Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0263(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0037/2019

Внесени текстове :

A8-0037/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/02/2019 - 8.2

Приети текстове :

P8_TA(2019)0084

Приети текстове
PDF 250kWORD 85k
Сряда, 13 февруари 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Европейска агенция за контрол на рибарството ***I
P8_TA-PROV(2019)0084A8-0037/2019
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Европейска агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и до Съвета (COM(2018)0499),

—  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8‑0313/2018),

—  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

—  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 17 октомври 2018 г.(1),

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове(2),

—  като взе предвид членове 103 и 59 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0037/2019),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1) Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 13 февруари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската агенция за контрол на рибарството (кодифициран текст)
P8_TC1-COD(2018)0263

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член  43, параграф 2  от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет(1),

в съответствие с обикновената законодателна процедура(2),

като имат предвид, че:

(1)  Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета(3) е бил неколкократно и съществено изменян(4). От съображения за яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)  Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета(5) поставя изискването държавите членки да осигурят ефективен контрол и инспекция и да наложат изпълнението на правилата на общата политика в областта на рибарството, като за тази цел си сътрудничат помежду си и с трети държави.

(3)  За да изпълнят тези задължения, държавите членки е необходимо да координират своите дейности по контрол и инспекция в границите на сухопътните си територии, във водите на съюзa и в международни води в съответствие с международното право, и по-специално със задълженията на съюзa в рамките на членството му в регионални риболовни организации и съгласно споразумения с трети държави.

(4)  Никоя схема за инспекция не може да бъде ефективна от гледна точка на разходите, без да бъдат предвидени инспекции на сухопътни участъци. По тази причина сухопътната територия следва да бъде включена в обхвата на съвместните планове за разполагане.

(5)  Това сътрудничество, посредством оперативната координация на дейностите по контрол и инспекция, следва да допринесе за устойчивата експлоатация на живите водни ресурси, както и за осигуряване на равни възможности за риболовния отрасъл, участващ в експлоатацията на тези ресурси, като по този начин се намаляват нарушенията на конкуренцията.

(6)  Ефективният контрол и инспекция в рибарството се смятат за жизненоважни за борбата с незаконния, недеклариран и нерегламентиран риболов.

(7)  Без да се засягат отговорностите на държавите членки по Регламент (ЕC) № 1380/2013, съществува потребност от технически и административен орган на съюзa, който да организира сътрудничеството и координацията между държавите членки по отношение на контрола и инспекцията в рибарството.

(8)  Европейската  агенция за контрол на рибарството (наричана по-нататък „Агенцията“) следва да може да подпомага еднаквото прилагане на системата за контрол на общата политика в областта на рибарството, да гарантира организирането на оперативното сътрудничество, да предоставя подкрепа на държавите членки и да сформира група за спешни действия, когато бъде констатирана сериозна опасност за общата политика в областта на рибарството. Тя следва също така да може да се снабдява с необходимото ѝ оборудване, за да изпълнява съвместни планове за разполагане, и да сътрудничи при прилагането на интегрираната морска политика на ЕС.

(9)  необходимо е Агенцията, по искане на Комисията, да бъде в състояние да подпомага  Съюза  и държавите членки във взаимоотношенията им с трети държави, с регионални риболовни организации или и с трети държави, и с регионални риболовни организации, както и да сътрудничи с техните компетентни органи в рамките на международните задължения на  съюзa .

(10)  Освен това съществува необходимост да се работи в посока на ефективно прилагане на процедурите за инспекция на съюзa. С течение на времето Агенцията би могла да стане референтен източник на научна и техническа помощ за извършването на контрол и инспекция в рибарството.

(11)  За да изпълни целите на общата политика в областта на рибарството, а именно да се осигури устойчива експлоатация на живите водни ресурси в контекста на устойчивото развитие, съюзът приема мерки относно опазването, управлението и експлоатацията на живите водни ресурси.

(12)  С цел да се гарантира правилното изпълнение на тези мерки, е необходимо държавите членки да използват адекватни средства за контрол и изпълнение. За да се осигури по-голяма ефективност и ефикасност на контрола и изпълнението, е уместно Комисията, съгласно процедурата по член 47, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 1380/2013 и съвместно със заинтересованите държави членки, да приеме специални програми за контрол и инспекция.

(13)  Координацията от страна на Агенцията на оперативното сътрудничество между държавите членки следва да бъде предприета въз основа на съвместни планове за разполагане, с които се организира употребата на наличните средства за контрол и инспекция на заинтересованите държави членки, за да бъдат изпълнени програмите за контрол и инспекция. Дейностите по контрол и инспекция нарибарството, предприети от държавите членки, следва да бъдат изпълнени в съответствие с общите критерии, приоритети, етапни цели и процедури по отношение на дейностите по контрол и инспекция въз основа на такива програми.

(14)  Приемането на програма за контрол и инспекция задължава държавите членки да предоставят реално необходимите ресурси за изпълнението на програмата. Необходимо е държавите членки незабавно да уведомяват Агенцията за средствата за контрол и инспекция, с които възнамеряват да изпълнят всяка програма. В съвместните планове за разполагане не следва да се предвиждат допълнителни задължения с оглед на контрола, инспекцията и изпълнението или във връзка с осигуряването на необходимите ресурси в този контекст.

(15)  Агенцията следва да състави съвместен план за разполагане само ако такъв е предвиден в работната програма.

(16)  Работната програма следва да бъде приета от административния съвет, който следи за постигането в достатъчна степен на консенсус, включително относно съответствието на задачите, възложени на Агенцията в работната програма, с ресурсите, които са на разположение на Агенцията, въз основа на информацията, предоставена от държавите членки.

(17)  Ключовата задача на изпълнителния директор в процеса на консултациите му с членовете на съвета и държавите членки следва да се състои в гарантиране, че целите, заложени в работната програма за всяка година, са подсигурени с достатъчно ресурси, предоставени на Агенцията от държавите членки за изпълнението на работната програма.

(18)  Изпълнителният директор следва по-специално да съставя точни планове за разполагане, като използва заявените ресурси от държавите членки за изпълнението на всяка програма за контрол и инспекция и като спазва правилата и целите, установени в специалната програма за контрол и инспекция, на която се основава съвместният план за разполагане, както и с други относими правила, като тези относно инспекторите на съюзa.

(19)  В този контекст е необходимо изпълнителният директор да управлява графика по такъв начин, че да предостави на държавите членки достатъчно време, за да изготвят своите коментари, като се основават на оперативните си експертни ресурси, като същевременно се придържа към работния план на Агенцията и сроковете, предвидени в настоящия регламент. Необходимо е изпълнителният директор да отчете интереса на заинтересованите държави членки в рибарските дейности, обхванати във всеки отделен план. За осигуряване на ефективна и навременна координация на съвместните дейности по контрол и инспекция е необходимо да се предвиди процедура, даваща възможност за вземане на решения относно приемането на плановете, когато не може да бъде постигнато съгласие между заинтересованите държави членки.

(20)  Редът за съставяне и приемане на съвместни планове за разполагане извън водите на съюзa следва да бъде сходен с този за водите на съюзa. Основата за такива съвместни планове за разполагане следва да бъде международната програма за контрол и инспекция, чрез която се изпълняват международни задължения във връзка с контрола и инспекцията, които са с обвързваща сила за съюзa.

(21)  За изпълнението на съвместни планове за разполагане заинтересованите държави членки следва да обединяват и разпределят средствата за контрол и инспекция, които са заделили за тези планове. Агенцията следва да прецени дали наличните средства за контрол и инспекция са достатъчни, и когато е уместно, уведомява заинтересованите държави членки и Комисията, че средствата не са достатъчни за изпълнението на поставените задачи в програмата за контрол и инспекция.

(22)  При все че държавите членки следва да спазват задълженията си във връзка с осъществяването на инспекция и контрол, по-специално съгласно специалната програма за контрол и инспекция, приета съгласно Регламент (ЕC) № 1380/2013, Агенцията следва да не разполага с правомощието да налага допълнителни задължения посредством съвместни планове за разполагане или да санкционира държавите членки.

(23)  Агенцията следва периодично да извършва преглед на ефективността на съвместните планове за разполагане.

(24)  Целесъобразно е да бъде предвидена възможността за приемане на специални правила за прилагане с оглед на приемането и одобрението на съвместните планове за разполагане. Може да се окаже полезно да се използва тази възможност, след като Агенцията е започнала дейността си и ако изпълнителният директор счете, че в правото на  съюзa  следва да бъдат предвидени такива правила.

(25)  Агенцията следва да бъде оправомощена в случаите, когато е постъпило такова искане, да предоставя и договорни услуги във връзка със средствата за контрол и инспекция, които да бъдат използвани за съвместно разполагане от заинтересованите държави членки.

(26)  С цел изпълнение на задачите на Агенцията Комисията, държавите членки и Агенцията обменят информация от значение относно осъществявания контрол и инспекция посредством информационна мрежа.

(27)  Статутът и структурата на Агенцията следва да съответстват на обективния характер на резултатите, към постигането на които е насочена дейността ѝ, и да ѝ позволяват да изпълнява функциите си в тясно сътрудничество с държавите членки и Комисията. Следователно Агенцията следва да получи правна, финансова и административна автономност, като същевременно поддържа тесни връзки с институциите на съюзa и с държавите членки. За тази цел е необходимо и уместно Агенцията да бъде орган на съюзa със собствена правосубектност, който да упражнява правомощията, предоставени му с настоящия регламент.

(28)  За договорната отговорност на Агенцията, която се урежда от приложимото право към договорите, сключени от Агенцията, Съдът на Европейския съюз следва да бъде компетентен съгласно евентуални арбитражни клаузи, съдържащи се в договора. Съдът следва да бъде компетентен по спорове относно обезщетяването на вреди, произтичащи от извъндоговорната отговорност на Агенцията в съответствие с основните принципи на правото, които са общи за държавите членки.

(29)  Комисията и държавите членки следва да бъдат представени в административния съвет, на който ще бъде възложено да следи за правилното и ефективно функциониране на Агенцията.

(30)  Доколкото Агенцията трябва да изпълнява задълженията на съюзa и — по искане на Комисията — да осъществява сътрудничество с трети държави и регионални рибарски организации в рамките на международните задължения на съюзa, е уместно председателят на административния съвет да бъде избран измежду представителите на Комисията.

(31)  Правилата относно гласуването в административния съвет следва да са съобразени с интересите на държавите членки и Комисията от ефективното функциониране на Агенцията.

(32)  Следва да бъде създаден консултативен съвет, който да консултира изпълнителния директор и да осигурява тясно сътрудничество с представителите на заинтересованите среди.

(33)  Уместно е да се предвиди участие в обсъжданията на административния съвет на представител на консултативния съвет без право на глас.

(34)  Необходимо е да се предвидят разпоредби за назначаване и освобождаване на изпълнителния директор на Агенцията, както и правилата, уреждащи упражняването на функциите му.

(35)  С цел насърчаване на прозрачното функциониране на Агенцията Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и Съвета(6) следва да се прилага без ограничения спрямо Агенцията.

(36)  В интерес на защитата на личния живот на физическите лица Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета(7) следва да се прилага спрямо настоящия регламент.

(37)  За да се гарантира функционалната автономност и независимост на Агенцията, следва да ѝ бъде отпуснат автономен бюджет, приходите в който да идват от приноса от съюзa, както и от плащания за договорни услуги, предоставени от Агенцията. Бюджетната процедура на съюзa следва да е приложима в този случай, доколкото се отнася за приноса на  съюзa  и всякакви други субсидии, платими от общия бюджет на Европейския съюз. Одитът на счетоводните отчети следва да се извършва от Сметната палата.

(38)  С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и Съвета(8) следва да се прилагат без ограничения спрямо Агенцията, която следва да се присъедини към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. между Европейския парламент, Съвета и Европейския съюз и Комисията на Европейските общности относно вътрешните разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF)(9).

(39)  Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, следва да бъдат приети в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета(10),

 ПРИЕХА  НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ЦЕЛ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Цел

С настоящия регламент се създава Европейска агенция за контрол на рибарството  (наричана по-нататък „Агенцията“), чиято цел е да организира оперативната координация на дейностите по контрол и инспекция на рибарството от държавите членки и да ги подпомага при взаимното им сътрудничество, насочено към постигане на съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарство с оглед на осигуряването на нейното ефективно и еднакво прилагане.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)  „контрол и инспекция“ означават всякакви мерки, предприети от държавите членки, по-специално съгласно членове 5, 11, 71, 91 и 117 и дял VII от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета(11), за контролиране и инспектиране на рибарските дейности, попадащи в обхвата на общата политика в областта на рибарството, включително дейности по надзор и мониторинг като сателитни системи за мониторинг на плавателните съдове и схеми за наблюдатели;

б)  „средства за контрол и инспекция“ означават плавателни съдове, въздухоплавателни средства, сухопътни превозни средства за надзор и други материални ресурси, както и инспектори, наблюдатели и други човешки ресурси, използвани от държавите членки за осъществяване на контрол и инспекция;

в)  „съвместен план за разполагане“ означава план, излагащ оперативни правила за разполагането на наличните средства за контрол и инспекция;

г)  „международна програма за контрол и инспекция“ означава програма, която определя целите, общите приоритети и процедури за извършване на дейности по контрол и инспекция за изпълнение на международни задължения на  съюзa,  свързани с контрола и инспекцията;

д)  „специална програма за контрол и инспекция“ означава програма, която определя целите, общите приоритети и процедури за извършване на дейности по контрол и инспекция, създадена в съответствие с член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

е)  „рибарство“ означава риболовните дейности, определени в член 4, параграф 1, точка 28 от Регламент (ЕC) № 1380/2013;

ж)  „инспектори на  съюзa “ означава инспекторите, включени в списъка, посочен в член 79 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

ГЛАВА II

МИСИЯ И ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

Член 3

Мисия

Мисията на Агенцията е:

а)  да координира контрола и инспекцията, осъществявани от държавите членки във връзка със задълженията на  съюзa  за контрол и инспекция;

б)  да координира използването на националните средства за контрол и инспекция, обединени от заинтересованите държави членки в съответствие с настоящия регламент;

в)  да подпомага държавите членки при докладването на информация относно риболовните дейности и дейностите по контрол и инспекция пред Комисията и трети лица;

г)  в рамките на своята компетентност — да подпомага държавите членки да изпълняват своите задачи и задължения съгласно правилата на общата политика в областта на рибарството;

д)  да подпомага държавите членки и Комисията при хармонизацията на прилагането на общата политика в областта на рибарството в целия съюз;

е)  да допринася за работата на държавите членки и Комисията по проучването и развитието на техники за контрол и инспекция;

ж)  да допринася за координацията на обучението на инспектори и обмяната на опит между държавите членки;

з)  да координира действията за борба с незаконния, недеклариран и нерегламентиран (ННН) риболов в съответствие с правилата на съюзa;

и)  да подпомага еднаквото прилагане на системата за контрол на общата политика в областта на рибарството, което включва по-специално:

—  организация на оперативната координация на дейностите по контрол на държавите членки за прилагането на специални програми за контрол и инспекция, програми за контрол, свързани с ННН риболов, и международни програми за контрол и инспекция;

—  инспекции, необходими за изпълнението на задачите на Агенцията в съответствие с член 19;

й)  да си сътрудничи с Европейската агенция за гранична и брегова охрана, създадена с Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета(12) и с Европейската агенция за морска безопасност, създадена с Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета(13), като всяка действа в рамките на своите правомощия с цел подпомагане на националните органи, изпълняващи функции за брегова охрана съгласно член 8 от настоящия регламент, като предоставя услуги, информация, оборудване и обучение, както и като координира многоцелеви операции.

Член 4

Задачи, свързани с международните задължения на Съюза за контрол и инспекция

1.  Агенцията, по искане на Комисията:

а)  подпомага съюзa и държавите членки в техните отношения с трети държави и регионални международни риболовни организации, на които съюзът е член;

б)  сътрудничи с компетентните органи на регионалните международни риболовни организации по отношение на задълженията за контрол и инспекция на съюзa в контекста на работните споразумения, сключени с такива органи.

2.  Агенцията може, по искане на Комисията, да сътрудничи с компетентните органи на трети държави по въпроси, свързани с контрола и инспекцията, в рамките на сключените споразумения между съюзa и тези трети държави.

3.  Агенцията може, в рамките на своята компетентност, да изпълнява от името на държавите членки задачи по международни риболовни споразумения, по които съюзът е страна.

Член 5

Задачи във връзка с оперативната координация

1.  Оперативната координация от страна на Агенцията обхваща контрола на дейностите в рамките на общата политика в областта на рибарството.

2.  За целите на оперативната координация Агенцията съставя съвместни планове за разполагане и организира оперативната координация на контрола и инспекцията от страна на държави членки в съответствие с глава III.

3.  За целите на разширената оперативна координация между държавите членки Агенцията може да разработи заедно със заинтересованите държави членки оперативни планове и да координира тяхното прилагане.

Член 6

Предоставяне на договорни услуги на държавите членки

Агенцията може да предоставя договорни услуги на държавите членки, по тяхно искане, относно контрола и инспекцията във връзка с техните задължения по отношение на риболовните дейности във водите на съюзa и/или в международни води, включително чартъра, експлоатацията и снабдяването с персонал на платформите за контрол и инспекция и осигуряването на наблюдатели за съвместни операции от заинтересованите държави членки.

Член 7

Помощ за Комисията и държавите членки

Агенцията подпомага Комисията и държавите членки, за да осигури висока степен на единно и ефективно изпълнение на техните задължения по общата политика в областта на рибарството, включително във връзка с борбата с ННН риболов, и ги подпомага в техните отношения с трети държави. Агенцията по-специално:

а)  разработва и развива основна програма за обучение на инструкторите от инспекторатите по рибарство на държавите членки и осигурява допълнителни курсове за обучение и семинари за тези длъжностни лица и други членове на персонала, които извършват дейности по контрол и испекция;

б)  разработва и развива основна програма за обучение на инспекторите на  съюзa преди първото им разполагане и осигурява редовно актуализирано допълнително обучение и семинари за тези длъжностни лица;

в)  по искане на държавите членки организира съвместното снабдяване със стоки и услуги, свързани с дейностите по контрол и инспекция, извършвани от държавите членки, както и подготовката и координацията на изпълнението на съвместни пилотни проекти от държавите членки;

г)  разработва съвместни оперативни процедури във връзка със съвместните дейности по контрол и инспекция, предприети от две или повече държави членки;

д)  разработва критерии за обмена на средства за контрол и инспекция между държавите членки и между държавите членки и трети държави, както и за предоставянето на такива средства от държавите членки;

е)  извършва анализи на риска въз основа на данни за улова, разтоварването на суша и риболовното усилие, както и анализ на риска от недокладвани разтоварвания на суша, като наред с други дейности сравнява данните за улова и вноса с данните за износа и националното потребление;

ж)  разработва, по искане на Комисията или държава членка, обща методика и процедури за инспекции;

з)  подпомага държавите членки, по тяхно искане, при изпълнението на задълженията им, произтичащи от правото на съюзa, на международните им задължения, включително борбата с ННН риболов, и на задълженията им, поети в рамките на регионални организации за управление на рибарството;

и)  насърчава и координира разработването на единни методики за управление на риска в рамките на нейната компетентност;

й)  координира и насърчава сътрудничеството между държавите членки, както и утвърждаването на общите стандарти за разработка на планове за статистически извадки, предвидени в Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 8

Европейско сътрудничество при изпълнението на функциите за брегова охрана

1.  Агенцията, в сътрудничество с Европейската агенция за гранична и брегова охрана и с Европейската агенция за морска безопасност, подпомага националните органи, които изпълняват функции за брегова охрана на национално равнище и на равнището на Съюза, както и, ако е целесъобразно, на международно равнище чрез:

а)  споделяне, обединяване и анализ на информацията, налична в системите за корабно докладване и други информационни системи, поддържани от агенциите или достъпни за тях, в съответствие със съответните им основни правни актове и без да се засяга собствеността на държавите членки върху данните;

б)  предоставяне на услуги за наблюдение и комуникации въз основа на най-съвременна технология, включително космическа и наземна инфраструктура и датчици, монтирани върху всякакви платформи;

в)  изграждане на капацитет чрез изготвяне на насоки и препоръки и чрез установяване на най-добри практики, както и чрез осигуряване на обучение и обмен на персонал;

г)  засилване на обмена на информация и на сътрудничеството в областта на функциите за брегова охрана, включително чрез анализ на оперативните предизвикателства и нововъзникващите рискове в морската област;

д)  споделяне на капацитет чрез планиране и осъществяване на многоцелеви операции и чрез споделяне на активи и други възможности, доколкото тези дейности се координират от тези агенции и се осъществяват със съгласието на компетентните органи на заинтересованите държави членки.

2.  Конкретните форми на сътрудничество между Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция за морска безопасност във връзка с функциите за брегова охрана се определят в работна договореност съгласно съответните им правомощия и финансовите правила, приложими за тях. Тази договореност се одобрява от административния съвет на Агенцията, управителния съвет на Европейската агенция за гранична и брегова охрана и управителния съвет на Европейската агенция за морска безопасност.

3.  Комисията, в тясно сътрудничество с държавите членки, Агенцията, Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европейската агенция за морска безопасност, изготвя практическо ръководство относно европейското сътрудничество във връзка с функциите за брегова охрана. Това ръководство съдържа насоки, препоръки и най-добри практики за обмен на информация. Комисията приема ръководството под формата на препоръка.

ГЛАВА III

ОПЕРАТИВНА КООРДИНАЦИЯ

Член 9

Изпълнение на задълженията на съюзa във връзка с контрола и инспекцията

1.  Агенцията, по искане на Комисията, координира дейностите на държавите членки по контрол и инспекция въз основа на международните програми за контрол и инспекция, като съставя съвместни планове за разполагане.

2.  Агенцията може да придобива, да отдава под наем или да наема оборудването, необходимо за изпълнение на съвместните планове за разполагане, посочени в параграф 1.

Член 10

Изпълнение на специални програми за контрол и инспекция

1.  Агенцията координира изпълнението на специалните програми за контрол и инспекция, разработени в съответствие с член 95 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, чрез съвместни планове за разполагане.

2.  Агенцията може да придобива, да отдава под наем или да наема оборудването, необходимо за изпълнение на съвместните планове за разполагане, посочени в параграф 1.

Член 11

Съдържание на съвместните планове за разполагане

Всеки съвместен план за разполагане:

а)  отговаря на изискванията на съответстващата му програма за контрол и инспекция;

б)  прилага  критериите, етапните цели, приоритетите и общите процедури за инспекция, определени от Комисията в програмите за контрол и инспекция;

в)  е насочен към съчетаване на съществуващите национални средства за контрол и инспекция, обявени съгласно член 12, параграф 2, със съответстващите им нужди и организира тяхното разполагане;

г)  организира използването на човешки и материални ресурси с оглед на сроковете и зоните, в които те трябва да бъдат разположени, включително работата на екипи от инспектори на  съюзa  от една или повече държави членки;

д)  взема под внимание съществуващите задължения на заинтересованите държави членки по отношение на други съвместни планове за разполагане, както и всякакви други регионални или местни ограничения;

е)  определя условията, при които средствата за контрол и инспекция на държава членка могат да бъдат въвеждани във водите под суверенитета и юрисдикцията на друга държава членка.

Член 12

Нотифициране на средствата за контрол и инспекция

1.  Преди 15 октомври всяка година държавите членки нотифицират Агенцията за средствата за контрол и инспекция, с които те разполагат за целите на извършването на контрол и инспекция през следващата година.

2.  Всяка държава членка нотифицира Агенцията за средствата, с които възнамерява да изпълни международната програма за контрол и инспекция или специалната програма за контрол и инспекция, която се отнася до нея, не по-късно от един месец от нотификацията на държавите членки за взетото решение за съставяне на такава програма.

Член 13

Ред за приемане на съвместните планове за разполагане

1.  Въз основа на нотификациите, предвидени в член 12, параграф 2, и в срок от три месеца от получаването им изпълнителният директор на Агенцията съставя проект за съвместен план за разполагане, като се консултира със заинтересованите държави членки.

2.  Проектът за съвместен план за разполагане посочва средствата за контрол и инспекция, които могат да бъдат обединени с оглед на изпълнението на програмата за контрол и инспекция, за която се отнася планът, въз основа на интересите на заинтересованите държави членки от съответната рибарска дейност риболовно поле.

Интересът на държава членка от определена рибарска дейност се оценява съгласно следните критерии, чиято относителна тежест зависи от конкретните особености на всеки план:

а)  относителната степен, в която водите под неин суверенитет или юрисдикция, ако има такива, са предмет на съвместния план за разполагане;

б)  количеството уловена риба, разтоварено на нейна територия през определен референтен период, като дял от общото количество на разтоварения на сушата улов от рибарската дейност, предмет на съвместния план за разполагане;

в)  относителният брой на риболовните съдове на съюзa, плаващи под негово знаме (мощност на двигателя и брутен тонаж), които извършват рибарска дейност, предмет на съвместния план за разполагане, в съотношение с общия брой на съдовете, извършващи рибарска дейност;

г)  относителният размер на разпределената ѝ квота или при липса на квота, общото количество на нейния улов от тази рибарска дейност през определен референтен период.

3.  Ако в процеса на съставяне на проекта за съвместен план за разполагане стане очевидно, че наличните средства за контрол и инспекция не са достатъчни за изпълнението на изискванията на съответната програма за контрол и инспекция, изпълнителният директор незабавно уведомява за това заинтересованите държави членки и Комисията.

4.  Изпълнителният директор съобщава проекта на съвместния план за разполагане на заинтересованите държави членки и Комисията . Ако в срок от петнадесет работни дни от уведомлението заинтересованите държави членки или Комисията не повдигнат възражения, изпълнителният директор одобрява плана.

5.  Ако една или повече заинтересовани държави членки или Комисията са повдигнали възражения, изпълнителният директор отнася въпроса до Комисията. Комисията може да внася всички необходими поправки в плана и да го приеме по реда на член 47, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 1380/2013.

6.  Всеки съвместен план за разполагане подлежи на ежегоден преглед от Агенцията, която се консултира със заинтересованите държави членки, за да бъдат взети предвид новите програми за контрол и инспекция, които заинтересованите държави членки са задължени да изпълняват, и всички приоритети, определени от Комисията в програмите за контрол и инспекция.

Член 14

Изпълнение на съвместните планове за разполагане

1.  Съвместните дейности по контрол и инспекция се извършват въз основа на съвместните планове за разполагане.

2.  Държавите членки, заинтересовани от определен съвместен план за разполагане:

а)  предоставят средствата за контрол и инспекция, които са заделени за съвместния план за разполагане;

б)  определят един национален център за контакти/координатор, на който да бъдат възложени достатъчно правомощия, за да има възможност да отговаря своевременно на исканията на Агенцията, отнасящи се до изпълнението на съвместния план за разполагане, и уведомяват Агенцията за това;

в)  разполагат обединените си средства за контрол и инспекция в съответствие със съвместния план за разполагане и с изискванията, посочени в параграф 4;

г)  предоставят на Агенцията интернет достъп до необходимата информация за изпълнението на съвместния план за разполагане;

д)  сътрудничат с Агенцията за изпълнението на съвместния план за разполагане;

е)  гарантират, че всички средства за контрол и инспекция, свързани с определен съвместен план за разполагане на Съюзасе използват в съответствие с правилата на общата политика в областта на рибарството.

3.  Без да се засягат задълженията на държавите членки в рамките на даден съвместен план за разполагане, съставен съгласно член 13, управлението и контролът над средствата за контрол и инспекция, заделени за изпълнението на определен съвместен план за разполагане, са задължение на компетентните национални органи в съответствие с националното право.

4.  Изпълнителният директор може да определи изисквания за изпълнението на съвместен план за разполагане, приет съгласно член 13. Тези изисквания остават в рамките на съответния план.

Член 15

Оценка на съвместните планове за разполагане

Агенцията извършва ежегодна оценка на ефективността на всеки съвместен план за разполагане, както и анализ, въз основа на наличните данни, на съществуващия риск от това риболовните дейности да не съответстват на приложимите контролни мерки. Тези оценки незабавно се съобщават на Европейския парламент, Комисията и държавите членки.

Член 16

Рибарски дейности, които не са предмет на програмите за контрол и инспекция

Две или повече държави членки могат да поискат от Агенцията да координира разполагането на техните средства за контрол и инспекция по отношение на рибарска дейност или зона, за която не се прилага никоя от програмите за контрол и инспекция. Тази координация се осъществява в съответствие със съгласуваните между заинтересованите държави членки критерии за контрол и инспекция и приоритети.

Член 17

Информационна мрежа

1.  Комисията, Агенцията и компетентните органи на държавите членки обменят относимата информация, с която разполагат относно съвместните дейности по контрол и инспекция въвводите на съюзa и в международните води.

2.  Всеки компетентен национален орган предприема мерки съобразно приложимото законодателство на съюзa за осигуряване на подходяща поверителност, в съответсвтвие с членове 112 и 113 от Регламент (ЕО) № 1224/2009, на информацията, получена от него съгласно параграф 1 от настоящия член.

Член 18

Подробни правила

Подробни правила за прилагането на настоящата глава могат да бъдат приети в съответствие с процедурата, посочена в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 1380/2013.

Тези правила могат да се отнасят по-специално за процедурите за съставяне и приемане на проектите за съвместни планове за разполагане.

ГЛАВА IV

КОМПЕТЕНТНОСТ НА АГЕНЦИЯТА

Член 19

Назначаване на длъжностни лица на Агенцията за инспектори на съюзa

Длъжностни лица на Агенцията могат да бъдат назначавани за инспектори на съюзa в международни води в съответствие с член 79 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Член 20

Мерки, предприемани от Агенцията

Когато е подходящо, Агенцията:

а)  издава ръководства за хармонизираните стандарти за инспекции;

б)  разработва насоки, отразяващи най-добрите практики във връзка с контрола на общата политика в областта на рибарството, включително за обучение на служители по контрола, и ги актуализира редовно;

в)  предоставя на Комисията и необходимата техническа и административна подкрепа за изпълнението на нейните задачи.

Член 21

Сътрудничество

1.  Държавите членки и Комисията сътрудничат с Агенцията и ѝ оказват необходимата подкрепа за изпълнение на нейната мисия.

2.  Като отчита съответно различните правни системи в отделните държави членки, Агенцията подпомага сътрудничеството между държавите членки и между тях и Комисията при разработката на хармонизирани стандарти за контрол в съответствие със законодателството на съюзa и с оглед на най-добрите практики в държавите членки и на международните стандарти.

Член 22

Група за спешни действия

1.  Ако Комисията, по собствена инициатива или по искане на най-малко две държави членки, установи ситуация, криеща сериозен пряк, непряк или потенциален риск за общата политика в областта на рибарството и този риск не може да бъде предотвратен, отстранен или намален чрез наличните средства и не може да бъде управляван по подходящ начин, Агенцията трябва да бъде информирана незабавно.

2.  В отговор на подобно уведомление от страна на Комисията или по собствена инициатива Агенцията сформира незабавно група за спешни действия и информира Комисията за това.

Член 23

Задачи на групата за спешни действия

1.  Групата за спешни действия, сформирана от Агенцията, отговаря за събирането и оценката на цялата относима информация и за набелязването на съществуващите възможности за най-ефективно и бързо предотвратяване, отстраняване или намаляване на риска за общата политика в областта на рибарството.

2.  Групата за спешни действия може да иска помощ от всеки публичноправен или частноправен субект, чийто експертен опит счита за необходим за ефективната реакция в извънредната ситуация.

3.  Агенцията осигурява необходимата координация за осигуряване на адекватна и своевременна реакция във възникналата извънредна ситуация.

4.  Ако е целесъобразно, групата за спешни действия информира обществеността за съответните рискове и за предприетите мерки.

Член 24

Многогодишна работна програма

1.  Многогодишната работна програма на Aгенцията определя нейните общи цели, правомощия, задачи, показатели за напредък и приоритети за всяка дейност на Агенцията за срок от пет години. Тя включва представяне на плана за политика относно персонала и прогноза на бюджетните кредити, необходими за постигане на целите за този петгодишен срок.

2.  Многогодишната работна програма се представя в съответствие със системата за основано на дейностите управление и разработената от Комисията методика. Тя се приема от административния съвет.

3.  Работната програма, посочена в член 32, параграф 2, буква в), се основава на многогодишната работна програма. Тя ясно посочва допълненията, промените или заличаванията в сравнение с програмата за предходната година, както и напредъка при постигането на общите цели и приоритети на многогодишната работна програма.

Член 25

Сътрудничество в областта на морското дело

Агенцията допринася за прилагането на интегрираната морска политика на ЕС, и по-специално за сключването на административни договорености с други органи по въпроси от обхвата на настоящия регламент след одобрение от административния съвет. Изпълнителният директор информира Комисията и държавите членки за това в ранния етап на  преговорите.

Член 26

Подробни правила

Подробни правила за прилагане на настоящата глава се приемат в съответствие с процедурата, посочена в член 47, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 1380/2013.

Тези правила могат да обхващат по-специално изработването на планове в отговор на спешни ситуации, създаването на група за спешни действия и практическите процедури, които да се приложат.

ГЛАВА V

ВЪТРЕШНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИОНИРАНЕ

Член 27

Правно положение и седалище

1.  Агенцията е орган на съюзa и със собствена правосубектност.

2.  Във всяка от държавите членки Агенцията притежава най-широката правоспособност, предоставяна на юридическите лица съгласно националната им правна система. Тя може по-специално да придобива или да се разпорежда с движима и недвижима собственост и да бъде страна по съдебни производства.

3.  Агенцията се представлява от нейния изпълнителен директор.

4.  Седалището на Агенцията е във Виго, Испания.

Член 28

Персонал

1.  Към персонала на Агенцията се прилага Правилникът за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, установени в Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета(14), и правилата, приети съвместно от институциите на Европейския съюз за целите на прилагането на посочените правилник и условия за работа. Административният съвет, съгласувано с Комисията, приема необходимите подробни правила за прилагане.

2.  Без да се засяга член 39, правомощията, възложени на назначаващия орган съгласно Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители, се упражняват от Агенцията по отношение на собствения персонал.

3.  Персоналът на Агенцията се състои от длъжностни лица, временно назначени или командировани от Комисията, и от други служители, наети от Агенцията съобразно потребностите от изпълнение на нейните задачи.

Агенцията може да назначава и длъжностни лица, временно командировани от държавите членки.

Член 29

Привилегии и имунитети

Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския  съюз  се прилага и за Агенцията.

Член 30

Отговорност

1.  Договорната отговорност на Агенцията се урежда от приложимото право спрямо въпросния договор.

2.  Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с решения съгласно арбитражна клауза, съдържаща се в договор, сключен от Агенцията.

