Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0110(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0394/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0394/2018

Keskustelut :

PV 30/01/2019 - 24
CRE 30/01/2019 - 24

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.10
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0055

Hyväksytyt tekstit
PDF 205kWORD 59k
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel Väliaikainen painos
.eu-aluetunnuksen toteuttaminen ja toiminta ***I
P8_TA-PROV(2019)0055A8-0394/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta ja asetuksen (EY) N:o 733/2002 ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta (COM(2018)0231 – C8-0170/2018 – 2018/0110(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0231),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 172 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0170/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 11. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 19. joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0394/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1) EUVL C 367, 10.10.2018, s. 112.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta, asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta
P8_TC1-COD(2018)0110

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 172 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Aluetunnus ”.eu” perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 733/2002(3) ja komission asetuksella (EY) N:o 874/2004(4). Unionin poliittinen ja lainsäädännöllinen toimintaympäristö, verkkoympäristö ja markkinat ovat muuttuneet huomattavasti mainittujen asetusten hyväksymisen jälkeen.

(2)  Aluetunnusten markkinoiden nopea kehitys ja dynaaminen digitaalinen toimintaympäristö edellyttävät joustavaa ja tulevaisuuden tarpeet huomioon ottavaa sääntely-ympäristöä. .eu-aluetunnus on yksi maailman suurimmista maantieteellisistä aluetunnuksista (ccTLD-tunnus). .eu-aluetunnusta käytetään unionin toimielimissä, virastoissa ja elimissä sekä eurooppalaisissa hankkeissa ja aloitteissa. .eu-aluetunnuksen tarkoituksena on auttaa hyvän hallinnoinnin avulla vahvistamaan unionin identiteettiä ja edistämään unionin arvoja verkossa. Näitä ovat muun muassa monikielisyys, käyttäjien yksityisyyden ja turvallisuuden kunnioittaminen sekä ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja tietyt verkkoa koskevat prioriteetit.

(3)  Aluetunnukset ovat olennainen osa nimipalvelujärjestelmän (DNS) hierarkkista rakennetta. Nimipalvelu muodostaa yksilöllisten tunnisteiden yhteentoimivan järjestelmän, joka on käytettävissä kaikkialla maailmassa, kaikissa sovelluksissa ja kaikissa verkoissa.

(4)  .eu-aluetunnuksella olisi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 170 ja 171 artiklan mukaisesti edistettävä pääsyä internetverkkoihin sekä niiden käyttöä siten, että se tarjoaa mahdollisuuden rekisteröidä vaihtoehtoinen verkkotunnus nykyisten maantieteellisten aluetunnusten ja yleisten ylätason verkkotunnusten (gTLD) maailmanlaajuisen rekisteröinnin lisäksi.

(5)  .eu-aluetunnuksen, joka on selkeä ja helposti tunnistettava verkkotunnus, olisi tarjottava selkeästi tunnistettava yhteys unioniin ja Euroopan markkinoihin. Sen ansiosta unionin yritysten, organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden olisi voitava rekisteröidä .eu-aluetunnuksen alainen verkkotunnus. Tällaisen verkkotunnuksen olemassaolo on tärkeää, jotta voidaan vahvistaa unionin verkkoidentiteettiä. Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 733/2002 olisi muutettava, jotta unionin kansalaiset voivat rekisteröidä .eu-verkkotunnuksen asuinpaikastaan riippumatta ... päivästä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

(6)  .eu-aluetunnuksen alaiset verkkotunnukset olisi jaettava vaatimukset täyttäville osapuolille sillä edellytyksellä, että ne ovat saatavilla.

(7)  Komission olisi edistettävä rekisterin, Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja muiden unionin virastojen välistä yhteistyötä, jotta voidaan torjua verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelua ja rekisteröinnin väärinkäyttöä, muun muassa verkkotunnuksen valtausta, ja ottaa käyttöön yksinkertaisia hallinnollisia menettelyjä etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä varten.

(8)  Jotta voitaisiin paremmin suojella osapuolten oikeutta tehdä sopimus rekisterin ja rekisterinpitäjien kanssa, .eu-aluetunnuksen alaisten verkkotunnusten rekisteröintiä koskevien riitojen ratkaisun olisi kuuluttava unionissa sijaitseville elimille, jotka soveltavat asiaankuuluvaa kansallista lainsäädäntöä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden tai unionin tunnustamia kansainvälisistä oikeudellisista asiakirjoista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

(9)  Komission olisi nimettävä rekisteri .eu-aluetunnusta varten avoimen, läpinäkyvän ja syrjimättömän valintamenettelyn perusteella kustannustehokkuuden ja hallinnollisen yksinkertaisuuden huomioon ottaen. Jotta voidaan tukea digitaalisia sisämarkkinoita, rakentaa eurooppalainen verkkoidentiteetti ja edistää rajatylittäviä verkkotoimintoja, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat kelpoisuusvaatimuksia ja valintaperusteita sekä rekisterin nimeämismenettelyä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(5) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa hyväksyä jäsenvaltioiden varaamien ja käytöstä poistamien verkkotunnusten luettelot, vahvistaa komission ja rekisterin väliseen sopimukseen sisällytettävät periaatteet ja asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa päättää rekisterin välittömästä nimeämisestä etenkin palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(6) mukaisesti. Edellä mainitut luettelot olisi laadittava sillä edellytyksellä, että verkkotunnukset ovat saatavilla, ottaen huomioon jäsenvaltioiden jo varaamat tai rekisteröimät ylemmän tason verkkotunnukset.

(11)  Komission olisi tehtävä nimetyn rekisterin kanssa sopimus, jonka olisi sisällettävä yksityiskohtaiset periaatteet ja menettelyt, joita rekisteriin sovelletaan .eu-aluetunnuksen organisoinnissa, hallinnossa ja hallinnoinnissa. Sopimuksen olisi oltava määräaikainen, ja se olisi voitava uusia kerran ilman uutta valintamenettelyä.

(12)  .eu-aluetunnuksen toimintaan liittyvät periaatteet ja menettelyt olisi liitettävä komission ja nimetyn rekisterin väliseen sopimukseen.

(13)  Tämä asetus ei rajoita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen soveltamista.

(14)  Rekisterin olisi noudatettava syrjimättömyyden ja avoimuuden periaatteita, ja sen olisi toteutettava komission etukäteen hyväksymiä toimenpiteitä tasapuolisen kilpailun turvaamiseksi, varsinkin jos rekisteri tarjoaa palveluja yrityksille, joiden kanssa se kilpailee tarjontaketjun loppupään markkinoilla.

(15)  Maantieteellisiä aluetunnuksia edustavien koodien jakamista rekistereille koordinoi nykyisin ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Rekisterin olisi tehtävä ICANN:n kanssa asianmukainen sopimus, jossa määrätään maantieteellisen .eu-aluetunnuksen jakamisesta ja jossa otetaan huomioon hallitusten neuvoa-antavan komitean (GAC) hyväksymät asiaankuuluvat periaatteet.

(16)  Rekisterin olisi tehtävä asianmukainen turvatalletussopimus palvelun jatkuvuuden varmistamiseksi sekä erityisesti sen varmistamiseksi, että palvelujen tarjontaa paikalliselle internetyhteisölle voidaan jatkaa mahdollisimman pienin keskeytyksin rekisterin vaihtamisen tai muun odottamattoman tilanteen yhteydessä. Rekisterin olisi toimitettava turvatalletusasiamiehelle päivittäin sähköinen kopio .eu-tietokannan senhetkisestä sisällöstä.

(17)  Hyväksyttävissä vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2013/11/EU(7) ja otettava huomioon alan parhaat kansainväliset käytänteet ja erityisesti Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) soveltuvat suositukset, jotta voitaisiin mahdollisimman pitkälle välttää verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelu ja rekisteröinnin väärinkäyttö. Vaihtoehtoisissa riitojenratkaisumenettelyissä olisi noudatettava yhdenmukaisia menettelysääntöjä, jotka ovat samankaltaisia kuin ICANN:n UDRP-riitojenratkaisumenetelmän (Uniform Domain-Name Dispute Resolution Policy) säännöt.

(18)  .eu-verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäyttöä koskeviin toimintaperiaatteisiin olisi sisällyttävä se, että rekisteri varmentaa vastaanottamansa tiedot, erityisesti verkkotunnuksia rekisteröivien henkilöllisyyttä koskevat tiedot, sekä sellaisten verkkotunnusten sulkeminen ja tulevan rekisteröinnin ulkopuolelle sulkeminen, joiden on jäsenvaltion tuomioistuimen lainvoimaisella päätöksellä katsottu olevan loukkaavia, rasistisia tai muuten kyseisen jäsenvaltion lain vastaisia. Rekisterin olisi pyrittävä mahdollisimman tarkoin varmistamaan vastaanottamiensa ja hallussaan pitämiensä tietojen oikeellisuus. Sulkemismenettelyn olisi mahdollistettava se, että verkkotunnuksen haltijalla on kohtuullinen mahdollisuus korjata kelpoisuusvaatimuksia, rekisteröintivaatimuksia tai maksamattomia velkoja koskevat puutteet ennen kuin sulkeminen tulee voimaan.

(19)  Verkkotunnus, joka on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin unionin oikeudessa tai kansallisessa laissa vahvistettu oikeus, ja joka on rekisteröity ilman oikeuksia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen, olisi lähtökohtaisesti suljettava ja tarvittaessa siirrettävä sen lailliselle haltijalle. Jos ilmenee, että verkkotunnusta on käytetty vilpillisessä mielessä, se olisi aina suljettava.

(20)  Rekisterin olisi hyväksyttävä selkeät toimintaperiaatteet, joilla pyritään varmistamaan verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäytön nopea havaitseminen, ja sen olisi tarvittaessa toimittava yhteistyössä toimivaltaisten viranomaisten ja muiden kyberturvallisuuden ja tietoturvan kannalta merkityksellisten julkisten elinten kanssa, jotka osallistuvat nimenomaisesti tällaisten rekisteröintien torjuntaan, kuten kansallisten tietoturvaloukkauksiin ja niiden ennaltaehkäisyyn keskittyvien CERT-ryhmien kanssa.

(21)  Rekisterin olisi tuettava lainvalvontaviranomaisia rikosten torjunnassa toteuttamalla teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, joilla pyritään antamaan toimivaltaisille viranomaisille pääsy rekisterin hallussa oleviin tietoihin rikosten ennalta estämistä, paljastamista ja tutkimista sekä rikoksiin liittyviä syytetoimia varten siten kuin unionin tai kansallisessa lainsäädännössä säädetään.

(22)  Tämä asetus olisi pantava täytäntöön yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Rekisterin olisi noudatettava asiaankuuluvia tietosuojaan liittyviä unionin sääntöjä, periaatteita ja ohjeita, etenkin asiaankuuluvia turvallisuusvaatimuksia sekä tarpeellisuuden, oikeasuhteisuuden, käyttötarkoituksen rajoittamisen ja tietojen säilyttämisen oikeasuhteisen enimmäisajan periaatteita. Kaikkiin kehitettäviin ja ylläpidettäviin tietojenkäsittelyjärjestelmiin ja tietokantoihin olisi myös sisällyttävä sisäänrakennettu henkilötietojen suoja ja oletusarvoinen tietosuoja.

(23)  Tehokkaan säännöllisen valvonnan varmistamiseksi riippumattoman elimen olisi tehtävä rekisterille sen omalla kustannuksella vähintään kahden vuoden välein tarkastus, jotta voidaan varmentaa vaatimustenmukaisuuden arviointiraportilla, että rekisteri noudattaa tässä asetuksessa vahvistettuja vaatimuksia. Rekisterin olisi toimitettava raportti komissiolle komission kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti.

(24)  Komission ja rekisterin välisessä sopimuksessa olisi määrättävä menettelyistä, joiden mukaisesti rekisteri parantaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia noudattaen tässä asetuksessa säädettyjen komission valvontatoimien tuloksena annettuja komission ohjeita.

(25)  Neuvosto vahvisti internetin hallinnosta 27 päivänä marraskuuta 2014 antamissaan päätelmissä unionin sitoumuksen edistää eri sidosryhmien yhteisiä hallintorakenteita, jotka perustuvat johdonmukaisiin ja globaaleihin internetiä koskeviin hallintoperiaatteisiin. Osallistava internetin hallinto tarkoittaa sitä, että hallitukset, yksityinen sektori, kansalaisyhteiskunta, kansainväliset järjestöt ja tekninen yhteisö kukin oman roolinsa mukaan toimien kehittävät ja soveltavat yhteisiä periaatteita, normeja, sääntöjä, päätöksentekomenettelyjä ja ohjelmia, jotka muokkaavat internetin kehitystä ja käyttöä.

(26)  Olisi perustettava sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä, jonka tehtävänä on neuvoa komissiota, jotta voidaan luoda vahvempi pohja rekisterin hyvälle hallinnolle ja saada laajempia näkemyksiä siihen. ▌ Ryhmän kokoonpanon olisi vastattava sidosryhmien yhteistä internetin hallintomallia, ja komission olisi nimitettävä ryhmän jäsenet, jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansainvälisiä järjestöjä edustavia jäseniä lukuun ottamatta, avoimen, syrjimättömän ja läpinäkyvän menettelyn pohjalta. Jäsenvaltioiden viranomaisten edustaja olisi nimitettävä kiertojärjestelmän perusteella siten, että varmistetaan riittävä jatkuvuus ryhmään osallistumisessa.

(27)  Komission olisi tehtävä arviointi .eu-aluetunnuksen vaikutuksista ja toiminnasta. Arvioinnissa olisi otettava huomioon nimetyn rekisterin toimintatavat ja rekisterin tehtävien merkityksellisyys. Komission olisi myös toimitettava säännöllisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksia .eu-aluetunnuksen toiminnasta.

(28)  Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, jäljempänä ’perusoikeuskirja’, ja vahvistetaan perussopimuksissa, etenkin henkilötietojen suojaa, sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta sekä kuluttajansuojaa. Varmistettaessa, että tähän asetukseen vaikuttavat kansallisen lain säännökset ovat unionin oikeuden ja erityisesti perusoikeuskirjan mukaisia, olisi noudatettava asianmukaisia unionin menettelyjä. Rekisterin olisi pyydettävä komissiolta ohjeita unionin oikeuden noudattamiseen liittyvissä epäselvissä tilanteissa.

(29)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on yleiseurooppalaisen aluetunnuksen toteuttaminen kansallisten maantieteellisten aluetunnusten lisäksi, vaan se voidaan sen vaikutusten ja laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(30)  Jotta voitaisiin pienentää riskiä, että .eu-aluetunnuksen palvelut häiriintyvät uuden sääntelykehyksen täytäntöönpanon aikana, tässä asetuksessa vahvistetaan siirtymäsäännöksiä.

(31)  Asetus (EY) N:o 733/2002 olisi sen vuoksi muutettava ja kumottava ja asetus (EY) N:o 874/2004 kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde ja tavoitteet

1.  Tällä asetuksella toteutetaan maantieteellinen .eu-aluetunnus ja sen muiden kirjoitusjärjestelmien mukaiset saatavilla olevat versiot, jotta voidaan tukea digitaalisia sisämarkkinoita, rakentaa unionin verkkoidentiteetti ja edistää rajatylittäviä verkkotoimintoja. Siinä myös vahvistetaan sen toteuttamisen ehdot, mukaan lukien rekisterin nimeäminen ja ominaispiirteet. Tässä asetuksessa vahvistetaan myös oikeudellinen kehys ja yleiset toimintaperiaatteet, joita nimetyn rekisterin toiminnassa noudatetaan.

2.  Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta kansallisia maantieteellisiä aluetunnuksia koskeviin jäsenvaltioiden järjestelyihin.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

1)  ’rekisterillä’ tahoa, jonka tehtäväksi on annettu .eu-aluetunnuksen organisointi, hallinto ja hallinnointi. Tähän kuuluu muun muassa asianomaisten tietokantojen ja niihin liittyvien julkisten hakupalvelujen ylläpito, verkkotunnusten rekisteröinti, verkkotunnusrekisterin toiminta, rekisterin nimipalvelinten toiminta ja aluetunnuksen asetustiedostojen jakelu eri nimipalvelimille;

2)  ’rekisterinpitäjällä’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka rekisterin kanssa tehdyn sopimuksen perusteella tarjoaa verkkotunnuksia rekisteröiville henkilöille verkkotunnusten rekisteröintipalveluja;

3)  ’IDN-yhteyskäytännöillä’ (Internationalised Domain Name) standardeja ja yhteyskäytäntöjä, jotka tukevat verkkotunnusten käyttöä muilla kuin ASCII-merkeillä;

4)  ’WHOIS-tietokannalla’ datakokoelmaa, joka sisältää tietoja .eu-aluetunnuksen rekisteröintien teknisistä ja hallinnollisista näkökohdista;

5)  ’.eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteilla ja -menettelyillä’ .eu-aluetunnuksen toimintaa ja hallinnointia koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä;

6)  ’rekisteröinnillä’ menettelyn aloittamisesta sen loppuun saattamiseen ulottuvaa toimien ja menettelyvaiheiden sarjaa, jonka rekisterinpitäjät ja rekisteri toteuttavat luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön pyynnöstä verkkotunnuksen rekisteröimiseksi määräajaksi.

II LUKU

.eu-aluetunnuksen toteuttaminen

1 jakso

YLEISET PERIAATTEET

3 artikla

Kelpoisuusvaatimukset

Yhden tai useamman verkkotunnuksen rekisteröintiä .eu-aluetunnuksen alle voi pyytää

a)  unionin kansalainen asuinpaikastaan riippumatta;

b)  luonnollinen henkilö, joka ei ole unionin kansalainen ja joka asuu jossain jäsenvaltiossa;

c)  unioniin sijoittautunut yritys; ja

d)  unioniin sijoittautunut organisaatio, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.

4 artikla

Verkkotunnusten rekisteröinti ja sulkeminen

1.  Verkkotunnus on annettava sille kelpoisuusvaatimukset täyttävälle osapuolelle, jonka pyynnön rekisteri on vastaanottanut ensimmäisenä teknisesti oikealla tavalla siten kuin 11 artiklan b alakohdassa tarkoitetuissa rekisteröintipyyntöjä koskevissa menettelyissä määrätään.

2.  Rekisteröityä verkkotunnusta ei voi enää rekisteröidä uudelleen, ennen kuin rekisteröinnin voimassaolo on lakannut eikä sitä ole uusittu tai ennen kuin verkkotunnus on suljettu.

3.  Rekisteri voi sulkea verkkotunnuksen omasta aloitteestaan ilman, että se alistaa riitaa vaihtoehtoiseen riitojenratkaisumenettelyyn tai tuomioistuinmenettelyyn, seuraavin perustein:

a)  rekisterille on maksamattomia velkoja;

b)  verkkotunnuksen haltija ei täytä 3 artiklan mukaisia kelpoisuusvaatimuksia;

c)  verkkotunnuksen haltija rikkoo 11 artiklan b ja c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröintipyyntöjä koskevia vaatimuksia.

4.  Verkkotunnus voidaan myös sulkea ja tämän jälkeen tarvittaessa siirtää toiselle osapuolelle asianmukaisen vaihtoehtoisen riitojenratkaisumenettelyn tai tuomioistuinmenettelyn jälkeen 11 artiklan nojalla vahvistettujen .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteiden ja -menettelyjen mukaisesti, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin unionin oikeudessa tai kansallisessa oikeudessa vahvistettu oikeus, ja jos

a)  verkkotunnuksen haltija on rekisteröinyt verkkotunnuksen ilman oikeuksia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen; tai

b)  verkkotunnus on rekisteröity tai sitä käytetään vilpillisessä mielessä.

5.  Jos jokin jäsenvaltion tuomioistuin toteaa päätöksellään verkkotunnuksen loukkaavaksi, rasistiseksi taikka yleisen järjestyksen tai yleisen turvallisuuden vastaiseksi unionin oikeuden tai unionin oikeuden mukaisen kansallisen oikeuden nojalla, rekisterin on poistettava kyseinen verkkotunnus käytöstä saatuaan ilmoituksen tuomioistuimen päätöksestä ja suljettava se saatuaan ilmoituksen lainvoimaisesta tuomioistuimen päätöksestä. Rekisterin on suljettava tulevien rekisteröintien ulkopuolelle sellaiset verkkotunnukset, joista on annettu tällainen tuomioistuimen päätös, niin kauan kuin päätös on lainvoimainen.

6.  .eu-aluetunnuksen alle rekisteröidyt verkkotunnukset saadaan siirtää ainoastaan osapuolille, jotka ovat kelpoisia.eu-verkkotunnusten rekisteröintiin.

5 artikla

Kielet, sovellettava laki ja lainkäyttövalta

1.  Verkkotunnukset on rekisteröitävä kaikilla unionin toimielinten virallisten kielten kirjoitusmerkeillä noudattaen saatavilla olevia kansainvälisiä standardeja siten kuin kansainvälistettyjä verkkotunnuksia koskevat asiaankuuluvat IDN-yhteyskäytännöt sallivat.

2.  Rekisterin ja rekisterinpitäjien välisissä sopimuksissa tai rekisterinpitäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien välisissä sopimuksissa ei saa nimetä mitään muuta lakia kuin jonkin jäsenvaltion laki sovellettavaksi laiksi eikä nimetä unionin ulkopuolella sijaitsevaa tuomioistuinta, välimiesoikeutta tai muuta elintä asiaankuuluvaksi riitojenratkaisuelimeksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1215/2012(8) soveltamista tai jäsenvaltioiden tai unionin tunnustamia kansainvälisistä oikeudellisista asiakirjoista johtuvia oikeuksia ja velvollisuuksia.

6 artikla

Verkkotunnusten varaaminen

1.  Rekisteri voi varata tai rekisteröidä 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun sopimuksen nojalla tietyn määrän verkkotunnuksia, joita se pitää välttämättöminä omaa toimintaansa varten.

2.  Komissio voi neuvoa rekisteriä varaamaan tai rekisteröimään verkkotunnuksen suoraan .eu-aluetunnuksen alle unionin toimielinten ja elinten käyttöön.

3.  Rajoittamatta jo varattujen tai rekisteröityjen verkkotunnusten käyttöä jäsenvaltiot voivat ilmoittaa komissiolle luettelon verkkotunnuksista,

a)  joita ei saa rekisteröidä niiden kansallisen lain nojalla; tai

b)  jotka ainoastaan jäsenvaltiot voivat rekisteröidä tai varata ylemmän tason tunnuksena.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdan osalta tällaisten verkkotunnusten on rajoituttava laajalti tunnustettuihin maantieteellisten tai geopoliittisten käsitteiden nimiin, jotka liittyvät jäsenvaltioiden poliittiseen tai alueelliseen organisaatioon.

4.  Komissio hyväksyy jäsenvaltioiden ilmoittamat luettelot täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

7 artikla

Rekisterinpitäjät

1.  Rekisterin on akkreditoitava rekisterinpitäjät käyttäen kohtuullisia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä akkreditointimenettelyjä, jotka komissio on hyväksynyt etukäteen. Rekisterin on asetettava akkreditointimenettelyt julkisesti saataville helposti saatavilla olevassa muodossa.

2.  Rekisterin on sovellettava vastaavia ehtoja vastaavissa olosuhteissa vastaavia palveluja tarjoaviin akkreditoituihin .eu-rekisterinpitäjiin. Rekisterin on tarjottava kyseisille rekisterinpitäjille palveluja ja tietoja samoilla ehdoilla ja samanlaatuisina kuin omia vastaavia palvelujaan varten.

2 jakso

REKISTERI

8 artikla

Rekisterin nimeäminen

1.  Komissio antaa 18 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta vahvistamalla kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet sekä rekisterin nimeämismenettely.

2.  Komissio vahvistaa komission ja rekisterin väliseen sopimukseen sisällytettävät periaatteet täytäntöönpanosäädöksillä. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 17 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.  Komissio nimeää rekisterinä toimivan tahon 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn loppuun saattamisen jälkeen.

4.  Komissio tekee sopimuksen nimetyn rekisterin kanssa. Sopimuksessa määritellään säännöt, periaatteet ja menettelyt, joiden mukaisesti rekisteri tarjoaa palveluja, sekä ehdot, joiden mukaisesti komissio valvoo rekisterin harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia. Sopimuksen on oltava määräaikainen, ja se on voitava uusia kerran ilman, että on tarpeen järjestää uusi valintamenettely. Sopimuksen on vastattava niitä rekisterin velvollisuuksia ja ▌ sisällettävä ne .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt, joista on säädetty 10 ja 11 artiklassa.

5.  Komissio voi 1, 2 ja 3 kohdasta poiketen nimetä erittäin kiireellisissä tapauksissa rekisterin välittömästi sovellettavilla täytäntöönpanosäädöksillä 17 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

9 artikla

Rekisterin ominaispiirteet

1.   Rekisterin ▌ on oltava voittoa tavoittelematon organisaatio. Sen sääntömääräisen kotipaikan, keskushallinnon ja pääasiallisen toimipaikan on oltava unionin alueella.

2.  Rekisteri voi periä maksuja ▌. Maksujen on vastattava välittömästi aiheutuneita kustannuksia.

10 artikla

Rekisterin velvollisuudet

Rekisterin on

a)  edistettävä .eu-aluetunnuksen käyttöä unionissa ja kolmansissa maissa;

b)  noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä sääntöjä, periaatteita ja menettelyjä, 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua sopimusta ja erityisesti unionin tietosuojalainsäädäntöä;

c)  organisoitava, hallittava ja hallinnoitava .eu-aluetunnuksen toimintaa yleisen edun mukaisesti sekä varmistettava kaikilla .eu-aluetunnuksen hallinnan ja hallinnoinnin osa-alueilla laadukkuus, avoimuus, turvallisuus, vakaus, ennakoitavuus, luotettavuus, saatavuus, tehokkuus, syrjimättömyys, tasapuoliset kilpailuedellytykset ja kuluttajansuoja;

d)  tehtävä asianmukainen sopimus .eu-aluetunnuksen jakamisesta edellyttäen, että komissio antaa tähän etukäteen suostumuksensa;

e)  rekisteröitävä .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia 3 artiklassa tarkoitetun kelpoisuusvaatimukset täyttävän osapuolen sitä pyytäessä;

f)  varmistettava rekisterinpitäjien ja verkkotunnusten rekisteröijien mahdollisuus ratkaista kaikki sopimusriidat rekisterin kanssa vaihtoehtoisessa riitojenratkaisumenettelyssä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollisuutta turvautua tuomioistuinmenettelyihin ja edellyttäen, että asianomaisille osapuolille annetaan riittävät menettelylliset takeet;

g)  varmistettava verkkotunnusten tietokantojen saatavuus ja eheys;

h)  tehtävä omalla kustannuksellaan ja komission suostumuksella unionin alueelle sijoittuneen hyvämaineisen uskotun miehen tai muun turvatalletusasiamiehen kanssa sopimus, jossa komissio nimetään turvatalletussopimuksen edunsaajaksi, ja toimitettava tälle uskotulle miehelle tai turvatalletusasiamiehelle päivittäin ajantasainen sähköinen kopio .eu-aluetunnuksen tietokannan sisällöstä;

i)  pantava täytäntöön 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut luettelot;

j)  edistettävä unionin tavoitteita internetin hallinnon alalla muun muassa osallistumalla kansainvälisiin foorumeihin;

k)  julkaistava 11 artiklan mukaisesti vahvistetut .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt kaikilla unionin toimielinten virallisilla kielillä;

l)  teetettävä omalla kustannuksellaan riippumattomalla elimellä tarkastus vähintään kahden vuoden välein sen varmentamiseksi, että rekisteri noudattaa tätä asetusta, ja toimitettava tarkastusten tulokset komissiolle;

m)  osallistuttava komission pyynnöstä sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän työhön ja tehtävä yhteistyötä komission kanssa .eu-aluetunnuksen toiminnan ja hallinnoinnin parantamiseksi.

11 artikla

.eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteet ja -menettelyt

Komission ja nimetyn rekisterin välillä 8 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehdyn sopimuksen on sisällettävä .eu-aluetunnuksen tämän asetuksen mukaista toimintaa koskevat periaatteet ja menettelyt, muun muassa seuraavat:

a)  vaihtoehtoista riitojenratkaisua koskevat periaatteet;

b)  rekisteröintipyyntöjä koskevat vaatimukset ja menettelyt, rekisteröintiperusteiden varmentamista koskevat periaatteet, verkkotunnusten rekisteröijien tietojen varmentamista koskevat periaatteet ja verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelua koskevat periaatteet;

c)  verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäyttöä koskevat periaatteet ja 4 artiklassa tarkoitettujen vilpillisessä mielessä rekisteröityjen ja käytettyjen verkkotunnusten nopeaa havaitsemista koskevat periaatteet;

d)  verkkotunnusten sulkemista koskevat periaatteet;

e)  teollis- ja tekijänoikeuksien käsittely;

f)  toimenpiteet, joilla toimivaltaisille viranomaisille annetaan pääsy rekisterin hallussa oleviin tietoihin rikosten ennalta estämistä, paljastamista ja tutkimista sekä rikoksiin liittyviä syytetoimia varten siten kuin unionin oikeudessa tai unionin oikeuden mukaisessa kansallisessa lainsäädännössä säädetään ja joihin sovelletaan asianmukaista keskinäistä valvontajärjestelmää;

g)  sopimuksen muuttamista koskevat yksityiskohtaiset menettelyt.

12 artikla

WHOIS-tietokanta

1.  Rekisterin on perustettava WHOIS-tietokanta, jonka tarkoituksena on varmistaa .eu-aluetunnuksen turvallisuus, vakaus ja häiriönsietokyky antamalla tarkkoja ja ajantasaisia rekisteröintitietoja maantieteellisen .eu-aluetunnuksen alaisista verkkotunnuksista, ja hallinnoitava tätä tietokantaa asianmukaista huolellisuutta noudattaen.

2.  WHOIS-tietokannan on sisällettävä olennaiset tiedot .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia hallinnoivien tahojen yhteyspisteistä ja verkkotunnusten haltijoista. WHOIS-tietokannan tiedot eivät saa olla tietokannan tarkoituksen kannalta liiallisia. Rekisterin on noudatettava Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/679(9).

3 jakso

REKISTERIN VALVONTA

13 artikla

Valvonta

1.  Komissio seuraa ja valvoo rekisterin harjoittamaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.

2.  Komissio varmentaa, että rekisterin varainhoito on moitteetonta ja että rekisteri noudattaa tätä asetusta ja 11 artiklassa tarkoitettuja .eu-aluetunnuksen toimintaperiaatteita ja -menettelyjä. Komissio voi pyytää rekisteriltä tietoja tätä tarkoitusta varten.

3.  Komissio voi valvontatoimiensa yhteydessä antaa rekisterille erityisiä ohjeita .eu-aluetunnuksen organisoinnin, hallinnon ja hallinnoinnin korjaamiseksi tai parantamiseksi.

4.  Komissio voi tarvittaessa kuulla sidosryhmien yhteistä neuvoa-antavaa .eu-ryhmää ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä ja kuulla asiantuntijoita tässä artiklassa säädettyjen valvontatoimien tuloksista ja siitä, millä tavoin rekisteri voi parantaa .eu-aluetunnuksen organisointia, hallintoa ja hallinnointia.

14 artikla

Sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä

1.  Komissio perustaa sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän. Sidosryhmien yhteisellä neuvoa-antavalla .eu-ryhmällä on seuraavat tehtävät:

a)  ▌ antaa komissiolle neuvoja tämän asetuksen täytäntöönpanossa;

b)  antaa komissiolle lausuntoja .eu-aluetunnuksen organisointiin, hallintoon ja hallinnointiin liittyvistä strategisista kysymyksistä, mukaan lukien kyberturvallisuuteen ja tietosuojaan liittyvät kysymykset;

c)  antaa komissiolle neuvoja rekisterin seurantaan ja valvontaan liittyvissä asioissa etenkin 10 artiklan l alakohdassa tarkoitetun tarkastuksen osalta;

d)  antaa komissiolle neuvoja verkkotunnusten rekisteröinnin väärinkäytön ja etenkin ilman oikeuksia tai oikeutettua etua tehtyjen rekisteröintien ja vilpillisessä mielessä käytettyjen rekisteröintien vastaisia toimintalinjoja ja toimenpiteitä koskevista parhaista käytänteistä.

2.  Komissio ottaa tämän asetuksen täytäntöönpanossa huomioon sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän mahdollisesti antamat neuvot.

3.  Sidosryhmien yhteinen neuvoa-antava .eu-ryhmä koostuu unioniin sijoittautuneiden sidosryhmien edustajista. Nämä edustajat valitaan siten, että he edustavat yksityistä sektoria, tekniikan alan toimijoita, kansalaisyhteiskuntaa ja tiedeyhteisöä sekä jäsenvaltioiden viranomaisia ja kansainvälisiä järjestöjä. Komissio nimittää muut kuin jäsenvaltioiden viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen edustajat avoimen, syrjimättömän ja läpinäkyvän menettelyn pohjalta ottaen mahdollisimman tarkasti huomioon sukupuolten tasa-arvon periaatteen.

4.  Sen estämättä, mitä 3 kohdassa säädetään, sidosryhmien yhteiseen neuvoa-antavaan .eu-ryhmään voi kuulua yksi unionin ulkopuolelle sijoittautuneiden sidosryhmien edustaja.

5.  Sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän puheenjohtajana toimii komission edustaja tai komission nimeämä henkilö. Komissio huolehtii sidosryhmien yhteisen neuvoa-antavan .eu-ryhmän sihteeripalveluista.

III LUKU

Loppusäännökset

15 artikla

Oikeuksien pidättäminen

Unioni pidättää itsellään kaikki .eu-aluetunnukseen liittyvät oikeudet, mukaan lukien erityisesti teollis- ja tekijänoikeudet sekä muut sellaiset oikeudet rekisteritietokantoihin, joita tarvitaan tämän asetuksen täytäntöönpanon varmistamiseksi, sekä oikeuden vaihtaa rekisterinä toimiva taho.

16 artikla

Arviointi ja uudelleentarkastelu

1.  Komissio arvioi .eu-aluetunnuksen toteutusta, vaikutuksia ja toimintaa viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2027 ja sen jälkeen kolmen vuoden välein erityisesti niiden tietojen perusteella, joita rekisteri on toimittanut 10 artiklan l alakohdan nojalla.

2.  Komissio arvioi viimeistään ... päivänä kesäkuuta 2020 nykyisen käytännön huomioon ottaen, onko rekisterin tehtävä yhteistyötä EUIPOn ja muiden unionin virastojen kanssa verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelun ja rekisteröinnin väärinkäytön torjumiseksi ja onko otettava käyttöön etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä koskevia yksinkertaisia hallinnollisia menettelyjä ja millä tavoin yhteistyö ja menettelyt on toteutettava. Komissio voi tarvittaessa ehdottaa tähän liittyviä lisätoimenpiteitä.

3.  Komissio arvioi viimeistään 13 päivänä lokakuuta 2024 mahdollisuutta laajentaa 9 artiklassa vahvistettuja vaatimuksia ja voi tarvittaessa esittää lainsäädäntöehdotuksen.

4.  Komissio toimittaa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun arvioinnin tuloksista kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

17 artikla

Komiteamenettely

1.  Komissiota avustaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/1972(10) perustettu viestintäkomitea (COCOM). Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

3.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

18 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle … päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 8 artiklan 1 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

19 artikla

Siirtymäsäännökset

1.  Verkkotunnusten haltijat, joiden verkkotunnukset on rekisteröity asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti, säilyttävät oikeutensa olemassa olevien rekisteröityjen verkkotunnusten osalta.

2.  Komissio toteuttaa viimeistään 12 päivänä lokakuuta 2021 tarvittavat toimenpiteet rekisterinä toimivan tahon nimeämiseksi ja sopimuksen tekemiseksi rekisterin kanssa tämän asetuksen mukaisesti. Sopimus tulee voimaan 13 päivänä lokakuuta 2022.

3.  Komission ja rekisterin välillä asetuksen (EY) N:o 733/2002 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tehty sopimus on voimassa 12 päivään lokakuuta 2022.

20 artikla

Asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttaminen

Korvataan asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohta seuraavasti:"

”b) rekisteröitävä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ”.eu” tarjoavan rekisterinpitäjän välityksellä aluetunnuksen ”.eu” alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille

   i) unionin kansalaisille näiden asuinpaikasta riippumatta;
   ii) luonnollisille henkilöille, jotka eivät ole unionin kansalaisia ja jotka asuvat jossain jäsenvaltiossa;
   iii) unioniin sijoittautuneille yrityksille; tai
   iv) unioniin sijoittautuneille organisaatioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista.”.

"

21 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 733/2002 ja asetus (EY) N:o 874/2004 13 päivästä lokakuuta 2022.

22 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 13 päivästä lokakuuta 2022.

Edellä olevaa 20 artiklaa sovelletaan kuitenkin ... päivästä ...kuuta ... [kuuden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulopäivästä].

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta … .

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

(1)EUVL C 367, 10.10.2018, s. 112.
(2)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 31. tammikuuta 2019.
(3)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 733/2002, annettu 22 päivänä huhtikuuta 2002, aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta (EYVL L 113, 30.4.2002, s. 1).
(4)Komission asetus (EY) N:o 874/2004, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2004, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista (EUVL L 162, 30.4.2004, s. 40).
(5) EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(6) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(7) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen ratkaisua koskeva direktiivi) (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63).
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1215/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012, tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla (EUVL L 351, 20.12.2012, s. 1).
(9) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).
(10) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/1972, annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (EUVL L 321, 17.12.2018, s. 36).

Päivitetty viimeksi: 4. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus