Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2018/2080(INL)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0050/2019

Pateikti tekstai :

A8-0050/2019

Debatai :

PV 11/02/2019 - 17
CRE 11/02/2019 - 17

Balsavimas :

PV 12/02/2019 - 9.19
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0080

Priimti tekstai
PDF 180kWORD 53k
Antradienis, 2019 m. vasario 12 d. - Strasbūras Negalutinė teksto versija
Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos
P8_TA-PROV(2019)0080A8-0050/2019
Rezoliucija
 Priedas

2019 m. vasario 12 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projekto (2018/2080(INL)2019/0900(APP))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 4 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties 106a straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 ir 43 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 ir 52 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir į Peticijų komiteto nuomonę (A8-0050/2019),

1.  patvirtina pridedamą reglamento projektą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti pridedamą reglamento projektą Tarybai ir Komisijai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 4 dalyje nustatytą procedūrą;

3.  paveda Pirmininkui, kai Komisija pateiks savo nuomonę ir Taryba patvirtins pridedamą reglamento projektą, užtikrinti, kad reglamentas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


REZOLIUCIJOS PRIEDAS

Europos Parlamento reglamento, kuriuo nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas) ir panaikinamas Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas, projektas

EUROPOS PARLAMENTAS,

atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 228 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 106a straipsnio 1 dalį,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdamas į Tarybos pritarimą,

atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę,

laikydamasis specialios teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos turėtų būti nustatytos laikantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 20 straipsnio 2 dalies d punkto ir 228 straipsnio, Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutarties ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos nuostatų;

(2)  visų pirma, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnyje teisė į gerą administravimą pripažįstama kaip pagrindinė Europos Sąjungos piliečių teisė. Chartijos 43 straipsnyje pripažįstama teisė kreiptis į Europos ombudsmeną dėl netinkamo administravimo atvejų Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų veikloje. Kad tos teisės būtų veiksmingos ir siekiant padidinti ombudsmeno gebėjimą atlikti išsamius ir nešališkus tyrimus, ombudsmenui turėtų būti suteiktos visos priemonės, būtinos Sutartyse ir šiame reglamente nurodytoms jo pareigoms sėkmingai vykdyti;

(3)  Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas(1) paskutinį kartą iš dalies keistas 2008 metais. 2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai sukurti nauji Sąjungos teisiniai pagrindai. Visų pirma pagal SESV 228 straipsnio 4 dalį Europos Parlamentas, pasiteiravęs Komisijos nuomonės ir gavęs Tarybos pritarimą, gali priimti reglamentus, kuriais nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos. Dėl šios priežasties tikslinga panaikinti Sprendimą 94/262/EAPB, EB, Euratomas ir jį pakeisti reglamentu pagal šiuo metu galiojantį teisinį pagrindą;

(4)  nustatant sąlygas, kuriomis skundas gali būti perduotas ombudsmenui, turėtų būti laikomasi visiškos, laisvos ir lengvos prieigos principo, nedarant poveikio konkretiems apribojimams, susijusiems su vienu metu vykstančiomis naujomis ar nebaigtomis teisinėmis ir administracinėmis procedūromis;

(5)  ombudsmenas turi teisę parengti rekomendacijas tais atvejais, kai mano, kad Sąjungos institucija, organas, tarnyba ar agentūra netinkamai taiko teismo sprendimą;

(6)  būtina nustatyti procedūras, kurių reikia laikytis, kai ombudsmenas, atlikęs tyrimus, nustato netinkamo administravimo atvejus. Taip pat turėtų būti įrašyta nuostata apie tai, kad kiekvienos metinės sesijos pabaigoje ombudsmenas turi pateikti išsamų pranešimą Europos Parlamentui;

(7)  siekiant sustiprinti ombudsmeno vaidmenį ir nedarant poveikio jo pirminei pareigai nagrinėti skundus, pageidautina leisti ombudsmenui savo iniciatyva atlikti tyrimus siekiant nustatyti pasikartojančius ar ypač rimtus netinkamo administravimo atvejus ir skatinti geriausią administravimo praktiką Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose;

(8)  siekiant padidinti ombudsmeno veiksmų efektyvumą, jam turėtų būti suteikta teisė savo iniciatyva arba remiantis skundu atlikti tyrimus po anksčiau atliktų tyrimų, kad būtų nustatyta, ar ir kokiu mastu institucija, organas, tarnyba ar agentūra įvykdė pateiktas rekomendacijas. Ombudsmenui taip pat turėtų būti suteikta teisė į Europos Parlamentui skirtą ombudsmeno metinį pranešimą įtraukti pateiktų rekomendacijų laikymosi lygio vertinimą ir išteklių, kurie buvo suteikti ombudsmenui, kad jis galėtų vykdyti Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas, tinkamumo vertinimą;

(9)  ombudsmenas turėtų turėti galimybę susipažinti su visa informacija, reikalinga jo pareigoms atlikti. Šiuo tikslu, nedarant poveikio ombudsmeno pareigoms pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001(2), Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros turėtų būti įpareigoti pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją. Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais turėtų būti suteikiama, jei laikomasi atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros konfidencialios informacijos tvarkymo taisyklių. Įslaptintą informaciją arba dokumentus teikiančios institucijos, organai, tarnybos ar agentūros turėtų pranešti ombudsmenui apie jų slaptumą. Kad būtų įgyvendintos atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros konfidencialios informacijos tvarkymo taisyklės, ombudsmenas su atitinkama institucija, organu, tarnyba ar agentūra turėtų iš anksto susitarti dėl įslaptintos informacijos arba dokumentų ir kitos informacijos, kuriai taikoma profesinės paslapties pareiga, tvarkymo sąlygų. Jeigu ombudsmenas konstatuoja, kad prašoma pagalba neteikiama, jis turėtų pranešti apie tai Europos Parlamentui ir pastarasis turėtų imtis atitinkamų veiksmų;

(10)  ombudsmenas ir jo darbuotojai privalo konfidencialiai tvarkyti visą atliekant savo pareigas gautą informaciją. Vis dėlto, ombudsmenas turėtų informuoti kompetentingas institucijas apie faktus, kurie, jo manymu, gali būti susiję su baudžiamąja teise ir kurie paaiškėjo jam atliekant tyrimą. Ombudsmenas taip pat turėtų galėti informuoti Sąjungos instituciją, organą, tarnybą ar agentūrą apie faktus, kurie kelia abejonių dėl jų darbuotojo elgesio;

(11)  reikėtų atsižvelgti į naujausius pokyčius, susijusius su Sąjungos finansinių interesų apsauga nuo nusikalstamų veikų, visų pirma į tai, kad Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2017/1939(3) buvo įsteigta Europos prokuratūra, ir sudaryti ombudsmenui galimybę pateikti Europos prokuratūrai visą informaciją, kuri patenka į jos kompetencijos sritį. Be to, siekiant visapusiškai užtikrinti nekaltumo prezumpciją ir teisę į gynybą, įtvirtintą Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 48 straipsnyje, pageidautina, kad ombudsmenas, perduodamas Europos prokuratūrai į jos kompetencijos sritį patenkančią informaciją, praneštų apie tai atitinkamam asmeniui ir skundo pateikėjui;

(12)  turėtų būti numatyta galimybė ombudsmenui bendradarbiauti su tokio paties tipo institucijomis valstybėse narėse, laikantis taikomų nacionalinės teisės aktų. Be to, pageidautina imtis veiksmų, kad būtų sudarytos sąlygos ombudsmenui bendradarbiauti su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra, nes bendradarbiaudamas su ja ombudsmenas galės veiksmingiau vykdyti savo pareigas;

(13)  ombudsmeną skiria Europos Parlamentas visai Parlamento kadencijai nuo jos pradžios, parinkdamas jį iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai ir visiškai užtikrina savo nepriklausomumą ir kompetenciją. Be to, turėtų būti nustatytos ombudsmeno pareigų pasibaigimo ir jo pakeitimo sąlygos;

