Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0158(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0361/2018

Ingediende teksten :

A8-0361/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 16/01/2019 - 12.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0022

Aangenomen teksten
PDF 282kWORD 109k
Woensdag 16 januari 2019 - Straatsburg Voorlopige uitgave
Verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de EU ***I
P8_TA-PROV(2019)0022A8-0361/2018
Resolutie
 Geconsolideerde tekst

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 16 januari 2019 over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0312),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 207, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0202/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 69 septies, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord en de door de vertegenwoordiger van de Raad bij brief van 7 december 2018 gedane toezegging om het standpunt van het Europees Parlement overeenkomstig artikel 294, lid 4, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie goed te keuren,

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie internationale handel en het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (A8-0361/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  hecht zijn goedkeuring aan zijn verklaring die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd en die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

3.  neemt kennis van de verklaring van de Commissie die als bijlage bij onderhavige resolutie is gevoegd en die samen met de definitieve wetgevingstekst in de L-reeks van het Publicatieblad van de Europese Unie zal worden bekendgemaakt;

4.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.


Standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing vastgesteld op 16 januari 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad
P8_TC1-COD(2018)0158

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, lid 2,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure(1),

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Op 29 maart 2017 heeft ▌het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de Europese Unie ▌(VEU). Het VEU en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) (hierna gezamenlijk “de Verdragen”) zijn niet meer van toepassing op het Verenigd Koninkrijk met ingang van de datum van inwerkingtreding van het terugtrekkingsakkoord of, bij gebreke daarvan, na verloop van twee jaar na de kennisgeving, d.w.z. met ingang van 30 maart 2019, tenzij de Europese Raad met instemming van het Verenigd Koninkrijk met eenparigheid van stemmen tot verlenging van deze termijn besluit.

(2)  Het terugtrekkingsakkoord zal, zoals overeengekomen tussen de onderhandelaars, voorzien in de regelingen op grond waarvan bepalingen van het Unierecht op en in het Verenigd Koninkrijk van toepassing blijven na de datum waarop de Verdragen ophouden van toepassing te zijn op en in het Verenigd Koninkrijk. Indien dat akkoord in werking treedt, is Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad(2) van toepassing op en in het Verenigd Koninkrijk gedurende de overgangsperiode krachtens die overeenkomst en vervalt deze aan het einde van die periode.

(3)  De terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zal gevolgen hebben voor de betrekkingen van het Verenigd Koninkrijk en de Unie met derde partijen, met name in de context van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), waarvan beide oorspronkelijke leden zijn. Aangezien de onderhandelingen over die terugtrekking op hetzelfde moment plaatsvinden als de onderhandelingen over het meerjarig financieel kader (MFK) en rekening houdend met het aandeel van de landbouwsector in het MFK, kan die sector hierdoor in grote mate kwetsbaar worden.

(4)  Bij brief van 11 oktober 2017 hebben de Unie en het Verenigd Koninkrijk de andere WTO-leden ervan in kennis gesteld dat het hun voornemen was dat het Verenigd Koninkrijk, bij de uittreding uit de Unie, zijn huidige verplichtingen als lidstaat van de Unie zoveel mogelijk in zijn nieuwe, afzonderlijke lijst van concessies en verbintenissen inzake de handel in goederen zou overnemen. Aangezien overneming met betrekking tot kwantitatieve verbintenissen echter geen passende methode is, hebben de Unie en het Verenigd Koninkrijk de andere WTO-leden in kennis gesteld van hun voornemen om te waarborgen dat de bestaande markttoegangsniveaus van andere WTO-leden zouden worden gehandhaafd door de tariefcontingenten van de Unie te verdelen tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk.

(5)  Overeenkomstig de WTO-regels moet een dergelijke verdeling van tariefcontingenten die deel uitmaken van de lijst van concessies en verbintenissen van de Unie geschieden overeenkomstig artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 ("GATT 1994"). De Unie zal derhalve, nadat de preliminaire contacten zijn afgerond, in onderhandeling treden met WTO-leden die voornaamste leverancier zijn of een aanmerkelijk belang als leverancier of een oorspronkelijk onderhandelingsrecht hebben met betrekking tot elk van deze tariefcontingenten. De reikwijdte van die onderhandelingen moet beperkt blijven en mag geenszins worden uitgebreid tot nieuwe onderhandelingen over de algemene voorwaarden voor of de mate van toegang van producten tot de markt van de Unie.

(6)  Gezien de termijnen die door de onderhandelingen over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie aan dit proces worden gesteld, is het echter mogelijk dat niet met alle betrokken WTO-leden overeenkomsten in verband met alle tariefcontingenten zullen zijn gesloten op de datum waarop de WTO-lijst van concessies en verbintenissen van de Unie inzake de handel in goederen ophoudt op het Verenigd Koninkrijk van toepassing te zijn. Gezien de noodzaak om rechtszekerheid en het ononderbroken vlotte verloop van de invoer in het kader van de tariefcontingenten naar de Unie en het Verenigd Koninkrijk te waarborgen, moet de Unie in staat zijn de verdeling van de tariefcontingenten unilateraal aan te vatten. De gebruikte methode moet in overeenstemming zijn met de vereisten van artikel XXVIII van de GATT 1994.

(7)  Daarom moet de volgende methode worden gebruikt: als eerste stap moet het gebruiksaandeel van het Verenigd Koninkrijk voor elk afzonderlijk tariefcontingent worden vastgesteld. Dat aandeel, uitgedrukt als een percentage, is het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in de totale invoer van de Unie in het kader van het tariefcontingent over een recente representatieve periode van drie jaar. Vervolgens moet dat aandeel worden toegepast op het volledige in de lijst opgenomen tariefcontingentvolume, waarbij elke onvolledige benutting in aanmerking wordt genomen, om tot het aandeel van het Verenigd Koninkrijk in een bepaald tariefcontingent te komen. Het aandeel van de Unie is wat overblijft van het tariefcontingent in kwestie. Dit wil zeggen dat het totale volume van een bepaald tariefcontingent niet wordt gewijzigd; met andere woorden, het volume EU-27 is het huidige volume EU-28 min het volume van het Verenigd Koninkrijk. De achterliggende gegevens moeten uit de relevante databanken van de Commissie worden gehaald.

(8)   De methode voor het gebruiksaandeel van elk afzonderlijk tariefcontingent is door de Unie en het Verenigd Koninkrijk vastgesteld en overeengekomen met inachtneming van de voorschriften van artikel XXVIII van de GATT 1994, en daarom moet deze methode volledig worden gehandhaafd om een consistente toepassing ervan te garanderen.

(9)  In gevallen waarin voor een specifiek tariefcontingent geen handel in de referentieperiode is waargenomen, moeten twee alternatieve benaderingen worden gevolgd om het gebruiksaandeel van het Verenigd Koninkrijk te bepalen. In gevallen waarin er een ander tariefcontingent met een identieke productomschrijving is, moet het gebruiksaandeel van dat identieke tariefcontingent worden toegepast op het tariefcontingent waarvoor geen handel in de referentieperiode is waargenomen. In gevallen waarin er geen tariefcontingent met een identieke productomschrijving is, moet de formule om het gebruiksaandeel te berekenen, worden toegepast op de invoer van de Unie in de corresponderende tarieflijnen buiten het tariefcontingent.

(10)  Voor de betrokken landbouwtariefcontingenten bieden de artikelen 184 tot en met 188 van Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad(3) de nodige rechtsgrondslag voor het beheer van de tariefcontingenten zodra die bij de onderhavige verordening zijn verdeeld. In dit verband zijn de betrokken tariefcontingenthoeveelheden vastgesteld in deel A van de bijlage bij deze verordening. Bij de uitvoering van dat beheer moet derhalve naar behoren rekening worden gehouden met de doelstellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid, zoals neergelegd in het VWEU, en met de multifunctionaliteit van landbouwactiviteiten. Voor de tariefcontingenten voor de meeste visserij-, industrie- en bepaalde verwerkte landbouwproducten wordt het beheer van de tariefcontingenten verricht overeenkomstig Verordening (EG) nr. 32/2000. De betrokken tariefcontingenthoeveelheden zijn vastgesteld in bijlage I bij die verordening, en daarom moet die bijlage worden vervangen door de in deel B van de bijlage bij de onderhavige verordening vastgestelde hoeveelheden. Vier visserijtariefcontingenten worden niet beheerd op grond van Verordening (EG) nr. 32/2000, maar op grond van Verordening (EG) nr. 847/2006 van de Commissie(4), die uitvoering geeft aan Besluit 2006/324/EG van de Raad(5). De betrokken tariefcontingenthoeveelheden zijn vastgesteld in deel C van de bijlage bij onderhavige verordening. Aan de Commissie moeten uitvoeringsbevoegdheden worden verleend om de bepalingen van Verordening (EG) nr. 847/2006 met betrekking tot deze vier tariefcontingenten aan te passen aan de bij deze verordening vastgestelde verdeling van de hoeveelheden. Deze uitvoeringsbevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad(6).

(11)  Teneinde rekening te houden met het feit dat de onderhandelingen met de betrokken WTO-leden gelijktijdig met de gewone wetgevingsprocedure voor de vaststelling van deze verordening hebben plaatsgevonden, moet de bevoegdheid om handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 290 VWEU aan de Commissie worden overgedragen om de delen A en C van de bijlage bij deze verordening ▌te wijzigen wat betreft de hoeveelheden van de verdeelde tariefcontingenten die daarin zijn opgenomen, teneinde rekening te houden met overeenkomsten die worden gesloten of eventuele relevante informatie die zij ontvangt in de context van die onderhandelingen waaruit zou blijken dat specifieke factoren die voorheen niet bekend waren tot een aanpassing van de verdeling van de tariefcontingenten tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk noodzaken, waarbij de samenhang met de met het Verenigd Koninkrijk overeengekomen gemeenschappelijke methode wordt gewaarborgd. Die bevoegdheid om handelingen vast te stellen moet eveneens aan de Commissie worden overgedragen voor gevallen waarin zulke relevante informatie beschikbaar wordt van andere bronnen die belang hebben bij een specifiek tariefcontingent. Verordening (EG) nr. 32/2000 moet worden gewijzigd om aan de Commissie de bevoegdheid over te dragen om overeenkomstig artikel 290 VWEU handelingen vast te stellen om bijlage I bij die verordening te wijzigen.

(12)  Overeenkomstig het evenredigheidsbeginsel en in het licht van de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie, is het noodzakelijk en passend om regels vast te stellen voor de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten. Deze verordening gaat overeenkomstig artikel 5, lid 4, VEU niet verder dan nodig is om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken.

(13)  Krachtens artikel 4, lid 3, van Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad(7) geschiedt de buitenwerkingtreding van handelingen die op een bepaalde datum buiten werking treden bij het einde van het laatste uur van de dag waarop die datum valt. Deze verordening moet daarom van toepassing zijn met ingang van de dag volgend op die waarop Verordening (EG) nr. 32/2000 ophoudt van toepassing te zijn op het Verenigd Koninkrijk, aangezien vanaf die dag zowel de Unie als het Verenigd Koninkrijk moeten weten wat hun WTO-verplichtingen zijn. De bepalingen van deze verordening waarin de bevoegdheidsdelegatie en de toekenning van uitvoeringsbevoegdheden worden vastgesteld, moeten echter van toepassing zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

(14)  Rekening houdend met de procedurele vereisten van de gewone wetgevingsprocedure en de noodzaak om vervolgens uitvoeringshandelingen vast te stellen voor de toepassing van deze verordening enerzijds, en de noodzaak om te beschikken over de toegewezen tariefcontingenten die gereed zijn om te worden toegepast op het moment dat het Verenigd Koninkrijk niet meer valt onder de lijst van concessies en verbintenissen van de Unie, wat al op 30 maart 2019 het geval zou kunnen zijn, is het essentieel dat deze verordening zo spoedig mogelijk in werking treedt,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

1.  De tariefcontingenten die zijn opgenomen in de aan de Algemene Overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 (GATT 1994) gehechte lijst van concessies en verbintenissen van de Unie worden als volgt verdeeld tussen de Unie en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (hierna "het Verenigd Koninkrijk") overeenkomstig de volgende methode:

a)  het gebruiksaandeel van de Unie in de invoer, als percentage uitgedrukt, wordt voor elk tariefcontingent vastgesteld over een recente representatieve periode van drie jaar;

b)  het gebruiksaandeel van de Unie, als percentage uitgedrukt, wordt toegepast op het volledige tariefcontingentvolume om tot het aandeel van de Unie in een bepaald tariefcontingent te komen;

c)  voor individuele tariefcontingenten waarvoor gedurende de in punt a) bepaalde representatieve periode geen handel kan worden waargenomen, wordt het aandeel van de Unie in plaats daarvan vastgesteld volgens de procedure van punt b), op basis van het gebruiksaandeel van de Unie in de invoer, als percentage uitgedrukt, voor een ander tariefcontingent met identiek dezelfde productdefinitie of in de overeenkomstige tarieflijnen buiten het tariefcontingent.

2.  Het aandeel van de Unie in de in lid 1 bedoelde tariefcontingenten dat voortvloeit uit de toepassing van de in dat lid bedoelde methode, is als volgt:

a)  wat betreft tariefcontingenten voor landbouwproducten: als vastgesteld in deel A van de bijlage;

b)  wat betreft tariefcontingenten voor visserij-, industrie- en bepaalde verwerkte landbouwproducten: als vastgesteld in de delen B en C van de bijlage.

Artikel 2

De Commissie is bevoegd gedelegeerde handelingen vast te stellen overeenkomstig artikel 3 om de delen A en C van de bijlage ▌te wijzigen teneinde rekening te houden met de onderstaande punten, en in dat kader zorgt zij voor samenhang met de in artikel 1, lid 1, bedoelde methode en verzekert zij met name dat de toegang tot de markt van de Unie zoals die eruitziet na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk niet verder gaat dan hetgeen wordt uitgedrukt in het aandeel van de handelsstromen gedurende een representatieve periode:

a)  een door de Unie in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 gesloten overeenkomst inzake de in die delen van de bijlage bedoelde tariefcontingenten; en

b)  relevante informatie die zij ontvangt hetzij in de context van onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994, hetzij uit andere bronnen die een belang in een specifiek tariefcontingent hebben.

Artikel 3

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 2 bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [de datum van inwerkingtreding van deze verordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 2 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het besluit wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het besluit laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven(8).

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.  Een overeenkomstig artikel 2 vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad daartegen binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of van de Raad met twee maanden verlengd.

Artikel 4

De Commissie stelt uitvoeringshandelingen vast ter aanpassing, overeenkomstig deel C van de bijlage bij deze verordening, van de krachtens Verordening (EG) nr. 847/2006 geopende en beheerde tariefcontingentvolumes. Die uitvoeringshandelingen worden volgens de in artikel 5, lid 2, bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Artikel 5

1.  De Commissie wordt bijgestaan door het Comité douanewetboek dat is ingesteld bij artikel 285, lid 1, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad(9). Dat comité is een comité in de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011.

2.  Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening (EU) nr. 182/2011 van toepassing.

Artikel 6

Verordening (EG) nr. 32/2000 wordt als volgt gewijzigd:

1)  De volgende artikelen worden toegevoegd:"

"Artikel 10 bis

Met het oog op de verdeling van de tariefcontingenten in de lijst van concessies en verbintenissen van de Unie na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie is de Commissie bevoegd om overeenkomstig artikel 10 ter gedelegeerde handelingen vast te stellen om bijlage I bij deze verordening te wijzigen teneinde rekening te houden met de onderstaande punten, en in dat kader zorgt zij voor samenhang met de in artikel 1, lid 1, van Verordening (EU) nr. xxx/xxxx*(10) bedoelde methode en verzekert zij met name dat de toegang tot de markt van de Unie zoals die eruitziet na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk niet verder gaat dan hetgeen wordt uitgedrukt in het aandeel van de handelsstromen gedurende een representatieve periode:

   a) een door de Unie in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 gesloten internationale overeenkomst inzake de in bijlage I bedoelde tariefcontingenten; en
   b) relevante informatie die zij ontvangt hetzij in de context van de onderhandelingen in het kader van artikel XXVIII van de GATT 1994 of uit andere bronnen die een belang in een specifiek tariefcontingent hebben.

Artikel 10 ter

1.  De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen, wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde voorwaarden.

2.  De in artikel 10 bis bedoelde bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen wordt aan de Commissie toegekend voor een termijn van vijf jaar met ingang van ... [de datum van inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening]. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de termijn van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

3.  Het Europees Parlement of de Raad kan de in artikel 10 bis bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken. Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

4.  Vóór de vaststelling van een gedelegeerde handeling raadpleegt de Commissie de door elke lidstaat aangewezen deskundigen overeenkomstig de beginselen die zijn neergelegd in het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven**.

5.  Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld, doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement en de Raad.

6.  Een overeenkomstig artikel 10 bis vastgestelde gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de kennisgeving van de handeling aan het Europees Parlement en de Raad daartegen bezwaar heeft gemaakt, of indien zowel het Europees Parlement als de Raad vóór het verstrijken van die termijn de Commissie hebben medegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de Raad met [twee] maanden verlengd.

* Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad van ... inzake de verdeling van de in de WTO-lijst van de Unie opgenomen tariefcontingenten na de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad (PB ...).

** PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.

"

2)  Bijlage I wordt vervangen door de tekst in deel B van de bijlage bij deze verordening.

Artikel 7

1.  Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

2.  Artikel 1, lid 2, en artikel 6, lid 2, zijn van toepassing vanaf de dag volgende op die waarop Verordening (EG) nr. 32/2000 niet meer van toepassing is op het Verenigd Koninkrijk.

3.  Artikelen andere dan de in lid 2 bedoelde artikelen zijn van toepassing vanaf de dag waarop deze verordening in werking treedt.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te ...,

Voor het Europees Parlement Voor de Raad

De voorzitter De voorzitter

BIJLAGE

Deel A

Productomschrijving

Eenheid

Voor de EU-28 opgenomen hoeveelheid

Land(11)

Volgnummer

Aandeel EU-27 in gebruik quotum(12)

Omvang EU-27-tariefcontingent

Levende runderen

dier

710

EO(13)

090114

100%

710

Levende runderen

dier

711

EO

090115

100%

711

Levende runderen

dier

24 070

EO

090113

100%

24 070

Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren

Eetbaar slachtafval van runderen, vers, gekoeld of bevroren

t (productgewicht)

7 150

AUS

094451

34,7%

2 481

Vlees van hoge kwaliteit met of zonder been

t (productgewicht)

17 000

ARG

094450

99,6%

16 936

Vlees van hoge kwaliteit van runderen, zonder been, vers of gekoeld

t (productgewicht)

12 500

99,6%

12 453

Vlees van hoge kwaliteit met of zonder been

t (productgewicht)

2 300

URY

094452

87,9%

2 022

Vlees van hoge kwaliteit van runderen, zonder been, vers of gekoeld

t (productgewicht)

4 076

87,9%

3 584

Vlees van runderen, vers, gekoeld of bevroren

Eetbaar slachtafval van runderen, vers, gekoeld of bevroren

t (productgewicht)

11 500

USA / CAN

094002

99,8%

11 481

Vlees van hoge kwaliteit van runderen, vers, gekoeld of bevroren

t

 

PAR

094455

71,1%

711

Vlees van hoge kwaliteit van runderen, vers, gekoeld of bevroren

t

1 300

NZL

094454

65,1%

846

Vlees van runderen, zonder been, vers, gekoeld of bevroren

Eetbaar slachtafval van runderen, vers, gekoeld of bevroren

t

10 000

BRA

094453

89,5%

8 951

Vlees van runderen, bevroren

Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren

t (gewicht zonder been)

54 875

EO

094003

79,7%

43 732

Buffelvlees zonder been, bevroren

t (zonder been)

2 250

AUS

094001

62,4%

1 405

Buffelvlees zonder been, bevroren

Buffelvlees zonder been, vers, gekoeld of bevroren

t (zonder been)

200

ARG

094004

100%

200

Vlees van runderen, bevroren

Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren

t (gewicht met been)

63 703

EO

094057

30,9%

19 676

Vlees van runderen, bevroren

Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren

t (gewicht met been)

EO

094058

Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren

t

800

AND(14)

094020

100%

800

Eetbaar slachtafval van runderen, bevroren

t

700

ARG

094460

100%

700

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

- Hele en halve varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

t

15 067

EO

090122

100%

15 067

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

- Delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden

t

4 624

CAN

094204

100%

4 623

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

- Delen van varkens (huisdieren), met of zonder been, vers, gekoeld of bevroren, met uitzondering van het haasje, indien afzonderlijk aangeboden

t

6 135

EO

090123

100%

6 133

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

- Karbonadestrengen van varkens (huisdieren) en delen daarvan, met been, vers of gekoeld

- Buiken (buikspek) van varkens (huisdieren) en delen daarvan, bevroren

t

7 000

EO

090119

100%

7 000

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

- Karbonadestrengen en hammen van varkens (huisdieren), zonder been, vers, gekoeld of bevroren

t

35 265

EO

094038

36%

12 680

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

- Karbonadestrengen en hammen van varkens (huisdieren), zonder been, vers, gekoeld of bevroren

t

4 922

USA

094170

36%

1 770

Vlees van varkens, vers, gekoeld of bevroren:

- Filet van varkens (huisdieren), vers, gekoeld of bevroren

t

5 000

EO

090118

75,6%

3 780

Bereidingen of conserven van vlees van varkens (huisdieren)

t

6 161

EO

090121

100%

6 161

Gedroogde worst en smeerworst, niet gekookt en niet gebakken

Andere worst

t

3 002

EO

090120

5,5%

164

Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver ras

t (geslacht gewicht)

105

AND

092019

100%

105

Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver ras

t (geslacht gewicht)

215

MKD

 

100%

215

Levende schapen en geiten, andere dan fokdieren van zuiver ras

t (geslacht gewicht)

91

EO

092019

100%

91

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

23 000

ARG

092011

73,9%

17 006

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

600

ISL

090790

58,2%

349

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

850

BIH

 

48,3%

410

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

19 186

AUS

092012

20%

3 837

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

3 000

CHL

091922

87,6%

2 628

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

100

GRL

090693

48,3%

48

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

228 389

NZL

092013

50%

114 184

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

5 800

URY

092014

82,1%

4 759

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

200

AND

092015

100%

200

Vlees van schapen of van geiten, vers, gekoeld of bevroren

t (geslacht gewicht)

200

EO

092016

89,2%

178

Kippenkarkassen, vers, gekoeld of bevroren

t

6 249

EO

094067

64,9%

4 054

Delen van hanen of van kippen, vers, gekoeld of bevroren

t

8 570

EO

094068

96,3%

8 253

Delen van hanen of van kippen, zonder been, bevroren

t

2 705

EO

094069

89,7%

2 427

Delen van hanen of van kippen, bevroren

t

9 598

BRA

094410

86,6%

8 308

Delen van hanen of van kippen, bevroren

t

15 500

EO

094411

86,9%

13 471

Delen van hanen of van kippen, bevroren

t

094412

Vlees van kalkoenen, vers, gekoeld of bevroren

t

1 781

EO

094070

100%

1 781

Delen van kalkoenen, bevroren

t

3 110

BRA

094420

86,5%

2 692

Delen van kalkoenen, bevroren

t

4 985

EO

094421

85,3%

4 253

Delen van kalkoenen, bevroren

t

094422

Vlees en eetbaar slachtafval van pluimvee, vers, gekoeld of bevroren

t

21 345

USA

094169

100%

21 345

Gezouten vlees van pluimvee

t

170 807

BRA

094211

76,1%

129 930

Gezouten vlees van pluimvee

t

92 610

THA

094212

73,8%

68 385

Gezouten vlees van pluimvee

t

828

AND

094213

99,5%

824

Bereid vlees van kalkoenen

t

92 300

BRA

094217

97,5%

89 950

Bereid vlees van kalkoenen

t

11 596

AND

094218

97,5%

11 301

Gekookt of gebakken vlees van hanen of van kippen

t

79 477

BRA

094214

66,3%

52 665

Gekookt of gebakken vlees van hanen of van kippen

t

160 033

THA

094215

68,4%

109 441

Gekookt of gebakken vlees van hanen of van kippen

t

11 443

AND

094216

74%

8 471

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

15 800

BRA

094251

69,4%

10 969

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

340

AND

094261

69,4%

236

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

62 905

BRA

094252

94,9%

59 699

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

14 000

THA

094254

57,3%

8 019

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

2 800

AND

094260

59,6%

1 669

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

295

BRA

094253

55,3%

163

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

2 100

THA

094255

55,3%

1 162

Verwerkt vlees van hanen of van kippen, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

470

AND

094262

55,3%

260

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, niet gekookt en niet gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

10

THA

094257

0%

0

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

13 500

THA

094256

63,5%

8 572

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 57 of meer gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

220

AND

094263

72,1%

159

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

600

THA

094258

50%

300

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, 25 of meer doch minder dan 57 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

148

AND

094264

0%

0

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

600

THA

094259

46,4%

278

Verwerkt vlees van eenden, ganzen en parelhoenders, gekookt of gebakken, minder dan 25 gewichtspercenten vlees of slachtafval, van pluimvee, bevattend

t

125

AND

094265

46,4%

58

Eieren van pluimvee voor consumptie, in de schaal

t

135 000

EO

094015

84,9%

114 669

Eigeel

Vogeleieren, uit de schaal

t (equivalent eieren in de schaal)

7 000

EO

094401

100%

7 000

Ovalbumine

t (equivalent eieren in de schaal)

15 500

EO

094402

100%

15 500

Mageremelkpoeder

t

68 537

EO

094590

99,998%

68 536

Boter en andere van melk afkomstige vetstoffen

t (in boterequivalent)

11 360

EO

094599

100%

11 360

Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé.

Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde "Ammix"- en "Spreadable"-procedés).

t

74 693

NZL

094182

63,2%

47 177

Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé.

Boter, van ten minste zes weken oud, met een vetgehalte van niet minder dan 80 doch minder dan 85 gewichtspercenten, rechtstreeks uit melk of room bereid zonder gebruikmaking van opgeslagen materialen volgens één enkel volledig apart en ononderbroken procedé waarbij de room een fase van geconcentreerd botervet en/of fractionering van dat botervet kan doorlopen (de zogenaamde "Ammix"- en "Spreadable"-procedés).

t

NZL

094195

Kaas en wrongel:

- Pizzakaas, bevroren, in stukken gesneden, die elk niet meer dan 1 g wegen, in verpakkingen met een netto-inhoud van 5 kg of meer, met een watergehalte van 52 gewichtspercenten of meer en een vetgehalte van 38 of meer gewichtspercenten, berekend op de droge stof

t

5 360

EO

094591

100%

5 360

Kaas en wrongel:

- Emmentaler, daaronder begrepen Emmentaler smeltkaas

t

18 438

EO

094592

100%

18 438

Kaas en wrongel:

- Gruyère, Sbrinz, daaronder begrepen Gruyère smeltkaas

t

5 413

EO

094593

100%

5 413

Kaas en wrongel:

- Kaas voor verwerking

t

20 007

EO

094594

58,7%

11 741

Kaas voor verwerking

t

4 000

NZL

094515

41,7%

1 670

Kaas voor verwerking

t

500

AUS

094522

100%

500

Kaas en wrongel:

- Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6%

14 941

Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3%

4 361

Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100%

3 711

Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0%

0

Andere kazen

t

19 525

EO

094596

100%

19 525

Aardappelen, vers of gekoeld, van 1 januari tot en met 15 mei

t

4 295

EO

090055

99,9%

4 292

Tomaten

t

472

EO

090094

98,2%

464

Knoflook

t

19 147

ARG

094104

100%

19 147

Knoflook

t

ARG

094099

Knoflook

t

48 225

CHN

094105

84,1%

40 556

Knoflook

t

CHN

094100

Knoflook

t

6 023

AND

094106

61,6%

3 711

Knoflook

t

AND

094102

Wortelen en rapen, vers of gekoeld

t

1 244

EO

090056

95,8%

1 192

Komkommers, vers of gekoeld, van 1 november tot en met 15 mei

t

1 134

EO

090059

44,1%

500

Andere groenten, vers of gekoeld (niet-scherpsmakende pepers)

t

500

EO

090057

100%

500

Gedroogde uien

t

12 000

EO

090035

80,8%

9 696

Maniok (cassave)

t

5 750 000

THA

090708

53,8%

3 096 027

Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries

Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel

t

825 000

IDN

090126

0%

0

Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries

Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel

t

350 000

CHN

090127

78,8%

275 805

Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries

Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel

t

145 590

AND

090128

85,5%

124 552

Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries

Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel

t

30 000

NW

090129

100%

30 000

Maniok (cassave), andere dan pellets van meel en gries

Arrowroot (pijlwortel), salepwortel en dergelijke wortels en knollen met een hoog gehalte aan zetmeel

t

2 000

NW

090130

84,6%

1 691

Bataten (zoete aardappelen), andere dan voor menselijke consumptie

t

600 000

CHN

090124

42,1%

252 641

Bataten (zoete aardappelen), andere dan voor menselijke consumptie

t

5 000

AND

090131

99,7%

4 985

Paddenstoelen van de soort Agaricus, bereid, verduurzaamd of voorlopig verduurzaamd

t

33 980

EO

 

100%

33 980

Paddenstoelen van de soort Agaricus, bereid, verduurzaamd of voorlopig verduurzaamd

t

1 450

CHN

 

100%

1 450

Amandelen, andere dan bittere amandelen

t

90 000

EO

090041

95,5%

85 958

Sinaasappelen, andere dan pomeransen (bittere oranjeappelen), vers

t

20 000

EO

090025

100%

20 000

Andere kruisingen van citrusvruchten

t

15 000

EO

090027

99,5%

14 931

Citroenen, van 15 januari tot en met 14 juni

t

10 000

EO

090039

81,6%

8 156

Druiven voor tafelgebruik, vers, van 21 juli tot en met 31 oktober

t

1 500

EO

090060

59%

885

Appelen, vers, van 1 april tot en met 31 juli

t

696

EO

090061

95,7%

666

Peren, vers, andere dan persperen, los verladen, van 1 augustus tot en met 31 december

t

1 000

EO

090062

81%

810

Abrikozen, vers, van 1 augustus tot en met 31 mei

t

500

EO

090058

14,9%

74

Abrikozen, vers, van 1 juni tot en met 31 juli

t

2 500

EO

090063

55,5%

1 387

Kersen, vers, andere dan zure kersen, van 21 mei tot en met 15 juli

t

800

EO

090040

13,1%

105

Ananas, citrusvruchten, peren, abrikozen, kersen, perziken en aardbeien, verduurzaamd

t

2 838

EO

090092

99,4%

2 820

Sinaasappelsap, bevroren, met een dichtheid van niet meer dan 1,33 g/cm3 bij 20 °C

t

1 500

EO

090033

100%

1 500

Vruchtensappen

t

7 044

EO

090093

91,4%

6 436

Druivensap (druivenmost daaronder begrepen)

t

14 029

EO

090067

0%

0

Harde tarwe

t

50 000

EO

090074

100%

50 000

Kwaliteitstarwe

t

300 000

EO

090075

100%

300 000

Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit)

t

572 000

USA

094123

99,99%

571 943

Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit)

t

38 853

CAN

094124

3,8%

1 463

Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit)

t

2 371 600

AND

094125

96,4%

2 285 665

Zachte tarwe (gemiddelde en lage kwaliteit)

t

129 577

EO

094133

100%

129 577

Gerst

t

307 105

EO

094126

99,9%

306 812

Brouwgerst

t

50 890

EO

090076

40,9%

20 789

Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventueel andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïne van 12,5 of meer gewichtspercenten

Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventuele andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïnen van 12,5 of meer gewichtspercenten en een zetmeelgehalte van niet meer dan 28 gewichtspercenten

t

20 000

EO

092905

100%

20 000

Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventueel andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïne van 15,5 of meer gewichtspercenten

Bereidingen bestaande uit een mengsel van moutkiemen en resten van het zeven van gerst (eventuele andere graankorrels daaronder begrepen) verkregen bij de aan het mouten voorafgaande bewerkingen, alsmede resten verkregen bij het reinigen van de gerstekorrels na het moutproces, met een gehalte aan proteïnen van 15,5 of meer gewichtspercenten en een zetmeelgehalte van niet meer dan 23 gewichtspercenten

t

100 000

EO

092903

100%

100 000

Mais

t

277 988

EO

094131

96,8%

269 214

Mais

t

500 000

EO

Geen volgnummer

100%

500 000

Mais

t

2 000 000

EO

Geen volgnummer

100%

2 000 000

Maisgluten

t

10 000

USA

090090

100%

10 000

Graansorgho

t

300 000

EO

Geen volgnummer

100%

300 000

Gierst

t

1 300

EO

090071

68,3%

888

Bewerkte haver, andere dan gebroken

t

10 000

EO

090043

2,3%

231

Maniokzetmeel

t

8 000

EO

090132

82,9%

6 632

Maniokzetmeel

t

2 000

EO

090132

82,9%

1 658

Zemelen, slijpsel en andere resten van het zeven, van het malen of van andere bewerkingen van granen, ook indien in pellets

t

475 000

EO

090072

96,4%

458 068

Padie

t

7

EO

090083

66,7%

5

Gedopte (bruine) rijst of zilvervliesrijst

t

1 634

EO

094148

86,6%

1 416

Halfwitte of volwitte rijst

t

63 000

EO

 

58,3%

36 731

Halfwitte of volwitte rijst

t

4 313

THA

094112

84,9%

3 663

Halfwitte of volwitte rijst

t

9 187

AND

 

74,7%

6 859

Halfwitte of volwitte rijst

t

1 200

THA

094112

84,9%

1 019

Halfwitte of volwitte rijst

t

25 516

OT

094166

88%

22 442

Breukrijst, bestemd voor de vervaardiging van bereidingen voor de voeding bedoeld bij onderverdeling 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100%

1 000

Breukrijst

t

31 788

EO

094168

83,6%

26 581

Breukrijst

t

100 000

EO

 

93,7%

93 709

Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd

t

9 925

AUS

094317

50%

4 961

Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd

t

388 124

BRA

094318

92,4%

358 454

Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd

t

10 000

CUB

094319

100%

10 000

Ruwe rietsuiker, bestemd om te worden geraffineerd

t

372 876

EO

094320

91,6%

341 460

Rietsuiker en beetwortelsuiker

t (wittesuikerequivalent)

10 000

IDN

094321

58,4%

5 841

Rietsuiker en beetwortelsuiker

t (wittesuikerequivalent)

1 294 700

ACP

Niet van toepassing

71,2%

921 707

Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

t

2 800

EO

090073

98,1%

2 746

Andere bereidingen van de soort gebruikt voor het voederen van dieren:

geen zuivelproducten bevattend of met een gehalte aan zuivelproducten van minder dan 10 gewichtspercenten

t

2 700

EO

090070

98,9%

2 670

Honden- en kattenvoer

t

2 058

EO

090089

67,7%

1 393

Wijn van verse druiven (andere dan in bepaalde gebieden voortgebrachte mousserende wijn en kwaliteitswijn) met een alcoholvolumegehalte van ≤ 13 % vol, in verpakkingen inhoudende ≤ 2 liter

hl

40 000

EO

090097

11,7%

4 689

Wijn van verse druiven (andere dan in bepaalde gebieden voortgebrachte mousserende wijn en kwaliteitswijn) met een alcoholvolumegehalte van ≤ 13 % vol, in verpakkingen inhoudende > 2 liter

hl

20 000

EO

090095

78,2%

15 647

Vermout en andere wijn van verse druiven, bereid met aromatische planten of met aromatische stoffen, in verpakkingen inhoudende > 2 l en met een alcoholvolumegehalte van ≤ 18 % vol

hl

13 810

EO

090098

99,99%

13 808

Deel B

LIJST VAN IN DE GATT GECONSOLIDEERDE, COMMUNAUTAIRE TARIEFCONTINGENTEN

Niettegenstaande de regels voor de interpretatie van de gecombineerde nomenclatuur wordt de omschrijving van de goederen slechts ter indicatie vermeld, daar de preferentieregeling, in het kader van deze bijlage, door de strekking van de GN-codes wordt bepaald. Wanneer de GN-code door de letters "ex" wordt voorafgegaan, betekent dit dat de preferentieregeling zowel door de GN-code als door de desbetreffende omschrijving wordt bepaald.

Volgnummer

GN-code

Taric-onder-verdeling

Omschrijving van de goederen

Contingentsperiode

Contingentsvolume

Recht (%)

09.0006

0302 41 00

 

Haring

van 16.6. t/m 14.2.

31 888 ton

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Kabeljauw van de soorten Gadus morhua en Gadus ogac en vis van de soort Boreogadus saida:

—  gedroogd, ook indien gezouten, doch niet gerookt

—  gezouten of gepekeld, doch niet gedroogd of gerookt

van 1.1. t/m 31.12.

24 998 ton

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

Tonijn (van het geslacht Thunnus) en vis van het geslacht Euthynnus voor gebruik in de conservenindustrie (1)

van 1.1. t/m 31.12.

17 221 ton

0

09.0009

ex 0302 54 19

10

Zilverheek (Merluccius bilinearis), vers, gekoeld of bevroren

van 1.1. t/m 31.12.

1 999 ton

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Triplex- en multiplexhout van naaldhout, zonder toevoeging van andere stoffen:

—  waarvan de buitenzijden ruw zijn van het schillen, met een dikte van meer dan 8,5 mm, of

—  geschuurd, met een dikte van meer dan 18,5 mm

van 1.1. t/m 31.12.

482 648 m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferrosilicium

van 1.1. t/m 31.12.

12 600 ton

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferrosilicomangaan

van 1.1. t/m 31.12.

18 550 ton

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferrochroom bevattende niet meer dan 0,10 gewichtspercent koolstof en meer dan 30 doch niet meer dan 90 gewichtspercenten chroom (hooggeraffineerd ferrochroom)

van 1.1. t/m 31.12.

2 804 ton

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Vis van het geslacht Coregonus, bevroren

van 1.1. t/m 31.12.

1 000 ton

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Rivierkreeft, gekookt in dille, bevroren

van 1.1. t/m 31.12.

2 965 ton

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Garnalen van de soort Pandalus borealis, gepeld, gekookt, bevroren, niet op andere wijze bereid

van 1.1. t/m 31.12.

474 ton

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

Filets van vis van het geslacht Allocyttus spp. en van de soort Pseudocyttus maculatus, bevroren

van 1.1. t/m 31.12.

200 ton

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Garens van vlas, ongebleekt (met uitzondering van garens van werk van vlas en klodden), niet opgemaakt voor de verkoop in het klein, van 333,3 decitex of meer (niet meer dan 30 Nm), bestemd voor de vervaardiging van getwijnde of gekabelde garens voor de schoeiselindustrie of voor het afbinden van kabels (1)

van 1.1. t/m 31.12.

400 ton

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Klein glaswerk ander dan glazen kralen, onechte parels en onechte edelstenen

van 1.1. t/m 31.12.

52 ton

0

09.0052

1806 20

 

Chocolade

van 1.7. t/m 30.6.

2 026 ton

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1704

 

Suikerwerk zonder cacao (witte chocolade daaronder begrepen)

van 1.7. t/m 30.6.

2 245 ton

35

09.0054

1905 90

 

Andere dan bros gebakken brood (zogenaamd knäckebröd), ontbijtkoek, gezoete koekjes en biscuits, wafels en wafeltjes, beschuit, geroosterd brood en dergelijke geroosterde producten

van 1.7. t/m 30.6.

409 ton

40

09.0084

1702 50 00

 

Chemisch zuivere fructose

van 1.1. t/m 31.12.

1 253 ton

20

09.0085

1806

 

Chocolade en andere bereidingen voor menselijke consumptie die cacao bevatten

van 1.1. t/m 31.12.

81 ton

43

09.0086

1902 11 00

 

Deegwaren, ook indien gekookt of gevuld dan wel op andere wijze bereid, andere dan de bij de GN-onderverdelingen 1902 20 10 en 1902 20 30 bedoelde gevulde deegwaren; couscous, ook indien bereid

van 1.1. t/m 31.12.

497 ton

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Producten voor menselijke consumptie van graan

van 1.1. t/m 31.12.

191 ton

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Producten voor menselijke consumptie, niet elders genoemd noch elders onder begrepen

van 1.1. t/m 31.12.

702 ton

18

09.0091

1702 50 00

 

Chemisch zuivere fructose

van 1.7. t/m 30.6.

4 504 ton

(2)

09.0096

2106 90 98

 

Producten voor menselijke consumptie, elders genoemd noch elders onder begrepen, toegewezen aan de Verenigde Staten van Amerika

van 1.7. t/m 30.6.

831 ton

EA (3)

(1)  De verlaging van het douanerecht is onderworpen aan de voorwaarden die zijn vastgesteld in de desbetreffende bepalingen van de Europese Unie met het oog op het douanetoezicht op het gebruik van dergelijke goederen (zie artikel 254 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1)).

(2)  Schorsing van het specifieke recht vanaf 1 juli 1995; het in aanmerking te nemen ad-valoremrecht is het geldende recht vermeld in Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief (PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1).

(3)  De vermelding "EA" betekent dat op de goederen een "agrarisch element" van toepassing is dat wordt vastgesteld in overeenstemming met Verordening (EEG) nr. 2658/87.

Deel C

Productomschrijving

Eenheid

Voor de EU-28 opgenomen hoeveelheid

Land

Volgnummer

Aandeel EU-27 in gebruik quotum

Omvang EU-27-tariefcontingent

Visproducten niet opgenomen in Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad

Bereidingen en conserven van vis (andere dan geheel of in stukken): van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100%

1 816

Bereidingen en conserven van vis (andere dan geheel of in stukken): van tonijn, van boniet en van andere vis van het geslacht Euthynnus

t

742

EO

090705

100%

742

Bereidingen en conserven van vis (andere dan geheel of in stukken): van sardines, van bonito (Sarda spp.), van makreel van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus en van vis van de soort Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7%

123

Bereidingen en conserven van vis (andere dan geheel of in stukken): van sardines, van bonito (Sarda spp.), van makreel van de soorten Scomber scombrus en Scomber japonicus en van vis van de soort Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9%

631

BIJLAGE BIJ DE WETGEVINGSRESOLUTIE

Verklaring van het Europees Parlement

Het Europees Parlement hecht er groot belang aan dat het tijdens de voorbereiding van gedelegeerde handelingen volledig op de hoogte wordt gehouden, en wijst met name op punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven, dat bepaalt dat het Europees Parlement en de Raad, om te zorgen voor gelijke toegang tot alle informatie, alle documenten op hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de lidstaten ontvangen.

Verklaring van de Commissie

De Commissie neemt de beginselen van betere regelgeving en de verbintenissen van het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 2016 over beter wetgeven volledig in acht. Zij zal daarom trachten zo spoedig mogelijk een wetgevingsvoorstel bij de Raad en het Europees Parlement in te dienen om Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad in overeenstemming te brengen met het door het Verdrag van Lissabon ingevoerde rechtskader.

(1) Standpunt van het Europees Parlement van 16 januari 2019.
(2)Verordening (EG) nr. 32/2000 van de Raad van 17 december 1999 betreffende de opening en het beheer van de in de GATT geconsolideerde communautaire tariefcontingenten en van enkele andere communautaire tariefcontingenten alsmede tot vaststelling van de voorwaarden voor de wijziging of aanpassing van die contingenten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1808/95 van de Raad (PB L 5 van 8.1.2000, blz. 1).
(3)Verordening (EU) nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad (PB L 347 van 20.12.2013, blz. 671).
(4) Verordening (EG) nr. 847/2006 van de Commissie van 8 juni 2006 betreffende de opening en het beheer van tariefcontingenten voor bepaalde bereidingen en conserven van vis (PB L 156 van 9.6.2006, blz. 8).
(5) Besluit van de Raad van 27 februari 2006 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en het Koninkrijk Thailand uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de GATT 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijsten van verbintenissen van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek, in verband met hun toetreding tot de Europese Unie (PB L 120 van 5.5.2006, blz. 17).
(6) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).
(7) Verordening (EEG, Euratom) nr. 1182/71 van de Raad van 3 juni 1971 houdende vaststelling van de regels die van toepassing zijn op termijnen, data en aanvangs- en vervaltijden (PB L 124 van 8.6.1971, blz. 1).
(8) PB L 123 van 12.5.2016, blz. 1.
(9) Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PB L 269 van 10.10.2013, blz. 1).
(10)+ PB: gelieve in de tekst het nummer van de verordening in document PE-CONS 71/18 (2018/0158 (COD)) in te voegen, en in de overeenkomstige voetnoot het nummer, de datum, de titel en de publicatiegegevens daarvan.
(11)Voor officiële landcodes, zie: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
(12)Ter wille van de presentatie is het percentage voor het aandeel EU-27 in het gebruik van het quotum, afgerond op één decimaal. De omvang van het tariefcontingent van de EU-27 is echter berekend op basis van het precieze percentage.
(13)EO = erga omnes.
(14)AND = andere

Laatst bijgewerkt op: 18 januari 2019Juridische mededeling