Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/0245(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0448/2018

Predkladané texty :

A8-0448/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 17/01/2019 - 10.11

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0041

Prijaté texty
PDF 220kWORD 65k
Štvrtok, 17. januára 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce*
P8_TA(2019)0041A8-0448/2018

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome (COM(2018)0462 – C8-0315/2018 – 2018/0245(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (COM(2018)0462),

—  so zreteľom na článok 203 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0315/2018),

—  so zreteľom na článok 78c rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A8-0448/2018),

1.  schvaľuje zmenený návrh Komisie;

2.  vyzýva Komisiu, aby zmenila svoj návrh v súlade s článkom 293 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu;

3.  vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

4.  žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci návrh
Pozmeňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2 a (nové)
(2a)  Následne by záväzky týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní, ako aj cieľov udržateľného rozvoja, a celkové záujmy Únie mali zohrávať dôležitú úlohu pri usmerňovaní programovania opatrení podľa tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3
(3)  Cieľom tohto programu „Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome“ by malo byť presadzovanie nastolenia účinnej a efektívnej jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách, a to na základe vlastných činností v Únii.
(3)  Cieľom tohto programu „Európsky nástroj pre jadrovú bezpečnosť dopĺňajúci Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce na základe Zmluvy o Euratome“ (ďalej len „nástroj“) by malo byť presadzovanie nastolenia účinnej a efektívnej jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách, a to na základe regulačných rámcov a najlepších postupov, ktoré existujú v Únii.
Pozmeňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 a (nové)
(3a)  Nástroj by nemal žiadnym spôsobom podporovať využívanie jadrovej energetiky v tretích krajinách a Únii, ale mal by sa zameriavať najmä na zlepšovanie noriem jadrovej bezpečnosti na celom svete a zároveň podporovať vysokú úroveň ochrany pred žiarením a uplatňovanie účinných a efektívnych bezpečnostných opatrení týkajúcich sa jadrových materiálov.
Pozmeňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3 b (nové)
(3b)  Jadrové havárie v jadrových elektrárňach v Černobyle v roku 1986 a vo Fukušime Daiiči v roku 2011 jasne ukázali, že jadrové havárie majú ničivé globálne následky na občanov a životné prostredie. To zdôrazňuje potrebu najprísnejších noriem a záruk v oblasti jadrovej bezpečnosti a neustále úsilie o zlepšenie týchto noriem a záruk na celom svete, ako aj o zapojenie Spoločenstva do podpory týchto cieľov v tretích krajinách. Tieto normy a záruky by mali odrážať najnovšie postupy, najmä v oblasti správy a regulačnej nezávislosti.
Pozmeňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4
(4)  Toto nariadenie je súčasťou rámca koncipovaného na plánovanie spolupráce a malo by dopĺňať opatrenia v oblasti jadrovej spolupráce financované na základe [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce].
(4)  Toto nariadenie je súčasťou rámca určeného na plánovanie spolupráce a malo by dopĺňať opatrenia v oblasti jadrovej spolupráce financované na základe [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], na ktoré sa vzťahuje Zmluva o fungovaní Európskej únie, a najmä jej články 209, 212 a článok 322 ods. 1.
Pozmeňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 a (nové)
(5a)  Spoločenstvo je členom Dohovoru o jadrovej bezpečnosti z roku 1994 a Spoločného dohovoru o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom z roku 1997.
Pozmeňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5 b (nové)
(5b)  Transparentnosť a informovanie verejnosti v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou, ochrannými opatreniami, vyraďovaním jadrových zariadení z prevádzky a s činnosťami odpadového hospodárstva, ako to vyžaduje napríklad Aarhuský dohovor z roku 1998, sú dôležitým prvkom predchádzania negatívnym vplyvom rádioaktívneho materiálu na občanov a životné prostredie, a preto by sa mali zaručiť v rámci tohto nástroja.
Pozmeňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6
(6)  Spoločenstvo by malo v súlade s kapitolou 10 Zmluvy o Euratome naďalej úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a jadrovými bezpečnostnými opatreniami na podporu cieľov hlavy II kapitoly 3 a 7.
(6)  Spoločenstvo by malo v súlade s kapitolou 10 Zmluvy o Euratome naďalej úzko spolupracovať s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) v súvislosti s jadrovou bezpečnosťou a jadrovými bezpečnostnými opatreniami na podporu cieľov hlavy II kapitoly 3 a 7. Ďalej by malo spolupracovať s ďalšími vysoko zodpovednými medzinárodnými organizáciami v tejto oblasti, ako je Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj/Agentúra pre jadrovú energiu, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Environmentálne partnerstvo Severnej dimenzie, ktoré sledujú podobné ciele v oblasti jadrovej bezpečnosti ako Spoločenstvo. Súdržnosť, komplementárnosť a spolupráca medzi týmto nástrojom a týmito organizáciami a ich programami môžu zvýšiť rozsah, účinnosť a efektívnosť jadrových bezpečnostných opatrení na celom svete. Malo by sa zabrániť zbytočnej duplicite a prekrývaniu.
Pozmeňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 a (nové)
(6a)  V záujme neustáleho zlepšovania jadrovej bezpečnosti a posilňovania regulácie v tejto oblasti v Únii Rada prijala smernice Rady 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom. Tieto smernice, ako aj prísne normy Spoločenstva týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, slúžia ako usmernenie pre činnosti financované v rámci tohto nástroja a motivujú spolupracujúce tretie krajiny na vykonávanie predpisov a noriem s rovnakou úrovňou bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 b (nové)
(6b)  Nástroj by mal podporovať aj medzinárodnú spoluprácu založenú na dohovoroch o jadrovej bezpečnosti a nakladaní s rádioaktívnym odpadom. Partnerské krajiny by mali byť povzbudzované k tomu, aby sa stali zmluvnými stranami týchto dohovorov, ktoré umožňujú pravidelné partnerské preskúmanie ich vnútroštátnych systémov s pomocou MAAE. Partnerské preskúmania poskytujú externý pohľad na súčasný stav a výzvy v oblasti jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách, ktoré možno využiť pri programovaní podpory Únie na vysokej úrovni. Tento nástroj môže mať úžitok z preskúmaní rešpektovaných medzinárodných agentúr pre jadrovú energiu, ktoré vykonávajú partnerské preskúmania podávané potenciálnym príjemcom tohto nástroja. Zistenia a odporúčania takýchto partnerských preskúmaní, ktoré sa sprístupnia vnútroštátnym orgánom, môžu byť takisto nápomocné pri stanovovaní priorít konkrétnych podporných opatrení pre dotknuté tretie krajiny.
Pozmeňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6 c (nové)
(6c)  Koncepcie jadrovej bezpečnosti a jadrovej ochrany sú neoddeliteľne spojené, pretože v oblasti jadrovej bezpečnosti, napríklad v procesoch bezpečnej prevádzky, môžu vzniknúť jadrové bezpečnostné riziká, a pretože jadrové bezpečnostné riziká, najmä nové riziká, napr. v oblasti kybernetickej bezpečnosti, môžu viesť k novým výzvam v oblasti jadrovej bezpečnosti. Činnosti Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách, ako sú stanovené v prílohe II k nariadeniu ... [COD č. 2018/0243 (NDICI)] a činnosti financované prostredníctvom nástroja by mali byť súdržné a komplementárne.
Pozmeňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7
(7)  Tento nástroj by mal stanovovať akcie na podporu uvedených cieľov a vychádzať z akcií, ktoré sa predtým podporovali na základe nariadenia (Euratom) č. 237/201424, v oblasti jadrovej bezpečnosti a jadrových bezpečnostných opatrení v tretích krajinách, najmä v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátoch.
(7)  Tento nástroj by mal stanovovať akcie na podporu uvedených cieľov a vychádzať z akcií, ktoré sa predtým podporovali na základe nariadenia (Euratom) č. 237/201424, v oblasti jadrovej bezpečnosti, bezpečného nakladania s rádioaktívnym odpadom, bezpečného vyraďovania bývalých jadrových zariadení z prevádzky a ich sanácie a jadrových bezpečnostných opatrení v tretích krajinách, najmä v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj v oblasti susedstva v zmysle [COD 2018/0243, NDICI]. S cieľom implementovať najvyššie normy jadrovej bezpečnosti a odhaliť nedostatky existujúcich bezpečnostných opatrení by nástroj mohol podporovať jadrové regulačné orgány pri vykonávaní komplexných hodnotení rizík a bezpečnosti (tzv. záťažových testoch) existujúcich zariadení a jadrových elektrární v procese výstavby na základe acquis Spoločenstva v oblasti jadrovej bezpečnosti a rádioaktívneho odpadu, vykonávania odporúčaní a monitorovania príslušných opatrení. Komisia by mala pravidelne informovať Európsky parlament o činnostiach v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktoré sa vykonávajú v tretích krajinách, a o stave ich vykonávania.
_______________
_________________
24 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 109).
24 Nariadenie Rady (Euratom) č. 237/2014 z 13. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje nástroj spolupráce v oblasti jadrovej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 77, 15.3.2014, s. 109).
Pozmeňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)
(7a)  Podľa článku 3 ZFEÚ je cieľom Únie zlepšovať blahobyt svojich občanov. Tento nástroj ponúka Únii príležitosť udržateľne zlepšovať sociálno-ekonomickú a zdravotnú situáciu ľudí na celom svete, v rámci jej hraníc a za jej hranicami. Projekty financované z tohto nástroja by mali byť v súlade s vnútornými a vonkajšími politikami Únie, napr. prispievať k dosahovaniu cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ako sú dobré zdravie a dobré životné podmienky, čistá voda a sanitácia. Samotný nástroj by sa mal riadiť zásadami dobrej správy vecí verejných a tým prispievať k cieľu udržateľného rozvoja mieru, spravodlivosti a silných inštitúcií.
Pozmeňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 b (nové)
(7b)  Tento nástroj by mal mať za cieľ podnecovanie krajín, ktoré prijímajú finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, k plneniu záväzkov vyplývajúcich z dohôd o pridružení, partnerstve a spolupráci s Úniou, Zmluvy o nešírení jadrových zbraní, aby sa zaviazali dodržiavať príslušné medzinárodné dohovory, dodržiavať normy jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a vykonávať príslušné odporúčania a opatrenia v súlade s najprísnejšími normami transparentnosti a zverejňovania.
Pozmeňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 c (nové)
(7c)  Tento nástroj by mal prostredníctvom projektov, ktoré sa z neho financujú, plne podporovať opatrenia týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení, ako aj zlepšovania zdravotnej situácie ľudí v tretích krajinách, najmä tých ktorí žijú v blízkosti jadrových elektrární a/alebo oblastí ťažby uránu, vrátane bezpečnej sanácie bývalých zariadení súvisiacich s ťažbou uránu v tretích krajinách, najmä v Strednej Ázii a v Afrike, keď v súčasnosti približne 18 % celosvetových dodávok uránu pochádza z Južnej Afriky, Nigeru a Namíbie.
Pozmeňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 d (nové)
(7d)  Tento nástroj by sa mal zamerať na zapojenie krajín, ktoré dostávajú finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, do posilňovania demokratických zásad, zásad právneho štátu a ľudských práv a dodržiavania záväzkov vyplývajúcich z dohovorov z Espoo a Aarhusu.
Pozmeňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Vykonávanie tohto nariadenia by sa malo zakladať v prípade potreby na konzultáciách s príslušnými orgánmi členských štátov a na dialógu s partnerskými krajinami.
(8)  Vykonávanie tohto nariadenia by sa malo zakladať v prípade, ak je to vhodné, na konzultáciách s príslušnými orgánmi Únie a členských štátov, ako napríklad so Skupinou európskych regulačných orgánov, a na dialógu s partnerskými krajinami. Takéto konzultácie by sa mali uskutočniť najmä v priebehu vypracúvania a pred prijatím viacročných orientačných programov. Ak takýto dialóg nevyrieši obavy Únie v oblasti jadrovej bezpečnosti, externé financovanie podľa tohto nariadenia by sa nemalo prideľovať.
Pozmeňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)
(8a)  Mal by sa podporovať individuálny, diferencovaný prístup ku krajinám dostávajúcim podporu prostredníctvom tohto nástroja. Využívanie nástroja by malo byť založené na posúdení osobitných potrieb krajín, ktoré dostávajú podporu, ako aj na očakávanom celkovom prínose nástroja, najmä štrukturálnych zmien v príslušných krajinách.
Pozmeňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 b (nové)
(8b)  Regulačné orgány členských štátov, organizácie technickej podpory, spoločnosti zaoberajúce sa jadrovým inžinierstvom a jadrovou energetikou majú potrebné odborné znalosti a know-how, pokiaľ ide o plnenie najvyšších noriem jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením v rôznych regulačných systémoch členských štátov, čo môže byť užitočným zdrojom podpory pre partnerské krajiny, ktoré stanovili rovnaké ciele vo svojich vnútroštátnych regulačných a priemyselných rámcoch.
Pozmeňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9
(9)  Ak je to možné a vhodné, výsledky vonkajšej činnosti Spoločenstva by sa mali monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitostiam a cieľom nástroja a podľa možnosti založených na rámci výsledkov partnerskej krajiny.
(9)  Výsledky vonkajšej činnosti Spoločenstva by sa mali monitorovať a posudzovať na základe vopred vymedzených, transparentných, pre krajinu špecifických a merateľných ukazovateľov prispôsobených osobitostiam a cieľom nástroja a podľa možnosti založených na rámci výsledkov partnerskej krajiny. Ukazovatele by mali byť zamerané na výkon a výsledky, aby sa od krajín prijímajúcich pomoc Únie a členských štátov vyžadovala väčšia zodpovednosť za výsledky dosiahnuté pri implementovaní opatrení na zvýšenie bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 10
(10)  Únia a Spoločenstvo by sa mali usilovať o čo najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov, aby optimalizovali vplyv svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie. S cieľom maximalizovať vplyv kombinovaných intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa by sa týmto nariadením mala umožniť kombinácia financovania s ďalšími programami Únie, pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké náklady.
(10)  Únia a Spoločenstvo by sa mali usilovať o optimálne a čo najefektívnejšie využívanie dostupných zdrojov a mali by sa snažiť zlepšovať implementáciu a kvalitu vynaložených nákladov, aby optimalizovali vplyv svojej vonkajšej činnosti. Malo by sa to dosiahnuť súdržnosťou a komplementaritou medzi nástrojmi Únie na financovanie vonkajšej činnosti, ako aj vytvorením synergií s inými politikami a programami Únie, napríklad s programami výskumu a odbornej prípravy Euratomu. S cieľom maximalizovať vplyv kombinovaných intervencií na dosiahnutie spoločného cieľa by sa týmto nariadením mala umožniť kombinácia financovania s ďalšími programami Únie, pokiaľ príspevky nezahŕňajú rovnaké náklady.
Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14
(14)  Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by to zahŕňať zohľadnenie použitia jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
(14)  Druhy financovania a spôsoby implementácie podľa tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti dosiahnuť špecifické ciele akcií a výsledky s osobitným zreteľom najmä na náklady na kontroly, administratívnu záťaž a očakávané riziko nesúladu pri súčasnom zvážení ich dostupnosti potenciálnym partnerom a ich schopnosti vytvárať právnu istotu. Malo by sa pritom zvážiť aj použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.
Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)
(15a)  S cieľom podporiť implementáciu najprísnejších noriem jadrovej bezpečnosti v tretích krajinách efektívne a včasne, musia byť rozhodovacie a rokovacie procesy v rámci Komisie a s tretími krajinami účinné a rýchle.
Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1
1.  Cieľom tohto nariadenia je dopĺňať činnosti spolupráce v jadrovej oblasti, ktoré sú financované podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], predovšetkým s cieľom podporovať presadzovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách na základe činností v rámci Spoločenstva a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.
1.  Cieľom tohto nariadenia je dopĺňať činnosti spolupráce v jadrovej oblasti, ktoré sú financované podľa [nariadenia, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce], predovšetkým s cieľom podporovať presadzovanie vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a uplatňovanie efektívnych a účinných bezpečnostných opatrení pre jadrové materiály v tretích krajinách na základe regulačných rámcov a najlepších postupov v rámci Spoločenstva a v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a pomáhať zaručovať čisto civilné používanie jadrového materiálu, a tým ochranu občanov a životného prostredia. V rámci tohto cieľa je cieľom tohto nariadenia aj podpora vykonávania transparentnosti v rozhodovacom procese v jadrovej oblasti zo strany orgánov tretích krajín.
Spolupráca poskytovaná Úniou v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení podľa tohto nariadenia nie je zameraná na podporu jadrovej energie.
Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno a
a)  presadzovanie účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a zavádzanie čo najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, ako aj neustále zvyšovanie úrovne jadrovej bezpečnosti;
a)  presadzovanie účinnej kultúry jadrovej bezpečnosti a riadenia a neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti a zavádzanie čo najprísnejších noriem v oblasti jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením, ktoré existujú v Spoločenstve a na medzinárodnej úrovni pre príslušné jadrové činnosti;
Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b
b)  zodpovedné a bezpečné nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, vyraďovanie bývalých jadrových areálov a zariadení z prevádzky a ich sanáciu;
b)  zodpovedné a bezpečné nakladanie s rádioaktívnym odpadom od jeho vzniku až po konečné uloženie vrátane vyhoretého jadrového paliva (t. j. príprava na úpravu, úprava, spracovanie, skladovanieukladanie), a bezpečné a účinné vyraďovanie bývalých jadrových areálov a zariadení z prevádzky a ich sanáciu, ako aj sanáciu pôvodných lokalít ťažby uránu alebo lokalít, v ktorých sa nachádzajú potopené rádioaktívne objekty a materiál;
Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c
c)  zavedenie efektívnych účinných systémov bezpečnostných záruk.
c)  zavedenie efektívnych, účinných a transparentných bezpečnostných záruk pre jadrový materiál.
Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové)
ca)  podpora propagácie celkovej transparentnosti a otvorenosti orgánov tretích krajín, ako aj informovania verejnosti a účasti verejnosti v rozhodovacích procesoch týkajúcich sa bezpečnosti jadrových zariadení a účinných postupov nakladania s rádioaktívnym odpadom, v súlade s príslušnými medzinárodnými dohovormi a nástrojmi;
Pozmeňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c b (nové)
cb)  využitie znalostí a akcií nástroja na posilnenie politického vplyvu v medzinárodných organizáciách v oblasti energetiky a bezpečnosti.
Pozmeňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1
1.  Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súlad, synergia a komplementarita s nariadením (EÚ) XXX/XXX NDICI, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, inými programami v rámci vonkajšej činnosti Únie, inými príslušnými politikami a programami Únie, ako aj súdržnosť politiky v záujme rozvoja.
1.  Pri vykonávaní tohto nariadenia sa zabezpečí súlad, synergia a komplementarita s nariadením (EÚ) XXX/XXX NDICI, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce, inými programami v rámci vonkajšej činnosti Únie, inými príslušnými politikami a legislatívnymi aktmi, ako sú smernice 2009/71/Euratom, 2011/70/Euratom a 2013/59/Euratom, ciele a hodnoty a programy Únie, ako napríklad výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, ktorý prispieva k programu horizont Európa, ako aj súdržnosť politík v záujme rozvoja.
Pozmeňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia koordinuje svoju spoluprácu s tretími krajinami a s medzinárodnými organizáciami, ktoré sledujú podobné ciele, najmä s MAAE a OECD/NEA. Touto koordináciou sa Spoločenstvu a príslušným organizáciám umožní, aby predchádzali akejkoľvek duplicite, pokiaľ ide o činnosti a financovanie v súvislosti s tretími krajinami. Komisia zapojí aj príslušné orgány členských štátov a európskych prevádzkovateľov do plnenia svojich úloh a tým využívali kvalitu európskych skúseností v oblasti jadrovej bezpečnosti a bezpečnostných opatrení.
Pozmeňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie rokov 2021 – 2027 je 300 miliónov EUR v bežných cenách.
Finančné krytie na vykonávanie tohto nariadenia na obdobie rokov 2021 – 2027 je 266 miliónov EUR v stálych cenách.
Pozmeňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1
Dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, mnohostranné dohody a iné dohody, ktorými sa ustanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, ako aj závery Európskej rady a závery Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery zo zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, oznámenia Komisie alebo spoločné oznámenia Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predstavujú celkový rámec politiky pre vykonávanie tohto nariadenia.
Acquis Spoločenstva týkajúce sa jadrovej bezpečnosti a bezpečného nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnym odpadom, dohody o pridružení, dohody o partnerstve a spolupráci, mnohostranné dohody a iné dohody, ktorými sa ustanovuje právne záväzný vzťah s partnerskými krajinami, ako aj závery Európskej rady a závery Rady, vyhlásenia zo samitov alebo závery zo zasadnutí na vysokej úrovni s partnerskými krajinami, oznámenia Komisie alebo spoločné oznámenia Komisie a vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku predstavujú celkový rámec politiky pre vykonávanie tohto nariadenia.
Pozmeňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 2
2.  Cieľom viacročných orientačných programov je poskytovať súdržný rámec pre spoluprácu medzi Spoločenstvom a dotknutými tretími krajinami alebo regiónmi v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi, so zásadami a s politikou Spoločenstva a na základe rámca politiky uvedeného v článku 5.
2.  Cieľom viacročných orientačných programov je poskytovať súdržný rámec pre spoluprácu medzi Spoločenstvom a dotknutými tretími krajinamiregiónmi alebo medzinárodnými organizáciami v súlade s celkovým účelom a rozsahom pôsobnosti, cieľmi, so zásadami a s politikou Spoločenstva a na základe rámca politiky uvedeného v článku 5.
Pozmeňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3
3.   Viacročné orientačné programy predstavujú všeobecný základ pre spoluprácu a stanovujú ciele Spoločenstva pre spoluprácu podľa tohto nariadenia so zreteľom na potreby dotknutých krajín, priority Spoločenstva, medzinárodnú situáciu a činnosti dotknutých tretích krajín. Vo viacročných orientačných programoch sa uvádza aj pridaná hodnota spolupráce, ako aj to, ako predísť duplicite s inými programami a iniciatívami, najmä s programami a iniciatívami medzinárodných organizácií, ktoré sledujú podobné ciele, a hlavných darcov.
3.   Viacročné orientačné programy predstavujú všeobecný základ pre spoluprácu a stanovujú ciele Spoločenstva pre spoluprácu podľa tohto nariadenia so zreteľom na potreby a okolnosti dotknutých krajín, priority Spoločenstva, medzinárodnú situáciu a činnosti dotknutých tretích krajín. Vo viacročných orientačných programoch sa uvádza aj pridaná hodnota spolupráce, ako aj to, ako predísť duplicite s inými programami a iniciatívami, najmä s programami a iniciatívami medzinárodných organizácií, ktoré sledujú podobné ciele, a hlavných darcov.
Pozmeňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3 a (nový)
3a.  Viacročné orientačné programy sú zamerané na zapojenie krajín, ktoré prijímajú finančnú pomoc podľa tohto nariadenia, do plnenia záväzkov vyplývajúcich z dohôd s Úniou, Zmluvu o nešírení jadrových zbraní, na to, aby sa dotknuté krajiny zaviazali dodržiavať príslušné medzinárodné dohovory, dodržiavať normy jadrovej bezpečnosti a ochrany pred žiarením a vykonávať príslušné odporúčania a opatrenia pri dodržaní najvyšších noriem transparentnosti a zverejňovania.
Pozmeňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 4 a (nový)
4a.  Vo viacročných orientačných programoch by sa mal stanoviť rámec pre kvalifikovaný a nezávislý dohľad s cieľom zvýšiť úroveň jadrovej bezpečnosti v partnerských krajinách. Mohli by obsahovať ustanovenia na podporu regulačných orgánov v oblasti jadrovej energie pri vykonávaní komplexných posúdení rizík a bezpečnosti (tzv. záťažových testov) jadrových energetických zariadení, založených na acquis Spoločenstva o jadrovej bezpečnosti a nakladaní s rádioaktívnym odpadom, ako aj vykonávaní odporúčaní vyplývajúcich z týchto záťažových testov a monitorovaní uplatňovania príslušných opatrení, napríklad v pristupujúcich krajinách, kandidátskych krajinách a potenciálnych kandidátskych krajinách, ako aj krajinách, na ktoré sa uplatňuje európska susedská politika.
Pozmeňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 5
5.  Viacročné orientačné programy vychádzajú z dialógu s partnerskými krajinami alebo regiónmi.
5.  Viacročné orientačné programy vychádzajú z dialógu s partnerskými krajinami alebo regiónmi. Pri vypracúvaní a pred prijatím programov by sa Komisia mala poradiť so Skupinou európskych regulačných orgánov pre jadrovú bezpečnosť (ENSREG) a prípadne s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi členských štátov.
Pozmeňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 6
6.  Komisia prijme viacročné orientačné programy v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia podľa toho istého postupu tieto orientačné programy preskúmava a v prípade potreby ich aktualizuje.
6.  Komisia prijme viacročné orientačné programy v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 13 ods. 2. Komisia ich preskúmava v polovici trvania a podľa toho istého postupu v prípade potreby reviduje a aktualizuje tieto orientačné programy.
Pozmeňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno a
a)  akčných plánoch, individuálnych opatreniach a podporných opatreniach, v prípade ktorých finančné prostriedky Únie nepresahujú 10 miliónov EUR;
a)  individuálnych opatreniach a podporných opatreniach, v prípade ktorých finančné prostriedky Únie nepresahujú 10 miliónov EUR;
Pozmeňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 2 – písmeno b
b)  výdavky týkajúce sa realizácie informačných a komunikačných opatrení vrátane vypracúvania komunikačných stratégií a inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách Únie a ich zviditeľňovania.
b)  výdavky týkajúce sa realizácie informačných a komunikačných opatrení vrátane vypracúvania komunikačných stratégií a inštitucionálnej komunikácie o politických prioritách, cieľoch a hodnotách Únie a ich zviditeľňovania.
Pozmeňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 11 a (nový)
Článok 11a
Kritériá, ktoré sa uplatňujú na medzinárodnú spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti
1.   Spoločné porozumenie a vzájomná dohoda medzi treťou krajinou a Spoločenstvom sa potvrdia prostredníctvom predloženia formálnej žiadosti Komisii, ktorá zaväzuje príslušnú vládu.
2.   Tretie krajiny, ktoré chcú spolupracovať so Spoločenstvom, musia byť stranami Zmluvy o nešírení jadrových zbraní a mali by mať dodatkový protokol alebo ochrannú dohodu s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, ktorá by postačovala na poskytnutie dôveryhodnej záruky nepresmerovania deklarovaného jadrového materiálu z mierových jadrových činností a neexistencie nedeklarovaného jadrového materiálu alebo činností v tomto stave ako celku. Plne sa zaväzujú dodržiavať základné zásady bezpečnosti, ako sú vymenované v bezpečnostných normách MAAE, a sú stranami príslušných dohovorov, akými sú napríklad Dohovor o jadrovej bezpečnosti a Spoločný dohovor o bezpečnosti nakladania s vyhoretým palivom a o bezpečnosti nakladania s rádioaktívnym odpadom, alebo by mali vykonať kroky preukazujúce pevný záväzok k takým dohovorom pristúpiť. V prípade aktívnej spolupráce sa každý rok hodnotí tento záväzok, pričom sa zohľadnia vnútroštátne správy a iné dokumenty o vykonávaní príslušných dohovorov. Na základe takéhoto posúdenia sa prijme rozhodnutie o pokračovaní spolupráce. V prípade núdze sa pri uplatňovaní týchto zásad výnimočne preukazuje flexibilita.
3.   S cieľom zabezpečiť a monitorovať súlad s cieľmi v oblasti spolupráce tohto nariadenia dotknutá tretia krajina akceptuje hodnotenie opatrení prijatých podľa odseku 2. Posúdenie umožní monitorovanie a overovanie súladu so schválenými cieľmi a môže byť podmienkou ďalších platieb príspevkov Spoločenstva.
Pozmeňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1
(1)  Monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 31 ods. 2, 4, 5 a 6 a článkami 32 a 36 nariadenia (EÚ) XXX/XXX NDICI, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce.
(1)  Monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie sa vykonáva v súlade s článkom 31 ods. 2, 4, 5 a 6 a článkami 32 a 36 nariadenia (EÚ) XXX/XXX NDICI, ktorým sa zriaďuje Nástroj susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce. Osobitné hodnotenia uvedené v článku 32 ods. 2 nariadenia (EÚ) XXX/XXX NDICI, ktoré sa týkajú jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a bezpečnostných opatrení, po konzultácii so skupinou ENSREG, sa prerokujú vo výbore Európskeho nástroja pre spoluprácu v oblasti jadrovej bezpečnosti a predložia sa Európskemu parlamentu.
Pozmeňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno a
a)  počet vypracovaných, zavedených a/alebo revidovaných právnych a regulačných aktov; a
a)   počet vypracovaných, zavedených a/alebo revidovaných právnych a regulačných aktov a ich úspešné vykonávanie, ako aj ich vplyv na normy a záruky v oblasti jadrovej bezpečnosti v príslušných krajinách vrátane vplyvu na občanov a životné prostredie;
Pozmeňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b
b)  počet štúdií týkajúcich sa návrhu, koncepcie alebo uskutočniteľnosti na účely zriaďovania zariadení v súlade s najprísnejšími normami v oblasti jadrovej bezpečnosti.
b)   počet štúdií týkajúcich sa návrhu, koncepcie alebo uskutočniteľnosti na účely zriaďovania zariadení v súlade s najprísnejšími normami v oblasti jadrovej bezpečnosti a úspešná implementácia výsledkov týchto štúdií.
Pozmeňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba)  jadrová bezpečnosť, ochrana pred žiarením a účinné a efektívne opatrenia na zlepšenie bezpečnostných opatrení založené na najprísnejších normách jadrovej bezpečnosti, ochrany pred žiarením a jadrových bezpečnostných opatrení vrátane výsledkov medzinárodného partnerského preskúmania, ktoré sa vykonávajú v jadrových zariadeniach.
Pozmeňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 12 a (nový)
Článok 12a
Transparentnosť
Komisia a tretie krajiny spolupracujúce s Úniou v rámci tohto nástroja zabezpečia, aby sa potrebné informácie týkajúce sa opatrení v oblasti jadrovej bezpečnosti, ktoré sa prijali v týchto tretích krajinách za pomoci nástroja a vo vzťahu k ich normám jadrovej bezpečnosti vo všeobecnosti, sprístupnili pracovníkom a širokej verejnosti s osobitným zreteľom na miestne orgány, obyvateľstvo a zainteresované strany v blízkosti jadrového zariadenia. Táto povinnosť zahŕňa zabezpečenie toho, aby príslušný regulačný orgán a držitelia licencie poskytovali informácie v rámci svojich oblastí pôsobnosti. Informovanie verejnosti sa uskutočňuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a medzinárodnými nástrojmi, pokiaľ sa ním neohrozujú iné nadradené záujmy, napríklad bezpečnostné záujmy, ktoré sú uznané v príslušných právnych predpisoch a medzinárodných nástrojoch.
Posledná úprava: 12. novembra 2019Právne oznámenie