Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/0158(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0361/2018

Pateikti tekstai :

A8-0361/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 16/01/2019 - 12.9

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0022

Priimti tekstai
PDF 940kWORD 86k
Trečiadienis, 2019 m. sausio 16 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymas po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos ***I
P8_TA-PROV(2019)0022A8-0361/2018
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0312),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0202/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į preliminarų susitarimą, kurį atsakingas komitetas patvirtino pagal Darbo tvarkos taisyklių 69f straipsnio 4 dalį, ir į 2018 m. gruodžio 7 d. laišku Tarybos atstovo prisiimtą įsipareigojimą pritarti Parlamento pozicijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A8-0361/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  pritaria savo pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

3.  atsižvelgia į Komisijos pareiškimą, pridėtą prie šios rezoliucijos, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje kartu su galutiniu pagal teisėkūros procedūrą priimamu aktu;

4.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2019 m. sausio 16 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/... dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000
P8_TC1-COD(2018)0158

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė ▌pagal Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) 50 straipsnį pranešė ▌ apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos. ES sutartis ir Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) (toliau kartu – Sutartys) Jungtinei Karalystei nebebus taikomos nuo susitarimo dėl išstojimo įsigaliojimo dienos arba, jei tokio susitarimo nebus, praėjus dvejiems metams nuo to pranešimo pateikimo, t. y. nuo 2019 m. kovo 30 d., nebent Europos Vadovų Taryba, susitarusi su Jungtine Karalyste, vieningai nuspręstų tą terminą pratęsti;

(2)  derybininkų sutartame susitarime dėl išstojimo nustatoma tvarka, pagal kurią Sąjungos teisės nuostatas Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje bus galima taikyti ir po to, kai Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje nebebus taikomos Sutartys. Jei tas susitarimas įsigalios, remiantis tuo susitarimu Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje pereinamuoju laikotarpiu bus taikomas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000(2), kuris nustos galioti tam laikotarpiui pasibaigus;

(3)  Jungtinės Karalystės išstojimas iš Sąjungos turės poveikį Jungtinės Karalystės ir Sąjungos santykiams su trečiosiomis šalimis, visų pirma Pasaulio prekybos organizacijoje (PPO), kurios narės steigėjos jos abi yra. Kadangi derybos dėl to išstojimo vyko tuo pačiu metu kaip ir derybos dėl daugiametės finansinės programos (DFP) ir, atsižvelgiant į žemės ūkio sektoriui pagal DFP skirtą dalį, tam sektoriui gali kilti didelė rizika;

(4)  2017 m. spalio 11 d. laišku Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pranešė kitoms PPO narėms sieksiančios, kad, Jungtinei Karalystei išstojant iš Sąjungos, jos, kaip Sąjungos valstybės narės, dabartinių įsipareigojimų mastas jai skirtame naujame atskirame nuolaidų ir įsipareigojimų dėl prekybos prekėmis sąraše liktų kuo panašesnis. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kiekybinių įsipareigojimų atžvilgiu išlaikymas nėra tinkamas metodas, Sąjunga ir Jungtinė Karalystė pranešė kitoms PPO narėms sieksiančios užtikrinti, kad būtų išlaikytas dabartinis kitų PPO narių patekimo į rinką lygis, tarpusavyje pasiskirstant Sąjungos ir Jungtinės Karalystės tarifines kvotas;

(5)  laikantis PPO taisyklių, toks tarifinių kvotų, kurios yra Sąjungai skirto nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašo dalis, paskirstymas turės būti atliktas pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994) XXVIII straipsnį. Todėl Sąjunga užmezgusi preliminarius kontaktus dėl kiekvienos iš šių tarifinių kvotų ves derybas su PPO narėmis, turinčiomis pirmaeilį tiekimo interesą ar esminį tiekimo suinteresuotumą arba turinčiomis pirminę derybų teisę. Tos derybos turėtų išlikti ribotos apimties ir jose jokiu būdu neturėtų būti iš naujo deramasi dėl produktų patekimo į Sąjungos rinką bendrųjų sąlygų ar masto;

(6)  tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šio proceso terminai priklauso nuo derybų dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, gali būti, kad iki dienos, kai Jungtinei Karalystei nustos būti taikomas Sąjungai skirtas PPO nuolaidų ir įsipareigojimų dėl prekybos prekėmis sąrašas, tie susitarimai bus sudaryti ne su visomis atitinkamomis PPO narėmis ir ne dėl visų tarifinių kvotų. Atsižvelgiant į poreikį užtikrinti teisinį tikrumą ir sklandų importą pagal tarifines kvotas į Sąjungą ir Jungtinę Karalystę, Sąjungai turėtų būti suteikta galimybė vienašališkai paskirstyti tarifines kvotas. Naudojama metodika turėtų atitikti GATT 1994 XXVIII straipsnio reikalavimus;

(7)  todėl reikėtų naudoti tokią metodiką: pirmiausia reikėtų nustatyti Jungtinės Karalystės kiekvienos individualios tarifinės kvotos naudojimo dalį. Ta procentais išreikšta naudojimo dalis – tai Jungtinei Karalystei tenkanti bendro Sąjungos importo pagal tarifines kvotas dalis per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį. Tuomet ta dalis turėtų būti taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui, atsižvelgiant į bet kokį jos neišnaudojimą, taip apskaičiuojant atitinkamos tarifinės kvotos Jungtinei Karalystei tenkančią dalį. Sąjungai tenkančią dalį sudarytų atitinkamos tarifinės kvotos likutis. Tai reiškia, kad bendras atitinkamos tarifinės kvotos kiekis išlieka nepakitęs (t. y. ES 27 tenkantis kiekis = dabartinis ES 28 tenkantis kiekis atėmus Jungtinei Karalystei tenkantį kiekį). Pagrindiniai duomenys turėtų būti paimti iš atitinkamų Komisijos duomenų bazių;

(8)   Sąjunga ir Jungtinė Karalystė, vadovaudamosi 1994 m. GATT XXVIII straipsnyje įtvirtintais reikalavimais, nustatė kiekvienos individualios tarifinės kvotos sunaudojamos dalies apskaičiavimo metodiką ir susitarė dėl jos, todėl tos metodikos turėtų būti visapusiškai laikomasi, siekiant užtikrinti nuoseklų jos taikymą;

(9)  tais atvejais, kai per reprezentatyvųjį laikotarpį neprekiaujama naudojant konkrečias tarifines kvotas, Jungtinei Karalystei tenkanti naudojimo dalis turėtų būti nustatyta dviem alternatyviais būdais. Tais atvejais, kai esama kitos tarifinės kvotos su identiška produkto apibrėžtimi, tarifinei kvotai, kuri nenaudota prekiaujant per reprezentatyvųjį laikotarpį, turėtų būti pritaikyta tos identiškos tarifinės kvotos naudojimo dalis. Tais atvejais, kai nesama tarifinės kvotos su identiška produkto apibrėžtimi, naudojimo dalies apskaičiavimo formulė turėtų būti pritaikyta Sąjungos importui pagal atitinkamas tarifų eilutes ne pagal tarifinę kvotą;

(10)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013(3) 184–188 straipsniai yra būtinas šiuo reglamentu paskirstytų atitinkamų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų administravimo teisinis pagrindas. Šiuo atžvilgiu, atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti šio reglamento priedo A dalyje. Todėl tas administravimas turėtų būti vykdomas deramai atsižvelgiant į SESV nustatytus bendros žemės ūkio politikos tikslus ir žemės ūkio veiklų daugiafunkciškumą. Daugumos žuvininkystės produktų, pramonės produktų ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinės kvotos administruojamos remiantis Reglamentu (EB) Nr. 32/2000. Atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti to reglamento I priede, todėl tas priedas turėtų būti pakeistas šio reglamento priedo B dalyje nustatytais kiekiais. Keturios žuvininkystės tarifinės kvotos nėra administruojamos pagal Reglamentą (EB) Nr. 32/2000, bet pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 847/2006(4), kuriuo įgyvendinamas Tarybos sprendimas 2006/324/EB(5). Atitinkami tarifinių kvotų kiekiai nustatyti šio reglamento priedo C dalyje. Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai pakoreguoti Reglamento (EB) Nr. 847/2006 nuostatas dėl tų keturių žuvininkystės tarifinių kvotų atsižvelgiant į šiuo reglamentu nustatytus paskirstytus kiekius. Tais įgyvendinimo įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011(6);

(11)  siekiant atsižvelgti į tai, kad derybos su susijusiomis PPO narėmis vestos lygiagrečiai taikant įprastą teisėkūros procedūrą, kurios laikantis priimamas šis reglamentas, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento priedo A ir C dalyse ▌ išvardytų paskirstytų tarifinių kvotų kiekiai, siekiant atsižvelgti į visus sudarytus susitarimus ar susijusią informaciją, kurią Komisija gali gauti per tas derybas ir iš kurios paaiškėtų, kad dėl konkrečių anksčiau nežinomų veiksnių reikia pakoreguoti tarifinių kvotų paskirstymą Sąjungai ir Jungtinei Karalystei, užtikrinant derėjimą su bendra metodika, dėl kurios susitarta kartu su Jungtine Karalyste. Tie įgaliojimai priimti aktus taip pat turėtų būti deleguoti Komisijai tais atvejais, kai tokia susijusi informacija gaunama iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos. Be to, Reglamentas (EB) Nr. 32/2000 turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant pagal SESV 290 straipsnį Komisijai deleguoti įgaliojimus priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento I priedas;

(12)  pagal proporcingumo principą ir atsižvelgiant į Jungtinės Karalystės išstojimą iš Sąjungos, būtina ir tinkama nustatyti taisykles dėl Sąjungai skirtame PPO sąraše numatytų tarifinių kvotų paskirstymo. Šiuo reglamentu, remiantis ES sutarties 5 straipsnio 4 dalimi, neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(13)  pagal Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71(7) 4 straipsnio 3 dalį aktų taikymo nutraukimas, nustatytas tam tikrą datą, įvyksta pasibaigus tos datos dienos paskutinei valandai. Todėl šis reglamentas turėtų būti pradedamas taikyti kitą dieną, einančią po dienos, kurią Jungtinei Karalystei nustoja būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 32/2000, su sąlyga, kad nuo tos dienos Sąjunga ir Jungtinė Karalystė turi žinoti, kokie yra jų PPO įsipareigojimai. Tačiau šio reglamento nuostatos, kuriomis nustatomas įgaliojimų delegavimas ir įgyvendinimo įgaliojimų suteikimas, turėtų būti taikomos nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos;

(14)  atsižvelgiant į įprastos teisėkūros procedūros procedūrinius reikalavimus ir į poreikį vėliau priimti įgyvendinimo aktus dėl šio reglamento taikymo, taip pat į būtinybę nustatyti paskirstytų tarifinių kvotų kiekius ir galėti pradėti juos taikyti tuo metu, kai Jungtinei Karalystei nebus taikomas Sąjungai skirtas nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašas, o tai gali įvykti jau 2019 m. kovo 30 d., yra labai svarbu, kad šis reglamentas įsigaliotų kuo greičiau,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.  Sąjungai skirtame nuolaidų ir įsipareigojimų sąraše, pridėtame prie 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (toliau – GATT 1994), nustatytos tarifinės kvotos Sąjungai ir Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei (toliau – Jungtinė Karalystė) paskirstomos pagal šią metodiką:

a)  procentais išreikšta Sąjungos naudojimo dalis vykdant importą kiekvienos individualios tarifinės kvotos atveju nustatoma per naujausią reprezentatyvųjį trejų metų laikotarpį;

b)  procentais išreikšta Sąjungos naudojimo dalis vykdant importą taikoma visam numatytam tarifinės kvotos kiekiui siekiant apskaičiuoti Sąjungai tenkančią atitinkamos tarifinės kvotos dalį;

c)  tais atvejais, kai per a punkte nurodytą reprezentatyvųjį laikotarpį neprekiaujama naudojant tam tikras individualias tarifines kvotas, Sąjungos dalis nustatoma b punkte nurodyta tvarka, remiantis procentais išreikšta Sąjungai tenkančia naudojimo dalimi vykdant importą atsižvelgiant į kitą tarifinę kvotą su identiška produkto apibrėžtimi arba remiantis atitinkamomis tarifų eilutėmis ne pagal tarifinę kvotą.

2.  Sąjungai tenkanti 1 dalyje nurodytų tarifinių kvotų dalis, gaunama taikant toje dalyje nurodytą metodiką, yra tokia:

a)  žemės ūkio produktų tarifinių kvotų dalis, kaip nustatyta priedo A dalyje;

b)  žuvininkystės produktų, pramonės produktų ir tam tikrų perdirbtų žemės ūkio produktų tarifinių kvotų dalis, kaip nustatyta priedo B ir C dalyse.

2 straipsnis

Užtikrinant derėjimą su bendra metodika, nurodyta 1 straipsnio 1 dalyje, ir, visų pirma, užtikrinant, kad patekimas į Sąjungos rinką tokios sudėties, kokia ji bus Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, neviršytų apimties, kurią atspindi prekybos srautų dalis per reprezentatyvųjį laikotarpį, Komisijai pagal 3 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl priedo A ir C dalių dalinio pakeitimo siekiant atsižvelgti į:

a)  pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį Sąjungos sudarytus tarptautinius susitarimus dėl tose priedo dalyse nurodytų tarifinių kvotų ir

b)  susijusią informaciją, kuri gali būti jai pateikta vykstant deryboms pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį arba gauta iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos.

3 straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  Įgaliojimai priimti 2 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio reglamento įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 2 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros(8) nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 2 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

4 straipsnis

Komisija priima įgyvendinimo aktus siekdama pagal šio reglamento priedo C dalį patikslinti pagal Reglamentą (EB) Nr. 847/2006 leistų pradėti naudoti ir administruojamų tarifinių kvotų kiekius. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 5 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

5 straipsnis

1.  Komisijai padeda Muitinės kodekso komitetas, įsteigtas pagal 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013(9) 285 straipsnio 1 dalį. Tas komitetas – tai komitetas, kaip nustatyta Reglamente (ES) Nr. 182/2011.

2.  Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnis.

6 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 32/2000 iš dalies keičiamas taip:

1)  įterpiami šie straipsniai:"

„10a straipsnis

Siekiant, kad po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos būtų galima paskirstyti į Sąjungai skirtą nuolaidų ir įsipareigojimų sąrašą įtrauktas tarifines kvotas ir kartu užtikrinant derėjimą su Reglamento (ES) Nr. xxx/xxxx*(10) 1 straipsnio 1 dalyje nurodyta metodika ir, visų pirma, užtikrinant, kad patekimas į Sąjungos rinką tokios sudėties, kokia ji bus Jungtinei Karalystei išstojus iš Sąjungos, neviršytų apimties, kurią atspindi prekybos srautų dalis per reprezentatyvųjį laikotarpį, Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl šio reglamento I priedo dalinio pakeitimo siekiant atsižvelgti į:

   a) pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos XXVIII straipsnį Sąjungos sudarytus tarptautinius susitarimus dėl I priede nurodytų tarifinių kvotų ir
   b) susijusią informaciją, kuri gali būti jai pateikta vykstant deryboms pagal GATT 1994 XXVIII straipsnį arba gauta iš kitų šaltinių, kuriuos domina konkrečios tarifinės kvotos.

10b straipsnis

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.  10a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10a straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.  Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros** nustatytais principais.

5.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.  Pagal 10a straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

_______________

* Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/... dėl tarifinių kvotų, nustatytų Sąjungai skirtame PPO sąraše, paskirstymo po Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000 (OL ...).

** OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

"

2)  I priedo tekstas pakeičiamas šio reglamento B priede pateikiamu tekstu.

7 straipsnis

1.  Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.  1 straipsnio 2 dalis ir 6 straipsnio 2 dalis taikomos nuo dienos, einančios po dienos, kurią Jungtinei Karalystei ir Jungtinėje Karalystėje nustoja būti taikomas Reglamentas (EB) Nr. 32/2000.

3.  Kiti nei 2 dalyje nurodyti straipsniai taikomi nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta …

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

PRIEDAS

A dalis

Produkto aprašymas

Vienetas

ES 28 numatytas kiekis

Šalis(11)

Kvotos numeris

ES 27 kvotos naudojimo dalis(12)

ES 27 tarifinės kvotos dydis

Gyvi galvijai

vnt.

710

EO

090114

100 %

710

Gyvi galvijai

vnt.

711

EO

090115

100 %

711

Gyvi galvijai

vnt.

24 070

EO

090113

100 %

24 070

Galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t (produkto svorio)

7 150

AUS

094451

34,7 %

2 481

Aukštos kokybės mėsa, su kaulais arba be kaulų

t (produkto svorio)

17 000

ARG

094450

99,6 %

16 936

Aukštos kokybės galvijų mėsa be kaulų, šviežia arba atšaldyta

t (produkto svorio)

12 500

99,6 %

12 453

Aukštos kokybės mėsa, su kaulais arba be kaulų

t (produkto svorio)

2 300

URY

094452

87,9 %

2 022

Aukštos kokybės galvijų mėsa be kaulų, šviežia arba atšaldyta

t (produkto svorio)

4 076

87,9 %

3 584

Galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t (produkto svorio)

11 500

USA / CAN

094002

99,8 %

11 481

Aukštos kokybės galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t

 

PAR

094455

71,1 %

711

Aukštos kokybės galvijų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t

1 300

NZL

094454

65,1 %

846

Galvijų mėsa be kaulų, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

10 000

BRA

094453

89,5 %

8 951

Galvijų mėsa, užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t (svoris be kaulų)

54 875

EO

094003

79,7 %

43 732

Buivolų mėsa be kaulų, užšaldyta

t (be kaulo)

2 250

AUS

094001

62,4 %

1 405

Buivolų mėsa be kaulų, užšaldyta

Buivolų mėsa be kaulų, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (be kaulo)

200

ARG

094004

100 %

200

Galvijų mėsa, užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t (svoris su kaulais)

63 703

EO

094057

30,9 %

19 676

Galvijų mėsa, užšaldyta

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t (svoris su kaulais)

 

EO

094058

 

 

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t

800

OTH(13)

094020

100 %

800

Galvijų valgomieji subproduktai, užšaldyti

t

700

ARG

094460

100 %

700

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

- Šviežios, atšaldytos arba užšaldytos naminių kiaulių skerdenos ir skerdenų pusės

t

15 067

EO

090122

100 %

15 067

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

- Naminių kiaulių dalys, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, su kaulais arba be kaulų, išskyrus atskirai pateikiamą išpjovą

t

4 624

CAN

094204

100 %

4 623

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

- Naminių kiaulių dalys, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos, su kaulais arba be kaulų, išskyrus atskirai pateikiamą išpjovą

t

6 135

EO

090123

100 %

6 133

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

- Naminių kiaulių nugarinės ir jų dalys, su kaulais, šviežios arba atšaldytos

- Naminių kiaulių šoninės (su raumenų sluoksneliais) ir jų dalys, užšaldytos

t

7 000

EO

090119

100 %

7 000

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

- Naminių kiaulių nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

35 265

EO

094038

36 %

12 680

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

- Naminių kiaulių nugarinės ir kumpiai be kaulų, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

4 922

USA

094170

36 %

1 770

Kiaulių mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta:

- Naminių kiaulių išpjovos, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

t

5 000

EO

090118

75,6 %

3 780

Paruošta arba konservuota naminių kiaulių mėsa

t

6 161

EO

090121

100 %

6 161

Dešros, sausos arba tepamos, nevirtos ir nekeptos

Kitos dešros

t

3 002

EO

090120

5,5 %

164

Gyvos avys ir ožkos, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

t (skerdenos svorio)

105

OTH

092019

100 %

105

Gyvos avys ir ožkos, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

t (skerdenos svorio)

215

MKD

 

100 %

215

Gyvos avys ir ožkos, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

t (skerdenos svorio)

91

EO

092019

100 %

91

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

23 000

ARG

092011

73,9 %

17 006

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

600

ISL

090790

58,2 %

349

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

850

BIH

 

48,3 %

410

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

19 186

AUS

092012

20 %

3 837

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

3 000

CHL

091922

87,6 %

2 628

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

100

GRL

090693

48,3 %

48

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

228 389

NZL

092013

50 %

114 184

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

5 800

URY

092014

82,1 %

4 759

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

200

OTH

092015

100 %

200

Avių arba ožkų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t (skerdenos svorio)

200

EO

092016

89,2 %

178

Viščiukų skerdenėlės, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

t

6 249

EO

094067

64,9 %

4 054

Viščiukų skerdenėlių dalys, šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

t

8 570

EO

094068

96,3 %

8 253

Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys be kaulų, užšaldytos

t

2 705

EO

094069

89,7 %

2 427

Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

9 598

BRA

094410

86,6 %

8 308

Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

15 500

EO

094411

86,9 %

13 471

Gallus domesticus rūšies paukščių skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

 

 

094412

 

 

Kalakutų mėsa, šviežia, atšaldyta arba užšaldyta

t

1 781

EO

094070

100 %

1 781

Kalakutų skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

3 110

BRA

094420

86,5 %

2 692

Kalakutų skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

4 985

EO

094421

85,3 %

4 253

Kalakutų skerdenėlių dalys, užšaldytos

t

094422

Naminių paukščių mėsa ir valgomieji subproduktai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti

t

21 345

USA

094169

100 %

21 345

Sūdyta paukščių mėsa

t

170 807

BRA

094211

76,1 %

129 930

Sūdyta paukščių mėsa

t

92 610

THA

094212

73,8 %

68 385

Sūdyta paukščių mėsa

t

828

OTH

094213

99,5 %

824

Paruošta kalakutų mėsa

t

92 300

BRA

094217

97,5 %

89 950

Paruošta kalakutų mėsa

t

11 596

OTH

094218

97,5 %

11 301

Virta arba kepta Gallus domesticus rūšies paukščių mėsa

t

79 477

BRA

094214

66,3 %

52 665

Virta arba kepta Gallus domesticus rūšies paukščių mėsa

t

160 033

THA

094215

68,4 %

109 441

Virta arba kepta Gallus domesticus rūšies paukščių mėsa

t

11 443

OTH

094216

74 %

8 471

Paruošta nevirta ir nekepta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

15 800

BRA

094251

69,4 %

10 969

Paruošta nevirta ir nekepta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

340

OTH

094261

69,4 %

236

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

62 905

BRA

094252

94,9 %

59 699

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

14 000

THA

094254

57,3 %

8 019

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

2 800

OTH

094260

59,6 %

1 669

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

295

BRA

094253

55,3 %

163

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

2 100

THA

094255

55,3 %

1 162

Paruošta vištiena, kurios sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

470

OTH

094262

55,3 %

260

Paruošta nevirta ir nekepta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

10

THA

094257

0 %

0

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

13 500

THA

094256

63,5 %

8 572

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 57 % svorio sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

220

OTH

094263

72,1 %

159

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

600

THA

094258

50 %

300

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje ne mažiau kaip 25 % masės, bet mažiau kaip 57 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

148

OTH

094264

0 %

0

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

600

THA

094259

46,4 %

278

Paruošta virta ančių, žąsų, perlinių vištų mėsa, kurių sudėtyje mažiau kaip 25 % masės sudaro paukščių mėsa arba subproduktai

t

125

OTH

094265

46,4 %

58

Vartoti skirti naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

t

135 000

EO

094015

84,9 %

114 669

Kiaušinių tryniai

Paukščių kiaušiniai be lukštų

t (kiaušinių su lukštu ekvivalentas)

7 000

EO

094401

100 %

7 000

Kiaušinių albuminas

t (kiaušinių su lukštu ekvivalentas)

15 500

EO

094402

100 %

15 500

Lieso pieno milteliai

t

68 537

EO

094590

99,998 %

68 536

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai

t (sviesto ekvivalentu)

11 360

EO

094599

100 %

11 360

Sviestas, pagamintas mažiausiai prieš šešias savaites, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80%, bet mažesnis kaip 85% masės, vienintelio uždaro ir nenutrūkstamo proceso metu tiesiogiai pagamintas iš pieno ir grietinėlės nenaudojant sandėliuotų žaliavų

Sviestas, pagamintas mažiausiai prieš šešias savaites, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80%, bet mažesnis kaip 85% masės, pagamintas tiesiogiai iš pieno arba grietinėlės, nenaudojant sandėliuotų medžiagų, vykstant vientisam, uždaram ir nepertraukiamam gamybos procesui, kuriame grietinėlėje esantys pieno riebalai gali būti tirštinami ir (arba) skaidomi į frakcijas (gamybos procesas vadinamas „Ammix“ ir „Spreadable“)

t

74 693

NZL

094182

63,2 %

47 177

Sviestas, pagamintas mažiausiai prieš šešias savaites, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80%, bet mažesnis kaip 85% masės, vienintelio uždaro ir nenutrūkstamo proceso metu tiesiogiai pagamintas iš pieno ir grietinėlės nenaudojant sandėliuotų žaliavų

Sviestas, pagamintas mažiausiai prieš šešias savaites, kurio riebumas ne mažesnis kaip 80%, bet mažesnis kaip 85% masės, pagamintas tiesiogiai iš pieno arba grietinėlės, nenaudojant sandėliuotų medžiagų, vykstant vientisam, uždaram ir nepertraukiamam gamybos procesui, kuriame grietinėlėje esantys pieno riebalai gali būti tirštinami ir (arba) skaidomi į frakcijas (gamybos procesas vadinamas „Ammix“ ir „Spreadable“)

t

NZL

094195

Sūriai ir varškė:

- Pizza sūris, užšaldytas, susmulkintas į ne didesnius kaip 1 g gabalėlius, sufasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 5 kg, vandens kiekis ne mažesnis kaip 52 % masės, o sausosios medžiagos riebumas ne mažesnis kaip 38 % masės

t

5 360

EO

094591

100 %

5 360

Sūriai ir varškė:

- Emmentaler, įskaitant lydytą Emmentaler

t

18 438

EO

094592

100 %

18 438

Sūriai ir varškė:

- Gruyère, Sbrinz, įskaitant lydytą Gruyère

t

5 413

EO

094593

100 %

5 413

Sūriai ir varškė:

- Lydyti skirti sūriai

t

20 007

EO

094594

58,7 %

11 741

Lydyti skirti sūriai

t

4 000

NZL

094515

41,7 %

1 670

Lydyti skirti sūriai

t

500

AUS

094522

100 %

500

Sūriai ir varškė:

- Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6 %

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3 %

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100 %

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0 %

0

Kiti sūriai

t

19 525

EO

094596

100 %

19 525

Bulvės, šviežios arba atšaldytos, nuo sausio 1 d. iki gegužės 15 d.

t

4 295

EO

090055

99,9 %

4 292

Pomidorai

t

472

EO

090094

98,2 %

464

Valgomieji česnakai

t

19 147

ARG

094104

100 %

19 147

Valgomieji česnakai

t

ARG

094099

Valgomieji česnakai

t

48 225

CHN

094105

84,1 %

40 556

Valgomieji česnakai

t

CHN

094100

Valgomieji česnakai

t

6 023

OTH

094106

61,6 %

3 711

Valgomieji česnakai

t

OTH

094102

Morkos ir ropės, šviežios arba atšaldytos

t

1 244

EO

090056

95,8 %

1 192

Agurkai, švieži arba atšaldyti, nuo lapkričio 1 d. iki gegužės 15 d.

t

1 134

EO

090059

44,1 %

500

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos (saldžiosios paprikos)

t

500

EO

090057

100 %

500

Džiovinti svogūnai

t

12 000

EO

090035

80,8 %

9 696

Maniokai

t

5 750 000

THA

090708

53,8 %

3 096 027

Maniokai, išskyrus miltelių ir granulių pavidalo

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

825 000

IDN

090126

0 %

0

Maniokai, išskyrus miltelių ir granulių pavidalo

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

350 000

CHN

090127

78,8 %

275 805

Maniokai, išskyrus miltelių ir granulių pavidalo

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

145 590

OTH

090128

85,5 %

124 552

Maniokai, išskyrus miltelių ir granulių pavidalo

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

30 000

NW

090129

100 %

30 000

Maniokai, išskyrus miltų ir kruopų granules

Marantos, salepai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo

t

2 000

NW

090130

84,6 %

1 691

Batatai, išskyrus skirtus vartoti žmonių maistui

t

600 000

CHN

090124

42,1 %

252 641

Batatai, išskyrus skirtus vartoti žmonių maistui

t

5 000

OTH

090131

99,7 %

4 985

Agaricus genties pievagrybiai, paruošti, konservuoti arba konservuoti neilgam saugojimui

t

33 980

EO

 

100 %

33 980

Agaricus genties pievagrybiai, paruošti, konservuoti arba konservuoti neilgam saugojimui

t

1 450

CHN

 

100 %

1 450

Migdolai, išskyrus karčiuosius

t

90 000

EO

090041

95,5 %

85 958

Tikrieji apelsinai, švieži

t

20 000

EO

090025

100 %

20 000

Kiti citrusinių hibridai

t

15 000

EO

090027

99,5 %

14 931

Citrinos, nuo sausio 15 d. iki birželio 14 d.

t

10 000

EO

090039

81,6 %

8 156

Šviežios valgomosios vynuogės, nuo liepos 21 d. iki spalio 31 d.

t

1 500

EO

090060

59 %

885

Švieži obuoliai, nuo balandžio 1 d. iki liepos 31 d.

t

696

EO

090061

95,7 %

666

Šviežios kriaušės, išskyrus kriaušes, skirtas sidrui gaminti (perry), palaidas, nuo rugpjūčio 1 d. iki gruodžio 31 d.

t

1 000

EO

090062

81 %

810

Švieži abrikosai, nuo rugpjūčio 1 d. iki gegužės 31 d.

t

500

EO

090058

14,9 %

74

Švieži abrikosai, nuo birželio 1 d. iki liepos 31 d.

t

2 500

EO

090063

55,5 %

1 387

Šviežios vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias, nuo gegužės 21 d. iki liepos 15 d.

t

800

EO

090040

13,1 %

105

Konservuoti ananasai, citrusiniai vaisiai, kriaušės, abrikosai, vyšnios, persikai ir braškės

t

2 838

EO

090092

99,4 %

2 820

Apelsinų sultys, užšaldytos, kurių tankis 20 °C temperatūroje ne didesnis kaip 1,33 g/cm3

t

1 500

EO

090033

100 %

1 500

Vaisių sultys

t

7 044

EO

090093

91,4 %

6 436

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą)

t

14 029

EO

090067

0 %

0

Kietieji kviečiai

t

50 000

EO

090074

100 %

50 000

Aukštos kokybės kviečiai

t

300 000

EO

090075

100 %

300 000

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

572 000

USA

094123

99,99 %

571 943

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

38 853

CAN

094124

3,8 %

1 463

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4 %

2 285 665

Paprastieji kviečiai (vidutinės ir žemos kokybės)

t

129 577

EO

094133

100 %

129 577

Miežiai

t

307 105

EO

094126

99,9 %

306 812

Salykliniai miežiai

t

50 890

EO

090076

40,9 %

20 789

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 12,5 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 12,5 % masės, o krakmolas – ne daugiau kaip 28 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

t

20 000

EO

092905

100 %

20 000

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 15,5 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

Produktai, kurių sudėtyje baltymai sudaro ne mažiau kaip 15,5 % masės, o krakmolas – ne daugiau kaip 23 % masės, sudaryti iš daiginto salyklo ir miežių atsijų, nusijotų prieš salyklo gaminimą, mišinio (jo sudėtyje gali būti ir kitų grūdų) su po salyklo gamybos likusiomis miežių atliekomis

t

100 000

EO

092903

100 %

100 000

Kukurūzai

t

277 988

EO

094131

96,8 %

269 214

Kukurūzai

t

500 000

EO

Be kvotos numerio

100 %

500 000

Kukurūzai

t

2 000 000

EO

Be kvotos numerio

100 %

2 000 000

Kukurūzų glitimas

t

10 000

USA

090090

100 %

10 000

Grūdinis sorgas

t

300 000

EO

Be kvotos numerio

100 %

300 000

Soros

t

1 300

EO

090071

68,3 %

888

Apdorotos avižos, išskyrus smulkintas

t

10 000

EO

090043

2,3 %

231

Maniokų krakmolas

t

8 000

EO

090132

82,9 %

6 632

Maniokų krakmolas

t

2 000

EO

090132

82,9 %

1 658

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

t

475 000

EO

090072

96,4 %

458 068

Žaliaviniai ryžiai

t

7

EO

090083

66,7 %

5

Lukštenti ryžiai (rudieji)

t

1 634

EO

094148

86,6 %

1 416

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

63 000

EO

 

58,3 %

36 731

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

4 313

THA

094112

84,9 %

3 663

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

9 187

OTH

 

74,7 %

6 859

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

1 200

THA

094112

84,9 %

1 019

Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai

t

25 516

OT

094166

88 %

22 442

Smulkinti ryžiai, skirti maisto produktų, klasifikuojamų 1901 10 00 subpozicijoje, gamybai

t

1 000

EO

094079

100 %

1 000

Smulkinti ryžiai

t

31 788

EO

094168

83,6 %

26 581

Smulkinti ryžiai

t

100 000

EO

 

93,7 %

93 709

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

9 925

AUS

094317

50 %

4 961

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

388 124

BRA

094318

92,4 %

358 454

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

10 000

CUB

094319

100 %

10 000

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

t

372 876

EO

094320

91,6 %

341 460

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

t (baltojo cukraus ekvivalentas)

10 000

IDN

094321

58,4 %

5.841

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

t (baltojo cukraus ekvivalentas)

1 294 700

ACP

N/A

71,2 %

921 707

Kiti produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

t

2 800

EO

090073

98,1 %

2 746

Kiti produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

t

2 700

EO

090070

98,9 %

2 670

Šunų ir kačių ėdalas

t

2 058

EO

090089

67,7 %

1 393

Vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus putojančius vynus ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose), induose, kurių talpa ne didesnė kaip 2 litrai, ir kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio

hl

40 000

EO

090097

11,7 %

4 689

Vynas iš šviežių vynuogių (išskyrus putojančius vynus ir rūšinius vynus, pagamintus konkrečiuose regionuose), induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, ir kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 % tūrio

hl

20 000

EO

090095

78,2 %

15 647

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis, induose, kurių talpa didesnė kaip 2 litrai, kurių faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 18 % tūrio

hl

13 810

EO

090098

99,99 %

13 808

B dalis

GATT NUSTATYTŲ BENDRIJOS TARIFINIŲ KVOTŲ SĄRAŠAS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė turi tik nurodomąją reikšmę, o lengvatų sistema šiame priede nustatoma pagal KN kodus. Jei KN kodai nurodomi su ženkleliu ex, lengvatinė sistema nustatoma remiantis KN kodu ir atitinkamu aprašymu.

Kvotos numeris

KN kodas

TARIC poskyris

Prekės aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Muito norma (%)

09.0006

0302 41 00

 

Silkės

Nuo 6 16 iki 2 14.

31 888 tonos

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Gadus morhua ir Gadus ogac rūšies menkės ir Boreo-gadus saida rūšies žuvys:

–  vytintos, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas,

–  sūdytos, išskyrus vytintas arba rūkytas, ir užpiltos sūrymu

Nuo 1 1 iki 12 31

24 998 tonos

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

Tunai (Thunnus genties) ir Euthynnus genties žuvys naudojimui konservų pramonėje (1)

Nuo 1 1 iki 12 31

17 221 t

0

09.0009

ex 0302 54 19

10

Sidabrinės jūrų lydekos (Merluccius bilinearis), šviežios, atšaldytos arba užšaldytos

Nuo 1 1 iki 12 31

1 999 tonos

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Klijuotinė fanera, pagaminta iš spygliuočių, nenaudojant kitų medžiagų:

–  storesnė kaip 8,5 mm, nulupta žieve, bet toliau neparuoštu paviršiumi,

–  arba nušlifuota ir storesnė kaip 18,5 mm

Nuo 1 1 iki 12 31

482 648 m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferosilicis

Nuo 1 1 iki 12 31

12 600 tonų

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferosilikomanganas

Nuo 1 1 iki 12 31

18 550 tonų

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferochromas, kurio sudėtyje esanti anglis sudaro ne daugiau kaip 0,10% masės, o chromas – daugiau kaip 30%, bet ne daugiau kaip 90% (itin išgrynintas ferochromas)

Nuo 1 1 iki 12 31

2 804 tonos

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Žuvys, užšaldytos, Coregonus genties

Nuo 1 1 iki 12 31

1 000 tonų

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Gėlavandeniai vėžiai, išvirti su krapais, užšaldyti

Nuo 1 1 iki 12 31

2 965 tonos

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Pandalus borealis rūšies krevetės, lukštentos, virtos ir šaldytos, bet kitaip neparuoštos

Nuo 1 1 iki 12 31

474 tonos

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Žuvų filė, užšaldyta, Allo-cyttus spp. ir Pseudocyttus maculates rūšies

Nuo 1 1 iki 12 31

200 tonų

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Nebalinti lininiai verpalai (išskyrus pakulinius verpalus), neskirti mažmeninei prekybai, kurių ilginis tankis ne mažesnis kaip 333,3 deciteksai (metrinis numeris ne didesnis kaip 30), skirti antrinių arba daugiasiūlių verpalų gamybai, naudojami avalynės pramonėje arba pakavimo virvių gamyboje(1)

Nuo 1 1 iki 12 31

400 tonų

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Panašūs smulkūs stiklo dirbiniai, išskyrus stiklinius karoliukus, perlų imitacijas ir brangakmenių arba pusbrangių akmenų imitacijas

Nuo 1 1 iki 12 31

52 tonos

0

09.0052

1806 20

 

Šokoladas

nuo 7 1 iki 6 30

2 026 tonos

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

nuo 7 1 iki 6 30

2 245 tonos

35

09.0054

1905 90

 

Kiti, išskyrus duoninius traškučius, meduolius su imbiero priedais ir panašius produktus, saldžius sausainius, vaflius ir sausblynius, džiūvėsius, kepintos duonos arba pyrago riekeles ir panašius kepintus produktus

nuo 7 1 iki 6 30

409 tonos

40

09.0084

1702 50 00

 

Chemiškai gryna fruktozė

Nuo 1 1 iki 12 31

1 253 tonos

20

09.0085

1806

 

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

Nuo 1 1 iki 12 31

81 tona

43

09.0086

1902 11 00

 

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, išskyrus įdarytus tešlos gaminius, klasifikuojamus KN 1902 20 10 ir 1902 20 30 subpozicijose; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

Nuo 1 1 iki 12 31

497 tonos

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Maisto produktai iš javų

Nuo 1 1 iki 12 31

191 tona

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Kiti maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Nuo 1 1 iki 12 31

702 tonos

18

09.0091

1702 50 00

 

Chemiškai gryna fruktozė

nuo 7 1 iki 6 30

4 504 tonos

(2)

09.0096

2106 90 98

 

Kiti maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje (kvota skirta Jungtinėms Amerikos Valstijoms)

nuo 7 1 iki 6 30

831 tona

EA (3)

(1)  Muito sumažinimas priklauso nuo sąlygų, nustatytų atitinkamose Europos Sąjungos nuostatose dėl atitinkamų prekių naudojimo muitinės kontrolės (žr. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013 254 straipsnį) (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(2)  Nuo 1995 m. liepos 1 d. konkretaus muito taikymas sustabdomas; ad valorem muitas, į kurį turi būti atsižvelgta, – tai muitas, galiojantis pagal 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987 9 7, p. 1).

(3)  Simbolis „EA“ reiškia, kad prekėms taikoma muito žemės ūkio sudedamoji dalis, nustatyta pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87.

C dalis

Produkto aprašymas

Vienetas

ES 28 nustatytas kiekis

Šalis

Kvotos numeris

ES 27 kvotos naudojimo dalis

ES 27 tarifinės kvotos dydis

Žuvininkystės produktai, nenurodyti Tarybos reglamente (EB) Nr. 32/2000

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus): iš tunų, dryžųjų tunų arba kitų Euthynnus genties žuvų

t

1 816

THA

090704

100 %

1 816

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus): iš tunų, dryžųjų tunų arba kitų Euthynnus genties žuvų

t

742

EO

090705

100 %

742

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus): iš sardinių, pelamidžių, Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrių, Orcynopsis unicolor rūšies žuvų

t

1 410

THA

090706

8,7 %

123

Paruošti arba konservuoti gaminiai iš žuvų (išskyrus sveikas arba supjaustytas į gabalus): iš sardinių, pelamidžių, Scomber scombrus ir Scomber japonicus rūšių skumbrių, Orcynopsis unicolor rūšies žuvų

t

865

EO

090707

72,9 %

631

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento pareiškimas

Europos Parlamentui labai svarbu, kad jis būtų visapusiškai informuojamas per deleguotųjų aktų rengimo procesą, ir jis ypač pabrėžia 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 28 dalies svarbą, kurioje nustatyta, kad, siekiant užtikrinti vienodas galimybes susipažinti su visa informacija, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip valstybių narių ekspertai.

Komisijos pareiškimas

Komisija visiškai laikosi geresnio reglamentavimo principų ir įsipareigojimų, nustatytų 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros. Todėl ji stengsis kuo greičiau pateikti Tarybai ir Europos Parlamentui pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, siekiant suderinti Tarybos reglamentą (EB) Nr. 32/2000 su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema.

(1) 2019 m. sausio 16 d. Europos Parlamento pozicija.
(2)1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 32/2000, atidarantis ir numatantis Bendrijos tarifinių kvotų, priimtų GATT rėmuose bei tam tikrų kitų Bendrijos tarifinių kvotų administravimą, ir nustatantis išsamias kvotų pritaikymo taisykles bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1808/95 (OL L 5, 2000 1 8, p. 1).
(3)2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 347, 2013 12 20, p. 671).
(4) 2006 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 847/2006, atidarantis Bendrijos tarifines kvotas tam tikrų rūšių paruoštai ar konservuotai žuviai ir nustatantis jų administravimą (OL L 156, 2006 6 9, p. 8).
(5) 2006 m. vasario 27 d. Tarybos sprendimas 2006/324/EB dėl Europos bendrijos ir Tailando Karalystės susitarimo sudarymo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (GATT) XXIV:6 ir XXVIII straipsnius dėl Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai skirtuose įsipareigojimų sąrašuose numatytų nuolaidų pakeitimo minėtoms šalims įstojus į Europos Sąjungą (OL L 120, 2006 5 5, p. 17).
(6) 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).
(7) 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).
(8) OL L 123, 2016 5 12, p. 1.
(9) 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).
(10)+ OL: prašome tekste įrašyti reglamento, esančio dokumente PE-CONS 71/18 (2018/0158(COD)) numerį, o išnašoje – to reglamento numerį, datą, pavadinimą ir OL nuorodą.
(11)Oficialius šalių kodus galima rasti adresu http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
(12)Pateikimo tikslais ES 27 kvotos naudojimo dalis procentais apvalinama dešimtųjų tikslumu. Tačiau ES 27 tarifinės kvotos procentinis dydis nurodomas tiksliai.
(13)OTH – kita.

Atnaujinta: 2019 m. sausio 18 d.Teisinis pranešimas