Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0134(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0009/2018

Indgivne tekster :

A8-0009/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 31/01/2019 - 9.11

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0056

Vedtagne tekster
PDF 120kWORD 50k
Torsdag den 31. januar 2019 - Bruxelles Endelig udgave
Harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") ***I
P8_TA(2019)0056A8-0009/2018
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 31. januar 2019 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser ("BNI-forordningen") og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0329),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 338, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0192/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 69f, stk. 4, og at Rådets repræsentant ved skrivelse af 5. december 2018 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0009/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om harmonisering af bruttonationalindkomsten i markedspriser og om ophævelse af Rådets direktiv 89/130/EØF, Euratom og Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1287/2003 ("BNI-forordningen")
P8_TC1-COD(2017)0134

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, forordning (EU) 2019/516.)

Seneste opdatering: 13. december 2019Juridisk meddelelse