3.  В случай на извъндоговорна отговорност, в съответствие с основните принципи на правото, които са общи за държавите членки, Агенцията поправя всяка вреда, причинена от нея или от нейните служители при изпълнението на техните задължения. Съдът е компетентен по всеки спор относно обезщетяването на такива вреди.

4.  Личната отговорност пред Агенцията на нейните служители се урежда от разпоредбите на Правилника за длъжностните лица или Условията за работа, приложими към тях.

Член 31

Езици

1.  Разпоредбите на Регламент № 1 на Съвета(15) се прилагат спрямо Агенцията.

2.  Преводаческите услуги, необходими за функционирането на Агенцията, се предоставят от Центъра за преводи на органите на Европейския съюз.

Член 32

Създаване и правомощия на административния съвет

1.  Агенцията има административен съвет.

2.  Административният съвет:

а)  назначава и освобождава изпълнителния директор съгласно член 39;

б)  приема, до 30 април всяка година, общия доклад на Агенцията за предходната година и го предава на Европейския парламент, Съвета, Комисията, Сметната палата и държавите членки. Докладът се оповестява публично;

в)  приема, до 31 октомври всяка година и като взема предвид становището на Комисията и на държавите членки, работната програма на Агенцията за предстоящата година и я изпраща на Европейския парламент, Съвета, Комисията и държавите членки.

Работната програма съдържа приоритетите на Агенцията. В нея се дава приоритет на задълженията на Агенцията по програмите за контрол и надзор. Приема се, без да се засяга годишната бюджетна процедура на съюзa. В случай че в срок от 30 дни от датата на приемане на работната програма Комисията изрази своето несъгласие с тази програма, административният съвет я преразглежда и приема, с евентуални изменения, в срок от два месеца, на второ четене;

г)  приема окончателния бюджет на Агенцията преди началото на финансовата година, като го адаптира, когато е необходимо, съобразно приноса на  съюзa  и всяко друг приход на Агенцията;

д)  изпълнява задълженията си по отношение на бюджета на Агенцията в съответствие с членове 44, 45 и 47;

е)  упражнява дисциплинарна власт над изпълнителния директор;

ж)  установява процедурни правила, които могат при необходимост да предвиждат създаването на подкомитети на административния съвет;

з)  приема процедурите, необходими за изпълнението на задачите на Агенцията.

Член 33

Състав на административния съвет

1.  Административният съвет се състои от представители на държавите членки и шестима представители на Комисията. Всяка държава членка има право да назначава по един член. Държавите членки и Комисията назначават по един заместник на всеки член, който представлява този член в негово отсъствие.

2.  Членовете на съвета се назначават въз основа на степента на придобития от тях относим опит и експертни познания в областта на контрола и инспекцията в рибарството.

3.  Мандатът на всеки член е пет години, считано от датата на назначаване. Мандатът може да бъде подновяван.

Член 34

Председателство на административния съвет

1.  Административният съвет избира председател измежду представителите на Комисията. Административният съвет избира свой заместник-председател измежду всичките си членове. Заместник-председателят автоматично заема мястото на председателя, ако той е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.

2.  Мандатът на председателя и на заместник-председателя е три години и изтича, когато престанат да бъдат членове на административния съвет. Мандатът им може да се подновява само веднъж.

Член 35

Заседания

1.  Заседанията на административния съвет се свикват от неговия председател. Дневният ред се определя от председателя, който взема предвид предложенията на членовете на административния съвет и на изпълнителния директор на Агенцията.

2.  Изпълнителният директор и представителят, назначен от консултативния съвет, участват в дебатите без право на глас.

3.  Административният съвет провежда редовно заседание най-малко веднъж годишно. Освен това съветът заседава по инициатива на председателя, по искане на Комисията или на една трета от държавите членки, представени в него.

4.  Когато въпросът е поверителен или свързан с конфликт на интереси, административният съвет може да вземе решение да разгледа конкретни точки от дневния ред в отсъствието на представителя, назначен от консултативния съвет. В процедурния правилник могат да бъдат предвидени подробни правила за приложението на настоящата разпоредба.

5.  Административният съвет може да покани всяко лице, чието становище би представлявало интерес, да участва в заседанията му като наблюдател.

6.  Членовете на административния съвет могат, при спазване на неговия процедурен правилник, да бъдат подпомагани от съветници или експерти.

7.  Секретариатът на административния съвет се осигурява от Агенцията.

Член 36

Гласуване

1.  Административният съвет взема решенията си с абсолютно мнозинство от гласовете.

2.  Всеки член има право на един глас. В отсъствието на някой от членовете заместникът му има право да упражнява неговото право на глас.

3.  Процедурният правилник определя по-подробни разпоредби относно гласуването, по-специално условията, при които някой от членовете може да действа от името на друг член, както и всякакви изисквания по отношение на кворума, когато е целесъобразно.

Член 37

Декларация за интерес

Членовете на административния съвет съставят декларация за интерес, указваща или отсъствието на каквито и да било интереси, които биха могли да накърнят тяхната независимост, или наличието на всякакви преки или косвени интереси, които биха могли да бъдат считани за накърняващи тяхната независимост. Тези декларации се съставят веднъж годишно в писмен вид или по всяко време, когато възникне конфликт на интереси във връзка с точките от дневния ред. В последния случай заинтересованите членове нямат право на глас по такава точка от дневния ред.

Член 38

Задължения и правомощия на изпълнителния директор

1.  Агенцията се управлява от изпълнителен директор. Без да се засяга съответната компетентност на Комисията и административния съвет, изпълнителният директор не може да търси, нито да приема указания от правителствен или какъвто и да било друг орган.

2.  При осъществяване на своите задачи изпълнителният директор прилага принципите на общата политика в областта на рибарството.

3.  Изпълнителният директор има следните задължения и правомощия:

а)  изготвя проекта за работна програма и го представя на административния съвет след консултация с Комисията и държавите членки. Изпълнителният директор предприема необходимите стъпки за изпълнението на работната програма, в рамките на ограниченията, посочени в настоящия регламент, правилата за прилагането му и всяка друга приложима правна норма;

б)  предприема всички необходими мерки, включително приемането на вътрешните административни инструкции и публикуването на обявления, за да осигури организацията и функционирането на Агенцията в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

в)  предприема всички необходими стъпки, включително приемането на решения относно задълженията на Агенцията съгласно глави II и III, включително чартъра и експлоатацията на средства за контрол и инспекция и функционирането на информационна мрежа;

г)  отговаря на искания от страна на Комисията и на искания за помощ от страна на държава членка съгласно членове 6, 7 и 16;

д)  организира ефективна система за мониторинг, за да има възможност да сравнява постиженията на Агенцията с поставените ѝ оперативни цели. На тази основа изпълнителният директор всяка година подготвя проект за общ доклад и го представя на административния съвет. Изпълнителният директор въвежда редовни процедури за оценяване, които отговарят на признати професионални стандарти;

е)  по отношение на персонала упражнява пълномощията по член 28, параграф 2;

ж)  съставя прогнозата за приходите и разходите на Агенцията в съответствие с член 44 и изпълнява бюджета в съответствие с член 45.

4.  Изпълнителният директор е отговорен за своите действия пред административния съвет.

Член 39

Назначаване и освобождаване на изпълнителния директор

1.  Изпълнителният директор се назначава от административния съвет, на основание на заслуги и относим опит, доказан с документи, в сферата на общата политика в областта на рибарството и контрола и инспекцията на рибарството, от списък с най-малко двама кандидати, предложени от Комисията след процедура за подбор, вследствие на обявяване на свободната длъжност в Официален вестник на Европейския съюз, и на друго място — на покана за изразяване на интерес.

2.  Правомощието да освобождава изпълнителния директор е поверено на административния съвет. Съветът провежда дебати по тази точка по искане на Комисията или на една трета от своите членове.

3.  Административният съвет взема решението по параграфи 1 и 2 с мнозинство от две трети от членовете.

4.  Мандатът на изпълнителния директор е пет години. Мандатът може да бъде удължен веднъж за срок от още пет години по предложение на Комисията и това удължаване трябва да бъде одобрено с мнозинство от две трети от членовете на административния съвет.

Член 40

Консултативен съвет

1.  Консултативният съвет е съставен от представители на консултативните съвети, предвидени в член 43 от Регламент (ЕC) № 1380/2013, въз основа на приципа за назначаване на един представител от всеки консултативен съвет. Представителите могат да бъдат замествани от заместници, назначени по същото време.

2.  Членовете на консултативния съвет нямат право да бъдат членове на административния съвет.

Консултативният съвет назначава един от своите членове да взема участие в дебатите на административния съвет без право на глас.

3.  По искане на изпълнителния директор консултативният съвет го консултира при изпълнението на задълженията му по настоящия реламент.

4.  Консултативният съвет се председателства от изпълнителния директор. Съветът заседава по покана на председателя не по-рядко от веднъж годишно.

5.  Агенцията предоставя необходимата логистична подкрепа на консултативния съвет и осигурява секретариат за провеждане на заседанията му.

6.  Членовете на административния съвет имат право да присъстват на заседанията на консултативния съвет.

Член 41

Прозрачност и комуникация

1.  Регламент (ЕО) № 1049/2001 се прилага за документите, държани от Агенцията.

2.  Административният съвет, в срок от шест месеца от датата на първото си заседание, приема практическите разпоредби за прилагането на Регламент (ЕО) № 1049/2001.

3.  Агенцията може да осъществява комуникация по своя собствена инициатива в областите от обхвата на нейната мисия. Агенцията гарантира, по-специално, че обществеността и всяко друго заинтересовано лице бързо получават обективна, надеждна и лесно разбираема информация относно нейната работа.

4.  Административният съвет установява необходимите вътрешни правила за прилагането на параграф 3.

5.  Приетите от Агенцията решения съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 могат да представляват основание за подаване на жалба пред Европейския омбудсман или да бъдат предмет на иск пред Съда съгласно членове 228 и 263 от Договора за фукционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

6.  За информацията, събрана от Комисията и Агенцията в съответствие с настоящия регламент, се прилага Регламент (ЕС) № 2018/1725.

Член 42

Поверителност

1.  Членовете на административния съвет, изпълнителният директор и членовете на персонала на Агенцията, дори и след прекратяване на техните задължения, са подчинени на изискванията за поверителност съгласно член 339 от ДФЕС.

2.  Административният съвет установява вътрешни правила относно практическите разпоредби за приложение на изискванията за поверителност, посочени в параграф 1.

Член 43

Достъп до информация

1.  Комисията има пълен достъп до цялата информация, събрана от Агенцията. Агенцията предоставя всяка информация, заедно с оценка на тази информация, на Комисията по нейно искане и във формата, посочена от нея.

2.  Държавите членки, заинтересовани от някое конкретно действие на Агенцията, имат достъп до информацията, събрана от Агенцията по отношение на такива действия, при спазване на условията, които могат да бъдат установени в съответствие с процедурата по член 47, параграф 2 от Регламент (ЕC) № 1380/2013.

ГЛАВА VI

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

Член 44

Бюджет

1.  Приходите на Агенцията се състоят от:

а)  принос от съюзa, включен в общия бюджет на Европейския съюз (раздел Комисия);

б)  такси за предоставени услуги от Агенцията на държавите членки съгласно член 6;

в)  такси за публикации, обучение и/или всякакви други услуги, предоставени от Агенцията.

2.  Разходите на Агенцията включват разходи за персонала, административни, инфраструктурни и оперативни разходи.

3.  Изпълнителният директор съставя проект за прогноза на приходите и разходите на Агенцията за следващата финансова година и го изпраща на административния съвет, заедно с проект за щатно разписание.

4.  Приходите и разходите трябва да са балансирани.

5.  Всяка година административният съвет, въз основа на проекта за прогнозата на приходите и разходите, изготвя прогноза на приходите и разходите за Агенцията за следващата финансова година.

6.  Прогнозата за приходите и разходите, посочен в параграф 5, който включва проекта за щатно разписание, заедно с временната работна програма, се изпраща най-късно до 31 март от административния съвет до Комисията.

7.  Комисията препраща с прогнозата за приходите и разходите на Европейския парламент и Съвета (наричани по-нататък „бюджетният орган“), заедно с предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз.

8.  Въз основа на прогнозата за приходите и разходите Комисията вписва в предварителния проект за общ бюджет на Европейския съюз прогнозите, които счете за необходими за целите на плана на щата, и размера на субсидията, която ще бъде начислена от общия бюджет, и го представя на вниманието на бюджетния орган съгласно член 314 от ДФЕС.

9.  Бюджетният орган разрешава бюджетните кредити за субсидията в полза на Агенцията. Бюджетният орган приема щатното разписание на Агенцията.

10.  Бюджетът се приема от административния съвет. Бюджетът става окончателен след окончателното приемане на общия бюджет на Европейския съюз. Когато е уместно, в него се внасят съответните корекции.

11.  Административният съвет уведомява бюджетния орган във възможно най-кратък срок за намеренията си да изпълни всеки проект, който може да има чувствително финансово отражение върху финансирането на бюджета, по-специално всякакви проекти, свързани с режима на собственост, като наем или покупка на сгради. Той уведомява Комисията за това.

12.  В случаите, когато клон на бюджетния орган е обявил намерението си да приеме становище, той изпраща становището си на административния съвет в срок от шест седмици от датата на уведомлението за проекта.

Член 45

Изпълнение и контрол на бюджета

1.  Изпълнителният директор изпълнява бюджета на Агенцията.

2.  Най-късно до 1 март след края на всяка финансова година счетоводителят на Агенцията запознава счетоводител на Комисията с временните счетоводни отчети, заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за изтеклата финансова година. Счетоводителят на Комисията консолидира временните счетоводни отчети на институциите и децентрализираните органи в съответствие с член 245 от Регламент (ЕC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета(16) (наричан по-нататък „Финансовият регламент“).

3.  Най-късно до 31 март след края на всяка финансова година счетоводителят на Комисията изпраща временните счетоводни отчети на Агенцията на Сметната палата, заедно с доклад за бюджетното и финансово управление за изтеклата финансова година. Докладът за бюджетното и финансовото управление за изтеклата финансова година се изпраща и на Европейския парламент и на Съвета.

4.  При получаването на бележките на Сметната палата за временните счетоводни отчети на Агенцията, съгласно член 246 от Финансовия регламент, изпълнителният директор съставя окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията, за който отговаря, и го изпраща на административния съвет за становище.

5.  Административният съвет приема становище по отношение на окончателния годишен счетоводен отчет на Агенцията.

6.  Най-късно до 1 юли следващата година изпълнителният директор изпраща окончателния годишен счетоводен отчет, заедно със становището на административния съвет, на Европейския парламент, на Съвета, на Комисията и на Сметната палата.

7.  Окончателният годишен счетоводен отчет се публикува.

8.  В Агенцията се обособява функция по вътрешен одит, който сe осъществява при спазване на съответните международни стандарти.

9.  Изпълнителният директор изпраща на Сметната палата отговор на нейните бележки най-късно до 30 септември. Той изпраща този отговор и на административния съвет.

10.  Изпълнителният директор представя на Европейския парламент, по негово искане, всяка информация, необходима за гладкото прилагане на процедурата за освобождаване от отговорност за съответната финансова година, както е предвидено в член 261, параграф 3 от Финансовия регламент.

11.  Преди 30 април на втората последваща финансова година, Европейският парламент, по препоръка от Съвета, освобождава изпълнителния директор на Агенцията от отговорност по отношение на изпълнението на бюджета за съответната година.

Член 46

Борба с измамите

1.  С цел борба с измамите, корупцията и други незаконни дейности, разпоредбите на Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 се прилагат без ограничения спрямо Агенцията.

2.  Агенцията се присъединява към Междуинституционалното споразумение от 25 май 1999 г. относно вътрешните разследвания, извършвани от OLAF и издава незабавно подходящите разпоредби за всички членове на персонала си.

3.  В решенията относно финансирането и споразуменията за изпълнение и инструментите, свързани с тях, трябва да се предвижда изрично, че Сметната палата и OLAF могат при необходимост да извършват проверки на място на получателите на финансиране от Агенцията и на агентите, отговарящи за разпределянето на това финансиране.

Член 47

Финансови разпоредби

Административният съвет, след като получи съгласието на Комисията и становището на Сметната палата, приема финансовите правила на Агенцията. Тези правила не могат да се отклоняват от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията(17), освен ако това не се изисква изрично за дейността на Агенцията и с предварителното съгласие на Комисията.

ГЛАВА VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 48

Оценка

1.  В срок от пет години от датата, на която Агенцията поема задълженията си, и на всеки пет години след това, административният съвет възлага изготвянето на независима външна оценка на изпълнението на настоящия регламент. Комисията предоставя на разположение на Агенцията всяка информация, за която Агенцията счита, чее от значение заоценката.

2.  Всяка оценка преценява въздействието на настоящия регламент, полезността, уместността и ефективността на Агенцията и нейните работни практики, както и степента, в която тя допринася за постигане на високо равнище на съответствие с възприетите правила на общата политика в областта на рибарството. Административният съвет отправя конкретни препоръки в съгласие с Комисията, след консултации с участващите страни.

3.  Административният съвет получава оценката и отправя до Комисията препоръки за промени в настоящия регламент, в Агенцията и нейните работни практики. Комисията изпраща заключенията по оценката, заедно с препоръките, на Европейския парламент и на Съвета и ги оповестява публично.

Член 49

Отмяна

Регламент (ЕО) № 768/2005 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение II.

Член 50

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в …

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Отмененият регламент и списък на неговите последващи изменения

Регламент (EO) № 768/2005 на Съвета

(OB L 128, 21.5.2005 г., стp. 1)

 

Регламент (EO) № 1224/2009 на Съвета

(OB L 343, 22.11.2009 г., стp. 1)

Единствено член 120

Регламент (EC) 2016/1626 на Европейския парламент и на Съвета

(OB L 251, 16.9.2016 г., стp. 80)

 

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ТАБЛИЦА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Регламент (ЕО) № 768/2005

Настоящият регламент

Членове 1 – 7

Членове 1 – 7

Член 7a

Член 8

Член 8

Член 9

Член 9

Член 10

Член 10

Член 11

Член 11

Член 12

Член 12

Член 13

Член 13

Член 14

Член 14

Член 15

Член 15

Член 16

Член 16

Член 17

Член 17

Член 18

Член 17a

Член 19

Член 17б

Член 20

Член 17в

Член 21

Член 17г

Член 22

Член 17д

Член 23

Член 17е

Член 24

Член 17ж

Член 25

Член 17з

Член 26

Член 18

Член 27

Член 19

Член 28

Член 20

Член 29

Член 21

Член 30

Член 22

Член 31

Член 23

Член 32

Член 24

Член 33

Член 25

Член 34

Член 26

Член 35

Член 27

Член 36

Член 28

Член 37

Член 29

Член 38

Член 30

Член 39

Член 31

Член 40

Член 32

Член 41

Член 33

Член 42

Член 34

Член 43

Член 35

Член 44

Член 36

Член 45

Член 37

Член 46

Член 38

Член 47

Член 39

Член 48

Член 40

Член 41

Член 49

Член 42

Член 50

Приложение I

Приложение II

_____________

(1)Все още непубликувано в Официален вестник.
(2) Позиция на Европейския парламент от 13 февруари 2019 г.
(3)Регламент (ЕО) № 768/2005 на Съвета от 26 април 2005 г. за създаване на Агенция на Общността за контрол на рибарството и за изменение на Регламент (ЕИО) № 2847/93 за установяването на система за контрол, приложима към общата политика в областта на рибарството (OB L 128, 21.5.2005 г., стр. 1).
(4)Вж. приложение I.
(5)Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (OB L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).
(6)Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Eвропейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (OB L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).
(7) Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ L 295, 21.11.2018 г., стр. 39).
(8)Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (OB L 248, 18.9.2001 г., стр. 1).
(9)ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 15.
(10)Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (OB L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).
(11)Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Съюза за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OB L 343, 22.12.2009 г., стр. 1).
(12)Регламент (ЕС) 2016/1624 на Европейския парламент и на Съвета от 14 септември 2016 г. за Европейската гранична и брегова охрана, за изменение на Регламент (ЕС) 2016/399 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 863/2007 на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 2007/2004 на Съвета и Решение 2005/267/ЕО на Съвета (ОВ L 251, 16.9.2016 г., стр. 1).
(13)Регламент (ЕО) № 1406/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на Европейска агенция за морска безопасност (ОВ L 208, 5.8.2002 г., стр. 1).
(14)ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1.
(15)Регламент № 1 на Съвета от 15 април 1958 г. за определяне на езиковия режим на Европейската икономическа общност (ОВ 17, 6.10.1958 г., стр. 385).
(16)Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014, (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).
(17)Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията от 30 септември 2013 г. относно рамковия Финансов регламент за органите, посочени в член 208 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 328, 7.12.2013 г., стр. 42).

Последно осъвременяване: 14 февруари 2019 г.Правна информация