Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0123(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0368/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0368/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0047

Hyväksytyt tekstit
PDF 151kWORD 43k
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel Väliaikainen painos
Unionin tullikoodeksi: Campione d’Italian kunnan ja Luganonjärven Italialle kuuluvien vesialueiden sisällyttäminen unionin tullialueeseen ***I
P8_TA-PROV(2019)0047A8-0368/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta (COM(2018)0259 – C8-0180/2018 – 2018/0123(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0259),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 33, 114 ja 207 artiklat, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0180/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 12. joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8‑0368/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 39.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta
P8_TC1-COD(2018)0123

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 33, 114 ja 207 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 952/2013(3) vahvistetaan unionin tullikoodeksi, jäljempänä ’koodeksi’, ja säädetään yleisistä säännöistä ja menettelyistä, joita sovelletaan unionin tullialueelle tuotaviin tai sieltä vietäviin tavaroihin.

(2)  Italian kunta Campione d’Italia, joka on Sveitsin alueella sijaitseva erillisalue, ja Luganojärven Italialle kuuluvat vesialueet olisi sisällytettävä unionin tullialueeseen, koska historialliset syyt kyseisten alueiden jättämiselle unionin tullialueen ulkopuolelle, kuten niiden eristyneisyys ja taloudellisesti epäsuotuisa asema, eivät enää pidä paikkaansa. Samoista syistä kyseiset alueet olisi sisällytettävä valmisteveroa koskevaan yleiseen järjestelmään, mutta ne olisi edelleen jätettävä yhteisen arvonlisäverojärjestelmän ulkopuolelle. Sen varmistamiseksi, että näitä muutoksia sovelletaan johdonmukaisesti samasta ajankohdasta lukien, kyseisten alueiden olisi kuuluttava unionin tullialueeseen 1 päivästä tammikuuta 2020 alkaen.

(3)  Koodeksia olisi muutettava, jotta voidaan selventää, että sitovaa tariffitietoa (STT) koskevan päätöksen haltija voi käyttää kyseistä päätöstä enintään kuuden kuukauden ajan STT-päätöksen kumoamisen jälkeen, jos kumoaminen johtuu siitä, että kyseinen päätös ei ole tullilainsäädännön mukainen tai että STT-päätösten antamista koskevat edellytykset eivät ole täyttyneet tai ne eivät enää täyty.

(4)  Väliaikainen varastointi olisi lisättävä koodeksin sen säännöksen soveltamisalaan kuuluvia tullimuodollisuuksia koskevaan luetteloon, jossa säädetään säännösten noudattamatta jättämisestä johtuvan tullivelan lakkaamisesta silloin, kun laiminlyönti ei tosiasiallisesti vaikuttanut asianomaisen menettelyn oikeaan toimintaan, kyseessä ei ollut vilpillisen menettelyn yritys ja tilanne on sittemmin korjattu. Jotta tullivelka lakkaisi kyseisissä tapauksissa, väliaikaista varastointia ei pitäisi kohdella eri tavoin kuin tullimenettelyä. Säädösvallan siirtoa komissiolle koodeksin kyseisen säännöksen täydentämiseksi olisi myös muutettava niin, että siihen sisällytetään väliaikainen varastointi.

(5)  Kun tulliviranomaisten on mitätöitävä saapumisen yleisilmoitus sen vuoksi, että ilmoituksessa tarkoitettuja tavaroita ei ole tuotu unionin tullialueelle, kyseinen saapumisen yleisilmoitus olisi mitätöitävä viipymättä sen jälkeen, kun ilmoituksen antamisesta on kulunut 200 päivää, eikä 200 päivän kuluessa siitä, sillä tavarat on tuotava unionin tullialueelle kyseisen määräajan kuluessa.

(6)  Jotta tulliviranomaiset voivat tehdä kunnollisen riskianalyysin ja asianmukaiset riskiin perustuvat tarkastukset, on tarpeen varmistaa, että talouden toimijat antavat niille muita tavaroita kuin unionitavaroita koskevat saapumista edeltävä tiedot saapumisen yleisilmoituksen muodossa. Jos saapumisen yleisilmoitusta ei ole annettu ennen tavaroiden tuomista unionin tullialueelle ja ilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta ei ole luovuttu, talouden toimijoiden olisi annettava tulli-ilmoituksissaan tai väliaikaisen varastoinnin ilmoituksissaan ne tiedot, jotka tavallisesti sisältyvät saapumisen yleisilmoituksiin. Tällaisissa tapauksissa tulli-ilmoitus tai väliaikaisen varastoinnin ilmoitus olisi voitava antaa saapumisen yleisilmoituksen sijaan ainoastaan, jos tulliviranomaiset, joille tavarat esitetään, sen sallivat. Jos tulliviranomaisten on mitätöitävä väliaikaisen varastoinnin ilmoitus sen vuoksi, että ilmoituksen kattamia tavaroita ei ole esitetty tullille, kyseinen ilmoitus olisi mitätöitävä viipymättä sen jälkeen, kun ilmoituksen antamisesta on kulunut 30 päivää, eikä 30 päivän kuluessa, sillä tavarat on esitettävä tullille kyseisen määräajan kuluessa.

(7)  Tavarat olisi vapautettava kokonaan tuontitulleista, jos ne on korjattu tai muutettu ulkoisessa jalostusmenettelyssä sellaisessa maassa tai sellaisella alueella, jonka kanssa unioni on tehnyt tällaisen vapauttamisen mahdollistavan kansainvälisen sopimuksen, jotta varmistettaisiin, että unioni täyttää kansainväliset sitoumuksensa tältä osin. Koska kyseistä vapauttamista sovelletaan ainoastaan sellaisten tavaroiden tuontiin, jotka on tosiasiallisesti korjattu tai muutettu asianomaisessa maassa tai asianomaisella alueella, sitä ei pitäisi ulottaa koskemaan sellaisten korjattujen tai muutettujen tuotteiden tuontia, jotka on saatu vastaavista tavaroista tai korvaavista tuotteista vakiovaihtojärjestelmässä. Tuontitulleista vapauttamisen ei näin ollen pitäisi koskea kyseisiä tavaroita ja tuotteita.

(8)  Jos tulliviranomaisten on mitätöitävä poistumisen yleisilmoitus tai jälleenvientitiedonanto sen vuoksi, että asiaankuuluvia tavaroita ei ole viety unionin tullialueelta, kyseinen ilmoitus tai tiedonanto olisi mitätöitävä viipymättä sen jälkeen, kun sen antamisesta on kulunut 150 päivää, eikä 150 päivän kuluessa, sillä tavarat on vietävä unionin tullialueelta kyseisen määräajan kuluessa.

(9)  Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti on tarpeen ja aiheellista tulliunionin tehokkaan toiminnan ja yhteisen kauppapolitiikan täytäntöönpanon mahdollistamista koskevien perustavoitteiden toteuttamiseksi puuttua koodeksin voimaantulosta alkaen sen täytäntöönpanossa havaittuihin useisiin teknisiin ongelmiin, lisätä jäsenvaltion kaksi aluetta unionin tullialueen soveltamisalaan ja yhdenmukaistaa koodeksi sellaisten kansainvälisten sopimusten kanssa, jotka eivät olleet voimassa koodeksin antamishetkellä. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen aiottujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(10)  Asetus (EU) N:o 952/2013 olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 952/2013 seuraavasti:

1)  Korvataan 4 artiklan 1 kohdan kahdestoista luetelmakohta seuraavasti:"

”— Italian tasavallan alue, lukuun ottamatta Livignon kuntaa,”.

"

2)  Korvataan 34 artiklan 9 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:"

”9. Jos STT- tai SAT-päätös lakkaa olemasta voimassa 1 kohdan b alakohdan tai 2 kohdan mukaisesti tai se kumotaan 5, 7 tai 8 kohdan mukaisesti, kyseistä STT- tai SAT-päätöstä voidaan yhä käyttää sellaisten sitovien sopimusten osalta, jotka on tehty kyseisen päätöksen perusteella ennen sen voimassaolon lakkaamista tai kumoamista. Tätä jatkettua käyttöä ei sovelleta vietäviä tavaroita koskevaan SAT-päätökseen.”.

"

3)  Korvataan 124 artiklan 1 kohdan h alakohdan i alakohta seuraavasti:"

”i) tullivelan syntymiseen johtanut laiminlyönti ei tosiasiallisesti vaikuttanut väliaikaisen varastoinnin tai asianomaisen tullimenettelyn oikeaan toimintaan eikä kyseessä ollut vilpillisen menettelyn yritys,”.

