Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2161(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0415/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0415/2018

Συζήτηση :

PV 16/01/2019 - 26
CRE 16/01/2019 - 26

Ψηφοφορία :

PV 17/01/2019 - 10.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0043

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 186kWORD 65k
Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
P8_TA(2019)0043A8-0415/2018

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 17ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (2018/2161(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση δραστηριοτήτων για το 2017 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με τίτλο «Αντίκτυπος στο μέλλον»,

–  έχοντας υπόψη την οικονομική έκθεση για το 2017 και την έκθεση στατιστικών στοιχείων της ΕΤΕπ για το 2017 ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ του έτους 2018 με τίτλο «Πράξεις της ΕΤΕπ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2017: Αποτελέσματα και αντίκτυπος»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της ΕΤΕπ με τίτλο «Η ΕΤΕπ εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης — 2017: Χρηματοδότηση με αντίκτυπο σε παγκόσμιο επίπεδο» που δημοσιεύτηκε το 2018 ,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ομίλου της ΕΤΕπ το 2017 για τη βιωσιμότητα,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 15, 126, 175, 177, 208, 209, 271, 308 και 309 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), καθώς και το προσαρτημένο σε αυτή Πρωτόκολλο αριθ. 5 σχετικά με το καταστατικό της ΕΤΕπ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2014, με τίτλο «Ένα επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη» (COM(2014)0903),

–  έχοντας υπόψη την πολιτική της ΕΤΕπ απέναντι σε ανεπαρκώς ρυθμισμένες, μη διαφανείς και μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας της 15ης Δεκεμβρίου 2010 και την προσθήκη στην πολιτική για τις ΜΣΠΔ της 8ης Απριλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Προϋπολογισμών και της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0415/2018),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρωταρχικός στόχος της ΕΤΕπ είναι η παροχή μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης και εμπειρογνωμοσύνης για έργα καθώς και η κινητοποίηση πρόσθετων επενδύσεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι η μόνη τράπεζα που ανήκει στα κράτη μέλη της ΕΕ και εκπροσωπεί τα συμφέροντά τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ, με πάνω από το 90 % των δανειοδοτήσεων εντός της Ένωσης, θεωρείται ο χρηματοπιστωτικός βραχίονας της ΕΕ και το βασικό ίδρυμα για τη στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων στην Ένωση·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δανειοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ χρηματοδοτούνται κυρίως μέσω της έκδοσης ομολόγων στις διεθνείς κεφαλαιαγορές·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ετήσιο πρόγραμμα χρηματοδότησής της ανέρχεται σε περίπου 60 δισεκατομμύρια EUR·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 33 % και το 37 % των ομολόγων της ΕΤΕπ τα έτη 2017 και 2016 αντίστοιχα εκδόθηκαν σε δολάρια ΗΠΑ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ομόλογα της ΕΤΕπ χαρακτηρίζονται από υψηλή πιστωτική ποιότητα και ότι η αξιολόγηση της ΕΤΕπ από τους τρεις κύριους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας είναι ΑΑΑ, μεταξύ άλλων και λόγω του ότι μέτοχοι στην ΕΤΕπ είναι κράτη μέλη, καθώς και λόγω της συντηρητικής διαχείρισης κινδύνου που έχει ως αποτέλεσμα ένα σταθερό χαρτοφυλάκιο δανείων με μόνο 0,3 % μη εξυπηρετούμενων δανείων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα χρηματοδοτικά μέσα και οι δημοσιονομικές εγγυήσεις θα μπορούσαν να αυξήσουν την επενέργεια του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ είναι ο φυσικός εταίρος της ΕΕ στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων σε στενή συνεργασία με εθνικούς, περιφερειακούς ή πολυμερείς χρηματοπιστωτικούς μηχανισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και εκτός της ΕΕ, μέσω δραστηριοτήτων εξωτερικής δανειοδότησης, που την καθιστούν τον μεγαλύτερο πολυμερή δανειολήπτη και δανειστή παγκοσμίως·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΤΕπ εξακολουθεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, και ότι, μετά την εκδήλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης το 2008, ο ρόλος της έχει γίνει ακόμη πιο ουσιαστικός·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της ΕΤΕπ, όπως καθορίζονται στο πλαίσιο του σχεδίου δραστηριοτήτων της για την περίοδο 2017-2019, επικεντρώνονται στους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και της κινητικότητας, της υγείας, της ανάπτυξης αγροτικών υποδομών και της στήριξης των γεωργικών επιχειρήσεων, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, του περιβάλλοντος και της καινοτομίας·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Όμιλος ΕΤΕπ θα πρέπει να διατηρήσει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα ως θεμελιώδες στοιχείο του επιχειρηματικού μοντέλου του, και ένα υψηλής ποιότητας, αξιόπιστο χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων με υγιή επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και όλων των χρηματοδοτικών μέσων του χαρτοφυλακίου του·

Επιτεύγματα της ΕΤΕπ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 60 ετών

