Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2017/0134(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0009/2018

Teksty złożone :

A8-0009/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 31/01/2019 - 9.11

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0056

Teksty przyjęte
PDF 226kWORD 60k
Czwartek, 31 stycznia 2019 r. - Bruksela Wersja tymczasowa
Harmonizacja dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) ***I
P8_TA-PROV(2019)0056A8-0009/2018
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB), uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (COM(2017)0329 – C8-0192/2017 – 2017/0134(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2017)0329),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 338 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0192/2017),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając wstępne porozumienie zatwierdzone przez komisję przedmiotowo właściwą na podstawie art. 69f ust. 4 Regulaminu oraz przekazane pismem z dnia 5 grudnia 2018 r. zobowiązanie przedstawiciela Rady do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A8-0009/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylającego dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (rozporządzenie DNB)
P8_TC1-COD(2000)0134

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 338 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB) stanowi podstawę obliczania największej części zasobów własnych w budżecie ogólnym Unii. Dlatego konieczne jest dalsze wzmocnienie porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru tego agregatu.

(2)  W przypadku gdy statystyki są wykorzystywane bezpośrednio do celów administracyjnych oraz w celu kształtowania polityki na poziomie Unii i na poziomie krajowym, szczególnie ważne jest zapewnienie integralności danych statystycznych poprzez przestrzeganie zasad Europejskiego kodeksu praktyk statystycznych, poddanego przeglądowi i aktualizacji przez Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego (Komitet ds. ESS) w dniu 16 listopada 2017 r., oraz przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009(2).

(3)  Te dane statystyczne stanowią także ważne narzędzie analityczne do celów koordynacji krajowych polityk gospodarczych oraz do celów różnych polityk unijnych, jak również do celów badawczych.

(4)  Zgodnie z art. 2 ust. 7 decyzji Rady 2014/335/UE, Euratom(3) do celów zasobów własnych DNB oznacza roczny DNB w cenach rynkowych zgodnie z metodyką określoną w załączniku A do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013(4), które ustanowiło zrewidowany Europejski System Rachunków (ESA 2010). Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom(5) została uchylona, zgodnie z art. 10 ust. 1 decyzji 2014/335/UE, Euratom i z zastrzeżeniem jej art. 10 ust. 2.

(5)  Niezbędne jest umożliwienie porównywalności danych dotyczących DNB między państwami członkowskimi oraz zapewnienie zgodności ze stosownymi definicjami i regułami rachunkowości ESA 2010. W tym celu procedury oceny oraz rzeczywiście wykorzystywane podstawowe dane powinny pozwalać na prawidłowe stosowanie definicji i reguł rachunkowości ESA 2010.

(6)  Konieczne jest, aby źródła i metody stosowane do zestawiania danych dotyczących DNB były wiarygodne. W związku z tym do rzetelnych, odpowiednich i aktualnych podstawowych statystyk należy w jak największym zakresie stosować prawidłowe techniki.

(7)  Niezbędne jest, aby dane dotyczące DNB były wyczerpujące. Dane te powinny zatem uwzględniać także nieformalne, nierejestrowane oraz inne rodzaje działalności i transakcji, które nie są wykazywane w badaniach statystycznych ani nie są zgłaszane organom podatkowym, organom społecznym lub innym organom administracyjnym. Poprawa zakresu DNB wymaga opracowania odpowiednich podstaw statystycznych i procedur oceny, umożliwiających tworzenie wiarygodnych statystyk oraz, w stosownych przypadkach, dokonywanie niezbędnych dostosowań w taki sposób, by unikać niepełnych danych i podwójnego liczenia danych.

(8)  Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014(6) przewiduje przeprowadzanie kontroli w państwach członkowskich w celu weryfikowania zasobów własnych. Do celów weryfikacji DNB Komisja (Eurostat) powinna być uprawniona do przeprowadzania wizyt informacyjnych dotyczących DNB, aby weryfikować jakość agregatów DNB i ich składników oraz zgodność z ESA 2010, a także, aby zapewnić porównywalność, wiarygodność i wyczerpujący charakter danych dotyczących DNB. Komisja (Eurostat) powinna przestrzegać zasad dotyczących poufności informacji statystycznych. Udział przedstawicieli krajowych organów statystycznych w wizytach informacyjnych dotyczących DNB odbywających się w innych państwach członkowskich ma zasadnicze znaczenie dla poprawy przejrzystości i jakości procesu weryfikacji DNB.

(9)  W celu zapewnienia wiarygodności, wyczerpującego charakteru i jak najwyższego stopnia porównywalności danych dotyczących DNB, zgodnie z ESA 2010, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do wykazu kwestii, które należy uwzględnić w każdym cyklu weryfikacji. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów, oraz aby konsultacje te prowadzone były zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa(7). W szczególności, aby zapewnić Parlamentowi Europejskiemu i Radzie udział na równych zasadach w przygotowywaniu aktów delegowanych, instytucje te otrzymują wszelkie dokumenty w tym samym czasie co eksperci państw członkowskich, a eksperci tych instytucji mogą systematycznie brać udział w posiedzeniach grup eksperckich Komisji zajmujących się przygotowaniem aktów delegowanych.

(10)  W celu zapewnienia jednolitych warunków wykonywania niniejszego rozporządzenia przez dostarczanie agregatów DNB do celów zasobów własnych należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze do ustanowienia struktury i szczegółowych zasad dotyczących wykazu źródeł i metod stosowanych do tworzenia danych dotyczących DNB i ich składników, zgodnie z załącznikiem A do rozporządzenia (UE) 549/2013, jak również harmonogramu jego aktualizacji i przekazywania, oraz szczegółowych środków służących poprawie porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru danych dotyczących DNB państw członkowskich w oparciu o wykaz kwestii określony przez Komisję. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011(8).

(11)  Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 223/2009 zwrócono się do Komitetu ds. ESS, ustanowionego tym rozporządzeniem, o fachowe doradztwo.

(12)  Komitet DNB, o którym mowa w art. 4 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003(9), wydaje opinie dla Komisji, doradza jej i wspiera ją w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. Zgodnie ze strategią dotyczącą nowej struktury Europejskiego Systemu Statystycznego, która ma poprawić koordynację i partnerstwo dzięki wprowadzeniu do tego systemu przejrzystej struktury piramidalnej, Komitet ds. ESS powinien pełnić rolę doradczą i wspierać Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych. W tym celu Komitet DNB należy zastąpić Komitetem ds. ESS, aby wspierał on Komisję w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych na mocy niniejszego rozporządzenia. Komisja powinna jednak ustanowić formalną grupę ekspertów wspierającą ją w wykonywaniu innych funkcji, które były wcześniej wykonywane przez Komitet DNB na mocy rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1287/2003 i które nie są związane z wspieraniem Komisji w wykonywaniu jej uprawnień wykonawczych.

(13)  Dyrektywa Rady 89/130/EWG, Euratom(10) i rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1287/2003 ustanowiły procedurę weryfikacji i oceny porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru danych dotyczących produktu narodowego brutto (PNB) i danych dotyczących DNB w ramach Komitetu ds. PNB i Komitetu ds. DNB, w których państwa członkowskie i Komisja ściśle współpracują. Procedura ta powinna zostać dostosowana w taki sposób, aby uwzględniała stosowanie danych dotyczących DNB do celów zasobów własnych zgodnie z ESA 2010, zmieniony harmonogram udostępniania zasobów własnych oraz niedawne zmiany w Europejskim Systemie Statystycznym. Należy zatem uchylić dyrektywę 89/130/EWG, Euratom oraz rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1287/2003,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Rozdział I

Definicja i obliczanie dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych

Artykuł 1

1.  Dochód narodowy brutto w cenach rynkowych (DNB) i produkt krajowy brutto w cenach rynkowych (PKB) definiowane są zgodnie z Europejskim Systemem Rachunków 2010 (ESA 2010) ustanowionym rozporządzeniem (UE) nr 549/2013.

2.  Zgodnie z pkt 8.89 załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 PKB stanowi końcowy rezultat działalności produkcyjnej jednostek produkcyjnych będących rezydentami. Może on być zdefiniowany na trzy sposoby:

a)  podejście od strony produkcji: PKB stanowi sumę wartości dodanej brutto poszczególnych sektorów instytucjonalnych lub poszczególnych gałęzi powiększoną o podatki od produktów pomniejszone o dotacje do produktów (które nie są przydzielone do sektorów czy gałęzi). Jest on też pozycją bilansującą rachunku produkcji gospodarki ogółem;

b)  podejście od strony rozdysponowania: PKB stanowi sumę końcowego wykorzystania towarów i usług przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami (spożycia i akumulacji brutto), powiększonego o eksport i pomniejszonego o import towarów i usług;

c)  podejście od strony dochodów: PKB stanowi sumę rozchodów na rachunku tworzenia dochodów gospodarki ogółem (kosztów związanych z zatrudnieniem, podatków związanych z produkcją i importem pomniejszonych o dotacje, nadwyżki operacyjnej brutto oraz dochodu mieszanego gospodarki ogółem).

3.  Zgodnie z pkt 8.94 załącznika A do rozporządzenia (UE) nr 549/2013 DNB stanowi dochody pierwotne do otrzymania ogółem przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami: koszty związane z zatrudnieniem, podatki związane z produkcją i importem pomniejszone o dotacje, dochody z tytułu własności (do otrzymania pomniejszone o dochody do zapłacenia), nadwyżkę operacyjną brutto oraz dochód mieszany brutto. DNB jest równy PKB pomniejszonemu o dochody pierwotne do zapłacenia przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami jednostkom instytucjonalnym będącym nierezydentami, powiększonemu o dochody pierwotne do otrzymania od zagranicy przez jednostki instytucjonalne będące rezydentami.

Rozdział II

Przekazywanie danych dotyczących DNB i informacji dodatkowych

Artykuł 2

1.  Państwa członkowskie obliczają DNB zgodnie z definicją w art. 1 w ramach zestawiania rachunków narodowych.

2.  Przed dniem 1 października każdego roku państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi), w ramach krajowych procedur księgowych, dane dotyczące agregatów DNB i ich składników zgodnie z definicjami, o których mowa w art. 1. Wartości ogółem dla PKB i jego składników przedstawiane zgodnie z trzema podejściami, o których mowa w art. 1 ust. 2. Dane są przekazywane za poprzedni rok jednocześnie z wszelkimi zmianami danych za lata wcześniejsze.

3.  Wraz z danymi określonymi w ust. 2 przekazywane jest sprawozdanie na temat jakości danych dotyczących DNB. Sprawozdanie to określa szczegółowo metodykę stosowaną do tworzenia danych, a w szczególności zawiera opis wszelkich istotnych zmian dotyczących wykorzystanych źródeł i metod oraz wyjaśnia wszelkie zmiany, jakich dokonano w agregatach DNB i ich składnikach w porównaniu do poprzednich okresów.

Artykuł 3

1.  Państwa członkowskie dostarczają Komisji (Eurostatowi) wykaz źródeł i metod stosowanych do tworzenia agregatów DNB i ich składników zgodnie z ESA 2010.

2.  Komisja ustanawia, w drodze aktów wykonawczych, strukturę i szczegółowe zasady dotyczące wykazu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, zgodnie z załącznikiem A do rozporządzenia (UE) 549/2013, oraz harmonogram jego aktualizacji i przekazywania. Wykonując swoje uprawnienia, Komisja zapewnia, by takie akty wykonawcze nie nakładały znacznych dodatkowych kosztów, których skutkiem byłoby niewspółmierne i nieuzasadnione obciążenie dla państw członkowskich. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia. Wykaz musi być zgodny z ESA 2010; unika się w nim powielania i nadmiaru danych.

3.  W celu ułatwienia dokonywania porównywalnych analiz zgodności Komisja przygotowuje, w ścisłej współpracy z grupą ekspertów, o której mowa w art. 4, wytyczne dotyczące wykazu.

Rozdział III

Procedury i kontrole dotyczące obliczania DNB

Artykuł 4

Komisja ustanawia formalną grupę ekspertów składającą się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, której przewodniczy przedstawiciel Komisji, aby doradzała Komisji i przedstawiała swoje stanowisko na temat porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru obliczeń DNB, badała kwestie związane z wykonywaniem niniejszego rozporządzenia i wydawała coroczne opinie w sprawie prawidłowości danych dotyczących DNB przekazywanych przez państwa członkowskie do celów zasobów własnych.

Artykuł 5

1.  Komisja weryfikuje źródła, ich wykorzystanie i metody zawarte w wykazie, o którym mowa w art. 3 ust. 1. W tym celu stosowany jest model weryfikacji opracowany przez Komisję w ścisłej współpracy z grupą ekspertów, o której mowa w art. 4. Model ten opiera się na zasadach wzajemnej weryfikacji i opłacalności oraz uwzględnia akty delegowane, o których mowa w ust. 2 akapit drugi niniejszego artykułu.

2.  Dane dotyczące DNB muszą być wiarygodne, wyczerpujące i porównywalne.

Komisja przyjmuje akty delegowane zgodnie z art. 7 w celu uzupełnienia przepisu ustanowionego w  akapicie pierwszym niniejszego ustępu poprzez określenie wykazu kwestii, jakie należy uwzględnić w każdym cyklu weryfikacji, aby zapewnić wiarygodność, wyczerpujący charakter oraz jak najwyższy stopień porównywalności danych dotyczących DNB, zgodnie z ESA 2010.

3.  Komisja ustanawia, w drodze aktów wykonawczych, środki szczegółowe w celu zwiększenia porównywalności, wiarygodności i wyczerpującego charakteru danych dotyczących DNB, w oparciu o wykaz kwestii określony przez Komisję w aktach delegowanych, o których mowa w ust. 2 akapit drugi niniejszego artykułu. Takie akty wykonawcze muszą być należycie uzasadnione i zgodne z  ESA 2010. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 8 ust. 2.

Artykuł 6

1.  Bez uszczerbku dla kontroli przewidzianych w art. 2 rozporządzenia (UE, Euratom) nr 608/2014 wizyty informacyjne dotyczące DNB mogą, w przypadkach uznanych za stosowne, być przeprowadzane w państwach członkowskich przez Komisję (Eurostat).

2.  Celem wizyt informacyjnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jest weryfikacja jakości agregatów DNB i ich składników oraz weryfikacja zgodności z ESA 2010. Korzystając ze swojego prawa do przeprowadzania takich wizyt informacyjnych, Komisja (Eurostat) przestrzega zasad dotyczących poufności informacji statystycznych, określonych w rozdziale V rozporządzenia (WE) nr 223/2009.

3.  Podczas przeprowadzania wizyt informacyjnych w państwach członkowskich Komisja (Eurostat) może zwrócić się o pomoc do ekspertów w dziedzinie rachunków narodowych reprezentujących krajowe organy statystyczne innych państw członkowskich; zachęca się Komisję do skorzystania z tej możliwości.

Eksperci w dziedzinie rachunków narodowych muszą być zarejestrowani na liście, która jest tworzona na podstawie dobrowolnych kandydatur przesyłanych do Komisji (Eurostatu) przez krajowe organy odpowiedzialne za sprawozdawczość w zakresie rachunków narodowych.

Uczestnictwo ekspertów w dziedzinie rachunków narodowych z innych państw członkowskich w takich wizytach informacyjnych jest dobrowolne.

Artykuł 7

1.  Powierzenie Komisji uprawnień do przyjmowania aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

2.  Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 akapit drugi, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia …[data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

3.  Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 5 ust. 2 akapit drugi, może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w późniejszym terminie określonym w tej decyzji. Nie wpływa ona na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

4.  Przed przyjęciem aktu delegowanego Komisja konsultuje się z ekspertami wyznaczonymi przez każde państwo członkowskie zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie lepszego stanowienia prawa.

5.  Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

6.  Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 5 ust. 2 akapit drugi wchodzi w życie tylko wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub gdy, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

Artykuł 8

1.  Komisję wspomaga Komitet ds. Europejskiego Systemu Statystycznego ustanowiony na mocy rozporządzenia (WE) nr 223/2009. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

2.  W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) nr 182/2011.

Rozdział IV

Przepisy końcowe

Artykuł 9

Przed dniem 1 stycznia 2023 r. Komisja przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie ze stosowania niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 10

Dyrektywa 89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1287/2003 tracą moc.

Odesłania do uchylonych aktów traktuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia, zgodnie z tabelami korelacji znajdującymi się w załączniku.

Artykuł 11

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w ….,

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Tabele korelacji

Dyrektywa 89/130/EWG, Euratom

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1 ust. 1 i 3

Art. 2

Art. 1 ust. 2

Art. 3

Art. 2 ust. 1 i 2

Art. 4

Art. 4

Art. 3

Art. 5

Art. 2 ust. 3

Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 6

Art. 8

Art. 7

Art. 8

Art. 9

Art. 10

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 11

Rozporządzenie (WE, Euratom) nr 1287/2003

Niniejsze rozporządzenie

Art. 1

Art. 1

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art. 3

Art. 4

Art. 4

Art. 8

Art. 5 ust. 1

Art. 5

Art. 5 ust. 2

Art. 5 ust. 3

Art. 6

Art. 6

Art. 7

Art. 7

Art. 9

Art. 10

Art. 8

Art. 11

(1)Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 31 stycznia 2019 r.
(2)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 223/2009 z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie statystyki europejskiej oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE, Euratom) nr 1101/2008 w sprawie przekazywania do Urzędu Statystycznego Wspólnot Europejskich danych statystycznych objętych zasadą poufności, rozporządzenie Rady (WE) nr 322/97 w sprawie statystyk Wspólnoty oraz decyzję Rady 89/382/EWG, Euratom w sprawie ustanowienia Komitetu ds. Programów Statystycznych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 87 z 31.3.2009, s. 164).
(3)Decyzja Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105).
(4)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej (Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).
(5)Decyzja Rady 2007/436/WE, Euratom z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 163 z 23.6.2007, s. 17).
(6)Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 608/2014 z dnia 26 maja 2014 r. określające środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 29).
(7)Dz.U. L 123 z 12.5.2016, s. 1.
(8)Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13).
(9)Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie DNB) (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1).
(10)Dyrektywa Rady 89/130/EWG, Euratom, z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych (Dz.U. L 49 z 21.2.1989, s. 26).

Ostatnia aktualizacja: 4 lutego 2019Informacja prawna