Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2018/0164(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0028/2019

Iesniegtie teksti :

A8-0028/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 12/02/2019 - 9.13

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0074

Pieņemtie teksti
PDF 236kWORD 63k
Otrdiena, 2019. gada 12. februāris - Strasbūra Pagaidu redakcija
PVN: galīgā sistēma, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm *
P8_TA-PROV(2019)0074A8-0028/2019

Eiropas Parlamenta 2019. gada 12. februāra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko attiecībā uz sīki izstrādāto tehnisko pasākumu ieviešanu galīgās PVN sistēmas darbībai, kas paredzēta nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, groza Direktīvu 2006/112/EK (COM(2018)0329 – C8-0317/2018 – 2018/0164(CNS))

(Īpašā likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2018)0329),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 113. pantu, saskaņā ar kuru Padome ar to ir apspriedusies (C8-0317/2018),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0028/2019),

1.  apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.  aicina Komisiju attiecīgi grozīt savu priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo nostāju Padomei, Komisijai un dalībvalstu parlamentiem.

Komisijas ierosinātais teksts   Grozījums
Grozījums Nr. 1
Direktīvas priekšlikums
1. apsvērums
(1)  Kad Padome 1967. gadā ar Padomes Direktīvām 62/227/EEK1 un 67/228/EEK2 pieņēma kopējo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN sistēmu nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, kas darbotos tādā pašā veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. Tā kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN pārejas režīms. Patlaban spēkā esošajā Padomes Direktīvā 2006/112/EK3 ir paredzēts, ka šie pārejas noteikumi jāaizstāj ar galīgu režīmu, balstoties uz principu par nodokļa uzlikšanu piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu izcelsmes dalībvalstī.
(1)  Kad Padome 1967. gadā ar Padomes Direktīvām 62/227/EEK1 un 67/228/EEK2 pieņēma kopējo pievienotās vērtības nodokļa (PVN) sistēmu, tika pausta apņemšanās izveidot galīgu PVN sistēmu nodokļa uzlikšanai tirdzniecībā starp dalībvalstīm, kas darbotos tādā pašā veidā, kā tā darbotos vienā dalībvalstī. Tā kā politiskie un tehniskie nosacījumi vēl nebija piemēroti šādai sistēmai, 1992. gada beigās, kad tika atceltas fiskālās robežas starp dalībvalstīm, tika pieņemts PVN pārejas režīms. Patlaban spēkā esošajā Padomes Direktīvā 2006/112/EK3 ir paredzēts, ka šie pārejas noteikumi jāaizstāj ar galīgu režīmu, balstoties uz principu par nodokļa uzlikšanu piegādāto preču vai sniegto pakalpojumu izcelsmes dalībvalstī. Tomēr šie pārejas noteikumi ir spēkā jau vairākas desmitgades, un rezultātā ir izveidojusies sarežģīta pārejas PVN sistēma, kas ir jutīga pret Savienības iekšienē īstenotu pārrobežu krāpšanu PVN jomā. Šie pārejas noteikumi rada daudzas nepilnības, kuru rezultātā PVN sistēma nav pilnībā efektīva un nav arī saderīga ar patiesa vienotā tirgus prasībām. Pārejas PVN sistēmas ievainojamība kļuva acīmredzama tikai dažus gadus pēc tās ieviešanas. Kopš tā laika ir pieņemti vairāki tiesību akti (par uzlabotu administratīvo sadarbību, īsākiem termiņiem kopsavilkuma paziņojumiem un nozaru apgrieztās maksāšanas sistēmu) un veikti neleģislatīvi pasākumi. Tomēr nesenie pētījumi par PVN iztrūkumu liecina, ka neiekasētās PVN summas joprojām ir milzīgas. Šis ir pirmais tiesību akta priekšlikums kopš pašreizējo PVN noteikumu ieviešanas 1992. gadā, un tā mērķis ir novērst pārrobežu krāpšanas iespēju. Komisija 2015. gada 28. oktobra paziņojumā “Vienotā tirgus pilnīgošana — plašākas iespējas cilvēkiem un uzņēmējdarbībai” norādīja uz pašreizējās PVN sistēmas sarežģītību kā vienu no galvenajiem šķēršļiem vienotā tirgus izveides pabeigšanai. Vienlaikus PVN iztrūkums, kas noteikts kā starpība starp faktiski iekasēto PVN ieņēmumu summu un teorētisko summu, ko paredzēts iekasēt, ir kļuvis lielāks, 2015. gadā sasniedzot EUR 151,5 miljardus 28 ES dalībvalstīs. Tas liecina, ka steidzami jāveic visaptveroša PVN sistēmas reforma, lai noteiktu galīgo PVN režīmu, sekmētu un vienkāršotu pārrobežu tirdzniecību Savienībā un padarītu sistēmu noturīgāku pret krāpniecību.
__________________
__________________
1 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu (OJV71, 14.4.1967., 1301. lpp.)