(14)  ombudsmenas turėtų vykdyti savo pareigas visiškai nepriklausomai. Pradėdamas eiti savo pareigas ombudsmenas iškilmingai prisiekia Teisingumo Teismui. Turėtų būti nustatyti veiksmai, nesuderinami su ombudsmeno pareigomis, jo atlyginimas, privilegijos ir imunitetai;

(15)  turėtų būti priimtos nuostatos dėl ombudsmeno buveinės, kuri turėtų būti Europos Parlamento buveinėje. Be to, turėtų būti patvirtintos nuostatos ne tik dėl ombudsmeno sekretoriato pareigūnų ir kitų tarnautojų, kurie padeda ombudsmenui, bet ir dėl ombudsmeno biudžeto;

(16)  ombudsmenas priima šio reglamento įgyvendinimo priemones. Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir aukščiausius ombudsmeno pareigų vykdymo standartus, šiame reglamente turėtų būti nustatytas būtiniausias įgyvendinimo nuostatų turinys,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.  Šiuo reglamentu nustatomos ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančios nuostatos ir bendrosios sąlygos (Europos ombudsmeno statutas).

2.  Ombudsmenas veikia nepriklausomai nuo Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų, remdamasis Sutartimis jam suteiktais įgaliojimais ir tinkamai atsižvelgdamas į SESV 20 straipsnio 2 dalies d punktą ir 228 straipsnį bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 41 straipsnį dėl teisės į gerą administravimą.

3.  Vykdydamas Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas, ombudsmenas negali kištis į teismų bylas ar ginčyti teismo sprendimo teisingumo ar teismo kompetencijos priimti sprendimą.

2 straipsnis

1.  Ombudsmenas padeda atskleisti netinkamo administravimo atvejus Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų veikloje, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kai šis vykdo teismines funkcijas, ir prireikus teikia rekomendacijas siekdamas pašalinti netinkamo administravimo praktiką. Ombudsmenui negali būti teikiami skundai dėl jokios kitos institucijos ar asmens veiksmų.

2.  Kiekvienas Sąjungos pilietis arba kiekvienas bet kurioje valstybėje narėje gyvenantis ar savo registruotą buveinę turintis fizinis arba juridinis asmuo gali tiesiogiai ar per Europos Parlamento narį pateikti ombudsmenui skundą dėl netinkamo administravimo Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų veikloje, išskyrus Europos Sąjungos Teisingumo Teismą, kai jis vykdo savo teismines funkcijas. Gavęs skundą, ombudsmenas iš karto apie tai praneša atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai, laikydamasis Sąjungos standartų asmens duomenų apsaugos srityje.

3.  Skunde turi būti aiškiai nurodomas skundo dalykas ir skundo pateikėjo tapatybė. Skundo pateikėjas gali prašyti, kad skundas ar jo dalys liktų konfidencialūs.

4.  Skundas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per trejus metus nuo tos dienos, kai skundo pateikėjas sužinojo apie faktus, kuriais jis grindžia savo skundą, ir tik po to, kai dėl to buvo tinkamai kreiptasi į atitinkamas institucijas, organus, tarnybas ir agentūras.

5.  Ombudsmenas nustato, ar skundas atitinka jo įgaliojimus ir, jei taip, ar jis yra priimtinas. Jeigu skundas nepatenka į jo įgaliojimų sritį ar yra nepriimtinas, ombudsmenas, prieš nutraukdamas bylą, gali patarti skundo pateikėjui kreiptis į kitą instituciją.

6.  Ombudsmenui pateikiami skundai nedaro įtakos terminams pateikti apeliaciją administracinėje procedūroje arba teismo procese.

7.  Jei ombudsmenas turi pripažinti skundą nepriimtinu arba nutraukti jo nagrinėjimą dėl to, kad skunde pateikiami faktai nagrinėjami ar buvo išnagrinėti teisme, visų ombudsmeno iki to momento atliktų tyrimų rezultatai archyvuojami nesiimant jokių tolesnių veiksmų.

