Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2106(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0459/2018

Predkladané texty :

A8-0459/2018

Rozpravy :

PV 15/01/2019 - 17
CRE 15/01/2019 - 17

Hlasovanie :

PV 16/01/2019 - 21.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0025

Prijaté texty
PDF 424kWORD 54k
Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg Prechodná verzia
Správa o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou
P8_TA-PROV(2019)0025A8-0459/2018

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 16. januára 2019 o vykonávaní obchodného piliera dohody o pridružení so Strednou Amerikou (2018/2106(INI))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na časť IV Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej(2) a na je sprievodnú priebežnú správu(3),

–  so zreteľom na výročné správy Komisie z 18. marca 2015, 18. februára 2016 a 5. apríla 2017 o vykonávaní časti IV dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi EÚ a Strednou Amerikou (COM(2015)0131, COM(2016)0073 a COM(2017)0160),

–  so zreteľom na svoje uznesenie z 31. mája 2018 o situácii v Nikarague(4) a na vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene EÚ z 2. októbra 2018 o situácii v Nikarague,

–  so zreteľom na uznesenia Euro-latinskoamerického parlamentného zhromaždenia o riadení globalizácie a o sociálnej zodpovednosti podnikov v EÚ a krajinách Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti (LAK) prijaté vo Viedni 20. septembra 2018,

–  so zreteľom na správu Komisie z 9. novembra 2017 s názvom Vykonávanie dohôd o voľnom obchode – 1. január 2016 – 31. december 2016 (SWD(2017)0364),

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo14. februára 2018 o kapitolách o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji v dohodách EÚ o voľnom obchode(5),

–  so zreteľom na svoje uznesenia z 30. mája 2018 o výročnej správe o vykonávaní spoločnej obchodnej politiky(6) a z 25. októbra 2018 o využívaní globalizácie: obchodné aspekty(7),

–  so zreteľom na správu zo 14. júna 2018 o štvrtom zasadnutí Výboru pre pridruženie,

–  so zreteľom na správu z 13. júna 2018 o štvrtom zasadnutí Rady pre obchod a udržateľný rozvoj o dohode o pridružení medzi Strednou Amerikou a Európskou úniou pre fórum občianskej spoločnosti(8),

–  so zreteľom na zhrnutie diskusie zo spoločného zasadnutia európskych a stredoamerických poradných skupín občianskej spoločnosti zo 16. júna 2016(9),

–  so zreteľom na verejné vypočutia, ktoré Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) zorganizoval 20. júna 2018, 15. marca 2016 a 27. marca 2012,

–  so zreteľom na svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a daňových únikov(10),

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenie o obchode a posilnení ekonomického postavenia žien pri príležitosti ministerskej konferencie Svetovej obchodnej organizácie (ďalej len „WTO“) v decembri 2017 v Buenos Aires,

–  so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, ako aj na článok 1 ods. 1 písm. e) rozhodnutia Konferencie predsedov z 12. decembra 2002 o schvaľovacom postupe pre vypracovanie iniciatívnych správ a na prílohu 3 k tomuto rozhodnutiu,

–  so zreteľom na správu Výboru pre medzinárodný obchod (A8-0459/2018),

A.  keďže dohoda o pridružení (ďalej len „dohoda“) medzi EÚ a Strednou Amerikou bola prvou dohodou o pridružení medzi regiónmi, ktorú EÚ uzatvorila; keďže táto dohoda je založená na troch navzájom sa dopĺňajúcich častiach, a to politickom dialógu, spolupráci a obchode; keďže obchodný pilier dohody (časť IV) bol v čase rokovaní dosť široký a náročný, ale spätne možno povedať, že v ňom chýbajú aktualizované ustanovenia týkajúce sa, okrem iného, rodového hľadiska a obchodu, digitálneho a elektronického obchodu, obstarávania, investícií, boja proti korupcii alebo malých a stredných podnikov (ďalej len „MSP“);

B.  keďže obchodný pilier dohody sa predbežne vykonáva päť rokov: od 1. augusta 2013 s Hondurasom, Nikaraguou a Panamou, od 1. októbra 2013 s Kostarikou a Salvádorom a od 1. decembra 2013 s Guatemalou;

C.  keďže piliere politického dialógu a spolupráce sa doposiaľ nevykonávajú, keďže nie všetky členské štáty dohodu ratifikovali; keďže tým, že sa tieto dva piliere nevykonávajú, sa vytvára nerovnováha medzi otázkami súvisiacimi s obchodom a politickými otázkami, najmä základnými hodnotami EÚ, ako sú napríklad podpora demokracie a ľudských práv;

D.  keďže Stredná Amerika s takmer 43 miliónmi obyvateľov je relatívne malým trhom, ktorý predstavuje 0,25 % svetového HDP;

E.  keďže počas posledných 15 rokov boli krajiny Strednej Ameriky otvorenejšie voči obchodu ako iné krajiny s rovnakou výškou príjmov; keďže dovoz je však aj naďalej hlavným zdrojom obchodnej výmeny s ostatnými krajinami;

F.  keďže najdôležitejším trhom pre Strednú Ameriku je samotný región, pričom stredoamerický spoločný trh je druhým najväčším obchodným partnerom väčšiny krajín v regióne a predstavuje 26 % celkového vývozu;

G.  keďže vykonávanie obchodných dohôd EÚ je kľúčovou prioritou Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z hľadiska monitorovania, hodnotenia a nastavenia spoločnej obchodnej politiky EÚ; keďže správy o vykonávaní dohody so Strednou Amerikou sú včasným a užitočným príspevkom do diskusie o jej prípadnej aktualizácii;

H.  keďže v súčasnosti existuje dostatok skúseností, údajov a štatistických informácií na posúdenie vykonávania obchodného piliera dohody; keďže v uznesení Európskeho parlamentu z 11. decembra 2012 a v jeho súhlase s dohodou boli načrtnuté ciele obchodného piliera a zahrnuté návrhy o následných krokoch počas vykonávania dohody(11), ktoré sú relevantné pre prebiehajúcu analýzu;

I.  keďže Súdny dvor Európskej únie vo svojom stanovisku 2/15 zo 16. mája 2017(12) potvrdil, že spoločná obchodná politika je založená na hodnotách a že podpora trvalo udržateľného rozvoja je jedným z cieľov spoločnej obchodnej politiky;

J.  keďže situácia v oblasti ľudských práv vyvoláva vo viacerých krajinách Strednej Ameriky znepokojenie;

Hlavné závery a odporúčania

1.  zastáva názor, že dohoda sa snaží splniť jeden zo svojich hlavných pôvodných cieľov, keďže sa usiluje posilňovať proces regionálnej integrácie medzi stredoamerickými štátmi podporou vnútroregionálnych inštitúcií, spolupráce a dialógu, prispievaním k plneniu článku 21 Zmluvy o Európskej únii, k univerzálnej Agende 2030 pre udržateľný rozvoj a v rámci zásady súdržnosti politík v záujme rozvoja podľa článku 208 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) k doplnkovosti ich produktívnych sektorov, uľahčovaním cezhraničnej výmeny a podporou udržateľného hospodárskeho rastu v regióne; opakuje, že dohoda prispieva ku konsolidácii širšieho strategického rozmeru partnerstva medzi EÚ a krajinami Latinskej Ameriky a Karibskej oblasti (LAK); považuje za kľúčové zabezpečiť, aby dohoda, ktorú ešte niektoré členské štáty(13) neratifikovali, nadobudla platnosť v plnom rozsahu, a aby obe zmluvné strany účinne a primerane vykonávali všetky ustanovenia jej obchodného piliera;

2.  pripomína význam posilnenia spolupráce medzi oboma regiónmi v záujme zachovania a upevnenia multilaterálneho obchodného systému ako základný piliera umožňujúceho splniť ciele trvalo udržateľného rozvoja a zabezpečiť hospodárske riadenie na základe pravidiel, a tým aj spravodlivejší, inkluzívnejší a udržateľnejší obchod; pripomína najmä svoju podporu WTO a podčiarkuje jej úlohu pri zabezpečovaní hospodárskej stability a podpore rastu a rozvoja a vyzýva strany, aby využili dialóg, ktorý dohoda podporuje, a navrhli a vypracovali spoločné stratégie nevyhnutnej modernizácie WTO;

3.  zdôrazňuje, že Stredná Amerika je jedným z regiónov, ktoré sú najviac postihnuté zmenou klímy a prírodnými katastrofami, a preto naliehavo vyzýva na hĺbkové preskúmanie súvislosti medzi zmenou využívania pôdy v dôsledku liberalizácie investícií a prístupu k vlastníctvu a rozširovaním monokultúr, ďalej ochrany zdrojov vody a sladkej vody a prístupu k nim, ako aj potreby udržiavať a/alebo rozvíjať príslušné verejné služby a napokon spolupráce pri rozvoji neznečisťujúcej verejnej dopravy a energetických systémov;

4.  zdôrazňuje, že podstatou dohody je férový a predvídateľný vzťah založený na pravidlách, ktorý podporuje bezpečnejšie hospodárske prostredie medzi obchodnými partnermi založené na zásadách trvalo udržateľného rozvoja a dodržiavania ľudských práv a pracovných a environmentálnych noriem a zároveň podporuje právny štát a dobrú správu vecí verejných, a zdôrazňuje, že treba prijať účinné opatrenia na boj proti korupcii; domnieva sa, že takáto predvídateľnosť podporuje hospodársky rast, výmenu tovaru, poskytovanie služieb, účasť na verejnom obstarávaní, atraktívnosť investícií, kvalitné pracovné miesta a lepšie pracovné podmienky a životnú úroveň, aj keď obchodné toky sa nevyvíjajú vždy lineárne;

5.  vyzýva Komisiu, aby predkladala aktuálne komplexné výročné správy o vykonávaní dohody, ako sa to vyžaduje v príslušných vykonávacích nariadeniach; zastáva názor, že informácie uvedené v správe o vykonávaní dohôd o voľnom obchode nie sú dostatočné (SWD(2017)0364); konštatuje, že údaje o dovoze zo Strednej Ameriky veľmi kolíšu, keďže vývoz je zameraný na komodity, ktorých ceny vyplývajú zo svetového trhu alebo sú založené na častiach výrobkov v globálnych hodnotových reťazcoch; dôrazne strany nabáda, aby v záujme primeraného posúdenia vykonávania dohody prijali primerané opatrenia na zlepšenie zberu a poskytovania pravidelných, aktuálnych, porovnateľných a spoľahlivých štatistických údajov o príslušných odvetviach vrátane obchodu s tovarom a službami, investícií a zmeny klímy, ako aj o stupni konsolidácie činností MSP a aby vykonávali hodnotenia na základe údajov rozčlenených podľa rodu; nabáda ďalej obe strany, aby sledovali vykonávanie medzinárodne dohodnutých noriem v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí, ako aj daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; opakuje svoju výzvu Komisii, aby aktualizovala a vytvorila spoločnú metodiku pre ucelenejšie hodnotenie vykonávania svojich obchodných dohôd;

6.  víta to, že obchodné toky medzi zmluvnými stranami sa vo všeobecnosti ukázali byť odolné aj napriek nepriaznivému medzinárodnému hospodárskemu kontextu; berie na vedomie, že: vývoz z EÚ vzrástol o 22 %, zatiaľ čo dovoz z piatich stredoamerických krajín sa zvýšil o 18,3 %, že hlavnou destináciou vývozu EÚ do Strednej Ameriky je Kostarika, za ktorou nasledujú Panama a Guatemala a že hlavný vývozca tovaru do EÚ je Kostarika, za ktorou nasleduje Honduras a Guatemala; berie so znepokojením na vedomie výrazný pokles vývozu z Kostariky do EÚ o 40,4 % v roku 2015 v dôsledku premiestnenia významného výrobcu informačných technológií do juhovýchodnej Ázie, čo viedlo k celkovému poklesu dovozu zo Strednej Ameriky o 16,8 %;

7.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani Stredná Amerika, ani EÚ plne nevyužívajú svoje colné kvóty, a preto žiada určiť potenciálne odvetvia, v ktorých by sa mala podporovať intenzívnejšia výmena; vyjadruje poľutovanie nad tým, že číselné údaje o miere využívania preferencií sú k dispozícii iba v Kostarike; vyjadruje znepokojenie nad tým, že len v prípade 16,6 % oprávneného vývozu EÚ do Kostariky bola uplatnená dohoda o voľnom obchode, pričom v prípade vývozu z Kostariky do EÚ dosiahla táto miera 92 %(14); pripomína, že je mimoriadne dôležité, aby sa obchod stal inkluzívnejším a aby sa dosiahla náležitá integrácia MSP, najmä malých poľnohospodárov, do hodnotových reťazcov; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, aby prijala aktívne opatrenia s cieľom zvýšiť vedomosti a uľahčiť využívanie príležitostí, ktoré ponúka dohoda, medzi európskymi výrobcami, najmä MSP, v záujme väčšieho využívania preferencií a existujúcich colných kvót;

8.  konštatuje, že väčšina produktov vyvážaných zo Strednej Ameriky do EÚ aj naďalej vo veľkej miere patrí do primárneho sektora a ide o produkty s relatívne nízkou pridanou hodnotou, ako napríklad textil, káva, cukor, automobilové diely alebo krevety, zatiaľ čo EÚ vyváža do Strednej Ameriky najmä stroje a spotrebiče, produkty chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví a dopravné zariadenia; berie však na vedomie, že dohoda začína prispievať k modernizácii a diverzifikácii vývozu výrobkov s vyššou pridanou hodnotou zo Strednej Ameriky, ako sú ihly, protetické pomôcky a zdravotnícke pomôcky, a k zvýšeniu vývozu produktov s osvedčením spravodlivého obchodu a ekologických certifikovaných produktov;

9.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že ani tretia výročná správa, ani správa o vykonávaní dohôd o voľnom obchode EÚ za rok 2016 neobsahujú údaje relevantné pre hodnotenie investičných tokov; vyzýva Komisiu, aby takéto údaje uviedla vo svojich budúcich správach;

10.  berie na vedomie, že celkový objem obchodu so službami medzi EÚ a Strednou Amerikou sa nepatrne znížil a zdá sa, že je sústredený v Paname a Kostarike, a vyzýva Komisiu, aby poskytla podrobnejšiu analýzu jednotlivých krajín podľa jednotlivých odvetví;

11.  uznáva pokrok, pokiaľ ide o sanitárne a fytosanitárne normy, pravidlá pôvodu a technické prekážky obchodu, a vyzýva strany, aby zlepšili systém včasného varovania a transparentnosť a výmenu informácií o vnútorných právnych predpisoch a postupoch; konštatuje, že Stredná Amerika je znepokojená novým právnym rámcom EÚ, ktorý by mohol brániť vývozu palmového oleja; opätovne zdôrazňuje potrebu včasných informácií a ďalších výmen ex ante s cieľom umožniť stranám predvídať meniace sa modely a dodržiavať interné právne požiadavky;

12.  zdôrazňuje, že treba dosiahnuť ďalší pokrok, napríklad v súvislosti s problémom diskriminačných daní na dovoz alkoholických nápojov v Kostarike; vyjadruje znepokojenie aj v súvislosti s nevyriešenými otázkami týkajúcimi sa účinnej ochrany zemepisných označení, napríklad v Kostarike (Manchego), Guatemale (Parmigiano) alebo Hondurase (zoznam generík), a odporúča vyvinúť ďalšie úsilie v súvislosti s dodržiavaním právnych predpisov;

13.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že v platnej dohode chýba osobitná kapitola o MSP, a nabáda Komisiu, Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“), členské štáty a Strednú Ameriku, aby takúto kapitolu začlenili do budúcej revízie dohody; vyzýva strany dohody, aby MSP poskytli kompletnú právnu a administratívnu podporu a všetky nástroje potrebné na to, aby sa MSP mohli zapojiť do obchodu a investícií podľa tejto dohody a aby presadzovali väčšiu výmenu a zvyšovali zapojenie v záujme využitia prínosov dohody, a to aj aktívnymi opatreniami na podporu internacionalizácie MSP a zriadením kontaktných miest a špecializovanej internetovej stránky pre MSP; opakuje svoju výzvu na zvýšenie informovanosti zainteresovaných strán, najmä MSP v oboch regiónoch, o dohode a podpore, ktorá je k dispozícii; opakuje svoju výzvu na podporu spolupráce príslušnými technickými a finančnými zdrojmi v odvetviach strategických pre oba regióny;

14.  zdôrazňuje, že na zabezpečenie rovnakých podmienok pre podniky je nevyhnutné spravodlivé a transparentné otváranie trhov verejného obstarávania v Strednej Amerike; vyjadruje znepokojenie nad tým, že trhy verejného obstarávania v Strednej Amerike by sa mohli ešte viac otvoriť na úrovni ústrednej a regionálnej štátnej správy;

15.  považuje vnútroregionálne nesadzobné opatrenia za významnú prekážku pre investície v Strednej Amerike; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby krajiny Strednej Ameriky zlepšili podmienky investovania a skvalitnili miestne podnikateľské prostredie pre európskych investorov s cieľom zlepšiť zamestnanosť a infraštruktúru a splniť dôležité rozvojové potreby regiónu;

16.  trvá na účinnom plnení osobitných záväzkov týkajúcich sa ustanovení o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou dohody a sú nevyhnutné na splnenie stanovených cieľov; berie na vedomie, že Komisia vykoná v roku 2019 za účasti nezávislých expertov hodnotenie dohody ex post vrátane jej kapitoly o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji, a domnieva sa, že by v takýchto hodnoteniach mala pokračovať aj v budúcnosti; pripomína, že v kapitole dohody o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji je stanovené zriadenie domácich poradných skupín alebo výborov pre záležitostí súvisiace s prácou, životným prostredím a trvalo udržateľným rozvojom; víta najmä to, že vo všetkých krajinách Strednej Ameriky už boli zriadené poradenské mechanizmy občianskej spoločnosti; konštatuje, že v niektorých krajinách Strednej Ameriky existujú vážne obavy, pokiaľ ide o nezávislosť týchto poradných skupín a ich schopnosť vyvíjať činnosť; vyjadruje v tejto súvislosti poľutovanie nad tým, že zasadnutia Výboru a podvýborov pre pridruženie a fóra pre dialóg s občianskou spoločnosťou sa neuskutočnili v roku 2017, a trvá na tom, aby sa tieto zasadnutia konali aspoň raz ročne; vyzýva zmluvné strany dohody, aby urýchlene zaviedli mechanizmy a vydelili potrebné finančné prostriedky na posilnenie domácich poradných skupín a zabezpečili nezávislosť a reprezentatívnosť organizácií občianskej spoločnosti s vyváženým zastúpením zainteresovaných strán, aby sa mohli primerane zúčastňovať na ich zasadnutiach; vyzýva ďalej strany dohody, aby zaviedli účinné mechanizmy dialógu s poradnými skupinami, ako aj s členmi rôznych podvýborov a aby ich začlenili do postupov hodnotenia ex post plánovaných na rok 2019; víta odporúčania prijaté počas 3. spoločnej schôdze domácich poradných skupín EÚ a Strednej Ameriky zo 16. júna 2016 a vyzýva jej účastníkov, aby ich vykonali; pripomína, že kapitola o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji zahŕňa právne záväzné ustanovenia na účinné vykonávanie noriem pracovnej, sociálnej a environmentálnej ochrany; víta to, že dohoda vytvorila podmienky pre pravidelný dialóg o vykonávaní spoločných záväzkov; konštatuje, že Európsky parlament vyzval Komisiu, aby posilnila mechanizmy monitorovania, vykonávania a presadzovania kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji; víta preto 15-bodový plán Komisie na zvýšenie účinnosti kapitol o obchode a trvalo udržateľnom rozvoji EÚ a pripomína, že by mala pokračovať v dialógu s rôznymi zainteresovanými stranami vrátane Európskeho parlamentu o účinnom mechanizme presadzovania záväzkov v oblasti pracovnej ochrany a ochrany životného prostredia zahrnutých v obchodných dohodách;

17.  vyzýva strany dohody, aby dohodu revidovali a zaviedli vhodný a účinný mechanizmus urovnávania sporov a aby pri tom, okrem iných metód presadzovania, zvážili aj sankcie ako odstrašujúci prostriedok, ktorý sa má použiť ako posledná možnosť v prípade závažných porušení, a aby umožnili náležité zapojenie sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti;

18.  naliehavo vyzýva EÚ a všetky krajiny Strednej Ameriky, aby ratifikovali a v plnej miere vykonávali mnohostranné environmentálne dohody o boji proti zmene klímy, najmä Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy a Parížsku dohodu; zdôrazňuje, že treba, aby EÚ a Stredná Amerika v tejto súvislosti zintenzívnili spoluprácu;

19.  berie na vedomie správy MOP o jednotlivých krajinách, ako aj problémy, ktoré stále pretrvávajú; vyzýva príslušné krajiny Strednej Ameriky, aby skoncovali s násilím voči odborárom a domorodému obyvateľstvu a prijali legislatívne opatrenia na účinné vykonávanie základných dohovorov MOP o slobode združovania, kolektívnom vyjednávaní a nediskriminácii a detskej práci; zdôrazňuje, že je dôležité posilniť pracovné inšpekcie a rozšíriť sociálny dialóg;

20.  žiada Komisiu o záruku, že na tovar alebo časti tovaru vyrábané vo vývozných spracovateľských zónach sa nevzťahujú preferenčné colné sadzby dohody, keďže vývozné spracovateľské zóny sú oslobodené od povinnosti dodržiavať medzinárodné normy v oblasti pracovného práva a vnútroštátne právne predpisy v oblasti životného prostredia; žiada Komisiu o konkrétne informácie o colných alebo iných ustanoveniach, ktoré sa uplatňujú pri rozlišovaní výrobkov pochádzajúcich z vývozných spracovateľských zón, ktoré tým nie sú oslobodené od ciel;

21.  pripomína, že prahové hodnoty stanovené v rámci stabilizačného mechanizmu pre banány pripojeného k dohode a platného do roku 2020 by sa nemali prekročiť a že po uplynutí platnosti mechanizmu by strany dohody mali aj naďalej poskytovať štatistické údaje, a to aj o spravodlivom obchode a ekologických produktoch; konštatuje, že Nikaragua a Guatemala prekročili v septembri 2018 svoje prahové hodnoty (o 349 %, respektíve 102 %), a vyjadruje znepokojenie, že to môže mať dôsledky pre európskych producentov banánov; pripomína, že Komisia sa najneskôr do 1. januára 2019 zaviazala posúdiť situáciu producentov banánov v EÚ a v prípade závažného zhoršenia situácie na trhu alebo situácie producentov banánov v EÚ sa môže zvážiť predĺženie platnosti mechanizmu; pripomína, že so zreteľom na stabilizačný mechanizmus a ochrannú doložku stanovené v dohode by Komisia mala o takomto vývoji na trhu poskytovať podrobnejšie a pravidelnejšie informácie, a to Európskemu parlamentu, ako aj príslušným priemyselným odvetviam;

22.  zdôrazňuje, že nedávne udalosti v politickej i hospodárskej oblasti zahŕňajúce násilie, beztrestnosť, korupciu, krehkosť justičných systémov a absenciu právneho štátu v mnohých krajinách Strednej Ameriky môžu mať aj hospodárske dôsledky, ktoré môžu negatívne vplývať na celý región a mohli by viesť k jeho destabilizácii; vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad aktuálnou situáciou v Nikarague a dôrazne ju odsudzuje; vyzýva Komisiu a ESVČ, aby aj naďalej dôkladne monitorovali situáciu v Nikarague a v prípade potreby posúdili možné opatrenia, ktoré by sa dali prijať v súvislosti s dohodou o pridružení; pripomína, že doložka o demokracii je základným prvkom všetkých dohôd Únie s tretími krajinami;

23.  pripomína záväzok EÚ zakotvený v článku 8 ZFEÚ, ako aj záväzok EÚ a ďalších signatárov Vyhlásenia z Buenos Aires o rodových otázkach a obchode začleniť rodovú rovnosť do obchodnej politiky; vyzýva strany, aby posilnili rodové zameranie dohody a presadzovali a podporovali začlenenie osobitnej kapitoly o rodovej rovnosti v rámci jej budúcej revízie;

24.  naliehavo vyzýva Rakúsko, Belgicko a Grécko, aby dohodu ratifikovali, a opätovne zdôrazňuje význam plného uplatňovania ostatných častí dohody vrátane spolupráce v oblasti hospodárskeho rozvoja a rozvoja obchodu (článok 52 a ďalšie);

25.  víta to, že strany dohody konečne začínajú administratívne a inštitucionálne postupy na prijatie príslušného protokolu s cieľom zahrnúť do dohody Chorvátsko;

o
o   o

26.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ESVČ, členským štátom, vládam krajín Strednej Ameriky a Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu

(1) Ú. v. EÚ L 346, 15.12.2012, s. 3.
(2) Ú. v. EÚ C 434, 23.12.2015, s. 181.
(3) Predbežná správa z 8. novembra 2012 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej.
(4) Prijaté texty, P8_TA(2018)0238.
(5) Ú. v. EÚ C 227, 28.6.2018, s. 27.
(6) Prijaté texty, P8_TA(2018)0230.
(7) Prijaté texty, P8_TA(2018)0439.
(8) http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/july/tradoc_157150.pdf
(9) https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/resources/docs/en_joint-document_advisory-groups_16-june-2016_final.pdf
(10) Ú. v. EÚ C 369, 11.10.2018, s. 132.
(11) Stanovisko Výboru pre medzinárodný obchod z 19. septembra 2012 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o pridružení medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej.
(12) ECLI:EU:C:2017:376.
(13) Do 10. septembra 2018 ešte nebola dohoda ratifikovaná v Rakúsku, Belgicku, Spojenom kráľovstve a Grécku. http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-agreements/agreement/?id=2012001
(14) Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade Tretia výročná správa o vykonávaní časti IV Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (COM(2017)0160).

Posledná úprava: 17. januára 2019Právne oznámenie