1.  συγχαίρει την ΕΤΕπ για 60 χρόνια επιτυχούς δραστηριότητας, κατά τη διάρκεια των οποίων επένδυσε 1,1 τρισεκατομμύρια EUR και χρηματοδότησε 11 800 σχέδια σε 160 χώρες, αποτελώντας τον μεγαλύτερο πολυμερή δανειολήπτη και δανειστή στον κόσμο·

2.  επικροτεί το γεγονός ότι, με τις χορηγηθείσες την περίοδο 2015-2016 δανειοδοτήσεις του Ομίλου ΕΤΕπ εντός της ΕΕ θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις ύψους 544 δισεκατομμυρίων EUR, θα προστεθούν 2,3 % ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕγχΠ και θα δημιουργηθούν 2,25 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΤΕπ να εντείνει τις δραστηριότητές της συμβάλλοντας στην μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη,

3.  τονίζει τις δυνατότητες της ΕΤΕπ να διαμορφώσει τις αγορές σύμφωνα με τους πολιτικούς στόχους της ΕΕ· αναγνωρίζει την ικανότητα της ΕΤΕπ να επενδύει αντικυκλικά για την αντιμετώπιση της ανεπαρκούς ανάπτυξης και της ύφεσης που απορρέουν από τη χρηματοπιστωτική κρίση και τις δυσκολίες πρόσβασης των ΜΜΕ και των φορέων καινοτομίας σε χρηματοδότηση·

4.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η ΕΤΕπ ως η τράπεζα της ΕΕ που είναι ο μόνος διεθνής χρηματοπιστωτικός οργανισμός ο οποίος αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία των κρατών μελών της ΕΕ και ακολουθεί πλήρως τις πολιτικές και τα πρότυπα της ΕΕ·

5.  ζητεί να ενισχυθούν οι δραστηριότητες παροχής συμβουλών της ΕΤΕπ και η ΕΤΕπ να αντιμετωπίσει, μαζί με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και εθνικά επίσημα αναπτυξιακά ιδρύματα, τις συστημικές ελλείψεις, οι οποίες εμποδίζουν ορισμένες περιφέρειες ή χώρες να επωφεληθούν πλήρως από τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες της ΕΤΕπ·

6.  τονίζει ότι 700 000 ΜΜΕ πρόκειται να επωφεληθούν από τη βελτίωση των δυνατοτήτων πρόσβασης σε χρηματοδότηση, και επισημαίνει ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις του, τμήματος οικονομικών αναλύσεων της ΕΤΕπ και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Επιτροπής, με τις πράξεις του ΕΤΣΕ έχουν ήδη δημιουργηθεί περισσότερες από 750 000 θέσεις εργασίας, ο αριθμός δε αυτός θα αυξηθεί σε 1,4 εκατομμύρια θέσεις εργασίας έως το 2020, και ότι με το σχέδιο Juncker έχει ήδη αυξηθεί το ΑΕγχΠ της ΕΕ κατά 0,6 %, αυτό δε αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω κατά 1,3 % έως το 2020·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη από την ΕΤΕπ της πρωτοβουλίας για την οικονομική ανθεκτικότητα, η οποία έχει στόχο να βοηθάει τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και τις χώρες της νότιας γειτονίας της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης και της αναγκαστικής εκτόπισης πληθυσμών· ζητεί αυξημένη χρηματοδότηση για την πρωτοβουλία αυτή και την ενίσχυση της παρέμβασης της ΕΤΕπ στις εν λόγω περιοχές, με σκοπό τη στήριξη της ανθρωπιστικής δράσης, της δημιουργίας θέσεων εργασίας, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης των υποδομών· επικροτεί, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση των πρώτων έργων του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Εξωτερικών Επενδύσεων (ΕΣΕΕ) στην Αφρική και προσβλέπει στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΤΕπ·

8.  επισημαίνει το γεγονός ότι μόνο το 2017 εγκρίθηκε αριθμός-ρεκόρ 901 έργων, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 78 δισεκατομμύρια EUR για την καινοτομία, το περιβάλλον, τις υποδομές και τις ΜΜΕ·

9.  υπογραμμίζει τις δραστηριότητες της ΕΤΕπ αναφορικά με τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, που αφορούσαν χρηματοδότηση άνω των 200 δισεκατομμυρίων EUR σε περιφέρειες κατά την τελευταία δεκαετία·

Γενικές παρατηρήσεις

10.  επικροτεί τα μέτρα που έλαβε η ΕΤΕπ για καλύτερη εκτίμηση του αντικτύπου των επενδύσεών της, μη αρκούμενη στην παροχή στοιχείων που αφορούν μόνο το ύψος των χρηματοδοτήσεων·

11.  υπενθυμίζει ότι η ΕΤΕπ αντέδρασε στην κρίση διευρύνοντας σε μεγάλο βαθμό τις δραστηριότητές της· θεωρεί ότι η ΕΤΕπ διαδραμάτισε θετικό ρόλο στη μείωση του αρνητικού ανοίγματος των επενδύσεων· καλεί μετ’ επιτάσεως την ΕΤΕπ να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον κίνδυνο παραγκωνισμού των ιδιωτικών επενδύσεων τώρα που ομαλοποιούνται οι οικονομικές συνθήκες·

12.  υπογραμμίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ υπήρξαν καθοριστικές για την αντιμετώπιση της ανάκαμψης από την κρίση και των επιπέδων των επενδύσεων, που εξακολουθούν να μην είναι ίσα στα διάφορα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τους κλάδους· καλεί την ΕΤΕπ να επενδύσει περαιτέρω σε κράτη μέλη προκειμένου να συμβάλει στην οικονομική τους ανάκαμψη· τονίζει ότι ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη χρηματοδότηση των τομέων της καινοτομίας και των υποδομών, όπου το επενδυτικό χάσμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό·

13.  επισημαίνει ότι σχεδόν ένα τρίτο της χρηματοδότησης της ΕΤΕπ είναι εκφρασμένο σε δολάρια, κάτι που εκθέτει την τράπεζα σε κίνδυνο όσον αφορά δυνητικές κυρώσεις των ΗΠΑ· καλεί την ΕΤΕπ να αρχίσει να μειώνει προοδευτικά τη χρηματοδότησή της σε δολάρια·

14.  σημειώνει ότι η ΕΤΕπ ελέγχεται ετησίως από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο· επισημαίνει ότι διεξάγεται συζήτηση για τη δυνατότητα θέσπισης εποπτείας των δανειοδοτικών της πράξεων από την ΕΚΤ· προειδοποιεί ότι αυτό θα μπορούσε να έχει σοβαρό αντίκτυπο στη φύση, τη λειτουργία και τη διακυβέρνηση της ΕΤΕπ·

Καινοτομία και δεξιότητες

15.  αναγνωρίζει ότι η ΕΤΕπ δίνει προτεραιότητα στην καινοτομία και τις δεξιότητες προκειμένου να προωθήσει την ανάπτυξη και να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, χορηγώντας το 2017 δάνεια ύψους 13,9 δισεκατομμυρίων EUR προοριζόμενα, μεταξύ άλλων, για 7,4 εκατομμύρια ψηφιακές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας και για την εγκατάσταση 36,8 εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών,

Περιβάλλον και βιωσιμότητα

16.  επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2017 η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια ύψους 16,6 δισεκατομμυρίων EUR για έργα που στηρίζουν στόχους της περιβαλλοντικής στρατηγικής της, που χρηματοδοτούν έργα στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενεργειακής απόδοσης, της βιοποικιλότητας, του καθαρού ατμοσφαιρικού αέρα, του καθαρού νερού, της διαχείρισης των υδάτων και των αποβλήτων, καθώς και των βιώσιμων μεταφορών και δεσμεύτηκε να χορηγήσει δάνεια για το κλίμα άνω του 25 % των συνολικών δανειοδοτήσεων για όλους τους τομείς δημόσιας πολιτικής, υπερβαίνοντας τις αρχικές δεσμεύσεις κατά 3,2 %·

17.  τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα όσον αφορά τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης· αναγνωρίζει τη θέση της ΕΤΕπ ως το μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων και ότι τα εν λόγω ομόλογα περιβαλλοντικής ευθύνης επιτρέπουν στους επενδυτές να συνδεθούν με διαφανή τρόπο με σχέδια που αφορούν την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την ενεργειακή απόδοση, τα οποία αποκομίζουν όφελος από τα έσοδα της έκδοσης των πράσινων ομολόγων της ΕΤΕπ, βάσει του συστήματος αναφοράς της ΕΤΕπ για τα οφέλη των έργων για το κλίμα, συμπεριλαμβανομένων δεικτών αντικτύπου όπως η αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, τα απόλυτα επίπεδα εκπομπών, η εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας και η εγκατάσταση πρόσθετης ηλεκτροπαραγωγής·

18.  επικροτεί εν προκειμένω την πρώτη έκδοση ομολόγων στήριξης της βιωσιμότητας ύψους 500 εκατομμυρίων EUR από την ΕΤΕπ, τα οποία προορίζονται για έργα υψηλού αντικτύπου που στηρίζουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ διασφαλίζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των κοινωνικά υπεύθυνων επενδυτών μέσω μεγάλης διαφάνειας και υψηλών προτύπων αγοράς·

19.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΤΕπ πέτυχε τον στόχο του 25 % όσον αφορά χρηματοδοτήσεις που αφορούν το κλίμα· σημειώνει με ανησυχία ότι, αντιθέτως, η Επιτροπή δεν πέτυχε τον στόχο του 20 %·

20.  χαιρετίζει τη θέσπιση της πρωτοβουλίας «Smart Finance for Smart Buildings», στόχος της οποίας είναι να καταστούν οι επενδύσεις σε έργα ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια κατοικιών πιο ελκυστικές για τους ιδιώτες επενδυτές, μέσω της ευφυούς χρήσης των επιχορηγήσεων της ΕΕ ως εγγύησης· επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ άρχισε πρόσφατα να επενδύει στην κοινωνική στέγαση·

21.  συνιστά στην ΕΤΕπ, με στόχο να ενισχυθούν η παγκόσμια αντίδραση στην απειλή της κλιματικής αλλαγής, η αειφόρος ανάπτυξη και οι προσπάθειες εξάλειψης της φτώχειας, να υιοθετήσει μια ενεργειακή στρατηγική πλήρως συμβατή με τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού, λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα των ερευνών και τις συστάσεις της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη κατά 1,5 °C πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα και για τους σχετικούς με την υπερθέρμανση διαύλους των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

22.  καλεί την ΕΤΕπ να διατηρήσει τον δανεισμό για τη στήριξη των στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής·

23.  καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω έργα που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι η ΕΕ συγκαταλέγεται στα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού, και υπενθυμίζει τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών της κατά τουλάχιστον 40 % μέχρι το 2030·

24.  τονίζει τη σημασία της χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ για την ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε τομείς όπως η βιομηχανία και οι μεταφορές·

25.  καλεί την ΕΤΕπ να συνεργάζεται με μικρούς παράγοντες της αγοράς και κοινοτικούς συνεταιρισμούς, με στόχο την ομαδοποίηση των μικρής κλίμακας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να επιλεγούν για χρηματοδότηση από την ΕΤΕπ·

Υποδομές

26.  υπογραμμίζει τη στήριξη που παρέχει η ΕΤΕπ για τη δημιουργία ασφαλών και αποδοτικών υποδομών στους τομείς του ενεργειακού εφοδιασμού, των μεταφορών και των αστικών ζωνών, χορηγώντας δάνεια ύψους 18 δισεκατομμυρίων EUR για τη στήριξη στόχων πολιτικής για τις υποδομές και άνω των 22 δισεκατομμυρίων EUR για δάνεια σε αστικές περιοχές το 2017·

27.  καλεί την ΕΤΕπ να διατηρήσει τον δανεισμό για τη στήριξη των στόχων της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής·

ΜΜΕ και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης

28.  επικροτεί την σταθερή στήριξη από τον Όμιλο ΕΤΕπ των ΜΜΕ και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης, με συνολικές επενδύσεις ύψους 29,6 δισεκατομμυρίων EUR, γεγονός που επηρέασε θετικά 287 000 εταιρείες με 3,9 εκατομμύρια εργαζομένους·

29.  υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με την ΕΤΕπ, οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν διπλάσιες πιθανότητες να είναι καινοτόμες ενώ οι καινοτόμες νέες επιχειρήσεις έχουν 50 % περισσότερες πιθανότητες από άλλες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν έλλειψη πιστώσεων· καλεί την ΕΤΕπ να στηρίζει τις μικρότερες επιχειρήσεις με μικρότερα δάνεια προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερος αντίκτυπος σε ευρύτερο διατομεακό τμήμα της ευρωπαϊκής οικονομίας·

30.  εκτιμά ότι, δεδομένου του καθοριστικού ρόλου των ΜΜΕ, η στρατηγική της ΕΤΕπ για τις ΜΜΕ θα πρέπει να περιλαμβάνει την ενίσχυση των διοικητικών και συμβουλευτικών ικανοτήτων της για την παροχή ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης σε ΜΜΕ αναφορικά με την ανάπτυξή τους και την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης·

31.  επικροτεί τα δέκα πρότυπα που θεσπίζονται στο εγχειρίδιο της ΕΤΕπ για το περιβάλλον και την κοινωνία, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής σε δανειοδοτικές πράξεις της ΕΤΕπ, σε τομείς όπως η πρόληψη και η μείωση της ρύπανσης, η βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα, τα πρότυπα για το κλίμα, η πολιτιστική κληρονομιά, η αναγκαστική επανεγκατάσταση, τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ευάλωτων ομάδων, τα εργασιακά πρότυπα, η επαγγελματική και δημόσια υγεία, η ασφάλεια και η προστασία των πολιτών και η συμμετοχή των φορέων συμφερόντων·

Προβολή, διαφάνεια και επικοινωνία

32.  ζητεί από την ΕΤΕπ και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εξετάσουν τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να εξασφαλιστεί ο εκδημοκρατισμός της διακυβέρνησής της, η αύξηση της διαφάνειας και η βιωσιμότητα των ενεργειών της·

33.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την ενημερωτική επικοινωνία· θεωρεί καίρια την επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να εξηγήσει καλύτερα τον στόχο των πολιτικών της· πιστεύει εν προκειμένω ότι πρέπει να αρχίσει ένας κύκλος προβληματισμού προκειμένου να ενισχυθεί η χρηματοδοτική ικανότητα της ΕΤΕπ, μεταξύ άλλων, ως ένας τρόπος για να παρουσιαστεί απτά, η συμβολή της ΕΕ στην καθημερινή ζωή των πολιτών της·

34.  σημειώνει με ανησυχία τη συνεχιζόμενη αύξηση των γενικών διοικητικών δαπανών, που οφείλεται κυρίως στην αύξηση δαπανών που αφορούν το προσωπικό· προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω αύξησης της αναλογίας δαπανών-εσόδων όσον αφορά την κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕπ· καλεί την ΕΤΕπ να εφαρμόσει πειθαρχία όσον αφορά τις δαπάνες, να διατηρήσει τη διοικητική της διάρθρωση λιτή και αποδοτική και να διασφαλίσει ότι αυτή δεν θα εξελιχθεί σε μια υδροκέφαλη διοικητική δομή·

35.  επικροτεί τις πρόσφατες βελτιώσεις της ΕΤΕπ ως προς τη διαφάνεια που επιτεύχθηκαν μέσω της δημοσίευσης των πρακτικών του Συμβουλίου Διοικητών του πίνακα δεικτών για έργα που στηρίχθηκαν από την εγγύηση του ΕΤΣΕ και του σκεπτικού της ανεξάρτητης επιτροπής επενδύσεων για την απόφασή της, σύμφωνα με τον αναθεωρημένο κανονισμό για το ΕΤΣΕ· κατανοεί ότι μια τράπεζα δεν μπορεί να αποκαλύπτει εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες·

36.  υπενθυμίζει ότι η πολιτική διαφάνειας του Ομίλου ΕΤΕπ βασίζεται στο τεκμήριο της δημοσιοποίησης και ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα έγγραφα και στις πληροφορίες του· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει περαιτέρω τη διαφάνεια, δημοσιεύοντας λόγου χάρη αναλυτικά πρακτικά και παραχωρώντας πρόσβαση στην πληροφόρηση τόσο εσωτερικά, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα υπόλοιπα όργανα, όσο και στο κοινό, ιδίως δε σε ό,τι αφορά το σύστημα εργολαβίας και υπεργολαβίας, τα αποτελέσματα των εσωτερικών ερευνών και την επιλογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση δραστηριοτήτων και προγραμμάτων.

37.  θεωρεί ότι καίρια μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η ΕΤΕπ είναι η ενδεδειγμένη εποπτεία· θεωρεί, δεδομένων του ρόλου και της θεσμικής σύστασης της τράπεζας, ότι απαιτείται μια εποπτική δομή

38.  σημειώνει την αναθεώρηση της πολιτικής και των διαδικασιών του μηχανισμού καταγγελιών της ΕΤΕπ· επαναλαμβάνει τη θέση του σχετικά με τον μηχανισμό καταγγελιών της ΕΤΕπ, την οποία διατύπωσε στο ψήφισμά του της 3ης Μαΐου 2018 σχετικά με την ετήσια έκθεση για τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ για το 2016(1)· ζητεί από την ΕΤΕπ να επιβάλει την ανεξαρτησία και την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας μηχανισμού καταγγελιών και να λάβει περαιτέρω μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ικανότητάς της για μακροοικονομική ανάλυση και τη βελτίωση της εκπροσώπησης των δύο φύλων στις ανώτερες θέσεις της·

39.  χαιρετίζει το γεγονός ότι τα έντυπα αποτίμησης των αποτελεσμάτων για επενδυτικά σχέδια που καλύπτονται από την εγγύηση της ΕΕ πρέπει τώρα να παρέχονται στο Κοινοβούλιο κατόπιν αιτήματος·

40.  τονίζει ότι είναι αναγκαίο ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας από πλευράς χρηματοπιστωτικών διαμεσολαβητών που χρησιμοποιούνται από την ΕΤΕπ (ιδίως εμπορικές τράπεζες, αλλά και ιδρύματα μικροχρηματοδότησης και συνεταιρισμούς), για να εξασφαλιστεί ότι τα διαμεσολαβούμενα δάνεια υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις διαφάνειας με τα άλλα είδη δανείων·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία «Οικονομική Ανθεκτικότητα» της ΕΤΕπ που αποτελεί μέρος της κοινής απάντησης της ΕΕ στη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση και εστιάζει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της μετανάστευσης· τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει στενός συντονισμός και συμπληρωματικότητα με το επενδυτικό σχέδιο της ΕΕ για τρίτες χώρες· σημειώνει ότι, μέχρι στιγμής, τα 26 έργα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας και τα 2,8 δισεκατομμύρια EUR σε επενδύσεις αναμένεται να ωφελήσουν περισσότερες από 1 500 μικρές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης, συμβάλλοντας στη διατήρηση περισσότερων από 100 000 θέσεων εργασίας·

42.  καλεί την ΕΤΕπ να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα βάσει των συμπερασμάτων από την εμπειρία του ΕΤΣΕ και να μεγιστοποιήσει τα αποτελέσματα του επερχόμενου προγράμματος InvestEU δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις περιφερειακές και κοινωνικές ανισότητες και στα κράτη μέλη που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση·

43.  επικροτεί την αύξηση της χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Οικονομική Ανθεκτικότητα» για τη Νότια Γειτονία και τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, ύψους 6 δισεκατομμυρίων EUR για περίοδο πέντε ετών, αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο του 2016, πέραν του ήδη προβλεπόμενου ποσού των 7,5 δισεκατομμυρίων EUR, καθώς και την εστίαση σε βιώσιμες και ζωτικής σημασίας υποδομές·

