-passi kollha neċessarji biex tivverifika li l-azzjonijiet iffinanzjati jitwettqu b’konformità mal-prinċipju ta’ ġestjoni finanzjarja tajba. Hija r-responsabbiltà tal-Istat Membru applikant biex jiżgura li għandu sistemi ta’ maniġment u ta’ kontroll li qed jaħdmu tajjeb. Il-Kummissjoni għandha tivverifika hija stess l-eżistenza ta’ dawn is-sistemi.

Għal dak l-iskop, mingħajr preġudizzju għas-setgħat tal-Qorti tal-Awdituri jew għall-verifiki magħmulin mill-Istat Membru skont il-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi nazzjonali, l-uffiċjali jew impjegati tal-Kummissjoni jistgħu jwettqu verifiki fil-post, inklużi verifiki rappreżentattivi, dwar il-miżuri ffinanzjati mill-FETb’avviż li jintbagħat fiż-żmien minimu ta’ jum ta’ xogħol. Il-Kummissjoni għandha tinnotifika lill-Istat Membru applikant bl-iskop li takkwista l-assistenza neċessarja meħtieġa. Uffiċjali jew impjegati tal-Istat Membru kkonċernat jistgħu jieħdu sehem f’dawn il-verifiki.

5.  Il-Kummissjoni hija mogħtija s-setgħa li tadotta atti delegati skont l-Artikolu 25 biex tissupplimenta l-paragrafu 1(e) billi tistabbilixxi il-kriterji għad-determinazzjoni tal-każijiet ta’ irregolarità li jridu jiġu rrappurtati u d-data li trid tiġi pprovduta.

6.  Il-Kummissjoni għandha tadotta att ta’ implimentazzjoni li jistabbilixxi l-format li għandu jintuża għar-rappurtar tal-irregolaritajiet skont il-proċedura konsultattiva msemmija fl-Artikolu 26(2) sabiex jiġu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni ta’ dan l-Artikolu.

7.  L-Istati Membri għandhom jiżguraw li d-dokumenti ta’ ġustifikazzjoni li jirrigwardaw in-nefqa magħmula jinżammu għad-dispożizzjoni tal-Kummissjoni u l-Qorti tal-Awdituri għal perjodu ta’ tliet snin wara l-għeluq ta’ kontribuzzjoni finanzjarja riċevuta mill-FET.

Artikolu 24

Irkupru tal-kontribuzzjoni finanzjarja

1.  F’każijiet fejn l-ispiża attwali tal-pakkett ikkoordinat ta’ servizzi personalizzati tkun inqas mill-ammont tal-kontribuzzjoni finanzjarja skont l-Artikolu 16, il-Kummissjoni għandha tirkupra l-ammont korrispondenti wara li tkun tat lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà li jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu.

2.  Jekk, wara li jkunu tlestew il-verifiki meħtieġa, il-Kummissjoni tikkonkludi li Stat Membru jkun naqas milli jikkonforma mal-obbligi ddikjarati fid-deċiżjoni dwar il-kontribuzzjoni finanzjarja jew ma jkunx konformi mal-obbligi tiegħu skont l-Artikolu 23(1), hija għandha tagħti lill-Istat Membru kkonċernat il-possibbiltà li jissottometti l-osservazzjonijiet tiegħu. Jekk ma jkun intlaħaq l-ebda ftehim, il-Kummissjoni għandha tadotta deċiżjoni permezz ta’ att ta’ implimentazzjoni biex tagħmel il-korrezzjonijiet finanzjarji meħtieġa billi tikkanċella l-kontribuzzjoni kollha tal-FETgħall-miżura inkwistjoni jew parti minnha. Dik id-deċiżjoni għandha tittieħed fi żmien 12-il xahar wara li jkunu waslu l-osservazzjonijiet tal-Istat Membru. Fejn jirriżulta li kien hemm irregolarità l-Istat Membru kkonċernat għandu jirkupra kull ammont li tħallas indebitament, meta l-Istat Membru applikant ma jħallasx l-ammont fil-limitu ta’ żmien mogħti, għandu jitħallas l-imgħax moratorju.

Artikolu 25

Eżerċizzju tad-delega

1.  Il-Kummissjoni tingħata s-setgħa li tadotta atti delegati soġġett għall-kundizzjonijiet stabbiliti f’dan l-Artikolu.

2.  Il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta l-atti delegati msemmija fl-Artikolu 19(3) u fl-Artikolu 23(5) għal perjodu ta’ żmien indeterminat mid-data tad-dħul fis-seħħ ta’ dan ir-Regolament.

3.  Id-delega tas-setgħa msemmija fl-Artikolu 19(3) u l-Artikolu 23(5) tista’ tiġi revokata fi kwalunkwe ħin mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill. Deċiżjoni ta’ revoka għandha ttemm id-delega tas-setgħa speċifikata f’dik id-deċiżjoni. Din għandha ssir effettiva fil-jum wara l-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea jew f’data iktar tard speċifikata fiha. Ma għandhiex taffettwa l-validità ta’ kwalunkwe att delegat li diġà jkun fis-seħħ.

4.  Qabel ma tadotta l-att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta lill-esperti maħtura minn kull Stat Membru b’konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta’ April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.

5.  Hekk kif tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tinnotifikah b’mod simultanju lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill.

6.  Att delegat adottat skont l-Artikolu 19(3) u l-Artikolu 23(5) għandu jidħol fis-seħħ biss jekk ma tkun saret l-ebda oġġezzjoni mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill fi żmien xahrejn min-notifika ta’ dak l-att lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill jew jekk, qabel l-iskadenza ta' dak il-perjodu, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill ikunu għarrfu t-tnejn li huma lill-Kummissjoni li mhumiex ser joġġezzjonaw. Dak il-perjodu għandu jiġi estiż b’xahrejn fuq inizjattiva tal-Parlament Ewropew jew tal-Kunsill.

Artikolu 26

Proċedura ta' Kumitat

1.  Il-Kummissjoni għandha tiġi megħjuna minn kumitat. Dak il-kumitat għandu jkun kumitat fis-sens tar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(27).

2.  Fejn issir referenza għal dan il-paragrafu, għandu japplika l-Artikolu 4 tar-Regolament (UE) Nru 182/2011.

Artikolu 27

Dispożizzjoni tranżitorja

Ir-Regolament (UE) Nru 1309/2013 għandu jibqa’ japplika għall-applikazzjonijiet sottomessi sal-31 ta’ Diċembru 2020. Dan għandu japplika sal-għeluq tal-każijiet rispettivi.

Artikolu 28

Dħul fis-seħħ

Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu f’Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea.

Għandu japplika għall-applikazzjonijiet sottomessi mill-1 ta’ Jannar 2021.

Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

Magħmul fi ...,

Għall-Parlament Ewropew Għall-Kunsillil

Il-President Il-President

ANNESS

Indikaturi komuni tal-output u tar-riżultati għall-applikazzjonijiet tal-FET

Id-data personali(28) kollha għandha titqassam skont is-sess (mara, raġel, mhux binajru).

(1)  Indikaturi komuni tal-output dwar il-benefiċjarji

–  persuni qiegħda*,

–  persuni inattivi*,

–  persuni impjegati*,

–  persuni li jaħdmu għal rashom*,

–  persuni iżgħar minn 30 sena*,

–  persuni akbar minn 54 sena*,

–  persuni b’edukazzjoni sekondarja baxxa jew inqas (ISCED 0-2)*,

–  persuni b’edukazzjoni sekondarja għolja (ISCED 3) jew b’edukazzjoni postsekondarja (ISCED 4)*,

–  persuni b’edukazzjoni terzjarja (ISCED 5-8)*,

–  persuni b'esperjenza professjonali ta' inqas minn sentejn,

–  persuni b'esperjenza professjonali ta' bejn sentejn u 10 snin,

–  persuni b'esperjenza professjonali ta' aktar minn 10 snin. [Em. 95]

It-total ta’ benefiċjarji għandu jiġi kkalkulat awtomatikament abbażi tal-indikaturi komuni tal-output relatati mal-istatus tal-impjieg(29) .

Din id-data dwar il-benefiċjarji li jipparteċipaw f’miżuri kofinanzjati mill-FETse tiġi pprovduta fir-rapport finali kif speċifikat fl-Artikolu 20(1).

(2)  Indikaturi komuni tar-riżultat dwar il-benefiċjarji

–  il-perċentwal tal-benefiċjarji tal-FETf’impjieg (maqsuma skont it-tip ta’ kuntratt ta’ impjieg: full time/part time, fuq terminu fiss jew indefinit) u li jaħdmu għal rashom, 6 xhur wara tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni*,

–  il-perċentwal tal-benefiċjarji tal-FETli jiksbu kwalifika 6 xhur wara tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni*,

–  il-perċentwal tal-benefiċjarji tal-FETfl-edukazzjoni jew taħriġ 6 xhur wara tmiem il-perjodu ta’ implimentazzjoni*.

Din id-data għandha tiġi pprovduta fir-rapport finali kif speċifikat fl-Artikolu 20(1) u għandha tinġabar permezz ta’ data pprovduta mill-awtoritajiet kompetenti tal-Istat Membru kif ukoll minn stħarriġiet tal-benefiċjarji (kif speċifikat fl-Artikolu 20(1)d). Dik id-data għandha tkopri t-total ikkalkulat tal-benefiċjarji kif irrapportat skont l-indikaturi komuni tal-output (1). Għalhekk, il-perċentwali għandhom jirrelataw ukoll ma’ dan it-total ikkalkulat.

(3)  Indikaturi tar-riżultati komuni għall-benefiċjarji fuq żmien itwal

–  il-perċentwal tal-benefiċjarji tal-FETf’impjieg, inkluż persuni li jaħdmu għal rashom, 18-il xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ implimentazzjoni speċifikat fid-deċiżjoni ta’ finanzjament*.

Din id-data għandha tkun disponibbli sa tmiem id-dsatax-il xahar wara t-tmiem tal-perjodu ta’ implimentazzjoni. Id-data għandha tkopri t-total ikkalkulat tal-benefiċjarji kif irrapportat skont l-indikaturi komuni tal-output (1). Għalhekk, il-perċentwali għandhom jirrelataw ukoll ma’ dan it-total ikkalkulat. Għal każijiet akbar, li jkopru aktar minn 1 000 benefiċjarju, id-data tista’ tinġabar ukoll abbażi ta’ kampjun rappreżentattiv tat-total ta’ benefiċjarji kif irrapportat bħala indikatur tal-output (1).

(1)OJ C ...
(2)OJ C ...
(3) Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew tas-16 ta’ Jannar 2019.
(4)http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_mt.
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/.
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld.
(7)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/MT/TXT/?qid=1527774253584&uri=CELEX%3A52018DC0098
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_mt.
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_mt.
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_mt.
(11)Komunikazzjoni mill-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Wwropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar Qafas tal-Kwalità tal-UE għall-antiċipazzjoni tal-bidla u r-ristrutturar, (COM(2013)882 final, 13.12.2013)
(12)Ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Diċembru 2006 li jistabbilixxi l-Fond Ewropew ta’ aġġustament għall-globalizzazzjoni (ĠU L 406, 30.12.2006, p. 1)
(13)Ir-Regolament (KE) Nru 546/2009 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Ġunju 2009 li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1927/2006 dwar l-istabbiliment tal-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (ĠU L 167, 29.6.2009, p. 26).
(14)Ir-Regolament (UE) Nru 1309/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-17 ta’ Diċembru 2013 dwar il-Fond Ewropew ta’ Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (2014-2020) u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1927/2006 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 855).
(15)COM (2018) 297 final u SWD (2018) 192 final li jakkumpanjah.
(16)SWD (2018) 171 final tal-Kummissjoni u l-anness tiegħu COM (2018) 321 final.
(17)ĠU L […], […], p. […].
(18)Ir-referenza trid tiġi aġġornata.
(19)Ir-referenza trid tiġi aġġornata.
(20)Ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 883/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Settembru 2013 dwar investigazzjonijiet immexxija mill-Uffiċċju Ewropew Kontra l-Frodi (OLAF) u li jħassar ir-Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 1073/1999 u r-Regolament tal-Kunsill (Euratom) Nru 1074/1999 (ĠU L 248, 18.9.2013, p. 1).
(21)Ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 2988/95 tat-18 ta’ Diċembru 1995 dwar il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea (ĠU L 312, 23.12.1995, p. 1).
(22)Ir-Regolament tal-Kunsill (Euratom, KE) Nru 2185/96 tal-11 ta' Novembru 1996 dwar il-verifiki u l-ispezzjonijiet fuq il-post imwettqa mill-Kummissjoni sabiex tipproteġi l-interessi finanzjarji tal-Komunità Ewropea kontra l-frodi u irregolarijiet oħra (ĠU L 292, 15.11.1996, p. 2).
(23)Ir-Regolament tal-Kunsill (UE) 2017/1939 tat-12 ta' Ottubru 2017 li jimplimenta kooperazzjoni msaħħa dwar l-istabbiliment tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew (“l-UPPE”) (ĠU L 283, 31.10.2017, p1).
(24)Id-Direttiva (UE) 2017/1371 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' Lulju 2017 dwar il-ġlieda kontra l-frodi tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni permezz tal-liġi kriminali (ĠU L 198, 28.7.2017, p. 29).
(25) ĠU L 123, 12.5.2016, p. 1.
(26)Ir-referenza għandha tiġi verifikata/aġġornata: Id-Direttiva tal-Kunsill 98/59/KE tal-20 ta’ Lulju 1998 dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri dwar redundancies kollettivi (ĠU L 225, 12.8.1998, p. 16).
(27) Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta’ kontroll mill-Istati Membri tal- eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta’ implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
(28) L-awtoritajiet maniġerjali għandhom jistabbilixxu sistema li tirreġistra u taħżen id-data tal-parteċipanti individwali f'forma kompjuterizzata. L-arranġamenti għall-ipproċessar tad-data stabbiliti mill-Istati Membri għandhom ikunu konformi mad-dispożizzjonijiet tar-Regolament (UE) 2016/679 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-27 ta’ April 2016 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali u dwar il-moviment liberu ta’ tali data, u li tħassar id-Direttiva 95/46/KE (ĠU L 119, tal-4.5.2016, p.1), b’mod partikolari l-Artikoli 4, 6 u 9 tiegħu. Id-data rrappurtata skont l-indikaturi mmarkati b’* hija data personali skont l-Artikolu 4(1) tar-Regolament (UE) 2016/679. L-ipproċessar tagħha huwa meħtieġ għall-konformità mal-obbligu legali li għalih huwa suġġett il-kontrollur (l-Artikolu 6(1)(c) tar-Regolament (UE) 2016/679).
(29) Persuna qiegħda, persuna inattiva, impjegata, persuna li taħdem għal rasha.

Aġġornata l-aħħar: 13 ta' Diċembru 2019Avviż legali