Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0164(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0028/2019

Indgivne tekster :

A8-0028/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/02/2019 - 9.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0074

Vedtagne tekster
PDF 219kWORD 58k
Tirsdag den 12. februar 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Moms: Endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne *
P8_TA-PROV(2019)0074A8-0028/2019

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 12. februar 2019 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår indførelsen af de detaljerede tekniske foranstaltninger for den konkrete anvendelse af det endelige momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0329),

–  der henviser til artikel 113 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0317/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0028/2019),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Kommissionens forslag   Ændring
Ændring 1
Forslag til direktiv
Betragtning 1
(1)  Da Rådet i 1967 indførte det fælles merværdiafgiftssystem med direktiv 62/227/EØF3 og 67/228/EØF4, forpligtede man sig til at etablere et endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne, der fungerer på samme måde, som det ville inden for en enkelt medlemsstat. Eftersom de politiske og tekniske betingelser for et sådant system endnu ikke var til stede, da de fiskale grænser mellem medlemsstaterne blev afskaffet ved udgangen af 1992, blev der vedtaget overgangsordninger for moms. Rådets direktiv 2006/112/EF5, som er i kraft i dag, foreskriver, at disse overgangsregler skal erstattes af en endelig ordning, der i princippet er baseret på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten for leveringen af varer eller ydelser.
(1)  Da Rådet i 1967 indførte det fælles merværdiafgiftssystem med direktiv 62/227/EØF1 og 67/228/EØF2, forpligtede man sig til at etablere et endeligt momssystem for beskatning af handel mellem medlemsstaterne, der fungerer på samme måde, som det ville inden for en enkelt medlemsstat. Eftersom de politiske og tekniske betingelser for et sådant system endnu ikke var til stede, da de fiskale grænser mellem medlemsstaterne blev afskaffet ved udgangen af 1992, blev der vedtaget overgangsordninger for moms. Rådets direktiv 2006/112/EF3, som er i kraft i dag, foreskriver, at disse overgangsregler skal erstattes af en endelig ordning, der i princippet er baseret på beskatning i oprindelsesmedlemsstaten for leveringen af varer eller ydelser. Imidlertid har disse overgangsregler nu eksisteret i flere årtier, hvilket har ført til en kompleks momsovergangsordning, som er sårbar over for grænseoverskridende momssvig inden for Unionen. Disse overgangsregler lider under en lang række mangler, der resulterer i, at momssystemet hverken er fuldt effektivt eller foreneligt med kravene til et ægte indre marked. Sårbarheden af det midlertidige momssystem stod først klart et par år efter dets indførelse. Siden da er der truffet adskillige lovgivningsmæssige foranstaltninger (forbedring af det administrative samarbejde, kortere frister for momsoversigter og omvendt betalingspligt) og ikkelovgivningsmæssige foranstaltninger. De seneste undersøgelser af momsgabet viser imidlertid, at tallene for ikkeopkrævet moms stadig er enorme. Dette er det første lovgivningsmæssige forslag siden indførelsen af de nuværende momsregler i 1992, som har til formål at tackle de grundlæggende årsager til grænseoverskridende svig. I sin meddelelse af 28. oktober 2015 med titlen "Opgradering af det indre marked: flere muligheder for borgerne og virksomhederne" konstaterede Kommissionen, at de nuværende momsreglers kompleksitet er en af de største hindringer for fuldførelsen af det indre marked. Samtidig er momsgabet, som defineres som forskellen mellem de momsindtægter, der rent faktisk opkræves, og det teoretiske beløb, der forventes at blive opkrævet, blevet større og nåede i 2015 op på 151,5 mia. EUR i EU-28. Dette illustrerer behovet for en hurtig og omfattende reform af momssystemet i retning af en endelig momsordning, således at den grænseoverskridende handel inden for Unionen lettes og forenkles, og systemet gøres mere modstandsdygtigt over for svig.
__________________
__________________
3 Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301).
1 Rådets første direktiv 67/227/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1301).
4 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303).
2 Rådets andet direktiv 67/228/EØF af 11. april 1967 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter — Det fælles merværdiafgiftssystems struktur og de nærmere regler for dets anvendelse (EFT 71 af 14.4.1967, s. 1303).
5 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
3 Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1).
Ændring 2
Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)
(1a)  Derudover har Kommissionen, støttet af Europa-Parlamentet, gentagne gange påpeget, at et momssystem baseret på beskatning på oprindelsesstedet var den korrekte løsning for at gøre Unionens momssystem mere modstandsdygtigt over for svig og mest muligt i overensstemmelse med et velfungerende indre marked. Det nuværende initiativ er imidlertid baseret på medlemsstaternes foretrukne tilgang med beskatning på bestemmelsesstedet for at give medlemsstaterne en vis fleksibilitet i fastsættelsen af momssatser.
Ændring 3
Forslag til direktiv
Betragtning 2
(2)  Rådet, støttet af Europa-Parlamentet6 og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg7, bekræftede, at et oprindelsesbaseret system ikke var opnåeligt og opfordrede Kommissionen til at gå videre med dybdegående teknisk arbejde og en bredt funderet dialog med medlemsstaterne for at undersøge de forskellige mulige måder at gennemføre destinationsprincippet på8.
(2)  Rådet, støttet af Europa-Parlamentet1 og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg2, bekræftede, at et oprindelsesbaseret system ikke var opnåeligt og opfordrede Kommissionen til at gå videre med dybdegående teknisk arbejde og en bredt funderet dialog med medlemsstaterne for at undersøge de forskellige mulige måder at gennemføre destinationsprincippet på3 med henblik på at sikre, at leveringen af varer fra én medlemsstat til en anden beskattes, som om varerne var leveret og anskaffet inden for samme medlemsstat. Oprettelsen af et fælles EU-momsområde er afgørende for at nedbringe efterlevelsesomkostningerne for virksomhederne, særlig SMV'er, der arbejder på tværs af grænserne, begrænse risikoen for grænseoverskridende momssvig og forenkle momsrelaterede procedurer. Det endelige momssystem vil styrke det indre marked og skabe bedre forretningsbetingelser for grænseoverskridende handel. Det bør tage hensyn til de nødvendige ændringer, som følger af den teknologiske udvikling og digitaliseringen. Direktivet fastsætter tekniske foranstaltninger for gennemførelsen af de såkaldte "hjørnestene", som er fastlagt af Kommissionen i dens forslag af 18. januar 20183a. Medlemsstaterne bør derfor træffe afgørelse om ovennævnte "hjørnestene" for hurtigt at kunne gennemføre dette direktiv.
__________________
__________________
6 Europa-Parlamentets beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid (P7_TA(2011)0436), som kan hentes på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DA.
1 Europa-Parlamentets beslutning af 13. oktober 2011 om momssystemets fremtid (P7_TA(2011)0436), som kan hentes på http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//DA.
7 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 14. juli 2011 om grønbog om momssystemets fremtid — På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem, som kan hentes på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1506082610277&uri=CELEX:52011AE1168.
2 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse af 14. juli 2011 om grønbog om momssystemets fremtid — På vej mod et enklere, mere solidt og effektivt momssystem, som kan hentes på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?qid=1506082610277&uri=CELEX:52011AE1168.
8 Rådets konklusioner om momssystemets fremtid fra den 3167. samling i Rådet (økonomi og finans) af 15. maj 2012 (se navnlig punkt B4), som kan hentes på http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf.
3 Rådets konklusioner om momssystemets fremtid fra den 3167. samling i Rådet (økonomi og finans) af 15. maj 2012 (se navnlig punkt B4), som kan hentes på http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3a Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF vedrørende de nedsatte momssatser COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
Ændring 4
Forslag til direktiv
Betragtning 3
(3)  I sin momshandlingsplan9 redegør Kommissionen for de ændringer i momssystemet, som ville være nødvendige for at udvikle et sådant destinationsbaseret system for handel inden for Unionen gennem beskatning af grænseoverskridende leveringer. Efterfølgende genbekræftede Rådet handlingsplanens konklusioner og anførte blandt andet, at princippet om beskatning på oprindelsesstedet som planlagt i det endelige momssystem efter dets opfattelse skulle erstattes af princippet om beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten10.
