Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0263(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0037/2019

Előterjesztett szövegek :

A8-0037/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 13/02/2019 - 8.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0084

Elfogadott szövegek
PDF 237kWORD 72k
2019. február 13., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
Európai Halászati Ellenőrző Hivatal ***I
P8_TA-PROV(2019)0084A8-0037/2019
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2019. február 13-i jogalkotási állásfoglalása az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2018)0499 – C8-0313/2018 – 2018/0263(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0499),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0313/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0037/2019),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját egyetértve a Bizottságnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított javaslatával;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2019. február 13-án került elfogadásra az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
P8_TC1-COD(2018)0263

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére(1),

rendes jogalkotási eljárás keretében(2),

mivel:

(1)  A 768/2005/EK tanácsi rendeletet(3) több alkalommal jelentősen módosították(4). A rendeletet az áttekinthetőség és észszerűség érdekében célszerű kodifikálni.

(2)  Az 1380/2013/EU európa parlamenti és tanácsi rendelet(5) a tagállamok számára előírja a hatékony ellenőrzés, felügyelet és a közös halászati politika szabályai alkalmazásának biztosítását, valamint ennek érdekében az egymás közötti és harmadik országokkal való együttműködést.

(3)  E kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamoknak össze kell hangolniuk a szárazföldi felségterületükön belüli és az uniós és a nemzetközi vizeken folytatott ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeiket, a nemzetközi joggal, és különösen az Uniónak a regionális halászati szervezetek keretében és harmadik országokkal kötött megállapodások értelmében felmerülő kötelezettségeivel összhangban.

(4)  Szárazföldi felügyelet előírása nélkül egy felügyeleti rendszer sem lehet költséghatékony. Ez az oka annak, hogy a közös alkalmazási terveknek ki kell terjedniük a szárazföldi felségterületre.

(5)  Az ilyen együttműködésnek az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek operatív koordinációja révén hozzá kell járulnia az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásához, és egyenlő feltételeket kell biztosítania a halászati ágazatnak, amely részt vesz ezen erőforrások kiaknázásában, ezzel csökkentve a verseny torzulását.

(6)  A hatékony halászati ellenőrzés és felügyelet elengedhetetlen a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan halászat elleni küzdelemben.

(7)  A tagállamoknak az 1380/2013/EU rendelet szerinti felelősségének sérelme nélkül, szükség van egy technikai és igazgatási uniós szervre, amely a halászati ellenőrzés és felügyelet tekintetében felel a tagállamok közötti együttműködésért és koordinációért.

(8)  Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalnak (a továbbiakban: a Hivatal) tudnia kell támogatni a közös halászati politika ellenőrző rendszerének egységes végrehajtását, biztosítani az operatív együttműködés megszervezését, segítséget nyújtani a tagállamok számára, valamint válságstábot létrehozni, ha úgy látja, hogy a közös halászati politikát súlyos kockázat fenyegeti. Továbbá tudnia kell gondoskodni a maga számára szükséges eszközökről a közös alkalmazási tervek végrehajtásához, valamint az EU integrált tengerpolitikájának végrehajtásában való közreműködéséhez.

(9)  Szükséges, hogy a Bizottság kérésére a Hivatal segítséget tudjon nyújtani az Uniónak és a tagállamoknak a harmadik országokkal és regionális halászati szervezetekkel, vagy mindkettővel fenntartott kapcsolatukban, és együttműködjön az illetékes hatóságaikkal az Unió nemzetközi kötelezettségei keretében.

(10)  Ezenfelül az uniós felügyeleti eljárások hatékony alkalmazásának eléréséhez további munkára van szükség. A Hivatal idővel a halászati ellenőrzés és felügyelet számára a tudományos és technikai támogatás referenciaforrásává válhat.

(11)  A közös halászati politika céljainak elérése érdekében, amely a fenntartható fejlődés összefüggésében az élő vízi erőforrások fenntartható kiaknázásának biztosítása, az Unió intézkedéseket fogad el az élő vízi erőforrások védelmére, kezelésére és kiaknázására vonatkozóan.

(12)  Ezen intézkedések megfelelő végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak arra alkalmas ellenőrzési és végrehajtási eszközöket szükséges alkalmazniuk. Az ellenőrzés és végrehajtás hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében helyénvaló, hogy a Bizottság – az 1380/2013/EU rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban és az érintett tagállamokkal egyetértésben – egyedi ellenőrzési és felügyeleti programokat fogadjon el.

(13)  A Hivatalnak a tagállamok közötti operatív együttműködés koordinációját közös alkalmazási tervek alapján kell végeznie, amelyek megszervezik az érintett tagállamok rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközeinek felhasználását, hogy ezáltal megvalósíthatóvá váljanak az ellenőrzési és felügyeleti programok. A tagállamok által vállalt halászati ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket az ilyen programok alapján végzett ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó közös kritériumok, prioritások, teljesítményszintek és eljárások szerint kell végrehajtani.

(14)  Az ellenőrzési és felügyeleti program elfogadása kötelezi a tagállamokat a program végrehajtásához szükséges erőforrások hatékony biztosítására. A tagállamoknak haladéktalanul értesíteniük kell a Hivatalt arról, hogy milyen ellenőrzési és felügyeleti eszközökkel szándékoznak végrehajtani a programot. A közös alkalmazási tervek nem határozhatnak meg további kötelezettségeket az ellenőrzésre, felügyeletre és végrehajtásra, illetve az ebben az összefüggésben szükséges erőforrások rendelkezésre bocsátására vonatkozóan.

(15)  A Hivatal csak abban az esetben készít közös alkalmazási tervet, amennyiben azt a munkaprogram előírja.

(16)  A munkaprogramot az igazgatási tanácsnak el kell fogadnia, amely biztosítja a kielégítő konszenzus elérését, beleértve a munkaprogramban a Hivatal számára előirányzott feladatok és a Hivatal rendelkezésére álló erőforrások összeegyeztetését, a tagállamok által nyújtott információk alapján.

(17)  A ügyvezető igazgató legfőbb feladata, hogy a tanács tagjaival és a tagállamokkal folytatott konzultációk során biztosítsa, hogy a munkaprogram adott évre meghatározott célkitűzéseihez elegendő mennyiségű, a tagállamok által a Hivatal számára a munkaprogram teljesítése érdekében rendelkezésre bocsátott erőforrás párosuljon.

(18)  A ügyvezető igazgatónak különösen feladata, hogy részleteiben kidolgozott alkalmazási terveket készítsen a tagállamok által közölt, az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok teljesítését szolgáló erőforrásokat felhasználva, a közös alkalmazási terv alapjául szolgáló egyes ellenőrzési és felügyeleti programok szabályait és céljait, továbbá egyéb megfelelő – például az uniós ellenőrökre vonatkozó – szabályokat tiszteletben tartva.

(19)  Ebben az összefüggésben szükséges, hogy az ügyvezető igazgató oly módon irányítsa az ütemezést, hogy a tagállamoknak elegendő időt biztosítson észrevételeik megtételére, építve azok operatív szakértelmére, a Hivatal munkaprogramja és e rendelet által előírt időkorlátok keretein belül maradva. Az ügyvezető igazgatónak figyelembe kell vennie a tagállamoknak az egyes tervek által érintett halászterületekre vonatkozó érdekeit. A közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek hatékony és időben történő összehangolásának biztosítása érdekében szükség van egy olyan eljárásra, amely lehetővé teszi a tervek elfogadását abban az esetben, amikor az érintett tagállamok nem tudnak megállapodni.

(20)  Az uniós vizeken kívüli vizekre vonatkozó közös alkalmazási tervek elkészítésére és elfogadására alkalmazott eljárásnak hasonlónak kell lennie az uniós vizekre alkalmazott eljáráshoz. Ezen közös alkalmazási tervek alapjául az ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó, az Unióra nézve kötelező nemzetközi kötelezettségek érvényre juttatását célzó nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti program szolgál.

(21)  Az érintett tagállamok a közös alkalmazási tervek végrehajtása érdekében egyesítik és alkalmazzák ellenőrzési és felügyeleti eszközeiket, amelyeket e tervek végrehajtására szántak. A Hivatalnak fel kell mérnie, hogy a rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközök elegendőek-e, és indokolt esetben, ha az eszközök nem elegendőek az ellenőrzési és felügyeleti program szerinti feladatok végrehajtásához, értesíti erről az érintett tagállamokat és a Bizottságot.

