Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/0263(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0037/2019

Předložené texty :

A8-0037/2019

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/02/2019 - 8.2

Přijaté texty :

P8_TA(2019)0084

Přijaté texty
PDF 244kWORD 73k
Středa, 13. února 2019 - Štrasburk Předběžné znění
Evropská agentura pro kontrolu rybolovu ***I
P8_TA-PROV(2019)0084A8-0037/2019
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikace) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Řádný legislativní postup – kodifikace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2018)0499),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0313/2018),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 17. října 2018(1)

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů(2),

–  s ohledem na články 103 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A8-0037/2019),

A.  vzhledem k tomu, že poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise došla jednomyslně k závěru, že návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí a upraveného podle doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Úř. věst. C 102, 4.4.1996, s. 2.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 13. února 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikované znění)
P8_TC1-COD(2018)0263

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

v souladu s řádným legislativním postupem(2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 768/2005(3) bylo několikrát podstatně změněno(4). Z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti by uvedené nařízení mělo být kodifikováno.

(2)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013(5) vyžaduje, aby členské státy zajistily účinnou kontrolu, inspekci a vynucování pravidel společné rybářské politiky a za tímto účelem spolupracovaly mezi sebou i s třetími zeměmi.

(3)  Pro splnění těchto závazků je nezbytné, aby členské státy koordinovaly svou kontrolní a inspekční činnost na svém pevninském území, ve vodách Unie a v mezinárodních vodách v souladu s mezinárodním právem, a zejména se závazky Unie v rámci regionálních rybolovných organizací a podle dohod se třetími zeměmi.

(4)  Žádný kontrolní režim nemůže být z hlediska nákladů účinný, aniž by stanovil inspekce na pevnině. Proto by se plány společného využívání měly vztahovat na pevninská území.

(5)  Taková spolupráce prostřednictvím operační koordinace kontrolní a inspekční činnosti by měla přispět k udržitelnému využívání živých vodních zdrojů a k zajištění rovných pravidel pro odvětví rybolovu, které tyto zdroje využívá, čímž se omezí narušování hospodářské soutěže.

(6)  Účinná kontrola a inspekce rybolovu se považuje za nezbytnou pro boj s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem.

(7)  Aniž je dotčena odpovědnost členských států podle nařízení (EU) č. 1380/2013, je třeba technického a správního subjektu Unie k organizování spolupráce a koordinace mezi členskými státy týkající se kontroly a inspekce rybolovu.

(8)  Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“) by měla být schopna podporovat jednotné zavádění kontrolního režimu společné rybářské politiky, zajišťovat organizaci operativní spolupráce, poskytovat pomoc členským státům a zřídit jednotku pro mimořádné události, kdy je zjištěno závažné riziko pro společnou rybářskou politiku. Měla by rovněž být schopna pořizovat si vybavení nutné pro provádění plánů společného nasazení a spolupracovat při provádění integrované námořní politiky Unie.

(9)  Pro agenturu je nezbytné, aby byla na žádost Komise schopna pomáhat Unii a členským státům ve vztazích se třetími zeměmi nebo s regionálními rybolovnými organizacemi a spolupracovat s jejich příslušnými orgány v rámci mezinárodních závazků Unie.

(10)  Dále je třeba usilovat o účinné uplatňování inspekčních postupů Unie. Agentura by se mohla časem stát referenčním zdrojem pro vědeckou a technickou pomoc při kontrole a inspekci rybolovu.

(11)  Pro splnění cílů společné rybářské politiky, jež zajistí udržitelné využívání živých vodních zdrojů v kontextu udržitelného rozvoje, přijme Unie opatření týkající se zachování, řízení a využívání živých vodních zdrojů.

(12)  Pro zajištění řádného vynucení těchto opatření je třeba, aby členské státy nasadily přiměřené kontrolní a donucovací prostředky. Aby byla tato kontrola a vynucování účinnější a účelnější, je vhodné, aby Komise postupem uvedeným v čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a po dohodě s dotčenými členskými státy přijala stanovené kontrolní a inspekční programy.

(13)  Koordinace prováděná agenturou při operační spolupráci mezi členskými státy by měla probíhat na základě plánů společného nasazení, podle nichž se organizuje využívání dostupných kontrolních a inspekčních prostředků dotčených členských států k provádění kontrolních a inspekčních programů. Kontrolní a inspekční činnosti členských států v oblasti rybolovu by měly být prováděny v souladu se společnými kritérii, prioritami, měřítky a kontrolními a inspekčními postupy na základě těchto programů.

(14)  Přijetí kontrolního a inspekčního programu zavazuje členské státy k účinnému poskytnutí zdrojů nezbytných k jeho provádění. Je nezbytné, aby členské státy agentuře neprodleně oznámily, jakými kontrolními a inspekčními prostředky hodlají každý takový program provést. Z plánů společného nasazení by neměly vznikat žádné další závazky v oblasti kontroly, inspekce a vynucování nebo ohledně poskytování nezbytných zdrojů v této souvislosti.

(15)  Agentura by měla plán společného nasazení připravit pouze v případě, že jej předpokládá pracovní program.

(16)  Pracovní program by měla přijmout správní rada, jež zajistí, aby bylo na základě informací poskytnutých členskými státy dosaženo dostatečné shody, a to i ve sladění úkolů agentury předpokládaných v pracovním programu se zdroji jí dostupnými.

(17)  Hlavním úkolem výkonného ředitele by mělo být zajistit, po konzultaci se členy rady a členskými státy, aby byly pro cíle pracovního programu agentuře na každý rok poskytnuty dostatečné zdroje pro jeho splnění.

(18)  Výkonný ředitel by měl zejména navrhnout přesné plány nasazení s použitím zdrojů oznámených členskými státy pro splnění každého kontrolního a inspekčního programu a při zohlednění pravidel a cílů stanoveného kontrolního a inspekčního programu, z něhož plán společného nasazení vychází, jakož i jiných důležitých pravidel, jako jsou pravidla týkající se inspektorů Unie.

(19)  V této souvislosti je nezbytné, aby výkonný ředitel vytvořil časový plán, který poskytuje členským státům dostatek času na sdělení připomínek vycházejících z jejich operativní odbornosti při dodržení pracovního plánu agentury a lhůt stanovených v tomto nařízení. Je nezbytné, aby výkonný ředitel zohledňoval zájmy členských států, jichž se oblasti rybolovu zahrnuté do jednotlivých plánů týkají. Pro zajištění účinné a včasné koordinace společných kontrolních a inspekčních činností je nezbytné stanovit postup, který umožní učinit rozhodnutí o přijetí plánů v případě, že dotčené členské státy nemohou dosáhnout dohody.

(20)  Postup pro navržení a přijetí plánu společného nasazení mimo vody Unie by měl být podobný jako postup týkající se vod Unie. Základem takových plánů společného využívání by měl být mezinárodní kontrolní a inspekční program, kterým se plní mezinárodní závazky Unie týkající se kontroly a inspekce.

(21)  Pro plnění plánů společného využívání by měly dotčené členské státy shromažďovat a využívat kontrolní a inspekční prostředky, jež pro takové plány určily. Agentura by měla posoudit, zda jsou dostupné kontrolní a inspekční prostředky dostatečné, a v případě potřeby informovat dotčené členské státy a Komisi, že dostupné prostředky nestačí k provedení úkolů podle kontrolního a inspekčního programu.

(22)  Zatímco členské státy by měly plnit své závazky týkající se kontroly a inspekce, zejména v rámci stanoveného kontrolního a inspekčního programu přijatého podle nařízení (EU) č. 1380/2013, agentura by neměla mít pravomoc prostřednictvím plánů společného nasazení ukládat další povinnosti nebo členským státům ukládat sankce.

(23)  Agentura by měla pravidelně přezkoumávat účinnost plánů společného nasazení.

(24)  Je vhodné stanovit možnost přijmout zvláštní prováděcí pravidla pro přijetí a schválení plánů společného nasazení. Využití této možnosti může být užitečné poté, co agentura zahájí svou činnost, a pokud se výkonný ředitel domnívá, že by tato pravidla měla být stanovena v právu Unie.

(25)  Agentura by měla být oprávněna na požádání poskytnout smluvní služby týkající se kontrolních a inspekčních prostředků pro účely jejich společného využívání dotčenými členskými státy.

(26)  Pro účely plnění úkolů agentury by si Komise, členské státy a agentura měly vyměňovat relevantní informace o kontrole a inspekci prostřednictvím informační sítě.

(27)  Právní postavení a struktura agentury by měly odpovídat objektivní povaze výsledků, jichž má dosahovat, a měly by jí umožnit plnit úkoly v úzké spolupráci s členskými státy a s Komisí. Proto by agentuře měla být udělena právní, finanční a správní samostatnost při současném zachování úzkých vazeb s orgány Unie a s členskými státy. Za tímto účelem je nezbytné a vhodné, aby agentura byla subjektem Unie majícím právní subjektivitu a vykonávající pravomoci, které jí svěřuje toto nařízení.

(28)  Pokud jde o smluvní odpovědnost agentury, která se řídí právem použitelným na smlouvy uzavřené agenturou, by měl mít Soudní dvůr Evropské unie pravomoc rozhodovat na základě jakékoliv rozhodčí doložky v těchto smlouvách obsažené. Soudní dvůr by měl mít rovněž pravomoc rozhodovat spory o náhrady újmy vzniklé na základě mimosmluvní odpovědnosti agentury v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států.

(29)  Komise a členské státy by měly být zastoupeny ve správní radě pověřené zajišťováním řádného a účinného fungování agentury.

(30)  Vzhledem ke skutečnosti, že agentura má plnit závazky Unie a na požádání Komise spolupracovat se třetími zeměmi a regionálními rybolovnými organizacemi v rámci mezinárodních závazků Unie, je vhodné, aby byl předseda správní rady volen ze zástupců Komise.

(31)  Způsob hlasování ve správní radě by měl zohledňovat zájmy členských států a Komise na účinném fungování agentury.

(32)  Pro poskytování poradenství výkonnému řediteli a pro zajištění úzké spolupráce se zúčastněnými stranami by měl být zřízen poradní výbor.

(33)  Je vhodné stanovit účast zástupce poradního výboru na jednáních správní rady bez hlasovacího práva.

(34)  Je nutné upravit jmenování a odvolání výkonného ředitele agentury, jakož i pravidla výkonu jeho funkce.

(35)  Za účelem průhledného fungování agentury by se na ni mělo bez omezení vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001(6).

(36)  V zájmu ochrany soukromí fyzických osob by se na toto nařízení mělo vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725(7).

(37)  Pro zajištění funkční samostatnosti a nezávislosti agentury by jí měl být přidělen samostatný rozpočet, jehož příjmy by pocházely z příspěvku Unie a z plateb za smluvní služby poskytované agenturou. Pokud jde o příspěvek Unie a další prostředky ze souhrnného rozpočtu Evropské unie, měl by se na tento rozpočet vztahovat rozpočtový proces Unie. Audit účetnictví by měl provádět Účetní dvůr.

(38)  Pro boj proti podvodům, korupci a dalším protiprávním činnostem by agentura měla přistoupit k interinstitucionální dohoděze dne 25. května 1999 mezi Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Komisí Evropských společenství o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)(8) a mělo by se na ni bez omezení vztahovat nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013(9).

(39)  Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011(10),

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I

CÍL A DEFINICE

Článek 1

Cíl

Toto nařízení upravuje Evropskou agenturu pro kontrolu rybolovu (dále jen „agentura“), jejímž cílem je organizovat operační koordinaci kontrolních a inspekčních činností členských států v oblasti rybolovu a napomáhat jim ve spolupráci, aby byla dodržována pravidla společné rybářské politiky a aby se tak zajistilo jejich účinné a jednotné uplatňování.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a)  „kontrolou a inspekcí“ veškerá opatření přijatá členskými státy, zejména podle článků 5, 11, 71, 91, a 117 a hlavy VII nařízení Rady (ES) č. 1224/2009(11), za účelem kontroly a inspekce rybolovných činností v oblasti působnosti společné rybářské politiky, včetně činností dohledu a sledování, jako jsou systémy satelitního sledování plavidel a služba pozorovatelů;

b)  „kontrolními a inspekčními prostředky“ plavidla, letadla, vozidla a další materiální zdroje pro dohled, jakož i inspektoři, pozorovatelé a další lidské zdroje používané členskými státy ke kontrole a inspekci;

c)  „plánem společného nasazení“ plán, kterým se stanoví operační režimy pro nasazování dostupných kontrolních a inspekčních prostředků;

d)  „mezinárodním kontrolním a inspekčním programem“ program, který stanoví cíle, obecné priority a postupy pro kontrolní a inspekční činnosti za účelem plnění mezinárodních závazků Unie týkajících se kontroly a inspekce;

e)  „stanoveným kontrolním a inspekčním programem“ program, který stanoví cíle, společné priority a postupy pro kontrolní a inspekční činnosti, zavedený v souladu s článkem 95 nařízení (ES) č. 1224/2009;

f)  „rybolovem“ rybolovné činnosti ve smyslu čl. 4 odst. 1 bodu 28 nařízení (EU) č. 1380/2013;

g)  „inspektory Unie“ inspektoři zařazení na seznam uvedený v článku 79 nařízení (ES) č. 1224/2009.

KAPITOLA II

POSLÁNÍ A ÚKOLY AGENTURY

Článek 3

Poslání

Posláním agentury je:

a)  koordinovat kontrolní a inspekční činnost členských států týkající se kontrolních a inspekčních závazků Unie;

b)  koordinovat nasazení vnitrostátních kontrolních a inspekčních prostředků vyčleněných dotčenými členskými státy v souladu s tímto nařízením;

c)  pomáhat členským státům při podávání informací o rybolovných činnostech a o kontrolních a inspekčních činnostech Komisi a třetím stranám;

d)  v mezích svých pravomocí napomáhat členským státům při plnění jejich úkolů a závazků podle pravidel společné rybářské politiky;

e)  pomáhat členským státům a Komisi při harmonizaci uplatňování společné rybářské politiky v celé Unii;

f)  přispívat k práci členských států a Komise při výzkumu a vývoji kontrolních a inspekčních metod;

g)  přispívat ke koordinaci odborné přípravy inspektorů a k výměně zkušeností mezi členskými státy;

h)  koordinovat operace v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu v souladu s pravidly Unie;

i)  pomáhat při jednotném provádění kontrolního režimu společné rybářské politiky, což zejména zahrnuje:

–  organizování operační koordinace kontrolních činností členskými státy za účelem provádění zvláštních kontrolních a inspekčních programů, programů kontroly nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu a mezinárodních kontrolních a inspekčních programů,

–  inspekce nutné pro plnění úkolů agentury v souladu s článkem 19;

j)  spolupracovat s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž, zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624(12), a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost, zřízenou nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002(13), v mezích jejich mandátu, a podporovat tak vnitrostátní orgány při plnění funkcí pobřežní stráže v souladu s článkem 8 tohoto nařízení tím, že bude poskytovat služby, informace, vybavení a odbornou přípravu a koordinovat víceúčelové operace.

Článek 4

Úkoly vyplývající z mezinárodních závazků Unie týkajících se kontroly a inspekce

1.  Agentura na žádost Komise:

a)  pomáhá Unii a členským státům v jejich vztazích se třetími zeměmi a s mezinárodními regionálními rybolovnými organizacemi, jichž je Unie členem;

b)  spolupracuje s příslušnými orgány mezinárodních regionálních rybolovných organizací ve věci kontrolních a inspekčních závazků Unie v rámci pracovních režimů dohodnutých s těmito subjekty.

2.  Agentura může na žádost Komise spolupracovat s příslušnými orgány třetích zemí v záležitostech týkajících se kontroly a inspekce v rámci dohod uzavřených mezi Unií a těmito třetími zeměmi.

3.  Agentura může v mezích svých pravomocí plnit jménem členských států úkoly stanovené v mezinárodních dohodách o rybolovu, jichž je Unie smluvní stranou.

Článek 5

Úkoly týkající se operační koordinace

1.  Operační koordinace agentury zahrnuje kontrolu všech činností, na které se vztahuje společná rybářská politika.

2.  Pro účely operační koordinace zavádí agentura plány společného nasazení a v souladu s kapitolou III organizuje operační koordinaci kontroly a inspekce prováděných členskými státy.

3.  Pro účely posílené operační koordinace mezi členskými státy může agentura vytvořit operační plány s dotčenými členskými státy a koordinovat jejich provádění.

Článek 6

Poskytování smluvních služeb členským státům

Agentura může v souvislosti se závazky členských států ohledně rybolovu ve vodách Unie nebo v mezinárodních vodách poskytovat členským státům na požádání smluvní služby týkající se kontroly a inspekce, včetně najímání, provozování a personálního obsazení kontrolních a inspekčních základen a poskytování pozorovatelů pro společné operace dotčených členských států.

Článek 7

Pomoc Komisi a členským státům

Agentura je nápomocna Komisi a členským státům za účelem zajištění vysokého stupně jednotného a účinného plnění jejich povinností podle pravidel společné rybářské politiky, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a ve vztazích se třetími zeměmi. Agentura zejména:

a)  zavádí a rozvíjí hlavní osnovy pro odbornou přípravu instruktorů inspekčního úřadu pro rybolov ze členských států a pro tyto úředníky a další pracovníky účastnící se kontrolních a inspekčních činností pořádá další kurzy a semináře odborné přípravy;

b)  zavádí a rozvíjí hlavní osnovy pro odbornou přípravu inspektorů Unie před jejich prvním nasazením a pro tyto úředníky pravidelně pořádá aktualizované doplňkové kurzy a semináře odborné přípravy;

c)  na žádost členských států provádí společné pořizování zboží a služeb pro kontrolní a inspekční činnosti členských států a přípravuje a koordinuje provádění společných pilotních projektů členskými státy;

d)  vypracovává společné operační postupy týkající se společných kontrolních a inspekčních činností prováděných dvěma nebo více členskými státy;

e)  vypracovává kritéria pro výměnu kontrolních a inspekčních prostředků mezi členskými státy a mezi členskými státy a třetími zeměmi a kritéria pro poskytování takových prostředků členskými státy;

f)  provádí analýzu rizik na základě údajů o rybolovu týkajících se úlovků, vykládek a intenzity rybolovu a analýzu rizik nehlášených vykládek, včetně mimo jiné porovnání údajů o úlovcích a dovozu s údaji o vývozu a vnitrostátní spotřebě;

g)  vypracovává na žádost Komise nebo členských států společnou inspekční metodiku a postupy;

h)  pomáhá členským státům na jejich žádost při plnění jejich unijních i mezinárodních závazků, včetně boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu, a závazků, které vznikají v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu;

i)  podporuje a koordinuje vytváření jednotné metodiky řízení rizik v oblasti své působnosti;

j)  koordinuje a podporuje spolupráci mezi členskými státy a společné normy rozvoje plánů namátkových kontrol stanovených v nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 8

Evropská spolupráce v oblasti funkcí pobřežní stráže

1.  Agentura ve spolupráci s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost podporuje vnitrostátní orgány, které plní funkce pobřežní stráže na vnitrostátní, unijní a případně i mezinárodní úrovni:

a)  sdílením, slučováním a analýzou informací, které jsou k dispozici v systémech hlášení lodí a jiných informačních systémech, jež tyto agentury provozují nebo k nimž mají přístup, v souladu s jejich příslušnými zakládajícími právními akty a aniž je tím dotčeno vlastnictví údajů členskými státy;

b)  poskytováním služeb v oblasti dohledu a komunikace pomocí nejmodernějších technologií včetně vesmírné a pozemní infrastruktury a čidel upevněných na jakémkoli typu platformy;

c)  budováním kapacit tvorbou pokynů a doporučení a určováním osvědčených postupů, jakož i poskytováním odborné přípravy a výměny pracovníků;

d)  posílením výměny informací a spolupráce v souvislosti s funkcemi pobřežní stráže, a to i pomocí analýzy operačních problémů a nově se objevujících rizik v námořní oblasti;

e)  sdílením kapacit prostřednictvím plánování a provádění víceúčelových operací a sdílením prostředků a jiných schopností v rozsahu, v jakém jsou tyto činnosti koordinovány uvedenými agenturami a prováděny se souhlasem příslušných orgánů dotčených členských států.

2.  Přesné formy spolupráce agentury s Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a s Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost při výkonu funkcí pobřežní stráže se určí v pracovním ujednání v souladu s mandáty těchto agentur a s finančními pravidly, které se na ně vztahují. Toto ujednání schválí správní rada agentury, výkonná rada Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž a správní rada Evropské agentury pro kontrolu rybolovu.

3.  Komise v úzké spolupráci s členskými státy, agenturou, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž a Evropskou agenturou pro námořní bezpečnost vypracuje praktickou příručku o evropské spolupráci při výkonu funkcí pobřežní stráže. Tato příručka obsahuje pokyny, doporučení a osvědčené postupy pro výměnu informací. Komise ji přijme formou doporučení.

KAPITOLA III

OPERAČNÍ KOORDINACE

Článek 9

Plnění závazků Unie týkajících se kontroly a inspekce

1.  Agentura na žádost Komise zavede plány společného nasazení a jejich prostřednictvím koordinuje kontrolní a inspekční činnosti vykonávané členskými státy na základě mezinárodních kontrolních a inspekčních programů.

2.  Agentura si může pořídit nebo pronajmout zařízení potřebné k provádění plánů společného nasazení podle odstavce 1.

Článek 10

Provádění stanovených kontrolních a inspekčních programů

1.  Agentura prostřednictvím plánů společného nasazení koordinuje provádění stanovených kontrolních a inspekčních programů zavedených v souladu s článkem 95 nařízení (ES) č. 1224/2009.

2.  Agentura si může pořídit nebo pronajmout zařízení potřebné k provádění plánů společného nasazení uvedených v odstavci 1.

Článek 11

Obsah plánů společného nasazení

Každý plán společného nasazení:

a)  splňuje požadavky příslušného kontrolního a inspekčního programu;

b)  uplatňuje kritéria, měřítka, priority a společné inspekční postupy stanovené Komisí v kontrolních a inspekčních programech;

c)  usiluje o přizpůsobení stávajících vnitrostátních kontrolních a inspekčních prostředků oznámených v souladu s čl. 12 odst. 2 potřebám a organizuje jejich nasazení;

d)  organizuje využívání lidských a materiálních zdrojů podle období a oblastí, v nichž mají být nasazeny, včetně práce týmů inspektorů Unie z více než jednoho členského státu;

e)  zohledňuje stávající závazky dotčených členských států týkající se jiných plánů společného nasazení, jakož i případná zvláštní regionální a místní omezení;

f)  stanovuje podmínky, za nichž mohou kontrolní a inspekční prostředky členského státu vstoupit do výsostných vod nebo vod v jurisdikci jiného členského státu.

Článek 12

Oznámení kontrolních a inspekčních prostředků

1.  Členské státy oznámí agentuře každý rok do 15. října kontrolní a inspekční prostředky, které mají v následujícím roce k dispozici pro účely kontroly a inspekce.

2.  Každý členský stát oznámí agentuře prostředky, kterými má v úmyslu provádět mezinárodní kontrolní a inspekční program nebo stanovený kontrolní a inspekční program, jež se ho týká, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy je členským státům oznámeno rozhodnutí zřizující takový program.

Článek 13

Postup přijetí plánů společného nasazení

1.  Na základě oznámení stanovených v čl. 12 odst. 2 a do tří měsíců od jejich obdržení vypracuje výkonný ředitel agentury v konzultaci s dotčenými členskými státy návrh plánu společného nasazení.

2.  Návrh plánu společného nasazení určí na základě zájmů členských států, jichž se příslušná oblast rybolovu týká, kontrolní a inspekční prostředky, které by bylo možno vyčlenit na provádění kontrolního a inspekčního programu, k němuž se plán vztahuje.

Zájem členského státu v dané oblasti rybolovu se vyhodnocuje podle těchto kritérií, jejichž poměrná důležitost závisí na zvláštních rysech každého plánu:

a)  případný poměrný rozsah jeho výsostných vod nebo vod v jeho jurisdikci, na které se plán společného nasazení vztahuje;

b)  množství ryb vyložených na jeho území během stanoveného referenčního období v poměru k celkovému množství vykládek v oblasti rybolovu, na kterou se plán společného nasazení vztahuje;

c)  poměrný počet rybářských plavidel Unie plujících pod jeho vlajkou (podle výkonu motoru a hrubé prostornosti), která se účastní rybolovu v dané oblasti rybolovu, na nějž se vztahuje plán společného nasazení, ve vztahu k celkovému počtu plavidel, která v této oblasti rybolovu působí;

d)  poměrná velikost jeho přidělené kvóty, nebo není-li kvóta přidělena, jeho úlovky v dané oblasti rybolovu během daného referenčního období.

3.  Ukáže-li se v průběhu přípravy plánu společného nasazení, že se nedostává kontrolních a inspekčních prostředků pro splnění požadavků příslušného kontrolního a inspekčního programu, výkonný ředitel neprodleně uvědomí dotčené členské státy a Komisi.

4.  Výkonný ředitel oznámí návrh plánu společného nasazení dotčeným členským státům a Komisi. Nevznesou-li dotčené členské státy nebo Komise žádnou námitku do patnácti pracovních dnů od tohoto oznámení, výkonný ředitel plán schválí.

5.  Vznesl-li jeden nebo více členských států nebo Komise námitku, výkonný ředitel postoupí věc Komisi. Komise může v plánu provést jakékoliv nezbytné úpravy a přijmout jej postupem uvedeným v čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

6.  Každý plán společného nasazení agentura po konzultaci s dotčenými členskými státy jednou za rok přezkoumá, aby se zohlednily všechny nové kontrolní a inspekční programy, které se na dotčené členské státy vztahují, jakož i priority stanovené Komisí v kontrolních a inspekčních programech.

Článek 14

Provádění plánů společného nasazení

1.  Společné kontrolní a inspekční činnosti se provádějí na základě plánů společného nasazení.

2.  Členské státy, jichž se týká plán společného nasazení:

a)  poskytují kontrolní a inspekční prostředky určené pro plán společného nasazení;

b)  jmenují jednu vnitrostátní kontaktní osobu či koordinátora, kterému svěří dostatečnou pravomoc, aby mohl včas reagovat na žádosti agentury týkající se provádění plánu společného nasazení, a oznámí toto jmenování agentuře;

c)  nasazují své vyčleněné kontrolní a inspekční prostředky podle plánu společného nasazení a podle požadavků uvedených v odstavci 4;

d)  poskytují agentuře přístup on-line k informacím nezbytným pro provádění plánu společného nasazení;

e)  spolupracují s agenturou při provádění plánu společného nasazení;

f)  zajišťují, aby všechny kontrolní a inspekční prostředky přidělené plánu společného nasazení Unie plnily svou funkci podle pravidel společné rybářské politiky.

3.  Aniž jsou dotčeny závazky členských států v rámci společného plánu nasazení zavedeného podle článku 13, odpovídají za velení a řízení kontrolních a inspekčních prostředků určených pro plán společného nasazení příslušné vnitrostátní orgány v souladu s vnitrostátním právem.

4.  Výkonný ředitel může stanovit požadavky pro provedení plánu společného nasazení přijatého podle článku 13. Takové požadavky zůstávají v mezích tohoto plánu.

Článek 15

Vyhodnocení plánů společného nasazení

Agentura jedou ročně vyhodnocuje účinnost každého plánu společného nasazení a na základě dostupných důkazů rovněž analyzuje existenci rizika, že rybolovné činnosti nejsou v souladu s příslušnými kontrolními opatřeními. Tato vyhodnocení neprodleně sdělí Evropskému parlamentu, Komisi a členským státům.

Článek 16

Oblasti rybolovu, na které se nevztahuje žádný kontrolní či inspekční program

Dva nebo více členských států mohou agenturu požádat, aby koordinovala nasazení jejich kontrolních a inspekčních prostředků ve vztahu k oblasti rybolovu nebo lovišti, na které se nevztahuje žádný kontrolní či inspekční program. Taková koordinace se provádí podle kritérií kontroly a inspekce a priorit dohodnutých mezi dotčenými členskými státy.

Článek 17

Informační síť

1.  Komise, agentura a příslušné orgány členských států si navzájem vyměňují relevantní informace, které jsou jim dostupné a které se týkají kontrolních a inspekčních činností ve vodách Unie a v mezinárodních vodách.

2.  Každý příslušný vnitrostátní orgán přijme v souladu s relevantními právními předpisy Unie opatření pro zajištění náležité důvěrnosti informací, které obdržel, podle odstavce 1 tohoto článku v souladu s články 112 a 113 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 18

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k této kapitole mohou být přijata postupem uvedeným v čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Tato prováděcí pravidla se mohou vztahovat zejména na postupy přípravy a přijímání návrhů plánů společného nasazení.

KAPITOLA IV

PRAVOMOCI AGENTURY

Článek 19

Přidělění úředníků agentury inspektory Unie

Úředníci agentury mohou být přiděleni v mezinárodních vodách jako inspektoři Unie v souladu s článkem 79 nařízení (ES) č. 1224/2009.

Článek 20

Opatření agentury

V případě potřeby agentura:

a)  vydá příručky o harmonizovaných normách pro inspekce;

b)  vyhotoví metodické pokyny zohledňující osvědčené postupy týkající se kontroly společné rybářské politiky, včetně pokynů pro odbornou přípravu úředníků kontroly, a pravidelně tyto pokyny aktualizuje;

c)  poskytne Komisi nezbytnou technickou a administrativní podporu, aby mohla plnit své úkoly.

Článek 21

Spolupráce

1.  Členské státy a Komise spolupracují s agenturou a poskytují jí pomoc nezbytnou k plnění jejího poslání.

2.  Agentura usnadňuje spolupráci mezi členskými státy a mezi nimi a Komisí při tvorbě harmonizovaných norem kontroly v souladu s právními předpisy Unie a s přihlédnutím k osvědčeným postupům ve členských státech a k dohodnutým mezinárodním normám, přičemž bere náležitý ohled na různé právní systémy v jednotlivých členských státech.

Článek 22

Jednotka pro mimořádné události

1.  Dojde-li Komise z vlastního podnětu nebo na požádání nejméně dvou členských států k názoru, že určitý stav představuje přímé, nepřímé nebo potenciální závažné riziko pro společnou rybářskou politiku a tomuto riziku nelze předejít či zabránit, ani je nelze snížit stávajícími prostředky či náležitě zvládnout, neprodleně vyrozumí agenturu.

2.  Agentura na základě tohoto vyrozumění Komisí nebo z vlastního podnětu neprodleně zřídí jednotku pro mimořádné události a uvědomí o tom Komisi.

Článek 23

Úkoly jednotky pro mimořádné události

1.  Úkolem jednotky pro mimořádné události vytvořené agenturou je sběr a vyhodnocení veškerých relevantních informací a určení možností, které jsou k dispozici za účelem co nejrychlejší prevence, odstranění nebo snížení rizika pro společnou rybářskou politiku.

2.  Jednotka pro mimořádné události může požádat o pomoc jakýkoliv orgán veřejné moci nebo soukromou osobu, jejichž odborné zkušenosti považuje za potřebné pro účinnou reakci na mimořádnou událost.

3.  Agentura zajistí nezbytnou koordinaci za účelem zajištění přiměřené a včasné reakce na mimořádnou událost.

4.  Jednotka pro mimořádné události tam, kde je to vhodné, informuje veřejnost o příslušných rizicích a přijatých opatřeních.

Článek 24

Víceletý pracovní program

1.  Víceletý pracovní program agentury stanoví její celkové cíle, mandát, úkoly, výkonnostní ukazatele a priority pro každou činnost agentury na období pěti let. Obsahuje přehled plánu zaměstnanecké politiky a odhad rozpočtových prostředků, které budou k dispozici pro dosažení cílů v tomto pětiletém období.

2.  Víceletý pracovní program se předkládá v souladu se systémem a metodikou řízení na základě činnosti, které vytvoří Komise. Přijímá jej správní rada.

3.  Pracovní program uvedený v čl. 32 odst. 2 písm. c) odkazuje na víceletý pracovní program. Jasně stanoví dodatky, změny nebo vypuštění ve srovnání s pracovním programem pro předchozí rok a pokrok učiněný při dosahování celkových cílů a priorit víceletého pracovního programu.

Článek 25

Spolupráce v námořní oblasti

Agentura přispívá k provádění integrované námořní politiky Unie a zejména na základě schválení správní rady uzavírá správní ujednání s jinými subjekty v záležitostech, na něž se vztahuje toto nařízení. Výkonný ředitel vyrozumí o těchto ujednáních Komisi a členské státy v raném stadiu jednání.

Článek 26

Prováděcí pravidla

Prováděcí pravidla k této kapitole se přijímají postupem uvedeným v čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

Tato pravidla se mohou zejména vztahovat na vytváření plánů pro reakci na mimořádné události, zřízení jednotky pro mimořádné události a praktické postupy, které se mají používat.

KAPITOLA V

VNITŘNÍ STRUKTURA A FUNKCE

Článek 27

Právní postavení a sídlo

1.  Agentura je subjektem Unie a má právní subjektivitu.

2.  Agentura má v každém členském státě co nejširší způsobiloost k právům a právním úkonům, jakou jejich vnitrostátní právo přiznává právnickým osobám. Může zejména nabývat a zcizovat movitý a nemovitý majetek a vystupovat před soudem.

3.  Agenturu zastupuje její výkonný ředitel.

4.  Sídlem agentury je Vigo ve Španělsku.

Článek 28

Zaměstnanci

1.  Na zaměstnance agentury se vztahují služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68(14), a pravidla společně přijatá orgány Unie k provedení služebního řádu a pracovního řádu. Správní rada přijme po dohodě s Komisí nezbytná prováděcí pravidla.

2.  Aniž je dotčen článek 39, má agentura ve vztahu ke svým zaměstnancům pravomoci, které služební řád a pracovní řád svěřují orgánu oprávněnému ke jmenování.

3.  Zaměstnanci agentury jsou úředníci dočasně přidělení nebo vyslání do agentury Komisí a další zaměstnanci získaní náborem agentury podle potřeby pro plnění jejích úkolů.

Agentura může rovněž zaměstnat úředníky dočasně vyslané členskými státy.

Článek 29

Výsady a imunity

Na agenturu se vztahuje Protokol o výsadách a imunitách Evropské unie.

Článek 30

Odpovědnost

1.  Smluvní odpovědnost agentury se řídí právem rozhodným pro danou smlouvu.

2.  Soudní dvůr Evropské unie má pravomoc rozhodovat na základě jakékoli rozhodčí doložky obsažené ve smlouvě uzavřené agenturou.

3.  V případě mimosmluvní odpovědnosti nahradí agentura v souladu s obecnými zásadami společnými právním řádům členských států veškerou újmu, kterou způsobila nebo kterou způsobili její zaměstnanci při výkonu svých funkcí. Soudním dvůr má pravomoc rozhodovat jakýkoli spor o náhradu této újmy.

4.  Osobní odpovědnost zaměstnanců agentury vůči agentuře se řídí služebním řádem nebo pracovním řádem vztahujícím se na tyto zaměstnance.

Článek 31

Jazyky

1.  Na agenturu se vztahuje nařízení Rady č. 1(15).

2.  Překladatelské služby potřebné pro fungování agentury zajišťuje Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie.

Článek 32

Zřízení a pravomoci správní rady

1.  Agentura má správní radu.

2.  Správní rada:

a)  jmenuje a odvolává výkonného ředitele podle článku 39;

b)  do 30. dubna každého roku schvaluje souhrnnou zprávu agentury za předchozí rok a předkládá ji Evropskému parlamentu, Radě, Komisi, Účetnímu dvoru a členským státům. Tato zpráva se zveřejní;

c)  do 31. října každého roku a s ohledem na stanovisko Komise a členských států přijímá pracovní program agentury pro nadcházející rok a předkládá jej Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a členským státům.

Pracovní program obsahuje priority agentury. Upřednostňuje povinnosti agentury týkající se kontrolních programů a programů pro dohled. Schválením pracovního programu není dotčen roční rozpočtový proces Unie. Pokud Komise do 30 dnů ode dne přijetí pracovního programu s ním vyjádří nesouhlas, správní rada ho přehodnotí a s případnými změnami přijme do dvou měsíců ve druhém čtení;

d)  před začátkem rozpočtového roku přijímá konečný rozpočet agentury a podle potřeby jej upraví podle příspěvku Unie a dalších příjmů agentury;

e)  vykonává své povinnosti vztahující se k rozpočtu agentury v souladu s články 44, 45 a 47;

f)  vykonává disciplinární pravomoc nad výkonným ředitelem;

g)  přijímá svůj jednací řád, který může upravit zřízení potřebných podvýborů správní rady;

h)  přijímá postupy nutné pro plnění úkolů agentury.

Článek 33

Složení správní rady

1.  Správní rada se skládá ze zástupců členských států a šesti zástupců Komise. Každý členský stát má právo jmenovat jednoho člena. Členské státy a Komise jmenují ke každému členovi jednoho náhradníka, který zastupuje člena v jeho nepřítomnosti.

2.  Členové správní rady jsou jmenováni na základě relevantních zkušeností a odbornosti v oblasti kontroly a inspekce rybolovu.

3.  Funkční období každého člena je pět let ode dne jmenování. Mohou být jmenování opakovaně.

Článek 34

Předsednictví správní rady

1.  Správní rada volí předsedu z řad zástupců Komise. Dále volí místopředsedu ze všech členů. Nemůže-li předseda vykonávat své povinnosti, zastoupí ho automaticky místopředseda.

2.  Funkční období předsedy a místopředsedy správní rady činí tři roky a končí zároveň s členstvím ve správní radě. Mohou být jmenováni jednou opětovně.

Článek 35

Schůze

1.  Schůze správní rady svolává její předseda. Program jednání určuje předseda s ohledem na návrhy členů správní rady a výkonného ředitele agentury.

2.  Výkonný ředitel a zástupce jmenovaný poradním výborem se účastní jednání bez hlasovacího práva.

3.  Řádná schůze správní rady se koná nejméně jednou ročně. Kromě toho se schází z podnětu předsedy nebo na žádost Komise nebo jedné třetiny členských států zastoupených ve správní radě.

4.  Jedná-li se o důvěrnou záležitost nebo o střet zájmů, může se správní rada rozhodnout, že projedná určité body programu bez přítomnosti zástupce jmenovaného poradním výborem. Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení mohou být stanovena v jednacím řádu.

5.  Správní rada může pozvat jakoukoliv osobu, jejíž stanovisko by mohlo být předmětem zájmu, k účasti na schůzi jako pozorovatele.

6.  Členům správní rady mohou být za podmínek stanovených jednacím řádem nápomocni poradci nebo odborníci.

7.  Sekretariát správní radě poskytuje agentura.

Článek 36

Hlasování

1.  Správní rada přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů.

2.  Každý člen má jeden hlas. V nepřítomnosti člena za něj může hlasovat jeho náhradník.

3.  Jednací řád stanoví podrobná pravidla hlasování, zejména podmínky, za nichž může člen zastupovat jiného člena, jakož i případné požadavky na usnášeníschopnost.

Článek 37

Prohlášení o zájmech

Členové správní rady učiní prohlášení o zájmech, ve kterém buď uvedou, že nemají žádné zájmy, které by měly vliv na jejich nezávislost, nebo uvedou případné přímé či nepřímé zájmy, které by mohly být považovány za způsobilé mít vliv na jejich nezávislost. Tato prohlášení se činí písemně každý rok nebo kdykoli by mohlo dojít ke střetu zájmů ve vztahu k jednotlivým bodům programu jednání. Ve druhém případě nemají dotčení členové právo hlasovat o žádném z takových bodů.

Článek 38

Povinnosti a pravomoci výkonného ředitele

1.  Agenturu řídí výkonný ředitel. Aniž jsou dotčeny pravomoci Komise a správní rady, nesmí výkonný ředitel vyžadovat ani přijímat pokyny od žádné vlády ani jiného subjektu.

2.  Výkonný ředitel při plnění svých úkolů uplatňuje zásady společné rybářské politiky.

3.  Výkonný ředitel má tyto povinnosti a pravomoci:

a)  připravuje návrh pracovního programu a po projednání s Komisí a členskými státy jej předkládá správní radě. Činí nezbytné kroky k provedení pracovního programu v mezích stanovených tímto nařízením, prováděcími pravidly k němu a použitelným právem;

b)  přijímá veškerá opatření nezbytná k zajištění organizace a chodu agentury v souladu s tímto nařízením, včetně přijímání vnitřních správních pokynů a zveřejňování oznámení;

c)  přijímá veškerá nezbytná opatření, včetně přijetí rozhodnutí týkajících se povinností agentury podle kapitol II a III, které zahrnují nájem a provoz kontrolních a inspekčních prostředků a provoz informační sítě;

d)  reaguje na žádosti Komise a žádosti členských států o pomoc podle článků 6, 7 a 16;

e)  organizuje účinný systém sledování, aby bylo možno porovnat výsledky agentury s jejími operačními cíli. Na základě toho výkonný ředitel připravuje každý rok návrh souhrnné zprávy, kterou předloží správní radě. Zavede postupy pravidelného hodnocení, které splňují všeobecně uznávané profesní standardy;

f)  vykonává své pravomoci ve vztahu k zaměstnancům podle čl. 28 odst. 2;

g)  sestavuje odhady příjmů a výdajů agentury v souladu s článkem 44 a plní rozpočet v souladu s článkem 45.

4.  Výkonný ředitel odpovídá za svou činnost správní radě.

Článek 39

Jmenování a odvolání výkonného ředitele

1.  Výkonného ředitele jmenuje správní rada na základě zásluh a zdokumentovaných relevantních zkušeností v oblasti společné rybářské politiky a kontroly a inspekce rybolovu ze seznamu alespoň dvou kandidátů navržených Komisí po výběrovém řízení na základě zveřejnění volného místa v Úředním věstníku Evropské unie a výzvy k projevení zájmu v jiných publikacích.

2.  Pravomoc odvolat výkonného ředitele náleží správní radě. Správní rada projedná takový bod na žádost Komise nebo jedné třetiny svých členů.

3.  Správní rada přijme rozhodnutí uvedená v odstavcích 1 a 2 dvoutřetinovou většinou hlasů svých členů.

4.  Funkční období výkonného ředitele je pět let. Lze je na návrh Komise jednou prodloužit o dalších pět let a toto prodloužení musí být schváleno dvoutřetinovou většinou hlasů členů správní rady.

Článek 40

Poradní výbor

1.  Poradní výbor se skládá ze zástupců poradních sborů stanovených v článku 43 nařízení (EU) č. 1380/2013, a to tak, že každý poradní sbor jmenuje vždy jednoho zástupce. Zástupce mohou vystřídat náhradníci, kteří jsou jmenováni současně.

2.  Členové poradního výboru nesmějí být členy správní rady. Poradní výbor jmenuje jednoho ze svých členů, aby se účastnil jednání správní rady bez hlasovacího práva.

3.  Poradní výbor výkonnému řediteli na jeho žádost poskytuje poradenství při plnění jeho povinností stanovených v tomto nařízení.

4.  Poradnímu výboru předsedá výkonný ředitel. Poradní výbor se schází na výzvu předsedy nejméně jednou ročně.

5.  Agentura poskytuje poradnímu výboru nezbytnou logistickou podporu a sekretariát pro jeho schůze.

6.  Schůzí poradního výboru se mohou účastnit členové správní rady.

Článek 41

Transparentnost a poskytování informací

1.  Na dokumenty v držení agentury se vztahuje nařízení (ES) č. 1049/2001.

2.  Do šesti měsíců ode dne první schůze přijme správní rada praktická opatření k provedení nařízení (ES) č. 1049/2001.

3.  Agentura může z vlastního podnětu poskytovat informace v oblastech v rámci svého poslání. Zejména zajišťuje, aby veřejnost a každá zúčastněná strana rychle obdržely objektivní, spolehlivé a snadno srozumitelné informace o její práci.

4.  Správní rada stanoví nezbytná vnitřní pravidla pro používání odstavce 3.

5.  Proti rozhodnutím přijatým agenturou podle článku 8 nařízení (ES) č. 1049/2001 lze podat stížnosti evropskému veřejnému ochránci práv nebo žalobu k Soudnímu dvoru podle článků 228 a 263 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

6.  Na informace shromážděné Komisí a agenturou v souladu s tímto nařízením se vztahuje nařízení (EU) 2018/1725.

Článek 42

Důvěrnost

1.  Na členy správní rady, výkonného ředitele a zaměstnance agentury se vztahují, a to i po skončení jejich funkcí, požadavky na zachování důvěrnosti podle článku 339 Smlouvy o fungování EU.

2.  Správní rada stanoví vnitřní pravidla týkající se praktických opatření pro provádění požadavků na zachování důvěrnosti uvedených v odstavci 1.

Článek 43

Přístup k informacím

1.  Komise má neomezený přístup ke všem informacím shromážděným agenturou. Agentura poskytne Komisi na její žádost veškeré informace a hodnocení těchto informací v podobě, kterou Komise určí.

2.  Členské státy, jichž se týká konkrétní operace agentury, mají přístup k informacím shromážděným agenturou vztahujícím se k této operaci za podmínek, jež mohou být stanoveny postupem uvedeným v čl. 47 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013.

KAPITOLA VI

FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 44

Rozpočet

1.  Příjmy agentury sestávají z:

a)  příspěvku Unie uvedeného v souhrnném rozpočtu Evropské unie (oddíl Komise);

b)  poplatků za služby poskytované agenturou členským státům v souladu s článkem 6;

c)  poplatků za publikace, odbornou přípravu anebo další služby poskytované agenturou.

2.  Výdaje agentury zahrnují výdaje na zaměstnance, správu, infrastrukturu a provoz.

3.  Výkonný ředitel sestavá návrh výkazu odhadů příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok a společně s plánem pracovních míst jej předloží správní radě.

4.  Příjmy a výdaje musí být vyrovnané.

5.  Na základě návrhu výkazu odhadů příjmů a výdajů vypracuje správní rada každý rok výkaz odhadů příjmů a výdajů agentury pro následující rozpočtový rok.

6.  Výkaz odhadů uvedený v odstavci 5, který zahrnuje návrh plánu pracovních míst a prozatímní pracovní program předloží správní rada Komisi do 31. března.

7.  Komise předkládá výkaz odhadů Evropskému parlamentu a Radě (dále jen „rozpočtový orgán“) společně s předběžným návrhem souhrnného rozpočtu Unie.

8.  Na základě výkazu odhadů Komise zanese do předběžného návrhu souhrnného rozpočtu Unie odhady, které považuje za nezbytné pro plán pracovních míst, a výši příspěvku, který má být poskytnut ze souhrnného rozpočtu, a předloží jej rozpočtovému orgánu v souladu s článkem 314 Smlouvy o fungování EU.

9.  Rozpočtový orgán schvaluje prostředky na příspěvek pro agenturu. Rozpočtový orgán rovněž přijímá plán pracovních míst agentury.

10.  Rozpočet schvaluje správní rada. Rozpočet se stává konečným po konečném přijetí souhrnného rozpočtu Evropské unie. V případě potřeby se odpovídajícím způsobem upraví.

11.  Pokud správní rada hodlá uskutečnit jakýkoli projekt, který může mít významný finanční dopad na financování rozpočtu, zejména jedná-li se o projekty, které se vztahují k nemovitostem, například nájem nebo koupě budov, oznámí svůj záměr co nejdříve rozpočtovému orgánu. Uvědomí o tom Komisi.

12.  Pokud některá složka rozpočtového orgánu oznámí svůj záměr vydat stanovisko, předloží je správní radě do šesti týdnů ode dne oznámení projektu.

Článek 45

Plnění rozpočtu a dohled nad ním

1.  Rozpočet agentury plní výkonný ředitel.

2.  Do 1. března po každém rozpočtového roku zašle účetní agentury předběžnou účetní závěrku účetnímu Komise společně se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za daný rozpočtový rok. Účetní Komise konsoliduje předběžné účetní závěrky orgánů a subjektů v souladu s článkem 245 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046(16) (dále jen„finanční nařízení“).

3.  Do 31. března následujícího rozpočtového roku zašle účetní Komise předběžnou účetní závěrku agentury Účetnímu dvoru spolu se zprávou o rozpočtovém a finančním řízení za daný rozpočtový rok. Zpráva o rozpočtovém a finančním řízení za daný rozpočtový rok se rovněž předkládá Evropskému parlamentu a Radě.

4.  Po obdržení připomínek Účetního dvora k předběžné účetní závěrce agentury podle článku 246 finančního nařízení vypracuje výkonný ředitel na vlastní odpovědnost konečnou účetní závěrku agentury a předloží ji správní radě k vyjádření.

5.  Správní rada vydá ke konečné účetní závěrce agentury stanovisko.

6.  Do 1. července následujícího roku zašle výkonný ředitel konečnou účetní závěrku spolu se stanoviskem správní rady Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

7.  Konečná účetní závěrka se zveřejní.

8.  Agentura zřídí funkci vnitřního auditora, která je vykonávána v souladu s příslušnými mezinárodními standardy.

9.  Výkonný ředitel zašle Účetnímu dvoru odpověď na jeho připomínky do 30. září. Tuto odpověď zašle i správní radě.

10.  Výkonný ředitel předloží Evropskému parlamentu na jeho žádost veškeré informace nezbytné pro hladký průběh udělení absolutoria za daný rozpočtový rok v souladu s čl. 261 odst. 3 finančního nařízení.

11.  Evropský parlament udělí na doporučení Rady do 30. dubna druhého následujícího roku výkonnému řediteli agentury absolutorium za plnění rozpočtu pro daný rok.

Článek 46

Boj proti podvodům

1.  Za účelem boje proti podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním se na agenturu bez omezení vztahuje nařízení (EU, Euratom) č. 883/2013.

2.  Agentura přistoupí k interinstitucionální dohodě ze dne 25. května 1999 o vnitřním vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a neprodleně přijme vhodné předpisy vztahující se na všechny její zaměstnance.

3.  Rozhodnutí o financování a prováděcí dohody a nástroje, které se jich týkají, musí výslovně stanovit, že Účetní dvůr a OLAF mohou v případě potřeby provádět místní šetření příjemců finančních prostředků agentury a pracovníků zodpovědných za jejich přidělování.

Článek 47

Finanční ustanovení

Po schválení Komisí a obdržení stanoviska Účetního dvora správní rada přijme finanční předpisy agentury. Tyto předpisy se neodchýlí od nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013(17), pokud to není výslovněvyžadováno provozem agentury a s předchozím souhlasem Komise.

KAPITOLA VII

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 48

Hodnocení

1.  Do pěti let ode dne, kdy agentura převezme své povinnosti, a poté každých pět let nechá správní rada provést nezávislé externí hodnocení provádění tohoto nařízení. Komise poskytne agentuře veškeré informace, které agentura pro toto hodnocení považuje za významné.

2.  Každé hodnocení posoudí dopad tohoto nařízení, užitečnost, důležitost a efektivnost agentury a jejích pracovních postupů a rozsah, jímž přispívá k vysoké míře dodržování pravidel společné rybářské politiky. Správní rada vypracuje po dohodě s Komisí a po konzultaci se zúčastněnými stranami konkrétní zadání.

3.  Správní rada obdrží hodnocení a vydává doporučení ke změnám tohoto nařízení, agentury a jejích pracovních postupů a předkládá je Komisi. Tato hodnocení i navrhovaná doporučení předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě a zveřejní je.

Článek 49

Zrušení

Nařízení (ES) č. 768/2005 se zrušuje.

Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze II.

Článek 50

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkynĕ

PŘÍLOHA I

Zrušené nařízení a jeho následné změny

Nařízení Rady (ES) č. 768/2005

(Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1)

 

Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009

(Úř. věst. L 343, 22.11.2009, s. 1)

Pouze článek 120

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1626

(Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 80)

 

_____________

PŘÍLOHA II

Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 768/2005

Toto nařízení

Články 1 až 7

Články 1 až 7

Článek 7a

Článek 8

Článek 8

Článek 9

Článek 9

Článek 10

Článek 10

Článek 11

Článek 11

Článek 12

Článek 12

Článek 13

Článek 13

Článek 14

Článek 14

Článek 15

Článek 15

Článek 16

Článek 16

Článek 17

Článek 17

Článek 18

Článek 17a

Článek 19

Článek 17b

Článek 20

Článek 17c

Článek 21

Článek 17d

Článek 22

Článek 17e

Článek 23

Článek 17f

Článek 24

Článek 17g

Článek 25

Článek 17h

Článek 26

Článek 18

Článek 27

Článek 19

Článek 28

Článek 20

Článek 29

Článek 21

Článek 30

Článek 22

Článek 31

Článek 23

Článek 32

Článek 24

Článek 33

Článek 25

Článek 34

Článek 26

Článek 35

Článek 34

Článek 36

Článek 35

Článek 44

Článek 36

Článek 45

Článek 37

Článek 46

Článek 38

Článek 47

Článek 39

Článek 48

Článek 40

-

Článek 41

-

-

Článek 49

Článek 42

Článek 50

-

Příloha I

-

Příloha II

_____________

(1) Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 13. února 2019.
(3)Nařízení Rady (ES) č. 768/2005 ze dne 26. dubna 2005, kterým se zřizuje Evropská agentura pro kontrolu rybolovu a mění nařízení (EHS) č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu pro společnou rybářskou politiku (Úř. věst. L 128, 21.5.2005, s. 1).
(4)Viz přílohu I.
(5)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
(6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 ze dne 30. května 2001 o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise (Úř. věst. L 145, 31.5.2001, s. 43).
(7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39).
(8)Úř. věst. L 136, 31.5.1999, s. 15.
(9)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 883/2013 ze dne 11. září 2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/1999 a nařízení Rady (Euratom) č. 1074/1999 (Úř. věst. L 248, 18.9.2013, s. 1).
(10)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
(11)Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
(12)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 ze dne 14. září 2016 o evropské pohraniční a pobřežní stráži a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/399 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 863/2007, nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 a rozhodnutí Rady 2005/267/ES (Úř. věst. L 251, 16.9.2016, s. 1).
(13)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1406/2002 ze dne 27. června 2002, kterým se zřizuje Evropská agentura pro námořní bezpečnost (Úř. věst. L 208, 5.8.2002, s. 1).
(14)Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1.
(15)Nařízení Rady č. 1 ze dne 15. dubna 1958 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 17, 6.10.1958, s. 385).
(16)Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie, mění nařízení (EU) č. 1296/2013, (EU) č. 1301/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1304/2013, (EU) č. 1309/2013, (EU) č. 1316/2013, (EU) č. 223/2014 a (EU) č. 283/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU a zrušuje nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 193, 30.7.2018, s. 1).
(17)Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1271/2013 ze dne 30. září 2013 o rámcovém finančním nařízení pro subjekty uvedené v článku 208 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 (Úř. věst. L 328, 7.12.2013, s. 42).

Poslední aktualizace: 14. února 2019Právní upozornění