Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0074(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0310/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0310/2018

Συζήτηση :

PV 11/02/2019 - 14
CRE 11/02/2019 - 14

Ψηφοφορία :

PV 25/10/2018 - 13.9
CRE 25/10/2018 - 13.9
PV 12/02/2019 - 9.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0425
P8_TA(2019)0069

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 312kWORD 85k
Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Πολυετές σχέδιο για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων ***I
P8_TA-PROV(2019)0069A8-0310/2018
Ψήφισμα
 Ενοποιημένο κείμενο

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα ιχθύων στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τη Βαλτική Θάλασσα και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 (COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0149),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0126/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την από 29ης Μαρτίου 2017 επίσημη κοινοποίηση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου, δυνάμει του άρθρου 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 69στ παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2018, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπή Αλιείας (A8-0310/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω(2)·

2.  εγκρίνει την κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα, η οποία θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά L, μαζί με την τελική νομοθετική πράξη·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 171.
(2) Η παρούσα θέση αντικαθιστά τις τροπολογίες που εγκρίθηκαν στις 25 Οκτωβρίου 2018 (Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0425).


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 12 Φεβρουαρίου 2019 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2019/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα και στα παρακείμενα ύδατα, και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) 2016/1139 και (ΕΕ) 2018/973, και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008
P8_TC1-COD(2018)0074

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 43 παράγραφος 2,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής(1),

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία(2),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)  Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, της 10ης Δεκεμβρίου 1982, για το δίκαιο της θάλασσας, στην οποία η Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος, προβλέπει υποχρεώσεις διατήρησης, συμπεριλαμβανομένων της διατήρησης ή της αποκατάστασης των πληθυσμών των αλιευόμενων ειδών σε επίπεδα τα οποία μπορούν να εξασφαλίσουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση (ΜΒΑ).

(2)  Στην σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη το 2015, η Ένωση και τα κράτη μέλη της δεσμεύτηκαν για την αποτελεσματική ρύθμιση της αλίευσης, την εξάλειψη της υπεραλίευσης, της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και των καταστροφικών αλιευτικών πρακτικών και για την εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων σχεδίων διαχείρισης, προκειμένου να αποκατασταθούν τα αποθέματα ιχθύων, το συντομότερο δυνατόν, τουλάχιστον σε επίπεδα που μπορούν να παράγουν ΜΒΑ, όπως καθορίζεται από τα βιολογικά τους χαρακτηριστικά.

(3)  Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(3) θεσπίζει τους κανόνες της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Ένωσης. Η ΚΑλΠ θα πρέπει να συμβάλλει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, στη βιώσιμη διαχείριση όλων των ειδών που τυγχάνουν εμπορικής εκμετάλλευσης και, ιδίως, στην επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(4).

(4)  Στους στόχους της ΚΑλΠ περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η διασφάλιση περιβαλλοντικά βιώσιμης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας μακροπρόθεσμα, η εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας και η υλοποίηση οικοσυστημικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας.

(5)  Για την επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ, πρόκειται να θεσπιστούν ορισμένα μέτρα διατήρησης, κατά περίπτωση, σε οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών, όπως πολυετή σχέδια, τεχνικά μέτρα και καθορισμός και κατανομή αλιευτικών δυνατοτήτων.

(6)  Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα πολυετή σχέδια θα πρέπει να βασίζονται σε επιστημονικές, τεχνικές και οικονομικές γνωμοδοτήσεις. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες διατάξεις, το πολυετές σχέδιο που θεσπίζεται από τον παρόντα κανονισμό («το σχέδιο») θα πρέπει να περιλαμβάνει σκοπούς, ποσοτικοποιημένους στόχους με σαφή χρονοδιαγράμματα, σημεία αναφοράς διατήρησης και μέτρα διασφάλισης, καθώς και τεχνικά μέτρα που αποβλέπουν στην αποφυγή και τη μείωση των ανεπιθύμητων αλιευμάτων και στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον, ιδίως στα ευπαθή ενδιαιτήματα και τα προστατευόμενα είδη.

(7)  Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που συνδέονται με το μέγεθος των σκαφών μη βιομηχανικής και παράκτιας αλιείας που χρησιμοποιούνται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές.

(8)  Ο όρος «βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις» θα πρέπει να θεωρείται ότι αναφέρεται σε διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που υποστηρίζονται από τα πλέον επικαιροποιημένα επιστημονικά δεδομένα και μεθόδους και είτε έχουν εκδοθεί είτε έχουν αναθεωρηθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς αναγνωρισμένους σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο.

(9)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λαμβάνει τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα στο πλαίσιο του σχεδίου. Προς τον σκοπό αυτό, συνάπτει μνημόνια συμφωνίας με το Διεθνές Συμβούλιο για την Εξερεύνηση της Θάλασσας (ICES). H επιστημονική γνωμοδότηση που εκδίδεται συγκεκριμένα από το ICES ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο θα πρέπει να βασίζεται στο συγκεκριμένο σχέδιο και θα πρέπει να υποδεικνύει, ειδικότερα, το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και βιομάζας, ήτοι τα MSY Btrigger και Blim. Οι εν λόγω τιμές θα πρέπει να υποδεικνύονται στις σχετικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα και, ενδεχομένως, σε οποιεσδήποτε άλλες διαθέσιμες στο κοινό επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, μεταξύ άλλων, επί παραδείγματι, στη γνωμοδότηση περί μεικτής αλιείας που εκδίδεται συγκεκριμένα από το ICES ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

(10)  Οι κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 811/2004(5), (ΕΚ) αριθ. 2166/2005(6), (ΕΚ) αριθ. 388/2006(7), (ΕΚ) αριθ. 509/2007(8) και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008(9) ορίζουν τους κανόνες για την εκμετάλλευση των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά, μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο, γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο, γλώσσας στη Δυτική Μάγχη, ρέγγας δυτικά της Σκωτίας και γάδου στο Κattegat, στη Βόρεια Θάλασσα, στην περιοχή Δυτικά της Σκωτίας και στη Θάλασσα της Ιρλανδίας. Αυτά και άλλα βενθοπελαγικά αποθέματα αλιεύονται στο πλαίσιο μεικτού τύπου αλιείας. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καθιερωθεί ένα ενιαίο πολυετές σχέδιο το οποίο θα συνεκτιμά τις εν λόγω τεχνικές αλληλεπιδράσεις.

(11)  Επιπλέον, ένα πολυετές σχέδιο αυτού του είδους θα πρέπει να εφαρμόζεται στα βενθοπελαγικά αποθέματα και την αλιεία τους στα Βορειοδυτικά Ύδατα, τα οποία περιλαμβάνουν τα Βορειοδυτικά Ύδατα και τα Νοτιοδυτικά Ύδατα. Αυτά είναι στρογγυλόψαρα, πλατύψαρα, χονδριχθύες και καραβίδες (Nephrops norvegicus) που ζουν πάνω ή κοντά στον πυθμένα της στήλης ύδατος.