1 Padomes Pirmā direktīva 67/227/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu (OJV71, 14.4.1967., 1301. lpp.)
2 Padomes Otrā Direktīva 67/228/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopējās pievienotās vērtības nodokļu sistēmas struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 14.4.1967., 1303. lpp.).
2 Padomes Otrā Direktīva 67/228/EEK (1967. gada 11. aprīlis) par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopējās pievienotās vērtības nodokļu sistēmas struktūra un piemērošanas kārtība (OV 71, 14.4.1967., 1303. lpp.).
3 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
3 Padomes Direktīva 2006/112/EK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 11.12.2006., 1. lpp.).
Grozījums Nr. 2
Direktīvas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)
(1 a)  Turklāt iepriekš Komisija vienmēr norādīja — un Eiropas Parlaments šo viedokli atbalstīja —, ka PVN sistēma, kuras pamatā ir nodokļa uzlikšana izcelsmes vietā, ir pareiza atbildes reakcija, lai Savienības PVN sistēmu padarītu noturīgāku pret krāpšanu, un ir vislielākā mērā piemērota iekšējā tirgus pareizai darbībai. Tomēr pašreizējā iniciatīva ir balstīta uz dalībvalstu izvēlēto pieeju, kas paredz nodokļa uzlikšanu galamērķī, lai atļautu dalībvalstīm zināmu elastību PVN likmju noteikšanā.
Grozījums Nr. 3
Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums
(2)  Padome, ko atbalstīja Eiropas Parlaments1 un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja2, apstiprināja, ka uz izcelsmi balstīta sistēma nav īstenojama un aicināja Komisiju veikt padziļinātu tehnisku darbu un izvērst plašu dialogu ar dalībvalstīm, lai sīki izpētītu dažādos iespējamos veidus, kā īstenot galamērķa principu3.
(2)  Padome, ko atbalstīja Eiropas Parlaments1 un Ekonomikas un sociālo lietu komiteja2, apstiprināja, ka uz izcelsmi balstīta sistēma nav īstenojama un aicināja Komisiju veikt padziļinātu tehnisku darbu un izvērst plašu dialogu ar dalībvalstīm, lai sīki izpētītu dažādos iespējamos veidus, kā īstenot galamērķa principu3, ar mērķi nodrošināt, ka preču piegādi no vienas dalībvalsts uz otru apliek ar nodokļiem tā, it kā tās būtu piegādātas un iegādātas vienā dalībvalstī. Vienotas Savienības PVN telpas izveidei ir izšķirīga nozīme, lai mazinātu atbilstības nodrošināšanas izmaksas uzņēmumiem, jo īpaši pārrobežu apstākļos strādājošiem MVU, samazinātu riskus, ka notiek pārrobežu krāpšana PVN jomā, un vienkāršotu ar PVN saistītās procedūras. Galīgā PVN sistēma stiprinās iekšējo tirgu un radīs labākus uzņēmējdarbības apstākļus pārrobežu tirdzniecībai. Tajā būtu jāņem vērā pārmaiņas, kas nepieciešamas tehnoloģiju attīstības un digitalizācijas dēļ. Šī direktīva nosaka tehniskos pasākumus tā dēvēto pamatprincipu īstenošanai, ko Komisija noteica 2018. gada 18. janvāra priekšlikumā3a. Tāpēc dalībvalstīm būtu jāpieņem lēmumi par minētajiem pamatprincipiem, lai varētu ātri uzsākt šīs direktīvas īstenošanu.
__________________
__________________
1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. oktobra rezolūcija par PVN nākotni (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0436+0+DOC+XML+V0//LV
1 Eiropas Parlamenta 2011. gada 13. oktobra rezolūcija par PVN nākotni (P7_TA(2011)0436) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LV&reference=P7-TA-2011-0436
2 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 14. jūlija atzinums par tematu “Zaļā grāmata par PVN nākotni. Virzība uz vienkāršāku, stabilāku un efektīvāku PVN sistēmu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex:52011AE1168
2 Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2011. gada 14. jūlija atzinums par tematu “Zaļā grāmata par PVN nākotni. Virzība uz vienkāršāku, stabilāku un efektīvāku PVN sistēmu http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=celex:52011AE1168
3 Padomes secinājumi par PVN nākotni — Ekonomikas un finanšu lietu padomes 3167. sanāksme Briselē, 2012. gada 15. maijā (sk. it īpaši B.4 punktu) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3 Padomes secinājumi par PVN nākotni — Ekonomikas un finanšu lietu padomes 3167. sanāksme Briselē, 2012. gada 15. maijā (sk. it īpaši B.4 punktu) http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ecofin/130257.pdf
3a Priekšlikums Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm, COM(2018)0020, 2018/0005(CNS).
Grozījums Nr. 4
Direktīvas priekšlikums
3. apsvērums
(3)  Komisija PVN rīcības plānā1 izklāsta grozījumus PVN sistēmā, kas būtu nepieciešami, lai izstrādātu šādu uz galamērķi balstītu sistēmu tirdzniecībai Savienības iekšienē, izmantojot nodokļa uzlikšanu pārrobežu piegādēm. Padome arī atkārtoti apstiprināja minētā rīcības plāna secinājumus un, inter alia, norādīja, ka saskaņā ar tās viedokli princips “nodokļa uzlikšana izcelsmes dalībvalstī”, kā paredzēts galīgajai PVN sistēmai, būtu jāaizstāj ar principu “nodokļa uzlikšana galamērķa dalībvalstī”2.
(3)  Komisija PVN rīcības plānā1 izklāsta grozījumus PVN sistēmā, kas būtu nepieciešami, lai izstrādātu šādu uz galamērķi balstītu sistēmu tirdzniecībai Savienības iekšienē, izmantojot nodokļa uzlikšanu pārrobežu piegādēm. Padome arī atkārtoti apstiprināja minētā rīcības plāna secinājumus un, inter alia, norādīja, ka saskaņā ar tās viedokli princips “nodokļa uzlikšana izcelsmes dalībvalstī”, kā paredzēts galīgajai PVN sistēmai, būtu jāaizstāj ar principu “nodokļa uzlikšana galamērķa dalībvalstī”2. Aplēses liecina, ka ar šo izmaiņu vajadzētu veicināt ar PVN saistītas pārrobežu krāpšanas samazināšanos par 50 miljardiem EUR gadā.
__________________
__________________
1 Rīcības plāns PVN jomā — Ceļā uz vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu (COM(2016) 148 final, 7.4.2016.).
1 Rīcības plāns PVN jomā — Ceļā uz vienotu ES PVN zonu — laiks pieņemt lēmumu (COM(2016) 148 final, 7.4.2016.).
2 Sk.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
2 Sk.: http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/05/25-conclusions-vat-action-plan/
Grozījums Nr. 5
Direktīvas priekšlikums
4.a apsvērums (jauns)
(4 a)   Lai panāktu efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm, Komisijai būtu jāgarantē sistēmas pārredzamība, jo īpaši ar ikgadējas obligātas katrā dalībvalstī konstatēto krāpšanas gadījumu publicēšanas palīdzību. Pārredzamība ir svarīga arī tāpēc, lai saprastu krāpšanas mērogu, palielinātu plašas sabiedrības informētību un izdarītu spiedienu uz dalībvalstīm.
Grozījums Nr. 6
Direktīvas priekšlikums
5.a apsvērums (jauns)
(5 a)   Īpaša uzmanība būtu jāpievērš Eiropas Parlamenta nostājām, kas pieņemtas 2018. gada 3. oktobra normatīvajā rezolūcijā par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa sistēmas atsevišķu noteikumu saskaņošanu un vienkāršošanu un galīgās nodokļa uzlikšanas sistēmas ieviešanu tirdzniecībā starp dalībvalstīm (COM(2017)0569 – C8-0363/2017 – 2017/0251(CNS)) un par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko Direktīvu 2006/112/EK groza attiecībā uz pievienotās vērtības nodokļa likmēm (COM(2018)0020 – C8-0023/2018 – 2018/0005(CNS)) un 2018. gada 3. jūlija normatīvajā rezolūcijā par grozītu priekšlikumu Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 904/2010 par administratīvu sadarbību un krāpšanas apkarošanu pievienotās vērtības nodokļa jomā (COM(2017)0706 – C8-0441/2017 – 2017/0248(CNS)).
Grozījums Nr. 7
Direktīvas priekšlikums
13. apsvērums
(13)  Vispārējam noteikumam par preču piegādēm, tostarp preču piegādēm Savienības iekšienē, un pakalpojumu sniegšanu vajadzētu būt tādam, ka piegādātājs ir atbildīgs par PVN nomaksu.
(13)  Vispārējam noteikumam par preču piegādēm, tostarp preču piegādēm Savienības iekšienē, un pakalpojumu sniegšanu vajadzētu būt tādam, ka piegādātājs ir atbildīgs par PVN nomaksu. Šie jaunie principi dalībvalstīm dos iespēju efektīvāk apkarot krāpšanu PVN jomā, jo īpaši “pazudušā tirgotāja” krāpniecisko darbību Kopienā, kuras apmērs saskaņā ar aplēsēm sasniedz vismaz 50 miljardus EUR gadā.
Grozījums Nr. 8
Direktīvas priekšlikums
14.a apsvērums (jauns)
(14 a)   Būtu jāievieš stingri visās dalībvalstīs saskaņotā veidā piemērojami kritēriji, lai noteiktu, kuriem uzņēmumiem var piešķirt sertificēta nodokļu maksātāja statusu, kā arī jāpieņem kopēji noteikumi, kas paredz naudas sodu un sankcijas tiem, kuri tos neievēro.
Grozījums Nr. 9
Direktīvas priekšlikums
14.b apsvērums (jauns)
(14 b)   Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par turpmāku vadlīniju iesniegšanu un būtu jāpārbauda, vai dalībvalstis šos saskaņotos kritērijus pareizi piemēro visā Savienībā.
Grozījums Nr. 10
Direktīvas priekšlikums
15. apsvērums
(15)  Būtu jāpārskata noteikumi par apgrieztās maksāšanas sistēmas pagaidu piemērošanu attiecībā uz kustamām precēm, lai nodrošinātu šo noteikumu saskaņotību ar jauno noteikumu ieviešanu attiecībā uz personu, kura ir atbildīga par PVN nomaksu par preču piegādēm Savienības iekšienē.
(15)  Būtu jāpārskata noteikumi par apgrieztās maksāšanas sistēmas pagaidu piemērošanu attiecībā uz kustamām precēm, lai nodrošinātu šo noteikumu saskaņotību ar jauno noteikumu ieviešanu attiecībā uz personu, kura ir atbildīga par PVN nomaksu par preču piegādēm Savienības iekšienē. Līdz ar šīs direktīvas īstenošanu apgrieztās maksāšanas mehānisma pagaidu piemērošana varētu vairs nebūt nepieciešama. Tāpēc Komisijai būtu pienācīgā kārtā jāanalizē vajadzība atcelt priekšlikumu par apgrieztās maksāšanas sistēmas pagaidu piemērošanu.
Grozījums Nr. 11
Direktīvas priekšlikums
23. apsvērums
(23)  Lai nodrošinātu PVN ziņošanas pienākumu saskaņotību lieliem uzņēmumiem, būtu jāpārskata PVN deklarācijas iesniegšanas biežums saskaņā ar šo īpašo režīmu, pievienojot noteikumu, ka nodokļa maksātāji, kas izmanto režīmu, iesniedz mēneša PVN deklarācijas saskaņā ar režīmu, ja to gada Savienības apgrozījums pārsniedz EUR 2 500 000.
(23)  Lai nodrošinātu PVN ziņošanas pienākumu saskaņotību lieliem uzņēmumiem, būtu jāpārskata PVN deklarācijas iesniegšanas biežums saskaņā ar šo īpašo režīmu, pievienojot noteikumu, ka nodokļa maksātāji, kas izmanto režīmu, iesniedz mēneša PVN deklarācijas saskaņā ar režīmu, ja to gada Savienības PVN apgrozījums pārsniedz EUR 2 500 000.
Grozījums Nr. 12
Direktīvas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)
(25 a)   Augsts oficiālo prasību neievērošanas līmenis rada ne tikai ekonomiskus zaudējumus tām ar nodokli apliekamām personām, kas šīs prasības ievēro, bet arī apdraud fiskālās sistēmas kohēziju un saskaņotību un rada vispārēju netaisnīguma sajūtu izkropļotas konkurences dēļ. Efektīva un saprotama sistēma ir svarīga, lai radītu publiskos ieņēmumus un panāktu gan iedzīvotāju, gan uzņēmumu līdzatbildību.
Grozījums Nr. 13
Direktīvas priekšlikums
26.a apsvērums (jauns)
(26 a)   Statistikas dati liecina par to, ka krāpnieki izmanto sistēmas vājumu un seko līdzi ekonomikas attīstībai, kā arī dinamiskam pieprasījuma pēc atsevišķām piegādēm pieaugumam. Tādēļ būtu jāizveido pietiekami dinamiska sistēma, lai varētu apkarot kaitējošu praksi un samazinātu gan apzinātas neatbilstības (krāpšana), gan neapzinātas neatbilstības līmeni.
Grozījums Nr. 14
Direktīvas priekšlikums
26.b apsvērums (jauns)
(26 b)   Īpašu uzmanību pievēršot to MVU vajadzībām, kuri Kopienas teritorijā iesaistās pārrobežu uzņēmējdarbībā, un lai vienotajā tirgū atvieglotu tirdzniecību un palielinātu juridisko noteiktību, Komisijai, sadarbojoties ar dalībvalstīm, būtu jāizveido uzņēmumiem paredzēts visaptverošs un publiski pieejams Savienības portāls par PVN. Šim daudzvalodu portālam būtu jānodrošina ātra, atjaunināta un precīza piekļuve attiecīgajai informācijai par PVN sistēmas piemērošanu dažādās dalībvalstīs un jo īpaši par pareizajām PVN likmēm, ko dažādām precēm un pakalpojumiem piemēro dažādās dalībvalstīs, kā arī par nosacījumiem nulles likmes piemērošanai. Šāds portāls varētu arī palīdzēt risināt pašreizējā PVN iztrūkuma problēmu.
Grozījums Nr. 15
Direktīvas priekšlikums
26.c apsvērums (jauns)
(26 c)   Vienotais kontaktpunkts ir pamatelements jaunajā uz galamērķi balstītajā sistēmā, bez kura būtiski palielinātos PVN sistēmas sarežģītība un administratīvais slogs. Lai nodrošinātu sadarbspēju, vieglu lietošanu un turpmāku aizsardzību pret krāpšanu, uzņēmumiem paredzētajiem vienotajiem kontaktpunktiem savā darbā būtu jāizmanto saskaņota pārrobežu IT sistēma, kas balstās uz kopējiem standartiem un ļauj automātiski izgūt un ievadīt datus, piemēram, izmantojot vienotas standarta veidlapas.
Grozījums Nr. 16
Direktīvas priekšlikums
28. apsvērums
(28)  Kā jaunu jēdzienu ieviešot preču piegādi Savienības iekšienē, ir lietderīgi aizstāt terminu “Kopiena” ar terminu “Savienība”, lai nodrošinātu termina atjauninātu un saskaņotu izmantošanu.
(28)  Kā jaunu jēdzienu ieviešot preču piegādi Savienības iekšienē, ir lietderīgi visā direktīvā aizstāt terminu “Kopiena” ar terminu “Savienība”, lai nodrošinātu termina atjauninātu un saskaņotu izmantošanu.
Grozījums Nr. 17
Direktīvas priekšlikums
30.a apsvērums (jauns)
(30 a)  Tiesību akti par PVN sistēmas reformu, cīņu pret PVN krāpšanu un PVN iztrūkuma samazināšanu var gūt panākumus tikai tad, ja dalībvalstu nodokļu administrācijas ciešāk sadarbojas savstarpējas uzticēšanās garā un apmainās ar attiecīgo informāciju, lai varētu veikt savus uzdevumus.
Grozījums Nr. 18
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 4.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
8. pants
(4 a)  direktīvas 8. pantu aizstāj ar šādu:
“8. pants
“8. pants
Ja Komisija uzskata, ka 6. un 7. pantā paredzētie noteikumi vairs nav pamatoti, jo īpaši godīgas konkurences vai pašu resursu ziņā, tā Padomei iesniedz attiecīgus priekšlikumus.
Ja Komisija uzskata, ka 6. un 7. pantā paredzētie noteikumi vairs nav pamatoti, jo īpaši godīgas konkurences vai pašu resursu ziņā, tā Eiropas Parlamentam un Padomei iesniedz attiecīgus priekšlikumus.
Grozījums Nr. 19
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 1. punkts – 3. daļa
Ja pieteikuma iesniedzējs ir nodokļa maksātājs, kam ir piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas vajadzībām, 2. punktā izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem.
Ja pieteikuma iesniedzējs ir nodokļa maksātājs, kam ir piešķirts atzītā uzņēmēja statuss muitas vajadzībām, 2. punktā izklāstītos kritērijus uzskata par izpildītiem šīs direktīvas vajadzībām.
Grozījums Nr. 20
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
aa)   saistībā ar pieteikuma iesniedzēja saimniecisko darbību nav reģistrēts neviens smags noziedzīgs nodarījums, piemēram (bet ne tikai):
i)  nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
ii)  izvairīšanās no nodokļu maksāšanas un krāpšana nodokļu jomā,
iii)  Savienības līdzekļu un programmu ļaunprātīga izmantošana,
iv)  krāpšana bankrota vai maksātnespējas jomā,
v)  krāpšana apdrošināšanas jomā vai cita veida finanšu krāpšana,
vi)  kukuļdošana un/vai korupcija,
vii)  kibernoziedzība,
viii)  dalība noziedzīgā organizācijā,
ix)  pārkāpumi konkurences tiesību jomā,
x)  tieša vai netieša līdzdalība teroristiskās darbībās;
Grozījums Nr. 21
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2. punkts – c apakšpunkts
(c)  pierādījumi par pieteikuma iesniedzēja maksātspēju, ko uzskata par pierādītu tad, ja pieteikuma iesniedzējam ir labs finansiālais stāvoklis, kas ir pietiekams, lai pildītu saistības, ņemot vērā attiecīgā saimnieciskās darbības veida specifiku, vai ja tiek iesniegtas garantijas, ko nodrošinājušas apdrošināšanas iestādes, citas finanšu iestādes vai citas ekonomiskā ziņā uzticamas trešās puses.
(c)  pierādījumi par pieteikuma iesniedzēja maksātspēju pēdējos trīs gados, ko uzskata par pierādītu tad, ja pieteikuma iesniedzējam ir labs finansiālais stāvoklis, kas ir pietiekams, lai pildītu saistības, ņemot vērā attiecīgā saimnieciskās darbības veida specifiku, vai ja tiek iesniegtas garantijas, ko nodrošinājušas apdrošināšanas iestādes, citas finanšu iestādes vai citas ekonomiskā ziņā uzticamas trešās puses. Pieteikuma iesniedzējam ir bankas konts finanšu iestādē, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā.
Grozījums Nr. 22
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 2.a punkts (jauns)
2.a   Lai nodrošinātu saskaņotu interpretāciju sertificēta nodokļu maksātāja statusa piešķiršanā, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem turpmākus norādījumus dalībvalstīm attiecībā uz minēto kritēriju izvērtēšanu, kuri ir spēkā visā Savienībā. Pirmo īstenošanas aktu pieņem ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc šīs direktīvas spēkā stāšanās dienas.
Grozījums Nr. 23
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 3.a punkts (jauns)
3.a   Lai veicinātu pieteikumu iesniegšanu sertificēta nodokļa maksātāja statusa saņemšanai, Komisija ievieš maziem un vidējiem uzņēmumiem īpaši pielāgotu procedūru.
Grozījums Nr. 24
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 4. punkts – 1. daļa
Nodokļa maksātājs, kas piesakās sertificēta nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, iesniedz visu informāciju, ko pieprasījušas nodokļu iestādes, lai tās varētu pieņemt lēmumu.
Nodokļa maksātājs, kas piesakās sertificēta nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, iesniedz visu attiecīgo informāciju, ko pieprasījušas nodokļu iestādes, lai tās varētu pieņemt lēmumu. Visās dalībvalstīs nodokļu iestādes pieteikumu nekavējoties apstrādā un ievēro saskaņotus kritērijus attiecībā uz informācijas sniegšanu.
Grozījums Nr. 25
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 4.a punkts (jauns)
4.a   Ja sertificēta nodokļu maksātāja statuss ir piešķirts, minēto informāciju dara pieejamu, izmantojot PVN informācijas apmaiņas sistēmu. Minētā statusa izmaiņas nekavējoties atjaunina sistēmā.
Grozījums Nr. 26
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 5. punkts
5.  Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu iestādes paziņo pieteikuma iesniedzējam atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.
5.  Ja pieteikums ir noraidīts, nodokļu iestādes nekavējoties paziņo pieteikuma iesniedzējam atteikuma iemeslus kopā ar lēmumu, kurā skaidri norādīti atteikuma iemesli. Dalībvalstis nodrošina, ka pieteikuma iesniedzējam tiek piešķirtas tiesības saprātīgā termiņā pārsūdzēt jebkuru lēmumu par pieteikuma noraidīšanu.
Grozījums Nr. 27
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 5.a punkts (jauns)
5.a   Ja pieteikums ir noraidīts, par attiecīgo lēmumu un atteikuma iemesliem paziņo citu dalībvalstu nodokļu iestādēm.
Grozījums Nr. 28
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 6. punkts
6.  Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts sertificēta nodokļa maksātāja statuss, nekavējoties informē nodokļu iestādes par jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc lēmuma pieņemšanas un kas var skart vai ietekmēt šā statusa turpmāko derīgumu. Nodokļu iestādes atceļ nodokļa maksātāja statusu, ja 2. punktā noteiktie kritēriji vairs netiek izpildīti.
6.  Nodokļa maksātājs, kuram piešķirts sertificēta nodokļa maksātāja statuss, viena mēneša laikā informē nodokļu iestādes par jebkādiem apstākļiem, kas radušies pēc lēmuma pieņemšanas un kas var skart vai ietekmēt šā statusa turpmāko derīgumu. Nodokļu iestādes atceļ nodokļa maksātāja statusu, ja 2. punktā noteiktie kritēriji vairs netiek izpildīti. Dalībvalstu nodokļu iestādes, kuras ir piešķīrušas sertificēta nodokļa maksātāja statusu, attiecīgo lēmumu pārskata vismaz reizi divos gados, lai nodrošinātu, ka joprojām tiek ievēroti attiecīgie nosacījumi. Ja nodokļu maksātājs nav informējis nodokļu iestādes par jebkādiem apstākļiem, kas, iespējams, ietekmē sertificēta nodokļu maksātāja statusu, kā noteikts īstenošanas aktā, vai ir mērķtiecīgi slēpis to, tam piemēro samērīgas, efektīvas un atturošas sankcijas, tostarp sertificēta nodokļu maksātāja statusa zaudēšanu.
Grozījums Nr. 29
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 6.a punkts (jauns)
6.a   Nodokļu maksātājs, kuram atteikts sertificēta nodokļu maksātāja statuss vai kurš pēc savas iniciatīvas ir informējis nodokļu iestādi par to, ka tas vairs neatbilst 2. punktā izklāstītajiem kritērijiem, var atkārtoti pieteikties sertificēta nodokļu maksātāja statusa saņemšanai ne ātrāk kā sešus mēnešus no šā statusa piešķiršanas atteikšanas vai tā atcelšanas dienas un ar nosacījumu, ka ir izpildīti visi attiecīgie kritēriji.
Grozījums Nr. 30
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 6.b punkts (jauns)
6.b   Nolūkā nodrošināt vienotus standartus tam, lai uzraudzītu pastāvīgu atbilstību sertificēta nodokļa maksātāja statusam, un šā statusa atcelšanai dalībvalstīs, Komisija pieņem attiecīgas pamatnostādnes.
Grozījums Nr. 31
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 6.c punkts (jauns)
6.c   Ja pieteikuma iesniedzējam pēdējos trīs gados saskaņā ar Savienības Muitas kodeksu ir atteikta atzīta uzņēmēja statusa piešķiršana, tam nepiešķir sertificēta nodokļu maksātāja statusu.
Grozījums Nr. 32
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 7. punkts
Direktīva 2006/112/EK
13.a pants – 7. punkts
7.  Vienā dalībvalstī piešķirtu sertificētā nodokļa maksātāja statusu atzīst nodokļu iestādes visās dalībvalstīs.
7.  Vienā dalībvalstī piešķirtu sertificētā nodokļa maksātāja statusu atzīst nodokļu iestādes visās dalībvalstīs. Iekšējiem strīdiem par PVN starp attiecīgo nodokļu maksātāju un valsts nodokļu iestādi arī turpmāk piemēro valstu mehānismus.
Grozījums Nr. 33
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 56.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
145. pants – 1. punkts
(56 a)  direktīvas 145. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas īsākā termiņā Padomei sniedz priekšlikumus, kuros precizē 143. un 144. pantā paredzēto atbrīvojumu darbības jomu un paredz sīki izstrādātus noteikumus to īstenošanai.”
“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas īsākā termiņā Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz priekšlikumus, kuros precizē 143. un 144. pantā paredzēto atbrīvojumu darbības jomu un paredz sīki izstrādātus noteikumus to īstenošanai.”
Grozījums Nr. 34
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 59.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
150. pants – 1. punkts
(59 a)  direktīvas 150. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:
“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas īsākā termiņā Padomei sniedz priekšlikumus, kuros precizē 148. pantā paredzēto atbrīvojumu darbības jomu un paredz sīki izstrādātus noteikumus to īstenošanai.”
“1. Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas īsākā termiņā Eiropas Parlamentam un Padomei sniedz priekšlikumus, kuros precizē 148. pantā paredzēto atbrīvojumu darbības jomu un paredz sīki izstrādātus noteikumus to īstenošanai.”
Grozījums Nr. 35
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 68.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
166. pants
(68 a)  direktīvas 166. pantu aizstāj ar šādu:
166. pants
166. pants
“Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas īsākā termiņā sniedz Padomei priekšlikumus par kopēju kārtību, kā PVN piemērot 1. un 2. iedaļā minētajiem darījumiem.”
“Komisija, ja nepieciešams, pēc iespējas īsākā termiņā sniedz Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumus par kopēju kārtību, kā PVN piemērot 1. un 2. iedaļā minētajiem darījumiem.”
Grozījums Nr. 36
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 123.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
293. pants – 1. punkts – ievaddaļa
(123 a)  direktīvas 293. panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj ar šādu:
“Ik pēc četriem gadiem, sākot ar šīs direktīvas pieņemšanas dienu, Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no dalībvalstīm, iesniedz Padomei ziņojumu par šīs nodaļas piemērošanu, un, ja nepieciešams, un ņemot vērā vajadzību savlaicīgi nodrošināt dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu, tā arī iesniedz priekšlikumus par šādām tēmām:”
“Ik pēc četriem gadiem, sākot ar šīs direktīvas pieņemšanas dienu, Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no dalībvalstīm, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs nodaļas piemērošanu, un, ja nepieciešams, un ņemot vērā vajadzību savlaicīgi nodrošināt dalībvalstu normatīvo aktu tuvināšanu, tā arī iesniedz priekšlikumus par šādām tēmām:”
Grozījums Nr. 37
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 166.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
395. pants – 3. punkts
(166 a)  direktīvas 395. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas Komisija iesniedz Padomei atbilstīgu priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.”
“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei atbilstīgu priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.”
Grozījums Nr. 38
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 166.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
396. pants – 3. punkts
(166 b)  direktīvas 396. panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas Komisija iesniedz Padomei atbilstīgu priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.”
“3. Trīs mēnešos pēc 2. punkta otrajā daļā minētās informācijas nosūtīšanas Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei atbilstīgu priekšlikumu vai paziņojumu, kurā ir izklāstīti tās iebildumi, ja tā neatbalsta pieprasīto atkāpi.”
Grozījums Nr. 39
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 169.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
404.a pants (jauns)
(169 a)  pēc 404. panta iekļauj šādu jaunu pantu:
“404.a pants
Četru gadu laikā pēc Padomes Direktīvas (ES) …/…*+ pieņemšanas Komisija, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no dalībvalstīm, iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šīs direktīvas jauno noteikumu īstenošanu un piemērošanu un attiecīgā gadījumā [un ņemot vērā nepieciešamību ilgtermiņā nodrošināt dalībvalstu noteikumu konverģenci,] tajā iekļauj priekšlikumus.”
_______________
* Padomes … Direktīva (ES) …/…, ar ko groza... (OV...).
+ OV: lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS … (2018/0164(CNS)) iekļautās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē norādīt minētās direktīvas numuru, pieņemšanas dienu, nosaukumu un OV atsauci.
Grozījums Nr. 40
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 169.b punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
404.b pants (jauns)
(169 b)  aiz 404.a panta iekļauj šādu jaunu pantu:
“404.b pants
Divu gadu laikā pēc Padomes Direktīvas (ES) …/…*+ pieņemšanas, ņemot vērā to, cik svarīga galīgā PVN režīma sekmīgas ieviešanas un darbības nodrošināšanai ir savstarpēja uzticēšanās, Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par to, cik efektīva ir attiecīgās informācijas apmaiņa starp dalībvalstu nodokļu administrācijām.”;
________________
* Padomes … Direktīva (ES) …/…, ar ko groza … (OV…).
+ OV: lūgums tekstā ievietot dokumentā PE-CONS … (2018/0164(CNS)) iekļautās direktīvas numuru un zemsvītras piezīmē norādīt minētās direktīvas numuru, pieņemšanas dienu, nosaukumu un OV atsauci.
Grozījums Nr. 41
Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 173.a punkts (jauns)
Direktīva 2006/112/EK
411.a pants (jauns)
(173 a)   iekļauj šādu jaunu 411.a pantu:
“411.a pants
Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm līdz 2020. gada 1. jūnijam izveido visaptverošu, daudzvalodu un publiski pieejamu Savienības PVN tīmekļa informācijas portālu, kurā uzņēmumi un patērētāji var ātri un efektīvi iegūt precīzu informāciju par PVN likmēm — tostarp par to, kurām precēm vai pakalpojumiem piemēro samazinātas likmes vai atbrīvojumus, — un par galīgās PVN sistēmas īstenošanu dažādās dalībvalstīs.
Papildus minētajam portālam izveido automātiskas paziņošanas mehānismu. Šis mehānisms nodrošina automātisku paziņojumu nosūtīšanu nodokļu maksātājiem par izmaiņām un atjauninājumiem dalībvalstu PVN likmēs. Šādu automātisku paziņošanu aktivizē, pirms attiecīgās izmaiņas kļūst piemērojamas, un ne vēlāk kā piecas dienas pēc attiecīgā lēmuma pieņemšanas.”;
Grozījums Nr. 42
Direktīvas priekšlikums
1.a pants (jauns)
Regula (ES) Nr. 904/2010
34. pants un 49.a pants (jauns)
1.a pants
Grozījums Regulā (ES) Nr. 904/2010
Regulu (ES) Nr. 904/2010 groza šādi:
(1)  Regulas 34. pantu aizstāj ar šādu:
34. pants
“34. pants
1.  Dalībvalstis piedalās Eurofisc darbības jomās pēc savas izvēles un var arī pieņemt lēmumu izbeigt savu dalību tajās.
1.  Komisija sniedz Eurofisc nepieciešamo tehnisko un loģistisko atbalstu. Komisijai ir piekļuve 1. pantā minētajai informācijai, ar kuru var veikt apmaiņu, izmantojot Eurofisc, 55. panta 2. punktā minētajos gadījumos.
2.  Dalībvalstis, kas izvēlējušās piedalīties kādā Eurofisc darbības jomā, aktīvi piedalās daudzpusējā mērķtiecīgas informācijas apmaiņā starp visām iesaistītajām dalībvalstīm.
2.  Dalībvalstis piedalās Eurofisc darbības jomās un aktīvi piedalās daudzpusējā informācijas apmaiņā.
3.  Savstarpēji apmainītā informācija ir konfidenciāla, kā paredzēts 55. pantā.
3.   Eurofisc darbības jomas koordinatori pēc savas iniciatīvas vai pēc pieprasījuma attiecīgo informāciju par smagākajiem pārrobežu pārkāpumiem PVN jomā var nosūtīt Eiropolam un Eiropas Birojam krāpšanas apkarošanai (“OLAF”).
3.a  Eurofisc darbības jomas koordinatori var pieprasīt Eiropolam un OLAF attiecīgu informāciju. Eurofisc darbības jomas koordinatori no Eiropola un OLAF saņemto informāciju dara pieejamu pārējiem Eurofisc koordinācijas ierēdņiem, kas piedalās; šīs informācijas apmaiņai izmanto elektroniskus līdzekļus.”.
(2)  Pievieno šādu jaunu 49.a pantu:
“49.a pants
Dalībvalstis un Komisija izveido kopēju sistēmu, lai vāktu statistikas datus par krāpšanu PVN jomā Kopienā un par neapzinātu oficiālo prasību neievērošanu, un katru gadu publicē valsts līmeņa aplēses par šādas krāpšanas radītiem PVN ieņēmumu zaudējumiem, kā arī aplēses par Savienību kopumā. Komisija ar īstenošanas aktiem pieņem praktisko kārtību attiecībā uz šādu statistikas sistēmu. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 58. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.”.
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=CELEX:32010R0904)
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 13. februārisJuridisks paziņojums