Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0244(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0480/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0480/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 31/01/2019 - 9.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0053

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 286kWORD 88k
Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019 - Βρυξέλλες Οριστική έκδοση
Σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ, της Γροιλανδίας και της Δανίας *
P8_TA(2019)0053A8-0480/2018

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 31ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ») (COM(2018)0461 – C8-0379/2018 – 2018/0244(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0461),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 203 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8-0379/2018),

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ανάπτυξης (A8-0480/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή   Τροπολογία
Τροπολογία 1
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 6
(6)  Η νέα αυτή απόφαση θα πρέπει να τονίζει τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη συνεργασία με τη Γροιλανδία, όπως ο στόχος διατήρησης των στενών και μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ της Ένωσης, της Γροιλανδίας και της Δανίας, η αναγνώριση της γεωστρατηγικής θέσης της Γροιλανδίας, η σημασία του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Γροιλανδίας και της Ένωσης, η ύπαρξη μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας και οι δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα της Αρκτικής. Θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις παγκόσμιες προκλήσεις, επιτρέποντας την ανάπτυξη προορατικού προγράμματος δράσης και την επιδίωξη αμοιβαίων συμφερόντων, ειδικότερα, στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στο περιβάλλον, τις θαλάσσιες μεταφορές, τους φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων οι πρώτες ύλες και τα ιχθυαποθέματα, καθώς και την έρευνα και καινοτομία.
(6)  Η νέα αυτή απόφαση θα πρέπει να τονίζει τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά τη συνεργασία με τη Γροιλανδία. Το Συμβούλιο συμφώνησε το 2003 ότι η μελλοντική σχέση της Ένωσης με τη Γροιλανδία μετά το 2006 θα πρέπει να βασίζεται σε μία συνολική εταιρική σχέση για την βιώσιμη ανάπτυξη, που θα περιλαμβάνει ειδική αλιευτική συμφωνία, κατόπιν διαπραγματεύσεων με βάση τους γενικούς κανόνες και τις γενικές αρχές που ισχύουν για ανάλογες συμφωνίες. Ομοίως, η κοινή δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της κυβέρνησης της Γροιλανδίας και της κυβέρνησης της Δανίας, αφετέρου, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γροιλανδίας, η οποία υπογράφτηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Μαρτίου 2015, υπενθυμίζει τους ιστορικούς, πολιτικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ Ένωσης και Γροιλανδίας και υπογραμμίζει την ανάγκη σύσφιγξης των σχέσεων και της συνεργασίας στη βάση των αμοιβαίων συμφερόντων. Η εταιρική σχέση που θεσπίζεται σύμφωνα με αυτή τη νέα απόφαση θα πρέπει συνεπώς να έχει στόχο τη διατήρηση των στενών και μακροχρόνιων δεσμών μεταξύ της Ένωσης, της Γροιλανδίας και της Δανίας και να καταστήσει δυνατή την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων επιτρέποντας τη διαμόρφωση ενός δυναμικού θεματολογίου προτεραιοτήτων και την αναζήτηση αμοιβαίων συμφερόντων. Η απόφαση θα πρέπει να επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες της συνεργασίας με τη Γροιλανδία αναγνωρίζοντας τη γεωστρατηγική θέση της Γροιλανδίας, τη σημασία του πολιτικού διαλόγου μεταξύ της Γροιλανδίας και της Ένωσης, την ύπαρξη μιας συμφωνίας εταιρικής σχέσης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της ΕΕ και της Γροιλανδίας, και τις δυνατότητες συνεργασίας στα ζητήματα της Αρκτικής. Θα πρέπει ιδίως να λαμβάνει υπόψη τον διευρυνόμενο αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στην ανθρώπινη δραστηριότητα και στο περιβάλλον, τις θαλάσσιες μεταφορές, τους φυσικούς πόρους, μεταξύ των οποίων οι πρώτες ύλες και τα ιχθυαποθέματα, καθώς και την έρευνα και καινοτομία.
Τροπολογία 2
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 16
(16)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 20 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος στους στόχους για το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.
(16)  Αντικατοπτρίζοντας τη σημασία της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της Ένωσης για την εφαρμογή της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, το παρόν πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενσωμάτωση της κλιματικής δράσης στις πολιτικές της Ένωσης και στην επίτευξη του γενικού στόχου που έγκειται στη χορήγηση του 25 % των δαπανών του προϋπολογισμού της Ένωσης για τη στήριξη των κλιματικών στόχων. Οι δράσεις στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος αναμένεται ότι θα συνεισφέρουν το 30 % του συνολικού χρηματοδοτικού κονδυλίου του προγράμματος στους στόχους για το κλίμα. Αντίστοιχες δράσεις θα προσδιοριστούν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος, και θα αξιολογηθούν εκ νέου στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αξιολόγησής του.
Τροπολογία 3
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 18
(18)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης λειτουργώντας ως μοχλός για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΥΧΕ.
(18)  Η Ένωση και οι ΥΧΕ αναγνωρίζουν την ιδιαίτερη σημασία της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης ως μοχλών για την βιώσιμη ανάπτυξη των ΥΧΕ, ιδίως σε εδάφη όπου το γενικό μορφωτικό επίπεδο είναι αρκετά χαμηλό.
Τροπολογία 4
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 19
(19)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ.
(19)  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να συμβάλλει στη διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλομορφίας και ταυτότητας των ΥΧΕ. Επίσης θα πρέπει να αφιερώνει ιδιαίτερη προσοχή και να συμβάλλει στην προστασία και το σεβασμό των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών των ΥΧΕ.
Τροπολογία 5
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 20
(20)  Το εμπόριο και οι εμπορικές συνεργασίες ανάμεσα στην Ένωση και τις ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.
(20)  Το εμπόριο και οι εμπορικές συνεργασίες ανάμεσα στην Ένωση και τις ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλλουν στους στόχους της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, της κοινωνικής ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος, κατά το πρότυπο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
Τροπολογία 6
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 21
(21)  Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να προβλέπει πιο ευέλικτους κανόνες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων νέων δυνατοτήτων περί σώρευσης καταγωγής. Η σώρευση θα πρέπει να επιτρέπεται όχι μόνο μεταξύ των ΥΧΕ και των χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για προϊόντα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και για προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σύμφωνα με το Γενικό Σύστημα Γενικευμένων προτιμήσεων της Ένωσης, επίσης υπό προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι αναγκαίες, ώστε να αποφευχθεί η καταστρατήγηση του εμπορίου και να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ρυθμίσεων της σώρευσης.
(21)  Η παρούσα Απόφαση θα πρέπει να προβλέπει πιο ευέλικτους κανόνες καταγωγής, συμπεριλαμβανομένων νέων δυνατοτήτων περί σώρευσης καταγωγής. Η σώρευση θα πρέπει να επιτρέπεται όχι μόνο μεταξύ των ΥΧΕ και των χωρών που συμμετέχουν στη Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης, αλλά, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και για προϊόντα που προέρχονται από χώρες με τις οποίες η Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, καθώς και για προϊόντα που εισέρχονται στην Ένωση χωρίς δασμούς και ποσοστώσεις σύμφωνα με το Γενικό Σύστημα Γενικευμένων προτιμήσεων της Ένωσης, επίσης υπό προϋποθέσεις. Οι εν λόγω προϋποθέσεις είναι αναγκαίες για μια εμπορική ένωση πιο ρωμαλέα και ικανή να αποτρέψει τη καταστρατήγηση του εμπορίου και για να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία των ρυθμίσεων της σώρευσης.
Τροπολογία 7
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 25
(25)  Η συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να συμβάλει στην οικοδόμηση ασφαλέστερου, σταθερότερου και διαφανέστερου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ενίσχυση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εστιάσουν στη σύγκλιση των νομοθεσιών των ΥΧΕ με τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα αλλά και στην προσέγγιση τους στο κοινοτικό κεκτημένο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών των ΥΧΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της εποπτείας.
(25)  Η συνεργασία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ θα πρέπει να αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, ώστε να συμβάλει στην οικοδόμηση ασφαλέστερου, σταθερότερου και διαφανέστερου χρηματοπιστωτικού συστήματος το οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την ενίσχυση της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Οι προσπάθειες σε αυτόν τον τομέα θα πρέπει να εστιάσουν στη σύγκλιση των νομοθεσιών των ΥΧΕ με τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα αλλά και στην προσέγγιση τους στο κοινοτικό κεκτημένο για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των αρχών των ΥΧΕ, μεταξύ άλλων στον τομέα της εποπτείας.
Τροπολογία 8
Πρόταση απόφασης
Αιτιολογική σκέψη 32
(32)  Η παρούσα απόφαση θα πρέπει να κάνει αναφορά, όταν απαιτείται στον [κανονισμό NDICI] (Μηχανισμός Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας) για τους σκοπούς της εφαρμογής της συνεργασία και ως εκ τούτου της διασφάλισης συνοχής στη διαχείριση των μέσων.
