Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0226(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0406/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0406/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0028

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 185kWORD 62k
Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ 2021-2025 *
P8_TA(2019)0028A8-0406/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025, με το οποίο συμπληρώνεται το πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» (COM(2018)0437 – C8-0380/2018 – 2018/0226(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0437),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 7 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0380/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής  Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας (A8-0406/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 106α της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας·

3.  καλεί το Συμβούλιο, στην περίπτωση που προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)
(1α)  Θα πρέπει να ζητείται η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλα τα σχετικά στάδια κατά την υλοποίηση και αξιολόγηση του προγράμματος. Το Συμβούλιο ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γνωμοδοτήσει σχετικά με το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας για την περίοδο 2021-2025. Ωστόσο, δεδομένου ότι η συνήθης νομοθετική διαδικασία δεν ισχύει στο πλαίσιο της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θεωρείται ισότιμο με το Συμβούλιο κατά τη θέσπιση νομοθεσίας που σχετίζεται με την ατομική ενέργεια. Δεδομένου του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη για θέματα του προϋπολογισμού και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο συνεκτικός σχεδιασμός και η συνεκτική εφαρμογή του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία, το πρόγραμμα έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ θα πρέπει επίσης να εγκρίνεται μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.
Τροπολογία 2
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2
(2)  Η πυρηνική έρευνα μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα βελτιώνοντας την πυρηνική ασφάλεια, την πυρηνική προστασία και την ακτινοπροστασία. Η έρευνα στον τομέα της ακτινοπροστασίας έχει επιφέρει βελτιώσεις στις ιατρικές τεχνολογίες προς όφελος πολλών πολιτών και μπορεί πλέον να οδηγήσει σε βελτιώσεις και σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία, η γεωργία, το περιβάλλον και η πυρηνική προστασία. Εξίσου σημαντική είναι η δυνητική συμβολή της πυρηνικής έρευνας στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.
(2)  Η πυρηνική έρευνα μπορεί να συμβάλλει στην κοινωνική και οικονομική ευημερία βελτιώνοντας την πυρηνική ασφάλεια, την πυρηνική προστασία και την ακτινοπροστασία. Η πυρηνική έρευνα συμβάλλει σημαντικά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, περιορίζοντας την εξάρτηση της Ένωσης από την εισαγόμενη ενέργεια, ενώ η έρευνα στον τομέα της ακτινοπροστασίας έχει επιφέρει βελτιώσεις στις ιατρικές τεχνολογίες προς όφελος πολλών πολιτών και μπορεί πλέον να οδηγήσει σε βελτιώσεις και σε άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία, η γεωργία, το περιβάλλον και η πυρηνική προστασία. Εξίσου σημαντική είναι η συμβολή της πυρηνικής έρευνας στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.
Τροπολογία 3
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
(4)  Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ για την περίοδο 2014-2018 (COM(2017) 697 final) παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών για το πρόγραμμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η συνέχιση της στήριξης της έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με έμφαση στην πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις, την πυρηνική προστασία, τη διαχείριση των αποβλήτων, την ακτινοπροστασία και την ανάπτυξη της σύντηξης· η περαιτέρω βελτίωση, από κοινού με τους δικαιούχους, της οργάνωσης και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κοινών προγραμμάτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας· η συνέχιση και η ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρατόμ με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων που αποτελούν τη βάση όλων των πτυχών της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας· η περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος Ευρατόμ και άλλων θεματικών τομέων του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης· και η περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των άμεσων και των έμμεσων δράσεων του προγράμματος Ευρατόμ.