(22)  A tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a felügyelettel és ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeiket, különösen az 1380/2013/EU rendelet alapján elfogadott egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok értelmében, a Hivatalt azonban nem kell hatáskörrel felruházniarra vonatkozóan, hogy a közös alkalmazási terveken keresztül további kötelezettségeket írjon elő, vagy a tagállamokkal szemben szankciókat alkalmazzon.

(23)  A Hivatal időszakosan felülvizsgálja a közös alkalmazási tervek hatékonyságát.

(24)  Helyénvaló biztosítani annak lehetőségét, hogy a közös alkalmazási tervek elfogadására és jóváhagyására egyedi végrehajtási szabályokat lehessen elfogadni. Hasznos lehet e lehetőséget kihasználni, miután az Hivatal megkezdi működését és amennyiben a ügyvezető igazgató úgy ítéli meg, hogy e szabályokat uniós jogban kell megállapítani.

(25)  A Hivatal jogosult – kérésre –szerződéses szolgáltatásokat nyújtani a közös alkalmazáshozaz érintett tagállamok által használandó ellenőrzési és felügyeleti eszközök vonatkozásában.

(26)  A Bizottság, a tagállamok és a Hivatal egy információs hálózaton keresztül kicserélik az ellenőrzéssel és felügyelettel kapcsolatos, vonatkozó információkat, hogy ezáltal biztosítsák a Hivatal feladatainak végrehajtását.

(27)  A Hivatal jogállása és felépítése megfelel az elérendő célok jellegének, és lehetővé teszi, hogy a Hivatal feladatait a tagállamokkal és a Bizottsággal való szoros együttműködésben végezze. Következésképpen, a Hivatalnak jogi, pénzügyi és igazgatási autonómiát kell biztosítani, ugyanakkor szoros kapcsolatot kell fenntartania az uniós intézményekkel és a tagállamokkal. Ebből a célból szükségszerű és helyénvaló, hogy a Hivatal jogi személyiséggel rendelkező uniós szerv legyen, amely az e rendelet által ráruházott hatásköröket gyakorolja.

(28)  A Hivatal szerződéses felelőssége tekintetében, amely a Hivatal által kötött szerződésekre alkalmazandó jog hatálya alá tartozik, az Európai Unió Bírósága rendelkezik joghatósággal, az adott szerződésben foglalt választottbírósági kikötés értelmében. A Bíróság szintén joghatósággal rendelkezik bármely olyan vitában, amely a Hivatal által szerződésen kívüli károkozásért való felelősségéből eredő károk ellentételezésével kapcsolatos, a tagállamok jogában közös, általános alapelvekkel összhangban.

(29)  A Bizottság és a tagállamok képviseltetik magukat az igazgatási tanácsban, amelynek feladata a Hivatal helyes és hatékony működésének biztosítása.

(30)  Mivel a Hivatalnak uniós kötelezettségeket kell ellátnia, és mivel a Bizottság kérésére, az Unió nemzetközi kötelezettségeinek megfelelően, együtt kell működnie harmadik országokkal és regionális halászati szervezetekkel, helyénvaló, hogy az igazgatási tanács elnökét a Bizottság képviselői közül válasszák.

(31)  Az igazgatási tanács szavazási szabályainak figyelembe kell venniük, hogy a tagállamoknak és a Bizottságnak érdeke fűződik a Hivatal hatékony működéséhez.

(32)  Tanácsadó testületet kell felállítani, amely az ügyvezető igazgatót tanáccsal látja el és biztosítja az érdekeltekkel való szoros együttműködést.

(33)  Helyénvaló előírni, hogy az igazgatási tanács tanácskozásain – szavazati jog nélkül – részt vegyen a tanácsadó testület egy tagja is.

(34)  Rendelkezni kell a Hivatal ügyvezető igazgatójának kinevezéséről és felmentéséről, illetve a feladatai gyakorlása tekintetében irányadó szabályokról.

(35)  A Hivatal átlátható működésének elősegítése céljából az 1049/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletet(6) korlátozások nélkül kell alkalmazni a Hivatalra.

(36)  Az egyének magánéletének védelme érdekében az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeletet(7) kell e rendelet tekintetében alkalmazni.

(37)  A Hivatal működési autonómiájának és függetlenségének biztosítása érdekében önálló költségvetést kell számára biztosítani, amelynek bevétele egyrészt az Unió hozzájárulásából, másrészt a Hivatal által nyújtott szerződéses szolgáltatásokból származik. Az uniós költségvetési eljárást kell alkalmazni az uniós hozzájárulás és az Európai Unió általános költségvetése terhére nyújtott egyéb támogatások tekintetében. Az elszámolások ellenőrzését a Számvevőszék végzi.

(38)  A csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek leküzdése érdekében az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Közösségek Bizottsága között az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz(8) kapcsolódó, 883/2013/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet(9) rendelkezéseit korlátozások nélkül kell alkalmazni a Hivatalra.

(39)  Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel(10) összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

CÉL ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Cél

Ez a rendelet az Európai Halászati Ellenőrző Hivatalról (a továbbiakban: a Hivatal) rendelkezik, amelynek célja a tagállamok által folytatott halászati ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek operatív koordinációjának megszervezése, valamint a tagállamok közötti együttműködés támogatása, hogy azok megfelelhessenek a közös halászati politika szabályainak, e szabályok hatékony és egységes alkalmazása érdekében.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

a)  „ellenőrzés és felügyelet”: azok az intézkedések, amelyeket a tagállamok tesznek, különösen az 1224/2009 tanácsi rendelet(11) 5., 11., 71., 91. és 117. cikke valamint VII. címe értelmében a közös halászati politika hatálya alá tartozó halászati tevékenységek ellenőrzése és felügyelete céljából, beleértve a megfigyelési és monitoring tevékenységeket, mint például a műholdas hajó-megfigyelési és megfigyelő rendszerek;

b)  „ellenőrzési és felügyeleti eszközök”: a tagállamok által ellenőrzés és felügyelet céljára alkalmazott megfigyelőhajók, -repülőgépek, -járművek és egyéb anyagi források, valamint ellenőrök, megfigyelők és egyéb emberi erőforrások;

c)  „közös alkalmazási terv”: a rendelkezésre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközök alkalmazására vonatkozó operatív intézkedéseket tartalmazó terv;

d)  „nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti program”: az Unió ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeinek végrehajtására vonatkozó program, amely megállapítja az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó célokat, közös prioritásokat és eljárásokat;

e)  „egyedi ellenőrzési és felügyeleti program”: az 1224/2009/EK rendelet 95. cikkének megfelelően megállapított ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozó célokat, közös prioritásokat és eljárásokat meghatározó program;

f)  „halászat”: az 1380/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 28. pontjában meghatározott halászati tevékenység;

g)  „uniós ellenőrök”: az 1224/2009/EK rendelet 79. cikkében említett jegyzékben szereplő ellenőrök.

II. FEJEZET

A HIVATAL KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSAI ÉS FELADATAI

3. cikk

Kötelezettségvállalások

A Hivatal kötelezettségvállalásai a következők:

a)  koordinálja az Unió ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségeihez kapcsolódó, tagállamok által végzett ellenőrzést és felügyeletet;

b)  koordinálja az érintett tagállamok által egyesített nemzeti ellenőrzési és felügyeleti eszközök alkalmazását e rendelettel összhangban;

c)  segítséget nyújt a tagállamoknak abban, hogy információkat szolgáltassanak a Bizottságnak és harmadik feleknek a halászati és az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekről;

d)  hatáskörén belül segítséget nyújt a tagállamoknak a közös halászati politika szabályai szerinti feladataik és kötelezettségeik végrehajtásában;

e)  segítséget nyújt a tagállamoknak és a Bizottságnak a közös halászati politika uniós alkalmazásának harmonizációjában;

f)  hozzájárul a tagállamok és a Bizottság ellenőrzési és felügyeleti technikák kutatására és fejlesztésére irányuló munkájához;

g)  hozzájárul az ellenőrképzés és a tapasztalatcsere tagállamok közötti összehangolásához;

h)  összehangolja a jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan („IUU”) halászat elleni harc jegyében folytatott tevékenységeket az uniós szabályoknak megfelelően;

i)  elősegíti a közös halászati politika ellenőrző rendszerének egységes végrehajtását, ami különösen az alábbiakat foglalja magában:

–  az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok, az IUU halászat ellenőrzésére irányuló programok és a nemzetközi ellenőrzési és vizsgálati programok végrehajtása érdekében a tagállamok által folytatott ellenőrzési tevékenységek operatív koordinációjának megszervezése,

–  a Hivatal feladatainak a 19. cikkel összhangban történő ellátásához szükséges ellenőrzések;

j)  együttműködik az (EU) 2016/1624 európai parlamenti és tanácsi rendelettel(12) létrehozott Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az 1406/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel(13) létrehozott Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel – a saját megbízatásuk keretein belül – annak érdekében, hogy szolgáltatások, információk, felszerelések és képzések nyújtásával, valamint többcélú műveletek koordinálásával az e rendelet 8. cikkében foglaltaknak megfelelően támogassa a parti őrségi feladatokat ellátó nemzeti hatóságokat.

4. cikk

Az Unió ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozó nemzetközi kötelezettségeihez kapcsolódó feladatok

(1)  A Hivatal a Bizottság kérésére:

a)  segítséget nyújt az Unió és a tagállamok számára harmadik országokkal, illetve azon nemzetközi regionális halászati szervezetekkel fenntartott kapcsolatuk tekintetében, amelynek az Unió tagja;

b)  együttműködik a nemzetközi regionális halászati szervezetek illetékes hatóságaival a Közösség ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségei tekintetében, az ilyen szervekkel kötött munkaszerződések keretében.

(2)  A Hivatal a Bizottság kérésére együttműködhet harmadik országok illetékes hatóságaival az Unió és az ilyen harmadik országok közötti megállapodások keretében végrehajtott ellenőrzéshez és felügyelethez kapcsolódó ügyekben.

(3)  Hatáskörén belül a Hivatal végrehajthat feladatokat a tagállamok nevében olyan nemzetközi halászati megállapodások értelmében, amelyeknek az Unió szerződő fele.

5. cikk

Az operatív koordinációhoz kapcsolódó feladatok

(1)  A Hivatal által végzett operatív koordináció a közös halászati politika hatálya alá tartozó valamennyi tevékenység ellenőrzésére kiterjed.

(2)  A Hivatal az operatív koordináció céljából közös alkalmazási terveket dolgoz ki, és a III. fejezettel összhangban megszervezi a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységének operatív koordinációját.

(3)  A Hivatal a tagállamok fokozottabb operatív koordinációjának céljából az érintett tagállamokkal együtt operatív terveket dolgozhat ki, és koordinálhatja azok végrehajtását.

6. cikk

Szerződéses szolgáltatások biztosítása a tagállamok számára

A Hivatal a tagállamok számára – saját kérésükre – az uniós és/vagy nemzetközi vizeken folytatott halászatra vonatkozó kötelezettségeikkel kapcsolatos ellenőrzésre és felügyeletre vonatkozóan szerződéses szolgáltatásokat nyújthat, beleértve ellenőrző és felügyeleti platformok bérbeadását, működtetését és személyzettel való ellátását, valamint megfigyelők biztosítását az érintett tagállamok által végrehajtott közös műveletekhez.

7. cikk

Segítségnyújtás a Bizottság és a tagállamok számára

A Hivatal segítséget nyújt a Bizottságnak és a tagállamoknak azzal a céllal, hogy biztosítsa a közös halászati politika szabályai alapján – az IUU halászat elleni küzdelmet is beleértve – és a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatokból rájuk háruló kötelezettségek magas színvonalú, egységes és hatékony teljesítését. A Hivatal különösen:

a)  létrehoz és kidolgoz egy alaptantervet a tagállamok halászati felügyelőségei oktatóinak képzéséhez, és további képzési kurzusokat és szemináriumokat biztosít az említett tisztviselők és az ellenőrzési és felügyeleti tevékenységben részt vevő egyéb személyzet számára;

b)  létrehoz és kidolgoz egy alaptantervet az uniós ellenőrök első küldetés előtti képzéséhez, és e tisztviselők számára rendszeresen biztosít további, aktualizált képzési kurzusokat és szemináriumokat;

c)  a tagállamok kérése alapján elvégzi a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeihez kapcsolódó eszközök és szolgáltatások együttes beszerzését, továbbá a közös kísérleti projektek tagállamok általi végrehajtásának előkészítését és koordinálását;

d)  közös operatív eljárásokat alakít ki a két vagy több tagállam által végzett közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységekre vonatkozóan;

e)  kritériumokat dolgoz ki az ellenőrzési és felügyeleti eszközöknek a tagállamok, illetve a tagállamok és harmadik országok közötti cseréje tekintetében, illetve az ilyen eszközök tagállamok általi rendelkezésre bocsátására vonatkozóan;

f)  a halászati adatok alapján a fogásokra, a kirakodásokra és a halászati erőkifejtésre, illetve a be nem jelentett kirakodásokra vonatkozóan kockázatelemzést végez, többek között a fogásokra és a behozatalra vonatkozó adatoknak a kivitelre és a nemzeti fogyasztásra vonatkozó adatokkal való összehasonlítása révén;

g)  a Bizottság vagy a tagállamok megkeresésére közös ellenőrzési módszereket és eljárásokat dolgoz ki;

h)  kérésre segíti a tagállamokat abban, hogy megfeleljenek saját uniós és nemzetközi kötelezettségeiknek, beleértve az IUU halászat elleni küzdelmet, valamint a regionális halászati gazdálkodási szervezetek keretében fennálló kötelezettségeknek;

i)  hatáskörén belül ösztönzi és koordinálja az egységes kockázatkezelési módszerek kidolgozását;

j)  koordinálja és ösztönzi a tagállamok közötti együttműködést és az 1224/2009/EK rendeletben előírt mintavételi tervek kidolgozására vonatkozó közös előírásokat.

8. cikk

Európai együttműködés a parti őrségi feladatok ellátásában

(1)  A Hivatal az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel együttműködve támogatja a nemzeti hatóságokat a parti őrségi feladatok nemzeti, uniós és adott esetben nemzetközi szinten történő elvégzésében az alábbiak révén:

a)  a hajózási adatszolgáltatási rendszerekben és az említett ügynökségek, illetve a Hivatal által üzemeltetett vagy az általuk hozzáférhető más információs rendszerekben rendelkezésre álló információk megosztása, összevonása és elemzése az említett ügynökségekre, illetve a Hivatalra vonatkozó jogalapokkal összhangban és a tagállamok adatok feletti rendelkezési jogának sérelme nélkül;

b)  a legkorszerűbb technológián alapuló felügyeleti és kommunikációs szolgáltatások nyújtása, ideértve a világűrbe telepített és a földi infrastruktúrát és a bármilyen platformra telepített érzékelőket is;

c)  kapacitásépítés iránymutatások és ajánlások kidolgozása és bevált gyakorlatok megállapítása, valamint a személyzet képzésének és cseréjének biztosítása révén;

d)  a parti őrségi feladatokkal kapcsolatos információcsere és együttműködés fokozása, többek között a tengerészeti területen fennálló műveleti kihívások és felmerülő kockázatok elemzése révén;

e)  kapacitások megosztása többcélú műveletek tervezése és végrehajtása révén, valamint az eszközök és más kapacitások megosztása által, amennyiben ezeket a tevékenységeket az említett ügynökségek, illetve a Hivatal koordinálják és azokhoz az érintett tagállamok illetékes hatóságai hozzájárultak.

(2)  A Hivatal és az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség, valamint és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség között a parti őrségi feladatok terén folytatott együttműködés pontos módjait munkamegállapodás keretében kell meghatározni megbízatásukkal és az ügynökségekre, illetve a Hivatalra vonatkozó pénzügyi szabályokkal összhangban. E megállapodást jóvá kell hagynia a Hivatal igazgatási tanácsának, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség igazgatótanácsának és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség igazgatási tanácsának.

(3)  A Bizottság a tagállamokkal, a Hivatallal, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökséggel és az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökséggel szoros együttműködésben hozzáférhetővé tesz egy gyakorlati kézikönyvet a parti őrségi feladatok ellátásában való európai együttműködésről. Az említett kézikönyv információcserére vonatkozó iránymutatásokat, ajánlásokat és bevált gyakorlatokat tartalmaz. A Bizottság a kézikönyvet ajánlás formájában fogadja el.

III. FEJEZET

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

9. cikk

Az Unió ellenőrzési és felügyeleti kötelezettségeinek végrehajtása

(1)  A Hivatal a Bizottság kérésére nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti programok alapján összehangolja a tagállamok ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeit közös alkalmazási tervek kidolgozásával.

(2)  A Hivatal megvásárolhatja, kölcsönözheti vagy bérelheti az (1) bekezdésben említett közös alkalmazási tervek végrehajtásához szükséges eszközöket.

10. cikk

Az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtása

(1)  A Hivatal közös alkalmazási tervek segítségével összehangolja az 1224/2009/EK rendelet 95. cikkével összhangban létrehozott egyedi ellenőrzési és felügyeleti programok végrehajtását.

(2)  A Hivatal megvásárolhatja, kölcsönözheti vagy bérelheti az (1) bekezdésben említett közös alkalmazási tervek végrehajtásához szükséges eszközöket.

11. cikk

A közös alkalmazási tervek tartalma

Valamennyi közös alkalmazási terv:

a)  teljesíti a vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti program követelményeit;

b)  alkalmazza a Bizottság által az ellenőrzési és felügyeleti programokban meghatározott kritériumokat, teljesítményszinteket, prioritásokat és közös felügyeleti eljárásokat;

c)  arra törekszik, hogy a 12. cikk (2) bekezdésével összhangban közölt meglévő nemzeti ellenőrzési és felügyeleti eszközöket az igényekhez illessze, és azok alkalmazását megszervezze;

d)  megszervezi az emberi és anyagi erőforrások felhasználását, tekintettel azokra az időszakokra és övezetekre, amikor, illetve ahol ezeket alkalmazzák, beleértve a több tagállamból érkező uniós ellenőrök csoportjainak működését;

e)  figyelembe veszi az érintett tagállamok más közös alkalmazási tervekre vonatkozó már meglévő kötelezettségeit, illetve egyedi regionális vagy helyi kötöttségeit;

f)  meghatározza azon feltételeket, amelyek mellett egy tagállam ellenőrzési és felügyeleti eszközeivel egy másik tagállam felségterülete és joghatósága alá tartozó vizekre léphet.

12. cikk

Értesítés az ellenőrzési és felügyeleti eszközökről

(1)  A tagállamoknak minden év október 15-e előtt értesíteniük kell a Hivatalt a következő évi ellenőrzési és felügyeleti célokra rendelkezésükre álló ellenőrzési és felügyeleti eszközökről.

(2)  Minden egyes tagállamnak az adott program létrehozásáról szóló döntésről való értesítését követő 1 hónapon belül értesítenie kell a Hivatalt arról, hogy milyen eszközökkel szándékozik elvégezni a rá vonatkozó nemzetközi ellenőrzési és felügyeleti programot, illetve az egyedi ellenőrzési és felügyeleti programot.

13. cikk

A közös alkalmazási tervek elfogadására vonatkozó eljárás

(1)  A 12. cikk (2) bekezdésében előírt értesítések alapján, és az értesítés kézhezvételétől számított három hónapon belül a Hivatal ügyvezető igazgatója az érintett tagállamokkal egyeztetve elkészíti a közös alkalmazási terv tervezetét.

(2)  A közös alkalmazási terv tervezete meghatározza azon ellenőrzési és felügyeleti eszközöket, amelyeket az ellenőrzési és felügyeleti program – amelyre a terv vonatkozik – végrehajtása érdekében egyesíteni lehet, a vonatkozó halászterületben érintett tagállamok érdekeltségei alapján.

A tagállamok egyes halászterületekben való érdekeltségét az alábbi kritériumok alapján kell felmérni, amely kritériumok viszonylagos súlyozása az egyes tervek konkrét sajátosságaitól függ:

a)  a tagállam felségterülete vagy joghatósága alá tartozó, a közös alkalmazási terv által érintett vizek relatív kiterjedése, amennyiben léteznek ilyenek;

b)  a területén adott referencia-időszakon belül kirakodott hal mennyisége, a közös alkalmazási terv hatálya alá tartozó halászterületről származó összes fogás arányában;

c)  a közös alkalmazási terv hatálya alá tartozó halászterületen tevékenykedő, adott tagállam lobogója alatt hajózó uniós halászhajók relatív száma (motorteljesítmény és bruttó űrtartalom alapján), az adott halászterületen tevékenykedő összes hajó arányában;

d)  a tagállam tekintetében megállapított kvóta relatív nagysága, illetve, amennyiben nem állapítottak meg kvótát, a tagállamnak az adott halászterületen egy adott referencia-időszakra vonatkozó fogása.

(3)  Amennyiben a közös alkalmazási terv elkészítésének folyamatában nyilvánvalóvá válik, hogy nincs elegendő ellenőrzési és felügyeleti eszköz a vonatkozó ellenőrzési és felügyeleti program követelményeinek teljesítéséhez, az ügyvezető igazgató haladéktalanul értesíti az érintett tagállamokat és a Bizottságot.

(4)  A ügyvezető igazgató értesítést küld a közös alkalmazási terv tervezetéről az érintett tagállamoknak és a Bizottságnak. Amennyiben az értesítéstől számított 15 munkanapon belül sem az érintett tagállamok, sem a Bizottság nem emelnek kifogást, az ügyvezető igazgató elfogadja a tervet.

(5)  Amennyiben egy vagy több érintett tagállam, illetve a Bizottság kifogást emel, az ügyvezető igazgató az ügyet a Bizottság elé terjeszti. A Bizottság elvégezheti a terven a szükséges kiigazításokat, és azt az 1380/2013/EU rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban elfogadhatja.

(6)  A Hivatal – a tagállamokkal konzultálva – évente felülvizsgál minden közös alkalmazási tervet, hogy figyelembe vehessen minden új ellenőrzési és felügyeleti programot, amely az érintett tagállamokra vonatkozik, illetve a Bizottság által az ellenőrzési és felügyeleti programok tekintetében meghatározott bármilyen prioritást.

14. cikk

A közös alkalmazási tervek végrehajtása

(1)  A közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységeket a közös alkalmazási tervek alapján kell végezni.

(2)  A közös alkalmazási terv által érintett tagállamok:

a)  rendelkezésre bocsátják a közös alkalmazási terv végrehajtására szánt ellenőrzési és felügyeleti eszközöket;

b)  kijelölnek egy nemzeti kapcsolattartó pontot/koordinátort, akit megfelelő hatalommal ruháznak fel ahhoz, hogy megkeresés esetén időben válaszolhasson a Hivatalnak a közös alkalmazási terv végrehajtásához kapcsolódó kérdéseire, és erről a Hivatalt értesítik;

c)  a közös alkalmazási tervvel és a (4) bekezdésben említett követelményekkel összhangban alkalmazzák az egyesített ellenőrzési és felügyeleti eszközöket;

d)  a Hivatal számára online hozzáférést biztosítanak a közös alkalmazási terv végrehajtásához szükséges információkhoz;

e)  együttműködnek a Hivatallal a közös alkalmazási terv végrehajtásában;

f)  biztosítják, hogy az uniós közös alkalmazási terv végrehajtásához kijelölt minden ellenőrzési és felügyeleti eszköz összhangban van a közösségi halászati politika szabályaival.

(3)  A tagállamoknak a 13. cikk alapján létrehozott közös alkalmazási terv keretén belüli kötelezettségei sérelme nélkül, a közös alkalmazási tervhez biztosított ellenőrzési és felügyeleti eszközök parancsnoklása és ellenőrzése az illetékes nemzeti hatóságok felelősségi körébe tartozik, a nemzeti joggal összhangban.

(4)  Az ügyvezető igazgató a 13. cikk alapján elfogadott közös alkalmazási terv végrehajtására vonatkozóan követelményeket határozhat meg. E követelmények a terv keretein belül maradnak.

15. cikk

A közös alkalmazási tervek értékelése

A Hivatal évente értékelést készít az egyes közös alkalmazási tervek hatékonyságáról, illetve a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján megvizsgálja, hogy fennáll-e annak a kockázata, hogy a halászati tevékenységek nem felelnek meg az alkalmazandó ellenőrzési intézkedéseknek. Az értékeléseket haladéktalanul közölni kell az Európai Parlamenttel, a Bizottsággal és a tagállamokkal.

16. cikk

Az ellenőrzési és felügyeleti programok hatálya alá nem tartozó halászterületek

Két vagy több tagállam kérheti a Hivataltól, hogy koordinálja ellenőrzési és felügyeleti eszközeik alkalmazását egy adott halászterület vagy olyan terület tekintetében, amelyre nem vonatkozik ellenőrzési és felügyeleti program. A koordinációt az érintett tagállamok által megállapodott ellenőrzési és felügyeleti kritériumoknak és prioritásoknak megfelelően kell végezni.

17. cikk

Információs hálózat

(1)  A Bizottság, a Hivatal és a tagállamok illetékes hatóságai kicserélik a rendelkezésükre álló vonatkozó információkat az uniós és nemzetközi vizeken folytatott közös ellenőrzési és felügyeleti tevékenységek tekintetében.

(2)  Minden illetékes nemzeti hatóság, összhangban a vonatkozó uniós jogszabályokkal, intézkedéseket tesz a részére az e cikk (1) bekezdése értelmében átadott információk bizalmas kezelésének biztosítására az 1224/2009/EK rendelet 112. és 113. cikkével összhangban.

18. cikk

Részletes szabályok

Az e fejezet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat az 1380/2013/EU rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban lehet elfogadni.

Ezek a szabályok különösen a közös alkalmazási terv tervezetének elkészítésére és elfogadására vonatkozó eljárásokat érinthetik.

IV. FEJEZET

A HIVATAL HATÁSKÖRE

19. cikk

A Hivatal tisztviselőinek uniós ellenőrként való kijelölése

A Hivatal tisztviselőit az 1224/2009/EK rendelet 79. cikkével összhangban nemzetközi vizeken uniós ellenőrnek lehet kijelölni.

20. cikk

A Hivatal intézkedései

A Hivatal adott esetben:

a)  összehangolt ellenőrzési előírásokra vonatkozó útmutatókat ad ki;

b)  iránymutatásokat dolgoz ki, amelyek bemutatják a közös halászati politika ellenőrzésével kapcsolatos legjobb gyakorlatokat – beleértve az ellenőrzést végző tisztviselők képzését – és azokat rendszeresen frissíti;

c)  a Bizottságnak megadja a feladatainak elvégzéséhez szükséges technikai és igazgatási támogatást.

21. cikk

Együttműködés

(1)  A tagállamok és a Bizottság együttműködnek a Hivatallal és segítik a Hivatalt kötelezettségvállalásainak teljesítésében.

(2)  Az egyes tagállamok eltérő jogrendszerére kellő tekintettel, az uniós jogszabályokkal összhangban és a tagállamok legjobb gyakorlatait és az elfogadott nemzetközi előírásokat figyelembe véve a Hivatal elősegíti a tagállamok közötti, illetve a tagállamok és a Bizottság közötti együttműködést az összehangolt ellenőrzési előírások kidolgozása terén.

22. cikk

Válságstáb

(1)  A Hivatalt azonnal értesíteni kell, ha a Bizottság a saját kezdeményezésére vagy legalább két tagállam megkeresésére megállapítja, hogy a közös halászati politikát közvetlenül, közvetve vagy potenciálisan súlyos kockázat fenyegeti, amelyet a meglévő eszközökkel nem lehet megelőzni, felszámolni vagy csökkenteni, vagy megfelelő módon kezelni.

(2)  A Bizottság értesítése vagy a saját kezdeményezése alapján eljáró Hivatal haladéktalanul válságstábot hoz létre, és erről tájékoztatja a Bizottságot.

23. cikk

A válságstáb feladatai

(1)  A Hivatal által létrehozott válságstáb felelős azért, hogy az összes vonatkozó információt begyűjtse és értékelje, továbbá meghatározza, hogy a közös halászati politikát fenyegető kockázat minél hatékonyabb és gyorsabb megelőzéséhez, felszámolásához vagy csökkentéséhez milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.

(2)  A válságstáb igénybe veheti más hatóság vagy személy segítségét, ha annak szakértelmét a szükséghelyzetre adandó hatékony válaszlépés érdekében szükségesnek ítéli.

(3)  A Hivatal a szükséghelyzetre adandó megfelelő és kellő időben történő válaszlépés érdekében biztosítja a szükséges koordinációt.

(4)  A válságstáb adott esetben folyamatosan tájékoztatja a nyilvánosságot a felmerülő kockázatokról és a foganatosított intézkedésekről.

24. cikk

Többéves munkaprogram

(1)  A többéves munkaprogram egy ötéves időszakra vonatkozóan intézkedésenként megállapítja a Hivatal átfogó célkitűzéseit, megbízatását, feladatait, teljesítménymutatóit és prioritásait. Tartalmazza az adott ötéves időszakra vonatkozó célkitűzések eléréséhez szükséges személyzetpolitikai terv és a várhatóan szükséges költségvetési előirányzatok ismertetését.

(2)  A többéves munkaprogramot a Bizottság által kidolgozott tevékenységalapú irányítási rendszer és módszertan szerint kell előterjeszteni. A munkaprogramot az igazgatási tanácsnak kell elfogadnia.

(3)  A 32. cikk (2) bekezdésének c) pontja szerinti munkaprogram a többéves munkaprogramra vonatkozik. Egyértelműen fel kell tüntetni benne, hogy az előző év munkaprogramjához képest hol vannak kiegészítések, változtatások vagy törlések, és milyen előrelépés történt a többéves munkaprogram átfogó célkitűzéseinek és prioritásainak elérésében.

25. cikk

Tengerügyi együttműködés

A Hivatal hozzájárul az EU integrált tengerpolitikájának végrehajtásához, és különösen – az igazgatási tanács jóváhagyását követően – igazgatási megállapodásokat köt más szervekkel az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben. Az ügyvezető igazgató erről már a tárgyalások korai szakaszában tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat.

26. cikk

Részletes szabályok

Az e fejezet végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat az 1380/2013/EU rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

Ezek a szabályok vonatkozhatnak különösen a szükséghelyzetekre adandó válaszlépésekre vonatkozó tervek elkészítését, a válságstáb felállítását és az alkalmazandó gyakorlati eljárásokat.

V. FEJEZET

BELSŐ FELÉPÍTÉS ÉS MŰKÖDÉS

27. cikk

Jogi forma és központi hivatal

(1)  A Hivatal uniós szerv, és jogi személyiséggel rendelkezik.

(2)  A Hivatal minden egyes tagállamban az adott tagállam joga értelmében a jogi személyeket megillető legteljesebb jogképességgel rendelkezik. A Hivatal különösen ingó és ingatlan vagyont szerezhet és elidegeníthet, és bírósági eljárásban félként részt vehet.

(3)  A Hivatalt ügyvezető igazgatója képviseli.

(4)  A Hivatal székhelye Vigo, Spanyolország.

28. cikk

Alkalmazottak

(1)  A Hivatal alkalmazottaira az Európai Unió tisztviselőinek személyzeti szabályzata és az Európai Unió egyéb alkalmazottaira vonatkozó alkalmazási feltételek – amelyeket a 259/68/EGK, Euratom, ESZAK tanácsi rendelet(14) állapított meg – és az említett személyzeti szabályzat és alkalmazási feltételek alkalmazásában az Európai Unió intézményei által közösen elfogadott szabályok alkalmazandók. Az igazgatási tanács, egyetértésben a Bizottsággal, elfogadja a szükséges, részletes alkalmazási szabályokat.

(2)  A 39. cikk sérelme nélkül, a Hivatal saját alkalmazottai tekintetében gyakorolja a személyzeti szabályzat és az egyéb alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételek által a kinevezésre jogosult hatóságra ruházott hatásköröket.

(3)  A Hivatal alkalmazottai a Bizottság által ideiglenesen kijelölt vagy kiküldött tisztviselők és a Hivatal által a feladatai végrehajtásához felvett egyéb alkalmazottak.

A Hivatal ideiglenes jelleggel a tagállamok által kiküldött tisztviselőket is alkalmazhat.

29. cikk

Kiváltságok és mentességek

A Hivatalra az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyvet kell alkalmazni.

30. cikk

Felelősség

(1)  A Hivatal szerződéses felelőssége tekintetében az adott szerződésre alkalmazandó jog irányadó.

(2)  Az Európai Unió Bírósága joghatósággal rendelkezik az ítélethozatalra a Hivatal által kötött szerződésekben foglalt választottbírósági kikötés alapján.

(3)  Szerződésen kívüli felelősség esetén a Hivatal a jogában közös, általános elvekkel összhangban felel minden általa vagy az alkalmazottai által, feladatuk teljesítése során okozott kárért. A Bíróság joghatósággal rendelkezik minden ilyen kár megtérítéséhez kapcsoló jogvita tekintetében.

(4)  A Hivatal alkalmazottainak a Hivatallal szemben fennálló személyes felelőssége tekintetében a személyzeti szabályzatban vagy az alkalmazottakra vonatkozó alkalmazási feltételekben megállapított rendelkezések irányadók.

31. cikk

Nyelvek

(1)  A Hivatal tekintetében az 1. tanácsi rendeletben(15) megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2)  A Hivatal működéséhez szükséges fordítói szolgáltatásokat az Európai Unió Intézményeinek Fordítási Központja végzi.

32. cikk

Az igazgatási tanács létrehozása és hatásköre

(1)  A Hivatal igazgatási tanáccsal rendelkezik.

(2)  Az igazgatási tanács:

a)  a 39. cikk értelmében kinevezi és felmenti az ügyvezető igazgatót;

b)  minden év április 30-ig elfogadja a Hivatalnak az előző évre vonatkozó általános jelentését, és megküldi azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Számvevőszéknek és a tagállamoknak. A jelentést nyilvánosságra kell hozni;

c)  minden év október 31-ig a Bizottság és a tagállamok véleményének figyelembevételével elfogadja a Hivatal következő évi munkaprogramját, és megküldi azt az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a tagállamoknak.

A munkaprogram tartalmazza a Hivatal prioritásait. Elsőbbséget biztosít a Hivatal ellenőrzési és felügyeleti programokhoz kapcsolódó feladatainak. A munkaprogramot éves uniós költségvetési eljárás sérelme nélkül kell elfogadni. Amennyiben a Bizottság a munkaprogram elfogadásától számított 30 napon belül egyet nem értését fejezi ki a programmal kapcsolatban, az igazgatási tanács újravizsgálja a programot és két hónapon belül, lehetőség szerint módosítva, második olvasatban elfogadja;

d)  a pénzügyi év kezdete előtt elfogadja a Hivatal végleges költségvetését, szükség szerint az uniós hozzájárulás vagy a Hivatal bármely egyéb bevétele szerint kiigazítva;

e)  a 44., 45. és 47. cikkel összhangban végrehajtja a Hivatal költségvetésével kapcsolatos feladatait;

f)  fegyelmi jogkört gyakorol az ügyvezető igazgató felett;

g)  megállapítja eljárási szabályzatát, amely előírhatja szükség esetén albizottságok létrehozását az igazgatási tanácsban;

h)  elfogadja a Hivatal feladatainak végrehajtásához szükséges eljárásokat.

33. cikk

Az igazgatási tanács összetétele

(1)  Az igazgatási tanács a tagállamok képviselőiből és a Bizottság hat képviselőjéből áll. Minden tagállam egy tag kijelölésére jogosult. A tagállamok és a Bizottság minden egyes tag mellé kijelölnek egy helyettest, aki a tagot annak távollétében képviseli.

(2)  Az igazgatási tanács tagjait a halászati ellenőrzés és felügyelet terén szerzett tapasztalatuk és szakértelmük alapján választják ki.

(3)  Az egyes tagok hivatali ideje a kinevezésük időpontjától számított 5 év. Ez a hivatali idő megújítható.

34. cikk

Az igazgatási tanács elnöklése

(1)  Az igazgatási tanács a Bizottság képviselői közül elnököt választ. Az igazgatási tanács tagjai közül elnökhelyettest választ. Az elnökhelyettes automatikusan átveszi az elnök helyét, ha az akadályoztatva van feladatai ellátásában.

(2)  Az elnök és az elnökhelyettes hivatali ideje három év, amely lejár, amennyiben tagságuk az igazgatási tanácsban megszűnik. A hivatali idő egyszer megújítható.

35. cikk

Ülések

(1)  Az igazgatási tanács üléseit az elnök hívja össze. A napirendet az elnök határozza meg, figyelembe véve az igazgatási tanács tagjainak és a Hivatal ügyvezető igazgatójának javaslatait.

(2)  Az ügyvezető igazgató és a tanácsadó testület által kijelölt képviselő szavazati jog nélkül vesz részt a tanácskozásokon.

(3)  Az igazgatási tanács évente legalább egy rendes ülést tart. Ezenkívül az elnök kezdeményezésére vagy a Bizottság, illetve az igazgatási tanácsban képviselt tagállamok egyharmadának kérésére ül össze.

(4)  Titoktartást igénylő ügyekben vagy érdekellentétek esetén az igazgatási tanács határozhat úgy, hogy egyes napirendi pontokat a tanácsadó testület által kinevezett képviselő jelenléte nélkül vizsgál meg. Az e rendelkezés alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat az eljárási szabályzatban lehet megállapítani.

(5)  Az igazgatási tanács meghívhat bárkit, akinek a véleménye mérvadó lehet, hogy megfigyelőként részt vegyen ülésein.

(6)  Az igazgatási tanács tagjait a tanács eljárási szabályzatának rendelkezéseire is tekintettel tanácsadók vagy szakértők segíthetik munkájukban.

(7)  Az igazgatási tanács titkárságát a Hivatal biztosítja.

36. cikk

Szavazás

(1)  Az igazgatási tanács a szavazatok abszolút többségével határoz.

(2)  Valamennyi tag egy szavazattal rendelkezik. A tanács valamely tagjának távollétében helyettese jogosult szavazati jogának gyakorlására.

(3)  Az eljárási szabályzat részletesebb szavazási rendet állapít meg, különösen az adott esetben a másik tag nevében cselekvő tagra vonatkozó feltételekre és a határozatképesség feltételeire vonatkozóan.

37. cikk

Érdekeltségi nyilatkozat

Az igazgatási tanács tagjai érdekeltségi nyilatkozatot tesznek, amelyben jelzik vagy mindennemű érdekeltség hiányát, amely sérthetné függetlenségüket, vagy bármely olyan közvetlen vagy közvetett érdekeltségüket, amely függetlenségüket sértő érdekeltségnek tekinthető. Ezeket a nyilatkozatokat évente, írásban kell benyújtani, illetve amikor a napirendi pontokkal kapcsolatban érdekellentét merül fel. Az utóbbi esetben az érintett tag nem jogosult e pontokról szavazni.

38. cikk

Az ügyvezető igazgató feladatai és hatáskörei

(1)  A Hivatalt az ügyvezető igazgató igazgatja. A Bizottság és az igazgatási tanács saját hatásköreinek sérelme nélkül, az ügyvezető igazgató nem kérhet és nem fogadhat el utasítást semmiféle kormánytól vagy szervtől.

(2)  Az ügyvezető igazgató feladatainak végrehajtása során a közös halászati politika alapelveit alkalmazza.

(3)  Az ügyvezető igazgató feladatai és hatáskörei a következők:

a)  elkészíti a munkaprogram tervezetét, majd a Bizottsággal és a tagállamokkal folytatott konzultációt követően benyújtja azt az igazgatási tanácsnak. Megteszi a munkaprogram végrehajtásához szükséges lépéseket az ebben a rendeletben, a rendelet végrehajtási szabályaiban és a vonatkozó jogszabályokban megállapított korlátok figyelembevételével;

b)  megteszi a szükséges lépéseket – beleértve belső igazgatási utasítások elfogadását és hirdetmények közzétételét – annak biztosítására, hogy a Hivatal szervezete és működése megfeleljen az ebben a rendeletben megállapított rendelkezéseknek;

c)  megteszi a szükséges lépéseket, beleérve a Hivatalnak a II. és a III. fejezet szerinti feladataira – ideértve az ellenőrzési és felügyeleti eszközök bérbeadását, illetve működtetését és információs hálózat működtetését – vonatkozó határozatok elfogadását;

d)  válaszol a Bizottság kéréseire és a tagállamoknak a 6., 7. és 16. cikk szerinti, segítségnyújtás iránti kérelmeire;

e)  hatékony megfigyelési rendszert hoz létre abból a célból, hogy összehasonlíthatóvá váljanak a Hivatal eredményei az operatív célokkal. Ezek alapján az ügyvezető igazgató évente általános jelentéstervezetet készít és benyújtja azt az igazgatási tanácsnak. Megállapítja az elismert szakmai színvonalnak megfelelő rendszeres értékelési eljárásokat;

f)  az alkalmazottak tekintetében gyakorolja a 28. cikk (2) bekezdésében megállapított hatáskört;

g)  a 44. cikkel összhangban becsléseket készít a Hivatal bevételeiről és kiadásairól, és a 45. cikknek megfelelően végrehajtja a költségvetést.

(4)  Az ügyvezető igazgató tevékenységéért az igazgatási tanácsnak tartozik felelősséggel.

39. cikk

Az ügyvezető igazgató kinevezése és felmentése

(1)  Az ügyvezető igazgatót az igazgatási tanács nevezi ki a közös halászati politika és a halászati ellenőrzés és felügyelet terén szerzett érdemei és bizonyított tapasztalata alapján, a Bizottság által egy kiválasztási eljárást követően javasolt legalább két jelöltet tartalmazó listáról, miután az Európai Unió Hivatalos Lapjában meghirdették az álláshelyet, és egyéb helyeken érdeklődésnyilvánítási felhívást tettek közzé.

(2)  Az ügyvezető igazgató felmentésére vonatkozó hatáskört az igazgatási tanács gyakorolja. A tanács a Bizottság vagy tagjai egyharmadának kérésére tanácskozik erről a kérdésről.

(3)  Az igazgatási tanács az (1) és (2) bekezdésben említett határozatokat a tagok kétharmados többségével hozza.

(4)  Az ügyvezető igazgató hivatali ideje öt év. A hivatali idő a Bizottság javaslatára egyszer további öt évre meghosszabbítható, és ezt meghosszabbítást az igazgatási tanácsnak tagjai kétharmados többségével jóvá kell hagynia.

40. cikk

A tanácsadó testület

(1)  A tanácsadó testület az 1380/2013/EU rendelet 43. cikkében előírt tanácsadó testületek képviselőiből áll, az egyes tanácsadó testületek egy-egy képviselőt neveznek ki. A képviselőket a velük azonos időpontban kinevezett helyettesítő személyek helyettesíthetik.

(2)  A tanácsadó testület tagjai nem lehetnek egyben az igazgatási tanács tagjai is.

A tanácsadó testület kijelöl egy tagot, aki az igazgatási tanács tanácskozásain szavazati jog nélkül részt vesz.

(3)  A tanácsadó testület az ügyvezető igazgatót annak kérésére tanácsokkal látja el e rendelet értelmében vett feladatai ellátásával kapcsolatban.

(4)  A tanácsadó testület elnöke az ügyvezető igazgató. A testület az elnök felhívására évente legalább egyszer összeül.

(5)  A Hivatal a tanácsadó testület számára biztosítja a szükséges logisztikai támogatást és ülései számára a titkárságot.

(6)  Az igazgatási tanács tagjai részt vehetnek a tanácsadó testület ülésein.

41. cikk

Átláthatóság és kommunikáció

(1)  Az 1049/2001/EK rendeletet alkalmazni kell a Hivatal rendelkezésére álló dokumentumok tekintetében.

(2)  Az igazgatási tanács az első ülése napjától számított hat hónapon belül elfogadja az 1049/2001/EK rendelet végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályokat.

(3)  A Hivatal saját kezdeményezésére információkat szolgáltathat a kötelezettségvállalásai tekintetében. Különösen biztosítania kell, hogy a nyilvánosság és minden érdekelt fél gyorsan hozzájuthasson tárgyilagos, megbízható és könnyen érthető információkhoz a Hivatal munkájára vonatkozóan.

(4)  Az igazgatási tanács megállapítja a (3) bekezdés alkalmazásához szükséges belső szabályokat.

(5)  A Hivatal által az 1049/2001/EK rendelet 8. cikke szerint hozott határozatok a Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 228. és 263. cikke értelmében okot adhatnak az európai ombudsmanhoz történő panasz benyújtására vagy a Bíróság előtti eljárásra.

(6)  A Hivatal és a Bizottság által e rendelettel összhangban gyűjtött információk az (EU) 2018/1725 rendelet hatálya alá tartoznak.

42. cikk

Titoktartási kötelezettség

(1)  Az igazgatási tanács tagjaira, az ügyvezető igazgatóra és a Hivatal alkalmazottaira, még tevékenységük megszűnése után is, vonatkoznak az EUMSZ 339. cikke szerinti titoktartási követelmények.

(2)  Az igazgatási tanács belső szabályokat állapít meg az (1) bekezdésben említett titoktartási követelmények végrehajtására vonatkozó gyakorlati szabályok tekintetében.

43. cikk

Információhoz való hozzáférés

(1)  A Bizottság korlátlan hozzáféréssel rendelkezik a Hivatal által gyűjtött információkhoz. A Hivatal a Bizottság kérésére minden információt és annak értékelését a kért formában a Bizottság rendelkezésére bocsátja.

(2)  A Hivatal bármely konkrét művelete által érintett tagállamok hozzáférnek a Hivatal által a művelettel kapcsolatban gyűjtött információkhoz, az 1380/2013/EU rendelet 47. cikkének (2) bekezdésében említett eljárással összhangban meghatározható feltételekre is figyelemmel.

VI. FEJEZET

PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

44. cikk

Költségvetés

(1)  A Hivatal bevétele az alábbiakból tevődik össze:

a)  az Unió hozzájárulása az Európai Unió általános költségvetéséből (bizottsági szakasz);

b)  a Hivatal által a 6. cikkel összhangban a tagállamoknak nyújtott szolgáltatásokért felszámolt díjak;

c)  kiadványokért, képzésért és/vagy a Hivatal által biztosított egyéb szolgáltatásokért felszámolt díjak.

(2)  A Hivatal kiadásai fedezik az alkalmazottakkal kapcsolatos költségeket, az igazgatási, az infrastrukturális és a működési költségeket.

(3)  Az ügyvezető igazgató kimutatás-tervezetet készít a Hivatal becsült bevételeiről és kiadásairól a következő pénzügyi év tekintetében, és egy létszámterv-tervezettel együtt továbbítja azt az igazgatási tanácsnak.

(4)  A bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell lenniük.

(5)  Az igazgatási tanács minden évben, a becsült bevételekről és kiadásokról szóló kimutatás-tervezet alapján elkészíti a Hivatal becsült bevételeinek és kiadásainak kimutatását a következő pénzügyi évre.

(6)  Az (5) bekezdésben említett kimutatást, amely tartalmaz egy létszámterv-tervezetet is, az igazgatási tanács legkésőbb március 31-ig megküldi a Bizottságnak az ideiglenes munkaprogrammal együtt.

(7)  A Bizottság megküldi a kimutatást az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak („a költségvetési hatóság”) az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetével együtt.

(8)  A kimutatás alapján a Bizottság bejegyzi az Európai Unió általános költségvetésének előzetes tervezetébe azon becsült összegeket, amelyeket szükségesnek ítél a létszámterv tekintetében, valamint az általános költségvetés által finanszírozandó támogatások összegét, amelyeket az EUMSZ 314. cikkével összhangban benyújt a költségvetési hatósághoz.

(9)  A költségvetési hatóság engedélyezi a támogatási előirányzatokat a Hivatal számára. A költségvetési hatóság elfogadja a Hivatal létszámtervét.

(10)  Az igazgatási tanács elfogadja a költségvetést. A költségvetés az Európai Unió általános költségvetésének elfogadását követően válik véglegessé. Indokolt esetben ennek megfelelően ki kell igazítani.

(11)  Az igazgatási tanács a lehető legrövidebb időn belül értesíti a költségvetési hatóságot, amennyiben olyan projektet szándékozik végrehajtani, amelynek jelentős pénzügyi következményei lehetnek a költségvetési támogatásra nézve, különösen az ingatlanokhoz kapcsolódó projektek, például épületek bérlése vagy vásárlása esetén. Erről értesíteni kell a Bizottságot.

(12)  Amennyiben a költségvetési hatóság egy ága jelezte azon szándékát, hogy véleményt kíván nyilvánítani, az e szándékáról szóló értesítés napjától számított hat héten belül megküldi véleményét az igazgatási tanácsnak.

45. cikk

A költségvetés végrehajtása és ellenőrzése

(1)  Az ügyvezető igazgató végrehajtja a Hivatal költségvetését.

(2)  Minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 1-jéig a Hivatal számvitelért felelős tisztviselője közli az ideiglenes elszámolásokat a Bizottság számvitelért felelős tisztviselőjével, csatolva az adott pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést. A Bizottság számvitelért felelős tisztviselője a (EU, Euratom) 2018/1046 rendelet(16) („a költségvetési rendelet”) 245. cikkével összhangban konszolidálja az intézmények és decentralizált szervek ideiglenes elszámolásait.

(3)  Minden pénzügyi évet követően legkésőbb március 31-éig a Bizottság számvitelért felelős tisztviselője megküldi a Hivatal ideiglenes elszámolásait a Számvevőszékhez, csatolva az adott pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést. Az adott pénzügyi évre vonatkozó költségvetési és pénzügyi gazdálkodásról szóló jelentést meg kell küldeni az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak is.

(4)  Az ügyvezető igazgató – a Számvevőszéknek a Hivatal ideiglenes elszámolására vonatkozó észrevételei kézhezvételekor – a költségvetési rendelet 246. cikkével összhangban saját felelősségére elkészíti a Hivatal végleges elszámolását, majd véleménynyilvánítás céljából megküldi azt az igazgatási tanácsnak.

(5)  Az igazgatási tanács véleményt nyilvánít a Hivatal végleges elszámolásáról.

(6)  Legkésőbb a következő év július 1-jéig az ügyvezető igazgató megküldi a végleges elszámolást és az igazgatási tanács véleményét az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, a Bizottságnak és a Számvevőszéknek.

(7)  A végleges elszámolást közzé kell tenni.

(8)  A Hivatal pénzügyi ellenőrzési funkciót hoz létre, amelyet a vonatkozó nemzetközi szabványoknak megfelelően kell működtetni.

(9)  Legkésőbb szeptember 30-ig az ügyvezető igazgató reagál a Számvevőszék észrevételeire. Az ügyvezető igazgató az igazgatási tanácsnak is megküldi ezt a választ.

(10)  Az ügyvezető igazgató az Európai Parlamentnek – kérésére – minden információt rendelkezésre bocsát, amely a kérdéses pénzügyi évre vonatkozó mentesítési eljárás szabályszerű alkalmazásához szükséges, a költségvetési rendelet 261 cikkének (3) bekezdésében megállapítottak szerint.

(11)  Az Európai Parlament a Tanács ajánlására, a második rákövetkező év április 30‑a előtt, mentesíti a Hivatal ügyvezető igazgatóját a kérdéses év költségvetésének végrehajtására vonatkozó felelősség alól.

46. cikk

Csalás elleni küzdelem

(1)  A csalás, korrupció és egyéb jogellenes tevékenységek leküzdésére a 883/2013/EU, Euratom rendelet rendelkezéseit korlátozások nélkül kell alkalmazni a Hivatalra.

(2)  A Hivatal csatlakozik az Európai Csaláselleni Hivatal (OLAF) belső vizsgálatairól szóló, 1999. május 25-i intézményközi megállapodáshoz, és késedelem nélkül kihirdeti valamennyi alkalmazottjának a megfelelő rendelkezéseket.

(3)  A támogatásra vonatkozó határozatok, valamint a végrehajtási megállapodások és az azokhoz kapcsolódó eszközök egyértelműen kikötik, hogy a Számvevőszék és az OLAF szükség esetén helyszíni ellenőrzéseket hajthat végre a Hivatal által nyújtott támogatás kedvezményezettjeinél és a támogatás elosztásáért felelős szervnél.

47. cikk

Pénzügyi rendelkezések

Az igazgatási tanács a Bizottság jóváhagyásának és a Számvevőszék véleményének kézhezvételét követően elfogadja a Hivatal pénzügyi szabályait. E szabályok az 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettől(17) kizárólag a Bizottság előzetes hozzájárulásával, valamint abban az esetben térhet el, ha ez kifejezetten szükséges a Hivatal működéséhez.

VII. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

48. cikk

Értékelés

(1)  Az igazgatási tanács, a Hivatal feladatvégzésének megkezdését követő öt éven belül, és ezt követően minden ötödik évben, e rendelet végrehajtásának független, külső értékelésére ad megbízást. A Bizottság minden olyan információt a Hivatal rendelkezésére bocsát, amelyet a Hivatal az értékelés szempontjából lényegesnek ítél.

(2)  Minden értékelés felméri e rendelet hatását, a Hivatal és munkagyakorlata hasznosságát, fontosságát és hatékonyságát, illetve azt, hogy a Hivatal milyen mértékben járul hozzá a közös halászati politika szabályainak való magas szintű megfelelés megvalósításához. Az igazgatási tanács egyedi írásbeli megbízást ad ki, egyetértésben a Bizottsággal, a részt vevő felekkel folytatott konzultációt követően.

(3)  Az értékelés kézhezvételét követően az igazgatási tanács ajánlásokat ad a Bizottságnak e rendelet, valamint a Hivatal és munkagyakorlatának módosítására vonatkozóan. A Bizottság megküldi az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak az értékelés ténymegállapításait és az ajánlásokat, amelyeket nyilvánosságra hoznak.

49. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 768/2005/EK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő hivatkozásokat ezen rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni és a II. mellékletben szereplő megfelelési táblázattal összhangban kell értelmezni.

50. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt ..., .

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

az elnök az elnök

I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és módosításai

A Tanács 768/2005/EK rendelete

(HL L 128., 2005.5.21., 1. o.)

 

 

A Tanács 1224/2009/EK rendelete

(HL L 343., 2009.11.22., 1. o.)

Kizárólag a 120. cikk

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/1626/EU rendelete

(HL L 251, 2016.9.16., 80. o.)

 

_____________

II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

768/2005/EK rendelet

Ez a rendelet

1–7. cikk

1–7. cikk

7a. cikk

8. cikk

8. cikk

9. cikk

9. cikk

10. cikk

10. cikk

11. cikk

11. cikk

12. cikk

12. cikk

13. cikk

13. cikk

14. cikk

14. cikk

15. cikk

15. cikk

16. cikk

16. cikk

17. cikk

17. cikk

18. cikk

17a. cikk

19. cikk

17b. cikk

20. cikk

17c. cikk

21. cikk

17d. cikk

22. cikk

17e. cikk

23. cikk

17f. cikk

24. cikk

17g. cikk

25. cikk

17h. cikk

26. cikk

18. cikk

27. cikk

19. cikk

28. cikk

20. cikk

29. cikk

21. cikk

30. cikk

22. cikk

31. cikk

23. cikk

32. cikk

24. cikk

33. cikk

25. cikk

34. cikk

26. cikk

35. cikk

27. cikk

36. cikk

28. cikk

37. cikk

29. cikk

38. cikk

30. cikk

39. cikk

31. cikk

40. cikk

32. cikk

41. cikk

33. cikk

42. cikk

34. cikk

43. cikk

35. cikk

44. cikk

36. cikk

45. cikk

37. cikk

46. cikk

38. cikk

47. cikk

39. cikk

48. cikk

40. cikk

41. cikk

49. cikk

42. cikk

50. cikk

I. melléklet

II. melléklet

_____________

(1)A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.
(2) Az Európai Parlament 2019. február 13-i álláspontja.
(3)A Tanács 768/2005/EK rendelete (2005. április 26.) az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal létrehozásáról és a közös halászati politika ellenőrző rendszerének létrehozataláról szóló 2847/93/EGK rendelet módosításáról (HL L 128., 2005.5.21., 1. o.).
(4)Lásd az I. mellékletet.
(5)Az Európai Parlament és a Tanács 1380/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a közös halászati politikáról, az 1954/2003/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 2371/2002/EK és a 639/2004/EK tanácsi rendelet és a 2004/585/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 22. o.).
(6)Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001/EK rendelete (2001. május 30.) az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről (HL L 145., 2001.5.31., 43. o.).
(7)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295., 2018.11.21., 39. o.).
(8)HL L 136., 1999.5.31., 15. o.
(9)Az Európai Parlament és a Tanács 883/2013/EU, Euratom rendelete (2013. szeptember 11.) az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról, valamint az 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1074/1999/Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 248., 2013.9.18., 1. o.).
(10)Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
(11)A Tanács 1224/2009/EK rendelete (2009. november 20.) a közös halászati politika szabályainak betartását biztosító uniós ellenőrző rendszer létrehozásáról, a 847/96/EK, a 2371/2002/EK, a 811/2004/EK, a 768/2005/EK, a 2115/2005/EK, a 2166/2005/EK, a 388/2006/EK, az 509/2007/EK, a 676/2007/EK, az 1098/2007/EK, az 1300/2008/EK és az 1342/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2847/93/EGK, az 1627/94/EK és az 1966/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 343., 2009.12.22., 1. o.).
(12)Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1624 rendelete (2016. szeptember 14.) az Európai Határ- és Parti Őrségről és az (EU) 2016/399 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 863/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, a 2007/2004/EK tanácsi rendelet és a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 251., 2016.9.16., 1. o.).
(13)Az Európai Parlament és a Tanács 1406/2002/EK rendelete (2002. június 27.) az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség létrehozásáról (HL L 208., 2002.8.5., 1. o.).
(14)HL L 56., 1968.3.4., 1. o.
(15)A Tanács 1. rendelete (1958. április 15.) az Európai Gazdasági Közösség által használt nyelvek meghatározásáról (HL 17., 1958.10.6., 385. o.).
(16)Az Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).
(17)A Bizottság 1271/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete (2013. szeptember 30.) a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet 208. cikkében említett szervekre vonatkozó pénzügyi keretszabályzatról (HL L 328., 2013.12.7., 42. o.).

Utolsó frissítés: 2019. február 14.Jogi nyilatkozat