(3)  I sin momshandlingsplan1 redegør Kommissionen for de ændringer i momssystemet, som ville være nødvendige for at udvikle et sådant destinationsbaseret system for handel inden for Unionen gennem beskatning af grænseoverskridende leveringer. Efterfølgende genbekræftede Rådet handlingsplanens konklusioner og anførte blandt andet, at princippet om beskatning på oprindelsesstedet som planlagt i det endelige momssystem efter dets opfattelse skulle erstattes af princippet om beskatning i bestemmelsesmedlemsstaten2. En sådan ændring skulle kunne bidrage til at reducere det momsrelaterede grænseoverskridende svig, der anslås til 50 mia. EUR om året.
__________________
__________________
9 Handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg (COM(2016)0148).
1 Handlingsplan for moms — Mod et fælles europæisk momsområde — De svære valg (COM(2016)0148).
10 Se også: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9494-2016-INIT/da/pdf
2 Se også: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9494-2016-INIT/da/pdf
Ændring 5
Forslag til direktiv
Betragtning 4 a (ny)
(4a)   For at sikre et effektivt samarbejde mellem medlemsstaterne bør Kommissionen garantere gennemsigtighed i systemet, navnlig gennem den årlige obligatoriske offentliggørelse af svig, der er begået i hver medlemsstat. Det er også vigtigt med gennemsigtighed for at forstå omfanget af svig, øge offentlighedens bevidsthed og lægge pres på medlemsstaterne.
Ændring 6
Forslag til direktiv
Betragtning 5 a (ny)
(5a)   Der bør lægges særlig vægt på Europa-Parlamentets holdninger, der er vedtaget i dets lovgivningsmæssige beslutninger af henholdsvis 3. oktober 2018 om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår harmonisering og forenkling af visse regler i merværdiafgiftssystemet og om indførelse af det endelige system for beskatning af samhandelen mellem medlemsstaterne (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) og om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår satser for merværdiafgiften (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) og af 3. juli 2018 om ændret forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 for så vidt angår foranstaltninger til styrkelse af det administrative samarbejde vedrørende merværdiafgift (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).
Ændring 7
Forslag til direktiv
Betragtning 13
(13)  Den overordnede regel for leveringer af varer, herunder leveringer af varer inden for Unionen, og for leveringer af ydelser skal være, at leverandøren er betalingspligtig for momsen.
(13)  Den overordnede regel for leveringer af varer, herunder leveringer af varer inden for Unionen, og for leveringer af ydelser skal være, at leverandøren er betalingspligtig for momsen. Disse nye principper vil kunne sætte medlemsstaterne i stand til bedre at bekæmpe momssvig, navnlig MTIC-svig (vedrørende forsvundne forhandlere inden for Fællesskabet), som skønnes at beløbe sig til mindst 50 mia. EUR om året.
Ændring 8
Forslag til direktiv
Betragtning 14 a (ny)
(14a)   Der bør indføres strenge kriterier, som skal anvendes på en ensartet måde af alle medlemsstater, for, hvilke virksomheder der kan nyde godt af status som godkendt afgiftspligtig person, samt fælles regler og bestemmelser, som i tilfælde af manglende overholdelse skal medføre bøde og anden form for sanktion.
Ændring 9
Forslag til direktiv
Betragtning 14 b (ny)
(14b)   Kommissionen bør være ansvarlig for at forelægge yderligere retningslinjer og bør kontrollere, at medlemsstaterne anvender disse harmoniserede kriterier korrekt i hele Unionen.
Ændring 10
Forslag til direktiv
Betragtning 15
(15)  Reglerne om midlertidig anvendelse af mekanismen for omvendt betalingspligt til bevægelige varer skal revideres for at sikre deres sammenhæng med indførelsen af de nye regler om den person, der er betalingspligtig for momsen på leveringer af varer inden for Unionen.
(15)  Reglerne om midlertidig anvendelse af mekanismen for omvendt betalingspligt til bevægelige varer bør revideres for at sikre deres sammenhæng med indførelsen af de nye regler om den person, der er betalingspligtig for momsen på leveringer af varer inden for Unionen. Med gennemførelsen af dette direktiv vil der muligvis ikke længere være behov for en midlertidig anvendelse af mekanismen for omvendt betalingspligt. Kommissionen bør derfor rettidigt analysere behovet for at ophæve forslaget om midlertidig anvendelse af mekanismen for omvendt betalingspligt.
Ændring 11
Forslag til direktiv
Betragtning 23
(23)  For at sikre sammenhæng i store virksomheders momsindberetningsforpligtelser skal hyppigheden af indgivelse af momsangivelser under denne særordning revideres med en tilføjelse om, at afgiftspligtige personer, der gør brug af ordningen, indgiver månedlige momsangivelser under ordningen, hvis deres årlige EU-omsætning overstiger 2 500 000 EUR.
(23)  For at sikre sammenhæng i store virksomheders momsindberetningsforpligtelser skal hyppigheden af indgivelse af momsangivelser under denne særordning revideres med en tilføjelse om, at afgiftspligtige personer, der gør brug af ordningen, indgiver månedlige momsangivelser under ordningen, hvis deres årlige EU-momsomsætning overstiger 2 500 000 EUR.
Ændring 12
Forslag til direktiv
Betragtning 25 a (ny)
(25a)   En høj grad af manglende overholdelse medfører ikke blot økonomiske tab for afgiftspligtige personer, der overholder reglerne, men truer også sammenhængen og konsekvensen i skattesystemet og skaber en generel følelse af uretfærdighed gennem konkurrenceforvridning. Et effektivt og forståeligt system er af afgørende betydning for at skabe offentlige indtægter og for såvel borgernes som virksomhedernes ejerskab.
Ændring 13
Forslag til direktiv
Betragtning 26 a (ny)
(26a)   Statistikker viser, at svindlere udnytter systemets svaghed og følger udviklingen i økonomien samt den dynamiske stigning i efterspørgslen efter visse leverancer. Det er derfor nødvendigt at etablere et system, der er dynamisk nok til at håndtere skadelig praksis og reducere omfanget af både frivillig manglende overholdelse (svig) og ufrivillig manglende overholdelse.
Ændring 14
Forslag til direktiv
Betragtning 26 b (ny)
(26b)   Kommissionen bør med særligt fokus på behovene i SMV'er, der driver forretning på tværs af grænserne inden for Fællesskabet, og med det formål at lette samhandelen og øge retssikkerheden på det indre marked i samarbejde med medlemsstaterne oprette en omfattende og offentligt tilgængelig EU-webportal med momsoplysninger for virksomheder. Denne flersprogede portal bør give hurtig adgang til ajourførte og nøjagtige relevante oplysninger om gennemførelsen af momssystemet i de forskellige medlemsstater og navnlig om de korrekte momssatser for forskellige varer og tjenesteydelser i medlemsstaterne samt betingelserne for nulsatsen. En sådan portal kan også medvirke til at bekæmpe det nuværende momsgab.
Ændring 15
Forslag til direktiv
Betragtning 26 c (ny)
(26c)   Denne one-stop-shop er kernen i det nye destinationsbaserede system, uden hvilken momssystemets kompleksitet og den administrative byrde ville blive øget betydeligt. For at garantere interoperabilitet, brugervenlighed og fremtidssikring bør one-stop-shopper for virksomheder operere med et harmoniseret grænseoverskridende IT-system, der er baseret på fælles standarder, og som gør det muligt automatisk at hente og indlæse oplysninger, f.eks. gennem anvendelse af ensartede standardformularer.
Ændring 16
Forslag til direktiv
Betragtning 28
(28)  Som resultat af indførelsen af leveringer af varer inden for Unionen som et nyt begreb er det relevant at erstatte termen "Fællesskab" med "Unionen" for at sikre opdateret og sammenhængende brug af termen.
(28)  Som resultat af indførelsen af leveringer af varer inden for Unionen som et nyt begreb er det relevant at erstatte termen "Fællesskab" med "Unionen" i hele dette direktiv for at sikre opdateret og sammenhængende brug af termen.
