Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0186(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0433/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0433/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0027

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 143kWORD 54k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ *
P8_TA(2019)0027A8-0433/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ (COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0358),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0386/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0433/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, αν προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου24, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την παρούσα οδηγία, ιδίως με βάση πληροφορίες που θα συλλεχθούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της οδηγίας και την ανάγκη περαιτέρω δράσης.
(19)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου24, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την παρούσα οδηγία, ιδίως με βάση πληροφορίες που θα συλλεχθούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της στα θεμελιώδη δικαιώματα, και την ανάγκη περαιτέρω δράσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
_________________
_________________
24 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
24 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 5
Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 εφαρμόζεται ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το σύστημα του ΠΤΕ της ΕΕ απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος, για την εκτύπωση της αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ και για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του εν λόγω υποκειμένου των δεδομένων. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν περαιτέρω εγγυήσεις που θα εφαρμόζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως η μέγιστη περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέγονται. Μια μέγιστη περίοδος διατήρησης τριών ετών είναι αναγκαία για την αποφυγή πιθανών καταχρήσεων. Η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δεν θα πρέπει να πλήττει τις δυνατότητες των κρατών μελών να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
(20)  Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου25 εφαρμόζεται ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται από τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. Το σύστημα του ΠΤΕ της ΕΕ απαιτεί την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που είναι αναγκαία για την επαλήθευση της ταυτότητας του αιτούντος, για την εκτύπωση της αυτοκόλλητης ετικέτας του ΠΤΕ της ΕΕ και για τη διευκόλυνση της μετακίνησης του εν λόγω υποκειμένου των δεδομένων. Είναι αναγκαίο να καθοριστούν περαιτέρω εγγυήσεις που θα εφαρμόζονται στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως η μέγιστη περίοδος διατήρησης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που θα συλλέγονται. Μια μέγιστη περίοδος διατήρησης είναι αναγκαία για την αποφυγή πιθανών καταχρήσεων. Η εν λόγω περίοδος θα πρέπει να είναι αναλογική και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 90 ημέρες μετά τη λήξη ισχύος του εκδοθέντος ΠΤΕ της ΕΕ. Η ανωνυμοποίηση ή η διαγραφή των προσωπικών δεδομένων των αιτούντων δεν θα πρέπει να πλήττει τις δυνατότητες των κρατών μελών να παρακολουθούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.
__________________
__________________
25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).
Τροπολογία 2
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 3
3.  Εντός 36 ωρών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος ιθαγένειας απαντά στη διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 και επιβεβαιώνει αν ο αιτών είναι υπήκοός του. Μετά την επιβεβαίωση της ιθαγένειας του αιτούντος, το συντρέχον κράτος μέλος χορηγεί στον αιτούντα ΠΤΕ της ΕΕ, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της απάντησης του κράτους μέλους ιθαγένειας.
3.  Εντός 24 ωρών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος ιθαγένειας απαντά στη διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 και επιβεβαιώνει αν ο αιτών είναι υπήκοός του. Μετά την επιβεβαίωση της ιθαγένειας του αιτούντος, το συντρέχον κράτος μέλος χορηγεί στον αιτούντα ΠΤΕ της ΕΕ, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της απάντησης του κράτους μέλους ιθαγένειας.
Τροπολογία 3
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 4
4.  Σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να καθυστερήσουν περισσότερο από τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3.
4.  Σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αναλώσουν λιγότερο χρόνο ή να καθυστερήσουν περισσότερο από τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3.
Τροπολογία 6
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  πρόσθετα χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων ενισχυμένων προτύπων για την καταπολέμηση της πλαστογράφησης, απομίμησης και παραποίησης·
β)  πρόσθετα μη βιομετρικά χαρακτηριστικά και απαιτήσεις ασφαλείας, περιλαμβανομένων ενισχυμένων προτύπων για την καταπολέμηση της πλαστογράφησης, απομίμησης και παραποίησης·
Τροπολογία 7
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
4.  Το συντρέχον κράτος μέλος και το κράτος μέλος ιθαγένειας διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος για διάστημα που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη. Μετά τη λήξη του διαστήματος διατήρησής τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος διαγράφονται.
4.  Το συντρέχον κράτος μέλος και το κράτος μέλος ιθαγένειας διατηρούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες μετά τη λήξη ισχύος του εκδοθέντος ΠΤΕ της ΕΕ. Μετά τη λήξη του διαστήματος διατήρησής τους, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του αιτούντος διαγράφονται. Τα ανωνυμοποιημένα δεδομένα μπορούν να διατηρούνται, εφόσον είναι αναγκαίο για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση του παρόντος κανονισμού.
Τροπολογία 4
Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 1
1.  Το νωρίτερο πέντε έτη από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της σχετικά με την καταλληλότητα του επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
1.  Το νωρίτερο τρία έτη από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της σχετικά με την καταλληλότητα του επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον πιθανό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα.
Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου