Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0134(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0009/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0009/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 31/01/2019 - 9.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0056

Hyväksytyt tekstit
PDF 182kWORD 49k
Torstai 31. tammikuuta 2019 - Bryssel Väliaikainen painos
Markkinahintaisen bruttokansantulon (BKTL) yhdenmukaistaminen ***I
P8_TA-PROV(2019)0056A8-0009/2018
Päätöslauselma
 Konsolidoitu teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 31. tammikuuta 2019 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom, ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2017)0329),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 338 artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0192/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan mukaisesti hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 5. joulukuuta 2018 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0009/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta sekä neuvoston direktiivin 89/130/ETY, Euratom ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 kumoamisesta (BKTL-asetus)
P8_TC1-COD(2017)0134

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 338 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Markkinahintainen bruttokansantulo (BKTL) on perusta, josta lasketaan unionin yleisen talousarvion omien varojen suurin osuus. Sen vuoksi on tarpeen edelleen parantaa kyseisen aggregaatin vertailukelpoisuutta, luotettavuutta ja kattavuutta.

(2)  Tilastojen eheys, joka saavutetaan noudattamalla Euroopan tilastoja koskevien käytännesääntöjen – sellaisina kuin ne ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean (ESS-komitea) 16 päivänä marraskuuta 2017 tekemien tarkistusten ja ajantasaistusten jälkeen – ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 223/2009(2) periaatteita, on erityisen tärkeää silloin, kun tilastoja käytetään suoraan hallinnollisiin tarkoituksiin sekä unionin ja kansallisen tason päätöksentekoon.

(3)  Nämä tilastotiedot muodostavat myös tärkeän analyysivälineen kansallisten talouspolitiikkojen koordinointia ja unionin eri politiikkoja varten sekä tutkimustoimintaa varten.

(4)  BKTL:lla tarkoitetaan neuvoston päätöksen 2014/335/EU, Euratom(3) 2 artiklan 7 kohdan mukaisesti omien varojen tarkoituksia varten vuotuista markkinahintaista BKTL:a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013(4), jolla perustettiin uudistettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT 2010), liitteessä A esitetyllä menetelmällä laskettuna. Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom(5) on kumottu päätöksen 2014/335/EU, Euratom 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti ja jollei 10 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

(5)  On olennaista, että kaikkien jäsenvaltioiden BKTL-tiedot ovat vertailukelpoisia ja että asiaankuuluvia EKT 2010:n määritelmiä ja tilinpitosääntöjä noudatetaan. Arviointimenetelmien ja tosiasiassa käytettyjen perustietojen olisi tämän vuoksi mahdollistettava EKT 2010:n määritelmien ja tilinpitosääntöjen virheetön soveltaminen.

(6)  On olennaista, että BKTL-tietojen laadinnassa käytetyt lähteet ja menetelmät ovat luotettavia. Tämä tarkoittaa sitä, että perustaltaan vahvoihin, tarkoitukseen soveltuviin ja ajantasaisiin perustilastoihin olisi sovellettava moitteettomia menetelmiä aina kun tämä on mahdollista.

(7)  On olennaista, että BKTL-tiedot ovat kattavat. Siksi kyseisissä tiedoissa olisi myös otettava huomioon epäviralliset, rekisteröimättömät ja muut toiminnot ja tapahtumat, joista ei anneta tietoja tilastollisissa tutkimuksissa eikä vero- ja sosiaaliviranomaisille tai muille hallintoviranomaisille. BKTL:n kattavuuden parantaminen edellyttää soveltuvan tilastopohjan ja soveltuvien arviointimenetelmien kehittämistä, jotta voidaan laatia luotettavia tilastoja ja tehdä soveltuvin osin tarvittavia mukautuksia niin, että vältetään aukkoja ja kahteen kertaan laskettuja tietoja.

(8)  Neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 608/2014(6) säädetään jäsenvaltioissa tehtävistä tarkastuksista, joilla todennetaan omia varoja. BKTL:n todentamiseksi komission (Eurostat) olisi voitava tehdä BKTL-tarkastuskäyntejä todentaakseen BKTL-aggregaattien ja niiden osatekijöiden laadun ja EKT 2010:n noudattamisen sekä varmistaakseen, että BKTL-tiedot ovat vertailukelpoisia, luotettavia ja kattavia. Komission (Eurostat) olisi noudatettava tilastosalaisuutta koskevia sääntöjä. Kansallisten tilastoviranomaisten edustajien osallistuminen muihin jäsenvaltioihin tehtäviin BKTL-tarkastuskäynteihin on tärkeää, jotta voidaan parantaa BKTL:n todentamisprosessin avoimuutta ja laatua.

(9)  BKTL-tietojen luotettavuuden, kattavuuden ja mahdollisimman suuren vertailukelpoisuuden varmistamiseksi EKT 2010:n mukaisesti komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat jokaisessa tarkastussyklissä käsiteltävien kysymysten luetteloa. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla, ja että nämä kuulemiset toteutetaan paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa(7) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti. Jotta voitaisiin erityisesti varmistaa tasavertainen osallistuminen delegoitujen säädösten valmisteluun, Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetaan kaikki asiakirjat samaan aikaan kuin jäsenvaltioiden asiantuntijoille, ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asiantuntijoilla on järjestelmällisesti oikeus osallistua komission asiantuntijaryhmien kokouksiin, joissa valmistellaan delegoituja säädöksiä.

(10)  Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano BKTL-aggregaattien antamisessa omien varojen tarkoituksia varten, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa BKTL-tietojen ja niiden osatekijöiden tuottamisessa käytettyjen lähteiden ja menetelmien selosteen rakenne ja yksityiskohtaiset järjestelyt asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteen A mukaisesti sekä aikataulu sen ajantasaistamista ja toimittamista varten ja erityiset toimenpiteet jäsenvaltioiden BKTL-tietojen vertailukelpoisuuden, luotettavuuden ja kattavuuden parantamiseksi komission määrittelemän käsiteltävien kysymysten luettelon perusteella. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011(8) mukaisesti.

(11)  Asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettua ESS-komiteaa on kyseisen asetuksen 7 artiklan mukaisesti pyydetty antamaan ammatillista ohjausta.

(12)  Neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003(9) 4 artiklassa tarkoitettu BKTL-komitea on antanut lausuntoja ja neuvoja ja avustanut komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Euroopan tilastojärjestelmän rakenteen uudistamisstrategian mukaisesti luodaan selkeä pyramidirakenne, jolla parannetaan järjestelmän koordinointia ja kumppanuutta, ja tämän strategian mukaisesti ESS-komitealla olisi oltava neuvoa-antava rooli ja sen olisi avustettava komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa. Tätä tarkoitusta varten BKTL-komitea olisi korvattava ESS-komitealla, joka auttaisi komissiota tämän käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa tämän asetuksen mukaisesti. Kuitenkin niiden tehtävien osalta, jotka BKTL-komitea on aikaisemmin suorittanut asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 mukaisesti ja jotka eivät liity komission avustamiseen sen käyttäessä täytäntöönpanovaltaansa, komission olisi perustettava virallinen asiantuntijaryhmä, joka avustaa sitä tällaisissa tarkoituksissa.

(13)  Neuvoston direktiivissä 89/130/ETY, Euratom(10) ja asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1287/2003 säädettiin menettelystä bruttokansantuotetta (BKT) ja BKTL:a koskevien tietojen vertailukelpoisuuden, luotettavuuden ja kattavuuden todentamiseksi ja arvioimiseksi BKT-komiteassa ja BKTL-komiteassa, joissa jäsenvaltiot ja komissio tekevät läheistä yhteistyötä. Tätä menettelyä olisi mukautettava niin, että siinä otetaan huomioon BKTL-tietojen käyttö omien varojen tarkoituksia varten EKT 2010:n mukaisesti, omien varojen saataville asettamista koskeva tarkistettu aikataulu ja Euroopan tilastojärjestelmän viimeaikainen kehitys. Direktiivi 89/130/ETY, Euratom ja asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003 olisi sen vuoksi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I luku

Markkinahintaisen bruttokansantulon määritelmä ja laskeminen

1 artikla

1.  Markkinahintainen bruttokansantulo (BKTL) ja markkinahintainen bruttokansantuote (BKT) määritellään asetuksella (EU) N:o 549/2013 perustetun Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti.

2.  Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 8.89 kohdan mukaisesti BKT tarkoittaa kotimaisten tuotantoyksiköiden tuotantotoiminnan lopputulosta. Se voidaan määritellä kolmella tavalla:

a)  tuotannon perusteella: BKT on eri institutionaalisten sektoreiden tai eri toimialojen bruttoarvonlisäysten summa plus tuoteverot ja miinus tuotetukipalkkiot (joita ei kohdenneta sektoreille ja toimialoille). Se on myös tasapainoerä koko kansantalouden tuotantotilillä;

b)  menojen perusteella: BKT on kotimaisten institutionaalisten yksiköiden tavaroiden ja palveluiden loppukäytön summa (kulutus ja pääoman bruttomuodostus) plus tavaroiden ja palveluiden vienti miinus niiden tuonti;

c)  tulojen perusteella: BKT on koko kansantalouden tulonmuodostustilin käytön summa (palkansaajakorvaukset, tuotanto- ja tuontiverot miinus tukipalkkiot, koko kansantalouden bruttotoimintaylijäämä ja sekatulo).

3.  Asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteessä A olevan 8.94 kohdan mukaisesti BKTL tarkoittaa kotimaisten institutionaalisten yksiköiden yhteensä saamaa ensituloa: palkansaajakorvauksia, tuotanto- ja tuontiveroja miinus tukipalkkioita, omaisuustuloa (saatavaa miinus maksettavaa), bruttotoimintaylijäämää ja bruttosekatuloa. BKTL on yhtä suuri kuin BKT miinus kotimaisten institutionaalisten talousyksiköiden ulkomaisille institutionaalisille talousyksiköille maksamat ensitulot plus kotimaisten institutionaalisten talousyksiköiden ulkomaisilta talousyksiköiltä saamat ensitulot.

II luku

BKTL-tietojen ja lisätietojen toimittaminen

2 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on laskettava 1 artiklassa määritelty BKTL kansantalouden tilinpidon laatimisen yhteydessä.

2.  Jäsenvaltioiden on kansantalouden tilinpidon menettelyjen yhteydessä toimitettava komissiolle (Eurostat) joka vuosi ennen lokakuun 1 päivää 1 artiklassa tarkoitettujen määritelmien mukaisia BKTL-aggregaatteja ja niiden osatekijöitä koskevat luvut. BKT:n ja sen osatekijöiden kokonaisarvot esitetään 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilla kolmella tavalla. Tiedot on toimitettava edeltävältä vuodelta, ja mahdolliset muutokset aikaisempien vuosien tietoihin on ilmoitettava samaan aikaan.

3.  Toimitettaessa 2 kohdassa tarkoitettuja tietoja on annettava myös selvitys BKTL-tietojen laadusta. Selvityksessä on esitettävä tietojen tuottamiseen käytetty menetelmä, ja siinä on erityisesti kuvattava kaikki merkittävät muutokset käytettyihin lähteisiin ja menetelmiin ja selostettava BKTL-aggregaatteihin ja niiden osatekijöihin tehdyt tarkistukset aikaisempiin kausiin verrattuna.

3 artikla

1.  Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) selosteet BKTL-aggregaattien ja niiden osatekijöiden tuottamisessa käytetyistä lähteistä ja menetelmistä EKT 2010:n mukaisesti.

2.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selosteen rakenteen ja yksityiskohtaiset järjestelyt asetuksen (EU) N:o 549/2013 liitteen A mukaisesti sekä aikataulun sen ajantasaistamista ja toimittamista varten. Käyttäessään tätä valtaa komission on varmistettava, että nämä täytäntöönpanosäädökset eivät aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia, joista aiheutuu suhteetonta ja perusteetonta rasitetta jäsenvaltioille. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen. Selosteen on oltava johdonmukainen EKT 2010 -lainsäädännön kanssa ja siinä on vältettävä päällekkäisyyksiä ja ylikuormitusta.

3.  Komissio laatii noudattamista koskevien vertailuanalyysien helpottamiseksi selosteita koskevan oppaan tiiviissä yhteistyössä 4 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kanssa.

III luku

BKTL:n laskentaa koskevat menettelyt ja tarkistukset

4 artikla

Komissio perustaa virallisen asiantuntijaryhmän, joka koostuu kaikkien jäsenvaltioiden edustajista ja jonka puheenjohtajana toimii komission edustaja, neuvomaan komissiota ja esittämään näkemyksiä BKTL-laskelmien vertailukelpoisuudesta, luotettavuudesta ja kattavuudesta, tarkastelemaan tämän asetuksen täytäntöönpanoon liittyviä kysymyksiä ja antamaan vuotuiset lausunnot jäsenvaltioiden omien varojen tarkoituksia varten toimittamien BKTL-tietojen asianmukaisuudesta.

5 artikla

1.  Komissio todentaa 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun selosteen lähteet, niiden käytön ja menetelmät. Tätä varten käytetään todentamismallia, jonka komissio laatii tiiviissä yhteistyössä 4 artiklassa tarkoitetun asiantuntijaryhmän kanssa. Malli perustuu vertaisarvioinnin ja kustannustehokkuuden periaatteisiin, ja siinä otetaan huomioon tämän artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset.

2.  BKTL-tietojen on oltava luotettavia, kattavia ja vertailukelpoisia.

Komissio antaa 7 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tämän kohdan ensimmäisen alakohdan säännöstä määrittelemällä jokaisessa tarkastussyklissä käsiteltävien kysymysten luettelo BKTL-tietojen luotettavuuden, kattavuuden ja mahdollisimman suuren vertailukelpoisuuden varmistamiseksi EKT 2010:n mukaisesti.

3.  Komissio vahvistaa täytäntöönpanosäädöksillä erityiset toimenpiteet, joilla BKTL-tiedoista tehdään vertailukelpoisempia, luotettavampia ja kattavampia, komission tämän artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa delegoiduissa säädöksissä määrittelemän käsiteltävien kysymysten luettelon perusteella. Täytäntöönpanosäädökset on perusteltava asianmukaisesti ja niiden on oltava EKT 2010 -lainsäädännön mukaisia. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6 artikla

1.  Komissio (Eurostat) voi, silloin kun tämä katsotaan tarpeelliseksi, tehdä jäsenvaltioihin BKTL-tarkastuskäyntejä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EU, Euratom) N:o 608/2014 2 artiklassa säädettyjen tarkastusten tekemistä.

2.  Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastuskäyntien tarkoituksena on todentaa BKTL-aggregaattien ja niiden osatekijöiden laatu ja EKT 2010:n noudattaminen. Käyttäessään oikeuttaan tehdä tällaisia tarkastuskäyntejä komissio (Eurostat) noudattaa asetuksen (EY) N:o 223/2009 V luvussa vahvistettuja tilastosalaisuutta koskevia sääntöjä.

3.  Komissio (Eurostat) voi jäsenvaltioissa tarkastuskäyntejä tehdessään pyytää ja sitä kannustetaan pyytämään apua muiden jäsenvaltioiden kansallisia tilastoviranomaisia edustavilta kansantalouden tilinpidon asiantuntijoilta.

Kansantalouden tilinpidon asiantuntijat on rekisteröitävä luetteloon, joka kootaan kansantalouden tilinpidosta vastaavien kansallisten viranomaisten komissiolle (Eurostat) lähettämien vapaaehtoisten ehdotusten pohjalta.

Muiden jäsenvaltioiden kansantalouden tilinpidon asiantuntijoiden osallistuminen tällaisiin tarkastuskäynteihin on vapaaehtoista.

7 artikla

1.  Komissiolle siirrettyä valtaa antaa delegoituja säädöksiä koskevat tässä artiklassa säädetyt edellytykset.

2.  Siirretään komissiolle ... päivästä …kuuta … [tämän asetuksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.  Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.  Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

5.  Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.  Edellä olevan 5 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

8 artikla

1.  Komissiota avustaa asetuksella (EY) N:o 223/2009 perustettu Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.  Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

IV luku

Loppusäännökset

9 artikla

Komissio esittää ennen 1 päivää tammikuuta 2023 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän asetuksen soveltamisesta.

10 artikla

Kumotaan direktiivi 89/130/ETY, Euratom ja asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003.

Viittauksia kumottuihin säädöksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä olevien vastaavuustaulukoiden mukaisesti.

11 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …

Euroopan parlamentin puolesta Neuvoston puolesta

Puhemies Puheenjohtaja

LIITE

Vastaavuustaulukot

Direktiivi 89/130/ETY, Euratom

Tämä asetus

1 artikla

1 artiklan 1 kohdan 3 alakohta

2 artikla

1 artiklan 2 kohta

3 artikla

2 artiklan 1 kohdan 2 alakohta

4 artikla

4 artikla

3 artikla

5 artikla

2 artiklan 3 kohta

5 artikla

6 artikla

7 artikla

6 artikla

8 artikla

7 artikla

8 artikla

9 artikla

10 artikla

9 artikla

10 artikla

11 artikla

11 artikla

Asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artikla

2 artikla

3 artikla

3 artikla

4 artikla

4 artikla

8 artikla

5 artiklan 1 kohta

5 artikla

5 artiklan 2 kohta

5 artiklan 3 kohta

6 artikla

6 artikla

7 artikla

7 artikla

9 artikla

10 artikla

8 artikla

11 artikla

(1)Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 31. tammikuuta 2019.
(2)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 223/2009, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2009, Euroopan tilastoista sekä salassapidettävien tilastotietojen luovuttamisesta Euroopan yhteisöjen tilastotoimistolle annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1101/2008, yhteisön tilastoista annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 322/97 ja Euroopan yhteisöjen tilasto-ohjelmakomitean perustamisesta tehdyn neuvoston päätöksen 89/382/ETY, Euratom kumoamisesta (EUVL L 87, 31.3.2009, s. 164).
(3)Neuvoston päätös 2014/335/EU, Euratom, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 105).
(4)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 549/2013, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa (EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1).
(5)Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17).
(6)Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 608/2014, annettu 26 päivänä toukokuuta 2014, Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (EUVL L 168, 7.6.2014, s. 29).
(7)EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1.
(8)Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).
(9)Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (BKTL-asetus) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1.).
(10)Neuvoston direktiivi 89/130/ETY, Euratom, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, markkinahintaisen bruttokansantuotteen muodostamisen yhdenmukaistamisesta (EYVL L 49, 21.2.1989, s. 26).

Päivitetty viimeksi: 4. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus