Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0158(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0361/2018

Внесени текстове :

A8-0361/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 12.9

Приети текстове :

P8_TA(2019)0022

Приети текстове
PDF 1107kWORD 96k
Сряда, 16 януари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ***I
P8_TA-PROV(2019)0022A8-0361/2018
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0312),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0202/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия съгласно член 69е, параграф 4 от своя Правилник за дейността и поетия с писмо от 7 декември 2018 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по земеделие и развитие на селските райони (A8-0361/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  oдобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

3.  приема за сведение изявлението на Комисията, приложено към настоящата резолюция, което ще бъде публикувано в серия L на Официален вестник на Европейския съюз заедно с окончателния законодателен акт;

4.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст, внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 16 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета
P8_TC1-COD(2018)0158

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по‑специално член 207, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  На 29 март 2017 г. ▌Обединеното кралство представи нотификацията за намерението си да се оттегли от Съюза съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз ▌(ДЕС). ДЕС и Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) (наричани по-нататък под общо наименование „Договорите“) ще престанат да се прилагат спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на споразумението за оттегляне или — в случай че не бъде постигнато споразумение — две години след посочената нотификация, а именно от 30 март 2019 г., освен ако Европейският съвет, при наличието на договореност с Обединеното кралство, не реши с единодушие да удължи този срок.

(2)  Споразумението за оттегляне, постигнато от преговарящите, включва договорености относно прилагането на разпоредбите на правото на Съюза по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство след датата, на която Договорите ще престанат да се прилагат по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство. В случай че посоченото споразумение влезе в сила, Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета(2) ще се прилага по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство през преходния период в съответствие със споразумението и ще престане да се прилага в края на този период.

(3)  Оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ще има последици за отношенията на Обединеното кралство и на Съюза с трети страни, по-специално в рамките на Световната търговска организация (СТО), на която както Съюзът, така и Обединеното кралство са първоначални членове. Тъй като преговорите по оттеглянето протичат едновременно с преговорите по многогодишната финансова рамка (МФР) и като се има предвид делът, предвиден за сектора на селското стопанство в МФР, този сектор може да бъде засегнат в значителна степен.

(4)  С писмо от 11 октомври 2017 г. Съюзът и Обединеното кралство информираха другите членове на СТО за намерението си при напускането на Съюза Обединеното кралство да възпроизведе, в рамките на възможното, настоящите си задължения като държава — членка на Съюза, в свой нов отделен списък на отстъпките и задълженията по отношение на търговията със стоки. Тъй като по отношение на количествените задължения обаче възпроизвеждането не е целесъобразен метод, Съюзът и Обединеното кралство информираха другите членове на СТО за намерението си да гарантират, че настоящите равнища на достъп до пазара на другите членове на СТО ще бъдат запазени чрез пропорционално разпределяне на тарифните квоти на Съюза между Съюза и Обединеното кралство.

(5)  В съответствие с правилата на СТО такова пропорционално разпределяне на тарифни квоти, които са част от списъка на отстъпките и задълженията на Съюза, ще трябва да се извърши в съответствие с член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ от 1994 г.“). Поради това Съюзът, след установяване на предварителни контакти, ще започне преговори с членовете на СТО, имащи интерес на основен или особено голям доставчик или разполагащи с право на първоначално преговаряне по отношение на всяка от тези индивидуални тарифни квоти. Обхватът на тези преговори следва да остане ограничен и по никакъв начин да не бъде разширяван, за да включва предоговаряне на общите условия за достъп или на степента на достъп на продукти до пазара на Съюза.

(6)  Като се имат предвид обаче сроковете, наложени върху този процес от преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е възможно посочените споразумения да не могат да бъдат сключени с всички засегнати членове на СТО по отношение на всички тарифни квоти на датата, на която списъкът на отстъпките и задълженията на Съюза в рамките на СТО престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство. С оглед на необходимостта да се гарантира правна сигурност и непрекъснато безпрепятствено осъществяване на внос в рамките на тарифните квоти на Съюза и Обединеното кралство е необходимо Съюзът да има възможност да извърши едностранно пропорционално разпределяне на тарифните квоти. Използваната методология следва да бъде в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г.

(7)  Поради това следва да се използва посочената по-долу методология: като първа стъпка, за всяка отделна тарифна квота следва да бъде определен делът на използване от страна на Обединеното кралство. Този дял, изразен като процент, представлява делът на Обединеното кралство от общия внос на Съюза в рамките на тарифната квота по време на неотдавнашен представителен тригодишен период. Този дял след това следва да бъде приложен към целия предвиден в списъка обем на тарифната квота, като се вземе предвид всяко непълно използване на квота, за да се получи делът на Обединеното кралство от дадена тарифна квота. Така делът на Съюза ще се състои от останалата част от въпросната тарифна квота. Това означава, че общият обем на дадена тарифна квота не се променя, а именно обемът за ЕС-27 е равен нанастоящия обем за ЕС-28  минус обема за Обединеното кралство). Основните данни следва да бъдат извлечени от съответните бази данни на Комисията.

(8)   Методологията за дела на използване на всяка отделна тарифна квота беше определена и договорена от Съюза и Обединеното кралство в съответствие с изискванията на член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., поради което посочената методология следва да бъде запазена изцяло, за да се гарантира нейното последователно прилагане.

(9)  В случаите, когато през представителния период не е имало търговия в рамките на конкретна тарифна квота, следва да се предприемат два алтернативни подхода, за да се установи делът на използване от страна на Обединеното кралство. В случаите, когато съществува друга тарифна квота с идентично определение на продукта, делът на използване от съответната идентична тарифна квота следва да бъде приложен към тарифната квота, в рамките на която през представителния период не е имало търговия. В случаите, когато не съществува тарифна квота с идентично определение на продукта, формулата за изчисляване на дела на използване следва да бъде приложена за вноса в Съюза от съответните тарифни линии извън рамките на тарифната квота.

(10)  Що се отнася до засегнатите тарифни квоти за селскостопански продукти, в членове 184—188 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета(3) се предоставя необходимото правно основание за управлението на тарифните квоти, след като те бъдат разпределени пропорционално с настоящия регламент. Във връзка с това съответните количества от тарифната квота са посочени в част А от приложението към настоящия регламент. Поради това управлението следва да се извършва, като се вземат надлежно предвид целите на Общата селскостопанска политика, установени в ДФЕС, и многофункционалността на селскостопански дейности. Управлението на тарифните квоти, обхващащи повечето рибни продукти, промишлени продукти и някои преработени селскостопански продукти, се извършва в съответствие с Регламент (ЕО) № 32/2000. Съответните количества от тарифните квоти са посочени в приложение I към посочения регламент и поради това следва да бъдат заменени с количествата, посочени в част Б от приложението към настоящия регламент. Четири тарифни квоти в областта на рибарството не се управляват съгласно Регламент (ЕО) № 32/2000, а съгласно Регламент (ЕО) № 847/2006 на Комисията(4), с който се прилага Решение № 2006/324/ЕО на Съвета(5). Съответните количества от тарифните квоти са посочени в част В от приложението към настоящия регламент. На Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия за адаптиране на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 847/2006 по отношение на посочените четири тарифни квоти в областта на рибарството в съответствие с пропорционално разпределените количества, определени с настоящия регламент. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(6).

(11)  С цел да се вземе предвид фактът, че преговорите със засегнатите членове на СТО се провеждат паралелно с обикновената законодателна процедура за приемането на настоящия регламент, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за изменение на части А и В от приложението към настоящия регламент ▌по отношение на количествата от изброените в тях пропорционално разпределени тарифни квоти, за да се вземат предвид всички сключени споразумения или съответна информация, която тя може да получи в контекста на тези преговори и която може да укаже, че специфични фактори, които преди това не са били известни, изискват коригиране на пропорционалното разпределяне на тарифните квоти между Съюза и Обединеното кралство, като същевременно се гарантира съгласуваност с общата методология, договорена съвместно с Обединеното кралство. Това правомощие да приема актове също следва да бъде делегирано на Комисията, когато такава относима информация стане налична от други източници с интерес към конкретна тарифна квота. Освен това Регламент (ЕО) № 32/2000 следва да бъде изменен с цел на Комисията да бъде делегирано правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС за изменение на приложение I към посочения регламент.

(12)  В съответствие с принципа на пропорционалност и в светината на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, е необходимо и подходящо да се установят правила за разпределянето на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза. Настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на поставените цели, съгласно разпоредбите на член 5, параграф 4 от ДЕС.

(13)  В съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета(7) преустановяването на прилагането на актове, определено за конкретна дата, настъпва при изтичането на последния час от деня, който съответства на тази дата. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от деня, който следва непосредствено след деня, в който Регламент (ЕО) № 32/2000 престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, като се има предвид, че от този ден както Съюзът, така и Обединеното кралство трябва да знаят какви са задълженията им в рамките на СТО. Разпоредбите на настоящия регламент, определящи делегирането на правомощия и предоставянето на изпълнителни правомощия, обаче следва да се прилагат от датата на влизане в сила на настоящия регламент.

(14)  Като се вземат предвид процедурните изисквания на обикновената законодателна процедура и необходимостта впоследствие да се приемат актове за изпълнение с цел прилагане на настоящия регламент, от една страна, и необходимостта разпределените тарифни квоти да бъдат налице и да се прилагат към момента, в който Обединеното кралство престане да бъде обхванато от списъка на отстъпките и задълженията на Съюза, като този момент може да настъпи още на 30 март 2019 г., от друга страна, е от съществено значение настоящият регламент да влезе в сила възможно най-скоро,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.  Тарифните квоти, включени в списъка на отстъпките и задълженията на Съюза, приложен към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. („ГАТТ от 1994 г.“), се разпределят пропорционално между Съюза и Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“), в съответствие със следната методология:

а)  делът на Съюза на използване на внос, изразен в проценти, за всяка отделна тарифна квота се определя за неотдавнашен представителен тригодишен период;

б)  делът на използване на внос на Съюза , изразен в проценти, се прилага към целия предвиден в списъка обем на тарифната квота, за да се получи неговият дял от обема на дадена тарифна квота;

в)  по отношение на отделни тарифни квоти, за които не е възможно да се наблюдава търговия по време на представителния период, посочен в буква а), частта на Съюза вместо това се установява, като се следва процедурата, посочена в буква б), въз основа на дела на използване на внос на Съюза , изразен в проценти, на друга тарифна квота с точно същото определение на продукта или в съответните тарифни позиции извън тарифната квота.

2.  Частта на Съюза от тарифните квоти, посочени в параграф 1, произтичаща от прилагането на методологията, предвидена в посочения параграф, е както следва:

а)  по отношение на тарифните квоти за земеделски продукти частта е посочената в част А от приложението;

б)  по отношение на тарифните квоти за рибни продукти, промишлени продукти и някои преработени селскостопански продукти частта съответства напосочената в части Б и В от приложението.

Член 2

Като се гарантира съгласуваност с общата методология, договорена съвместно с Обединеното кралство, и по-специално се гарантира, че достъпът до пазара на Съюза, в неговия състав след оттеглянето на Обединеното кралство, не надвишава отразеното в дела от търговските потоци през представителен период от време, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 3 за изменение на части А и В от приложението ▌с цел да бъде взето предвид следното:

а)  всяко международно споразумение, сключено от Съюза съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., което се отнася до тарифните квоти, посочени в тези части на приложенията; както и

б)  относима информация, която тя може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., или от други източници, имащи интерес към конкретна тарифна квота.

Член 3

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 2, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 2, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, залегнали в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество ▌(8).

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 2, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на същия акт на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 4

Комисията приема актове за изпълнение с цел да адаптира, в съответствие с част В от приложението към настоящия регламент, обемите на тарифните квоти, открити и управлявани с Регламент (ЕО) № 847/2006. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 5, параграф 2.

Член 5

1.  Комисията се подпомага от Комитета по Митническия кодекс, създаден по силата на член 285, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета(9). Посоченият комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.  При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 6

Регламент (ЕО) № 32/2000 се изменя, както следва:

1)  Вмъкват се следните членове:"

„Член 10а

За целите на пропорционалното разпределение на тарифните квоти, включени в списъка на отстъпките и задълженията на Съюза, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и като същевременно се гарантира съгласуваност с общата методология, посочена в член 1, параграф 1 от Регламент № xxx/xxxx*(10) , и по-специално се гарантира, че достъпът до пазара на Съюза, в неговия състав след оттеглянето на Обединеното кралство, не надвишава отразеното в дела от търговските потоци през представителен период от време, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 10б за изменение на приложение I към настоящия регламент с цел да бъде взето предвид следното:

   а) всяко международно споразумение, сключено от Съюза съгласно член XXVIII от ГАТТот 1994 г., което се отнася до тарифните квоти, посочени в приложение I; както и
   б) относима информация, която тя може да получи или в контекста на преговорите съгласно член XXVIII от ГАТТ от 1994 г., или от други източници, имащи интерес към конкретна тарифна квота.

Член 10б

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 10а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от … [датата на влизане в сила на настоящия регламент за изменение]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 10а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Оттеглянето поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна дата, посочена в решението. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.  Преди приемането на делегиран акт Комисията се консултира с експерти, определени от всяка държава членка в съответствие с принципите, заложени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество**.

5.  Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

6.  Делегиран акт, приет съгласно член 10а, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Посоченият срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

* Регламент (ЕС) 2019/.. на Европейския парламент и на Съвета от … за пропорционално разпределяне на тарифните квоти, включени в списъка на Съюза в рамките на СТО, след оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, и за изменение на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета (ОВ …)

** OJ L 123, 12.5.2016, p. 1.

"

2)  Приложение I се заменя с текста в част Б от приложението към настоящия регламент.

Член 7

1.  Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.  Член 1, параграф 2 и член 6, параграф 2 се прилагат от деня, който е непосредствено след деня, на който Регламент (ЕО) № 32/2000 престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство и в рамките на Обединеното кралство,

3.  Членовете, различни от посочените в параграф 2, се прилагат от деня на влизане в сила на настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в ….

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ

Част А

Описание на продукта

Единица

Предвидено в списъка количество за ЕС-28

Държава(11)

Пореден номер

Дял на ЕС-27 от използването на квотата(12)

Размер на тарифната квота за EС-27

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

глави

710

EO(13)

090114

100%

710

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

глави

711

EO

090115

100%

711

Живи животни от рода на едрия рогат добитък

глави

24 070

EO

090113

100%

24 070

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t (тегло на продукта)

7 150

AUS

094451

34,7%

2 481

Висококачествени меса със или без костите

t (тегло на продукта)

17 000

ARG

094450

99,6%

16 936

Обезкостени висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

t (тегло на продукта)

12 500

99,6%

12 453

Висококачествени меса със или без костите

t (тегло на продукта)

2 300

URY

094452

87,9%

2 022

Обезкостени висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни или охладени

t (тегло на продукта)

4 076

87,9%

3 584

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t (тегло на продукта)

11 500

USA/CAN

094002

99,8%

11 481

Висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t

 

PAR

094455

71,1%

711

Висококачествени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t

1 300

NZL

094454

65,1%

846

Обезкостени меса от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, пресни, охладени или замразени

t

10 000

BRA

094453

89,5%

8 951

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t (обезкостено тегло)

54 875

EO

094003

79,7%

43 732

Обезкостено биволско месо, замразено

t (без костите)

2 250

AUS

094001

62,4%

1 405

Обезкостено биволско месо, замразено

Обезкостено биволско месо, прясно, охладено или замразено

t (без костите)

200

ARG

094004

100%

200

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t (тегло с костите)

63 703

EO

094057

30.9%

19 676

Меса от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t (тегло с костите)

EO

094058

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t

800

ДРГ(14)

094020

100%

800

Карантии, годни за консумация, от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени

t

700

ARG

094460

100%

700

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

– Цели или половин трупове от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

15 067

EO

090122

100%

15 067

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

– Разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно

t

4 624

CAN

094204

100%

4 623

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

– Разфасовки от домашни свине, пресни, охладени или замразени, със или без костите, без филето, което е представено самостоятелно

t

6 135

EO

090123

100%

6 133

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

– Необезкостени котлети и разфасовки от тях, от домашни свине, пресни или охладени

– Гърди (шарено месо) и разфасовки от тях, от домашни свине, замразени

t

7 000

EO

090119

100%

7 000

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

– Обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

35 265

EO

094038

36%

12 680

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

– Обезкостени котлети и бутове от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

4 922

USА

094170

36%

1 770

Меса от животни от рода на свинете, пресни, охладени или замразени:

– Филета от домашни свине, пресни, охладени или замразени

t

5 000

EO

090118

75,6%

3 780

Приготвени храни или консерви от месо от домашни свине

t

6 161

EO

090121

100%

6 161

Колбаси, сухи или за намазване, без топлинна обработка

Други колбаси

t

3 002

EO

090120

5,5%

164

Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплод

t (кланично тегло)

105

ДРГ

092019

100%

105

Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплод

t (кланично тегло)

215

MKD

 

100%

215

Живи животни от рода на овцете или козите, различни от расови животни за разплод

t (кланично тегло)

91

EO

092019

100%

91

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

23000

ARG

092011

73,9%

17 006

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

600

ISL

090790

58,2%

349

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

850

BIH

 

48,3%

410

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

19,186

AUS

092012

20%

3 837

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

3,000

CHL

091922

87,6%

2 628

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

100

GRL

090693

48,3%

48

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

228 389

NZL

092013

50%

114,184

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

5,800

URY

092014

82,1%

4 759

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

200

ДРГ

092015

100%

200

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

t (кланично тегло)

200

EO

092016

89,2%

178

Цели пилета, пресни, охладени или замразени

t

6 249

EO

094067

64,9%

4 054

Пилешки разфасовки, пресни, охладени или замразени

t

8 570

EO

094068

96,3%

8 253

Обезкостени разфасовки от петли и кокошки, замразени

t

2 705

EO

094069

89,7%

2 427

Разфасовки от петли и кокошки, замразени

t

9 598

BRA

094410

86,6%

8 308

Разфасовки от петли и кокошки, замразени

t

15 500

EO

094411

86,9%

13 471

Разфасовки от петли и кокошки, замразени

t

094412

Месо от пуйки, прясно, охладено или замразено

t

1 781

EO

094070

100%

1 781

Разфасовки от пуйки, замразени

t

3 110

BRA

094420

86,5%

2 692

Разфасовки от пуйки, замразени

t

4 985

EO

094421

85,3%

4 253

Разфасовки от пуйки, замразени

t

094422

Меса и карантии, годни за консумация, от домашни птици, пресни, охладени или замразени

t

21 345

USA

094169

100%

21 345

Осолено птиче месо

t

170 807

BRA

094211

76,1%

129 930

Осолено птиче месо

t

92 610

THA

094212

73,8%

68 385

Осолено птиче месо

t

828

ДРГ

094213

99,5%

824

Приготвени храни от пуешко месо

t

92 300

BRA

094217

97,5%

89 950

Приготвени храни от пуешко месо

t

11 596

ДРГ

094218

97,5%

11 301

Топлинно обработено пилешко месо

t

79 477

BRA

094214

66,3%

52 665

Топлинно обработено пилешко месо

t

160 033

THA

094215

68,4%

109 441

Топлинно обработено пилешко месо

t

11 443

ДРГ

094216

74%

8 471

Преработено пилешко месо, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици

t

15 800

BRA

094251

69,4%

10 969

Преработено пилешко месо, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици

t

340

ДРГ

094261

69,4%

236

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици

t

62 905

BRA

094252

94,9%

59 699

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици

t

14 000

THA

094254

57,3%

8 019

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици

t

2 800

ДРГ

094260

59,6%

1 669

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25% месо или карантии от домашни птици

t

295

BRA

094253

55,3%

163

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25% месо или карантии от домашни птици

t

2 100

THA

094255

55,3%

1 162

Преработено пилешко месо, съдържащо тегловно по-малко от 25% месо или карантии от домашни птици

t

470

ДРГ

094262

55,3%

260

Преработено месо от патици, гъски или токачки, без топлинна обработка, съдържащо тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици

t

10

THA

094257

0%

0

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици

t

13 500

THA

094256

63,5%

8 572

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 57% или повече месо или карантии от домашни птици

t

220

ДРГ

094263

72,1%

159

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици

t

600

THA

094258

50%

300

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно 25% или повече, но по-малко от 57% месо или карантии от домашни птици

t

148

ДРГ

094264

0%

0

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно по-малко от 25% месо или карантии от домашни птици

t

600

THA

094259

46,4%

278

Преработено месо от патици, гъски или токачки, с топлинна обработка, съдържащо тегловно по-малко от 25% месо или карантии от домашни птици

t

125

ДРГ

094265

46,4%

58

Яйца от домашни птици за консумация, с черупки

t

135 000

EO

094015

84,9%

114 669

Яйчни жълтъци

Птичи яйца без черупки

t (в еквивалент на яйца с черупки)

7,000

EO

094401

100%

7 000

Яйчен албумин

t (в еквивалент на яйца с черупки)

15 500

EO

094402

100%

15 500

Обезмаслено мляко на прах

t

68 537

EO

094590

99,998%

68 536

Масло и други млечни мазнини

t (в еквивалент на масло)

11 360

EO

094599

100%

11 360

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80%, но по-малко от 85%, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80%, но по-малко от 85%, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство, който може да налага сметаната да минава през етап на концентриране на млечни мазнини и/или на фракциониране на тази мазнина (процесите на производство, наречени „амикс“ и „за мазане“)

t

74 693

NZL

094182

63,2%

47 177

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80%, но по-малко от 85%, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство

Масло, най-малко на шест седмици, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 80%, но по-малко от 85%, получено директно от мляко или сметана, без да се използват складирани суровини, по единен, независим и непрекъснат процес на производство, който може да налага сметаната да минава през етап на концентриране на млечни мазнини и/или на фракциониране на тази мазнина (процесите на производство, наречени „амикс“ и „за мазане“)

t

NZL

094195

Сирена и извара:

– Сирене за пица, замразено, нарязано на парчета с единично тегло непревишаващо 1 g, в съдове с нетно съдържание 5 kg или повече, с тегловно съдържание на вода 52% или повече и с тегловно съдържание на мазнини в сухото вещество 38% или повече

t

5 360

EO

094591

100%

5 360

Сирена и извара:

– Сирене Emmental, включително топен Emmental

t

18 438

EO

094592

100%

18 438

Сирена и извара:

– Сирена Gruyère, Sbrinz, включително топен Gruyère

t

5 413

EO

094593

100%

5 413

Сирена и извара:

– Сирена, предназначени за преработка

t

20 007

EO

094594

58,7%

11 741

Сирена, предназначени за преработка

t

4 000

NZL

094515

41,7%

1 670

Сирена, предназначени за преработка

t

500

AUS

094522

100%

500

Сирена и извара:

– Сирене Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6%

14 941

Сирене Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3%

4 361

Сирене Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100%

3 711

Сирене Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0%

0

Други сирена

t

19 525

EO

094596

100%

19 525

Картофи, пресни или охладени, от 1 януари до 15 май

t

4 295

EO

090055

99,9%

4 292

Домати

t

472

EO

090094

98,2%

464

Чесън

t

19 147

ARG

094104

100%

19 147

Чесън

t

ARG

094099

Чесън

t

48 225

CHN

094105

84,1%

40 556

Чесън

t

CHN

094100

Чесън

t

6 023

ДРГ

094106

61,6%

3 711

Чесън

t

ДРГ

094102

Моркови и репи, пресни или охладени

t

1 244

EO

090056

95,8%

1 192

Краставици, пресни или охладени, от 1 ноември до 15 май

t

1 134

EO

090059

44,1%

500

Други зеленчуци, пресни или охладени (сладки пиперки)