8.  Ombudsmenui negalima pateikti skundų dėl Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų bei jų pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo santykių, išskyrus skundus dėl seksualinio priekabiavimo atvejų, kol atitinkamas asmuo nepasinaudojo visomis galimybėmis pateikti vidaus administracinius prašymus ir skundus, visų pirma procedūromis, nurodytomis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų, nustatytų Tarybos reglamente (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68(4) (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai), 90 straipsnyje, ir kol nepasibaigė terminai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai atsakyti į pateikti atsakymus.

9.  Ombudsmenas kuo anksčiau praneša skundo pateikėjui apie veiksmus, kurių jis ėmėsi nagrinėdamas skundą.

3 straipsnis

1.  Savo iniciatyva arba remdamasis skundu ombudsmenas atlieka visus tyrimus, įskaitant tyrimus, atliekamus po ankstesnių tyrimų, kurie, ombudsmeno manymu, yra reikalingi siekiant išaiškinti kiekvieną įtariamą netinkamo administravimo atvejį Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų veikloje. Ombudsmenas veikia neprašydamas išankstinio leidimo ir apie tokius veiksmus laiku praneša atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai. Institucija, organas, tarnyba ar agentūra gali ombudsmenui pateikti naudingų paaiškinimų ar įrodymų. Ombudsmenas taip pat gali prašyti institucijos, organo, tarnybos ar agentūros pateikti tokius paaiškinimus ar įrodymus.

2.  Ombudsmenas, nedarydamas poveikio savo pirminėms pareigoms nagrinėti skundus, savo iniciatyva gali vykdyti labiau strateginio pobūdžio tyrimus, siekdamas nustatyti pasikartojančius ar ypač rimtus netinkamo administravimo atvejus, skatinti geriausią administravimo praktiką Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose ir iniciatyviai spręsti viešojo intereso struktūrinius klausimus, patenkančius į ombudsmeno kompetencijos sritį.

3.  Ombudsmenas, prieš teikdamas rekomendacijas ar bet kuriuo vėlesniu etapu, gali palaikyti struktūrinį ir nuolatinį dialogą su Sąjungos institucijomis, organais, tarnybomis ir agentūromis ir rengti viešas konsultacijas. Ombudsmenas taip pat gali sistemingai analizuoti ir vertinti atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros pažangą ir pateikti tolesnes rekomendacijas.

4.  Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros turi pateikti ombudsmenui visą jo prašomą informaciją ir suteikti jam galimybę susipažinti su atitinkamais dokumentais. Galimybė susipažinti su įslaptinta informacija arba dokumentais suteikiama, jei laikomasi atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros konfidencialios informacijos tvarkymo taisyklių.

Įslaptintą informaciją arba dokumentus pagal pirmą pastraipą teikiančios institucijos, organai, tarnybos ar agentūros iš anksto informuoja ombudsmeną apie jų slaptumą.

Kad būtų įgyvendintos pirmoje pastraipoje numatytos taisyklės, ombudsmenas su atitinkama institucija, organu, tarnyba ar agentūra iš anksto susitaria dėl įslaptintos informacijos arba dokumentų tvarkymo sąlygų.

Atitinkamos institucijos, organai, tarnybos ar agentūros leidžia susipažinti su valstybės narės pateiktais dokumentais, kurie pagal teisės aktus laikomi įslaptintais, tik ombudsmeno tarnyboms nustačius atitinkamas dokumentų tvarkymo priemones ir apsaugos priemones, kuriomis užtikrinamas lygiavertis konfidencialumo lygis pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 9 straipsnį ir laikantis atitinkamos Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros saugumo taisyklių.

Ombudsmeno prašymu Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų pareigūnai ir kiti tarnautojai duoda parodymus dėl faktų, kurie susiję su ombudsmeno atliekamu tyrimu. Minėtieji pareigūnai ar tarnautojai turi kalbėti savo institucijos, organo, tarnybos ar agentūros vardu. Jie ir toliau laikosi pagal jiems taikomas taisykles nustatytų įpareigojimų. Kai jie yra saistomi pareigos saugoti profesinę paslaptį, negali būti laikoma, kad ši pareiga taikoma ir informacijai, susijusiai su skundais ar tyrimais dėl priekabiavimo arba netinkamo administravimo.

5.  Ombudsmenas periodiškai nagrinėja procedūras, susijusias su Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ir agentūrų administraciniais veiksmais, ir vertina, ar jie gali veiksmingai užkirsti kelią interesų konfliktams, užtikrinti nešališkumą ir visišką teisės į gerą administravimą laikymąsi. Ombudsmenas gali nustatyti ir įvertinti galimus visų lygmenų interesų konfliktų atvejus, kurie galėtų būti laikomi netinkamo administravimo priežastimis. Tokiu atveju ombudsmenas parengia konkrečias išvadas ir informuoja Europos Parlamentą, apie tai, kas šiuo klausimu konstatuota.

6.  Valstybių narių kompetentingos institucijos, kiek leidžia jų nacionalinė teisė, ombudsmeno prašymu arba savo iniciatyva, skubiai pateikia ombudsmenui visą informaciją arba dokumentus, kurie gali padėti išaiškinti Sąjungos institucijų, organų, tarnybų ar agentūrų netinkamo administravimo atvejus. Kai tokia informacija arba dokumentas patenka į nacionalinės teisės aktų dėl konfidencialios informacijos tvarkymo ar nuostatų, kuriomis neleidžiama jų perduoti, taikymo sritį, atitinkama valstybė narė gali leisti ombudsmenui susipažinti su tokia informacija arba dokumentu, jei ombudsmenas įsipareigoja tokią informaciją ar dokumentą tvarkyti pagal susitarimą su juos pateikiančia kompetentinga institucija. Bet kuriuo atveju pateikiamas dokumento aprašymas.

7.  Jei prašoma pagalba nebuvo suteikta, ombudsmenas apie tai praneša Europos Parlamentui, kuris imasi tinkamų veiksmų.

8.  Ombudsmenas, tyrimo metu nustatęs netinkamo administravimo atvejį, praneša apie tai atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai ir prireikus pateikia rekomendacijas. Taip informuota institucija, organas, tarnyba ar agentūra per tris mėnesius pateikia ombudsmenui išsamią nuomonę. Atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai pateikus pagrįstą prašymą, ombudsmenas gali tą terminą pratęsti ne ilgiau kaip dviem mėnesiais. Jei atitinkama institucija, organas, tarnyba ar agentūra nepateikia nuomonės iki trijų mėnesių termino arba pratęsto termino pabaigos, ombudsmenas gali nutraukti tyrimą be tokios nuomonės.

9.  Tuomet ombudsmenas siunčia pranešimą atitinkamai institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai ir, jei tai būtina atsižvelgiant į nustatyto netinkamo administravimo atvejo pobūdį ar mastą, Europos Parlamentui. Savo pranešime ombudsmenas gali pateikti rekomendacijų. Ombudsmenas praneša skundo pateikėjui apie tyrimo rezultatus, atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros pareikštą nuomonę bei visas ombudsmeno pranešime pateiktas rekomendacijas.

10.  Atlikdamas Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros veiklos tyrimą, kai tinkama, ombudsmenas gali savo iniciatyva arba Europos Parlamentui paprašius tinkamiausiu lygmeniu dalyvauti Europos Parlamento posėdyje.

11.  Kiek įmanoma, ombudsmenas siekia rasti sprendimą kartu su atitinkama institucija, organu, tarnyba ar agentūra, kad būtų panaikinta netinkamo administravimo praktika ir patenkintas skundas. Ombudsmenas praneša skundo pateikėjui apie siūlomą sprendimą ir atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros pateiktas pastabas, jei tokių buvo. Jei skundo pateikėjas pageidauja, jis turi teisę bet kuriuo etapu pateikti ombudsmenui pastabas arba papildomą informaciją, kuri skundo pateikimo metu nebuvo žinoma.

12.  Kiekvienos metinės sesijos pabaigoje ombudsmenas pateikia Europos Parlamentui pranešimą apie savo atliktų tyrimų rezultatus. Į pranešimą įtraukiamas ombudsmeno rekomendacijų laikymosi lygio vertinimas ir išteklių, kuriais jis galėjo naudotis vykdydamas savo pareigas, tinkamumo vertinimas. Šie vertinimai gali būti pateikti ir kaip atskiri pranešimai.

4 straipsnis

Ombudsmenas ir jo darbuotojai nagrinėja prašymus dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais, išskyrus nurodytuosius 6 straipsnio 1 dalyje, laikydamiesi Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatytų sąlygų ir apribojimų.

Nagrinėdamas skundus dėl teisės visuomenei susipažinti su Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros parengtais ar gautais dokumentais, ombudsmenas, atlikęs tinkamą analizę ir atsižvelgęs į visus būtinus aspektus, pateikia rekomendaciją dėl susipažinimo su tais dokumentais. Atitinkama institucija, organas, tarnyba ar agentūra reaguoja per Reglamente (EB) Nr. 1049/2001 numatytus laikotarpius. Jeigu atitinkama institucija, organas, tarnyba ar agentūra nesivadovauja ombudsmeno rekomendacija leisti susipažinti su dokumentais, ji tinkamai išdėsto savo atsisakymo priežastis. Tokiu atveju ombudsmenas informuoja skundo pateikėją apie esamas teisių gynimo priemones, įskaitant esamas kreipimosi į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą procedūras.

5 straipsnis

Ombudsmenas reguliariai vertina atitinkamose Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a straipsnį (informavimas apie pažeidimą) taikomą politiką ir procedūras ir prireikus pateikia konkrečias gerinimo rekomendacijas, kad būtų visiškai užtikrinta pareigūnų ir kitų tarnautojų, informuojančių apie faktus pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a straipsnį, apsauga. Gavęs prašymą, ombudsmenas gali pareigūnams ir kitiems tarnautojams konfidencialiai teikti informaciją, nešališkas konsultacijas ir ekspertines gaires dėl tinkamo elgesio esant Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a straipsnyje nurodytiems faktams, be kita ko, dėl atitinkamų Sąjungos teisės nuostatų taikymo srities.

Ombudsmenas taip pat gali pradėti tyrimus remdamasis informacija, kurią pateikė pareigūnai ar kiti tarnautojai, informuojantys apie faktus pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a straipsnį ir galintys teikti informaciją konfidencialiai ir anonimiškai, kai nurodomi faktai gali reikšti netinkamą Sąjungos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros administravimą. Siekiant sudaryti sąlygas šiam tikslui pasiekti, galima netaikyti su slaptumu susijusių taikytinų pareigūnų tarnybos nuostatų.

6 straipsnis

1.  Ombudsmenas ir jo darbuotojai, kuriems taikomas SESV 339 straipsnis ir Euratomo sutarties 194 straipsnis, privalo neatskleisti informacijos ar dokumentų, kuriuos jie gavo atlikdami tyrimus. Nedarant poveikio 2 daliai, jiems visų pirma draudžiama atskleisti bet kokią ombudsmenui suteiktą įslaptintą informaciją ar dokumentus arba dokumentus, kurie patenka į Sąjungos teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos taikymo sritį, taip pat informaciją, kuri galėtų pakenkti skundo pateikėjui ar bet kuriam kitam susijusiam asmeniui.

2.  Jei ombudsmenas mano, kad atliekant tyrimą nustatyti faktai gali būti susiję su baudžiamąja teise, jis apie tai praneša kompetentingoms nacionalinėms institucijoms ir Europos kovos su sukčiavimu tarnybai bei Europos prokuratūrai tiek, kiek atitinkamas atvejis patenka į jų įgaliojimų sritį. Prireikus ombudsmenas taip pat informuoja apie tai Sąjungos instituciją, organą, tarnybą ar agentūrą, kuriai pavaldus atitinkamas pareigūnas ar kitas tarnautojas ir kuri gali taikyti Protokolo dėl Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolo 17 straipsnio antrą pastraipą.

Ombudsmenas taip pat gali pranešti atitinkamai Sąjungos institucijai, organui, tarnybai ar agentūrai apie faktus, kurie kelia abejonių dėl jų darbuotojo elgesio, ir apie bet kokią nuolatinę veiklą, dėl kurios trukdoma vykstančiam tyrimui.

Ombudsmenas apie tokius pranešimus informuoja skundo pateikėją ir kitus susijusius asmenis, kurių tapatybė yra žinoma.

7 straipsnis

1.  Ombudsmenas gali bendradarbiauti su to paties tipo institucijomis valstybėse narėse, laikydamasis taikomų nacionalinės teisės aktų.

2.  Savo įgaliojimų srityje ombudsmenas bendradarbiauja su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir kitomis institucijomis bei organais, vengdamas bet kokio dubliavimosi su jų vykdoma veikla.

8 straipsnis

1.  Ombudsmenas renkamas ir gali būti perrenkamas kitai kadencijai pagal SESV 228 straipsnio 2 dalį.

2.  Ombudsmenas parenkamas iš asmenų, kurie yra Sąjungos piliečiai, turi visas pilietines ir politines teises, visiškai užtikrina savo nepriklausomumą, nebuvo nacionalinių vyriausybių nariai ar Sąjungos institucijų darbuotojai per pastaruosius trejus metus ir atitinka nešališkumo reikalavimus, keliamus asmenims, siekiantiems užimti aukštas pareigas teisminėje institucijoje savo šalyje, ir turi pripažintą kompetenciją ir patirtį, kad galėtų atlikti ombudsmeno pareigas.

9 straipsnis

1.  Ombudsmenas baigia eiti Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas pasibaigus kadencijos laikotarpiui arba jei atsistatydina ar yra atleidžiamas iš pareigų.

2.  Ombudsmenas toliau eina savo pareigas tol, kol paskiriamas naujas ombudsmenas, išskyrus atvejį, kai jis atleidžiamas iš pareigų.

3.  Ombudsmenui nustojus eiti pareigas dar prieš baigiantis kadencijai, per tris mėnesius nuo tada, kai pareigybė atsilaisvina, likusiam Europos Parlamento kadencijos laikotarpiui paskiriamas naujas ombudsmenas. Iki tol, kol bus išrinktas naujas ombudsmenas, už skubius klausimus, patenkančius į ombudsmeno įgaliojimų sritį, atsakingas 13 straipsnio 2 dalyje nurodytas sekretoriato vadovas.

10 straipsnis

Jei Europos Parlamentas ketina kreiptis dėl ombudsmeno atleidimo pagal SESV 228 straipsnio 2 dalį, prieš pateikdamas tokį prašymą jis išklauso ombudsmeną.

11 straipsnis

1.  Sutartyje ir šiame reglamente nurodytas pareigas ombudsmenas atlieka vadovaudamasis SESV 228 straipsnio 3 dalimi. Ombudsmenas nesiima jokių su nurodytų pareigų pobūdžiu nesuderinamų veiksmų.

2.  Pradėdamas eiti savo pareigas ombudsmenas iškilmingai prisiekia visos sudėties Teisingumo Teismui, kad eidamas Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas jis bus visiškai nepriklausomas ir nešališkas ir kad tiek vykdydamas savo pareigas, tiek ir baigęs jas eiti jis visapusiškai paisys su jomis susijusių įsipareigojimų. Iškilminga priesaika visų pirma apima pareigą elgtis sąžiningai ir diskretiškai, kiek tai susiję su jam baigus eiti savo pareigas pateikiamų pasiūlymų eiti tam tikras kitas pareigas ar tam tikrų privilegijų priėmimu.

12 straipsnis

1.  Savo kadencijos metu ombudsmenas negali turėti jokių kitų politinių ar administracinių pareigų ar dirbti kito mokamo ar nemokamo darbo.

2.  Ombudsmeno atlyginimas, išmokos ir pensija yra tokio paties lygio kaip Teisingumo Teismo teisėjo.

3.  Ombudsmenui ir jo sekretoriato pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomi Protokolo Nr. 7 11–14 ir 17 straipsniai.

13 straipsnis

1.  Ombudsmenui skiriamas tinkamas biudžetas, kuris turi būti pakankamas siekiant užtikrinti ombudsmeno nepriklausomumą ir sudaryti sąlygas vykdyti Sutartyse ir šiame reglamente nurodytas pareigas.

2.  Ombudsmenui padeda sekretoriatas. Ombudsmenas skiria sekretoriato vadovą.

3.  Ombudsmenas turėtų siekti, kad būtų užtikrinta Ombudsmeno sekretoriato sudėties lyčių lygybė.

4.  Ombudsmeno sekretoriato pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomos Sąjungos pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikytinos taisyklės ir nuostatos. Pareigūnų ir tarnautojų skaičius nustatomas kasmet tvirtinant biudžetą ir turi būti pakankamas atsižvelgiant į tinkamo ombudsmeno pareigų vykdymo būtinybę ir darbo krūvį.

5.  Sąjungos ir valstybių narių pareigūnai ir tarnautojai, paskirti į ombudsmeno sekretoriatą, perkeliami tarnybos interesais, jiems užtikrinama teisė automatiškai grįžti į tą instituciją, organą, tarnybą ar agentūrą, kurioje jie dirbo anksčiau.

6.  Su savo darbuotojais susijusiais klausimais ombudsmenas turi tokį pat statusą kaip institucijos pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 1a straipsnį.

14 straipsnis

Ombudsmenas įvertina procedūras, taikomas siekiant užkirsti kelią bet kokios rūšies ir pobūdžio priekabiavimui Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose ir mechanizmus, skirtus nubausti už priekabiavimą atsakingus asmenis. Ombudsmenas parengia atitinkamas išvadas, ar tos procedūros atitinka proporcingumo, tinkamumo ir aktyvių veiksmų principus ir ar jos suteikia nukentėjusiems asmenims veiksmingą apsaugą ir paramą.

Ombudsmenas laiku išnagrinėja, ar Sąjungos institucijos, organai, tarnybos ir agentūros tinkamai nagrinėja bet kokios rūšies ir pobūdžio priekabiavimo atvejus ir teisingai taiko numatytas su skundais toje srityje susijusias procedūras. Ombudsmenas parengia atitinkamas išvadas šiuo klausimu.

Ombudsmenas sekretoriate paskiria asmenį ar struktūrą, turinčią žinių priekabiavimo srityje, galinčią laiku įvertinti, ar Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ir agentūrose yra tinkamai sprendžiami bet kokios rūšies ir pobūdžio priekabiavimo atvejai, įskaitant seksualinį priekabiavimą, ir prireikus galinčią teikti konsultacijas savo pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

15 straipsnis

Ombudsmeno buveinė yra Europos Parlamento buveinėje.

16 straipsnis

Bet koks su šio reglamento taikymu susijęs pranešimas valstybių narių nacionalinėms institucijoms pateikiamas per valstybių narių nuolatines atstovybes Sąjungoje.

17 straipsnis

Ombudsmenas priima šio reglamento įgyvendinimo nuostatas. Jos atitinka šį reglamentą ir apima nuostatas bent jau dėl:

a)  skundą pateikusio asmens ir atitinkamos institucijos, organo, tarnybos ar agentūros procesinių teisių;

b)  pareigūnų ar kitų tarnautojų, pranešančių apie seksualinio priekabiavimo atvejus ir apie Sąjungos teisės pažeidimus Sąjungos institucijose, organuose, tarnybose ar agentūrose, kaip numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 22a straipsnyje (informavimas apie pažeidimą), apsaugos;

c)  skundo gavimo, tvarkymo ir nagrinėjimo nutraukimo;

d)  tyrimų savo iniciatyva;

e)  paskesnių tyrimų; ir

f)  informacijos rinkimo veiksmų.

18 straipsnis

Sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas panaikinamas.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja pirmą kito mėnesio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

(1) 1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl Ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).
(2) 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (OL L 145, 2001 5 31, p. 43).
(3) 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1).
(4) OL L 56, 1968 3 4, p. 1.

Atnaujinta: 2019 m. balandžio 3 d.Teisinis pranešimas