Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0123(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0368/2018

Indgivne tekster :

A8-0368/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0047

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 43k
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles Endelig udgave
EU-toldkodeksen: medtagelse af den italienske kommune Campione d'Italia og den italienske del af Luganosøen i Unionens toldområde ***I
P8_TA(2019)0047A8-0368/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen (COM(2018)0259 – C8–0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0259),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 33, 114 og 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0180/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 12. juli 2018 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(1),

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 12. december 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0368/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 367 af 10.10.2018, s. 39.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen
P8_TC1-COD(2018)0123

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/474.)

Seneste opdatering: 12. november 2019Juridisk meddelelse