t

500

EO

090057

100%

500

Сушен лук

t

12 000

EO

090035

80,8%

9,696

Корени от маниока (cassava)

t

5 750 000

THA

090708

53,8%

3 096 027

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

825 000

IDN

090126

0%

0

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

350 000

CHN

090127

78,8%

275 805

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

145 590

ДРГ

090128

85,5%

124 552

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

30 000

NW

090129

100%

30 000

Корени от маниока (cassava), различни от гранули, получени от брашна или грис

Корени от арарут и от салеп и подобни корени и грудки с високо съдържание на нишесте

t

2 000

NW

090130

84,6%

1 691

Сладки картофи, различни от тези, предназначени за консумация от човека

t

600 000

CHN

090124

42,1%

252 641

Сладки картофи, различни от тези, предназначени за консумация от човека

t

5 000

ДРГ

090131

99,7%

4 985

Гъби от рода Agaricus, приготвени, консервирани или временно консервирани

t

33 980

EO

 

100%

33 980

Гъби от рода Agaricus, приготвени, консервирани или временно консервирани

t

1 450

CHN

 

100%

1 450

Бадеми, различни от горчиви

t

90 000

EO

090041

95,5%

85 958

Сладки портокали, пресни

t

20 000

EO

090025

100%

20 000

Други цитрусови хибриди

t

15 000

EO

090027

99,5%

14931

Лимони, от 15 януари до 14 юни

t

10 000

EO

090039

81,6%

8 156

Трапезно грозде, прясно, от 21 юли до 31 октомври

t

1 500

EO

090060

59%

885

Ябълки, пресни, от 1 април до 31 юли

t

696

EO

090061

95,7%

666

Круши, пресни, различни от предназначените за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември

t

1 000

EO

090062

81%

810

Кайсии, пресни, от 1 август до 31 май

t

500

EO

090058

14,9%

74

Кайсии, пресни, от 1 юни до 31 юли

t

2 500

EO

090063

55,5%

1 387

Череши, пресни, различни от вишни, от 21 май до 15 юли

t

800

EO

090040

13,1%

105

Консервирани ананаси, цитрусови плодове, круши, кайсии, череши, праскови и ягоди

t

2 838

EO

090092

99,4%

2 820

Сок от портокали, замразен, с плътност, непревишаваща 1,33 g/cm³ при 20 °C

t

1 500

EO

090033

100%

1 500

Плодови сокове

t

7 044

EO

090093

91,4%

6 436

Гроздов сок (включително гроздова мъст)

t

14 029

EO

090067

0%

0

Твърда пшеница

t

50 000

EO

090074

100%

50 000

Висококачествена пшеница

t

300 000

EO

090075

100%

300 000

Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)

t

572 000

USA

094123

99,99%

571 943

Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)

t

38 853

CAN

094124

3,8%

1 463

Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)

t

2 371 600

ДРГ

094125

96,4%

2 285 665

Обикновена пшеница (средно и нискокачествена)

t

129 577

EO

094133

100%

129 577

Ечемик

t

307 105

EO

094126

99,9%

306 812

Пивоварен ечемик (за малцуване)

t

50 890

EO

090076

40,9%

20 789

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5% или повече

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ техните зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 12,5% или повече и не повече от 28% скорбяла или нишесте

t

20 000

EO

092905

100%

20 000

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 15,5 % или повече

Препарат, съставен от смес от коренчета от малц и остатъци от пресяването на ечемика преди малцуване (евентуално включващ и други зърна), както и остатъци от почистването на ечемичените зърна след малцуване, с тегловно съдържание на протеини 15,5 % или повече и не повече от 23 % скорбяла или нишесте

t

100 000

EO

092903

100%

100 000

Царевица

t

277 988

EO

094131

96,8%

269 214

Царевица

t

500 000

EO

Няма пореден номер

100%

500 000

Царевица

t

2 000 000

EO

Няма пореден номер

100%

2 000 000

Царевичен глутен

t

10 000

USA

090090

100%

10 000

Сорго на зърна

t

300 000

EO

Няма пореден номер

100%

300 000

Просо

t

1 300

EO

090071

68,3%

888

Обработени зърна от овес, различни от натрошени

t

10 000

EO

090043

2,3%

231

Нишесте от маниока

t

8 000

EO

090132

82,9%

6 632

Нишесте от маниока

t

2 000

EO

090132

82,9%

1 658

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни растения

t

475 000

EO

090072

96,4%

458 068

Неолющен ориз

t

7

EO

090083

66,7%

5

Олющен ориз (Cargo или кафяв)

t

1 634

EO

094148

86,6%

1 416

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

63 000

EO

 

58,3%

36 731

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

4 313

THA

094112

84,9%

3 663

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

9 187

ДРГ

 

74,7%

6 859

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

1 200

THA

094112

84,9%

1 019

Ориз, полубланширан или бланширан (избелен)

t

25 516

OT

094166

88%

22 442

Ориз, натрошен, предназначен за производството на хранителни продукти от подпозиция 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100%

1 000

Ориз, натрошен

t

31 788

EO

094168

83,6%

26 581

Ориз, натрошен

t

100 000

EO

 

93,7%

93 709

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

9 925

AUS

094317

50%

4 961

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

388 124

BRA

094318

92,4%

358 454

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

10 000

CUB

094319

100%

10 000

Сурова захар от захарна тръстика, предназначена за рафиниране

t

372 876

EO

094320

91,6%

341 460

Захар от захарна тръстика или от цвекло

t (в еквивалент на бяла захар)

10 000

IDN

094321

58,4%

5 841

Захар от захарна тръстика или от цвекло

t (в еквивалент на бяла захар)

1 294 700

АКТБ

Не е приложимо

71,2%

921 707

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни:

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

t

2  800

EO

090073

98,1%

2 746

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни:

Несъдържащи млечни продукти или съдържащи тегловно по-малко от 10% млечни продукти

t

2 700

EO

090070

98,9%

2 670

Вина от прясно грозде (различни от пенливи вина и качествени вина, произведени в определени райони), в съдове с вместимост =< 2 l и с алкохолно съдържание =< 13% vol

hl

40 000

EO

090097

11,7%

4 689

Вина от прясно грозде (различни от пенливи вина и качествени вина, произведени в определени райони), в съдове с вместимост > 2 l и с алкохолно съдържание =< 13% vol

hl

20 000

EO

090095

78,2%

15 647

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества, в съдове с вместимост > 2 l и с алкохолно съдържание =< 18% vol

hl

13 810

EO

090098

99,99%

13 808

Част Б

СПИСЪК НА ТАРИФНИТЕ КВОТИ НА ОБЩНОСТТА, КОНСОЛИДИРАНИ В ГАТТ

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура следва да се счита, че текстът на описанието на стоките има само указателно значение, като преференциалният режим се определя – в рамките на настоящото приложение – от обхвата на кодовете по КН. Когато пред кода по КН има „ex“, преференциалният режим се определя едновременно от кода по КН и от съответното описание.

Пореден номер

Код по КН

Подразделение по ТАРИК

Описание на стоките

Срок на квотата

Размер на квотата

Митническа ставка (%)

09.0006

0302 41 00

 

Херинга

от 16.6. до 14.2.

31 888 тона

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Треска от вид Gadus morhua и Gadus orac и риба от вида Boreogadus saida:

–  сушена, може солена, но не пушена

–  солена, но не сушена нито пушена, и в саламура

от 1.1 до 31.12.

24 998 тона

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

Тон (от рода Thunnus) и риба от рода Euthynnus за използване в консервната промишленост (1)

от 1.1 до 31.12.

17 221 тона

0

09.0009

ex 0302 54 19

10

ребриста мерлуза (Merluccius bilinearis), прясна, охладена или замразена

от 1.1 до 31.12.

1 999 тона

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Шперплат от иглолистен дървен материал, несъединен с други материали:

—  с необработени страници, с дебелина над 8,5 mm

—  или шлифован и с дебелина по‑голяма от 18,5 mm

от 1.1 до 31.12.

482 648 m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Феросилиций

от 1.1 до 31.12.

12 600 тона

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Феросиликоманган

от 1.1 до 31.12.

18 550 тона

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ферохром със съдържание на тегло 0,10% или по-малко въглерод и повече от 30% до 90% включително хром (рафиниран ферохром)

от 1.1 до 31.12.

2 804 тона

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Риба от рода Coregone, замразена

от 1.1 до 31.12.

1000 тона

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Речни раци, сготвени с копър, замразени

от 1.1 до 31.12.

2 965 тона

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Скариди от вида Pandalus borealis, белени, сварени и замразени, без друга обработка

от 1.1 до 31.12.

474 тона

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Филе от риба от рода, замразено, от вида Allocyttus spp. и Pseudocyttus maculatus

от 1.1 до 31.12.

200 тона

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Неизбелени прежди от лен (различни от преждите от дреб), непригодни за продажба на дребно, с линейна плътност 333,3 dtex или повече (с метричен номер, непревишаващ 30), предназначени за производство на пресукани или усукани конци за обувната промишленост или за връзване на кабели (1)

от 1.1 до 31.12.

400 тона

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Артикули, подобни на мъниста, различни от стъклени перли, имитация на перли и имитация на скъпоценни камъни или полускъпоценни камъни

от 1.1 до 31.12.

52 тона

0

09.0052

1806 20

 

Шоколад

от 1.7. до 30.6.

2 026 тона

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Захарни изделия (включително бял шоколад), несъдържащи какао

от 1.7. до 30.6.

2 245 тона

35

09.0054

1905 90

 

Pазлични от хрупкав хляб (кнекброт), меденки, cладки бисквити, гофрети и вафли, cухари и подобни препечени продукти

от 1.7. до 30.6.

409 тона

40

09.0084

1702 50 00

 

Фруктоза, химически чиста

от 1.1 до 31.12.

1 253 тона

20

09.0085

1806

 

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао

от 1.1 до 31.12.

81 тона

43

09.0086

1902 11 00

 

Паста, варена или приготвена по друг начин освен пълнена от подпозиция по КН 1902 20 10 и1902 20 30; кус-кус, дори приготвен

от 1.1 до 31.12.

497 тона

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Хранителни продукти, съдържащи житни растения

от 1.1 до 31.12.

191 тона

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

от 1.1 до 31.12.

702 тона

18

09.0091

1702 50 00

 

Фруктоза, химически чиста

от 1.7. до 30.6.

4 504 тона

(2)

09.0096

2106 90 98

 

Други хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде, разпределени за Съединените американски щати

от 1.7. до 30.6.

831 тона

EA (3)

(1)  Намаляването на митото е подчинено на условията, предвидени в съответните разпоредби на Европейския съюз по отношение на митническия контрол върху използването на такива стоки (вж. член 254 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1)).

(2)  Суспендиране на специфичната ставка от 1 юли 1995 г.; митото ad valorem, което трябва да се вземе предвид, е това, което е в сила съгласно Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1).

(3)  Символът „ЕА“ указва, че стоките се облагат със „селскостопански компонент“, определен съобразно разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2658/87.

Част В

Описание на

продукта

Единица

Предвидено в списъка количество за ЕС-28

Държава

Пореден номер

Дял на ЕС-27 от използването на квотата

Размер на тарифната квота за ЕС-27

Рибни продукти, които не са изброени в Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от тон, скокливи риби или други риби от рода Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100%

1 816

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от тон, скокливи риби или други риби от рода Euthynnus

t

742

EO

090705

100%

742

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от сардини, бонито, скумрии от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и от риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)

t

1410

THA

090706

8,7%

123

Приготвени или консервирани риби (с изключение на целите или тези на парчета): от сардини, бонито, скумрии от видовете Scomber scombrus и Scomber japonicus и от риби от вида Orcynopsis unicolor (паламуд)

t

865

EO

090707

72,9%

631

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Европейския парламент

Европейският парламент отдава голямо значение на това да бъде изчерпателно информиран по време на подготовката на делегираните актове, и по-специално на параграф 28 от Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество, в което се предвижда, че с цел осигуряване на равен достъп до цялата информация Европейският парламент и Съветът получават всички документи едновременно с експертите от държавите членки.

Изявление на Комисията

Комисията изцяло се придържа към принципите за по-добро регулиране и към ангажиментите, определени в Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. за по-добро законотворчество. Поради това тя ще се стреми да представи законодателно предложение на Съвета и на Европейския парламент при първа възможност, с оглед на привеждането на Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета в съответствие с правната рамка, въведена с Договора от Лисабон.

(1) Позиция на Европейския парламент от 16 януари 2019 г.
(2)Регламент (ЕО) № 32/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. за откриване и управление на тарифни квоти на Общността, обвързани в ГАТТ, както и на някои други тарифни квоти на Общността, и за установяване на подробни правила във връзка с уточняването на квотите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1808/95 на Съвета (OВ L 5, 8.1.2000 г., стр. 1).
(3)Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).
(4) Регламент (ЕО) № 847/2006 на Комисията от 8 юни 2006 г. за разкриване и установяване на разпоредби за администрирането на общностни тарифни квоти за определени заготовки или консерви от риби (ОВ L 156, 9.6.2006 г., стр. 8).
(5) Решение 2006/324/EО на Съвета от 27 февруари 2006 г. за сключването на Споразумение под формата на размяна на писма между Европейската общност и Кралство Тайланд съгласно член XXIV:6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), 1994 г. във връзка с измененията на тарифните отстъпки, предвидени в списъците на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република, в хода на присъединяването им към Европейския съюз (ОВ L 120, 5.5.2006 г., стр. 17).
(6) Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(7) Регламент (ЕИО, Евратом) № 1182/71 на Съвета от 3 юни 1971 г. за определяне на правилата, приложими за срокове, дати и крайни срокове (ОВ L 124, 8.6.1971 г., стр. 1).
(8) OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
(9) Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).
(10)+ ОВ: Моля въведете в текста номера на регламента, съдържащ се в документ PE-CONS 71/18 (2018/0158(COD)), и добавете номера, датата, заглавието и данните за публикацията в ОВ на директивата в бележката под линия..
(11)За официалните кодове на държавите вж. следния адрес: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
(12)За представителни цели процентите на дела на ЕС-27 на използването на квотата се закръглят до първия знак след десетичната запетая. Размерът на тарифната квота за ЕС-27 обаче е изчислен въз основа на точните проценти.
(13)ЕО = erga omnes
(14)ДРГ = други.

Последно осъвременяване: 18 януари 2019 г.Правна информация