(4)  Η έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος έρευνας και κατάρτισης της Ευρατόμ για την περίοδο 2014-2018 (COM(2017)0697) παρέχει ένα σύνολο κατευθυντήριων αρχών για το πρόγραμμα. Σε αυτές περιλαμβάνονται: η συνέχιση της στήριξης της έρευνας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας με έμφαση στην πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές επιδόσεις, τις πυρηνικές διασφαλίσεις, την πυρηνική προστασία, τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων, την ακτινοπροστασία και την ανάπτυξη της σύντηξης· η περαιτέρω βελτίωση, από κοινού με τους δικαιούχους, της οργάνωσης και της διαχείρισης των ευρωπαϊκών κοινών προγραμμάτων στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας· η συνέχιση και η ενίσχυση των δράσεων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρατόμ με σκοπό την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων που αποτελούν τη βάση όλων των πτυχών της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας και της ακτινοπροστασίας, προκειμένου να εξασφαλιστούν δεξιότητες υψηλού επιπέδου ιδίως στη νέα γενιά μηχανικών· η περαιτέρω αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ του προγράμματος Ευρατόμ και άλλων θεματικών τομέων του προγράμματος-πλαισίου της Ένωσης· και η περαιτέρω αξιοποίηση συνεργειών μεταξύ των άμεσων και των έμμεσων δράσεων του προγράμματος Ευρατόμ, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της συνέπειας και της αποτελεσματικότητας σε ολόκληρο το πρόγραμμα Ευρατόμ.
Τροπολογία 4
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)
(4α)  Τα έργα της Ευρατόμ για τη διαχείριση των αποβλήτων συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων στην Ένωση, όπως η ασφάλεια των μελλοντικών εγκαταστάσεων γεωλογικής διάθεσης, η επεξεργασία των ραδιενεργών αποβλήτων και η μακροπρόθεσμη συμπεριφορά αναλωθέντων καυσίμων σε έναν χώρο υγειονομικής ταφής.
Τροπολογία 5
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5
(5)  Κατά τη σύλληψη και τον σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθη υπόψη η ανάγκη να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση περιορισμένου αριθμού ειδικών στόχων, με έμφαση στην ασφαλή χρήση της πυρηνικής σχάσης για ηλεκτροπαραγωγή και άλλες εφαρμογές εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, στη διατήρηση και την ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης, στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας με σύντηξη και στην υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία.
(5)  Κατά τη σύλληψη και τον σχεδιασμό του προγράμματος ελήφθη υπόψη η ανάγκη να επιτευχθεί κρίσιμη μάζα υποστηριζόμενων δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη θέσπιση περιορισμένου αριθμού ειδικών στόχων, με έμφαση στην ασφαλή χρήση της πυρηνικής σχάσης για ηλεκτροπαραγωγή και άλλες εφαρμογές εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, στη διατήρηση και την ανάπτυξη της αναγκαίας εμπειρογνωμοσύνης, στην προώθηση της παραγωγής ενέργειας με σύντηξη και στην υποστήριξη της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των γνώσεων σχετικά με τον ασφαλή, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό παροπλισμό εγκαταστάσεων οι οποίες φτάνουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους, πεδίο στο οποίο οι διατάξεις και οι επενδύσεις υστερούν.
Τροπολογία 6
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)
(5α)   Το πρόγραμμα αποτελεί κρίσιμο μέρος των προσπαθειών της Ένωσης να διατηρήσει και να ενισχύσει την επιστημονική και βιομηχανική υπεροχή της στον τομέα των ενεργειακών τεχνολογιών. Προκειμένου να υποστηριχθεί η ασφαλής λειτουργία των υφιστάμενων αντιδραστήρων σχάσης και να διευκολυνθεί η απαλλαγή του συστήματος ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές, η έρευνα στον τομέα της σχάσης θα πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος Ευρατόμ.
Τροπολογία 7
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)
(5β)  Η ασφαλής χρήση της πυρηνικής ενέργειας και των εφαρμογών της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένης της πυρηνικής ασφάλειας και του παροπλισμού, θα πρέπει να στηρίζονται μέσω διαρθρωτικών διασυνοριακών επιθεωρήσεων και μέσω της ανταλλαγής γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων των αντιδραστήρων και του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ειδικά στην περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε ένα ή περισσότερα σύνορα μεταξύ κρατών μελών.
Τροπολογία 31
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)
(5γ)   Τα σοβαρά πυρηνικά ατυχήματα ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία. Συνεπώς, θα πρέπει να δίνεται η μεγαλύτερη δυνατή σημασία στην πυρηνική ασφάλεια και, εάν συντρέχει περίπτωση, στις πτυχές προστασίας για τις οποίες αρμόδιο είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ).
Τροπολογία 8
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
(7)  Με τη στήριξη της πυρηνικής έρευνας το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» («Ορίζων Ευρώπη») που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20
 και να διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2030» και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
(7)  Με τη στήριξη της πυρηνικής έρευνας το πρόγραμμα αναμένεται να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία «Ορίζων Ευρώπη» («Ορίζων Ευρώπη») που θεσπίστηκε δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου20, ιδίως με την προώθηση της αριστείας και της ανοικτής επιστήμης, και να διευκολύνει την υλοποίηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2030» και την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας.
__________________
__________________
20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της […] για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 (ΕΕ […]).
20 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της […] για τη θέσπιση του προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα και την καινοτομία (2021-2027) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1291/2013 (ΕΕ […]).
Τροπολογία 9
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8
(8)  Το πρόγραμμα θα επιδιώξει συνέργειες με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» και άλλα προγράμματα της Ένωσης σε θέματα μελέτης και στρατηγικού σχεδιασμού, επιλογής έργων, διαχείρισης, επικοινωνίας, διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και διακυβέρνησης. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικάλυψεων και άσκοπων επαναλήψεων και την αύξηση της μόχλευσης ενωσιακής χρηματοδότησης, μπορούν να πραγματοποιούνται μεταφορές από άλλα προγράμματα της Ένωσης στις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη». Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθούν τους κανόνες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη».
(8)  Το πρόγραμμα θα επιδιώξει συνέργειες και στενότερη ευθυγράμμιση με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη» και άλλα προγράμματα της Ένωσης σε θέματα μελέτης και στρατηγικού σχεδιασμού, επιλογής έργων, διαχείρισης, επικοινωνίας, διάδοσης και αξιοποίησης αποτελεσμάτων, παρακολούθησης, λογιστικού ελέγχου και διακυβέρνησης. Έχει ζωτική σημασία να τηρούνται σε όλα τα προγράμματα οι βασικές αρχές της αριστείας και της ανοικτής επιστήμης. Με στόχο την αποφυγή αλληλεπικάλυψεων και άσκοπων επαναλήψεων και την αύξηση της μόχλευσης ενωσιακής χρηματοδότησης, μπορούν να πραγματοποιούνται μεταφορές από άλλα προγράμματα της Ένωσης στις δραστηριότητες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη». Στις περιπτώσεις αυτές θα ακολουθούν τους κανόνες του προγράμματος-πλαισίου «Ορίζων Ευρώπη».
Τροπολογία 33
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)
(12α)   Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να στοχεύουν στην προώθηση της ισότητας μεταξύ των φύλων στην έρευνα και την καινοτομία, πιο συγκεκριμένα μέσω της αντιμετώπισης των υποκείμενων αιτίων των διαφορών μεταξύ των φύλων, μέσω της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων τόσο των γυναικών όσο και των ανδρών ερευνητών και μέσω της ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου στο περιεχόμενο των έργων ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της έρευνας και να ενισχυθεί η καινοτομία. Οι δραστηριότητες θα πρέπει επίσης να στοχεύουν στην εφαρμογή των αρχών που αφορούν την ισότητα μεταξύ των φύλων όπως προβλέπεται στα άρθρα 2 και 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο άρθρο 8 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).
Τροπολογία 10
Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
(17α)  Το ΚΚΕρ παρέχει υποστήριξη για την τυποποίηση, την ελεύθερη πρόσβαση των επιστημόνων της Ένωσης σε μεμονωμένες πυρηνικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες κατάρτισης σε τομείς όπως οι πυρηνικές διασφαλίσεις, οι εγκληματολογικές έρευνες περί τα πυρηνικά ή ο παροπλισμός.
Τροπολογία 11
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  δυνητική συμβολή στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.
β)  συμβολή στη μακροπρόθεσμη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από ανθρακούχες εκπομπές με ασφαλή, αποδοτικό και προστατευόμενο τρόπο.
Τροπολογία 12
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  βελτίωση της ασφαλούς και προστατευόμενης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και των εφαρμογών της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας, των πυρηνικών διασφαλίσεων, της ακτινοπροστασίας, της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και του παροπλισμού·
α)  βελτίωση της ασφαλούς, προστατευόμενης και αποδοτικής χρήσης της πυρηνικής ενέργειας και των εφαρμογών της ιοντίζουσας ακτινοβολίας εκτός της ηλεκτροπαραγωγής, συμπεριλαμβανομένων της πυρηνικής ασφάλειας, της πυρηνικής προστασίας, των πυρηνικών διασφαλίσεων, της ακτινοπροστασίας, της ασφαλούς διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων και του παροπλισμού·
Τροπολογία 13
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ
δ)  στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία.
δ)  στήριξη της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, συμπεριλαμβανομένης της εξέλιξης των γνώσεων για τον ασφαλή, αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό παροπλισμό των εγκαταστάσεων που φτάνουν στο τέλος της διάρκειας ζωής τους.
Τροπολογία 14
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 1 675 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για την υλοποίηση του προγράμματος ορίζεται σε 1 516 000 000 EUR σε τιμές 2018 (1 675 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές).
Τροπολογία 15
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 2 - εδάφιο 1 - εισαγωγικό μέρος
Η ενδεικτική κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η εξής:
Η κατανομή του ποσού που αναφέρεται στην παράγραφο 1 είναι η εξής:
Τροπολογία 16
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  724 563 000 EUR για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της σύντηξης·
α)  43 % για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της σύντηξης·
Τροπολογία 17
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  330 930 000 EUR για πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία·
β)  25 % για πυρηνική σχάση, ασφάλεια και ακτινοπροστασία·
Τροπολογία 18
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  619 507 000 EUR για άμεσες δράσεις υλοποιούμενες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών.
γ)  32 % για άμεσες δράσεις υλοποιούμενες από το Κοινό Κέντρο Ερευνών.
Τροπολογία 19
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2
Η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να παρεκκλίνει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, από το ποσό που αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ) του παρόντος άρθρου.
Η Επιτροπή επιτρέπεται να παρεκκλίνει, στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας προϋπολογισμού, έως και 10 % κατ’ ανώτατο όριο από τα ποσά που αναφέρονται στην παράγραφο 2 πρώτο εδάφιο του παρόντος άρθρου.
Τροπολογία 20
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ – περίπτωση 3 α (νέα)
–  σεβασμός των αρχών του κράτους δικαίου·
Τροπολογία 34
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)
Άρθρο 8α
Ισότητα των φύλων
Το πρόγραμμα διασφαλίζει την αποτελεσματική προώθηση της ισότητας των φύλων και της διάστασης του φύλου στην έρευνα και την καινοτομία.
Τροπολογία 35
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 β (νέο)
Άρθρο 8β
Αρχές δεοντολογίας
1.  Όλες οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος συμμορφώνονται με τις αρχές δεοντολογίας και τη σχετική εθνική, ενωσιακή και διεθνή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών, καθώς και των συμπληρωματικών πρωτοκόλλων της.
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αρχή της αναλογικότητας, στο δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή, στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στο δικαίωμα στη σωματική και διανοητική ακεραιότητα του ατόμου, στο δικαίωμα της μη εισαγωγής διακρίσεων και στην ανάγκη διασφάλισης υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
2.  Οι δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας που ασκούνται στο πλαίσιο του προγράμματος εστιάζουν αποκλειστικά στις εφαρμογές πολιτικού χαρακτήρα.
Τροπολογία 21
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 1
(1)  Οι αποδέκτες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αναγνωρίζουν την προέλευσή της και διασφαλίζουν την προβολή της χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλούς αποδέκτες, μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό.
(1)  Οι αποδέκτες χρηματοδότησης από το πρόγραμμα αναγνωρίζουν την προέλευσή της και αναφέρουν την προέλευση της ενωσιακής χρηματοδότησης ώστε να εξασφαλίζουν την προβολή της (ιδίως κατά την προώθηση των δράσεων και των αποτελεσμάτων τους), παρέχοντας συνεκτική, αποτελεσματική και αναλογική στοχευμένη πληροφόρηση σε πολλαπλούς αποδέκτες, μεταξύ άλλων στα μέσα ενημέρωσης και στο ευρύ κοινό.
Τροπολογία 22
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 2
(2)  Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας όσον αφορά το πρόγραμμα, τις δράσεις του και τα αποτελέσματά τους. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
(2)  Η Επιτροπή πραγματοποιεί δραστηριότητες ενημέρωσης και επικοινωνίας όσον αφορά το πρόγραμμα, τις δράσεις του και τα αποτελέσματά τους, οι οποίες απευθύνονται τόσο σε ειδικούς όσο και στο ευρύ κοινό. Οι χρηματοδοτικοί πόροι που διατίθενται στο πρόγραμμα συμβάλλουν επίσης στην εταιρική προβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που αυτές είναι συναφείς με τους στόχους που αναφέρονται στο άρθρο 3.
Τροπολογία 23
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1
1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται εγκαίρως ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα, το διάδοχο πρόγραμμα και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
1.  Οι αξιολογήσεις διενεργούνται ανά δύο έτη ώστε να τροφοδοτούν με στοιχεία τη διαδικασία λήψης αποφάσεων για το πρόγραμμα, το διάδοχο πρόγραμμα και άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας.
Τροπολογία 24
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2
2.  Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, το αργότερο όμως τρία έτη από την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος. Περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων Ευρατόμ και αποτελεί τη βάση για την αναπροσαρμογή της εκτέλεσης του προγράμματος, εφόσον κρίνεται σκόπιμη.
2.  Η πρώτη αξιολόγηση του προγράμματος διενεργείται όταν υπάρχουν διαθέσιμες επαρκείς πληροφορίες για την εκτέλεση του προγράμματος, το αργότερο όμως δύο έτη από την έναρξη εκτέλεσης του προγράμματος. Περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων Ευρατόμ και αποτελεί τη βάση για την αναπροσαρμογή των παρατάσεων και της εκτέλεσης του προγράμματος, εφόσον κρίνεται σκόπιμη.
Τροπολογία 25
Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3
3.  Μετά το πέρας της υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο τέσσερα έτη μετά το πέρας της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 1, διενεργείται τελική αξιολόγηση του προγράμματος από την Επιτροπή, η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων.
3.  Μετά το πέρας της υλοποίησης του προγράμματος και το αργότερο δύο έτη μετά το πέρας της περιόδου που ορίζεται στο άρθρο 1, διενεργείται τελική αξιολόγηση του προγράμματος από την Επιτροπή. Η τελική αξιολόγηση περιλαμβάνει εκτίμηση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων των προγενέστερων προγραμμάτων.
Τροπολογία 26
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 2
Για την επίτευξη των ειδικών στόχων το πρόγραμμα θα στηρίξει εγκάρσιες δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη συνέργεια των ερευνητικών προσπαθειών για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Θα διασφαλιστούν επίσης οι κατάλληλοι σύνδεσμοι και οι κατάλληλες διεπαφές, όπως για παράδειγμα οι κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη». Οι σχετικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία δυνάμει του κανονισμού [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] εφόσον είναι σύμφωνες με τους στόχους και κανονισμούς των εν λόγω Ταμείων.
Για την επίτευξη των ειδικών στόχων το πρόγραμμα θα στηρίξει εγκάρσιες δραστηριότητες που διασφαλίζουν τη συνέργεια των ερευνητικών προσπαθειών για την επίλυση κοινών προβλημάτων. Θα διασφαλιστούν επίσης οι κατάλληλοι σύνδεσμοι και οι κατάλληλες διεπαφές, όπως για παράδειγμα οι κοινές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων Ευρώπη». Οι σχετικές δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τη χρηματοδοτική στήριξη που παρέχεται από τα Ταμεία δυνάμει του κανονισμού [κανονισμός περί κοινών διατάξεων] ή άλλα προγράμματα και χρηματοδοτικά μέσα της Ένωσης εφόσον είναι σύμφωνες με τους στόχους και κανονισμούς των εν λόγω Ταμείων, προγραμμάτων και μέσων.
Τροπολογία 27
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – εδάφιο 4
Οι προτεραιότητες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να καθορίζονται από την Επιτροπή με βάση τις πολιτικές της προτεραιότητες, τις εισροές από τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της πυρηνικής έρευνας που συγκροτούνται σε φορείς ή πλαίσια, όπως οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, οι ενώσεις, οι πρωτοβουλίες και τα τεχνικά φόρουμ για τα πυρηνικά συστήματα και την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, τη διαχείριση αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων και την ακτινοπροστασία/τον κίνδυνο των χαμηλών δόσεων, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, την έρευνα στον τομέα της σύντηξης, ή οποιονδήποτε σχετικό οργανισμό ή φόρουμ αρμόδιων ενδιαφερόμενων φορέων.
Οι προτεραιότητες των προγραμμάτων εργασίας πρέπει να καθορίζονται από την Επιτροπή με βάση τις πολιτικές της προτεραιότητες, τις εισροές από τις εθνικές δημόσιες αρχές και τους ενδιαφερόμενους φορείς του τομέα της πυρηνικής έρευνας που συγκροτούνται σε φορείς ή πλαίσια, όπως οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές πλατφόρμες, οι ενώσεις, οι πρωτοβουλίες και τα τεχνικά φόρουμ για τα σύγχρονα και τα μελλοντικά πυρηνικά συστήματα και την πυρηνική ασφάλεια, τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων, τη διαχείριση αναλωθέντων πυρηνικών καυσίμων και την ακτινοπροστασία/τον κίνδυνο των χαμηλών δόσεων, τις πυρηνικές διασφαλίσεις και την πυρηνική προστασία, την έρευνα στον τομέα της σύντηξης, ή οποιονδήποτε σχετικό οργανισμό ή φόρουμ σχετικών ενδιαφερόμενων φορέων.
Τροπολογία 28
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 5 – στοιχείο α – σημείο 1
(1)  Πυρηνική ασφάλεια: ασφάλεια των συστημάτων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που βρίσκονται σε χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ευρεία εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, των τύπων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, με έμφαση αποκλειστικά στις πτυχές ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών του κύκλου πυρηνικού καυσίμου, όπως ο διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση.
(1)  Πυρηνική ασφάλεια: ασφάλεια των συστημάτων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που βρίσκονται σε χρήση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, στον βαθμό που απαιτείται προκειμένου να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας ευρεία εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα πυρηνικής ασφάλειας, των τύπων αντιδραστήρα και των κύκλων πυρηνικού καυσίμου που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον, με έμφαση αποκλειστικά στις πτυχές ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών του κύκλου πυρηνικού καυσίμου, όπως ο διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση. Στήριξη της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ασφάλεια των συστημάτων αντιδραστήρων και του κύκλου των πυρηνικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται σήμερα, ειδικότερα σε περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε ένα ή περισσότερα σύνορα μεταξύ κρατών μελών.
Τροπολογία 29
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – εδάφιο 5 – στοιχείο α – σημείο 3
(3)  Παροπλισμός: η έρευνα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών για τον παροπλισμό και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων· η υποστήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων σχετικά με τον παροπλισμό.
(3)  Παροπλισμός: η έρευνα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση τεχνολογιών για τον παροπλισμό και την περιβαλλοντική αποκατάσταση των πυρηνικών εγκαταστάσεων· η υποστήριξη της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων σχετικά με τον παροπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής γνώσεων στην περίπτωση πυρηνικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται κοντά σε ένα ή περισσότερα σύνορα μεταξύ κρατών μελών και μέσω της συγκέντρωσης πόρων και προσωπικού σε κέντρα αριστείας.
Τροπολογία 30
Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙI – υπότιτλος 4 – πίνακας
Κύριοι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων της καινοτομίας
Κύριοι δείκτες κατεύθυνσης επιπτώσεων της καινοτομίας
Πρόοδος που σημείωσε η ΕΕ προς την κατεύθυνση επίτευξης 3 % του ΑΕΠ χάρη στο πρόγραμμα Ευρατόμ
Πρόοδος που σημείωσε η ΕΕ προς την κατεύθυνση επίτευξης στόχου δαπανών 3 % του ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη (Ε&Α) χάρη στο πρόγραμμα Ευρατόμ
Τελευταία ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου