Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0251(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0413/2018

Predkladané texty :

A8-0413/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 34
CRE 16/01/2019 - 34

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0035

Prijaté texty
PDF 191kWORD 51k
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky *
P8_TA(2019)0035A8-0413/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje program pomoci na vyraďovanie jadrovej elektrárne Ignalina v Litve z prevádzky (program Ignalina) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EÚ) č. 1369/2013 (COM(2018)0466 – C8-0394/2018 – 2018/0251(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0466),

—  so zreteľom na akt o pristúpení z roku 2003, a najmä na článok 3 jeho Protokolu č. 4,

–  so zreteľom na žiadosť Rady o stanovisko (C8-0394/2018),

—  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku (A8-0413/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V súlade s protokolom č. 4 k Aktu o pristúpení z roku 2003 týkajúcim sa jadrovej elektrárne Ignalina v Litve1 sa Litva zaviazala uzavrieť blok 1 jadrovej elektrárne Ignalina do 31. decembra 2004 a blok 2 tejto elektrárne do 31. decembra 2009 a následne vyradiť uvedené bloky z prevádzky.
(1)  V súlade s protokolom č. 4 k Aktu o pristúpení z roku 2003 týkajúcim sa jadrovej elektrárne Ignalina v Litve1 sa Litva zaviazala uzavrieť blok 1 jadrovej elektrárne Ignalina do 31. decembra 2004 a blok 2 tejto elektrárne do 31. decembra 2009 a následne vyradiť uvedené bloky z prevádzky. Právnym základom programu Ignalina zostáva protokol č. 4.
_____________
_________________
1 Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 944.
1 Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 944.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V súlade so záväzkami v zmysle Aktu o pristúpení a za pomoci Únie Litva v príslušných lehotách odstavila tieto dva bloky a dosiahla významný pokrok v ich vyraďovaní z prevádzky. Na ďalšie zníženie úrovne rádiologického rizika treba pokračovať v práci. Na základe dostupných odhadov sú na tento účel potrebné ďalšie finančné zdroje po roku 2020.
(2)  V súlade so záväzkami v zmysle aktu o pristúpení a za pomoci Únie Litva v príslušných lehotách odstavila tieto dva bloky a dosiahla významný pokrok v ich vyraďovaní z prevádzky. Na ďalšie zníženie úrovne rádiologického rizika treba pokračovať v práci. Na základe dostupných odhadov a plánovaného konečného dátumu uzatvorenia v roku 2038 sú na tento účel potrebné ďalšie značné finančné zdroje po roku 2020. S cieľom umožniť dokončenie plánu vyraďovania z prevádzky do roku 2038 bude potrebné riešiť rozdiel vo financovaní vo výške 1 548 miliónov EUR.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali byť v súlade s platným právom Únie a jednotlivých členských štátov. Vyraďovanie jadrovej elektrárne z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo vykonávať v súlade s právnymi predpismi o jadrovej bezpečnosti, najmä so smernicou Rady 2009/71/Euratom1, a o nakladaní s odpadom, najmä so smernicou Rady 2011/70/Euratom2. Konečnú zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť a za bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom má Litva.
(3)  Činnosti, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by mali byť v súlade s platným právom Únie a jednotlivých členských štátov. Vyraďovanie jadrovej elektrárne z prevádzky, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by sa malo vykonávať v súlade s právnymi predpismi o jadrovej bezpečnosti, najmä so smernicou Rady 2009/71/Euratom1, a o nakladaní s odpadom, najmä so smernicou Rady 2011/70/Euratom2. Konečnú zodpovednosť za jadrovú bezpečnosť a za bezpečnosť nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom má Litva. Smernicou 2011/70/Euratom sa však umožňuje, aby Únia prispela k širokej škále projektov týkajúcich sa vyradenia z prevádzky vrátane skladovania a uloženia vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu. Hoci sa v smernici 2011/70/Euratom uvádza, že náklady na nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom znášajú tí, ktorí tieto materiály vytvorili, uvedené ustanovenie sa nemôže uplatňovať so spätnou účinnosťou na Litvu, ktorá zatvorila jadrovú elektráreň Ignalina pred prijatím uvedenej smernice, a preto nebola schopná akumulovať dostatočné finančné prostriedky na skladovanie a uloženie vyhoretého paliva a rádioaktívneho odpadu.
_____________
_________________
1 Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18).
1 Smernica Rady 2009/71/Euratom z 25. júna 2009, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení (Ú. v. EÚ L 172, 2.7.2009, s. 18).
2 Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48).
2 Smernica Rady 2011/70/Euratom z 19. júla 2011, ktorou sa zriaďuje rámec Spoločenstva pre zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom (Ú. v. EÚ L 199, 2.8.2011, s. 48).
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Uznávajúc, že predčasné odstavenie a následné vyradenie z prevádzky jadrovej elektrárne Ignalina s dvoma reaktormi typu RBMK s výkonom 1 500 MW, ako dedičstva po Sovietskom zväze, nemá obdobu a že pre Litvu predstavuje výnimočnú finančnú záťaž, ktorá je v nepomere k veľkosti a hospodárskej sile krajiny, v protokole č. 4 sa stanovilo, že pomoc Únie v rámci programu Ignalina sa má naďalej neprerušene poskytovať aj po roku 2006 na obdobia ďalších finančných výhľadov.
(4)  Uznávajúc, že predčasné odstavenie a následné vyradenie z prevádzky jadrovej elektrárne Ignalina s dvoma (grafitom moderovanými, kanálovými) reaktormi typu RBMK s výkonom 1 500 MW – podobnými tým, ktoré sa používali v Černobyle –, ako dedičstva po Sovietskom zväze, nemá obdobu, keďže dosiaľ sa nikde vo svete nerealizovala demontáž podobného reaktora, a že pre Litvu predstavuje výnimočnú finančnú záťaž, ktorá je v nepomere k veľkosti a hospodárskej sile krajiny, v protokole č. 4 sa stanovilo, že pomoc Únie v rámci programu Ignalina sa má naďalej neprerušene poskytovať aj po roku 2006 na obdobia ďalších finančných výhľadov až do konečného dátumu uzatvorenia, ktorý je v súčasnosti naplánovaný na rok 2038.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Program by mal takisto zabezpečiť šírenie znalostí získaných v rámci programu v prospech všetkých členských štátov v koordinácii a synergii s druhým príslušným programom pomoci Únie na činnosti vyraďovania z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Spoločnom výskumnom centre Komisie; keďže takéto opatrenia prinášajú najväčšiu pridanú hodnotu pre Úniu.
(10)  Program by mal takisto zabezpečiť šírenie znalostí získaných v rámci programu v prospech všetkých členských štátov v koordinácii a synergii s druhým príslušným programom pomoci Únie na činnosti vyraďovania z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Spoločnom výskumnom centre Komisie. Na to, aby uvedené opatrenia priniesli najväčšiu pridanú hodnotu pre Úniu, financovanie pre šírenie znalostí by nemalo byť súčasťou financovania prác na vyraďovaní z prevádzky, ale malo by pochádzať z iných finančných zdrojov Únie.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  S cieľom zaistiť bezpečnosť a čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie zariadení, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky.
(11)  S cieľom zaistiť bezpečnosť a čo najvyššiu efektívnosť pri vyraďovaní jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky by sa mali využívať čo najkvalitnejšie dostupné technické odborné znalosti, a tak zohľadniť medzinárodné najlepšie postupy a zabezpečiť konkurencieschopné mzdy pre kvalifikovaných zamestnancov, a malo by sa náležite prihliadať na povahu a technologické špecifikácie zariadení, ktoré sa majú vyradiť z prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Komisia a Litva by mali zaistiť účinné monitorovanie a kontrolu vývoja procesu vyraďovania z prevádzky, aby sa pre Úniu zabezpečila čo najvyššia pridaná hodnota finančných prostriedkov pridelených podľa tohto nariadenia, aj keď konečnú zodpovednosť za vyraďovanie z prevádzky má Litva. Zahŕňa to účinné meranie pokroku a výkonnosti a prijatie nápravných opatrení v prípade potreby.
(12)  Komisia a Litva by mali zaistiť účinné monitorovanie a kontrolu vývoja procesu vyraďovania z prevádzky, aby sa pre Úniu zabezpečila čo najvyššia pridaná hodnota finančných prostriedkov pridelených podľa tohto nariadenia. Zahŕňa to účinné monitorovanie pokroku a výkonnosti a v prípade potreby prijatie nápravných opatrení spolu s Litvou a Úniou.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Program by sa mal realizovať za spoločného finančného úsilia Únie a Litvy. Maximálna prahová hodnota spolufinancovania Únie by sa mala stanoviť v súlade s postupmi spolufinancovania stanovenými v predchádzajúcich programoch. S prihliadnutím na prax pri porovnateľných programoch Únie a keďže litovská ekonomika silnie by od vzniku programu vyraďovania JE Ignalina z prevádzky až po ukončenie vykonávania činností financovaných podľa tohto nariadenia nemala miera spolufinancovania Únie prekročiť úroveň 80 % oprávnených nákladov. Zvyšný objem spolufinancovania by mala poskytnúť Litva a zdroje mimo rozpočtu Únie, najmä medzinárodné finančné inštitúcie a ďalší darcovia.
(16)  Program by sa mal realizovať za spoločného finančného úsilia Únie a Litvy. V protokole č. 4 k aktu o pristúpení z roku 2003 sa stanovuje, že príspevok Únie na určité opatrenia v rámci programu Ignalina môže predstavovať až 100 % celkových výdavkov. Prahová hodnota spolufinancovania Únie by sa mala stanoviť v súlade s postupmi spolufinancovania stanovenými v predchádzajúcich programoch. S prihliadnutím na zistenia správy Komisie z roku 2018 o vyhodnotení a realizácii programov pomoci EÚ na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v Bulharsku, na Slovensku a v Litve a na politický záväzok Litvy prispievať 14 % celkových nákladov na vyraďovanie z prevádzky, by od vzniku programu vyraďovania jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky až po ukončenie vykonávania činností financovaných podľa tohto nariadenia mala byť miera spolufinancovania Únie 86 % oprávnených nákladov. Zvyšný objem spolufinancovania by mala poskytnúť Litva a zdroje mimo rozpočtu Únie. Malo by sa vynaložiť úsilie na prilákanie finančných prostriedkov z iných zdrojov, najmä od medzinárodných finančných inštitúcií a ďalších darcov.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)   Mimo rozsahu programu Ignalina je Litva naďalej v konečnom dôsledku zodpovedná za rozvoj a investície v regióne Ignalina, ktorý sa vyznačuje nízkymi príjmami a najvyššou mierou nezamestnanosti v krajine, najmä z dôvodu uzavretia jadrovej elektrárne Ignalina ako najväčšieho zamestnávateľa v regióne.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Program spadá do rozsahu pôsobnosti litovského národného programu v zmysle smernice Rady 2011/70/Euratom.
(19)  Program spadá do rozsahu pôsobnosti litovského národného programu v zmysle smernice Rady 2011/70/Euratom a môže prispievať k jeho vykonávaniu bez toho, aby bola dotknutá táto smernica.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)   Z historických dôvodov je finančná podpora Únie na vyraďovanie jadrového reaktora jadrovej elektrárne Ignalina úplne opodstatnená, pričom by program na využívanie finančných prostriedkov Únie určených na vyraďovanie ostatných jadrových reaktorov z prevádzky nemal stanovovať precedens. Malo by byť morálnou povinnosťou každého členského štátu zabrániť neprimeranému zaťaženiu budúcich generácií, pokiaľ ide o vyhoreté palivo a rádioaktívny odpad vrátane rádioaktívneho odpadu pochádzajúceho z vyraďovania existujúcich jadrových zariadení. Vnútroštátne politiky musia vychádzať zo zásady „znečisťovateľ platí“.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)
(23b)   V odporúčaní Komisie 2006/851/Euratom sa uvádza, že v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“ by prevádzkovatelia jadrových zariadení mali vyčleniť počas ich produktívnej doby primerané finančné prostriedky na budúce náklady spojené s ich vyradením z prevádzky.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Všeobecným cieľom programu je pomôcť Litve s vyraďovaním jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky, s osobitným dôrazom na zvládanie výziev v oblasti rádiologickej bezpečnosti spojených s vyraďovaním jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky, pri zabezpečení rozsiahleho šírenia získaných poznatkov o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky medzi všetkými členskými štátmi EÚ.
1.  Všeobecným cieľom programu je primerane pomôcť Litve s bezpečným vyraďovaním jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky, s osobitným dôrazom na zvládanie výziev v oblasti rádiologickej bezpečnosti spojených s vyraďovaním jadrovej elektrárne Ignalina z prevádzky vrátane zabezpečenia bezpečnosti dočasného uskladnenia vyhoretého paliva.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2
2.  Špecifickým cieľom programu je demontáž a dekontaminácia vybavenia jadrovej elektrárne Ignalina a reaktorových šácht v súlade s plánom vyraďovania z prevádzky, pokračovanie v bezpečnom nakladaní s odpadom z vyraďovania a historickým odpadom a šírenie získaných znalostí medzi zainteresovanými subjektmi v EÚ.
2.  Hlavným cieľom programu je demontáž a dekontaminácia vybavenia jadrovej elektrárne Ignalina a reaktorových šácht v súlade s plánom vyraďovania z prevádzky a pokračovanie v bezpečnom nakladaní s odpadom z vyraďovania a historickým odpadom.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Tento program má tiež doplňujúci cieľ, ktorým je zabezpečenie rozsiahleho šírenia získaných poznatkov o vyraďovaní jadrových zariadení z prevádzky vo všetkých členských štátoch. Tento doplňujúci cieľ je financovaný z programu finančnej pomoci na vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a nakladanie s rádioaktívnym odpadom (COM(2018)0467).
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 3
3.   Podrobný opis špecifického cieľa je uvedený v prílohe I. Komisia môže vykonávacími aktmi meniť prílohu I v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12 ods. 2.
3.   Podrobný opis hlavného cieľa je uvedený v prílohe I.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie rokov 2021 – 2027 je 552 000 000 EUR v bežných cenách.
1.  Finančné krytie na vykonávanie tohto programu na obdobie rokov 2021  2027 je 780 000 000 EUR v terajších cenách na vykonávanie hlavného cieľa programu (činnosti súvisiace s vyraďovaním z prevádzky).
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1
Celková maximálna miera spolufinancovania Únie platná pre tento program nesmie byť vyššia ako 80 %. Zvyšné finančné prostriedky poskytne Litva a ďalšie zdroje mimo rozpočtu Únie.
Celková miera spolufinancovania Únie platná pre tento program je 86 %. Zvyšné finančné prostriedky poskytne Litva a ďalšie zdroje mimo rozpočtu Únie.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 4
4.  Hlavné aspekty rádiologickej bezpečnosti v období financovania 2021 – 2027 sa riešia činnosťami v položkách P.1, P.2 a P.4. Položka P.2 najmä zahŕňa demontáž aktívnych zón reaktorov. Menej náročné aspekty sú zahrnuté v položke P.3 a v položkách P.0 a P.5 sú zahrnuté podporné činnosti pri vyraďovaní.
4.  Hlavné aspekty rádiologickej bezpečnosti v období financovania 2021 – 2027 sa riešia činnosťami v položkách P.1, P.2, P.3 a P.4. Položka P.2 najmä zahŕňa demontáž aktívnych zón reaktorov. V položkách P.0 a P.5 sú zahrnuté podporné činnosti pri vyraďovaní.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 5 – tabuľka 1 – bod P.3

Text predložený Komisiou

TABUĽKA 1

Č.

Položka

Priorita

P.3

Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom

II

Pozmeňujúci návrh

TABUĽKA 1

Č.

Položka

Priorita

P.3

Nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom

I

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Príloha I – odsek 7
7.  Z rozsahu pôsobnosti programu je vylúčené ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu v hlbinných geologických úložiskách a Litva musí túto otázku riešiť vo vlastnom národnom programe nakladania s vyhoretým palivom a rádioaktívnym odpadom v súlade s požiadavkami smernice Rady 2011/70/Euratom.
7.  Zatiaľ čo z rozsahu pôsobnosti programu v období rokov 2021 – 2027 je vylúčené ukladanie vyhoretého jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu v hlbinných geologických úložiskách, Litva a Únia začnú včas konzultácie týkajúce sa potenciálneho zaradenia uvedených činností do rozsahu pôsobnosti programu v rámci nasledujúceho viacročného finančného rámca.
Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne oznámenie