Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0199(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0470/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0470/2018

Συζήτηση :

PV 15/01/2019 - 21
CRE 15/01/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 12.8
CRE 16/01/2019 - 12.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 26/03/2019 - 7.18
CRE 26/03/2019 - 7.18

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0021
P8_TA(2019)0238

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 994kWORD 111k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ***I
P8_TA-PROV(2019)0021A8-0470/2018

Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 στην πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις ειδικές διατάξεις που διέπουν τον στόχο «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg) ο οποίος υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης (COM(2018)0374 – C8-0229/2018 – 2018/0199(COD))(1)

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1
(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, μεταξύ των οποίων χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή ορισμένες κατηγορίες περιφερειών, όπως, μεταξύ άλλων οι διασυνοριακές περιοχές, που αναφέρονται ρητά.
(1)  Το άρθρο 176 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») προβλέπει ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης («ΕΤΠΑ») συμβάλλει στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και το άρθρο 174 δεύτερο και τρίτο εδάφιο της ΣΛΕΕ, το ΕΤΠΑ πρέπει να συμβάλλει στη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των επιπέδων ανάπτυξης των διάφορων περιοχών και της καθυστέρησης που εμφανίζουν οι πλέον μειονεκτικές περιοχές, οι περιοχές της υπαίθρου, οι περιοχές σε βιομηχανική μετάβαση, οι περιοχές με χαμηλή πυκνότητα πληθυσμού, οι νησιωτικές και οι ορεινές περιφέρειες.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.
(2)  Ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου21 θεσπίζει κοινές διατάξεις για το ΕΤΠΑ και ορισμένα άλλα ταμεία και ο κανονισμός (ΕΕ) [νέος ΕΤΠΑ] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου22 θεσπίζει διατάξεις σχετικά με τους ειδικούς στόχους και το πεδίο εφαρμογής της στήριξης από το ΕΤΠΑ. Είναι πλέον αναγκαίο να θεσπιστούν ειδικές διατάξεις σε σχέση με τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg), όταν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και οι περιφέρειές τους έχουν διασυνοριακή συνεργασία, διατάξεις σε σχέση με τον αποτελεσματικό προγραμματισμό, καθώς και την τεχνική βοήθεια, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, την επικοινωνία, την επιλεξιμότητα, τη διαχείριση και τον έλεγχο, καθώς και τη δημοσιονομική διαχείριση.
_________________
_________________
21 [Παραπομπή]
21 [Παραπομπή]
22 [Παραπομπή]
22 [Παραπομπή]
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3
(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί η αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg).
(3)  Προκειμένου να υποστηριχθεί μια συνεργατική και αρμονική ανάπτυξη στο έδαφος της Ένωσης, σε διάφορα επίπεδα, και να μειωθούν οι υπάρχουσες ανισότητες, το ΕΤΠΑ θα πρέπει να υποστηρίζει τη διασυνοριακή συνεργασία, τη διακρατική συνεργασία, τη θαλάσσια συνεργασία, τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και τη διαπεριφερειακή συνεργασία, βάσει του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg). Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι αρχές της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και της εταιρικής σχέσης και να ενισχυθούν οι προσεγγίσεις με τοπική διάσταση.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)
(3α)  Τα διάφορα στοιχεία του Interreg θα πρέπει να συμβάλουν στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ), όπως περιγράφονται στην Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Συνεπώς, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιορίζεται στη συνεργασία στα χερσαία σύνορα, ενώ η διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα θα πρέπει να εντάσσεται στη διακρατική συνιστώσα.
(4)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων που αναγνωρίζονται σε όλες τις παραμεθόριες περιφέρειες και στην αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού ανάπτυξης στις παραμεθόριες περιφέρειες, όπως στοιχειοθετείται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ»23 («Ανακοίνωση για τις παραμεθόριες περιοχές»). Προς τον σκοπό αυτόν, η διασυνοριακή συνιστώσα θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνεργασία τόσο στα χερσαία όσο και στα θαλάσσια σύνορα, με την επιφύλαξη της νέας συνιστώσας για τη συνεργασία των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
__________________
__________________
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017)0534, 20.9.2017.
23 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «Ώθηση της ανάπτυξης και της συνοχής σε παραμεθόριες περιφέρειες της ΕΕ» - COM(2017)0534, 20.9.2017.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη και μία ή περισσότερες χώρες ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
(5)  Η συνιστώσα της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη συνεργασία με ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή τις περιφέρειές τους και μία ή περισσότερες χώρες ή τις περιφέρειές τους, ή άλλα εδάφη εκτός Ένωσης. Η κάλυψη της εσωτερικής και της εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας από τον παρόντα κανονισμό αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική απλούστευση και εξορθολογισμό των ισχυουσών διατάξεων για τις αρχές του προγράμματος στα κράτη μέλη και για τις αρχές-εταίρους και τους δικαιούχους εκτός Ένωσης σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή και θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη θαλάσσια διασυνοριακή συνεργασία. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα εδάφη των ηπειρωτικών περιοχών της Ένωσης, ενώ η θαλάσσια συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες και να περιλαμβάνει τη διασυνοριακή συνεργασία στα θαλάσσια σύνορα κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020. Θα πρέπει να προβλέπεται μέγιστη ευελιξία για να συνεχιστεί η εφαρμογή της προηγούμενης θαλάσσιας διασυνοριακής συνεργασίας στο πλαίσιο ενός ευρύτερου πλαισίου θαλάσσιας συνεργασίας, ιδίως με τον καθορισμό του εδάφους που θα καλύπτεται, των ειδικών στόχων της εν λόγω συνεργασίας, των απαιτήσεων σύναψης εταιρικής σχέσης για το έργο και με τον καθορισμό υποπρογραμμάτων και ειδικών επιτροπών καθοδήγησης.
(6)  Η συνιστώσα της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να έχει ως στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μέσα από δράσεις που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη εδαφική ανάπτυξη η οποία συνδέεται με τις προτεραιότητες της πολιτικής της Ένωσης για τη συνοχή, με πλήρη σεβασμό της επικουρικότητας. Η διακρατική συνεργασία θα πρέπει να καλύπτει μεγαλύτερα διακρατικά εδάφη και, κατά περίπτωση, εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, τα οποία εκτείνονται γεωγραφικά πέρα από τα εδάφη που καλύπτονται από διασυνοριακά προγράμματα.
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις γειτονικές τους χώρες και εδάφη με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο.
(7)  Με βάση την πείρα από τη διασυνοριακή και διακρατική συνεργασία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 στις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου ο συνδυασμός των δύο συνιστωσών στο πλαίσιο ενός μόνο προγράμματος ανά περιοχή συνεργασίας δεν επέφερε αρκετή απλούστευση για τις αρχές και τους δικαιούχους του προγράμματος, θα πρέπει να θεσπιστεί ειδική πρόσθετη συνιστώσα που να δίνει τη δυνατότητα στις εξόχως απόκεντρες περιοχές να συνεργάζονται με τις τρίτες χώρες, τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (ΥΧΕ) και τους οργανισμούς περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας με τον πιο αποτελεσματικό και απλό τρόπο, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων τους.
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Με βάση την πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η συνιστώσα της διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να εστιάζει ειδικότερα στην προώθηση της αποτελεσματικότητας της πολιτικής συνοχής. Η συνιστώσα αυτή θα πρέπει, επομένως, να περιορίζεται σε δύο προγράμματα, ένα που να επιτρέπει κάθε είδους πειραματισμό, καινοτομικές προσεγγίσεις και δημιουργία ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων και να προωθεί ευρωπαϊκούς ομίλους εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ») που έχουν συσταθεί ή πρόκειται να συσταθούν βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου24 και ένα που να βελτιώνει την ανάλυση των τάσεων ανάπτυξης. Η συνεργασία βάσει έργων σε όλη την Ένωση θα πρέπει να ενσωματωθεί στη νέα συνιστώσα των διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και να συνδεθεί στενότερα με την υλοποίηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη»25, ιδίως για την υποστήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο βιομηχανικός εκσυγχρονισμός ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής. Τέλος, η ολοκληρωμένη εδαφική συνεργασία που εστιάζει σε λειτουργικές αστικές περιοχές ή σε αστικές περιοχές θα πρέπει να επικεντρωθεί σε προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη και σε ένα συνοδευτικό έγγραφο, την «Ευρωπαϊκή Αστική Πρωτοβουλία». Τα δύο προγράμματα της συνιστώσας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και θα πρέπει να είναι επίσης ανοικτά στη συμμετοχή τρίτων χωρών.
(8)  Με βάση τη θετική πείρα από τα προγράμματα διαπεριφερειακής συνεργασίας στο πλαίσιο του Interreg, αφενός, και την απουσία της εν λόγω συνεργασίας στα προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 αφετέρου, η διαπεριφερειακή συνεργασία, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών, η ανάπτυξη ικανοτήτων για προγράμματα στο πλαίσιο και των δύο στόχων (Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία και επενδύσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση) μεταξύ πόλεων και περιφερειών αποτελεί μια σημαντική συνιστώσα, προκειμένου να βρεθούν κοινές λύσεις στο πεδίο της πολιτικής συνοχής και να δημιουργηθούν μόνιμες εταιρικές σχέσεις. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να συνεχιστούν τα υφιστάμενα προγράμματα, και ιδίως η προώθηση της συνεργασίας βάσει έργων, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας («ΕΟΕΣ»), καθώς και οι μακροπεριφερειακές στρατηγικές.
__________________
24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) (ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 19).
25 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο «Ενίσχυση της καινοτομίας στις περιφέρειες της Ευρώπης: στρατηγικές για μια ανθεκτική, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», COM(2017)0376 της 18.7.2017.
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)
(8a)   Η νέα πρωτοβουλία για διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία θα πρέπει να βασίζεται στην έξυπνη εξειδίκευση και να χρησιμοποιείται για τη στήριξη θεματικών πλατφορμών έξυπνης εξειδίκευσης σε τομείς όπως η ενέργεια, ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας, η κυκλική οικονομία, η κοινωνική καινοτομία, το περιβάλλον ή τα γεωργικά προϊόντα διατροφής, καθώς και για να βοηθήσει όσους συμμετέχουν σε στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης να συνεργαστούν με σκοπό τη στήριξη των καινοτομιών και τη διάθεση καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα στοιχεία δείχνουν ότι εξακολουθεί να υπάρχει μια επίμονη συστηματική αποτυχία στο στάδιο δοκιμών και επικύρωσης της επίδειξης νέων τεχνολογιών (π.χ. βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής), ειδικά όταν η καινοτομία είναι αποτέλεσμα της ενσωμάτωσης συμπληρωματικών περιφερειακών ειδικοτήτων που δημιουργούν καινοτόμες αλυσίδες αξίας. Η αποτυχία αυτή είναι ιδιαίτερα κρίσιμη στη φάση μεταξύ της πιλοτικής εφαρμογής και της πλήρους υιοθέτησης από την αγορά. Σε ορισμένες στρατηγικές τεχνολογικές και βιομηχανικές περιοχές, οι ΜΜΕ δεν μπορούν ακόμη να βασίζονται σε άριστες και ανοικτές, συνδεδεμένες πανευρωπαϊκές υποδομές επίδειξης. Τα προγράμματα της πρωτοβουλίας διαπεριφερειακής συνεργασίας θα πρέπει να καλύπτουν ολόκληρη την Ένωση και να είναι ανοικτά στη συμμετοχή ΥΧΕ, τρίτων χωρών, των περιφερειών τους, καθώς και οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι συνέργειες μεταξύ διαπεριφερειακών επενδύσεων στην καινοτομία και άλλων συναφών προγραμμάτων της ΕΕ, όπως αυτά που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων, του προγράμματος «Ορίζοντας 2020», της ψηφιακής Ευρώπης και του προγράμματος για την ενιαία αγορά, καθώς θα διευρύνουν τον αντίκτυπο των επενδύσεων και θα προσφέρουν περισσότερη αξία στους πολίτες.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9
(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.
(9)  Θα πρέπει να καθοριστούν κοινά αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών. Για τον σκοπό αυτό, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων περιφερειών και περιοχών σε επίπεδο Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στο κοινό σύστημα ταξινόμησης των περιφερειών που θεσπίστηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2.
__________________
__________________
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
26 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1059/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, για τη θέσπιση μιας κοινής ονοματολογίας των εδαφικών στατιστικών μονάδων (NUTS) (ΕΕ L 154 της 21.6.2003, σ. 1).
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10
(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της θαλάσσιας συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη, δηλαδή, έως 3 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του ΜΠΒ III και έως 4 % του χρηματοδοτικού κονδυλίου βάσει του προγράμματος γεωγραφικής περιοχής γειτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 στοιχείο α) του ΜΓΑΔΣ.
(10)  Είναι ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη, ή, κατά περίπτωση, να καθιερωθεί συνεργασία σε όλες τις διαστάσεις με τις τρίτες χώρες που γειτνιάζουν με την Ένωση, καθώς αυτή η συνεργασία είναι σημαντικό εργαλείο της περιφερειακής αναπτυξιακής πολιτικής και αναμένεται να βοηθήσει να επωφεληθούν οι περιφέρειες των κρατών μελών που συνορεύουν με τρίτες χώρες. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΤΠΑ και οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης ΜΠΒ27, ΜΓΑΔΣ28 και ΠΥΧΕ29 θα πρέπει να στηρίζουν προγράμματα στο πλαίσιο της διασυνοριακής συνεργασίας, της διακρατικής συνεργασίας, της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται στην αμοιβαιότητα και στην αναλογικότητα. Ωστόσο, για τους μηχανισμούς ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ, ΜΓΑΔΣ ΔΣ και ΕΤΠΑ, η στήριξη θα πρέπει να συμπληρώνεται από τουλάχιστον ισοδύναμα ποσά βάσει των ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και ΜΓΑΔΣ ΔΣ, με την επιφύλαξη του μέγιστου ποσού που ορίζεται στην αντίστοιχη νομική πράξη.
__________________
__________________
27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).
27 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας (ΕΕ L xx, σ. y).
28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).
28 Κανονισμός (ΕΕ) XXX για τη θέσπιση μηχανισμού γειτονίας, ανάπτυξης και διεθνούς συνεργασίας (ΕΕ L xx, σ. y).
29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).
29 Απόφαση (EE) XXX του Συμβουλίου για τη σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου (ΕΕ L xx, σ. y).
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)
(10α)   Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες που θα καταστούν τα νέα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να εξασφαλιστεί η επαρκής συνέχεια των τρεχόντων προγραμμάτων συνεργασίας.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11
(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.
(11)  Η βοήθεια του ΜΠΒ ΙΙΙ θα πρέπει κυρίως να εστιάζεται στην παροχή στήριξης στους δικαιούχους του ΜΠΒ για την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών και του κράτους δικαίου, την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος και της δημόσιας διοίκησης, τον σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την προώθηση της ισότητας των φύλων, της ανεκτικότητας, της κοινωνικής συμπερίληψης και της μη εισαγωγής διακρίσεων καθώς και την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τις προσπάθειες των δικαιούχων του ΜΠΒ για την προώθηση της περιφερειακής, μακροπεριφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας, καθώς και της εδαφικής ανάπτυξης, μεταξύ άλλων, με την εφαρμογή μακροπεριφερειακών στρατηγικών της Ένωσης. Επιπλέον, η βοήθεια του ΜΠΒ θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την ασφάλεια, τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων, με την εξασφάλιση πρόσβασης σε διεθνή προστασία, με την ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, με την αναβάθμιση των συνοριακών ελέγχων και τη συνέχιση των κοινών προσπαθειών κατά της παράτυπης μετανάστευσης και της λαθραίας διακίνησης μεταναστών.
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)  Η ανάπτυξη συνεργειών με τα εξωτερικά προγράμματα δράσης και ανάπτυξης της Ένωσης θα πρέπει επίσης να συμβάλει στη διασφάλιση του μέγιστου αντικτύπου, τηρώντας παράλληλα την αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 208 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ). Η επίτευξη συνοχής μεταξύ όλων των πολιτικών της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των ΣΒΑ.
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14
(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία με τους γείτονές τους, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.
(14)  Λόγω της ειδικής κατάστασης των εξόχως απόκεντρων περιοχών της Ένωσης, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν μέτρα όσον αφορά τη βελτίωση των προϋποθέσεων υπό τις οποίες οι περιοχές αυτές έχουν πρόσβαση στα διαρθρωτικά ταμεία. Συνεπώς, ορισμένες διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιομορφίες των εξόχως απόκεντρων περιοχών για να απλουστευθεί και να καλλιεργηθεί η συνεργασία τους με τρίτες χώρες και ΥΧΕ, ενώ ταυτόχρονα να ληφθεί υπόψη η ανακοίνωση της Επιτροπής «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ»31.
_________________
_________________
31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», COM(2017)0623, 24.10.2017.
31 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων «Ισχυρότερη και ανανεωμένη στρατηγική εταιρική σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες της ΕΕ», COM(2017)0623, 24.10.2017.
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)
(14α)  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα συμμετοχής των ΥΧΕ στα προγράμματα Interreg. Οι ιδιαιτερότητες και οι προκλήσεις των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να διευκολύνεται η αποτελεσματική πρόσβαση και συμμετοχή τους.
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, το μερίδιο της διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να μειωθεί, ενώ το μερίδιο της διακρατικής συνεργασίας και της θαλάσσιας συνεργασίας θα πρέπει να αυξηθεί, λόγω της ένταξης της θαλάσσιας συνεργασίας, ενώ θα πρέπει να δημιουργηθεί μια νέα συνιστώσα για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών.
(15)  Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι πόροι που διατίθενται στις διάφορες συνιστώσες του Interreg, συμπεριλαμβανομένου του μεριδίου που αναλογεί σε κάθε κράτος μέλος από τα συνολικά ποσά για διασυνοριακή συνεργασία, διακρατική συνεργασία, για συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών και για διαπεριφερειακή συνεργασία, καθώς και οι δυνατότητες που τίθενται στη διάθεση των κρατών μελών ως προς την ευελιξία μεταξύ αυτών των συνιστωσών. Δεδομένης της παγκοσμιοποίησης, η συνεργασία που αποσκοπεί στην τόνωση των επενδύσεων για την αύξηση των θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη και κοινές επενδύσεις με άλλες περιφέρειες θα πρέπει, ωστόσο, να καθορίζεται επίσης από τα κοινά χαρακτηριστικά και τις φιλοδοξίες των περιφερειών, και όχι απαραίτητα από τα σύνορα, και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να διατεθούν επαρκή πρόσθετα κονδύλια για τη νέα πρωτοβουλία σχετικά με τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, ώστε να ανταποκρίνονται στην κατάσταση της παγκόσμιας αγοράς.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «PEACE PLUS» θα πρέπει να συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, η δε εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες επιλογής πράξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις πράξεις υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης.
(18)  Στο πλαίσιο των μοναδικών και ιδιαίτερων περιστάσεων στο νησί της Ιρλανδίας και με προοπτική την υποστήριξη της συνεργασίας Βορρά-Νότου στο πλαίσιο της συμφωνίας της Μεγάλης Παρασκευής, το νέο διασυνοριακό πρόγραμμα «PEACE PLUS» θα συνεχιστεί με βάση το έργο των προηγούμενων προγραμμάτων μεταξύ των μεθοριακών κομητειών της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Λαμβανομένης υπόψη της πρακτικής του σημασίας, είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι, όταν μέσω του προγράμματος υποστηρίζεται η ειρήνη και η συμφιλίωση, το ΕΤΠΑ θα πρέπει επίσης να συμβάλλει στην προώθηση της κοινωνικής, οικονομικής και περιφερειακής σταθερότητας και συνεργασίας στις οικείες περιφέρειες, ιδίως μέσα από δράσεις προώθησης της συνοχής μεταξύ των κοινοτήτων. Λόγω των ιδιαιτεροτήτων του προγράμματος, η διαχείριση θα πρέπει να γίνεται με ολοκληρωμένο τρόπο, η δε εισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να ενταχθεί στο πρόγραμμα ως εξωτερικά έσοδα για ειδικό προορισμό. Επιπλέον, ορισμένοι κανόνες επιλογής πράξεων του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να ισχύουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα όσον αφορά τις πράξεις υπέρ της ειρήνης και της συμφιλίωσης.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος του Interreg.
(20)  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της Ένωσης θα πρέπει να συγκεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό στόχων πολιτικής, ώστε να μεγιστοποιείται ο αντίκτυπος του Interreg. Οι συνέργειες και η συμπληρωματικότητα μεταξύ των συνιστωσών του INTERREG θα πρέπει να ενισχυθούν.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
(21)  Οι διατάξεις για την προπαρασκευή, την έγκριση και την τροποποίηση των προγραμμάτων Interreg, καθώς και για την εδαφική ανάπτυξη, την επιλογή των πράξεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση, τις αρχές των προγραμμάτων, τον έλεγχο των πράξεων και τη διαφάνεια και την επικοινωνία θα πρέπει να προσαρμοστούν στις ιδιαιτερότητες των προγραμμάτων Interreg σε σύγκριση με τις διατάξεις του κανονισμού (EΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Οι εν λόγω ειδικές διατάξεις θα πρέπει να διατηρηθούν απλές και σαφείς προκειμένου να αποφεύγεται ο κανονιστικός υπερθεματισμός και ο πρόσθετος διοικητικός φόρτος για τα κράτη μέλη και τους δικαιούχους.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
(22)  Οι διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πράξεις θεωρούνται πράγματι κοινές και πράγματι συνεργασίας, όσον αφορά εταιρική σχέση στο πλαίσιο πράξης Interreg, και οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου, όπως ισχύουν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Ωστόσο, οι εταίροι Interreg θα πρέπει να συνεργάζονται και για τις τέσσερις συνιστώσες (ανάπτυξη, υλοποίηση, στελέχωση και χρηματοδότηση) και, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες, επειδή θα ήταν απλούστερο να συνδυαστεί η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο πράξεων.
(22)  Οι διατάξεις σχετικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων οι πράξεις θεωρούνται πράγματι κοινές και πράγματι συνεργασίας, όσον αφορά εταιρική σχέση στο πλαίσιο πράξης Interreg, και οι διατάξεις σχετικά με τις υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου, όπως ισχύουν για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν. Οι εταίροι Interreg θα πρέπει να συνεργάζονται κατά την ανάπτυξη και την υλοποίηση καθώς και κατά τη στελέχωση και/ή τη χρηματοδότηση και, στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών, για τρεις από τις τέσσερις συνιστώσες, επειδή θα ήταν απλούστερο να συνδυαστεί η στήριξη από το ΕΤΠΑ και τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων όσο και σε επίπεδο πράξεων.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
(22α)  Ένα σημαντικό και επιτυχημένο εργαλείο στο πλαίσιο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας είναι τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, τα οποία συνεισφέρουν στην άρση των συνοριακών και διασυνοριακών εμποδίων, προωθούν τις τοπικές επαφές και, με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στην προσέγγιση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας υλοποιούνται σε πολλούς τομείς, όπως ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η οικονομία, η επιστήμη, η προστασία του περιβάλλοντος και η οικολογία, η υγειονομική περίθαλψη, οι μεταφορές και τα μικρά έργα υποδομής, η διοικητική συνεργασία και οι δημόσιες σχέσεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας.
__________________
32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 38).
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23
(23)  Είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων, τα οποία εφαρμόζονται από τότε που υπάρχει Interreg αλλά δεν έχουν καλυφθεί ποτέ από ειδικές διατάξεις. Όπως αναφέρεται επίσης στη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών με τίτλο «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας»32, τα ταμεία αυτά μικρών έργων παίζουν σημαντικό ρόλο στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και θεσμών, προσφέρουν σημαντική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στον συνολικό στόχο των προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας, με την υπέρβαση των συνοριακών εμποδίων και με την ενσωμάτωση των παραμεθόριων περιοχών και των πολιτών τους. Για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.
(23)  Από την καθιέρωση του Interreg, τα έργα μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας στηρίζονται κυρίως από ταμεία μικρών έργων ή παρόμοια μέσα, για τα οποία, ωστόσο, δεν έχουν θεσπιστεί ειδικές ρυθμίσεις. Επομένως, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν οι κανόνες που διέπουν τα ταμεία μικρών έργων. Για να αξιοποιηθούν η προστιθέμενη αξία και τα πλεονεκτήματα των έργων μικρής και διαπροσωπικής κλίμακας, μεταξύ άλλων και για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, και για να απλουστευθεί η διαχείριση της χρηματοδότησης των μικρών έργων από τους τελικούς αποδέκτες, οι οποίοι συχνά δεν είναι συνηθισμένοι να υποβάλλουν αιτήσεις για ενωσιακά κονδύλια, η χρήση απλουστευμένων επιλογών κόστους και κατ’ αποκοπή ποσών θα πρέπει να καταστεί υποχρεωτική κάτω από ένα ορισμένο όριο.
__________________
32 Γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «Έργα διαπροσωπικής και μικρής κλίμακας στο πλαίσιο προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας», της 12ης Ιουλίου 2017 (ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 38).
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24
(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, ιδίως όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.
(24)  Λόγω της συμμετοχής περισσότερων από ένα κρατών μελών και, ως εκ τούτου, λόγω υψηλότερου διοικητικού κόστους, μεταξύ άλλων για τα περιφερειακά σημεία επαφής (επονομαζόμενα και κεραίες) που αποτελούν σημαντικά σημεία επικοινωνίας με τους αιτούντες και τους εκτελούντες έργα και συνεπώς λειτουργούν ως γραμμές άμεσης επικοινωνίας με τις κοινές γραμματείες και τις εκάστοτε αρχές, αλλά ιδίως και όσον αφορά τους ελέγχους και τη μετάφραση, το ανώτατο όριο των δαπανών για τεχνική βοήθεια θα πρέπει να είναι υψηλότερο απ’ ό,τι στην περίπτωση του στόχου των επενδύσεων στην απασχόληση και στην ανάπτυξη. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτό το υψηλότερο διοικητικό κόστος, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνονται να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο όσον αφορά την υλοποίηση κοινών έργων, όπου είναι δυνατόν. Επιπλέον, τα προγράμματα Interreg με περιορισμένη υποστήριξη από την Ένωση ή τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να λαμβάνουν ένα ελάχιστο ποσό για τεχνική υποστήριξη, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής χρηματοδότηση για δραστηριότητες αποτελεσματικής τεχνικής βοήθειας.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)
(25α)  Με στόχο να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να συνεργαστούν στενά, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι βελτιωμένες, αναλογικές ρυθμίσεις για το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων Interreg, οι οποίες προβλέπονται στο άρθρο 77 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός περί κοινών διατάξεων].
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27
(27)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να παροτρύνονται να αναθέτουν καθήκοντα διαχειριστικής αρχής σε ΕΟΕΣ ή να δίνουν την αρμοδιότητα διαχείρισης υποπρογράμματος, ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης ή ενός ή περισσότερων ταμείων μικρών έργων σε τέτοιο όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως και σε άλλα διασυνοριακά νομικά πρόσωπα, ή να ενεργεί ο εν λόγω όμιλος ως μόνος εταίρος.
(27)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει, όταν είναι σκόπιμο, να αναθέτουν καθήκοντα διαχειριστικής αρχής σε έναν νέο ή, κατά περίπτωση, υπάρχοντα ΕΟΕΣ ή να δίνουν την αρμοδιότητα διαχείρισης υποπρογράμματος ή ολοκληρωμένης εδαφικής επένδυσης σε τέτοιο όμιλο εδαφικής συνεργασίας, όπως και σε άλλα διασυνοριακά νομικά πρόσωπα, ή να ενεργεί ο εν λόγω όμιλος ως μόνος εταίρος. Τα κράτη μέλη πρέπει να επιτρέπουν σε περιφερειακές και τοπικές αρχές και σε άλλους δημόσιους φορείς από διαφορετικά κράτη μέλη να δημιουργήσουν τέτοιους ομίλους συνεργασίας με νομική προσωπικότητα και να μεριμνούν για τη συμμετοχή τοπικών και περιφερειακών αρχών στη λειτουργία τους.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28
(28)  Για λόγους συνέχειας, η αλυσίδα πληρωμών που έχει θεσπιστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, δηλαδή από την Επιτροπή, μέσω της αρχής πιστοποίησης, στον επικεφαλής εταίρο θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο της λογιστικής διαδικασίας. Η συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλλεται στον επικεφαλής εταίρο, εκτός αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή διπλών προμηθειών για τη μετατροπή σε ευρώ και ξανά στο άλλο νόμισμα ή το αντίστροφο, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των άλλων εταίρων.
(28)  Για λόγους συνέχειας, η αλυσίδα πληρωμών που έχει θεσπιστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, δηλαδή από την Επιτροπή, μέσω της αρχής πιστοποίησης, στον επικεφαλής εταίρο θα πρέπει να συνεχιστεί στο πλαίσιο της λογιστικής διαδικασίας. Η συνεισφορά της Ένωσης θα πρέπει να καταβάλλεται στον επικεφαλής εταίρο, εκτός αν αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή διπλών προμηθειών για τη μετατροπή σε ευρώ και ξανά στο άλλο νόμισμα ή το αντίστροφο, μεταξύ του επικεφαλής εταίρου και των άλλων εταίρων. Αν δεν ορίζεται διαφορετικά, ο επικεφαλής εταίρος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ όλων των εταίρων και βάσει της ίδια διαδικασίας που ακολουθείται για τον επικεφαλής εταίρο.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29
(29)  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], οι ειδικοί τομεακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) όσον αφορά, ιδίως, την ελεγκτική λειτουργία. Οι διατάξεις για την ετήσια ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων θα πρέπει, επομένως, να είναι απλουστευμένες και προσαρμοσμένες στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτη μέλη.
(29)  Σύμφωνα με το άρθρο 63 παράγραφος 9 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], οι ειδικοί τομεακοί κανόνες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) όσον αφορά, ιδίως, την ελεγκτική λειτουργία. Οι διατάξεις για την ετήσια ελεγκτική γνώμη, την ετήσια έκθεση ελέγχου και τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων θα πρέπει, επομένως, να είναι απλουστευμένες και προσαρμοσμένες στα προγράμματα στα οποία συμμετέχουν περισσότερα από ένα κράτος μέλος.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30
(30)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση ποσών σε περίπτωση παρατυπιών, από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους μέσω του επικεφαλής εταίρου στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων ή των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή παρόμοια ανάκτηση από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους ή από τον επικεφαλής εταίρο, δηλαδή πρόβλεψη ότι τα ποσά επιστρέφονται από το κράτος μέλος στη διαχειριστική αρχή. Συνεπώς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg δεν υπάρχουν περιθώρια για μη ανακτήσιμα ποσά στο επίπεδο των δικαιούχων. Ωστόσο, θα πρέπει να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν επιστρέφονται τα ποσά στη διαχειριστική αρχή από κάποιο κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου σχετικά με την ανάκτηση θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν. Ιδίως, η διαχειριστική αρχή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει επικεφαλής εταίρο να κινήσει δικαστική διαδικασία σε άλλη χώρα.
(30)  Θα πρέπει να θεσπιστεί μια σαφής αλυσίδα οικονομικών ευθυνών όσον αφορά την ανάκτηση ποσών σε περίπτωση παρατυπιών, από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους μέσω του επικεφαλής εταίρου στη διαχειριστική αρχή και στην Επιτροπή. Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ευθύνη των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων ή των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών, σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή παρόμοια ανάκτηση από τον μόνο εταίρο ή από τους άλλους εταίρους ή από τον επικεφαλής εταίρο, δηλαδή πρόβλεψη ότι τα ποσά επιστρέφονται από το κράτος μέλος στη διαχειριστική αρχή. Συνεπώς, στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg δεν υπάρχουν περιθώρια για μη ανακτήσιμα ποσά στο επίπεδο των δικαιούχων. Είναι αναγκαίο, ωστόσο, να διευκρινιστούν οι κανόνες που ισχύουν σε περίπτωση που δεν επιστρέφονται τα ποσά στη διαχειριστική αρχή από κάποιο κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ. Οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου σχετικά με την ανάκτηση θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστούν. Επιπλέον, οι διαδικασίες που αφορούν τις ανακτήσεις θα πρέπει να θεσπίζονται και να συμφωνούνται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, η διαχειριστική αρχή δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να υποχρεώνει τον επικεφαλής εταίρο να κινήσει δικαστική διαδικασία σε άλλη χώρα.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30 α (νέα)
(30α)   Είναι σκόπιμο να ενθαρρυνθεί η δημοσιονομική πειθαρχία. Ταυτόχρονα, οι ρυθμίσεις για την αποδέσμευση των δημοσιονομικών δεσμεύσεων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων Interreg και την εφαρμογή τους.
Τροπολογία 32
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Παρ’ όλο που τα προγράμματα Interreg με συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ θα πρέπει να υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορεί να εφαρμόζεται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες για τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων συνολικά ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.
(32)  Παρ’ όλο που τα προγράμματα Interreg με συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ θα πρέπει να υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, η συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορεί να εφαρμόζεται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης. Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικοί κανόνες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων συνολικά ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης.
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 35
(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν, κατά περίπτωση, διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.
(35)  Για να διασφαλιστούν ενιαίοι όροι θέσπισης ή τροποποίησης των προγραμμάτων Interreg, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή. Ωστόσο, κατά περίπτωση, τα προγράμματα εξωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας θα πρέπει να τηρούν διαδικασίες επιτροπής, οι οποίες προβλέπονται από τους κανονισμούς (EΕ) [ΜΠΒ III] και [ΜΓΑΔΣ] για την πρώτη απόφαση έγκρισης των εν λόγω προγραμμάτων.
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)
(36α)  Η προώθηση της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (ΕΕΣ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα για την πολιτική συνοχής της Ένωσης. Η στήριξη προς ΜΜΕ για το κόστος έργων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας απαλλάσσεται ήδη κατά κατηγορία βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία - ΓΚΑΚ). Επίσης, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 και στο τμήμα του ΓΚΑΚ για τις περιφερειακές ενισχύσεις περιλαμβάνονται ειδικές διατάξεις για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων για επενδύσεις από επιχειρήσεις όλων των μεγεθών. Με βάση την αποκτηθείσα πείρα, οι ενισχύσεις για έργα ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας θα πρέπει να έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και, ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί να δηλώνει ότι οι εν λόγω ενισχύσεις είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και ότι η χρηματοδότηση που χορηγείται για τη στήριξη έργων ΕΕΣ μπορεί να τύχει απαλλαγής κατά κατηγορία.
_____________________
1a Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1).
2a Κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα 2014-2020 (ΕΕ C 209 της 23.7.2013, σ. 1).
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών και όμορων τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ»), αντίστοιχα.
1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και των περιφερειών τους στο εσωτερικό της Ένωσης και μεταξύ κρατών μελών, των περιφερειών τους και τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή υπερπόντιων χωρών και εδαφών («ΥΧΕ»), ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, ή ομάδας τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού, αντίστοιχα.
Τροπολογία 36
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4
(4)  «διασυνοριακό νομικό πρόσωπο»: νομικό πρόσωπο που έχει συσταθεί βάσει νομοθετικών διατάξεων μίας από της συμμετέχουσες χώρες σε πρόγραμμα Interreg, με την προϋπόθεση ότι έχει συσταθεί από τις εδαφικές αρχές ή άλλους φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών.
(4)  «διασυνοριακό νομικό πρόσωπο»: νομικό πρόσωπο, περιλαμβανομένων των ευρωπεριφερειών, που έχει συσταθεί βάσει νομοθετικών διατάξεων μίας από της συμμετέχουσες χώρες σε πρόγραμμα Interreg, με την προϋπόθεση ότι έχει συσταθεί από τις εδαφικές αρχές ή άλλους φορείς τουλάχιστον δύο συμμετεχουσών χωρών.
Τροπολογία 37
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 α (νέο)
(4α)  «οργανισμός περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας»: ομάδα κρατών μελών ή περιφερειών της ίδιας γεωγραφικής περιοχής που επιδιώκουν να συνεργαστούν στενά σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Τροπολογία 38
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
(1)  διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης περιφερειακής ανάπτυξης (συνιστώσα 1):
(1)  διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων περιοχών, με σκοπό την προώθηση της ολοκληρωμένης και αρμονικής περιφερειακής ανάπτυξης (συνιστώσα 1):
Τροπολογία 39
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· ή
α)  εσωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών δύο ή περισσότερων κρατών μελών ή μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και μίας ή περισσότερων τρίτων χωρών που απαριθμούνται στο άρθρο 4 παράγραφος 3· ή
Τροπολογία 40
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:
β)  εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ όμορων, με χερσαία ή θαλάσσια σύνορα, περιοχών τουλάχιστον ενός κράτους μέλους και ενός/μίας ή περισσότερων από τα ακόλουθα:
Τροπολογία 41
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 2
(2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη διακρατική συνεργασία: «συνιστώσα 2Α»· όταν γίνεται αναφορά μόνο στη θαλάσσια συνεργασία: «συνιστώσα 2Β»
(2)  διακρατική συνεργασία και θαλάσσια συνεργασία σε ευρύτερα διακρατικά εδάφη ή σε εδάφη που περιβάλλουν θαλάσσιες λεκάνες, στην οποία συμμετέχουν εθνικοί, περιφερειακοί και τοπικοί εταίροι του προγράμματος στα κράτη μέλη, στις τρίτες χώρες, στις χώρες-εταίρους και στη Γροιλανδία, με σκοπό την επίτευξη υψηλότερου βαθμού εδαφικής ολοκλήρωσης («συνιστώσα 2»)·
Τροπολογία 42
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 3
(3)  συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ ή διάφορων εξ αυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης με τις γειτονικές τους χώρες («συνιστώσα 3»)·
(3)  συνεργασία μεταξύ εξόχως απόκεντρων περιοχών και μεταξύ αυτών και των γειτονικών τους τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, ή ΥΧΕ ή διάφορων εξ αυτών, με σκοπό τη διευκόλυνση της περιφερειακής τους ολοκλήρωσης και της αρμονικής ανάπτυξης με τις γειτονικές τους χώρες («συνιστώσα 3»)·
Τροπολογία 43
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο)
iα)  την υλοποίηση κοινών έργων διαπεριφερειακής ανάπτυξης·
Τροπολογία 44
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο i β (νέο)
iβ)  την ανάπτυξη ικανοτήτων μεταξύ εταίρων σε ολόκληρη την Ένωση όσον αφορά:
Τροπολογία 45
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii α (νέο)
iiα)  τον εντοπισμό και τη διάδοση ορθών πρακτικών, με σκοπό τη μεταφορά τους κυρίως στα επιχειρησιακά προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την απασχόληση·
Τροπολογία 46
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο ii β (νέο)
iiβ)  την ανταλλαγή εμπειριών όσον αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση βέλτιστων πρακτικών για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ αστικών περιοχών και περιοχών της υπαίθρου·
Τροπολογία 47
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α – σημείο iii α (νέο)
iiiα) τη σύσταση, λειτουργία και χρήση του ευρωπαϊκού διασυνοριακού μηχανισμού όπως αναφέρεται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [νέος ευρωπαϊκός διασυνοριακός μηχανισμός]·
Τροπολογία 48
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – σημείο 5
(5)  διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία μέσω της εμπορικής εκμετάλλευσης και αναβάθμισης των διαπεριφερειακών έργων καινοτομίας που έχουν δυνατότητες να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας («συνιστώσα 5»).
διαγράφεται
Τροπολογία 49
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία σύνορα με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους.
1.  Για τη διασυνοριακή συνεργασία, οι περιοχές που θα υποστηριχθούν από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης μαζί με όλα τα εσωτερικά και εξωτερικά χερσαία ή θαλάσσια σύνορα με τρίτες χώρες ή χώρες-εταίρους, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προσαρμογών για τη διασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας των περιοχών συνεργασίας που έχουν οριστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.
Τροπολογία 50
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2
2.  Περιφέρειες σε θαλάσσια σύνορα που συνδέονται από τη θάλασσα με σταθερή σύνδεση υποστηρίζονται επίσης βάσει της διασυνοριακής συνεργασίας.
διαγράφεται
Τροπολογία 51
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Τα προγράμματα Interreg εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα και το Μονακό.
3.  Τα προγράμματα Interreg εσωτερικής διασυνοριακής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν περιφέρειες της Νορβηγίας, της Ελβετίας και του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι ισοδύναμες των περιφερειών επιπέδου NUTS 3, καθώς και το Λιχτενστάιν, την Ανδόρα, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο.
Τροπολογία 52
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.
4.  Όσον αφορά την εξωτερική διασυνοριακή συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή τον ΜΓΑΔΣ είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της εκάστοτε χώρας-εταίρου ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιφέρειες κατά μήκος όλων των χερσαίων ή θαλάσσιων συνόρων μεταξύ κρατών μελών και χωρών-εταίρων που είναι επιλέξιμες βάσει του ΜΠΒ ΙΙΙ ή του ΜΓΑΔΣ.
Τροπολογία 53
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – τίτλος
5 Γεωγραφική κάλυψη για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία
Γεωγραφική κάλυψη για τη διακρατική συνεργασία
Τροπολογία 54
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1
1.  Για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές περιοχές, λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.
1.  Για τη διακρατική συνεργασία, οι περιφέρειες που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ είναι οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 της Ένωσης που καλύπτουν συνεχείς λειτουργικές περιοχές, με την επιφύλαξη ενδεχόμενων προσαρμογών για την εξασφάλιση της συνοχής και της συνέχειας της συνεργασίας αυτής σε μεγαλύτερες συνεκτικές περιοχές στη βάση της περιόδου προγραμματισμού 2014-2020 και λαμβανομένων υπόψη, κατά περίπτωση, των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες.
Τροπολογία 55
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα προγράμματα Interreg διακρατικής συνεργασίας και θαλάσσιας συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν:
Τα προγράμματα Interreg διακρατικής συνεργασίας μπορούν να καλύπτουν:
Τροπολογία 56
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τη Γροιλανδία·
β)  τις ΥΧΕ που επωφελούνται από τη στήριξη του προγράμματος ΥΧΕ·
Τροπολογία 57
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 3
3.  Οι περιφέρειες, τρίτες χώρες ή χώρες-εταίροι που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιοχές.
3.  Οι περιφέρειες, τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ που αναγράφονται στην παράγραφο 2 είναι περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 ή, αν δεν υπάρχει ταξινόμηση NUTS, ισοδύναμες περιοχές.
Τροπολογία 58
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2
2.  Τα προγράμματα Interreg των εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορούν να καλύπτουν γειτονικές χώρες-εταίρους που υποστηρίζονται από τον ΜΓΑΔΣ ή ΥΧΕ που υποστηρίζονται από το ΠΥΧΕ ή και τα δύο.
2.  Τα προγράμματα Interreg των εξόχως απόκεντρων περιοχών μπορούν να καλύπτουν χώρες-εταίρους που υποστηρίζονται από τον ΜΓΑΔΣ, ΥΧΕ που υποστηρίζονται από το ΠΥΧΕ, οργανισμούς συνεργασίας των περιφερειών, ή συνδυασμό δύο ή όλων των παραπάνω ομάδων.
Τροπολογία 59
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – τίτλος
Γεωγραφική κάλυψη για τη διαπεριφερειακή συνεργασία και διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία
Γεωγραφική κάλυψη για τη διαπεριφερειακή συνεργασία
Τροπολογία 60
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1
1.  Για οποιοδήποτε πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 4 ή για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία βάσει της συνιστώσας 5, το ΕΤΠΑ υποστηρίζει ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης.
1.  Για οποιοδήποτε πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 4, το ΕΤΠΑ υποστηρίζει ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης, περιλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιφερειών.
Τροπολογία 61
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 4 μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή ΥΧΕ που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, είτε υποστηρίζονται είτε δεν υποστηρίζονται από μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.
2.  Τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 4 μπορούν να καλύπτουν ολόκληρο το έδαφος ή μέρος του εδάφους τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, άλλων εδαφών ή ΥΧΕ που αναφέρονται στα άρθρα 4, 5 και 6, είτε υποστηρίζονται είτε δεν υποστηρίζονται από μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών στα προγράμματα αυτά, υπό την προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό.
Τροπολογία 62
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2
2.  Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει επίσης κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά σύνορα και στα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης, καθώς και κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση κονδυλίων βάσει της συνιστώσας 2Β που αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 3 στοιχείο α).
2.  Η εκτελεστική πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 περιέχει επίσης κατάλογο στον οποίο καθορίζονται οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 της Ένωσης που λαμβάνονται υπόψη για τη διάθεση της συνδρομής από το ΕΤΠΑ στη διασυνοριακή συνεργασία σε όλα τα εσωτερικά σύνορα και στα εξωτερικά σύνορα που καλύπτονται από τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.
Τροπολογία 63
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3
3.  Περιφέρειες τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή εδαφών εκτός της Ένωσης που δεν λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μνημονεύονται επίσης στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 1.
(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)
Τροπολογία 64
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1
1.  Οι πόροι του ΕΤΠΑ για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας ανέρχονται σε 8 430 000 000 EUR των συνολικών διαθέσιμων πόρων για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 102 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
1.  Οι πόροι για τον στόχο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) ανέρχονται σε 11 165 910 000 EUR (τιμές 2018) από τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους για δημοσιονομικές αναλήψεις υποχρεώσεων από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ+ και το Ταμείο Συνοχής για την περίοδο προγραμματισμού 2021-2027 και παρατίθενται στο άρθρο 103 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
Τροπολογία 65
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Οι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται ως εξής:
2.  10 195 910 000 EUR (91,31 %) των πόρων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 κατανέμονται ως εξής:
Τροπολογία 66
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  52,7 % (δηλ. συνολικά 4 440 000 000 EUR) για τη διασυνοριακή συνεργασία (συνιστώσα 1)·
α)  7 500 000 000 EUR (67,16 %) για τη διασυνοριακή συνεργασία (συνιστώσα 1)·
Τροπολογία 67
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  31,4 % (δηλ. συνολικά 2 649 900 000 EUR) για τη διακρατική συνεργασία και τη θαλάσσια συνεργασία (συνιστώσα 2)·
β)  1 973 000 000 EUR (17,68 %) για τη διακρατική συνεργασία (συνιστώσα 2)·
Τροπολογία 68
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  3,2 % (δηλ. συνολικά 270 100 000 EUR) για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 3)·
γ)  357 309 120 EUR (3,2 %) για τη συνεργασία μεταξύ των εξόχως απόκεντρων περιοχών (συνιστώσα 3)·
Τροπολογία 69
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  1,2 % (δηλ. συνολικά 100 000 000 EUR) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία (συνιστώσα 4)·
δ)  365 000 000 EUR (3,27%) για τη διαπεριφερειακή συνεργασία (συνιστώσα 4)·
Τροπολογία 70
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  11,5 % (δηλ. συνολικά 970 000 000 EUR) για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία (συνιστώσα 5).
διαγράφεται
Τροπολογία 71
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 1 και οι περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 2Β που αναγράφονται στην εκτελεστική πράξη στο άρθρο 8 παράγραφος 2·
α)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 3 για τη συνιστώσα 1 που αναγράφονται στην εκτελεστική πράξη στο άρθρο 8 παράγραφος 2·
Τροπολογία 72
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β
β)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τις συνιστώσες 2Α και 3.
β)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 για τη συνιστώσα 2.
Τροπολογία 73
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  περιφέρειες επιπέδου NUTS 2 και 3 για τη συνιστώσα 3.
Τροπολογία 74
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  970 000 000 EUR (8,69 %) από τους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διατίθενται στη νέα πρωτοβουλία για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15α (νέο).
Εάν, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, η Επιτροπή δεν έχει δεσμεύσει όλους τους διαθέσιμους πόρους που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για έργα που έχουν επιλεγεί στο πλαίσιο της εν λόγω πρωτοβουλίας, τα υπόλοιπα μη αναληφθέντα υπόλοιπα κατανέμονται κατ’ αναλογία μεταξύ των συνιστωσών 1 έως 4.
Τροπολογία 75
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι χορηγούνται αντίστοιχα ποσά από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού. Η ισοδυναμία αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ.
Η στήριξη από το ΕΤΠΑ χορηγείται σε επιμέρους εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg, με τον όρο ότι χορηγούνται τουλάχιστον αντίστοιχα ποσά από τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ και τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ στο πλαίσιο του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού. Η συνεισφορά αυτή υπόκειται σε ανώτατο όριο το οποίο καθορίζεται στη νομική πράξη για τον ΜΠΒ ΙΙΙ ή για τον ΜΓΑΔΣ.
Τροπολογία 76
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  το πρόγραμμα Interreg δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστηκε λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
β)  σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν το πρόγραμμα Interreg δεν μπορεί να υλοποιηθεί όπως σχεδιάστηκε λόγω προβλημάτων που προέκυψαν στις σχέσεις μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών.
Τροπολογία 77
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Όσον αφορά πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, η συμμετοχή χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας διακόπτεται, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β).
Όσον αφορά πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2 που έχει ήδη εγκριθεί από την Επιτροπή, η συμμετοχή χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ διακόπτεται, αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις καταστάσεις που περιγράφονται στην παράγραφο 3 πρώτο εδάφιο στοιχεία α) και β).
Τροπολογία 78
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο α
α)  την ολική διακοπή του προγράμματος Interreg, ιδίως αν οι κύριες κοινές προκλήσεις για την ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας·
α)  την ολική διακοπή του προγράμματος Interreg, ιδίως αν οι κύριες κοινές προκλήσεις για την ανάπτυξη δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ·
Τροπολογία 79
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ
γ)  τη συνέχιση του προγράμματος Interreg χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή της Γροιλανδίας.
γ)  τη συνέχιση του προγράμματος Interreg χωρίς τη συμμετοχή της εν λόγω χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ.
Τροπολογία 80
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 6
6.  Όταν τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρος που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο.
6.  Όταν τρίτη χώρα, χώρα-εταίρος ή ΥΧΕ που συνεισφέρει σε πρόγραμμα Interreg εθνικούς πόρους οι οποίοι δεν συνιστούν την εθνική συγχρηματοδότηση της στήριξης από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μειώνει την εν λόγω συνεισφορά κατά την υλοποίηση του προγράμματος Interreg, είτε συνολικά είτε σε σχέση με κοινές πράξεις που έχουν ήδη επιλεγεί και έχουν λάβει το έγγραφο που προβλέπεται στο άρθρο 22 παράγραφος 6, το συμμετέχον κράτος μέλος ή τα συμμετέχοντα κράτη μέλη ζητούν μία από τις επιλογές που αναφέρονται στην παράγραφο 4 δεύτερο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 81
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 70 %, εκτός αν, όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει αυτών.
Το ποσοστό συγχρηματοδότησης στο επίπεδο κάθε προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 80 %, εκτός αν, όσον αφορά τα εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg ή τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 3, ορίζεται υψηλότερο ποσοστό στους κανονισμούς (ΕΕ) [ΜΠΒ III], [ΜΓΑΔΣ] ή στην απόφαση [ΥΧΕ] του Συμβουλίου, αντιστοίχως ή σε οποιαδήποτε άλλη πράξη εκδοθεί βάσει αυτών.
Τροπολογία 82
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος
3.  Πέρα από τους ειδικούς στόχους τους ΕΤΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν επίσης να συμβάλουν στους ειδικούς στόχους του στόχου πολιτικής 4, ως εξής:
3.  Πέρα από τους ειδικούς στόχους τους ΕΤΠΑ που ορίζονται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλουν επίσης στους ειδικούς στόχους του στόχου πολιτικής 4, ως εξής:
Τροπολογία 83
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος
α)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2Β:
α)  στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg βάσει των συνιστωσών 1 και 2:
Τροπολογία 84
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – στοιχείο α – στοιχείο ii
ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·
ii)  βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης με την προώθηση της νομικής και διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας μεταξύ πολιτών, περιλαμβανομένων των έργων διαπροσωπικής κλίμακας, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και θεσμών, ιδίως, με σκοπό την επίλυση νομικών και άλλων εμποδίων στις παραμεθόριες περιφέρειες·
Τροπολογία 85
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5
5.  Στο πλαίσιο των εξωτερικών διασυνοριακών προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας των μεταναστών.
5.  Στο πλαίσιο των προγραμμάτων Interreg και βάσει των συνιστωσών 1, 2 και 3, το ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, οι μηχανισμοί εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορούν να συμβάλλουν επίσης στον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη», ιδίως με την ανάληψη δράσεων στους τομείς της διαχείρισης της διέλευσης των συνόρων και της διαχείρισης της κινητικότητας και της μετανάστευσης, καθώς και της προστασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων που βρίσκονται υπό διεθνή προστασία.
Τροπολογία 86
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2
2.  Ένα πρόσθετο ποσοστό 15 % των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο προτεραιοτήτων εκτός της τεχνικής βοήθειας για κάθε πρόγραμμα Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3 διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «βελτίωση της διακυβέρνησης του Interreg» ή τον εξωτερικό ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη».
2.  Έως και 15% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης στο πλαίσιο προτεραιοτήτων εκτός της τεχνικής βοήθειας για κάθε πρόγραμμα Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3 διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «βελτίωση της διακυβέρνησης του Interreg» και μέχρι 10% μπορεί να διατίθεται για τον ειδικό στόχο Interreg «μεγαλύτερη ασφάλεια και προστασία στην Ευρώπη».
Τροπολογία 87
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3
3.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Α παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική, το σύνολο των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, το σύνολο των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας είναι προγραμματισμένα για τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής.
3.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 1 ή 2 παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική ή σε στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, τουλάχιστον το 80% των κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, μέρος των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας συμβάλλουν στους στόχους της εν λόγω στρατηγικής.
Τροπολογία 88
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 4
4.  Όταν ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Β παρέχει στήριξη σε μακροπεριφερειακή στρατηγική ή σε στρατηγική για τις θαλάσσιες λεκάνες, τουλάχιστον το 70 % των συνολικών κονδυλίων του ΕΤΠΑ και, κατά περίπτωση, των κονδυλίων των μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης για προτεραιότητες εκτός της τεχνικής βοήθειας διατίθεται για τους στόχους της εν λόγω στρατηγικής.
διαγράφεται
Τροπολογία 89
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 α (νέο)
Άρθρο 15α
Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία
1.  Οι πόροι που αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 5 α (νέα) διατίθενται σε μια νέα πρωτοβουλία για τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στον τομέα της καινοτομίας που προορίζονται για:
α)  την εμπορική εκμετάλλευση και την ιεράρχηση των κοινών έργων καινοτομίας που ενδέχεται να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας·
β)  την συγκέντρωση ερευνητών, επιχειρήσεων, φορέων της κοινωνίας των πολιτών και των δημόσιων διοικήσεων που εμπλέκονται στις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης και κοινωνικής καινοτομίας σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο·
γ)  πιλοτικά έργα για τον εντοπισμό ή τη δοκιμή νέων λύσεων περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης βάσει στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης· ή
δ)  την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της καινοτομίας με στόχο την αξιοποίηση της πείρας που αποκτήθηκε στον τομέα της περιφερειακής ή τοπικής ανάπτυξης.
2.  Για να διατηρηθεί η αρχή της ευρωπαϊκής εδαφικής συνοχής, με κατά προσέγγιση ίση αναλογία χρηματοδοτικών πόρων, οι εν λόγω επενδύσεις θα επικεντρωθούν στη δημιουργία δεσμών μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων περιφερειών με τις περιφέρειες που βρίσκονται σε ηγετική θέση, με την αύξηση της ικανότητας των περιφερειακών οικοσυστημάτων καινοτομίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες να ενσωματωθούν και να αυξήσουν υφιστάμενη ή αναδυόμενη ενωσιακή αξία, καθώς και την ικανότητα συμμετοχής σε εταιρικές σχέσεις με άλλες περιφέρειες.
3.  Η Επιτροπή υλοποιεί τις εν λόγω επενδύσεις υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης. Υποστηρίζεται από ομάδα εμπειρογνωμόνων για τον καθορισμό ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος εργασίας και συναφών προσκλήσεων.
4.  Όσον αφορά τις διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, το ΕΤΠΑ παρέχει οφέλη σε ολόκληρο το έδαφος της Ένωσης. Είναι δυνατή η συμμετοχή τρίτων χωρών στις επενδύσεις αυτές, υπό προϋπόθεση ότι συμβάλλουν στη χρηματοδότηση με τη μορφή εξωτερικών εσόδων για ειδικό προορισμό.
Τροπολογία 90
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1
1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, και της συνιστώσας 5, που υλοποιείται υπό καθεστώς άμεσης ή έμμεσης διαχείρισης.
1.  Ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας (Interreg) υλοποιείται μέσω προγραμμάτων Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης, εξαιρουμένης της συνιστώσας 3, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί ως σύνολο ή εν μέρει υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους.
Τροπολογία 91
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2
2.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ, καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
2.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρατίθεται στο παράρτημα, για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 92
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη καταρτίζουν πρόγραμμα Interreg, σε συνεργασία με τους εταίρους του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]. Κατά την κατάρτιση των προγραμμάτων Interreg, τα οποία καλύπτουν μακροπεριφερειακές στρατηγικές ή στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, τα κράτη μέλη και οι εταίροι του προγράμματος θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις θεματικές προτεραιότητες των σχετικών μακροπεριφερειακών στρατηγικών και των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες και να συμβουλεύονται τους σχετικούς φορείς. Δημιουργείται εκ των προτέρων μηχανισμός που θα διασφαλίζει τη συνεργασία όλων των φορέων σε επίπεδο μακροπεριφέρειας και θαλάσσιας λεκάνης, των αρχών του προγράμματος ΕΕΣ, των περιφερειών και των χωρών κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού, προκειμένου να αποφασίσουν από κοινού τις προτεραιότητες για κάθε πρόγραμμα. Αυτές οι προτεραιότητες ευθυγραμμίζονται με τα σχέδια δράσης των μακροπεριφερειακών στρατηγικών ή των στρατηγικών για τις θαλάσσιες λεκάνες, κατά περίπτωση.
Τροπολογία 93
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή υποβάλλει πρόγραμμα Interreg στην Επιτροπή έως την [ημερομηνία έναρξης ισχύος συν εννέα μήνες·] για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ.
Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή υποβάλλει ένα ή περισσότερα προγράμματα Interreg στην Επιτροπή έως την [ημερομηνία έναρξης ισχύος συν δώδεκα μήνες·] για λογαριασμό όλων των συμμετεχόντων κρατών μελών και, κατά περίπτωση, των συμμετεχουσών τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας.
Τροπολογία 94
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο καλύπτει στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή το αργότερο έξι μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.
Ωστόσο, πρόγραμμα Interreg το οποίο καλύπτει στήριξη από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υποβάλλεται από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την έγκριση από την Επιτροπή του σχετικού εγγράφου στρατηγικού προγραμματισμού σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 1 ή όταν απαιτείται από την αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.
Τροπολογία 95
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 3
3.  Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και σε συμφωνία με την Επιτροπή, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα υλοποίησης του προγράμματος και να επιτευχθούν πράξεις μεγαλύτερης κλίμακας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μεταφέρει στα προγράμματα Interreg έως το [x] % του ποσού του ΕΤΠΑ που διατίθεται για το αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη» για την ίδια περιοχή. Το μεταφερόμενο ποσό αποτελεί χωριστή προτεραιότητα ή χωριστές προτεραιότητες.
3.  Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα υλοποίησης του προγράμματος και να επιτευχθούν πράξεις μεγαλύτερης κλίμακας, το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος μπορεί να αποφασίσει να μεταφέρει στα προγράμματα Interreg έως το 20% του ποσού του ΕΤΠΑ που διατίθεται για το αντίστοιχο πρόγραμμα στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και στην ανάπτυξη» για την ίδια περιοχή. Κάθε κράτος μέλος κοινοποιεί εκ των προτέρων στην Επιτροπή την πρόθεσή του να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας μεταφοράς και αιτιολογεί την απόφασή του. Το μεταφερόμενο ποσό αποτελεί χωριστή προτεραιότητα ή χωριστές προτεραιότητες.
Τροπολογία 96
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος
β)  περιέχει συνοπτική παρουσίαση των κύριων κοινών προκλήσεων, λαμβανομένων υπόψη:
β)  περιέχει συνοπτική παρουσίαση των κύριων κοινών προκλήσεων, λαμβανομένων ειδικότερα υπόψη:
Τροπολογία 97
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο ii
ii)  των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης·
ii)  των κοινών επενδυτικών αναγκών και της συμπληρωματικότητας με άλλες μορφές στήριξης και των ενδεχόμενων συνεργειών προς επίτευξη·
Τροπολογία 98
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο β – στοιχείο iii
iii)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα·
iii)  των διδαγμάτων που έχουν αντληθεί από την προηγούμενη πείρα και του τρόπου με τον οποίο ελήφθησαν υπόψη στο πρόγραμμα·
Τροπολογία 99
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ
γ)  περιλαμβάνει αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων Interreg, των αντίστοιχων προτεραιοτήτων, των ειδικών στόχων και των μορφών στήριξης, αντιμετωπίζοντας, όπου χρειάζεται, τις ζεύξεις που λείπουν όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδομές·
γ)  περιλαμβάνει αιτιολόγηση των επιλεγμένων στόχων πολιτικής και των ειδικών στόχων Interreg και των αντίστοιχων προτεραιοτήτων και αντιμετωπίζοντας, όπου χρειάζεται, τις ζεύξεις που λείπουν όσον αφορά τις διασυνοριακές υποδομές·
Τροπολογία 100
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – στοιχείο i
i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση·
i)  τα σχετικά είδη δράσεων, καθώς και κατάλογο των σχεδιαζόμενων πράξεων στρατηγικής σημασίας, και την αναμενόμενη συμβολή τους στους εν λόγω ειδικούς στόχους και στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές και τις στρατηγικές για τις θαλάσσιες λεκάνες, ανάλογα με την περίπτωση, αντίστοιχα το σύνολο κριτηρίων και τα αντίστοιχα διαφανή κριτήρια επιλογής για την πράξη αυτή·
Τροπολογία 101
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – στοιχείο iii
iii)  βασικές ομάδες-στόχοι·
διαγράφεται
Τροπολογία 102
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – στοιχείο ε – στοιχείο v
v)  την προβλεπόμενη χρήση των χρηματοδοτικών μέσων·
διαγράφεται
Τροπολογία 103
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο α – σημείο iii
iii)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 2 που λαμβάνουν στήριξη από ΠΥΧΕ όσον αφορά την κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ» και «ΠΥΧΕ Γροιλανδία»)·
iii)  για τα προγράμματα Interreg της συνιστώσας 2 που λαμβάνουν στήριξη από ΠΥΧΕ όσον αφορά την κατανομή ανά χρηματοδοτικό μέσο («ΕΤΠΑ» και «ΠΥΧΕ»)·
Τροπολογία 104
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)  όσον αφορά τον πίνακα που αναφέρεται στην παράγραφο 4 στοιχείο ζ) σημείο ii), περιλαμβάνει τα ποσά μόνο για τα έτη 2021 έως 2025.
διαγράφεται
Τροπολογία 105
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 7 – στοιχείο β
β)  καθορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας·
β)  καθορίζει τη διαδικασία για τη σύσταση της κοινής γραμματείας και, ανάλογα με την περίπτωση, υποστηρίζει τις δομές διαχείρισης στα κράτη μέλη ή σε τρίτες χώρες·
Τροπολογία 106
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί κάθε πρόγραμμα Interreg και τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και, στην περίπτωση παροχής στήριξης από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και κατά περίπτωση, τη συνέπειά του με το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 ή με το συναφές πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού που αναφέρεται στην αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω μηχανισμούς.
1.  Η Επιτροπή αξιολογεί με πλήρη διαφάνεια κάθε πρόγραμμα Interreg και τη συμμόρφωσή του με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και, στην περίπτωση παροχής στήριξης από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης και κατά περίπτωση, τη συνέπειά του με το έγγραφο πολυετούς στρατηγικής που αναφέρεται στο άρθρο 10 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή με το συναφές πλαίσιο στρατηγικού προγραμματισμού που αναφέρεται στην αντίστοιχη βασική πράξη ενός ή περισσότερων από τους εν λόγω μηχανισμούς.
Τροπολογία 107
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 3
3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ επανεξετάζουν το πρόγραμμα Interreg, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας επανεξετάζουν το πρόγραμμα Interreg, λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν από την Επιτροπή.
Τροπολογία 108
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση κάθε προγράμματος Ιnterreg, το αργότερο έξι μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής του εν λόγω προγράμματος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή.
4.  Η Επιτροπή εκδίδει απόφαση, μέσω εκτελεστικής πράξης, για την έγκριση κάθε προγράμματος Ιnterreg, το αργότερο τρεις μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αναθεωρημένης έκδοσης του εν λόγω προγράμματος από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η μελλοντική διαχειριστική αρχή.
Τροπολογία 109
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1
1.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή μπορεί να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης προγράμματος Interreg μαζί με το τροποποιημένο πρόγραμμα, αναφέροντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις της συγκεκριμένης τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων.
1.  Το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή μπορεί, κατόπιν διαβούλευσης με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ).../...[νέος κανονισμός κοινών διατάξεων], να υποβάλει αιτιολογημένη αίτηση τροποποίησης προγράμματος Interreg μαζί με το τροποποιημένο πρόγραμμα, αναφέροντας τις αναμενόμενες επιπτώσεις της συγκεκριμένης τροποποίησης στην επίτευξη των στόχων.
Τροπολογία 110
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 2
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση της τροποποίησης με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός τριών μηνών από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.
2.  Η Επιτροπή αξιολογεί τη συμμόρφωση της τροποποίησης με τον κανονισμό (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], τον κανονισμό (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και τον παρόντα κανονισμό και μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις εντός ενός μηνός από την υποβολή του τροποποιημένου προγράμματος.
Τροπολογία 111
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 3
3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι ή ΥΧΕ, επανεξετάζουν το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.
3.  Τα συμμετέχοντα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι συμμετέχουσες τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι, ΥΧΕ ή οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας, επανεξετάζουν το τροποποιημένο πρόγραμμα και λαμβάνουν υπόψη τις παρατηρήσεις που διατύπωσε η Επιτροπή.
Τροπολογία 112
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 4
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος Interreg, το αργότερο εντός έξι μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.
4.  Η Επιτροπή εγκρίνει την τροποποίηση προγράμματος Interreg, το αργότερο εντός τριών μηνών από την υποβολή της από το κράτος μέλος.
Τροπολογία 113
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1
Το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 5 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως το 3 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου προγράμματος Interreg.
Μετά από διαβούλευση με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές και σε συμμόρφωση προς το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], το κράτος μέλος μπορεί να μεταφέρει κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού ποσό έως το 10 % του αρχικού κονδυλίου μιας προτεραιότητας και, κατ’ ανώτατο, έως το 5 % του προϋπολογισμού του προγράμματος σε άλλη προτεραιότητα του ίδιου προγράμματος Interreg.
Τροπολογία 114
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Η εν λόγω επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να συστήσει μία ή, ιδίως στην περίπτωση των υποπρογραμμάτων, περισσότερες επιτροπές καθοδήγησης, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη της για την επιλογή των πράξεων.
Η εν λόγω επιτροπή παρακολούθησης μπορεί να συστήσει μία ή, ιδίως στην περίπτωση των υποπρογραμμάτων, περισσότερες επιτροπές καθοδήγησης, οι οποίες λειτουργούν υπό την ευθύνη της για την επιλογή των πράξεων. Οι επιτροπές καθοδήγησης εφαρμόζουν την αρχή της εταιρικής σχέσης όπως ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] και επιδιώκουν τη συμμετοχή εταίρων από όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη.
Τροπολογία 115
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3
3.  Η διαχειριστική αρχή προβαίνει σε διαβουλεύσεις με την Επιτροπή και λαμβάνει υπόψη της τα σχόλιά της πριν από την αρχική υποβολή των κριτηρίων επιλογής στην επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, στην επιτροπή καθοδήγησης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των κριτηρίων.
3.  Η διαχειριστική αρχή υποβάλλει στην Επιτροπή τα κριτήρια επιλογής, πριν από την αρχική υποβολή τους στην επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, στην επιτροπή καθοδήγησης. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών των κριτηρίων.
Τροπολογία 116
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος
4.  Κατά την επιλογή των πράξεων, η επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, η επιτροπή καθοδήγησης:
4.  Πριν από την επιλογή των πράξεων από την επιτροπή παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, την επιτροπή καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή:
Τροπολογία 117
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2
Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά τις ανακτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 50. Οι υποχρεώσεις αυτές ορίζονται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, επικεφαλής εταίρος εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ απ’ ό,τι ο εταίρος δεν υποχρεούται σε ανάκτηση μέσω δικαστικής διαδικασίας.
Στο εν λόγω έγγραφο καθορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις του επικεφαλής εταίρου όσον αφορά τις ανακτήσεις σύμφωνα με το άρθρο 50. Οι διαδικασίες που αφορούν τις ανακτήσεις ορίζονται και συμφωνούνται από την επιτροπή παρακολούθησης. Ωστόσο, επικεφαλής εταίρος εγκατεστημένος σε διαφορετικό κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ απ’ ό,τι ο εταίρος δεν υποχρεούται σε ανάκτηση μέσω δικαστικής διαδικασίας.
Τροπολογία 118
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο των συνιστωσών 1, 2 και 3 συμμετέχουν συντελεστές από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι δικαιούχος από κράτος μέλος.
Στις πράξεις που επιλέγονται στο πλαίσιο των συνιστωσών 1, 2 και 3 συμμετέχουν συντελεστές από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες ή ΥΧΕ, ένας τουλάχιστον από τους οποίους είναι δικαιούχος από κράτος μέλος.
Τροπολογία 119
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 2
2.  Μια πράξη Interreg μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα, υπό τον όρο ότι στην αίτηση της πράξης προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και τα οφέλη για την περιοχή του προγράμματος.
2.  Μια πράξη Interreg μπορεί να υλοποιηθεί σε μία μόνο χώρα ή ΥΧΕ, υπό τον όρο ότι στην αίτηση της πράξης προσδιορίζονται οι επιπτώσεις και τα οφέλη για την περιοχή του προγράμματος.
Τροπολογία 120
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1
Οι εταίροι συνεργάζονται για την ανάπτυξη, την εφαρμογή, τη στελέχωση και τη χρηματοδότηση των πράξεων Ιnterreg.
Οι εταίροι συνεργάζονται για την ανάπτυξη και την εφαρμογή των πράξεων Ιnterreg, καθώς και για τη στελέχωση ή/και τη χρηματοδότησή τους. Καλό θα ήταν να περιοριστεί ο αριθμός των εταίρων σε δέκα, κατά ανώτατο όριο, ανά πράξη Interreg.
Τροπολογία 121
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2
Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε τρεις από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Για πράξεις Interreg στο πλαίσιο προγραμμάτων Ιnterreg της συνιστώσας 3, οι εταίροι που προέρχονται από εξόχως απόκεντρες περιοχές και τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ οφείλουν να συνεργάζονται μόνο σε δύο από τις τέσσερις διαστάσεις που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.
Τροπολογία 122
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Ένα διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ένας ΕΟΕΣ μπορεί να είναι ο μόνος εταίρος πράξης Interreg των προγραμμάτων Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των μελών τους υπάρχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες.
Ένα διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ένας ΕΟΕΣ μπορεί να είναι ο μόνος εταίρος πράξης Interreg των προγραμμάτων Interreg των συνιστωσών 1, 2 και 3, υπό την προϋπόθεση ότι μεταξύ των μελών τους υπάρχουν εταίροι από τουλάχιστον δύο συμμετέχουσες χώρες ή ΥΧΕ.
Τροπολογία 123
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 7 – εδάφιο 2
Εντούτοις, ένας μόνος εταίρος μπορεί να είναι καταχωρισμένος σε κράτος μέλος που δεν συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που παρατίθενται στο άρθρο 23.
διαγράφεται
Τροπολογία 124
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε ταμείο μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το ποσό των 20 000 000 EUR ή το 15 % των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος Interreg, όποιο είναι χαμηλότερο.
H συνολική συνεισφορά από το ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης σε ένα ή περισσότερα ταμεία μικρών έργων στο πλαίσιο προγράμματος Interreg δεν υπερβαίνει το 20 % των συνολικών κονδυλίων του προγράμματος Interreg και, στην περίπτωση προγράμματος Interreg διασυνοριακής συνεργασίας, ανέρχεται στο 3% τουλάχιστον των συνολικών κονδυλίων.
Τροπολογία 125
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2
2.  Ο δικαιούχος ταμείου μικρών έργων είναι διασυνοριακό νομικό πρόσωπο ή ΕΟΕΣ.
2.  Ο δικαιούχος ταμείου μικρών έργων είναι οργανισμός δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, οντότητα με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ή φυσικό πρόσωπο, το οποίο είναι υπεύθυνο για την έναρξη ή για την έναρξη και την υλοποίηση πράξεων.
Τροπολογία 126
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 5
5.  Οι δαπάνες προσωπικού και οι έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν στο επίπεδο του δικαιούχου για τη διαχείριση του ταμείου μικρών έργων δεν υπερβαίνουν το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του εκάστοτε ταμείου μικρών έργων.
5.  Οι δαπάνες προσωπικού και άλλες άμεσες δαπάνες που αντιστοιχούν στις κατηγορίες δαπανών των άρθρων 39 έως 42, καθώς και οι έμμεσες δαπάνες που προκύπτουν στο επίπεδο του δικαιούχου για τη διαχείριση των πόρων του ταμείου ή των ταμείων μικρών έργων δεν υπερβαίνουν, συνολικά, το 20 % των συνολικών επιλέξιμων δαπανών του ή των εκάστοτε πόρων των ταμείων μικρών έργων.
Τροπολογία 127
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1
Όταν η δημόσια συνεισφορά σε μικρό έργο δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, μηχανισμού εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίου κόστους ή εφάπαξ ποσών ή περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή συντελεστές, εξαιρουμένων των έργων για τα οποία η στήριξη συνιστά κρατική ενίσχυση.
Όταν η δημόσια συνεισφορά σε μικρό έργο δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, η συνεισφορά του ΕΤΠΑ ή, κατά περίπτωση, μηχανισμού εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης λαμβάνει τη μορφή μοναδιαίου κόστους ή εφάπαξ ποσών ή περιλαμβάνει κατ’ αποκοπή συντελεστές.
Τροπολογία 128
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)
Όταν το συνολικό κόστος κάθε πράξης δεν υπερβαίνει τα 100 000 EUR, το ποσό της στήριξης για ένα ή περισσότερα μικρά έργα μπορεί να καθορίζεται βάσει σχεδίου προϋπολογισμού, το οποίο καταρτίζεται για κάθε περίπτωση χωριστά και εγκρίνεται εκ των προτέρων από τον οργανισμό που επιλέγει την πράξη.
Τροπολογία 129
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2
2.  Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις ρυθμίσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), ο επικεφαλής εταίρος διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν το συντομότερο δυνατόν και πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού αυτού για τους υπόλοιπους εταίρους.
2.  Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στις ρυθμίσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 1 στοιχείο α), ο επικεφαλής εταίρος διασφαλίζει ότι οι άλλοι εταίροι εισπράττουν πλήρως το συνολικό ποσό της συνεισφοράς από το αντίστοιχο ενωσιακό ταμείο εντός συμφωνημένου χρονοδιαγράμματος μεταξύ όλων των εταίρων και βάσει της ίδιας διαδικασίας που ακολουθείται για τον επικεφαλής εταίρο. Κανένα ποσό δεν αφαιρείται ούτε παρακρατείται, ούτε εισπράττεται οποιαδήποτε ειδική επιβάρυνση ή άλλο τέλος ισοδύναμου αποτελέσματος, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του ποσού αυτού για τους υπόλοιπους εταίρους.
Τροπολογία 130
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Κάθε δικαιούχος σε κράτος μέλος, τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ που συμμετέχει σε πρόγραμμα Interreg μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος.
Κάθε δικαιούχος σε κράτος μέλος που συμμετέχει σε πρόγραμμα Interreg μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος.
Τροπολογία 131
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Ωστόσο, τα κράτη μέλη, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι ή οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να συμφωνήσουν ότι ένας εταίρος που δεν λαμβάνει στήριξη από το ΕΤΠΑ ή από μηχανισμό εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης μπορεί να οριστεί επικεφαλής εταίρος.
διαγράφεται
Τροπολογία 132
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1
1.  Η τεχνική βοήθεια σε κάθε πρόγραμμα Interreg επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το [άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ανάλογα με την περίπτωση.
1.  Η τεχνική βοήθεια σε κάθε πρόγραμμα Interreg επιστρέφεται ως κατ’ αποκοπή ποσό με την εφαρμογή των ποσοστών που αναφέρονται στην παράγραφο 2 στις ετήσιες δόσεις της προχρηματοδότησης για τα έτη 2021 και 2022, σύμφωνα με το άρθρο 49 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) του παρόντος κανονισμού, και για τα επόμενη έτη στις επιλέξιμες δαπάνες που περιλαμβάνονται σε κάθε αίτηση πληρωμής σύμφωνα με το [άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή γ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 133
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  για τα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ: 6%·
α)  για τα εσωτερικά προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας Interreg που υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ: 7%·
Τροπολογία 134
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  για τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2, 3 και 4, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και, κατά περίπτωση, για τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης: 7%·
γ)  για τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2, 3 και 4, τόσο για το ΕΤΠΑ όσο και, κατά περίπτωση, για τους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης: 8 %·
Τροπολογία 135
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι και οι ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, συγκροτούν επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος Interreg («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στα κράτη μέλη της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση προγράμματος Interreg.
1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι, οι ΥΧΕ ή οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, συγκροτούν επιτροπή για την παρακολούθηση της υλοποίησης του αντίστοιχου προγράμματος Interreg («επιτροπή παρακολούθησης») εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης στα κράτη μέλη της απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση προγράμματος Interreg.
Τροπολογία 136
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 2
2.  Η προεδρία της επιτροπής παρακολούθησης ασκείται από εκπρόσωπο του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένη η διαχειριστική αρχή ή από εκπρόσωπο της διαχειριστικής αρχής.
διαγράφεται
Όταν στον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης προβλέπεται εκ περιτροπής προεδρία, η προεδρία της επιτροπής παρακολούθησης μπορεί να ασκείται από κοινού από εκπρόσωπο τρίτης χώρας, χώρας-εταίρου ή ΥΧΕ και από εκπρόσωπο του κράτους μέλους ή της διαχειριστικής αρχής, και αντιστρόφως.
Τροπολογία 137
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 – παράγραφος 6
6.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης και όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.
6.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό της επιτροπής παρακολούθησης, τη σύνοψη των στοιχείων και των πληροφοριών, καθώς και όλες τις αποφάσεις που ανταλλάσσονται με την επιτροπή παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.
Τροπολογία 138
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης κάθε προγράμματος Interreg συμφωνείται από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών αρχών, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ.
Η σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης κάθε προγράμματος Interreg μπορεί να συμφωνείται από τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, από τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ που συμμετέχουν στο εν λόγω πρόγραμμα και αποσκοπεί στην ισόρροπη εκπροσώπηση των σχετικών αρχών, των ενδιάμεσων φορέων και των εκπροσώπων των εταίρων του προγράμματος που αναφέρονται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] από τα κράτη μέλη, τις τρίτες χώρες, τις χώρες-εταίρους και τις ΥΧΕ.
Τροπολογία 139
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2
Στη σύνθεση της επιτροπής παρακολούθησης λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των κρατών μελών, των τρίτων χωρών, των χωρών-εταίρων και των ΥΧΕ που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα Interreg.
διαγράφεται
Τροπολογία 140
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 1 – εδάφιο 3
Η επιτροπή παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους των φορέων που ορίζονται από κοινού σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος ή σε μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ.
Η επιτροπή παρακολούθησης περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους των περιφερειών και της τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλων φορέων που ορίζονται από κοινού σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος ή σε μέρος αυτής, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ.
Τροπολογία 141
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 2
2.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει κατάλογο των μελών της επιτροπής παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.
2.  Η διαχειριστική αρχή δημοσιεύει κατάλογο των αρχών ή φορέων που ορίζονται μέλη της επιτροπής παρακολούθησης στον ιστότοπο που αναφέρεται στο άρθρο 35 παράγραφος 2.
Τροπολογία 142
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3
3.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.
3.  Εκπρόσωποι της Επιτροπής μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με συμβουλευτική ιδιότητα.
Τροπολογία 143
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.  Οι εκπρόσωποι όλων των οργάνων που εμφανίζονται σε όλο το εύρος του προγράμματος ή που καλύπτουν ένα μέρος του, συμπεριλαμβανομένων των ΕΟΕΣ, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες της επιτροπής παρακολούθησης με την ιδιότητα του συμβούλου.
Τροπολογία 144
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ
ζ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση.
ζ)  την πρόοδο όσον αφορά τη δημιουργία διοικητικής ικανότητας των δημόσιων οργανισμών και των δικαιούχων, κατά περίπτωση, και προτείνει περαιτέρω μέτρα υποστήριξης, αν χρειάζεται.
Τροπολογία 145
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από διαβούλευση με την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [27 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·
α)  τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την επιλογή των πράξεων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν σχετικών αλλαγών, έπειτα από κοινοποίηση στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου [27 παράγραφος 3 στοιχεία β), γ) και δ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·
Τροπολογία 146
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 30 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή παρέχει, εντός ενός μηνός, στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 1:
2.  Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, η διαχειριστική αρχή παρέχει, εντός τριών μηνών, στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 29 παράγραφος 1:
Τροπολογία 147
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1
Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα σωρευτικά στοιχεία για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαρτίου, τις 31 Μαΐου, τις 31 Ιουλίου, τις 30 Σεπτεμβρίου και τις 30 Νοεμβρίου κάθε έτους, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
Κάθε διαχειριστική αρχή διαβιβάζει με ηλεκτρονικό τρόπο στην Επιτροπή τα στοιχεία για το αντίστοιχο πρόγραμμα Interreg, σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, έως τις 31 Ιανουαρίου, τις 31 Μαΐου και τις 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, καθώς και μία φορά ετησίως τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος [VIΙ] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
Τροπολογία 148
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η διαβίβαση δεδομένων πραγματοποιείται με τη χρήση υφιστάμενων συστημάτων αναφοράς δεδομένων, εφόσον έχει αποδειχθεί ότι τα συστήματα αυτά είναι αξιόπιστα κατά την προηγούμενη περίοδο προγραμματισμού.
Τροπολογία 149
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για τις επιλεγείσες πράξεις Interreg και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις πράξεις Interreg.
β)  τις τιμές των δεικτών εκροών και αποτελεσμάτων για τις επιλεγείσες πράξεις Interreg και τις τιμές που έχουν επιτευχθεί από τις οριστικοποιημένες πράξεις Interreg.
Τροπολογία 150
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1
1.  Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ] και, αν κρίνεται αναγκαίο, ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων, σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 παράγραφος 3 στοιχείο δ) σημείο ii) και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.
1.  Θα χρησιμοποιούνται οι κοινοί δείκτες εκροών και οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων που ορίζονται στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) [νέο ΕΤΠΑ], οι οποίοι διαπιστώνεται ότι είναι οι καταλληλότεροι για τη μέτρηση της προόδου προς την επίτευξη των στόχων του προγράμματος «Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία» (Interreg), σύμφωνα με το άρθρο [12 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], το άρθρο 17 παράγραφος 4 στοιχείο ε) σημείο ii) και το άρθρο 31 παράγραφος 2 στοιχείο β) του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 151
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.  Εφόσον κρίνεται αναγκαίο και σε περιπτώσεις που αιτιολογούνται δεόντως από τη διαχειριστική αρχή, χρησιμοποιούνται ειδικοί για το πρόγραμμα δείκτες εκροών και δείκτες αποτελεσμάτων επιπροσθέτως προς τους δείκτες που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 152
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1
1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.
1.  Η διαχειριστική αρχή διενεργεί αξιολογήσεις κάθε προγράμματος Interreg, μία φορά ετησίως κατ’ ανώτατο όριο. Σε κάθε αξιολόγηση εκτιμάται η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η συνάφεια, η συνέπεια και η ενωσιακή προστιθέμενη αξία του προγράμματος, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του σχεδιασμού και της εφαρμογής του αντίστοιχου προγράμματος Interreg.
Τροπολογία 153
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 4
4.  Η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.
4.  Η διαχειριστική αρχή επιδιώκει να διασφαλίζει ότι έχουν τεθεί σε λειτουργία οι αναγκαίες διαδικασίες για την παραγωγή και συλλογή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για τις αξιολογήσεις.
Τροπολογία 154
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 3
3.  Εφαρμόζεται το άρθρο [44 παράγραφοι 2 έως 7] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής.
3.  Εφαρμόζεται το άρθρο [44 παράγραφοι 2 έως 6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] σχετικά με τις αρμοδιότητες της διαχειριστικής αρχής.
Τροπολογία 155
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξης Interreg η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 100 000 EUR·
γ)  αναρτώντας, σε δημόσιους χώρους, πλάκες ή πινακίδες, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξης Interreg η οποία περιλαμβάνει επενδύσεις σε υλικό ή αγορά εξοπλισμού, των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τις 50 000 EUR·
Τροπολογία 156
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ
δ)  για πράξεις Interreg που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη ή ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α3, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη Interreg, τονίζοντας τη στήριξη από κονδύλιο Interreg·
δ)  για πράξεις Interreg που δεν εμπίπτουν στο στοιχείο γ), παρουσιάζοντας στο κοινό τουλάχιστον μία έντυπη και, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική εικόνα, ελάχιστου μεγέθους Α2, με πληροφορίες σχετικά με την πράξη Interreg, τονίζοντας τη στήριξη από κονδύλιο Interreg·
Τροπολογία 157
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε
ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο.
ε)  για πράξεις στρατηγικής σημασίας και πράξεις των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 5 000 000 EUR, διοργανώνοντας εκδήλωση επικοινωνίας με τη συμμετοχή της Επιτροπής και της αρμόδιας διαχειριστικής αρχής σε εύθετο χρόνο.
Τροπολογία 158
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6
6.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το άρθρο [42] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κράτος μέλος εφαρμόζει δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας έως και 5 % της στήριξης από τα Ταμεία για τη συγκεκριμένη πράξη.
6.  Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του ή δεν αποκαταστήσει την αθέτηση εγκαίρως, σύμφωνα με το άρθρο [42] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ] ή με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η διαχειριστική αρχή εφαρμόζει δημοσιονομική διόρθωση ακυρώνοντας έως και 5 % της στήριξης από τα Ταμεία για τη συγκεκριμένη πράξη.
Τροπολογία 159
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ
γ)  ως κατ’ αποκοπή ποσό, σύμφωνα με το άρθρο [50 παράγραφος 1] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ].
γ)  οι άμεσες δαπάνες προσωπικού μιας πράξης δύνανται να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή συντελεστής ύψους έως 20 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις άμεσες δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης, χωρίς να απαιτείται τα κράτη μέλη να προβαίνουν σε υπολογισμούς για τον προσδιορισμό του εφαρμοζόμενου συντελεστή.
Τροπολογία 160
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  με διαίρεση των μηνιαίων ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας που καθορίστηκε στο έγγραφο απασχόλησης εκφραζόμενο σε ώρες· ή
α)  με διαίρεση των τελευταίων τεκμηριωμένων μηνιαίων ακαθάριστων δαπανών απασχόλησης με τον μηνιαίο χρόνο εργασίας του ενδιαφερομένου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία που αναφέρεται στη σύμβαση απασχόλησης και το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος κανονισμός ΚΚΔ]· ή
Τροπολογία 161
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 6
6.  Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού που αφορούν άτομα τα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο απασχόλησης, εργάζονται σε ωριαία βάση, οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες με την εφαρμογή του αριθμού των πράγματι δεδουλευμένων για την πράξη ωρών στην ωριαία τιμή που συμφωνήθηκε στο έγγραφο απασχόλησης με βάση σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας.
6.  Όσον αφορά τις δαπάνες προσωπικού που αφορούν άτομα τα οποία, σύμφωνα με το έγγραφο απασχόλησης, εργάζονται σε ωριαία βάση, οι δαπάνες αυτές είναι επιλέξιμες με την εφαρμογή του αριθμού των πράγματι δεδουλευμένων για την πράξη ωρών στην ωριαία τιμή που συμφωνήθηκε στο έγγραφο απασχόλησης με βάση σύστημα καταγραφής του χρόνου εργασίας. Εάν δεν έχουν ακόμη περιληφθεί στη συμφωνημένη ωριαία τιμή, οι μισθολογικές δαπάνες όπως αναφέρονται στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο β) μπορούν να προστίθενται στην εν λόγω ωριαία τιμή, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Τροπολογία 162
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα έξοδα γραφείου και οι διοικητικές δαπάνες περιορίζονται στα ακόλουθα στοιχεία:
Τα έξοδα γραφείου και οι διοικητικές δαπάνες περιορίζονται στο 15 % των συνολικών άμεσων δαπανών μιας πράξης και στα ακόλουθα στοιχεία:
Τροπολογία 163
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 4
4.  Η άμεση πληρωμή δαπανών για έξοδα βάσει του παρόντος άρθρου από υπάλληλο του δικαιούχου συνοδεύεται από απόδειξη της επιστροφής των δαπανών από τον δικαιούχο στον εν λόγω υπάλληλο.
4.  Η άμεση πληρωμή δαπανών για έξοδα βάσει του παρόντος άρθρου από υπάλληλο του δικαιούχου συνοδεύεται από απόδειξη της επιστροφής των δαπανών από τον δικαιούχο στον εν λόγω υπάλληλο. Αυτή η κατηγορία εξόδων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα έξοδα ταξιδίου του προσωπικού της πράξης και άλλων ενδιαφερομένων φορέων για τους σκοπούς της εφαρμογής και της προώθησης της πράξης και του προγράμματος Interreg.
Τροπολογία 164
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40 – παράγραφος 5
5.  Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής μιας πράξης μπορούν να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσοστό ύψους έως 15 % των άμεσων δαπανών άλλων από τις δαπάνες προσωπικού της εν λόγω πράξης.
5.  Τα έξοδα ταξιδίου και διαμονής μιας πράξης μπορούν να υπολογίζονται ως κατ’ αποκοπή ποσοστό ύψους έως 15 % των άμεσων δαπανών της εν λόγω πράξης.
Τροπολογία 165
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
Τα έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών περιορίζονται στις ακόλουθες υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη που παρέχονται από φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή από φυσικό πρόσωπο άλλο από τον δικαιούχο της πράξης:
Τα έξοδα εξωτερικής εμπειρογνωμοσύνης και παροχής υπηρεσιών περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υπηρεσίες και εμπειρογνωμοσύνη που παρέχονται από φορέα του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα ή από φυσικό πρόσωπο άλλο από τον δικαιούχο, συμπεριλαμβανομένων όλων των εταίρων της πράξης:
Τροπολογία 166
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε
ιε)  ταξίδια και διαμονή για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, ομιλητές, προέδρους των συνεδριάσεων και παρόχους υπηρεσιών·
ιε)  ταξίδια και διαμονή για εξωτερικούς εμπειρογνώμονες·
Τροπολογία 167
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Οι δαπάνες του δικαιούχου της πράξης για αγορά, ενοικίαση ή μίσθωση εξοπλισμού, εκτός από εκείνες που καλύπτονται από το άρθρο 39, περιορίζονται στα ακόλουθα:
1.  Οι δαπάνες του δικαιούχου της πράξης για αγορά, ενοικίαση ή μίσθωση εξοπλισμού, εκτός από εκείνες που καλύπτονται από το άρθρο 39, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
Τροπολογία 168
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  αγορά γης σύμφωνα με το άρθρο [58 παράγραφος 1 στοιχείο γ)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·
α)  αγορά γης σύμφωνα με το άρθρο [58 παράγραφος 1 στοιχείο β)] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ]·
Τροπολογία 169
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 1
1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι και οι ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg προσδιορίζουν, για τους σκοπούς του άρθρου [65] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], μια ενιαία διαχειριστική αρχή και μια ενιαία ελεγκτική αρχή.
1.  Τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, οι χώρες-εταίροι, οι ΥΧΕ και οι οργανισμοί περιφερειακής ολοκλήρωσης και συνεργασίας που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg προσδιορίζουν, για τους σκοπούς του άρθρου [65] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], μια ενιαία διαχειριστική αρχή και μια ενιαία ελεγκτική αρχή.
Τροπολογία 170
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 2
2.  Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.
2.  Η διαχειριστική αρχή και η ελεγκτική αρχή μπορούν να εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος.
Τροπολογία 171
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 5
5.  Όσον αφορά ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 2Β ή της συνιστώσας 1 όταν το τελευταίο καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να ορίζουν επιμέρους περιοχές υποπρογραμμάτων.
5.  Όσον αφορά ένα πρόγραμμα Interreg της συνιστώσας 1 όταν το τελευταίο καλύπτει μακρά σύνορα με ανομοιογενείς αναπτυξιακές προκλήσεις και ανάγκες, τα κράτη μέλη και, κατά περίπτωση, οι τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να ορίζουν επιμέρους περιοχές υποπρογραμμάτων.
Τροπολογία 172
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – παράγραφος 6
6.  Αν η διαχειριστική αρχή προσδιορίσει έναν ενδιάμεσο φορέα στο πλαίσιο προγράμματος Interreg σύμφωνα με το άρθρο [65 παράγραφος 3] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ο ενδιάμεσος φορέας εκτελεί τα εν λόγω καθήκοντα σε περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, κατά περίπτωση, συμμετέχουσα τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ.
6.  Αν η διαχειριστική αρχή προσδιορίσει έναν ή περισσότερους ενδιάμεσους φορείς στο πλαίσιο προγράμματος Interreg σύμφωνα με το άρθρο [65 παράγραφος 3] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος κανονισμός ΚΚΔ], ο ενδιάμεσος φορέας ή οι ενδιάμεσοι φορείς εκτελεί/εκτελούν τα εν λόγω καθήκοντα σε περισσότερα από ένα συμμετέχοντα κράτη μέλη ή, κατά περίπτωση, σε περισσότερες της μιας τρίτες χώρες, χώρες-εταίρους ή ΥΧΕ.
Τροπολογία 173
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 α (νέα)
1α.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 87 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], η Επιτροπή επιστρέφει με τη μορφή ενδιάμεσων πληρωμών το 100% των ποσών που περιλαμβάνονται στην αίτηση πληρωμής, όπως προκύπτει από την εφαρμογή του ποσοστού συγχρηματοδότησης του προγράμματος στις συνολικές επιλέξιμες δαπάνες ή στη δημόσια συνεισφορά, ανάλογα με την περίπτωση.
Τροπολογία 174
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 β (νέα)
1β.   Όταν η διαχειριστική αρχή δεν διενεργεί επαλήθευση σύμφωνα με το άρθρο 68 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) .../... (νέος ΚΚΔ) σε ολόκληρη την περιοχή του προγράμματος, κάθε κράτος μέλος ορίζει τον φορέα ή το πρόσωπο που έχει την ευθύνη για τη διενέργεια της εν λόγω επαλήθευσης σε σχέση με τους δικαιούχους στην επικράτειά του.
Τροπολογία 175
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 45 – παράγραφος 1 γ (νέα)
1γ.   Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 92 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [νέος ΚΚΔ], τα προγράμματα Interreg δεν υπόκεινται στην ετήσια εκκαθάριση λογαριασμών. Οι λογαριασμοί εκκαθαρίζονται στο τέλος της περιόδου, βάσει της τελικής έκθεσης επιδόσεων.
Τροπολογία 176
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 7
7.  Αν το παρεκτεινόμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 υπερβαίνει το 2 % των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή υπολογίζει ένα συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις που διενεργήθηκαν από τις αρχές του αντίστοιχου προγράμματος Interreg για μεμονωμένες παρατυπίες οι οποίες διαπιστώθηκαν από τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1.
7.  Αν το παρεκτεινόμενο ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 6 υπερβαίνει το 3,5% των συνολικών δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή υπολογίζει ένα συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος, λαμβάνοντας υπόψη τις δημοσιονομικές διορθώσεις που διενεργήθηκαν από τις αρχές του αντίστοιχου προγράμματος Interreg για μεμονωμένες παρατυπίες οι οποίες διαπιστώθηκαν από τους λογιστικούς ελέγχους των πράξεων που επιλέχθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 1.
Τροπολογία 177
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 48 – παράγραφος 8
8.  Αν το συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 υπερβαίνει το % των δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να ζητήσει από την ελεγκτική αρχή συγκεκριμένου προγράμματος Interreg ή ομάδας προγραμμάτων Interreg που έχει/-ουν επηρεαστεί περισσότερο τη διεξαγωγή πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος και να εκτιμηθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα για τα προγράμματα Interreg που επηρεάζονται από τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.
8.  Αν το συνολικό εναπομένον ποσοστό σφάλματος που αναφέρεται στην παράγραφο 7 υπερβαίνει το 3,5 % των δαπανών που δηλώθηκαν για τα προγράμματα Interreg τα οποία περιλαμβάνονται στον πληθυσμό από τον οποίο επιλέχθηκε το κοινό δείγμα, η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσον είναι αναγκαίο να ζητήσει από την ελεγκτική αρχή συγκεκριμένου προγράμματος Interreg ή ομάδας προγραμμάτων Interreg που έχει/-ουν επηρεαστεί περισσότερο τη διεξαγωγή πρόσθετων ελεγκτικών εργασιών, προκειμένου να αξιολογηθεί περαιτέρω το ποσοστό σφάλματος και να εκτιμηθούν τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα για τα προγράμματα Interreg που επηρεάζονται από τις διαπιστωθείσες παρατυπίες.
Τροπολογία 178
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  2021: 1%·
α)  2021: 3 %·
Τροπολογία 179
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο β
β)  2022: 1%·
β)  2022: 2,25%·
Τροπολογία 180
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ
γ)  2023: 1%·
γ)  2023: 2,25%·
Τροπολογία 181
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  2024: 1%·
δ)  2024: 2,25%·
Τροπολογία 182
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  2025: 1%·
ε)  2025: 2,25%·
Τροπολογία 183
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ
στ)  2026: 1%·
στ)  2026: 2,25%·
Τροπολογία 184
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1
Αν εξωτερικά διασυνοριακά προγράμματα Interreg υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΠΒ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, η προχρηματοδότηση για όλα τα ταμεία που παρέχουν στήριξη σε τέτοιο πρόγραμμα Interreg διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [ΜΠΒ III] ή [ΜΓΑΔΣ] ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη που εγκρίνεται βάσει αυτών.
Αν εξωτερικά προγράμματα Interreg υποστηρίζονται από το ΕΤΠΑ και τον ΜΠΒ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ, η προχρηματοδότηση για όλα τα ταμεία που παρέχουν στήριξη σε τέτοιο πρόγραμμα Interreg διενεργείται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) [ΜΠΒ III] ή [ΜΓΑΔΣ] ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη νομική πράξη που εγκρίνεται βάσει αυτών.
Τροπολογία 185
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 49 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3
Αν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία καταβολής από την Επιτροπή της πρώτης δόσης του ποσού της προχρηματοδότησης δεν αποσταλεί αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επιτροπή. Η εν λόγω επιστροφή αποτελεί εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό και δεν μειώνει τη στήριξη από το ΕΤΠΑ, τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ για το πρόγραμμα.
Αν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία καταβολής από την Επιτροπή της πρώτης δόσης του ποσού της προχρηματοδότησης δεν αποσταλεί αίτηση πληρωμής στο πλαίσιο του διασυνοριακού προγράμματος Interreg, το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί ως προχρηματοδότηση επιστρέφεται στην Επιτροπή. Η εν λόγω επιστροφή αποτελεί εσωτερικό έσοδο για ειδικό προορισμό και δεν μειώνει τη στήριξη από το ΕΤΠΑ, τον ΜΠΒ ΙΙΙ ΔΣ ή τον ΜΓΑΔΣ ΔΣ για το πρόγραμμα.
Τροπολογία 186
Πρόταση κανονισμού
Kεφάλαιο 8 – τίτλος
Συμμετοχή τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων ή ΥΧΕ στα προγράμματα Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης
Συμμετοχή τρίτων χωρών ή χωρών-εταίρων, ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης ή συνεργασίας στα προγράμματα Interreg υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης
Τροπολογία 187
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 51 – παράγραφος 1
Τα κεφάλαια I έως VII και το κεφάλαιο Χ εφαρμόζονται όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων και ΥΧΕ στα προγράμματα Interreg, υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τα κεφάλαια I έως VII και το κεφάλαιο Χ εφαρμόζονται όσον αφορά τη συμμετοχή τρίτων χωρών, χωρών-εταίρων, ΥΧΕ ή οργανισμών περιφερειακής ολοκλήρωσης ή συνεργασίας στα προγράμματα Interreg, υπό την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.
Τροπολογία 188
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 3
3.  Τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg εκχωρούν προσωπικό στην κοινή γραμματεία του συγκεκριμένου προγράμματος ή ιδρύουν γραφείο στο αντίστοιχο έδαφός τους ή συνδυάζουν και τα δύο.
3.  Τρίτες χώρες, χώρες-εταίροι και ΥΧΕ που συμμετέχουν σε πρόγραμμα Interreg μπορούν να εκχωρούν προσωπικό στην κοινή γραμματεία του προγράμματος ή, σε συμφωνία με τη διαχειριστική αρχή, ιδρύουν γραφείο της κοινής γραμματείας στο αντίστοιχο έδαφός τους ή συνδυάζουν και τα δύο.
Τροπολογία 189
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 – παράγραφος 4
4.  Η εθνική αρχή ή φορέας ισοδύναμος με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος Interreg που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή και τους εταίρους στην αντίστοιχη τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ σε σχέση με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 2 έως 7.
4.  Η εθνική αρχή ή φορέας ισοδύναμος με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του προγράμματος Interreg που προβλέπεται στο άρθρο 35 παράγραφος 1 μπορεί να υποστηρίζει τη διαχειριστική αρχή και τους εταίρους στην αντίστοιχη τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο ή ΥΧΕ σε σχέση με τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 2 έως 7.
Τροπολογία 190
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 2
2.  Τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή χώρα-εταίρο ή, όσον αφορά τη συνιστώσα 3, σε κάθε ΥΧΕ, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω ΥΧΕ λαμβάνει ή όχι στήριξη στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.
2.  Τα προγράμματα Interreg των συνιστωσών 2 και 4 που συνδυάζουν συνεισφορές από το ΕΤΠΑ και από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υλοποιούνται υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα, χώρα-εταίρο, συμμετέχουσα ΥΧΕ ή, όσον αφορά τη συνιστώσα 3, σε κάθε ΥΧΕ, ανεξαρτήτως του αν η εν λόγω ΥΧΕ λαμβάνει ή όχι στήριξη στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μηχανισμών εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης.
Τροπολογία 191
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ·
α)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού·
Τροπολογία 192
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μόνο στα κράτη μέλη και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΤΠΑ εκτός της Ένωσης για μία ή περισσότερες πράξεις, λαμβανομένου υπόψη ότι οι συνεισφορές από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υπάγονται σε καθεστώς έμμεσης διαχείρισης·
β)  υπό καθεστώς επιμερισμένης διαχείρισης μόνο στα κράτη μέλη και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού, όσον αφορά τις δαπάνες του ΕΤΠΑ εκτός της Ένωσης για μία ή περισσότερες πράξεις, λαμβανομένου υπόψη ότι οι συνεισφορές από έναν ή περισσότερους μηχανισμούς εξωτερικής χρηματοδότησης της Ένωσης υπάγονται σε καθεστώς έμμεσης διαχείρισης·
Τροπολογία 193
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ.
γ)  υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης τόσο στα κράτη μέλη όσο και σε κάθε συμμετέχουσα τρίτη χώρα ή ΥΧΕ ή ομάδα τρίτων χωρών που αποτελεί μέρος περιφερειακού οργανισμού.
Τροπολογία 194
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2
Αν το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, εφαρμόζεται το άρθρο 60.
Αν το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης, απαιτείται προηγούμενη συμφωνία μεταξύ των ενδιαφερομένων κρατών μελών και περιφερειών και εφαρμόζεται το άρθρο 60.
Τροπολογία 195
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 α (νέα)
3α.   Μπορούν να δρομολογούνται κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για την κινητοποίηση χρηματοδότησης από διμερή ή πολυκρατικά προγράμματα ΜΓΑΔΣ και προγράμματα ΕΕΣ εάν συμφωνήσουν σε αυτό οι αντίστοιχες διαχειριστικές αρχές. Το περιεχόμενο της πρόσκλησης προσδιορίζει το γεωγραφικό του πεδίο εφαρμογής και την αναμενόμενη συμβολή του στους στόχους των αντίστοιχων προγραμμάτων. Οι διαχειριστικές αρχές αποφασίζουν εάν εφαρμόζονται οι κανόνες ΜΓΑΔΣ ή ΕΕΣ στην πρόσκληση. Οι διαχειριστικές αρχές μπορούν να αποφασίσουν να ορίσουν επικεφαλής διαχειριστική αρχή αρμόδια για τα καθήκοντα της διαχείρισης και του ελέγχου σε σχέση με την πρόσκληση.
Τροπολογία 196
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 55 – παράγραφος 3
3.  Aν η επιλογή ενός ή περισσότερων μεγάλων έργων υποδομής είναι στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης επιτροπής παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, επιτροπής καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή υπόμνημα για καθένα από τα έργα το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Το υπόμνημα έχει έκταση τριών σελίδων κατ’ ανώτατο όριο και αναφέρει την ονομασία, την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό, τον επικεφαλής εταίρο και τους εταίρους, καθώς και τους κύριους στόχους και τα παραδοτέα του έργου. Αν το υπόμνημα σχετικά με ένα ή περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής δεν διαβιβαστεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης ή της επιτροπής καθοδήγησης τη διαγραφή των σχετικών έργων από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
3.  Aν η επιλογή ενός ή περισσότερων μεγάλων έργων υποδομής είναι στην ημερήσια διάταξη συνεδρίασης επιτροπής παρακολούθησης ή, κατά περίπτωση, επιτροπής καθοδήγησης, η διαχειριστική αρχή διαβιβάζει στην Επιτροπή υπόμνημα για καθένα από τα έργα το αργότερο δύο μήνες πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης. Το υπόμνημα έχει έκταση πέντε σελίδων κατ’ ανώτατο όριο και αναφέρει, αφ’ ενός, την ονομασία, την τοποθεσία, τον προϋπολογισμό, τον επικεφαλής εταίρο και τους εταίρους, καθώς και τους κύριους στόχους και τα παραδοτέα του έργου και, αφ’ ετέρου, ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό σχέδιο, στο οποίο θα καταδεικνύεται ότι η συνέχιση του εκάστοτε έργου ή έργων είναι σε κάθε περίπτωση εξασφαλισμένη, ακόμα και χωρίς χρηματοδότηση από τα κονδύλια Interreg. Αν το υπόμνημα σχετικά με ένα ή περισσότερα μεγάλα έργα υποδομής δεν διαβιβαστεί στην Επιτροπή εντός της προθεσμίας αυτής, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον πρόεδρο της επιτροπής παρακολούθησης ή της επιτροπής καθοδήγησης τη διαγραφή των σχετικών έργων από την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης.
Τροπολογία 197
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 60 – παράγραφος 1
1.  Αν το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή γ), αντίστοιχα, τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανατίθενται σε έναν από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], ιδίως σε τέτοιο φορέα εγκατεστημένο στο συμμετέχον κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαχειριστικής αρχής του σχετικού προγράμματος Interreg.
1.  Αν, μετά από διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες, το σύνολο ή μέρος προγράμματος Interreg της συνιστώσας 3 υλοποιείται υπό καθεστώς έμμεσης διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 53 παράγραφος 3 στοιχείο β) ή γ) του παρόντος κανονισμού, αντίστοιχα, τα καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού ανατίθενται σε έναν από τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο [62 παράγραφος 1 πρώτο εδάφιο στοιχείο γ)] του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) [δημοσιονομικός κανονισμός], ιδίως σε τέτοιο φορέα εγκατεστημένο στο συμμετέχον κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της διαχειριστικής αρχής του σχετικού προγράμματος Interreg.
Τροπολογία 198
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61
Άρθρο 61
διαγράφεται
Διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία
Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, το ΕΤΠΑ μπορεί να υποστηρίζει διαπεριφερειακές επενδύσεις στην καινοτομία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 σημείο 5, που συνενώνουν ερευνητές, επιχειρήσεις, την κοινωνία των πολιτών και τις δημόσιες διοικήσεις που ασχολούνται με τις στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης οι οποίες έχουν αναπτυχθεί σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Τροπολογία 199
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 61 α (νέο)
Άρθρο 61α
Εξαίρεση από την υποχρέωση κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ
Η Επιτροπή μπορεί να δηλώσει ότι οι ενισχύσεις για έργα που υποστηρίζονται από την ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία της ΕΕ είναι συμβατές με την εσωτερική αγορά και δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις κοινοποίησης του άρθρου 108 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

(1) Το θέμα αναπέμφθηκε για διοργανικές διαπραγματεύσεις στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 4 τέταρτο εδάφιο του Κανονισμού (Α8-0470/2018).

Τελευταία ενημέρωση: 17 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου