Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0252(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0441/2018

Predkladané texty :

A8-0441/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.1

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0024

Prijaté texty
PDF 169kWORD 47k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Stanovenie účelového programu financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom *
P8_TA(2019)0024A8-0441/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje účelový program financovania vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (Euratom) č. 1368/2013 (COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0467),

–  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8‑0314/2018),

–  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0441/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Účelový výdavkový program financovania môže poskytnúť pridanú hodnotu Únie a slúžiť v nej ako vzor, pokiaľ ide o bezpečné riadenie technických otázok v súvislosti s vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky a šírenie poznatkov. Takáto finančná pomoc by sa mala poskytovať na základe ex ante hodnotenia, v ktorom sa identifikujú osobitné potreby a preukáže sa pridaná hodnota Únie, s cieľom podporiť vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom.
(2)  Účelový výdavkový program financovania môže poskytnúť pridanú hodnotu Únie a slúžiť v nej ako vzor, pokiaľ ide o bezpečné riadenie technických otázok v súvislosti s vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky a šírenie poznatkov. Takáto finančná pomoc by sa mala poskytovať na základe ex ante hodnotenia, v ktorom sa identifikujú osobitné potreby a preukáže sa pridaná hodnota Únie, s cieľom podporiť vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom. Takáto finančná pomoc by však nemala stanovovať precedens pre financovanie budúceho vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky na úrovni Únie. Iniciatíva uskutočniť a financovať vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky by mala zostať v prvom rade zodpovednosťou členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  V rámci programu by sa malo zabezpečiť aj šírenie poznatkov o procese vyraďovania z prevádzky v Únii, keďže takéto opatrenia prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu pre Úniu a prispievajú k bezpečnosti pracovníkov a širokej verejnosti.
(15)  V rámci programu by sa malo zabezpečiť aj šírenie poznatkov a výmena najlepších postupov a získaných skúseností medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o proces vyraďovania z prevádzky v Únii, keďže takéto opatrenia prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu pre Úniu a prispievajú k bezpečnosti pracovníkov a širokej verejnosti, ako aj k ochrane životného prostredia.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  Spoločné výskumné centrum by malo viesť špecializovanú iniciatívu na štruktúrovanie zhromažďovania, rozvoja a výmeny poznatkov v oblasti vyraďovania z prevádzky na úrovni Únie bez toho, aby sa vylúčila medzinárodná spolupráca. Táto iniciatíva by mala zohľadňovať viacrozmerné výzvy vrátane výskumu a inovácií, normalizácie, regulácie, odbornej prípravy a vzdelávania a priemyslu.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  S cieľom zaistiť bezpečnosť a čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie zariadení, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky.
(16)  S cieľom zaistiť bezpečnosť a čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti vrátane znalostí tretích krajín, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie zariadení, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Akcie v rámci programov Kozloduj a Bohunice by sa mali realizovať so spoločným finančným úsilím Únie a Bulharska a Slovenska. Maximálna prahová hodnota spolufinancovania Únie by sa mala stanoviť v súlade s postupmi spolufinancovania stanovenými v predchádzajúcich programoch.
(20)  Akcie v rámci programov Kozloduj a Bohunice by sa mali realizovať so spoločným finančným úsilím Únie a Bulharska a Slovenska. Minimálna prahová hodnota spolufinancovania Únie by sa mala stanoviť v súlade s postupmi spolufinancovania stanovenými v predchádzajúcich programoch.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa stanovuje účelový program financovania „Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom“ (ďalej len „program“) zameraný na aktuálne potreby. Vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 poskytne podporu Bulharsku a Slovensku na bezpečné vyradenie z prevádzky ich jadrových reaktorov prvej generácie a na realizáciu procesu vyraďovania z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom, pokiaľ ide o jadrové zariadenia samotnej Komisie v lokalitách Spoločného výskumného centra (JRC).
Týmto nariadením sa stanovuje účelový program financovania „Vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom“ (ďalej len „program“) zameraný na aktuálne potreby. Vo viacročnom finančnom rámci na obdobie 2021 – 2027 poskytne podporu Bulharsku a Slovensku na bezpečné vyradenie z prevádzky ich jadrových reaktorov, ktoré boli predčasne odstavené, a na realizáciu procesu vyraďovania z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom, pokiaľ ide o jadrové zariadenia samotnej Komisie v lokalitách Spoločného výskumného centra (JRC), pri súčasnom zabezpečení ochrany pracovníkov, najmä pokiaľ ide o zdravotné vplyvy, širokú verejnosť a životné prostredie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Spoločenstvo“) a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Stanovujú sa v ňom ciele programu, celkový rozpočet na obdobie 2021 – 2027 vrátane presného rozdelenia súm medzi tri programy, formy financovania z prostriedkov Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len „Spoločenstvo“) a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 2
(2)  „plán vyraďovania z prevádzky“ je dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o navrhovanom vyraďovaní z prevádzky a upravuje tieto záležitosti: zvolená stratégia vyraďovania z prevádzky; harmonogram, typ a postupnosť činností vyraďovania z prevádzky; použitá stratégia nakladania s odpadom vrátane uvoľnenia; navrhovaný konečný stav; uskladnenie a uloženie odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky; časový rámec vyraďovania z prevádzky; odhady nákladov na ukončenie vyraďovania z prevádzky a ciele, očakávané výsledky, čiastkové ciele, cieľové dátumy, ako aj zodpovedajúce kľúčové ukazovatele výkonnosti vrátane ukazovateľov založených na získanej hodnote. Plán vypracúva držiteľ licencie pre jadrové zariadenie a zohľadňuje sa vo viacročných pracovných programoch v rámci programu;
(2)  „plán vyraďovania z prevádzky“ je dokument, ktorý obsahuje podrobné informácie o navrhovanom vyraďovaní z prevádzky a upravuje tieto záležitosti: zvolená stratégia vyraďovania z prevádzky; harmonogram, typ a postupnosť činností vyraďovania z prevádzky; použitá stratégia nakladania s odpadom vrátane uvoľnenia a program ochrany pracovníkov; navrhovaný konečný stav; uskladnenie a uloženie odpadu pochádzajúceho z vyraďovania z prevádzky; časový rámec vyraďovania z prevádzky; odhady nákladov na ukončenie vyraďovania z prevádzky a ciele, očakávané výsledky, čiastkové ciele, cieľové dátumy, ako aj zodpovedajúce kľúčové ukazovatele výkonnosti vrátane ukazovateľov založených na získanej hodnote. Plán vypracúva držiteľ licencie pre jadrové zariadenie a zohľadňuje sa vo viacročných pracovných programoch v rámci programu;
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – bod 5 a (nový)
5a.   „tretia krajina“ je krajina, ktorá nie je členským štátom Únie.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1
Na základe aktuálnych potrieb na obdobie 2021 – 2027 sa má v rámci programu najmä pomôcť Bulharsku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Kozloduj a Slovensku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice, s osobitným dôrazom na zvládanie príslušných aspektov rádiologickej bezpečnosti, a poskytnúť podpora programu JRC na vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s odpadom pri zabezpečení rozsiahleho šírenia získaných poznatkov o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky v prospech všetkých členských štátov EÚ.
Na základe aktuálnych potrieb na obdobie 2021 – 2027 sa má v rámci programu najmä pomôcť Bulharsku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Kozloduj a Slovensku v implementácii programu vyraďovania z prevádzky jadrovej elektrárne Bohunice, s osobitným dôrazom na zvládanie príslušných aspektov rádiologickej bezpečnosti, a poskytnúť podpora programu JRC na vyraďovanie z prevádzky a nakladanie s odpadom pri zabezpečení rozsiahleho šírenia a výmeny získaných poznatkov a najlepších postupov medzi všetkými členskými štátmi o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky a nakladaní s rádioaktívnym odpadom.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno c
c)  rozvíjať kontakty a výmeny medzi zainteresovanými stranami Únie v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky s cieľom vytvoriť potenciálne synergie Únie.
c)  rozvíjať kontakty a výmeny medzi zainteresovanými stranami Únie, najmä z priemyslu, v oblasti vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a nakladania s rádioaktívnym odpadom a jeho ukladania s cieľom zabezpečiť šírenie poznatkov a výmenu skúseností vo všetkých príslušných oblastiach, ako je výskum a inovácie, regulácia, odborná príprava, a vytvoriť potenciálne synergie Únie.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – úvodná časť
2.  Orientačné rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:
2.  Rozdelenie sumy uvedenej v odseku 1 je takéto:
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
Z programu sa môžu financovať oprávnené náklady akcie v maximálnej miere stanovenej v prílohe I a II. Maximálna miera spolufinancovania Únie platná pre program Kozloduj alebo pre program Bohunice nesmie byť vyššia ako 50 %. Zostávajúce spolufinancovanie poskytne Bulharsko a Slovensko.
Z programu sa môžu financovať oprávnené náklady akcie stanovené v prílohe I a II. Minimálna miera spolufinancovania Únie platná pre program Kozloduj alebo pre program Bohunice nesmie byť nižšia ako 50 %. Zostávajúce spolufinancovanie poskytne Bulharsko a Slovensko.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Príloha I – bod 2
2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú maximálnej miere spolufinancovania stanovenej na 50 %.
2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú minimálnej miere spolufinancovania Únie stanovenej na 50 %.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Príloha II – bod 2
2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú maximálnej miere spolufinancovania stanovenej na 50 %.
2.  Projekty a činnosti financované v období 2021 – 2027 podliehajú minimálnej miere spolufinancovania Únie stanovenej na 50 %.
Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne oznámenie