"

4)  Korvataan 126 artikla seuraavasti:"

126 artikla

Säädösvallan siirto

Siirretään komissiolle valta antaa 284 artiklan mukaisesti 124 artiklan 1 kohdan h alakohdan i alakohtaa täydentäviä delegoituja säädöksiä, joissa määritetään luettelo laiminlyönneistä, jotka eivät tosiasiallisesti vaikuttaneet asianomaisen väliaikaisen varastoinnin tai tullimenettelyn toimintaan.”.

"

5)  Korvataan 129 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Kun tavaroita, joista on annettu saapumisen yleisilmoitus, ei tuoda unionin tullialueelle, tulliviranomaiset mitätöivät kyseisen ilmoituksen viipymättä seuraavissa tapauksissa:

   a) ilmoittajan hakemuksesta; tai
   b) kun ilmoituksen antamisesta on kulunut 200 päivää.”.

"

6)  Korvataan 139 artiklan 5 kohta seuraavasti:"

”5. Jos tullille esitetyistä muista kuin unionitavaroista ei ole annettu saapumisen yleisilmoitusta, paitsi silloin, kun saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta on luovuttu, jonkun 127 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista henkilöistä on, rajoittamatta 127 artiklan 6 kohdan soveltamista, annettava välittömästi tällainen ilmoitus tai, jos tulliviranomaiset sen sallivat, sen sijaan tulli-ilmoitus tai väliaikaisen varastoinnin ilmoitus. Jos tällaisissa olosuhteissa annetaan tulli-ilmoitus tai väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, siinä on oltava ainakin saapumisen yleisilmoitukselta vaadittavat tiedot.”.

"

7)  Korvataan 146 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Kun tavaroita, joista on annettu väliaikaisen varastoinnin ilmoitus, ei esitetä tullille, tulliviranomaiset mitätöivät kyseisen ilmoituksen viipymättä seuraavissa tapauksissa:

   a) ilmoittajan hakemuksesta; tai
   b) kun ilmoituksen antamisesta on kulunut 30 päivää.”.

"

8)  Lisätään artikla seuraavasti:"

260 a artikla

Kansainvälisten sopimusten soveltamisalaan kuuluvat korjatut tai muutetut tavarat

1.  Ulkoiseen jalostusmenettelyyn asetetuista tavaroista saadut jalostetut tuotteet vapautetaan kokonaan tuontitullista, jos tulliviranomaisia tyydyttävällä tavalla osoitetaan, että:

   a) kyseiset tavarat on korjattu tai muutettu sellaisessa unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevassa maassa tai sellaisella unionin tullialueen ulkopuolella sijaitsevalla alueella, jonka kanssa unioni on tehnyt tällaisen vapautuksen mahdollistavan kansainvälisen sopimuksen; ja
   b) a alakohdassa tarkoitetussa sopimuksessa määrätyt tuontitullista vapauttamisen edellytykset täyttyvät.

2.  Edellä 1 kohtaa ei sovelleta jalostettuihin tuotteisiin, jotka on saatu 223 artiklassa tarkoitetuista vastaavista tavaroista, eikä 261 ja 262 artiklassa tarkoitettuihin korvaaviin tuotteisiin.”.

"

9)  Korvataan 272 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Kun tavaroita, joista on annettu poistumisen yleisilmoitus, ei viedä unionin tullialueelta, tulliviranomaiset mitätöivät kyseisen ilmoituksen viipymättä seuraavissa tapauksissa:

   a) ilmoittajan hakemuksesta; tai
   b) kun ilmoituksen antamisesta on kulunut 150 päivää.”.

"

10)  Korvataan 275 artiklan 2 kohta seuraavasti:"

”2. Kun tavaroita, joista on annettu jälleenvientitiedonanto, ei viedä unionin tullialueelta, tulliviranomaiset mitätöivät kyseisen tiedonannon viipymättä seuraavissa tapauksissa:

   a) ilmoittajan hakemuksesta; tai
   b) kun tiedonannon antamisesta on kulunut 150 päivää.”.

"

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2020.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty ...

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 39.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 31. tammikuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N: o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista (EUVL L 269, 10.10.2013, s. 1).

Päivitetty viimeksi: 4. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus