Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0202(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0445/2018

Predkladané texty :

A8-0445/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0019

Prijaté texty
PDF 311kWORD 102k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) ***I
P8_TA(2019)0019A8-0445/2018
Uznesenie
 Zjednotený text

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0380),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 175 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0231/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 12. decembra 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 5. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci, stanoviská Výboru pre medzinárodný obchod, Výboru pre rozpočet, Výboru pre kontrolu rozpočtu a Výboru pre regionálny rozvoj a pozíciu vo forme pozmeňujúcich návrhov Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A8-0445/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
(2) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. januára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) pre transformáciu (EFT) [PN 1. Tento pozmeňujúci návrh sa uplatňuje v celom texte.]
P8_TC1-COD(2018)0202

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 175 tretí odsek,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru(1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov(2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom(3),

keďže:

(1)  Horizontálne princípy vymedzené v článku 3 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „Zmluva o EÚ“) a v článku článkoch 9 a 10 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) vrátane zásady subsidiarity a zásady proporcionality, ako sa stanovujú v článku 5 ZEÚ, by sa mali dodržiavať pri implementácii fondov, s ohľadom na Chartu základných práv Európskej únie. Členské štáty a Komisia V súlade s článkom 8 ZFEÚ by sa členské štáty a Komisia mali zameriavať na odstraňovanie nerovností a na podporu rovnosti medzi ženami a mužmi a začleňovanie rodového hľadiska, ako aj na boj proti diskriminácii z dôvodu pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie. Ciele fondov by sa mali realizovať v rámci udržateľného rozvoja a snahy Únie o podporu cieľa udržiavanie, ochrana a zlepšovanie kvality životného prostredia, ako sa stanovuje v článkoch 11 a 191 ods. 1 ZFEÚ, pričom sa zohľadňuje zásada „znečisťovateľ platí“. [PN 2]

(2)  Európsky parlament, Rada a Komisia 17. novembra 2017 spoločne vyhlásili Európsky pilier sociálnych práv(4) ako odpoveď na sociálne výzvy v Európe. Vzhľadom na meniacu sa realitu vo svete práce bude Únia pripravená na súčasné a budúce výzvy spojené s globalizáciou a digitalizáciou tým, že sa bude snažiť o inkluzívnejší rast a zlepšovaním politiky zamestnanosti a sociálnej politiky. Dvadsať základných zásad piliera je rozdelených do troch kategórií: rovnosť príležitostí a prístup na trh práce, spravodlivé pracovné podmienky, sociálna ochrana a začlenenie. Európsky pilier sociálnych práv bude predstavovať zastrešujúci usmerňujúci rámec pre Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pre transformáciu (EGF ďalej len „EFT“), čím sa Únii umožní, aby príslušné zásady zavádzala v praxi v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí.

(3)  Dňa 20. júna 2017 Rada schválila odpoveď Únie(5) na „Agendu OSN 2030 pre udržateľný rozvoj“(6) – udržateľná budúcnosť Európy. Rada zdôraznila význam dosiahnutia udržateľného rozvoja v rámci troch rozmerov (hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho), a to vyváženým a integrovaným spôsobom. Je nesmierne dôležité, aby sa udržateľný rozvoj začleňoval do európskeho politického rámca a aby bola Únia ambiciózna pri uplatňovaní politík zacielených na riešenie globálnych výziev. Rada privítala oznámenie Komisie s názvom „Ďalšie kroky smerom k udržateľnej budúcnosti Európy“ z 22. novembra 2016 ako prvý krok pri začleňovaní cieľov udržateľného rozvoja a uplatňovaní udržateľného rozvoja ako hlavnej usmerňujúcej zásady pre všetky politiky Únie vrátane finančných nástrojov, ktoré sa v ňom uvádzajú.

(4)  Vo februári 2018 prijala Komisia oznámenie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020(7). V oznámení sa zdôrazňuje, že rozpočet Únie podporuje jedinečné sociálne trhové hospodárstvo Európy. Bude preto nanajvýš dôležité zlepšiť pracovné príležitosti a riešiť výzvy súvisiace so zručnosťami, predovšetkým tie, ktoré sú spojené s digitalizáciou hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, a v plnej miere rešpektovať Parížsku dohodu o zmene klímy z roku 2015 v nadväznosti na 21. konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. Rozpočtová flexibilita je kľúčovou zásadou v nasledujúcom viacročnom finančnom rámci. Mechanizmy flexibility sa zachovávajú, aby Únia mohla rýchlejším spôsobom reagovať na nepredvídané udalosti a aby sa zabezpečilo, že rozpočtové prostriedky sa použijú tam, kde je ich použitie najnaliehavejšie. [PN 3]

(5)  Komisia vo svojej „Bielej knihe o budúcnosti Európy“(8) vyjadruje obavy v súvislosti s izolacionistickými hnutiami, rastúcimi pochybnosťami o výhodách otvoreného obchodu a sociálneho trhového hospodárstva Únie vo všeobecnosti.

(6)  Komisia vo svojom „Diskusnom dokumente o využívaní globalizácie“(9) identifikuje kombináciu globalizácie súvisiacej s obchodom a technologickej zmeny ako hlavnú hnaciu silu zvýšeného dopytu po kvalifikovanej pracovnej sile a nižšieho počtu pracovných miest, ktoré si vyžadujú nižšiu kvalifikáciu. Napriek celkovým obrovským výhodám Hoci uznáva výhody otvorenejšieho obchodu a ďalšej integrácie svetových hospodárstiev treba vyriešiť tieto negatívne vedľajšie účinky, na riešenie súvisiacich negatívnych vedľajších účinkov sú nutné primerané prostriedky. Keďže súčasné prínosy globalizácie sú už teraz rozložené nerovnomerne medzi ľuďmi a regiónmi a majú výrazný dosah na nepriaznivo dotknuté osoby, existuje nebezpečenstvo, že stále rýchlejšie sa rozvíjajúci technologický pokrok technologické a environmentálne zmeny tieto účinky ešte viac napomôže týmto účinkom prehĺbia. Preto v súlade so zásadou solidarity a zásadou udržateľnosti bude nevyhnutné zabezpečiť, aby sa prínosy globalizácie rozdeľovali spravodlivejšie. , a to V rámci príslušných štrukturálnych fondov Únie, ako je Európsky sociálny fond plus (ESF+), by sa mali vo väčšej miere predvídavým spôsobom riešiť súbežné nepriaznivé účinky globalizácie a technologických a environmentálnych prechodov, s cieľom lepšie prispôsobiť podnikateľskú sféru a pracovnú silu zosúladením hospodárskej otvorenosti hospodárskeho rastu a technologického pokroku so s primeranou sociálnou ochranou a aktívnou podporou v oblasti prístupu k zamestnaniu a samostatnej zárobkovej činnosti. [PN 4]

(7)  Vo svojom „diskusnom dokumente o budúcnosti financií Únie“(10) Komisia zdôrazňuje potrebu znížiť hospodárske a sociálne rozdiely medzi členskými štátmi a v rámci nich. Hlavnou prioritou je preto investovať do trvalo udržateľného rozvoja, rovnosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy, ako aj do zdravia. [PN 5]

(8)  Globalizácia Zmena klímy, globalizácia a technologické zmeny budú pravdepodobne ďalej zvyšovať vzájomnú prepojenosť a závislosť svetových hospodárstiev. Prerozdelenie pracovnej sily je neoddeliteľnou a nevyhnutnou súčasťou takejto hospodárskej zmeny. Ak sa majú výhody vyplývajúce zo zmien spravodlivo rozdeľovať, poskytovanie pomoci prepusteným pracovníkom a tým, ktorým prepustenie hrozí, je mimoriadne dôležité. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov je ESF+, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EFT, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom. „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“(11) je politickým nástrojom Únie, ktorý stanovuje rámec najlepších postupov pre predvídanie a zvládanie reštrukturalizácie podnikov. Ponúka komplexný rámec na riešenie výziev súvisiacich s ekonomickými úpravami a reštrukturalizáciou a ich dosahu na zamestnanosť a sociálnu oblasť primeranými politickými prostriedkami. Takisto vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky EÚ a jednotlivých štátov spôsobom, ktorým sa zabezpečí, že sociálne dôsledky reštrukturalizácie, najmä jej nepriaznivé účinky na zamestnanosť, sa budú môcť účinnejšie zmierniť. Hlavnými nástrojmi Únie na podporu nepriaznivo zasiahnutých pracovníkov sú Európsky sociálny fond Plus (ESF+), ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc predvídavým spôsobom, a EGF, ktorý je navrhnutý s cieľom poskytovať pomoc v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí reaktívnym spôsobom. [PN 6]

(9)  Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (ďalej len „EGF“) bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006(12) pre viacročný finančný rámec od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013.EGF bol zriadený s cieľom umožniť Únii prejaviť solidaritu s pracovníkmi, ktorí prišli o prácu z dôvodu veľkých štrukturálnych zmien v štruktúre svetového obchodu v dôsledku globalizácie.

(10)  Rozsah pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1927/2006 bol v roku 2009 rozšírený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009(13) ako súčasť európskeho plánu na oživenie hospodárstva s cieľom zahrnúť pracovníkov, ktorí prišli o prácu v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(11)  Na obdobie trvania viacročného finančného rámca od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020 sa nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013(14) rozšíril rozsah pôsobnosti tak, aby boli zahrnuté nielen pracovné miesta zrušené v dôsledku závažného narušenia hospodárstva spôsobeného pokračovaním svetovej finančnej a hospodárskej krízy, ktorými sa zaoberá nariadenie (ES) č. 546/2009, ale aj pracovné miesta zrušené v dôsledku akejkoľvek novej svetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(11a)   Program EFT by mal byť viditeľný a vyžadovať viac údajov a kvalitnejšie údaje s cieľom umožniť riadne vedecké hodnotenie EFT a vyhnúť sa administratívnym obmedzeniam pri uplatňovaní programu pre pomoc na prispôsobenie obchodu. [PN 7]

(12)  Komisia vykonala hodnotenie EGF v polovici obdobia s cieľom posúdiť, ako a do akej miery EGF dosahuje svoje ciele. EGF sa ukázal byť účinný, keďže umožnil vyššiu mieru opätovného začlenenia prepustených pracovníkov než v predchádzajúcom programovom období. Pri hodnotení sa takisto zistilo, že EGF vytvára európsku pridanú hodnotu. Platí to najmä z hľadiska vplyvu na objem, čo znamená, že pomoc z EGF nielen zvyšuje počet a rozmanitosť ponúkaných služieb, ale aj ich intenzitu. Okrem toho intervencie v rámci EGF majú vysokú viditeľnosť a širokej verejnosti priamo preukazujú pridanú hodnotu intervencie na úrovni EÚ. Napriek tomu sa identifikovali viaceré výzvy. Na jednej strane sa postup mobilizácie fondu považoval za príliš zdĺhavý. Okrem toho mnohé členské štáty nahlasovali problémy, pokiaľ ide o vypracovanie rozsiahlej analýzy súvislostí, za ktorých došlo k udalosti vedúcej k prepúšťaniu. Hlavným dôvodom, prečo členské štáty, ktoré by mohli žiadať o pomoc z EGF, nepodávajú žiadosti, sú problémy týkajúce sa finančnej a inštitucionálnej kapacity. Na jednej strane by dôvodom mohol byť jednoducho nedostatok pracovných síl, keďže členské štáty môžu v súčasnosti požiadať o technickú pomoc len vtedy, ak implementujú pomoc poskytovanú z EGF. Keďže k prepúšťaniam môže dôjsť nečakane, mohlo by byť dôležité, aby boli členské štáty pripravené okamžite reagovať a mohli podať žiadosť bez akýchkoľvek oneskorení. Okrem toho sa v niektorých členských štátoch javí ako nevyhnutné vynaložiť intenzívnejšie úsilie o vybudovanie inštitucionálnej kapacity, aby sa zabezpečila účinná a efektívna implementácia pomoci poskytovanej z EGF. Prahová hodnota 500 zrušených pracovných miest sa kritizovala ako príliš vysoká, najmä v menej obývaných regiónoch(15).

(13)  Komisia zdôrazňuje, aká dôležitá je naďalej úloha EGF EFT ako flexibilného fondu na podporu pracovníkov, ktorí prišli o zamestnanie v kontexte rozsiahlych reštrukturalizačných udalostí, a na poskytnutie pomoci týmto pracovníkom, aby si čo najskôr našli novú prácu. Únia by mala naďalej poskytovať špecifickú jednorazovú podporu na uľahčenie opätovného vstupu prepustených pracovníkov do kvalitného a udržateľného zamestnania v oblastiach, odvetviach, na územiach alebo trhoch práce, ktoré utrpeli šok vyvolaný závažným narušením hospodárstva. Vzhľadom na vzájomné pôsobenie a vzájomné účinky otvoreného obchodu, technologických zmien, digitalizácie a automatizácie alebo ďalších faktorov, ako je vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie alebo prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, a preto vzhľadom na to, že je čoraz ťažšie vyčleniť konkrétny faktor, ktorý spôsobuje presuny pracovných miest, mobilizácia EGF EFT by v budúcnosti bude mala byť založená iba na výraznom dosahu reštrukturalizačnej udalosti. Vzhľadom na účel EGF, ktorým je poskytovať podporu v naliehavých situáciách a za nečakaných okolností, a to ako doplňujúcu podporu k predvídavejšej pomoci poskytovanej z EFS+, EGF EFT by mal byť aj naďalej flexibilným a osobitným nástrojom mimo rozpočtových stropov viacročného finančného rámca, ako sa stanovuje v oznámení Komisie s názvom „Moderný rozpočet pre Úniu, ktorá chráni, posilňuje a obraňuje Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027“ a jeho prílohe(16). [PN 8 a 97]

(13a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch opätovne potvrdil svoje pevné stanovisko k potrebnej úrovni financovania kľúčových politík Únie vo VFR na roky 2021 – 2027, aby mohli plniť svoje poslanie a ciele. Zdôraznil najmä potrebu zdvojnásobiť konkrétne financovanie VFR pre MSP a boj proti nezamestnanosti mladých ľudí; uvítal niekoľko návrhov, ktoré zlepšujú súčasné ustanovenia, najmä zvýšené prideľovanie špeciálnych nástrojov a konštatoval, že má v úmysle rokovať o ďalších zlepšeniach, a to vždy, keď to bude potrebné. [PN 9]

(14)  Ako už bolo uvedené, s cieľom zachovať európsky charakter EGF EFT by sa žiadosť o podporu mala podať vtedy, keď má veľká reštrukturalizačná udalosť výrazný dosah na hospodárstvo na miestnej alebo regionálnej úrovni. Takýto dosah by sa mal vymedziť minimálnym počtom zrušených pracovných miest v konkrétnom referenčnom období. So zreteľom na výsledky tohto hodnotenia v polovici obdobia sa prahová hodnota stanovuje na 250 200 zrušených pracovných miest v referenčnom období štyroch mesiacov (alebo 6 mesiacov v prípadoch týkajúcich sa určitých odvetví) zodpovedajúcich referenčných obdobiach. So zreteľom na to, že vlny prepúšťania v rôznych odvetviach, ale v tom istom regióne, majú rovnako výrazný dosah na miestny trh práce, bude možné predkladať aj žiadosti na úrovni regiónu. Na malých trhoch práce, ako sú malé členské štáty alebo vzdialené regióny vrátane najvzdialenejších regiónov, ako sa uvádza v článku 349 ZFEÚ, alebo za výnimočných okolností by sa žiadosti mohli malo byť možné predkladať žiadosti v prípade nižšieho počtu zrušených pracovných miest. [PN 10]

(14a)  Pri rešpektovaní zásady subsidiarity a pri zohľadnení významného vplyvu reštrukturalizačnej udalosti ako požiadavky na predloženie žiadosti EFT by sa EFT mal snažiť prejaviť solidaritu s prepustenými pracovníkmi zo všetkých typov podnikov bez ohľadu na ich veľkosť. [PN 11]

(14b)  EFT by mal zostať osobitným nástrojom Únie reagujúcim na situácie, ktoré spôsobujú veľké reštrukturalizačné udalosti na európskom trhu práce. Únia by však mala pokračovať v úsilí o nájdenie udržateľnejších spôsobov riešenia štrukturálnych zmien a výziev, ktoré ovplyvňujú trhy práce a vedú k takýmto udalostiam v členských štátoch. [PN 12]

(15)  S cieľom vyjadriť solidaritu Únie s prepustenými pracovníkmi a samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, miera spolufinancovania nákladov na balík personalizovaných služieb a jeho implementáciu by sa mala rovnať výdavkom v rámci ESF+ v dotknutom členskom štáte.

(16)  Komisia by mala časť rozpočtu Únie vyčlenenú na EGF EFT plniť v rámci zdieľaného riadenia s členskými štátmi v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) [číslo nového nariadenia o rozpočtových pravidlách](17) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Preto by Komisia a členské štáty mali pri implementácii EGF EFT v rámci zdieľaného riadenia rešpektovať zásady uvedené v nariadení o rozpočtových pravidlách, ako je napríklad správne finančné riadenie, transparentnosť a nediskriminácia.

(17)  Európske stredisko pre sledovanie zmien, ktoré má sídlo v Európskej nadácii na zlepšovanie životných a pracovných podmienok (Eurofound) v Dubline, poskytuje Komisii a členským štátom podporu pri vypracúvaní kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz s cieľom pomáhať pri posudzovaní trendov globalizácie, reštrukturalizácie a využívania EGF, napríklad v oblasti globalizácie, technologických a environmentálnych zmien, reštrukturalizácie a využívania EFT. Takéto analýzy by mali obsahovať dostatok rozčlenených údajov, najmä z rodového hľadiska, s cieľom účinnejšie bojovať proti rodovým rozdielom. [PN 13]

(17a)  Európsky nástroj na monitorovanie reštrukturalizácie podnikov (ďalej len „ERM“) v rámci nadácie Eurofound monitoruje v reálnom čase podávanie správ o rozsiahlych reštrukturalizačných udalostiach v celej Únii na základe siete národných spravodajcov. ERM je veľmi dôležitý pre EFT a mal by napomáhať jeho fungovanie najmä tým, že pomôže v počiatočnom štádiu identifikovať potenciálne prípady, v ktorých je potrebná intervencia. [PN 14]

(18)  Prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, by mali mať rovnaký prístup k EGF EFT bez ohľadu na typ pracovnej zmluvy alebo pracovnoprávneho vzťahu. Preto by sa za možných prijímateľov EGF EFT na účely tohto nariadenia mali považovať prepustení pracovníci – bez ohľadu na druh alebo trvanie pracovnoprávneho vzťahu –, ako aj samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila. [PN 15]

(19)  Finančné príspevky z EGF EFT by mali byť zamerané najmä na aktívne opatrenia trhu práce a personalizované služby, ktorých cieľom je rýchle opätovné začlenenie prijímateľov do kvalitného a udržateľného zamestnania v odvetví orientovanom na budúcnosť, a to buď v rámci alebo mimo ich pôvodného odvetvia činnosti, ich cieľom by však mala byť aj podpora samostatnej zárobkovej činnosti a zakladania nových podnikov, a to aj zriaďovaním družstiev. Opatrenia by mali zohľadňovať očakávané potenciálne potreby na miestnom alebo regionálnom trhu práce. Vždy, keď je to relevantné, by sa však mala podporovať aj mobilita prepustených pracovníkov s cieľom pomôcť im pri hľadaní nového zamestnania na inom mieste. Osobitný dôraz by sa kladie mal klásť na zabezpečovanie zručností potrebných v digitálnom veku a na prípadné prekonávanie rodových stereotypov v zamestnaní. Zahrnutie peňažných dávok do koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa malo obmedziť. Finančné príspevky by mali dopĺňať, a nie nahrádzať všetky opatrenia, ktoré patria do právomoci členských štátov a/alebo spoločností podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv. Spoločnosti by sa mali podnecovať k tomu, aby sa v súvislosti s opatreniami podporovanými v rámci EGF EFT zúčastňovali na vnútroštátnom spolufinancovaní. [PN 16]

(19a)  Pri zavádzaní a navrhovaní koordinovaného balíka personalizovaných služieb s cieľom uľahčiť opätovnú integráciu cieľových prijímateľov by členské štáty mali využiť a lepšie zamerať ciele digitálnej agendy a stratégie jednotného digitálneho trhu s cieľom riešiť závažnú rodovú nerovnosť v odvetviach IKT a vedy, technológie, inžinierstva a matematiky (ďalej len „STEM“) podporou ďalšej odbornej prípravy a rekvalifikácie žien v rámci odvetví IKT a STEM. Pri zavádzaní a navrhovaní koordinovaného balíka personalizovaných služieb by sa členské štáty mali vyhýbať aj pretrvávajúcej dominancii jedného rodu v tých odvetviach a sektoroch, ktorých sa to tradične týka. Zvýšenie zastúpenia menej zastúpeného rodu v rôznych odvetviach, ako sú financie, IKT a STEM, by prispelo k zníženiu rozdielov v odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov. [PN 17]

(20)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali uprednostniť opatrenia, ktoré významnou mierou prispejú k zamestnateľnosti prijímateľov. Členské štáty by sa mali usilovať o to, aby bol čo najväčší počet prijímateľov zúčastňujúcich boli všetci prijímatelia zúčastňujúci sa na týchto opatreniach čo najskôr v priebehu šesťmesačného sedemmesačného obdobia predchádzajúceho dňu, keď sa má predložiť záverečná správa o implementácii finančného príspevku, opätovne začlenený začlenení do kvalitného a udržateľného zamestnania. Návrh harmonizovaného balíka personalizovaných služieb by mal prípadne zohľadňovať základné dôvody prepúšťania a predpokladať budúce perspektívy trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík by mal byť v súlade s prechodom na hospodárstvo šetrné ku klíme a efektívne využívajúce zdroje. [PN 18]

(21)  Pri vypracúvaní koordinovaného balíka aktívnych opatrení politiky trhu práce by členské štáty mali klásť osobitný dôraz na znevýhodnených prijímateľov vrátane osôb so zdravotným postihnutím, osôb s odkázanými rodinnými príslušníkmi, mladých a starších nezamestnaných osôb a, osôb s nízkou kvalifikáciou, osôb, ktoré majú migrantský pôvod alebo sú ohrozené chudobou, keďže tieto skupiny čelia pri opätovnom zaradení na trh práce osobitným problémom. Bez ohľadu na to by sa pri implementácii EGF EFT mali dodržiavať a presadzovať zásada rodovej rovnosti a zásada nediskriminácie, ktoré patria medzi základné hodnoty Únie a ktoré sú zakotvené v Európskom pilieri sociálnych práv. [PN 19]

(21a)  V období od marca 2007 do marca 2017 Komisia dostala 148 žiadostí o spolufinancovanie z EGF z 21 členských štátov v celkovej výške takmer 600 miliónov EUR na pomoc 138 888 prepusteným pracovníkom a 2 944 ľuďom, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET). [PN 20]

(22)  S cieľom účinne a rýchlo podporiť prijímateľov by mali členské štáty vynaložiť maximálne úsilie na urýchlené predloženie úplných žiadostí na finančný príspevok z EGF EFT a inštitúcie Únie by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, na ich rýchle preskúmanie. V prípade, že Komisia požaduje ďalšie informácie na účely posúdenia žiadosti, mala by sa obmedziť lehota na poskytnutie dodatočných informácií. [PN 21]

(22a)  S cieľom uľahčiť vykonávanie tohto nariadenia a dosiahnutie jeho cieľov je potrebná väčšia informovanosť o EFT a jeho možnostiach, najmä na úrovni príslušných orgánov v členských štátoch. [PN 22]

(22b)  Komisia by mala uľahčovať prístup pre vnútroštátne a regionálne orgány prostredníctvom špecializovaného asistenčného pracoviska, ktoré by poskytovalo všeobecné informácie a vysvetlenia o postupoch a o tom, ako podať žiadosť. Asistenčné pracovisko by malo sprístupniť štandardné formuláre na účely štatistiky a ďalšej analýzy. [PN 23]

(23)  V záujme prijímateľov a orgánov zodpovedných za implementáciu opatrení by žiadajúce členské štáty mali všetkých aktérov zapojených do procesu predkladania žiadosti informovať o stave spracovania žiadosti a zapájať ich aj počas procesu vykonávania. [PN 24]

(24)  V súlade so zásadou správneho finančného riadenia by finančné príspevky z EGF nemali EFT nemôžu nahrádzať, ale podľa možnosti dopĺňať podporné opatrenia, ktoré sú pre prijímateľov dostupné z fondov Únie alebo iných politík alebo programov Únie, ale mali by ich podľa možnosti dopĺňať. Finančné príspevky z EFT nemôžu nahrádzať vnútroštátne opatrenia ani opatrenia, za ktoré sú zodpovedné prepúšťajúce spoločnosti podľa vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv, a mali by namiesto toho vytvárať skutočnú európsku pridanú hodnotu. [PN 25]

(25)  Vzhľadom na zásadu rovnosti by členské štáty mali zabezpečiť účinný prístup k informáciám o EFT na celom ich území vrátane vidieckych oblastí. Komisia by mala najmä podporovať šírenie existujúcich najlepších postupov, zlepšovať informovanosť o kritériách oprávnenosti čerpania prostriedkov z EGF a o postupoch predkladania žiadostí a vyvíjať väčšie úsilie s cieľom zlepšovať informovanosť o EFT medzi občanmi Únie, a najmä medzi pracovníkmi. Pri informačných a komunikačných činnostiach by sa mali zahrnúť osobitné ustanovenia o prípadoch využitia EGF EFT a ich výsledkoch. [PN 26]

(26)  Aby sa uľahčilo vykonávanie tohto nariadenia, výdavky by mali byť oprávnené buď od dátumu, keď členský štát začne poskytovať personalizované služby alebo od dátumu, keď členskému štátu vzniknú administratívne výdavky na využívanie EGF EFT.

(27)  S cieľom pokryť potreby, ktoré vznikajú najmä počas prvých mesiacov každého roka, ak sú možnosti presunov z iných rozpočtových riadkov mimoriadne obmedzené, by sa v rámci ročného rozpočtového postupu mala v rozpočtovom riadku EGF EFT uvoľniť primeraná suma platobných rozpočtových prostriedkov.

(27a)  S cieľom pokryť potreby, ktoré vznikajú najmä počas prvých mesiacov každého roka, keď sú možnosti presunov z iných rozpočtových riadkov mimoriadne obmedzené, by sa v rámci ročného rozpočtového postupu mala v rozpočtovom riadku EFT uvoľniť primeraná suma platobných rozpočtových prostriedkov. [PN 27]

(28)  [Vo viacročnom finančnom rámci a v medziinštitucionálnej dohode medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou z [budúci dátum] o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a správnom finančnom riadení(18) (ďalej len „medziinštitucionálna dohoda“) sa určuje rozpočtový rámec pre EGF EFT].

(29)  V záujme prijímateľov by mala byť pomoc poskytovaná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie. Členské štáty a inštitúcie Únie zapojené do procesu rozhodovania o EGF EFT by mali vynaložiť maximálne úsilie na skrátenie obdobia spracovania žiadostí a zjednodušenie postupov, a zabezpečiť tak hladké a rýchle prijímanie rozhodnutí o mobilizácii EGF EFT. Preto bude rozpočtový orgán v budúcnosti rozhodovať o žiadostiach o prevod predkladaných Komisiou, ktoré si už nevyžadujú návrh Komisie na mobilizáciu EGF. [oddelené hlasovanie]

(30)  V prípade podniku, ktorý ukončuje činnosť, sa prepusteným pracovníkom môže poskytnúť pomoc na prevzatie určitých alebo všetkých činností bývalého zamestnávateľa a členský štát, v ktorom sa podnik nachádza, môže vopred poskytnúť prostriedky potrebné na to, aby sa to umožnilo. [PN 29]

(31)  Aby mohol Európsky parlament vykonávať politickú kontrolu a aby Komisia mohla nepretržite monitorovať výsledky dosiahnuté s pomocou EGF EFT, mali by členské štáty predložiť záverečnú správu o implementácii EGF EFT, ktorá by mala reagovať na jasné požiadavky na monitorovanie a mala by obsahovať následné opatrenia pre prijímateľov a hodnotenie vplyvu rodovej rovnosti. [PN 30]

(32)  Členské štáty by však mali byť naďalej zodpovedné za implementáciu finančného príspevku a za riadenie a kontrolu akcií, ktoré finančne podporuje Únia, v súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“)(19) alebo jeho nadväzujúceho nariadenia. Členské štáty by mali odôvodniť použitie finančného príspevku prijatého z EGF EFT. Vzhľadom na krátke obdobie implementácie operácií EGF EFT by povinnosti týkajúce sa podávania správ mali odrážať osobitnú povahu intervencií v rámci EGF EFT.

(32a)  Členské štáty by mali vykonávať účinné komunikačné činnosti s cieľom propagovať finančné príspevky z EFT, zdôrazňovať, že finančné prostriedky pochádzajú z Únie a zviditeľniť činnosti financované Úniou v rámci EFT. [PN 31]

(33)  Členské štáty by mali tiež predchádzať akýmkoľvek nezrovnalostiam, odhaľovať ich a efektívne riešiť, vrátane podvodov zo strany prijímateľov. Okrem toho môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013(20), nariadením (Euratom, ES) č. 2988/95(21) a nariadením č. 2185/96(22) správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939(23) vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371(24) o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia, aby každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovali pri ochrane finančných záujmov Únie, udeľovali Komisii, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), Európskej prokuratúre (EPPO) a Európskemu dvoru audítorov (EDA) nevyhnutné práva a prístup a zabezpečovali, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva. Členské štáty by mali Komisii podávať správy o zistených nezrovnalostiach vrátane podvodov a o ich monitorovaní, ako aj o nadväzných krokoch po vyšetrovaniach úradu OLAF.

(34)  V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013[1], nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/95[2], nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96[3] a nariadením Rady (EÚ) 2017/1939[4] majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, ku korupcii alebo k akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné protiprávne konania poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici (EÚ) 2017/1371. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany, ktoré sa zúčastňujú na implementácii finančných prostriedkov Únie, udelili rovnocenné práva.

(35)  Na toto nariadenie sa vzťahujú horizontálne rozpočtové pravidlá prijaté Európskym parlamentom a Radou na základe článku 322 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tieto pravidlá sú stanovené v nariadení o rozpočtových pravidlách a upravujú najmä postup zostavovania a plnenia rozpočtu prostredníctvom grantov, verejného obstarávania, ocenení, nepriameho plnenia a stanovujú kontroly týkajúce sa zodpovednosti účastníkov finančných operácií. Pravidlá prijaté na základe článku 322 ZFEÚ sa takisto týkajú ochrany rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov, pokiaľ ide o zásadu právneho štátu v členských štátoch, keďže rešpektovanie zásady právneho štátu je nevyhnutným predpokladom na správne finančné riadenie a účinné financovanie z prostriedkov EÚ.

(36)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva(25) treba tento program vyhodnotiť na základe informácií získaných prostredníctvom osobitných monitorovacích požiadaviek a zároveň pritom predchádzať nadmernej regulácii a nadmernému administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Tieto požiadavky môžu v prípadoch, keď je to potrebné, zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ na hodnotenie účinkov programu v praxi.

(37)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie na vykonávanie k vykonávaniu Parížskej dohody a cieľov, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja OSN tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti zmeny klímy do politík Únie a k dosiahnutiu celkového cieľa 25 % rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti zmeny klímy v období VFR na roky 2021 – 2027 a ročného cieľa 30 % čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Príslušné opatrenia sa identifikujú počas prípravy a implementácie fondu a prehodnotia sa v rámci jeho hodnotenia. [PN 32]

(38)  Keďže ciele tohto nariadenia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni samotných členských štátov, ale z dôvodu rozsahu a dôsledkov navrhovaných opatrení ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie uvedených cieľov.

(39)  Vzhľadom na to, že digitálna transformácia hospodárstva si vyžaduje určitú úroveň digitálnych kompetencií pracovnej sily, poskytovanie zručnosti potrebných v digitálnom veku by malo byť povinným horizontálnym prvkom každého koordinovaného balíka personalizovaných služieb a malo by zahŕňať cieľ zvýšenia účasti žien na vykonávaní povolaní v odvetví STEM, [PN 33]

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Predmet úpravy

Týmto nariadením sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii pre transformáciu (EGF ďalej len „EFT“).

Stanovujú sa v ňom ciele EGF EFT, formy financovania zo strany Únie a pravidlá a kritériá poskytovania finančnej pomoci, vrátane žiadostí členských štátov o finančné príspevky z EGF EFT na opatrenia zamerané na prijímateľov uvedených v článku 7. [PN 34]

Článok 2

Poslanie

EGF prispieva k lepšiemu rozdeleniu prínosov Cieľom EFT je podpora sociálno-ekonomickej transformácie, ktorá je výsledkom globalizácie a technologického pokroku tým, že pomáha technologických a environmentálnych zmien, a to pomáhaním prepusteným pracovníkom prispôsobiť sa štrukturálnej zmene. EGF presadzovaním alternatívnych, udržateľných pracovných miest. EFT je núdzový fond, ktorý funguje reaktívne a prispieva k spravodlivému prechodu. EFT ako taký prispieva k vykonávaniu zásad vymedzených v rámci Európskeho piliera sociálnych práv a posilňuje sociálnu a hospodársku súdržnosť medzi regiónmi a členskými štátmi. [PN 35]

Článok 3

Ciele

1.  Všeobecným cieľom programu je preukázať solidaritu s prepustenými pracovníkmi – bez ohľadu na druh alebo trvanie pracovnoprávneho vzťahu – a so samostatne zárobkovo činnými osobami, ktorých činnosť sa skončila, a poskytnúť im finančnú podporu na opatrenia na ich opätovné začlenenie do zamestnania počas neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, ako sa uvádza v článku 5 ods. 1, 2 a 3. [PN 36]

2.  Špecifickým cieľom EGF EFT je ponúknuť pomoc a podporu pracovníkom, pokiaľ ide o ich opätovné začlenenie do trhu práce v prípade neočakávaných veľkých reštrukturalizačných udalostí, najmä tých, ktoré sú spôsobené výzvami súvisiacimi s globalizáciou, ako sú napr. zmeny v štruktúre svetového obchodu, obchodné spory, finančná alebo hospodárska kríza, vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie, prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, alebo ktoré sú dôsledkom digitalizáciealebo automatizácie, automatizácie a technologických zmien. Osobitný dôraz sa kladie na opatrenia, ktoré majú pomôcť najviac znevýhodneným skupinám, a na podporu rodovej rovnosti. [PN 37 a 98]

Článok 4

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia:

a)  „prepustený pracovník“ je pracovníkpracovník – bez ohľadu na druh alebo trvanie pracovnoprávneho vzťahu –, ktorého pracovný pomer sa skončil predčasne alebo ktorého zmluva sa neobnovuje z ekonomických dôvodov; [PN 38]

b)  „samostatne zárobkovo činná osoba“ je osoba, ktorá zamestnávala menej ako 10 pracovníkov;

c)  „prijímateľ“ je osoba, ktorá sa zúčastňuje na opatreniach spolufinancovaných z EGF EFT;

d)  „nezrovnalosť“ je akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia zo strany hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii EGF EFT, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu Únie tým, že by bol zaťažený neoprávneným výdavkom.

Článok 5

Intervenčné kritériá

1.  Členské štáty môžu žiadať o finančné príspevky z EGF EFT na opatrenia zamerané na prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby v súlade s ustanoveniami uvedenými v tomto článku.

2.  Finančný príspevok z EGF EFT sa poskytuje pri veľkých reštrukturalizačných udalostiach, ktorých výsledkom je:

a)  skončenie činnosti viac ako 250 najmenej 200 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch šiestich mesiacov v podniku v členskom štáte vrátane prípadov, keď sa ukončenie činnosti týka jeho dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov; [PN 39]

b)  skončenie činnosti viac ako 250 najmenej 200 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období deviatich mesiacov, najmä v MSP, ktoré všetky pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví vymedzenom na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2, alebo vo viac ako dvoch susediacich regiónoch vymedzených ako regióny úrovne NUTS 2 za predpokladu, že v oboch regiónoch spolu je počet dotknutých pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb vyšší ako 250 najmenej 200; [PN 40]

c)  ukončenie činnosti viac ako 250 najmenej 200 prepustených pracovníkov alebo samostatne zárobkovo činných osôb v referenčnom období štyroch deviatich mesiacov, najmä v MSP, ktoré pôsobia v rovnakom ekonomickom odvetví alebo v rozdielnych ekonomických odvetviach vymedzených na úrovni divízie klasifikácie NACE Revision 2 a nachádzajú sa v rovnakom regióne vymedzenom ako región úrovne NUTS 2. [PN 41]

3.  Na malých trhoch práce alebo za výnimočných okolností, najmä a to aj pokiaľ ide o žiadosti, ktoré zahŕňajú MSP a ktoré sú riadne zdôvodnené žiadajúcim členským štátom, sa žiadosť o finančný príspevok podľa tohto článku môže považovať za prijateľnú, aj keď kritériá stanovené v odseku 1 písm. a), b) alebo c) nie sú v plnej miere splnené, pokiaľ má prepúšťanie vážny dosah na zamestnanosť úrovne zamestnanosti a na hospodárstvo na miestnej, regionálnej alebo regionálnej celoštátnej úrovni. Žiadajúci členský štát určí, ktoré z intervenčných kritérií stanovených v odseku 1 písm. a), alebo b) alebo c), nie sú v plnej miere splnené. Celková suma príspevkov v prípade výnimočných okolností nesmie presiahnuť 15 % ročného stropu EGF EFT. [PN 42]

4.  EGF EFT sa nemôže mobilizovať v prípadoch, keď sú pracovníci prepustení v dôsledku rozpočtových škrtov prijatých členským štátom, ktoré majú vplyv na odvetvia závislé najmä od verejného financovania. [PN 43]

Článok 6

Výpočet počtu prepustených pracovníkov a prípadov ukončenia činnosti

1.  Žiadajúci členský štát opíše metódu použitú na výpočet počtu prepustených pracovníkov a samostatne zárobkovo činných osôb vymedzených v článku 4 na účely článku 5 ods. 1, 2 a 3. [PN 44]

2.  Žiadajúci členský štát vypočíta počet uvedený v odseku 1 aktuálny k jednému z ďalej uvedených dátumov:

a)  dátum, ku ktorému zamestnávateľ v súlade s článkom 3 ods. 1 smernice Rady 98/59/ES (26) písomne oznámi príslušnému verejnému orgánu plánované hromadné prepúšťanie,

b)  dátum individuálnej výpovede zo strany zamestnávateľa, ktorou sa pracovník prepúšťa alebo sa ňou ukončuje pracovný pomer pracovníka;

c)  dátum ukončenia pracovného pomeru de facto alebo uplynutia obdobia, na ktoré bol uzavretý;

d)  ukončenie pridelenia do užívateľského podniku alebo

e)  v prípade samostatne zárobkovo činnej osoby dátum ukončenia činností v súlade s vnútroštátnym právom alebo správnymi predpismi.

V prípadoch uvedených v písmene a) žiadajúci členský štát poskytne Komisii dodatočné informácie o skutočnom počte prepustených pracovníkov podľa článku 5 ods. 1 tohto nariadenia, a to pred tým, ako Komisia dokončí posudzovanie žiadosti.

Článok 7

Oprávnení príjímatelia

Žiadajúci členský štát môže poskytnúť koordinovaný balík personalizovaných služieb v súlade s článkom 8, ktoré sú spolufinancované z EGF EFT, oprávneným prijímateľom, medzi ktorých môžu patriť:

a)  prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, na základe výpočtu počtu v súlade s článkom 6 počas referenčných období stanovených v článku 5 ods. 1, 2 a 3; [PN 45]

b)  prepustení pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorých činnosť sa skončila, na základe výpočtu počtu v súlade s článkom 6 mimo referenčného obdobia stanoveného v článku 5; a to 6 mesiacov pred začiatkom referenčného obdobia alebo medzi koncom referenčného obdobia a posledným dňom pred dátumom, ku ktorému Komisia dokončila posudzovanie žiadosti.

Pracovníci a samostatne zárobkovo činné osoby uvedené v prvom pododseku písmene b) sa považujú za oprávnené za predpokladu, že možno preukázať jednoznačnú príčinnú súvislosť s udalosťou, ktorej dôsledkom bolo prepúšťanie počas referenčného obdobia.

Odchylne od ustanovení článku 5 môžu žiadajúce členské štáty poskytovať personalizované služby spolufinancované z EFT až do určitého počtu mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy (NEET), a ktorí ku dňu podania žiadosti sú vo veku do 25 rokov, alebo do 30 rokov, ak tak členský štát rozhodne, v počte zodpovedajúcom počtu dotknutých prijímateľov, prioritne osobám bez zamestnania alebo s ukončenou činnosťou, ak sa aspoň niektoré prípady prepúšťania odohrávajú v regiónoch úrovne NUTS 2. [PN 46]

Článok 8

Oprávnené opatrenia

1.  Finančný príspevok z EGF EFT sa môže poskytovať na aktívne opatrenia trhu práce, ktoré tvoria súčasť koordinovaného balíka personalizovaných služieb – so zapojením odborových organizácií a/alebo zástupcov pracovníkov – určených na uľahčenie opätovného začlenenia dotknutých prijímateľov, a najmä najviac znevýhodnených, starších alebo mladých nezamestnaných ľudí, do kvalitného a udržateľného zamestnania alebo samostatnej zárobkovej činnosti. [PN 47]

Poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku, ako aj v hospodárstve efektívne využívajúcom zdroje je povinným horizontálnym prvkom každého ponúkaného balíka personalizovaných personalizovanej odbornej prípravy a/alebo služieb. Úroveň odbornej prípravy sa prispôsobí kvalifikáciám, zručnostiam a špecifickým potrebám príslušného prijímateľa. [PN 48]

Koordinovaný balík personalizovaných služieb môže zahŕňať najmä:

a)  individualizovanú odbornú prípravu a rekvalifikáciu vrátane zručností v oblasti informačných a komunikačných technológií a ďalších zručností, ktoré sa požadujú v digitálnom veku, osvedčovanie nadobudnutých skúseností, personalizovaná pomoc pri hľadaní práce, kariérové poradenstvo, poradenské služby, inštruktáž, pomoc pri preradení, podporu pri podnikaní, pomoc na vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, zakladanie podnikov a prevzatie podniku zamestnancami a činnosti zamerané na spoluprácu; [PN 49]

b)  osobitné časovo obmedzené opatrenia, ako sú príspevky na hľadanie si zamestnania, stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov, príspevky na mobilitu, príspevky na mobilitu starostlivosť o dieťa, príspevky na odbornú prípravu alebo diéty, vrátane príspevkov pre osoby poskytujúce starostlivosť, a stimuly pre zamestnávateľov k náboru pracovníkov vrátane stimulov na zabezpečenie pružných foriem organizácie práce pre prepustených pracovníkov. [PN 50]

Náklady na opatrenia uvedené v písmene b) nesmú presiahnuť 35 % celkových nákladov na koordinovaný balík personalizovaných služieb uvedených v tomto odseku.

Investície na samostatnú zárobkovú činnosť, založenie vlastného podniku vrátane družstva alebo prevzatie podniku zamestnancami nesmú presiahnuť 20 25 000 EUR na prepusteného pracovníka. [PN 52]

V návrhu koordinovaného balíka personalizovaných služieb sa zohľadňujú budúce očakávané vyhliadky na trhu práce a požadované zručnosti. Koordinovaný balík je kompatibilný s prechodom na hospodárstvo, ktoré je efektívne z hľadiska využívania zdrojov a udržateľné, a takisto je zameraný na poskytovanie zručností potrebných v digitálnom priemyselnom veku a zohľadňuje sa v ňom dopyt na miestnom trhu práce, ako aj možnosť opätovného začlenenia pracovníkov do odvetvia ich bývalého zamestnania, keď veľká reštrukturalizačná udalosť vyvolala potrebu nových alebo doplnkových zručností a keď je možné čo najefektívnejšie využiť existujúce zručnosti. [PN 53]

2.  Na príspevok z EGF EFT nie sú oprávnené tieto opatrenia:

a)  osobitné časovo obmedzené opatrenia uvedené v odseku 1 písm. b), ktorých podmienkou nie je aktívna účasť dotknutých prijímateľov na procese hľadania práce alebo odbornej prípravy;

b)  opatrenia, za ktoré sú zodpovedné podniky na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv;

ba)  opatrenia zamerané najmä na znevýhodnených pracovníkov, pracovníkov ohrozených chudobou alebo starších pracovníkov s cieľom podporiť ich, aby zostali na pracovnom trhu alebo sa naň vrátili; [PN 54]

bb)  opatrenia, za ktoré sú zodpovedné členské štáty na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv. [PN 55]

Opatrenia podporované z EGF EFT za žiadnych okolností nenahrádzajú pasívne opatrenia sociálnej ochrany. [PN 56]

3.  Koordinovaný balík služieb sa navrhne po porade s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami a/alebo so sociálnymi partnermi. [PN 57]

4.  Z iniciatívy žiadajúceho členského štátu možno udeliť finančný príspevok z EGF EFT na činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovanosťou a propagáciou, kontrolou a podávaním správ.

Článok 9

Žiadosti

1.  Žiadajúci členský štát predloží žiadosť Komisii do 12 týždňov od dátumu, ku ktorému boli splnené kritériá stanovené v článku 5 ods. 2 alebo 3.

2.  Do desiatich pracovných dní od dátumu predloženia žiadosti alebo prípadne od dátumu, ku ktorému bol Komisii poskytnutý preklad žiadosti, podľa toho, čo nastane neskôr, Komisia potvrdí prijatie žiadosti a informuje členský štát o akýchkoľvek dodatočných informáciách, ktoré potrebuje na posúdenie žiadosti. [PN 58]

3.  Na žiadosť členského štátu mu Komisia poskytne technickú pomoc v počiatočných fázach postupu. Ak Komisia požaduje dodatočné informácie, členský štát odpovie do desiatich pracovných dní od dátumu oznámenia tejto požiadavky. Komisia túto lehotu predĺži o desať pracovných dní na základe riadne odôvodnenej žiadosti dotknutého členského štátu. [PN 59]

4.  Komisia na základe informácií, ktoré poskytne členský štát, dokončí posúdenie, či sú v prípade žiadosti splnené podmienky poskytnutia finančného príspevku, do 60 40 pracovných dní od prijatia úplnej žiadosti alebo prípadne prekladu žiadosti. Ak Komisia nemôže vo výnimočných prípadoch dodržať túto lehotu, lehota sa môže predĺžiť o ďalších 20 pracovných dní, ak Komisia vopred poskytne písomné odôvodnenie, v ktorom vysvetlí dôvody svojho omeškania a toto odôvodnenie predloží dotknutému členskému štátu. [PN 60]

5.  Žiadosť musí obsahovať tieto informácie:

a)  posúdenie počtu prepustených pracovníkov v súlade s článkom 6 vrátane metódy výpočtu tohto počtu;

b)  potvrdenie o tom, že prepúšťajúci podnik, ak po prepúšťaní v činnostiach pokračuje, si splnil všetky právne záväzky, ktoré sa vzťahujú na prepúšťanie a primerane zabezpečil svojich pracovníkov; [PN 61]

ba)   jasné uvedenie činností, ktoré už členské štáty vykonali v záujme pomoci prepusteným pracovníkom, a doplnkového charakteru požadovaných finančných prostriedkov z EFT v dôsledku nedostatku zdrojov dostupných pre vnútroštátne alebo regionálne orgány; [PN 62]

bb)   prehľad finančných prostriedkov Únie, ktoré prepúšťajúci podnik už dostal počas piatich rokov predchádzajúcich hromadnému prepúšťaniu; [PN 63]

c)  stručný opis udalostí, ktoré viedli k prepusteniu pracovníkov;

d)  v potrebných prípadoch identifikáciu prepúšťajúcich podnikov, dodávateľov alebo nadväzujúcich výrobcov, odvetví, ako aj kategórií dotknutých prijímateľov rozdelených podľa pohlavia, veku a dosiahnutého stupňa vzdelania;

e)  očakávaný účinok prepúšťania na hospodárstvo a zamestnanosť na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej alebo vnútroštátnej prípadne na cezhraničnej úrovni; [PN 64]

f)  podrobný opis koordinovaného balíka personalizovaných služieb a súvisiacich výdavkov vrátane predovšetkým akýchkoľvek opatrení, ktorými sa podporujú iniciatívy v oblasti zamestnanosti zamerané na znevýhodnených prijímateľov, prijímateľov s nízkou úrovňou zručností, starších a mladých prijímateľov a prijímateľov zo znevýhodnených oblastí; [PN 65]

g)  vysvetlenie, do akej miery sa zohľadnili odporúčania uvedené v „Rámci kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“, a ako koordinovaný balík personalizovaných služieb dopĺňa akcie financované inými vnútroštátnymi fondmi alebo fondmi Únie, ako aj informácie o opatreniach, ktoré sú pre príslušné prepúšťajúce podniky povinné na základe vnútroštátneho práva alebo podľa kolektívnych zmlúv;

h)  odhadovaný rozpočet pre každý z prvkov koordinovaného balíka personalizovaných služieb na podporu dotknutých prijímateľov a na všetky činnosti súvisiace s prípravou, riadením, informovanosťou a propagáciou, kontrolou a podávaním správ;

i)  na účely hodnotenia, indikatívne špecifické ciele konkrétneho prípadu definované členským štátom, pokiaľ ide o mieru opätovného začlenenia prijímateľov 6 mesiacov po skončení obdobia implementácie;

j)  dátumy, ku ktorým sa dotknutým prijímateľom začali poskytovať alebo majú začať poskytovať personalizované služby a ku ktorým sa začali alebo sa majú začať činnosti na implementáciu EGF EFT, ako sa stanovuje v článku 8;

k)  postupy uplatnené na konzultácie s dotknutými prijímateľmi alebo ich zástupcami alebo so sociálnymi partnermi, ako aj s miestnymi a regionálnymi orgánmi, prípadne s inými relevantnými zainteresovanými stranami;

l)  vyhlásenie o zhode podpory požadovanej z EGF EFT s procesnými a hmotnoprávnymi pravidlami Únie týkajúcimi sa štátnej pomoci, ako aj vyhlásenie, v ktorom sa vysvetľuje, prečo koordinovaný balík personalizovaných služieb nenahrádza opatrenia, za ktoré sú zodpovedné spoločnosti na základe vnútroštátnych právnych predpisov alebo kolektívnych zmlúv;

m)  zdroje vnútroštátnych zálohových platieb alebo spolufinancovania, prípadne iného financovania;

ma)   vyhlásenie, že navrhované akcie budú dopĺňať akcie financované zo štrukturálnych fondov a že sa zabráni akémukoľvek dvojitému financovaniu. [PN 66]

Článok 10

Komplementarita, súlad s predpismi a koordinácia

1.  Finančný príspevok z EGF EFT nenahrádza opatrenia, za ktoré zodpovedajú na základe vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv spoločnosti.

2.  Podpora pre dotknutých prijímateľov dopĺňa opatrenia členských štátov na vnútroštátnej, regionálnej, miestnej a miestnej prípadne na cezhraničnej úrovni vrátane opatrení spolufinancovaných z prostriedkov a programov Únie v súlade s odporúčaniami uvedenými v Rámci kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie. [PN 67]

3.  Finančný príspevok z EGF EFT je obmedzený na to, čo treba je potrebné na preukázanie solidarity a poskytnutie dočasnej, jednorazovej a cielenej podpory dotknutým jednotlivým prijímateľom. Opatrenia podporované prostredníctvom EGF EFT sú v súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi vrátane pravidiel o štátnej pomoci. [PN 68]

4.  Komisia a žiadajúci členský štát zabezpečujú v súlade so svojimi príslušnými právomocami koordináciu pomoci z fondov a programov Únie. [PN 69]

5.  Žiadajúci členský štát zabezpečuje, aby sa na špecifické opatrenia, na ktoré sa poskytuje finančný príspevok z EGF EFT, neposkytovala pomoc z iných finančných nástrojov Únie.

Článok 11

Rovnosť medzi ženami a mužmi a nediskriminácia

Komisia a členské štáty zabezpečujú, aby sa rovnosť medzi mužmi a ženami a začlenenie hľadiska rodovej rovnosti považovali za neoddeliteľnú súčasť a aby sa podporovali počas rôznych všetkých príslušných fáz implementácie finančného príspevku z EGF EFT. [PN 70]

Komisia a členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia, aby sa v rámci prístupu k EGF EFT zabránilo akejkoľvek diskriminácii na základe rodu, rasy alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie počas rôznych fáz implementácie finančného príspevku.

Článok 12

Technická pomoc na podnet Komisie

1.  Na podnet Komisie sa maximálne 0,5 % ročného stropu EGF EFT môže použiť na technickú a administratívnu pomoc financovanie technickej a administratívnej pomoci na jeho implementáciu, ako sú napríklad prípravné, monitorovacie, kontrolné, audítorské a hodnotiace činnosti a činnosti získavania údajov vrátane podnikových systémov informačných technológií, komunikačných činností a činností, ktoré zlepšujú viditeľnosť EGF EFT, a iné administratívne opatrenia a opatrenia technickej pomoci. Musia sa posilniť synergie so zavedenými systémami monitorovania štrukturálnych zmien, ako je ERM. Takéto opatrenia sa môžu uplatňovať na budúce i predchádzajúce programové obdobia. [PN 71]

2.  S výhradou stropu uvedeného v odseku 1 Komisia predloží žiadosť o presun rozpočtových prostriedkov na technickú pomoc do príslušných rozpočtových riadkov v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Komisia vykonáva technickú pomoc na svoj podnet v rámci priameho a nepriameho riadenia v súlade s [článkom 62 ods. 1 písm. a) a c)] nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Ak Komisia vykonáva technickú pomoc v rámci nepriameho riadenia, dbá o zaistenie transparentnosti postupu určovania tretej osoby vykonávajúcej úlohu Komisie, ako aj o to, aby všetky zainteresované strany EFT vrátane Európskeho parlamentu boli na tento účel informované o subdodávateľovi. [PN 72]

4.  Technická pomoc Komisie zahŕňa poskytovanie informácií a usmernení členským štátom na využívanie, monitorovanie a hodnotenie EGF EFT, ako aj zriadenie asistenčného pracoviska. Komisia poskytuje informácie a jasné usmernenia týkajúce sa využívania EGF EFT aj sociálnym partnerom na európskej a vnútroštátnej úrovni. Usmerňujúce opatrenia môžu zahŕňať aj vytvorenie pracovných skupín v prípadoch vážneho narušenia hospodárstva členského štátu.Členské štáty zabezpečia, aby sa zdôraznila pridaná hodnota financovania Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť. [PN 73]

Článok 13

Poskytovanie informácií, komunikácia a zverejňovanie

1.  Členské štáty uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť financovania zo strany Únie tým, že poskytujú súdržné, účinné a cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane dotknutých prijímateľov, miestnych a regionálnych orgánov, sociálnych partnerov, médií a verejnosti.Členské štáty zabezpečia, aby sa zdôraznila pridaná hodnota financovania Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť. [PN 74]

Členské štáty používajú znak EÚ v súlade s [prílohou VIII k všeobecnému nariadeniu] spolu so stručnou informáciou o financovaní („financované/spolufinancované Európskou úniou“).

2.  Komisia udržiava a pravidelne aktualizuje webovú stránku prístupnú vo všetkých úradných jazykoch inštitúcií Únie, na ktorej sa poskytujú aktualizované informácie o EGF EFT, usmernenia týkajúce sa predkladania žiadostí a oprávnených opatrení, pravidelne aktualizovaný zoznam kontaktov v členských štátoch, ako aj informácie o prijatých a zamietnutých žiadostiach a o úlohe Európskeho parlamentu a Rady v rozpočtovom postupe. [PN 75]

3.  Komisia podporuje šírenie existujúcich najlepších postupov v oblasti komunikácie a vykonáva informačné a komunikačné činnosti v súvislosti s prípadmi využívania EGF EFT a ich výsledkami na základe získaných skúseností s cieľom zlepšiť viditeľnosť EFT, zvýšiť informovanosť o kritériách oprávnenosti EFT a postupoch predkladania žiadostí, zlepšiť účinnosť EGF EFT a zabezpečiť, aby boli občania Únie a pracovníci informovaní – vrátane občanov a pracovníkov vo vidieckych oblastiach s ťažkým prístupom k informáciám – informovaní o EGF EFT. [PN 76]

Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky informačné a zviditeľňujúce materiály na požiadanie dostupné inštitúciám, orgánom alebo agentúram Únie, a aby bola Únii bez licenčných poplatkov, nevýhradne a neodvolateľne udelená licencia na používanie týchto materiálov spolu so všetkými pridruženými právami. Licencia zabezpečuje Únii tieto práva:

–  interné použitie, t. j. právo reprodukovať, kopírovať a sprístupňovať informačné a zviditeľňujúce materiály pre inštitúcie, agentúry a zamestnancov EÚ a jej členských štátov,

–  reprodukciu informačných a zviditeľňujúcich materiálov akýmkoľvek spôsobom a akoukoľvek formou ako celok alebo čiastočne,

–  komunikáciu s verejnosťou o informačných a zviditeľňujúcich materiáloch akoukoľvek formou komunikácie,

–  verejné šírenie informačných a zviditeľňujúcich materiálov (alebo ich kópií) akoukoľvek formou,

–  ukladanie a archiváciu informačných a zviditeľňujúcich materiálov,

–  udeľovanie sublicencií práv tretím stranám na informačné a zviditeľňujúce materiály.

Únii sa môžu udeliť ďalšie práva.

4.  Zdroje vyčlenené na komunikačné činnosti v zmysle tohto nariadenia takisto prispievajú k spoločnej komunikácii týkajúcej sa politických priorít Únie za predpokladu, že súvisia so všeobecnými cieľmi uvedenými v článku 3.

Článok 14

Stanovenie finančného príspevku

1.  Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9, a najmä vzhľadom na počet dotknutých prijímateľov, na navrhované opatrenia a odhadované náklady zhodnotí a po uplynutí lehoty stanovenej v článku 9 ods. 4 čo najrýchlejšie navrhne výšku finančného príspevku z EGF EFT (ak sa príspevok poskytne), ktorý možno poskytnúť v rámci dostupných zdrojov. [PN 77]

2.  Miera spolufinancovania z EGF EFT na ponúkané opatrenia sa zosúladí s najvyššou mierou spolufinancovania z ESF+ v príslušnom členskom štáte.

3.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na poskytnutie finančného príspevku podľa tohto nariadenia sú splnené, bezodkladne začne postup stanovený v článku 16 a informuje žiadajúci členský štát. [PN 78]

4.  Keď Komisia na základe posúdenia vykonaného v súlade s článkom 9 dospeje k záveru, že podmienky na udelenie finančného príspevku podľa tohto nariadenia nie sú splnené, bezodkladne to oznámi žiadajúcemu členskému štátu, ako aj všetkým ostatným zainteresovaným stranám vrátane Európskeho parlamentu. [PN 79]

Článok 15

Obdobie oprávnenosti

1.  Výdavky sú oprávnené na finančný príspevok z EGF EFT od dátumov stanovených v žiadosti podľa článku 9 ods. 5 písm. j), ku ktorým dotknutý členský štát začína alebo má začať poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom alebo ku ktorým vzniknú administratívne výdavky na implementáciu EGF EFT v súlade s článkom 8 ods. 1 a 4.

2.  Členský štát vykoná oprávnené opatrenia stanovené v článku 8 čo najskôr,. Opatrenia sa v každom prípade musia implementovať do šiestich mesiacov po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku a musia sa vykonať najneskôr do 24 mesiacov od dátumu nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku. [PN 80]

3.  Obdobie implementácie je obdobie, ktoré sa začína dátumami uvedenými v žiadosti podľa článku 9 ods. 5 písm. j), ku ktorým dotknutý členský štát začína poskytovať personalizované služby dotknutým prijímateľom a začína činnosti na implementáciu EGF EFT, ako sa stanovuje v článku 8, a končí 24 mesiacov po dátume nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku.

4.  Ak sa prijímateľ zúčastňuje na vzdelávacom kurze alebo na kurze odbornej prípravy, ktorý trvá dva alebo viac rokov, poplatky za takýto kurz sú oprávnené na spolufinancovanie z EGF EFT až do dátumu, ku ktorému sa má predložiť záverečná správa uvedená v článku 20 ods. 1, pod podmienkou, že príslušné výdavky vznikli pred týmto dátumom.

5.  Výdavky podľa článku 8 ods. 4 sú oprávnené do termínu predloženia záverečnej správy v súlade s článkom 20 ods. 1.

Článok 16

Rozpočtový postup a vykonávanie

1.  Keď Ak Komisia dospela dospeje k záveru, že sú splnené podmienky na poskytnutie finančného príspevku z EGF sú splnené, predloží žiadosť o presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov EFT, predloží návrh na ich mobilizáciu. Rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EFT prijmú spoločne Európsky parlament a Rada do jedného mesiaca od predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade. Rada sa uznáša kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament väčšinou svojich poslancov a trojpätinovou väčšinou odovzdaných hlasov.

Súčasne s predložením svojho návrhu rozhodnutia o mobilizácii prostriedkov EFT Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade návrh na presun prostriedkov do príslušných rozpočtových riadkov. V prípade, že sa nedosiahne dohoda, začne sa postup trialógu.

Presuny týkajúce sa EFT sa vykonajú v súlade s článkom 31 nariadenia o rozpočtových pravidlách. [PN 81]

2.  K žiadosti o presun musí byť pripojené zhrnutie preskúmania oprávnenosti žiadosti. [PN 82]

3.  Komisia prijme rozhodnutie o finančnom príspevku prostredníctvom vykonávacieho aktu, ktorý nadobudne účinnosť v deň, keď sa Komisii oznámi, že Európsky parlament a Rada schválili rozpočtový presun. Uvedené prijmú rozhodnutie predstavuje rozhodnutie o financovaní v zmysle článku 110 nariadeniarozpočtových pravidlách mobilizácii EFT. [PN 83]

3a.  Návrh na rozhodnutie o mobilizácii prostriedkov EFT podľa odseku 1 obsahuje:

a)  posúdenie vykonané v súlade s článkom 9 ods. 4 spolu s prehľadom informácií, na ktorých sa posúdenie zakladá;

b)  dôkaz o tom, že kritériá stanovené v článkoch 5 a 10 sú splnené; a

c)  odôvodnenie navrhovaných súm. [PN 84]

Článok 16a

Výnimočné prípady

Vo výnimočných prípadoch a ak zostatok finančných zdrojov, ktoré sú vo fonde k dispozícii v roku, v ktorom došlo k významnej reštrukturalizácii, nie je dostatočný na poskytnutie pomoci, ktorú považuje rozpočtový orgán za potrebnú, Komisia môže navrhnúť, aby sa rozdiel financoval z rozpočtu fondu na nasledujúci rok. Ročný rozpočtový strop fondu na rok, v ktorom došlo k významnej reštrukturalizácii, a na nasledujúci rok sa dodrží za každých okolností. [PN 85]

Článok 17

Platba a použitie finančného príspevku

1.  Po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia o finančnom príspevku v súlade s článkom 16 ods. 3 Komisia vyplatí finančný príspevok dotknutému členskému štátu formou jednorazovej platby v rámci zálohovej platby vo výške 100 %, a to v zásade do 15 pracovných dní. Zálohová platba sa vyúčtuje, keď členský štát predloží certifikovaný výkaz výdavkov v súlade s článkom 20 ods. 1. Nevyčerpané sumy sa musia vrátiť Komisii.

2.  Finančný príspevok uvedený v odseku 1 sa využíva na základe zdieľaného riadenia v súlade s článkom 63 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

3.  Podrobné technické podmienky financovania stanovuje Komisia v rozhodnutí o finančnom príspevku uvedenom v článku 16 ods. 3.

4.  Pri vykonávaní opatrení zahrnutých v koordinovanom balíku personalizovaných služieb môže dotknutý členský štát predložiť Komisii návrh na zmenu zahrnutých akcií pridaním iných oprávnených opatrení uvedených v článku 8 ods. 1 písm. a) a b) za predpokladu, že takéto zmeny sú náležite odôvodnené a že celková suma nepresahuje finančný príspevok uvedený v článku 16 ods. 3. Komisia posúdi navrhované zmeny, a ak s nimi súhlasí, zodpovedajúcim spôsobom zmení rozhodnutie o finančnom príspevku.

5.  Dotknutý členský štát má flexibilitu na prerozdelenie súm medzi rozpočtovými položkami stanovenými v rozhodnutí o finančnom príspevku podľa článku 16 ods. 3. Ak realokácia presiahne 20 % zvýšenie v prípade jednej alebo viacerých z uvedených položiek, členský štát o tom vopred informuje Komisiu.

Článok 18

Používanie eura

V žiadostiach, rozhodnutiach o finančných príspevkoch a v správach v rámci tohto nariadenia, ako aj v akýchkoľvek iných súvisiacich dokumentoch, sa všetky sumy vyjadrujú v eurách.

Článok 19

Ukazovatele

1.  Ukazovatele, ktoré sa analyzujú pri podávaní správ o pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 3, sa uvádzajú v prílohe.

2.  Systémom podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25 na účely zmeny ukazovateľov v prílohe, ak sa to považuje za potrebné na zabezpečenie účinného posúdenia využívania fondu.

Článok 19a

Vzor pre prieskum u prijímateľov

Prieskum u prijímateľov uvedený v článku 20 ods. 1 písm. d) vychádza zo vzoru, ktorý stanoví Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Komisia prijme tento vykonávací akt v súlade s konzultačným postupom podľa článku 26 ods. 2, aby sa zabezpečili jednotné podmienky vykonávania tohto článku. [PN 86]

Článok 20

Záverečná správa a ukončenie

1.  Najneskôr na konci siedmeho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát Komisii záverečnú správu o implementácii finančného príspevku vrátane informácií týkajúcich sa:

a)  druhu opatrení a hlavných dosiahnutých výsledkov, pričom sa vysvetlia výzvy, získané poznatky, súčinnosť a komplementárnosť s inými fondmi EÚ najmä s ESF+ a vždy, keď je to možné, sa uvedie komplementarita opatrení s opatreniami, ktoré sa financujú z iných programov Únie alebo vnútroštátnych programov v súlade s Rámcom kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie; [PN 87]

b)  názvov orgánov, ktoré vykonávajú balík opatrení v členskom štáte,

c)  ukazovateľov stanovených v článku 19;

d)  výsledkov prieskumu u prijímateľov šesť do šiestich mesiacov po skončení obdobia implementácie, ktoré sa týkajú vnímanej zmeny v súvislosti so zamestnateľnosťou prijímateľov, alebo v prípade osôb, ktoré už našli zamestnanie, rozsiahlejších informácií o kvalite a druhu nájdeného zamestnania, napríklad pokiaľ ide o zmenu pracovného času, úroveň zodpovednosti alebo zmenu vo výške odmeny v porovnaní s predchádzajúcim zamestnaním, a odvetvie, v ktorom si daná osoba našla zamestnanie, a tieto informácie sa rozdelia podľa pohlavia, vekovej skupiny a úrovne vzdelania; [PN 88]

e)  toho, či bol prepúšťajúci podnik, s výnimkou startupov, mikropodnikov a MSP, v predchádzajúcich piatich rokoch prijímateľom štátnej pomoci alebo predchádzajúceho financovania z Kohézneho fondu alebo zo štrukturálnych fondov Únie; [PN 89]

f)  vyhlásenia, v ktorom sa odôvodňujú výdavky.

2.  Najneskôr na konci devätnásteho mesiaca po uplynutí lehoty uvedenej v článku 15 ods. 3 predloží dotknutý členský štát úplný a riadne overený jednoduchý súbor údajov týkajúcich sa ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch uvedeného v bode 3 prílohy. [PN 90]

3.  Najneskôr šesť mesiacov po tom, ako Komisia dostane všetky informácie požadované v súlade s odsekom 1, ukončí finančné prispievanie stanovením konečnej sumy finančného príspevku z EGF EFT a prípadného splatného zostatku pre dotknutý členský štát v súlade s článkom 24. Ukončenie je podmienené poskytnutím ukazovateľa o dlhodobejších výsledkoch v súlade s odsekom 2.

Článok 21

Dvojročná správa

1.  Do 1. augusta 2021 a potom každé dva roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade komplexnú správu o kvalite a kvantite činností v rámci tohto nariadenia a v rámci nariadenia (EÚ) č. 1309/2013 v predchádzajúcich dvoch rokoch. Správa sa zameriava hlavne na výsledky, ktoré EGF EFT dosiahol, a obsahuje najmä informácie o predložených žiadostiach, rýchlosti ich spracovania a prípadných nedostatkoch existujúcich pravidiel, prijatých rozhodnutiach, financovaných opatreniach vrátane štatistických údajov o ukazovateľoch stanovených v prílohe a o komplementarite takýchto opatrení s opatreniami financovanými prostredníctvom iných fondov Únie, najmä prostredníctvom ESF+, a informácie o ukončení poskytovania finančných príspevkov, a zdokumentujú sa v nej aj žiadosti, ktoré boli zamietnuté alebo v prípade ktorých sa finančný príspevok musel znížiť z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov alebo neoprávnenosti. [PN 91]

2.  Správa sa pre informáciu zasiela členským štátom, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom. [PN 92]

Článok 22

Hodnotenie

1.  Komisia každé štyri roky vykoná na vlastný podnet a v úzkej spolupráci s členskými štátmi hodnotenie finančných príspevkov z EGF EFT vrátane následného posúdenia vplyvu jeho žiadosti na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.

Na účely hodnotenia uvedeného v prvom pododseku členské štáty získavajú všetky dostupné údaje o prípadoch EFT a pracovníkoch, ktorým sa poskytla pomoc. [PN 93]

2.  Výsledky hodnotení uvedených v odseku 1 sa pre informáciu zasielajú Európskemu parlamentu, Rade, Dvoru audítorov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a sociálnym partnerom. Odporúčania vyplývajúce z hodnotení sa zohľadňujú pri vypracúvaní nových programov v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí alebo pri ďalšom rozvíjaní existujúcich programov.

3.  Hodnotenia uvedené v odseku 1 zahŕňajú relevantné štatistické údaje o finančných príspevkoch, rozdelené podľa jednotlivých odvetví a členských štátov. [PN 94]

4.  Na zabezpečenie účinného posúdenia pokroku EGF EFT smerom k dosiahnutiu jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25 s cieľom zmeniť prílohu na účely preskúmania alebo doplnenia ukazovateľov, ak sa to považuje za potrebné, a na doplnenie tohto nariadenia o ustanovenia o vytvorení rámca monitorovania a hodnotenia.

Článok 23

Riadenie a finančná kontrola

1.  Bez toho, aby tým bola dotknutá zodpovednosť Komisie za plnenie všeobecného rozpočtu Únie, za riadenie opatrení podporovaných z EGF EFT a za ich finančnú kontrolu sú zodpovedné členské štáty. Členské štáty uskutočnia najmä tieto kroky:

a)  overenie, či boli prijaté riadiace a kontrolné opatrenia a či sa vykonávajú tak, aby sa zabezpečilo, že finančné prostriedky Únie sa používajú efektívne a správne, v súlade so zásadou správneho finančného riadenia;

b)  zabezpečenie poskytovania údajov z monitorovania je povinnou požiadavkou v zmluvách s orgánmi, ktoré vykonávajú koordinovaný balík personalizovaných služieb;

c)  overenie, či sa financované opatrenia vykonali náležitým spôsobom;

d)  uistenie sa, že financované výdavky sú podložené overiteľnými dokladmi a realizované zákonne a riadne;

e)  predchádzanie nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a náprava vrátane podvodov a vymáhanie neoprávnene vyplatených súm, v náležitých prípadoch spolu s úrokmi z omeškania. Členské štáty podávajú Komisii správy o nezrovnalostiach vrátane podvodov.

2.  Na účely článku [63 ods. 3?] nariadenia o rozpočtových pravidlách členské štáty určia orgány zodpovedné za riadenie a kontrolu opatrení podporovaných z EGF EFT. Tieto orgány poskytujú Komisii informácie stanovené v [článku 63 ods. 5, 6 a 7] nariadenia o rozpočtových pravidlách o implementácii finančného príspevku pri predkladaní záverečnej správy uvedenej v článku 20 ods. 1 tohto nariadenia.

Ak orgány určené v súlade s nariadením (EÚ) č. 1309/2013 poskytovali dostatočné záruky, že platby sú zákonné, riadne a náležite zaúčtované, dotknutý členský štát môže Komisii oznámiť, že tieto orgány sa potvrdzujú v rámci tohto nariadenia. V takom prípade dotknutý členský štát uvedie, ktoré orgány sú potvrdené a aká je ich funkcia.

3.  Keď sa zistí nezrovnalosť, členské štáty vykonajú požadované finančné opravy. Opravy vykonávané členskými štátmi spočívajú v zrušení celého finančného príspevku alebo jeho časti. Členské štáty vymáhajú úhradu akejkoľvek neoprávnene vyplatenej sumy na základe zistenej nezrovnalosti, uhrádzajú ju Komisii, a ak príslušný členský štát túto sumu neuhradí v stanovenej lehote, účtuje sa úrok z omeškania.

4.  Komisia v rámci svojej zodpovednosti za plnenie všeobecného rozpočtu Únie podniká všetky kroky potrebné na overenie, či sa financované akcie implementujú v súlade so zásadou správneho finančného riadenia. Žiadajúci členský štát zodpovedá za zabezpečenie riadne fungujúcich systémov riadenia a kontroly. Komisia sa uistí, že takéto systémy sú zavedené.

Na tento účel a bez toho, aby boli dotknuté právomoci Dvora audítorov alebo kontroly vykonávané členským štátom v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami, môžu úradníci alebo zamestnanci Komisie vykonávať kontroly na mieste, vrátane náhodných kontrol, zamerané na opatrenia financované z EGF EFT, ktoré sa oznámia najmenej jeden pracovný deň vopred. Komisia vopred informuje žiadajúci členský štát, aby jej mohol poskytnúť všetku potrebnú pomoc. Úradníci alebo zamestnanci dotknutého členského štátu sa na takýchto kontrolách môžu zúčastňovať.

5.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 25 na účely doplnenia odseku 1 písm. e) stanovením kritérií na určenie prípadov nezrovnalostí, ktoré treba oznámiť, a údajov, ktoré treba poskytnúť.

6.  Komisia prijme vykonávací akt, ktorým stanoví formát, ktorý sa má používať na podávanie správ o nezrovnalostiach v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 26 ods. 2 s cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto článku.

7.  Členské štáty zabezpečujú, aby boli všetky doklady, ktoré sa týkajú vynaložených výdavkov, uchované pre potreby Komisie a Dvora audítorov počas troch rokov od ukončenia poskytovania finančného príspevku z EGF EFT.

Článok 24

Vrátenie finančného príspevku

1.  V prípadoch, keď sú skutočné náklady na koordinovaný balík personalizovaných služieb nižšie ako výška finančného príspevku podľa článku 16, Komisia vymáha príslušnú sumu po tom, ako dotknutému členskému štátu poskytne možnosť predložiť pripomienky.

2.  Ak po ukončení potrebných overení Komisia dospeje k záveru, že členský štát buď nesplnil povinnosti uvedené v rozhodnutí o finančnom príspevku, alebo si neplní svoje povinnosti podľa článku 23 ods. 1, poskytne dotknutému členskému štátu možnosť predložiť pripomienky. V prípade, že sa dosiahla dohoda, Komisia prijme rozhodnutie prostredníctvom vykonávacieho aktu na vykonanie požadovaných finančných opráv, pričom zruší celý alebo čiastočný príspevok z EGF EFT na predmetné opatrenie. Toto rozhodnutie sa prijme do 12 mesiacov od doručenia pripomienok zo strany členského štátu. Dotknutý členský vráti akúkoľvek neoprávnene vyplatenú sumu vyplývajúcu z nezrovnalosti, a ak žiadajúci členský štát túto sumu neuhradí v stanovenej lehote, účtuje sa úrok z omeškania.

Článok 25

Vykonávanie delegovania právomoci

1.  Komisii sa udeľuje právomoc prijímať delegované akty za podmienok stanovených v tomto článku.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedená v článku 19 ods. 3 a článku 23 ods. 5 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 19 ods. 3 a článku 23 ods. 5 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po uverejnení rozhodnutia v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s expertmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.

5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 19 ods. 3 a článku 23 ods. 5 nadobúda účinnosť len ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Článok 26

Postup výboru

1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011(27).

2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 27

Prechodné ustanovenie

Nariadenie (EÚ) č. 1309/2013 sa naďalej uplatňuje na žiadosti predložené do 31. decembra 2020. Uplatňuje sa do ukončenia príslušných prípadov.

Článok 28

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti predložené od 1. januára 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda

PRÍLOHA

Spoločné ukazovatele výstupov a výsledkov pre žiadosti o príspevok z EGF EFT

Všetky osobné údaje(28) sa rozdelia podľa pohlavia (ženy, muži, nebinárne osoby).

1.  Spoločné ukazovatele výstupov týkajúce sa prijímateľov:

–  nezamestnané osoby*,

–  neaktívne osoby*,

–  zamestnané osoby*,

–  samostatne zárobkovo činné osoby*,

–  osoby vo veku do 30 rokov*,

–  osoby vo veku nad 54 rokov*,

–  osoby s nižším sekundárnym vzdelaním alebo nižším vzdelaním (ISCED 0 – 2)*,

–  osoby s vyšším sekundárnym vzdelaním (ISCED 3) alebo post-sekundárnym vzdelaním (ISCED 4)*,

–  osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 –8)*,

–  s odbornou praxou kratšou než dva roky,

–   s odbornou praxou od dvoch do 10 rokov,

–   s odbornou praxou dlhšou než 10 rokov. [PN 95]

Celkový počet prijímateľov sa má vypočítať automaticky na základe spoločných ukazovateľov výstupov týkajúcich sa postavenia v zamestnaní(29).

Tieto údaje o prijímateľoch, ktorí sa zúčastňujú na opatreniach spolufinancovaných z EGF EFT, sa majú poskytnúť v záverečnej správe, ako sa stanovuje v článku 20 ods. 1.

2.  Spoločné ukazovatele výsledkov týkajúce sa prijímateľov:

–  percentuálny podiel prijímateľov podpory z EGF EFTv zamestnaní (rozdelený podľa typu pracovnej zmluvy: na plný pracovný čas/na kratší pracovný čas, na dobu určitú/na neurčitý čas) a samostatná zárobková činnosť, 6 mesiacov po skončení obdobia implementácie*,

–  percentuálny podiel prijímateľov podpory z EGF EFT, ktorí sú v procese získavania kvalifikácie, 6 mesiacov po skončení obdobia implementácie*,

–  percentuálny podiel prijímateľov podpory z EGF EFT, ktorí sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, 6 mesiacov po skončení obdobia implementácie*.

Tieto údaje sa majú poskytnúť v záverečnej správe, ako sa stanovuje v článku 20 ods. 1, pričom pri ich zbere sa mali použiť údaje, ktoré poskytli príslušné orgány členského štátu, ako aj údaje z prieskumov u prijímateľov (ako sa stanovuje v článku 20 ods. 1 písm. d). Tieto údaje majú zahŕňať celkový vypočítaný počet prijímateľov, ako sa uvádza v rámci spoločných ukazovateľov výstupov (1). Percentuálne podiely sa preto týkajú aj tohto celkového vypočítaného počtu.

3.  Spoločný ukazovateľ o dlhodobejších výsledkoch týkajúci sa prijímateľov:

–  percentuálny podiel prijímateľov podpory z EGF EFTv zamestnaní vrátane samostatnej zárobkovej činnosti, 18 mesiacov po skončení obdobia implementácie stanoveného v rozhodnutí o financovaní*.

Tieto údaje sa majú sprístupniť do konca devätnásteho mesiaca po skončení obdobia implementácie. Tieto údaje by mali zahŕňať celkový vypočítaný počet prijímateľov, ako sa uvádza v rámci spoločných ukazovateľov výstupov (1). Percentuálne podiely sa preto týkajú aj tohto celkového vypočítaného počtu. V súvislosti s väčšími prípadmi, ktoré zahŕňajú viac ako 1 000 prijímateľov, sa údaje môžu alternatívne zbierať na základe reprezentatívnej vzorky z celkového počtu prijímateľov, ktorý sa uvádza medzi ukazovateľmi výstupov (1).

(1)Ú. v. EÚ C ... .
(2)Ú. v. EÚ C ... .
(3) Pozícia Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019.
(4)https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_sk
(5)http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-agenda-sustainable-development-sustainable-european-future/
(6)https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
(7)https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/communication-new-modern-multiannual-financial-framework_en.pdf
(8)https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_sk
(9)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sk
(10)https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sk
(11)Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov „Rámec kvality EÚ pre predvídanie zmien a reštrukturalizácie“ (COM(2013)0882, 13.12.2013).
(12)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1).
(13)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 z 18. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1927/2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (Ú. v. EÚ L 167, 29.6.2009, s. 26).
(14)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1309/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde na prispôsobenie sa globalizácii (2014 – 2020) a o zrušení nariadenia (ES) č. 1927/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 855).
(15)COM(2018)0297 a sprievodný dokument SWD(2018)0192.
(16)Pracovný dokument útvarov Komisie SWD(2018)0171 a jeho príloha COM(2018)0321.
(17)Ú. v. EÚ L […], […], s. […].
(18)Odkaz sa aktualizuje.
(19)Odkaz sa aktualizuje.
(20)Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
(21)Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
(22)Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
(23)Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
(24)Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
(25) Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1.
(26)Odkaz sa overí/aktualizuje. Smernica Rady 98/59/ES z 20. júla 1998 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa hromadného prepúšťania (Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 16).
(27) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
(28)Riadiace orgány majú zaviesť systém, ktorým sa elektronicky zaznamenávajú a uchovávajú údaje o jednotlivých účastníkoch. Ustanovenia o spracovaní údajov zavedené členskými štátmi majú byť v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1), a najmä s jeho článkami 4, 6 a 9. Údaje uvedené v rámci ukazovateľov označených * sú osobné údaje podľa článku 4 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2016/679. Ich spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa (článok 6 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2016/679).
(29)Nezamestnaná osoba, neaktívna osoba, zamestnaná osoba, samostatne zárobkovo činná osoba.

Posledná úprava: 13. decembra 2019Právne oznámenie