διαγράφεται
Τροπολογία 9
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 1 – παράγραφος 1
1.  Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) με την Ένωση («η σύνδεση») που συνιστά εταιρική σχέση, βάσει του άρθρου 198 της ΣΛΕΕ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποβλέπει στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των ΥΧΕ, καθώς και στην προώθηση των αξιών και προτύπων της Ένωσης στον ευρύτερο κόσμο.
1.  Με την παρούσα απόφαση θεσπίζεται σύνδεση των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ) με την Ένωση («η σύνδεση») που συνιστά εταιρική σχέση, βάσει του άρθρου 198 της ΣΛΕΕ για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αποβλέπει στη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης των ΥΧΕ, καθώς και στην προώθηση των αξιών, των αρχών και των προτύπων της Ένωσης στον ευρύτερο κόσμο.
Τροπολογία 10
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 1
1.  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ στηρίζεται σε στόχους, αρχές και αξίες που συμμερίζονται οι ΥΧΕ, τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες και η Ένωση.
1.  Η σύνδεση μεταξύ της Ένωσης και των ΥΧΕ στηρίζεται σε στόχους, αρχές και αξίες που συμμερίζονται οι ΥΧΕ, τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες και η Ένωση. Συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως ορίζονται στην Ατζέντα 2030, και στην υλοποίηση της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.
Τροπολογία 11
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 3
3.  Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι εταίροι έχουν ως γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και την ανάγκη αποτελεσματικότητας και λαμβάνουν εξίσου υπόψη τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης των ΥΧΕ: οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.
3.  Κατά την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, οι εταίροι έχουν ως γνώμονα τις αρχές της διαφάνειας, της επικουρικότητας και την ανάγκη αποτελεσματικότητας και λαμβάνουν εξίσου υπόψη τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης των ΥΧΕ: οικονομική ανάπτυξη, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος.
Τροπολογία 12
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 4
4.  Ο γενικός στόχος της παρούσας απόφασης είναι να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και να δημιουργήσει στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της Ένωσης στο σύνολό της. Η σύνδεση επιδιώκει αυτόν τον γενικό στόχο με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΥΧΕ, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΥΧΕ, τη μείωση της οικονομικής και περιβαλλοντικής τους ευπάθειας και την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ αυτών και άλλων εταίρων.
4.  Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 5 και του άρθρου 21 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και δυνάμει του άρθρου 198 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γενικός στόχος της παρούσας απόφασης είναι να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των ΥΧΕ και να δημιουργήσει στενές οικονομικές σχέσεις μεταξύ αυτών και της Ένωσης στο σύνολό της.
Τροπολογία 13
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο α
α)  η προώθηση και η υποστήριξη της συνεργασίας με τις ΥΧΕ,
διαγράφεται
Τροπολογία 14
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β
β)  η υποστήριξη και η συνεργασία με τη Γροιλανδία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεών της, όπως η αύξηση του επιπέδου εκπαίδευσης και η συμβολή στην ικανότητα της διοίκησης της Γροιλανδίας να διατυπώνει και να εφαρμόζει εθνικές πολιτικές.
β)  η βοήθεια προς τις ΥΧΕ για να ανταποκριθούν στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία,
Τροπολογία 15
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 51 – στοιχείο β α (νέο)
βα)  η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των ΥΧΕ, με τον περιορισμό της οικονομικής και περιβαλλοντικής αδυναμίας τους·
Τροπολογία 16
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β β (νέο)
ββ)  η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των υπερπόντιων χωρών και εδαφών (ΥΧΕ)·
Τροπολογία 17
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 – στοιχείο β γ (νέο)
βγ)  η προαγωγή της συνεργασίας των ΥΧΕ με άλλους εταίρους.
Τροπολογία 18
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 3 – παράγραφος 6
6.  Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων, η σύνδεση σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές της ελευθερίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και την βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες είναι όλες κοινές στις ΥΧΕ και στα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες.
6.  Κατά την επιδίωξη αυτών των στόχων, η σύνδεση σέβεται τις θεμελιώδεις αρχές της δημοκρατίας, μια αντίληψη θεμελιωμένη στο δίκαιο που περιλαμβάνει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου, τη χρηστή διακυβέρνηση και την βιώσιμη ανάπτυξη, οι οποίες είναι όλες κοινές στις ΥΧΕ και στα κράτη μέλη με τα οποία οι ΥΧΕ είναι συνδεδεμένες. Το αυτό ισχύει για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φύλου, φυλής, εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και για την προαγωγή της ισότητας των φύλων.
Τροπολογία 19
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 4 – εδάφιο 1 α (νέο)
Λόγω των περιορισμένων διοικητικών και πληθυσμιακών δυνατοτήτων των ΥΧΕ, η Επιτροπή το λαμβάνει δεόντως υπόψη κατά τη διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης και ιδίως κατά την έκδοση των κατευθυντήριων γραμμών της.
Τροπολογία 20
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α
α)  η διαφοροποίηση των οικονομιών των ΥΧΕ, καθώς και η μελλοντική ένταξή τους στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία· στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γροιλανδίας, η ανάγκη να αυξηθούν οι δεξιότητες του εργατικού της δυναμικού.
α)  η βιώσιμη διαφοροποίηση των οικονομιών των ΥΧΕ, καθώς και η μελλοντική ένταξή τους στην παγκόσμια και περιφερειακή οικονομία· στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γροιλανδίας, η ανάγκη να αυξηθούν οι δεξιότητες του εργατικού της δυναμικού.
Τροπολογία 21
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)
aα)   η προαγωγή ενός κοινωνικού μοντέλου υψηλής ποιότητας·
Τροπολογία 22
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  η προώθηση της μείωσης των κινδύνων καταστροφών·
ε)  η προώθηση της μείωσης των κινδύνων καταστροφών λαμβανομένων υπόψη των προτεραιοτήτων που το Πλαίσιο Σεντάι έχει ορίσει για την περίοδο 2015-2030·
Τροπολογία 23
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)
ηα)  τα ζητήματα που αφορούν την Καραϊβική και τον Ειρηνικό.
Τροπολογία 24
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 2
2.  Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση και οι ΥΧΕ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές ή να καθιερώνουν οποιαδήποτε άλλη μορφή στενής συνεργασίας και συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΥΧΕ σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπου ενδείκνυται μέσω διεθνών συμφωνιών.
2.  Για τον σκοπό αυτό, η Ένωση και οι ΥΧΕ μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες και βέλτιστες πρακτικές ή να καθιερώνουν οποιαδήποτε άλλη μορφή στενής συνεργασίας και συντονισμού με άλλους εταίρους στο πλαίσιο της συμμετοχής των ΥΧΕ σε περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς, όπου ενδείκνυται μέσω διεθνών συμφωνιών, προκειμένου να συμβάλουν στην ομαλή ενσωμάτωση των ΥΧΕ στα αντίστοιχα γεωγραφικά τους περιβάλλοντα.
Τροπολογία 25
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 3
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στο δεύτερο και το τρίτο μέρος της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, των γειτονικών τους κρατών και εδαφών ΑΚΕ και εκτός ΑΚΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης. Η Ένωση θα προσπαθεί επίσης να συνδέει τις ΥΧΕ στον διάλογό της με τις γειτονικές τους χώρες, είτε είναι χώρες ΑΚΕ είτε εκτός ΑΚΕ ή εδάφη, καθώς και με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου κρίνεται σκόπιμο.
3.  Η σύνδεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ΥΧΕ και άλλων εταίρων στους τομείς συνεργασίας που καθορίζονται στο δεύτερο και το τρίτο μέρος της παρούσας απόφασης. Ως προς αυτό, στόχος της σύνδεσης είναι να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ των ΥΧΕ και των εξόχως απόκεντρων περιοχών, που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ, των γειτονικών τους κρατών και εδαφών ΑΚΕ και εκτός ΑΚΕ. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η Ένωση βελτιώνει τον συντονισμό και τις συνέργειες μεταξύ των σχετικών προγραμμάτων της Ένωσης. Η Ένωση συνδέει τις ΥΧΕ με τα όργανα του διαλόγου της με τις γειτονικές τους χώρες, είτε αυτές είναι κράτη ή εδάφη ΑΚΕ είτε όχι, καθώς και με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, όπου κρίνεται σκόπιμο, προτείνοντας να τους χορηγηθεί καθεστώς παρατηρητή.
Τροπολογία 26
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ να επηρεάζουν τις υπό έγκριση περιφερειακές στρατηγικές ώστε αυτές να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητές τους, τις δυνατότητές τους, καθώς και την ευρωπαϊκή προοπτική που φέρουν οι ΥΧΕ·
Τροπολογία 27
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 – τίτλος
Ειδική μεταχείριση
Ειδική μεταχείριση για τις απομονωμένες ΥΧΕ
Τροπολογία 28
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 9 α (νέο)
Άρθρο 9α
Ειδική μεταχείριση των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ
1.  Η σύνδεση λαμβάνει υπόψη την ποικιλομορφία των ΥΧΕ τόσο από άποψη επιπέδου ανάπτυξης όσο και από άποψη διαρθρωτικών περιορισμών.
2.  Μια ειδική μεταχείριση σχεδιάζεται υπέρ των λιγότερο ανεπτυγμένων ΥΧΕ.
3.  Για να επιτραπεί στις λιγότερο ανεπτυγμένες ΥΧΕ να καλύψουν την αναπτυξιακή καθυστέρησή τους και να αντιμετωπίσουν τους μόνιμους διαρθρωτικούς περιορισμούς τους, οι ιδιαιτερότητές τους λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά τον προσδιορισμό του όγκου της χρηματοδοτικής ενίσχυσης καθώς και των προϋποθέσεων που την διέπουν.
4.  Η ΥΧΕ που θεωρείται ως η λιγότερο ανεπτυγμένη είναι οι νήσοι Γουόλις και Φουτούνα.
Τροπολογία 29
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 10 – παράγραφος 1
1.  Η σύνδεση στηρίζεται σε ευρύ διάλογο και σε διαβουλεύσεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες και της Επιτροπής, και, εφόσον είναι σκόπιμο, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ).
1.  Η σύνδεση στηρίζεται σε ευρύ διάλογο και σε διαβουλεύσεις για θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος μεταξύ των ΥΧΕ, των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και, εφόσον είναι σκόπιμο, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ).
Τροπολογία 30
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – τίτλος
Αρμοδιότητες των μη κυβερνητικών φορέων
Αρμοδιότητες της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών φορέων
Τροπολογία 31
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 12 – παράγραφος 1
1.  Οι μη κυβερνητικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις διαβουλεύσεις όσον αφορά τη συνεργασία, και ειδικότερα για την προετοιμασία και την εφαρμογή της βοήθειας, των σχεδίων ή προγραμμάτων συνεργασίας. Είναι δυνατό να τους ανατεθούν εξουσίες χρηματοδοτικής διαχείρισης για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων ή προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθούν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
1.  Η κοινωνία των πολιτών, ο ιδιωτικός τομέας και οι μη κυβερνητικοί φορείς μπορούν να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στην ανταλλαγή πληροφοριών και στις διαβουλεύσεις όσον αφορά τη συνεργασία, και ειδικότερα για την προετοιμασία και την εφαρμογή της βοήθειας, των σχεδίων ή προγραμμάτων συνεργασίας. Είναι δυνατό να τους ανατεθούν εξουσίες χρηματοδοτικής διαχείρισης για την εφαρμογή τέτοιων σχεδίων ή προγραμμάτων προκειμένου να ενισχυθούν τοπικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
Τροπολογία 32
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 3
3.  Ο διάλογος επιτρέψει στις ΥΧΕ να συμμετάσχουν πλήρως στην εφαρμογή της σύνδεσης.
3.  Ο διάλογος επιτρέπει στις ΥΧΕ να συμμετάσχουν πλήρως στην εφαρμογή της σύνδεσης αλλά και στον καθορισμό και την υλοποίηση των περιφερειακών στρατηγικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις περιοχές όπου βρίσκονται οι ΥΧΕ.
Τροπολογία 33
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 4
4.  Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη των στόχων της σύνδεσης.
4.  Ο διάλογος εστιάζεται, μεταξύ άλλων, σε συγκεκριμένα πολιτικά ζητήματα αμοιβαίου ή γενικού ενδιαφέροντος για την επίτευξη τόσο των στόχων της σύνδεσης όσο και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
Τροπολογία 34
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 5
5.  Ο διάλογος με τη Γροιλανδία θα αποτελέσει, ειδικότερα, τη βάση για ευρεία συνεργασία και διάλογο σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των αλιευτικών αποθεμάτων, των θαλάσσιων μεταφορών, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και τη διάσταση της Αρκτικής των εν λόγω ζητημάτων.
5.  Ο διάλογος με τη Γροιλανδία θα αποτελέσει, ειδικότερα, τη βάση για ευρεία συνεργασία και διάλογο σε τομείς που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση, την ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον, τη φύση, τους φυσικούς πόρους, συμπεριλαμβανομένων των πρώτων υλών και των αλιευτικών αποθεμάτων, των θαλάσσιων μεταφορών, της έρευνας και της καινοτομίας καθώς και τη διάσταση της Αρκτικής των εν λόγω ζητημάτων.
Τροπολογία 35
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)
5α.  Ο διάλογος με τις ΥΧΕ της Καραϊβικής χρησιμεύει ειδικότερα στο να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική στην περιοχή της Καραϊβικής και στο υπάρξει συνεργασία στα ζητήματα που αφορούν τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη διαχείριση των πόρων, την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων καταστροφών, την κοινωνική διάσταση, καθώς και την προαγωγή της χρηστής διακυβέρνησης, ιδίως στον φορολογικό τομέα και στον τομέα του αγώνα κατά του οργανωμένου εγκλήματος.
Τροπολογία 36
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)
5β.  Ο διάλογος με τις ΥΧΕ του Ειρηνικού χρησιμεύει ειδικότερα στο να καθοριστεί και να υλοποιηθεί μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική στην περιοχή του Ειρηνικού μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής παρουσίας, και στο να υπάρξει συνεργασία κυρίως στα κοινωνικά ζητήματα, στη βιώσιμη διαχείριση των θαλάσσιων και χερσαίων πόρων, στους τομείς της κλιματικής αλλαγής, της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της γαλάζιας οικονομίας.
Τροπολογία 37
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο α
α)  φόρουμ διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους εκπροσώπους των κρατών μελών και την Επιτροπή. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ και οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών συνδέονται με το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ, κατά περίπτωση·
α)  φόρουμ πολιτικού διαλόγου ΥΧΕ-ΕΕ (εφεξής το φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ) συνέρχεται ετησίως για να φέρει σε επαφή τις αρχές ΥΧΕ, τους εκπροσώπους των κρατών μελών, την Επιτροπή, την προεδρία του Συμβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο Σύνδεσμος των υπερποντίων χωρών και εδαφών (OCTA), οι εκπρόσωποι της ΕΤΕπ, οι εκπρόσωποι των εξόχως απόκεντρων περιοχών και οι εκπρόσωποι των τρίτων χωρών ή των εδαφών που γειτονεύουν με τις ΥΧΕ συμμετέχουν, όποτε τούτο είναι δικαιολογημένο, στο φόρουμ ΥΧΕ-ΕΕ·
Τροπολογία 38
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται τουλάχιστον τρεις φορές το έτος με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
β)  κατά τακτά διαστήματα, η Επιτροπή, οι ΥΧΕ και τα κράτη μέλη με τα οποία είναι συνδεδεμένες πραγματοποιούν τριμερείς διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις αυτές διοργανώνονται τουλάχιστον τέσσερις φορές το έτος με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή έπειτα από αίτημα των ΥΧΕ και των κρατών μελών με τα οποία είναι συνδεδεμένες·
Τροπολογία 39
Πρόταση απόφασης
Μέρος II – κεφάλαιο 1 – τίτλος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΩΚΕΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ
Τροπολογία 40
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης των κινδύνων καταστροφών αφορά:
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος, της κλιματικής αλλαγής, της μείωσης των κινδύνων καταστροφών και της βελτίωσης της ανθεκτικότητας αφορά:
Τροπολογία 41
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 15 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  την προώθηση της βιώσιμης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, καθώς και την ενθάρρυνση μέτρων που αποβλέπουν στην αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. και
γ)  την προώθηση της βιώσιμης και αποτελεσματικής χρήσης των πόρων, για την υλοποίηση μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα θεμελιωμένης σε στρατηγικές δίκαιης μετάβασης· και
Τροπολογία 42
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 16 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε α (νέο)
εα)   την αντιμετώπιση ζητημάτων συνδεόμενων με την υποβάθμιση των εδαφών, και ιδίως με την άνοδο του επιπέδου της θάλασσας και τη ρύπανση του εδάφους.
Τροπολογία 43
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 17 – εδάφιο 1
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών θα καλύψει την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στη διατήρηση του περιβάλλοντος από τη διάβρωση και στον έλεγχο της απερήμωσης, στην αναδάσωση και στη διαχείριση των εξαγωγών ξυλείας.
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της βιώσιμης διαχείρισης των δασών θα καλύψει την προώθηση της διατήρησης και της βιώσιμης διαχείρισης των δασών, συμπεριλαμβανομένου του ρόλου τους στη διατήρηση του περιβάλλοντος από τη διάβρωση και στον έλεγχο της απερήμωσης, στην αναδάσωση και στη διαχείριση των εξαγωγών ξυλείας και στην καταπολέμηση της παράνομης υλοτομίας.
Τροπολογία 44
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 18 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η γεωργία, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
β)  τον συμβιβασμό των οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, όπως η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, ο τουρισμός, οι θαλάσσιες μεταφορές και η βιώσιμη γεωργία, με το δυναμικό των θαλάσσιων και παράκτιων ζωνών σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις πρώτες ύλες, λαμβανομένων υπόψη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.
Τροπολογία 45
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 23 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  ανάπτυξη και ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος·
γ)  ανάπτυξη και ενίσχυση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προστασίας·
Τροπολογία 46
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 24 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  συμβολή στις προσπάθειες των χωρών εταίρων να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή
β)  συμβολή στις προσπάθειες των χωρών εταίρων να συνεχίσουν τις δεσμεύσεις τους για την κλιματική αλλαγή σύμφωνα με τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης·
Τροπολογία 47
Πρόταση απόφασης
Μέρος II – κεφάλαιο 4 – τίτλος
ΝΕΟΛΑΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΝΕΟΛΑΙΑ, ΓΥΝΑΙΚΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ, ΥΓΕΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Τροπολογία 48
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Ένωση και οι ΥΧΕ συνεργάζονται με σκοπό να διασφαλίσουν την ενεργό συμμετοχή των νέων στην αγορά εργασίας, ώστε να αντιμετωπιστεί η ανεργία των νέων.
Τροπολογία 49
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 32 α (νέο)
Άρθρο 32α
Ισότητα ανδρών και γυναικών
1.  Η Ένωση μεριμνά για την προαγωγή της ισότητας και ισοτιμίας ανδρών και γυναικών στις ΥΧΕ καθώς και για τη χειραφέτηση των γυναικών και την ισότητα πολιτικών και οικονομικών ευκαιριών για τις γυναίκες.
2.  Η σύνδεση επιδιώκει να προστατεύσει τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, απέναντι ιδίως σε κάθε μορφή βίας.
3.  Η σύνδεση επιδιώκει επίσης να προαγάγει τη χειραφέτηση των γυναικών, ιδίως στον ρόλο τους ως φορέων βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και στους οικονομικούς και χρηματοπιστωτικούς κύκλους.
Όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου.
Τροπολογία 50
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β
β)  τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης.
β)  τη στήριξη των ΥΧΕ κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής επιμόρφωσης. και
Τροπολογία 51
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 33 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)
βα)   την υποστήριξη της συμμετοχής και της πρόσβασης των ΥΧΕ στο πρόγραμμα Erasmus+, μέσω της ενθάρρυνσης και αύξησης της κινητικότητας των δυνητικών δικαιούχων του, από και προς τις ΥΧΕ·
Τροπολογία 52
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – τίτλος
Τέχνες του θεάματος
Καλές τέχνες
Τροπολογία 53
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των τεχνών του θεάματος μπορεί να καλύπτει:
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα των καλών τεχνών μπορεί να καλύπτει:
Τροπολογία 54
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  τη διευκόλυνση της αύξησης των επαφών μεταξύ ενασχολουμένων στον χώρο του θεάματος, σε τομείς όπως οι επαγγελματικές ανταλλαγές και η επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε συνεντεύξεις, της ανάπτυξης δικτύων και της προώθησης της δικτύωσης·
α)  τη διευκόλυνση της αύξησης των επαφών μεταξύ ενασχολουμένων στον χώρο τω καλών τεχνών, σε τομείς όπως οι επαγγελματικές ανταλλαγές και η επαγγελματική κατάρτιση, συμπεριλαμβανομένων της συμμετοχής σε συνεντεύξεις, της ανάπτυξης δικτύων και της προώθησης της εργασίας σε δίκτυα μέσω της κατάλληλης οικονομικής υποστήριξης·
Τροπολογία 55
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 38 – εδάφιο 1 – στοιχείο α α (νέο)
αα)  την προαγωγή εντός της Ένωσης της καλλιτεχνικής παραγωγής των ΥΧΕ·
Τροπολογία 56
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 39 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών με:
Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και των ιστορικών μνημείων αποβλέπει στην προώθηση της ανταλλαγής εμπειρογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών και στην βιώσιμη αξιοποίηση των τόπων με:
Τροπολογία 57
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 39 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ α (νέο)
δα)  την βελτίωση της γνώσης καθώς και την προστασία και αξιολόγηση αξιοποίηση της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς των ΥΧΕ·
Τροπολογία 58
Πρόταση απόφασης
Μέρος II – κεφάλαιο 6 – τίτλος
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
Τροπολογία 59
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 40 α (νέο)
Άρθρο 40α
Προαγωγή του κράτους δικαίου
1.  Η σύνδεση επιδιώκει, με το διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ Ένωσης και ΥΧΕ, να προάγει τις αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στις οποίες είναι θεμελιωμένη.
2.  Οι ΥΧΕ, ως προκεχωρημένο φυλάκιο της Ένωσης, είναι μείζονες φορείς διάχυσης των αξιών και αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις αντίστοιχες περιφέρειές τους.
Τροπολογία 60
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 41 – τίτλος
Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς
Καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της εμπορίας ανθρώπων, της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της τρομοκρατίας και της διαφθοράς και πρόληψη στα θέματα αυτά
Τροπολογία 61
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος μπορεί να περιλαμβάνει:
1.  Στο πλαίσιο της σύνδεσης, η συνεργασία στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και της πρόληψης στα θέματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνει:
Τροπολογία 62
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 42 α (νέο)
Άρθρο 42α
Διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες
Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις για εμπορικές ή αλιευτικές συμφωνίες με τρίτες χώρες απειλούν να προξενήσουν σοβαρή ζημιά στην περιφερειακή ένταξη ή σε ευάλωτους τομείς των ΥΧΕ, η Επιτροπή διενεργεί εκτίμηση επιπτώσεων λαμβάνοντας υπόψη τον σωρευτικό αντίκτυπο αυτών των συμφωνιών στις οικονομίες των ΥΧΕ. Μόλις γίνε η εν λόγω εκτίμηση, η Επιτροπή διαβιβάζει τα αποτελέσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο, στις κυβερνητικές και τοπικές αρχές των ΥΧΕ πριν από τη σύναψη των συγκεκριμένων διεθνών συμφωνιών.
Τροπολογία 63
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 53 – παράγραφος 2
2.  Η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου αποσκοπεί στην υποστήριξη των τελικών στόχων της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC) και της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού. Μπορεί επίσης να επεκταθεί στη συνεργασία για άλλες πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η σύμβαση για το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
2.  Η συνεργασία στον τομέα του εμπορίου αποσκοπεί στην υποστήριξη των τελικών στόχων της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC), της εφαρμογής της συμφωνίας του Παρισιού και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Μπορεί επίσης να επεκταθεί στη συνεργασία για άλλες πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες που σχετίζονται με το εμπόριο, όπως η σύμβαση για το εμπόριο ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση.
Τροπολογία 64
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 59 – εδάφιο 1 – παράγραφος 4
4.  ενισχύσεις που χορηγούνται μέσω κρατικών πόρων από μια ΥΧΕ που νοθεύουν ή απειλούν να νοθεύσουν τον ανταγωνισμό ευνοώντας ορισμένες επιχειρήσεις στο μέτρο που έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο ή τις επενδύσεις.
διαγράφεται
Τροπολογία 65
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 70 – εδάφιο 1
Η Ένωση και οι ΥΧΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα για τη ρύθμιση και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται στην επικράτειά τους. Σε αυτά τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι «Βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα» της Επιτροπής της Βασιλείας, οι «Βασικές αρχές για τον ασφαλιστικό τομέα» της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών Ασφαλειών, οι «Στόχοι και αρχές των κανόνων για τις κινητές αξίες» του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών, η «Συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής «ΟΟΣΑ»), η «Δήλωση για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς» της ομάδας χωρών G-20, τα «Βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικά καθεστώτα εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Η Ένωση και οι ΥΧΕ καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα για τη ρύθμιση και την εποπτεία στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και για την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής τίθενται σε ισχύ και εφαρμόζονται στην επικράτειά τους. Σε αυτά τα διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: οι «Βασικές αρχές για την αποτελεσματική εποπτεία του τραπεζικού τομέα» της Επιτροπής της Βασιλείας, οι «Βασικές αρχές για τον ασφαλιστικό τομέα» της Διεθνούς Ένωσης Εποπτών Ασφαλειών, οι «Στόχοι και αρχές των κανόνων για τις κινητές αξίες» του Διεθνούς Οργανισμού Επιτροπών Κινητών Αξιών, η «Συμφωνία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (στο εξής «ΟΟΣΑ»), η «Δήλωση για τη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς» της ομάδας χωρών G-20, τα «Βασικά χαρακτηριστικά για αποτελεσματικά καθεστώτα εξυγίανσης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή ακόμη η Σύμβαση του ΟΗΕ κατά του διεθνικού οργανωμένου εγκλήματος και τα πρωτόκολλά της.
Τροπολογία 66
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και κατάλληλη τεχνική βοήθεια με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα της διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικών και ρυθμιστικών πλαισίων·
α)  επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους και κατάλληλη τεχνική βοήθεια στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης με σκοπό την ενίσχυση των ικανοτήτων των ΥΧΕ στον τομέα της διαμόρφωσης και εφαρμογής στρατηγικών και ρυθμιστικών πλαισίων·
Τροπολογία 67
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  μακροχρόνια χρηματοδότηση για την προώθηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα·
β)  μακροχρόνια χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης για την προώθηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα·
Τροπολογία 68
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ
γ)  κατά περίπτωση, άλλα προγράμματα της Ένωσης μπορούν να συμβάλλουν σε ενέργειες που θεσπίζεται σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Η παρούσα απόφαση μπορεί επίσης να συμβάλει στη θέσπιση μέτρων που καθορίζονται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόγραμμα εργασίας που καλύπτουν οι δράσεις αυτές καθορίζουν ποια δέσμη κανόνων ισχύει.
γ)  πρόσθετες χρηματοδοτήσεις μέσα από άλλα προγράμματα της Ένωσης που επιτρέπουν τη συνεισφορά σε ενέργειες εκτελούμενες σύμφωνα με την παρούσα απόφαση, υπό την προϋπόθεση ότι οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόγραμμα εργασίας που καλύπτουν οι δράσεις αυτές καθορίζουν ποια δέσμη κανόνων ισχύει.
Τροπολογία 69
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 72 – εδάφιο 1 α (νέο)
Η παρούσα απόφαση μπορεί επίσης να συμβάλει στη θέσπιση των μέτρων που προβλέπονται στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων της Ένωσης, εφόσον οι συνεισφορές δεν καλύπτουν τα ίδια έξοδα. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόγραμμα εργασίας που καλύπτουν οι δράσεις αυτές διευκρινίζει ποια δέσμη κανόνων ισχύει.
Τροπολογία 70
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 73 – παράγραφος 1
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα, για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
1.  Το χρηματοδοτικό κονδύλιο για το πρόγραμμα, για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 669 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές.
Τροπολογία 71
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 74 – εδάφιο 1 – στοιχείο α
α)  «προγραμματισμένη ενίσχυση»: η μη επιστρεπτέα ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης η οποία χορηγείται στις ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των εδαφικών, περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων που προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού·
α)  «προγραμματισμένη ενίσχυση»: η μη επιστρεπτέα ενίσχυση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης η οποία χορηγείται στις ΥΧΕ για τη χρηματοδότηση των εδαφικών, περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών στρατηγικών και προτεραιοτήτων που ενδεχομένως προβλέπονται στα έγγραφα προγραμματισμού·
Τροπολογία 72
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 74 – εδάφιο 1 – στοιχείο ζ
ζ)  «ενδοπεριφερειακό κονδύλιο»: ένα ποσό - εντός του περιφερειακού κονδυλίου - που χορηγείται ως προγραμματιζόμενη ενίσχυση για τη χρηματοδότηση στρατηγικών και προτεραιοτήτων διαπεριφερειακής συνεργασίας που αφορούν τουλάχιστον μία ΥΧΕ και μία ή περισσότερες εξόχως απόκεντρες περιφέρειες που αναφέρονται στο άρθρο 349 ΣΛΕΕ και/ή ένα ή περισσότερα κράτη ΑΚΕ και/ή ένα ή περισσότερα κράτη ή εδάφη εκτός ΑΚΕ.
ζ)  «ενδοπεριφερειακό κονδύλιο»: ένα ποσό - εντός του περιφερειακού κονδυλίου - που χορηγείται ως προγραμματιζόμενη ενίσχυση για τη χρηματοδότηση στρατηγικών και προτεραιοτήτων διαπεριφερειακής συνεργασίας που αφορούν τις οντότητες που αναφέρονται στο άρθρο 82 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 73
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 74 α (νέο)
Άρθρο 74α
Γενική αρχή
Πλην ειδικών διατάξεων της παρούσας απόφασης, η χρηματοδοτική βοήθεια της Ένωσης υλοποιείται σε συμφωνία με τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («δημοσιονομικός κανονισμός») και με τους στόχους και τις αρχές της παρούσας απόφασης.
___________________
1a Κανονισμός (EU, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 (ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1).
Τροπολογία 74
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 75 – παράγραφος 3 – στοιχείο α
α)  να εφαρμόζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων γεωγραφικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ΥΧΕ, καθώς και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους·
α)  να εφαρμόζεται λαμβανομένων δεόντως υπόψη των αντίστοιχων δημογραφικών, γεωγραφικών, οικονομικών και χρηματοπιστωτικών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών των ΥΧΕ, καθώς και των ιδιαίτερων δυνατοτήτων τους·
Τροπολογία 75
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 75 – παράγραφος 4 α (νέα)
4α.  Η ενωσιακή χρηματοδότηση μπορεί να παρέχεται υπό τις μορφές χρηματοδότησης που προβλέπονται στον δημοσιονομικό κανονισμό, και ειδικότερα υπό τη μορφή:
α)  επιχορηγήσεων·
β)  δημόσιων συμβάσεων για υπηρεσίες, προμήθειες ή εργασίες·
γ)  στήριξης από τον προϋπολογισμό·
δ)  συνεισφορών στα καταπιστευματικά ταμεία που συστήνει η Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 234 του δημοσιονομικού κανονισμού∙
ε)  χρηματοδοτικών μέσων·
στ)  εγγυήσεων από τον προϋπολογισμό∙
ζ)  συνδυασμού μέσων·
η)  χρηματοδοτικής συνδρομής∙
θ)  αμειβόμενων εξωτερικών εμπειρογνωμόνων.
Στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ενίσχυσης, η ενωσιακή χρηματοδοτική ενίσχυση λαμβάνει κυρίως τη μορφή στήριξης από τον προϋπολογισμό για τις ΥΧΕ.
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης δύναται επίσης να παρέχεται, σύμφωνα με τον δημοσιονομικό κανονισμό, μέσω συνεισφορών είτε σε διεθνή, περιφερειακά ή εθνικά ταμεία, όπως αυτά που συστήνουν ή διαχειρίζονται η ΕΤΕπ, τα κράτη μέλη, οι χώρες και περιφέρειες εταίροι ή ακόμη διεθνείς οργανισμοί, με σκοπό την προσέλκυση κοινής χρηματοδότησης από πολλαπλούς χορηγούς, είτε μέσω συνεισφορών σε ταμεία συσταθέντα από έναν ή περισσότερους χορηγούς με σκοπό την από κοινού υλοποίηση έργων.
Η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται από την Επιτροπή σε συμφωνία με τις διατάξεις του δημοσιονομικού κανονισμού, απευθείας από τις υπηρεσίες της Επιτροπής, τις αντιπροσωπείες της Ένωσης και τους εκτελεστικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο επιμερισμένης διαχείρισης με τα κράτη μέλη, ή έμμεσα με την ανάθεση καθηκόντων εκτέλεσης του προϋπολογισμού στις οντότητες που απαριθμούνται στον δημοσιονομικό κανονισμό. Οι εν λόγω οντότητες μεριμνούν για τη συνοχή με την εξωτερική πολιτική της Ένωσης και μπορούν να αναθέτουν καθήκοντα εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε άλλες οντότητες, υπό όρους ισοδύναμους με τους ισχύοντες για την Επιτροπή.
Οι χρηματοδοτούμενες δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν με παράλληλη ή από κοινού συγχρηματοδότηση. Σε περίπτωση παράλληλης συγχρηματοδότησης, μια δράση υποδιαιρείται σε αριθμό σαφώς αναγνωρίσιμων στοιχείων, καθένα από τα οποία χρηματοδοτείται από τους διάφορους εταίρους που παρέχουν τη συγχρηματοδότηση κατά τρόπο ώστε να μπορεί πάντα να εξακριβωθεί ο τελικός προορισμός της χρηματοδότησης. Σε περίπτωση από κοινού συγχρηματοδότησης, το συνολικό κόστος μιας δράσης κατανέμεται μεταξύ των εταίρων που παρέχουν τη συγχρηματοδότηση και οι πόροι συνενώνονται κατά τρόπο που να μην είναι πλέον δυνατός ο εντοπισμός της πηγής χρηματοδότησης μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας εκτελούμενης στο πλαίσιο της δράσης. Σε μια τέτοια περίπτωση, η προβλεπόμενη στο άρθρο 38 του δημοσιονομικού κανονισμού εκ των υστέρων δημοσίευση των συμβάσεων επιχορήγησης και των δημόσιων συμβάσεων τηρεί τους κανόνες της εντεταλμένης οντότητας, κατά περίπτωση.
Η ενωσιακή χρηματοδότηση δεν δημιουργεί ούτε ενεργοποιεί την είσπραξη φόρων, δασμών ή ειδικών επιβαρύνσεων.
Τροπολογία 76
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 75 α (νέο)
Άρθρο 75α
Μεταφορές σε επόμενα έτη, ετήσιες δόσεις, πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων, επιστροφές και έσοδα παραγόμενα από τα χρηματοδοτικά μέσα
1.  Συμπληρωματικά προς το άρθρο 12 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού, οι μη χρησιμοποιηθείσες πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων και πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης μεταφέρονται αυτόματα και μπορούν να δεσμευθούν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου οικονομικού έτους. Το μεταφερθέν ποσό πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατά προτεραιότητα εντός του επόμενου οικονομικού έτους. Η Επιτροπή ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τις πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που μεταφέρθηκαν δυνάμει του άρθρου 12 παράγραφος 6 του δημοσιονομικού κανονισμού.
2.  Επί πλέον των κανόνων που ορίζονται στο άρθρο 15 του δημοσιονομικού κανονισμού για την ανασύσταση των πιστώσεων, οι πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στο ποσό των αποδεσμεύσεων που έγιναν λόγω μη εκτέλεσης, εν όλω ή εν μέρει, μιας δράσης στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, ανασυστήνονται υπέρ της αρχικής γραμμής του προϋπολογισμού. Στο άρθρο 12 παράγραφος 1 στοιχείο β) του κανονισμού για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, κάθε μνεία περί του άρθρου 15 του δημοσιονομικού κανονισμού λογίζεται ως περιλαμβάνουσα παραπομπή στην παρούσα παράγραφο για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης.
3.  Οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις για δράσεις των οποίων η υλοποίηση εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονομικά έτη μπορούν να κατανέμονται σε περισσότερα οικονομικά έτη με ετήσιες δόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού.
Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 114 παράγραφος 2 του δημοσιονομικού κανονισμού δεν εφαρμόζεται σε αυτές τις πολυετείς δράσεις. Η Επιτροπή αποδεσμεύει αυτόματα τυχόν τμήμα δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης για δράση η οποία, έως την 31η Δεκεμβρίου του πέμπτου έτους μετά το έτος της δημοσιονομικής ανάληψης υποχρέωσης δεν έχει χρησιμοποιηθεί για καταβολή προχρηματοδότησης ή ενδιάμεσης πληρωμής ή για την οποία δεν έχει υποβληθεί καμία πιστοποιημένη δήλωση δαπάνης ή οιοδήποτε αίτημα πληρωμής.
Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται επίσης στις ετήσιες δόσεις.
Τροπολογία 77
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 76 – εδάφιο 1 – στοιχείο β
β)  την ανάπτυξη θεσμών, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών·
β)  την ανάπτυξη θεσμών, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών πτυχών, της διάστασης του φύλου και της χρηστής διακυβέρνησης·
Τροπολογία 78
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 77 – παράγραφος 2
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές.
2.  Η Ένωση υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για την ανάπτυξη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων δημόσια προσβάσιμων όσον αφορά τις εν λόγω περιοχές.
Τροπολογία 79
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 77 – παράγραφος 3
3.  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των μακροοικονομικών δεικτών τους.
3.  Η Ένωση μπορεί να υποστηρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι ΥΧΕ για τη βελτίωση της συγκρισιμότητας των μακροοικονομικών δεικτών τους διευκολύνοντας ιδίως την ανάλυση των ΑΕΠ των ΥΧΕ σε σχέση με την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, εφόσον υπάρχουν.
Τροπολογία 80
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 78 – παράγραφος 1
1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να καλύπτει δαπάνες για την εφαρμογή της απόφασης και για την επίτευξη των στόχων της, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτή, δαπάνες των κεντρικών υπηρεσιών και των αντιπροσωπειών της Ένωσης για τη διοικητική στήριξη που απαιτείται για το πρόγραμμα, καθώς και για τη διαχείριση των πράξεων που χρηματοδοτούνται βάσει της παρούσας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας, και των εταιρικών συστημάτων πληροφοριών και τεχνολογίας.
1.  Με πρωτοβουλία της Επιτροπής, η χρηματοδότηση της Ένωσης μπορεί να καλύπτει δαπάνες για την εφαρμογή της απόφασης και για την επίτευξη των στόχων της, συμπεριλαμβανομένης της διοικητικής στήριξης που συνδέεται με τις δράσεις προετοιμασίας, παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου, λογιστικού ελέγχου και αξιολόγησης, οι οποίες είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτή.
Τροπολογία 81
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79
Άρθρο 79
διαγράφεται
Γενική αρχή
Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα απόφαση, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης υλοποιείται σύμφωνα με τους στόχους και τις αρχές της παρούσας απόφασης, τον δημοσιονομικό κανονισμό, και τον [κανονισμός ΜΓΑΔΣ] και, ειδικότερα, τον τίτλο II, κεφάλαιο Ι, με εξαίρεση το άρθρο 13, το άρθρο 14 παράγραφοι 1 και 4 και το άρθρο 15,το κεφάλαιο III με την εξαίρεση το άρθρο 21 παράγραφος 1 και το άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β) και το άρθρο 21 παράγραφος 3, και το κεφάλαιο V, με εξαίρεση τα άρθρα 31 παράγραφοι 1, 4 και 6, και το άρθρο 32 παράγραφος 3. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 80 της παρούσας απόφασης δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 21 παράγραφος 2 στοιχείο γ) του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ].
Τροπολογία 82
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79 α (νέο)
Άρθρο 79α
Έγκριση των εγγράφων προγραμματισμού
1.  Στο πλαίσιο της σύμπραξης ΕΕ-ΥΧΕ, οι αρχές των ΥΧΕ έχουν την ευθύνη για την κατάρτιση και έγκριση των τομεακών πολιτικών στους κύριους τομείς συνεργασίας που προβλέπονται στο Μέρος ΙΙ της παρούσας απόφασης, και μεριμνούν για την κατάλληλη συνέχεια.
Σε αυτή τη βάση, κάθε ΥΧΕ καταρτίζει και υποβάλλει ένα έγγραφο προγραμματισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη του εδάφους της. Το εν λόγω έγγραφο προγραμματισμού παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της Ένωσης και της ενδιαφερόμενης ΥΧΕ, το οποίο σέβεται το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής, τους στόχους, τις αρχές και τις πολιτικές της Ένωσης.
Κάθε έγγραφο προγραμματισμού περιέχει:
—  μια σύντομη παρουσίαση του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού πλαισίου της ΥΧΕ·
—  μια σύντομη περιγραφή της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης·(Θεματολόγιο 2030) της ΥΧΕ που να εντοπίζει τις προτεραιότητες της ΥΧΕ και τον τρόπο με τον οποίο αυτή προτίθεται να συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης·
—  τους τομείς προτεραιότητας για χρηματοδότηση από την Ένωση·
—  τους ειδικούς στόχους·
—  τα προσδοκώμενα αποτελέσματα·
—  σαφείς και συγκεκριμένους δείκτες επίδοσης·
—  τις ενδεικτικές κατανομές κονδυλίων, τόσο γενικά όσο και ανά τομέα προτεραιότητας·
—  ένα ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.
2.  Το έγγραφο προγραμματισμού βασίζεται στην κτηθείσα πείρα και στις ορθές πρακτικές και στηρίζεται σε διαβουλεύσεις με την κοινωνία των πολιτών, τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς, καθώς και στον διάλογο με αυτούς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επαρκής συμμετοχή τους και η περαιτέρω υιοθέτηση του ενδεικτικού εγγράφου προγραμματισμού.
3.  Το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού αποτελεί αντικείμενο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των αρχών της κάθε ΥΧΕ, του αντίστοιχου κράτους μέλους και της Επιτροπής. Οι αρχές των ΥΧΕ είναι υπεύθυνες για την ολοκλήρωση του εγγράφου προγραμματισμού. Στις κατευθυντήριες γραμμές, η Επιτροπή διευκρινίζει τους όρους προγραμματισμού, υπόψη των ΥΧΕ, ώστε να είναι δυνατή η ταχεία έγκριση των εγγράφων προγραμματισμού.
4.  Όταν ολοκληρωθεί το έγγραφο προγραμματισμού, η Επιτροπή το αξιολογεί για να επαληθεύσει ότι έχει συνοχή με τους στόχους της παρούσας απόφασης και με τις σχετικές πολιτικές της Ένωσης, και ότι περιέχει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για να εγκριθεί η ετήσια απόφαση χρηματοδότησης. Οι αρχές των ΥΧΕ παρέχουν για τους σκοπούς της αξιολόγησης αυτής όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, και ειδικά τα αποτελέσματα των τυχόν μελετών σκοπιμότητας.
5.  Το έγγραφο προγραμματισμού εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης.
Η διαδικασία αυτή εφαρμόζεται επίσης για τις ουσιώδεις αναθεωρήσεις που επιφέρουν αισθητή τροποποίηση της στρατηγικής ή του προγραμματισμού.
Η διαδικασία εξέτασης δεν ισχύει για μη ουσιώδεις τροποποιήσεις του ενδεικτικού εγγράφου προγραμματισμού που αφορούν τεχνικές προσαρμογές, ανακατανομή κονδυλίων στο πλαίσιο των ενδεικτικών κονδυλίων ανά τομέα προτεραιότητας, ή αύξηση ή μείωση κατά ποσοστό μικρότερο του 20 % του ύψους του αρχικού ενδεικτικού κονδυλίου, εφόσον οι εν λόγω τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τους τομείς προτεραιότητας ούτε τους στόχους που καθορίζονται στο ενδεικτικό έγγραφο προγραμματισμού. Η Επιτροπή κοινοποιεί αυτές τις μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής απόφασης.
Τροπολογία 83
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 79 β (νέο)
Άρθρο 79β
Σχέδια δράσης και μέτρα
1.  Η Επιτροπή εγκρίνει ετήσια ή πολυετή σχέδια δράσης ή μέτρα. Τα μέτρα μπορεί να λαμβάνουν τη μορφή μεμονωμένων μέτρων, ειδικών μέτρων, μέτρων στήριξης ή εκτάκτων μέτρων ενίσχυσης. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα προσδιορίζουν για κάθε δράση τους επιδιωκόμενους στόχους, τα αναμενόμενα αποτελέσματα και τις κύριες δραστηριότητες, τους τρόπους εκτέλεσης, τον προϋπολογισμό και όλες τις σχετικές δαπάνες στήριξης.
2.  Τα σχέδια δράσης βασίζονται σε έγγραφα προγραμματισμού.
3.  Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα εγκρίνονται βάσει της διαδικασίας εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης. Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 διαδικασία δεν απαιτείται για:
α)  σχέδια δράσης, επιμέρους μέτρα και μέτρα στήριξης, για τα οποία η χρηματοδότηση της Ένωσης δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR·
β)  τεχνικές τροποποιήσεις, εφόσον αυτές δεν επηρεάζουν ουσιαστικά τους στόχους του αντίστοιχου σχεδίου δράσης ή μέτρου, δηλαδή δεν αφορούν:
i)  αλλαγή του τρόπου εκτέλεσης·
ii)  ανακατανομές ποσών μεταξύ ενεργειών του ιδίου σχεδίου δράσης·
iii)  αυξήσεις ή μειώσεις του προϋπολογισμού των σχεδίων δράσης και των μέτρων κατά ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 20 % του αρχικού προϋπολογισμού και κατά ποσό που δεν υπερβαίνει τα 10 000 000 EUR·
Σε περίπτωση πολυετών σχεδίων δράσης και μέτρων, τα όρια της παραγράφου 3 στοιχείο α) και στοιχείο β) σημείο iii), ισχύουν σε ετήσια βάση. Τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που έχουν εγκριθεί βάσει της παρούσας παραγράφου, εξαιρουμένων των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης, καθώς και οι τεχνικές τροποποιήσεις, κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη μέλη εντός μηνός από την έγκρισή τους.
4.  Πριν από την έκδοση ή την παράταση των έκτακτων μέτρων βοήθειας των οποίων το κόστος δεν υπερβαίνει τα 20 000 000 EUR, η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο σχετικά με τον χαρακτήρα και τους στόχους τους καθώς και για τα προβλεπόμενα χρηματικά ποσά. Η Επιτροπή ενημερώνει το Συμβούλιο προτού προβεί σε οποιαδήποτε σημαντική επί της ουσίας τροποποίηση των ήδη εγκριθέντων έκτακτων μέτρων ενίσχυσης. Η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη τη στρατηγική προσέγγιση που έχει υιοθετήσει επί του θέματος το Συμβούλιο τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την μεταγενέστερη εφαρμογή των εν λόγω μέτρων, μεριμνώντας για τη διατήρηση της συνοχής της εξωτερικής δράσης της Ένωσης. Η Επιτροπή ενημερώνει δεόντως και εγκαίρως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση των έκτακτων μέτρων ενίσχυσης δυνάμει του παρόντος άρθρου, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών ποσών, και επίσης το ενημερώνει σε περίπτωση ουσιαστικής τροποποίησης ή παράτασης της ενίσχυσης αυτής.
5.  Για δεόντως αιτιολογημένους λόγους έκτακτης ανάγκης, όπως κρίσεις οφειλόμενες σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές ή άμεσες απειλές κατά της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή των θεμελιωδών ελευθεριών, η Επιτροπή μπορεί να εγκρίνει σχέδια δράσης και μέτρα ή τροποποιήσεις υφιστάμενων σχεδίων δράσης και μέτρων, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 88 παράγραφος 5.
Τροπολογία 84
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 80
Άρθρο 80
διαγράφεται
Έγκριση πολυετών ενδεικτικών προγραμμάτων, σχεδίων δράσης και μέτρων
Η Επιτροπή εκδίδει, στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, με τη μορφή «ενιαίων εγγράφων προγραμματισμού», τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα που αναφέρονται στο άρθρο 12 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ], μαζί με τα αντίστοιχα σχέδια δράσης και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ], σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 88 παράγραφος 5 της παρούσας απόφασης. Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται επίσης στις αναθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 του [κανονισμού ΜΓΑΔΣ], οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα τη σημαντική τροποποίηση του περιεχομένου του πολυετούς ενδεικτικού προγράμματος.
Στην περίπτωση της Γροιλανδίας, τα σχέδια δράσης και τα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 19 [του κανονισμού ΜΓΑΔΣ] μπορούν να εγκριθούν χωριστά από τα πολυετή ενδεικτικά προγράμματα.
Τροπολογία 85
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 81 – παράγραφος 1
1.  Οι δημόσιες αρχές των ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
1.  Οι δημόσιες αρχές όλων των ΥΧΕ είναι επιλέξιμες για τη χρηματοδοτική στήριξη που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση.
Τροπολογία 86
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 81 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε
ε)  οι φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί φορείς των ΥΧΕ και της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αναλάβουν οικονομικά, πολιτιστικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά σχέδια και προγράμματα στις ΥΧΕ στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.
ε)  οι φορείς αποκεντρωμένης συνεργασίας και άλλοι μη κρατικοί φορείς των ΥΧΕ και της Ένωσης, ώστε να μπορούν να αναλάβουν οικονομικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά σχέδια και προγράμματα στις ΥΧΕ στο πλαίσιο της αποκεντρωμένης συνεργασίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 87
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 82 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii
iii)  ένας ή περισσότεροι περιφερειακοί οργανισμοί στους οποίους είναι μέλη οι ΥΧΕ·
iii)  ένας ή περισσότεροι περιφερειακοί οργανισμοί ή μια ή περισσότερες ενώσεις στους οποίους ή στις οποίες είναι μέλη οι ΥΧΕ·
Τροπολογία 88
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 1
1.  Τα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από μια ΥΧΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 50, και, κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί μιας ΥΧΕ, είναι επιλέξιμα για συμμετοχή σε και χρηματοδότηση από προγράμματα της Ένωσης, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων των προγραμμάτων και ενδεχόμενες συμφωνίες που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.
1.  Τα φυσικά πρόσωπα που προέρχονται από μια ΥΧΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 50, και, κατά περίπτωση, οι αρμόδιοι δημόσιοι και/ή ιδιωτικοί φορείς και οργανισμοί μιας ΥΧΕ, είναι επιλέξιμα για συμμετοχή στο σύνολο των προγραμμάτων της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για χρηματοδότηση από αυτά, με την επιφύλαξη των κανόνων και στόχων των προγραμμάτων και ενδεχόμενες συμφωνίες που ισχύουν στο κράτος μέλος με το οποίο είναι συνδεδεμένη η ΥΧΕ.
Τροπολογία 89
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 2 α (νέα)
2α.  Η Επιτροπή διασφαλίζει την αποτελεσματική και αποδοτική πρόσβαση των ΥΧΕ σε όλα τα προγράμματα και τα μέσα συνεργασίας της Ένωσης με άλλες χώρες, προβλέποντας ειδικά μέτρα εάν απαιτηθεί.
Επί πλέον, η Επιτροπή διασφαλίζει τη διαφάνεια των πληροφοριών και την προβολή των προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που προκηρύσσονται στο πλαίσιο των διαφόρων προγραμμάτων της Ένωσης μέσω μιας ενημερωμένης δικτυακής πύλης αφιερωμένης ειδικά στις ΥΧΕ.
Τροπολογία 90
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 83 – παράγραφος 3
3.  Οι ΥΧΕ υποβάλλουν έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τη συμμετοχή αυτή στα προγράμματα της Ένωσης, αρχής γενομένης από το 2022.
3.  Βάσει των πληροφοριών που διαβιβάζονται από τις ΥΧΕ, η Επιτροπή συντάσσει ετήσια έκθεση σχετικά με τη συμμετοχή των ΥΧΕ στα προγράμματα της Ένωσης.
Τροπολογία 91
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 86 – εδάφιο 2
Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου της παρούσας απόφασης ως προς την επίτευξη των στόχων της, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 87, για την τροποποίηση του άρθρου 3 του παραρτήματος Ι για την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωση των δεικτών εφόσον κριθεί αναγκαία και για να αντικατασταθεί η παρούσα απόφαση με διατάξεις σχετικές με καθιέρωση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Για να διασφαλιστεί αποτελεσματική αξιολόγηση της προόδου της παρούσας απόφασης ως προς την επίτευξη των στόχων της, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 87, για τον προσδιορισμό των δεικτών επιδόσεων όπως αυτοί προβλέπονται στο άρθρο 3 του παραρτήματος Ι ή για την αναθεώρηση ή τη συμπλήρωσή τους εφόσον κριθεί αναγκαία και για να συμπληρωθεί η παρούσα απόφαση με διατάξεις σχετικές με καθιέρωση πλαισίου παρακολούθησης και αξιολόγησης.
Τροπολογία 92
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 87 – παράγραφος 2
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 86 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 1η Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εν λόγω αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.
2.  Η προβλεπόμενη στο άρθρο 86 εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από 1η Ιανουαρίου 2021. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση της εν λόγω αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από το τέλος της πενταετούς περιόδου. Η ανάθεση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίσης διάρκειας, εκτός εάν το Συμβούλιο αντιτεθεί στην εν λόγω παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου. Το Συμβούλιο ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφασή του.
Τροπολογία 93
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 87 – παράγραφος 4
4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο.
4.  Μόλις η Επιτροπή εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
Τροπολογία 94
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 87 – παράγραφος 5
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 86 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός διμήνου από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου.
5.  Μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη η οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 86 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθούν, εντός διμήνου από την ως άνω κοινοποίησή της, αντιρρήσεις από το Συμβούλιο ή εφόσον, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αυτής, το Συμβούλιο έχει ενημερώσει την Επιτροπή ότι δεν θα διατυπώσει αντιρρήσεις. Η ανωτέρω προθεσμία παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Συμβουλίου. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις, ενημερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν από τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας την κατ' εξουσιοδότηση πράξη για την οποία προτίθεται να διατυπώσει αντιρρήσεις και τους λόγους των αντιρρήσεών του.
Τροπολογία 95
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 90 – εδάφιο 1
Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σύμφωνα με την απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου46.
Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας μεριμνά για τον συνολικό πολιτικό συντονισμό της εξωτερικής δράσης της Ένωσης, διασφαλίζοντας την ενότητα, τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης.
__________________
46 Απόφαση 2010/427/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Ιουλίου 2010, για τον καθορισμό της οργάνωσης και της λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΕ L 201 της 3.8.2010, σ. 30).
Τροπολογία 96
Πρόταση απόφασης
Άρθρο 92 – εδάφιο 2
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021.
Εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2027.
Τροπολογία 97
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – άρθρο 1 – σημείο 1 – εισαγωγικό μέρος
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Ένωσης ύψους 500 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
1.  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, για την επταετή περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027, το συνολικό ποσό των χρηματοδοτικών ενισχύσεων της Ένωσης ύψους 669 000 000 EUR σε τρέχουσες τιμές κατανέμεται κατά τον ακόλουθο τρόπο:
Τροπολογία 98
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο α
α)  159 000 000 EUR υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για τη διμερή προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης των ΥΧΕ, με εξαίρεση τη Γροιλανδία, ιδίως για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού. Το ποσό αυτό κατανέμεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: Όπου κρίνεται σκόπιμο, το έγγραφο προγραμματισμού δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση των διοικητικών και θεσμικών ικανοτήτων των δικαιούχων ΥΧΕ, καθώς και στο πιθανό χρονοδιάγραμμα των προβλεπόμενων δράσεων. Η χορήγηση του ποσού αυτού λαμβάνει υπόψη το μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ), το επίπεδο των προηγούμενων χορηγήσεων και τους περιορισμούς που οφείλονται στη γεωγραφική απομόνωση των ΥΧΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης.
α)  81 % υπό τη μορφή μη επιστρεπτέων ενισχύσεων για τη διμερή προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης όλων των ΥΧΕ, ιδίως για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού.
Το ποσό αυτό κατανέμεται βάσει των αναγκών και των επιδόσεων των ΥΧΕ, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια: το μέγεθος του πληθυσμού, το επίπεδο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) μέσω της ισοτιμίας αγοραστικής δύναμης (ΑΕΠ σε ΙΑΔ), εάν είναι διαθέσιμο, το επίπεδο των προηγούμενων χορηγήσεων και τους περιορισμούς που οφείλονται στη γεωγραφική απομόνωση των ΥΧΕ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, το χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης των ΥΧΕ που υπάγονται στο άρθρο 9α νέο της παρούσας απόφασης, τη γεωγραφική έκταση των εδαφών και τα κλιματικά και περιβαλλοντικά προβλήματα.
4 % για την Αρούμπα
1,5 % για την Μπονέρ
5 % για το Κουρασάο
48 % για τη Γροιλανδία
10,75 % για τη Νέα Καληδονία
10,85 % για τη Γαλλική Πολυνησία
1,2 % για τη Σάμπα
2 % για τον Άγιο Βαρθολομαίο
0,8 % για τον Άγιο Ευστάθιο
7,5 % για το Σαιν Πιέρ και Μικελόν
2,5 % για τον Άγιο Μαρτίνο
0,4 % για τις Γαλλικές περιοχές του νοτίου ημισφαιρίου και της Ανταρκτικής
5,5 % για τις Νήσους Ουάλις και Φουτούνα
Τροπολογία 99
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο β
β)  225 000 000 EUR υπό τη μορφή μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για τη διμερή προγραμματιζόμενη στήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της Γροιλανδία, ιδίως, για τη χρηματοδότηση των πρωτοβουλιών που αναφέρονται στο έγγραφο προγραμματισμού.
διαγράφεται
Τροπολογία 100
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο γ
γ)  81 000 000 EUR διατίθενται για τη στήριξη των περιφερειακών προγραμμάτων των ΥΧΕ, εκ των οποίων τα 15 000 000 EUR θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ενδοπεριφερειακές δράσεις, δεδομένου ότι η Γροιλανδία είναι επιλέξιμη μόνο για περιφερειακές δράσεις. Η συνεργασία αυτή θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, και με διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα και μηχανισμούς της Ένωσης και ειδικότερα με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.
γ)  12 % διατίθενται για τη στήριξη των περιφερειακών προγραμμάτων των ΥΧΕ, εκ των οποίων τα 30 000 000 EUR θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ενδοπεριφερειακές δράσεις, δεδομένου ότι η Γροιλανδία είναι επιλέξιμη μόνο για περιφερειακές δράσεις. Η συνεργασία αυτή θα εφαρμοστεί σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας απόφασης, ιδίως όσον αφορά τους τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας απόφασης, και με διαβουλεύσεις μέσω των φορέων της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΥΧΕ που αναφέρονται στο άρθρο 14 της παρούσας απόφασης. Θα επιδιωχθεί η συνεργασία με άλλα σχετικά χρηματοδοτικά προγράμματα και μηχανισμούς της Ένωσης και ειδικότερα με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της ΣΛΕΕ.
Τροπολογία 101
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο δ
δ)  Ποσό 22 000 000 EUR για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο 78 της παρούσας απόφασης49.
δ)  3,5 % για μελέτες ή μέτρα τεχνικής βοήθειας για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο 78 της παρούσας απόφασης.
__________________
49 Από το ποσό αυτό, 9 725 000 EUR προορίζονται για την Επιτροπή για να καλυφθούν η τεχνική και/ή διοικητική συνδρομή και οι δαπάνες για την υλοποίηση των προγραμμάτων και/ή των δράσεων της ΕΕ, η έμμεση έρευνα, η άμεση έρευνα.
Τροπολογία 102
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 1 – στοιχείο ε – εισαγωγικό μέρος
ε)  Ποσό 13 000 000 EUR σε αποθεματικά κεφάλαια για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, μεταξύ άλλων για τα εξής:
ε)  3,5 % σε αποθεματικά κεφάλαια για όλες τις ΥΧΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, μεταξύ άλλων για τα εξής:
Τροπολογία 103
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 1 – σημείο 2
2.   Η Επιτροπή, μετά από επανεξέταση, μπορεί να αποφασίσει όσον αφορά την κατανομή των αποθεματικών κεφαλαίων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
2.  Η Επιτροπή, μετά από επανεξέταση που θα πραγματοποιηθεί πριν από το 2025, μπορεί μετά από συνεννόηση με τα κράτη μέλη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αποφασίσει όσον αφορά την κατανομή των μη διατεθέντων ποσών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο.
Τροπολογία 104
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα Ι – άρθρο 3 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος
Η υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.5 της απόφασης υπολογίζεται με τα εξής:
Σε συμφωνία με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, θα καταρτισθεί ένας κατάλογος με βασικούς δείκτες επιδόσεων βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 86 και θα χρησιμοποιηθεί για να βοηθήσει στην αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο η Ένωση έχει συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.5 της παρούσας απόφασης.
Τροπολογία 105
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρο 3 – εδάφιο 1 – σημείο 1
1.  Για τις ΥΧΕ, με εξαίρεση τη Γροιλανδία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ και τα συνολικά κρατικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ.
διαγράφεται
Τροπολογία 106
Πρόταση απόφασης
Παράρτημα I – άρθρου 3 – εδάφιο 1 – σημείο 2
2.  Για τη Γροιλανδία, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών ως ποσοστό του ΑΕΠ και ποσοστό του τομέα της αλιείας επί των συνολικών εξαγωγών.
διαγράφεται
Τελευταία ενημέρωση: 12 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου