Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0207(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0468/2018

Predkladané texty :

A8-0468/2018

Rozpravy :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Vysvetlenie hlasovaní
PV 17/04/2019 - 8.15

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Prijaté texty
PDF 314kWORD 111k
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Zriadenie programu Práva a hodnoty ***I
P8_TA(2019)0040A8-0468/2018

Pozmeňujúce návrhy prijaté Európskym parlamentom 17. januára 2019 k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Názov
Návrh
Návrh
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,
ktorým sa zriaďuje program Práva a hodnoty
ktorým sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a že okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.
(1)  V súlade s článkom 2 Zmluvy o Európskej únii: „Únia je založená na hodnotách úcty k ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti, právneho štátu a rešpektovania ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám. Spomedzi týchto práv a hodnôt je v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv ľudská dôstojnosť primárnym základom všetkých základných ľudských práv. Tieto hodnoty sú spoločné členským štátom v spoločnosti, v ktorej prevláda pluralizmus, nediskriminácia, tolerancia, spravodlivosť, solidarita a rovnosť medzi ženami a mužmi.“ V článku 3 sa ďalej uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať mier, svoje hodnoty a blaho svojich národov“ a že okrem iného „rešpektuje svoju bohatú kultúrnu a jazykovú rozmanitosť a zabezpečuje zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva“. Tieto hodnoty sa opätovne potvrdzujú a stanovujú v právach, slobodách a zásadách zakotvených v Charte základných práv Európskej únie.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)
(1a)   Európsky parlament vo svojom uznesení z 30. mája 2018 o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch zdôraznil význam horizontálnych zásad, ktoré by mali byť základom viacročného finančného rámca (VFR) a všetkých súvisiacich politík Únie vrátane presadzovania cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja do všetkých politík a iniciatív Únie v rámci budúceho VFR, pričom prízvukoval, že odstránenie diskriminácie je nevyhnutné na splnenie záväzkov Únie v prospech inkluzívnej Európy, a vyjadril poľutovanie nad nedostatočným uplatňovaním hľadiska rodovej rovnosti a záväzkov v oblasti rodovej rovnosti v politikách Únie, ako sa uvádza v návrhoch VFR.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 b (nové)
(1b)   Európsky parlament vo svojom uznesení zo 14. marca 2018 o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 vyjadril podporu programom v oblastiach kultúry, vzdelávania, médií, mládeže, športu, demokracie, občianstva a občianskej spoločnosti, ktoré jasne preukázali svoju európsku pridanú hodnotu a sú stále obľúbené u prijímateľov, a zdôraznil, že silnejšiu a ambicióznejšiu Úniu možno dosiahnuť len vtedy, ak sa jej poskytne viac finančných prostriedkov, ktoré jej to umožnia, a odporúčal zriadiť interný Európsky fond pre demokraciu, riadený Komisiou, na silnejšiu podporu občianskej spoločnosti a mimovládnych organizácií, ktoré pôsobia v oblasti demokracie a ľudských práv. Mali by sa nepretržite podporovať súčasné politiky, zvýšiť zdroje pre hlavné programy Únie a vyčleniť dodatočné finančné prostriedky na ďalšie povinnosti.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  Je nevyhnutné, aby sa tieto práva a hodnoty naďalej podporovali presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Práva a hodnoty spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 - 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149, (ďalej „predchádzajúce programy“).
(2)  Je nevyhnutné, aby Únia a každý člensky štát tieto práva a hodnoty vo všetkých svojich politikách konzistentne naďalej aktívne rozvíjali, chránili, podporovali, presadzovali a zdieľali medzi občanmi a národmi a aby boli stredobodom projektu EÚ, pretože zhoršenie ochrany týchto práv a hodnôt v ktoromkoľvek členskom štáte môže mať nepriaznivé účinky na Úniu ako celok. Preto sa v rozpočte EÚ vytvorí nový Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty, ktorý bude pozostávať z programu Práva a hodnoty a programu Spravodlivosť. V čase, keď európske spoločnosti čelia extrémizmu, radikalizmu a rozdeleniu a neustále sa zmenšujúcemu priestoru pre nezávislú občiansku spoločnosť, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým podporovať, posilňovať a obhajovať spravodlivosť, práva a hodnoty EÚ: ľudské práva, úctu k ľudskej dôstojnosti, slobodu, demokraciu, rovnosť, nediskrimináciu a právny štát. Toto úsilie zásadne a priamo ovplyvní politický, sociálny, kultúrny a hospodársky život v EÚ. Súčasťou nového fondu bude program Spravodlivosť, ktorý bude pokračovať v podpore ďalšieho rozvoja únijného priestoru spravodlivosti a cezhraničnej spolupráce. Program Občania, rovnosť, práva a hodnoty (ďalej len „program“) spojí program Práva, rovnosť a občianstvo na roky 2014 2020 ustanovený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/20138 a program Európa pre občanov ustanovený nariadením Rady (EÚ) č. 390/20149 (ďalej „predchádzajúce programy“) a bude prispôsobený tak, aby riešil nové výzvy pre európske hodnoty.
__________________
__________________
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
8 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1381/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje program Práva, rovnosť a občianstvo na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 62).
9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).
9 Nariadenie Rady (EÚ) č. 390/2014 zo 14. apríla 2014, ktorým sa ustanovuje program „Európa pre občanov“ na obdobie rokov 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 115, 17.4.2014, s. 3).
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané najmä na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť. To zahŕňa dynamickú občiansku spoločnosť podnecujúcu demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a podporujúcu bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našej spoločnej histórie a pamäte. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa ďalej uvádza, že orgány vhodnými spôsobmi poskytnú občanom a zastupujúcim združeniam možnosť vyjadrovať a verejne si vymieňať svoje názory na všetky oblasti činnosti Únie.
(3)  Fond pre spravodlivosť, práva a hodnoty a jeho dva podkladové programy financovania budú zamerané na ľudí a subjekty, ktoré prispievajú k tomu, aby boli naše spoločné hodnoty, rovnosť, práva a bohatá rozmanitosť zavedené do praxe a aby boli dobre fungujúce. Hlavným cieľom je podporiť a zachovať na právach založenú, rovnocennú, otvorenú, inkluzívnu a demokratickú spoločnosť prostredníctvom financovania činností, ktoré podporujú dynamickú, dobre rozvinutú, odolnú a silnú občiansku spoločnosť vrátane presadzovania podpory a ochrany našich spoločných hodnôt a ktoré podnecujú demokratickú, občiansku a spoločenskú účasť obyvateľov a posilňujú mier a živia bohatú rozmanitosť európskej spoločnosti na základe našich spoločných hodnôt, histórie a pamäte a dedičstva. V článku 11 Zmluvy o Európskej únii sa vyžaduje, aby inštitúcie udržiavali otvorený, transparentný a pravidelný dialóg s občianskou spoločnosťou a dávali občanom a reprezentatívnym združeniam primeraným spôsobom možnosť verejne vyjadrovať a vymieňať si názory na všetky oblasti činnosti Únie.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Komisia by mala zabezpečiť pravidelný, otvorený a transparentný dialóg s prijímateľmi programu a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami zriadením skupiny pre občiansky dialóg. Skupina pre občiansky dialóg by mala prispievať k výmene skúseností a osvedčených postupov a k diskusii o politickom vývoji v oblastiach a cieľoch programu a súvisiacich oblastiach. Skupina pre občiansky dialóg by mala pozostávať z organizácií, ktoré boli vybrané tak, aby získali operačný alebo akčný grant v rámci programu, a iných organizácií a zainteresovaných strán, ktoré prejavili záujem o program alebo prácu v tejto oblasti politiky, ale nie sú nevyhnutne podporované programom.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Program Práva a hodnoty (ďalej len „program“) by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporu a ochranu hodnôt a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby prostredníctvom špeciálne prispôsobených prístupov.
(4)  Program by mal umožniť rozvoj synergií s cieľom riešiť otázky spoločné pre podporu a ochranu hodnôt zakotvených v zmluvách a nadobudnúť zásadný rozmer na dosiahnutie konkrétnych výsledkov v danej oblasti. Malo by sa to dosiahnuť nadviazaním na pozitívne skúsenosti z predchádzajúcich programov a ich ďalším rozvíjaním. Tým bude umožnené plné využitie potenciálu synergií s cieľom účinnejšie podporiť oblasti politiky, na ktoré sa program vzťahuje, a zvýšiť ich potenciál osloviť ľudí. Ak má byť program účinný, mal by zohľadňovať špecifickú povahu jednotlivých politík, ich rozdielne cieľové skupiny a ich osobitné potreby a možnosti na účasť prostredníctvom špeciálne prispôsobených a cielených prístupov vrátane presadzovania akéhokoľvek druhu rovnosti a rodovej rovnosti v jeho rámci.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Úplné rešpektovanie a podpora právneho štátu a demokracie sú základom pre budovanie dôvery občanov v Úniu. Rešpektovanie zásad právneho štátu v rámci Únie je nevyhnutným predpokladom ochrany základných práv, ako aj dodržiavania všetkých práv a povinností zakotvených v zmluvách. Spôsob uplatňovania zásad právneho štátu v jednotlivých členských štátoch zohráva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní vzájomnej dôvery medzi členskými štátmi a ich právnymi systémami. Program by mal preto presadzovať a chrániť základné práva, demokraciu a zásady právneho štátu na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 b (nové)
(4b)  Právny štát je ako jedna z hodnôt Únie zakotvená v článku 2 Zmluvy o Európskej únii, ktorá zahŕňa zásady zákonnosti vrátane transparentného, zodpovedného, demokratického a pluralistického procesu prijímania zákonov; právnej istoty; zákazu svojvoľných výkonných právomocí; účinnú súdnu ochranu nezávislými súdmi vrátane ochrany základných práv; a deľba moci a rovnosť pred zákonom.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich zapojeniu do demokratického života Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, rozmanitosť, dialóg a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti a európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.
(5)  Na to, aby sa Európska únia priblížila občanom, posilnila sa demokratická účasť a zlepšilo postavenie občanov, aby mohli využívať svoje práva spojené s európskym občianstvom, sú potrebné rôzne akcie a koordinované úsilie zamerané na vyvážené geografické rozdelenie. Nadväzovanie kontaktov medzi občanmi pri projektoch partnerských miest alebo v rámci sietí miest a podpora organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, prispeje k zvýšeniu angažovanosti občanov v spoločnosti a v konečnom dôsledku k ich aktívnemu zapojeniu do demokratického života Únie, ako aj k tvorbe politického programu Únie. Podpora činností presadzujúcich vzájomné porozumenie, medzikultúrny dialóg, kultúrnu a jazykovú rozmanitosť, zmierenie, sociálne začlenenie a rešpektovanie iných takisto prispeje k posilneniu pocitu spolupatričnosti k Únii a spoločného občianstva v rámci európskej identity opierajúceho sa o spoločné chápanie európskych hodnôt, kultúry, histórie a dedičstva. Podpora silnejšieho pocitu spolupatričnosti k Únii a jej hodnôt je obzvlášť dôležitá medzi občanmi najvzdialenejších regiónov EÚ v dôsledku ich odľahlosti a vzdialenosti od kontinentálnej Európy.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)   Zvyšujúca sa pluralita a globálne migračné trendy zvyšujú význam medzikultúrneho a medzináboženského dialógu v našich spoločnostiach. Prostredníctvom programu by sa mal plne podporovať medzikultúrny a medzináboženský dialóg ako súčasť sociálnej harmónie v Európe a ako kľúčový prvok na podporu sociálneho začlenenia a súdržnosti. Zatiaľ čo medzináboženský dialóg by mohol pomôcť zdôrazniť pozitívny prínos náboženstva k sociálnej súdržnosti, v dôsledku náboženskej negramotnosti hrozí, že sa vytvoria podmienky pre zneužívanie náboženského cítenia medzi obyvateľstvom. Program by mal preto podporovať projekty a iniciatívy, ktoré rozvíjajú náboženskú gramotnosť, podporujú medzináboženský dialóg a vzájomné porozumenie.
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritický pohľad na historickú pamäť Európy sú potrebné na to, aby si občania boli vedomí spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti, morálneho účelu a spoločných hodnôt. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.
(6)  Činnosti súvisiace s posilňovaním historického povedomia a kritické a kreatívne myslenie v súvislosti s historickou pamäťou Európy sú potrebné na to, aby si občania, najmä mladí ľudia, boli vedomí svojej spoločnej histórie ako základu spoločnej budúcnosti. Do úvahy by sa mal taktiež vziať význam historických, sociálnych, kultúrnych a medzikultúrnych aspektov, tolerancie a dialógu, aby sa podporil spoločný základ vychádzajúci zo spoločných hodnôt, solidarity, rozmanitosti a mieru, ako aj väzby medzi historickým povedomím a vytváraním európskej identity a pocitom spolupatričnosti.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Občania by mali byť lepšie informovaní aj o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva a mali mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné podporovať občiansku spoločnosť a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.
(7)  Občania Únie nie sú dostatočne informovaní o svojich právach vyplývajúcich z únijného občianstva, napríklad o práve hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu a voľbách do orgánov samosprávy obcí alebo o práve získať konzulárnu ochranu veľvyslanectiev iných členských štátov. Občania by mali byť lepšie informovaní o týchto právach a mali by mať pozitívny náhľad na život, cestovanie, štúdium, prácu a dobrovoľníctvo v inom členskom štáte, a mali by mať pocit, že môžu požívať a uplatňovať všetky svoje práva spojené s občianstvom a očakávať rovnaký prístup, plnú vymáhateľnosť a ochranu svojich práv bez akejkoľvek diskriminácie, bez ohľadu na to, kde v Únii sa nachádzajú. V súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ je potrebné posilňovať občiansku spoločnosť na všetkých úrovniach a zabezpečiť tak presadzovanie a ochranu spoločných hodnôt EÚ a zvyšovanie informovanosti o nich, a zároveň tým prispieť k účinnému uplatňovaniu práv podľa práva Únie.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)   Uznesenie Európskeho parlamentu z 2. apríla 2009 o svedomí Európy a totalitných režimoch a závery Rady z 9. a 10. júna 2011 o pamäti o zločinoch spáchaných totalitnými režimami v Európe zdôrazňujú význam udržiavania živej pamäti o minulosti ako nástroja budovania spoločnej budúcnosti a zdôrazňujú význam úlohy Únie pri uľahčovaní, zdieľaní a podpore kolektívnej pamäti o týchto zločinoch, a to aj s cieľom oživiť spoločnú pluralitnú a demokratickú európsku identitu.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Rovnosť žien a mužov je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. Ak dochádza k diskriminácii žiennerovnému zaobchádzaniu s nimi, porušujú sa tým ich základné práva a bráni im toich plnej politickej, sociálnej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie je preto prioritnou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by malo byť podporované.
(8)  Rodová rovnosť je základnou hodnotou a cieľom Európskej únie. V článku 8 tohto nariadenia sa Únii zveruje úloha, ktorou je odstraňovanie nerovností a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami vo všetkých jej činnostiach. Celkový pokrok v oblasti rodovej rovnosti je však veľmi pomalý, ako ukazuje index rodovej rovnosti 2017, ktorý uverejnil Európsky inštitút pre rodovú rovnosť. Základné práva žien sú porušované často tichou a skrytou prierezovou diskrimináciou žien a nerovnakým zaobchádzaním so ženami a dievčatami, ako aj rôznymi formami násilia páchaného na ženách, čo im bráni v plnej politickej, spoločenskej a ekonomickej účasti na živote spoločnosti. Existencia politických, štrukturálnych a kultúrnych bariér okrem toho bráni dosiahnutiu skutočnej rodovej rovnosti. Presadzovanie rodovej rovnosti vo všetkých činnostiach Únie podporovaním cieľov v oblasti uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti a nediskriminácie a aktívnym odstraňovaním stereotypov a takisto riešením tichej diskriminácie je preto kľúčovou činnosťou Únie a hybnou silou hospodárskeho rastu a v rámci tohto programu by malo byť podporované.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Rodovo motivované násilie a násilie voči deťommladým ľuďom predstavuje vážne porušenie základných práv a neprimerane ovplyvňuje ženy a dievčatá. K násiliu dochádza v celej Únii, a to vo všetkých sociálnych a hospodárskych súvislostiach, a má vážne dôsledky pre fyzické a duševné zdravie obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. Obeťami násilia sa ľahko stávajú najmä deti, mladí ľudia a ženy, a to najmä v rámci blízkych vzťahov. Mali by sa prijať opatrenia na podporu práv dieťaťa a prispieť k ochrane detí pred ujmou a násilím, ktoré ohrozujú ich telesné a duševné zdravie a predstavujú porušenie ich práv na rozvoj, ochranu a dôstojnosť. Boj proti všetkým formám násilia, posilňovanie prevencie a ochrana a podpora obetí sú prioritami Únie, ktoré pomáhajú napĺňať základné práva jednotlivcov a prispievajú k rovnosti medzi ženami a mužmi. Tieto priority by sa mali podporovať v rámci programu.
(9)  Rodovo motivované násilie a násilie voči deťommladým a starším ľuďom, osobám so zdravotným postihnutím, utečencom a migrantom a voči členom rôznych menšinových skupín, ako sú príslušníci etnických menšín a LGBTQI osoby, predstavuje vážne porušenie základných práv. K násiliu dochádza v celej Únii, a to vo všetkých sociálnych a hospodárskych súvislostiach, a má vážne dôsledky pre fyzické a duševné zdravie obetí, ako aj pre spoločnosť ako celok. Boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti si vyžaduje viacrozmerný prístup zahŕňajúci právne, vzdelávacie a zdravotné aspekty vrátane sexuálnych a reprodukčných práv, hospodárskych a iných spoločenských aspektov, ako je podpora organizácií pre práva žien, poskytovanie poradenstva a pomoci a projekty zamerané na dosiahnutie cieľa väčšej rodovej rovnosti v spoločnosti. Je potrebné aktívne bojovať proti škodlivým stereotypom a normám už od raného veku, ako aj všetkým formám nenávistných prejavov a násilia na internete. Mali by sa prijať opatrenia na podporu práv dieťaťa a prispieť k ochrane detí pred ujmou a násilím, ktoré ohrozujú ich telesné a duševné zdravie a predstavujú porušenie ich práv na rozvoj, ochranu a dôstojnosť. V Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulskom dohovore) sa vymedzuje násilie na ženách ako „všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú alebo ekonomickú ujmu alebo utrpenie žien vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote”. Boj proti všetkým formám násilia, posilňovanie a prevencia a ochrana a podpora obetí sú prioritami Únie, ktoré pomáhajú napĺňať základné práva jednotlivcov a prispievajú k rovnosti medzi ženami a mužmi. Tieto priority by sa mali podporovať v rámci programu. Prevencia a podpora práv obetí by mali byť navrhnuté v spolupráci s cieľovou skupinou a malo by sa zabezpečiť, aby spĺňali osobitné potreby viacnásobne zraniteľných osôb.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)
(9a)  Ženy bez dokladov sú obzvlášť zraniteľné, pokiaľ ide o násilie, sexuálne zneužívanie a chýbajúci prístup k podpore. Je rozhodujúce, aby sa zaviedol prístup zameraný na obete a všetkým ženám v Únii sa poskytli primerané podporné služby bez ohľadu na ich pobytový status. Potreba zohľadňovať rodové hľadisko v azylových konaniach je veľmi dôležitá z hľadiska prierezovej práce a môže prispieť k prehlbovaniu rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Silná politická vôľa a koordinované opatrenia založené na metódach a výsledkoch predchádzajúcich programov Daphne, programu Práva, rovnosť a občianstvo a programu Spravodlivosť sú potrebné na predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nim a na ochranu obetí. Predovšetkým program Daphne, z ktorého sú poskytované finančné prostriedky na podporu obetí násilia a na boj proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch, je od svojho začiatku v roku 1997 naozaj úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu odozvu naň zo strany zainteresovaných strán (verejných orgánov, akademických inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako aj účinnosť financovaných projektov. V rámci programu sa financovali projekty na zvyšovanie informovanosti, poskytovanie služieb podpory pre obete, podporu činností mimovládnych organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal sa všetkými formami násilia, napríklad domácim násilím, sexuálnym násilím, obchodovaním s ľuďmi, ako aj novoobjavujúcimi sa formami násilia, napríklad kyberšikanovaním. Preto je dôležité pokračovať vo všetkých týchto akciách a náležite zohľadniť tieto výsledky a získané poznatky pri implementovaní programu.
(10)  Silná politická vôľa a koordinované opatrenia založené na metódach a výsledkoch predchádzajúcich programov Daphne, programu Práva, rovnosť a občianstvo a programu Spravodlivosť sú potrebné na predchádzanie všetkým formám násilia a boj proti nim a na ochranu obetí. Predovšetkým program Daphne, z ktorého sú poskytované finančné prostriedky na podporu obetí násilia a na boj proti násiliu páchanému na ženách, deťoch a mladých ľuďoch, je od svojho začiatku v roku 1997 naozaj úspešný, a to pokiaľ ide o pozitívnu odozvu naň zo strany zainteresovaných strán (verejných orgánov, akademických inštitúcií a mimovládnych organizácií), ako aj účinnosť financovaných projektov. V rámci programu sa financovali projekty na zvyšovanie informovanosti, poskytovanie služieb podpory pre obete, podporu činností mimovládnych organizácií pôsobiacich v teréne. Zaoberal sa všetkými formami násilia, napríklad domácim násilím, sexuálnym násilím, obchodovaním s ľuďmi, prenasledovaním, tradičnými škodlivými praktikami ako mrzačenie ženských pohlavných orgánov, ako aj novoobjavujúcimi sa formami násilia, napríklad kyberšikanovaním či kybernetickým obťažovaním. Preto je dôležité pokračovať vo všetkých týchto akciách s pridelenými nezávislými rozpočtovými prostriedkami na program Daphne a náležite zohľadniť tieto výsledky a získané poznatky pri implementovaní programu.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Zákaz diskriminácie je základným princípom Únie. V článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovujú opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 21 charty. Do úvahy treba brať osobitné znaky rôznych podôb diskriminácie a súčasne vypracovať primerané opatrenia na predchádzanie diskriminácii z jedného alebo viacerých dôvodov a boj proti nej. Program by mal podporovať opatrenia na prevenciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu, nenávisti voči moslimom a iných foriem neznášanlivosti a boj proti nim. V tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať aj predchádzaniu všetkým formám násilia a nenávisti, segregácie a stigmatizácie a boju proti nim, ako aj boju proti šikanovaniu, obťažovaniu a netolerantnému zaobchádzaniu. Program by sa mal implementovať vzájomne podporujúcim spôsobom s ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú rovnaké ciele, najmä s činnosťami uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 2011 s názvom „Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“10 a v odporúčaní Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch11.
(11)  Zákaz diskriminácie je základným princípom Únie. V článku 19 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovujú opatrenia na boj proti diskriminácii založenej na pohlaví, rasovom alebo etnickom pôvode, náboženstve alebo viere, postihnutí, veku alebo sexuálnej orientácii. Nediskriminácia je zakotvená aj v článku 21 charty. Do úvahy treba brať osobitné znaky rôznych podôb diskriminácie vrátane priamej, nepriamej a štrukturálnej diskriminácie a súčasne vypracovať primerané opatrenia na predchádzanie diskriminácii z jedného alebo viacerých dôvodov a boj proti nej. Program by mal podporovať opatrenia na prevenciu diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, afrofóbie, antisemitizmu, protirómskych nálad, nenávisti voči moslimom, homofóbie a iných foriem neznášanlivosti, či už online alebo offline, voči osobám patriacim k menšinám, a to s prihliadnutím na to, že ženy čelia diskriminácii na viacerých úrovniach. V tejto súvislosti by sa osobitná pozornosť mala venovať aj predchádzaniu všetkým formám násilia a nenávisti, segregácie a stigmatizácie a boju proti nim, ako aj boju proti šikanovaniu, obťažovaniu a netolerantnému zaobchádzaniu. Program by sa mal implementovať vzájomne podporujúcim spôsobom s ostatnými činnosťami Únie, ktoré majú rovnaké ciele, najmä s činnosťami uvedenými v oznámení Komisie z 5. apríla 2011 s názvom „Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“10 a v odporúčaní Rady z 9. decembra 2013 o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch11.
__________________
__________________
10 COM(2011)0173.
10 COM(2011)0173.
11 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.
11 Ú. v. EÚ C 378, 24.12.2013, s. 1.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12
(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Ľudia so zdravotným postihnutím čelia prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v prístupe na trh práce, vo využívaní inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v možnosti predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie.
(12)  Prekážky súvisiace s postojmi a prostredím, ako aj nedostatočná prístupnosť bránia plnému a efektívnemu zapojeniu osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti na základe rovnoprávnosti s ostatnými. Osoby so zdravotným postihnutím vrátane tých, ktorí majú dlhodobé fyzické, duševné, intelektuálne alebo zmyslové postihnutie, čelia prekážkam, ktoré im okrem iného bránia v prístupe na trh práce, vo využívaní inkluzívneho a kvalitného vzdelávania, v možnosti predchádzať chudobe a sociálnemu vylúčeniu, v prístupe ku kultúrnym iniciatívam a k médiám alebo vo využívaní ich politických práv. Ako zmluvná strana Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) sa Únia spolu so všetkými svojimi členskými štátmi zaviazala podporovať, chrániť a zabezpečiť plné a rovnocenné užívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím. Ustanovenia dohovoru UNCRPD, ktorého vykonávanie je povinné, sa stali neoddeliteľnou súčasťou právneho poriadku Únie. V tejto súvislosti by mal program venovať osobitnú pozornosť a financie aktivitám na zvyšovanie informovanosti o problémoch, ktorým čelia osoby so zdravotným postihnutím pri plnom zapojení sa do spoločnosti a pri uplatňovaní svojich práv ako rovnocenných občanov.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13
(13)  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie (právo na súkromie) je základným právom zakotveným v článku 7 Charty základných práv. Ochrana osobných údajov je základným právom zakotveným v článku 8 Charty základných práv a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podlieha kontrole nezávislých orgánov dohľadu. Právny rámec Únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67912 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68013, obsahujú ustanovenia na zabezpečenie účinnej ochrany práva na ochranu osobných údajov. Tieto právne nástroje zverujú vnútroštátnym orgánom dohľadu nad ochranou údajov úlohu, ktorou je podpora informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Vzhľadom na význam práva na ochranu osobných údajov v dobe rýchleho technologického vývoja by Únia mala byť schopná zvyšovať informovanosť, vypracúvať štúdie a vykonávať ďalšie príslušné činnosti.
(13)  Právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie (právo na súkromie) je základným právom zakotveným v článku 7 Charty základných práv. Ochrana osobných údajov je základným právom zakotveným v článku 8 Charty základných práv a článku 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Dodržiavanie pravidiel ochrany osobných údajov podlieha kontrole nezávislých orgánov dohľadu. Právny rámec Únie, najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67912 a smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/68013, obsahujú ustanovenia na zabezpečenie účinnej ochrany práva na ochranu osobných údajov. Tieto právne nástroje zverujú vnútroštátnym orgánom dohľadu nad ochranou údajov úlohu, ktorou je podpora informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Vzhľadom na význam práva na ochranu osobných údajov v dobe rýchleho technologického vývoja by Únia mala byť schopná zvyšovať informovanosť, podporovať organizácie občianskej spoločnosti pri zasadzovaní sa za ochranu osobných údajov v súlade s normami Únie, vypracúvať štúdie a vykonávať ďalšie príslušné činnosti.
__________________
__________________
12 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.
12 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88.
13 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.
13 Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 89 – 131.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)   Sloboda prejavu a právo na informácie sú zakotvené v Charte základných práv Európskej únie. Slobodný prístup k informáciám, hodnotenie rámcových podmienok pre médiá a zodpovedné a bezpečné využívanie informačných a komunikačných sietí sú priamo spojené so slobodným rozvojom verejnej mienky a sú nevyhnutné na zaručenie fungujúcej demokracie. Je potrebné, aby verejnosť získala zručnosti v oblasti mediálnej gramotnosti, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska kritického myslenia, úsudku a schopnosti analyzovať zložitú realitu, rozpoznať rozdiely medzi názormi a faktami a odolať každej forme podnecovania k nenávisti. Na tento účel by mala Únia podporovať rozvoj mediálnej gramotnosti pre všetkých občanov bez ohľadu na ich vek, a to prostredníctvom odbornej prípravy, zvyšovania informovanosti, štúdií a iných relevantných činností.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114. Program by mal podporovať financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa podporil výkon práva občanov začať podporovať európske iniciatívy občanov.
(14)  Európska iniciatíva občanov je prvým nadnárodným nástrojom participatívnej demokracie, ktorý vytvára priame spojenie medzi európskymi občanmi a inštitúciami Únie. Článok 24 ZFEÚ ukladá Európskemu parlamentu a Rade povinnosť prijať ustanovenia o postupoch a podmienkach potrebných na iniciatívu občanov v zmysle článku 11 Zmluvy o Európskej únii. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením [Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/201114. Program by mal podporovať financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím by sa podporil výkon práva občanov začať, podporovať európske iniciatívy občanov a podnecovať iných, aby ich podporovali.
_________________
_________________
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).
14 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 211/2011 zo 16. februára 2011 o iniciatíve občanov (Ú. v. EÚ L 65, 11.3.2011, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15
(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo podporovať zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach.
(15)  Podľa článkov 8 a 10 ZFEÚ by sa programom malo podporovať zohľadnenie hľadiska rodovej rovnosti a cieľov v oblasti nediskriminácie vo všetkých jeho činnostiach a v prípade potreby by sa malo tiež podporovať rodové rozpočtovanie a posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť v rámci celého rozpočtového procesu Únie. Správne uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti si vyžaduje rodové rozpočtovanie vo všetkých relevantných rozpočtových riadkoch a vyčlenenie primeraných prostriedkov pre rozpočtové riadky venované podpore rodovej rovnosti a boju proti diskriminácii na základe rodovej príslušnosti a transparentnosť týchto rozpočtových riadkov. Na konci obdobia financovania by mali byť jednotlivé projekty, ako aj samotný program vyhodnotené s cieľom určiť, do akej miery dodržiavali uvedené zásady.
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17
(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.
(17)  V súlade s aktmi Únie týkajúcimi sa rovnakého zaobchádzania zriadili členské štáty nezávislé orgány na podporu rovnakého zaobchádzania, označované ako „orgány pre rovnosť“, s cieľom bojovať proti diskriminácii na základe rasového a etnického pôvodu, ako aj pohlavia. Mnohé členské štáty však prekročili rámec týchto požiadaviek a zabezpečili, aby sa orgány pre rovnosť mohli zaoberať aj diskrimináciou na základe iných dôvodov, ako je jazyk, vek, sexuálna orientácia, náboženstvo alebo viera, zdravotné postihnutie alebo iné dôvody. Orgány pre rovnosť zohrávajú kľúčovú úlohu pri presadzovaní rovnosti a zabezpečovaní účinného uplatňovania právnych predpisov o rovnakom zaobchádzaní, a to najmä poskytovaním nezávislej pomoci obetiam diskriminácie, vykonávaním nezávislých prieskumov týkajúcich sa diskriminácie, uverejňovaním nezávislých správ a vydávaním odporúčaní v akýchkoľvek otázkach týkajúcich sa diskriminácie v ich krajine. Je nevyhnutné, aby sa v tejto súvislosti práca všetkých týchto príslušných orgánov pre rovnosť koordinovala na úrovni Únie. V roku 2007 vznikla sieť EQUINET. Jeho členmi sú vnútroštátne orgány na podporu rovnakého zaobchádzania podľa ustanovení v smerniciach Rady 2000/43/ES15 a 2004/113/ES16 a v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES17 a 2010/41/EÚ18. Komisia prijala 22. júna 2018 odporúčanie o normách pre orgány pre rovnosť, ktoré sa zaoberá ich mandátom, nezávislosťou, účinnosťou, koordináciou a spoluprácou. EQUINET má výnimočné postavenie, keďže je jediným subjektom zabezpečujúcim koordináciu činností medzi orgánmi pre rovnosť. Táto koordinačná činnosť siete EQUINET je kľúčovou pre riadne vykonávanie právnych predpisov Únie v oblasti boja proti diskriminácii v členských štátoch a mala by sa podporovať v rámci programu.
__________________
__________________
15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).
15 Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami bez ohľadu na rasový alebo etnický pôvod (Ú. v. ES L 180, 19.7.2000, s. 22).
16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).
16 Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú. v. EÚ L 373, 21.12.2004, s. 37).
17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).
17 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 23).
18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).
18 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého zaobchádzania so ženami a mužmi vykonávajúcimi činnosť ako samostatne zárobkovo činné osoby a o zrušení smernice Rady 86/613/EHS (Ú. v. EÚ L 180, 15.7.2010, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 17 a (nové)
(17a)  S cieľom zvýšiť dostupnosť a poskytnúť nestranné usmernenia a praktické informácie v súvislosti so všetkými aspektami programu by sa mali v členských štátoch zriadiť kontaktné miesta, ktoré by poskytovali pomoc prijímateľom aj žiadateľom. Kontaktné miesta programu by mali byť schopné vykonávať svoje funkcie nezávisle, bez priamej podriadenosti alebo zasahovania orgánov verejnej moci do rozhodovania. Je možné, aby kontaktné miesta programu riadili členské štáty alebo organizácie občianskej spoločnosti či ich konzorciá. Kontaktné miesta programu nemajú mať žiadnu zodpovednosť za výber projektov.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18
(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva organizácie občianskej spoločnosti zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 18. apríla 2018, náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania ľudských práv, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na vnútroštátnej úrovni.
(18)  Nezávislé orgány pre ľudské práva, organizácie občianskej spoločnosti a obhajcovia ľudských práv zohrávajú dôležitú úlohu pri podpore, ochrane a zvyšovaní povedomia o spoločných hodnotách Únie v súlade s článkom 2 Zmluvy o EÚ a pri prispievaní k účinnému uplatňovaniu práv vyplývajúcich z práva Únie vrátane Charty základných práv EÚ. Ako sa uvádza v uznesení Európskeho parlamentu z 19. apríla 2018, zvýšenie finančných prostriedkov a náležitá finančná podpora je kľúčom k rozvoju priaznivého a udržateľného prostredia pre organizácie občianskej spoločnosti, ktorých úloha sa tak posilní a umožní im to nezávislé a účinné plnenie si svojich funkcií. Doplnením úsilia vynakladaného na vnútroštátnej úrovni by financovanie z prostriedkov EÚ, a to aj prostredníctvom primeraného základného financovania a možností zjednodušeného vykazovania nákladov, finančných pravidiel a postupov, preto malo prispieť k podpore, posilneniu postavenia a tvorbe kapacít nezávislých organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti presadzovania hodnôt Únie, ako sú demokracia, právny štát a základné práva, ktorých činnosti napomáhajú pri strategickom presadzovaní práv vyplývajúcich z práva EÚ a Charty základných práv EÚ, a to aj propagačnou a kontrolnou činnosťou, ako aj presadzovaním a ochranou spoločných hodnôt Únie a zvyšovaním povedomia o nich na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni.
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19
(19)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou orgánov, úradov a agentúr Únie, najmä s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a Agentúrou pre základné práva, a mala by zhodnotiť prácu iných vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ciele programu.
(19)  Komisia by mala zabezpečiť celkovú konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť s prácou orgánov, úradov a agentúr Únie, najmä s Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť a Agentúrou pre základné práva, a mala by zhodnotiť prácu iných vnútroštátnych a medzinárodných aktérov v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú ciele programu. Komisia by mala aktívne usmerňovať účastníkov tohto programu, aby využívali správy a zdroje vytvorené týmito orgánmi, úradmi a agentúrami Únie, ako sú nástroje na rodové rozpočtovanie a posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť vytvorené Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19 a (nové)
(19a)  Komplexný mechanizmus Únie v oblasti demokracie, právneho štátu a základných práv by mal zaručiť pravidelné a rovnaké preskúmanie všetkých členských štátov a poskytovať potrebné informácie na aktiváciu opatrení týkajúcich sa všeobecných nedostatkov v oblasti hodnôt Únie v členských štátoch.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20
(20)  Na programe by sa za určitých podmienok mali mať možnosť zúčastniť členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a členovia EZVO, ktorí nie sú členmi EHP, a iné európske krajiny. Účasť na programe by mala byť možná aj pre pristupujúce, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu.
(20)  Pokiaľ ide o plnenie osobitných cieľov spočívajúcich v presadzovaní rodovej rovnosti a práv, podpore zapojenia občanov a ich účasti na demokratickom živote Únie na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj v boji proti násiliu, na programe by sa za určitých podmienok mali mať možnosť zúčastniť členovia Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO), ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), a členovia EZVO, ktorí nie sú členmi EHP, a iné európske krajiny. Účasť na programe by mala byť možná aj pre pristupujúce, kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny využívajúce predvstupovú stratégiu.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21
(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, ich komplementárnosť s akciami členských štátov, pričom musí by vyvinuté úsilie o konzistentnosť, komplementárnosť a súčinnosť medzi programami financovania, ktoré podporujú vzájomne úzko súvisiace oblasti politiky, a to najmä v rámci Fondu pre spravodlivosť, práva a hodnoty – a tým aj s programom Spravodlivosť, ako aj s programom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + s cieľom využiť potenciál kultúrnych prienikov v oblastiach kultúry, médií, umenia, vzdelávaniakreativity. Je potrebné vytvoriť súčinnosťostatnými programami európskeho financovania, najmä v oblasti zamestnanosti, vnútorného trhu, podnikania, mládeže, zdravia, občianstva, spravodlivosti, migrácie, bezpečnosti, výskumu, inovácií, technológií, priemyslu, súdržnosti, cestovného ruchu, vonkajších vzťahov, obchodu a rozvoja.
(21)  Na to, aby sa zabezpečila efektívna alokácia finančných prostriedkov zo všeobecného rozpočtu Únie, je potrebné zabezpečiť európsku pridanú hodnotu všetkých vykonávaných akcií, a to na miestnej, vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, zameraných na presadzovanie a ochranu hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ. Komisia by sa mala usilovať o konzistentnosť, súčinnosť a komplementárnosť s akciami členských štátov, ako aj s inými programami financovania, ktoré podporujú oblasti politiky úzko súvisiace s Fondom pre spravodlivosť, právahodnoty, ako ajprogramom Kreatívna Európa a s programom Erasmus + a s príslušnými politikami Únie.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 21 a (nové)
(21a)  Podľa článku 9 ZFEÚ by sa mala podporovať vysoká úroveň zamestnanosti, záruka primeranej sociálnej ochrany a boj proti sociálnemu vylúčeniu. Činnosti v rámci tohto programu by preto mali podporovať synergie medzi bojom proti chudobe, sociálnemu vylúčeniu a vylúčeniu z trhu práce a rovnosť a boj proti všetkým formám diskriminácie. Program by sa mal preto vykonávať spôsobom, ktorý zabezpečí maximálnu synergiu a doplnkovosť tak medzi jeho jednotlivými oblasťami, ako aj vo vzťahu k Európskemu sociálnemu fondu plus. Okrem toho by sa mali zabezpečiť synergie s programom Erasmus, ako aj Európskym sociálnym fondom plus, aby tieto fondy spoločne prispievali k poskytovaniu kvalitného vzdelávania a zaisteniu rovnakých príležitostí pre všetkých.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 a (nové)
(22a)  Je dôležité zabezpečiť riadne finančné hospodárenie v rámci tohto programu a jeho realizáciu čo najúčinnejším a z hľadiska používateľov čo najjednoduchším spôsobom a zabezpečiť tiež právnu istotu a dostupnosť programu pre všetkých účastníkov.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 22 b (nové)
(22b)  Zlepšenie uplatňovania a kvality vynakladaných prostriedkov by malo predstavovať hlavné zásady na dosiahnutie cieľov tohto programu a zároveň zaručiť optimálne využívanie finančných zdrojov.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23
(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk.