(12)  Ορισμένα βενθοπελαγικά αποθέματα αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης τόσο στα Δυτικά Ύδατα όσο και στα παρακείμενα ύδατα. Ως εκ τούτου, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του σχεδίου σχετικά με τους στόχους και τις διασφαλίσεις για τα αποθέματα που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως στα Δυτικά Ύδατα θα πρέπει να επεκταθεί σε αυτές τις περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων. Επιπλέον, για τα αποθέματα που απαντώνται επίσης στα Δυτικά Ύδατα και που αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης κυρίως εκτός των Δυτικών υδάτων, θα πρέπει να καθοριστούν οι στόχοι και οι διασφαλίσεις στα πολυετή σχέδια για περιοχές εκτός των Δυτικών Υδάτων όπου γίνεται κυρίως η εκμετάλλευση των εν λόγω αποθεμάτων, μέσω της επέκτασης του πεδίου εφαρμογής των συγκεκριμένων πολυετών σχεδίων ώστε να καλύπτουν και τα Δυτικά Ύδατα.

(13)  Το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του σχεδίου θα πρέπει να βασίζεται στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που υποδεικνύεται στις τελευταίες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τα αποθέματα που εκδίδονται συγκεκριμένα από το ICES ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Μελλοντικές αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, όπως καθορίζονται στο σχέδιο, ενδέχεται να κριθούν απαραίτητες στο μέλλον, είτε λόγω βελτίωσης των επιστημονικών πληροφοριών είτε λόγω μετανάστευσης των αποθεμάτων. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσαρμογή της γεωγραφικής κατανομής των αποθεμάτων που προβλέπεται στο σχέδιο, εάν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις που παρέχονται συγκεκριμένα από το ICES ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο υποδεικνύουν κάποια μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των σχετικών αποθεμάτων.

(14)  Στην περίπτωση αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος τα οποία εκμεταλλεύονται επίσης τρίτες χώρες, η Ένωση θα πρέπει να επιδιώκει να συνεργαστεί με τις εν λόγω τρίτες χώρες με σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποθεμάτων αυτών γίνεται με τρόπο βιώσιμο που συνάδει με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, και ιδίως με το άρθρο 2 παράγραφος 2 αυτού, καθώς και του παρόντος κανονισμού. Όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία, η Ένωση θα πρέπει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση τέτοιων αποθεμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη διαχείριση, προωθώντας έτσι ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

(15)  Στόχος του σχεδίου θα πρέπει να είναι η συμβολή στην επίτευξη των στόχων της ΚΑλΠ και, ιδίως, η επίτευξη και η διατήρηση της ΜΒΑ για τα στοχευόμενα αποθέματα, η εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης για τα βενθοπελαγικά αποθέματα που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων, και η εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου διαβίωσης για όσους εξαρτώνται από τις αλιευτικές δραστηριότητες, λαμβανομένων υπόψη της παράκτιας αλιείας και των κοινωνικοοικονομικών πτυχών. Το σχέδιο θα πρέπει να εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Θα πρέπει να συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020 (σύμφωνα με την οδηγία 2008/56/ΕΚ) και τους στόχους της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(10) και της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου(11). Το εν λόγω σχέδιο θα πρέπει επίσης να καθορίζει τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(16)  Το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 απαιτεί να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με τους στόχους που περιγράφονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του εν λόγω κανονισμού και να συμμορφώνονται με τους στόχους, τα χρονοδιαγράμματα και τα περιθώρια που θεσπίζονται στα πολυετή σχέδια.

(17)  Ενδείκνυται να προσδιοριστεί ο στόχος της θνησιμότητας λόγω αλιείας (F) που αντιστοιχεί στον στόχο επίτευξης και διατήρησης της ΜΒΑ ως εύρος τιμών συμβατό με την επίτευξη ΜΒΑ(FMSY). Το εν λόγω εύρος τιμών, με βάση τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, είναι απαραίτητο προκειμένου να παρέχεται ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εξελίξεις στις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις, να συμβάλλει στην εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της μεικτής αλιείας. Το εύρος τιμών FMSY θα πρέπει να υπολογίζεται, συγκεκριμένα από το ▌ ICES, ιδίως στις περιοδικές γνωμοδοτήσεις του όσον αφορά τα αλιεύματα, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο. Με βάση το σχέδιο, το εύρος τιμών θα πρέπει να καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ. Το ανώτατο όριο του εύρους τιμών θα πρέπει να είναι απαραβίαστο, ούτως ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim να μην υπερβαίνει το 5 %. Το εν λόγω ανώτατο όριο θα πρέπει να συνάδει επίσης με τον «γνωμοδοτικό κανόνα» του ICES, σύμφωνα με τον οποίο όταν η βιομάζα αναπαραγωγής ή η αφθονία βρίσκεται σε δυσμενή κατάσταση, η F πρέπει να μειώνεται σε τιμή που δεν υπερβαίνει το ανώτατο όριο που ισούται με την τιμή του σημείου FMSY πολλαπλασιαζόμενη με τη βιομάζα αναπαραγωγής ή την αφθονία στο σύνολο των επιτρεπόμενων αλιευμάτων (TAC) του έτους διαιρούμενη με το MSY Btrigger. Το ICES λαμβάνει υπόψη του τις εν λόγω εκτιμήσεις και τον γνωμοδοτικό κανόνα κατά την παροχή επιστημονικών συμβουλών σχετικά με τη θνησιμότητα λόγω αλιείας και τις αλιευτικές δυνατότητες.

(18)  Προκειμένου να καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες, θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτατο όριο για το εύρος τιμών FMSY υπό κανονικές συνθήκες και, υπό την προϋπόθεση ότι το συγκεκριμένο απόθεμα θεωρείται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ένα ανώτατο όριο για ορισμένες περιπτώσεις. Οι αλιευτικές δυνατότητες θα πρέπει να καθορίζονται στο ανώτατο όριο μόνο εάν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό όσον αφορά τη μεικτή αλιεία ή εάν είναι απαραίτητο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς σε απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών, ή προκειμένου να περιοριστούν οι ετήσιες διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων.

(19)  Θα πρέπει να είναι δυνατόν ένα αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο να συνιστά στην Επιτροπή διαχειριστική προσέγγιση που αποσκοπεί στον περιορισμό των ετήσιων διακυμάνσεων των αλιευτικών δυνατοτήτων για συγκεκριμένο απόθεμα που απαριθμείται στον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει να είναι δυνατό το Συμβούλιο να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις αυτές κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες συμμορφώνονται με τους στόχους και τις διασφαλίσεις βάσει του σχεδίου.

(20)  Για τα αποθέματα για τα οποία είναι διαθέσιμοι στόχοι που σχετίζονται με τη ΜΒΑ, και για τους σκοπούς της εφαρμογής των μέτρων διασφάλισης, είναι αναγκαίο να καθοριστούν σημεία αναφοράς διατήρησης εκφρασμένα ως επίπεδα ενεργοποίησης βιομάζας αναπαραγωγής για αποθέματα ιχθύων, καθώς και ως επίπεδα ενεργοποίησης αφθονίας για την καραβίδα.

(21)  Θα πρέπει να προβλεφθούν κατάλληλα μέτρα διασφάλισης για την περίπτωση που το μέγεθος του αποθέματος κατέρχεται κάτω από τα εν λόγω επίπεδα. Τα μέτρα διασφάλισης θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων και ειδικά μέτρα διατήρησης, όταν οι επιστημονικές γνωμοδοτήσεις αναφέρουν ότι απαιτείται λήψη διορθωτικών μέτρων. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συμπληρώνονται με όλα τα άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, όπως τα μέτρα της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 ή τα μέτρα κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 13 του εν λόγω κανονισμού.

(22)  Θα πρέπει να είναι δυνατός ο ορισμός των TAC για την καραβίδα σε τέσσερις ειδικές περιοχές διαχείρισης, ως το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων που καθορίζονται για κάθε λειτουργική μονάδα και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων εντός της κάθε περιοχής διαχείρισης. Ωστόσο, αυτό δεν θα πρέπει να αποκλείει τη θέσπιση μέτρων για την προστασία συγκεκριμένων λειτουργικών μονάδων.

(23)  Προκειμένου να εφαρμοστεί μια περιφερειακή προσέγγιση για τη διατήρηση και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλάσσιων βιολογικών πόρων, κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη της δυνατότητας λήψης τεχνικών μέτρων στα Δυτικά Ύδατα για όλα τα αποθέματα.

(24)  Το καθεστώς περιορισμού της αλιευτικής προσπάθειας για τη γλώσσα στη Δυτική Μάγχη έχει αποδειχθεί αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης ως συμπλήρωμα στον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων. Ο εν λόγω περιορισμός αλιευτικής προσπάθειας θα πρέπει, συνεπώς, να διατηρηθεί στο πλαίσιο του σχεδίου.

(25)  Όταν η θνησιμότητα λόγω της ερασιτεχνικής αλιείας έχει σημαντικό αντίκτυπο σε απόθεμα η διαχείριση του οποίου πραγματοποιείται βάσει της ΜΒΑ, το Συμβούλιο θα πρέπει να μπορεί να καθορίζει όρια που δεν εισάγουν διακρίσεις για την ερασιτεχνική αλιεία. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω ορίων, το Συμβούλιο θα πρέπει να βασίζεται σε διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για την παρακολούθηση και τη συλλογή δεδομένων για μια αξιόπιστη εκτίμηση όσον αφορά τα πραγματικά επίπεδα αλιευμάτων που προέρχονται από την ερασιτεχνική αλιεία.

(26)  Για τη συμμόρφωση προς την υποχρέωση εκφόρτωσης που προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, το σχέδιο θα πρέπει να προβλέπει τον περαιτέρω καθορισμό πρόσθετων μέτρων διαχείρισης σύμφωνα με το άρθρο 18 του εν λόγω κανονισμού.

(27)  Θα πρέπει επίσης να καθοριστεί προθεσμία για την υποβολή κοινών συστάσεων από τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον, όπως απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

(28)  Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η Επιτροπή θα πρέπει να θεσπίσει διατάξεις για την περιοδική αξιολόγηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης. Το σχέδιο θα πρέπει να αξιολογηθεί ... [πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] και στη συνέχεια ανά πενταετία. Η περίοδος αυτή επιτρέπει την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και την έγκριση και την εφαρμογή περιφερειοποιημένων μέτρων, καθώς και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων για τα αποθέματα και τον τύπο αλιείας. Πρόκειται επίσης για την ελάχιστη περίοδο που απαιτείται από τους επιστημονικούς φορείς.

(29)  Για την προσαρμογή στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο κατά τρόπο έγκαιρο και αναλογικό, καθώς και για τη διασφάλιση της ευελιξίας και της δυνατότητας εξέλιξης ορισμένων μέτρων, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την τροποποίηση ή τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα αποθέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό μετά τις αλλαγές στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων, με τα διορθωτικά μέτρα, την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης και ορίων από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό η Επιτροπή να διεξάγει, κατά τις προπαρασκευαστικές της εργασίες, τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, μεταξύ άλλων σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, οι οποίες να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη διοργανική συμφωνία της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου(12). Πιο συγκεκριμένα, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ίση συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν όλα τα έγγραφα κατά τον ίδιο χρόνο με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και οι εμπειρογνώμονές τους έχουν συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις των ομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής που ασχολούνται με την προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

(30)  Προκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι τα μέτρα προσωρινής παύσης που έχουν θεσπιστεί προς επίτευξη των στόχων του εν λόγω σχεδίου μπορούν να θεωρηθούν επιλέξιμα για στήριξη δυνάμει των διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(13).

(31)  Η εφαρμογή δυναμικών σημείων αναφοράς στο εύρος τιμών της FMSY και στο σημείο αναφοράς διατήρησης εγγυάται ότι οι εν λόγω παράμετροι, οι οποίες είναι ουσιώδεις για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, δεν θα καταστούν παρωχημένες και ότι το Συμβούλιο θα είναι πάντα σε θέση να χρησιμοποιεί τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να ακολουθηθεί η προσέγγιση που συνίσταται στην παροχή δυναμικών σημείων αναφοράς στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις για τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική Θάλασσα. Θα πρέπει επίσης να διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει για την ερασιτεχνική αλιεία στις περιοχές που καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο για την αλιεία στη Βαλτική Θάλασσα. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(14) θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί.

(32)  Το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για την καραβίδα στο Skagerrak και το Kattegat θα πρέπει να επανεξεταστεί. Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι η υποχρέωση εκφόρτωσης δεν ισχύει για την ερασιτεχνική αλιεία στις περιοχές που καλύπτονται από το πολυετές σχέδιο για την αλιεία στη Βόρεια Θάλασσα. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(15) θα πρέπει συνεπώς να τροποποιηθεί.

(33)  O κανονισμοί του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 θα πρέπει να καταργηθούν.

(34)  Ο πιθανός οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος του σχεδίου εκτιμήθηκε δεόντως πριν οριστικοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 1

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1.  Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ένα πολυετές σχέδιο («σχέδιο») για τα ▌ βενθοπελαγικά αποθέματα που απαριθμούνται κατωτέρω, συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων ιχθύων βαθέων υδάτων, στα Δυτικά Ύδατα, και, στις περιπτώσεις όπου τα αποθέματα αυτά εκτείνονται πέραν των Δυτικών Υδάτων, στα παρακείμενα ύδατά τους, και των αλιευτικών δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων:

1)  Μαύρο σπαθόψαρο (Aphanopus carbo) στις υποπεριοχές ICES 1, 2, 4, 6–8, 10 και 14, καθώς και στις διαιρέσεις 3a, 5a, 5b, 9a, και 12b·

2)  Γρεναδιέρος των βράχων (Coryphaenoides rupestris) στις υποπεριοχές ICES 6 και 7 και στη διαίρεση 5b·

3)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις ICES 4b, 4c, 7a, ▌ 7d-h, 8a και 8b·

4)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις ICES 6a, 7b και 7j·

5)  Λαβράκι (Dicentrarchus labrax) στις διαιρέσεις ICES 8c και 9a·

6)  Γάδος (Gadus morhua) στη διαίρεση ICES 7a·

7)  Γάδος (Gadus morhua) στις διαιρέσεις ICES 7e–k·

8)  Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.) στις διαιρέσεις ICES 4a και 6a·

9)  Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.) στη διαίρεση ICES 6b·

10)  Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.) στις διαιρέσεις ICES 7b–k, 8a, 8b και 8d·

11)  Ζαγκέτα (Lepidorhombus spp.) στις διαιρέσεις ICES 8c και 9a·

12)  Πεσκαντρίτσα (Lophiidae) στις διαιρέσεις ICES 7b–k, 8a, 8b και 8d·

13)  Πεσκαντρίτσα (Lophiidae) στις διαιρέσεις ICES 8c και 9a·

14)  Μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στη διαίρεση ICES 6b·

15)  Μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στη διαίρεση ICES 7a·

16)  Μπακαλιάρος εγκλεφίνος (Melanogrammus aeglefinus) στις διαιρέσεις ICES 7b-k·

17)  Νταούκι του Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στις διαιρέσεις ICES 7b, 7c και 7e-k·

18)  Νταούκι του Ατλαντικού (Merlangius merlangus) στην υποπεριοχή ICES 8 και τη διαίρεση 9a·

19)  Μερλούκιος (Merluccius merluccius) στις υποπεριοχές ICES 4, 6 και 7 και στις διαιρέσεις 3a, 8a, 8b και 8d·

20)  Μερλούκιος (Merluccius merluccius) στις διαιρέσεις ICES 8c και 9a·

21)  Μουρούνα διπτερύγιος (Molva dypterygia) στις υποπεριοχές ICES 6 και 7 και στη διαίρεση 5b·

22)  Καραβίδα (Nephrops norvegicus) ανά λειτουργική μονάδα στην υποπεριοχή ICES 6 και στη διαίρεση 5b:

–  στο Βόρειο Minch (FU 11)·

–  στο Νότιο Minch (FU 12)·

–  στο firth of Clyde (FU 13)·

–  στη διαίρεση 6a, εκτός των λειτουργικών μονάδων (Δυτικά της Σκωτίας)·

23)  Καραβίδα (Nephrops norvegicus) ανά λειτουργική μονάδα στην υποπεριοχή ICES 7:

–  στην Ανατολική Θάλασσα της Ιρλανδίας (FU 14)·

–  στη Δυτική Θάλασσα της Ιρλανδίας (FU 15)·

–  στο Porcupine Bank (FU 16)·

–  στο Aran grounds (FU 17)·

–  στη Θάλασσα της Ιρλανδίας (FU 19)·

–  στην Κελτική Θάλασσα (FU 20-21)·

–  στον Κόλπο του Μπρίστολ (FU 22)·

–  εκτός των λειτουργικών μονάδων (Νότια Κελτική Θάλασσα, νοτιοδυτικώς της Ιρλανδίας)·

24)  Καραβίδα (Nephrops norvegicus) ανά λειτουργική μονάδα στις διαιρέσεις ICES 8a, 8b, 8d και 8e:

–  στον βόρειο και κεντρικό Βισκαϊκό Κόλπο (FU 23-24

25)  Καραβίδα (Nephrops norvegicus) ανά λειτουργική μονάδα στις υποπεριοχές ICES 9 και 10 και στη ζώνη CECAF 34.1.1:

–  στα ιβηρικά ύδατα του Ατλαντικού, ανατολικό τμήμα, στη Δυτική Γαλικία και στη Βόρεια Πορτογαλία (FU 26-27)·

–  στα ιβηρικά ύδατα του Ατλαντικού, ανατολικό και νοτιοδυτικό τμήμα, και στη Νότια Πορτογαλία (FU 26-27)·

–  στα ιβηρικά ύδατα του Ατλαντικού, ανατολικό τμήμα, και στον Κόλπο του Κάδιξ (FU 26-27)·

26)  Λυθρίνι πελαγίσιο (Pagellus bogaraveo) στην υποπεριοχή ICES 9·

27)  Χωματίδα (Pleuronectes platessa) στη διαίρεση ICES 7d·

28)  Χωματίδα (Pleuronectes platessa) στη διαίρεση ICES 7e·

29)  Κίτρινος μπακαλιάρος (Pollachius pollachius) στις υποπεριοχές ICES 6 και

30)  Γλώσσα (Solea solea) στις υποπεριοχές ICES 5, 12 και 14 και της διαίρεσης ICES 6b·

31)  Γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση ICES 7d·

32)  Γλώσσα (Solea solea) στη διαίρεση ICES 7e·

33)  Γλώσσα (Solea solea) στις διαιρέσεις ICES 7f και 7g·

34)  Γλώσσα (Solea solea) στις διαιρέσεις ICES 7h, 7j και 7k·

35)  Γλώσσα (Solea solea) στη διαιρέσεις ICES 8a και 8b·

36)  Γλώσσα (Solea solea) στις διαιρέσεις ICES 8c και 9a.

Όταν η επιστημονική γνωμοδότηση, συγκεκριμένα του ICES ή παρεμφερούς ανεξάρτητου επιστημονικού φορέα αναγνωρισμένου σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, υποδεικνύει μεταβολή στη γεωγραφική κατανομή των αποθεμάτων που απαριθμούνται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, προσαρμόζοντας τις περιοχές που καθορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου ώστε να αντικατοπτρίζουν τη συγκεκριμένη μεταβολή. Οι εν λόγω προσαρμογές δεν επεκτείνουν τις ζώνες αποθεμάτων πέραν των ενωσιακών υδάτων των υποπεριοχών ICES 4 έως 10 και των ζωνών CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0.

2.  Όταν, βάσει επιστημονικής γνωμοδότησης, η Επιτροπή κρίνει ότι ο κατάλογος των αποθεμάτων που περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1 πρώτο εδάφιο θα πρέπει να τροποποιηθεί, δύναται να υποβάλει πρόταση για την τροποποίηση του εν λόγω καταλόγου.

3.  Όσον αφορά τα παρακείμενα ύδατα που καλύπτονται από την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ισχύουν μόνο τα άρθρα 4 και 7 και τα μέτρα που αφορούν τις αλιευτικές δυνατότητες σύμφωνα με το άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού.

4.  Ο παρών κανονισμός ισχύει επίσης για τα παρεμπίπτοντα αλιεύματα που αλιεύονται στα Δυτικά Ύδατα κατά την αλιεία των αποθεμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου το εύρος τιμών των σημείων αναφοράς FMSY και οι διασφαλίσεις που συνδέονται με τη βιομάζα για τα εν λόγω αποθέματα καθορίζονται βάσει άλλων νομικών πράξεων της Ένωσης που θεσπίζουν πολυετή σχέδια, ισχύουν το συγκεκριμένο εύρος τιμών και οι συγκεκριμένες διασφαλίσεις.

5.  Ο παρών κανονισμός καθορίζει επίσης τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της υποχρέωσης εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων για όλα τα αποθέματα ειδών στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

6.  Ο παρών κανονισμός προβλέπει τεχνικά μέτρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 9, τα οποία ισχύουν στα Δυτικά Ύδατα για οποιοδήποτε απόθεμα.

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, πέραν των ορισμών που προβλέπονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου(16) και στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου(17), ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1)  «Δυτικά Ύδατα»: τα Βορειοδυτικά Ύδατα [υποπεριοχές ICES 5 (εκτός της διαίρεσης 5α και μόνο ενωσιακά ύδατα της διαίρεσης 5β), 6 και 7] και τα Νοτιοδυτικά Ύδατα [υποπεριοχές ICES 8, 9 και 10 (ύδατα γύρω από τις Αζόρες) και ζώνες CECAF 34.1.1, 34.1.2 και 34.2.0 (ύδατα γύρω από τη Μαδέρα και τις Κανάριες Νήσους)]·

2)  «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ▌ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις (ΜΒΑ), στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των τρεχόντων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη ΜΒΑ. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %·

3)  «MSY Flower»: η χαμηλότερη τιμή του εύρους τιμών FMSY·

4)  «MSY Fupper»: η υψηλότερη τιμή του εύρους τιμών FMSY·

5)  «Τιμή του σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας, η οποία με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.

6)  «Κατώτατο εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που περιέχει τιμές από το MSY Flower έως την τιμή του σημείου FMSY·

7)  «Ανώτατο εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που περιέχει τιμές από την τιμή του σημείου FMSY έως το MSY Fupper·

8)  «Blim»: το σημείο αναφοράς βιομάζας του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·

9)  «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής ή στην περίπτωση της καραβίδας, για την αφθονία, που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 3

Στόχοι

1.  Το σχέδιο συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της κοινής αλιευτικής πολιτικής οι οποίοι απαριθμούνται στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της προληπτικής προσέγγισης στη διαχείριση της αλιείας, και έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι η εκμετάλλευση των ζώντων θαλάσσιων βιολογικών πόρων αποκαθιστά και διατηρεί τους πληθυσμούς των αλιευόμενων ειδών πάνω από τα επίπεδα που μπορούν να αποφέρουν ΜΒΑ.

2.  Το σχέδιο συμβάλλει στην εξάλειψη των απορρίψεων, μέσω της αποφυγής και της μείωσης, στο μέτρο του δυνατού, των ανεπιθύμητων αλιευμάτων, και στην υλοποίηση της υποχρέωσης εκφόρτωσης, η οποία θεσπίζεται στο άρθρο 15 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τα είδη που υπόκεινται σε όρια αλιευμάτων και στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

3.  Το σχέδιο εφαρμόζει την οικοσυστημική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της αλιείας για να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των αλιευτικών δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο οικοσύστημα. Συνάδει με την περιβαλλοντική νομοθεσία της Ένωσης, και ειδικότερα με τον στόχο της επίτευξης καλής περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/56/ΕΚ ▌.

4.  Συγκεκριμένα, το σχέδιο στοχεύει:

α)  να διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι που περιγράφονται στο χαρακτηριστικό ποιοτικής περιγραφής 3 που περιέχεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ· ▌

β)  να συμβάλει στην υλοποίηση των λοιπών σχετικών χαρακτηριστικών ποιοτικής περιγραφής που περιέχονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2008/56/ΕΚ κατ’ αναλογία με τον ρόλο που διαδραματίζει η αλιεία στην υλοποίησή τους· και

γ)   να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων που ορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της οδηγίας 2009/147/ΕΚ και στα άρθρα 6 και 12 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ, ιδίως στην ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των αλιευτικών δραστηριοτήτων στα ευπαθή ενδιαιτήματα και τα προστατευόμενα είδη.

5.  Τα μέτρα που προβλέπονται στο σχέδιο λαμβάνονται σύμφωνα με τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα είναι ανεπαρκή, θα πρέπει να επιδιωχθεί συγκρίσιμος βαθμός διατήρησης των σχετικών αποθεμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

ΣΤΟΧΟΙ

Άρθρο 4

Στόχοι

1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας, σύμφωνα με το εύρος FMSY που ορίζεται στο άρθρο 2, επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους FMSY, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν το Συμβούλιο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για ένα απόθεμα, καθορίζει τις εν λόγω δυνατότητες εντός του κατώτατου εύρους FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το εν λόγω απόθεμα.

4.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 3, οι αλιευτικές δυνατότητες για ένα απόθεμα μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα χαμηλότερα του εύρους τιμών της FMSY.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 και 4, οι αλιευτικές δυνατότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το ανώτατο εύρος της FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το εν λόγω είδος, υπό την προϋπόθεση ότι το απόθεμα στο οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι πάνω από το MSY Btrigger:

α)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού τύπου αλιεία·

β)  εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή

γ)  προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

6.  Σε περίπτωση αδυναμίας καθορισμού του εύρους τιμών FMSY για απόθεμα που απαριθμείται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ελλείψει επαρκών επιστημονικών πληροφοριών, η διαχείριση του εν λόγω αποθέματος γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 5 μέχρις ότου καταστεί διαθέσιμο το εύρος τιμών FMSY σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

7.  Σε κάθε περίπτωση οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι μικρότερη του 5 % από το οριακό σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής Blim.

Άρθρο 5

Διαχείριση αποθεμάτων παρεμπιπτόντων αλιευμάτων

1.  Τα μέτρα διαχείρισης για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4, συμπεριλαμβανομένων κατά περίπτωση των αλιευτικών δυνατοτήτων, καθορίζονται λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και συμβαδίζουν με τους στόχους που ορίζονται στο άρθρο 3.

2.  Η διαχείριση των εν λόγω αποθεμάτων όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την προληπτική προσέγγιση στη διαχείριση της αλιείας, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 σημείο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν επαρκείς επιστημονικές πληροφορίες και σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, η διαχείριση της μεικτής αλιείας όσον αφορά τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού λαμβάνει υπόψη τη δυσκολία της ταυτόχρονης αλίευσης όλων των αποθεμάτων επιτυγχάνοντας ΜΒΑ, ιδίως σε καταστάσεις όπου αυτό οδηγεί σε πρόωρη απαγόρευση της αλιείας.

Άρθρο 6

Περιορισμός των διακυμάνσεων των αλιευτικών δυνατοτήτων για ένα απόθεμα

Αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο μπορεί να συνιστά στην Επιτροπή διαχειριστική προσέγγιση που αποσκοπεί στον περιορισμό των ετήσιων διακυμάνσεων των αλιευτικών δυνατοτήτων για συγκεκριμένο απόθεμα που απαριθμείται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Το Συμβούλιο μπορεί να λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις αυτές κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω αλιευτικές δυνατότητες συμμορφώνονται με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 8.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

Άρθρο 7

Σημεία αναφοράς διατήρησης

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται, βάσει του παρόντος σχεδίου, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο:

α)  το MSY Btrigger για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·

β)  το Blim για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.

Άρθρο 8

Διασφαλίσεις

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής ενός αποθέματος και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 ▌, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι κατώτερη από το ανώτατο εύρος τιμών FMSY, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και, στην περίπτωση των αποθεμάτων καραβίδας, η αφθονία οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του Blim, θεσπίζονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 ▌, μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

3.  Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:

α)  μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·

β)  μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής και στην περίπτωση της καραβίδας η αφθονία, είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Άρθρο 9

Τεχνικά μέτρα

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού σχετικά με τα ακόλουθα τεχνικά μέτρα:

α)  τις προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των αλιευτικών εργαλείων και τους κανόνες που ρυθμίζουν τη χρήση τους, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

β)  τις προδιαγραφές τροποποιήσεων ή πρόσθετων διατάξεων στα αλιευτικά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλιστεί ή να βελτιωθεί η επιλεκτικότητα, να μειωθούν τα ανεπιθύμητα αλιεύματα ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα·

γ)  τους περιορισμούς ή την απαγόρευση χρήσης ορισμένων αλιευτικών εργαλείων καθώς και αλιευτικών δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιοχές ή χρονικές περιόδους, προκειμένου να προστατευθούν οι γεννήτορες, οι ιχθύες κάτω του ελαχίστου μεγέθους αναφοράς διατήρησης ή τα είδη ιχθύων εκτός αλιευτικού στόχου, ή να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα· και

δ)  τα ελάχιστα μεγέθη αναφοράς διατήρησης για οποιοδήποτε από τα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των ιχθυδίων των θαλάσσιων οργανισμών.

2.  Τα μέτρα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών που ορίζονται στο άρθρο 3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΑΛΙΕΥΤΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Άρθρο 10

Αλιευτικές δυνατότητες

1.  Κατά την κατανομή των αλιευτικών δυνατοτήτων που έχουν στη διάθεσή τους σύμφωνα με το άρθρο 17 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, τα κράτη μέλη συνεκτιμούν την πιθανή σύνθεση των αλιευμάτων των σκαφών που συμμετέχουν σε αλιεία μεικτού τύπου.

2.  Τα κράτη μέλη δύνανται, έπειτα από προηγούμενη ενημέρωση της Επιτροπής, να ανταλλάσσουν το σύνολο ή μέρος των αλιευτικών δυνατοτήτων που τους έχουν κατανεμηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 8, το σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων για τα αποθέματα καραβίδας στα Δυτικά Ύδατα μπορεί να καθοριστεί για τις περιοχές διαχείρισης που αντιστοιχούν σε κάθε μία από τις περιοχές που ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 σημεία 22, 23, 24 και 25. Στις περιπτώσεις αυτές, το σύνολο επιτρεπόμενων αλιευμάτων για μια περιοχή διαχείρισης μπορεί να είναι το άθροισμα των ορίων αλιευμάτων των λειτουργικών μονάδων και των στατιστικών τετραγώνων εκτός των λειτουργικών μονάδων.

Άρθρο 11

Ερασιτεχνική αλιεία

1.  Όταν από τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις προκύπτει ότι η ερασιτεχνική αλιεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στη θνησιμότητα λόγω αλιείας αποθέματος που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, το Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει για την ερασιτεχνική αλιεία όρια που δεν εισάγουν διακρίσεις.

2.  Για τον καθορισμό των ορίων που αναφέρονται στην παράγραφο 1, το Συμβούλιο βασίζεται σε διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια, μεταξύ άλλων περιβαλλοντικού, κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. Τα χρησιμοποιούμενα κριτήρια μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τον αντίκτυπο της ερασιτεχνικής αλιείας στο περιβάλλον, την κοινωνική σημασία της δραστηριότητας αυτής και τη συμβολή της στην οικονομία των παράκτιων περιοχών.

3.  Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα και αναλογικά μέτρα για τον έλεγχο και τη συλλογή δεδομένων για μια αξιόπιστη εκτίμηση των πραγματικών επιπέδων αλιευμάτων ερασιτεχνικής αλιείας .

Άρθρο 12

Περιορισμός της αλιευτικής προσπάθειας για τη γλώσσα στη Δυτική Μάγχη

1.  Τα TAC γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (διαίρεση ICES 7e) βάσει του παρόντος σχεδίου συμπληρώνονται με περιορισμούς αλιευτικής προσπάθειας.

2.  Κατά τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων, το Συμβούλιο αποφασίζει κατ’ έτος τον μέγιστο αριθμό ημερών στη θάλασσα για σκάφη τα οποία βρίσκονται στη Δυτική Μάγχη και χρησιμοποιούν δοκότρατες μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 80 χιλιοστών και για σκάφη στη Δυτική Μάγχη τα οποία χρησιμοποιούν στατικά δίχτυα μεγέθους ματιών ίσου ή μεγαλύτερου των 220 χιλιοστών.

3.  Ο μέγιστος αριθμός ημερών στη θάλασσα που αναφέρεται στην παράγραφο 2 προσαρμόζεται στην ίδια αναλογία όπως η προσαρμογή του ποσοστού θνησιμότητας ανάλογα με τη διακύμανση των TAC.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

Άρθρο 13

Διατάξεις σχετιζόμενες με την υποχρέωση εκφόρτωσης στα ενωσιακά ύδατα των Δυτικών Υδάτων

1.  Για όλα τα αποθέματα των Δυτικών Υδάτων στα οποία εφαρμόζεται η υποχρέωση εκφόρτωσης σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, διευκρινίζοντας τις λεπτομέρειες της εν λόγω υποχρέωσης, όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  Η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καθορισμού ορίων από το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΕ ΥΔΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 14

Άδειες αλίευσης και όρια ικανότητας

1.  Για καθεμία από τις ζώνες ICES που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού, κάθε κράτος μέλος εκδίδει άδειες αλίευσης σύμφωνα με το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 για τα σκάφη τα οποία φέρουν τη σημαία του και τα οποία συμμετέχουν σε αλιευτικές δραστηριότητες στη συγκεκριμένη περιοχή. Στις εν λόγω άδειες αλίευσης, τα κράτη μέλη δύνανται επίσης να περιορίσουν τη συνολική αλιευτική ικανότητα ▌των σκαφών που χρησιμοποιούν συγκεκριμένο αλιευτικά εργαλεία.

2.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού με τον καθορισμό των ορίων της συνολικής ικανότητας των στόλων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος κανονισμού.

3.  Κάθε κράτος μέλος καταρτίζει και διατηρεί κατάλογο των σκαφών που κατέχουν την άδεια αλίευσης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, τον οποίο δημοσιοποιεί στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Άρθρο 15

Αρχές και στόχοι της διαχείρισης των αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ Ένωσης και τρίτων χωρών

1.  Στην περίπτωση αποθεμάτων κοινού ενδιαφέροντος τα οποία εκμεταλλεύονται επίσης τρίτες χώρες, η Ένωση επιδιώκει να συνεργαστεί με τις εν λόγω τρίτες χώρες με σκοπό να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποθεμάτων αυτών γίνεται με τρόπο βιώσιμο που συνάδει με τους στόχους του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, συγκεκριμένα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 αυτού, καθώς και του παρόντος κανονισμού. Όταν δεν συνάπτεται επίσημη συμφωνία, η Ένωση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να επιτύχει κοινές ρυθμίσεις για την αλίευση τέτοιων αποθεμάτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η βιώσιμη διαχείριση, προωθώντας έτσι ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις της Ένωσης.

2.  Στο πλαίσιο της από κοινού διαχείρισης των αποθεμάτων με τρίτες χώρες, η Ένωση δύναται να ανταλλάξει αλιευτικές δυνατότητες με τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 33 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ X

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 16

Περιφερειακή συνεργασία

1.  Το άρθρο 18 παράγραφοι 1 έως 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 εφαρμόζεται στα μέτρα που αναφέρονται στα άρθρα 9, 13 και 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

2.   Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Βορειοδυτικά Ύδατα δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τα Βορειοδυτικά Ύδατα και τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό συμφέρον στα Νοτιοδυτικά ύδατα δύνανται να υποβάλλουν κοινές συστάσεις για τα Νοτιοδυτικά Ύδατα. Τα εν λόγω κράτη μέλη δύνανται επίσης να υποβάλλουν κοινές συστάσεις για το σύνολο αυτών των υδάτων. Οι εν λόγω συστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, για πρώτη φορά το αργότερο δώδεκα μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, δώδεκα μήνες από κάθε υποβολή της αξιολόγησης του σχεδίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του παρόντος κανονισμού. Τα εν λόγω κράτη μέλη μπορούν επίσης να υποβάλλουν τέτοιες συστάσεις όταν είναι αναγκαίο, ιδίως σε περίπτωση αιφνίδιας μεταβολής της κατάστασης οποιουδήποτε εκ των αποθεμάτων για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός, ή για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που έχουν εντοπίσει οι πλέον πρόσφατες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Οι κοινές συστάσεις για μέτρα που αφορούν δεδομένο ημερολογιακό έτος υποβάλλονται το αργότερο έως την 1η Ιουλίου του προηγηθέντος έτους.

3.  Οι εξουσίες που ανατίθενται δυνάμει των άρθρων 9, 13 και 14 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού δεν θίγουν τις εξουσίες που ανατίθενται στην Επιτροπή δυνάμει άλλων διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XI

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17

Αξιολόγηση του σχεδίου

Έως...[πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε πέντε έτη, η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του σχεδίου στα αποθέματα για τα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και στις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3.

Άρθρο 18

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1.  Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

2.  Η εξουσιοδότηση για την έκδοση εκτελεστικών πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στα άρθρα 9 και 13 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 ανατίθεται στην Επιτροπή για πέντε έτη από... ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

3.  Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, στα άρθρα 9 και 13 και στο άρθρο 14 παράγραφος 2 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτή. Δεν θίγει το κύρος των ήδη σε ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

4.  Πριν από την έκδοση μιας κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η Επιτροπή διεξάγει διαβουλεύσεις με εμπειρογνώμονες που ορίζουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις αρχές της διοργανικής συμφωνίας της 13ης Απριλίου 2016 για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου.

5.  Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

6.  Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 1, τα άρθρα 9 και 13 και το άρθρο 14 παράγραφος 2 τίθεται σε ισχύ μόνο εφόσον δεν διατυπωθεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εντός προθεσμίας δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της εν λόγω περιόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι δεν πρόκειται να προβάλουν αντιρρήσεις. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XII

ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Άρθρο 19

Στήριξη εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας

Τα μέτρα προσωρινής παύσης που θεσπίζονται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του σχεδίου θεωρούνται προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων για τους σκοπούς του άρθρου 33 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XIII

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ (EΕ) 2016/1139 ΚΑΙ (ΕΕ) 2018/973

Άρθρο 20

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1139

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 τροποποιείται ως εξής:

1.  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο άρθρο:"

«Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και στο άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005. Επιπλέον, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

   1) «πελαγικά αποθέματα»: τα αποθέματα που απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως η) του παρόντος κανονισμού και κάθε συνδυασμός αυτών·
   2) «Εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ▌ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, όπου όλα τα επίπεδα θνησιμότητας λόγω αλιείας εντός του συγκεκριμένου εύρους τιμών έχουν μακροπρόθεσμα ως αποτέλεσμα τις μέγιστες βιώσιμες αποδόσεις (ΜΒΑ), στο πλαίσιο του δεδομένου αλιευτικού προτύπου και των υφιστάμενων μέσων περιβαλλοντικών συνθηκών και χωρίς να θίγεται σημαντικά η αναπαραγωγική διαδικασία των σχετικών αποθεμάτων. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε να συνεπάγεται μείωση της μακροπρόθεσμης απόδοσης που δεν υπερβαίνει το 5 % σε σύγκριση με τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση. Καθορίζεται κατά τρόπο ώστε η πιθανότητα μείωσης του αποθέματος κάτω του οριακού σημείου αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής (Blim) να μην υπερβαίνει το 5 %·
   3) «MSY Flower»: η χαμηλότερη τιμή του εύρους τιμών FMSY·
   4) «MSY Fupper»: η υψηλότερη τιμή του εύρους τιμών FMSY·
   5) «Τιμή του σημείου FMSY»: η τιμή της εκτιμώμενης θνησιμότητας λόγω αλιείας η οποία, με το δεδομένο αλιευτικό πρότυπο και τις τρέχουσες μέσες περιβαλλοντικές συνθήκες, παρέχει τη μακροπρόθεσμη μέγιστη απόδοση.
   6) «Κατώτατο εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που περιέχει τιμές από το MSY Flower έως την τιμή του σημείου FMSY·
   7) «Ανώτατο εύρος τιμών FMSY»: το εύρος τιμών που περιέχει τιμές από την τιμή του σημείου FMSY έως το MSY Fupper·
   8) «Blim»: το σημείο αναφοράς βιομάζας του αποθέματος που παρέχεται σύμφωνα με τη βέλτιστη διαθέσιμη επιστημονική γνωμοδότηση, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο μπορεί να εμφανίζεται μειωμένη ικανότητα αναπαραγωγής·
   9) «MSY Btrigger»: το σημείο αναφοράς για τη βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής που προσδιορίζεται βάσει των βέλτιστων διαθέσιμων επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο, κάτω από το οποίο πρέπει να ληφθούν ειδικά και κατάλληλα μέτρα διαχείρισης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα ποσοστά εκμετάλλευσης σε συνδυασμό με τις φυσικές διακυμάνσεις αποκαθιστούν τα αποθέματα σε επίπεδα ανώτερα εκείνων που είναι ικανά να αποφέρουν μακροπρόθεσμα ΜΒΑ.
   10) «ενδιαφερόμενα κράτη μέλη»: τα κράτη μέλη που έχουν άμεσο διαχειριστικό ενδιαφέρον, ήτοι η Δανία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η Φινλανδία και η Σουηδία.».

"

2.  Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:"

«Άρθρο 4

Στόχοι

1.  Ο στόχος θνησιμότητας λόγω αλιείας, σύμφωνα με το εύρος FMSY που ορίζεται στο άρθρο 2, επιτυγχάνεται το συντομότερο δυνατό, και σε προοδευτική, αυξητική βάση έως το 2020 για τα αποθέματα που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 και διατηρείται κατόπιν εντός του εύρους FMSY, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

2.  Το συγκεκριμένο εύρος τιμών της FMSY με βάση το παρόν σχέδιο ζητείται συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε ενωσιακό ή διεθνές επίπεδο.

3.  Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, όταν το Συμβούλιο καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες για ένα απόθεμα, καθορίζει τις εν λόγω δυνατότητες εντός του κατώτατου εύρους FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το εν λόγω απόθεμα.

4.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 3, οι αλιευτικές δυνατότητες μπορούν να καθορίζονται σε επίπεδα χαμηλότερα του εύρους τιμών της FMSY.

5.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 3 και 4, οι αλιευτικές δυνατότητες ενός αποθέματος μπορούν να καθορίζονται σύμφωνα με το ανώτατο εύρος της FMSY που είναι διαθέσιμο τη δεδομένη στιγμή για το εν λόγω είδος, υπό την προϋπόθεση ότι το απόθεμα στο οποίο γίνεται αναφορά στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι πάνω από το MSY Btrigger:

   α) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στο άρθρο 3 όσον αφορά τη μεικτού τύπου αλιεία·
   β) εάν, βάσει των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων ή αποδείξεων, είναι αναγκαίο προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση σοβαρής ζημιάς σε ένα απόθεμα εξαιτίας της δυναμικής των αποθεμάτων εντός ενός συγκεκριμένου είδους ή μεταξύ ειδών· ή
   γ) προκειμένου να περιοριστούν οι διακυμάνσεις των αλιευτικών δυνατοτήτων μεταξύ διαδοχικών ετών στο 20 % κατ’ ανώτατο όριο.

6.  Σε κάθε περίπτωση, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται κατά τρόπο ώστε να είναι μικρότερη του 5 % η πιθανότητα να κατέλθει η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής κάτω από το Blim.».

"

3.  Στο Κεφάλαιο III παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο μετά το άρθρο 4:"

«Άρθρο 4α

Σημεία αναφοράς διατήρησης

Τα ακόλουθα σημεία αναφοράς διατήρησης για τη διαφύλαξη της πλήρους αναπαραγωγικής ικανότητας των αποθεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ζητούνται, βάσει του παρόντος σχεδίου, συγκεκριμένα από το ICES, ή από παρεμφερή ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα αναγνωρισμένο σε επίπεδο Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο:

   α) το MSY Btrigger για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1·
   β) το Blim για τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1.».

"

4.  Το άρθρο 5 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 5

Διασφαλίσεις

1.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, για οποιοδήποτε δεδομένο έτος η βιομάζα αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του MSY Btrigger, θεσπίζονται όλα τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 ▌, οι αλιευτικές δυνατότητες καθορίζονται σε επίπεδα που συνάδουν με θνησιμότητα λόγω αλιείας που είναι κατώτερη από το ανώτατο εύρος τιμών FMSY, λαμβανομένης υπόψη της μείωσης της βιομάζας.

2.  Όταν, βάσει επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής οποιουδήποτε από τα αποθέματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 είναι κατώτερη του Btrigger, θεσπίζονται περαιτέρω διορθωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία επάνοδος του σχετικού αποθέματος σε επίπεδα ανώτερα από εκείνα που μπορεί να διασφαλίσουν τη ΜΒΑ. Ειδικότερα, τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα, με την επιφύλαξη του άρθρου 4 παράγραφος 3 ▌, μπορούν να περιλαμβάνουν την αναστολή της στοχευόμενης αλιείας του σχετικού αποθέματος ή της σχετικής λειτουργικής μονάδας, καθώς και την κατάλληλη μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων.

3.  Τα διορθωτικά μέτρα του παρόντος άρθρου μπορούν να περιλαμβάνουν:

   α) μέτρα έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013·
   β) μέτρα σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του παρόντος κανονισμού.

4.  Τα μέτρα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο λαμβάνονται ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και τον επαναλαμβανόμενο χαρακτήρα της κατάστασης κατά την οποία η βιομάζα αποθέματος αναπαραγωγής είναι κατώτερη από τα επίπεδα που αναφέρονται στο άρθρο 4α.».

"

5.  Στο άρθρο 7 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:"

«3. Η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καθορισμού ορίων από το Συμβούλιο για την ερασιτεχνική αλιεία.».

"

6.  Τα παραρτήματα I και ΙΙ διαγράφονται.

Άρθρο 21

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΕ) 2018/973

Ο κανονισμός (ΕΕ) 2018/973 τροποποιείται ως εξής:

1)  Στο άρθρο 9, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: "

«3. Κατά παρέκκλιση από το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98, το ελάχιστο μέγεθος αναφοράς διατήρησης για την καραβίδα (Nephrops norvegicus) στη διαίρεση ICES 3a ορίζεται σε 105 mm.

Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται έως την ημερομηνία κατά την οποία παύει να ισχύει το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98.».

"

2)  Το άρθρο 11 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:"

«Άρθρο 11

Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εκφόρτωσης σε ενωσιακά ύδατα της Βόρειας Θάλασσας

«1. Για όλα τα αποθέματα ειδών της Βόρειας Θάλασσας που υπόκεινται στην υποχρέωση εκφόρτωσης δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013, ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και το άρθρο 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 για τη συμπλήρωση του παρόντος κανονισμού, προσδιορίζοντας τις λεπτομέρειες αυτής της υποχρέωσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 15 παράγραφος 5 στοιχεία α) έως ε) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013.

2.  Η υποχρέωση εκφόρτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 15 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 δεν εφαρμόζεται στην ερασιτεχνική αλιεία, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων καθορισμού επιμέρους αλιευτικών δυνατοτήτων από το Συμβούλιο για την ερασιτεχνική αλιεία σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 4 του παρόντος κανονισμού.».

"

ΚΕΦΑΛΑΙΟ XΙV

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 22

Καταργήσεις

1.  Οι ακόλουθοι κανονισμοί καταργούνται:

α)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004·

β)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005·

γ)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006·

δ)  κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007·

ε)  κανονισμός (EΚ) αριθ. 1300/2008.

2.  Οι παραπομπές στους καταργηθέντες κανονισμούς θεωρούνται ως παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

Άρθρο 23

Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

...,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ

Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προτίθενται να καταργούν τις εξουσιοδοτήσεις για την έγκριση τεχνικών μέτρων μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων δυνάμει του άρθρου 8 του παρόντος κανονισμού όταν εγκρίνουν νέο κανονισμό σχετικά με τεχνικά μέτρα που περιλαμβάνει εξουσιοδότηση η οποία καλύπτει τα ίδια μέτρα.

(1)ΕΕ C 440 της 6.12.2018, σ. 171.
(2) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2019.
(3)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1380/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 και την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθ. 639/2004 και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 28.12.2013, σ. 22).
(4)Οδηγία 2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, περί πλαισίου κοινοτικής δράσης στο πεδίο της πολιτικής για το θαλάσσιο περιβάλλον (οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική) (ΕΕ L 164 της 25.6.2008, σ. 19).
(5)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 811/2004 του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Βορρά (ΕΕ L 150 της 30.4.2004, σ. 1).
(6)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2166/2005 του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2005, για τη θέσπιση μέτρων αποκατάστασης των αποθεμάτων μερλούκιου του Νότου και καραβίδας στην Κανταβρική Θάλασσα και στη Δυτική Ιβηρική Χερσόνησο και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 850/98 για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 345 της 28.12.2005, σ. 5).
(7)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 388/2006 του Συμβουλίου, της 23ης Φεβρουαρίου 2006, σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος για τη βιώσιμη εκμετάλλευση του αποθέματος γλώσσας στον Βισκαϊκό Κόλπο (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 1).
(8)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 509/2007 του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 2007, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου βιώσιμης εκμετάλλευσης του αποθέματος γλώσσας στη Δυτική Μάγχη (ΕΕ L 122 της 11.5.2007, σ. 7).
(9)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (ΕΕ L 344 της 20.12.2008, σ. 6).
(10) Οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ L 20 της 26.1.2010, σ. 7).
(11) Οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας (ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7).
(12)ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1.
(13)Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014, για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ) αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149 της 20.5.2014, σ. 1).
(14)Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1139 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2016, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα αποθέματα γάδου, ρέγγας και παπαλίνας της Βαλτικής Θάλασσας και για τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των εν λόγω αποθεμάτων, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1098/2007 του Συμβουλίου (ΕΕ L 191 της 15.7.2016, σ. 1).
(15)Κανονισμός (EE) 2018/973 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Ιουλίου 2018, για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για τα βενθοπελαγικά αποθέματα της Βόρειας Θάλασσας και τις αλιευτικές δραστηριότητες εκμετάλλευσης των αποθεμάτων αυτών, το οποίο προσδιορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της υποχρέωσης εκφόρτωσης στη Βόρεια Θάλασσα, και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 676/2007 και (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 (ΕΕ L 179 της 16.7.2018, σ. 1).
(16) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 του Συμβουλίου, της 20ής Νοεμβρίου 2009, περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, τροποποιήσεως των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 847/96, (ΕΚ) αριθ. 2371/2002, (ΕΚ) αριθ. 811/2004, (ΕΚ) αριθ. 768/2005, (ΕΚ) αριθ. 2115/2005, (ΕΚ) αριθ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθ. 388/2006, (ΕΚ) αριθ. 509/2007, (ΕΚ) αριθ. 676/2007, (ΕΚ) αριθ. 1098/2007, (ΕΚ) αριθ. 1300/2008, (ΕΚ) αριθ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93, (ΕΚ) αριθ. 1627/94 και (ΕΚ) αριθ. 1966/2006 (ΕΕ L 343 της 22.12.2009, σ. 1).
(17) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 850/98 του Συμβουλίου, της 30ής Μαρτίου 1998, για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων προστασίας των νεαρών θαλάσσιων οργανισμών (ΕΕ L 125 της 27.4.1998, σ. 1).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου