Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0158(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0361/2018

Texte depuse :

A8-0361/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 16/01/2019 - 12.9

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0022

Texte adoptate
PDF 969kWORD 97k
Miercuri, 16 ianuarie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune ***I
P8_TA-PROV(2019)0022A8-0361/2018
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 16 ianuarie 2019 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (COM(2018)0312 – C8-0202/2018– 2018/0158(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0312),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată Parlamentului de către Comisie (C8-0202/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 decembrie 2018, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru comerț internațional și avizul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0361/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația sa anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție, care va fi publicată în seria L a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, împreună cu versiunea finală a actului legislativ;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 16 ianuarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului
P8_TC1-COD(2018)0158

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  La 29 martie 2017, Regatul Unit a prezentat notificarea intenției sale de a se retrage din Uniune în temeiul articolului 50 din Tratatul privind Uniunea Europeană ▌(TUE). TUE și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (denumite în continuare, împreună, „tratatele”) vor înceta să se aplice Regatului Unit de la data intrării în vigoare a unui acord de retragere sau, în absența unui astfel de acord, după doi ani de la notificare, adică de la 30 martie 2019, cu excepția cazului în care Consiliul European, în acord cu Regatul Unit, hotărăște în unanimitate să proroge acest termen.

(2)  Acordul de retragere, astfel cum a fost convenit între negociatori, conține prevederi pentru ca dispozițiile din dreptul Uniunii să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia după data de la care tratatele încetează să se mai aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia. În cazul în care acordul respectiv intră în vigoare, Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului(2) se va aplica Regatului Unit și pe teritoriul acestuia în perioada de tranziție în conformitate cu acordul respectiv și va înceta să se aplice la sfârșitul perioadei respective.

(3)  Retragerea Regatului Unit din Uniune va avea efecte asupra relațiilor Regatului Unit și ale Uniunii cu terții, în special în contextul Organizației Mondiale a Comerțului (OMC), în care ambele sunt membri inițiali. Întrucât negocierile cu privire la retragere s-au desfășurat în același timp cu negocierile privind cadrul financiar multianual (CFM) și luând în considerare cota alocată sectorului agricol în CFM, acest sector ar putea fi expus în mare măsură.

(4)  Prin scrisoarea din 11 octombrie 2017, Uniunea și Regatul Unit au informat ceilalți membri ai OMC că intenția celor dintâi este ca, la ieșirea din Uniune, Regatul Unit să reproducă, în măsura posibilului, obligațiile sale actuale ca stat membru al Uniunii în noua sa listă separată de concesii și angajamente privind comerțul cu mărfuri. Cu toate acestea, întrucât, în ceea ce privește angajamentele cantitative, reproducerea nu este o metodă adecvată, Uniunea și Regatul Unit au informat ceilalți membri ai OMC cu privire la intenția lor de a garanta că nivelurile actuale de acces pe piață ale altor membri ai OMC vor fi menținute prin repartizarea contingentelor tarifare ale Uniunii între Uniune și Regatul Unit.

(5)  Potrivit normelor OMC, o astfel de repartizare a contingentelor tarifare care fac parte din lista de concesii și angajamente a Uniunii va trebui să se facă în conformitate cu articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (denumit în continuare „GATT 1994”). Prin urmare, după finalizarea contactelor preliminare, Uniunea va începe negocieri cu membrii OMC care au un interes principal sau substanțial de furnizare sau care dețin un drept de negociator inițial în legătură cu fiecare dintre aceste contingente tarifare. Aceste negocieri ar trebui să rămână limitate în ceea ce privește domeniul lor de aplicare și să nu fie extinse în niciun caz la renegocierea condițiilor generale de acces sau a gradului de acces al produselor la piața Uniunii.

(6)  Cu toate acestea, având în vedere termenele impuse acestui proces de negocierile privind retragerea Regatului Unit din Uniune, este posibil să nu poată fi încheiate acorduri cu toți membrii OMC în cauză cu privire la totalitatea contingentelor tarifare până la data la care lista OMC de concesii și angajamente privind comerțul cu mărfuri a Uniunii încetează să se mai aplice Regatului Unit. Având în vedere necesitatea de a asigura securitatea juridică și buna funcționare continuă a importurilor în cadrul contingentelor tarifare în Uniune și Regatul Unit, este necesar ca Uniunea să poată efectua unilateral repartizarea contingentelor tarifare. Metodologia utilizată ar trebui să fie în conformitate cu cerințele de la articolul XXVIII din GATT 1994.

(7)  Prin urmare, ar trebui să fie utilizată următoarea metodologie: într-o primă etapă, ar trebui să se stabilească cota de utilizare a Regatului Unit pentru fiecare contingent tarifar. Cota respectivă, exprimată procentual, este cota Regatului Unit din totalul importurilor Uniunii în cadrul contingentului tarifar pe o perioadă reprezentativă recentă de trei ani. Cota respectivă ar trebui apoi aplicată întregului volum al contingentului tarifar prevăzut, ținând seama de orice subutilizare a acestuia, pentru a obține cota Regatului Unit dintr-un anumit contingent tarifar. Cota Uniunii ar consta astfel din restul contingentului tarifar în cauză; aceasta înseamnă că volumul total al unui anumit contingent tarifar rămâne neschimbat, și anume volumul UE27 este egal cu volumul actual al UE28 minus volumul Regatului Unit. Datele subiacente ar trebui extrase din bazele de date corespunzătoare ale Comisiei.

(8)   Metodologia de calculare a cotei de utilizare a fiecărui contingent tarifar individual a fost stabilită și convenită de Uniune și de Regatul Unit, în conformitate cu cerințele articolului XXVIII din GATT 1994, și, prin urmare, metodologia respectivă ar trebui să fie menținută în întregime pentru a asigura aplicarea sa consecventă.

(9)  În cazurile în care nu s-au observat schimburi comerciale pentru un anumit contingent tarifar în perioada reprezentativă, ar trebui urmate două abordări alternative pentru a stabili cota de utilizare a Regatului Unit. În cazurile în care există un alt contingent tarifar cu o definiție identică a produsului, cota de utilizare a respectivului contingent tarifar identic ar trebui aplicată contingentului tarifar fără schimburi comerciale observate în cursul perioadei reprezentative. În cazurile în care nu există un contingent tarifar cu o definiție identică a produsului, formula pentru a calcula cota de utilizare ar trebui aplicată importurilor Uniunii de la liniile tarifare corespunzătoare din afara contingentului tarifar.

(10)  Pentru contingentele tarifare agricole în cauză, articolele 184-188 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(3) prevăd temeiul juridic necesar pentru gestionarea contingentelor tarifare după ce au fost repartizate prin prezentul regulament. În această privință, cantitățile în cauză din contingentul tarifar sunt stabilite în partea A din anexa la prezentul regulament. Gestionarea respectivă ar trebui, prin urmare, să se efectueze ținând seama în mod corespunzător de obiectivele politicii agricole comune, astfel cum sunt stabilite în TFUE, și de multifuncționalitatea activităților agricole. În ceea ce privește contingentele tarifare care vizează majoritatea produselor pescărești, produsele industriale și anumite produse agricole prelucrate, gestionarea contingentelor tarifare se face în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 32/2000. Cantitățile în cauză din contingentele tarifare sunt prezentate în anexa I la regulamentul menționat și anexa respectivă ar trebui, prin urmare, înlocuită cu cantitățile prezentate în partea B din anexa la prezentul regulament. Patru contingente tarifare în domeniul produselor pescărești nu sunt gestionate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 32/2000, ci în temeiul Regulamentului (CE) nr. 847/2006 al Comisiei(4), care pune în aplicare Decizia 2006/324/CE a Consiliului(5). Cantitățile în cauză din contingentul tarifar sunt stabilite în partea C din anexa la prezentul regulament. Ar trebui să se confere Comisiei competențe de executare pentru a adapta dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 847/2006 în ceea ce privește aceste patru contingente tarifare în domeniul produselor pescărești, în conformitate cu cantitățile repartizate stabilite de prezentul regulament. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului(6).

(11)  Pentru a lua în considerare faptul că negocierile cu membrii OMC afectați s-au desfășurat în paralel cu procedura legislativă ordinară pentru adoptarea prezentului regulament, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a modifica părțile A și C din anexa la prezentul regulament ▌în ceea ce privește cantitățile de contingente tarifare repartizate enumerate acolo, pentru a ține seama de orice acorduri încheiate sau de informațiile pertinente pe care le-ar putea primi în contextul negocierilor respective din care ar rezulta că factori specifici ce nu erau cunoscuți anterior impun o ajustare a repartizării contingentelor tarifare între Uniune și Regatul Unit, asigurând în același timp coerența cu metodologia comună convenită împreună cu Regatul Unit. Această competență de a adopta acte ar trebui să fie delegată Comisiei și în cazul în care astfel de informații pertinente ajung să fie disponibile din alte surse cu un interes într-un contingent tarifar specific. În plus, Regulamentul (CE) nr. 32/2000 ar trebui să fie modificat pentru a delega Comisiei competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUEpentru a modifica anexa I la respectivul regulament.

(12)  În conformitate cu principiul proporţionalităţii și ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, este necesar şi oportun să se reglementeze repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii. Prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite, în conformitate cu articolul 5 alineatul (4) din TUE.

(13)  În conformitate cu articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/71 al Consiliului(7), încetarea aplicării unor acte stabilită la o dată determinată survine la expirarea ultimei ore din ziua corespunzătoare acelei date. Prin urmare, prezentul regulament ar trebui să se aplice începând cu ziua următoare celei în care Regulamentul (CE) nr. 32/2000 încetează să se mai aplice Regatului Unit, dat fiind faptul că începând din acea zi, atât Uniunea, cât și Regatul Unit trebuie să știe care le sunt obligațiile în cadrul OMC. Cu toate acestea, dispozițiile prezentului regulament care stabilesc delegarea de competențe și conferirea de competențe de executare ar trebui să se aplice de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(14)  Luând în considerare cerințele procedurale ale procedurii legislative ordinare și necesitatea de a adopta ulterior acte de punere în aplicare pentru aplicarea prezentului regulament, pe de o parte, și necesitatea de a avea contingentele tarifare repartizate stabilite și gata de a fi aplicate în momentul în care Regatul Unit încetează să mai fie acoperit de lista de concesii și angajamente a Uniunii, ceea ce ar putea avea loc încă de la 30 martie 2019, pe de altă parte, este esențial ca prezentul regulament să intre în vigoare cât mai curând posibil,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

(1)  Contingentele tarifare incluse în lista de concesii și angajamente a Uniunii, anexată la Acordul General pentru Tarife și Comerț 1994 (GATT 1994) trebuie repartizate între Uniune și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (denumit în continuare „Regatul Unit”) conform următoarei metodologii:

(a)  cota de utilizare a importurilor de către Uniune, exprimată procentual, se stabilește pentru fiecare contingent tarifar individual pe o perioadă reprezentativă recentă de trei ani;

(b)  cota de utilizare a importurilor de către Uniune, exprimată procentual, se aplică întregului volum al contingentului tarifar prevăzut pentru a obține cota sa în volum dintr-un anumit contingent tarifar;

(c)  pentru contingentele tarifare individuale pentru care nu pot fi observate activități comerciale în cursul perioadei reprezentative prevăzute la litera (a), partea Uniunii se stabilește, în schimb, urmând procedura prevăzută la litera (b), în temeiul cotei de utilizare a importurilor de către Uniune, exprimată procentual, a unui alt contingent tarifar cu exact aceeași definiție a produsului sau în liniile tarifare corespunzătoare din afara contingentului tarifar.

(2)  Partea Uniunii din contingentele tarifare menționate la alineatul (1) care rezultă din aplicarea metodologiei menționate la respectivul alineat este următoarea:

(a)  în ceea ce privește contingentele tarifare pentru produse agricole, astfel cum se prevede în partea A din anexă;

(b)  în ceea ce privește contingentele tarifare pentru produse pescărești, produse industriale și anumite produse agricole prelucrate, astfel cum se prevede în părțile B și C din anexă.

Articolul 2

Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 3 pentru a modifica părțile A și C din anexă ▌ pentru a lua în considerare următoarele aspecte, asigurând în același timp coerența cu metodologia menționată la articolul 1 alineatul (1) și asigurând în special că accesul pe piață în Uniune, în configurația de după retragerea Regatului Unit, nu îl depășește pe cel care se reflectă în ponderea fluxurilor comerciale din cursul unei perioade reprezentative:

(a)  orice acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 cu privire la contingentele tarifare menționate în părțile respective din anexă; și

(b)  informațiile pertinente pe care le-ar putea primi în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 sau din alte surse cu un interes într-un anumit contingent tarifar.

Articolul 3

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 2 se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 2 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare ▌(8).

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 2 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 4

Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a ajusta, în conformitate cu partea C din anexa la prezentul regulament, volumele contingentelor tarifare deschise și gestionate prin Regulamentul (CE) nr. 847/2006. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 5 alineatul (2).

Articolul 5

(1)  Comisia este asistată de Comitetul Codului vamal, instituit prin articolul 285 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului(9). Respectivul comitet reprezintă un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)  În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 6

Regulamentul (CE) nr. 32/2000 se modifică după cum urmează:

1.  Se introduc următoarele articole:"

„Articolul 10a

În scopul repartizării contingentelor tarifare incluse în lista de concesii și angajamente a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 10b pentru a modifica anexa I la prezentul regulament pentru a ține seama de următoarele aspecte, asigurând în același timp coerența cu metodologia menționată la articolul 1 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. xxx/xxxx*(10) și asigurând în special că accesul pe piață în Uniune, în configuraţia de după retragerea Regatului Unit, nu îl depășește pe cel care se reflectă în ponderea fluxurilor comerciale din cursul unei perioade reprezentative:

   (a) orice acord internațional încheiat de Uniune în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994 cu privire la contingentele tarifare menționate în anexa I; și
   (b) informațiile pertinente pe care le-ar putea primi în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, sau din alte surse cu un interes într-un anumit contingent tarifar.

Articolul 10b

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 10a se conferă Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe menționată la articolul 10a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare **.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 10a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European şi nici Consiliul nu au formulat obiecţiuni în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu, sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecţiuni. Respectivul termen se prelungește cu [două] luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

* Regulamentul (UE) 2019/… al Parlamentului European și al Consiliului din ... privind repartizarea contingentelor tarifare incluse în lista OMC a Uniunii în urma retragerii Regatului Unit din Uniune și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului (JO ...).

** JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

"

2.  Anexa I se înlocuiește cu textul care figurează în partea B din anexa la prezentul regulament.

Articolul 7

(1)  Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)  Articolul 1 alineatul (2) și articolul 6 alineatul (2) se aplică începând cu ziua următoare celei în care Regulamentul (CE) nr. 32/2000 încetează să se aplice Regatului Unit și pe teritoriul acestuia.

(3)  Articolele, altele decât cele menționate la alineatul (2), se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la …,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

ANEXĂ

Partea A

Descrierea produsului

Unitatea

Cantități prevăzute UE28

Țara(11)

Număr de ordine

Partea UE27 în cadrul utilizării cotei(12)

UE 27-volumul contingentelor tarifare UE27

Animale vii din specia bovine

capete

710

EO(13)

090114

100%

710

Animale vii din specia bovine

capete

711

EO

090115

100%

711

Animale vii din specia bovine

capete

24 070

EO

090113

100%

24 070

Carne de animale din specia bovine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Organe comestibile de animale din specia bovine, proaspete, refrigerate sau congelate

t (greutate produs)

7 150

AUS

094451

34,7%

2 481

Carne de calitate superioară cu sau fără os

t (greutate produs)

17 000

ARG

094450

99,6%

16 936

Carne de calitate superioară, dezosată, de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

t (greutate produs)

12 500

99,6%

12 453

Carne de calitate superioară cu sau fără os

t (greutate produs)

2 300

URY

094452

87,9%

2 022

Carne de calitate superioară, dezosată, de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

t (greutate produs)

4 076

87,9%

3 584

Carne de animale din specia bovine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Organe comestibile de animale din specia bovine, proaspete, refrigerate sau congelate

t (greutate produs)

11 500

USA / CAN

094002

99,8%

11 481

Carne de calitate superioară de animale din specia bovine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t

 

PAR

094455

71,1%

711

Carne de calitate superioară de animale din specia bovine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t

1 300

NZL

094454

65,1%

846

Carne de animale din specia bovine, dezosată, proaspătă, refrigerată sau congelată

Organe comestibile de animale din specia bovine, proaspete, refrigerate sau congelate

t

10 000

BRA

094453

89,5%

8 951

Carne de animale din specia bovine, congelată

Organe comestibile de animale din specia bovine, congelate

t (greutate fără os)

54 875

EO

094003

79,7%

43 732

Carne de bivol dezosată, congelată

t (fără os)

2 250

AUS

094001

62,4%

1 405

Carne de bivol dezosată, congelată

Carne de bivol dezosată, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (fără os)

200

ARG

094004

100%

200

Carne de animale din specia bovine, congelată

Organe comestibile de animale din specia bovine, congelate

t (greutate cu os)

63 703

EO

094057

30,9%

19 676

Carne de animale din specia bovine, congelată

Organe comestibile de animale din specia bovine, congelate

t (greutate cu os)

EO

094058

Organe comestibile de animale din specia bovine, congelate

t

800

OTH(14)

094020

100%

800

Organe comestibile de animale din specia bovine, congelate

t

700

ARG

094460

100%

700

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Carcase sau semicarcase de animale domestice din specia porcine, proaspete, refrigerate sau congelate

t

15 067

EO

090122

100%

15 067

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Bucăți de carne de animale domestice din specia porcine, proaspete, refrigerate sau congelate, dezosate sau nedezosate, cu excepția fileului prezentat separat

t

4 624

CAN

094204

100%

4 623

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Bucăți de carne de animale domestice din specia porcine, proaspete, refrigerate sau congelate, dezosate sau nedezosate, cu excepția fileului prezentat separat

t

6 135

EO

090123

100%

6 133

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Spinări și bucăți din acestea, de animale domestice din specia porcine, nedezosate, proaspete sau refrigerate

- Piept (împănat) și bucăți din piept de animale domestice din specia porcine, congelate

t

7 000

EO

090119

100%

7 000

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Spinări și jamboane dezosate de animale domestice din specia porcine, proaspete, refrigerate sau congelate

t

35 265

EO

094038

36%

12 680

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Spinări și jamboane dezosate de animale domestice din specia porcine, proaspete, refrigerate sau congelate

t

4 922

USA

094170

36%

1 770

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată:

- Fileuri de animale domestice din specia porcine, proaspete, refrigerate sau congelate

t

5 000

EO

090118

75,6%

3 780

Preparate sau conserve din carne de animale domestice din specia porcine

t

6 161

EO

090121

100%

6 161

Cârnați și cârnăciori, uscați sau pentru tartine, nefierți

Alți cârnați

t

3 002

EO

090120

5,5%

164

Animale vii din speciile ovine și caprine, altele decât animale de rasă pură

t (greutate carcasă)

105

OTH

092019

100%

105

Animale vii din speciile ovine și caprine, altele decât animale de rasă pură

t (greutate carcasă)

215

MKD

 

100%

215

Animale vii din speciile ovine și caprine, altele decât animale de rasă pură

t (greutate carcasă)

91

EO

092019

100%

91

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

23 000

ARG

092011

73,9%

17 006

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

600

ISL

090790

58,2%

349

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

850

BIH

 

48,3%

410

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

19 186

AUS

092012

20%

3 837

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

3 000

CHL

091922

87,6%

2 628

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

100

GRL

090693

48,3%

48

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

228 389

NZL

092013

50%

114 184

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

5 800

URY

092014

82,1%

4 759

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

200

OTH

092015

100%

200

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

t (greutate carcasă)

200

EO

092016

89,2%

178

Carcase de pui, proaspete, refrigerate sau congelate

t

6 249

EO

094067

64,9%

4 054

Bucăți de carne de pui, proaspete, refrigerate sau congelate

t

8 570

EO

094068

96,3%

8 253

Bucăți de carne de cocoș sau de găină, congelate, dezosate

t

2 705

EO

094069

89,7%

2 427

Bucăți de carne de cocoș sau de găină, congelate

t

9 598

BRA

094410

86,6%

8 308

Bucăți de carne de cocoș sau de găină, congelate

t

15 500

EO

094411

86,9%

13 471

Bucăți de carne de cocoș sau de găină, congelate

t

094412

Carne de curcan, proaspătă, refrigerată sau congelată

t

1 781

EO

094070

100%

1 781

Bucăți de carne de curcan, congelate

t

3 110

BRA

094420

86,5%

2 692

Bucăți de carne de curcan, congelate

t

4 985

EO

094421

85,3%

4 253

Bucăți de carne de curcan, congelate

t

094422

Carne și organe de pasăre comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

t

21 345

USA

094169

100%

21 345

Carne de pasăre sărată

t

170 807

BRA

094211

76,1%

129 930

Carne de pasăre sărată

t

92 610

THA

094212

73,8%

68 385

Carne de pasăre sărată

t

828

OTH

094213

99,5%

824

Preparate din carne de curcan

t

92 300

BRA

094217

97,5%

89 950

Preparate din carne de curcan

t

11 596

OTH

094218

97,5%

11 301

Carne de pui gătită

t

79 477

BRA

094214

66,3%

52 665

Carne de pui gătită

t

160 033

THA

094215

68,4%

109 441

Carne de pui gătită

t

11 443

OTH

094216

74%

8 471

Produse din carne de pasăre, nefierte, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din greutate

t

15 800

BRA

094251

69,4%

10 969

Produse din carne de pasăre, nefierte, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din greutate

t

340

OTH

094261

69,4%

236

Produse din carne de pasăre care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 25 % din greutate, dar sub 57 % din greutate

t

62 905

BRA

094252

94,9%

59 699

Produse din carne de pasăre care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 25 % din greutate, dar sub 57 % din greutate

t

14 000

THA

094254

57,3%

8 019

Produse din carne de pasăre care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 25 % din greutate, dar sub 57 % din greutate

t

2 800

OTH

094260

59,6%

1 669

Produse din carne de pasăre care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 25 % din greutate

t

295

BRA

094253

55,3%

163

Produse din carne de pasăre care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 25 % din greutate

t

2 100

THA

094255

55,3%

1 162

Produse din carne de pasăre care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 25 % din greutate

t

470

OTH

094262

55,3%

260

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică nefierte, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din greutate

t

10

THA

094257

0%

0

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică gătite, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din greutate

t

13 500

THA

094256

63,5%

8 572

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică gătite, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 57 % din greutate

t

220

OTH

094263

72,1%

159

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică gătite, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 25 % din greutate, dar sub 57 % din greutate

t

600

THA

094258

50%

300

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică gătite, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de minimum 25 % din greutate, dar sub 57 % din greutate

t

148

OTH

094264

0%

0

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică gătite, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 25 % din greutate

t

600

THA

094259

46,4%

278

Produse din carne de rață, gâscă, bibilică gătite, care conțin carne sau organe de păsări de curte în proporție de mai puțin de 25 % din greutate

t

125

OTH

094265

46,4%

58

Ouă de păsări de curte, în coajă, pentru consum

t

135 000

EO

094015

84,9%

114 669

Gălbenușuri de ou

Ouă de păsări, fără coajă

t (în echivalent – ouă în coajă)

7 000

EO

094401

100%

7 000

Albumină din ou

t (în echivalent – ouă în coajă)

15 500

EO

094402

100%

15 500

Lapte praf degresat

t

68 537

EO

094590

99,998%

68 536

Unt și alte grăsimi care provin din lapte

t (în echivalent unt)

11 360

EO

094599

100%

11 360

Unt de cel puțin șase săptămâni, cu un conținut de grăsimi în greutate mai mare sau egal cu 80 %, dar mai mic decât 85 %, obținut direct din lapte sau smântână, fără a se utiliza materiale stocate, printr-un proces unic, autonom și neîntrerupt

Unt, de cel puțin șase săptămâni, având un conținut de grăsimi în greutate mai mare sau egal cu 80 % și mai mic de 85 %, obținut direct din lapte sau smântână, fără a se utiliza materiale stocate, în urma unui proces unic, autonom și neîntrerupt, care poate necesita un stadiu de concentrare și/sau de fracționare a grăsimii butirice din smântână (procedee denumite „Ammix” și „Tartinabil”)

t

74 693

NZL

094182

63,2%

47 177

Unt de cel puțin șase săptămâni, cu un conținut de grăsimi în greutate mai mare sau egal cu 80 %, dar mai mic decât 85 %, obținut direct din lapte sau smântână, fără a se utiliza materiale stocate, printr-un proces unic, autonom și neîntrerupt

Unt, de cel puțin șase săptămâni, având un conținut de grăsimi în greutate mai mare sau egal cu 80 % și mai mic de 85 %, obținut direct din lapte sau smântână, fără a se utiliza materiale stocate, în urma unui proces unic, autonom și neîntrerupt, care poate necesita un stadiu de concentrare și/sau de fracționare a grăsimii butirice din smântână (procedee denumite „Ammix” și „Tartinabil”)

t

NZL

094195

Brânză și caș:

- Brânză pentru pizza, congelată, tăiată în bucăți cu o greutate unitară de maximum 1 g, în recipiente cu un conținut net de minimum 5 kg, cu un conținut de apă de minimum 52 % din greutate și un conținut de grăsime în substanța uscată de minimum 38 % din greutate

t

5 360

EO

094591

100%

5 360

Brânză și caș:

- Emmental, inclusiv brânză topită Emmental

t

18 438

EO

094592

100%

18 438

Brânză și caș:

- Gruyère, Sbrinz, inclusiv brânză topită Gruyère

t

5 413

EO

094593

100%

5 413

Brânză și caș:

- Brânzeturi destinate prelucrării

t

20 007

EO

094594

58,7%

11 741

Brânzeturi destinate prelucrării

t

4 000

NZL

094515

41,7%

1 670

Brânzeturi destinate prelucrării

t

500

AUS

094522

100%

500

Brânză și caș:

- Brânză Cheddar

t

15 005

EO

094595

99,6%

14 941

Brânză Cheddar

t

7 000

NZL

094514

62,3%

4 361

Brânză Cheddar

t

3 711

AUS

094521

100%

3 711

Brânză Cheddar

t

4 000

CAN

094513

0%

0

Alte brânzeturi

t

19 525

EO

094596

100%

19 525

Cartofi, proaspeți sau refrigerați, de la 1 ianuarie până la 15 mai

t

4 295

EO

090055

99,9%

4 292

Tomate

t

472

EO

090094

98,2%

464

Usturoi

t

19 147

ARG

094104

100%

19 147

Usturoi

t

ARG

094099

Usturoi

t

48 225

CHN

094105

84,1%

40 556

Usturoi

t

CHN

094100

Usturoi

t

6 023

OTH

094106

61,6%

3 711

Usturoi

t

OTH

094102

Morcovi și napi, în stare proaspătă sau refrigerată

t

1 244

EO

090056

95,8%

1 192

Castraveți, proaspeți sau refrigerați, de la 1 noiembrie până la 15 mai

t

1 134

EO

090059

44,1%

500

Alte legume, proaspete sau refrigerate (ardei grași)

t

500

EO

090057

100%

500

Ceapă uscată

t

12 000

EO

090035

80,8%

9 696

Rădăcini de manioc (Casava)

t

5 750 000

THA

090708

53,8%

3 096 027

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât peletele din făină și griș

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule

t

825 000

IDN

090126

0%

0

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât peletele din făină și griș

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule

t

350 000

CHN

090127

78,8%

275 805

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât peletele din făină și griș

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule

t

145 590

OTH

090128

85,5%

124 552

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât peletele din făină și griș

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule

t

30 000

NW

090129

100%

30 000

Rădăcini de manioc (Casava) altele decât peletele din făină și griș

Rădăcini de arorut, de salep și rădăcini și tuberculi similari, cu conținut ridicat de fecule

t

2 000

NW

090130

84,6%

1 691

Batate, altele decât cele destinate alimentației umane

t

600 000

CHN

090124

42,1%

252 641

Batate, altele decât cele destinate alimentației umane

t

5 000

OTH

090131

99,7%

4 985

Ciuperci din specia Agaricus, preparate, conservate sau conservate provizoriu

t

33 980

EO

 

100%

33 980

Ciuperci din specia Agaricus, preparate, conservate sau conservate provizoriu

t

1 450

CHN

 

100%

1 450

Migdale, altele decât migdalele amare

t

90 000

EO

090041

95,5%

85 958

Portocale dulci, proaspete

t

20 000

EO

090025

100%

20 000

Alți hibrizi de citrice

t

15 000

EO

090027

99,5%

14 931

Lămâi, de la 15 ianuarie la 14 iunie

t

10 000

EO

090039

81,6%

8 156

Struguri de masă proaspeți, de la 21 iulie la 31 octombrie

t

1 500

EO

090060

59%

885

Mere proaspete, de la 1 aprilie la 31 iulie

t

696

EO

090061

95,7%

666

Pere proaspete, altele decât cele pentru cidru, prezentate în vrac, de la 1 august la 31 decembrie

t

1 000

EO

090062

81%

810

Caise proaspete, de la 1 august la 31 mai

t

500

EO

090058

14,9%

74

Caise proaspete, de la 1 iunie la 31 iulie

t

2 500

EO

090063

55,5%

1 387

Cireșe, altele decât vișinele, proaspete, de la 21 mai la 15 iulie

t

800

EO

090040

13,1%

105

Ananas, citrice, pere, caise, cireșe, piersici și căpșuni conservate

t

2 838

EO

090092

99,4%

2 820

Suc de portocale, congelat, cu o densitate de maximum 1,33 g/cm³ la 20 °C

t

1 500

EO

090033

100%

1 500

Sucuri de fructe

t

7 044

EO

090093

91,4%

6 436

Suc de struguri (inclusiv must de struguri):

t

14 029

EO

090067

0%

0

Grâu dur

t

50 000

EO

090074

100%

50 000

Grâu de calitate

t

300 000

EO

090075

100%

300 000

 Grâu comun (de calitate medie sau scăzută)

t

572 000

USA

094123

99,99%

571 943

Grâu comun (de calitate medie sau scăzută)

t

38 853

CAN

094124

3,8%

1 463

Grâu comun (de calitate medie sau scăzută)

t

2 371 600

OTH

094125

96,4%

2 285 665

Grâu comun (de calitate medie sau scăzută)

t

129 577

EO

094133

100%

129 577

Orz

t

307 105

EO

094126

99,9%

306 812

Orz pentru malț

t

50 890

EO

090076

40,9%

20 789

Preparate constituite dintr-un amestec de radicelă de malț și reziduuri care provin din cernerea orzului înaintea malțificării (inclusiv eventualele boabe adventive), precum și de reziduuri care provin din curățarea boabelor de orz după malțificare, care au un conținut de proteine de minimum 12,5 % din greutate

Preparate constituite dintr-un amestec de radicelă de malț și reziduuri care provin din cernerea orzului înaintea malțificării (inclusiv eventualele boabe ale lor), precum și de reziduuri care provin din curățarea boabelor de orz după malțificare, care au un conținut de proteine de minimum 12,5 % din greutate și un conținut de amidon de maximum 28 % din greutate

t

20 000

EO

092905

100%

20 000

Preparate constituite dintr-un amestec de radicelă de malț și reziduuri care provin din cernerea orzului înaintea malțificării (inclusiv eventualele boabe adventive), precum și de reziduuri care provin din curățarea boabelor de orz după malțificare, care au un conținut de proteine de minimum 15,5 % din greutate

Preparate constituite dintr-un amestec de radicelă de malț și reziduuri care provin din cernerea orzului înaintea malțificării (inclusiv eventualele boabe adventive), precum și de reziduuri care provin din curățarea boabelor de orz după malțificare, care au un conținut de proteine de minimum 15,5 % din greutate și un conținut de amidon de maximum 23 % din greutate

t

100 000

EO

092903

100%

100 000

Porumb

t

277 988

EO

094131

96,8%

269 214

Porumb

t

500 000

EO

Fără număr de ordine

100%

500 000

Porumb

t

2 000 000

EO

Fără număr de ordine

100%

2 000 000

Gluten de porumb

t

10 000

USA

090090

100%

10 000

Sorg boabe

t

300 000

EO

Fără număr de ordine

100%

300 000

Mei

t

1 300

EO

090071

68,3%

888

Boabe de ovăz prelucrate, altele decât zdrobite

t

10 000

EO

090043

2,3%

231

Fecule de manioc

t

8 000

EO

090132

82,9%

6 632

Fecule de manioc

t

2 000

EO

090132

82,9%

1 658

Tărâțe, spărturi și alte reziduuri, aglomerate sub formă de pelete sau nu, provenite din măcinarea, presarea, cernerea sau din alte procedee de procesare a cerealelor

t

475 000

EO

090072

96,4%

458 068

Orez nedecorticat

t

7

EO

090083

66,7%

5

Orez decorticat (brun)

t

1 634

EO

094148

86,6%

1 416

Orez semialbit sau albit

t

63 000

EO

 

58,3%

36 731

Orez semialbit sau albit

t

4 313

THA

094112

84,9%

3 663

Orez semialbit sau albit

t

9 187

OTH

 

74,7%

6 859

Orez semialbit sau albit

t

1 200

THA

094112

84,9%

1 019

Orez semialbit sau albit

t

25 516

OT

094166

88%

22 442

Brizură de orez destinat fabricării unor produse din industria alimentară de la codul NC 1901 10 00

t

1 000

EO

094079

100%

1 000

Brizură de orez

t

31 788

EO

094168

83,6%

26 581

Brizură de orez

t

100 000

EO

 

93,7%

93 709

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării

t

9 925

AUS

094317

50%

4 961

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării

t

388 124

BRA

094318

92,4%

358 454

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării

t

10 000

CUB

094319

100%

10 000

Zahăr de trestie, brut, destinat rafinării

t

372 876

EO

094320

91,6%

341 460

Zahăr de trestie sau de sfeclă

t (în echivalent – zahăr alb)

10 000

IDN

094321

58,4%

5 841

Zahăr de trestie sau de sfeclă

t (în echivalent – zahăr alb)

1 294 700

ACP

N/A

71,2%

921 707

Alte preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor:

Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din greutate

t

2 800

EO

090073

98,1%

2 746

Alte preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor:

Care nu conțin produse lactate sau cu un conținut de produse lactate mai mic de 10 % din greutate

t

2 700

EO

090070

98,9%

2 670

Alimente pentru câini sau pisici

t

2 058

EO

090089

67,7%

1 393

Vin din struguri proaspeți (exceptând vinul spumos și vinul de calitate produs în regiuni determinate) a cărui concentrație alcoolică este =< 13% vol, prezentat în recipiente cu o capacitate =< 2 litri

hl

40 000

EO

090097

11,7%

4 689

Vin din struguri proaspeți (exceptând vinul spumos și vinul de calitate produs în regiuni determinate) a cărui concentrație alcoolică este =< 13% vol, prezentat în recipiente cu o capacitate > 2 litri

hl

20 000

EO

090095

78,2%

15 647

Vermuturi și alte vinuri din struguri proaspeți, aromatizate cu plante sau substanțe aromatice, prezentate în recipiente cu o capacitate > 2 l și cu o concentrație alcoolică =< 18% vol

hl

13 810

EO

090098

99,99%

13 808

Partea B

LISTA CONTINGENTELOR TARIFARE COMUNITARE CONSOLIDATE ÎN GATT

Fără să aducă atingere normelor de interpretare a Nomenclaturii combinate, formularea descrierii produselor este considerată ca având doar o valoare orientativă, regimul preferențial fiind determinat, în cadrul prezentei anexe, de domeniul reglementat de codurile NC. În cazul în care apare un „ex” înaintea codului NC, regimul preferențial este determinat în același timp de domeniul reglementat de codul NC și de cel al descrierii corespunzătoare.

Număr de ordine

Cod NC

Subdiviziune TARIC

Denumirea mărfurilor

Perioada de contingentare

Volumul contingentului

Nivelul taxei (%)

09.0006

0302 41 00

 

Heringi

De la 16.6. la 14.2.

31 888 tone

0

 

0303 51 00

 

 

0304 59 50

 

 

ex 0304 59 90

10

 

0304 99 23

 

09.0007

ex 0305 51 10

10

Moruni din speciile Gadus morhua și Gadus ogac și pești din specia Boreogadus saida:

—  uscați, sărați sau nesăraţi, dar neafumați

—  sărați, dar neuscați și neafumați, și în saramură

De la 1.1. la 31.12.

24 998 tone

0

 

 

20

 

ex 0305 51 90

10

 

 

20

 

0305 53 10

 

 

ex 0305 62 00

20

 

 

25

 

 

50

 

 

60

 

0305 69 10

 

 

0305 72 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

 

0305 79 00

10

 

 

15

 

 

20

 

 

25

 

 

30

 

 

35

 

 

50

 

 

52

 

 

56

 

 

60

 

 

62

 

 

64

09.0008

0302 31 10

0302 32 10

0302 33 10

0302 34 10

0302 35 11

0302 35 91

0302 36 10

0302 39 20

0302 49 11

0302 89 21

0303 41 10

0303 42 20

0303 43 10

0303 44 10

0303 45 12

0303 45 91

0303 46 10

0303 49 20

0303 59 21

0303 89 21

 

Ton (din genul Thunnus) și pești din genul Euthynnus, destinați industriei conservelor (1)

De la 1.1. la 31.12.

17 221 t

0

09.0009

ex 0302 54 19

10

Merluciu argintiu (Merluccius bilinearis), proaspăt, refrigerat sau congelat

De la 1.1. la 31.12.

1 999 tone

8

 

ex 0303 66 19

11

 

 

19

09.0013

ex 4412 39 00

10

Placaj de conifere, fără adaos de alte materiale:

—  ale căror fețe sunt prelucrate doar prin decojire, cu o grosime mai mare de 8,5 mm sau

—  sau șlefuite, cu o grosime mai mare de 18,5 mm

De la 1.1. la 31.12.

482 648 m3

0

 

ex 4412 99 85

10

09.0019

7202 21 00

 

Ferosiliciu

De la 1.1. la 31.12.

12 600 tone

0

 

7202 29

 

09.0021

7202 30 00

 

Ferosiliciumagneziu

De la 1.1. la 31.12.

18 550 tone

0

09.0023

ex 7202 49 10

20

Ferocrom conținând cel mult 0,10% carbon în greutate și cel puțin 30 % , dar nu mai mult de 90 % crom (ferocrom suprarafinat)

De la 1.1. la 31.12.

2 804 tone

0

 

ex 7202 49 50

11

09.0045

ex 0303 19 00

10

Pești din genul Coregone, congelați

De la 1 1.1. la 31.12.

1 000 tone

5,5

09.0046

ex 1605 40 00

30

Languste, preparate cu mărar, congelate

De la 1 1.1. la 31.12.

2 965 tone

0

09.0047

ex 1605 21 10

40

Creveți din specia Pandalus borealis, decorticați, preparați, congelați, dar nepreparați altfel

De la 1 1.1. la 31.12.

474 tone

0

 

ex 1605 21 90

40

 

ex 1605 29 00

40

09.0048

ex 0304 89 90

10

File de pește din genul Allocyttus spp. și din specia Pseudocyttus maculatus, congelat

De la 1.1. la 31.12.

200 tone

0

09.0050

ex 5306 10 10

10

Fire de in nealbite (cu excepția firelor de câlți), necondiționate pentru vânzarea cu amănuntul, măsurând cel puțin 333,3 decitex (nedepășind 30 de numere metrice), destinate fabricării de fire răsucite sau cablate, pentru industria încălțămintei și pentru înfășurarea cablurilor (1)

De la 1.1. la 31.12.

400 tone

1,8

 

ex 5306 10 30

10

09.0051

7018 10 90

 

Articole similare de podoabă din sticlă, altele decât perlele de sticlă, imitații de perle fine sau de cultură și imitații de pietre geme

De la 1.1. la 31.12.

52 tone

0

09.0052

1806 20

 

Ciocolată

De la 1.7. la 30.6.

2 026 tone

38

1806 31 00

1806 32

1806 90

09.0053

1 704

 

Produse zaharoase fără cacao (inclusiv ciocolată albă)

De la 1.7. la 30.6.

2 245 tone

35

09.0054

1905 90

 

Altele decât pâinea crocantă denumită Knäckebrot, turta dulce, biscuiții la care s-au adăugat îndulcitori, vafele și alveolele, pesmetul, pâinea prăjită și produse similare prăjite

De la 1.7. la 30.6.

409 tone

40

09.0084

1702 50 00

 

Fructoză chimic pură

De la 1.1. la 31.12.

1 253 tone

20

09.0085

1 806

 

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

De la 1.1. la 31.12.

81 tone

43

09.0086

1902 11 00

 

Paste alimentare fierte sau nefierte sau umplute sau preparate în alt mod, cu excepția pastelor umplute de la subpozițiile 1902 20 10 și 1902 20 30 din NC; cuscus preparat sau nepreparat

De la 1.1. la 31.12.

497 tone

11

1902 19

1902 20 91

1902 20 99

1902 30

1902 40

09.0087

1901 90 99

 

Preparate alimentare pe bază de cereale

De la 1.1. la 31.12.

191 tone

33

1904 30 00

1904 90 80

1905 90 20

09.0088

2106 90 98

 

Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

De la 1.1. la 31.12.

702 tone

18

09.0091

1702 50 00

 

Fructoză chimic pură

De la 1.7. la 30.6.

4 504 tone

(2)

09.0096

2106 90 98

 

Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, contingent alocat Statelor Unite ale Americii

De la 1.7. la 30.6.

831 tone

EA (3)

(1)  Reducerea taxei vamale se face în funcție de condițiile prevăzute de dispozițiile Uniunii Europene adoptate în acest domeniu în vederea efectuării controlului vamal al destinației acestor produse [a se vedea articolul 254 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 269, 10.10.2013, p. 1)].

(2)  Suspendare a taxei specifice de la 1 iulie 1995; taxa ad valorem luată în considerare este cea în vigoare prevăzută în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (JO L 256, 7.9.1987, p.1).

(3)  Mențiunea „EA” înseamnă că produsele sunt supuse perceperii unui „element agricol” determinat în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (CEE) nr. 2658/87.

Partea C

Descrierea produsului

Unitatea

Cantități prevăzute UE28

Țara

Număr de ordine

Partea UE27 în cadrul utilizării cotei

Volumul contingentelor tarifare UE27

Produse pescăreşti care nu sunt enumerate în Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului

Preparate sau conserve din pește (cu excepția celor întregi sau bucăți): de toni, pești săritori și alți pești din genul Euthynnus

t

1 816

THA

090704

100%

1 816

Preparate sau conserve din pește (cu excepția celor întregi sau bucăți): de toni, pești săritori și alți pești din genul Euthynnus

t

742

EO

090705

100%

742

Preparate sau conserve din pește (cu excepția celor întregi sau bucăți): de sardine, de bonite, de scrumbii din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicas și de pești din specia Orcynopsis unicolor

t

1 410

THA

090706

8,7%

123

Preparate sau conserve din pește (cu excepția celor întregi sau bucăți): de sardine, de bonite, de scrumbii din speciile Scomber scombrus și Scomber japonicas și de pești din specia Orcynopsis unicolor

t

865

EO

090707

72,9%

631

ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

Declarația Parlamentului European

Parlamentul European acordă o importanță deosebită faptului de a fi informat pe deplin în cursul pregătirii actelor delegate și, în special, punctului 28 din Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare, care prevede că, pentru a asigura un acces egal la toate informațiile, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre.

Declarația Comisiei

Comisia respectă pe deplin principiile unei mai bune legiferări și angajamentele prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. Prin urmare, Comisia va depune toate eforturile pentru a prezenta o propunere legislativă Consiliului și Parlamentului European cât mai curând posibil, în vederea alinierii Regulamentului (CE) nr. 32/2000 al Consiliului la cadrul juridic introdus de Tratatul de la Lisabona.

(1) Poziția Parlamentului European din 16 ianuarie 2019.
(2)Regulamentul (CE) nr. 32/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind deschiderea și modul de administrare a contingentelor tarifare comunitare consolidate în cadrul GATT și a altor câteva contingente tarifare comunitare, de stabilire a normelor de modificare sau de adaptare a contingentelor menționate și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1808/95 (JO L 5, 8.1.2000, p. 1).
(3)Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671).
(4) Regulamentul (CE) nr. 847/2006 al Comisiei din 8 iunie 2006 de deschidere și de stabilire a modului de gestionare a contingentelor tarifare comunitare pentru anumite preparate sau conserve de pește (JO L 156, 9.6.2006, p. 8).
(5) Decizia 2006/324/CE a Consiliului din 27 februarie 2006 privind încheierea unui acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană și Regatul Thailandei în conformitate cu articolul XXIV alineatul (6) și articolul XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 privind modificarea concesiilor din listele de angajamente ale Republicii Cehe, Republicii Estonia, Republicii Cipru, Republicii Letonia, Republicii Lituania, Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia și Republicii Slovace, în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeană (JO L 120, 5.5.2006, p. 17).
(6) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(7) Regulamentul (CEE, Euratom) nr. 1182/1971 al Consiliului din 3 iunie 1971 privind stabilirea regulilor care se aplică termenelor, datelor și expirării termenelor (JO L 124, 8.6.1971, p. 1).
(8) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(9) Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).”
(10)+ JO: a se insera în text numărul regulamentului cuprins în documentul PE-CONS 71/18 (2018/0158(COD)), iar în nota de subsol a se insera numărul, data, titlul și referința JO ale regulamentului respectiv.
(11)Pentru codurile de țară oficiale vă rugăm să consultați: http://www.nationsonline.org/oneworld/country_code_list.htm
(12)În scop de prezentare, procentajul părţii UE27 în cadrul utilizării cotei a fost rotunjit la prima zecimală. Volumul contingentelor tarifare UE27 este însă calculat pe baza procentajului exact.
(13)EO = erga omnes
(14)OTH = altele

Ultima actualizare: 18 ianuarie 2019Notă juridică