(23)  Na tento program sa vzťahuje nariadenie (EÚ, Euratom) [nové nariadenie o rozpočtových pravidlách] (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Stanovujú sa v ňom pravidlá plnenia rozpočtu Únie vrátane pravidiel, ktoré sa týkajú grantov, cien, verejného obstarávania, nepriamej implementácie, finančných nástrojov a rozpočtových záruk a požaduje sa úplná transparentnosť pri využívaní zdrojov, správne finančné riadenie a obozretné využívanie zdrojov. Predovšetkým by sa v rámci vykonávania tohto programu mali sfunkčniť a ďalej posilniť pravidlá týkajúce sa možnosti financovať miestne, regionálne, národné a nadnárodné organizácie občianskej spoločnosti vrátane miestnych základných organizácií občianskej spoločnosti prostredníctvom viacročných grantov na prevádzku a kaskádových grantov (finančná podpora pre tretie strany), ustanovenia zabezpečujúce rýchle a pružné postupy poskytovania grantov, ako je napríklad dvojstupňový proces podávania žiadostí, používateľsky ústretové žiadosti a postupy podávania správ.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.
(24)  Typy financovania a spôsoby plnenia podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele opatrení a priniesť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívnu záťaž, veľkosť a kapacitu príslušných zainteresovaných strán a cieľových prijímateľov a predpokladané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb, jednotkových nákladov a kaskádových grantov, ako aj kritérií spolufinancovania, ktoré zohľadňujú dobrovoľnícku prácu, a financovania, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Požiadavky na spolufinancovanie by sa mali prijímať vo forme vecného plnenia a možno od nich upustiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/201320, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2988/9521, nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/9622 a nariadením Rady (EÚ) 2017/193923 majú byť finančné záujmy Únie chránené primeranými opatreniami vrátane prevencie, zisťovania, nápravy a vyšetrovania nezrovnalostí a podvodov, vymáhania stratených, nesprávne vyplatených alebo nesprávne použitých finančných prostriedkov a prípadne ukladania administratívnych sankcií. Konkrétne môže Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) vykonávať v súlade s nariadením (EÚ, Euratom) č. 883/2013 a nariadením (Euratom, ES) č. 2185/96 správne vyšetrovania vrátane kontrol a inšpekcií na mieste s cieľom zistiť, či nedošlo k podvodu, korupcii alebo akémukoľvek inému protiprávnemu konaniu poškodzujúcemu finančné záujmy Únie. Európska prokuratúra môže v súlade s nariadením (EÚ) 2017/1939 vyšetrovať a stíhať podvody a iné trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/137124. V súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách má každá osoba alebo každý subjekt, ktoré prijímajú finančné prostriedky Únie, v plnej miere spolupracovať pri ochrane finančných záujmov Únie, udeliť Komisii, úradu OLAF, Európskej prokuratúre a Európskemu dvoru audítorov nevyhnutné práva a prístup a zabezpečiť, aby všetky tretie strany zúčastňujúce sa na implementácii finančných prostriedkov Únie udelili rovnocenné práva.
__________________
__________________
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
20 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nariadenie Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1).
21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
21 Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/95 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1).
22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
22 Nariadenie Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a inými podvodmi (Ú. v. ES L 292, 15.11.1996, s. 2).
23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
23 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry (Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1).
24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
24 Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva (Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29).
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.
(25)  Pokiaľ ide o plnenie osobitných cieľov spočívajúcich v podpore rodovej rovnosti, práv, zapojenia občanov a ich účasti na demokratickom živote Únie na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, ako aj v boji proti násiliu, tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zúčastňovať na programoch Únie v rámci spolupráce zriadenej podľa Dohody o EHP, v ktorej sa stanovuje implementovanie programov rozhodnutím podľa uvedenej dohody. Tretie krajiny sa môžu takisto zúčastňovať na základe iných právnych nástrojov. V tomto nariadení by sa malo zaviesť osobitné ustanovenie udeľujúce nevyhnutné práva a potrebný prístup príslušným povoľujúcim úradníkom, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli komplexne vykonávať svoje príslušné právomoci.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 26 a (nové)
(26a)  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane rozpočtu Únie v prípade všeobecných nedostatkov v oblasti dodržiavania právneho štátu v členských štátoch má za cieľ vybaviť Úniu tak, aby lepšie chránila svoj rozpočet, keď nedostatky v oblasti právneho štátu narúšajú riadne finančné hospodárenie alebo finančné záujmy Únie alebo hrozia ich narušením. Mal by dopĺňať program Práva a hodnoty, ktorého úloha je odlišná, a to financovať politiky v súlade so základnými právami a s európskymi hodnotami, ktorých jadrom sú život a účasť občanov.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 27
(27)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ25] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.
(27)  Podľa [v prípade potreby sa odkaz aktualizuje podľa nového rozhodnutia o zámorských krajinách a zámorských územiach: článku 94 rozhodnutia Rady 2013/755/EÚ25] osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach sú oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Pri vykonávaní programu sa musia zohľadniť obmedzenia vyplývajúce z odľahlosti ZKÚ a ich účinná účasť na ňom sa musí monitorovať a pravidelne hodnotiť.
__________________
__________________
25 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
25 Rozhodnutie Rady 2013/755/EÚ z 25. novembra 2013 o pridružení zámorských krajín a území k Európskej únii (ďalej len „rozhodnutie o pridružení zámoria“) (Ú. v. EÚ L 344, 19.12.2013, s. 1).
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 28
(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov. Počas prípravy a implementácie programu budú identifikované relevantné akcie a budú posúdené v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.
(28)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj plneniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecného cieľa, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov v období VFR 2021 – 2027, a ročného cieľa 30 %, a to čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy a implementácie programu budú identifikované relevantné akcie a budú posúdené v kontexte jeho hodnotenia v polovici trvania.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29
(29)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.
(29)  Podľa odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva je potrebné hodnotiť tento program na základe informácií zhromaždených prostredníctvom osobitných požiadaviek na monitorovanie a zároveň obmedziť nadmernú reguláciu a administratívnu záťaž, a to najmä pre členské štáty. V tejto súvislosti by príkladom žiadateľov a prijímateľom, ktorí nemajú dostatočné zdroje a personál na plnenie požiadaviek na monitorovanie a podávanie správ, mohli byť organizácie občianskej spoločnosti, miestne verejné orgány, sociálni partneri atď. Tieto požiadavky môžu prípadne zahŕňať merateľné ukazovatele ako základ pre hodnotenie praktických účinkov programu.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 30
(30)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky na vykonávanie tohto nariadenia by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o ukazovatele uvedené v článkoch 14 a 16 a v prílohe II. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
(30)  S cieľom doplniť toto nariadenie na účel vykonávania programu a zabezpečenia účinného posudzovania jeho pokroku pri plnení cieľov by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o pracovné programy podľa článku 13 a ukazovatele uvedené v článkoch 14 a 16 a v prílohe II. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni odborníkov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V záujme zabezpečenia rovnakej účasti na príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty doručujú Európskemu parlamentu a Rade súčasne s odborníkmi z členských štátov a ich odborníci majú systematicky prístup na zasadnutia skupín odborníkov Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou delegovaných aktov.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 31
(31)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201126.
vypúšťa sa
__________________
26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1
Týmto nariadením sa zriaďuje program Práva a hodnoty (ďalej len „program“).
Týmto nariadením sa zriaďuje program Občania, rovnosť, práva a hodnoty (ďalej len „program“).
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 2
Stanovujú sa v ňom ciele programu, rozpočet na obdobie rokov 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Stanovujú sa v ňom ciele a rozsah pôsobnosti programu, rozpočet na roky 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Únie a podmienky poskytovania týchto finančných prostriedkov.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane podpory organizácií občianskej spoločnosti s cieľom zachovať otvorené, demokratické a inkluzívne spoločnosti.
1.  Všeobecným cieľom tohto programu je chrániť a podporovať práva a hodnoty zakotvené v zmluvách EÚ vrátane demokracie, zásady právneho štátu a základných práv zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, najmä prostredníctvom podpory a budovania kapacít organizácií občianskej spoločnosti na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, najmä na základnej miestnej, a povzbudzovania občianskej a demokratickej účasti s cieľom zachovať a ďalej rozvíjať otvorené, demokratické, rovnoprávne a inkluzívne spoločnosti založené na právach.
Pozmeňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno -a (nové)
-a)  chrániť a presadzovať demokraciu a zásady právneho štátu na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni (oblasť hodnoty Únie);
Pozmeňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a
a)  podporovať rovnosť práva (oblasť rovnosť a práva);
a)  podporovať rovnosť vrátane rodovej rovnosti, práva, nediskrimináciu a presadzovať uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti (oblasť rovnosť, práva a rodová rovnosť),
Pozmeňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b
b)  podporovať angažovanosť a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť zapojenie a účasť občanov);
b)  zvyšovať informovanosť občanov, najmä mladých ľudí, o význame Únie prostredníctvom činností zameraných na zachovanie spomienky na historické udalosti, ktoré viedli k jej vzniku, a podporovať demokraciu, slobodu prejavu, pluralitu, občiansku angažovanosť, ako aj občianske stretnutia a účasť občanov na demokratickom živote Únie (oblasť aktívne občianstvo);
Pozmeňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c
c)  bojovať proti násiliu (oblasť Daphne).
c)  bojovať proti násiliu vrátane rodovo motivovaného násilia (oblasť Daphne).
Pozmeňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)
Článok 2sa
Oblasť hodnoty Únie
V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. -a) sa program zameriava na:
a)   ochranu a podporu demokracie a právneho štátu vrátane podpory činností občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú nezávislosť súdnictva a účinnú súdnu ochranu zo strany nezávislých súdov vrátane základných práv; poskytovanie podpory nezávislým obhajcom ľudských práv a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú monitorovaním dodržiavania zásad právneho štátu, na obranu oznamovateľov nekalej činnosti a pre iniciatívy, ktoré podporujú spoločnú kultúru transparentnosti, dobrej správy a boja proti korupcii;
b)   podporu budovania demokratickejšej Únie a ochranu a zvyšovanie povedomia o právach a hodnotách zakotvených v zmluvách prostredníctvom poskytovania finančnej podpory nezávislým organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré presadzujú a pestujú tieto práva a hodnoty na miestnej, regionálnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni, čím vytvárajú prostredie, ktoré umožňuje demokratický dialóg a posilňovanie slobody prejavu, pokojného zhromažďovania alebo združovania, slobody médií a pluralizmu médií, a akademickej slobody.
Pozmeňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 3 – nadpis
Oblasť rovnosť práva
Oblasť rovnosť, práva a rodová rovnosť
Pozmeňujúci návrh 54
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť
V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program zameriava na:
V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. a) sa program zameriava na:
Pozmeňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a
a)  predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii na základe pohlavia, rasy alebo etnického pôvodu, náboženského vyznania alebo presvedčenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie a boj proti nim, a podporu komplexných politík na podporu rodovej rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti;
a)  podporovanie rovnosti a predchádzanie nerovnostiam a diskriminácii na základe pohlavia, rasy, spoločenského alebo etnického pôvodu, farby pleti, genetických znakov, jazyka, náboženského vyznania alebo presvedčenia, politického alebo iného názoru, príslušnosti k národnostnej menšine, majetku, narodenia, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie alebo z akýchkoľvek iných dôvodov a boj proti nim, a podporu komplexných politík na podporu rovnosti a nediskriminácie a ich uplatňovania, ako aj politík na boj proti rasizmu a všetkým formám neznášanlivosti, a to on-line aj off-line;
Pozmeňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)  podpora komplexných politík a programov na propagáciu práv žien, rodovej rovnosti, posilnenia postavenia žien a uplatňovania hľadiska rodovej rovnosti;
Pozmeňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 4 – nadpis
Oblasť angažovanosť a účasť občanov
Oblasť aktívne občianstvo
Pozmeňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť
V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:
V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) program sleduje tieto ciele:
Pozmeňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a
a)  zvyšovanie informovanosti občanov o Únii, jej histórii, kultúrnom dedičstve a rozmanitosti;
a)  podporovanie projektov predložených občanmi, s osobitným dôrazom na mladých ľudí, zameraných na podnecovanie ľudí, aby si nielen pripomínali tie udalosti, ktoré predchádzali vytvoreniu Únie, ktoré tvoria jadro jej historickej pamäte, ale aj aby sa dozvedeli viac o svojej spoločnej histórii, kultúre a hodnotách a aby si boli vedomí bohatstva spoločného kultúrneho dedičstva a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ktoré tvoria základ spoločnej budúcnosti; podporu informovanosti občanov o Únii, jej pôvode, zmysle jej existencie a úspechoch a zvyšovanie ich povedomia o súčasných a budúcich výzvach, ako aj o význame vzájomného porozumenia a tolerancie, ktoré sú samotným jadrom európskeho projektu;
Pozmeňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno a a (nové)
aa)   umožnenie a podporu výmeny osvedčených postupov v oblasti vzdelávania pre európske občianstvo, a to v rámci formálneho aj neformálneho vzdelávania;
Pozmeňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b
b)  podporu výmen a spolupráce medzi občanmi rôznych krajín; podporu občianskej a demokratickej účasti umožňujúcu občanom a reprezentatívnym združeniam oznamovať a zverejňovať svoje stanoviská k všetkým oblastiam činnosti Únie.
b)  podporu verejného dialógu prostredníctvom partnerstiev miest, stretnutí občanov, najmä mladých ľudí, a prostredníctvom spolupráce medzi obcami, miestnymi spoločenstvami a organizáciami občianskej spoločnosti v rôznych krajinách s cieľom poskytnúť im praktické skúsenosti s bohatstvom kultúrnej rozmanitosti a dedičstva v Únii a zvýšiť angažovanosť občanov v spoločnosti.
Pozmeňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové)
ba)  podporu a posilnenie občianskej účasti na demokratickom živote Únie na miestnej, vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni; umožnenie občanom a združeniam podporovať dialóg medzi kultúrami a viesť riadnu verejnú diskusiu o všetkých oblastiach činnosti Únie, a tým prispieť k formovaniu politického programu Únie; podporu spájania a organizovaného návrhu, a to vo forme združenia medzi občanmi, ako aj vo forme siete viacerých právnych subjektov s cieľom účinnejšie presadzovať ciele uvedené v predchádzajúcich bodoch;
Pozmeňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť
V rámci špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:
V rámci všeobecného cieľa stanoveného v článku 2 ods. 1 a špecifického cieľa stanoveného v článku 2 ods. 2 písm. c) sa program zameriava na:
Pozmeňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno -a (nové)
-a)  predchádzanie všetkým formám rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách a boj proti nemu a podpora plného vykonávania Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu (Istanbulský dohovor) na všetkých úrovniach; a
Pozmeňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a
a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom a ženám, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám a boj proti nim;
a)  predchádzanie všetkým formám násilia voči deťom, mladým ľuďom, ako aj násiliu voči iným ohrozeným skupinám, ako sú LGBTQI osoby, osoby so zdravotným postihnutím, menšiny, starší ľudia a migranti a utečenci, a boj proti nim;
Pozmeňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno b
b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia.
b)  podporu a ochranu obetí takéhoto násilia, a to aj prostredníctvom podpory činností organizácií občianskej spoločnosti, ktoré uľahčujú a zabezpečujú prístup k spravodlivosti, službám na podporu obetí a bezpečnému podávaniu oznámení na polícii pre všetky obete násilia, ako aj podpore a zabezpečeniu rovnakej úrovne ochrany obetí rodovo motivovaného násilia v celej Únii.
Pozmeňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 1
1.  Finančné krytie na implementovanie programu na obdobie rokov 2021 až 2027 je [641 705 000] EUR v bežných cenách.
1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je [1 627 000 000] EUR v cenách roku 2018 [1 834 000 000 EUR v bežných cenách].
Pozmeňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno -a (nové)
-a)  [754 062 000 EUR v cenách roku 2018] [850 000 000 EUR v bežných cenách] (t. j. 46,34 % celkového finančného krytia) na osobitné ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. -a);
Pozmeňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno a
a)  [408 705 000] EUR na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) a článku 2 ods. 2 písm. c);
a)  [429 372 000 EUR v cenách roku 2018 ] [484 000 000 EUR] (t. j. 26,39 % celkového finančného krytia ) na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) a c);
Pozmeňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – písmeno b
b)  [233 000 000] EUR na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b).
b)  [443 566 000 EUR v cenách roku 2018 ] [500 000 000 EUR] (t. j. 27,26 % celkového finančného krytia ) na špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. b).
Pozmeňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Komisia pridelí aspoň 50 % výšky prostriedkov uvedených v prvom pododseku písm. -a) a a) tohto odseku na podporu činností vykonávaných organizáciami občianskej spoločnosti, z ktorých aspoň 65% by sa malo prideliť miestnym a regionálnym organizáciám občianskej spoločnosti.
Komisia sa od pridelených percentuálnych podielov finančného krytia, ako sú stanovené v prílohe I písm. -a), nesmie odchýliť o viac než päť percentuálnych bodov. Ak sa ukáže, že je potrebné prekročiť tento limit, Komisia je splnomocnená prijať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom zmeniť prílohu 1 písm. -a) tým, že upraví každý z pridelených percentuálnych podielov fondov programu o viac než päť a najviac 10 percentuálnych bodov.
Pozmeňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5
5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. c). Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.
5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti alebo žiadosti Komisie prevedené na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech daného členského štátu.
Pozmeňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 6 a (nový)
Článok 6a
Mechanizmus na podporu hodnôt
1.   Vo výnimočných prípadoch, keď dôjde v niektorom členskom štáte k vážnemu a rýchlemu zhoršeniu, pokiaľ ide o dodržiavanie hodnôt Únie zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ, a ak hrozí, že tieto hodnoty nebudú dostatočne chránené a podporované, Komisia môže otvoriť výzvu na predkladanie návrhov vo forme zrýchleného postupu predkladania žiadostí o grant pre organizácie občianskej spoločnosti s cieľom uľahčiť, podporiť a posilniť demokratický dialóg v príslušnom členskom štáte a riešiť problém nedostatočného dodržiavania hodnôt zakotvených v článku 2 Zmluvy o EÚ.
2.   Komisia vyčlení maximálne 5 % súm uvedených v článku 6 ods. 2 písm. -a) na mechanizmus na podporu hodnôt uvedený v odseku 1 tohto článku. Na konci každého rozpočtového roka Komisia prevedie všetky neviazané finančné prostriedky v rámci tohto mechanizmu na podporu iných opatrení, ktoré patria medzi ciele programu.
3.   Komisia je splnomocnená prijímať v súlade s článkom 16 delegované akty na aktivovanie mechanizmu na podporu hodnôt uvedeného v odseku 1 tohto článku. Aktivácia mechanizmu sa zakladá na komplexnom a pravidelnom monitorovaní a hodnotení rešpektovania demokracie, zásad právneho štátu a základných práv vo všetkých členských štátoch, založenom na dôkazoch.
Pozmeňujúci návrh 74
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1
1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia so subjektmi uvedenými v článku 61 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
1.  Program sa implementuje v rámci priameho riadenia v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách alebo v rámci nepriameho riadenia so subjektmi uvedenými v článku 62 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2
2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách.
2.  Program môže poskytovať financovanie jednou z foriem stanovených v nariadení o rozpočtových pravidlách, predovšetkým prostredníctvom grantov na akciu, ako aj ročných a viacročných grantov na prevádzku. Toto financovanie sa vykonáva tak, aby sa zabezpečilo riadne finančné hospodárenie, obozretné využívanie verejných zdrojov, nízka administratívna záťaž pre prevádzkovateľa programu a pre prijímateľov, ako aj dostupnosť finančných prostriedkov programu potenciálnym prijímateľom. Môžu sa použiť jednorazové platby, jednotkové náklady, paušálne sadzby a kaskádové granty (finančná podpora tretím stranám). Spolufinancovanie sa prijíma vo forme vecného plnenia a možno od neho upustiť v prípadoch obmedzeného doplnkového financovania.
Pozmeňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1
Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu špecifického cieľa uvedeného v článku 2. Na financovanie sú oprávnené najmä činnosti uvedené v prílohe I.
1.   Podľa tohto nariadenia môžu byť financované akcie prispievajúce k dosiahnutiu všeobecného alebo špecifického cieľa uvedeného v článku 2. (Na financovanie sú oprávnené) najmä činnosti uvedené v článku 9a.
Pozmeňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 (nový)
2.   V súlade s článkom 11 ods. 2 Zmluvy o EÚ Komisia zriadi „skupinu pre občiansky dialóg“, ktorej cieľom je zabezpečiť pravidelný, otvorený a transparentný dialóg s prijímateľmi programu a ďalšími príslušnými zainteresovanými stranami s cieľom vymieňať si skúsenosti a osvedčené postupy a diskutovať o vývoji v oblasti politík v rámci oblastí a cieľov, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj v súvisiacich oblastiach.
Pozmeňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a
Činnosti oprávnené na financovanie
Všeobecné a špecifické ciele programu stanovené v článku 2 sa budú vykonávať najmä, ale nie výlučne, podporovaním týchto činností:
a)   zvyšovanie povedomia, verejné vzdelávanie, podpora a šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík, zásad a práv v oblastiach a cieľoch, na ktoré sa program vzťahuje;
b)   vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zainteresovanými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie, ako aj občiansku a demokratickú angažovanosť;
c)   analytické monitorovanie, podávanie správ a podporné činnosti na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni Únie v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie riadnej transpozície a vykonávania práva, politík a spoločných hodnôt Únie v členských štátoch, pričom takéto činnosti zahŕňajú napríklad zhromažďovanie údajov a štatistík; rozvoj spoločných metodík, prípadne aj ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; hodnotenia; posúdenia vplyvu; vypracúvanie a uverejňovanie príručiek, správ a vzdelávacieho materiálu;
d)   odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program, a posilňovanie nezávislosti a schopnosti relevantných zainteresovaných strán obhajovať politické opatrenia a práva v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program, a to aj prostredníctvom právnych sporov;
e)   podporovanie informovanosti verejnosti a pochopenia rizík, pravidiel, záruk a práv v súvislosti s ochranou osobných údajov, so súkromím a s digitálnou bezpečnosťou;
f)   posilňovanie informovanosti občanov o európskych základných hodnotách a ich záväzku v oblasti spravodlivosti, rovnosti, právneho štátu a demokracie, ako aj o ich právach a povinnostiach vyplývajúcich z občianstva Únie, ako je právo cestovať, pracovať, študovať a žiť v inom členskom štáte, prostredníctvom informačných kampaní a podpory vzájomného porozumenia, medzikultúrneho dialógu a rešpektovania rozmanitosti v rámci Únie;
g)   posilnenie informovanosti občanov, najmä mladých ľudí, o európskej kultúre, kultúrnom dedičstve, identite, histórii a pamiatke a posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k Únii, najmä prostredníctvom iniciatív na zamyslenie sa nad príčinami totalitných režimov v moderných dejinách Európy a na pripomenutie si obetí týchto zločinov a nespravodlivosti, a prostredníctvom činností týkajúcich sa iných rozhodujúcich momentov v nedávnej európskej histórii;
h)   spájanie občanov rôznych štátnych príslušností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest a maloplošných projektov a projektov občianskej spoločnosti, a tým vytvárať podmienky na silnejší prístup zdola nahor;
i)   podpora a uľahčovanie aktívnej a inkluzívnej účasti, a to s osobitným dôrazom na marginalizované skupiny spoločnosti, na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovanie informovanosti a podpora a obhajoba základných práv, práv a hodnôt prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje program na všetkých úrovniach, ako aj rozvíjanie schopnosti európskych sietí a organizácií občianskej spoločnosti prispievať k rozvoju, zvyšovaniu informovanosti a monitorovaniu vykonávania práva Únie, politických cieľov, hodnôt a stratégií;
j)   financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;
k)   prehlbovanie znalostí o programe, zlepšovanie šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov a občiansku spoločnosť, a to aj zriadením a podporou nezávislých kontaktných miest programu;
l)  posilňovanie kapacity a nezávislosti obhajcov ľudských práv a organizácií občianskej spoločnosti, ktoré monitorujú situáciu v oblasti právneho štátu, a podporovanie opatrení na miestnej, regionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni;
m)   podporovanie ochrany oznamovateľov nekalej činnosti vrátane iniciatív a opatrení na vytvorenie bezpečných kanálov na podávanie správ v rámci organizácií a tiež verejným orgánom alebo iným príslušným orgánom, ako aj opatrení na ochranu oznamovateľov nekalej činnosti pred prepustením, preradením na nižšiu pozíciu alebo inými formami odvetných opatrení, a to aj prostredníctvom informácií a odbornej prípravy pre príslušné orgány verejnej moci a zainteresované strany;
n)   podporovanie iniciatív a opatrení na presadzovanie a ochranu slobody a plurality médií a na budovanie kapacít pre nové výzvy, ako sú nové médiá a boj proti nenávistným prejavom, ako ja proti cieleným dezinformáciám prostredníctvom zvyšovania povedomia, odbornej prípravy, štúdia a monitorovacích činností;
o)   podporovanie organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblasti presadzovania a monitorovania integrity, transparentnosti a zodpovednosti verejnej správy a verejných orgánov a bojujú proti korupcii;
p)   podporovanie organizácií, ktoré pomáhajú a poskytujú ubytovanie obetiam násilia a ohrozeným osobám a chránia ich, vrátane útulkov pre ženy.
Pozmeňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1
1.  Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.
1.  Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a zahŕňajú granty na akciu, viacročné granty na prevádzku a kaskádové granty.
Pozmeňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2
2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých odborníkov.
2.  Komisia pre vyhodnotenie môže pozostávať z externých odborníkov. V zložení komisie pre hodnotenie musí byť zabezpečená rodová rovnováha.
Pozmeňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].
1.  Na akciu, na ktorú sa poskytol príspevok v rámci programu, možno takisto poskytnúť príspevok z akéhokoľvek iného programu Únie vrátane fondov v rámci zdieľaného riadenia fondov, ak tieto príspevky nepokrývajú tie isté náklady a zároveň sa zabráni využívaniu viacerých zdrojov financovania tým, že v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia sa jasne označia zdroje financovania pre každú kategóriu výdavkov. [Kumulatívne financovanie nesmie presiahnuť celkové oprávnené náklady na akciu a podpora z rôznych programov Únie sa môže vypočítať proporcionálne].
Pozmeňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 1
–  členskom štáte alebo zámorskej krajine alebo na území s ním spojenom,
–  členskom štáte alebo zámorskej krajine alebo na území spojenom s členským štátom,
Pozmeňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a – zarážka 2
—  tretej krajine pridruženej k programu;
—  pokiaľ ide o špecifické ciele uvedené v článku 2 ods. 2 písm. a) a c), tretej krajine pridruženej k programu v súlade s článkom 7 tohto nariadenia;
Pozmeňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b
b)  akýkoľvek právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.
b)  akýkoľvek neziskový právny subjekt zriadený podľa práva Únie alebo akákoľvek medzinárodná organizácia.
Pozmeňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 3
3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre rovnosť (EQUINET) bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom.
3.  Grant na prevádzku možno udeliť Európskej sieti vnútroštátnych orgánov pre rovnosť (EQUINET) v súlade s článkom 6 ods. 2 písm. a) bez výzvy na predkladanie návrhov na pokrytie výdavkov spojených s jej stálym pracovným programom za predpokladu, že bolo vykonané posúdenie vplyvu jej pracovného programu na rodovú rovnosť.
Pozmeňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 13 – nadpis
Pracovný program
Pracovný program a viacročné priority
Pozmeňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1
1.  Program sa implementuje prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
1.  Program sa vykonáva prostredníctvom pracovných programov uvedených v článku 110 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia pri rozhodovaní o svojich prioritách v rámci programu uplatňuje zásadu partnerstva a zabezpečuje komplexné zapojenie zainteresovaných strán do plánovania, vykonávania, monitorovania a hodnotenia tohto programu a jeho pracovných programov v súlade s článkom 15a.
Pozmeňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2
2.  Pracovný program prijíma Komisia prostredníctvom vykonávacieho aktu. Tento vykonávací akt sa prijíma v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 19.
2.  Komisia je splnomocnená prijímať delegované akty v súlade s článkom 16 s cieľom doplniť toto nariadenie stanovením príslušného pracovného programu.
Pozmeňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1
1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sú uvedené v prílohe II.
1.  Ukazovatele, ktoré sa uvádzajú v správach na účely posúdenia pokroku pri dosahovaní špecifických cieľov programu stanovených v článku 2, sa v prípade potreby zhromažďujú rozčlenené podľa rodu. Zoznam ukazovateľov je uvedený v prílohe II.
Pozmeňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.
3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané a čo najmenej zaťažujúce požiadavky na podávanie správ. S cieľom uľahčiť plnenie požiadaviek na podávanie správ Komisia sprístupní používateľsky ústretové formáty a poskytne orientačné a podporné programy osobitne zamerané na organizácie občianskej spoločnosti, ktoré nemusia mať vždy znalosti, primerané zdroje a personál na splnenie takýchto požiadaviek.
Pozmeňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 1
1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.
1.  Hodnotenia sú rodovo citlivé, pričom sa v nich poskytujú údaje rozdelené podľa pohlavia, zahŕňajú osobitnú kapitolu pre každú oblasť a zohľadňujú počet oslovených ľudí, spätnú väzbu a geografické pokrytie a vykonávajú sa včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.
Pozmeňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. V hodnotení v polovici trvania sa zohľadnia výsledky hodnotení dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov (Práva, rovnosť a občianstvo a Európa pre občanov).
2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu. V priebežnom hodnotení sa zohľadnia výsledky hodnotení dlhodobého vplyvu predchádzajúcich programov (Práva, rovnosť a občianstvo a Európa pre občanov). Priebežné hodnotenie zahrnie posúdenie vplyvu na rodovú rovnosť, aby sa posúdil rozsah, v akom sa programové ciele rodovej rovnosti dosahujú, uistilo, že žiadna zložka programu nemá neplánovaný negatívny vplyv na rodovú rovnosť, a navrhli odporúčania, ako sa budúce výzvy na návrhy a rozhodnutia o operačnom grante môžu rozvíjať, aby aktívne presadzovali úvahy o rodovej rovnosti.
Pozmeňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4
4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
4.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskeho a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. Komisia hodnotenie zverejní a jednoducho sprístupní na svojom webovom sídle.
Pozmeňujúci návrh 95
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 14 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.
2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 13 a 14 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2027.
Pozmeňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 13 a 14 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.
Pozmeňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva.
4.  Pred prijatím delegovaného aktu Komisia konzultuje s odborníkmi, ktorých určí každý členský štát v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. V zložení skupiny konzultovaných odborníkov musí byť zabezpečená rodová rovnováha. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov Komisia zabezpečí, aby sa všetky dokumenty vrátane návrhov aktov včas a súčasne postúpili Európskemu parlamentu a Rade, a to v rovnakom čase ako odborníkom z členských štátov. Ak to Európsky parlament a Rada považujú za potrebné, môžu vyslať odborníkov na zasadnutia expertných skupín Komisie zaoberajúcich sa prípravou delegovaných aktov, na ktoré sú pozvaní odborníci z členských štátov. Európskemu parlamentu a Rade sa na tento účel zasiela plán na nadchádzajúce mesiace a pozvánky na všetky zasadnutia odborníkov.
Pozmeňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 5
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
5.  Komisia oznamuje delegovaný akt hneď po prijatí súčasne Európskemu parlamentu a Rade. Na základe Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva môžu občania a ostatné zúčastnené strany v období štyroch týždňov vyjadriť svoje stanovisko k návrhu znenia delegovaného aktu. Návrh znenia sa konzultuje s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov na základe skúseností mimovládnych organizácií a miestnych a regionálnych orgánov pri vykonávaní programu.
Pozmeňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 6
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 14 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 13 alebo 14 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.
Pozmeňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.
1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie uvádzajú pôvod a zabezpečujú viditeľnosť týchto prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie v podobe, ktorá je prístupná i ľuďom so zdravotným postihnutím, rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti a prípadne prijímateľom akcií, ktoré sú týmto spôsobom financované, a ich účastníkom, a tým ukazujú pridanú hodnotu Únie a pomáhajú Komisii pri zhromažďovaní údajov s cieľom zvýšiť rozpočtovú transparentnosť.
Pozmeňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2
2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku 2.
2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti.
Pozmeňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 18 a (nový)
Článok 18a
Kontaktné miesta programu
V každom členskom štáte je nezávislé kontaktné miesto programu, s kvalifikovaným personálom, ktorého úlohou je najmä poskytovať zainteresovaným stranám a prijímateľom programu nezávislé usmernenia, praktické informácie a pomoc v súvislosti so všetkými aspektmi programu a s postupom podávania žiadostí.
Pozmeňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 19
Článok 19
vypúšťa sa
Postup výboru
1.  Komisii pomáha výbor. Tento výbor je výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.  Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 4 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
3.  Výbor môže zasadať v rôznych zloženiach, aby sa zaoberal jednotlivými zložkami programu.
Pozmeňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Príloha -I (nová)
Príloha -I
Dostupné finančné prostriedky programu uvedené v článku 6 ods. 1 sa pridelia takto:
a)   v rámci sumy uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. a);
–   najmenej 15 % na činnosti, ktorými sa vykonáva špecifický cieľ podľa článku 3 písm. aa);
–   najmenej 40 % na činnosti, ktorými sa vykonávajú osobitné ciele podľa článku 5 písm. -a), a
–   najmenej 45% na činnosti, ktorými sa vykonávajú osobitné ciele podľa článku 3 písm. a) a b) a článku 5 písm. a) a b);
b)   v rámci sumy uvedenej v článku 6 ods. 2 písm. b):
–   15 % na spomienkové činnosti;
–   65 % na demokratickú účasť;
–   10% na propagačné činnosti a
–   10 % na administratívu.
Pozmeňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Príloha I
Príloha I
vypúšťa sa
Činnosti programu
Špecifické ciele programu uvedené v článku 2 ods. 2 sa budú plniť najmä prostredníctvom podpory týchto činností:
a)   zvyšovanie povedomia, šírenie informácií s cieľom zlepšiť znalosť politík a práv v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;
b)   vzájomné učenie prostredníctvom výmeny osvedčených postupov medzi zúčastnenými stranami s cieľom zlepšiť znalosti a vzájomné porozumenie a občiansku a demokratickú angažovanosť;
c)   analytické a monitorovacie činnosti1 zamerané na zlepšenie pochopenia situácie v členských štátoch a na úrovni EÚ v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje, ako aj na zlepšenie vykonávania práva a politík EÚ;
d)   odborná príprava príslušných zúčastnených strán s cieľom zlepšiť ich znalosť politík a práv v príslušných oblastiach;
e)   vývoj a údržba nástrojov informačných a komunikačných technológií;
f)   posilňovanie informovanosti občanov o európskej kultúre, histórii a historickom povedomí, ako aj pocit spolupatričnosti k Únii;
g)   spájanie Európanov rôznych národností a kultúr prostredníctvom ich účasti na činnostiach v rámci projektov partnerských miest;
h)   podpora a uľahčenie aktívnej účasti na budovaní demokratickejšej Únie, ako aj zvyšovania povedomia o právach a hodnotách prostredníctvom podpory organizácií občianskej spoločnosti;
i)   financovanie technickej a organizačnej podpory vykonávania nariadenia [(EÚ) č. 211/2011], čím sa podporí výkon práva občanov navrhovať a podporovať európske iniciatívy občanov;
j)   rozvíjanie kapacít európskych sietí s cieľom podporovať a ďalej rozvíjať právo, ciele a stratégie politiky Únie, ako aj podpora organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia v oblastiach, na ktoré sa program vzťahuje;
k)   prehlbovanie znalostí o programe a šírenia a prenosnosti jeho výsledkov a posilňovanie dosahu na občanov, a to aj zriadením a podporou siete kancelárií/vnútroštátnych kontaktných miest programu.
1 Tieto činnosti zahŕňajú napríklad zber údajov a štatistiky, rozvoj spoločných metodík, prípadne aj ukazovateľov alebo referenčných hodnôt; štúdie, výskumy, analýzy a prieskumy; hodnotenia; posúdenia vplyvu; prípravu a uverejňovanie pokynov, správ a vzdelávacích materiálov.
Pozmeňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – úvodná časť
Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:
Program bude monitorovaný na základe súboru ukazovateľov výsledkov určených na zistenie rozsahu, v akom boli dosiahnuté všeobecné a špecifické ciele programu, a s cieľom minimalizovať administratívnu záťaž a náklady. Ak je to možné, ukazovatele sa rozčlenia podľa veku, pohlavia a akýchkoľvek iných zberateľných údajov, ako sú napríklad etnická príslušnosť, zdravotné postihnutie a rodová identita. Na tento účel sa budú zbierať údaje podľa tohto súboru hlavných ukazovateľov:
Pozmeňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – tabuľka
počet osôb, ktoré boli oslovené:
počet osôb, ktoré boli oslovené, rozčlenený podľa pohlavia a veku:
i)  činnosťami odbornej prípravy;
i)  činnosťami odbornej prípravy;
ii)  činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;
ii)  činnosťami v oblasti vzájomného učenia a výmeny osvedčených postupov;
iii)  činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety
iii)  činnosťami v oblasti zvyšovania povedomia, informovanosti a osvety
Pozmeňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – riadok 1 a (nový)
Komisia každoročne zverejňuje tieto výstupné ukazovatele:
Pozmeňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – riadok 1 b (nový)
počet žiadateľov a činností financovaných podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa oblasti
Pozmeňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Príloha II – odsek 1 – riadok 1 c (nový)
úroveň financovania požadovaná žiadateľmi a pridelená podľa zoznamu v článku 9 ods. 1 a podľa oblasti
Pozmeňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka – riadok 6
počet nadnárodných sietí a iniciatív zameraných na európsku pamäť a dedičstvodôsledku intervencie programu
počet nadnárodných sietí a iniciatív zameraných na posilňovanie európskeho historického povedomia, dedičstva a občianskeho dialógu ako výsledok zásahurámci programu
Pozmeňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Príloha II – tabuľka – riadok 6 a (nový)
geografické rozdelenie projektov

(1) Vec bola vrátená gestorskému výboru na medziinštitucionálne rokovania podľa článku 59 ods. 4 štvrtého pododseku (A8-0468/2018).

Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne oznámenie