Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0414(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0018/2019

Indgivne tekster :

A8-0018/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.3

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0048

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 49k
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles Endelig udgave
Visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 ***I
P8_TA(2019)0048A8-0018/2019
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020 (COM(2018)0817 – C8–0506/2018 – 2018/0414(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0817),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 42 og 43, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0506/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 14. januar 2019 gav tilsagn om at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter (A8-0018/2019),

A.  der henviser til, at det på grund af sagens hastende karakter er berettiget at stemme inden udløbet af den i artikel 6 i protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet fastsatte frist på otte uger;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020
P8_TC1-COD(2018)0414

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/288.)

Seneste opdatering: 12. november 2019Juridisk meddelelse