Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0202(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0445/2018

Ingivna texter :

A8-0445/2018

Debatter :

PV 15/01/2019 - 19
CRE 15/01/2019 - 19

Omröstningar :

PV 16/01/2019 - 12.6
CRE 16/01/2019 - 12.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0019

Antagna texter
PDF 547kWORD 74k
Onsdagen den 16 januari 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I
P8_TA-PROV(2019)0019A8-0445/2018

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 16 januari 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0380),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0231/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 12 december 2018(1),

–  med beaktande av Europeiska regionkommitténs yttrande av den 5 december 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor, yttrandena från utskottet för internationell handel, budgetutskottet, budgetkontrollutskottet och utskottet för regional utveckling, och ståndpunkten i form av ändringsförslag från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (A8-0445/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Kommissionens förslag   Ändring
Ändring 1
Förslag till förordning
Titeln
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om Europeiska fonden för övergångar
Ändring 2
Förslag till förordning
Skäl 1
(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och i artikel 10 i fördraget om Europeiska unions funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Medlemsstaterna och kommissionen bör sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.
(1)  De övergripande principer som fastställs i artikel 3 i fördraget om Europeiska unionen (nedan kallat EU-fördraget) och i artiklarna 9 och 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (nedan kallat EUF-fördraget) samt principerna om subsidiaritet och proportionalitet enligt artikel 5 i EU-fördraget bör följas vid genomförandet av fonderna, med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. I enlighet med artikel 8 i EUF-fördraget bör medlemsstaterna och kommissionen sträva efter att undanröja bristande jämlikhet, främja jämställdhet mellan kvinnor och män och integrera jämställdhetsperspektivet samt efter att bekämpa all diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Målen för fonderna bör eftersträvas inom ramen för hållbar utveckling och unionens insatser för att bevara, skydda och förbättra miljön i enlighet med artiklarna 11 och 191.1 i EUF-fördraget, med hänsyn till principen att förorenaren betalar.
Ändring 3
Förslag till förordning
Skäl 4
(4)  I februari 2018 antog kommissionen meddelandet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202018. I meddelandet betonas att EU:s budget ska stödja Europas unika sociala marknadsekonomi. Det kommer därför att vara av största vikt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och att ta itu med kompetensbrister, särskilt sådana som beror på digitaliseringen. Flexibilitet i budgeten är en viktig princip i nästa fleråriga budgetram. Flexibilitetsmekanismer kommer att finnas kvar för att unionen ska kunna reagera på oförutsedda händelser och för att se till att budgetmedlen används där de behövs mest.
(4)  I februari 2018 antog kommissionen meddelandet En ny och modern flerårig budgetram för ett EU som effektivt genomför sina prioriteringar efter 202018. I meddelandet betonas att EU:s budget ska stödja Europas unika sociala marknadsekonomi. Det kommer därför att vara av största vikt att förbättra sysselsättningsmöjligheterna och att ta itu med kompetensbrister, särskilt sådana som beror på digitaliseringen, automatiseringen och övergången till en resurseffektiv ekonomi, med full respekt för Parisavtalet från 2015 om klimatförändringar, som följde på den 21:a partskonferensen för FN:s ramkonvention om klimatförändringar. Flexibilitet i budgeten är en viktig princip i nästa fleråriga budgetram. Flexibilitetsmekanismer kommer att finnas kvar för att unionen ska kunna reagera snabbare på oförutsedda händelser och för att se till att budgetmedlen används där de behövs mest.
__________________
__________________
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1528100082998&from=EN
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0098&qid=1528100082998&from=EN
Ändring 4
Förslag till förordning
Skäl 6
(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Trots att en mer öppen handel och djupare integration av världsekonomierna på det hela taget har stora fördelar måste man ta itu med de negativa sidoeffekterna. Eftersom de nuvarande fördelarna med globalisering redan är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de allt snabbare tekniska framstegen kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att fördelarna med globaliseringen fördelas mer rättvist, genom att en mer öppen ekonomi och tekniska framsteg kombineras med socialt skydd.
(6)  I diskussionsunderlaget om hur vi bemöter globaliseringen20 konstaterar kommissionen att kombinationen av handelsrelaterad globalisering och teknisk förändring är en viktig orsak till att efterfrågan på kvalificerad arbetskraft ökar medan antalet arbetstillfällen för personer med lägre kvalifikationsnivå minskar. Samtidigt som det finns fördelar med en mer öppen handel måste lämpliga åtgärder vidtas för att motverka de relaterade negativa sidoeffekterna. Då de nuvarande fördelarna med globalisering är ojämnt fördelade mellan människor och regioner, vilket får betydande konsekvenser för dem som drabbas, finns det risk för att de tekniska och miljömässiga förändringarna kommer att framhäva dessa effekter ytterligare. I linje med principerna om solidaritet och hållbarhet kommer det därför att vara nödvändigt att se till att fördelarna med globaliseringen fördelas mer rättvist. Eventuella samtidiga negativa effekter av globaliseringen och de tekniska och miljömässiga övergångarna bör i större utsträckning förutses i EU:s relevanta strukturfonder, till exempel Europeiska socialfonden+ (ESF+), för att näringslivet och arbetskraften bättre ska kunna anpassas genom att ekonomisk tillväxt och tekniska framsteg kombineras med tillräckligt socialt skydd och aktivt stöd till tillträde till anställning och möjligheter till egenföretagande.
__________________
__________________
20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv
20 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sv
Ändring 5
Förslag till förordning
Skäl 7
(7)  I diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser21 understryker kommissionen vikten av att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna. En central prioritering är därför att investera i jämlikhet, social inkludering, utbildning och hälsa
(7)  I diskussionsunderlaget om framtiden för EU:s finanser21 understryker kommissionen vikten av att minska de ekonomiska och sociala klyftorna mellan och inom medlemsstaterna. En central prioritering är därför att investera i hållbar utveckling, jämlikhet, social inkludering, utbildning och hälsa.
_________________
_________________
21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv
21 https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sv
Ändring 6
Förslag till förordning
Skäl 8
(8)  Globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är Europeiska socialfonden (ESF+) som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte och globaliseringsfonden som har utformats för att ge stöd när en oförutsedd omfattande omstrukturering redan har inträffat.
(8)  Klimatförändringar, globalisering och teknisk utveckling kommer sannolikt att leda till att de globala ekonomierna i allt högre grad flätas samman och blir beroende av varandra. Denna ekonomiska förändring leder oundvikligen till en omfördelning av arbetskraften. Om fördelarna med förändringen ska komma alla till del är det av största vikt att arbetstagare som har sagts upp eller som hotas av uppsägning erbjuds stöd. Unionens viktigaste instrument för att hjälpa drabbade arbetstagare är ESF+, som har utformats för att ge stöd i förebyggande syfte, och övergångsfonden, som har utformats för att ge stöd när en omfattande omstrukturering redan har inträffat. I meddelandet EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar22 redogörs för bästa praxis när det gäller att förutse och hantera företagsomstruktureringar. Kvalitetskriterierna bör vara utgångspunkten när man överväger lämpliga politiska medel för hantering av utmaningarna med ekonomisk anpassning och omstrukturering samt de sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser detta får. Medlemsstaterna uppmanas också att använda EU-finansiering och nationell finansiering på ett sådant sätt att de sociala konsekvenserna av omstruktureringar, särskilt de negativa effekterna för sysselsättningen, så långt som möjligt mildras.
__________________
__________________
22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).
22 Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar (COM(2013) 882 final, 13.12.2013).
Ändring 7
Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)
(11a)  Övergångsfondens program bör vara synligt och kräva fler och bättre uppgifter för att möjliggöra en korrekt vetenskaplig utvärdering av övergångsfonden och motverka administrativa begränsningar i genomförandet av programmet för stöd till handelsanpassning.
Ändringar 8 och 97
Förslag till förordning
Skäl 13
(13)  Kommissionen betonar att globaliseringsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i arbetslivet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar eller andra faktorer som övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från globaliseringsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med globaliseringsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, ska fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.
(13)  Kommissionen betonar att övergångsfonden fortfarande är ett viktigt och flexibelt verktyg för att ge stöd till arbetstagare som förlorat sitt arbete i samband med omfattande omstruktureringar och hjälpa dem att så fort som möjligt hitta ett nytt arbete. Unionen bör fortsätta att tillhandahålla särskilt engångsstöd för att hjälpa uppsagda arbetstagare att återintegreras i varaktig sysselsättning av god kvalitet i områden, sektorer, territorier eller på arbetsmarknader som drabbats av en allvarlig ekonomisk störning. Mot bakgrund av samspelet mellan och de ömsesidiga effekterna av öppen handel, tekniska förändringar, digitalisering och automatisering eller andra faktorer som Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen eller övergången till en koldioxidsnål ekonomi och av att det därmed blir allt svårare att peka ut en specifik faktor som orsakar uppsägningar bör medel från övergångsfonden i framtiden endast beviljas på grundval av omstruktureringar som får betydande konsekvenser. Eftersom syftet med övergångsfonden är att tillhandahålla stöd i akuta situationer där händelserna inte har kunnat förutses, och att komplettera det stöd som ges i mer förebyggande syfte genom ESF+, bör fonden även i fortsättningen utgöra ett flexibelt, särskilt instrument som är utanför den fleråriga budgetramens tak, såsom konstateras i kommissionens meddelande En modern budget för ett EU som skyddar, försvarar och sätter medborgarna i centrum – Flerårig budgetram 2021–2027 och dess bilaga27.
__________________
__________________
27 SWD (2018) 171 final och bilagan COM (2018) 321 final.
27 SWD (2018) 171 final och bilagan COM (2018) 321 final.
Ändring 9
Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
(13a)  I sin resolution av den 30 maj 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027 och egna medel bekräftade Europaparlamentet sin bestämda ståndpunkt i fråga om den anslagsnivå som behövs för viktiga unionspolitikområden i den fleråriga budgetramen 2021–2027 för att uppdragen och målen för dessa politikområden ska kunna uppfyllas. Parlamentet betonade i synnerhet att den särskilda finansieringen för små och medelstora företag och för bekämpning av ungdomsarbetslösheten i den fleråriga budgetramen måste fördubblas, och välkomnade flera förslag som förbättrar de nuvarande bestämmelserna, inte minst de ökade anslagen till särskilda instrument. Parlamentet meddelade även sin avsikt att vid behov förhandla om ytterligare förbättringar.
Ändring 10
Förslag till förordning
Skäl 14
(14)  För att bevara globaliseringsfondens europeiska karaktär bör det vara möjligt att lämna in en ansökan om stöd när en omfattande omstrukturering får betydande konsekvenser för den lokala eller regionala ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i form av minimiantalet uppsägningar under en viss referensperiod. Med hänsyn till resultaten av halvtidsutvärderingen bör minimiantalet vara 250 uppsägningar inom en referensperiod på fyra månader (eller sex månader i ansökningar som gäller en hel sektor). Med hänsyn till att uppsägningar som sker i olika omgånger i olika sektorer men i samma region får lika stora konsekvenser för den lokala arbetsmarknaden bör regionala ansökningar också vara möjliga. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, som de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller vid särskilda omständigheter, bör det vara möjligt att lämna in en ansökan även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre.
(14)  För att bevara övergångsfondens europeiska karaktär bör det vara möjligt att lämna in en ansökan om stöd när en omfattande omstrukturering får betydande konsekvenser för den lokala eller regionala ekonomin. Konsekvenserna bör mätas i form av minimiantalet uppsägningar under en viss referensperiod. Med hänsyn till resultaten av halvtidsutvärderingen bör minimiantalet vara 200 uppsägningar inom respektive referensperiod. Med hänsyn till att uppsägningar som sker i olika omgångar i olika sektorer men i samma region får lika stora konsekvenser för den lokala arbetsmarknaden bör regionala ansökningar också vara möjliga. På små arbetsmarknader, till exempel i små medlemsstater eller i avlägset belägna regioner, som de yttersta randområden som anges i artikel 349 i EUF-fördraget, eller vid särskilda omständigheter, bör det vara möjligt att lämna in en ansökan även om antalet uppsagda arbetstagare är lägre.
Ändring 11
Förslag till förordning
Skäl 14a (nytt)
(14a)  Övergångsfonden bör sträva efter att visa solidaritet med uppsagda arbetstagare från alla typer av företag, oavsett storlek, samtidigt som man respekterar subsidiaritetsprincipen och tar hänsyn till att kravet för en ansökan till övergångsfonden är att omstruktureringen får betydande konsekvenser.
Ändring 12
Förslag till förordning
Skäl 14b (nytt)
(14b)  Övergångsfonden bör förbli ett särskilt unionsinstrument som reagerar på situationer som orsakar stora omstruktureringar på den europeiska arbetsmarknaden. Unionen bör dock fortsätta sina ansträngningar att hitta mer hållbara sätt att möta strukturförändringar och utmaningar som påverkar arbetsmarknaderna och leder till sådana omstruktureringar i medlemsstaterna.
Ändring 13
Förslag till förordning
Skäl 17
(17)  Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, som finns inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser som bidrar till bedömningen av globaliseringstrender, omstrukturering och utnyttjandet av stöd från globaliseringsfonden.
(17)  Europeiskt centrum för övervakning av förändringar, som finns inom Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) i Dublin, hjälper kommissionen och medlemsstaterna med kvalitativa och kvantitativa analyser som bidrar till bedömningen av trender, till exempel inom globalisering, tekniska och miljömässiga förändringar, omstrukturering och utnyttjandet av stöd från globaliseringsfonden. Sådana analyser bör innehålla data som är tillräckligt uppdelad, särskilt ur ett jämställdhetsperspektiv, i syfte att kunna bekämpa bristande jämställdhet på ett mer effektivt sätt.
Ändring 14
Förslag till förordning
Skäl 17a (nytt)
(17a)  Eurofounds European Restructuring Monitor (ERM) övervakar i realtid rapporteringen om stora omstruktureringar i hela EU, som bygger på ett nätverk av nationella kontaktpersoner. ERM är mycket viktigt för övergångsfonden, och bör underlätta driften av fonden i synnerhet genom att bidra till att identifiera potentiella fall för ingripande i ett tidigt skede.
Ändring 15
Förslag till förordning
Skäl 18
(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till globaliseringsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från globaliseringsfonden.
(18)  Arbetstagare som blivit uppsagda och egenföretagare vars verksamhet upphört bör ha tillgång till övergångsfonden på lika villkor, oavsett deras anställningsavtal eller anställningsförhållande. Arbetstagare som blivit uppsagda, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, och egenföretagare vars verksamhet upphört bör därför i den här förordningen betraktas som potentiella mottagare för stöd från övergångsfonden.
Ändring 16
Förslag till förordning
Skäl 19
(19)  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarnas även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Företag skulle kunna uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden.
(19)  Det ekonomiska stödet från övergångsfonden bör i första hand användas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder och individanpassade tjänster som syftar till snabb och varaktig återintegrering av stödmottagare på arbetsmarknaden genom sysselsättning av god kvalitet inom en framtidsinriktad sektor, antingen inom deras ursprungliga verksamhetssektor eller i någon annan sektor, men det bör även syfta till att främja företagande och företagsskapande, bland annat genom inrättandet av kooperativ. Åtgärderna bör återspegla de behov som den lokala eller regionala arbetsmarknaden förväntas ha. I relevanta fall bör emellertid de uppsagda arbetstagarna även få stöd till rörlighet för att de ska kunna hitta ett nytt arbete någon annanstans. Särskilt fokus bör läggas på förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, och på att i förekommande fall motverka könsstereotyper i arbetslivet. Möjligheten att inbegripa penningbidrag i ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör begränsas. Det ekonomiska stödet bör ges som komplement till, inte som ersättning för, eventuella åtgärder som enligt nationell lag eller kollektivavtal ligger inom medlemsstaternas och/eller företagens ansvarsområde. Företag bör uppmuntras att delta i medfinansieringen av de åtgärder som stöds genom övergångsfonden.
Ändring 17
Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)
(19a)  När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster, som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna att återintegreras, bör de utnyttja och fokusera mer på målen för den digitala agendan och strategin för den digitala inre marknaden i syfte att åtgärda den stora klyftan mellan könen inom IKT-sektorn och inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM-sektorerna) genom att främja omskolning av kvinnor för IKT- och STEM-sektorerna. När medlemsstaterna genomför och utformar ett samordnat paket med individanpassade tjänster bör de dessutom undvika att upprätthålla dominans av någotdera kön i de branscher och sektorer där så traditionellt har varit fallet. En ökad representation av det underrepresenterade könet inom vissa sektorer, såsom finans, IKT och STEM, skulle bidra till att lönegapet och pensionsklyftan mellan kvinnor och män minskade.
Ändring 18
Förslag till förordning
Skäl 20
(20)  När medlemsstaterna utformar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som avsevärt förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att varaktigt återintegrera så många som möjligt av de stödmottagare som deltar i dessa åtgärder på arbetsmarknaden, så snart som möjligt inom den sexmånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det ekonomiska stödet ska lämnas in.
(20)  När medlemsstaterna utformar de samordnade paketen med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de prioritera åtgärder som avsevärt förbättrar stödmottagarnas anställbarhet. Medlemsstaterna bör sträva efter att varaktigt återintegrera alla stödmottagare som deltar i dessa åtgärder på arbetsmarknaden genom sysselsättning av god kvalitet, så snart som möjligt inom den sjumånadersperiod som föregår den tidpunkt då slutrapporten om genomförandet av det ekonomiska stödet ska lämnas in. Vid utformningen av det samordnade paketet med individanpassade tjänster bör det i förekommande fall tas hänsyn till de bakomliggande skälen till uppsägningen, och framtida utsikter på arbetsmarknaden och önskad kompetens bör förutses. Det samordnade paketet ska vara fullt förenligt med övergången till en klimatvänlig och resurseffektiv ekonomi.
Ändring 19
Förslag till förordning
Skäl 21
(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet unga och äldre arbetslösa samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av globaliseringsfonden.
(21)  När medlemsstaterna utformar det samordnade paketet med aktiva arbetsmarknadsåtgärder bör de ta särskild hänsyn till mindre gynnade stödmottagare, inbegripet personer med funktionsnedsättning, personer med vårdberoende anhöriga, unga och äldre arbetslösa, lågkvalificerade personer, personer med invandrarbakgrund samt personer som riskerar att hamna i fattigdom, med tanke på att det är särskilt svårt för dessa grupper att komma in på arbetsmarknaden igen. Principerna om jämställdhet och icke-diskriminering, som hör till unionens grundläggande värden och som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, bör respekteras och främjas vid genomförandet av övergångsfonden.
Ändring 20
Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)
(21a)  Under perioden mellan mars 2007 och mars 2017 mottog kommissionen 148 ansökningar om medfinansiering från Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter från 21 medlemsstater för sammanlagt nästan 600 miljoner EUR för att hjälpa 138 888 uppsagda arbetstagare och 2 944 personer som varken arbetar eller studerar.
Ändring 21
Förslag till förordning
Skäl 22
(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är fullständiga när de lämnas in. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.
(22)  För att snabbt och effektivt kunna stödja stödmottagare bör medlemsstaterna bemöda sig om att deras ansökningar om ekonomiskt stöd från övergångsfonden är fullständiga när de lämnas in och lämna in dem skyndsamt, och EU-institutionerna bör göra sitt yttersta för att bedöma dem snabbt. Om kommissionen begär ytterligare uppgifter för att kunna bedöma en ansökan bör dessa kompletterande uppgifter lämnas in inom en fastställd tid.
Ändring 22
Förslag till förordning
Skäl 22a (nytt)
(22a)  För att underlätta genomförandet av och målen för denna förordning bör övergångsfonden och dess möjligheter marknadsföras mer, särskilt för de berörda myndigheterna i medlemsstaterna.
Ändring 23
Förslag till förordning
Skäl 22b (nytt)
(22b)  Kommissionen bör underlätta tillgången till nationella och regionala myndigheter genom en helpdesk som tillhandahåller allmän information och förklaringar om förfaranden och om hur man lämnar in en ansökan. Helpdesken bör tillhandahålla standardformulär för statistik och vidare analyser.
Ändring 24
Förslag till förordning
Skäl 23
(23)  Med tanke på stödmottagarna och de organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna bör de ansökande medlemsstaterna hålla alla parter som berörs av ansökan informerade om hur ansökningsförfarandet fortskrider.
(23)  Med tanke på stödmottagarna och de organ som ansvarar för genomförandet av åtgärderna bör de ansökande medlemsstaterna hålla alla parter som berörs av ansökan informerade om hur ansökningsförfarandet fortskrider och hålla dem engagerade under genomförandeprocessen.
Ändring 25
Förslag till förordning
Skäl 24
(24)  I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning bör det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden inte ersätta sådana stödåtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program, utan om möjligt komplettera dem.
(24)  I enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning får det ekonomiska stödet från övergångsfonden inte ersätta sådana stödåtgärder som erbjuds stödmottagare inom ramen för unionens fonder eller unionens övriga politikområden eller program, utan bör snarare om möjligt komplettera dem. Inte heller får övergångsfondens ekonomiska stöd ersätta nationella åtgärder eller åtgärder som företag som säger upp arbetstagare är skyldiga att tillhandahålla enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, utan det bör i stället skapa ett verkligt europeiskt mervärde.
Ändring 26
Förslag till förordning
Skäl 25
(25)  Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts.
(25)  Mot bakgrund av principen om jämlikhet bör medlemsstaterna säkerställa en effektiv tillgång till information om övergångsfonden över hela sitt territorium, inbegripet på landsbygden. Kommissionen bör i synnerhet främja spridningen av befintlig bästa praxis, höja medvetenheten om övergångsfondens kriterier för stödberättigande och ansökningsförfaranden samt göra mer för att höja medvetenheten om fonden bland unionens invånare, särskilt arbetstagare. Det bör införas särskilda bestämmelser om kommunikationsinsatser för att sprida information om de åtgärder som får stöd genom övergångsfonden och om de resultat som uppnåtts.
Ändring 27
Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)
(27a)  För att täcka behov som uppstår, särskilt under årets första månader då möjligheterna till överföring från andra budgetrubriker är särskilt begränsade, bör ett lämpligt antal betalningsbemyndiganden göras tillgängliga för övergångsfondens budgetrubrik vid det årliga budgetförfarandet.
Särskild omröstning
Förslag till förordning
Skäl 29
(29)  Med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som antar besluten om stöd från globaliseringsfonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena så att besluten om utnyttjande av globaliseringsfonden kan antas snabbt och smidigt. När kommissionen begär en överföring bör beslutet därför i framtiden antas av budgetmyndigheten och ett förslag från kommissionen om utnyttjande av globaliseringsfonden bör inte längre vara nödvändigt.
(29)  Med tanke på stödmottagarna bör stödet göras tillgängligt så snabbt och effektivt som möjligt. Medlemsstaterna och de unionsinstitutioner som antar besluten om stöd från övergångsfonden bör göra sitt yttersta för att minska handläggningstiderna och förenkla förfarandena så att besluten om utnyttjande av övergångsfonden kan antas snabbt och smidigt.
Ändring 29
Förslag till förordning
Skäl 30
(30)  Om ett företag lägger ner sin verksamhet kan de uppsagda arbetstagarna få hjälp att ta över företagets hela verksamhet eller delar av den.
(30)  Om ett företag lägger ner sin verksamhet kan de uppsagda arbetstagarna få hjälp att ta över företagets hela verksamhet eller delar av den, och medlemsstaten där företaget är beläget kan i förskott betala ut det stöd som snabbt krävs för att möjliggöra detta.
Ändring 30
Förslag till förordning
Skäl 31
(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från globaliseringsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna.
(31)  För att Europaparlamentet ska kunna utöva politisk kontroll och kommissionen ska kunna följa upp de resultat som uppnås med hjälp av stödet från övergångsfonden bör medlemsstaterna lämna in en slutrapport om genomförandet av åtgärderna, som bör uppfylla tydliga krav på övervakning och innehålla en uppföljning av stödmottagarna och en konsekvensanalys ur ett jämställdhetsperspektiv.
Ändring 31
Förslag till förordning
Skäl 32a (nytt)
(32a)  Medlemsstaterna bör genomföra effektiva kommunikationsinsatser för att främja övergångsfondens ekonomiska stöd, framhålla att finansieringen kommer från unionen och förbättra synligheten för åtgärder som finansieras av unionen inom ramen för denna fond.
Ändring 32
Förslag till förordning
Skäl 37
(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.
(37)  Detta program kommer att bidra till att integrera klimatåtgärder i unionens politik och till att uppnå det övergripande målet att 25 % av utgifterna i EU-budgeten bidrar till klimatmålen under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 och det årliga målet på 30 % så snart som möjligt, men senast 2027, vilket återspeglar vikten av att bekämpa klimatförändringarna i linje med unionens åtagande att genomföra Parisavtalet och uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. De berörda åtgärderna kommer att identifieras under utarbetandet och genomförandet av globaliseringsfonden och omprövas i samband med utvärderingen av den.
Ändring 33
Förslag till förordning
Skäl 39
(39)  Med beaktande av att den digitala omvandlingen inom ekonomin kräver att arbetskraften har digital kompetens på en viss nivå bör förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster som erbjuds.
(39)  Med beaktande av att den digitala omvandlingen inom ekonomin kräver att arbetskraften har digital kompetens på en viss nivå bör förmedling av sådana färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster som erbjuds, och bör inbegripa målet att öka antalet kvinnor i STEM-yrken.
Ändring 34
Förslag till förordning
Punkt 1 – stycke 2
Här fastställs målen för globaliseringsfonden, formerna för unionsfinansiering och reglerna för tillhandahållande av sådan finansiering, inbegripet reglerna för medlemsstaternas ansökningar om ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden för åtgärder som riktar sig till de mottagare som avses i artikel 7.
Här fastställs målen för övergångsfonden, formerna för unionsfinansiering och reglerna och kriterierna för tillhandahållande av sådan finansiering, inbegripet reglerna för medlemsstaternas ansökningar om ekonomiskt stöd från övergångsfonden för åtgärder som riktar sig till de mottagare som avses i artikel 7.
Ändring 35
Förslag till förordning
Artikel 2
Globaliseringsfonden ska bidra till att fördelarna med globaliseringen och de tekniska framstegen fördelas jämnare genom att uppsagda arbetstagare får hjälp med att anpassa sig till strukturförändringar. Globaliseringsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.
Övergångsfondens mål ska vara att stödja de socioekonomiska omvandlingar som följer av globaliseringen och av de tekniska och miljömässiga förändringarna genom att uppsagda arbetstagare får hjälp i form av att alternativ och varaktig sysselsättning främjas. Övergångsfonden ska vara en nödfond som fungerar reaktivt och bidrar till en rättvis övergång. Övergångsfonden ska bidra till genomförandet av de principer som fastställs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och stärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen i såväl enskilda regioner som i medlemsstaterna.
Ändring 36
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1
1.  Det allmänna målet för globaliseringsfonden är att visa solidaritet med och stödja arbetstagare som har sagts upp och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.
1.  Det allmänna målet för programmet är att visa solidaritet med och ekonomiskt stödja återanställningsåtgärder för arbetstagare som har sagts upp, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, och egenföretagare vars verksamhet har upphört i samband med sådana oförutsedda omfattande omstruktureringar som avses i artikel 5.1, 5.2 och 5.3.
Ändringar 37 och 98
Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2
2.  Det särskilda målet för globaliseringsfonden är att ge stöd vid oförutsedda omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering eller automatisering. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna.
2.  Det särskilda målet för övergångsfonden är att ge hjälp och stöd till arbetstagare att återintegreras på arbetsmarknaden vid omfattande omstruktureringar, särskilt omstruktureringar som orsakas av utmaningar relaterade till globaliseringen, till exempel förändringar inom världshandeln, handelstvister, finansiella eller ekonomiska kriser, Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen och övergången till en koldioxidsnål ekonomi, eller som är en följd av digitalisering, automatisering och tekniska förändringar. Särskild vikt ska läggas vid åtgärder för att hjälpa de mest utsatta grupperna och vid främjande av jämställdhet.
Ändring 38
Förslag till förordning
Artikel 4 – led a
(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl.
(a)  uppsagd arbetstagare: arbetstagare, oberoende av anställningsförhållandets form och varaktighet, vars anställning avslutas i förtid genom uppsägning eller vars avtal inte förnyas av ekonomiska skäl.
Ändring 39
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led a
(a)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader i ett företag i en medlemsstat, eller hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.
(a)  Att minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader i ett företag i en medlemsstat, eller hos underleverantörer eller producenter i efterföljande produktionsled.
Ändring 40
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led b
(b)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på sex månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.
(b)  Att minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på nio månader, särskilt i små och medelstora företag, om alla verkar inom samma näringsgren enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en region eller två angränsande regioner på Nuts 2-nivå eller i fler än två angränsande regioner på Nuts 2-nivå, förutsatt att sammanlagt minst 200 arbetstagare eller egenföretagare berörs i två av regionerna.
Ändring 41
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2 – led c
(c)  Att fler än 250 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på fyra månader, särskilt i små och medelstora företag som verkar i samma eller olika näringsgrenar enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en och samma region på Nuts 2-nivå.
(c)  Att minst 200 arbetstagare eller egenföretagare sägs upp respektive tvingas upphöra med sin verksamhet under en referensperiod på nio månader, särskilt i små och medelstora företag som verkar i samma eller olika näringsgrenar enligt huvudgrupperna i Nace Rev. 2 och är belägna i en och samma region på Nuts 2-nivå.
Ändring 42
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 3
3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, särskilt när det gäller ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningen och den lokala eller regionala ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp.
3.  På mindre arbetsmarknader eller vid särskilda omständigheter, inbegripet ansökningar som omfattar små och medelstora företag, kan en ansökan om ekonomiskt stöd på grundval av denna artikel godtas även om kriterierna i punkt 1 a, b eller c inte till alla delar uppfylls, om den ansökande medlemsstaten vederbörligen kan motivera ansökan och om uppsägningarna får allvarliga konsekvenser för sysselsättningsnivån och den lokala, regionala eller nationella ekonomin. Den ansökande medlemsstaten ska ange vilket av insatskriterierna i punkt 1 a, b eller c som inte till alla delar uppfylls. Det totala stödbelopp som beviljas vid särskilda omständigheter får inte överstiga 15 % av övergångsfondens högsta årliga belopp.
Ändring 43
Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 4
4.  Globaliseringsfonden kan inte utnyttjas om arbetstagare sägs upp till följd av budgetnedskärningar som gjorts i en medlemsstat och som påverkar sektorer som är beroende av offentlig finansiering.
4.   Övergångsfonden kan inte utnyttjas om arbetstagare sägs upp till följd av budgetnedskärningar som gjorts i en medlemsstat och som påverkar sektorer som främst är beroende av offentlig finansiering.
Ändring 44
Förslag till förordning
Artikel 6 – punkt 1
1.  Den ansökande medlemsstaten ska närmare ange vilken metod som använts för att beräkna antalet arbetstagare och egenföretagare enligt artikel 4 vid tillämpning av artikel 5.
1.  Den ansökande medlemsstaten ska närmare ange vilken metod som använts för att beräkna antalet uppsagda arbetstagare och egenföretagare enligt artikel 4 vid tillämpning av artikel 5.1, 5.2 och 5.3.
Ändring 45
Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 1 – led a
(a)  Uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, inom de referensperioder som anges i artikel 5.
(a)  Uppsagda arbetstagare och egenföretagare vars verksamhet har upphört, beräknat i enlighet med artikel 6, inom de referensperioder som anges i artikel 5.1, 5.2 och 5.3.
Ändring 46
Förslag till förordning
Artikel 7 – stycke 2a (ny)
Genom undantag från artikel 5 får ansökande medlemsstater tillhandahålla individanpassade tjänster som medfinansieras genom övergångsfonden till ett antal unga, motsvarande antalet berörda stödmottagare, som varken arbetar eller studerar och som på ansökningsdagen är yngre än 25 år, eller, där medlemsstaterna så beslutar, yngre än 30 år, i första hand till personer som sagts upp eller vars verksamhet upphört, under förutsättning att åtminstone några av uppsägningarna ägt rum i regioner på Nuts 2-nivå.
Ändring 47
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1
Ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare.
Ekonomiskt stöd från övergångsfonden får beviljas för aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ingår i ett samordnat paket med individanpassade tjänster, med deltagande av fackföreningar och/eller arbetstagarföreträdare, som syftar till att hjälpa de berörda stödmottagarna, särskilt de mest utsatta uppsagda arbetstagarna, att återintegreras på arbetsmarknaden eller att etablera sig som egenföretagare genom varaktig sysselsättning av god kvalitet.
Ändring 48
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 2
Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer och behov.
Förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern och i en resurseffektiv ekonomi ska utgöra ett obligatoriskt övergripande inslag i alla paket med individanpassad utbildning och/eller individanpassade tjänster. Utbildningens nivå ska anpassas till de enskilda stödmottagarnas kvalifikationer, färdigheter och särskilda behov.
Ändring 49
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led a
(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.
(a)  Skräddarsydd utbildning och omskolning, bland annat i informations- och kommunikationsteknik och andra färdigheter som krävs i den digitala tidsåldern, validering av arbetslivserfarenhet, individanpassad jobbcoachning, yrkesvägledning, rådgivning, mentorprogram, omställningstjänster, åtgärder som främjar företagande, stöd till egenföretagande, etablering av nya företag och anställdas övertagande av företag samt samarbetsprojekt.
Ändring 50
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 3 – led b
(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, rekryteringsincitament för arbetsgivare, flyttbidrag, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare.
(b)  Särskilda tidsbegränsade åtgärder, som till exempel arbetssökarbidrag, flyttbidrag, bidrag för barnomsorg, utbildningsbidrag eller traktamenten, inbegripet bidrag till vårdare och rekryteringsincitament för arbetsgivare, bland annat incitament för att tillhandahålla flexibla arbetsformer för uppsagda arbetstagare.
Ändring 51
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 4
Kostnaderna för de åtgärder som avses i led b får uppgå till högst 35 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som anges i denna punkt.
Kostnaderna för de åtgärder som avses i led b ska uppgå till högst 35 % av de sammanlagda kostnaderna för det samordnade paketet med individanpassade tjänster som anges i denna punkt.
Ändring 52
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 5
Investeringar i egenföretagande, företagsetablering eller anställdas övertagande av företag får uppgå till högst 20 000 euro per uppsagd arbetstagare.
Investeringar i egenföretagande, företagsetablering, inbegripet etablering av kooperativ, eller anställdas övertagande av företag ska uppgå till högst 25 000 EUR per uppsagd arbetstagare.
Ändring 53
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1 – stycke 6
Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden.
Det samordnade paketet med individanpassade tjänster ska utformas med beaktande av de framtida utsikterna på arbetsmarknaden och kompetensbehoven. Det samordnade paketet ska vara förenligt med övergången till en resurseffektiv och hållbar ekonomi och ska även inriktas på förmedling av färdigheter som krävs i den digitala industriella tidsåldern samt beakta efterfrågan på den lokala arbetsmarknaden, liksom möjligheten att återintegrera arbetstagare i den yrkessektor där de hade sin tidigare anställning, där en omfattande omstrukturering har skapat ett behov av ny eller kompletterande kompetens och där befintliga kunskaper kan utnyttjas mest effektivt.
Ändring 54
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)
(ba)  Åtgärder för att motivera framför allt mindre gynnade arbetstagare, personer som i större utsträckning riskerar att hamna i fattigdom eller äldre arbetstagare att stanna kvar eller återvända till arbetsmarknaden.
Ändring 55
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1 – led bb (nytt)
(bb)  Sådana åtgärder som enligt nationell rätt eller kollektivavtal faller inom medlemsstaternas ansvarsområde.
Ändring 56
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2
De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska inte ersätta passiva socialskyddsåtgärder.
De åtgärder som får stöd genom övergångsfonden ska inte under några omständigheter ersätta passiva socialskyddsåtgärder.
Ändring 57
Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3
3.  Det samordnade paketet med tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare, eller med arbetsmarknadens parter.
3.  Det samordnade paketet med tjänster ska utarbetas i samråd med de berörda stödmottagarna eller deras företrädare och/eller med arbetsmarknadens parter.
Ändring 58
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2
2.  Inom tio arbetsdagar från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen informera medlemsstaten om eventuella ytterligare uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas.
2.  Inom tio arbetsdagar från ansökningsdagen, eller i tillämpliga fall från den dag då kommissionen förfogar över översättningen av ansökan, beroende på vilket som infaller senare, ska kommissionen bekräfta att den mottagit ansökan och informera medlemsstaten om eventuella ytterligare uppgifter som behövs för att ansökan ska kunna bedömas.
Ändring 59
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3
3.  I de fall där kommissionen begär ytterligare uppgifter ska medlemsstaten svara inom tio arbetsdagar från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med tio arbetsdagar på vederbörligen motiverad begäran av den berörda medlemsstaten.
3.  Om medlemsstaten begär det ska kommissionen tillhandahålla teknisk assistans i början av förfarandet. I de fall där kommissionen begär ytterligare uppgifter ska medlemsstaten svara inom tio arbetsdagar från den dag då begäran görs. Kommissionen ska förlänga denna tidsfrist med tio arbetsdagar på vederbörligen motiverad begäran av den berörda medlemsstaten.
Ändring 60
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 4
4.  På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd inom sextio arbetsdagar från det att den har mottagit den fullständiga ansökan eller översättningen av ansökan om så är tillämpligt. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen ska den lämna en skriftlig förklaring och ange orsakerna till förseningen.
4.  På grundval av de uppgifter som lämnats av medlemsstaten ska kommissionen slutföra sin bedömning av huruvida ansökan uppfyller villkoren för ekonomiskt stöd inom fyrtio arbetsdagar från det att den har mottagit den fullständiga ansökan eller översättningen av ansökan om så är tillämpligt. Om kommissionen i undantagsfall inte kan respektera den tidsfristen får den förlängas med ytterligare tjugo dagar, under förutsättning att kommissionen på förhand lämnar en skriftlig förklaring och anger orsakerna till förseningen, och meddelar denna förklaring till den berörda medlemsstaten.
Ändring 61
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led b
(b)  En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna.
(b)  En bekräftelse av att ett företag som sagt upp arbetstagare och därefter fortsatt sin verksamhet har uppfyllt alla sina rättsliga skyldigheter i samband med uppsägningarna och har vidtagit vederbörliga åtgärder med tanke på sina anställda.
Ändring 62
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led ba (nytt)
(ba)   En tydlig angivelse av de insatser som redan genomförts av medlemsstaterna till stöd för uppsagda arbetstagare och den kompletterande karaktären hos de medel som begärs från övergångsfonden på grund av bristande resurser för nationella eller regionala myndigheter.
Ändring 63
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led bb (nytt)
(bb)   En översikt över de unionsmedel som det företag som sagt upp personal redan har tilldelats under de fem år som föregick de kollektiva uppsägningarna.
Ändring 64
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led e
(e)  De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella ekonomin och sysselsättningen.
(e)  De väntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala, nationella eller i förekommande fall gränsöverskridande ekonomin och sysselsättningen.
Ändring 65
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led f
(f)  En ingående beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ för mindre gynnade, äldre och unga stödmottagare.
(f)  En ingående beskrivning av det samordnade paketet med individanpassade tjänster och utgifterna för dem, särskilt eventuella åtgärder till stöd för sysselsättningsinitiativ för mindre gynnade, lågutbildade, äldre och unga stödmottagare och personer som bor i mindre gynnade områden.
Ändring 66
Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 5 – led ma (nytt)
(ma)   En försäkran om att de föreslagna åtgärderna kommer att fungera som ett komplement till åtgärder som finansieras genom strukturfonderna och att all dubbelfinansiering förhindras.
Ändring 67
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 2
2.  Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala och lokala åtgärder som medlemsstaterna tillhandahåller, inklusive åtgärder som medfinansieras genom unionens fonder, i enlighet med rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.
2.  Stödet till berörda stödmottagare ska komplettera de nationella, regionala, lokala och i förekommande fall gränsöverskridande åtgärder som medlemsstaterna tillhandahåller, inklusive åtgärder som medfinansieras genom unionens fonder och program, i enlighet med rekommendationerna i EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.
Ändring 68
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 3
3.  Det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att tillhandahålla de berörda stödmottagarna ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som får stöd genom globaliseringsfonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet med reglerna om statligt stöd.
3.  Det ekonomiska stödet från övergångsfonden ska begränsas till vad som är nödvändigt för att visa solidaritet med de berörda stödmottagarna och tillhandahålla dem ett tillfälligt engångsstöd. De åtgärder som får stöd genom övergångsfonden ska vara förenliga med både unionsrätten och nationell rätt, inbegripet med reglerna om statligt stöd.
Ändring 69
Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 4
4.  Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive skyldigheter säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder.
4.  Kommissionen och den ansökande medlemsstaten ska i enlighet med sina respektive skyldigheter säkerställa samordningen av stödet från unionens fonder och program.
Ändring 70
Förslag till förordning
Artikel 11 – stycke 1
Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden och främjas i alla led av genomförandet.
Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att jämställdhet och integrering av jämställdhetsprincipen är en del av det ekonomiska stödet från övergångsfonden och främjas i alla lämpliga led av genomförandet.
Ändring 71
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 1
1.  På initiativ av kommissionen får högst 0,5 % av globaliseringsfondens högsta årliga belopp användas till administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av fonden, såsom förberedande åtgärder, övervakning, kontroll, revision och utvärdering, däribland centrala it-system för strategisk kommunikation, informationsinsatser och insatser för att ge globaliseringsfonden större synlighet samt andra administrativa och tekniska stödåtgärder. Dessa åtgärder får omfatta framtida och tidigare programperioder.
1.  På initiativ av kommissionen får högst 0,5 % av övergångsfondens högsta årliga belopp användas till att finansiera administrativt och tekniskt stöd för genomförandet av fonden, såsom förberedande åtgärder, övervakning, datainsamling, kontroll, revision och utvärdering, däribland centrala it-system för strategisk kommunikation, informationsinsatser och insatser för att ge övergångsfonden större synlighet samt andra administrativa och tekniska stödåtgärder. Synergierna med etablerade system för övervakning av strukturella förändringar, såsom ERM, ska förstärkas. Dessa åtgärder får omfatta framtida och tidigare programperioder.
Ändring 72
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)
Om kommissionen genomför tekniskt stöd genom indirekt förvaltning ska kommissionen säkerställa insyn i förfarandet för att utse den tredje part som genomför det uppdrag som åligger kommissionen samt informera alla parter som berörs av övergångsfonden, däribland Europaparlamentet, om den underleverantör som valts ut för detta syfte.
Ändring 73
Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4
4.  Kommissionens tekniska stöd ska omfatta information och vägledning till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av globaliseringsfonden. Kommissionen ska även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur globaliseringsfonden ska användas. Vägledningsåtgärderna kan inbegripa inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga ekonomiska störningar i en medlemsstat.
4.  Kommissionens tekniska stöd ska omfatta information och vägledning till medlemsstaterna om användning, övervakning och utvärdering av övergångsfonden, inklusive inrättandet av en helpdesk. Kommissionen ska även ge europeiska och nationella arbetsmarknadsparter information och tydlig vägledning om hur övergångsfonden ska användas. Vägledningsåtgärderna kan inbegripa inrättande av arbetsgrupper vid allvarliga ekonomiska störningar i en medlemsstat.
Ändring 74
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1
Medlemsstaterna ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten.
Medlemsstaterna ska framhålla att finansieringen kommer från unionen och säkerställa dess synlighet genom att tillhandahålla enhetlig, verkningsfull och riktad information till olika målgrupper, däribland stödmottagare, lokala och regionala myndigheter, arbetsmarknadens parter, medier och allmänheten. Medlemsstaterna ska säkerställa att mervärdet för unionen av finansieringen lyfts fram, och ska bidra till kommissionens insatser för uppgiftsinsamling för att öka insynen i budgetförvaltningen.
Ändring 75
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2
2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om globaliseringsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.
2.  Kommissionen ska tillhandahålla och regelbundet uppdatera information på internet, på unionsinstitutionernas alla officiella språk, för att förmedla aktuella uppgifter om övergångsfonden, ge vägledning för ansökningsförfarandet och stödberättigade åtgärder, tillhandahålla en regelbundet uppdaterad förteckning över kontakter i medlemsstaterna samt informera om godkända och avslagna ansökningar och om Europaparlamentets och rådets roll i budgetförfarandet.
Ändring 76
Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1
Kommissionen ska genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom globaliseringsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka globaliseringsfondens effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den.
Kommissionen ska främja spridningen av befintlig bästa praxis på kommunikationsområdet och genom olika informations- och kommunikationsinsatser sprida information om de åtgärder som stöds genom övergångsfonden och om de resultat som uppnåtts, i syfte att öka övergångsfondens synlighet, informera om dess kriterier för stödberättigande och ansökningsförfaranden, förbättra dess effektivitet och säkerställa att unionens invånare och arbetstagare känner till den, inbegripet medborgare och arbetstagare på landsbygden med dålig tillgång till information.
Ändring 77
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1
1.  Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, så snart som möjligt utvärdera och föreslå det stödbelopp från globaliseringsfonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna.
1.  Kommissionen ska, på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 och med särskilt beaktande av antalet berörda stödmottagare, de föreslagna åtgärderna och de beräknade kostnaderna, inom den tidsfrist som fastställs i artikel 9.4, utvärdera och föreslå det stödbelopp från övergångsfonden som eventuellt kan beviljas inom ramen för de tillgängliga resurserna.
Ändring 78
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 3
3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 16 omedelbart inledas.
3.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning är uppfyllda, ska förfarandet i artikel 16 omedelbart inledas och den ansökande medlemsstaten ska meddelas.
Ändring 79
Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4
4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten omedelbart underrättas om detta.
4.  Om kommissionen på grundval av den bedömning som ska göras i enlighet med artikel 9 drar slutsatsen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt denna förordning inte är uppfyllda, ska den ansökande medlemsstaten samt varje annan part som berörs av övergångsfonden, däribland Europaparlamentet, omedelbart underrättas om detta.
Ändring 80
Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2
2.  Medlemsstaten ska genomföra de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 8 så fort som möjligt, och senast 24 månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft.
2.  Medlemsstaten ska genomföra de stödberättigande åtgärder som anges i artikel 8 så fort som möjligt. De ska i alla händelser genomföras senast sex månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft och utföras senast 24 månader efter den dag då beslutet om ekonomiskt stöd träder i kraft.
Ändring 81
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
1.  Om kommissionen har fastställt att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från globaliseringsfonden är uppfyllda ska den lägga fram en begäran om överföring till de relevanta budgetrubrikerna i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.
1.  Om kommissionen har fastställt att villkoren för beviljande av ekonomiskt stöd från övergångsfonden är uppfyllda ska den lägga fram ett förslag om att fonden bör utnyttjas. Beslutet om utnyttjande av övergångsfonden ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet inom en månad från det att förslaget lämnats till dem. Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av sina ledamöter och tre femtedelar av de avgivna rösterna.
Samtidigt med förslaget till beslut om utnyttjande av övergångsfonden ska kommissionen förelägga Europaparlamentet och rådet ett förslag om överföring till de relevanta budgetrubrikerna. Vid eventuell oenighet ska ett trepartsförfarande inledas.
Överföringar som avser globaliseringsfonden ska göras i enlighet med artikel 31 i budgetförordningen.
Ändring 82
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2
2.  Begäran om överföring ska åtföljas av en sammanfattning av granskningen av huruvida ansökan är stödberättigande.
utgår
Ändring 83
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3
3.  Kommissionen ska anta ett beslut om ekonomiskt stöd i form av en genomförandeakt som ska träda i kraft den dag då kommissionen underrättas om att Europaparlamentet och rådet har godkänt överföringen. Beslutet ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 110 i budgetförordningen.
3.  Kommissionen ska anta ett beslut om ekonomiskt stöd i form av en genomförandeakt som ska träda i kraft den dag då Europaparlamentet och rådet antar beslutet om utnyttjande av övergångsfonden.
Ändring 84
Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 3a (ny)
3a.  Ett förslag till beslut om utnyttjande av övergångsfonden enligt punkt 1 ska innehålla
(a)  den bedömning som gjorts i enlighet med artikel 9.4 samt en sammanfattning av de uppgifter som ligger till grund för bedömningen,
(b)  underlag som styrker att villkoren i artiklarna 5 och 10 är uppfyllda, och
(c)  de skäl som motiverar de föreslagna beloppen.
Ändring 85
Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)
Artikel 16a
Undantagsfall
I undantagsfall och om de återstående medel som finns tillgängliga i fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde inte är tillräckliga för att täcka det stödbelopp som bedöms som nödvändigt av budgetmyndigheten, får kommissionen föreslå att mellanskillnaden finansieras med medel ur påföljande års fond. Det årliga budgettaket för fonden det år när den omfattande omstruktureringen skedde och följande år ska under alla omständigheter respekteras.
Ändring 86
Förslag till förordning
Artikel 19a (ny)
Artikel 19a
Mall för undersökningen bland stödmottagarna
Den undersökning bland stödmottagarna som avses i artikel 20.1 d ska grundas på den mall som ska fastställas av kommissionen genom en genomförandeakt. Kommissionen ska anta genomförandeakten i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 26.2, i syfte att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av den här artikeln.
Ändring 87
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led a
(a)  Typen av åtgärder och de viktigaste resultaten, med en beskrivning av problem, lärdomar, synergieffekter och komplementaritet med andra EU-fonder och om möjligt med angivande av huruvida åtgärderna är förenliga med åtgärder som finansieras genom andra unionsprogram eller nationella program i linje med EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.
(a)  Typen av åtgärder och de uppnådda resultaten, med en beskrivning av problem, lärdomar, synergieffekter och komplementaritet med andra EU-fonder, särskilt ESF+, och om möjligt med angivande av huruvida åtgärderna är förenliga med åtgärder som finansieras genom andra unionsprogram eller nationella program i linje med EU:s kvalitetskriterier för planering för förändringar och omstruktureringar.
Ändring 88
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led d
(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.
(d)  Resultaten av en undersökning som utförts bland stödmottagarna inom sex månader efter genomförandeperiodens slut och som ska omfatta stödmottagarnas bedömning av hur deras anställbarhet har ändrats eller, för de stödmottagare som har hittat ett arbete, närmare uppgifter om kvaliteten på detta arbete och typen av anställning, till exempel huruvida antalet arbetstimmar, ansvarsnivån eller lönenivån har förändrats jämfört med den tidigare anställningen, samt om den sektor inom vilken den berörda personen har hittat arbete, och dessa uppgifter ska delas upp efter kön, åldersgrupp och utbildningsnivå.
Ändring 89
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 1 – led e
(e)  Huruvida det företag som sagt upp arbetstagare, med undantag för mikroföretag och små och medelstora företag, har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått finansiering från unionens sammanhållnings- eller strukturfonder under de senaste fem åren.
(e)  Huruvida det företag som sagt upp arbetstagare, med undantag för nystartade företag, mikroföretag och små och medelstora företag, har erhållit statligt stöd eller tidigare har fått finansiering från unionens sammanhållnings- eller strukturfonder under de senaste fem åren.
Ändring 90
Förslag till förordning
Artikel 20 – punkt 2
2.  Senast i slutet av den nittonde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lämna in de uppgifter som behövs som underlag för den långsiktigare resultatindikator som anges i punkt 3 i bilagan.
2.  Senast i slutet av den nittonde månaden efter utgången av den period som avses i artikel 15.3 ska den berörda medlemsstaten lämna in de fullständigt och vederbörligen kontrollerade uppgifter som behövs som underlag för den långsiktigare resultatindikator som anges i punkt 3 i bilagan.
Ändring 91
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1
1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom globaliseringsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.
1.  Kommissionen ska senast den 1 augusti 2021 och därefter vartannat år, lägga fram en utförlig kvantitativ och kvalitativ rapport för Europaparlamentet och rådet om den verksamhet som bedrivits inom ramen för den här förordningen och förordning (EU) nr 1309/2013 under de föregående två åren. Rapporten ska främst inriktas på de resultat som uppnåtts genom övergångsfonden och ska innehålla uppgifter om inlämnade ansökningar, hur snabbt de behandlats och potentiella brister i gällande regler, antagna beslut, finansierade åtgärder, inbegripet statistik om de indikatorer som anges i bilagan, och om huruvida dessa åtgärder kompletterat de åtgärder som finansierats genom någon annan av unionens fonder, särskilt ESF+, samt uppgifter om avslutade stödärenden och även om de ansökningar som avslagits eller ansökningar för vilka hela det ansökta beloppet inte beviljats på grund av att det saknats tillräckliga anslag eller på grund av att de inte varit stödberättigande.
Ändring 92
Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2
2.  Rapporten ska överlämnas till revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.
2.  Rapporten ska överlämnas till medlemsstaterna, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och arbetsmarknadens parter för information.
Ändring 93
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 1
1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från globaliseringsfonden.
1.  Vart fjärde år ska kommissionen på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna utvärdera det ekonomiska stödet från övergångsfonden, inbegripet en efterföljande konsekvensbedömning av programmets genomförande på nationell, regional och lokal nivå.
Medlemsstaterna ska, för den utvärdering som avses i första stycket, samla in alla tillgängliga uppgifter om åtgärder som stöds genom övergångsfonden och om arbetstagare som uppburit stöd.
Ändring 94
Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 3
3.  De utvärderingar som avses i punkt 1 ska omfatta relevant statistik om det ekonomiska stödet, uppdelat efter medlemsstat.
3.  De utvärderingar som avses i punkt 1 ska omfatta relevant statistik om det ekonomiska stödet, uppdelat efter sektor och medlemsstat.
Ändring 95
Förslag till förordning
Bilaga I – led 1 – stycke 1 – strecksats 9a (ny)
–  Med mindre än 2 års yrkeserfarenhet.
–  Med mellan 2 och 10 års yrkeserfarenhet.
–  Med mer än 10 års yrkeserfarenhet.

(1) Ännu ej offentliggjort i EUT.
(2) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Senaste uppdatering: 17 januari 2019Rättsligt meddelande