Ændring 17
Forslag til direktiv
Betragtning 30 a (ny)
(30a)  Lovgivningsmæssige foranstaltninger til reform af momssystemet, bekæmpelse af momssvig og mindskelse af momsgabet kan kun lykkes, hvis medlemsstaternes skattemyndigheder arbejder tættere sammen i en ånd af gensidig tillid og udveksler relevante oplysninger for at kunne udføre deres opgaver.
Ændring 18
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 8
(4a)  Artikel 8 affattes således:
“Artikel 8
"Artikel 8
Finder Kommissionen, at bestemmelserne i artikel 6 og 7 ikke længere er berettigede, navnlig i henseende til konkurrenceneutralitet eller egne indtægter, forelægger den Rådet passende forslag.
Finder Kommissionen, at bestemmelserne i artikel 6 og 7 ikke længere er berettigede, navnlig i henseende til konkurrenceneutralitet eller egne indtægter, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet passende forslag."
Ændring 19
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 1 – afsnit 3
Hvis ansøgeren er en afgiftspligtig person, der er indrømmet status som autoriseret økonomisk operatør i toldøjemed, anses kriterierne i stk. 2 for at være opfyldt.
Hvis ansøgeren er en afgiftspligtig person, der er indrømmet status som autoriseret økonomisk operatør i toldøjemed, anses kriterierne i stk. 2 for at være opfyldt i overensstemmelse med dette direktiv.
Ændring 20
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 – litra a a (nyt)
aa)   fravær af idømte alvorlige strafbare handlinger i tilknytning til ansøgerens økonomiske virksomhed, som for eksempel, men ikke begrænset til:
i)  hvidvaskning af penge
ii)  skatteundgåelse og skatteunddragelse
iii)  misbrug af EU-midler og -programmer
iv)  svig vedrørende konkurs eller insolvens
v)  forsikringssvindel eller anden finansiel svig
vi)  bestikkelse og/eller korruption
vii)  cyberkriminalitet
viii)  deltagelse i en kriminel organisation
ix)  lovovertrædelser inden for konkurrenceret
x)  direkte eller indirekte indblanding i terroraktiviteter
Ændring 21
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 – litra c
c)  bevis for ansøgerens økonomiske solvens, som anses for påvist, enten når ansøgeren har en god økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige kendetegn, eller ved frembringelse af garantier fra forsikrings- eller finansielle institutioner eller andre økonomisk pålidelige tredjeparter.
c)  bevis for ansøgerens økonomiske solvens i de sidste tre år, som anses for påvist, enten når ansøgeren har en god økonomisk formåen, der sætter den pågældende i stand til at opfylde sine forpligtelser, under behørig hensyntagen til den berørte erhvervsaktivitets særlige kendetegn, eller ved frembringelse af garantier fra forsikrings- eller finansielle institutioner eller andre økonomisk pålidelige tredjeparter. Ansøgeren skal have en bankkonto i en finansiel institution, der er etableret i Unionen.
Ændring 22
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 2 a (nyt)
2a.   Med henblik på at sikre en harmoniseret fortolkning i forbindelse med indrømmelse af status som godkendt afgiftspligtig person vedtager Kommissionen ved hjælp af en gennemførelsesretsakt yderligere retningslinjer til medlemsstaterne vedrørende evalueringen af disse kriterier, som skal gælde i hele Unionen. Den første gennemførelsesretsakt vedtages senest en måned efter dette direktivs ikrafttræden.
Ændring 23
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 3 a (nyt)
3a.   For at tilskynde til anmodninger om status som godkendt afgiftspligtig person indfører Kommissionen en skræddersyet procedure for små og mellemstore virksomheder.
Ændring 24
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 4 – afsnit 1
En afgiftspligtig person, der anmoder om status som godkendt afgiftspligtig person, forelægger skattemyndighederne alle de oplysninger, som de har brug for til at træffe en afgørelse.
En afgiftspligtig person, der anmoder om status som godkendt afgiftspligtig person, forelægger skattemyndighederne alle relevante oplysninger, som de har brug for til at træffe en afgørelse. Skattemyndighederne behandler sådanne anmodninger omgående og bør være underlagt harmoniserede kriterier på tværs af medlemsstaterne for forelæggelse af oplysninger.
Ændring 25
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 4 a (nyt)
4a.   Oplysninger om indrømmelse af status som godkendt afgiftspligtig person gøres tilgængelige gennem momsinformationsudvekslingssystemet. Ændringer af denne status skal straks indføres i systemet.
Ændring 26
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 5
5.  Ved afslag på ansøgningen giver skattemyndighederne ansøgeren en begrundelse herfor sammen med afgørelsen. Medlemsstaterne sørger for, at ansøgeren kan klage over en afgørelse om afslag på en ansøgning.
5.  Ved afslag på anmodningen giver skattemyndighederne straks ansøgeren en begrundelse herfor sammen med afgørelsen, som klart angiver begrundelsen for afslaget. Medlemsstaterne sørger for, at ansøgeren inden for en rimelig frist kan klage over en afgørelse om afslag på en anmodning.
Ændring 27
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 5 a (nyt)
5a.   Ved afslag på anmodningen skal denne afgørelse samt begrundelsen for afslaget meddeleles skattemyndighederne i andre medlemsstater.
Ændring 28
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 6
6.  Den afgiftspligtige person, der er blevet indrømmet status som godkendt afgiftspligtig person, underretter straks skattemyndighederne om eventuelle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som kan påvirke eller få indflydelse på opretholdelsen af denne status. Den skattemæssige status tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt.
6.  Den afgiftspligtige person, der er blevet indrømmet status som godkendt afgiftspligtig person, underretter inden for en måned skattemyndighederne om eventuelle forhold, der opstår, efter at afgørelsen er truffet, og som kan påvirke eller få indflydelse på opretholdelsen af denne status. Den skattemæssige status tilbagekaldes af skattemyndighederne, hvis kriterierne i stk. 2 ikke længere er opfyldt. Skattemyndighederne i medlemsstater, der har indrømmet status som godkendt afgiftspligtig person, revurderer denne afgørelse mindst hvert andet år for at sikre, at betingelserne stadig opfyldes. Hvis den afgiftspligtige person ikke har oplyst myndighederne om forhold, der muligvis kan påvirke statussen som godkendt afgiftspligtig person som fastsat i gennemførelsesretsakten, eller med overlæg har skjult sådanne forhold, skal personen underkastes forholdsmæssige, effektive og afskrækkende sanktioner, herunder tab af status som godkendt afgiftspligtig person.
Ændring 29
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 6 a (nyt)
6a.   En afgiftspligtig person, der er blevet nægtet status som godkendt afgiftspligtig person, eller som på eget initiativ har meddelt skattemyndighederne, at vedkommende ikke længere opfylder kriterierne i stk. 2, kan tidligst seks måneder fra datoen for afslag på eller tilbagekaldelse af denne status anmode om tildeling af status som godkendt afgiftspligtig person, forudsat at alle relevante kriterier er opfyldt.
Ændring 30
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 6 b (nyt)
6b.   For at sikre ensartede standarder for overvågning af fortsat berettigelse til status som godkendt afgiftspligtig person og tilbagekaldelse af den skattemæssige status i og på tværs af medlemsstaterne vedtager Kommissionen relevante retningslinjer.
Ændring 31
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 6 c (nyt)
6c.   Hvis ansøgeren er blevet nægtet status som autoriseret økonomisk operatør i overensstemmelse med Unionens toldkodeks inden for de seneste tre år, indrømmes ansøgeren ikke status som godkendt afgiftspligtig person.
Ændring 32
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 7
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 13a – stk. 7
7.  Status som godkendt afgiftspligtig person i én medlemsstat anerkendes af skattemyndighederne i alle medlemsstaterne."
7.  Status som godkendt afgiftspligtig person i én medlemsstat anerkendes af skattemyndighederne i alle medlemsstaterne. Nationale ordninger vil fortsat gælde for interne tvister om momsafgifter mellem skatteyderen og den nationale skattemyndighed.
Ændring 33
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 56 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 145 – stk. 1
(56a)   Artikel 145, stk. 1, affattes således:
"1. Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Rådet forslag med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de i artikel 143 og 144 nævnte fritagelser og de nærmere regler for deres praktiske gennemførelse."
"1. Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Europa-Parlamentet og Rådet forslag med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de i artikel 143 og 144 nævnte fritagelser og de nærmere regler for deres praktiske gennemførelse."
Ændring 34
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 59 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 150 – stk. 1
(59a)  Artikel 150, stk. 1, affattes således:
"1. Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Rådet forslag med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de i artikel 148 nævnte fritagelser og de nærmere regler for deres praktiske gennemførelse."
"1. Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Europa-Parlamentet og Rådet forslag med henblik på at præcisere anvendelsesområdet for de i artikel 148 nævnte fritagelser og de nærmere regler for deres praktiske gennemførelse."
Ændring 35
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 68 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 166
(68a)  Artikel 166 affattes således:
"Artikel 166
"Artikel 166
Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Rådet forslag til fælles gennemførelsesbestemmelser vedrørende moms på de i afdeling 1 og 2 omhandlede transaktioner."
Kommissionen forelægger om nødvendigt snarest muligt Europa-Parlamentet og Rådet forslag til fælles gennemførelsesbestemmelser vedrørende moms på de i afdeling 1 og 2 omhandlede transaktioner."
Ændring 36
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 123 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 293 – stk. 1 – indledning
(123a)  Artikel 293, stk. 1, indledningen, affattes således:
"Hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Rådet om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, der, om nødvendigt og under hensyntagen til nødvendigheden af med tiden at opnå overensstemmelse mellem de nationale ordninger, ledsages af forslag vedrørende:"
"Hvert fjerde år fra vedtagelsen af dette direktiv forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om anvendelsen af bestemmelserne i dette kapitel, der, om nødvendigt og under hensyntagen til nødvendigheden af med tiden at opnå overensstemmelse mellem de nationale ordninger, ledsages af forslag vedrørende:"
Ændring 37
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 166 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 395 – stk. 3
(166a)   Artikel 395, stk. 3, affattes således:
"3. Inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet underretning i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit, forelægger den Rådet et passende forslag eller, hvis anmodningen om undtagelse giver Kommissionen anledning til at rejse indvendinger, en meddelelse, hvori den redegør for disse indvendinger."
"3. Inden tre måneder efter at Kommissionen har givet underretning i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet et passende forslag eller, hvis anmodningen om undtagelse giver Kommissionen anledning til at rejse indvendinger, en meddelelse, hvori den redegør for disse indvendinger."
Ændring 38
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 166 b (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 396 – stk. 3
(166b)  Artikel 396, stk. 3, affattes således:
"3. Inden tre måneder efter, at Kommissionen har givet underretning i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit, forelægger den Rådet et passende forslag eller, hvis anmodningen om fravigelse giver Kommissionen anledning til at rejse indvendinger, en meddelelse, hvori den redegør for disse indvendinger."
"3. Inden tre måneder efter at Kommissionen har givet underretning i overensstemmelse med stk. 2, andet afsnit, forelægger den Europa-Parlamentet og Rådet et passende forslag eller, hvis anmodningen om fravigelse giver Kommissionen anledning til at rejse indvendinger, en meddelelse, hvori den redegør for disse indvendinger."
Ændring 39
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 404 a (ny)
(169a)  Følgende indsættes som artikel 404a efter artikel 404:
"Artikel 404a
Senest fire år efter vedtagelsen af Rådets direktiv (EU) .../...*+ forelægger Kommissionen på grundlag af oplysninger indhentet hos medlemsstaterne en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen og anvendelsen af de nye bestemmelser i dette direktiv, der, om nødvendigt [og under hensyntagen til nødvendigheden af med tiden at opnå overensstemmelse mellem de nationale ordninger], ledsages af forslag."
_______________
* Rådets direktiv (EU) .../... af … om ændring af … (EUT ...).
+ EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.
Ændring 40
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 169 b (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 404 b (ny)
(169b)  Følgende indsættes som artikel 404b efter artikel 404a:
"Artikel 404b
Senest to år efter vedtagelsen af Rådets direktiv (EU).../...*+ forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om resultaterne af udvekslingen af relevante oplysninger mellem medlemsstaternes skattemyndigheder under henvisning til betydningen af gensidig tillid for, at den endelige momsordning kan blive en succes."
________________
* Rådets direktiv (EU) .../... af … om ændring af … (EUT ...).
+ EUT: Indsæt venligst nummeret på direktivet, der er indeholdt i dokument PE-CONS ... (2018/0164(CNS)) i teksten og indsæt nummeret, datoen, titlen og EUT-referencen på dette direktiv i fodnoten.
Ændring 41
Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 – nr. 173 a (nyt)
Direktiv 2006/112/EF
Artikel 411 a (ny)
(173a)   Følgende indsættes som artikel 411a indsættes:
"Artikel 411a
Senest den 1. juni 2020 opretter Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne en omfattende, flersproget og offentligt tilgængelig EU-webportal med momsoplysninger, hvor virksomheder og forbrugere hurtigt og effektivt kan finde nøjagtige oplysninger om momssatser – herunder om, for hvilke varer og tjenester der gælder nedsatte satser eller fritagelser – samt alle relevante oplysninger om gennemførelsen af det endelige momssystem i de forskellige medlemsstater.
Som supplement til portalen oprettes der en automatisk underretningsmekanisme. Denne mekanisme skal sikre, at skatteyderne automatisk får besked om ændringer og ajourføringer af momssatserne i medlemsstaterne. Disse automatiske meddelelser skal aktiveres, før ændringen træder i kraft, og senest fem dage efter at afgørelsen er blevet truffet."
Ændring 42
Forslag til direktiv
Artikel 1 a (ny)
Forordning (EU) nr. 904/2010
Artikel 34 og Artikel 49 a (ny)
Artikel 1a
Ændring af forordning (EU) nr. 904/2010
I forordning (EU) nr. 904/2010 foretages følgende ændringer:
1.  Artikel 34 affattes således:
Artikel 34
"Artikel 34
1.  Medlemsstaterne kan frit vælge, hvilke Eurofiscarbejdsområder de vil deltage i og kan også beslutte at indstille deres deltagelse deri.
1.   Kommissionen yder Eurofisc den nødvendige tekniske og logistiske støtte. Kommissionen har adgang til de i artikel 1 omhandlede oplysninger, som måtte blive udvekslet via Eurofisc, i de tilfælde, der er omhandlet i artikel 55, stk. 2.
2.  Medlemsstater, der har valgt at deltage i et Eurofiscarbejdsområde, deltager aktivt i den multilaterale udveksling og fælles behandling og analyse af målrettede oplysninger om grænseoverskridende svig mellem alle de deltagende medlemsstater og i koordinering af eventuelle opfølgende foranstaltninger.
2.  Medlemsstaterne deltager i Eurofisc-arbejdsområder, og medlemsstaterne deltager aktivt i den multilaterale udveksling af oplysninger.
3.  De udvekslede oplysninger er fortrolige, jf. artikel 55.
3.  Eurofiscarbejdsområde­koordinatorerne kan på eget initiativ eller efter anmodning videregive relevante oplysninger om de mest alvorlige grænseoverskridende lovovertrædelser vedrørende moms til Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig ("OLAF").
3a.  Eurofiscarbejdsområde­koordinatorerne kan anmode Europol og OLAF om relevante oplysninger. Eurofiscarbejdsområdekoordinatorerne stiller de oplysninger, der er modtaget fra Europol og OLAF, til rådighed for de øvrige deltagende Eurofiscforbindelses­embedsmænd. Disse oplysninger udveksles elektronisk."
2.  Følgende indsættes som artikel 49a:
"Artikel 49a
Medlemsstaterne og Kommissionen etablerer et fælles system til indsamling af statistikker om momssvig og ufrivillig manglende overholdelse inden for Fællesskabet og offentliggør hvert år nationale skøn over momstab som følge af dette svig samt skøn for Unionen som helhed. Kommissionen vedtager ved hjælp af gennemførelsesretsakter de praktiske foranstaltninger i forbindelse med dette statistiske system. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 58, stk. 2."
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32010R0904)
Seneste opdatering: 13. februar 2019Juridisk meddelelse