Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0158(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0361/2018

Predkladané texty :

A8-0361/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 12.9

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0022

Prijaté texty
PDF 135kWORD 50k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Proporčné rozdelenie colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie***I
P8_TA(2019)0022A8-0361/2018
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000 (COM(2018)0312 – C8-0202/2018 – 2018/0158(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0312),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 207 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0202/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 7. decembra 2018, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod a na stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (A8-0361/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje svoje vyhlásenie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

3.  berie na vedomie vyhlásenie Komisie uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu, ktoré bude uverejnené v sérii L Úradného vestníka Európskej únie spolu s konečným znením legislatívneho aktu;

4.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 16. januára 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o proporčnom rozdelení colných kvót uvedených v listine WTO pre Úniu po vystúpení Spojeného kráľovstva z Únie a o zmene nariadenia Rady (ES) č. 32/2000
P8_TC1-COD(2018)0158

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 2019/216.)


PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Európskeho parlamentu

Európsky parlament pripisuje veľký význam tomu, aby bol plne informovaný počas prípravy delegovaných aktov, a najmä bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva, v ktorom sa stanovuje, že s cieľom zabezpečiť rovnaký prístup ku všetkým informáciám sa Európskemu parlamentu a Rade zasielajú všetky dokumenty v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov.

Vyhlásenie Komisie

Komisia v plnej miere dodržiava zásady lepšej právnej regulácie a záväzky stanovené v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Bude sa preto snažiť čo najskôr predložiť Rade a Európskemu parlamentu legislatívny návrh s cieľom zosúladiť nariadenie Rady (ES) č. 32/2000 s právnym rámcom zavedeným Lisabonskou zmluvou.

Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne oznámenie