44.  τονίζει τη σπουδαιότητα της προώθησης της οικονομικής ανθεκτικότητας στις χώρες υποδοχής και διέλευσης, υποστηρίζοντας τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την κατασκευή απαιτουμένων υποδομών για τον τοπικό πληθυσμό και για τους εκτοπισμένους· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι κοινότητες προσφύγων μπορούν επίσης να επωφεληθούν από τις δυνατότητες να αναπτύξουν την αυτονομία τους και να ζήσουν με αξιοπρέπεια· υπογραμμίζει ότι οι επενδύσεις στην οικονομική ανθεκτικότητα θα πρέπει να συμβάλουν στο να βελτιωθεί η ετοιμότητα των περιφερειών να αντιμετωπίσουν στο μέλλον έξωθεν κραδασμούς και στο να ενισχυθεί η σταθερότητα σε ευάλωτες χώρες·

45.  επισημαίνει την τρίτη επέτειο σύστασης του ΕΤΣΕ και αναγνωρίζει τα επιτεύγματά του, επικροτώντας το γεγονός ότι μετά την έγκριση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1017(2) από τους συννομοθέτες, έχουν κινητοποιηθεί επενδύσεις ύψους 335 δισεκατομμυρίων EUR στην Ένωση και έχουν εγκριθεί 898 πράξεις στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, τα δύο τρίτα των οποίων προέρχονται από ιδιωτικούς πόρους, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο των 315 δισεκατομμυρίων EUR που είχε τεθεί το 2015· εφιστά την προσοχή στην απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξηθούν η διάρκεια και η ικανότητα του ΕΤΣΕ σε 500 δισεκατομμύρια EUR μέχρι το τέλος του 2020·

46.  τονίζει την ανάγκη επίσπευσης των εργασιών για τη δημιουργία μιας Ένωσης Κεφαλαιαγορών που θα δώσει στην ΕΤΕπ τη δυνατότητα να επικεντρωθεί πραγματικά στην κάλυψη των κενών όπου υπάρχουν αδυναμίες στην αγορά και παρέχει χρηματοδότηση σε έργα υψηλού κινδύνου·

47.  υπενθυμίζει ότι αναγνωρίζει την ανάγκη εξασφάλισης συνέχειας στη στήριξη μηχανισμών ζήτησης όπως το ΕΤΣΕ, που στηρίζουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην πραγματική οικονομία, κινητοποιούν ιδιωτικές επενδύσεις και δημιουργούν ουσιαστικό μακροοικονομικό αντίκτυπο και θέσεις εργασίας σε τομείς που είναι σημαντικοί για το μέλλον της ΕΕ, πέραν του τρέχοντος ΠΔΠ·

48.  ενθαρρύνει την έγκαιρη σύσταση μιας επακόλουθης πρωτοβουλίας για την περίοδο μετά το 2020 για την εξασφάλιση της απαιτούμενης συνέχειας, που θα πρέπει να ενσωματώσει τις εμπειρίες από το ΕΤΣΕ, να διατηρήσει τους κύριους παράγοντες επιτυχίας,

49.  θεωρεί ότι ο όμιλος ΕΤΕπ υπήρξε καθοριστικός για τις επιτυχίες του ΕΤΣΕ ως ο μόνος συνομιλητής για τους δικαιούχους και τους διαμεσολαβητές και ο αποκλειστικός εταίρος υλοποίησης· θεωρεί ότι σε κάθε μελλοντικό πρόγραμμα InvestEU, προκειμένου να αποφευχθούν επικαλύψεις, η ΕΤΕπ είναι ο φυσικός εταίρος της ΕΕ για την εκτέλεση τραπεζικών καθηκόντων (οικονομική διαχείριση, διαχείριση στοιχείων ενεργητικού, αξιολόγηση κινδύνου) που σχετίζονται με την εκτέλεση χρηματοδοτικών μέσων·

50.  ζητεί ενίσχυση της συνεργασίας του Ομίλου ΕΤΕπ με εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες και εθνικά αναπτυξιακά ιδρύματα και καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει περαιτέρω τη συνεργασία μαζί τους, προκειμένου να διευρύνει το πεδίο δράσης της και να αναπτύξει περαιτέρω δραστηριότητες παροχής συμβουλών και τεχνικής βοήθειας χάριν μιας μακροπρόθεσμης στήριξης της γεωγραφικής ισορροπίας· επισημαίνει το ευρύ φάσμα εμπειριών που υφίσταται από τα έργα του ΕΤΣΕ· υποστηρίζει και ενθαρρύνει την περαιτέρω ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ της ΕΤΕπ και των κρατών μελών προκειμένου να διασφαλιστεί πρόσθετη οικονομική αποδοτικότητα·

Δανειοδότηση εκτός της ΕΕ

51.  επικροτεί τον σημαντικό ρόλο της ΕΤΕπ στη χρηματοδότηση εκτός ΕΕ μέσω των δραστηριοτήτων εξωτερικού δανεισμού. υπογραμμίζει την αποτελεσματική διαχείριση της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης από την ΕΤΕπ, η οποία επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητη αξιολόγηση τον Ιούνιο του 2018, όπου αναγνωρίζεται η σημασία και η αποτελεσματικότητά της αναφορικά με την παροχή ενωσιακής χρηματοδότησης σε τρίτες χώρες με ελάχιστο κόστος για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· ζητεί την εκπόνηση ειδικής έκθεσης από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, σχετικά με τις επιδόσεις των εξωτερικών δανειοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ και την ευθυγράμμισή τους με τις πολιτικές της ΕΕ·

52.  θεωρεί ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει να διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στη δημιουργία των μελλοντικών μηχανισμών χρηματοδότησης της ΕΕ για τρίτες χώρες, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι προτεραιότητα στις αποφάσεις δανειοδότησης της ΕΤΕπ έχουν τα συμφέροντα των τοπικών επιχειρηματιών που θέλουν να ιδρύσουν τοπικές, συχνά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με στόχο τη συμβολή πρωτίστως στην τοπική οικονομία·

53.  πιστεύει ότι η ΕΤΕπ θα πρέπει να συνεχίσει τις υφιστάμενες δραστηριότητές της στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, μεταξύ άλλων με μέσα όπως οι εντολές δανειοδότησης τρίτων χωρών· επιδοκιμάζει τη διαχείριση της επενδυτικής διευκόλυνσης ΑΚΕ από την ΕΤΕπ, που αφορά κυρίως έργα που προάγουν την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα· υπογραμμίζει εν προκειμένω ότι είναι καθοριστικής σημασίας να αντικατοπτρίζεται σταθερά ο κεντρικός ρόλος της ΕΤΕπ ως διμερούς χρηματοπιστωτικού βραχίονα της ΕΕ στην αρχιτεκτονική της χρηματοδότησης που θα δίνεται εκτός Ένωσης μετά το 2020·

54.  φρονεί ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να ασκούνται κατά τρόπο πλήρως συμβατό με τις λοιπές πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το άρθρο 7 ΣΛΕΕ και το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων·

55.  τονίζει, για τον λόγο αυτό, τη σημασία που λαμβάνει η ετήσια υποβολή εκθέσεων από την ΕΤΕπ σχετικά με τις δραστηριότητές της εκτός της Ένωσης, όσον αφορά την τήρηση της αρχής της συνοχής της πολιτικής, η οποία καθοδηγεί την εξωτερική δράση της Ένωσης, το θεματολόγιο των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, και τη Συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα·

56.  υπενθυμίζει στην ΕΤΕπ ότι η δράση της πρέπει να συνάδει με την εντολή ανάπτυξης που έχει λάβει στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες αποφέρουν τα αναμενόμενα έσοδα στις τοπικές φορολογικές αρχές·

57.  λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι το ήμισυ του συνόλου των δανειοδοτικών πράξεων της ΕΤΕπ στο πλαίσιο της εντολής εξωτερικής δανειοδότησης έχει ως αποδέκτες χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές, με απώτερο σκοπό την τόνωση των μικροπιστώσεων, και καλεί την ΕΤΕπ να παρέχει πληρέστερες και πιο συστηματικές πληροφορίες σχετικά με τη χορήγηση δανείων από τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές της·

58.  υπενθυμίζει ότι οι δραστηριότητες της ΕΤΕπ πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις εσωτερικές και εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι οι όροι δανεισμού θα πρέπει να διευκολύνουν την επίτευξη αυτών των στόχων και ιδίως την ανάπτυξη των περιφερειακών περιοχών της Ένωσης με την προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης· καλεί την ΕΤΕπ να ενισχύσει σημαντικά τους μηχανισμούς τεχνικής βοήθειας και χρηματοοικονομικής εμπειρογνωμοσύνης προς τις τοπικές και περιφερειακές αρχές πριν από την έγκριση των έργων, ώστε να βελτιωθεί η προσβασιμότητα και να συμμετέχουν όλα τα κράτη μέλη, και ιδίως εκείνα με χαμηλότερο ποσοστό επιτυχίας όσον αφορά την έγκριση έργων·

59.  καλεί την ΕΤΕπ να επενδύσει σημαντικά ποσά στην περιβαλλοντική μετάβαση στις χώρες της ανατολικής γειτονίας·

60.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την παγκόσμια χρηματοδότηση με στόχο τη διαφοροποίηση των επενδύσεών της στους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της κυκλικής οικονομίας, που απαιτούν ευρύτερη ανταπόκριση πέραν των εθνικών συνόρων, η οποία θα καλύπτει περιφέρειες, κρατικούς φορείς και μικρότερες επιχειρήσεις, και ζητεί να μειώσει τη χρηματοδότηση έργων που δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους·

61.  τονίζει τη σημασία των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ στην περιοχή της Ανατολικής Γειτονίας· ζητεί από την ΕΤΕπ να αυξήσει τη δανειοδότηση προς τις χώρες της Ανατολικής Γειτονίας με σκοπό τη στήριξη επενδύσεων σε χώρες που εφαρμόζουν συμφωνίες σύνδεσης με την ΕΕ·

Φορολογική συμμόρφωση

62.  επικροτεί το πλαίσιο για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενέκρινε η ΕΤΕπ τον Ιανουάριο του 2018 και στο οποίο θεσπίζονται οι κύριες αρχές που ρυθμίζουν αφενός την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και αφετέρου συναφείς πτυχές περί ακεραιότητας στις δραστηριότητες του ομίλου ΕΤΕπ·

63.  επιδοκιμάζει την πρόοδο που σημείωσε η ΕΤΕπ ως προς την υιοθέτηση των υψηλότερων δυνατών προτύπων με στόχο την πρόληψη της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας μέσω της πλήρους εφαρμογής των πολιτικών και των προτύπων της ΕΕ, για παράδειγμα του καταλόγου της ΕΕ που περιλαμβάνει περιοχές δικαιοδοσίας μη συνεργάσιμες για φορολογικούς σκοπούς· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την ΕΤΕπ να διακόψει τη συνεργασία με ενδιάμεσους, με χώρες και με δικαιοδοσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο των μη συνεργαζομένων επί φορολογικών θεμάτων δικαιοδοσιών· υπογραμμίζει ότι είναι απολύτως απαραίτητο να παραμένει η ΕΤΕπ σε διαρκή επαγρύπνηση και να προσαρμόζει τις δράσεις της στην συνεχώς εξελισσόμενη πραγματικότητα όσον αφορά αυτές τις πρακτικές·

64.  παροτρύνει την ΕΤΕπ να συνεχίσει να εφαρμόζει ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια σε κάθε πράξη με διαπιστωμένους παράγοντες αυξημένου κινδύνου, όπως η δυνητική σύνδεση με μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας, δείκτες φορολογικού κινδύνου και πράξεις με πολύπλοκες δομές και δικαιοδοσία περισσοτέρων του ενός κρατών, ανεξάρτητα από την ύπαρξη σύνδεσης με μη συνεργάσιμες περιοχές δικαιοδοσίας·

65.  τονίζει τη σημασία της διασφάλισης υψηλής ποιότητας πληροφοριών σχετικά με τους τελικούς δικαιούχους και της αποτελεσματικής αποτροπής συναλλαγών με χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές όπως εμπορικές τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες, που έχουν αρνητικό ιστορικό όσον αφορά τη διαφάνεια, την απάτη, τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

66.  επικροτεί το γεγονός ότι η ΕΤΕπ λαμβάνει υπόψη τις φορολογικές επιπτώσεις στις χώρες όπου πραγματοποιούνται οι επενδύσεις, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι εν λόγω επενδύσεις συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση των ανισοτήτων·

67.  καλεί την ΕΤΕπ να εντείνει τις προσπάθειές της όσον αφορά την ενημερωτική επικοινωνία· θεωρεί καίρια την επικοινωνία με τους πολίτες της ΕΕ προκειμένου να εξηγήσει καλύτερα τον στόχο των πολιτικών της και συνεπώς να εκθέσει τη συμβολή της ΕΕ στην καθημερινότητα των πολιτών της·

68.  αναμένει από την ΕΤΕπ να ευθυγραμμίσει τις εσωτερικές της πολιτικές ώστε να αντικατοπτρίζουν το πρόσφατα εγκριθέν νομοθετικό περιβάλλον για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής, πέραν της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, όπως αναφέρεται λεπτομερώς στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2018 σχετικά με τις νέες απαιτήσεις κατά της φοροαποφυγής στη νομοθεσία της ΕΕ που διέπει ιδίως τις χρηματοδοτικές και επενδυτικές πράξεις (C(2018)1756)·

69.  ενθαρρύνει τη συνεργασία της ΕΤΕπ με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) και τις εθνικές αρχές με στόχο την πρόληψη της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

Brexit

70.  προτρέπει τους διαπραγματευτές για το «Brexit» να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τη σταδιακή κατάργηση της συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου στο χαρτοφυλάκιο της ΕΤΕπ, την επιστροφή του καταβεβλημένου από το ΗΒ κεφαλαίου και τη συνέχιση της προστασίας που απολαμβάνει η ΕΤΕπ και τα στοιχεία της του ενεργητικού της στο Ηνωμένο Βασίλειο· τονίζει ότι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας ΑΑΑ της ΕΤΕπ δεν πρέπει νια επηρεαστεί από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

71.  ζητεί να εξευρεθεί δίκαιη λύση για τα μέλη του προσωπικού της ΕΤΕπ από το Ηνωμένο Βασίλειο·

72.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανάπτυξη περιφερειακών επενδυτικών πλατφορμών με στόχο την αντιμετώπιση των κενών της αγοράς και των ειδικών αναγκών ανά χώρα·

73.  τονίζει και πάλι ότι είναι αναγκαίο να μειωθεί η άνιση γεωγραφική κατανομή των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων της ΕΤΕπ, δεδομένου ότι το 70 % της χρηματοδότησης διατέθηκε σε έξι κράτη μέλη το 2017, παρόλο που ένας από τους στόχους της ΕΤΕπ είναι η οικονομική και κοινωνική συνοχή της Ένωσης· ζητεί, αντιθέτως, μια δυναμική, δίκαιη και διαφανή γεωγραφική κατανομή των έργων και των επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών, με ιδιαίτερη έμφαση στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες·

o
o   o

74.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0198.
(2) ΕΕ L 169 της 1.7.2015, σ. 1.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου