Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0164(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0028/2019

Předložené texty :

A8-0028/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 12/02/2019 - 9.13

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0074

Přijaté texty
PDF 232kWORD 58k
Úterý, 12. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy *
P8_TA-PROV(2019)0074A8-0028/2019

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. února 2019 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o zavedení podrobných technických opatření pro uplatňování konečného systému DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2018)0329),

–  s ohledem na článek 113 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0317/2018),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru (A8-0028/2019),

1.  schvaluje pozměněný návrh Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 293 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie změnila odpovídajícím způsobem;

3.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

4.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit návrh Komise;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Znění navržené Komisí   Pozměňovací návrh
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
(1)  Když Rada v roce 1967 přijala společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) prostřednictvím směrnic Rady 62/227/EHS1 a 67/228/EHS2, byl učiněn závazek zavést konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy, který bude fungovat podobně jako v rámci jednoho členského státu. Jelikož politické a technické podmínky nebyly pro takový systém zralé, byl po zrušení fiskálních hranic mezi členskými státy na konci roku 1992 přijat přechodný režim DPH. Směrnice Rady 2006/112/ES3, která v současnosti platí, stanoví, že tato přechodná pravidla musí být nahrazena konečným režimem založeným na zásadě zdaňování dodání zboží nebo poskytnutí služby v členském státě původu.
(1)  Když Rada v roce 1967 přijala společný systém daně z přidané hodnoty (DPH) prostřednictvím směrnic Rady 62/227/EHS1 a 67/228/EHS2, byl učiněn závazek zavést konečný systém DPH pro zdanění obchodu mezi členskými státy, který bude fungovat podobně jako v rámci jednoho členského státu. Jelikož politické a technické podmínky nebyly pro takový systém zralé, byl po zrušení fiskálních hranic mezi členskými státy na konci roku 1992 přijat přechodný režim DPH. Směrnice Rady 2006/112/ES3, která v současnosti platí, stanoví, že tato přechodná pravidla musí být nahrazena konečným režimem založeným na zásadě zdaňování dodání zboží nebo poskytnutí služby v členském státě původu. Uvedená přechodná pravidla jsou však již v platnosti několik desetiletí, což vedlo ke složitému přechodnému systému DPH, náchylnému k vnitrounijním přeshraničním podvodům v oblasti DPH. Přechodná pravidla mají řadu nedostatků, kvůli čemuž není systém DPH ani plně efektivní, ani slučitelný s požadavky skutečného jednotného trhu. Zranitelnost přechodného systému se projevila jen několik let po jeho zavedení. Od té doby bylo přijato několik legislativních (zlepšení správní spolupráce, kratší lhůty pro souhrnná hlášení, odvětvové přenesení daňové povinnosti) i nelegislativních opatření. Nedávné studie věnované výpadku příjmů z DPH však prokázaly, že částka nevybrané DPH dosahuje stále značné výše. Jedná se o první legislativní návrh od zavedení stávajících pravidel v oblasti DPH v roce 1992, jehož cílem je řešit příčiny přeshraničních podvodů. Ve svém sdělení ze dne 28. října 2015 nazvaném „Zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky“ Komise vyhodnotila složitost stávajícího systému DPH jako jednu z hlavních překážek bránících dokončení jednotného trhu. Výpadek příjmů z DPH, který je definován jako rozdíl mezi výší DPH, jež byla skutečně vybrána, a teoretickou částkou, která by se měla vybrat, současně narůstá a v roce 2015 dosáhl v EU-28 výše 151,5 miliardy EUR. To dokazuje, že je nutné provést naléhavou a komplexní reformu systému DPH směřující ke konečnému systému DPH s cílem usnadnit a zjednodušit přeshraniční obchod uvnitř EU a zvýšit odolnost tohoto systému vůči podvodům.
__________________
__________________
1 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst 71, 14.4.1967, s. 1301).
1 První směrnice Rady 67/227/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu (Úř. věst 71, 14.4.1967, s. 1301).
2 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).
2 Druhá směrnice Rady 67/228/EHS ze dne 11. dubna 1967 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu — Struktura a způsoby použití společného systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 71, 14.4.1967, s. 1303).
3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
3 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1).
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)
(1a)  Kromě toho v minulosti Komise za podpory Evropského parlamentu vždy poukazovala na to, že systém DPH založený na zdanění v místě původu je správným krokem k tomu, aby se systém DPH v Unii stal odolnějším vůči podvodům, a je rovněž nejvhodnější pro řádné fungování vnitřního trhu. Stávající iniciativa však vychází z toho, že členské státy upřednostňují přístup spočívající ve zdanění v místě určení, což členským státům poskytuje určitou flexibilitu při stanovování sazeb DPH.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2
(2)  Rada, podpořená Evropským parlamentem1 a Evropským hospodářským a sociálním výborem2, potvrdila, že systém založený na původu zboží nebo služeb je nedosažitelný, a vyzvala Komisi, aby provedla důkladné technické práce a zahájila dialog s členskými státy postavený na širokém základě s cílem řádně posoudit jednotlivé možné způsoby provádění zásady místa určení3.
(2)  Rada, podpořená Evropským parlamentem1 a Evropským hospodářským a sociálním výborem2, potvrdila, že systém založený na původu zboží nebo služeb je nedosažitelný, a vyzvala Komisi, aby provedla důkladné technické práce a zahájila dialog s členskými státy postavený na širokém základě s cílem řádně posoudit jednotlivé možné způsoby provádění zásady místa určení3, aby se zajistilo, že dodávky zboží z jednoho členského státu do jiného jsou zdaněny stejně, jako kdyby bylo zboží dodáno a nabyto uvnitř jediného členského státu. Vytvoření jednotného prostoru DPH v Unii je klíčové pro snížení nákladů na dodržování předpisů pro podniky, zejména malé a střední podniky působící přeshraničně, omezení rizik přeshraničních podvodů v oblasti DPH a zjednodušení postupů týkajících se DPH. Konečný systém DPH posílí vnitřní trh a vytvoří lepší podmínky pro podnikání v oblasti přeshraničního obchodu. Měl by zohledňovat změny nezbytné v důsledku technologického vývoje a digitalizace. Tato směrnice stanoví technická opatření pro provádění tzv. „základních prvků“, které Komise stanovila ve svém návrhu ze dne 18. 1. 20183a. Členské státy by proto měly přijmout rozhodnutí ohledně výše uvedených „základních prvků“, aby mohly rychle provést tuto směrnici.
__________________
__________________
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. října 2011 o budoucnosti DPH (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//CS
1 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. října 2011 o budoucnosti DPH (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//CS
2 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. července 2011 na téma „Zelená kniha o budoucnosti DPH – Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52011AE1168
2 Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. července 2011 na téma „Zelená kniha o budoucnosti DPH – Pro jednodušší, stabilnější a účinnější systém DPH“ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:52011AE1168
3 Závěry Rady o budoucnosti DPH – 3167. zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční záležitosti, které se konalo v Bruselu dne 15. května 2012 (viz zejména bod B 4) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9203-2012-INIT/cs/pdf
3 Závěry Rady o budoucnosti DPH – 3167. zasedání Rady ve složení pro hospodářské a finanční záležitosti, které se konalo v Bruselu dne 15. května 2012 (viz zejména bod B 4) http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9203-2012-INIT/cs/pdf
3a Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/EHS, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty, COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
(3)  Komise ve svém akčním plánu v oblasti DPH1 uvádí změny systému DPH, které by byly nezbytné pro vytvoření takového systému založeného na místě určení pro obchod uvnitř Unie prostřednictvím zdanění přeshraničních dodání. Rada následně znovu potvrdila závěry tohoto akčního plánu a mimo jiné uvedla, že podle jejího názoru by měla být zásada zdanění v místě původu, se kterou se počítá pro konečný systém DPH, nahrazena zásadou zdanění v členském státě určení2.
(3)  Komise ve svém akčním plánu v oblasti DPH1 uvádí změny systému DPH, které by byly nezbytné pro vytvoření takového systému založeného na místě určení pro obchod uvnitř Unie prostřednictvím zdanění přeshraničních dodání. Rada následně znovu potvrdila závěry tohoto akčního plánu a mimo jiné uvedla, že podle jejího názoru by měla být zásada zdanění v místě původu, se kterou se počítá pro konečný systém DPH, nahrazena zásadou zdanění v členském státě určení2. Podle odhadů by tato změna měla přispět ke snížení objemu přeshraničních podvodů v oblasti DPH o 50 miliard EUR ročně.
__________________
__________________
1 Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí“ (COM(2016)0148 final ze dne 7.4.2016).
1 Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí“ (COM(2016)0148 final ze dne 7.4.2016).
2 Viz: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
2 Viz: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)
(4a)   S cílem zajistit účinnou spolupráci mezi členskými státy by Komise měla zajistit transparentnost systému, zejména prostřednictvím ročního povinného zveřejňování podvodů v jednotlivých členských státech. Transparentnost rovněž pomůže objasnit rozsah podvodů, zvýšit povědomí veřejnosti a vytvořit tlak na členské státy.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
(5a)   Zvláštní pozornost je třeba věnovat postojům Evropského parlamentu přijatým v jeho legislativních usneseních ze dne 3. října 2018 o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy (COM(2017)0569 – C80363/2017 –2017/0251(CNS)) a o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty (COM(2018)0020 –C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) a v jeho legislativním usnesení ze dne 3. července 2018 o pozměněném návrhu nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
(13)  Celkovým pravidlem pro dodání zboží, včetně dodání zboží uvnitř Unie, a pro poskytování služeb, by mělo být to, že povinnost odvést DPH má dodavatel.
(13)  Celkovým pravidlem pro dodání zboží, včetně dodání zboží uvnitř Unie, a pro poskytování služeb, by mělo být to, že povinnost odvést DPH má dodavatel. Tyto nové zásady členským státům umožní lépe bojovat proti podvodům v oblasti DPH, zejména podvodům na bázi chybějícího obchodníka při obchodech uvnitř Společenství, jejichž výše se odhaduje na nejméně 50 miliard EUR ročně.
Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)
(14a)   Je třeba zavést přísná pravidla uplatňovaná jednotně ve všech členských státech, jež stanoví, které podniky mohou požívat statusu certifikované osoby povinné k dani, a společná pravidla a ustanovení, jejichž nedodržování bude mít za následek pokuty a postihy.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)
(14b)   Komise by měla mít za úkol předložit další pokyny a ověřit, zda členské státy tato harmonizovaná kritéria řádně uplatňují v celé Unii.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15
(15)  Pravidla týkající se dočasného uplatňování mechanismu přenesení daňové povinnosti u movitého zboží je nutno přezkoumat, aby se zajistila jejich soudržnost se zavedením nových pravidel týkajících se osoby povinné odvést DPH z dodání zboží uvnitř Unie.
(15)  Pravidla týkající se dočasného uplatňování mechanismu přenesení daňové povinnosti u movitého zboží je nutno přezkoumat, aby se zajistila jejich soudržnost se zavedením nových pravidel týkajících se osoby povinné odvést DPH z dodání zboží uvnitř Unie. Po provedení této směrnice již pravděpodobně nebude třeba dočasně uplatňovat mechanismus přenesení daňové povinnosti. Komise by proto měla v patřičnou dobu analyzovat, zda je třeba zrušit návrh na dočasné použití mechanismu přenesení daňové povinnosti.
Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
(23)  Aby byla zajištěna soudržnost oznamovacích povinností v souvislosti s DPH pro velké podniky, je nutno přezkoumat četnost podávání přiznání k DPH v rámci tohoto zvláštního režimu, a to doplněním ustanovení, že osoby povinné k dani, jež využívají tento režim, podávají v rámci tohoto režimu měsíční přiznání k DPH, pokud je jejich roční obrat v Unii vyšší než 2 500 000 EUR.
(23)  Aby byla zajištěna soudržnost oznamovacích povinností v souvislosti s DPH pro velké podniky, je nutno přezkoumat četnost podávání přiznání k DPH v rámci tohoto zvláštního režimu, a to doplněním ustanovení, že osoby povinné k dani, jež využívají tento režim, podávají v rámci tohoto režimu měsíční přiznání k DPH, pokud je jejich roční obrat DPH v Unii vyšší než 2 500 000 EUR.
Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25 a (nový)
(25a)   Vysoká míra nedodržování pravidel nejen způsobuje hospodářské ztráty osobám, které daňové předpisy dodržují, ale také ohrožuje soudržnost a koherenci daňového systému a vytváří obecný pocit nespravedlnosti v důsledku narušení hospodářské soutěže. Účinný a srozumitelný systém je klíčem k vytváření veřejných příjmů a k zajištění odpovědnosti občanů i podniků.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)
(26a)   Ze statistik vyplývá, že podvodníci využívají slabin systému a sledují vývoj ekonomiky a dynamický růst poptávky po určitém zboží. Proto je nutné vytvořit dostatečně dynamický systém, který bude schopen na škodlivé praktiky reagovat a omezit míru záměrného (podvodného) i nezáměrného porušování pravidel.
Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 b (nový)
(26b)   Se zvláštním zaměřením na potřeby malých a středních podniků zapojených do přeshraničního podnikání uvnitř Společenství a s cílem usnadnit obchodování a zvýšit právní jistotu na jednotném trhu by měla Komise ve spolupráci s členskými státy zřídit komplexní veřejně dostupný unijní internetový portál s informacemi o DPH pro podniky. Tento mnohojazyčný portál by měl poskytovat rychlý, aktuální a cílený přístup k relevantním informacím o uplatňování systému DPH v jednotlivých členských státech, a zejména o správných sazbách DPH pro různé výrobky a služby v různých členských státech, jakož i o podmínkách nulové sazby. Tento portál by mohl rovněž přispět k řešení současného výpadku příjmů z DPH.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 c (nový)
(26c)   Jádrem nového systému založeného na zásadě místa určení je jednotné správní místo, neboť bez něj by značně stoupla složitost systému DPH a administrativní zátěž. Aby byla zajištěna interoperabilita, jednoduchost používání a odolnost vůči podvodům v budoucnu, mělo by být jednotné správní místo pro podniky provozováno prostřednictvím harmonizovaného přeshraničního IT systému založeného na společných normách a umožňujícího automatické vyhledávání a vkládání údajů, například pomocí jednotných standardních formulářů.
Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28
(28)  V důsledku zavedení dodání zboží uvnitř Unie jako nového pojmu je vhodné nahradit pojem „Společenství“ pojmem „Unie“, aby se zajistilo aktualizované a soudržné používání tohoto pojmu.
(28)  V důsledku zavedení dodání zboží uvnitř Unie jako nového pojmu je vhodné nahradit v celé směrnici pojem „Společenství“ pojmem „Unie“, aby se zajistilo aktualizované a soudržné používání tohoto pojmu.
Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)
(30a)  Legislativní opatření, jež mají sloužit k reformě systému DPH, k boji proti podvodům v oblasti DPH a ke snížení výpadku příjmů z DPH, mohou být úspěšná pouze tehdy, pokud budou daňové správy členských států úžeji spolupracovat v duchu vzájemné důvěry a vyměňovat si příslušné informace, aby mohly plnit své úkoly.
Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 8
4a)  článek 8 se nahrazuje tímto:
„Článek 8
„Článek 8
Dospěje-li Komise k závěru, že články 6 a 7 nejsou nadále odůvodněné, zejména s ohledem na neutralitu hospodářské soutěže nebo vlastní zdroje, předloží v tomto smyslu vhodné návrhy Radě.“
Dospěje-li Komise k závěru, že články 6 a 7 nejsou nadále odůvodněné, zejména s ohledem na neutralitu hospodářské soutěže nebo vlastní zdroje, předloží v tomto smyslu vhodné návrhy Evropskému parlamentu a Radě.“
Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 1 – pododstavec 3
Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu pro celní účely, má se za to, že kritéria uvedená v odstavci 2 jsou splněna.
Je-li žadatelem osoba povinná k dani, jíž byl udělen status oprávněného hospodářského subjektu pro celní účely, má se za to, že kritéria uvedená v odstavci 2 jsou pro účely této směrnice splněna.
Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 – písm. a a (nové)
aa)   žadatel nemá záznam o závažném trestném činu souvisejícím s jeho ekonomickou činností, jako jsou například, kromě jiného:
i)  praní peněz,
ii)  daňové úniky a daňové podvody;
iii)  zneužití finančních prostředků a programů Unie;
iv)  úpadkový nebo insolvenční podvod;
v)  pojistný nebo jiný finanční podvod;
vi)  úplatkářství nebo korupce;
vii)  kyberkriminalita;
viii)  účast na zločinném spolčení;
ix)  trestné činy v oblasti práva hospodářské soutěže;
x)  přímé nebo nepřímé zapojení do teroristické činnosti
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 – písm. c
c)  existuje důkaz o finanční solventnosti žadatele, která se považuje za prokázanou, pokud je žadatel s náležitým ohledem na charakteristiky daného typu podnikatelské činnosti v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky, nebo pokud jsou předloženy záruky poskytnuté pojišťovacími či jinými finančními institucemi nebo jinými hospodářsky spolehlivými třetími osobami.
c)  existuje důkaz o finanční solventnosti žadatele v předcházejících třech letech, která se považuje za prokázanou, pokud je žadatel s náležitým ohledem na charakteristiky daného typu podnikatelské činnosti v dobré finanční situaci, která mu umožňuje plnit své závazky, nebo pokud jsou předloženy záruky poskytnuté pojišťovacími či jinými finančními institucemi nebo jinými hospodářsky spolehlivými třetími osobami. Žadatel musí mít účet u finanční instituce se sídlem v Unii.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 2 a (nový)
2a.   V zájmu zajištění harmonizovaného výkladu při udílení statusu certifikované osoby povinné k dani přijme Komise prostřednictvím prováděcího aktu další pokyny pro členské státy týkající se hodnocení těchto kritérií, které budou platit v celé Unii. První prováděcí akt přijme nejpozději jeden měsíc po vstupu této směrnice v platnost.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 3 a (nový)
3a.   Aby byly podniky motivovány žádat o status certifikované osoby povinné k dani, zavede Komise pro malé a střední podniky individualizovaný postup.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 4 – pododstavec 1
Osoba povinná k dani, která žádá o status certifikované osoby povinné k dani, dodá všechny informace vyžadované správcem daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí.
Osoba povinná k dani, která žádá o status certifikované osoby povinné k dani, dodá všechny příslušné informace vyžadované správcem daně k tomu, aby mohl učinit rozhodnutí. Správci daně všech členských států žádost neprodleně vyřídí a měli by podléhat harmonizovaným kritériím týkajícím se poskytování informací.
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 4 a (nový)
4a.   V případě udělení statusu certifikované osoby povinné k dani se tato informace zpřístupňuje prostřednictvím systému výměny informací o DPH. Změny tohoto statusu se v systému neprodleně aktualizují.
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 5
5.  Byla-li žádost zamítnuta, oznámí správce daně žadateli spolu s rozhodnutím také důvody zamítnutí. Členské státy zajistí, aby měl žadatel právo na odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti.
5.  Byla-li žádost zamítnuta, oznámí neprodleně správce daně žadateli spolu s rozhodnutím také jasné důvody jejího zamítnutí. Členské státy zajistí, aby měl žadatel v přiměřené lhůtě právo na odvolání proti rozhodnutím o zamítnutí žádosti.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 5 a (nový)
5a.   Je-li žádost zamítnuta, je rozhodnutí spolu s důvody jejího zamítnutí oznámeno správcům daně ostatních členských států.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 6
6.  Osoba povinná k dani, jíž byl udělen status certifikované osoby povinné k dani, oznámí správci daně bez prodlení jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění rozhodnutí, které mohou narušit nebo ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce daně tento daňový status odebere, pokud již nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 2.
6.  Osoba povinná k dani, jíž byl udělen status certifikované osoby povinné k dani, oznámí správci daně do jednoho měsíce jakékoli skutečnosti vzniklé po učinění rozhodnutí, které mohou narušit nebo ovlivnit zachování tohoto statusu. Správce daně tento daňový status odebere, pokud již nejsou splněna kritéria stanovená v odstavci 2. Správce daně členského státu, který udělil status certifikované osoby povinné k dani, toto rozhodnutí nejméně jednou za dva roky přezkoumá, aby se ujistil, že jsou podmínky stále splněny. Pokud osoba povinná k dani neinformovala správce daně o některé skutečnosti, která by případně mohla ovlivnit její status certifikované osoby povinné k dani v souladu s prováděcím aktem, nebo takovou skutečnost úmyslně zatajila, vztahují se na ni přiměřené, účinné a odrazující sankce, včetně ztráty statusu certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 6 a (nový)
6a.   Osoba povinná k dani, jíž bylo udělení statusu certifikované osoby povinné k dani zamítnuto nebo která z vlastního podnětu informovala správce daně o tom, že již nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2, může o opětovné udělení statusu certifikované osoby povinné k dani požádat nejdříve za šest měsíců od data zamítnutí či odebrání statusu, a to za předpokladu, že jsou splněna všechna příslušná kritéria.
Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 6 b (nový)
6b.   Aby byly zajištěny jednotné normy pro sledování toho, zda jsou nadále splněny podmínky pro trvání statusu certifikované osoby povinné k dani, a pro odnětí tohoto statusu ve všech členských státech, přijme Komise příslušné pokyny.
Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 6 c (nový)
6c.   V případě, že bylo žadateli během předcházejících tří let zamítnuto udělení statusu oprávněného hospodářského subjektu podle celního kodexu Unie, nesmí mu být udělen status certifikované osoby povinné k dani.
Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 13a – odst. 7
7.  Status certifikované osoby povinné k dani v jednom členském státě uznávají správci daně všech členských států.;
7.  Status certifikované osoby povinné k dani v jednom členském státě uznávají správci daně všech členských států. Na vnitřní spory o DPH mezi dotčeným plátcem daně a vnitrostátním správcem daně se budou i nadále uplatňovat vnitrostátní mechanismy.
Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 56 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 145 – odst. 1
56a)  v článku 145 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. V případě potřeby předloží Komise Radě neprodleně návrhy za účelem upřesnění oblasti působnosti osvobození od daně podle článků 143 a 144 a stanovení prováděcích pravidel k nim.“
„1. V případě potřeby předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě neprodleně návrhy za účelem upřesnění oblasti působnosti osvobození od daně podle článků 143 a144 a stanovení prováděcích pravidel k nim.“
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 59 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 150 – odst. 1
59a)  v článku 150 se odstavec 1 nahrazuje tímto:
„1. V případě potřeby předloží Komise Radě neprodleně návrhy za účelem upřesnění oblasti působnosti osvobození od daně podle článku 148 a stanovení prováděcích pravidel k nim.“
„1. V případě potřeby předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě neprodleně návrhy za účelem upřesnění oblasti působnosti osvobození od daně podle článku 148 a stanovení prováděcích pravidel k nim.“
Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 68 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 166
68a)  článek 166 se nahrazuje tímto:
Článek 166
Článek 166
„V případě potřeby předloží Komise Radě neprodleně návrhy na společná pravidla pro uplatňování daně při plněních uvedených v oddílech 1 a 2.“
„V případě potřeby předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě neprodleně návrhy na společná pravidla pro uplatňování daně při plněních uvedených v oddílech 1 a 2.“
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 123 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 293 – odst. 1 – návětí
123a)  v čl. 293 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:
„Každé čtyři roky od přijetí této směrnice podává Komise Radě zprávu o uplatňování této kapitoly, vycházející z informací získaných od členských států, doprovázenou v případě potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů návrhy, jejichž předmětem je“
„Každé čtyři roky od přijetí této směrnice podává Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o uplatňování této kapitoly, vycházející z informací získaných od členských států, doprovázenou v případě potřeby a s ohledem na nezbytnost zajistit dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů návrhy, jejichž předmětem je“
Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 166 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 395 – odst. 3
166a)  v článku 395 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3. Do tří měsíců od uvědomení podle odst. 2 druhého pododstavce předloží Komise Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, pokud požadovaná odchylka takové námitky vyvolává.“
„3. Do tří měsíců od uvědomění podle odst. 2 druhého pododstavce předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, pokud požadovaná odchylka takové námitky vyvolává.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 166 b (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Čl. 396 – odst. 3
166b)  v článku 396 se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3. Do tří měsíců od uvědomení podle odst. 2 druhého pododstavce předloží Komise Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, pokud požadovaná odchylka takové námitky vyvolává.“
„3. Do tří měsíců od uvědomění podle odst. 2 druhého pododstavce předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě příslušný návrh, nebo jí sdělí své námitky, pokud požadovaná odchylka takové námitky vyvolává.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 169 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 404 a (nový)
169a)  za článek 404 se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 404a
Do čtyř let od přijetí směrnice Rady (EU) .../...*+ podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o provádění a uplatňování nových ustanovení této směrnice, vycházející z informací získaných od členských států, která bude v případě potřeby [a s ohledem na nezbytnost zajistit dlouhodobé sbližování vnitrostátních předpisů] doplněna návrhy.“
_______________
* Směrnice Rady (EU) .../... ze dne ..., kterou se mění ...(Úř. věst. ...).
+ Úř. věst.: vložte do textu číslo směrnice uvedené v dokumentu PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.
Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 169 b (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 404 b (nový)
169b)  za článek 404a se vkládá nový článek, který zní:
„Článek 404b
Do dvou let od přijetí směrnice Rady (EU).../...*+ podá Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o účinnosti výměny příslušných informací mezi správci daně členských států, neboť pro úspěch konečného režimu DPH je důležitá vzájemná důvěra.“
________________
* Směrnice Rady (EU) .../... ze dne ..., kterou se mění ... (Úř. věst. ...).
+ Úř. věst.: vložte do textu číslo směrnice uvedené v dokumentu PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) a do poznámky pod čarou číslo, datum, název a odkaz na vyhlášení uvedené směrnice v Úředním věstníku.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 173 a (nový)
Směrnice 2006/112/ES
Článek 411 a (nový)
173a)   vkládá se nový článek 411a, který zní:
„Článek 411a
Do 1. června 2020 Komise ve spolupráci s členskými státy zřídí komplexní, mnohojazyčný a veřejně přístupný internetový portál s informacemi o DPH, na němž budou moci podniky a spotřebitelé získat rychle a účinně správné informace o sazbách DPH – včetně toho, na které zboží nebo služby se uplatňují snížené sazby či výjimky – a veškeré relevantní informace o uplatňování definitivního systému DPH v jednotlivých členských státech.
Jako doplněk k portálu bude zaveden mechanismus automatických oznámení. Tento mechanismus zajistí, aby byly plátcům daně automaticky oznamovány změny a aktuální úpravy sazeb DPH v členských státech. Tato automatická oznámení se aktivují předtím, než změna nabude účinnosti, a nejpozději do pěti dnů od přijetí souvisejícího rozhodnutí.“
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Článek 1 a (nový)
Nařízení (EU) č. 904/2010
Článek 34 a článek 49 a (nový)
Článek 1a
Změny nařízení (EU) č. 904/2010
Nařízení (EU) č. 904/2010 se mění takto:
1)  Článek 34 se nahrazuje tímto:
Článek 34
„Článek 34
1.  Členské státy se účastní činnosti Eurofiscupracovních oblastech podle vlastní volby a rovněž se mohou rozhodnout svou účast ukončit.
1.  Komise poskytuje Eurofiscu nezbytnou technickou a logistickou podporu. Komise má přístup k informacím uvedeným v článku 1, které mohou být prostřednictvím Eurofiscu vyměňovány, v případech uvedených v čl. 55 odst. 2.
2.  Členské státy, které se rozhodly účastnit se některé pracovní oblasti Eurofiscu, se aktivně účastní mnohostranné výměny cílených informací mezi všemi zúčastněnými členskými státy.
2.  Členské státy se zapojují do pracovních oblastí Eurofiscu a aktivně se účastní mnohostranné výměny informací.
3.  Vyměňované informace jsou důvěrné ve smyslu článku 55.
3.   Koordinátoři pracovních oblastí Eurofiscu mohou z vlastního podnětu nebo na požádání předat příslušné informace o nejzávažnějších přeshraničních trestných činech v oblasti DPH Europolu a Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
3a.  Koordinátoři pracovních oblastí Eurofiscu mohou žádat Europol a OLAF o relevantní informace. Koordinátoři pracovních oblastí Eurofiscu zpřístupní informace obdržené od Europolu a úřadu OLAF ostatním zúčastněným kontaktním úředníkům Eurofiscu; tyto informace se vyměňují v elektronické podobě.“
2)  Vkládá se nový článek 49a, který zní:
„Článek 49a
Členské státy a Komise vytvoří společný systém sběru statistických údajů o podvodech v oblasti DPH a nezáměrném porušování pravidel uvnitř Společenství a každoročně zveřejňují odhad nevybrané DPH v důsledku těchto podvodů za jednotlivé členské státy a za Unii jako celek. Komise přijme prostřednictvím prováděcích aktů praktická opatření týkající se tohoto statistického systému. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 58 odst. 2.“
Poslední aktualizace: 13. února 2019Právní upozornění